Page 1

apskaitos ir mokesèiø apþvalga

VMI RAÐTAI Nr. 4 2010 balandis

VALSTYBINË MOKESÈIØ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSØ MINISTERIJOS 2010-02-20 Nr. (18.2-31-2)-R-1636 DËL PRIDËTINËS VERTËS MOKESÈIO ÁSTATYMO 31 STRAIPSNIO TAIKYMO Valstybinë mokesèiø inspekcija prie Finansø ministerijos paaiðkina klausimus dël Pridëtinës vertës mokesèio ástatymo (Þin., 2002, Nr. 35-1271, toliau – PVM ástatymas) 31 straipsnio nuostatø taikymo. PVM ástatymo 31 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad apmokestinamieji asmenys turi teisæ pasirinkti skaièiuoti PVM uþ PVM neapmokestinamas nekilnojamøjø pagal prigimtá daiktø nuomos paslaugas, jeigu ðios paslaugos teikiamos apmokestinamajam asmeniui, PVM mokëtojui. Vadovaujantis PVM ástatymo 13 straipsnio 4 dalies nuostatomis nekilnojamøjø pagal prigimtá daiktø nuomos paslaugos laikomos suteiktomis ten, kur yra nekilnojamasis pagal prigimtá daiktas. Vadinasi, Lietuvoje esanèiø nekilnojamøjø pagal prigimtá daiktø nuomos paslaugos suteikimo vieta visais atvejais bus laikoma Lietuva. Atsiþvelgiant á tai, kad paslaugos suteikimo vieta visais atvejais laikoma Lietuva, ir siekiant uþkirsti kelià konkurencijos iðkraipymo galimybei, PVM mokëtojas, kuris uþ nekilnojamojo turto nuomà yra pasirinkæs skaièiuoti PVM, nuomodamas nekilnojamàjá pagal prigimtá daiktà apmokestinamajam asmeniui, PVM mokëtojui (nesvarbu, ar jis PVM mokëtoju ásiregistravæs Lietuvoje ar uþsienio valstybëje), turi teisæ ðias paslaugas apmokestinti PVM. Virðininko pavaduotojas

GEDIMINAS VYÐNIAUSKIS

VALSTYBINË MOKESÈIØ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSØ MINISTERIJOS 2010-03-08 Nr. (18.18-31-1)-R-2229 DËL PAJAMØ MOKESÈIO NUO PAJAMØ NATÛRA, APSKAIÈIUOTØ UÞ NAUDOJIMÀSI TARNYBINIU AUTOMOBILIU ASMENINIAIS TIKSLAIS, SUMOKËJIMO IR TOKIØ PAJAMØ DEKLARAVIMO Valstybinë mokesèiø inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansø ministerijos (toliau – VMI prie FM) gauna mokesèiø mokëtojø paklausimø, kuriuose praðoma paaiðkinti, kada turi bûti sumokëtas pajamø mokestis nuo pajamø natûra, darbuotojui apskaièiuotø uþ tarnybinio automobilio naudojimà asmeniniais tikslais. VMI prie FM paaiðkina: Situacija Lietuvos ámonës darbuotojas asmeniniais tikslais naudojasi ámonei priklausanèiu automobiliu, t. y. jis gauna pajamø natûra, kurios turi bûti ávertintos pagal Pajamø, gautø natûra, ávertinimo tvarkos apraðo 4 ar 5 punktus. Ámonë darbuotojui apskaièiuoja darbo uþmokestá ir pajamas

48

natûra uþ naudojimàsi automobiliu 2010 metø vasario mënesá. Darbo uþmokestá uþ vasario mënesá ámonë iðmoka 2010 metø kovo 8 dienà. Kada turi bûti sumokëtas pajamø mokestis nuo pajamø natûra, apskaièiuotø uþ automobilio naudojimà asmeniniais tikslais? Ðiuo atveju pajamø mokestá nuo uþ vasario mënesá apskaièiuoto viso darbo uþmokesèio (kurio dalis yra ir pajamos natûra) ámonë turi sumokëti á biudþetà iki 2010 metø kovo 15 dienos ir iki tos datos mokesèiø administratoriui pateikti mënesinës pajamø mokesèio ir privalomojo sveikatos draudimo ámokø nuo A klasës pajamø deklaracijos FR0572 formà uþ vasario mënesá. Situacija Lietuvos ámonës darbuotojas asmeniniais tikslais naudojasi ámonei priklausanèiu automobiliu, t. y. jis gauna pajamø natûra, kurios turi bûti ávertintos pagal Pajamø, gautø natûra, ávertinimo tvarkos apraðo 4 ar 5 punktus. Ámonë darbuotojui apskaièiuoja darbo uþmokestá ir pajamas natûra uþ naudojimàsi automobiliu 2010 metø vasario mënesá. 2010 metø kovo 8 dienà ámonë neiðmoka darbo uþmokesèio uþ vasará dël lëðø trûkumo. Kada turi bûti sumokëtas pajamø mokestis nuo pajamø natûra, apskaièiuotø uþ automobilio naudojimà asmeniniais tikslais? Lietuvos Respublikos gyventojø pajamø mokesèio ástatymo 23 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu ámonë darbo uþmokestá moka dalimis ir paskutinë darbo uþmokesèio uþ atitinkamà mënesá dalis neiðmokëta per mënesio, einanèio po mënesio, uþ kurá mokamas darbo uþmokestis, 10 darbo dienø, tai laikoma, kad pajamø mokestá á biudþetà ámonë privalo sumokëti iki mënesio, uþ kurá mokamas darbo uþmokestis, 15 dienos (jeigu paskutinë iðmoka iðmokëta iki to mënesio 15 dienos) arba iki to mënesio paskutinës dienos (jeigu paskutinë iðmoka iðmokëta po to mënesio 15 dienos). Ðioje situacijoje nurodytu atveju pajamø mokestá nuo pajamø natûra ámonë turëjo sumokëti á biudþetà iki 2010 metø kovo 1 dienos, nes pagal iðmokos esmæ darbuotojo nauda, gauta dël naudojimosi tarnybiniu automobiliu asmeninëms reikmëms, laikytina darbo uþmokesèio dalimi, iðmokëta iki vasario mënesio paskutinës dienos. Virðininko pavaduotojas

GEDIMINAS VYÐNIAUSKIS

VALSTYBINË MOKESÈIØ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSØ MINISTERIJOS 2010-03-08 Nr. (18.10-31-1)-R-2231 DËL PELNO MOKESÈIO ÁSTATYMO 17 STRAIPSNIO 1 DALIES APIBENDRINTO PAAIÐKINIMO (KOMENTARO) 6.7 PUNKTO PAKEITIMO Valstybinë mokesèiø inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansø ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesèiø administravimo ástatymo (Þin., 2004,


REGLAMENTAI

Nr. 63-2243) 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinës mokesèiø inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansø ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansø ministro 1997 m. liepos 29 d. ásakymu Nr. 110 (Þin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), ir siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesèio ástatymo (Þin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMÁ) nuostatø dël degalø ir kitø sànaudø, susijusiø su autotransporto priemoniø naudojimu, pripaþinimo leidþiamais atskaitymais taikymo praktikà, parengë PMÁ 17 str. 1 dalies apibendrinto paaiðkinimo (komentaro) (toliau – komentaras) 6.7 punkto pakeitimà, kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansø ministerija (2010-02-18 raðtas Nr. (14.16-01)-5K-1003540-6K-1001550). Virðininko pavaduotojas

GEDIMINAS VYÐNIAUSKIS

Lietuvos Respublikos pelno mokesèio ástatymo 17 str. 1 dalies apibendrinto paaiðkinimo (komentaro) 6.7 punktas iðdëstomas taip: „6.7. Dël autotransporto priemoniø eksploatavimo iðlaidø. Apskaièiuojant apmokestinamàjá pelnà, sunaudotø degalø ásigijimo kaina, taip pat kitos autotransporto priemonës eksploatavimo iðlaidos (perduotø naudoti tepalø,

padangø, plovimo medþiagø, filtrø, ávairiø smulkiø detaliø ásigijimo kaina ir kt.) priskiriamos prie leidþiamø atskaitymø. Ámoniø buhalterinëje apskaitoje fiksuojamos ûkinës operacijos, tarp jø ir susijusios su autotransporto priemoniø panaudojimu, turi bûti pagrástos dokumentais. Atsiþvelgdama á veiklos pobûdá, vaþiavimo daþnumà ir kitas darbo sàlygas, ámonë pati nusistato, kokiais dokumentais, patvirtintais atsakingø asmenø paraðais, turi bûti áforminamas degalø bei kitø su autotransporto priemoniø eksploatavimu susijusiø medþiagø sunaudojimas. Tokiu bûdu degalø ir kitos su autotransporto priemoniø naudojimu susijusios sànaudos leidþiamais atskaitymais gali bûti pripaþintos ir be automobilio kelionës lapø (t. y. dokumentø, kuriuose detaliai nurodyti marðrutai, kuriais automobilis vaþiavo). Prie leidþiamø atskaitymø priskiriamos iðlaidos, susijusios su specializuotø organizacijø atliekamais patarnavimais (mokëjimai uþ automobiliø technines apþiûras, plovimà ir kt.). Ðios iðlaidos leidþiamais atskaitymais pripaþástamos remiantis atitinkamai áformintais tø patarnavimø atlikimo dokumentais.“

KITØ VMI RAÐTØ SANTRAUKA Eil. Nr. 1

Numeris, data 2

VMI raðtas

Komentaras

3

4

1.

Nr. (18.10-31-1)R-1064 2010-02-03

Dël Pelno mokesèio ástatymo 7 ir 40 straipsniø komentarø (apibendrintø paaiðkinimø)

VMI parengë Lietuvos Respublikos pelno mokesèio ástatymo 7 ir 40 straipsniø komentaro (apibendrinto paaiðkinimo) papildymà. Ðiame komentaro papildyme VMI iðdësto pozicijà, kada vienetas, iðdavæs beprocenèiø paskolø, apskaièiuodamas pelno mokestá privalo ir kada neprivalo pripaþinti menamas palûkanø pajamas apmokestinamosiomis pajamomis. Visà komentaro papildymà rasite UAB „Paèiolis“ leidþiamuose teisës aktø sàvaduose.

2.

Nr. (18.18-31-1)R-1356 2010-02-10

Dël pajamø natûra ir NPD apskaièiavimo

VMI, atsakydama á pateiktà klausimà, ar pajamoms natûra priskiriamos pajamos uþ naudojimàsi tarnybiniu automobiliu asmeninëms reikmëms yra átraukiamos á pajamas apskaièiuojant darbuotojui taikytinà mënesio NPD, paaiðkina: Remiantis Lietuvos Respublikos gyventojø pajamø mokesèio ástatymo 9 str. 1 dalimi, pajamos uþ naudojimàsi tarnybiniu automobiliu asmeninëms reikmëms nuo 2010 m. pradþios yra pripaþástamos gyventojo pajamomis, gautomis natûra. Gyventojui iðmokëtos iðmokos forma (pinigais ar natûra) nepakeièia pajamø rûðies. Pagal iðmokos esmæ darbuotojo nauda, gauta dël naudojimosi tarnybiniu automobiliu asmeninëms reikmëms, laikytina darbo uþmokesèio dalimi, taigi su darbo santykiais ar jø esmæ atitinkanèiais santykiais susijusiomis pajamomis. Apskaièiuojant darbuotojui taikytinà mënesio neapmokestinamàjá pajamø dydá (NPD), ði darbuotojo natûra gauta darbo uþmokesèio dalis turëtø bûti áskaitoma á jo mënesio darbo uþmokestá.

3.

Nr. (18.10-31-1)R-1439     2010-02-12

Dël Lietuvos Respublikos pelno mokesèio ástatymo 2 straipsnio 18 dalies ir 171 straipsnio apibendrintø paaiðkinimø (komentarø)

VMI parengë PMÁ 2 str. 18 dalies ir 171 straipsnio apibendrintus paaiðkinimus (komentarus). Komentare iðdëstyta VMI pozicija, kaip moksliniø tyrimø ir eksperimentinës plëtros iðlaidas vienetas gali prisipaþinti leidþiamais atskaitymais.

49

apskaitos ir mokesèiø apþvalga

Nr. 4 2010 balandis


apskaitos ir mokesèiø apþvalga

VMI RAÐTAI Nr. 4 2010 balandis

1

2

3

4

4.

Nr. (18.10-31-1)R-1579 2010-02-19

Dël Lietuvos Respublikos pelno mokesèio ástatymo 401 straipsnio apibendrinto paaiðkinimo (komentaro)

VMI parengë PMÁ 401 straipsnio apibendrintà paaiðkinimà (komentarà). Komentare iðdëstyta VMI pozicija, kaip fiziniams asmenims paskirstomas pelnas, kuris praeitais laikotarpiais dël PMÁ nustatytø lengvatø buvo neapmokestintas pelno mokesèiu, paskirstymo metu yra apmokestinimas pelno mokesèiu.

5.

Nr. (18.18-31-1)R-2125     2010-03-05

Dël Lietuvos Respublikos gyventojø pajamø mokesèio ástatymo 19 straipsnio apibendrinto paaiðkinimo (komentaro)

VMI parengë GPMÁ 19 straipsnio apibendrintà paaiðkinimà (komentarà). Komentare iðdëstyta VMI pozicija dël to, kokios iðlaidos gali bûti atimtos ið gyventojo pajamø pardavus ar kitaip perleidus nuosavybën ne individualios veiklos turtà.

6.

Nr. (18.10-31-1)R-2528     2010-03-18

Dël leidþiamø atskaitymø ir PVM atskaitos

VMI komentuoja su vieneto reorganizavimu susijusiø iðlaidø mokestinius ypatumus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesèio ástatymo 31 str. 1 d. 13 punkto nuostatomis, vieneto iðlaidos, susijusios su vieneto dalyviais, o ne tiesiogiai su vieneto veikla, laikomos neleidþiamais atskaitymais kaip neáprastinës vieneto vykdomai veiklai sànaudos. Vieneto veiklos sànaudoms nepriskiriamos tiesiogiai su vieneto dalyviais susijusios iðlaidos, patirtos steigiant, reorganizuojant ámonæ ar iðplatinant naujà akcijø emisijà. Tokiø iðlaidø pavyzdþiai gali bûti akcijø áregistravimo, konsultantø, makleriø paslaugos, akcininkø paþymëjimø spausdinimo, ástatø parengimo ir áregistravimo iðlaidos, taip pat visos kitos iðlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su paèiomis akcijomis ir jø teikiama nauda savininkams. Kitos su reorganizavimu susijusios iðlaidos (pavyzdþiui: reorganizavimo sàlygø parengimo, audito, turto vertinimo, teisinës, auditoriø paslaugos, verslo konsultantø paslaugos), tiesiogiai susijusios su vieneto vykdoma veikla, atskaitomos ið pajamø kaip leidþiami atskaitymai tà mokestiná laikotarpá, kada jos faktiðkai patiriamos. Jeigu atliekant reorganizavimà PVM mokëtojas patyrë su reorganizavimu susijusiø iðlaidø (buvo ásigytos teisinës, audito, verslo konsultantø paslaugos ir pan.), tai tokios ásigytos paslaugos laikomos susijusiomis su tuo metu PVM mokëtojo vykdoma veikla, todël ir tø paslaugø pirkimo PVM mokëtojas turi teisæ átraukti á PVM atskaità, jeigu jis nevykdë PVM neapmokestinamos veiklos. Taèiau tuo atveju, jeigu PVM mokëtojas ásigijo paslaugø, susijusiø su akcijø áregistravimu, akcininkø paþymëjimø spausdinimu, ástatø parengimu ir áregistravimu, konsultantø, makleriø paslaugø, taip pat kitø paslaugø, kurios tiesiogiai susijusios su paèiomis akcijomis ir jø teikiama nauda akcininkams, o ne su PVM mokëtojo vykdoma veikla, tai tokiø ásigytø paslaugø pirkimo PVM neturi bûti átraukiamas á PVM atskaità.

Beprocentes paskolas iðdavusios ámonës turës apmokestinti palûkanas! Valstybinë mokesèiø inspekcija 2010 m. vasario 3 d. raðtu Nr. (18.10-31-1)-R-1064 papildë LR pelno mokesèio ástatymo 7 ir 40 straipsniø komentarà ir paaiðkino, kad vieneto iðduotos beprocentës paskolos asocijuotiesiems asmenims uþdirba pelno mokesèiu apmokestinamø „menamøjø“ palûkanø pajamø. Komentare nurodyta, kad vieneto iðduotos beprocentës paskolos neasocijuotiesiems asmenims neuþdirba apmokestinamøjø palûkanø pajamø. „Paèiolio“ teisës aktø sàvadø (popieriniø ir elektroniniø) prenumeratoriai ðá raðtà ras sàvadø atnaujinimuose. „Paèiolio“ teisës aktø sàvadø prenumerata: www.savadai.lt

50

296210  
296210  
Advertisement