Page 1

Designed By Edgars Vasi茂没ns Tel. 26055973 E-mail: edza99999@inbox.lv

Portfolio


1


2


3


text rtgtext simple

text sample text

here

4


5


6


7


8


VizĂŽtkarte

S nbird Telefons: Fax: E-pasts: Adrese:

12345678 12345678 sunbird@inbox.lv Riga Miera iela 14a

S nbird Logo

Veidlapa

Telefons: Fax: E-pasts: Adrese:

Telefons: Fax: E-pasts: Adrese:

12345678 12345678 sunbird@inbox.lv Riga Miera iela 14a

S nbird

12345678 12345678 sunbird@inbox.lv Riga Miera iela 14a

Aploksne

S nbird

9


Cyan Magenta Yellow Black

Çrta un mâjîga istaba tiem, kas iemîlçjuðies ... un ne tikai, ar platu gultu (1.80 vai 2.00), telefonu, SAT TV. Numuriòi atrodas 2. stâvâ un daþiem no tiem ir jumta logi. Numuriòos ir hidromasâþas duða vai vanna, WC, matu þâvçjamais, gaisa kondicionieris.

Viesnîca “Rîga” ir skaista koka bûve ar lubiòu jumtu, ozolkoka durvîm un kamînu vestibilâ, kas rada mâjîguma sajûtu. Laipnais personâls viesnîcas 33 numuriòos smaidot izmitinâs 66 personas! Ko darît viesnîcâ: palikt mâjîgajâ istabiòâ un palîst zem mîkstâs segas, doties uz “Rîga” restorânu baudît vakariòas, relaksçties saunâ vai Arctic SPA vannâ zem klajas debess – jums atliek tikai izvçlçties savam garastâvoklim atbilstoðâko variantu!

Adrese: Slokas iela 1, Riga, LV-1048, Latvija Telefons: +371 67069000 Fax: +371 67069001 www.hotelriga.lv

Cyan Magenta Yellow Black

SIA Dodo Hotels ir privâts Latvijas uzòçmums, kas ir dibinâts 2004. gadâ. Tâs mçríis ir attîstît Dodo Hotel zîmolu un jaunas koncepcijas viesnîcas, atverot pirmo viesnîcu Rîgâ 2008. gada sâkumâ. Dodo Hotel viesnîcas koncepcijas pamatâ ir zemâkâs viesu istabu cenas tirgû, pârdomâts dizains un efektîvs serviss, ievieðot Rîgâ tik ïoti vajadzîgo zemo cenu viesnîcu ar 109 numuriem. Mçs gaidâm atpûtniekus un darîjuma cilvçkus, kuriem izdevumu kontrole un kvalitatîva, moderna vide ir bûtisks faktors, izvçloties naktsmîtni Rîgâ. Dodo Hotel Rîga izpilddirektore Vita Turne Dibinâtâji & îpaðnieki Eric Larchev?que Frédéric Dehondt

Izbaudiet Dodo Hotel garðîgâs un oriìinâlâs brokastis ar franèu pankûkâm, kurâm pçc izvçles var pievienot visdaþâdâkâs piedevas. Lielâ izvçlç pieejamas arî tçjas, karsta ðokolâde, kafija un sulas. Brokastis tiek pasniegtas katru dienu no 7:00 lîdz 10:00. Brokastis par 4.90€ personai var pasûtît rezervçjot reizç ar numuru.

Dodo Hotel ir jauna zemu izmaksu koncepcijas viesnîca, kas sniedz iespçju viesiem apmesties mazos un mâjîgos numuros par ievçrojami zemu cenu. Dodo Hotel Jums nav jâmaksâ par pakalpojumiem, kas Jums nav nepiecieðami. Tikai zemu izmaksu koncepcijas viesnîca var piedâvât Jums modernu un kvalitatîvu numuru pilsçtas centrâ. Jûties çrti patîkamâ atmosfçrâ, izgulies labi mûsu 4 zvaigþòu kvalitâtes gultâs un izbaudi patîkamas krâsas mâjîgâ interjerâ.

10


Cyan Magenta Yellow Black

Apmaksa

Piegâde

Jûs varat samaksât

Pakalpojumi

Ar kredîtkarti vai skaidrâ naudâ ziedu salonâ

KÂZÂS UN KRISTÎBÂS

Ar pârskaitîjumu uz mûsu kontu pçc mûsu atsûtîtâ rçíina

Ziedu piegâde ar kurjeru

Auto dekori Ziedu piespraudes Ziedi frizûrâm Vainadziòi Lîgavu puðíi Metamie puðíi FIRMU PREZENTÂCIJÂM Prezentâciju puðíi Ziedi grozâ Telpu noformçjums SÇRÂM Bçru, sçru vainagi

Ziedus piegâdâjam tikai Rîgas pilsçtâ un rajonâ dzîvojoðiem adresâtiem, pasûtot vismaz dienu iepriekð pa e-pastu, vai pa telefonu 29176613. Tanî paðâ dienâ piegâde iespçjama, ja pasûtîjums pieteikts lîdz 13:30 pçcpusdienâ pçc Latvijas laika apmaksâjot uz vietas ziedu salonâ Valdeíu 27. Sestdien pasûtîjumus piegâdâsim, ja pasûtîsiet pçdçjâ darba dienâ lîdz plkst. 21:00 vai agrâk apmaksâjot uz vietas ziedu salonâ Valdeíu 27. Pasûtîjumus nepiegâdâjam svçtdienâs un LR svçtku dienâs. Iespçjams konkrçts piegâdes laiks plus mînus viena stunda, òemot vçrâ satiksmes apstâkïus. Par norâdîtâs adreses pareizîbu pilnîbâ ir atbildîgs pasûtîtâjs.

Cyan Magenta Yellow Black

Izvçlies skaistâko - mçs to pagatavosim un piegâdâsim. Svaigi ziedi un kvalitatîvs serviss - tâs ir mûsu prioritâtes! Katru ziedu puðíi veidojam kâ jaunu un neatkârtojamu burvîgu ziedu salikumu, kas iespçju robeþâs bûs lîdzîgâ krâsu gammâ un sortimentâ kâ paraugs... un tomçr tas bûs SEVIÐÍS! Jo - jûsu svçtki ir mûsu svçtki, un jûsu prieks ir arî mûsçjais...

Mîïie veikala apmeklçtâji, nav pats bûtiskâkais pateikt, ka esam firma ar ilggadçju darba pieredzi ziedu tirgû, ka mûsu darbs ir atzîts un titulçts. Pats svarîgâkais esat JÛS! Cilvçks, kas ienâcis mûsu veikalâ, lai iepazîtos, atkal redzçtos vai vienkârði dzîvotu kopâ ar mums, lai mainîtos, paplaðinâtu redzesloku… Piedâvâsim bût interesantam cilvçkam, kas prot iepriecinât, pârsteigt, sajûsminât, pateikties… Kopâ ar mums piedzîvosiet daudz patîkamu emociju, kuru sniedz brîniðíîgâ ziedu pasaule, valoda, krâsas..

Ziedu Salons

OZOLCIEMS

Palîdzçsim izvçlçties, atcerçties, iepazît, piegâdât… Mûsu kolektîvu veido sirsnîgi darbinieki, kas ir gatavi veidot Jûsu dzîvi krâsainâku un bût kopâ ar Jums!

11


Ziedu salons

OZOLCIEMS Katalogs Pakalpojumi

Apmaksa

Piegâde Par mums

Jaunumi Mîïie veikala apmeklçtâji, nav pats bûtiskâkais pateikt, ka esam firma ar ilggadçju darba pieredzi ziedu tirgû, ka mûsu darbs ir atzîts un titulçts. Pats svarîgâkais esat JÛS! Cilvçks, kas ienâcis mûsu veikalâ, lai iepazîtos, atkal redzçtos vai vienkârði dzîvotu kopâ ar mums, lai mainîtos, paplaðinâtu redzesloku… Piedâvâsim bût interesantam cilvçkam, kas prot iepriecinât, pârsteigt, sajûsminât, pateikties… Kopâ ar mums piedzîvosiet daudz patîkamu emociju, kuru sniedz brîniðíîgâ ziedu pasaule, valoda, krâsas.. Palîdzçsim izvçlçties, atcerçties, iepazît, piegâdât… Mûsu kolektîvu veido sirsnîgi darbinieki, kas ir gatavi veidot Jûsu dzîvi krâsainâku un bût kopâ ar Jums!

Izvçlies skaistâko - mçs to pagatavosim un piegâdâsim. Svaigi ziedi un kvalitatîvs serviss - tâs ir mûsu prioritâtes! Katru ziedu puðíi veidojam kâ jaunu un neatkârtojamu burvîgu ziedu salikumu, kas iespçju robeþâs bûs lîdzîgâ krâsu gammâ un sortimentâ kâ paraugs... un tomçr tas bûs SEVIÐÍS! Jo - jûsu svçtki ir mûsu svçtki, un jûsu prieks ir arî mûsçjais...

12 © Ozolciems,2006


Cyan Magenta Yellow Black

Ziedu salons

OZOLCIEMS

Adrese : Telefons: E-pasts: URL :

Ziedu salons

OZOLCIEMS

Adrese : Telefons: E-pasts: URL :

13


OZOLCIEMS Adrese: Telefons: E-pasts: URL :

Adrese: Telefons: E-pasts: URL :

Ziedu salons

OZOLCIEMS Adrese: Telefons: E-pasts: URL :

Ziedu salons

OZOLCIEMS

14


Cyan Magenta Yellow Black

Text Text Text

Text Text Text Text Text

15


Cyan Magenta Yellow Black

16


2011

MyFirstPortfolio  

corel draw final

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you