Page 1

REABILITAREA

PROCEDURĂ SPECIALĂ ÎN MATERIE PENALĂ ASPECTE TEORETICE ŞI JURISPRUDENŢĂ


Copyright © 2010 Editura Nomina Lex. Toate drepturile rezervate Editurii Nomina Lex. Nicio parte din această lucrare nu poate fi copiată, reprodusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al Editurii Nomina Lex. Drepturile de distribuţie în străinătate aparţin în exclusivitate Editurii Nomina Lex. Niciun exemplar din lucrarea de faţă nu poate fi comercializat decât însoţit de semnătura şi ştampila editorului, aplicate pe interiorul ultimei coperte.

EDITURA NOMINA LEX Director editorial: Av. Eduard Dragomir Redactor şef: Av. Roxana Paliţă Tehnoredactor: Marieta Ilie

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MREJERU, THEODOR Reabilitarea : procedură specială în materie penală / Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru. - Bucureşti : Nomina Lex, 2010 ISBN 978-606-8153-14-8 I. Mrejeru, Bogdan 343.294

Editura Nomina Lex Bucureşti, Sect. 6, Bd. Timişoara, nr. 19, Bl. C6, Sc. B, Ap. 38, parter Tel./Fax. 021/413.40.27; 0745.757.098; 0723.845.248; 0761.694.248; Website: www.nominalex.ro; Email: ejuridice@yahoo.com Program: Luni/Vineri – 1000-1600 Notele, aprecierile, ideile ori concluziile cuprinse în prezenta lucrare aparţin autorilor şi echipei de redacţie, acestea neangajând în niciun fel vreo instituţie publică sau privată. Această lucrare este editată în scop didactic şi educativ. În materie de legislaţie, pentru uzul profesional recomandăm consultarea ediţiilor oficiale publicate în Monitorul Oficial al României. Bun de tipar: aprilie, 2010 Produs în România


Prof. Dr. Theodor MREJERU

Av. Dr. Bogdan MREJERU

REABILITAREA

PROCEDURĂ SPECIALĂ ÎN MATERIE PENALĂ ASPECTE TEORETICE ŞI JURISPRUDENŢĂ


REABILITAREA | Procedură specială în materie penală

ABREVIERI alin. art. cf. C. pen. C. proc. pen. C.A. CD C.S.J. d.p. dec. dec. pen. ed. Ed. I.C.C.J. M. Of. n.a. (n.n.) nr. O.G. O.U.G. op. cit. p. pct. R.D.P. R.R.D. s.n.

- alineatul - articolul - conform - Codul penal - Codul de procedură penală - Curtea de Apel - Culegere de decizii – Curtea Supremă de Justiţie - decizia penală – decizia - decizia penală - ediţia - Editura - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Monitorul Oficial - Nota autorilor/Nota noastră - numărul - Ordonanţa Guvernului - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului - opera citată - pagina – punctul - Revista de Drept Penal – Revista Română de Drept - sublinierea noastră 5


THEODOR MREJERU | BOGDAN MREJERU

s.p. sect. pen. T.S. Trib. Jud. urm. vol.

6

– sentinţa penală – secţia penală - Tribunalul Suprem - Tribunalul Judeţean - următoarele – volumul


REABILITAREA | Procedură specială în materie penală

CUPRINS

ABREVIERI ........................................................................................5

INTRODUCERE..............................................................................13

CAPITOLUL I. Concept şi reglementare în Codul penal şi Codul de procedură penală .............16 CAPITOLUL II. Formele reabilitării ..........................................25 2.1. Reabilitarea de drept sau legală .........................................25 2.1.1. Noţiune ...........................................................................25 2.1.2. Sfera de aplicare ............................................................26 2.1.3. Condiţiile reabilitării de drept ....................................28 2.2. Reabilitarea judecătorească ................................................30 CAPITOLUL III. Termenele de reabilitare .................................33 CAPITOLUL IV. Condiţiile reabilitării judecătoreşti ..............38 CAPITOLUL V. Procedura de reabilitare ..................................51 5.1. Cererea de reabilitare ...........................................................51 5.2. Judecarea cererii de reabilitare...........................................53

7


THEODOR MREJERU | BOGDAN MREJERU

5.3. Aspecte procedurale privind achitarea despăgubirilor civile şi săvârşirea altei infracţiuni de către condamnat înainte de soluţionarea cererii de reabilitare .....................................................................................60 CAPITOLUL VI. Căile de atac şi anularea reabilitării ...........63 6.1. Titularii exercitării căilor de atac şi instanţa competentă .............................................................................63 6.2 Anularea reabilitării judecătoreşti ....................................65 CAPITOLUL VII. Jurisprudenţa privind reabilitarea în materie penală ............................................68 1. Recurs în interesul legii. Reabilitare ................................68 2. Reabilitare. Instanţă militară care a judecat cauză în primă instanţă. Condamnat care nu are calitatea de militar. Instanţă civilă. Instanţa competentă .............73 3. Reabilitarea. Condiţii. Competenţa materială ................76 4. Recurs nefondat. Reabilitare judecătorească. Caracterul indivizibil al reabilitării judecătoreşti. Modalitatea de calcul a termenului de reabilitare în cazul condamnărilor succesive şi data de la care începe să curgă acest termen. ..............................................82 5. Reabilitarea de drept. Calculul termenului de reabilitare în cazul condamnării la amendă penală .......88 6. Individualizarea judiciară a pedepsei. Reabilitare. Criterii. ...................................................................................89 7. Reabilitarea de drept ............................................................94 8. Cerere de reabilitare - art. 494 şi urm. C. proc. pen., art. 134 şi urm. C. pen. ..........................................................96 9. Reabilitarea judecătorească. Data de la care începe să curgă termenul de reabilitare. ......................................98 10. Reabilitare judecătorească ................................................100 8


REABILITAREA | Procedură specială în materie penală

11. Reabilitare judiciara. Îndeplinirea condiţiilor legale ... 101 12. Cerere pentru reabilitare cu privire la cu privire la pedeapsa amenzii penale. Admisibilitate conform art. 134 alin. 1 Cod Penal cu referire la art. 136 alin. 1 şi 2 Cod Penal. Instanţa va constata intervenirea reabilitării. Lipsa cerinţei altor probe decât fişa de cazier şi sentinţele penale .................................................105 13. Reabilitare judecătorească. Instanţa competentă ........107 14. Reabilitarea de drept în cazuri speciale. Graţierea condiţionată a pedepsei după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Reducerea termenului de încercare cu durata pedepsei graţiate condiţionat ...........................................................................110 15. Reabilitare judecătorească ................................................112 16. Reabilitare judecătorească. Calcularea termenului de reabilitare. Momentul introducerii cererii. Respingere pentru prematuritate ....................................115 17. Reabilitare judecătorească. Neîndeplinirea condiţiilor de fond ........................................................................117 18. Cerere de reabilitare ...........................................................118 19. Cerere de reabilitare ...........................................................120 20. Reabilitare. Graţiere condiţionată. Curgerea termenului de reabilitare .......................................................122 21. Reabilitare. Condamnări succesive din care ultima cu suspendarea condiţionată a executării. Neîndeplinirea condiţiilor pentru reabilitarea de drept. Curgerea termenului de reabilitare judecătorească .....124 22. Reabilitare judecătorească. Îndeplinirea condiţiilor de fond ............................................................................127 23. Reabilitare judecătorească ................................................130 24. Reabilitare judecătorească ................................................133 9


THEODOR MREJERU | BOGDAN MREJERU

25. Reabilitare judecătorească. Instanţa competentă .........135 26. Reabilitare judecătorească. Condamnări succesive, calcul termen, lipsa condiţiilor de formă .......................136 27. Reabilitare judecătorească ................................................140 28. Reabilitare faţă de condamnarea suferită .....................142 29. Reabilitare judecătorească. Caracterul indivizibil al reabilitării ........................................................................143 30. Reabilitare ............................................................................144 31. Cerere de reabilitare. Termene de reabilitare ...............148 32. Reabilitare judecătorească. Neîndeplinirea condiţiilor de formă. Art. 135 şi art. 137 Cod penal ................150 33. Reabilitare. Termen legal de introducere a cererii de reabilitare ........................................................................154 34. Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei ca urmare a unei condamnări intervenite după împlinirea termenului de încercare. Lipsirea de efecte a constatării intervenirii reabilitării de drept şi în consecinţă reţinerea recidivei postcondamnatorii ..............................................................156 35. Solicitarea reabilitării faţă de efectele sentinţei penale a Tribunalului Bacău ............................................158 36. Cerere de reabilitare judecătorească. Prematuritate ....159 37. Reabilitare ............................................................................161 38. Reabilitare ............................................................................164 39. Reabilitare judecătorească. Condiţii de admisibilitate166 40. Cerere de reabilitare ...........................................................167 41. Reabilitare judecătorească. Îndeplinirea condiţiilor legale pentru constatarea reabilitării judecătoreşti 169 42. Reabilitare judecătorească. Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legea penală ...........................................173

10


REABILITAREA | Procedură specială în materie penală

43. Soluţionare cerere de reabilitare pentru mai multe condamnări ..........................................................................176 44. Reabilitare judecătorească. Graţiere administrativă. Momentul de început al calculului termenului. Neîmplinirea acestuia ........................................................179 45. Reabilitare judecătorească. Instanţa competentă .........182 46. Recurs. Reabilitare. Termen. Data de la care începe să curgă .................................................................................185 47. Reabilitare judecătorească. Data de la care se calculează termenul de reabilitare în cazul în care inculpatul este condamnat la o pedeapsă egală cu durata reţinerii şi arestării preventive ............................187 48. Reabilitare judecătorească. Reabilitare de drept. Data de la care începe să curgă .........................................189 49. Condamnări care nu atrag starea de recidivă. Împlinirea termenului de reabilitare ..............................190 50. Reabilitare. Condiţii. Înţelesul expresiei „bună conduită” ce constituie una din cerinţele ce se cer a fi întrunite cumulative pentru admiterea cererii, reglementată de art. 137 alin. 1 lit. c) C. proc. pen. Procedura în astfel de situaţii ...........................................191 51. Reabilitare judecătorească. Condiţii impuse de lege pentru a se dispune aceasta. Cale de atac ..............193 52. Reabilitare de drept. Recidiva postexecutorie ..............197 53. Reabilitare. Data de la care se calculează termenul .....202 54. Reabilitare judecătorească. Greşita reţinere a existenţei relei credinţe a condamnatului, condiţie prevăzută de art. 137 alin. 1 lit. d) Cod penal, în lipsa unui probatoriu complet .........................................205 55. Reabilitare de drept. Dacă termenul de încercare al suspendării condiţionate, redus ca efect al graţierii, s-a împlinit înainte de săvârşirea noii infracţiuni, condamnatul este reabilitat de drept .........208 11


THEODOR MREJERU | BOGDAN MREJERU

56. Reabilitare ............................................................................210 57. Reabilitare de drept. Condamnare la pedeapsa închisorii de 6 luni .................................................................213 58. Reabilitare judecătorească ................................................216 59. Reabilitare. Cerere formulată după decesul condamnatului ...........................................................................216 60. Reabilitare de drept sau judecătorească .........................219 61. Reabilitarea de drept sau judecătorească .......................221 62. Reabilitare judecătorească. Condiţia achitării despăgubirilor civile enunţată de dispoziţiile art. 137 alin. 1 lit. d) C. pen. priveşte achitarea în întregime a cheltuielilor de judecată şi a despăgubirilor civile ..........................................................222 63. Reabilitare judecătorească. Condiţia achitării în întregime a despăgubirilor civile. Potrivit art. 137 alin. 1 lit. d) C. pen. cererea de reabilitare nu se admite decât în situaţia în care petentul a achitat în întregime despăgubirile ...............................................227 64. Reabilitare. Condiţii ...........................................................234 65. Cerere de reabilitare ...........................................................235 66. Recurs în interesul legii.....................................................236 CAPITOLUL VIII. Modele de cerere de reabilitare de drept şi reabilitare judecătorească ..........239 CONCLUZII ...................................................................................243 BIBLOGRAFIE ..............................................................................246

12


REABILITAREA | Procedură specială în materie penală

INTRODUCERE Reabilitarea este o instituţie juridică care înlătură consecinţele unei condamnări. Potrivit art. 133 alin. 1 din Codul penal, reabilitarea face să înceteze decăderile şi interdicţiile, precum şi incapacităţile care rezultă din condamnare. Reabilitarea reprezintă o instituţie a dreptului material şi nu a dreptului procesual penal, întrucât determină încetarea consecinţelor rezultate din sancţiunea penală, ceea ce face să fie în strânsă legătură cu pedeapsa1, instituţie fundamentală a dreptului penal substanţial. Reabilitarea fiind o instituţie de drept material, nu poate fi identificată cu şi nici rezumată la procedura reabilitării adică la mijlocul procesual prin care se ajunge la încetarea consecinţelor condamnării, chiar dacă în unele legislaţii este reglementată în Codul de procedură penală. Procedura obţinerii reabilitării trebuie privită ca un drept al persoanei care, în intervalul prevăzut de lege, a dovedit că s-a integrat complet în societate, în raport de caracterul obiectiv al procesului de reeducare şi integrare socială. Reabilitarea realizează un important deziderat social, atât în interesul celor condamnaţi, cât şi al întregii societăţi. Fără a obţine reabilitarea judecătorească, persoana condamnată este supusă în continuare la anumite decăderi, in1 Reabilitarea, înlăturând toate consecinţele ce decurg din condamnare, trebuie examinată în strânsă legătură cu pedeapsa, ce reprezintă o categorie importantă a dreptului penal substanţial. Pedeapsa este sancţiunea de drept penal ce constă într-o măsură de constrângere şi reeducare prevăzută de lege pentru săvârşirea unei anumite infracţiuni şi este aplicată de instanţa de judecată infractorului, în scopul prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, Decizia nr. 3 din 19 ianuarie 2009, publicată în M. Of. nr. 393 din 10.06.2009.

13


THEODOR MREJERU | BOGDAN MREJERU

terdicţii în exercitarea unor drepturi personale care au un caracter perpetuu. În măsura în care fostul condamnat, prin conduita corectă, prin străduinţa la locul de munca demonstrează în mod convingător că s-a îndreptat este nu numai injust, dar şi imoral ca el să sufere în continuare decăderile, incapacităţile şi interdicţiile ce decurg din condamnare. Tocmai în scopul înlăturării acestor consecinţe ale pedepsei funcţionează reabilitarea judecătorească, deopotrivă ca instituţie de drept penal şi procesual penal. Posibilitatea obţinerii reabilitării trebuie privită ca un drept al persoanei care, în intervalul prevăzut de lege a dovedit că s-a integrat complet în societate, în raport de caracterul obiectiv al procesului de reeducare şi reintegrarea socială. Reabilitarea este o cauză care înlătură pentru viitor consecinţele penale şi extrapenale ce decurg dintr-o hotărâre de condamnare, făcând ca fostul condamnat să se bucure din nou, fără nicio interdicţie, de toate drepturile subiective, politice şi social-economice recunoscute cetăţenilor. Reabilitarea este mijlocul legal prin care fostul condamnat este deplin integrat, pe plan juridic, în societate şi are caracterul unui mijloc legal de încetare a consecinţelor juridice care decurg dintr-o condamnare1. Din cele arătate mai sus se desprinde ideea că reabilitarea este o cauză extinctivă (de înlăturare) a consecinţelor condamnării, care operează personal (in personam) şi priveşte exclusiv consecinţele pentru viitor ale condamnării, ceea ce o deosebeşte de cauzele care înlătură răspunderea penală sau cauzele care înlătură executarea pedepsei. Reabilitarea este necesar să fie reglementată nu numai fiindcă este singura modalitate de înlăturare a măsurilor 1

14

I. Cozma, Reabilitarea în dreptul penal, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 134.


REABILITAREA | Procedură specială în materie penală

restrictive de drepturi ce decurg din pedeapsă, ci şi ca factor de constatare a recidivei. Într-adevăr, lipsa oricărei perspective de a dobândi completa reintegrare socială ar putea avea consecinţe dăunătoare pentru conduita unor condamnaţi după eliberarea din locurile de detenţie. În schimb, existenţa reabilitării trezeşte interesul condamnaţilor pentru deplina îndreptare şi reeducare, pentru o conduită corectă, condiţionând în mare măsură, în astfel de cazuri, respectarea benevolă a legilor şi normelor de convieţuire socială. Reabilitarea, ca măsură de politică penală, este menită să stimuleze efortul de îndreptare şi reintegrare al fostului condamnat în cadrul societăţii, prin repunerea acestuia în deplinătatea drepturilor politice şi social-economice pe care le-a avut înainte de condamnare1. Prin faptul că reabilitarea oferă posibilitatea înlăturării consecinţelor condamnării, aceasta îl stimulează pe fostul condamnat pentru a desfăşura o activitate cinstită, a avea o conduită ireproşabilă, contribuind astfel la înfăptuirea politicii penale a statului, care are ca principal obiectiv prevenirea infracţiunilor. Perspectiva obţinerii reabilitării exercită o influenţă pozitivă, determinând pe foştii condamnaţi să se abţină de la comiterea altor fapte penale în viitor.

Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, ed. a VI-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 439. 1

15

Reabilitarea. Procedura speciala in procesul penal  
Reabilitarea. Procedura speciala in procesul penal  

Reabilitarea. Procedura speciala in procesul penal. Aspecte teoretice si jurisprudenta in materie (Carte de: Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru...

Advertisement