Page 1

MONICA NICULAE

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ ÎN TESTE GRILĂ PENTRU PREGĂTIREA EXAMENELOR DE

MAGISTRATURĂ, AVOCATURĂ ŞI LICENŢĂ

2009


Copyright © 2009 Editura Nomina Lex Toate drepturile rezervate Editurii Nomina Lex Nici o parte din această lucrare nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii Nomina Lex!

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României NICULAE, MONICA Codul de procedură civilă în teste grilă / Monica Niculae. - Bucureşti : Nomina Lex, 2009 ISBN 978-606-92007-7-3 347.91/.95(079.1)

Editura Nomina Lex: Bucureşti, Sect. 6, Bd. Timişoara, nr. 19, Bl. C6, Ap. 38 Tel./Fax. 021/413.40.27 Website: www.nominalex.ro Departamentul difuzare carte: Tel./Fax 021/413.40.27 Tel. 0745.757.098; 0723.845.248 Program: Luni/Vineri – 1000-1600 Website: www.nominalex.ro Tipărit la Tipografia OTOPRINT - www.otoprint.ro

2


ABREVIERI Alin.

Alineatul

Art.

Articolul

B. Of. C. civ. C. com. C. fam. C. pen. C. proc. civ. C. proc. pen. Dreptul Ed. J.O.C.E.

Buletinul Oficial Codul civil Codul comercial Codul familiei Codul penal Codul de procedură civilă Codul de procedură penală Revista „Dreptul” Editura Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene Monitorul Oficial numărul Ordonanţa Guvernului Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Pagina Punctul Următoarele Volumul Uniunea Europeană

M. Of. Nr. O.G. O.U.G. p. pct. urm. vol. UE

3


Lucrarea de faţă este destinată tuturor acelora care intenţionează a-şi testa cunoştinţele din domeniul dreptului procesual civil, în scopul pregătirii pentru diverse examene precum admiterea în magistratură, avocatură, licenţă sau chiar examene de semestru. Parcurgerea acestor teste grilă ajută, pe de o parte, la verificarea cunoştinţelor şi, în egală măsură, înlesneşte învăţarea mai rapidă a principalelor prevederi ale Codului de procedură civilă. În vederea testării sistematice pe parcursul studierii, a fost păstrată însăşi structura originală a Codului de procedură civilă. Totodată, în ideea creării unei lucrări cât mai practice, conţinutul său a fost structurat pe parcursul a trei părţi: - Partea I: Codul de procedură civilă în Teste Grilă; - Partea a II-a : Teste aleatorii de verificare a cunoştinţelor (cuprinde alte teste decât cele din prima parte); - Partea a III-a : Testări recapitulative.

4


C U P R IN S pag. PARTEA I.

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ ÎN TESTE GRILĂ

CARTEA I: COMPETENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI TITLUL I. COMPETENŢA DUPĂ MATERIE TITLUL II. COMPETENŢA TERITORIALĂ TITLUL III. DISPOZIŢII SPECIALE TITLUL IV. CONFLICTE DE COMPETENŢĂ TITLUL V. INCOMPATIBILITATEA, ABŢINEREA ŞI RECUZAREA JUDECĂTORILOR TITLUL VI. STRĂMUTAREA PRICINILOR

CARTEA II: PROCEDURA CONTENCIOASĂ TITLUL I. PĂRŢILE CAPITOLUL I. FOLOSINŢA ŞI EXERCIŢIUL DREPTURILOR PROCEDURALE CAPITOLUL II. PERSOANELE CARE SUNT ÎMPREUNĂ RECLAMANTE SAU PÂRÂTE CAPITOLUL III. ALTE PERSOANE CARE POT LUA PARTE LA JUDECATĂ CAPITOLUL IV. REPREZENTAREA PĂRŢILOR ÎN JUDECATĂ CAPITOLUL V. ASISTENŢA JUDICIARĂ

TITLUL II. DISPOZIŢII GENERALE DE PROCEDURĂ CAPITOLUL I. CERERILE CAPITOLUL II. CITAŢIILE ŞI COMUNICAREA ACTELOR DE

9 9 9 9 12 19 20 22 29 32 32 32 34 35 41 44 46 46 47

PROCEDURĂ CAPITOLUL III. TERMENELE CAPITOLUL IV. NULITATEA ACTELOR DE PROCEDURĂ CAPITOLUL IV1. AMENZI JUDICIARE ŞI DESPĂGUBIRI

52 53 55

TITLUL III. PROCEDURA ÎNAINTEA PRIMEI INSTANŢE

57

5


CAPITOLUL I. PROCEDURA ÎNAINTE DE JUDECATĂ CAPITOLUL II. ŞEDINŢELE ŞI POLIŢIA LOR CAPITOLUL III. JUDECATA CAPITOLUL IV. HOTĂRÂRILE

57 62 63 108

TITLUL IV. APELUL CAPITOLUL I. TERMENUL ŞI FORMELE APELULUI CAPITOLUL II. JUDECATA APELULUI

118 118 123

TITLUL V. CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC CAPITOLUL I. RECURSUL CAPITOLUL I1. CONTESTAŢIA ÎN ANULARE CAPITOLUL II. REVIZUIREA HOTĂRÂRILOR

124 124 130 132

TITLUL VI. RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

136

CARTEA III: DISPOZIŢII GENERALE PRIVITOARE LA PROCEDURILE NECONTENCIOASE

137

CARTEA IV: DESPRE ARBITRAJ CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL II. CONVENŢIA ARBITRALĂ CAPITOLUL III. ARBITRII. CONSTITUIREA TRIBUNALULUI ARBITRAL. TERMENUL ŞI LOCUL ARBITRAJULUI CAPITOLUL IV. SESIZAREA TRIBUNALULUI ARBITRAL. CUPRINSUL CERERII DE ARBITRARE. ÎNTÂMPINAREA. CEREREA RECONVENŢIONALĂ CAPITOLUL V. PROCEDURA ARBITRALĂ CAPITOLUL VI. CHELTUIELILE ARBITRALE CAPITOLUL VII. HOTĂRÂREA ARBITRALĂ CAPITOLUL VIII. DESFIINŢAREA HOTĂRÂRII ARBITRALE CAPITOLUL IX. EXECUTAREA HOTĂRÂRII ARBITRALE CAPITOLUL X. ARBITRAJUL INTERNAŢIONAL CAPITOLUL XI. RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR ARBITRALE STRĂINE

6

140 140 141 142 147 149 152 154 157 158 159 161


CARTEA V: DESPRE EXECUTAREA SILITĂ CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL II. URMĂRIREA SILITĂ ASUPRA BUNURILOR MOBILE CAPITOLUL III. URMĂRIREA SILITĂ A FRUCTELOR NECULESE ŞI RECOLTELOR PRINSE DE RĂDĂCINI CAPITOLUL IV. URMĂRIREA SILITĂ ASUPRA BUNURILOR IMOBILE CAPITOLUL V. ELIBERAREA ŞI DISTRIBUIREA SUMELOR REALIZATE PRIN EXECUTAREA SILITĂ CAPITOLUL VI. PREDAREA SILITĂ A BUNURILOR ŞI EXECUTAREA SILITĂ A ALTOR OBLIGAŢII DE A FACE SAU DE A NU FACE

CARTEA VI: PROCEDURI SPECIALE CAPITOLUL I. ORDONANŢE PREŞEDINŢIALE CAPITOLUL II. REFACEREA ÎNSCRISURILOR ŞI HOTĂRÂRILOR DISPĂRUTE CAPITOLUL III. DESPRE OFERTE DE PLATĂ ŞI CONSEMNAŢII CAPITOLUL IV. MĂSURILE ASIGURATORII CAPITOLUL VI. DIVORŢUL CAPITOLUL VII1. PROCEDURA ÎMPĂRŢELII JUDICIARE CAPITOLUL VIII. CERERILE PRIVITOARE LA POSESIUNE CAPITOLUL XIV. DISPOZIŢII PRIVIND SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ÎN MATERIE COMERCIALĂ

Răspunsuri

162 161 179 195

207 210 215 215 216 217 218 222 226 230 231 236

PARTEA A II-A. TESTE ALEATORII DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR Răspunsuri PARTEA A III-A. TESTE RECAPITULATIVE TESTUL RECAPITULATIV NR. 1 Răspunsuri TESTUL RECAPITULATIV NR. 2 Răspunsuri TESTUL RECAPITULATIV NR. 3 Răspunsuri

7

244 257 258 258 273 275 293 295 311


TESTUL RECAPITULATIV NR. 4 Răspunsuri TESTUL RECAPITULATIV NR. 5 Răspunsuri TESTUL RECAPITULATIV NR. 6 Răspunsuri TESTUL RECAPITULATIV NR. 7 Răspunsuri TESTUL RECAPITULATIV NR. 8 Răspunsuri TESTUL RECAPITULATIV NR. 9 Răspunsuri

313 329 331 346 348 363 365 381 383 400 402 418

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ PENTRU PERFECŢIONAREA CUNOŞTINŢELOR

420

8


PARTEA I CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ ÎN TESTE GRILĂ CARTEA I COMPETENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI TITLUL I. COMPETENŢA DUPĂ MATERIE Art. 1 1. Judecătoriile judecă: a) în primă instanţă, toate procesele şi cererile; b) plângerile împotriva deciziilor autorităţilor cu activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege; c) plângerile împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională; d) plângerile altor organe cu activitate jurisdicţională, în cazurile prevăzute de lege; e) toate procesele şi cererile, în afară de cele date de lege în competenţa altor instante, în prima instanţă; f) în orice alte materii date prin lege în competenţa lor. Art. 2 2. Tribunalul judecă în prima instanţă: a) procesele şi cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 5 miliarde lei; b) procesele şi cererile în materie comercială al căror obiect este neevaluabil în bani; c) procesele şi cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste 5 miliarde lei, cu excepţia cererilor de împărţeala judiciară, a cererilor în materia succesorala, a cererilor neevaluabile în bani şi a cererilor privind materia fondului funciar, inclusiv cele de drept comun, petitorii sau, după caz, posesorii, formulate de terţii vătămaţi în drepturile lor prin aplicarea legilor în materia fondului funciar; 9


d) cererile pentru încuviinţarea, nulitatea sau desfacerea adopţiei; e) conflictele de muncă, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instante; f) procesele şi cererile în materie de contencios administrativ, în afară de cele date în competenţa curţilor de apel; g) cererile pentru recunoaşterea, precum şi cele pentru încuviinţarea executării silite; h) procesele şi cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste 5 miliarde lei, cu excepţia cererilor de împărţeala judiciară, a cererilor neevaluabile în bani şi a cererilor privind materia fondului funciar, inclusiv cele de drept comun, petitorii sau, după caz, posesorii, formulate de terţii vătămaţi în drepturile lor prin aplicarea legilor în materia fondului funciar; i) procesele şi cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei; j) procesele şi cererile în materie de creaţie intelectuală şi de proprietate industrială; k) procesele şi cererile în materie de expropriere; l) procesele şi cererile în materia hotărârilor autorităţilor administraţiei publice; m) cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârşite în procesele penale. 3. Tribunalul judecă ca instanţă de apel: a) apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în prima instanţă; b) în orice alte materii date prin lege în competenţa lor; 4. Tribunalul judecă ca instanţă de recurs: a) recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în prima instanţă, în cazurile prevăzute de lege; b) recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului; c) recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în apel. 10

Codul de procedura civila. Teste grila  

Codul de procedura civila. Teste grila

Advertisement