Page 1

PROBELE ÎN PROCESUL PENAL ASPECTE TEORETICE ŞI JURISPRUDENŢA ÎN MATERIE Ediţia a II-a, revizuită


Copyright © 2010 Editura Nomina Lex. Toate drepturile rezervate Editurii Nomina Lex. Nicio parte din această lucrare nu poate fi copiată, reprodusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al Editurii Nomina Lex. Drepturile de distribuţie în străinătate aparţin în exclusivitate Editurii Nomina Lex. Niciun exemplar din lucrarea de faţă nu poate fi comercializat decât însoţit de semnătura şi ştampila editorului, aplicate pe interiorul ultimei coperte.

EDITURA NOMINA LEX Director editorial: Av. Eduard Dragomir Redactor şef: Av. Roxana Paliţă Tehnoredactor: Marieta Ilie

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Mrejeru, Theodor Probele în procesul penal : aspecte teoretice şi jurisprudenţa în materie / Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Nomina Lex, 2010 ISBN 978-606-8153-13-1 I. Mrejeru, Bogdan 343.14(075.8) Editura Nomina Lex Bucureşti, Sect. 6, Bd. Timişoara, nr. 19, Bl. C6, Sc. B, Ap. 38, parter Tel./Fax. 021/413.40.27; 0745.757.098; 0723.845.248; 0761.694.248; Website: www.nominalex.ro; Email: ejuridice@yahoo.com Program: Luni/Vineri – 1000-1600 Notele, aprecierile, ideile ori concluziile cuprinse în prezenta lucrare aparţin autorilor şi echipei de redacţie, acestea neangajând în niciun fel vreo instituţie publică sau privată. Această lucrare este editată în scop didactic şi educativ. În materie de legislaţie, pentru uzul profesional recomandăm consultarea ediţiilor oficiale publicate în Monitorul Oficial al României. Bun de tipar: aprilie, 2010 Produs în România


Prof. Dr. Theodor MREJERU

Av. Dr. Bogdan MREJERU

PROBELE ÎN PROCESUL PENAL ASPECTE TEORETICE ŞI JURISPRUDENŢA ÎN MATERIE Ediţia a II-a, revizuită


PROBELE ÎN PROCESUL PENAL | Aspecte teoretice şi jurisprudenţa în materie

ABREVIERI

art. alin. B.J. B. Of. C.A. C.P.J. C. civ. C. civ. fr. C. pen. C. proc. civ. C. proc. pen. C.S.J. Cas C.J. dec. dec.civ. dec.pen. ed. Ed. H.G. I.C.C.J.

– articol – alineat – Buletinul Jurisprudenţei – Buletinul Oficial – Curtea de Apel – Culegere de practică judiciară – Codul civil – Codul civil francez – Codul penal – Codul de procedură civilă – Codul de procedură penală – Curtea Supremă de Justiţie – Înalta Curte de Casaţie Română – Revista „Curierul Judiciar” – decizia – decizia civilă – decizia penală – ediţia – Editura – Hotărârea Guvernului – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 5


THEODOR MREJERU | BOGDAN MREJERU

J.G. J.R. M. Of. nr. O.G. op. cit. O.U.G. p. pct. P.J.C. R.D.P. P.R. sect.pen. sent.pen. secţ. secţ. civ. Trib. T.M.B. T.S. Trib. Suprem UE urm. Vol.

6

– Revista „Jurisprudenţa Generală” – Revista „Jurisprudenţa Română” – Monitorul Oficial – număr – Ordonanţa Guvernului – opera citată – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului – pagina – punctul – Practică judiciară civilă – Revista de Drept Penal – Revista „Pandectele Române” – secţia penală – sentinţa penală – secţia – secţia civilă – Tribunalul – Tribunalul Municipiului Bucureşti – Tribunalul Suprem – Tribunalul Suprem – Uniunea Europeană – următoarea; următoarele – Volumul


PROBELE ÎN PROCESUL PENAL | Aspecte teoretice şi jurisprudenţa în materie

CUPRINS

ABREVIERI ........................................................................................5

CAPITOLUL I. Noţiunea, importanţa şi clasificarea probelor ..............................................................17 1.1. Introducere în dreptul procesual penal ............................17 1.2. Noţiunea de probă în procesul penal ...............................18 1.2.1. Scurt istoric ....................................................................20 1.2.2. Dispoziţii generale ........................................................24 1.3. Importanţa probelor .............................................................25 1.4. Clasificarea probelor ............................................................27

CAPITOLUL II. Obiectul probaţiunii ........................................30 2.1. Noţiunea de obiect al probaţiunii .....................................30 2.2. Faptele şi împrejurările care formează obiect al probaţiunii .............................................................................34 2.3. Faptele similare, auxiliare şi negative ..............................40 2.4. Faptele şi împrejurările care nu pot forma obiectul probaţiunii .............................................................................47 7


THEODOR MREJERU | BOGDAN MREJERU

2.5. Fapte şi împrejurări care nu trebuie dovedite .................48 2.5.1. Dispensa de probă în cazul prezumţiilor legale absolute ...........................................................................48 2.5.2. Faptele evidente şi notorii (nu trebuie dovedite existând dispensa de probă).........................................49 2.5.3. Faptele necontestate .....................................................49 2.6. Cerinţele probelor. Admisibilitatea, pertinenţa, concludenţa şi utilitatea probelor ......................................50

CAPITOLUL III. Sarcina probaţiunii ..........................................53 3.1. Administrarea probelor .......................................................56 3.1.1. Conceptul de administrare a probelor........................56 3.1.2. Administrarea probelor în faza de urmărire penală 57 3.1.3. Administrarea probelor în faza de judecată în prima instanţă ...............................................................58 3.1.4. Administrarea probelor în apel ...................................59 3.1.5. Administrarea probelor în recurs ................................60 3.1.6. Administrarea probelor în căile extraordinare de atac .............................................................................60 3.1.7. Garanţii pentru respectarea legii în administrarea probelor ...............................................................63 3.2. Aprecierea probelor ..............................................................65 3.3. Prezumţia de nevinovăţie....................................................66

CAPITOLUL IV. Mijloacele de probă .........................................77 4.1. Noţiunea şi importanţa mijloacelor de probă în procesul penal .......................................................................77 4.2. Declaraţiile părţilor şi ale martorilor ................................82 8


PROBELE ÎN PROCESUL PENAL | Aspecte teoretice şi jurisprudenţa în materie

4.2.1. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului..........82 4.3. Declaraţiile părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente............................................93 4.3.1. Noţiune şi importanţă ..................................................93 4.3.2. Procedura de obţinere a declaraţiilor părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente ................................................................94 4.3.3. Valoarea probatorie a declaraţiilor părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente .......................................................................95 4.4. Declaraţiile martorilor .........................................................95 4.4.1. Noţiune şi importanţă ..................................................95 4.4.2. Obligaţiile şi drepturile martorilor ............................99 4.4.3. Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori în procesul penal ..........................................................100 4.4.4. Persoanele care nu sunt obligate să depună mărturie..102 4.4.5. Procedura de ascultare a martorilor ........................102 4.4.6. Valoarea probatorie a declaraţiilor martorului .....104 4.5. Procedee speciale de obţinere a declaraţiilor părţilor şi martorilor ...........................................................105 4.5.1. Confruntarea ................................................................105 4.5.2. Procedura confruntării ...............................................107 4.5.3. Folosirea interpreţilor ................................................108

CAPITOLUL V. Înscrisurile şi mijloacele materiale de probă .................................................................110 5.1. Înscrisul ca mijloc de probă ..............................................110 5.1.1. Noţiunea şi importanţa înscrisurilor .......................110 5.1.2. Valoarea probatorie a înscrisurilor ..........................114 9


THEODOR MREJERU | BOGDAN MREJERU

CAPITOLUL VI. Înregistrările audio sau video ......................116 6.1. Precizări prealabile .............................................................116 6.2. Înregistrările audio .............................................................117 6.3. Înregistrarea de imagini şi alte înregistrări ...................120 6.4. Verificarea înregistrărilor audio sau de imagini...........122

CAPITOLUL VII. Mijloacele materiale de probă ..................123 7.1. Noţiune şi importanţă ........................................................123 7.2. Valoarea probatorie a mijloacelor materiale de probă .... 125

CAPITOLUL VIII. Procedee de descoperire şi ridicare a înscrisurilor şi mijloacelor materiale de probă ........................................................127 8.1. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri .....................................127 8.2. Percheziţia ............................................................................131 8.2.1. Consideraţii preliminare ............................................131 8.2.2. Procedura de efectuare a percheziţiei şi ridicarea de obiecte sau înscrisuri .......................................133 8.3. Cercetarea la faţa locului ...................................................137 8.3.1. Noţiune şi importanţă ................................................137 8.3.2. Procedura cercetării la faţa locului ..........................139 8.4. Reconstituirea ......................................................................140 8.4.1. Noţiune şi importanţă ................................................140 8.4.2. Procedura reconstituirii .............................................141

10


PROBELE ÎN PROCESUL PENAL | Aspecte teoretice şi jurisprudenţa în materie

CAPITOLUL IX. Constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi expertizele .........................143 9.1. Constatările tehnico-ştiinţifice .........................................143 9.1.1. Noţiune şi importanţă ................................................143 9.1.2. Procedura de efectuare a constatărilor tehnico-ştiinţifice ........................................................144 9.2. Constatările medico-legale ...............................................145 9.2.1. Noţiune şi importanţă ................................................145 9.2.2. Procedura de efectuare a constatărilor medico-legale ...............................................................147 9.2.3. Valoarea probatorie ....................................................148 9.3. Expertizele ............................................................................149 9.3.1. Noţiune şi importanţă ................................................149 9.3.2. Tipurile de expertize ....................................................150 9.3.3. Procedura expertizei ...................................................158

CAPITOLUL X. Alte instituţii legate de administrarea probelor în procesul penal ...........................167 10.1. Consideraţii preliminare .................................................167 10.2. Comisia rogatorie..............................................................167 10.2.1. Noţiune şi importanţă ................................................167 10.2.2. Condiţiile în care poate fi dispusă o comisie rogatorie şi actele ce pot face obiectul acesteia ....168 10.2.3. Procedura de efectuare a comisiei rogatorii............169 10.3. Delegarea ............................................................................169 10.4. Martorii asistenţi...............................................................170

11


THEODOR MREJERU | BOGDAN MREJERU

CAPITOLUL XI. Aspecte de drept comparat privind strângerea şi administrarea probelor şi mijloacelor de probă la nivelul unor state membre ale Uniunii Europene şi S.U.A. .................................................................. 172 11.1. Grecia ................................................................................172 11.2. Franţa.................................................................................176 11.3. S.U.A. ................................................................................179

CAPITOLUL XII.

Utilizarea probelor obţinute ilegal sau prin tortură în procesul penal şi incriminarea utilizării torturii în investigaţii în statele Uniunii Europene şi S.U.A. ...................182 12.1. Austria.................................................................................182 12.2. Belgia...................................................................................184 12.3. Danemarca..........................................................................185 12.4. Franţa...................................................................................186 12.5. Germania ............................................................................188 12.6. Italia .....................................................................................190 12.7. Marea Britanie. ..................................................................191 12.8. Olanda.................................................................................194 12.9. Slovacia ...............................................................................194 12.10. Slovenia ............................................................................195 12.11. România ............................................................................196 12.12. Statele Unite ale Americii .............................................199

CAPITOLUL XIII. Jurisprudenţă referitoare la probe şi mijloacele de probă.....................................202 13.1. Audierea martorilor acuzării. Dreptul la un proces echitabil ................................................................................... 202 12


PROBELE ÎN PROCESUL PENAL | Aspecte teoretice şi jurisprudenţa în materie

13.2. Interceptările şi înregistrările audio sau video. Condiţii .............................................................................207 13.3. Reţinerea şi predarea corespondenţei dispusă de procuror. Informarea instanţei ...............................215 13.4. Probele şi mijloacele de probă. Martorii. Audierea martorilor ................................................................................ 221 13.5. Recursul. Cazuri de casare în recurs. Omisiunea pronunţării asupra unor fapte sau asupra unor probe. Art. 385 Cod procedură penală ........................226 13.6. Căile ordinare de atac. Apelul. Judecarea apelului. Probe noi. .....................................................................................232 13.7. Plângere în faţa instanţei împotriva rezoluţiei procurorului de netrimitere în judecată pentru infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prevăzută de art. 183 Cod penal. Lipsa unei expertize medico-legale ........................................236 13.8. Recurs. Condamnare dispusă de către instanţa de fond în lipsa unor probe certe de vinovăţie a inculpaţilor. Apreciere greşită a probelor administrate. Prezumţia de nevinovăţie ....................240 13.9. Recurs. Condamnare dispusă de către instanţa de fond în lipsa unor probe certe de vinovăţie a inculpaţilor. Apreciere greşită a probelor administrate. Prezumţia de nevinovăţie. Neprezentarea inculpaţilor în instanţă în vederea audierii şi eventual a propunerii unor probe nu poate reprezenta dovada certă a vinovăţiei acestora. Dreptul inculpatului la tăcere ......................................247 13.10. Aprecierea eronată a probelor. Achitare greşită .......255 13.11. Interpretare eronată a probatoriului. Achitare greşită....256 13.12. Infracţiunea prevăzută de art. 87 alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2002. Elemente constitutive. Achitarea inculpatului în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) Cod procedură penală .............................. 257 13


THEODOR MREJERU | BOGDAN MREJERU

13.13. Drept procesual penal. Partea generală. Probele şi mijloacele de probă ....................................................266 13.14. Raportul de expertiză medico-legală privind calculul retroactiv al alcoolemiei – valoare probantă ..................................................................................273 13.15. Interpretarea greşită a probelor administrate în cauză. Achitarea inculpatului de către instanţa de fond, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală şi condamnarea acestuia, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 189 alin. 1 Cod penal şi de art. 211 alin. 2 lit. b), c) Cod penal de către instanţa de apel ........................277 13.16. Aprecierea declaraţiilor părţii vătămate, ale inculpaţilor, schimbare de încadrare juridică ...........286 13.17. Infracţiunea de contrabandă calificată, prevăzută de art. 271 din Legea nr. 86/2006. Achitarea inculpatului în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. a) Cod penal ...............................................289 13.18. Administrarea probelor. Declaraţiile martorilor cărora li s-a atribuit o altă identitate. Aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului........................................................291 13.19. Plângere N.U.P. Interpretarea probelor ......................297 13.20. Schimbare încadrare juridică. Interpretarea probelor. Aplicarea prezumţiei de nevinovăţie prevăzute de art. 6 CEDO. Jurisprudenţa Curţii CEDO privind aplicarea prezumţiei ...........................301 13.21. Declaraţiile inculpatului. Valoarea declaraţiilor. Interpretarea probelor....................................................319 13.22. Întreruperea executării pedepsei închisorii în condiţiile art. 455 cu referire la art. 453 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală. Condiţii de admisibilitate...327

14


PROBELE ÎN PROCESUL PENAL | Aspecte teoretice şi jurisprudenţa în materie

13.23. Schimbarea regimului de executare a pedepsei închisorii într-unul mai sever. Condiţii .....................329 13.24. Plângere împotriva rezoluţiei de netrimitere în judecată. Admiterea plângerii. Motive de nelegalitate şi netemeinicie. Cercetare penală incompletă .. 331 13.25. Probe. Cartelele de metrou care nu au putut fi verificate electronic pentru a se constata dacă pe banda lor electromagnetică au fost introduse datele de identificare ale unor carduri bancare, nu pot fi reţinute ca mijloace de probă pentru infracţiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 alin. 1, 2 C. pen. cu aplicarea art. 75 lit. c) C. pen. ...................................333 13.26. Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Desfiinţarea rezoluţiei şi trimiterea cauzei la procuror. Probatoriu incomplet ............. 341 13.27. Vătămare corporală din culpă. Invocarea de către inculpat a culpei proprii a victimei. Circulaţie rutieră. Probe ...................................................................343 13.28. Cerere de revizuire inadmisibilă în principiu. Probe .................................................................................347 13.29. Infracţiunea de trafic de persoane prevăzută de art. 12 alin. 1 din Legea nr. 678/2001. Analiza probelor administrate în cauză. Latura civilă ...........349 13.30. Nulitate absolută încheiere judecător delegat. Neefectuarea cercetării prealabile ...............................358 CONCLUZII ...................................................................................361 BIBLIOGRAFIE .............................................................................363

15


PROBELE ÎN PROCESUL PENAL | Aspecte teoretice şi jurisprudenţa în materie

CAPITOLUL I

Noţiunea, importanţa şi clasificarea probelor 1.1. Introducere în dreptul procesual penal Scopul tuturor operaţiunilor judiciare este descoperirea adevărului. Adevărul este conformitatea între ideea pe care ne-o facem despre un fapt, cu faptul însuşi; cu alte cuvinte, este certitudinea pe care o obţinem ca urmare a faptului care s-a petrecut astfel precum noi îl socotim. Faustin Helie defineşte certitudinea astfel: „certitudinea este situaţia unei inteligenţe, care afirmă că un fapt există sau nu există, că o propunere este adevărată sau neadevărată. Certitudinea reprezintă baza evidentă a adevărului fără a fi adevărul însuşi. Certitudinea este un fapt intern care există în fiecare om cu mintea sănătoasă, adevărul e un fapt extrem pe care nu putem niciodată, să zicem că l-am atins în mod absolut”. Mijloacele prin care judecătorul ajunge să-şi formeze certitudinea sunt probele pe care legea le pune la dispoziţia lui. - Bentham zice că: „probele sunt mijloacele de care ne servim în descoperirea adevărului şi aceste mijloace pot fi bune sau rele, complete sau incomplete”. - Mittermaier defineşte proba astfel: „totalitatea motivelor producătoare de certitudine”. 17


THEODOR MREJERU | BOGDAN MREJERU

- Domat numeşte probă „ceea ce încredinţează spiritul de un adevăr”.

1.2. Noţiunea de probă în procesul penal În vederea soluţionării unei cauze penale, organele judiciare trebuie să stabilească realitatea situaţiei de fapt, precum şi toate împrejurările referitoare la persoana făptuitorului. Adevărul, în orice domeniu de activitate umană, nu se relevă spontan; el trebuie descoperit şi dovedit sub toate aspectele sale1. De aceea, privit prin prisma principiului aflării adevărului, procesul penal nu reprezintă numai o activitate judiciară, ci un proces de cunoaştere mult mai larg2, în cadrul căruia organele judiciare au nevoie de date sau dovezi pentru a stabili dacă o persoană este sau nu vinovată de săvârşirea unei infracţiuni. În acest sens, în art. 62 Cod procedură penală, se prevede că organele de urmărire penală şi instanţa de judecată sunt obligate să lămurească cauza, sub toate aspectele, pe bază de probe3. În reglementarea legală, conceptul nu poate fi lăsat la aprecierea celui care aplică norma juridică, în consecinţă s-a ivit necesitatea ca noţiunea să fie definită chiar de lege. Drept urmare, în Cod a fost explicit arătat sensul ştiinţific şi legal al categoriei de probă. Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea 1 V. Dongoroz şi colectiv, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român, Partea generală. Vol. I, Bucureşti, Ed. Academiei, 1975, p. 47. 2 N. Volonciu, Drept procesual penal, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972, p. 52. 3 N. Volonciu, Tratat de procedură penală, Partea generală, Vol. 1, Ed. Paideia, 1998, p. 331.

18

Probele in procesul penal  

Sistemul probator, ca ansamblu de norme juridice care reglementează probele şi mijloacele de probă, are o influenţă hotărâtoare în înfăptuir...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you