Page 1

Cuprins Abrevieri...........................................................................................XXIII PrefaĠă................................................................................................ XXV Capitolul I. Dreptul familiei.................................................................... 1 SecĠiunea 1. DivorĠul .......................................................................... 1 1. DivorĠ. PărĠi cu reúedinĠa obiúnuită în Italia. NecompetenĠa instanĠelor române ........................................1 2. DivorĠ. Degradarea relaĠiilor de căsătorie din culpa ambilor soĠi...........................................................................5 SecĠiunea a 2-a. Rudenia úi AdopĠia ................................................. 7 3. Cerere pentru deschiderea adopĠiei interne. Demersurile necesare în acest scop ......................................7 4. AdopĠie. ConsimĠământul părintelui firesc. Necesitatea ca el să fie dat în faĠa instanĠei, iar în caz de refuz să fie motivat caracterul abuziv al refuzului ..................................8 5. AcĠiune în tăgada paternităĠii, formulată după 3 ani de la cunoaúterea naúterii copilului. PrescripĠia dreptului la acĠiune ...............................................................................9 SecĠiunea a 3-a. ObligaĠia de întreĠinere ........................................ 12 6. Pensie de întreĠinere. Modalitatea de stabilire....................12 SecĠiunea a 4-a. Ocrotirea minorilor .............................................. 14 7. ÎncredinĠare minor. AcĠiune principală úi cerere reconvenĠională. SituaĠie în care la niciunul dintre părinĠi nu este asigurat interesul superior al copilului ...................14 8. Plasament de urgenĠă. NepronunĠarea de către instanĠă cu privire la persoana care urmează să exercite drepturile úi obligaĠiile părinteúti cu privire la bunurile minorilor .........16


VI

Practică judiciară de casare în materie civilă 2010-2011

9. Program de vizitare a minorului. Necesitatea desfăúurării lui la domiciliul părintelui căruia nu îi este încredinĠat minorul, fără prezenĠa părintelui căruia îi este încredinĠat......................................................17 Capitolul II. Drept civil ......................................................................... 18 SecĠiunea 1. Bunuri .......................................................................... 18 §1. Proprietatea ........................................................................... 18 10.AcĠiune în revendicare intentată de fostul proprietar, împotriva fostului chiriaú care a cumpărat imobilul în baza Legii nr. 112/1995. Neintabularea Statului Român asupra imobilului preluat abuziv, în cartea funciară úi nici a subdobânditorului. Admitere...........................................18 11.ObligaĠie de a face. Titluri de proprietate emanând de la autori diferiĠi. Invocarea de către reclamanĠi a excepĠiei nulităĠii titlului de proprietate exhibat de pârât. Respingere..........................................................................27 12.Expropriere parĠială a unei parcele de teren în vederea construirii unei centuri ocolitoare. Rămânerea ca neexpropriate a unor resturi infime de parcele, ce nu mai pot fi exploatate economic. Dispunerea exproprierii lor totale de către instanĠă............28 13.AcĠiune având ca obiect obligarea coproprietarilor de a semna documentaĠia necesară pentru eliberarea autorizaĠiei de construire úi a dovezii de luare în folosinĠă. Succesori ai autorilor care úi-au asumat aceste obligaĠii faĠă de reclamanĠi, prin convenĠie încheiată în formă autentică .............................................................................30 14.ConstrucĠie executată fără autorizaĠie. Prescrierea termenului pentru aplicarea sancĠiunii principale. Intrarea în legalitate............................................................31 15.AcĠiune în demolarea construcĠiei edificate fără autorizaĠie de construire. Calitate procesuală activă ............................36 16.Cerere de transformare a unui spaĠiu cu destinaĠia de pivniĠă, în spaĠiu cu destinaĠia de locuinĠă. CondiĠii de admisibilitate ...................................................38 17.Scară secundară demolată nelegal. Obligare la reconstruirea ei ................................................39


Cuprins

VII

18.Cerere de restituire a preĠului de piaĠă al apartamentului cumpărat în temeiul Legii nr. 112/1995, ca urmare a anulării contractului de vânzare-cumpărare prin hotărâre judecătorească irevocabilă. NeîndreptăĠire ...44 19.AcĠiune în restituirea preĠului de piaĠă al apartamentului, ca urmare a constatării nulităĠii absolute a contractului de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995..............................................................46 20.Cerere de obligare a Statului Român prin Ministerul FinanĠelor Publice la plata preĠului de piaĠă al apartamentului cumpărat în temeiul Legii nr. 112/1995, ca urmare a constatării nulităĠii absolute a contractului de vânzare-cumpărare pentru fraudă la lege. Inadmisibilitatea reanalizării aspectelor statuate prin hotărâri judecătoreúti intrate în puterea lucrului judecat. Respingere...............................................47 21.Evacuare. Detentori precari ce deĠin locuinĠa fără titlu locativ. InexistenĠa obligaĠiei proprietarului de a intenta în primul rând o acĠiune în revendicare..............................51 22.Evacuare. Expirarea termenului de închiriere ....................52 23.Evacuare. Persoană ce ocupă o locuinĠă fără titlu locativ ..56 24.Evacuare. Apartament restituit fostului proprietar prin dispoziĠia primarului emisă în temeiul Legii nr. 10/2001 ..57 25.Evacuare. Analizarea OrdonanĠei de urgenĠă a Guvernului nr. 40/1999, prin prisma ConvenĠiei europene pentru apărarea drepturilor omului úi a libertăĠilor fundamentale ......................................................................59 26.CompensaĠii financiare acordate victimelor unor infracĠiuni. Dată de la care curge termenul de prescripĠie de un an......63 §2. Alte drepturi reale................................................................. 64 27.Servitute de trecere pietonală úi auto. Loc devenit înfundat ca urmare a construirii unui pasaj auto............................................................................64 28.Servitute negativă de vedere. Balcon construit cu nerespectarea dispoziĠiilor art. 611-614 C.civ. Închiderea lui definitivă cu materiale netransparente în timpul soluĠionării procesului........................................................66 29.Accesiune imobiliară artificială. DistincĠie faĠă de acĠiunea în revendicare ..................................................67


VIII

Practică judiciară de casare în materie civilă 2010-2011

30.Drept de superficie. Necesitatea dovedirii modului de dobândire............................................................................70 §3. Cartea funciară ..................................................................... 75 31.Înscrierea dreptului de proprietate în vechea carte funciară. SituaĠie în care este necesară identificarea imobilului prin numărul cadastral unic ................................................75 32.Notarea sechestrului asigurător în cartea funciară. CondiĠii de admisibilitate ...................................................76 33.Notarea unui proces în cartea funciară. Necesitatea existenĠei unei legături între acesta úi imobilul înscris în cartea funciară ................................................................77 34.Carte funciară. Plângere împotriva încheierii de respingere a cererii de intabulare în baza unei hotărâri judecătoreúti irevocabile ..........................................................................79 35.Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Hotărâre judecătorească prin care s-a dezmembrat parcela din care face terenul asupra căruia se solicită intabularea dreptului de proprietate. Admitere.....................................................80 36.Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Formularea în cadrul căii de atac a unor capete de cerere de drept comun. Inadmisibilitate......................................................82 37.Plângere împotriva încheierii de carte funciară. ExistenĠa notării unui proces asupra unui imobil compus din teren úi construcĠie. Dezmembrarea ulterioară a imobilului úi reînscrierea notării procesului în cărĠile funciare, asupra tuturor parcelelor rezultate în urma dezmembrării. Legalitate............................................................................84 38.Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Notarea în cartea funciară a somaĠiei de plată pentru neachitarea ratelor în temeiul contractului de leasing. Legalitatea notării........85 39.Plângere împotriva încheierii de carte funciară prin care s-a respins cererea petiĠionarului de îndreptare a erorilor materiale săvârúite cu ocazia înscrierii efectuate printr-o altă încheiere de carte funciară. Calificarea eronată de către instanĠele de fond, în realitate fiind vorba de o plângere împotriva încheierii de respingere a celei de-a doua cereri de radiere a unei sarcini. Casare cu trimitere la prima instanĠă ...............................................................................86


Cuprins

IX

40.Notarea antecontractului de vânzare-cumpărare în cartea funciară, cu privire la un apartament neconstruit úi neintabulat în cartea funciară. Respingere .........................87 41.Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Caracterul necontencios al procedurii de soluĠionare.........89 42.Plângere împotriva încheierii de carte funciară, prin care s-a dispus înscrierea dispoziĠiilor unei hotărâri judecătoreúti irevocabile, care nu a fost pronunĠată în contradictoriu úi cu petiĠionara, afectată numai de înscrierea dreptului de servitute de trecere. Anularea în întregime a încheierii de carte funciară. Nelegalitate............................................92 43.Rectificarea cărĠii funciare. Înscriere în baza unei hotărâri judecătoreúti irevocabile.....................................................94 44.AcĠiune în rectificarea cărĠii funciare. Calitate procesuală pasivă ...............................................................................100 45.Rectificare de carte funciară în sensul triplării suprafeĠei de teren ce figurează înscrisă în cartea funciară. Necesitatea soluĠionării cauzei în contradictoriu cu proprietarii parcelelor învecinate .....................................104 46.Radiere ipotecă. Lipsa consimĠământului creditorului. Respingere........................................................................105 §4. Uzucapiunea ........................................................................ 107 47.Uzucapiune. Regim de carte funciară. Intrarea în posesia imobilului în anul 1946. Legea aplicabilă ........................107 48.Uzucapiune. Regim de carte funciară. Posesie începută în anii 1969-1970. Legea aplicabilă .................................110 49.Uzucapiune extratabulară. Neîndeplinirea condiĠiilor legale. Respingere ............................................................114 SecĠiunea a 2-a. Contracte ............................................................. 116 50.PrescripĠia dreptului la acĠiune. Contract de vânzarecumpărare cu clauză de întreĠinere. Data de la care curge termenul de prescripĠie: data la care a fost îndeplinit ultimul act de întreĠinere ..................................................116 51.Contract de închiriere. Decesul titularului. Cerere de transcriere a contractului de închiriere pe numele persoanei care a locuit cu titularul contractului, dar care deĠine el însuúi o locuinĠă în baza unui alt contract de închiriere. Respingere........................................................................119


X

Practică judiciară de casare în materie civilă 2010-2011

52.Teren afectat de servituĠi aeronautice, aduse la cunoútinĠa cumpărătorului cu ocazia încheierii anterioare a unui antecontract de vânzare-cumpărare asupra aceluiaúi teren. AcĠiune în anularea contractului de vânzare-cumpărare pentru dol. Respingere .....................................................123 SecĠiunea a 3-a. Succesiuni úi Partaje ........................................... 124 53.Succesiune. Simpla deplasare la notar, neurmată de deschiderea succesiunii, nu are semnificaĠia unei acceptări tacite..........................................................124 54.Succesiune. DeclaraĠie de renunĠare la succesiune, formulată după expirarea termenului de 6 luni prevăzut de art. 700 alin. (1) C.civ..................................................127 55.Succesiune. AcĠiune în constatarea calităĠii de legatar cu titlu particular ...................................................................128 56.Partaj bunuri comune la cererea creditorului unuia dintre soĠi, în cadrul contestaĠiei la executare.............................129 57.Partaj judiciar. SituaĠie în care niciunul dintre coproprietari nu cere atribuirea imobilului. Încheiere de vânzare a imobilului prin executorul judecătoresc, în loc de a se acorda prioritate vânzării lui prin bună învoială ..............131 58.Partaj succesoral. Apartament cumpărat în temeiul Decretului-lege nr. 61/1990 úi al Legii nr. 85/1992. Achitarea unei părĠi din preĠ în timpul vieĠii defunctului, iar a altei părĠi de către soĠia supravieĠuitoare ..................132 59.Obiectul partajului succesoral. Bunuri imobile asupra cărora antecesorii părĠilor nu au avut drept de proprietate ..........134 60.Sistare indiviziune. Imobil evaluat prin expertiză judiciară. Scăderea valorii imobilului în timpul soluĠionării procesului. Necesitatea reevaluării imobilului .................136 SecĠiunea a 4-a. ObligaĠii izvorând din cauzarea de prejudicii .....138 61.Despăgubiri pentru anularea autorizaĠiei de construire. Natura civilă a litigiului....................................................138 62.Persoană împotriva căreia s-au luat doar măsurile penale privind reĠinerea úi arestarea. NeincidenĠa prevederilor Legii nr. 221/2009............................................................140


Cuprins

XI

Capitolul III. Dreptul muncii.............................................................. 142 SecĠiunea 1. Contractul individual de muncă .............................. 142 63.Conflict de muncă. CompetenĠa teritorială de soluĠionare a cererii, în situaĠia formulării ei de sindicat în numele membrilor săi. Domiciliile sau reúedinĠele membrilor de sindicat, iar nu sediul organizaĠiei sindicale.....................142 64.Titular al contractului de cesiune de drepturi de autor. AcĠiune în obligarea la încheierea contractului de muncă. Respingere ......................................................143 65.Decizie de concediere pentru desfiinĠarea postului. Lipsa dovezii dificultăĠilor economice. Anulare ..............145 66.Decizie de concediere. Nemotivare concretă în fapt úi în drept. Nulitate absolută.............................................148 67.Cerere pentru acordarea compensaĠiei băneúti ca urmare a concedierii pentru motive ce nu Ġin de persoana salariatului. Termen de prescripĠie ...................................149 68.ContestaĠie împotriva deciziei de concediere. Înlocuirea sancĠiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă, cu sancĠiunea reducerii salariului cu 10% pe o durată de trei luni......................................................150 69.Decizie de concediere pentru dificultăĠi economice. Lipsa motivelor care au determinat concedierea. Nulitate absolută ...............................................................151 70.Cotă-parte de până la 10% din profitul net al societăĠii comerciale. CondiĠii de acordare în favoarea angajaĠilor.........................................................................153 71.Concedieri colective. CondiĠii. Decizii emise cu nerespectarea dispoziĠiilor prevăzute de art. 69-70 úi art. 74 alin. (1) lit. a), c) úi d) C.muncii ........................154 72.SancĠiune disciplinară. Decizie de sancĠionare emisă tardiv. ConsecinĠe.............................................................156 73.Decizie de sancĠionare cu avertisment. Lipsa din actul sancĠionator întocmit fără cercetarea disciplinară, a menĠiunilor privind data săvârúirii faptei, a prevederilor statutare, regulamentare sau contractuale încălcate, precum úi a instanĠei competente la care sancĠiunea poate fi contestată.............................................................157


XII

Practică judiciară de casare în materie civilă 2010-2011

74.Concediere pentru inaptitudine fizică. Decizie de concediere bazată pe fiúa de aptitudini medicale emisă de medicul de medicină a muncii. ÎnĠelesul sintagmei „decizie a organelor competente de expertiză medicală”..................................158 75.Decizie de suspendare a sporului de control financiar preventiv în procent de 25% din salariul de bază brut lunar, emisă ca urmare a demiterii din funcĠia de conducător al compartimentului financiar-contabil. Anularea ei, ca efect al anulării primei decizii .....................................160 SecĠiunea a 2-a. Salarizarea........................................................... 161 76.Personal didactic din învăĠământul preuniversitar. Drepturi salariale rezultate din aplicarea tranúelor suplimentare de vechime prevăzute de art. 50 alin. (1) úi (2) din Legea nr. 128/1997...........................................................161 77.AcĠiune având ca obiect obligarea angajatorului la plata sumelor reĠinute de la contestator cu titlu de contribuĠie la asigurările sociale de sănătate. Litigiu de natură fiscală, iar nu de asigurări sociale.................................................164 SecĠiunea a 3-a. SoluĠionarea conflictelor de muncă................... 166 78.AcĠiune având ca obiect obligarea la restituirea sumelor plătite cu titlu de contribuĠie individuală de asigurări sociale de sănătate. Natura fiscală a litigiului ..................166 79.IndemnizaĠie de úomaj. Persoană ce nu a avut un stagiu de cotizare de minim 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii. NeîndreptăĠire ..167 80.Evaluarea activităĠii profesionale a salariatului. Acordarea calificativului „nesatisfăcător”. Contestare.....169 81.Cadru didactic universitar. Majorarea normei didactice săptămânale cu 3,5 ore convenĠionale. ÎndreptăĠire la plata contravalorii lor, indexate úi reactualizate ...........170 82.Preot ortodox. SancĠiunea schimbării locului de muncă. Inadmisibilitatea cenzurării de instanĠa de judecată laică. Prioritatea aplicării dreptului canonic faĠă de dreptul laic........................................................................172 83.Preot reformat. Excludere din corpul preoĠesc. Posibilitatea contestării sancĠiunii disciplinare la instanĠa laică de judecată........................................................................173


Cuprins

XIII

84.Paracliser. Încetarea activităĠii dispusă prin decizia Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureúului úi Sătmarului. Posibilitatea cenzurării de către instanĠa de judecată laică ...............................................................174 85.FuncĠionar public. Decizie de concediere. CompetenĠa instanĠei de contencios administrativ ...............................175 86.AcĠiune intentată de o societate comercială angajatoare împotriva AJOFM, având ca obiect obligarea la plata sumei cuvenite angajaĠilor din bugetul asigurărilor de úomaj. Natura fiscală, iar nu de muncă, a litigiului .....................179 Capitolul IV. Dreptul securităĠii sociale ............................................ 181 SecĠiunea 1. Sistemul public de pensii .......................................... 181 87.Pensie de serviciu. Personal auxiliar de specialitate al instanĠelor judecătoreúti úi al parchetelor de pe lângă acestea ..............................................................................181 88.Recalcularea pensiei pe baza veniturilor suplimentare reprezentând acord global, compensaĠii, prime, indemnizaĠii, alte sporuri dovedite cu adeverinĠă. Luarea în considerare a stagiului de cotizare de 30 de ani pentru persoanele pensionate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000.............................................................186 89.Recalcularea pensiei. Venituri ce se iau în calcul ............188 90.Revizuire pensie. Data de la care se acordă drepturile cuvenite ............................................................................190 91.ContestaĠie împotriva deciziei de pensionare. Necesitatea adresării în prealabil Casei judeĠene de pensii .................193 92.ContestaĠie împotriva deciziei de pensionare. Persoană pensionată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000. Stagiul de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual ......................................................................195 93.Recalculare pensie. Retribuire în acord global. Includere în baza de calcul a pensiei ................................198 SecĠiunea a 2-a. Sistemul naĠional de asistenĠă socială ............... 200 94.Servicii medicale prestate reclamantului într-o clinică din străinătate. Cerere de obligare a Casei de Asigurări de Sănătate la plata contravalorii lor. Natura litigiului .........200


XIV

Practică judiciară de casare în materie civilă 2010-2011

Capitolul V. Drept procesual civil ...................................................... 202 SecĠiunea 1. CompetenĠa................................................................ 202 95.Cerere de recuzare formulată în intervalul de timp dintre închiderea dezbaterilor úi pronunĠarea hotărârii. Necesitatea repunerii cauzei pe rol...................................202 96.Succesiuni succesive. InstanĠă competentă ......................204 97.AcĠiune formulată de un terĠ, având ca obiect constatarea nulităĠii absolute a dispoziĠiilor de restituire în natură emise de primar în temeiul Legii nr. 10/2001. InstanĠa competentă..........................................................206 98.CompetenĠă după valoare. Mai mulĠi pârâĠi. Raporturi juridice distincte. Unicitatea acĠiunii................................208 99.Cererea părintelui pentru stabilirea relaĠiilor cu minorii, formulată pe calea ordonanĠei preúedinĠiale. InstanĠa competentă .......................................................................209 100. Cerere având ca obiect obligarea pârâtei la eliberarea carnetului de muncă. InstanĠa competentă .......................210 101. AcĠiune având ca obiect încredinĠarea minorului, stabilirea programului de vizitare úi obligarea la plata pensiei de întreĠinere ........................................................212 102. AcĠiune intitulată formal „în rectificare de carte funciară”. Urmărirea în realitate a revendicării dreptului de proprietate. InstanĠa competentă ......................................213 103. ContestaĠie la titlu. InstanĠa competentă ........................214 104. AcĠiune având ca obiect daune morale în sumă de 500.000 euro úi daune materiale în sumă de 500.000 euro. InstanĠa competentă...................................216 105. ContestaĠie la executare formulată de Casa judeĠeană de pensii, împotriva actelor de executare silită pornite în baza unui titlu executoriu reprezentat de o sentinĠă pronunĠată de tribunal, prin care actuala contestatoare a fost obligată la plata sumei reprezentând diferenĠă de punctaj..............................................................................217 106. Antecontract de vânzare-cumpărare cu privire la un imobil pentru preĠul de 220.000 euro, din care s-a achitat un avans de 18.000 euro. AcĠiune în rezoluĠiunea antecontractului úi repunerea părĠilor în situaĠia anterioară. Valoarea în funcĠie de care se stabileúte competenĠa materială a instanĠei .........................................................................218


Cuprins

XV

107. AcĠiune evaluabilă în bani. Valoarea obiectului procesului de sub 100.000 lei. Calea de atac ce poate fi exercitată împotriva sentinĠei primei instanĠe úi instanĠa competentă să judece calea de atac......................................................222 108. AcĠiune având ca obiect obligarea Statului Român prin Ministerul FinanĠelor Publice, la plata preĠului de piaĠă al apartamentului cumpărat în temeiul Legii nr. 112/1995, ca urmare a constatării nulităĠii absolute a contractului de vânzare-cumpărare. InstanĠa competentă ....................223 109. Revizuire. Hotărâri potrivnice. InstanĠa competentă .....224 110. SecĠii ale aceluiaúi tribunal. InexistenĠa între ele a conflictului de competenĠă ...............................................225 111. Validarea popririi. Complete specializate în cadrul aceleiaúi secĠii. Titlu executoriu reprezentând o hotărâre judecătorească pronunĠată într-un litigiu de muncă. SoluĠionarea recursului tot de un complet specializat în judecarea litigiilor de muncă........................................228 SecĠiunea a 2-a. AcĠiunea civilă..................................................... 233 112. ContribuĠie individuală de asigurări sociale, contribuĠie de asigurări de sănătate úi impozit pe venit. Natura fiscală a litigiului ..................................................233 113. AcĠiune în grăniĠuire. SituaĠia în care suprafeĠele învecinate au fost delimitate printr-un gard necontestat de proprietarii lor. Caracter de acĠiune în strămutare de hotare...........................................................................237 114. AcĠiune în despăgubiri cauzate de incendiu, intentată de o societate comercială, împotriva altei societăĠi comerciale. Natura comercială a litigiului .......................238 115. AcĠiune în rezoluĠiune. Antecontract de vânzare-cumpărare cu privire la un apartament ce face parte dintr-un bloc de locuinĠe destinate vânzării. Natura comercială a litigiului ............................239 116. Causa debendi. Inadmisibilitatea schimbării cauzei juridice a acĠiunii de către instanĠa de apel.......................240 117. Drepturi salariale solicitate de un cadru didactic preuniversitar, în contradictoriu cu inspectoratul úcolar judeĠean. Lipsa calităĠii procesuale pasive.............241 118. Taxe judiciare de timbru. Momentul până la care poate fi îndeplinită obligaĠia.............................................243


XVI

Practică judiciară de casare în materie civilă 2010-2011

119. Taxă judiciară de timbru. AcĠiune în revendicarea unei suprafeĠe de teren reconstituite în temeiul Legii nr. 18/1991, republicată. Datorare............................244 120. Taxe judiciare de timbru. AcĠiune intentată de consiliul local municipal împotriva pârâtului chiriaú, având ca obiect obligarea lui la plata chiriei restante. Exonerarea reclamantului de obligaĠia plăĠii taxelor de timbru ..............................................................246 121. Cerere de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii, reducerii úi eúalonării taxelor judiciare de timbru. Formularea în etapa recursului, pentru diferenĠa de taxă judiciară datorată de reclamantă în faĠa primei instanĠe. Respingere........................................................................247 122. AcĠiune personală în realizare, cu caracter patrimonial, având ca scop valorificarea unui drept de creanĠă. PrescripĠie..........................................................................250 SecĠiunea a 3-a. Judecata............................................................... 252 123. Comunicarea actelor de procedură. Afiúarea sentinĠei pe uúa principală a blocului fără indicarea numărului apartamentului. ConsecinĠe ..............................................252 124. Incompatibilitate. Încheierea de către judecător în timpul soluĠionării procesului, a unui contract de vânzare-cumpărare cu pârâtul din acel proces.............253 125. AcĠiune în constatarea nulităĠii absolute a contractului de vânzare-cumpărare încheiat între foútii chiriaúi úi Statul Român în baza Legii nr. 112/1995. SoluĠionarea cauzei de către instanĠă în temeiul art. 46 din Legea nr. 10/2001. Încălcarea principiului disponibilităĠii ..................................................................254 126. Obiect clar al acĠiunii deduse judecăĠii. PronunĠarea primei instanĠe cu privire la altceva decât s-a cerut de către reclamant ............................................................255 127. Cerere de preschimbare a primului termen de judecată. DispoziĠii aplicabile .........................................................256 128. Capete principale de cerere de competenĠa unor instanĠe diferite, formulate în cadrul aceleiaúi acĠiuni, în lipsa unei dispoziĠii exprese de prorogare legală. Obligativitatea disjungerii.........................................................................258


Cuprins

XVII

129. ExcepĠia incompatibilităĠii. SoluĠionarea ei de judecătorii deveniĠi incompatibili, ca urmare a casării cu trimitere ...260 130. Încălcarea dreptului la un proces echitabil. Probe solicitate prin cererea de apel. SoluĠionarea apelului fără administrarea probelor solicitate úi fără a fi respinse sau a se fi constatat decăderea în privinĠa lor.....262 131. Suspendarea judecăĠii în temeiul art. 1551 C.proc.civ., pentru nerespectarea de către contestatoare a dispoziĠiei instanĠei de a-úi preciza poziĠia faĠă de un act aflat la dosar. ObligaĠiile instanĠei............................................264 132. Suspendarea judecăĠii în temeiul art. 1551 C.proc.civ., până la depunerea de către reclamant la dosar a actelor de stare civilă. Formularea de către cel în sarcina căruia s-a stabilit obligaĠia concretă, a unei cereri de repunere a cauzei pe rol, fără îndeplinirea obligaĠiei respective. Efecte ...............................................................................265 133. Suspendare facultativă. Urmărire penală ce nu are nicio înrâurire asupra sentinĠei ce se va da. Respingere...267 134. Încheiere de acordare a ajutorului public judiciar sub forma asistenĠei prin avocat. Refuzul baroului de a desemna un avocat la solicitarea instanĠei. SoluĠionarea procesului fără apărător. Încălcarea dreptului la apărare..269 135. RenunĠare la judecata apelului. Atacarea hotărârii cu recurs. Inadmisibilitatea revenirii în cadrul aceluiaúi ciclu procesual, asupra actului de dispoziĠie al renunĠării la judecata apelului...........................................................271 SecĠiunea a 4-a. Hotărârea civilă .................................................. 273 136. Completare dispozitiv. Hotărâre care a fost supusă controlului judiciar ...........................................................273 137. Cheltuieli de judecată ocazionate la prima instanĠă. Solicitarea lor doar cu ocazia judecării recursului părĠii adverse. Respingere ................................................275 138. Cheltuieli de judecată. Pârât aflat în întârziere anterior înregistrării acĠiunii. Obligare la plată ................276 139. Cheltuieli de judecată. Necesitatea dovedirii că au fost ocazionate în dosarul pendinte, iar nu într-un alt dosar....278 140. Cheltuieli de judecată. AcĠiune în grăniĠuire. Extinderea inadmisibilă a regulii prevăzute de art. 584 C.civ. úi în privinĠa cheltuielilor de judecată. Nelegalitate ......................................................................279


XVIII

Practică judiciară de casare în materie civilă 2010-2011

141. Cheltuieli de judecată. Suportarea lor de către pârât în ipoteza respingerii acĠiunii, ca urmare a declarării neconstituĠionale a dispoziĠiilor legale în temeiul cărora a fost intentată acĠiunea .........................................280 142. Cerere prin care s-a solicitat admiterea apelului úi obligarea intimaĠilor la plata cheltuielilor de judecată. Admiterea apelului úi omiterea obligării intimaĠilor la plata cheltuielilor de judecată.......................................283 143. Autoritate de lucru judecat. Identitate de părĠi având calităĠi inversate. Neîndeplinirea condiĠiei.......................284 144. Autoritate de lucru judecat în raport cu o hotărâre CEDO. InexistenĠă ...........................................................285 145. ExcepĠie de neconstituĠionalitate. DispoziĠii legale abrogate sau care nu au legătură cu cauza. Respingerea cererii de sesizare a CurĠii ConstituĠionale.......................286 SecĠiunea a 5-a. Căile de atac ........................................................ 288 146. AcĠiune în uzucapiune. Imobil având o valoare de până la 100.000 lei. Calea de atac împotriva sentinĠei pronunĠate de prima instanĠă: recurs, iar nu apel..............288 147. AcĠiune formulată de chiriaú împotriva unităĠii, pentru obligarea la vânzarea locuinĠei în temeiul Decretului-lege nr. 61/1990 úi al Legii nr. 85/1992. Litigiu evaluabil în bani. Calificarea căii de atac exercitate împotriva sentinĠei, conform art. 2821 alin. (1) C.proc.civ. ..........................................................289 148. Hotărâre judecătorească. Nesemnarea ei de către unul din membrii completului de judecată. InexistenĠa motivului de ordine publică..............................................290 149. Încheiere de amânare a pronunĠării, nesemnată de judecător. Nulitate ............................................................292 150. Lipsa încheierii de amânare. Nulitatea hotărârii............292 151. Minută nesemnată de asistentul judiciar. Nulitatea hotărârii.............................................................293 152. SentinĠă de divorĠ irevocabilă. Omisiunea primei instanĠe de a se pronunĠa asupra cererii accesorii privind numele pe care urmează să îl poarte reclamanta după desfacerea căsătoriei, în sensul solicitat de aceasta. Încheiere de îndreptare a erorilor materiale. Nelegalitate ......................................................................294


Cuprins

XIX

153. SoluĠionarea apelului în baza unei excepĠii. Necesitatea judecării pe fond. Casare cu trimitere ..............................296 154. AcĠiune principală în evacuare, respinsă ca fiind lipsită de obiect. Cerere reconvenĠională al cărei obiect are o valoare sub 100.000 lei. Calea de atac ce poate fi exercitată împotriva sentinĠei ...........................................297 155. NepronunĠarea de către prima instanĠă asupra mai multor capete de cerere. Neanalizarea de către instanĠa de apel a motivelor prin care a fost criticată sentinĠa. Casare cu trimitere pentru rejudecarea pe fond la prima instanĠă .............................................................................299 156. Încheiere de vânzare a bunului la licitaĠie publică, pronunĠată de instanĠa de apel. Atacare cu apel. Inadmisibilitate.................................................................300 157. Cerere de intervenĠie. NepronunĠarea asupra acesteia. Casare cu trimitere ...........................................................302 158. Calea de atac împotriva unei sentinĠe prin care s-a judecat acĠiunea principală úi cererea reconvenĠională cu privire la un imobil în valoare de peste 100.000 lei. Apelul, iar nu recursul...................................................................303 159. Cerere de repunere în termenul de declarare a apelului, neformulată în termenul de 15 zile de la încetarea împiedicării. Respingerea apelului ca tardiv ....................304 160. Legalitatea căilor de atac. SentinĠă împotriva căreia s-a exercitat apelul. SoluĠionarea ca recurs, în complet de 3 judecători. Nelegalitate..................................................305 161. Îndrumări date de instanĠa de recurs. Nerespectarea lor de către instanĠa de trimitere .......................................307 162. Necercetarea fondului. Casare cu trimitere ...................308 163. ContestaĠie în anulare de drept comun, întemeiată pe dispoziĠiile art. 317 alin. (1) pct. 2 C.proc.civ. Criticarea deciziei contestate pentru nelegala compunere a completului de judecată....................................................310 164. Cerere de completare a hotărârii pronunĠate în recurs, privind obligarea la plata cheltuielilor de judecată a părĠii căzute în pretenĠii. Nelegalitate ........................................311 165. Servitute de trecere. Constatarea dobândirii ei prin uzucapiune de către prima instanĠă. Aprecierea greúită de către instanĠa de apel a faptului că prima instanĠă ar fi rezolvat procesul fără a intra în cercetarea fondului ........311


XX

Practică judiciară de casare în materie civilă 2010-2011

166. SoluĠii pronunĠate în recurs. Casarea cu trimitere spre rejudecare, în lipsa solicitării de către recurentă sau a punerii acestui aspect de către instanĠă în discuĠia părĠilor..............................................................................312 167. ContestaĠie în anulare împotriva sentinĠei prin care a fost soluĠionată o acĠiune având ca obiect servitute negativă de vedere, acĠiune cu caracter neevaluabil în bani. SentinĠă susceptibilă de a fi atacată atât cu apel, cât úi cu recurs ...314 168. . AcĠiune în constatarea nulităĠii absolute a actului adiĠional de modificare a statutului asociaĠiei composesorale. Calea de atac împotriva sentinĠei................................................315 169. Hotărâre a comisiei de expropriere emisă pe numele mai multor persoane. Atacarea ei în instanĠă numai de către o parte din persoanele pe numele cărora s-a emis hotărârea. SentinĠă pronunĠată în cadru procesual restrâns. Casare cu trimitere ...........................................................316 170. Cerere privind lămurirea înĠelesului dispozitivului unei hotărâri judecătoreúti. Calificarea greúită de către instanĠă ca o acĠiune în constatare úi soluĠionarea ei ca atare.............317 171. Termenul în care se poate formula contestaĠia în anulare. DistincĠia dintre hotărârile susceptibile úi cele nesusceptibile de executare silită .....................................318 172. ContestaĠie în anulare specială. Greúeală materială. NepronunĠare asupra excepĠiei puterii lucrului judecat, invocată de intimat prin întâmpinarea aflată la dosar. Admisibilitate...................................................................320 173. ContestaĠie în anulare specială. Eroare materială constând în considerarea ca inexistent a unui act normativ. NeincidenĠa dispoziĠiilor art. 318 alin. (1) teza I C.proc.civ. ........................................................................322 174. ContestaĠie în anulare specială. Greúeli materiale. Neîndeplinirea condiĠiei ...................................................326 175. Obiectul revizuirii. Hotărâre prin care a fost soluĠionată o cerere de revizuire. Inadmisibilitate ..............................328 176. Revizuire. Obiectul revizuirii. Hotărâre prin care s-a respins recursul ca nefondat. Neîncadrare în dispoziĠiile art. 322 alin. (1) C.proc.civ. .............................................329 177.Revizuire. Invocarea săvârúirii de către expert a infracĠiunii de fals intelectual..............................................................332


Cuprins

XXI

178. Revizuire. Înscrisuri noi. Neîndeplinirea condiĠiilor de a fi determinante úi ca partea să nu le fi putut prezenta dintr-o împrejurare mai presus de voinĠa ei .................................333 SecĠiunea a 6-a. Executarea silită.................................................. 336 179. Învestire cu formulă executorie. Hotărâre pronunĠată în soluĠionarea unei contestaĠii în anulare de curtea de apel, în complet de recurs constituit din 3 judecători. InstanĠa competentă .......................................................................336 180. ContestaĠie la executare. Necesitatea clarificării obiectului executării silite ................................................338 181. Cerere de suspendare provizorie a executării sentinĠei, până la soluĠionarea cererii de suspendare formulate odată cu cererea de recurs. Compunerea completului de judecată ............................................................................341 182. Suspendarea provizorie a executării unei sentinĠe definitive atacate cu recurs, în cadrul căruia s-a solicitat suspendarea executării. Admisibilitate.............................347 183.Întoarcerea executării silite. InstanĠa competentă úi calea de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârii prin care s-a dispus restabilirea situaĠiei anterioare.........................348 Index alfabetic...................................................................................... 353

Practica judiciara de casare in materie civila 2010-2011 (rezumata si comentata)  

Practica judiciara de casare in materie civila 2010-2011 (rezumata si comentata) | Autor: Darjan Traian

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you