Page 1

Intrat în vigoare la 1 decembrie 2009

TRATATUL DE LA LISABONA Conţine versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona


Copyright © 2009 Editura Nomina Lex. Toate drepturile rezervate Editurii Nomina Lex. Nicio parte din această lucrare nu poate fi copiată, reprodusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al Editurii Nomina Lex. Drepturile de distribuţie în străinătate aparţin în exclusivitate Editurii Nomina Lex. Niciun exemplar din lucrarea de faţă nu poate fi comercializat decât însoţit de semnătura şi ştampila editorului, aplicate pe interiorul ultimei coperte. EDITURA NOMINA LEX Director editorial: Av. Eduard Dragomir Redactor şef: Av. Roxana Paliţă Tehnoredactor: Marieta Ilie

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DRAGOMIR, EDUARD Tratatul de la Lisabona/ Eduard Dragomir, Dan Niţă. Bucureşti : Nomina Lex, 2009 ISBN 978-606-92282-02-5 I. Niţă, Dan

Editura Nomina Lex Bucureşti, Sect. 6, Bd. Timişoara, nr. 19, Bl. C6, Sc. B, Ap. 38, parter Tel./Fax. 021/413.40.27; 0745.757.098; 0723.845.248; 0761.694.248; Website: www.nominalex.ro; Email: ejuridice@yahoo.com Program: Luni/Vineri – 1000-1600 Notele, aprecierile, ideile ori concluziile cuprinse în prezenta lucrare aparţin autorilor şi echipei de redacţie, acestea neangajând în niciun fel vreo instituţie publică sau privată. Această lucrare este editată în scop didactic şi educativ. În materie de legislaţie comunitară, pentru uzul profesional, recomandăm consultarea ediţiilor oficiale publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Bun de tipar: decembrie, 2009 Produs în România


Eduard

Dan

DRAGOMIR

NIŢĂ

TRATATUL DE LA LISABONA


CUPRINS

CUPRINS PARTEA I

TRATATUL DE REFORMĂ DE LA LISABONA (intrat în vigoare la 1 decembrie 2009)- Prezentare Generală -

CAPITOLUL 1. Elemente definitorii privindTratatul de la Lisabona ......................................................................... 21 § 1.1. Uniunea Europeană: „Drumul spre Lisabona” ........................ 21 § 1.2. Obiectivele Tratatului de la Lisabona ...................................... 23 § 1.3. Conţinutul Tratatului de la Lisabona ....................................... 24 CAPITOLUL 2. Tratatul de la Lisabona şi noul sistem instituţional al Uniunii Europene ............................. 25 § 2.1. Care sunt instituţiile Uniunii Europene conform noului Tratat de la Lisabona? .................................................................. 25 § 2.2. Consiliul European ...................................................................... 25 2.2.1. Statutul de instituţie ................................................................ 25 2.2.2. Componenţă şi funcţionare ..................................................... 26 2.2.3. Atribuţii ..................................................................................... 27 2.2.4. Preşedintele Consiliului European......................................... 29 § 2.3. Consiliul ......................................................................................... 31 2.3.1. Aspecte generale .......................................................................... 31 2.3.2. Procesul de decizie ...................................................................... 31 2.3.3. Formaţiunile Consiliului ........................................................... 34 2.3.4. Acţiunea externă .......................................................................... 35 2.3.5. Preşedinţia Consiliului .............................................................. 35 § 2.4. Comisia Europeană ...................................................................... 36 2.4.1. Componenţă ................................................................................. 36 2.4.2. Preşedintele Comisiei ................................................................. 37 2.4.3. Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă şi de Securitate Comună a Uniunii ................................................. 38 5


TRATATUL DE LA LISABONA § 2.5. Parlamentul European ................................................................. 40 2.5.2. Atribuţiile legislative ............................................................... 41 2.5.3. Acţiunea externă ....................................................................... 41 2.5.4. Bugetul comunitar .................................................................... 42 2.5.5. Numirea membrilor altor instituţii comunitare .................. 42 2.5.6. Mai multă „democraţie participativă” ................................. 43 2.5.7. Revizuirea Tratatelor ................................................................. 43 2.5.8. Rolul parlamentelor naţionale ............................................... 43 § 2.6. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene ..................................... 44 § 2.7. Curtea de Conturi ......................................................................... 50 § 2.8. Banca Centrală Europeană .......................................................... 51 CAPITOLUL 3. Alte noutăţi aduse de Tratatul de la Lisabona ........ 52 § 3.1. Iniţiativa legislativă a cetăţenilor .............................................. 52 § 3.2. Clasificarea competenţelor.......................................................... 53 § 3.3. Retragerea din Uniune ................................................................ 54 § 3.4. Drepturile omului ........................................................................ 55 § 3.5. Personalitatea juridică a Uniunii Europene ............................ 57 § 3.6. Politicile comunitare .................................................................... 58 § 3.7. Politica Externă şi de Securitate Comună ................................ 59 § 3.8. Clauzele de solidaritate ............................................................... 60 § 3.9. Relaţiile de bună vecinătate ....................................................... 61 § 3.10. Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie ............................... 62 § 3.11. Coeziunea economică, socială şi teritorială .......................... 65 § 3.12. Supremaţia dreptului comunitar............................................. 66 CAPITOLUL 4. CONCLUZII ŞI APRECIERI FINALE ...................... 67 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.................................................................. 68

6


CUPRINS

PARTEA A II-A

VERSIUNEA CONSOLIDATĂ A TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI A TRATATULUI PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE, ASTFEL CUM AU FOST MODIFICATE PRIN TRATATULDE LA LISABONA TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ ............................. 81 Preambul ...................................................................................................... 81 TITLUL I. Dispoziţii comune ......................................................... 83 TITLUL II. Dispoziţii privind principiile democratice ............... 87 TITLUL III. Dispoziţii privind instituţiile ...................................... 89 TITLUL IV. Dispoziţii privind formele de cooperare consolidată ....................................................................... 95 TITLUL V. Dispoziţii generale privind acţiunea externă a Uniunii şi dispoziţii speciale privind politica externă şi de securitate comună .................................. 96 CAPITOLUL 1. Dispoziţii generale privind acţiunea externă a Uniunii .......................................................................... 96 CAPITOLUL 2. Dispoziţii speciale privind politica externă şi de securitate comună ....................................................... 98 Secţiunea 1. Dispoziţii comune ............................................................. 98 Secţiunea 2. Dispoziţii privind politica de securitate şi apărare comună ........................................................................... 106 TITLUL VI. Dispoziţii finale............................................................ 110

TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE115 Preambul .................................................................................................... 115 PARTEA ÎNTÂI. PRINCIPIILE............................................................. 116 TITLUL I. Categorii şi domenii de competenţe ale uniunii ........................................................................... 116 TITLUL II. Dispoziţii de aplicare generală ................................. 119 7


TRATATUL DE LA LISABONA PARTEA A DOUA. NEDISCRIMINAREA ŞI CETĂŢENIA UNIUNII ...................................................................... 122 PARTEA A TREIA. POLITICILE ŞI ACŢIUNILE INTERNE ALE UNIUNII .......................................... 125 TITLUL I. Piaţa internă .................................................................. 125 TITLUL II. Libera circulaţie a mărfurilor .................................... 126 CAPITOLUL 1. Uniunea vamală ......................................................... 126 CAPITOLUL 2. Cooperarea vamală ................................................... 127 CAPITOLUL 3. Interzicerea restricţiilor cantitative între statele membre....................................................................... 127 TITLUL III. Agricultura şi pescuitul .............................................. 128 TITLUL IV. Libera circulaţie a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor................................................................... 132 CAPITOLUL 1. Lucrătorii ................................................................... 132 CAPITOLUL 2. Dreptul de stabilire ................................................... 134 CAPITOLUL 3. Serviciile ..................................................................... 136 CAPITOLUL 4. Capitalurile şi plăţile................................................. 138 TITLUL V. Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie ....................... 140 CAPITOLUL 1. Dispoziţii generale ..................................................... 140 CAPITOLUL 2. Politici privind controlul la frontiere, dreptul de azil şi imigrarea .................................................... 142 CAPITOLUL 3. Cooperarea judiciară în materie civilă ................... 145 CAPITOLUL 4. Cooperarea judiciară în materie penală ................. 146 CAPITOLUL 5. Cooperarea poliţienească.......................................... 150 TITLUL VI. Transporturile............................................................... 152 TITLUL VII. Norme comune privind concurenţa, impozitarea şi armonizarea legislativă........................................... 155 CAPITOLUL 1. Regulile de concurenţă.............................................. 155 Secţiunea 1. Reguli aplicabile întreprinderilor .................................. 155 Secţiunea 2.Ajutoarele de stat .............................................................. 158 CAPITOLUL 2. Dispoziţii fiscale ......................................................... 160 CAPITOLUL 3. Apropierea legislaţiilor ............................................. 161 TITLUL VIII. Politica economică şi monetară ................................. 164 CAPITOLUL 1. Politica economică ..................................................... 165 8


CUPRINS CAPITOLUL 2. Politica monetară ...................................................... 170 CAPITOLUL 3. Dispoziţii instituţionale ............................................. 173 CAPITOLUL 4. Dispoziţii privind statele membre a căror monedă este euro ....................................................... 174 CAPITOLUL 5. Dispoziţii tranzitorii .................................................. 175 TITLUL IX. Ocuparea forţei de muncă .......................................... 180 TITLUL X. Politica socială .............................................................. 182 TITLUL XI. Fondul Social European ............................................. 188 TITLUL XII. Educaţia, formarea profesională, tineretul şi sportul ............................................................................ 188 TITLUL XIII. Cultura ........................................................................... 190 TITLUL XIV. Sănătatea publică ......................................................... 191 TITLUL XV. Protecţia consumatorilor ............................................ 193 TITLUL XVI. Reţele transeuropene .................................................. 193 TITLUL XVII. Industria ........................................................................ 195 TITLUL XVIII. Coeziunea economică, socială şi teritorială ............ 196 TITLUL XIX. Cercetarea şi dezvoltarea tehnologică şi spaţiul............................................................................. 197 TITLUL XX. Mediul............................................................................ 201 TITLUL XXI. Energia ........................................................................... 203 TITLUL XXII. Turismul ........................................................................ 204 TITLUL XXIII. Protecţia civilă .............................................................. 205 TITLUL XXIV. Cooperarea administrativă......................................... 205 PARTEA A PATRA. ASOCIEREA ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI ...................................................................................... 206 PARTEA A CINCEA. ACŢIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII ............ 208 TITLUL I. Dispoziţii generale privind acţiunea externă a uniunii .......................................................... 208 TITLUL II. Politica comercială comună ....................................... 208 TITLUL III. Cooperarea cu ţările terţe şi ajutorul umanitar ...... 210 CAPITOLUL 1. Cooperarea pentru dezvoltare ................................. 210 CAPITOLUL 2 Cooperarea economică, financiară şi tehnică cu ţările terţe................................................................... 211 CAPITOLUL 3. Ajutorul umanitar ..................................................... 212 9


TRATATUL DE LA LISABONA TITLUL IV TITLUL V. TITLUL VI. TITLUL VII.

Măsurile restrictive...................................................... 213 Acordurile internaţionale........................................... 213 Relaţiile Uniunii cu organizaţiile internaţionale şi cu ţările terţe şi delegaţii ale uniunii ................... 217 Clauza de solidaritate ................................................. 217

PARTEA A ŞASEA. DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE ŞI FINANCIARE ...................................................................................... 218 TITLUL I. Dispoziţii instituţionale ............................................. 218 CAPITOLUL 1. Instituţiile ................................................................... 218 Secţiunea 1. Parlamentul european .................................................... 218 Secţiunea 2. Consiliul european ......................................................... 222 Secţiunea 3. Consiliul ......................................................................... 223 Secţiunea 4. Comisia ........................................................................... 225 Secţiunea 5. Curtea de justiţie a uniunii europene ............................. 227 Secţiunea 6. Banca Centrală Europeană ............................................ 237 Secţiunea 7. Curtea de conturi............................................................ 239 CAPITOLUL 2. Actele juridice ale uniunii, procedurile de adoptare şi alte dispoziţii .......................................... 242 Secţiunea 1. Actele juridice ale uniunii .............................................. 242 Secţiunea 2. Proceduri de adoptare a actelor şi alte dispoziţii .......... 244 CAPITOLUL 3. Organele consultative ale Uniunii............................ 247 Secţiunea 1. Comitetul economic şi social .......................................... 248 Secţiunea 2. Comitetul regiunilor ....................................................... 249 CAPITOLUL 4. Banca Europeană de Investiţii ................................. 250 TITLUL II. Dispoziţii financiare .................................................... 251 CAPITOLUL 1. Resursele proprii ale uniunii .................................... 252 CAPITOLUL 2. Cadrul financiar multianual .................................... 252 CAPITOLUL 3. Bugetul anual al uniunii ........................................... 253 CAPITOLUL 4. Execuţia bugetului şi descărcarea............................ 256 CAPITOLUL 5. Dispoziţii comune ...................................................... 258 CAPITOLUL 6. Combaterea fraudei .................................................. 259 TITLUL III. Formele de cooperare consolidată ............................ 260 PARTEA A ŞAPTEA. DISPOZIŢII GENERALE ŞI FINALE .......... 263 10


CUPRINS PROTOCOALE Protocolul (nr. 1) Privind rolul parlamentelor naţionale în Eniunea Uuropeană ................................................................................. 272 Protocolul (nr. 2) Privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii.................................................................................. 276 Protocolul (nr. 3) Privind statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ................................................................................................... 280 Protocolul (nr. 4) Privind statutul sistemului european al băncilor centrale şi al Băncii Centrale Europene ............................... 302 Protocolul (nr. 5) Privind statutul Băncii Europene de Investiţii ... 324 Protocolul (nr. 6) Privind stabilirea sediilor unor instituţii şi a anumitor organe, oficii, agenţii şi servicii ale Uniunii Europene ... 337 Protocolul (nr. 7) Privind privilegile şi imunităţile Uniunii Europene .................................................................................................... 338 Protocolul (nr. 8) Cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la aderarea Uniunii la Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale .................................................. 345 Protocolul (nr. 9) Privind decizia Consiliului referitoare la punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi a articolului 238 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene între 1 noiembrie 2014 şi 31 martie 2017, pe de o parte, şi începând cu 1 aprilie 2017, pe de altă parte ................................................................ 347 Protocolul (nr. 10) Privind cooperarea structurată permanentă stabilit prin articolul 42 din Tratatul privind Uniunea Europeană ......348 Protocolul (nr. 11) Privind articolul 42 din Tratatul privind Uniunea Europeană ................................................................................. 351 Protocolul (nr. 12) Privind procedura aplicabilă deficitelor excesive ...................................................................................................... 352 Protocolul (nr. 13) Privind criteriile de convergenţă ......................... 354 11


TRATATUL DE LA LISABONA Protocolul (nr. 14) Privind eurogrupul................................................. 356 Protocolul (nr. 15) Privind unele dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi irlandei de nord ............................. 357 Protocolul (nr. 16) Privind anumite dispoziţii privind Danemarca 360 Protocolul (nr. 17) Privind Danemarca................................................. 361 Protocolul (nr. 18) Privind Franţa.......................................................... 362 Protocolul (nr. 19) Privind acquis-ul schengen integrat în cadrul Uniunii Europene..................................................................................... 363 Protocolul (nr. 20) Privind aplicarea anumitor aspecte ale articolului 26 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în Regatul Unit şi în Irlanda................................................ 367 Protocolul (nr. 21) Privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie....................... 369 Protocolul (nr. 22) Privind poziţia Danemarcei.................................. 373 Protocolul (nr. 23) Privind relaţiile externe ale statelor membre în ceea ce priveşte trecerea frontierelor externe ................................. 380 Protocolul (nr. 24) Privind dreptul de azil pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene................................................ 381 Protocolul (nr. 25) Privind exercitarea competenţelor partajate ..... 383 Protocolul (nr. 26) Privind serviciile de interes general ................... 384 Protocolul (nr. 27) Privind piaţa internă şi concurenţa ..................... 385 Protocolul (nr. 28) Privind coeziunea economică, socială şi teritorială.................................................................................................... 386 Protocolul (nr. 29) Privind sistemul de radiodifuziune publică în statele membre ..................................................................................... 388 Protocolul (nr. 30) Privind aplicarea cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Polonia şi în Regatul Unit .. 389 Protocolul (nr. 31) Privind importurile în Uniunea Europeană de produse petroliere rafinate în antilele olandeze ........................... 391

12


CUPRINS Protocolul (nr. 32) Privind dobândirea de bunuri imobile în Danemarca ................................................................................................. 394 Protocolul (nr. 33) Privind articolul 157 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ............................................................ 395 Protocolul (nr. 34) Privind regimul special care se aplică Groenlandei .............................................................................................. 396 Protocolul (nr. 35) Privind articolul 40.3.3 din Constituţia Irlandei ....................................................................................................... 397 Protocolul (nr. 36) Privind dispoziţiile tranzitorii ............................. 398

DECLARAŢII

ANEXATE LA ACTUL FINAL AL CONFERINŢEI INTERGUVERNAMENTALE CARE A ADOPTAT TRATATUL DE LA LISABONA SEMNAT LA 13 DECEMBRIE 2007

A. DECLARAŢIILE CU PRIVIRE LA DISPOZIŢIILE TRATATELOR ......................................................................................... 413 1. Declaraţia cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene .............................................................................. 413 2. Declaraţia cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană............................................................ 413 3. Declaraţia cu privire la articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană .......................................................................... 413 4. Declaraţia cu privire la componenţa Parlamentului European ............................................................................................. 414 5. Declaraţia cu privire la acordul politic al Consiliului European referitor la proiectul de decizie privind componenţa Parlamentului European........................................... 414 6. Declaraţia cu privire la articolul 15 alineatele (5) şi (6) , la articolul 17 alineatele (6) şi (7) şi la articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeană............................................................ 414

13


TRATATUL DE LA LISABONA 7. Declaraţia cu privire la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi la articolul 238 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ................ 414 8. Declaraţia cu privire la măsurile practice de adoptat la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona în ceea ce priveşte preşedinţia Consiliului European şi cea a Consiliului Afaceri Externe ............................................................. 417 9. Declaraţia cu privire la articolul 16 alineatul (9) din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la decizia Consiliului European privind exercitarea preşedinţiei Consiliului ............. 417 10. Declaraţia cu privire la articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană .......................................................................... 418 11. Declaraţia cu privire la articolul 17 alineatele (6) şi (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană ............................................ 419 12. Declaraţia cu privire la articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeană .......................................................................... 419 13. Declaraţia cu privire la politica externă şi de securitate comună ................................................................................................ 420 14. Declaraţia cu privire la politica externă şi de securitate comună ................................................................................................ 420 15. Declaraţia cu privire la articolul 27 din Tratatul privind Uniunea Europeană .......................................................................... 421 16. Declaraţia cu privire la articolul 55 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană............................................................ 421 17. Declaraţia cu privire la supremaţie................................................ 421 18. Declaraţia cu privire la delimitarea competenţelor .................... 422 19. Declaraţia cu privire la articolul 8 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene...................................................... 422 20. Declaraţia cu privire la articolul 16 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene...................................................... 423 21. Declaraţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în domeniul cooperării judiciare în materie penală şi al cooperării poliţieneşti ...................................................................... 423 22. Declaraţia cu privire la articolele 48 şi 79 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ....................................... 423 23. Declaraţia cu privire la articolul 48 al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ....................... 424

14


CUPRINS 24. Declaraţia cu privire la personalitatea juridică a Uniunii Europene ............................................................................................. 424 25. Declaraţia cu privire la articolele 75 şi 215 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ....................................... 424 26. Declaraţia cu privire la neparticiparea unui stat membru la o măsură întemeiată pe partea a treia titlul V din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ....................................... 424 27. Declaraţia cu privire la articolul 85 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 425 28. Declaraţia cu privire la articolul 98 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene...................................................... 425 29. Declaraţia cu privire la articolul 107 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ................ 425 30. Declaraţia cu privire la articolul 126 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene...................................................... 425 31. Declaraţia cu privire la articolul 156 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene...................................................... 427 32. Declaraţia cu privire la articolul 168 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ................ 427 33. Declaraţia cu privire la articolul 174 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene...................................................... 427 34. Declaraţia cu privire la articolul 179 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene...................................................... 427 35. Declaraţia cu privire la articolul 194 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene...................................................... 428 36. Declaraţia cu privire la articolul 218 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind negocierea şi încheierea de către statele membre a unor acorduri internaţionale privind spaţiul de libertate, securitate şi justiţie 428 37. Declaraţia cu privire la articolul 222 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene...................................................... 428 38. Declaraţia cu privire la articolul 252 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitor la numărul de avocaţi generali ai Curţii de Justiţie .............................................. 428 39. Declaraţia cu privire la articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene...................................................... 429 40. Declaraţia cu privire la articolul 329 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene...................................................... 429 15


TRATATUL DE LA LISABONA 41. Declaraţia cu privire la articolul 352 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene...................................................... 429 42. Declaraţia cu privire la articolul 352 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene...................................................... 430 43. Declaraţia cu privire la articolul 355 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ....................... 430 B. DECLARAŢIILE CU PRIVIRE LA PROTOCOALELE ANEXATE TRATATELOR..................................................................... 430 44. Declaraţia cu privire la articolul 5 din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene......... 430 45. Declaraţia cu privire la articolul 5 alineatul (2) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene .............................................................................. 431 46. Declaraţia cu privire la articolul 5 alineatul (3) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene .............................................................................. 431 47. Declaraţia cu privire la articolul 5 alineatele (3) , (4) şi (5) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene ................................................................. 431 48. Declaraţia cu privire la Protocolul privind poziţia Danemarcei ......................................................................................... 432 49. Declaraţia cu privire la Italia........................................................... 432 50. Declaraţia cu privire la articolul 10 din Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii ...................................................................... 433 C. DECLARAŢIILE STATELOR MEMBRE ....................................... 433 51. Declaraţia Regatului Belgiei cu privire la parlamentele naţionale.............................................................................................. 433 52. Declaraţia Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii Federale Germania, a Republicii Elene, a Regatului Spaniei, a Republicii Italiene, a Republicii Cipru, a Republicii Lituania, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Portugheze, a României, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace, referitoare la simbolurile Uniunii Europene .............................................................................. 434 16


CUPRINS 53. Declaraţia Republicii Cehe cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ................................................ 434 54. Declaraţia Republicii Federale Germania, a Irlandei, a Republicii Ungare, a Republicii Austria şi a Regatului Suediei 435 55. Declaraţia Regatului Spaniei şi a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord ............................................................. 435 56. Declaraţia Irlandei cu privire la articolul 3 din Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei referitor la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie ....................................... 435 57. Declaraţia Republicii Italiene cu privire la compunerea Parlamentului European .................................................................. 436 58. Declaraţia Republicii Letonia, a Republicii Ungare şi a Republicii Malta cu privire la ortografierea denumirii monedei unice în tratate .................................................................. 436 59. Declaraţia Regatului Ţărilor de Jos cu privire la articolul 312 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ............................................................................................. 437 60. Declaraţia Regatului Ţărilor de Jos cu privire la articolul 355 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ............................................................................................. 437 61. Declaraţia Republicii Polone cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ................................................ 437 62. Declaraţia Republicii Polone cu privire la Protocolul privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Polonia şi în Regatul Unit......................... 437 63. Declaraţia Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la definiţia noţiunii „resortisanţi” .................... 438 64. Declaraţia Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la dreptul de vot la alegerile parlamentare europene.............................................................................................. 438 65. Declaraţia Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la articolul 75 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene...................................................... 438 TABELE DE CORESPONDENŢĂ ........................................................ 439 Tratatul privind Uniunea Europeană ................................................... 439 Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ............................. 444 17


PARTEA I TRATATUL DE REFORMĂ DE LA LISABONA (intrat în vigoare la 1 decembrie 2009) - PREZENTARE GENERALĂ -


TRATATUL DE REFORMĂ DE LA LISABONA

CAPITOLUL 1

Elemente definitorii privind Tratatul de la Lisabona § 1.1. Uniunea Europeană: „Drumul spre Lisabona” Uniunea Europeană a cunoscut în ultimele două decenii o dezvoltare fără precedent, atât în ceea ce priveşte expansiunea către noi arii geografice, cât şi cea a creşterii nivelului integraţionist. Cea mai exemplificativă în acest sens este succesiunea de tratate care au apărut cu o frecvenţă de aproximativ cinci ani între ele: Actul Unic European, Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa, proiectul de Tratat instituind o Constituţie pentru Europa şi, acum, Tratatul de la Lisabona. Mai multe motive au stat la baza ritmului accelerat de schimbare prin care a trecut construcţia europeană în ultimii douăzeci de ani. Ele au fost atât de natură internă, comunitară, dar şi de natură externă, respectiv legate de noutăţile petrecute pe scena mondială. În acest ultim caz, este pentru oricine evident că evenimente precum căderea sistemului comunist în Europa de Est sau apariţia unor provocări precum momentul 11 septembrie nu puteau să nu aducă schimbări în modul în care eşafodajul comunitar este construit şi funcţionează. Modificările ultimilor ani au adus şi o modificare a raportului de forţe în bătălia veşnică ce s-a dus în domeniul unional, între suveranitatea naţională a statelor membre şi nivelul comunitar de reglementare şi acţiune. Dacă până în anii `80, primul nivel era preponderent, iar al doilea axat mai ales pe latura economică, dezvoltările actuale l-au extins pe ultimul şi în arii noi, precum politica externă, cetăţenia, justiţia. O astfel de schimbare a adus după sine un mare entuziasm de partea celor care doresc o Uniune apropiată ca model de statele federale, însă a declanşat şi o reacţie de respingere din ce în ce mai puternică din partea celor care se tem de o astfel de perspectivă. Tendinţele de mai sus s-au relevat cu tărie de curând, odată cu lupta din jurul proiectului de Constituţie europeană. Ce s-a întâmplat? Factorii de decizie 21


TRATATUL DE LA LISABONA comunitari au decis ca după Tratatul de la Nisa să se producă o schimbare profundă în modul de organizare şi funcţionare a Uniunii, schimbare pe care au dorit să o concretizeze într-un nou text de drept comunitar primar. Pentru a-i da acestuia şi o valoare simbolică s-a decis ca să poarte numele de Tratat instituind o Constituţie pentru Europa. Era clară direcţia: înainte către un stat federal european, o constituţie fiind specifică statelor! Pentru a se ajunge la documentul ce avea să fie cunoscut ulterior în limbajul comun drept „Constituţia europeană”, s-a apelat la un proces lung şi complicat, proces care s-a dorit a oferi noului act fundamental o legitimare democratică. Astfel, a fost convocată o aşa-numită Convenţie Europeană, instituţie temporară, în cadrul căreia s-au reunit atât reprezentanţi din fiecare ţară membră U.E., ba chiar şi din cele candidate, dar şi reprezentanţi ai instituţiilor comunitare. Lucrările acesteia s-au deschis la Bruxelles pe 28 februarie 2002, ea reuşind să definitiveze proiectul de Tratat în prima jumătate a anului 2003, astfel încât acesta a fost adoptat prin consens de Convenţie în vara lui 2003. Cu toate acestea, procesul de implementare a proiectului s-a blocat pentru încă un an de zile, în faţa unor nemulţumiri a unei părţi din statele membre cu privire la unele chestiuni conţinute de el. În condiţiile amintite, Tratatul a fost semnat, într-un final, la Roma, pe data de 29 octombrie 2004. Relativ rapid s-a putut observa că următorii paşi, cei de ratificare de către fiecare ţară membră a U.E., s-au dovedit imposibil de făcut în totalitate. Franţa şi Olanda, în primăvara lui 2005, au convocat fiecare câte un referendum cu privire la acest text legal comunitar, rezultatul fiind respingerea ratificării sale. Campania „NU” din ambele state au profitat exact de sentimentul de frică al populaţiei faţă de o federalizare prea accentuată a proiectului european ce fusese declanşat de schimbările profunde din ultimele două decenii. Uniunea s-a mai confruntat cu blocaje în cadrul proceselor de ratificare de către ţările membre a textelor sale de bază. Se mai întâmplase în cazul Tratatului de la Maastricht cu Danemarca şi în cel de la Nisa cu Irlanda. De fiecare dată s-a putut trece peste problemele apărute, convocându-se noi consultări, după oferirea, în cazul Danemarcei, a unui regim special garantat printr-o anexă la Tratat, iar în cazul Irlandei de aplicare a unei campanii extrem de puternice în favoarea unui răspuns „DA”. Această soluţie, însă, nu mai putea fi aplicată şi acum pentru că Franţa şi Olanda aveau cu totul altă pondere, atât la nivel politic şi economic, cât şi moral, în Uniune, decât Irlanda şi Danemarca, ţări care nu erau membre fondatoare iar, pe de altă parte, obstacole de aceeaşi natură se prefigurau aproape cu siguranţă şi în cazul Marii Britanii sau Poloniei.

22


TRATATUL DE REFORMĂ DE LA LISABONA Anii 2005 şi 2006 s-au scurs fără a se ajunge la o rezolvare cu privire la problema Constituţiei Europene. Abia în a doua parte a anului 2007 s-a ajuns la o soluţie de compromis pe care factorii de decizie comunitari o sperau viabilă. Ea s-a concretizat în apariţia unui nou act comunitar, denumit Tratatul de reformă sau Tratatul de la Lisabona, după locul în care a fost semnat oficial de şefii de state şi de guverne pe 13 decembrie 2007. Noul Tratat este clădit, în general, pe conţinutul Constituţiei Europene, din cadrul căreia au fost înlăturate prevederile cele mai controversate şi, în primul rând, titlul de „Constituţie”, care speria populaţia europeană prin simbolismul pe care îl cuprindea. În acelaşi timp, pentru ţara noastră, noul tratat este primul pe care îl semnează în calitate de ţară membră. Noul document se spera că va intra în vigoare la 1 ianuarie 2009, după ratificarea sa de către toţi cei 27 de membrii ai Uniunii, însă, şi acest proces de ratificare s-a împotmolit într-un loc devenit se pare „tradiţional” - Irlanda. În această ţară un referendum convocat cu privire la ratificarea tratatului a dat rezultat negativ. A trebuit să fie convocat un alt referendum în a doua parte a anului 2009. Acesta din urmă a arătat o susţinere cu privire la noul Tratat, astfel încât noul Tratat de Reformă de la Lisabona a putut intra în vigoare la 1 decembrie 2009.

§ 1.2. Obiectivele Tratatului de la Lisabona În ceea ce priveşte obiectivele noului Tratat, acestea sunt1: - formarea unei Uniuni mai democratice şi mai transparente; - crearea unei Uniuni mai eficiente, cu metode de lucru şi reguli de vot simplificate, cu instituţii moderne pentru o Uniune Europeană cu 27 de membri, capabilă să acţioneze mai bine în domenii de prioritate majoră pentru Uniunea de astăzi; - construirea unei Europe a drepturilor, valorilor, libertăţii, solidarităţii şi siguranţei, care promovează valorile Uniunii, introduce Carta drepturilor fundamentale în dreptul primar european, prevede noi mecanisme de solidaritate şi asigură o mai bună protecţie a cetăţenilor europeni; - promovarea Europei ca actor pe scena internaţională – instrumentele de politică externă de care dispune Europa vor fi regrupate atât în ceea ce priveşte elaborarea, cât şi adoptarea noilor politici.

1 Pentru acestea şi pentru alte detalii, a se consulta pagina web oficială: http://europa.eu/ lisbon_treaty/glance/index_ro.htm.

23


TRATATUL DE LA LISABONA

§ 1.3. Conţinutul Tratatului de la Lisabona Tratatul de la Lisabona este un tratat de amendare a tratatelor existente. La intrarea sa în vigoare (1 decembrie 2009), Tratatul de la Lisabona a modificat cele două tratate majore ale Uniunii: Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE, Maastricht, 1992), precum şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (Roma, 1957). Acesta din urmă a fost redenumit „Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene” (TFUE). O serie de Protocoale şi de Declaraţii sunt anexate Tratatului. Cu titlu separat va fi menţinut Tratatul privind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom, CEEA). Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), aşa cum este amendat de Tratatul de la Lisabona, reflectă cadrul general al Uniunii şi principiile sale, incluzând, de asemenea, şi dispoziţiile specifice privind politica externă şi de securitate comună a UE. Astfel, TUE, amendat, cuprinde un preambul şi este structurat în şase părţi: - Titlul I: Dispoziţii comune; - Titlul II: Dispoziţii privind principiile democratice; - Titlul III: Dispoziţii privind instituţiile; - Titlul IV: Dispoziţii privind formele de cooperare consolidată; - Titlul V: Dispoziţii generale privind acţiunea externă a Uniunii şi dispoziţiile specifice privind politica externă şi de securitate comună; - Titlul VI: Dispoziţii finale. Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) cuprinde regulile şi modalităţile concrete de funcţionare a UE, transpunând în practică elementele de principiu descrise în cadrul TUE. De asemenea, TFUE detaliază politicile Uniunii, cu excepţia politicii externe şi de securitate comună. Structura acestuia, în versiunea consolidată, este următoarea: - Partea I: Principiile (art. 1-17); - Partea a II-a: Nediscriminarea şi cetăţenia UE (art. 18-25); - Partea a III-a: Politicile şi acţiunile interne ale Uniunii (art. 26-197); - Partea a IV-a: Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări (art. 198-204); - Partea a V-a: Acţiunea externă a Uniunii (art. 205-222); - Partea a VI-a: Dispoziţii instituţionale şi financiare (art. 223-334); - Partea a VII-a: Dispoziţii generale şi finale (art. 335-358).

24


TRATATUL DE REFORMĂ DE LA LISABONA

CAPITOLUL 2

Tratatul de la Lisabona şi noul sistem instituţional al Uniunii Europene § 2.1. Care sunt instituţiile Uniunii Europene conform noului Tratat de la Lisabona? Instituţiile Uniunii sunt, potrivit noului tratat, în număr de şapte: - Parlamentul European; - Consiliul European; - Consiliul; - Comisia Europeană; - Curtea de Justiţie a Uniunii Europene; - Banca Centrală Europeană; - Curtea de Conturi. Conform aceluiaşi text1, fiecare instituţie acţionează în limitele atribuţiilor care îi sunt conferite prin tratate, în conformitate cu procedurile, condiţiile şi scopurile prevăzute de acestea. Instituţiile cooperează unele cu altele în mod loial. Dispoziţiile referitoare la Banca Centrală Europeană şi la Curtea de Conturi, precum şi dispoziţiile detaliate referitoare la celelalte instituţii figurează în Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. Parlamentul European, Consiliul şi Comisia sunt asistate de un Comitet Economic şi Social şi de un Comitet al Regiunilor, care exercită funcţii consultative.

§ 2.2. Consiliul European 2.2.1. Statutul de instituţie Cu privire la Consiliul European, Tratatul lămureşte odată pentru totdeauna o problemă ce a fost dezbătută de multe ori în doctrină, respectiv caracterul de 1

A se vedea art. 13 alin. 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Lisabona.

25

Tratatul de la Lisabona  

Tratatul de la Lisabona

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you