Page 1

DISPOZI|II GENERALE

ART. 2.561

3. Conflict de jurisdicþii. Executarea hotãrârilor strãine. Prescripþia executãrii silite a hotãrârii. Termenul de prescripþie. Legea nr. 105/1992, art. 167. Potrivit dispoziþiilor art. 167 din Legea nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept internaþional privat, pentru ca o hotãrâre strãinã sã fie recunoscutã de plin drept în România, spre a beneficia de puterea lucrului judecat, trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiþii: hotãrârea sã fie definitivã, potrivit legii statului unde a fost pronunþatã; instanþa care a pronunþat-o sã fi avut, potrivit legii naþionale, competenþa sã judece procesul; sã existe reciprocitate în ce priveºte efectele hotãrârilor strãine între România ºi statul instanþei care a pronunþat hotãrârea. Termenul de prescripþie a dreptului de a cere executarea silitã în temeiul unui titlu este de 3 ani, conform art. 6 din Decretul nr. 167/1958, nefiind aplicabil în speþã termenul de prescripþie de 2 ani prevãzut de dispoziþiile art. 952 C. com.26 4. Conflict de jurisdicþii. Arbitrajul în dreptul internaþional privat. Încuviinþarea executãrii silite a unei hotãrâri arbitrale strãine. Verificarea competenþei instanþei arbitrale strãine care a soluþionat cauza. Legea nr. 105/ 1992, art. 167. Potrivit art. 167 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaþional privat, hotãrârile strãine pot fi recunoscute în România, dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiþii: hotãrârea este definitivã, potrivit legii statului unde a fost pronunþatã; instanþa care a pronunþat-o a avut, potrivit legii sus menþionate, competenþa sã judece procesul; existã reciprocitate, în ceea ce priveºte efectele hotãrârilor strãine, între România ºi statul instanþei care a pronunþat hotãrârea. Întrucât pãrþile au stabilit printr-o clauzã compromisorie în contractul comercial de barter încheiat competenþa materialã în caz de litigiu ºi reþinând cã litigiul pe fond a fost soluþionat de o instanþã arbitralã, competentã sã judece aceastã pricinã, cât ºi împrejurare participãrii efective a pãrþilor la întreaga procedurã arbitralã, rezultã cã sunt îndeplinite condiþiile cerute de lege pentru recunoaºterea ºi încuviinþarea executãrii în România a hotãrârii arbitrale. 26

CSJ, Sec\ia comercialã, Decizia nr. 725/ 1996.

43

Noul Cod civil - Jurisprudenta  

Noul Cod civil - Jurisprudenta