Page 1

LegislaĹŁia Profesiei de Avocat


Copyright © 2011 Editura Nomina Lex. Toate drepturile rezervate Editurii Nomina Lex. Nicio parte din această lucrare nu poate fi copiată, reprodusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al Editurii Nomina Lex. Drepturile de distribuţie în străinătate aparţin în exclusivitate Editurii Nomina Lex. Niciun exemplar din lucrarea de faţă nu poate fi comercializat decât însoţit de semnătura şi ştampila editorului, aplicate pe interiorul ultimei coperte. Editura Nomina Lex Director editorial: Av. Eduard Dragomir Redactor şef: Av. Roxana Paliţă Tehnoredactare: SC Info-Consulting Agency SRL

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ROMÂNIA [Legislaţie] Legislaţia profesiei de avocat. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Nomina Lex, 2011 ISBN 978-606-8153-25-4

Editura Nomina Lex Bucureşti, Sect. 6, Bd. Timişoara, nr. 19, Bl. C6, Sc. B, Ap. 38, parter Tel./Fax. 021/413.40.27; 0745.757.098; 0723.845.248; 0761.694.248; Website: www.nominalex.ro; Email: ejuridice@yahoo.com Program: Luni/Vineri – 1000-1600 Notele, aprecierile, ideile ori concluziile cuprinse în prezenta lucrare aparţin echipei de redacţie, acestea neangajând în niciun fel vreo instituţie publică sau privată. Această lucrare este editată în scop didactic şi educativ. Pentru uzul profesional, consultaţi ediţiile oficiale publicate în Monitorul Oficial al României. Bun de tipar: August, 2011 Produs în România


Cuprins

Cuprins General PARTEA I: Legea Profesiei de Avocat ► Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (republicată în 2011)........................................7 PARTEA a II-a: Etică Profesională ► Codul Deontologic al Avocaţilor din Uniunea Europeană...........61 ► Declaraţie privind Etica Judiciară................................................73 PARTEA a III-a: Examene ► Hotărârea nr. 58 privind organizarea examenului de primire în profesie Sesiunea Octombrie 2011.........................87 ► Hotărârea nr. 04/2011.....................................................................90 ■ Regulament-cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice........................................................91 ■ Cerere de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat si de admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea si Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar).................................... 114 ■ Cerere de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv.............................................................................................. 116 ■ Tematica de examen şi bibliografia.................................................... 118

PARTEA a IV-a: Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale ale Avocaţilor ► Ordonanţa de urgenţă nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.....................129 3


Legislaţia Profesiei de Avocat PARTEA A V-A: Onorariile Avocaţilor ► Protocol privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă juridică privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală.............137 PARTEA a VI-a: Acte şi Formulare Utile Cerere. Adeverinţă..............................................................................147 Cerere. Contract de constituire S.P.R.L...........................................148 Cerere. Contract de constituire S.C.A..............................................149 Cerere. Contract de grupare cabinete individuale de avocaţi.........................................................................150 Cerere. Convenţie de asociere cabinete individuale de avocaţi.........................................................................151 Cerere de înfiinţare birou de lucru...................................................152 Cerere de înfiinţare cabinet individual.............................................153 Cerere de înfiinţare sediu secundar..................................................154 Cerere de recomandare......................................................................155 Cerere de transfer într-un alt barou.................................................156 Cerere de recunoaştere a orelor de pregătire profesională continuă.........................................................157 Cerere de renunţare la exerciţiul profesiei.......................................158 PARTEA a VII-a: Teste Grilă de Verificare a Cunoștințelor I. Teste grilă recapitulative................................................................161 II. Teste grilă date la examenul de admitere în Barou, Sibiu 2010...........................................................................172 III. Teste grilă date la examenul de absolvire INPPA, 2010........................................................................180 Răspunsuri .........................................................................................183

4


Partea I

Legea Profesiei de Avocat


Legea Nr. 51/1995

Legea nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (Republicată în 2011)

Cuprins Art. CAPITOLUL 1. Dispoziţii generale....................................................... 1-11 CAPITOLUL 2. Dobândirea calităţii de avocat..................................12-28 Secţiunea 1. Condiţiile de înscriere în avocatură...................12-26 Secţiunea a 2-a. Încetarea şi suspendarea calităţii de avocat............................................................27-28 CAPITOLUL 3. Drepturile şi îndatoririle avocatului.......................29-48 Secţiunea 1. Drepturile avocaţilor..........................................29-39 Secţiunea a 2-a. Îndatoririle avocaţilor........................................40-48 CAPITOLUL 4. Organizarea profesiei de avocat..............................49-70 Secţiunea 1. Baroul.................................................................49-59 Secţiunea a 2-a. Uniunea Naţională a Barourilor din România - U.N.B.R. ....................................60-70 CAPITOLUL 5. Asistenţa judiciară...................................................71-85 Secţiunea 1. Cazurile şi condiţiile de acordare a asistenţei judiciare..........................................71-75 Secţiunea a 2-a. Organizarea activităţii de acordare a asistenţei judiciare..........................................76-85 CAPITOLUL 6. Răspunderea disciplinară........................................86-90 CAPITOLUL 7. Casa de Asigurări a Avocaţilor...............................91-95

7


Legea Profesiei de Avocat CAPITOLUL 8.

Exercitarea în România a profesiei de către avocaţii care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European............................................. 96-111 Secţiunea 1. Dispoziţii generale...........................................96-101 Secţiunea a 2-a. Exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România de către avocaţii care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.......................................102-109 Secţiunea a 3-a. Exercitarea în România, prin prestarea de servicii, a profesiei de către avocaţii provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European........................................110-111

CAPITOLUL 9. Dispoziţii tranzitorii şi finale.................................. 112-116

8


Legea Nr. 51/1995

Legea nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

(Republicată în 20111) Capitolul 1

Dispoziţii generale Art. 12. (1) Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei. (2) Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R. (3)3 Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire şi de înregistrare ale acestora sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatată şi din oficiu. Art. 24. (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic. (2) Avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului. (3) Avocatul are dreptul să asiste şi să reprezinte persoanele fizice şi juridice în faţa instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în faţa altor persoane fizice sau juridice, care au obligaţia să permită şi să asigure avocatului desfăşurarea nestingherită a activităţii sale, în condiţiile legii. (4) Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. (5) În exercitarea dreptului de apărare avocatul are dreptul şi obligaţia de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi într-un termen rezonabil. 1 Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial nr. 98 din 7 februarie 2011, în temeiul art. VI din Legea nr. 270 din 22 decembrie 2010, cu modificările şi completările aduse prin O.U.G. nr. 10/2011. 2 Alin. (1) şi (2) ale art. 1 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 559 din 23 iunie 2004. 3 Alin. (3) al art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 270 din 22 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 872 din 28 decembrie 2010. 4 Art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat de Legea nr. 255/2004.

9

Legislatia profesiei de avocat, editia 2011  

Legislatia profesiei de avocat, editia a II-a, 2011, cu teste grila (Carte de: Eduard Dragomir)