Page 1

Cuprins Cuvânt-înainte ........................................................................ XVII Capitolul I. Politici şi sisteme de securitate socială. Dreptul securităţii sociale .......................................................... 1 Secţiunea 1. Politici şi sisteme de securitate socială .................. 1 §1. Noţiunea de securitate socială .......................................... 1 §2. Conţinutul politicilor de securitate socială....................... 2 §3. Sisteme de securitate socială. Trăsături ........................... 2 §4. Apariţia şi evoluţia sistemelor de securitate socială......... 2 4.1. Primul sistem de securitate socială ............................. 2 4.2. Legea americană a securităţii sociale (Social Security Act) din 1935 ....................................... 3 4.3. Legea securităţii sociale din Noua Zeelandă (1938)... 3 4.4. Raportul lordului Beveridge ....................................... 4 Secţiunea a 2-a. Dreptul securităţii sociale ................................. 4 §1. Trăsături ........................................................................... 4 §2. Obiectul de reglementare ................................................. 5 2.1. Raporturile de asigurare socială ................................. 5 2.2. Raporturile de asistenţă socială .................................. 6 §3. Dreptul internaţional şi european al securităţii sociale. Principii ............................................................................. 7 Test de autoevaluare 1 ……….….…….…………...……………….. 9 Capitolul II. Sistemele de asigurare pentru pensii ................... 11 Secţiunea 1. Aspecte generale .................................................. 11 §1. Sistemul de pensii publice (Pilonul I) – Legea nr. 263/2010 .................................................................... 11 §2. Sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) – Legea nr. 411/2004 .......................................................... 11 §3. Sistemul de pensii facultative (Pilonul III) – Legea nr. 204/2006 .................................................................... 12 Secţiunea a 2-a. Asigurarea în sistemul de pensii publice ........ 13 §1. Aspecte generale ............................................................ 13 §2. Principiile sistemului public de pensii ........................... 14


VI

Dreptul securităţii sociale

§3. Categorii de asiguraţi ..................................................... 16 3.1. Persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii... 16 3.2. Persoane asigurate facultativ .................................... 18 Test de autoevaluare 2 ………………….…………...……………. 18 §4. Stagiul de cotizare .......................................................... 19 4.1. Definiţie .................................................................... 19 4.2. Transferul drepturilor şi prestaţiilor de asigurări sociale .......................................................................... 19 4.3. Calcularea stagiului de cotizare ................................ 20 Test de autoevaluare 3 ………………….…………...……………. 22 4.4. Evidenţa stagiului de cotizare................................... 22 §5. Contribuţia de asigurări sociale...................................... 23 5.1. Condiţiile de muncă.................................................. 23 A. Condiţii deosebite .................................................. 23 B. Condiţii speciale ..................................................... 24 5.2. Cotele de contribuţie ................................................ 24 5.3. Cuantumul, baza de calcul şi sarcina suportării contribuţiilor de asigurări sociale................................. 25 A. Persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii....................................................... 25 B. Persoane asigurate facultativ .................................. 27 5.4. Plata contribuţiilor de asigurări sociale .................... 27 Test de autoevaluare 4 …………….…………...…………………. 30 5.5. Prestaţiile ce se acordă în sistemul de pensii publice .......................................................... 31 Secţiunea a 3-a. Pensiile acordate în sistemul de pensii publice ..................................................................... 32 §1. Pensia pentru limită de vârstă ........................................ 32 1.1. Beneficiari şi condiţii de acordare ............................ 32 A. Vârsta standard de pensionare................................ 32 B. Stagiul minim de cotizare....................................... 32 1.2. Stagiul complet de cotizare ...................................... 33 1.3. Reducerea vârstei standard de pensionare ................ 33 1.4. Cumulul pensiei cu alte venituri din activităţi profesionale.................................................................. 35 §2. Pensia anticipată............................................................. 35 2.1. Beneficiari şi condiţii de acordare ............................ 35


Cuprins

VII

2.2. Cuantum ................................................................... 36 2.3. Trecerea la pensia pentru limită de vârstă ................ 36 §3. Pensia anticipată parţială................................................ 36 3.1. Beneficiari şi condiţii de acordare ............................ 36 3.2. Cuantum ................................................................... 37 3.3. Trecerea la pensia pentru limită de vârstă ................ 37 §4. Pensia de urmaş ............................................................. 37 4.1. Beneficiari şi condiţii de acordare ............................ 37 4.2. Calculul pensiei ........................................................ 38 4.3. Dreptul de opţiune al soţului supravieţuitor ............. 39 §5. Pensia de invaliditate ..................................................... 39 5.1. Beneficiari şi condiţii de acordare ............................ 39 5.2. Gradul de invaliditate ............................................... 39 5.3. Stagiul de cotizare .................................................... 40 5.4. Stabilirea pensiei. Stagiul potenţial .......................... 41 5.5. Indemnizaţie de însoţitor .......................................... 41 5.6. Evaluarea medicală................................................... 41 5.7. Cumulul pensiei cu alte venituri din activităţi profesionale.................................................................. 42 5.8. Trecerea la pensia pentru limită de vârstă ................ 42 Test de autoevaluare 5 …………….…………...…………………. 42 §6. Calculul pensiilor ........................................................... 43 §7. Plata pensiilor ................................................................ 45 §8. Suspendarea şi încetarea plăţii pensiilor ........................ 46 §9. Aspecte jurisdicţionale ................................................... 48 §10. Cumulul pensiei cu venitul dintr-o activitate profesională ..................................................................... 49 Test de autoevaluare 6 ………………….…………...…..………. 49 Secţiunea a 4-a. Alte drepturi de asigurări sociale în sistemul de pensii publice .................................................. 50 §1. Categorii de prestaţii ...................................................... 50 §2. Tratament balnear .......................................................... 50 §3. Bilete de odihnă ............................................................. 51 §4. Ajutor de deces .............................................................. 51 4.1. Beneficiari ................................................................ 51 4.2. Cuantum ................................................................... 52 4.3. Plata .......................................................................... 52


VIII

Dreptul securităţii sociale

Capitolul III. Sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă ................................... 54 Secţiunea 1. Asigurările pentru şomaj şi stimularea ocupării ... 54 §1. Aspecte generale ............................................................ 54 §2. Beneficiarii prestaţiilor sistemului asigurărilor de şomaj şi stimulării ocupării......................................... 55 Secţiunea a 2-a. Sistemul asigurărilor pentru şomaj ................. 56 §1. Categorii de asiguraţi ..................................................... 56 Test de autoevaluare 7 …………….………………...…..………. 58 §2. Contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj .................. 59 2.1. În cazul persoanelor pentru care asigurarea este obligatorie ............................................................. 59 2.2. În cazul persoanelor asigurate facultativ în baza contractului de asigurare pentru şomaj ........................ 59 Test de autoevaluare 8 …………….…………..........…..………. 59 §3. Indemnizaţia de şomaj ................................................... 60 3.1. Beneficiari ................................................................ 60 A. Şomerii ................................................................... 60 B. Persoane asimilate şomerilor.................................. 61 3.2. Condiţii de acordare ................................................. 61 A. Şomerii ................................................................... 61 B. Persoanele asimilate şomerilor ............................... 62 3.3. Durata de acordare.................................................... 63 A. Şomerii ................................................................... 63 B. Persoanele asimilate şomerilor ............................... 63 3.4. Cuantum ................................................................... 63 A. Şomerii ................................................................... 63 B. Persoanele asimilate şomerilor ............................... 64 3.5. Momentul naşterii dreptului la indemnizaţia de şomaj ....................................................................... 64 3.6. Plata .......................................................................... 65 3.7. Obligaţii ale beneficiarilor indemnizaţiei de şomaj ....................................................................... 65 3.8. Obligaţii ale angajatorilor ......................................... 66 3.9. Suspendarea şi încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj ....................................................................... 66 3.10. Plăţi nedatorate ....................................................... 68


Cuprins

IX

§4. Relaţia cu alte sisteme de asigurări sociale .................... 68 Test de autoevaluare 9 ………………….…………...…..………. 68 Secţiunea a 3-a. Măsuri pentru prevenirea şomajului şi stimularea ocupării forţei de muncă ....................................... 69 §1. Măsuri pentru prevenirea şomajului .............................. 69 1.1. Sprijinirea angajatorilor pentru realizarea programelor de formare profesională........................... 69 1.2. Servicii de preconcediere ......................................... 70 §2. Măsuri pentru stimularea ocupării ................................. 71 2.1. Măsuri destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă ................................................................ 71 2.2. Măsuri destinate angajatorilor .................................. 75 Capitolul IV. Sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate................................................................................. 81 Secţiunea 1. Sistemul asigurărilor sociale de sănătate .............. 81 §1. Aspecte generale ............................................................ 81 §2. Categorii de asiguraţi ..................................................... 82 2.1. Persoane asigurate obligatoriu.................................. 83 2.2. Persoane asigurate facultativ .................................... 84 §3. Cota de contribuţie ......................................................... 85 §4. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor ............................... 86 Secţiunea a 2-a. Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate .............................................. 89 §1. Aspecte generale ............................................................ 89 §2. Categorii de asiguraţi ..................................................... 89 §3. Cota de contribuţie ......................................................... 90 §4. Stagiul de cotizare .......................................................... 91 §5. Categorii de prestaţii ...................................................... 92 5.1. Condiţii de acordare a prestaţiilor ............................ 92 5.2. Baza de calcul a prestaţiilor...................................... 93 5.3. Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii .................................. 93 A. Beneficiari .............................................................. 93 B. Fondul din care se suportă...................................... 93


X

Dreptul securităţii sociale

C. Durata de acordare ................................................. 94 D. Cuantum ................................................................. 95 5.4. Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă ..... 95 A. Categorii de prestaţii şi beneficiari ........................ 95 B. Fondul din care se suportă...................................... 96 5.5. Concediul şi indemnizaţia de maternitate................. 96 A. Beneficiari .............................................................. 96 B. Durata de acordare ................................................. 96 C. Cuantum ................................................................. 97 D. Fondul din care se suportă ..................................... 97 5.6. Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav ........................................................... 97 A. Beneficiari .............................................................. 97 B. Durata de acordare ................................................. 97 C. Cuantum ................................................................. 98 D. Fondul din care se suportă ..................................... 98 5.7. Concediul şi indemnizaţia de risc maternal .............. 98 A. Beneficiari .............................................................. 98 B. Durata de acordare ................................................. 99 C. Cuantum ................................................................. 99 D. Fondul din care se suportă ..................................... 99 Test de autoevaluare 10 …………….…………..……...…..……. 99 5.8. Plata indemnizaţiilor............................................... 100 5.9. Încetarea plăţii indemnizaţiilor ............................... 101 5.10. Plăţi nedatorate ..................................................... 101 §6. Relaţia cu alte sisteme de asigurări sociale .................. 101 Capitolul V. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale .................................................................. 103 Secţiunea 1. Aspecte generale ................................................ 103 Secţiunea a 2-a. Categorii de asiguraţi ................................... 104 Secţiunea a 3-a. Cota de contribuţie ....................................... 105 Secţiunea a 4-a. Categorii de prestaţii .................................... 106 §1. Condiţii de acordare a prestaţiilor ................................ 107 §2. Baza de calcul a prestaţiilor ......................................... 107


Cuprins

XI

§3. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale.... 108 3.1. Beneficiari .............................................................. 108 3.2. Durata de acordare.................................................. 108 3.3. Cuantum ................................................................. 108 3.4. Fondul din care se suportă indemnizaţia ................ 109 §4. Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă ....................................................................... 109 4.1. Beneficiari .............................................................. 109 4.2. Durata de acordare.................................................. 109 4.3. Cuantum ................................................................. 109 4.4. Fondul din care se suportă indemnizaţiile .............. 110 §5. Compensaţii pentru atingerea integrităţii ..................... 110 5.1. Beneficiari .............................................................. 110 5.2. Durata de acordare şi cuantum ............................... 110 §6. Despăgubiri în caz de deces ......................................... 110 6.1. Beneficiari .............................................................. 110 6.2. Durata de acordare şi cuantum ............................... 111 §7. Alte prestaţii ................................................................. 111 Test de autoevaluare 11 ………………….……..……...………. 112 Capitolul VI. Sistemul naţional al asistenţei sociale............... 114 Secţiunea 1. Aspecte generale ................................................ 114 Secţiunea a 2-a. Beneficiari .................................................... 116 Secţiunea a 3-a. Beneficiile de asistenţă socială ..................... 116 §1. Noţiune......................................................................... 116 §2. Clasificare .................................................................... 117 §3. Modalitate de acordare ................................................. 118 §4. Administrare şi surse de finanţare ................................ 118 §5. Cuantum ....................................................................... 118 §6. Procedura acordării beneficiilor de asistenţă socială ... 119 Secţiunea a 4-a. Serviciile sociale .......................................... 119 §1. Noţiune......................................................................... 119 §2. Clasificare .................................................................... 120 §3. Condiţii de acordare ..................................................... 121 §4. Furnizorii de servicii sociale ........................................ 121


XII

Dreptul securităţii sociale

§5. Administrare şi surse de finanţare ................................ 122 §6. Procedura acordării serviciilor sociale ......................... 122 Secţiunea a 5-a. Măsuri integrate de asistenţă socială ............ 123 §1. Măsurile de prevenire şi combatere a sărăciei şi riscului de excluziune socială .................................... 123 §2. Asistenţa socială a copilului şi a familiei ..................... 124 §3. Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi ............. 125 §4. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice ..................... 125 Secţiunea a 6-a. Personalul din sistemul de asistenţă socială................................................................................... 126 Secţiunea a 7-a. Finanţarea asistenţei sociale ......................... 127 Secţiunea a 8-a. Aspecte jurisdicţionale ................................. 128 Test de autoevaluare 12 ………………….……..……...………. 129 Capitolul VII. Venitul minim garantat ................................... 131 Secţiunea 1. Ajutorul social .................................................... 131 §1. Aspecte generale .......................................................... 131 §2. Beneficiari .................................................................... 131 §3. Condiţii de acordare ..................................................... 132 §4. Cuantum ....................................................................... 133 §5. Stabilirea şi plata ajutorului social ............................... 134 Test de autoevaluare 13 …………….…………..……...………. 136 §6. Obligaţii ale beneficiarilor ........................................... 136 Secţiunea a 2-a. Ajutoarele de urgenţă ................................... 138 §1. Beneficiari şi condiţii de acordare ............................... 138 §2. Plata ............................................................................. 138 Capitolul VIII. Prestaţiile familiale ......................................... 140 Secţiunea 1. Alocaţia de stat pentru copii............................... 140 §1. Aspecte generale .......................................................... 140 §2. Beneficiari .................................................................... 140 §3. Condiţii de acordare ..................................................... 140 §4. Cuantumul alocaţiei ..................................................... 141 §5. Plata alocaţiei ............................................................... 142 Test de autoevaluare 14 …………………….…..……...…….… 143 §6. Obligaţii ale beneficiarilor ........................................... 144 Secţiunea a 2-a. Alocaţia pentru susţinerea familiei ............... 144 §1. Aspecte generale .......................................................... 144


Cuprins

XIII

§2. Beneficiari .................................................................... 145 §3. Condiţii de acordare ..................................................... 146 §4. Cuantumul alocaţiei ..................................................... 147 §5. Plata alocaţiei ............................................................... 148 Test de autoevaluare 15 …………….……..……...………….… 149 §6. Obligaţii ale beneficiarilor ........................................... 150 Capitolul IX. Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ........................................................ 152 Secţiunea 1. Aspecte generale ................................................ 152 Secţiunea a 2-a. Beneficiari .................................................... 153 Secţiunea a 3-a. Drepturile persoanelor cu handicap.............. 153 §1. Dreptul la ocrotirea sănătăţii – prevenire, tratament şi recuperare .................................................. 154 §2. Dreptul la educaţie şi formare profesională ................. 154 §3. Dreptul la ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională ............................. 156 §4. Dreptul la asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale .............................................. 156 §5. Dreptul la locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional .................................... 157 §6. Dreptul la petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism...................................................... 158 §7. Dreptul la asistenţă juridică ......................................... 158 §8. Dreptul la facilităţi fiscale ............................................ 159 §9. Dreptul la evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani ... 159 Secţiunea a 4-a. Accesibilităţi ................................................ 159 Secţiunea a 5-a. Asistenţa persoanei cu handicap .................. 161 §1. Asistentul personal ....................................................... 161 §2. Indemnizaţia de însoţitor.............................................. 162 §3. Asistentul personal profesionist ................................... 163 Secţiunea a 6-a. Obligaţiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanţilor legali ................................. 164


XIV

Dreptul securităţii sociale

Secţiunea a 7-a. Încadrarea în muncă a persoanei cu handicap........................................................................... 166 Test de autoevaluare 16 …………….…………..……...…….… 167 Capitolul X. Concediul paternal şi protecţia maternităţii la locul de muncă .................................................................... 169 Secţiunea 1. Concediul paternal ............................................. 169 §1. Aspecte generale .......................................................... 169 §2. Beneficiari şi condiţii de acordare ............................... 169 §3. Durata........................................................................... 169 §4. Cuantumul indemnizaţiei ............................................. 170 §5. Concediul de lăuzie ...................................................... 170 Test de autoevaluare 17 ………………………..……...…….…. 171 Secţiunea a 2-a. Protecţia maternităţii la locul de muncă ....... 171 §1. Aspecte generale .......................................................... 171 §2. Beneficiari şi condiţii de acordare ............................... 171 §3. Conţinutul protecţiei .................................................... 172 3.1. Obligaţii generale ................................................... 172 A. Obligaţia de prevenire a riscurilor ....................... 172 B. Obligaţia de evaluare anuală a riscurilor la locul de muncă ................................................... 173 C. Obligaţia de informare ......................................... 173 D. Obligaţiile angajatorului privind modificarea condiţiilor/ programului de lucru sau a locului de muncă................................................................ 173 E. Obligaţia angajatorului de a acorda concediul de risc maternal...................................................... 174 F. Imposibilitatea angajatorului de a obliga salariatele să presteze muncă de noapte sau în condiţii insalubre sau greu de suportat .............. 174 G. Obligaţii privind regulamentul intern .................. 175 3.2. Obligaţii specifice anumitor situaţii ....................... 175 A. Obligaţia de a păstra confidenţialitatea ................ 175 B. Obligaţia de a reduce timpul de lucru în cazul salariatelor gravide ................................................ 175 C. Obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale ..................... 175


Cuprins

XV

D. Obligaţia de a modifica sau de a schimba locul de muncă ....................................................... 175 E. Obligaţia de a modifica programul de lucru în cazul salariatelor care alăptează ........................ 176 §4. Încetarea contractului de muncă .................................. 176 Test de autoevaluare 18 ………………….……..……...………. 177 Capitolul XI. Prestaţiile pentru susţinerea familiei în vederea creşterii copilului ................................................. 179 Secţiunea 1. Concediul pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie....................................................... 179 §1. Categorii de prestaţii .................................................... 179 Test de autoevaluare 19 …………….……..……...……………. 183 §2. Natura prestaţiilor ........................................................ 183 §3. Beneficiari .................................................................... 183 §4. Condiţii de acordare ..................................................... 184 Test de autoevaluare 20 ………………….……..……...………. 187 §5. Obligaţii ale beneficiarilor ........................................... 187 §6. Relaţia cu alte sisteme de asigurări sociale .................. 188 §7. Interdicţii la concediere................................................ 188 Secţiunea a 2-a. Concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate ....................................................................... 189 §1. Beneficiari şi condiţii de acordare ............................... 189 §2. Alte drepturi ale beneficiarilor ..................................... 190 §3. Relaţia cu alte sisteme de asigurări sociale .................. 190 Bibliografie ................................................................................ 193

Dreptul securitatii sociale. Sinteze si grile | Autor: Dima Luminita  

Dreptul securitatii sociale. Sinteze si grile | Autor: Dima Luminita

Advertisement