Page 1

zycie jezusa.indd 1

2018-01-14 17:44:42


„POKÓJ WAM!”. PODNIÓSŁ RĘCE I BŁOGOSŁAWIŁ ICH… I ZOSTAŁ UNIESIONY DO NIEBA. Łk 24, 36. 50-51

810A_Zycie Jezusa_inside.indd 1

10.01.2018 12:00


Tytuł oryginału: The Life of Jezus. A Graphic Novel © Scandinavia Publishing House Drejervej 15, DK-2400 Copenhagen, NV, Denmark e-mail: info@sph.as Illustrations copyright © José Pérez Montero Conceived, designed and produced by Scandinavia Publishing House Tłumaczenie: Katarzyna Przybylska Konsultacja merytoryczna: ks. Bogusław Zeman SSP, ks. Marcin Romanowski SSP Redakcja: Ilona Kisiel; Korekta: Katarzyna Kruś Okładka: Edyta Woźniczko, Ewa Burdzicka Skład i łamanie: Tomasz Mstowski Druk i oprawa: Drukarnia im. A. Półtawskiego – Kielce Książka opracowana na podstawie: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem © Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011 Nihil obstat: ks. Bogusław Zeman SSP przełożony prowincjalny Towarzystwa Świętego Pawła Częstochowa, 14 grudnia 2017 r. ISBN 978-83-7797-810-8 ISBN 978-83-7797-959-4 © Edycja Świętego Pawła, 2018 ul. Św. Pawła 13/15 • 42-221 Częstochowa tel. 34.362.06.89 • fax 34.362.09.89 www.edycja.com.pl • e-mail: edycja@edycja.com.pl Dystrybucja: Centrum Logistyczne Edycji Świętego Pawła ul. Hutnicza 46 • 42-263 Wrzosowa k. Częstochowy tel. 34.366.15.50 • fax 34.370.83.74 e-mail: dystrybucja@edycja.com.pl Księgarnia internetowa: www.edycja.pl

810A_Zycie Jezusa_inside.indd 2

10.01.2018 12:00


Jezusa Życie

BIBLIA W KOMIKSIE

POMYSŁ I ILUSTRACJE JOSÉ PÉREZ MONTERO TEKST BEN ALEX

810A_Zycie Jezusa_inside.indd 3

10.01.2018 12:00


SPIS TREŚCI NARODZINY I CHRZEST W JORDANIE  NARODZINY JANA CHRZCICIELA I JEZUSA Łk 1, 5 – 2, 20 

OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI Łk 2, 21-38 

PRZYBYCIE MĘDRCÓW ZE WSCHODU Mt 2, 1-12 

UCIECZKA DO EGIPTU Mt 2, 13-23 

ODNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI Łk 2, 41-52 

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA  KUSZENIE PRZEZ DIABŁA 1 2 8 9 10 11

CHRZEST JEZUSA

Łk 3, 1-22; Mt 3, 13-17; Mk 1, 10-11; J 1, 19-34 

Mt 4, 1-25; J 1, 35-51; Mk 1, 14-20; Łk 5, 2-11 

PIERWSZY CUD J 2, 1-11 SAMARYTANKA J 4, 4-26 

JEZUS ODRZUCONY W NAZARECIE Łk 4, 14-30 

Łk 4, 31-36. 38-44; 5, 12-16. 17-26. 27-39; J 5, 1-18; Mt 12, 1-14; Mk 3, 7-12  Łk 6, 12-16; Mt 9, 37 – 11, 1 

KAZANIE NA GÓRZE

Mt 5, 1 – 7, 29 

WIARA SETNIKA

Łk 7, 1-10. 11-17 

810A_Zycie Jezusa_inside.indd 4

18 19 20

CZYNY JEZUSA

JEZUS WYZNACZA DWUNASTU APOSTOŁÓW 12

15 17

KUPCY W ŚWIĄTYNI J 2, 12-25

14

21 28 29 31

10.01.2018 12:00


JAN CHRZCICIEL W WIĘZIENIU Mt 11, 1-24 

CUDA PRZEBACZENIE GRZESZNEJ KOBIECIE Łk 7, 36-50 

MOC JEZUSA PODANA W WĄTPLIWOŚĆ Łk 8, 26-39; 11, 14-28 

BOGACTWO W OCZACH BOGA

Łk 11, 37-54; 12, 13-21 

33 35 36 37 38

ROZUMIENIE SŁOWA BOŻEGO

Łk 13, 6-9; Mt 13, 1-23. 24-30. 31-32. 44-46. 47-50 

JEZUS UCISZA BURZĘ Mk 4, 30-41 

JEZUS WYPĘDZA ZŁE DUCHY Mk 5, 1-20 

KOBIETA CIERPIĄCA NA KRWOTOK Mk 5, 25-34 

810A_Zycie Jezusa_inside.indd 5

CÓRKA JAIRA

Mk 5, 21-24. 35-43 

JEZUS UZDRAWIA DWÓCH NIEWIDOMYCH Mt 20, 29-34 

ŚCIĘCIE JANA CHRZCICIELA

41 43 44

46

Mt 14, 6-12; Mk 6, 14-29 

47

NAUCZANIE

49

NAKARMIENIE PIĘCIU TYSIĘCY LUDZI Mk 6, 30-44 

JEZUS CHODZI PO WODZIE 39

45

Mt 14, 22-33 

JEZUS CHLEBEM ŻYCIA J 6, 25-59 

PROBLEM Z DAWNYM SPOSOBEM MYŚLENIA J 6, 60-69; Mk 7, 1-23 

WIARA POGAŃSKIEJ KOBIETY Mk 7, 24-30 

50 53 54 55 56

10.01.2018 12:00


UZDROWIENIE GŁUCHONIEMEGO Mk 7, 31-37 

ZAKWAS FARYZEUSZÓW Mt 16, 1-12 

UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO Mk 8, 22-26 

KIM JESTEM?

Mt 16, 13-20 

PRZEMIENIENIE JEZUSA Mt 17, 1-13 

JEZUS UZDRAWIA OPĘTANEGO CHŁOPCA Mk 9, 14-27; Mt 14, 17-23 

PODATEK NA ŚWIĄTYNIĘ Mt 17, 24-27 

PIERWSZEŃSTWO W KRÓLESTWIE BOŻYM

57 58 59 60 61 62 63

Mt 18, 1-9. 15-20; Mk 9, 33-37

64

PRZYJAŹŃ I PRZEBACZENIE  POTĘGA PRZEBACZENIA Mt 18, 21-35 

JEZUS POSYŁA SIEDEMDZIESIĘCIU DWÓCH Łk 10, 1-12 

NAUKA POCHODZĄCA OD BOGA J 7, 1-52 

KTO PIERWSZY RZUCI KAMIENIEM J 8, 1-11 

MIŁOSIERNY SAMARYTANIN Łk 10, 25-37 

WIZYTA U MARTY I MARII Łk 10, 38-42 

810A_Zycie Jezusa_inside.indd 6

NAUCZANIE O MODLITWIE Łk 11, 5-13 

UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO J 9, 1-34 

JEZUS DOBRYM PASTERZEM J 9, 35 – 10, 21 

PRZYWÓDCY ŻYDOWSCY SPRZECIWIAJĄ SIĘ JEZUSOWI J 10, 22-42 

WSKRZESZENIE ŁAZARZA J 11, 1-44 

ZMOWA NA ŻYCIE JEZUSA J 11, 45-54

CIASNA BRAMA

Łk 13, 23-30 

WIELKA UCZTA

72 73 74 75 76 77 78

Łk 14, 7-24 

79

65

DROGA UCZNIA JEZUSA 

80

66

Łk 14, 25-33 

67 68 69

CENA BYCIA UCZNIEM POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO Łk 15, 11-28 

BOGACZ I ŁAZARZ Łk 16, 19-31 

PRZYJŚCIE KRÓLESTWA BOŻEGO Łk 17, 20-37 

81 82 84 85

70 71

10.01.2018 12:00


WYTRWAŁA MODLITWA

Łk 18, 1-8; Mk 10, 1-9 

JEZUS BŁOGOSŁAWI DZIECI Mk 10, 13-16 

BOGATY MŁODZIENIEC Mt 19, 16-30 

ROBOTNICY W WINNICY

Mt 20, 1-16. 17-19. 20-28 

JEZUS UZDRAWIA NIEWIDOMEGO Łk 18, 35-43 

JEZUS ODWIEDZA ZACHEUSZA Łk 19, 1-11PRZYPOWIEŚĆ O TALENTACH Mt 25, 14-30 

W DRODZE NA ŚWIĘTO PASCHY J 12, 1-11; Mt 21, 8-11 

WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY

Łk 19, 39-44; Mk 11, 8-11; J 12, 12-19 

WYRZUCENIE KUPCÓW ZE ŚWIĄTYNI Mt 21, 12-16; Mk 11, 17-18 

JEZUS POTWIERDZA SWOJĄ WŁADZĘ Mt 21, 23-46 

86 87 88

KRÓLEWSKA UCZTA

Mt 21, 33-46; 22, 1-14 

PODSTĘP PRZYWÓDCÓW ŻYDOWSKICH Mk 12, 13-37; Mt 23, 1-13 

BIADA FARYZEUSZOM Mt 23, 15-39 

OFIARA WDOWY

89

Mk 12, 41-44 

90

CENA PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI JEZUS MÓWI O SWOJEJ ŚMIERCI

91

J 12, 20-36 

JEZUS MÓWI O PRZYSZŁOŚCI 91

J 12, 37-50; Łk 21, 5-19. 20-36 

DZIESIĘĆ PANIEN 92

Mt 25, 1-13 

PRZYPOWIEŚĆ O SĄDZIE 93

Mt 25, 31-46 

SPISEK NA ŻYCIE JEZUSA 94

Łk 22, 1-6; Mk 14, 12-16 

TEN, KTÓRY JEST SŁUGĄ 95

Łk 22, 14-15. 22-30; J 13, 1-19 

JUDASZ ZDRADZA JEZUSA J 13, 21-30 

OSTATNIA WIECZERZA

Mk 14, 22-31; Łk 22, 19-20; Mt 26, 26-35 

JEZUS OBIECUJE ZESŁAĆ DUCHA ŚWIĘTEGO J 14, 1-31 

810A_Zycie Jezusa_inside.indd 7

96 97 99 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

10.01.2018 12:00


JEZUS JEST PRAWDZIWĄ WINOROŚLĄ J 15, 1-12; 17, 1-26 

MODLITWA JEZUSA W OGRODZIE OLIWNYM Łk 22, 39-46; Mk 14, 32-41 

POJMANIE JEZUSA

110 111

Mt 26, 47-58; Łk 22, 47-54; J 18, 2-13 

112

ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE

114

PIOTR ZAPRZECZA, ŻE ZNA JEZUSA Mk 14, 66-72 

JEZUS PRZED ANNASZEM Mk 14, 55-65 

JEZUS PRZED KAJFASZEM

J 18, 12-14. 19-24; Łk 23, 1-3 

JEZUS PRZED PIŁATEM

Łk 23, 1-7; J 18, 33-37 

JEZUS PRZED HERODEM Łk 23, 6-12 

HEROD ODSYŁA JEZUSA DO PIŁATA Łk 23, 13-17 

UWOLNIENIE BARABASZA Mt 27, 13-23 

NIEWINNY I WINNY

Mt 27, 3-10. 24-26 

ŚMIERĆ JUDASZA

Mt 27, 3-10, 27-31 

PRÓBA UWOLNIENIA JEZUSA

J 19, 1-16 

DROGA NA GOLGOTĘ

J 19, 17; Łk 23, 26-32 

115 116 117 118

ŚMIERĆ JEZUSA

Łk 23, 46; Mk 15, 37-38; J 20, 30; Mt 27, 50-53  127

POGRZEB JEZUSA

Mt 27, 57-66; Łk 23, 55-56; J 19, 41-42 

PUSTY GRÓB

Mt 28, 1-8; Mk 16, 1-11 

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA

J 20, 3-17; Mt 28, 11-15 

W DRODZE DO EMAUS Łk 24, 13-35 

JEZUS UKAZUJE SIĘ UCZNIOM

J 20, 19-23; Łk 24, 36-49 

OBFITY POŁÓW J 21, 1-14 

JEZUS WSTĘPUJE DO NIEBA

Mt 28, 18-20; Dz 1, 6-26 

129 130 131 132 133 134 136

119 120 121 122 123 124 125

UKRZYŻOWANIE JEZUSA

Mt 27, 32-38; Łk 23, 39-43; J 19, 25-30; Mk 15, 34-36 

810A_Zycie Jezusa_inside.indd 8

126

10.01.2018 12:00


Narodziny i chrzest w Jordanie

810A_Zycie Jezusa_inside.indd 1

10.01.2018 12:00


HISTORIA TA OPOWIADA O NARODZINACH I POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI JEZUSA. JEST ON SYNEM BOŻYM I ZBAWICIELEM ŚWIATA. NAJWIĘKSZYM Z LUDZI ŻYJĄCYCH NA ZIEMI. URODZIŁ SIĘ W IZRAELU, KRAJU ŻYDÓW, WÓWCZAS JEDYNIE NIEWIELKIEJ PROWINCJI POTĘŻNEGO IMPERIUM RZYMSKIEGO, KTÓRYM WŁADAŁ CESARZ AUGUST. W TAMTYM CZASIE KRÓLEM IZRAELA BYŁ HEROD WIELKI, OKRUTNY WŁADCA, ULEGŁY WOBEC RZYMIAN. NIE CIESZYŁ SIĘ ON SYMPATIĄ SWOICH PODDANYCH. NARÓD ŻYDOWSKI CZEKAŁ NA SPRAWIEDLIWEGO WŁADCĘ, KTÓRY UWOLNI GO Z NIEWOLI…

W IZRAELU ŻYŁ PEWIEN KAPŁAN O IMIENIU ZACHARIASZ. JEGO ŻONA MIAŁA NA IMIĘ ELŻBIETA. BYLI JUŻ STARZY, NIE MIELI DZIECI I BARDZO CIERPIELI Z TEGO POWODU.

NIE BÓJ SIĘ, ZACHARIASZU! BÓG WYSŁUCHAŁ TWOICH MODLITW I ELŻBIETA URODZI SYNA. PEWNEGO DNIA WYDARZYŁO SIĘ COŚ NIEZWYKŁEGO. GDY ZACHARIASZ PEŁNIŁ SŁUŻBĘ W ŚWIĄTYNI, NAGLE UKAZAŁ MU SIĘ ANIOŁ.

JAK TO MOŻLIWE? ELŻBIETA JEST NA TO ZA STARA.

NA IMIĘ BĘDZIE MIAŁ JAN. BĘDZIE NAPEŁNIONY DUCHEM ŚWIĘTYM I PRZYNIESIE WIELE RADOŚCI WAM ORAZ CAŁEMU LUDOWI.

PATRZCIE, ZACHARIASZ DAJE JAKIEŚ ZNAKI. MIAŁ WIDZENIE W ŚWIĄTYNI?

A PONIEWAŻ NIE WIERZYSZ, NIE BĘDZIESZ MÓGŁ MÓWIĆ AŻ DO NARODZIN SYNA.

POTEM ZACHARIASZ WRÓCIŁ DO DOMU…

ZACHARIASZU, CZUJĘ, ŻE JESTEM W CIĄŻY. MOŻE BÓG WYSŁUCHAŁ WRESZCIE NASZYCH MODLITW?

SZEŚĆ MIESIĘCY PÓŹNIEJ ARCHANIOŁ GABRIEL UKAZAŁ SIĘ DZIEWCZYNIE IMIENIEM MARYJA. JEJ NARZECZONYM BYŁ JÓZEF. OBOJE MIESZKALI W NAZARECIE, MIEŚCIE W GALILEI. MARYJA BYŁA KREWNĄ ELŻBIETY.

WITAJ, MARYJO! ZOSTAŁAŚ WYBRANA PRZEZ BOGA.

DO CZEGO?

ZOSTANIESZ MATKĄ JEZUSA, SYNA BOGA.

JAK TO? NIC Z TEGO NIE ROZUMIEM.

2

NARODZINY JANA CHRZCICIELA I JEZUSA

810A_Zycie Jezusa_inside.indd 2

JEZUS BĘDZIE KRÓLEM, NA KTÓREGO WSZYSCY CZEKAJĄ. TY GO URODZISZ.

ALE JAK? JESZCZE NIE MAM MĘŻA.

O NIC SIĘ NIE MARTW. ZSTĄPI NA CIEBIE DUCH ŚWIĘTY.

Łk 1, 5 – 2, 20 10.01.2018 12:00


MARYJA WIEDZIAŁA, ŻE DLA DZIEWCZYNY, KTÓRA NIE MA JESZCZE MĘŻA, CIĄŻA OZNACZA POWAŻNE KŁOPOTY. CO ZROBI JEJ NARZECZONY, JÓZEF, KIEDY POWIE MU, ŻE SPODZIEWA SIĘ DZIECKA?

JESZCZE JEDNO. TWOJA KREWNA ELŻBIETA TAKŻE SPODZIEWA SIĘ SYNA. URODZI ZA TRZY MIESIĄCE.

MARYJA NIE MOGŁA SIĘ DOCZEKAĆ, ŻEBY PODZIELIĆ SIĘ TYMI WIADOMOŚCIAMI Z ELŻBIETĄ. WIEDZIAŁA, ŻE ONA NA PEWNO JĄ ZROZUMIE. WYRUSZYŁA MARYJO! W PODRÓŻ Z NAZARETU DO JUDEI, GDZIE MIESZKAŁA ELŻBIETA. ELŻBIETO!

ZGADZAM SIĘ. NIECH STANIE SIĘ TAK, JAK POWIEDZIAŁEŚ.

WTEDY ANIOŁ ZNIKNĄŁ.

GDY CIĘ USŁYSZAŁAM, MOJE DZIECKO, KTÓRE NOSZĘ POD SERCEM, ZACZĘŁO SIĘ RUSZAĆ. TO Z RADOŚCI.

DUCH ŚWIĘTY POZWOLIŁ ELŻBIECIE ZROZUMIEĆ, ŻE MARYJA BĘDZIE MATKĄ ZBAWICIELA.

CIESZMY SIĘ, MARYJO! BÓG OKAZAŁ NAM SWOJĄ DOBROĆ.

ELŻBIETO, MOJA DUSZA WIELBI PANA, BO WEJRZAŁ NA MNIE, JEGO POKORNĄ SŁUŻEBNICĘ.

MARYJA ZOSTAŁA U ELŻBIETY PRZEZ TRZY MIESIĄCE. ELŻBIETA URODZIŁA ZDROWEGO CHŁOPCA. SĄSIEDZI I KREWNI CIESZYLI SIĘ RAZEM Z NIĄ. KIEDY CHŁOPIEC SKOŃCZYŁ OSIEM DNI, MIAŁ ZOSTAĆ OBRZEZANY I OTRZYMAĆ IMIĘ.

CZY NIE POWINIEN NAZYWAĆ SIĘ ZACHARIASZ, JAK JEGO OJCIEC?

ZACHARIASZ NAPISAŁ NA TABLICZCE: NA IMIĘ MU JAN!

NATYCHMIAST USTA ZACHARIASZA OTWORZYŁY SIĘ I ZNOWU MÓGŁ MÓWIĆ.

CO MYŚLI JEGO OJCIEC? CHWAŁA PANU! ON PRZYSZEDŁ DO SWOJEGO LUDU I GO WYZWOLIŁ. MIŁOSIERNY BÓG NAWIEDZI NAS JAK WSCHODZĄCE SŁOŃCE I ROZPROSZY MROKI ŚMIERCI!

BĘDZIE MIAŁ NA IMIĘ JAN.

JAN RÓSŁ, A Z NIM JEGO MOC DUCHOWA. WYCHOWYWAŁ SIĘ Z DALA OD LUDZI AŻ DO DNIA PUBLICZNEGO WYSTĄPIENIA PRZED IZRAELEM.

3 810A_Zycie Jezusa_inside.indd 3

10.01.2018 12:00


MARYJA OPUŚCIŁA DOM ELŻBIETY I ZACHARIASZA I WRÓCIŁA DO NAZARETU.

WITAJ, JÓZEFIE!

WITAJ W DOMU! JAK SIĘ UDAŁA WIZYTA? CO U ELŻBIETY?

CUDOWNIE! URODZIŁA ŚLICZNEGO SYNKA.

JAK MU TO WSZYSTKO WYJAŚNIĆ?

JÓZEFIE, MUSZĘ CI COŚ POWIEDZIEĆ…

WIESZ, ŻE WEDŁUG PROROKÓW MESJASZ BĘDZIE POCHODZIŁ Z RODU DAWIDA?

JÓZEFIE, CZY TWOJA RODZINA WYWODZI SIĘ Z RODU KRÓLA DAWIDA?

CO SIĘ STAŁO?

TO WSPANIALE, MA JUŻ JEDNAK SWOJE LATA.

JÓZEFIE, TO JA BĘDĘ JEGO MATKĄ. JESTEM W TRZECIM MIESIĄCU CIĄŻY.

NO TAK… TAK.

JAK MOGŁAŚ MI TO ZROBIĆ?

JÓZEFIE, POCZEKAJ! TO WOLA BOGA, PRZYSIĘGAM. ANIOŁ POWIEDZIAŁ MI, ŻE BÓG WYBRAŁ NAS NA JEGO RODZICÓW.

JÓZEF MIAŁ MĘTLIK W GŁOWIE. WTEM…

NIE MARTW SIĘ, JÓZEFIE. MARYJA MÓWI PRAWDĘ. MOŻESZ JĄ POŚLUBIĆ, GDYŻ JEJ DZIECKO POCZĘŁO SIĘ Z DUCHA ŚWIĘTEGO.

PEWNEJ NOCY…

NIE MOGĘ TERAZ POŚLUBIĆ MARYI. NIE CHCĘ JEDNAK, ŻEBY LUDZIE WYTYKALI JĄ PALCAMI I ŹLE JĄ TRAKTOWALI. PRZECIEŻ WCIĄŻ JĄ KOCHAM. CO MAM ZROBIĆ?

MUSZĘ ZERWAĆ ZARĘCZYNY.

ANIOŁ BOŻY!

4 810A_Zycie Jezusa_inside.indd 4

10.01.2018 12:01


JESTEM TAKA SZCZĘŚLIWA. DZIĘKI, BOŻE!

MARYJO, WYBACZ MI! ANIOŁ WSZYSTKO MI WYJAŚNIŁ. WYJDZIESZ ZA MNIE?

MARYJO! JÓZEFIE!

SZCZĘŚLIWI PRZYSZLI RODZICE WKRÓTCE SIĘ POBRALI.

SŁUCHAJCIE, MIESZKAŃCY NAZARETU! OTO DEKRET RZYMSKIEGO CESARZA AUGUSTA…

MIJAŁY MIESIĄCE. ŻYCIE W MAŁYM MIASTECZKU NAZARET TOCZYŁO SIĘ JAK ZWYKLE. JÓZEF PRACOWAŁ W SWOIM WARSZTACIE, A MARYJA ODLICZAŁA DNI DO PORODU. PEWNEGO DNIA POJAWIŁ SIĘ W MIEŚCIE RZYMSKI URZĘDNIK…

CESARZ CHCIAŁ POLICZYĆ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW SWOJEGO IMPERIUM. POTOMKOWIE KRÓLA DAWIDA MUSIELI UDAĆ SIĘ NA SPIS DO MIASTA BETLEJEM W JUDEI.

A TO CO?

WKRÓTCE WYRUSZYLI W DROGĘ…

TO DŁUGA PODRÓŻ, MARYJO. MYŚLISZ, ŻE DASZ RADĘ?

WIELU INNYCH LUDZI RÓWNIEŻ KIEROWAŁO SIĘ DO BETLEJEM.

SPÓJRZ, TO JEROZOLIMA! BETLEJEM JUŻ NIEDALEKO.

WRESZCIE DOTARLI DO BETLEJEM. TERAZ CZEKAŁO ICH POSZUKIWANIE MIEJSCA NA NOCLEG, A NOCE BYŁY CHŁODNE. [6]

810A_Zycie Jezusa_inside.indd 5

5 10.01.2018 12:01


JÓZEFIE, DZIECKO LADA MOMENT SIĘ URODZI.

W MIEŚCIE BYŁY TŁUMY. JÓZEF CHODZIŁ OD DRZWI DO DRZWI… PRZYKRO MI, WSZYSTKO ZAJĘTE.

MARYJA ZACZĘŁA RODZIĆ. JÓZEF BYŁ ZDESPEROWANY… DOBRZE, MOŻECIE ZATRZYMAĆ SIĘ NA NOC W MOJEJ STAJNI.

ZNAM KOGOŚ, KTO MOŻE WAM POMÓC.

TĘDY! JÓZEFIE, JUŻ CZAS!

NIECH BÓG WAM POMOŻE!

WŁAŚNIE TAM, W STAJNI W BETLEJEM, NARODZIŁ SIĘ ZBAWICIEL ŚWIATA.

6 810A_Zycie Jezusa_inside.indd 6

10.01.2018 12:01


MARYJA I JÓZEF PATRZYLI NA DZIECKO I Z TRUDEM POJMOWALI, ŻE TRZYMAJĄ W RAMIONACH MESJASZA. MARYJA ZASTANAWIAŁA SIĘ, JAKIE BĘDZIE JEGO ŻYCIE, JAK ZBAWI ICH LUD I PRZYNIESIE ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATU.

JÓZEFIE, JESTEM TAKA SZCZĘŚLIWA… I ZARAZEM TROCHĘ SIĘ BOJĘ.

NA PASTWISKACH W POBLIŻU BETLEJEM PASTERZE PILNOWALI OWIEC. WTEM UKAZAŁ IM SIĘ ANIOŁ…

W BETLEJEM NARODZIŁ SIĘ ZBAWICIEL, MESJASZ PAN!

CHWAŁA NIECH BĘDZIE BOGU, A NA ZIEMI POKÓJ TYM, KTÓRZY GO MIŁUJĄ!

CHODŹMY DO BETLEJEM I ZOBACZMY, CO SIĘ STAŁO!

TO JEST ZAPEWNE DZIECKO, O KTÓRYM MÓWILI ANIOŁOWIE!

MOŻE BÓG WYSŁUCHAŁ WRESZCIE PRÓŚB SWOJEGO LUDU I POSŁAŁ NAM ZBAWICIELA?

PASTERZE POWRÓCILI DO OWIEC.

7 810A_Zycie Jezusa_inside.indd 7

10.01.2018 12:01


KIEDY JEZUS ZOSTAŁ OBRZEZANY I NADANO MU IMIĘ, JÓZEF I MARYJA ZANIEŚLI GO DO ŚWIĄTYNI W JEROZOLIMIE, ABY GO OFIAROWAĆ BOGU. ZŁOŻYLI TEŻ OFIARĘ - PARĘ SYNOGARLIC LUB DWA MŁODE GOŁĘBIE.

MA NA IMIĘ JEZUS. TO ZNACZY ‘BÓG ZBAWIA’.

DO MARYI I JÓZEFA PODSZEDŁ POBOŻNY STARZEC SYMEON… CZY MOGĘ GO WZIĄĆ NA RĘCE? BÓG POWIEDZIAŁ MI, ŻE NIE UMRĘ, DOPÓKI NIE UJRZĘ ZBAWICIELA.

BOŻE, TERAZ MOGĘ ODEJŚĆ Z TEGO ŚWIATA W POKOJU, PONIEWAŻ ZOBACZYŁEM ZBAWICIELA.

TO DZIECKO BĘDZIE ŚWIATŁEM DLA LUDU IZRAELA I DLA CAŁEGO ŚWIATA!

TY BĘDZIESZ CIERPIEĆ JAKO MATKA, BO WIELU GO ZNIENAWIDZI, PONIEWAŻ UJAWNI ICH NAJSKRYTSZE MYŚLI. ZA TO INNI BĘDĄ SIĘ CIESZYĆ.

W ŚWIĄTYNI BYŁA RÓWNIEŻ STARSZA KOBIETA IMIENIEM ANNA. POŚCIŁA, MODLIŁA SIĘ DNIEM I NOCĄ, OPOWIADAŁA LUDZIOM O ZBAWICIELU, KTÓRY MIAŁ NADEJŚĆ.

TO DZIECIĘ OCALI JERUZALEM!

8

OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI

810A_Zycie Jezusa_inside.indd 8

ŁK 2, 21-38 10.01.2018 12:01


DALEKO NA WSCHODZIE ŻYLI TRZEJ MĘDRCY. DOSTRZEGLI ONI NA NIEBIE NIEZWYKLE JASNĄ GWIAZDĘ. WIEDZIELI, ŻE OZNAJMIA WAŻNE WYDARZENIE, WIĘC PODĄŻYLI ZA NIĄ. TAK DOTARLI DO JEROZOLIMY.

ZOBACZYLIŚMY GWIAZDĘ PRZYSZŁEGO KRÓLA ŻYDÓW. GDZIE GO ZNAJDZIEMY?

KIEDY HEROD USŁYSZAŁ O NOWYM KRÓLU, ROZZŁOŚCIŁ SIĘ. WEZWAŁ DO PAŁACU KAPŁANÓW I UCZONYCH. NAKAZAŁ IM SPRAWDZIĆ, GDZIE MIAŁ SIĘ NARODZIĆ TEN KRÓL. ODPOWIEDZIELI MU:

Z CIEBIE, BETLEJEM, WYJDZIE WÓDZ, ” KTÓRY BĘDZIE PASTERZEM IZRAELA, MOJEGO LUDU!”. TERAZ HEROD POWAŻNIE SIĘ ZMARTWIŁ. POTAJEMNIE WEZWAŁ DO SIEBIE MĘDRCÓW…

KIEDY ZNAJDZIECIE TO DZIECKO, DAJCIE MI ZNAĆ, GDZIE PRZEBYWA. TEŻ CHCĘ MU ZŁOŻYĆ POKŁON!

DZIECKO NARODZI SIĘ W BETLEJEM.

HEROD KŁAMAŁ. MIAŁ INNE PLANY.

MUSZĘ GO ZABIĆ.

MĘDRCY ODJECHALI. DOTARLI NA MIEJSCE, GDZIE BYŁO DZIECKO… …I ODDALI MU POKŁON. POZOSTAWILI TEŻ DROGOCENNE DARY: ZŁOTO, KADZIDŁO I MIRRĘ. POTEM WRÓCILI DO SWOJEGO KRAJU INNĄ DROGĄ, BO TAKI NAKAZ OTRZYMALI WE ŚNIE. NIE POWIEDZIELI NIC HERODOWI.

MARYJO, BÓG NA PEWNO BĘDZIE NAS CHRONIŁ.

PRZYBYCIE MĘDRCÓW ZE WSCHODU 810A_Zycie Jezusa_inside.indd 9

MT 2, 1-12

9 10.01.2018 12:01


O WSCHODZIE SŁOŃCA BYLI JUŻ W DRODZE DO EGIPTU. TEJ NOCY JÓZEF MIAŁ SEN. WE ŚNIE PRZEMÓWIŁ DO NIEGO ANIOŁ:

MARYJO, PRZYGOTUJ SIĘ! ANIOŁ KAZAŁ NAM UCIEKAĆ.

JÓZEFIE, ZBUDŹ SIĘ! HEROD CHCE ZABIĆ DZIECKO. MUSICIE UCIEKAĆ DO EGIPTU.

IDŹCIE DO BETLEJEM I ZABIJCIE KAŻDEGO CHŁOPCA PONIŻEJ DWÓCH LAT!

KIEDY HEROD ZROZUMIAŁ, ŻE MĘDRCY GO OSZUKALI, WPADŁ W ZŁOŚĆ.

TYMCZASEM JEZUS I JEGO RODZICE DOTARLI BEZPIECZNIE DO EGIPTU.

ŻOŁNIERZE WYPEŁNILI ROZKAZ KRÓLA… PANIE, WSZYSCY CHŁOPCY PONIŻEJ DWÓCH LAT NIE ŻYJĄ.

POZOSTALI TAM DO CZASU …

CHCIAŁABYM JUŻ BYĆ W DOMU.

…AŻ ANIOŁ POZWOLIŁ IM WRÓCIĆ DO DOMU.

HEROD UMARŁ, A NA TRON WSTĄPIŁ JEGO SYN, KTÓRY BYŁ JESZCZE GORSZY OD OJCA.

JESTEM NAJWSPANIALSZYM KRÓLEM W HISTORII IZRAELA. ZAPISZ TO!

PO DŁUGIEJ PODRÓŻY…

W NAZARECIE RODZINĘ JÓZEFA WITANO Z RADOŚCIĄ.

NARESZCIE W DOMU!

JEZUS PODRÓSŁ I MÓGŁ POMAGAĆ JÓZEFOWI W JEGO WARSZTACIE. BYŁ MĄDRYM I DOBRYM MŁODZIEŃCEM.

10

UCIECZKA DO EGIPTU

810A_Zycie Jezusa_inside.indd 10

MT 2, 13-23 10.01.2018 12:01


TO NASZ PRZODEK, KRÓL SALOMON, JAKO PIERWSZY WZNIÓSŁ TĘ ŚWIĄTYNIĘ. RODZICE JEZUSA CO ROKU PIELGRZYMOWALI DO JEROZOLIMY NA NAJWIĘKSZE ŚWIĘTO ŻYDOWSKIE, PASCHĘ. KIEDY JEZUS SKOŃCZYŁ DWANAŚCIE LAT, POSZEDŁ RAZEM Z NIMI.

W DRODZE POWROTNEJ MARYJA NIE MOGŁA ZNALEŹĆ JEZUSA. JÓZEFIE, CZY JEZUS JEST W TWOJEJ ZASTANAWIAM GRUPIE? PEWNIE JEST SIĘ, GDZIE JEST Z JÓZEFEM. MÓJ SYN…

WRÓCILI WIĘC DO JEROZOLIMY, ABY GO SZUKAĆ.

CZY WIDZIELIŚCIE NASZEGO SYNA, JEZUSA?

NIESTETY NIE.

NIE, MYŚLAŁEM, ŻE JEST Z TOBĄ!

SZUKALI JEZUSA PRZEZ TRZY DNI. JEST TAM, W ŚWIĄTYNI!

ROZMAWIA Z NAUCZYCIELAMI!

BYLIŚMY JUŻ WSZĘDZIE.

NIE MOGLIŚMY CIĘ ZNALEŹĆ. DLACZEGO NAM TO ZROBIŁEŚ?

NIEPOTRZEBNIE MNIE SZUKALIŚCIE. POWINNIŚCIE WIEDZIEĆ, ŻE BĘDĘ W TYM, CO JEST MOJEGO OJCA.

NIE ZROZUMIELI TEGO, CO IM POWIEDZIAŁ. MARYJA ZAPAMIĘTAŁA JEDNAK TE SŁOWA. POTEM JEZUS WRÓCIŁ Z NIMI DO NAZARETU, GDZIE DALEJ WIÓDŁ ZWYCZAJNE ŻYCIE. BYŁ POSŁUSZNY RODZICOM I LUBIANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW NAZARETU.

ODNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI 810A_Zycie Jezusa_inside.indd 11

ŁK 2, 41-52

11 10.01.2018 12:01


KIEDY JEZUS SKOŃCZYŁ TRZYDZIEŚCI LAT, JEGO KUZYN JAN ZACZĄŁ NAUCZAĆ NAD BRZEGIEM JORDANU. WZYWAŁ LUDZI, ABY NAWRACALI SIĘ ZE ZŁEGO POSTĘPOWANIA, WYZNAWALI SWOJE GRZECHY I NA ZNAK PRZEMIANY, PRZYJMOWALI CHRZEST. MISJĘ JANA ZAPOWIEDZIAŁ JUŻ PROROK IZAJASZ: GŁOS, KTÓRY WOŁA NA PUSTYNI: PRZYGOTUJCIE DROGĘ PANA!”. ”

OKAŻCIE ŻAL ZA WASZE ZŁE CZYNY! NIE MYŚLCIE, ŻE JESTEŚCIE BEZPIECZNI, BO JESTEŚCIE ŻYDAMI.

TYMCZASEM W NAZARECIE JEZUS PRACOWAŁ W WARSZTACIE STOLARSKIM OJCA.

WSZYSCY MÓWIĄ O JANIE. NAUCZA, ŻE KRÓLESTWO BOŻE JEST JUŻ BLISKO.

CHOCIAŻ OD WIEKÓW MÓWIONO O NADEJŚCIU KRÓLESTWA, TO NIKT NIE ROBIŁ TEGO TAK PRZEKONUJĄCO JAK JAN.

JAN CHRZCIŁ LUDZI W WODZIE RZEKI JORDAN.

MAMO, MUSZĘ IŚĆ I ZOBACZYĆ SIĘ Z JANEM. ALE WRÓCĘ.

ODMIEŃCIE SERCA! I UDOWODNIJCIE TO WASZYM ŻYCIEM! KAŻDE DRZEWO, KTÓRE NIE WYDA DOBREGO OWOCU, ZOSTANIE WYCIĘTE.

CO WIĘC MAMY ROBIĆ?

DZIELCIE SIĘ TYM, CO MACIE, Z TYMI, KTÓRYM BRAKUJE! NIE OSZUKUJCIE!

ZADOWALAJCIE SIĘ SWOJĄ ZAPŁATĄ I NICZEGO NIE WYMUSZAJCIE NIEUCZCIWIE NA INNYCH!

CZY TY JESTEŚ MESJASZEM?

A CO Z NAMI?

JA CHRZCZĘ WAS WODĄ, ALE NADCHODZI KTOŚ, KTO JEST POTĘŻNIEJSZY ODE MNIE.

ON BĘDZIE WAS CHRZCIŁ DUCHEM ŚWIĘTYM.

12

CHRZEST JEZUSA

810A_Zycie Jezusa_inside.indd 12

ŁK 3, 1-22; MT 3, 13-17; MK 1, 10-11; J 1, 19-34 10.01.2018 12:01


JANIE. JEZUS!

JA MAM OCHRZCIĆ CIEBIE? TO TY POWINIENEŚ MNIE OCHRZCIĆ!

CO TUTAJ ROBISZ?

TAK MUSI BYĆ. UDZIEL MI CHRZTU, JANIE!

OCHRZCIJ MNIE, JANIE!

KIEDY JEZUS WYSZEDŁ Z WODY, DUCH ŚWIĘTY ZSTĄPIŁ NA NIEGO JAKBY GOŁĘBICA, A Z NIEBA ROZLEGŁ SIĘ GŁOS:

PO PRZYJĘCIU CHRZTU JEZUS PRZYSŁUCHIWAŁ SIĘ PRZEZ JAKIŚ CZAS JANOWI. PRZYSZŁA GRUPA FARYZEUSZÓW, KTÓRZY CHCIELI WYBADAĆ, KIM JEST TEN DZIWNY CZŁOWIEK.

ZA KOGO SIĘ UWAŻASZ? ZA MESJASZA?

A MOŻE ZA ELIASZA?

NIE.

TO JEST MÓJ SYN, KTÓREGO BARDZO KOCHAM”. ”

WIECIE, KIM JESTEM. JA CHRZCZĘ TYLKO WODĄ. JEDNAK WŚRÓD WAS JEST KTOŚ, KOGO WY NIE ZNACIE. JA NAWET NIE JESTEM GODNY, ŻEBY MU BUTY WIĄZAĆ.

JESTEM GŁOSEM, KTÓRY WOŁA NA PUSTYNI: PRZYGOTUJCIE ” DROGĘ DLA PANA”.

SKORO NIE JESTEŚ ANI MESJASZEM, ANI ELIASZEM, TO KTO DAŁ CI PRAWO CHRZCIĆ LUDZI?

OTO BARANEK BOŻY, KTÓRY GŁADZI GRZECHY ŚWIATA.

TO BEZ SENSU! MUSIMY MIEĆ ICH NA OKU, ŻEBY NIE SIALI ZAMĘTU.

13 810A_Zycie Jezusa_inside.indd 13

10.01.2018 12:01


zycie jezusa.indd 1

2018-01-14 17:44:42

Profile for Edycja Świętego Pawła

Życie Jezusa. Biblia w komiksie  

Życie i działalność Jezusa od narodzin do wniebowstąpienia pokazana w formie komiksu. Prawdy zawarte w Księdze Życia podane w niebanalny, a...

Życie Jezusa. Biblia w komiksie  

Życie i działalność Jezusa od narodzin do wniebowstąpienia pokazana w formie komiksu. Prawdy zawarte w Księdze Życia podane w niebanalny, a...

Profile for edycja