Page 1

Voor iedereen een zorgeloze lunch

Nieuwsbrief Eindelijk lente. Tijd voor alles wat nieuw en fris is! Daarom een nieuwsbrief over nieuwe scholen, een frisse start op de H.J. Piekschool en een pauze in een nieuwbouwwijk. Verder een blik op onze vernieuwende visie: ons streven naar meer verbinding tussen kinderopvang en onderwijs. Een fijne, frisse (en toch warme) lente! Ineke Renckens directeur

Overzicht artikelen: 

Jaargang 8, nr. 14

April 2013

Op zoek naar verbinding tussen school en opvang Bij LoS zijn we altijd met kinderen bezig. In ons beleid en de opleidingen, maar vooral op de scholen. Daar bieden we een volledig aanbod in voor-, tussen- en naschoolse opvang. We zoeken naar de verbinding tussen kinderopvang en onderwijs. Vanuit de gezamenlijke zorg voor de kinderen. Ineke Renckens, directeur opvang te bieden tussen

daar een workshop over

van Stichting Lunchen op

7:30 en 18:30 uur als ou-

kinderopvang op school.

School (LoS), is ervan

ders erom vragen. Dat

Het thema? Kinderop-

overtuigd dat onderwijs en lukt soms, maar lang niet

vang, van last naar lust’.“

kinderopvang elkaar kun-

altijd. Er zijn veel belan-

nen versterken. Meer dan

gen - opvang, gemeente,

“Alle directeuren daar wa-

nu vaak het geval is. Het

school - en muurtjes

ren het onderwijs inge-

doel? Eén omgeving waar daaromheen. Dat staat

gaan, omdat ze kinderen

kinderen kunnen leren en

het vinden van echte ver- belangrijk vinden. En mis-

Op zoek naar verbinding tussen school en opvang

ontspannen. Begeleid

binding vaak in de weg.”

Nog meer herkenbaarheid met nieuwe keycords

centen en pedagogische

“Toch merk ik dat scholen vanuit het kind en niet

medewerkers.

wel graag willen. Zoals

10x sneller antwoord met de Ouder Login

door een vaste groep do-

schien zit daar wel de clou. Als we gaan denken vanuit de instanties, val-

laatst bij het AVS-congres len drempels weg.” Ineke: “Scholen zijn sinds

in maart voor meer dan

2007 wettelijk verplicht

700 schoolleiders. Ik gaf

Een pauze op... OBS Atlantis in Amersfoort

“Twee dingen zijn hierin belangrijk: praktijk en vertrouwen. Directeuren willen praktisch van start.

Resultaten Ouder- en Kinder Enquêtes 2012

Kijken naar wat kan en van daaruit groeien. Daar-

Nieuwe scholen

bij is vertrouwen essenti-

H.J. Piekschool, Wageningen: “Samen een band.”

eel. Ja, er zullen hobbels komen, maar ik heb het vertrouwen dat er een op-

Veel gestelde vragen

“Als opvang en school gaan denken vanuit het kind en niet vanuit de instanties, vallen drempels weg.”

lossing is. Samen bereiken we meer.”


Nieuwsbrief

Nog meer herkenbaarheid met nieuwe keycords Dit zijn onze nieuwe keycords! Felgeel, dus lekker

herkenbaar. Kinderen weten voortaan wie er bij LoS hoort door de keycord, de

gele Captain’s armband of door allebei. Duidelijk en veilig.

10x sneller met de Ouder Login Wist u dat wij

eens in en gebruik hem bij

komende tijd steeds meer

per jaar zo’n 10.000

een volgende wijziging. De

informatie. Bijvoorbeeld

wijzigingen in kindgege-

Ouder Login is een goed

documenten van LoS, zo-

vens verwerken? En dat u

beveiligde (https)-

als onze protocollen. Voor

sneller een reactie op uw

omgeving waar u uw kind-

de zomer is de incasso-

wijziging krijgt, als steeds

en factuurgegevens kunt

notificatie klaar: u ontvangt

meer ouder(s)/verzorger(s)

raadplegen en wijzigen.

een automatisch bericht

de Ouder Login gaan ge-

De wachtwoorden zijn ver-

dat de gegevens voor de

bruiken? Wijzigingen via

sleuteld, zodat u de enige

volgende incasso via de

de volledig geautomati-

bent, die ze kent. Hebt u

Ouder Login voor u klaar

seerde Ouder Login ver-

nog geen Ouder Login?

staan. Er komen foto’s van

werken wij namelijk tien

Vraag hem dan aan op

de overblijf beschikbaar en

keer sneller dan wijzigin-

www.lunchenopschool.nl

we hebben nog veel meer

gen per e-mail.

in het menu ‘Voor de ou-

ideeën om de Ouder Login

ders’.

uit te breiden. Dus: log eens in als u toch achter

Beveiligde Ouder Login Al 30% van u gebruikt de

Ook andere informatie

de computer zit en kijk

Ouder Login actief. U ook?

En er komt meer. Achter

eens rond bij de Ouder

Fijn! Zo niet, log dan toch

de Ouder Login vindt u de

Login.

Een pauze op... OBS Atlantis in Amersfoort Wilma Gras (boven), coördinator op OBS Atlantis. Hieronder een groot deel van het overblijfteam vlak voor een drukke overblijfpauze.

Pagina 2

Atlantis in Amersfoort is

sen met zich mee, waarop

Dan gaan we per klas eten

een spiksplinternieuwe,

LoS zo goed mogelijk in-

en om tien voor één neemt

snelgroeiende school in

speelt. Een team van zes-

de leerkracht het weer van

een jonge wijk in aanbouw.

tien Overblijf Medewerkers

ons over.” Geregeld zijn er

Dat brengt eisen en wen-

en twee coördinatoren ver-

extra activiteiten. Dansen

zorgt de tussenschoolse

met juf Shirley, bijvoor-

opvang voor gemiddeld

beeld, of poppenkast. De

zo’n 300 kinderen per dag.

bovenbouw wil bij het eten

Wilma Gras, coördinator,

wel eens ‘chillen’ met een

vertelt: “De kinderen gaan

muziekje erbij. Tenmin-

om twaalf uur eerst spelen.

ste... als ze niet druk bezig

Even de opgebouwde

zijn met Perplexus: de

energie van de ochtend

nieuwe 3-D knikkerbaan is

ontladen. Van tevoren ge-

een regelrechte rage op

ven ze aan wat ze willen:

Atlantis. En de kinderen?

buiten spelen of binnen

Die vinden het leuk: zij ge-

kleuren, bouwen, knutse-

ven overblijven met LoS

len of een spelletje doen.

een 8,2!

Wilma Gras is inmiddels binnen onze organisatie als coördinator op een andere school begonnen.


Resultaten Ouder- en Kinder Enquêtes 2012 Afgelopen december heb-

gaan kijken wat mogelijk

in de schoolnieuws-

ben weer 1.774 ouder(s)/

is. Ook 1.838 kinderen de-

brief. Alle resultaten

verzorger(s) meegedaan

den mee. Zij gaven LoS

vindt u per school op

aan de jaarlijkse Ouder

een 7,5. Twee tiende meer

www.lunchenopschool.nl

Enquête. Uw algemene re-

dan vorig jaar. Fijn! De kin-

bij ‘Voor de ouders’

acties zijn positief. Daar

deren hebben veel ideeën

onder ‘Enquêtes’.

zijn we blij mee. Ruim 40%

over speelgoed en daar

Hartelijk dank voor

van u gaf aan fruit via LoS

gaan we per school mee

uw tijd en uw mening!

belangrijk te vinden. We

aan de slag. U leest meer

Nieuwe scholen In het begin van 2013 zijn

en Villa Nova, allebei in

le kinderen: heel veel over-

we gestart op twee nieuwe

Utrecht. U bent van harte

blijfplezier!

scholen: de Paulusschool

welkom bij LoS en voor al-

H.J. Piekschool, Wageningen: “We bouwen samen een band.” De H.J. Piekschool in Wa-

heldere organisatiestruc-

woordelijk. Een mooi con-

geningen is een bijzonder

tuur met Centraal Bureau,

cept.”

neutrale school met

regiomanager en coördi-

ouder(s)/verzorger(s) als

nator.“ De ouders stemden

Geen gedoe

bestuur. De school heeft

bij de ledenvergadering in

“Wat mijn advies zou zijn

250 leerlingen, van wie er

met de keuze voor LoS. Zij

aan andere scholen? Houd

80 tot 100 overblijven met

namen de organisatie van

de tso niet zelf in beheer, of

LoS. Directeur Hans Ker-

ons over en zorgden voor

je moet het net zo hebben,

sten vertelt erover.

een vast team met een

zoals het nu bij ons is gere-

duidelijke aanpak.”

geld. Wij hebben geen gedoe meer met de overblijf

Start “Wij zijn dit schooljaar ge-

Verbinding

en de kinderen zijn enthou-

start met LoS. Dat had

“We zijn nog niet zo lang

siast.”

twee redenen. De eerste

bezig, maar ik zie steeds

was financieel en had te

vooruitgang.

maken met de personeels-

We zoeken

kosten voor de overblijf die

verbinding en

te hoog werden. Daar-

bouwen sa-

naast werd het steeds las-

men een

tiger voor onze overblijf-

band.” Een

commissie om de middag-

ontwikkeling

pauze met vrijwillige ou-

die volgens

ders rond te krijgen.”

Hans steeds

Directeur Hans Kersten samen met enkele leerlingen: “Geen gedoe met overblijf en de kinderen zijn enthousiast.”

vaker zal voorOrganisatie

komen in onze

Uit drie partijen werd LoS

veranderende

gekozen. “Niet alleen van-

maatschappij.

wege de gunstige prijs,

“Opvang en

maar ook vanwege hun

onderwijs samen verant-

Pagina 3


Veel gestelde vragen

We wensen iedereen een prachtig voorjaar met veel fijne vrije tijd!

Wat is de Ouder Login?

Waarom betaal ik niet

Helaas is het onderling rui-

De Ouder Login is uw be-

altijd hetzelfde bedrag?

len van vaste dagen admi-

veiligde profielpagina bij

De afrekening hangt af van

nistratief niet mogelijk.

LoS. U vindt hier alle kind-

de afspraken die we per

gegevens en informatie

school maken en kan ook

Af en toe overblijven?

van LoS. Ook wijzigingen

per maand verschillen. Bij

Als u uw kind af en toe

geeft u hier door. Vraag uw

sommige scholen geldt de

wilt laten overblijven, kan

Ouder Login aan op

kindkorting: een lager be-

dat met een ‘incidentele

www.lunchenopschool.nl.

drag voor elk tweede en

kaart’. Deze kaart geldt per

volgend kind uit één gezin.

kind, dus niet per gezin.

Wijzigingen doorgeven?

Verder berekenen we de

U gebruikt de kaart ook

Alle wijzigingen in uw ge-

bij ons bekende feest- en

voor extra dagen bui-

gevens òf die van uw kind,

vakantiedagen, roostervrije

ten de vaste dagen om.

geeft u door via de Ouder

dagen en - opnieuw afhan-

Login. U krijgt altijd een

kelijk van de afspraken

Trommel niet leeg?

bevestiging.

per school - correct afge-

We nemen maximaal een

melde dagen niet door. Ten

half uur om te eten. Langer

Hoe meld ik mijn kind af?

slotte kunnen er tussentijd-

‘zitten’ mag, als een kind

Als uw kind niet bij de

se tariefsaanpassingen

dat zelf wil of nodig heeft.

overblijf komt, meldt u

zijn. Bijvoorbeeld doordat

Bij eetproblemen, proberen

dit bij de coördinator. U

het aantal overblijvende

we die op te lossen, zo no-

belt dan het nummer van

kinderen sterk is gewijzigd.

dig samen met de ouders.

de inschrijving hebt

Kan ik de overblijf

Hoe bereik ik LoS?

ontvangen. Dit nummer

(tijdelijk) stopzetten?

U kunt ons bereiken op

vindt u ook op onze

Tijdelijk stopzetten is

schooldagen tussen 9:00

website onder ‘Voor de

geen enkel probleem. Ook

en 14:00 uur op telefoon-

ouders’. Een briefje met

dit kunt u via de Ouder lo-

nummer 030 244 00 65 en

handtekening achterlaten

gin regelen.

natuurlijk altijd per e-mail:

in de LoS-brievenbus op

Op dezelfde manier kunt u

info@stlos.nl.

school kan ook.

Uw kind(eren) weer aan

het LoS-mobiel dat u bij

Stichting Lunchen op School Postadres: Postbus 11.155 3505 BD Utrecht Bezoekadres: Cab-Rondom 90 3534 BE Utrecht Telefoon: (030) 244 00 65 E-mail: info@stlos.nl Web: www.lunchenopschool.nl Tekstredactie: Komm’A Communicatie, Bilthoven

melden, u hoeft hiervoor Moet ik betalen als mijn

geen (administratie-)

kind niet overblijft?

kosten te betalen.

Dat verschilt per school. Bij sommige scholen bere-

Vaste dagen ruilen?

kenen wij alleen de keren

Als u op andere dagen

die uw kind daadwerkelijk

dan uw vaste dagen

overblijft. De enige voor-

overblijf nodig hebt,

waarde is dat u uw kind

kan dat met een

uiterlijk vóór 09:00 uur af-

incidentele kaart.

meldt.

LoS Nieuwsbrief 14  
LoS Nieuwsbrief 14  
Advertisement