Page 1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2555

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โทร 053-797055

“ฮอมฝ้าย” กลุ่มทอผ้าสตรียางฮอม เกิดความสวยงามและความ รักษ์ฝ้ายไทย ได้รวบรวมเหล่า หลายหลากในลวดลายผ้าจึงได้รับ สมาชิกสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ ความนิยมเป็นอย่างมาก ประกอบ ในหมู่บ้านที่ว่างจากการทําอาชีพ กับคุณสมบัติของผ้าฝ้ายที่เวลา หลักรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ สวมใส่จะสามารถซับเหงื่อได้ดี ทํา วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2543 ให้ไม่ร้อน ดังนั้นเสื้อผ้าฝ้ายของ สมาชิกเริ่มก่อตั้งจํานวน 16 คน ในปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มทั้งสิ้น 35 คน ดําเนินการผลิตและจําหน่าย สินค้าที่แปรรูปมาจากผ้าฝ้ายทอ มือ อันเป็นผลผลิตของคนใน ท้องถิ่น ซึ่งในท้องถิ่นมีชื่อเสียงใน การทอผ้าลายน้ําไหลแบบโบราณ มาก่อน โดยใช้เส้นฝ้าย 100% ทอเป็นลวดลายต่างๆ ทางกลุ่มได้ จับเอาผ้าฝ้ายทอมือเหล่านี้มาแปร นี่คือ กี่ ใชสําหรับการทอผาแบบโบราณ รูปเป็นเสื้อผ้าสําหรับบุรุษ สตรี โดยเน้นรูปแบบการออกแบบ เพื่อให้สวมใส่ได้ในทุกๆ โอกาส ทางกลุ่มจึงได้รับความนิยมในกลุ่ม เพิ่มการออกแบบลวดลายโบราณ ลูกค้าเป็นอย่างมาก และลายประยุกต์สอดแทรกเข้าไป ในลายภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้

ราน ฮอมฝาย

การเตรียมฝายกอนการทอ

ลานคาชุมชนวัดรองขุน


สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โทร 053-797055

อัตลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความประณีต สวยงาม โดดเด่นด้วยการออกแบบ ลวดลายโบราณและลายประยุกต์สอดแทรก เข้าไปในลายภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิด ความสวยงาม และความหลายหลากใน ลวดลายผ้า ออกแบบตามสมัยนิยม ประกอบกับคุณสมบัติของผ้าฝ้ายที่เวลา สวมใส่จะสามารถซับเหงื่อได้ดี ทําให้ไม่ ร้อน ดังนั้นเสื้อผ้าฝ้ายของทางกลุ่มจึง ได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก

Www.cddkhuntan.com

ขั้นตอนการผลิต

ตัวอย่างการออกแบบเสื้อผ้า สําเร็จรูป

1. กระบวนการปลูกฝ้าย ประกอบด้วยการปลูกฝ้ายพันธุพ์ ื้ น เมืองฝ้ายพันธุแ์ ก่นแปฝ้ายพันธุ์ขี้แ มว ฝ้ายพันธุ์นอ้ ยและฝ้ายพันธุ์ตุ่น โดยมีทั้งที่เป็นการปลูกอยู่ในบริเว ณบ้าน และแยกปลูกในแปลง 2. กระบวนการปั่นฝ้าย เริ่ม ตั้งแต่การอีดฝ้าย การตีฟู การทํา หางไหล การปั่นเป็นเส้นด้าย และ การม้วนเก็บเส้นด้ายที่ปั่นเสร็จ แล้ว ผู้มาเยี่ยมชมจะได้ความรูว้ ่า จะต้องปั่นอย่างไรให้ได้เส้นด้ายที่

มีคุณภาพ ความเหมือนและต่าง ของเส้นด้ายจากฝ้ายที่ต่างพันธุ์ ความแตกต่างระหว่างการปั่นโดย ใช้เครื่องมือสมัยใหม่กับเครื่องมือ แบบดั้งเดิม 3.กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ วัตถุดิบที่นาํ มาใช้ในการย้อมและ สีที่ได้จากเปลือกไม้แห้ง และ ผลผลิตจากต้นไม้ที่ใช้ในการย้อม สีธรรมชาติมีหลากหลายชนิด ได้แก่ เปลือกไม้ประดู่ ให้สีนา้ํ ตาล น้ําตาลแดง เปลือกไม้เหียง ให้สี ชา เปลือกสะเดา ให้สกี ะปิ สีปูน แห้ง ใบหูกวางผสมกับโคลน ให้สี

เทา สีเทาอมเหลือง ใบหูกวาง ให้ สีเหลืองอ่อน ใบสาบเสือ ให้สี เขียวอ่อน ใบสัก ให้สีชา ใบ มะม่วง ให้สีเขียวอมเหลือง ดอก คําเงาะ ให้สีโอโรส ดอกอัญชัน ให้สีม่วง สีฟ้า สีนา้ํ เงิน กาบ มะพร้าว ลูกหมาก ให้สีแดงอม ชมพู ขมิ้น ให้สีเหลือง ลูกมะเดื่อ ให้สีเทาดํา ใบฮ่อม ให้สฟี ้าคราม ขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาตินั้น เริ่มจากนําเปลือกไม้หรือวัสดุ ธรรมชาติที่ต้องการมาสับแช่นา้ํ ทิ้งไว้ โดยใช้นา้ํ 50 ลิตร ต่อ เปลือกไม้ 30


แหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดเชียงราย กลุ่มทอผ้าสตรียางฮอมรักษ์ฝ้ายไทย บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 12 ตําบลยางฮอม อําเภอ ขุนตาล จังหวัดเชียงรายรหัสไปรษณีย์ 57340 โทรศัพท์ 053-606341, 08-5272-7652, 087823-4558 ลานค้าชุมชน “วัดร่องขุ่น” วัดร่องขุ่น อยู่ในท้องที่ตําบลอ้อดอนชัย อําเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย ก่อนเข้าเมืองเชียงราย ประมาณ 13 กิโลเมตรตรงสามแยกไฟแดง ทางเข้าน้ําตกขุนกรณ์ จะเป็นที่ตั้งของวัดร่องขุ่น ซึ่งห่างถนนใหญ่เพียง 100 เมตร เท่านั้น กรุงเทพมหานคร บริษัท พลังบุญ จํากัดถนนสุขาภิบาล 1 แขวง คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 027335435คุณสุภาพสนามหลวง 2 โทรศัพท์ 08-7091-5260, 02-4482269คุณน้อย ร้านน้ําใจไทหลังกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 02-2213456 นครปฐม ร้านเอื้อไท (หน้าชุมชนปฐมอโศก)คุณเทียนบุญ ประมวลการ โทรศัพท์ 08-7914-4573 แมคโคร สาขานครปฐมคุณเสริมศรี โทรศัพท์ 08-1253-4810, 08-9551-9369 กาญจนบุรี ร้านรมิดาคุณอ๋อย โทรศัพท์ 08-1422-9344 คุณมลฤดี หวังนิ่มโทรศัพท์ 08-1929-1828 ร้านดอยคําคุณพัช โทรศัพท์ 08-1862-8939

Www.cddkhuntan.com

ขั้นตอนการผลิต(ตอ)

ตัวอย่างการออกแบบเสื้อผ้า สําเร็จรูป

กิโลกรัม ทิ้งไว้ 3 คืน แล้วนํามาต้มประมาณ 1-2 ชั่วโมง กรองน้ําเก็บไว้ใช้ กากที่เหลือนําไปตากแห้ง ทําเป็นเชื้อเพลิง จากนั้นนําฝ้ายที่มัดแล้วไปล้างน้ํา ทําความสะอาด แช่ทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นจึงนําฝ้าย มาต้มกับน้าํ ใบยูคาลิปตัสเพื่อเป็นสีรองพื้นและช่วย ให้สีธรรมชาติติดกับเนื้อฝ้าย ต้มประมาณ 30 นาที จึงนําไปตากในที่รม่ จนเย็น นําฝ้ายทีต่ ้มรองพื้นแล้ว นํามาต้มกับสีธรรมชาติที่เตรียมไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขณะที่ต้มต้องหมั่นพลิกกลับไปมา เพื่อให้สี ย้อมซึมเข้ากับเนื้อฝ้ายได้ทั่วถึง นําฝ้ายที่ย้อมสีเสร็จ แล้วไปตากในที่รม่ จึงนําไปซักกับน้ําเปล่าให้สะอาด อีกรอบหนึ่ง แล้วนําไปกระตุ้นสีที่เตรียมไว้ เช่น น้าํ ดั่ง (น้ําขี้เถ้า) น้าํ ปูนแดง น้าํ โคลน น้าํ สนิม น้ําจุลสี น้ําสารส้ม ตามสีที่ต้องการ แช่ทิ้งไว้ประมาณ 30

นาที นําไปซักน้ําเปล่าให้สะอาด นําฝ้ายที่ซักสะอาด ไปแช่น้ําป้องกันสีตก และให้สีคงทน แช่ทิ้งไว้ ประมาณ 30 นาที นําไปตากที่รม่ สิน้ สุดขั้นตอนการ ย้อมสีธรรมชาติ จากนั้นจึงนําไปทอเป็นผืนผ้า 4. กระบวนการทอผ้าฝ้าย เรียนรู้ตั้งแต่ การออกแบบลวดลาย การขึ้นเครือ การสืบ หูก และ เทคนิคการทอจากกี่ทอผ้าพื้นบ้านและกี่กระตุก 5. การออกแบบลวดลายและการตัดเย็บ ผ้าฝ้าย ด้วยการออกแบบลวดลายโบราณและลาย ประยุกต์สอดแทรกเข้าไปในลายภูมปิ ัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสวยงาม และความหลายหลากใน ลวดลายผ้า จึงได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก ประกอบกับคุณสมบัติของผ้าฝ้ายที่เวลาสวมใส่จะ สามารถซับเหงื่อได้ดี

ภฺูมิปัญญาท้องถิ่น ขุนตาล  

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือธรรมชาติ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you