Page 1

Eduar doLat i no

P3pr oduct pr es ent at i on


I nt r oducci ó

Haví em d’ apr endr eaapl i cart ext ur esicol or smi t j ançantel sI D’ sque as s i gnem apar t sdel ’ obj ect e.Enl l açardi r ect amentaunobj ect eno s empr edonabonsr es ul t at sper quèf al t aexpl i car l ialpr ogr ama com hohadef er .Pert ant ,af egi ntUVW maps ,ques ónunsei x os decoor denadesidet er mi nantqui nvol um os uper f í ci ealqualapl i car( perex empl eunvol um t i puscai x a,oci l i ndr e)l l avor ss ’ apl i cabé. Tambépodem mour eaques t sei x osperai x ódes pl açarl at ext ur a per quèesvegibé. Uncopf etai x ò,haví em d’ i nt r odui rl acadi r aaunaes cenaiaf egi r dosobj ect esmésf ent el s hielmat ei xt r act ament .


Renderi ni ci al


Compos i ci รณ1


Compos i ci รณf r ont al Fi nes t r a


Compos i ci รณdar r er e


Compos i ci รณcos t at


Cadi r a


Guar daPa


Cadi r aal t a


Compos i ci รณcont r api cada

P3 eduardo latino  
P3 eduardo latino  
Advertisement