Page 1

Escola Pere Calders

Projecte de ciències

Sentim la música!

P4 2013-2014 1

www.eduxarxa.cat


Índex de continguts Introducció............................................................................................................................5 Resum del projecte..............................................................................................................6 Dades generals del projecte..............................................................................................6 Cicle / Curs............................................................................................................................................. 6 Context................................................................................................................................................... 6 Disciplina científica principal................................................................................................................... 6 Capacitats principals............................................................................................................................... 6 Continguts principals.............................................................................................................................. 6 Projecte tecnològic................................................................................................................................. 6 Interdisciplinarietat.................................................................................................................................. 6

Estructura del projecte.......................................................................................................7 Continguts conceptuals......................................................................................................8 La matèria..........................................................................................................................8 La matèria és diversa............................................................................................................................. 8 Model cinètico-corpuscular de la matèria............................................................................................... 8

Ones...................................................................................................................................9 Tipus d'ones............................................................................................................................................ 9 Ones sonores....................................................................................................................................... 10

Aspectes curriculars ........................................................................................................13 Objectius d'aprenentatge generals..................................................................................13 Capacitats........................................................................................................................13 Continguts........................................................................................................................14 Conceptuals.......................................................................................................................................... 14 Procedimentals..................................................................................................................................... 14 Actitudinals........................................................................................................................................... 14

Temporització...................................................................................................................14 Aspectes didàctics i metodològics..................................................................................16 Cicle d'ensenyament-aprenentatge i objectius de les activitats......................................16 Metodologies....................................................................................................................16 Els experiments i les activitats dialògiques........................................................................................... 16 El procés tecnològic.............................................................................................................................. 17

Argumentació i comunicació............................................................................................18 Treball en grup.................................................................................................................18 Pensament crític, creativitat i autoaprenentatge.............................................................19 Rol i formació del professorat..........................................................................................19 TIC / TAC.........................................................................................................................19 Aspectes socioculturals....................................................................................................20 Context.............................................................................................................................20 Interdisciplinarietat...........................................................................................................20 Emocions, valors i ètica...................................................................................................21

3


FASE I: (In)Formació..........................................................................................................22 Presentació......................................................................................................................22 Recursos.............................................................................................................................................. 22

Cerca d'informació...........................................................................................................23 Experiments i activitats científiques dialògiques.............................................................25 Activitat 1 – Racons per investigar els sons......................................................................................... 25 Activitat 2 – Com sentim la música?..................................................................................................... 28

Fase II: Procés tecnològic.................................................................................................31 Activitat “Fem els nostres instruments musicals!”...........................................................31 Fase III: Comunicació........................................................................................................36 Producció d'un pòster o mural.........................................................................................36 Estructura i indicacions......................................................................................................................... 36 Recursos.............................................................................................................................................. 36

Realització d'un vídeo documental i preparació d'un petit concert.................................36 Estructura i indicacions......................................................................................................................... 36 Recursos.............................................................................................................................................. 37

Organització d'un congrés científic..................................................................................37 Estructura i indicacions......................................................................................................................... 37 Recursos.............................................................................................................................................. 38

Avaluació............................................................................................................................39 Recursos..........................................................................................................................39 Rúbriques.........................................................................................................................39 Materials per a l'alumnat...................................................................................................42 Sentim la música!.............................................................................................................43 Els teletubbies fan música!..............................................................................................44 Racons per investigar els sons........................................................................................46 Com sentim la música?...................................................................................................48 Fem els nostres instruments musicals!...........................................................................49

4


Introducció L'escola Pere Calders de Polinyà és una escola inclusiva que treballa per projectes tot el currículum excepte les especialitats (música, educació física i anglès) i les matemàtiques. Són una escola amb clara vocació formativa de mestres que acull estudiants en pràctiques, que participa en diversos projectes d'innovació educativa i que organitza seminaris i cursos per a la plantilla. Com a part del projecte de direcció s'han marcat potenciar les ciències en el treball per projectes perquè consideren que sempre queden en un segon pla. Per a l'escola és essencial que qualsevol projecte reforci el desenvolupament de les capacitats i competències bàsiques, en especial les lecto-escriptores i comunicatives. Cal utilitzar les ciències com una excusa per a què els i les nenes llegeixin, escriguin i parlin, a més a més d'ajudar-los a desenvolupar l'esperit crític i una visió "científica" del món. A més a més, el tractament de la diversitat és una línia estratègica del centre i ha de quedar recollida en qualsevol del seus projectes. D'altra banda, cal comptar amb que sovint treballen amb dos mestres per aula i que tenen força desenvolupades les TIC/TAC (amb una PDA per cada dos aules i un gran nombre d'ordinadors portàtils) i això diversifica les possibilitats de programacions i organitzacions de treball. Per tot plegat, el claustre va aprovar que el projecte de l'escola pel curs 2013/2014 seria "Els invents". En aquest escenari, Eduxarxa, SCCL ens proposem el repte de planificar un projecte interdisciplinari, amb una forta presència de les ciències, per a cada curs de l'escola: de P3 a Sisè. L'estructura bàsica de cada projecte serà formalment semblant i els continguts, capacitats, competències i objectius s'adaptaran als currículums d'Educació Infantil1 i Educació Primària2. Per projecte no s'ha d'entendre una programació tradicional sinó una proposta de context per a l'ensenyament-aprenentatge i una sèrie d'activitats i recursos pensats per a reforçar el contingut de ciències en el treball quotidià de l'escola. Els i les mestres hauran de barrejar les activitats proposades amb activitats dissenyades pel propi professorat, atenent a les indicacions que es faran sobre interdisciplinarietat. A més a més, s'inclouran les fitxes i materials per als alumnes i una sèrie de recursos addicionals per a l'ampliació. Partint del marc general del projecte d'escola "Els Invents", definirem un context específic per a cada curs. El context ha de permetre treballar els continguts de ciències que marca el currículum per cada curs, alhora que ha de facilitar el treball interdisciplinari per que el o la mestra responsable de la classe pugui encabir-hi naturalment la resta de continguts, activitats, recursos, etc. A més a més, el context ha de ser prou suggeridor com per permetre desenvolupar les nou capacitats d'Infantil o les vuit competències de Primària. Per últim, cada context porta associades unes àrees científiques predominants. Això no és un problema donat el disseny global del projecte: es vetllarà perquè totes les disciplines científiques estiguin representades de forma equilibrada de manera que un alumne que segueixi tota la seva escolaritat al centre pugui transitar per totes elles a mesura que avança cursos. Comencem?

1

http://www.xtec.cat/web/curriculum/infantil/curriculum

2

http://www.xtec.cat/web/curriculum/primaria/curriculum 5


Resum del projecte El treball científico-tecnològic és poc freqüent a les aules d'Educació Infantil tot i que la recerca presenta nombroses evidències de les capacitats dels infants per construir aquest tipus de coneixement. Si bé és cert que cal treballar de manera adaptada a les capacitats relacionades amb la parla, l'escriptura i la lectura d'infants tant petits, aquestes no suposen un impediment per a treballar aquests continguts. Els nens petits són per naturalesa curiosos i indagatius i cal aprofitar aquesta motivació excepcional. El projecte de P4 s'anomena "Sentim la música" i se centra principalment en la disciplina de la física i per tant, en l'explicació de fenòmens quotidians de l'entorn des d'una perspectiva científica. A més, aquest context permetrà el treball interdisciplinari i el desenvolupament de les emocions de l'infant.

Dades generals del projecte Cicle / Curs Segon cicle d'educació infantil / P4

Context La música i els sons

Disciplina científica principal Física

Capacitats principals •

Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma: CA1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

Aprendre a pensar i a comunicar: CA5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

Aprendre a conviure i habitar el món: CA8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.

Continguts principals Aquest projecte treballa prioritàriament l'Àrea de comunicació i llenguatges: •

observar, escoltar i experimentar,

parlar, expressar i comunicar,

interpretar, representar i crear.

Projecte tecnològic Disseny i producció d'instruments musicals.

Interdisciplinarietat Música; Castellà; Català; Anglès; Matemàtiques; Informàtica; Educació Física i Psicomotricitat.

6


Estructura del projecte Fase

Activitat

Pel/Per la mestre/a... Per l'alumne...

Presentació: “Sentim la música!”

-Presentació del context i l'àrea de coneixement -Carta d'expectatives -Recurs: vídeo infantil sobre la música

Es tracta de presentar el context i l'àrea de coneixement. Els alumnes han d'explicar què saben i què volen saber a través d'una carta d'expectatives.

Fase I: (In)Formació En aquesta fase s'introdueixen els continguts relacionats amb el context i es realitzen diverses activitats introductòries.

Cerca d'informació: “Els teletubbies fan música!” Es tracta de buscar i estructurar la informació sobre el context i l'àrea.

Experiments i activitats científiques dialògiques: “Racons per investigar els sons” i “Com sentim la música?” Es tracta de dur a terme experiments i activitats a partir d'intervencions dialògiques guiades pel professorat en què l'alumne hagi de mobilitzar i utilitzar els coneixements que s'han treballat en aquesta fase.

Fase II: Procés tecnològic En aquesta fase es realitza un invent per grups, aplicant els coneixements adquirits en la Fase I i seguint el mètode de projectes tecnològics.

Realització de l'invent: “Fem els nostres instruments musicals!" Aplicant el mètode de projectes tecnològics, els alumnes hauran de produir un invent relacionat amb el seu context.

Pòster Com a síntesi de la Fase I els alumnes realitzaran un pòster o mural exposant la feina feta i els coneixements adquirits.

Fase III:

Vídeo documental i petit concert

Durant la Fase II els alumnes hauran de documentar tot el que fan amb imatges, Comunicació vídeo, dibuixos, etc. Amb l'ajut del En aquesta fase s'organitza un professorat, hauran de produir un documental que reculli tota la informació i congrés científic en què organitzar un petit concert per provar els participa tota l'escola. Es seus instruments! tracta de presentar i comunicar els resultats dels Congrés científic projectes, fent participar la Finalment, s'organitzarà un congrés comunitat. científic en què participarà tota l'escola. S'hi podran fer exposicions de tots els invents, presentacions en anglès per a comunicar els resultats, una conferència amb un científic i una roda de premsa... A més a més, és interessant convidar les famílies i fer participar tota la comunitat.

-Descripció de l'activitat "Els teletubbies fan música!" -Rúbrica d'avaluació

-Fitxa "Els teletubbies fan música!"

-Descripció de l'activitat d'anàlisi d'objectes “Racons per investigar els sons” -Descripció de l'activitat per racons “Com sentim la música?" -Rúbriques d'avaluació

-Fitxa “Racons per investigar els sons” -Fitxa “Com sentim la música?"

-Estructura del procés tecnològic. -Recurs: vídeo “Landfill Harmonic” -Fitxa “Fem els -Activitat de disseny i nostres instruments producció d'una cadira musicals!" “Fem els nostres instruments musicals!" -Rúbrica d'avaluació -Indicacions per al disseny de pòsters -Recursos i materials

--

-Indicacions per a la producció del vídeo documental i el concert -Recursos i materials

--

-Indicacions per a la preparació del congrés científic -Recursos i materials

--

7


Escola Pere Calders

Projecte de ciències

Quin temps farà demà?

3er 2013-2014 1

www.eduxarxa.cat


FASE I: (In)Formació En aquesta fase s'introdueixen els continguts relacionats amb el context i es realitzen activitats introductòries.

Presentació El temps meteorològic és tema quotidià en la vida dels alumnes: tots els infants coneixen els butlletins de predicció meteorològica que es poden veure al final del telenotícies i són conscients que d'aquesta predicció dependrà com es vestiran el dia següent. En aquesta primera fase del projecte volem motivar l'estudi del temps des d'una perspectiva científica, que vagi més enllà de la dimensió social. El/la mestre/a ha d'introduir el projecte amb la projecció d'un butlletí meteorològic i obrint un primer debat demanant als nens i nenes que comencin a explicar tot allò que els ve al cap en relació a aquest. Així es pot recollir una primera llista de continguts i idees que caldrà treballar. Posteriorment es pot projectar la pel·lícula "Ice Age 2: el deshielo", un èxit comercial entre els infants que permetrà introduir nombrosos aspectes relacionats amb el context del temps meteorològic. Durant la projecció de la pel·lícula, es pot proposar als alumnes: •

que apuntin tots els fenòmens meteorològics que identifiquen,

que pensin com es veu afectada la vida dels protagonistes pel canvis en el temps que apareixen.

Finalment, després de veure la pel·lícula i fer-ne la reflexió oportuna, es completa la carta d'expectatives en què es recolliran les coses que els infants es pregunten en relació al context i el que voldrien aprendre.

Recursos •

Butlletí meteorològic del canal 324 del 24/02/2013 Idioma: Català | Durada: 1:44 min | Font: http://www.tv3.cat/videos/4478111

Pel·lícula "Ice Age 2: el deshielo" Idioma: Castellà | Durada: 115 min | Font: DVD o enllaç web: http://www.peliculasyonkis.com/pelicula/ice-age-2-el-deshielo-la-edad-dehielo-2-2006

Carta d'expectatives “Quin temps farà demà?” Vegeu l'apartat “materials per a l'alumnat”.

26


Cerca d'informació Aquesta activitat tracta de buscar i estructurar la informació sobre el context i l'àrea. Partint de butlletins meteorològics de dies notablement diferents, els alumnes hauran de seleccionar temes sobre els que buscar informació. En concret, la cerca d'informació s'ha de centrar en els continguts de les activitats posteriors: les variables meteorològiques, el cicle de l'aigua, etc. •

Títol: “I a continuació...la Meteo”

Temporització orientativa: 1 o 2 dies.

Competències: Tractament de la informació i competència digital; Competència d'aprendre a aprendre.

Objectius:

Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes relacionats amb fenòmens i elements significatius de l’entorn natural, social i cultural, utilitzant estratègies de cerca i tractament de la informació, i analitzar els resultats i plantejar solucions alternatives als problemes.

Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el material relacionat amb l’experimentació i el treball de camp, com a eines per obtenir informacions i com a instruments per aprendre i compartir coneixements.

Continguts: ◦

Classificació i ordenació d'informació en funció de diferents criteris.

Les variables meteorològiques.

El cicle de l'aigua.

L'arc de Sant Martí.

El canvi climàtic.

Organització espacial: Aquesta activitat es pot realitzar a l'aula, a la biblioteca o a l'aula d'informàtica.

Agrupació de l'alumnat: Petits grups i gran grup.

Materials:

1 ordinador amb connexió a Internet per grup.

1 fitxa “I a continuació...la Meteo” per grup.

Desenvolupament: 1. A l'aula es miren els vídeos de butlletins meteorològics de dies notablement diferents. Es proposa als alumnes que apuntin tots els aspectes/fenòmens sobre els que caldria cercar informació per entendre bé aquests espais informatius. Com a mínim haurien d'aparèixer els següents ítems: ◦

La temperatura, la pressió, el vent, la humitat relativa.

El cicle de l'aigua i les precipitacions.

2. Per grups, es visita la biblioteca o l'aula d'informàtica per buscar informació sobre els temes que s'han identificat als vídeos. 3. Seguint la fitxa, els alumnes han de gestionar tota la informació i destriar aquella que és important de la que és supèrflua. 27


4. Després, els grups han d'idear una classificació per organitzar la informació. 5. Tornats a l'aula, es posen en comú les diferents classificacions i es tria la que el grup classe consideri millor. 6. Finalment, cal comentar la informació que han trobat els diferents grups i escollir amb tot el grup classe la que es considera més important. •

Criteris d'avaluació: ◦

Utilitzar diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) per obtenir informació.

Recursos: ◦

Predicció sobre l'onada de fred siberià del gener de 2012 Idioma: Català | Durada: 8:09 min | Font: TV3 http://www.youtube.com/watch?v=qDWJc5ttqKg

Predicció sobre l'onada de calor de l'agost de 2012 Idioma: Català | Durada: 2:34 min | Font: Meteocat http://www.youtube.com/watch?v=-UlcNgmxY5E

Predicció sobre baixes pressions al març de 2013 Idioma: Castellà | Durada: 9:57 min | Font: TVE http://youtu.be/WbPz13FFbiw

Fitxa pels alumnes “I a continuació...la Meteo” Vegeu l'apartat “materials per a l'alumnat”.

Rúbrica per a l'avaluació de l'activitat “I a continuació...la Meteo” Vegeu l'apartat “Avaluació”.

28


Experiments i activitats científiques dialògiques Es tracta de dur a terme experiments a partir d'intervencions dialògiques guiades pel professorat en què l'alumne hagi de mobilitzar i utilitzar els coneixements que s'han treballat en aquesta fase.

Activitat 1: "Espiem el temps!" Aquesta primera activitat es composa de la visita a l'Observatori Fabra de Barcelona i del taller de meteorologia que ofereix el propi observatori. Els tutors responsables del projecte han de concertar la visita amb l'observatori en l'horari que convingui. La sessió (visita + taller) dura unes dues hores. •

Visita per primària de l'Observatori Fabra – Reial Acadèmia de les Arts i les Ciències de Barcelona Idioma: Català | Durada: 2 hores | Contacte: http://www.fabra.cat/visites/

En el cas que no es pogués dur a terme la visita, caldria realitzar l'activitat substitutòria que a continuació es proposa. L'objectiu d'aquesta és introduir que l'estudi del temps meteorològic es fa a partir de la mesura de diferents variables meteorològiques. Per aquest motiu, es necessiten diversos aparells i una gàbia meteorològica.

Diagrama SPACE

Guia de l'experiment •

Títol: Espiem el temps!

Temporització orientativa: un matí

Competències: Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic; Competència matemàtica; Tractament de la informació i competència digital.

29


Objectius: ◦

Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes relacionats amb fenòmens i elements significatius de l’entorn natural, social i cultural, utilitzant estratègies de cerca i tractament de la informació, i analitzar els resultats i plantejar solucions alternatives als problemes.

Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els continguts de l’àrea de forma personal i creativa, seleccionar i interpretar dades expressades per mitjà de codis diversos (lingüístics, numèrics, gràfics) i reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge.

Identificar els principals elements de l’entorn natural, social i cultural; analitzar la seva organització, les seves característiques i interaccions i aplicar aquesta anàlisi a diferents escales espacials i temporals.

Planificar i realitzar projectes i aparells senzills, analitzant les propietats dels materials i les eines i màquines que hi intervenen, tot valorant la contribució de la ciència i la tècnica a la millora de les condicions de vida de les persones.

Continguts: ◦

Les variables meteorològiques i els seus aparells de mesura.

L'aire i l'aigua com a components principals de l'atmosfera.

Organització espacial: Aquesta activitat s'ha de treballar entre l'aula i el pati. Es recomana tenir preparats en caixes transportables els materials que es necessitaran pel treball al pati.

Agrupació de l'alumnat: Grup classe i 3 grups d'alumnes per realitzar les diferents manipulacions. L'activitat se centra en la manipulació de diferents aparells meteorològics i d'observacions i en la discussió prèvia i posterior de manera que l'agrupació és dinàmica i canviant.

Materials:

3-4 termòmetres.

3-4 penells.

1 fitxa per alumne.

Desenvolupament: 1. Es comença amb un debat inicial seguint l'estructura del diagrama SPACE proposat per explorar les idees dels infants sobre meteorologia i variables meteorològiques. 2. Després, s'organitzen tres grups equilibrats, es reparteixen les fitxes pels alumnes i s'expliquen les tres parts de l'activitat -cal establir l'ordre de rotació dels grups- i se surt al pati agafant les caixes amb els materials. 3. Els grups d'alumnes realitzen les tres parts de l'activitat al pati: ◦

A) Mesures de temperatura: els alumnes han de manipular uns termòmetres tot pensant en com es fan servir i què estan mesurant. Han de mesurar la temperatura de l'aire a l'ombra i després al sol -si n'hi ha- i reflexionar sobre com s'ha de prendre la temperatura, arribant a la idea que els termòmetres han de situar-se protegits de la llum directa per evitar lectures massa altes de temperatura. Per això, es col·loquen en les gàbies meteorològiques.

B) Mesures de la direcció del vent: els alumnes han de manipular uns penells tot pensant en com es fan servir i què estant mesurant. Han de mesurar la direcció del vent en diferents posicions del pati, arribant a la idea que els penells s'han de situar a una certa alçada i allunyats d'objectes que puguin “tapar” el vent. Per això, es col·loquen sobre les gàbies meteorològiques o altres edificacions.

30


C) Observació i descripció del temps: els alumnes han d'observar el temps que fa i descriure'l amb les pròpies seves paraules. Caldrà parar atenció als núvols, al sol, al vent, a possibles precipitacions, etc.

4. Un cop que tots els grups han passat per totes les activitats, es torna a l'aula i es posen en comú els resultats. Es desenvolupen els continguts relacionats amb les variables meteorològiques i amb com ha de ser la gàbia meteorològica. •

Criteris d'avaluació: ◦

Reconèixer i explicar, recollint dades i utilitzant aparells de mesura, les relacions entre alguns factors del medi físic i les formes de vida i activitats humanes, mostrant una actitud de respecte pel medi.

Analitzar i descriure elements naturals i humanitzats del paisatge de l’entorn proper i establir comparacions amb altres tipus de paisatges.

Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir informació rellevant per mitjà de l’observació sistemàtica directa i indirecta i el recull de dades amb els mitjans i fonts adequats i comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit.

Recursos: ◦

La gàbia meteorològica Idioma: Català | Font: XTEC http://www.xtec.cat/~rherna24/meteo_gabia.htm

Fitxa pels alumnes “Espiem el temps!” Vegeu l'apartat “materials per a l'alumnat”.

Rúbrica per a l'avaluació de l'activitat 1: "Espiem el temps!" Vegeu l'apartat “Avaluació”.

31


Escola Pere Calders

Projecte de ciències

Què hi ha a la meva aula?

P5 2013-2014 1

www.eduxarxa.cat


Avaluació Sovint, per manca de temps, els docents dediquen poc temps al disseny de l'avaluació. Es destinen molts esforços al disseny d'UD, a la planificació, a la preparació de materials i, en canvi, s'oblida l'avaluació. Així, moltes vegades aquesta no és consistent amb el tipus d'educació científica que s'ha plantejat i acaba sent dissonant amb la filosofia de l'aula. Cal prendre consciència de la importància d'una avaluació real i adaptarla a les noves conclusions de la didàctica. Per aquest motiu, des d'una perspectiva competencial de l'educació, l'avaluació amb rúbriques o amb portafolis són excel·lents estratègies. En aquest apartat es faciliten una sèrie de rúbriques que poden guiar al professorat en l'avaluació del projecte. De totes maneres cal tenir present que caldrà fer adaptacions en funció de les necessitats específiques del grup i que el més recomanable és treballar les rúbriques amb els infants, explicitant i pactant els criteris d'avaluació.

Recursos •

Presentació sobre rúbriques i portafolis Idioma: català | Font: SLIDESHARE http://www.slideshare.net/nalart/rbriques-i-portafolis-wq#btnNext

Web per a l'elaboració de rúbriques Idioma: anglès | Font: RUBISTAR http://rubistar.4teachers.org/

Web per a l'elaboració de portafolis electrònics Idioma: català | Font: EDU-Portfolio http://eduportfolio.org/pages/accueil?lang=ca

Rúbriques •

Rúbrica per a l'avaluació de l'activitat “Observem l'aula!”

Criteris

Ben desenvolupat

En procés...

Encara no

Observar amb cura i rigor

Identifica dos o més elements repetits i dos o més elements singulars.

Identifica menys de dos Només identifica un tipus elements repetits i menys d'element (repetits o de dos elements singulars). singulars.

Respectar les indicacions de l'activitat

Utilitza els colors dels retoladors de manera adient sempre.

Utilitza els colors dels retoladors de manera adient majoritàriament.

No utilitza els colors dels retoladors de manera adient.

Dibuixa un objecte identificable però no respecta l'espai disponible.

No dibuixa un objecte identificable.

Dibuixa un objecte Representar de manera identificable respectant adient l'espai disponible. Escriptura amb l'ajuda del professorat

Copia les 3 paraules correctament i seguint la línia.

Copia les 3 paraules amb No copia les 3 paraules, alguna falta i seguint la fa força faltes o no línia. segueix la línia.

Comptatge

Identifica i compta fins a 10 objectes.

Identifica i compta més de 5 objectes.

Identifica i compta menys de 5 objectes.

36


Rúbrica per a l'avaluació de l'activitat “La cadira”

Criteris

Ben desenvolupat

En procés...

Encara no

Plantejar preguntes científiques

Planteja preguntes investigables i interessants per a analitzar l'objecte.

Planteja preguntes no investigables o que no són d'interès per a analitzar l'objecte.

No planteja preguntes.

Parlar per descriure

Lliurement descriu els objectes amb alguns detalls o exemples.

Tracta de descriure verbalment els objectes quan se li demana.

No descriu verbalment objectes fins i tot quan se li demana.

Escoltar atentament

Constantment es centra en l'interlocutor

Se centra fent-li preguntes

No se centra tot i fer-li preguntes

Visió analítica de l'objecte

Representa la cadira mostrant les diferents parts.

Representa la cadira com No representa una un tot. cadira.

Dibuixa respectant l'espai Dibuixa respectant l'espai No dibuixa respectant Representar de manera disponible i aprofitant-lo disponible però no l'espai disponible ni adient bé. l'aprofita bé. l'aprofita bé.

Rúbrica per a l'avaluació de l'activitat “Investiguem els materials!”

Criteris

Ben desenvolupat

En procés...

Encara no

Participació en el grup

Participa activament en les tasques del grup i organitza els companys.

Participa activament en les tasques del grup.

Participa poc en les tasques del grup i només quan se li diu.

Respecte i empatia

Mostra respecte cap als companys i els ajuda si mostren dificultats.

Mostra respecte cap als companys.

No mostra respecte cap als companys i busca atreure l'atenció.

Autonomia

No desenvolupa les Desenvolupa les tasques Desenvolupa les tasques tasques individuals sol i individuals sense individuals amb algun necessita suport constant problema. suport del mestre. del mestre.

Ordenació segons criteris científics

Ordena correctament tots els objectes

Distinció de materials

Distingeix objectes d'1 Distingeix objectes dels 4 Distingeix objectes de 2 o material o no en materials. 3 materials. distingeix.

Ordena correctament la majoria dels objectes.

No ordena correctament la majoria dels objectes.

37


Rúbrica per a l'avaluació de l'activitat “Fabriquem la nostra cadira!”

Criteris

Ben desenvolupat

En procés...

Encara no

Respecte i empatia

Mostra respecte cap als companys i els ajuda si mostren dificultats.

Mostra respecte cap als companys.

No mostra respecte cap als companys i busca atreure l'atenció.

Ordre i cura dels materials

És ordenat i curós amb els materials, deixant els espais millor de com els troba.

És ordenat i curós amb els materials.

No és ordenat ni curós amb els materials.

Dibuixa un objecte identificable però no respecta l'espai disponible.

No dibuixa un objecte identificable.

Dibuixa un objecte Representar de manera identificable respectant adient l'espai disponible.

Visió analítica de l'objecte

Descriu les diferents parts de la cadira de Descriu les diferents manera precisa, utilitzant parts de la cadira de els noms correctes i manera general. adjectius.

No descriu les diferents parts de la cadira.

Producció i creativitat

És capaç de produir És capaç d'imaginar i diferents maquetes de produir diferents cadira, basant-se en maquetes de cadira, sent dissenys dels altres o original. imitant-los.

No és capaç de produir les diferents maquetes de cadira.

38


Escola Pere Calders

Projecte de ciències

Expedició a la Lluna

5è 2013-2014 1

www.eduxarxa.cat


Materials per a l'alumnat A continuació es presenten els materials que l'alumnat necessitarà per la realització del projecte. Es tracta de propostes obertes que els professorat pot adaptar en funció de les necessitats del grup. •

Carta d'expectatives

Fitxa pels alumnes “Un viatge per l'espai”

Fitxa pels alumnes “Des d'on llençarem el coet?”

Fitxa pels alumnes “Com funciona un coet?”

Fitxa pels alumnes “Experimentem a la Lluna”

Fitxa pels alumnes “Construïm un coet”

42


Carta d'expectatives Abans de començar... és segur que vosaltres també teniu un munt de coneixements sobre què hi ha a l'espai o què implica un viatge espacial. El que vosaltres sabeu, també és important. Així doncs, començarem fent una llista de tot el que coneixeu entorn al què hi ha a l'Univers. Una vegada feta la llista, compartiu-la amb les vostres companyes i companys. Ja veureu com entre totes i tots, la llista es fa llarguíssima!

I vist tot el que sabeu... Què us agradaria aprendre? Segur que teniu alguna inquietud, algun tema que us agradi més o menys, voleu saber alguna curiositat... Ara és el vostre moment! Apunteu-ho tot aquí i després poseu-ho en comú.

43


Un viatge per l'espai Després de veure els capítols de'n Tintin penseu un parell d'escenes que hagueu vist i que creieu que podrien haver passat realment. Per demostrar-ho haureu de buscar informació sobre tot allò que té a veure amb els viatges espacials i l'Univers, i comprovar com funciona igual que a la pel·lícula. Per buscar aquesta informació podeu anar a la biblioteca o consultar a Internet. Haureu d'assegurar-vos, però, que les pàgines que consulteu tenen informació fiable.

Organització de la informació per grups

Per tenir la informació que heu buscat tota la classe accessible, el primer pas és organitzar-la tota. En petits grups, penseu quina seria la millor manera de fer-ho, considerant que la penjareu a una carpeta compartida a Internet per tots/es vosaltres. Penseu que en aquesta carpeta heu de poder localitzar ràpidament, tant les informacions que heu tret d'Internet com aquelles que heu tret de llibres de la biblioteca. Quan en el vostre grup tingueu clar de quina manera organitzaríeu les carpetes i què contindrien expliqueu-ho aquí sota.

44


Organització de la informació definitiva

Una vegada exposades totes les estructures dels diferents grups, heu de seleccionar la que fareu servir tota la classe. Podeu seleccionar-ne una o fer-ne una amb el millor de cada proposta que hagi sortit. Anoteu-la aquí sota per tenir-la tots present.

Només ens queda penjar-la a les carpetes! Per fer-ho haureu de pensar quin sistema de carpetes compartides us va millor. Per decidir-ho, el millor serà que els proveu! Aquí us deixem alguns suggeriments.

Buscar servidor NECESSITATS

El més senzill per buscar el que us vagi millor entre totes les opcions, és que conegueu les necessitats (per exemple: espai disponible) i limitacions (per exemple: pocs ordinadors, no podeu pagar diners...) que tindreu a l'hora de poder-lo fer servir.

LIMITACIONS

45


Selecció de servidor

Ara que ja sabeu en quines condicions els utilitzareu, teniu alguns suggeriments de servidors virtuals que podeu fer servir. Proveu i anoteu els pros i contres de la seva selecció.

Google Drive (http://drive.google.com)

Dropbox (http://www.dropbox.com)

Copy (http://www.copy.com)

Ara ja només cal que bolqueu en el servidor escollit tota la informació que heu buscat amb les carpetes que havíeu previst i ja podreu consultar la informació que ha recollit tota la classe sobre l'Univers i els viatges espacials sense problema.

46


Eduxarxa, SCCL ĂŠs una cooperativa de serveis educatius que treballa per la millora de la qualitat dels processos d'ensenyament-aprenentatge en escenaris formals i informals.

59

Mostra del projecte de ciències de l'escola Pere Calders  

Mostra dels materials elaborats per Eduxarxa del projecte de ciències de l'escola Pere Calders, des de P3 a 6è de Primària. Exemples d'algun...

Advertisement