Page 1


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

TARTALOMJEGYZÉK (A képzés nevére kattintva eljuthat a tematikához) A képzéseken belül ABC rendben találja a tantárgyakat!

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS 3. oldal NAPPALI KÉPZÉSEK 31. oldal LEVELEZŐ KÉPZÉSEK 138. oldal MARKETING MESTERKÉPZÉS 224. oldal

TANSZÉKI ELŐADÓK ELÉRHETŐSÉGEI: TATABÁNYA: PÁLY ILDIKÓ (GAM, KEM, NKG) 34/ 520 462 BÉKEFI ANDREA (KMA, NYK, MŰSZ) 34/ 520 425 BUDAPEST: KP: +36 1 450 24 20 MELLÉKEK: FEHÉRVÁRI OTTÓNÉ (KEM, KMA)/ 215 HAVRELKÁNÉ VÁLLAS KRISZTINA (NYK, TUR) / 216 GELLÉRTHEGYI DIÁNA CARMEN (GAM, NKG) / 217


FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS 2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Elektrotechnika I.

Tárgykód:

FN-0-MU1004T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

2+1 ik

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Mérnökasszisztens/mechatronikai mérnökasszisztens

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kádár István PhD. Szabó Béla Gábor

Tanszék:

Műszaki Intézet

A tárgy célja:

A tantárgy oktatásának célja: A villamos és mágneses jelenségek megismerése. Fizikai, matematikai alapokon maradandó ismeretek közlése. A nem villamos mérnöki gyakorlatban is felmerülő villamos, elektrotechnikai feladatok megértéséhez és kezeléséhez nélkülözhetetlen alapok kiépítése. Hídverés a nem villamos és a villamos műszaki gondolkodás között. A tárgy keretén belül a hallgató részletes elektrotechnikai ismeretekre tesz szert. A villamos és mágneses alapjelenségek megismerése után konkrét áramköri elemek működését ismeri meg egyen- és váltakozó áramú hálózatokban.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló egyszerűbb hálózatok villamos paramétereinek, jellemzőinek meghatározására, számítására, illetve mérésére. Megismerik e jellemzők mérésére használt műszerek működését, a mérések elvégzésére, dokumentálására, a mérések kiértékelésére vonatkozó követelményeket. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: problémaelemzés, feltárás, rendszerben gondolkodás, következtetési képesség, és fejleszti a kezelési- és üzemeltetési, illetve egyéb utasítások betartása való magatartást.

A kurzus témakörei:

1. Nyugvó töltéshez kapcsolódó jelenségek, fogalmak, törvények összefoglalása. Földelés, elektrosztatikus árnyékolás. 2. Kapacitás, mint koncentrált elem. Kapacitáshálózatok. 3. Egyenáramú áramkör. Ohm és Kirchhoff törvény. Termelő, fogyasztó, irányrendszer, teljesítmény. 4. Passzív áramköri elemek. Koncentrált modell felépítés. Ellenállás-hálózatok. 5. Aktív áramköri elemek. Üresjárás, rövidzárás, névleges üzem. Terhelési jelleggörbe. 6. Számítások egyenáramú áramkörökben. 7. Akkumulátor. 1. zárthelyi dolgozat 8. Állandó mágneses térhez kapcsolódó jelenségek, fogalmak, törvények összefoglalása. Hall-effektus. Munkavégzés villamos és mágneses térrel. 9. Változó elektromágneses térhez kapcsolódó jelenségek, fogalmak, törvények öszszefoglalása. 10. Kirchhoff-törvények általánosítása. Koncentrált paraméterű modell felépítése. Koncentrált paraméterű elemek, áramkörök. 11. Szinuszosan gerjesztett áramkörök. Komplex számítási mód. Reaktancia, admittancia, impedancia. Áramkör számítási törvények. Vektorábra. 12. Rezonancia. Induktív, ohmos, kapacitív jellegű áramkör. 13. Villamos és mágneses tér anyagban. Szkin-effektus, áramkiszorítás, dielektromos veszteség. Átívelés, átütés.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

14. Mágneses körök számítása. Erőhatás. Mágneskapcsoló, relé. Villamos alapműszerek. 2. zárthelyi dolgozat. Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt - prezentáció segítségével, tervezetten digitális tábla alkalmazásával folyik. A könnyebb követhetőség és otthoni tanulás elősegítése céljából a hallgatók az előadások után megkapják az előadások anyagát a digitális táblára lejegyzett, az előadást kiegészítő magyarázatokkal együtt. Szeminárium: Célja az elméleti ismeretek számpéldákon történő gyakorlása és egyes tőrvényszerűségek mérés útján történő bizonyítása.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: A félévközi megszerzésének feltétele a tanórákon elrendelt mértékben (70%) történő aktív részvétel. Számonkérés módja: írásbeli kollokvium Számonkérés módja a félév során: Az előírt 2 db (45 perces) zárthelyi dolgozat legalább elégséges (2) szintű eredménnyel történő megírása. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: 1 db (90 perces) zárthelyi dolgozat legalább elégséges (2) szintű eredménnyel történő megírása. Osztályozás: 40% alatt – elégtelen, 40-55% - elégséges, 56-70% - közepes, 71-80% - jó, 81-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1. NAGY István (mk) (1997): Elektrotechnika Alapkérdések, Műegyetemi Kiadó, Bp. 10029 2. NAGY István (mk) (1997): Elektrotechnika Előadási segédlet, Műegyetemi Kiadó, Bp. 3. NAGY István – MOLNÁR István [é.n.]: Elektrotechnika Példatár, Műegyetemi Kiadó, Bp.

Ajánlott irodalom:

1. SIMONYI Károly (1983): Villamosságtan. Akadémiai Kiadó, Bp. 2. Hodossy László: Elektrotechnika, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2006. elektronikus jegyzet (HEFOP tananyag fejlesztési program)

A tárgy címe:

Tárgykód:

EU Tanulmányok

FN-0-EU101T

A tárgy jellege:

kötelezően választható tárgy

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kovács András, PhD., főiskolai docens Dr. Kovács András, PhD., főiskolai docens

Tanszék:

Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a nemzetközi gazdasági integráció fogalmát, fő folyamatait, eseményei és az integráció fejlődési szintjeit, az európai integráció fontosabb eseményeit, intézményeit, a közösségi vívmányokat.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

Az általános ismeretek birtokában a hallgatók áttekintést kapnak az európai integráció történetéről, az Európai Unió felépítéséről és működéséről. Középpontba kerül az integráció szintjeinek fejlődése és a tagállamok gazdasági szuverenitásának kérdése, az integrációnak a tagállamokra gyakorolt hatása. Az előadások biztosítják az aktív hallgatói részvételt, dialógusok, kérdések formájában. A gazdasági integráció alapismereteinek birtokában a hallgatók képesek lesznek megérteni a nemzetközi integráció főbb összefüggéseit, és önálló véleményt alkotni annak aktuális kérdéseiről. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Bevezetés: a tantárgy alapkérdései, témakörei és módszertana. Közismereti kérdések Az európai integráció története (első rész, az 1970-es évek válságáig) Az európai integráció fejlődése (második rész, napjainkig) Az integráció mélyülése a szerződések tükrében (Párizsi Szerződés, Római Szerződések) Az integráció mélyülése a szerződések tükrében (Módosító szerződések az EEO-tól napjainkig) Az EU intézményi, szervezeti és döntéshozatali rendszere (A Bizottság és a Tanács) Az EU intézményi, szervezeti és döntéshozatali rendszere (Az Európai Parlament és a döntési mechanizmus) A gazdasági integráció fejlődése: a vámuniótól az egységes belső piacig. A gazdasági integráció fejlődése: a munkaerő, a tőke és a szolgáltatások szabad áramlása Pénzügyi integráció: Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) előzményei és létrehozása. GMU intézményei – Európai Központi Bank, ESCB, Az EU költségvetése – bevételek és kiadások a számok tükrében Az EU kohéziós politikája – célok, jogosultak, támogatási prioritások Összefoglalás, az EU új fejleményei

Oktatási módszerek:

Előadások, ami elősegíti a hallgatók önálló témafeldolgozásait, a folyamatok és összefüggések megértetését. Az előadások biztosítják az aktív hallgatói részvételt, dialógusok, kérdések formájában. A hallgatók, felkészülésüket segítendő, megkapják az előadás ppt-ket, valamint rendelkezésükre áll tankönyv is, melyet mindkét képzési helyen elérhetnek a főiskola könyvtárában, ill. megvásárolhatnak.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Az írásbeli számonkérés minimum 60%-os teljesítése. Számonkérés módja: kollokvium Két dolgozat megírása a félév során (opcionális, 1. és 2. negyedév végén), ill. a félév végén írásbeli az egész félév anyagából. A két negyedéves számonkérés számtani átlaga kell, hogy elérje a 60%-ot, de egyik negyedéves részvizsga eredménye sem lehet 40%-os szint alatt. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1. Káldyné Esze Magdolna – Vida Krisztina – Kruppa Éva _ Ferkelt Balázs (2009):

Ajánlott irodalom:

3. A témák aktualizálásához szakcikkek az Európai Tükörből 4. Horváth Zoltán (2011): Kézikönyv az Európai Unióról. HVG Orac. Bp. 5. Blahó András (2006) (szerk.): Európai integrációs alapismeretek. AULA. Bp.

Integrálódó Európa I. Perfekt Kiadó, Bp.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Gasztronómia

Tárgykód:

A tárgy jellege: Óraszám:

2

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

1.

Tagozat:

FSZ

Szak/szakirány:

ISZM, VSZM

A kurzus előfeltétele(i): Tárgyfelelős: Oktató(k):

Hercz Ágnes

Tanszék:

Turizmus

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a hazai- és nemzetközi gasztronómia legfőbb jellegzetességeivel, megismerjék az ételek- és italok készítésének és tálalásának legfontosabb alapelveit. A tantárgy keretében sor kerül a korszerű, egészséges táplálkozás legfőbb jellegzetességeinek bemutatására, valamint a különféle vallásoknak az étkezésre gyakorolt hatásainak megismerésére. A félév során a hallgatók megismerkednek az étel- és italkészítési eljárásokkal, a legfontosabb hazai- és nemzetközi ételmódozatokkal és italfajtákkal, valamint hazánk boraival és borvidékeivel, megtanulják az ételválaszték- és a menüsorok összeállításának legfontosabb szempontjait. A képzés során megismerkednek az egyes ételek- és italok tálalási és kínálási sajátosságaival is. A kurzus elvégzése után a hallgatók ismerni fogják a gyakorlati ételkészítéshez szükséges elméleti tudnivalókat (eljárások, alapanyagok, stb), valamint az egyes módozatok készítéshez szükséges legfontosabb alapanyagokat. Képesek lesznek egy adott vendégkör igényeihez, évszakhoz- napszakhoz és eseményhez illeszkedő kínálat meghatározására, menüsorok önálló összeállítására.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1. hét

A hazai gasztronómia általános jellemzői, legfontosabb alapanyagok és ételízesítők. A hazai gasztronómia nemzetközi megítélése. 2. hét Az ételkészítési eljárások. Hőkezelések, állománykialakító műveletek, pácolás, kiegészítő eljárások. A korszerű ételkészítés jellemzői. Az egyes alapanyagok eltérő viselkedése a különféle eljárások során. 3-5. hét A legismertebb hazai- és nemzetközi sztenderd ételmódozatok. Az egyes fogások csoportosítása elkészítési eljárás és jelleget adó alapanyag alapján. Az ételfőcsoportok helye és szerepe a hazai étkezések során. A módozatok jellemző alapanyagai és elkészítési eljárásai (szükség esetén anyaghányadokkal). Előételek, levesek Főételek Desszertek 6-7. hét Italismeret. Alkoholos italok csoportosítása elkészítés és alapanyag szerint. A legfontosabb italok eredete és nemzetközileg elismert márkái. A sörök készítése és csoportosítása, jellemző. Borkészítési eljárások, szőlőfajták, a borok minőségi értékelése. Habzóborok, gyöngyöző borok, pezsgők készítése és tipizálása. Szeszesitalipari készítmények, párlatok és likőrök. Az alkoholos italok tálalása és felszolgálása. 8. hét Borok és borvidékek Magyarországon. Történelmi borvidékeink és a hazai szőlőfajták. A bor tálalása és felszolgálása, ételek- és italok harmonizációja. 9. hét Kávé és tea a hazai és nemzetközi gasztronómiában: készítési módok és


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

alapanyagok alapján történő csoportosítás. Kávékülönlegességek és tálalásuk. 10. hét Hazánk tájegységeinek speciális ételkészítési szokásai, az ünnepekhez tartozó speciális étkezési szokások (családi események, vallási ünnepek) 11. hét Néhány nemzet gasztronómiájának bemutatása (hallgató prezentációk alapján) 12. hét A korszerű táplálkozástudomány új ismeretei és eljárásai, a táplálékallergiások lehetőségei. 13-14. hét A választék kialakítása, menüsorok, büféasztalok, és rendezvények teljes étkezésének összeállítása 15. hét Zh, Gyakorlati feladatmegoldás Oktatási módszerek:

Szeminárium az elméleti tudnivalók és szakkifejezések elsajátítása elméleti előadások keretében történik, melyet ppt prezentáció és számos ételfotó színesít. A hallgatóknak természetesen lehetőségük van ezen órákon is aktívan közreműködni, a témához kapcsolódó tapasztalataikat megfogalmazni. A félév második felében az elméleti ismeretek alapján önálló feladatokat kell a hallgatóknak elvégezniük pl. egy adott turistacsoport számára több napos étel/italajánlat összeállítása, rendezvényekre menüsorok ajánlása, büféasztalok kínálatának meghatározása, stb.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való aktív részvétel. Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kötelező irodalom:

Tusor András – Dr. Sahin Tóth Gyula: Gasztronómia Dr. Buzás Gizella – Dr. Sahin Tóth Gyula: Italismeret

Ajánlott irodalom:

Dr. Csizmadia László: A vendéglátás ételei- és tálalásuk

A gyakorlati jegy megszerzéséhez a hallgatóknak egy évközi prezentációt kell készíteniük, illetve az elméleti ismeretekből egy komplex gyakorlati feladatokat is tartalmazó ZH keretében kell számot adniuk.

A tárgy címe:

Tárgykód:

Gazdasági és EU ismeretek

FN-0-KM401T

A tárgy jellege:

kötelező elméleti-gazdasági alapozó tárgy

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Felsőfokú szakképzés

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Sárkány Péter dr. Sárkány Péter

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék


EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy célja:

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

2012/2013. I. félév

A tantárgy alapvető célkitűzése, hogy elősegítse részben más tárgyak, részben a mélyebb közgazdaságtani ismeretek megalapozását. Az alapfeladat a közgazdaságtanra való „első rálátás” kialakítása, a fogalmak közti eligazodás, valamint a közgazdasági nyelvezet „alapszintű” elsajátítása. A hallgatók képet kapnak a gazdaság mind „alulnézeti”, és mind „felülnézeti” vizsgálódásáról. Ennek keretében olyan mikro- és makroökonómiai kérdések kerülnek megbeszélésre, amelyek egy gazdasági területen elhelyezkedő, vagy egy gazdasági felsőoktatásban továbbtanulni vágyó fiatal számára fontosak lehetnek. A mikroökonómiai rész keretében a gazdaság szereplőivel, a kereslet és kínálat kérdéseivel, valamint a piac működésével kapcsolatos témákról lesz szó. A makroökonómiai „blokk”-ban a gazdaságok kiemelkedően fontos alapkérdései kerülnek tisztázásra. A kurzus elvégzése után a hallgatók a gazdaság elméleti kérdéseinek fontosabb mikro- és makroökonómiai vetületéről. Emellett a közgazdaságtan alapnyelvezetét, fogalomrendszerét is megismerik, ami megkönnyíti a többi tantárgy elsajátítását. A tárgy nagyban hozzájárul a rendszerben történő gondolkodás, a lényegkiemelés, az összefüggések meglátása képességeinek fejlesztéséhez.

A kurzus témakörei:

1. Bevezetés, célok. Közgazdaságtan tárgya és módszere, fogalma, a gazdaság. Szükségletek, fogyasztás és választás. Inputok: termelési tényezők. Termelés. Outputok: javak és szolgáltatások. Szűkösség. Elosztás és csere. 2. Piac. Kereslet és tényezői. Az ár kiemelt szerepe. Speciális keresleti görbék. A kereslet rugalmassági mutatói. 3. Kínálat és tényezői. Az ár kiemelt szerepe. Speciális kínálati görbék. A kínálat rugalmassági mutatói. Kereslet és kínálat találkozása. Marshall-kereszt. Kereslet és kínálat eltolódása. Közgazdasági időtáv. 4. Pénz funkciói. Pénz és pénzhelyettesítők: árupénz, klasszikus bankjegy, papírpénz, mai pénz. Egy-, két- és háromszintű bankrendszerek. Monetáris politika. 5. Piacszerkezetek: verseny, monopolisztikus verseny, oligopólium, duopólium, monopólium. Piaci kudarcok és kezelésük. 6. Háztartások, jövedelem és bevétel, fogyasztás, kiadás és megtakarítás. 7. Vállalkozások, üzleti szervezetek, vállalatok. Bevétel, költség, kiadás, ráfordítás és profit. Rövid és hosszú távú célok. 8. Az állam, államháztartás, állami költségvetés. Laffer-görbe. Államadósság. 9. Nemzetgazdasági teljesítmény mérése. A halmozódás problémája. Bruttó-, nettó- és félnettó mutatók. Nominál és reál nemzetgazdasági mutató. GDP-deflátor. Hazai és nemzeti típusú mutatók. Az SNA mutatói. A GDP különböző felépítése. Új típusú mutatók. 10. Infláció, inflációs ráta. Kereslet- és kínálatinfláció. Infláció hatása. Stagfláció. 11. Munkapiac. Teljes foglalkoztatás értelmezései. Munkanélküliség, aktivitási és munkanélküliségi ráta. A munkanélküliség típusa. Munkanélküliség hatása. Munkanélküliség és infláció: Phillips-görbe. 12. Gazdasági növekedés, trend és ciklikusság. Konjunktúra és dekonjunktúra. Válság. Gazdasági stabilitás. Gazdaságpolitika általános kérdései, célok és eszközök. 13. A külföld. Nemzetközi fizetési mérleg. Ikerdeficit. Külgazdasági politika és eszközei. 14. Nemzetközi integrációk. Európai Unió története és bővítési folyamata. Az EU eredményei és problémái.

Oktatási módszerek:

Az előadások nagycsoportos hagyományos oktatás keretében zajlanak. Előadás: A fogalmak, összefüggések és modellek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, amely a hallgatók számára már előzetesen elérhető, kinyomtatható. A tananyag megértését számos egyéb pdf-ben készített anyag segíti, amelyekhez a félév elején szintén hozzájuthatnak a hallgatók.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Az előadásokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Írásbeli kollokvium a félév teljes anyagából. Az elért teljesítmény értékelése: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Kötelező irodalom:

1. Sárkány P.: Gazdasági és EU ismeretek (Dr. T.O.P. Kiadó, Bp., 2011.) – e-book

Ajánlott irodalom:

1. Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D.: Közgazdaságtan (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 2. Mankiw, N. G.: A közgazdaságtan alapjai (Osiris, Budapest, 2011.) 2. Hirshleifer, Jack – Glaezer, Amihai – Hirshleifer, David: Price theory and applications (Osiris, 2009. ELTEcon sorozat) 3. Williamson, Stephen D.: Macroeconomics (Osiris, 2010. ELTEcon sorozat)

A tárgy címe:

Kommunikációs ismeretek FSZ

Tárgykód:

FN-0-KM201T

A tárgy jellege:

kötelező készségfejlesztő

Óraszám:

2+1

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

1.

Tagozat:

Felsőfokú szakképzés

Szak/szakirány:

Kereskedelmi ügyintéző, nemzetközi logisztikai ügyintéző, EU ügyintéző

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Harsányi Ildikó

Tanszék:

Kereskedelem és marketing

A tárgy célja:

A tantárgy célja elsajátíttatni a hallgatókkal azokat a legfontosabb hazai és nemzetközi kommunikációs technikákat, amelyek tudatos alkalmazásával képesek lesznek az üzleti élet szerteágazó területén hatékonyan kommunikálni. Elöljáróban a kommunikáció elméleti aspektusait tárgyaljuk, majd begyakoroljuk a kommunikációs készség fejlesztésének módszereit. Részletesen tárgyaljuk a verbális és non verbális kommunikáció eszközeit, sajátosságait. Az írásbeli kommunikáció témái közül azokat gyakoroljuk, amire a mindennapi életben szüksége van a hallgatónak. Szó esik a nyilvános közszereplésről, az üzleti tárgyalásokról, a viselkedés és üzleti protokoll legfőbb szabályairól. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük az üzleti élet elvárásainak teljesítésére, a munkaerő piaci esélyek növelésére, különös tekintettel az önéletrajz készítésére, az állásinterjúra, a verbális,- és metakommunikáció szabályainak tudatos alkalmazására.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

1-2 A kommunikáció folyamata, elemei, formái és hatékonysága . A jó kommunikációs készség ismérvei. Szókincsfejlesztő gyakorlatok, a saját kommunikációs készség felmérésének és fejlesztésének módszerei 3-4 A non-verbális kommunikáció elemei és funkciói az üzleti életben. A munkatársak ügyfelek, üzleti partnerek metakommunikációs jeleinek értelmezése, kommunikációs gyakorlatok. 5-6 Az írásbeli érintkezés hivatalos formái és sajátosságai. A hagyományos és elektronikus levelezés tartalmi és formai ismérvei. A speciális ügyiratok ( jegyzőkönyv, meghívó, jelentés, szakmai önéletrajz, stb.) követelményei. Üzleti levelezési gyakorlatok. 7-8 A sikeres nyilvános közszereplés titka. A hatékony előadás és prezentáció követelményei, technikái. Az írásbeli kommunikációs formák és a prezentáció készítésének begyakorlása. 9-10 Az üzleti tárgyalások menete, szervezési feladatai. A meggyőzés folyamata és eszközrendszere a tárgyalásban. Tárgyalási stratégiák és taktikák. Prezentációs


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

gyakorlatok, tárgyalási szimuláció. 11-12 Információk közlése és cseréje az értekezleteken. A videokonferencia sajátosságai. A telefonos kommunikáció szabályai. Hallgatói prezentációk az idegen kultúrák kommunikációs sajátosságairól. 13-14 A viselkedés, mint kommunikációs eszköz. Az üzleti protokoll alapszabályai: a jó megjelenés, kulturált viselkedés követelményei. Kommunikációs gyakorlatok, rangsorolás és ültetési rendek. Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. Szeminárium: Célja a verbális és nonverbális kommunikációs módszerek begyakoroltatása. Amennyiben a beadott házi feladat hibás, tartalmilag és formailag kifogásolható, a hallgató kijavíthatja azt, törekedve a jobb pontszám elérésére. A szemináriumok során a hallgatóknak egyéni és csoportos feladatokat is meg kell oldaniuk. A prezentációk során a diákok egymás munkáját is értékelik.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol két hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy A szemináriumokon egyénileg 3 írásbeli házi feladatot kell beadniuk. Ezek mellett a team munka értékeléséből tevődnek össze a gyakorlati rész pontszámai, amivel a végleges érdemjegy 50 %-át lehet elérni. A szemeszter végén írandó kurzuszáró vizsgateszt adja a gyakorlati jegy másik 50 %-át. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

2. Dr.Langer Katalin – Dr.Raácz Judit: Üzleti kommunikáció ( Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest) 3. Borgulya Ágnes – Somogyvári Márta: Kommunikáció az üzleti világban ( Akadémiai Kiadó Budapest, 2009.) 4. Szikora Henrikné: Üzleti kommunikáció ( MÜTF 2007.)

Ajánlott irodalom:

6. Dr.Sille István: Illem, etikett, protokoll (KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 2003.) 7. Görög Ibolya: Protokoll az életem ( Athenaeum 2000 Kiadó, 1999.) 8. Görög Ibolya: A nyilvánosság kelepcéi ( Athenaeum 2000 Kiadó, 2004.) 9. Hofmeister-Tóth Ágnes - Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika ( Akadémiai Kiadó Budapest 2007.)

A tárgy címe:

Nemzetközi gazdasági színterek

FN-0-KM601T

Tárgykód:

A tárgy jellege:

kötelező tárgy

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

FSZ

Szak

Nemzetközi száll. és logoszt. szakügyint.; EU-s üzletis szakügy.; Ker. szakmenedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Juhász Krisztina Dr. Juhász Krisztina

Tanszék:

Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék


EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy célja:

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

2012/2013. I. félév

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legalapvetőbb nemzetközi gazdasági folyamatokat, a világkereskedelem és a működőtőke-befektetések legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseit, a világgazdaság fő szereplőit. Lényeges, hogy megértsék a folyamatokat alakító fő tényezőket, tisztában legyenek a globalizáció gazdasági és politikai következményeivel, a nemzetközi gazdasági élet szereplőinek átalakuló viszonyrendszerével. A tárgy a világgazdaság történeti korszakainak rövid jellemzését követően részletesen tárgyalja a globális gazdaság létrejöttét, annak meghatározó folyamatait. Hangsúlyosan kezeli a világkereskedelem és a működőtőke-befektetések legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseinek, a világgazdaság fő szereplőinek (Regionális gazdasági integrációk, fontosabb nemzetközi intézmények, államok, transznacionális vállalatok) megismerését. A tárgy célja, hogy ezeket a jelenségeket ne csak elméletben értsék a hallgatók, hanem megtalálják ezek mindennapi hatását a magyar gazdaságra. Ezért mindvégig hangsúlyos a félév során a magyar gazdaságnak a nemzetközi gazdasághoz való kötődésének, ennek pozitív és negatív hatásainak elemzése. A kurzus elvégzése során a hallgatók olyan ismeretekre tesznek szert, melyek nélkülözhetetlenek a mindennapok, hazánkat is érintő nemzetközi gazdasági kérdéseinek megértéséhez, az alapvető (gazdasági és politikai) tájékozottsághoz. A kurzus során nagy hangsúlyt fektetünk éppen ezért arra, hogy nemcsak elméleti modellekkel, hanem a mindennapi, aktuális gazdasági-politikai kérdések beépítésével is serkentsük a hallgatókat önálló gondolatok, vélemény formálására. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: rendszerben gondolkodás, lényegkiemelés, összefüggések meglátása.

A kurzus témakörei:

1. Világgazdaság és globalizáció (A világgazdaság korszakai, jellemzői. A Bretton woods-i rendszer. A globalizáció jelentése és jellemzői, eltérése a korábbi korszakokhoz képest.) 2. A nemzetközik kereskedelem elméleti magyarázatai (Az abszolút előnyöktől a kompetitív előnyökig. 3. Nemzetközi kereskedelem a gyakorlatban (szabadkereskedelem vs.protekció? A nemzetközi kereskedelem területi és szerkezetei átrendeződése) 4. A nemzetközi bérmunkaügyletek (Fajtái, jelentőségük, Magyarország a nemzetközi bérmunkaügyletekben) 5. A főbb nemzetközi szervezetek szerepe a világrend fenntartásában (Az ENSZ és szervezetei. A legjelentősebb regionális gazdasági integrációk) 6. A nemzetközi pénzügyi rendszer működésének alapkérdései (Nemzetközi pénzügyi folyamatok és azok jelentősége) 7. A nemzetközi pénzügyi rendszer szervezetei (IMF, Világbank szerepe, kapcsolatuk Magyarországgal) 8. A külföldi működőtőke-befektetések elméleti magyarázatai és gyakorlati jellemzői (Hymer, Vernon, Dunning elmélete. A befektetések területi jellemzői: nemzetközi tőkebefektetők és befogadók) 9. A nemzetköziesedés okai és módjai (A nemzetközivé válás elméletei: Az Uppsala modelltől az Üzleti hálózat modellig. A külpiacra lépés módjai, okai és következményei). A transznacionális vállalatok világgazdasági szerepe 10. Az államok átalakuló szerepe a globalizálódó világban (Különböző állami reakciók a globalizációra, eltérő állami szerepfelfogás. A szuverenitás kérdése a globalizáció korában) 11. Magyarország helye a globális világban rendszerében (Magyarország nemzetközi kereskedelmi kapcsolatai . Külföldi működőtőke-befektetések és hatásai Magyarországon, a magyar vállalatok.) 12. Változó világgazdasági erőterek 1.(USA, a globális nagyhatalom) 13. Változó világgazdasági erőterek 2. (A feltörekvő nagyhatalmak: BRICS, EU) 14. A globalizáció gazdasági, társadalmi kérdőjelei (Globális társadalmi-gazdaságikörnyezeti kérdések. A fenntartható fejlődés kérdőjelei. Alternatív válaszok)

Oktatási módszerek:

Az előadás célja az alapvető fogalmak és jelenségek elméleti ismertetése, aktuális példákkal alátámasztva. Az előadások célja az alapvető összefüggések megvilágítása. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, melyeket a hallgatók előre megkapnak, ezzel


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

segítve az előadás követését, a jegyzetelést. Az oktatói előadást a hallgatók által, érdeklődésüknek megfelelően, fakultatív formában, az oktató által előzetesen megadott témákból válaszható kiselőadások (egyéni munka) egészítik ki. Ezek az előadások egyben vitaindítóként is szerepelhetnek, a kérdéses témakör egyes értelmezési lehetőségeit (pl. előnyeit-hátrányait) csoportmunkában vitatjuk meg. Témakörtől függően végzünk esettanulmány feldolgozást csoportosan, egyes résztémák lezárásként, illetve a hallgatók előzetes tájékozottságának feléréshez a mind mapping módszert.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A félév közben dolgozat megírása, min. 60%-os eredménnyel. (A dolgozat maximum egyszer javítható!) A dolgozat megírása előadással, illetve házi dolgozattal kiváltható. A félév kollokviummal zárul. Az évközbeni dolgozat és a félév végi vizsga 1/3-2/3 aránynyal kerül beszámításra. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1. Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai. Napvilág Kiadó, 2008. ISBN: 9789639697317 2. Constantinovits Milán, Dr.: Nemzetközi kereskedelmi ügyletek. Tankönyv középiskolák és OKJ-képzések hallgatói számára. 12.2. fejezet: Bérmunka 3. Simai Mihály: A világgazdaság a XXI. század forgatagában. Akadémia Kiadó, Budapest, 2008. ISBN: 9789630585149

Ajánlott irodalom:

1. Krugman, Paul R. – Obstfeld, Maurice: Nemzetközi gazdaságtan. Elmélet és gazdaságpolitika. Panem Kiadó, Budapest, 2003. ISBN: 9635453396 2. Mészáros Rezső és munkaközössége: A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010. Modern regionális tudomány sorozat. ISBN: 9789630589369 3. Peter Dicken Global Shift. Mapping the changing contours of the world economy. The Guilford Press, New York, London 2011.

A tárgy címe:

Tárgykód:

Projektek az EUban II.

FN-0-EU1032T

A tárgy jellege:

kötelezően szaktárgy

Óraszám:

1+1

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Felsőfokú Szakképzés

A kurzus előfeltétele(i):

Európa Tanulmányok

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kovács András, PhD., főiskolai docens Dr. Kovács András, PhD., főiskolai docens

Tanszék:

Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja: vállalatok és intézmények fejlesztését szolgáló pályázati úton megszerezhető források feltárása, pályázati kiírások értelmezéséhez, a projektek tervezéséhez és benyújtásához szükséges teendők, módszerek és technikák megismertetése és gyakorlása.


EDUTUS FŐISKOLA

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

2012/2013. I. félév

A hallgatók megismerik a fejlesztési projektek és a társfinanszírozásukhoz szükséges pályázatok alapfogalmait és alapelveit, valamint az aktuális EU és hazai pályázati forrásokat. A kurzus az EU pályázatokkal szembeni elvárásoknak való megfelelésre helyezi a fő hangsúlyt. A kurzus során kiemelt szerepet kap a hallgatók önálló gondolkodásának, problémamegoldó képességének és a csoportmunka készségének fejlesztése. Az előadások biztosítják az aktív hallgatói részvételt, dialógusok, kérdések formájában. A pályázati alapismeretek birtokában a hallgatók képesek lesznek megérteni az uniós pályázati rendszer működését, annak sajátosságait. E mellett fejlődik prezentációs képességük, szóbeli előadói készségük.

A kurzus témakörei:

15. A tárgy célja, módszertana, követelményei, határidők. Webinárium – mint új oktatási metódus 16. Az Unió kohéziós politikája. Tervezési stratégiája, irányelvei, a régiók jelentősége, a strukturális politika és támogatási struktúra 17. A Magyar pályázatiforrás-rendszer – alapdokumentumai, felépítése -NSRK, ÚMFP, EMVA – a különféle pályázati típusok – a végrehajtás intézményrendszere. 18. Projekttervek előkészítése I – a pályázati projekt fogalma, projektötlet generálás, projektciklus-menedzsment (PCM) stb. 19. Projekttervek előkészítése II. - A fejlesztés átfogó céljának kiválasztása - Helyzetfelmérés - 7S-, PEST+ modell, SWOT elemzés - Rangsorolás, megvalósítási sorrend– fontossági-, támogatási-, erőforrási mátrix, súlyozás 20. Logikai keretmátrix – a projekt logikájának felépítése - (LKM) összeállítása, indikátorok tervezése stb. értékelése 21. Logikai keretmátrix gyakorlatok – keretmátrixok elemzése, készítése - műhelymunka 22. Konkrét projekttervek I. – Alapadatok - HR, munka–idő tervezés a gyakorlatban, a pályázati követelményeknek megfelelően. 23. Projekt tervek előkészítése II. Pénzügyek tervezése, a költségvetés összeállítása.– megvalósítás és fenntarthatóság, cash flow, eredményterv. 24. Mit és hova írjunk? I. - Pályázati információ-menedzsment (pályázatfigyelés, információforrások Internet stb.) , a pályázati kiírás értelmezése, a pályázat felépítése, példák a hazai és az EU gyakorlatból. 25. Mit és hova írjunk? II. A sikeres pályázatkészítés gyakorlati tudnivalói, fortélyai (pályázatírási technikák, ellenőrző-lista, pályázati dokumentáció összeállítása stb.). 26. A pályázatok megvalósítása I., monitoring, ellenőrzés, elszámolás, értékelés stb. 27. A pályázatok megvalósítása II. – PEJ (projekt előrehaladási jelentés), a jelentési és elszámolási kötelezettség dokumentumai, helyszíni ellenőrzés, projektzárás, disszemináció 28. Hallgatói prezentációk: a kidolgozott projektek bemutatása a kidolgozott projektek bemutatása a LKM alapján.

Oktatási módszerek:

Előadások (első negyedévben), amik megalapozzák a hallgatók elméleti ismereteit, felkészítik őket a pályázatkészítés gyakorlati és módszertani elemeinek befogadására. A második félévben a hallgatókkal közösen, interaktív módon elsajátítjuk a pályázatkészítés módszertanának alapjait, az uniós pályázatok menedzselésének sajátosságait. A hallgatók a félév elméleti részének ppt-it megkapják. A témában tankönyv is elérhető a könyvtárban.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A házi dolgozat és a szóbeli számonkérés (prezentáció) minimum 60%-os teljesítése. Számonkérés módja: házi dolgozat és annak prezentációja Az aláírás feltétele: 1) Pályázat kiválasztása a javasolt pályázati kiírások közül, amit projektfeladatként majd 2-2 fő hallgató készít el. Beadandó feladat: a „Pályázati munkalap” nyomtatva (a forma a Neptunban


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

megtalálható) Határidő: 2012. október 18. (csütörtök) 2) A Pályázati munkalapon megjelölt projekt, annak alapját képező projektötlet alapján elkészített - nyomtatott formában egy dossziéban beadandó anyagok.  A „projektfeladat” pályázati dokumentáció összeállítása a megadott formátum és kitöltési útmutató alapján – mely a Neptunban megtalálható  Logikai keretmátrix Beadási határidő: Bp.: 2012. december 6. (csütörtök - szeminárium idején) Tatabánya: 2012. december 7. (péntek - szeminárium idején) Követelmények:  A fenti 2) pontban jelzett szakszerűen kidolgozott feladatok  A hallgatók a prezentáción a logikai keretmátrix (LKM) alapján tanúsítják, hogy tisztában vannak pályázatkészítés módszertani ismereteivel és a tanult általános ismeretekkel. A 2-3 fős munkacsoportok LKM prezentációja 10 perc, melyet tanári kérdések követnek. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles. Kötelező irodalom:

A elektronikus formában letölthető anyagok szerinti mappában A választott EU pályázat www.nfu.hu honlapon található pályázati dokumentációja.

Ajánlott irodalom:

Kellermann Éva, Kővágó Zoltán (2007) :„Az Uniós Pályázatok Készítésének Módszertana”. Közlönykiadó. Project Cycle Management Training Courses Handbook – European Commission EUROPEAID Co-operation Office (Elérhető: http://www.kozpontiregio.hu/08_hirek/pcmhb2001.pdf) Projekttervezési módszertani írások (angolul) (elérhető: www.projectnet.co.uk) Hazai és EU-s dokumentumtár – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Elérhető: www.nfu.hu) A pályázás alapjai – Sakk Strukturális és Kohéziós Alapok Képző Központ (Elérhető: http://www.nfu.hu/doc/paly/A_palyazas_alapjai.pdf)

A tárgy címe:

Pénzügyi és számviteli alapok

Tárgykód:

FN-0-KM405T

A tárgy jellege:

Kötelező (A modul)

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

1

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Felsőfokú szakképzés FSZ

A kurzus előfeltétele(i):

-

Tárgyfelelős: Oktatók:

Dr. Nagy Gyula PhD Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna PhD, Dr. Nagy Gyula PhD

Tanszék:

GAM

A tárgy célja:

Célja, hogy megismertesse a pénzügyi politika legfontosabb fogalmait és összefüggéseit, főbb területeinek (monetáris politika, államháztartás) működését, a pénzügyi közvetítő


EDUTUS FŐISKOLA

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

2012/2013. I. félév

rendszer lényegét, a bankrendszer felépítését, a vállalkozások szempontjából fontos bankműveletek és banki termékek jellemzőit, az értékpapírpiacok és a tőzsde (ezen belül a BÉT) szerepét és működését. A hallgató sajátítsa el az adózással kapcsolatos alapfogalmakat és elveket, tudja az egyes adótípusok funkcióját, jellemzőit, a fő adónemek alapvető anyagi és eljárási szabályait. Legyen tisztában a számvitel szerepével, feladataival, a vagyon számviteli fogalmával, a mérleg vagyonelemeivel, tudja a számviteli alapfogalmakat és alapelveket, ismerje a könyvvezetés lényegét, a főbb számviteli bizonylatokat és azok jellemzőit. A hallgatók a kurzus keretében megismerik a pénzügyi-gazdasági folyamatok makroösszefüggéseit, legfontosabb kategóriáit. Képet kapnak a gazdaságpolitika különféle részterületeiről és azok összefüggéseiről, kölcsönhatásairól, kiemelten a monetáris és fiskális politika feladatairól, eszközrendszeréről. Megismerik a bankrendszer működésének lényegét, a különféle bankműveleteket, kiemelten a vállalkozások finanszírozási lehetőségeit. A megszerzett alapismeretek birtokában képesek eligazodni a hazai adórendszer főbb adónemeiben. Tisztában vannak a főbb adó- és számviteli kötelezettségekkel, alapfogalmakkal és alapelvekkel, a számviteli beszámoló, a könyvvezetés alapkérdéseivel. A kurzus elvégzése után a hallgatók rendelkeznek az alapvető pénzügyi, adózási, számviteli ismeretekkel, képesek megérteni, értelmezni a legfontosabb finanszírozási termékek kondícióit, fogalmi szinten ismerik a banki pénzügyi műveleteket és termékeket, eligazodnak a főbb adónemek között, képesek értelmezni egy számviteli beszámolót. A tárgy hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: pénzügyi szemlélet, rendszerszemlélet, összefüggések meglátása, hozam-kockázat kategóriákban történő gondolkodás, mikro és makro szintű gazdasági folyamatok kölcsönhatásainak felismerése.

A kurzus témakörei:

15. A hitelpénzrendszer működése; A modern bankrendszer felépítése, a monetáris politika feladatai, eszközei. Az infláció. 16. A pénzügyi közvetítés lényege, formái és intézményrendszere. A pénzügyi piacok és főbb pénzügyi eszközök (értékpapírok, banki termékek stb.) rendszerezése. 17. A bankok szerepe a gazdaságban, a hazai bankrendszer felépítése; Aktív, passzív és egyéb bankügyletek. A hitelezés és a hitelbírálat alapvető szempontjai, hitelkérelem és hitelfeltételek legfontosabb elemei, a THM tartalma. 18. Befektetési formák, hozamok és kockázatok összefüggése. A készpénzes és a készkímélő fizetési módok jellemzői előnyei és hátrányai a banki ügyfél oldaláról. Váltó, az akkreditív, valamint a bankgarancia, bankkezesség lényege. Az árfolyam- és kamatváltozások hatása a vállalkozásokra. 19. Az értékpapírpiacok feladata, a tőzsde lényege, és jellemzői. Ügyletek a tőzsdén, a tőzsdeindexek szerepe, kiemelten a BUX. A Budapesti Értéktőzsde működése. 20. Az államháztartás fogalma, és alrendszerei. A központi költségvetés fogalma, főbb bevételei és kiadásai. A költségvetés egyenlege, a hiány finanszírozásának lehetséges módjai, az államadósság és kezelése. 21. Adóelméleti alapfogalmak, Az adók szerepe, közgazdasági funkciói, az adótípusok jellemzői, Az adókötelezettség tartalma, az adózás rendje. 22. A jövedelmet terhelő adók, a személyi jövedelemadó és a társasági adó lényege. A munkáltató és a munkavállaló által fizetett járulékok. 23. A fogyasztási típusú adók, kiemelten az áfa lényege és főbb szabályai. A számlák készítésével kapcsolatos szabályok ismerete. A helyi adók, és egyéb adójellegű fizetési kötelezettségek. 24. A számvitel szerepe és feladatai, a számviteli kötelezettségek. A vállalkozási tevékenység eredményességével, vagyonával kapcsolatos számviteli alapfogalmak, mérési módszerek. A számviteli alapelvek. 25. A beszámoló célja, fajtái és részei. A mérleg eszköz és forrásoldali vagyonelemei; az eredménykimutatás lényege és felépítése; a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés információtartalma. 26. A könyvvezetés lényege, a főkönyvi számlával kapcsolatos fogalmak. A gazdasági események típusai és elszámolásuk rendje. A számviteli bizonylatok szerepe, csoportjai a fő bizonylattípusok jellemzői.

Oktatási módszerek:

Előadás: Tanári dominanciájú, hallgatókat aktivizáló ppt prezentáció, amelyet a hallgatók az órát megelőzően letölthetnek a Neptunból.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Az egyes nagyobb témakörök lezárását követően a számonkérés/ellenőrzés részvizsga dolgozat keretében történik. A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: aláírás, amelyhez a jelenléti követelményeknek való megfelelés szükséges. Minden tanórán létszámellenőrzést tartunk, legfeljebb három (90 perces) előadásról való hiányzás megengedett. A hiányzás igazolása nem szükséges, és több hiányzás, igazolással sem lehetséges. A számonkérés módja: írásbeli kollokvium, amelynek értékelése ötfokozatú skálán történik. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% – elégséges, 70-79% – közepes, 8089% – jó, 90-100% – jeles. A hallgató az első jegyét a szemeszter során írt részvizsgákkal szerzi meg, a két részvizsga együttes pontszáma alapján kell a 60%-os eredményt elérni. Amennyiben ezt a félévközi részvizsgákkal nem sikerül teljesíteni, akkor az egyik (a rosszabb eredményű) részvizsga javítható/pótolható, vagy a félév teljes anyagát lefedő javító dolgozat írható. Ezekre a javító/pótló rész- ill. egészféléves dolgozatokra a vizsgaidőszak első hetében kerül sor. A sikertelen kollokvium a vizsgaidőszakban két alkalommal ismételhető a KTVSZ szabályai szerint.

Kötelező irodalom:

5. A Neptunból letölthető ppt. előadásvázlatok és kötelező tananyagok 6. Pénzügyi ismeretek (http://penzugy.infodoboz.com/ – (Neptunból letölthető pdf.-ben) 7. Sztanó Imre: A számvitel alapjai. Perfekt, Bp. 2006. (kijelölt részek) 8. Hatályos adójogszabályok (pl. HVG vagy Adókódex „Adó 2012” különszáma)

Ajánlott irodalom:

1. Bakonyi Zoltán – Dr. Décsy Jenő – Lauf László – Tasnádi Márta: Tőke és pénzpiacok, Perfekt 2. Bod Péter Ákos: Pénzügytani alapok, Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar 3. Dr. Décsy Jenő: Nemzetközi pénzügyek; BGF – UNIÓ – „Finance”, 2001 Egyetemi jegyzet. Bp. 2002 4. Gellért Andor: Bankügyletek, KJK, Bp. 1993 5. Jaksity György: A pénz természete; Alinea Kiadó 2003, 2004 6. M. Kohn: Bank és pénzügyek, pénzügyi piacok; Osiris Kiadó – Nemzetközi Bankárképző 1998 7. Losonczi Csaba – Magyar Gábor: Pénzügyek a gazdaságban, Juvent, Bp. 1996 8. Apertus Számviteli alapok http://www.freeweb.hu/apertus/el_szamviteli_alapok.html 9. Sáfrány Ferenc: Számviteli alapok, mérleg és eredményelemzés (kijelölt részek) 10. www.kik-tokaj.hu/pdf/szamviteljegyzet20100318.pdf 11. http://www.internetsuli.hu 12. http://www.elgondolkodas.hu 13. http://www.penzcentrum.hu/penzcentrum3.html 14. http://www.penziranytu.mnb.hu/Engine.aspxhttp://kataszter.apertus.hu/index.php/cur riculum/Curriculum?tananyag=perfekt_inga#{E5A90B48-5AAD-42EF-8A6DDF65E30EA20E

A tárgy címe:

Tárgykód:

Szakmai nyelv II.turizmus

A tárgy jellege: kötelező módszertani alapozó tárgy Óraszám:

0+4

Ajánlott félév: Szak/szakirány Idegenforgalmi szakmenedzser :

Kreditpont: Tagozat:

nappali


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

A kurzus előfel- Német érettségi tétele(i): Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Peres Anna

Tanszék:

Nyelvi- és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

Felkészítés a modulzáró nyelvviszgára, továbbá a hallgatók szaknyelvi nyelvi kompetenciáinak –kommunikációs készség, hallott és írott idegen nyelvű szöveg értése, nyelvtani ismeretek – fejlesztése. A kurzus prog- A tárgy az alapvető turisztikai témaköröket tárgyalja német nyelven, segít elsajátíramjának rövid tani a szakszókincset, nyelvvizsga-specifikusan felkészíti a hallgatókat úgy a szóleírása: beli, mint az írásbeli szakmai nyelvvizsgára. A tárgy által A kurzus támogatja, fejleszti és készségszinten, célzottan elmélyíti a kommunikáfejleszthető ciós készséget német nyelven, a hallott és olvasott szöveg értését, továbbá begyakompetenciák: koroltatja az alapvető vonatkozó szókincset és nyelvtani jelenségeket. A napi aktuális témák feldolgozása támogatja a véleményformálást idegen nyelven, a szöveg-feldolgozási gyakorlatok pedig fejlesztik a strukturáló készséget, a lényeglátást és segítik a tanulási stratégiákat is. A szituációs és képleírásos feladatok élővé és biztossá teszik az idegen nyelvi kommunikációt 29. Schule und Bildung A kurzus té30. Sprachen, Länder, Lernen makörei: 31. Beruf und Arbeit az eddig megszokottól részle- 32. Arbeitsbedingungen und Arbeitsplatz 33. Berufsausbildung und Karriere tesebben 34. Wirtschaft und Arbeit 35. Geld und Verwaltung 36. Klausurarbeit 37. Reisen und Verkehr 38. Unterkunft und Verpflegung 39. Kommunikation und Massenmedien 40. Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 41. Bürokommunikation 42. Staat und Gesellschaft 43. Klausurarbeit Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részletesebben

Szeminárium: egyéni és csoportos munka, kommunikatív és interkulturális tanítási módszerek felhasználásával. Célja mindenek előtt sokrétű színes kommunikációs-szituációs feladatok mentén az idegen nyelven történő folyamatos kommunikáció, a meglévő tudás fejlesztése és elmélyítése, az eltérő nyelvekből adódó problémák kontrasztív feloldása.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: rendszeres óralátogatás (három hiányzás megengedett), konstruktív órai munka, a két nagyobb ZH-dolgozat megírása, házi feladatok elkészítése Számonkérés módja: gyakorlati jegy folyamatos órai értékelés a szóbeli teljesítményre, fogalmazások értékelése. A szorgalmi időszakban 2 zárthelyi dolgozat írása, amely lefedi a félévi anyagot, valamint kisebb dolgozatok (pl. az órán feldolgozott vonzatos igékkel kapcsolatban) beütemezése a hallgatókkal előre egyeztetett időpontokban. Az aláírás feltétele:


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

 

részvétel a félévközi órákon (a TVSZ-ben engedélyezett hiányzásokkal), egy darab beadandó feladat határidőre történő elkészítése és leadása.

A sikeres gyakorlati érdemjegy feltétele:  a beadandó feladat minimum 50%-os teljesítményű elkészítése,  a zárthelyi dolgozatok és évközi munkák átlagának minimum elégséges teljesítése. A hallgató teljesítményének minősítése – a zárthelyi dolgozatok, valamint az évközi jegyek egyszerű számtani átlagolásával - százalékosan a következők szerint alakul: 0-50% elégtelen (1) 51-60% elégséges (2) 61-70% közepes (3) 71-80% jó (4) 81-100% jeles (5) Kötelező iroda- 1.Gernot Häublein, Martin Müller, Paul Rusch, Theo Scherling, Lukas Wertenschlag: MEMO. Wortschatz- und Fertigkeitstraining zum Zertifikat lom: Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Übungsbuch, Langenscheidt 2007 2.Häublein, Müller, Rusch, Wertenschlag: MEMO. Wortschatz- und Fertigkeitstraining zum Zertifikat Deutsch als Fremdsprache. Lernwortschatz Deutsch- Ungarisch. Langenscheidt, Berlin 1999. Büttner: Német–magyartársalgás. Deutsch-ungarisches Ajánlott iroda- 1.Peter Konversationsbuch. Lexika Könyvkiadó Székesfehérvár, 2004. lom: lehetőleg legyen 2.Horváthné Lovas Márta: Német nyelvtani gyakorlatok alap-; közép-; és felsőfoangol nyelvű kú nyelvvizsgákra. Lexika Kiadó Székesfehérvár 1994. irodalom is

A tárgy címe:

Szakmai nyelv II.

Tárgykód:

FN.O. KM 3032T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

0+4

Kreditpont:

Ajánlott félév:

4.

Tagozat:

Szak/szakirány:

FSZ: nemzetközi szállítmányozás, kereskedelmi szakmenedzser

A kurzus előfeltétele(i):

Szakmai nyelv I.

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Balog Mónika nyelvtanár Balog Mónika, Papp Vanda

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célja elsajátíttatni a hallgatókkal azokat a legfontosabb gazdasági témakörökhöz tartozó ismereteket és szókincset, amely nélkül nem lehet az üzleti életben érvényesülni, és amellyel képesek lesznek az élet különböző területein hatékonyan kom-

nappali


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

munikálni. A kurzus során kiemelt figyelmet kap az üzleti kommunikáció írásbeli és szóbeli formáinak begyakoroltatása, elősegítve ezzel az üzleti élet elvárásainak megfelelő hallgatói kompetenciák fejlesztését, a munkaerő-piaci esélyek növelését. A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy a témakörök megismerése mellett, a hallgatók nyelvi szintjének kiegyenlítésére törekszik, ezzel előkészítve a következő félév gördülékenyebb munkáját. A hangsúlyt a kommunikációra helyezzük, a piaci elvárások figyelembe vételével.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló kommunikációs helyzeteket megoldani. Kommunikációs képességeiket, és szakmai szókincsüket más tantárgyak tanulása során is jól alkalmazni.

A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

1. Marketing: how to sell goods and how to launch them on the market, learning about the 4 basic marketing devices. Watching marketing campaigns and doing case studies in sales. 2. Interviews with marketing consultants 3. Planning: learning how to be organized not just in real life situations, business as well. Making priority lists of life. 4. Talking about future plans: building our career with the help of listening to job interviews and doing job interviews together. Case studies of successful businessmen. 5. Conflict: solving and dealing with conflicts. Case studies on conflicts. 6. Negotiate solutions to problems: the language of expressing solutions and presenting ideas. 7. Managing people: how to deal with people and how to control them properly. 8. Improving ways to work together 9. Revision unit midterm test 10. New business: all the difficulties coming from starting a new business. 11. Dealing with numbers 12. Products: presenting products in forms of individual presentations.

Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részletesebben

Szeminárium: Kiscsoportos oktatás, váltakozva frontális- és csoportmunka, minél többször pármunka. Rendszeres önálló megszólalás az órákon, alkalmanként kiselőadások. (A módszertani fejlesztés eredményeként bővíthető, tárgyanként eltérő, változatos módszerek alkalmazhatók.)

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: Számonkérés módja: gyakorlati jegy Egy dolgozat megírása a félév során, melynél az elégséges szint a legalább 60%-os. A dolgozat pótolható ill. javítható a szorgalmi időszakban. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható a teljes félév anyagát magában foglaló dolgozattal. A gyakorlati jegy összetevőibe egyéb elemek is bekapcsolhatók, pl. beadandó házi feladat, órai röpdolgozat, prezentáció, házi dolgozat, csoportos feladatmegoldás értékelése, stb.) Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1. 2. 3.

New Insights into Business Graham Tallis and Tonya Frappe, 2008, Oxford University Press Articles from the internet and specialized technical news and magazines. Wikipedia

http://www.bbc.co.uk/ http://www.cnn.com/ Ajánlott irodalom: 10. Lázár A. Péter – Varga György: Angol-magyar, magyar-angol szótár Aquila Kiadó, Budapest 2000, ISBN 963 679 125 2 lehetőleg legyen angol nyelvű irodalom is


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Szakmai idegen nyelv II. Német FSZ

Tárgykód:

A tárgy jellege:

kötelező nyelvi tárgy

Óraszám:

0+4

Kreditpont:

4

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

NSZ, EU, KER

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Vogelné Takács Gabriella Aliné Dr.Peres Anna, Tóth Éva

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja a német gazdasági szaknyelv kifejezéseinek, szövegtípusainak, a németnyelvű országok jellemzőinek megismertetése, valamint a hallgatók nyelvtani biztonságának növelése, olvasás- és írás-, kifejező- és beszédkészségének fejlesztése.

A kurzus programjának rövid leírása:

A hallgatók megismerik és gyakorolják az irodai munkával, a munkaidővel és a munkavállalással kapcsolatos szókincset, kifejezéseket. Az ezzel összefüggő nyelvtani szerkezetek gyakorlásával fejlesztjük szövegértési és szövegalkotási képességüket. A hallás utáni megértést autentikus hang- és videofelvételek, multimédiás eszközök segítségével fejlesztjük.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük hétköznapi és szakmai környezetben idegen nyelven tájékozódni, számukra ismerős helyzetekben hallott és írott szövegek megértésére, helyes értelmezésére, egyszerűbb beszédhelyzetekben hatékony társalgásra és tájékoztatásra, egyszerűbb magán- és hivatalos levelek és más gyakoribb szövegek megfogalmazására, ismerős beszédhelyzetekben közvetítésre.

A kurzus témakörei:

Oktatási módszerek:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Szabadidő és hobby – Vonzatos igék Irodai kommunikáció - A melléknév fokozása és ragozása Kommunikációs eszközök – Igei szerkezetek Telefonálás – Indirekt kérdés Kérés, kívánság, szándék – Felszólító mód Napi tevékenységek – Elő- és utóidejűség Munkaidő-szabályozás – Szenvedő értelmű szerkezetek Munkaidő-típusok - A feltételes mondat Munkaidő kimutatások – Időhatározói mellékmondatok Álláskeresés – Udvarias kérés és felszólítás Önéletrajz, álláspályázat – A hivatalos levél Életpálya tervezés – Vonatkozói mellékmondatok

Szeminárium: Kiscsoportos oktatás, váltakozva frontális- és csoportmunka ill. pármunka. Rendszeres önálló megszólalás az órákon, alkalmanként kiselőadások. A hallás utáni értés gyakorlása CD-k és multimédiás eszközök segítségével.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Rendszeres számonkérés: minden héten rövid dolgozat a friss tananyaghoz kapcsolódóan + két összefoglaló dolgozat megírása a félév során. Ezenkívül rendszeres írásbeli házi feladatok és otthoni felkészülés után szóbeli kiselőadások. A zárthelyi dolgozatok közül egy pótolható ill. javítható a szorgalmi időszakban. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható a teljes félév anyagát magában foglaló dolgozattal. A gyakorlati jegy összetevői: a két zárthelyi dolgozat: 30%-30%, házi feladatok: 20%, órai szóbeli produkció: 20 %. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

Kurzuskönyv: Norbert Becker-Jörg Braunert: Alltag, Beruf&Co. 3. Kursbuch + Arbeitsbuch. Hueber Verlag, Ismaning, 2010

Ajánlott irodalom:

Dominique Macaire-Gerd Nicolas: Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Aufbaustufe. Lehrund Arbeitsbuch 2. Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, (zweite Auflage) 2004 Hering-Matussek-Perlmann-Balme: em-Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Hueber Verlag, Ismaning, 2002

www.dw.de www.studentweb.hu www.szotar.magyarnemet.hu

A tárgy címe:

Szállodaüzemeltetés

Tárgykód:

BFN-0-ISZ803E00 (ea.) és BFN-0-ISZ803S01 (gyak.)

A tárgy jellege:

kötelező szakmai törzstárgy

Óraszám:

1+2

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

FSZ nappali

Szak/szakirány:

Idegenforgalmi szakmenedzser (FSZ)

A kurzus előfeltétele(i):

-

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Magyar Márton Magyar Márton

Tanszék:

Turizmus Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szálláshelyek, különösképpen a szálloda üzemeltetés napi gyakorlati kérdéseivel, a különféle munkahelyek és munkakörök alapvető tartalmával, teendőivel.

A kurzus programjának rövid leírása:

A félév során az alábbi területek kerülnek ismertetésre: szálláshelyi üzemeltetési formák, szálláshelyi szervezeti hierarchia,Front Office, Housekeeping, F&B, háttértevékenységek, kiegészítő folyamatok, szállodai biztonság, egészségturizmus és szálloda kapcsolódási pontok, családbarát üzemeltetés, ellenőrzés a szállodában.


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló szállodai munkaterületek ellátására, akár beosztott, akár középvezetői szinten. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: rendszerben gondolkodás, lényegkiemelés, összefüggések meglátása, szakmai kapcsolatok a szállodaiparban és ehhez kapcsolódó társas kompetenciák.

A kurzus témakörei:

44. Jelenlét és együttműködés a szálláshelyi piacon: a.) a szálláshelyi piac szakmai szereplői, b.) a nemzetközi szállodaláncok szerepe, c.) a szálláshelyek jellemző üzemeltetési formái (menedzsment szerződés, franchise szerződés, stb. előnyei-hátrányai). 45. A szálláshelyi szervezet, a szervezeti kultúra I. a.) a személyzet kiválasztásának általános szempontjai, b.) a személyzet kiválasztásának szakmai szempontjai, c.) a Munka Törvénykönyvének vonatkozásai. 46. A szálláshelyi szervezet, a szervezeti kultúra II. a.) a dolgozókkal szembeni általános elvárások, b.) a dolgozókkal szembeni speciális elvárások, c.) a közép- és felsővezetőkkel szemben támasztott követelmények, d.) a szállodai személyzet csoportosítása különböző szempontok szerint. 47. A szálláshelyi szervezet, a szervezeti kultúra III. a.) a (csúcs)vezetők alkalmassága és feladatkörei; b.) a döntés és a vezetés feladatai, c.) vezetői típusok a szállodában. Az ergonómia szerepe általánosságban: a.) az ergonómia fogalma, célja, feladata, b.) az ergonómia fejlődéstörténete, c.) az antropometria szerepe a munkahelyek ergonómikus kialakításában, d.) a munkahelyi környezet vizsgálata (világítás, színek, zaj, mikroklíma). 48. Viselkedéskultúra a szállodában: a.) illem-etikett-protokoll-magatartás-erkölcs fogalmi tisztázása, b.) társasági megnyilatkozási formák a szállodákban. Ergonómia a szállodai tevékenységben: a vendéglátó és szállodai szolgáltatói folyamatok ergonómiai követelményei – vendég és dolgozói oldal. 49. Szállodai munkakörök – Room’s Division: a.) földszinti (Front Office) munkakörök, b.) emeleti munkakörök, c.) irányító, ellenőrző, vezetői munkakörök. 50. Munkaszervezés a vendégciklusok alapján I. Vendégciklusok és a Front Office feladatok: a.) a Front Office helye és szerepe a szállodai szervezetben, általános feladatok, b.) érkezés előtt (I. ciklus), érkezés (II. ciklus), c.) tartózkodás (III. ciklus), utazás (IV. ciklus), d.) az egyes ciklusok jellemző munkafeladatai, szakmai szervezésük. 51. Munkaszervezés a vendégciklusok alapján II. Vendégciklusok és a Housekeeping feladatok: a.) a Housekeeping helye és jelentősége a szálloda szervezetében, általános feladatok, b.) érkezés előtt (I. ciklus), érkezés (II. ciklus), tartózkodás (III. ciklus), utazás (IV. ciklus) jellemző munkafeladatai, s azok szakmai szervezése. 52. Munkaszervezés a Vendéglátás területén: a.) a Vendéglátás üzemegység helye és jelentősége a szálloda szervezetében, b.) a Vendéglátás üzemegység általános feladatai, c.) a szállodai ellátási lehetőségek (reggeli, Room Service, panziós rendszer, stb.). 53. Szállodai munkakörök – Vendéglátás üzemegység: a.) a vendéglátó munkakörökkel szemben támasztott speciális követelmények, b.) a vendéglátó munkakörök csoportosítása, c.) az F&B és Banketing üzemegység felépítése, jellemző munkafeladatai, s szervezésük. 54. Kiegészítő folyamatok és Egyéb szolgáltatások a szállodákban: a.) kiegészítő folyamatok helye és jelentősége a szálloda szervezetében, b.) karbantartás, rekonstrukció és fejlesztés a szállodában - Engineering & Maintenance, c.) egyéb (vendég)szolgáltatások a szállodában. Egyéb szolgáltatások és biztonság a szállodákban: a.) rendészeti feladatok, tulajdonés vagyonvédelem, b.) tűzvédelem, munkavédelem, egészség- és balesetvédelem a szállodában. 55. Egyéb szolgáltatások a szállodákban II. a.) a rekreációs és sportturisztikai szolgáltatások, a gyógyászat és a wellness megjelenése, szerepe a XXI. század szállodaiparában, b.) a Guest Realation Management / Guest Service jelentősége a szállodában. 56. Marketing – Értékesítés - Disztribúció – Szobafoglalás. Ügyviteli folyamatok a szállodaiparban: a.) a szállodai értékesítés szervezete, célja, feladata, csatornái, b.) a szállodai szobák foglalása - „Distribution – Reservation”, c.) az on-line disztribúció elő-


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

nyei, d.) a szobafoglalási rendszerek működtetésének alapelve, elemei, e.) szállodai szobaár-rendszerek, árstratégia, ár szegmentáció. 57. Családbarát menedzsment-koncepció a szállodaiparban: a.) a családbarát gondolkodásmód kialakulásának szükségessége, okai; b.) a „családbarát” fogalom meghatározása; c.) család-, baba- és gyermekbarát szolgáltatások; d.) Best Practice: TUI Family katalógus; Kinderhotels, Familotel, Kolping Hotel; e.) a Smiley minőségi jelrendszer adaptálása Magyarországra – Balatoni levél. 58. Ellenőrzés a szállodaiparban: a.) az ellenőrzések tárgya, b.) az ellenőrzések típusa: szakmai, funkcionális, kiemelt funkcionális ellenőrzések, c.) belső ellenőrzés: a management irányításával, tulajdonosi ellenőrzések, d.) külső ellenőrzés: állami-, önkormányzati- és érdekképviseleti ellenőrzések, e.) • az ellenőrzési módszerek gyakorlata a szállodákban: célellenőrzés, részleges ellenőrzés, szúrópróba szerinti ellenőrzés, átfogó ellenőrzés, mystery shopping, vendégkérdőívek, illetve vendégpanaszok, panaszlevelek értékelése. Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából a hallgatók az előadás-vázlatokat megkapják. Folyamatban van a tantárgyhoz az e-book megírása is. Szeminárium: Célja az elemzési eljárások és értelmezések szállodai gyakorlati példákon keresztül történő megismerése. Alkalmazott módszerek: a kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása (egyes szállodai üzemegységek operatív működtetése bizonyos házakban), valamint szállodalátogatás Budapest jelentősebb 3-, 4- és 5-csillagos egységeiben.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: (aláírás feltételei)   

részvétel a félévközi órákon (a TVSZ-ben engedélyezett hiányzásokkal), a kötelező szállodalátogatásokon való részvétel, a beadandó feladat határidőre történő elkészítése, leadása és szóbeli bemutatása.

Számonkérés módja: gyakorlati jegy / szóbeli kollokvium A teljesítmény mérése a foglalkozásokon való jelenlét (a TVSZ-ben engedélyezett hiányzásokkal) és az aktív részvétel, ill. a választott beadandó feladat (PowerPoint bemutató és „Vezetői összefoglaló” Word dokumentuma) értékelése alapján történik. Javasolt a témakörök feldolgozása során a primer információszerzés eszközei közül a kiválasztott szálloda megfelelő dolgozójával folytatott személyes interjú. A prezentáció során szemléltetésre képek és videó-felvételek is felhasználhatók. Az egyéni vagy páros munkában elkészített házi feladatokra (szállodai üzemegységek elemzése) megajánlott jegy szerezhető. A vizsgaidőszakban szóbeli kollokvium méri azon hallgatók tudását, akik nem szereztek megajánlott érdemjegyet. A kollokviumi tételek definíciókat és rövid, kifejtős kérdéseket (az egyes szállodai területekről) is tartalmaznak. A hallgató teljesítményének minősítése százalékosan a következők szerint történik: 0 - 50% elégtelen (1) 51 - 60% elégséges (2) 61 - 70% közepes (3) 71 - 80% jó (4) 81 - 100% jeles (5)

Kötelező irodalom:

1. Az előadások anyaga. + Vadas Gábor, dr.: Szálláshelyek, szállodák, KIT, Bp., 2006. 2. Győrffy Anna: Szállodatan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2004. 3. dr. Szalók Csilla- Fehér Tamásné: Szállodai ügyvitel, BGF KVIFK, Budapest. 4. dr. Szalók Csilla- Fehér Tamásné: Controlling a szállodaiparban, BGF KVIFK, Bp. 5. Magyar Márton: Szállodaipari aktualitások napjainkban, Magyarországra fókuszálva. In.: Jandala Csilla, Dr. (főszerk.): Acta Periodica 8. kötet. „A Magyar Tudomány Ünnepe – Összhang – Tudomány a gazdaságban és a társadalomban”. CD-kiadvány, Edutus Főiskola, Tatabánya-Budapest. pp. 182-202. 6. Gondos Borbála – Magyar Márton: Szállodai vendégelégedettség hatása az életminőségre. Budapest, Kodolányi János Főiskola – MTA Földrajztudományi Kutatóintézet – Magyar Földrajzi Társaság, „III. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium - Jól(l)ét és turizmus: utazók, termékek és desztinációk a boldogság és a boldogulás kontextusában” konferencia, 2011. szeptember 2.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

7. Magyar Márton: Interdependent relationship between hotel animation / entertainment and Guest Relation Management at the international club hotels. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, „Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia – Válságkezelés a tudomány eszközeivel”, 2011. augusztus 25-26. 8. Magyar Márton: About problems and opportunities in measuring service quality and guest satisfaction in the Hungarian hotel industry. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, „Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia – Válságkezelés a tudomány eszközeivel”, 2011. augusztus 25-26. 9. Gondos Borbála – Magyar Márton: Relationship between Quality of life and Guest satisfaction in the Hungarian hotel industry. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, „Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia – Válságkezelés a tudomány eszközeivel”, 2011. augusztus 25-26. Ajánlott irodalom:

A tárgy címe:

Fehér Tamásné - Schablik Vilmos, Dr.: Szállodai ismeretek, Szókratész, Bp., 2005. Bártfai Endre: Szállodai alapismeretek. BGF KVIFK, Bp., 2002. Szalók Csilla, Dr. - Fehér Tamásné: Szálláshelymenedzsment. BGF KVIFK, Bp., 2007. Hutiray Judit, Rita Rallston: Emberi erőforrás menedzsment. A human resource management elmélete és gyakorlata a turizmusban, különös tekintettel a szállodaiparra. Bp, BGF KVIFK, 2005. Távoktatási Tk. 5. Vadas Gábor, dr. – Fencsik Ferenc: Rendezvények szállodában. KIT, Budapest, 2007. 6. Papp Ilona, Dr. (szerk.): Szálloda- és vendéglátásmenedzsment. AULA, Budapest, 2009. 7. Georg Seitz: Hotelmenedzsment. Bp, Springer Kiadó, 2000. 8. Brachna János: Balaton – Európa Családi Tava. A turizmus családbarát jellegének fejlesztési lehetőségei a Balaton régióban. Előadás a Balaton Fejlesztési Tanács ülésén, 2009. december 14-én. (Letölthető a www.tutsz.org honlapról) Társszerző: Magyar Márton. 9. Sz.n.: Tények és lehetőségek. „A Balaton: Európa Családi Tava.” In.: Turizmus Trend, 2010/3. szám, p. 27. 10. Wagner Zsuzsa: Ételérzékenyek szállodája. In.: Turizmus Panoráma, 2010/9. szám, p. 54-55. 11. Hazai és külföldi szállodák, szállodaláncok, utazási irodák, tour operátorok, on-line foglalási portálok oldalai 12. Turizmus Panoráma Bulletin és Napi Turizmus hírlevelek 13. Szakmai honlapok és folyóiratok, magazinok 1. 2. 3. 4.

Számviteli alapismeretek

Tárgykód:

A tárgy jellege: Óraszám:

2+2

Kreditpont:

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

Szak/szakirány:

Felsőfokú szakképzés

nappali

A kurzus előfeltétele(i): Tárgyfelelős: Oktató(k):

Barna Éva, Dr. Melles Hagos Tewolde

Tanszék:

Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg, a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók számviteli kötelezettségeit, a számviteli információ szolgáltatás szükségességét. Szerezzen ismereteket a vállalkozások alapvető gazdasági eseményeiről, a bizonylati rendről, a könyvvezetési szabályokról.

A kurzus programjának rövid leírása:

A vállalkozások vagyonának értékelésével, nyilvántartásával és a vagyon változásának feljegyzésével kapcsolatos könyvelési szabályok megismerése, valamint a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről szóló beszámoló elkészítése.


2012/2013. I. félév A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gazdálkodók vagyonában bekövetkezett gazdasági események vagyonra-eredményre gyakorolt hatásának felismerésében. Tudja alkalmazni a vállalkozói vagyon értékelési lehetőségeit. Ismerje fel a különböző beszámoló elemek – mérleg-eredménykimutatás-cash-flow- közötti összefüggéseket. Legyen képes elemzési módszerekkel értékelni a vállalkozásokat.

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

A számviteli szabályozás szükségessége. A számviteli törvény, a számviteli kötelezettségek. 2. A vállalkozás vagyonának részletezése a mérleg alapján. A mérleg elemei, a befektetett és a forgóeszközök, a saját tőke és a kötelezettségek. 3. A könyvvezetési szabályok, a bizonylati rend, a számviteli szolgáltatások. A számviteli beszámolók típusai, részei. 4. Az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet tartalma. 5. A gazdasági események típusai, (alapvető-összetett) a kettős könyvvitel szabályai. A főkönyvi számla, az idősoros és számlasoros könyvelés, a főkönyvi kivonat. 6. A leggyakrabban előforduló gazdasági események könyvelése a kettős könyvvitel keretében, nyitástól zárásig. 7. A számviteli politika és a számviteli alapelvek. 8. Számviteli értékelési szabályok. Eszközök bekerülési értéke, nyilvántartási érték, valutadeviza választott árfolyam, készletek FIFO, átlagár. 9. A jövedelem elszámolás szabályai. 10. Cash-flow és mérleg. A vállalkozások megítélése a beszámoló elemzésén keresztül. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatószámai. 1.

Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részletesebben

Előadás: Célja a számviteli alapfogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. Szeminárium: Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás. (A módszertani fejlesztés eredményeként bővíthető, tárgyanként eltérő, változatos módszerek alkalmazhatók.)

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: A félév elfogadásának feltétele: a jelenléti követelményeknek való megfelelés. Jelenlét csak akkor regisztrálható, ha a hallgató a Neptunban hozzá rendelt szemináriumon vesz részt. Legfeljebb 3 (80 perces) gyakorlati foglalkozásról való hiányzás megengedett. A hiányzás igazolása nem szükséges, és több hiányzás, igazolással sem lehetséges. Igazolatlan a hiányzása annak a hallgatónak, aki a gyakorlati foglalkozásra az előírt felszerelést (pl. letöltendő órai feladat-lap, példatár, előadás slide, számológép stb.) nem hozza magával.

Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: gyakorlati jegy részvizsgával megszerezhető, félév közben megírt 2db zárthelyi dolgozat együttesen legalább 60 %-os teljesítésével. A szemeszter végén 1 zh javítható vagy pótolható. A vizsgaidőszakban a gyakorlati jegy egyszer javítható.

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom: lehetőleg legyen angol nyelvű irodalom is

Dr. Sztanó Imre: Számviteli alapismeretek Perfekt 2006. 2000. Évi C. törvény a számvitelről Előadások anyaga PPT formában Barna Éva: Számvitel I. (alapismeretek) munkafüzet ( főiskolai szerkesztés) e-tananyag Dr. Siklósi Ágnes – Veress Attila: Könyvvezetés és beszámolókészítés Saldo 2012. Rezsabek Angéla: Munkafüzet a kettős könyvvitelhez MKVK-OK 2008.

Borbély Katalin:Számvitel Talentum 2002. Borbély Katalin-Szlávik András: Számviteli példatár Talentum


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Tárgyalástechnika és prezentációs tréning

Tárgykód:

TFN-0-KM204S01

A tárgy jellege: Óraszám:

0+2

Kreditpont:

2

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

nappali FSZ

Szak/szakirány:

Kereskedelmi szakügyintéző / Nemzetközi szállítmányozás

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Papp Vanda Götz Edina, Papp Vanda

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek érthető, a hallgatóságot lekötő módon, a megfelelő technikai eszközök használatával megtartani egy prezentációt. A tárgyalástechnikai résznél hangsúlyt a tárgyalás előkészítésére, a támogató feladatok ellátásra, illetve a tárgyalás menetének követésére helyezzük. A kurzus célja, hogy a hallgatók tudatosabbá és hatékonyabbá válnak a tárgyalások előkészítésében és lebonyolításában. A hallgatók a retorikai és nyelvi eszközök elsajátításával kezdik a felkészülést. A második rész tárgyalástechnikai és prezentációs tréning. Itt a tárgyalást megelőző felkészülésről, háttérmunkákról, majd a tárgyalás fázisairól és a különböző tárgyalás- és tárgyalótípusokról esik szó. Átvesszük a hatékony prezentáció legfontosabb jellemzőit, a prezentációk típusait (pl. termékprezentáció vagy ajánlatot ismertető). A kurzus végére a hallgatóknak képesnek kell lenniük egy – meghatározott közönségnek szóló – prezentáció elkészítésére, annak előadására. Nagy hangsúlyt helyezünk a folyamatos, érthető beszédre, a megfelelő eszközök használatára. A hallgatók alaposabban és magabiztosan fognak felkészülni a tárgyalásokra; megtanulják hatékonyan felhasználni a partnerről szerzett információkat; hatékonyan fogják saját érdekeiket képviselni. Megtanulják felismerni a tárgyalófél elkötelezettségének jeleit és kezelni az ellenérveket.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1. A tárgyalás fogalma, lehetséges kimenetelei. Pozíciók és taktikák, a pozícióból való tárgyalás hátrányai 2. A 8 fázisú tárgyalási modell, az egyes fázisok részletes ismertetése. Az előkészítés fontossága, Csoportos tárgyalás, előnyök, hátrányok 3. A célok kitűzése: optimális cél, minimális cél; tárgyalási stratégia: a tárgyalópartnerek céljai, várható reakciói és kezelésük (NYP, CP, TELA)

Kérdezési technikák, a kérdezési terv A meggyőzés folyamata, érvrendszer felállítása A jó és a rossz prezentáció jellemzői Retorikai elemek – szöveg, amire felfigyelnek és emlékeznek Slideshowbusiness – mi kerüljön a diára? Kérdések, ellenvetések kezelése Kritikus helyzetes a tárgyalás folyamatában. Konfliktusok kezelése, a személyes vetélkedés elkerülése. Visszatérés a kulcskérdésekhez. A nem együttműködő partner. 11. Zárási technikák 12. Prezentációk 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Oktatási módszerek:

Szeminárium: A kiadott kötelező olvasmányok, cikkek órai feldolgozása, megvitatása. Helyzetgyakorlatok, retorikai gyakorlatok kiscsoportos formában, videók elemzése közösen. Az órán előadott tárgyalási szimulációk és prezentációk elemzése, csoportos értékelése.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Órai aktív részvétel a csoportos mini-tárgyalásokon és rész-prezentációkon (30%), egy zárthelyi dolgozat, amelynél az elégséges szint minimum 60% (40%) és egy csoportos prezentáció előadása (30%). Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

9. Gulyás Gábor: Prezentáció az üzleti életben. MÜTF.2007 10. Hofmeister-Tóth Ágnes – Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Budapest. Akadémiai K. 2007.

Ajánlott irodalom:

11. Molnár

Cecília

Sarolta:

Mondjam

és

mutassam?

Egyszerre?

online:

http://www.nyest.hu/hirek/mondjam-es-mutassam-egyszerre

12. Fisher – Ury – Patton: A sikeres tárgyalás alapjai. Budapest, Bagolyvár, 1997 13. Pease, A. – Garner, A. Szó-beszéd. A társalgás művészete. Bp. Park Kkiadó 1997. 14. Ertl, D – Gordon, M. Best practices: Negotiating - What’s the point of the deal, really? online: http://www.iveybusinessjournal.com/topics/strategy/best-practices-negotiating-whats-thepoint-of-the-deal-really

A tárgy címe:

Turizmusföldrajz II.

Tárgykód:

A tárgy jellege:

kötelező

Óraszám:

2

Kreditpont:

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

Szak/szakirány:

Idegenforgalmi Szakmenedzser

nappali

A kurzus előfeltétele(i): Tárgyfelelős: Oktató(k):

Gondos Borbála Gondos Borbála

Tanszék:

Turizmus

A tárgy célja:

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a világ ezen belül is leginkább Európa turizmus földrajzának adottságait, illetve a nemzetközi turizmus aktuális folyamatait. A tárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek ezen országok, régiók adottságaival, vonzerőivel illetve a belőlük kialakítható turisztikai termékekkel.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tantárgy a legfontosabb küldő és fogadó országokkal foglalkozik, elsősorban Európára fókuszálva, továbbá fontos témakört jelent a transznacionális kapcsolatok és az utazási szokások és ezek változásának tárgyalása.


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatók tisztában lesznek elsősorban Európa földrajzával, a legfontosabb küldő és fogadó országokkal, továbbá az aktuális nemzetközi turizmusra vonatkozó folyamatokkal és az utazási szokásokkal. Ezen tudás birtokában képesek az egyes országok turizmusának ismertetésére, hozzájuk kapcsolódó adatok gyűjtésére, utazások szervezésére, turisztikai termékek kialakítására. A tárgy hozzájárul a rendszerben való gondolkodás, kreativitás képességek fejlesztéséhez.

A kurzus témakörei:

1. A nemzetközi turizmus régiók szerinti alakulása+országcsoportok kiosztása: a világ turisztikai régióinak ismertetése, érkezési számok és megoszlások 2. UNWTO előrejelzései: az előrejelzések és tényleges adatok ismertetése 3. Az Európai Unió turizmusa: az EU-hoz való csatlakozás következménye, érkezési számok, tendenciák 4. Transznacionális kapcsolatok az Európai Unióban: az együttműködések módja, jellege, jelentősége és szerepe, elsősorban a turizmus területén. 5. Az Európai lakosság utazási szokásai I.: nem, kor, végzettség, időtartam, területi megoszlás stb. szerint 6. Az Európai lakosság utazási szokásai II.: nem, kor, végzettség, időtartam, területi megoszlás stb. szerint 7. Legfontosabb fogadó országok: Franciaország, USA, Kína, Spanyolország, Olaszország 8. Legfontosabb fogadó országok: Franciaország, USA, Kína, Spanyolország, Olaszország 9. Legfontosabb küldő országok: Németország, USA, Kína, Egyesült Királyság, Franciaország 10. Legfontosabb küldő országok: Németország, USA, Kína, Egyesült Királyság, Franciaország 11. Feltörekvő országok a turizmusban: Kis tigrisek 12. Közlekedési hálózatok

Oktatási módszerek:

Előadás: Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, segítségül néhány diasort megkapnak. Az előadások mellett 1-2 film vetítése.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: oktatáson való részvétel, az előre megadott országcsoport prezentációjának elkészítése, prezentálása. Számonkérés módja: kollokvium

Kötelező irodalom:

11. órai anyag+prezentációk 12. Dr. Jandala Csilla (2006): Fogyasztói szokások változása a turizmusban. 13. UNWTO honlapja 14. Gyuricza László: A turizmus nemzetközi földrajza, Dialog Campus Kiadó, 2008

Ajánlott irodalom:

15. Turizmus Bulletin egyes számai 16. Magyar Turizmus Zrt. kiadványai 17. Magyar Turizmus Zrt. honlapja


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Vendéglátóipar ismeretek

Tárgykód:

A tárgy jellege: Óraszám:

2

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

1.

Tagozat:

FSZ

Szak/szakirány:

ISZM, VSZM

A kurzus előfeltétele(i): Tárgyfelelős: Oktató(k):

Hercz Ágnes

Tanszék:

Turizmus

A tárgy célja:

A hallgatók sajátítsák el és alkalmazzák a vendéglátás alapfogalmait, ismerjék meg a szakma kialakulásának történetét, helyezzék el a tevékenységet a gazdaságban és a turisztikai szolgáltatások között, és ismerkedjenek meg a vállalkozások alapításához, működtetéséhez szükséges alapismeretekkel. Legyenek tisztában a vendéglátó folyamatok szervezési sajátosságaival. A hallgatók a félév során megismerkednek a gasztronómia és vendéglátás történelmével, a mai fogalmi rendszerekkel és jogszabályi háttérrel. Megtanulják az üzletek csoportosítási, tipizálási lehetőségeit és az egyes üzletkörökre jellemző működési sajátosságokat. Megismerkednek a vendéglátás szervezésének és részfolyamatainak sajátosságaival, illetve a catering tevékenység szervezési sajátosságaival és protokolljával. A kurzus elvégzése után a hallgatók ismerni fogják a vendéglátás szakmai sajátosságait, alkalmazni tudják a legfontosabb vonatkozó jogszabályokat, és képesek lesznek kisebb vendéglátóhelyek kialakítását, fő- és kiegészítő munkafolyamatait- és munkaköreit megtervezni.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

1. hét

A vendéglátás definiálása, és kialakulása. Táplálkozás és vendéglátás a különböző korokban, a nemzetközi vendéglátás története. 2. hét A hazai vendéglátás története, különös tekintettel a modern vendéglátás kialakulására. Az egyes üzletkörök megjelenése a hazai kínálatban, a jelenlegi kínálat a számok tükrében. 3. hét A vendéglátás meghatározása, fő tevékenységi körei, gazdasági és társadalmi jelentősége. Vendéglátás és turizmus kapcsolódási pontjai 4. hét A vendéglátásra vonatkozó legfontosabb jogszabályok, vendéglátó üzlet kialakításának és működtetésének jogszabályi háttere. Élelmiszerbiztonság, HACCP 6. hét A vendéglátás üzlethálózata. Az egyes üzlettípusok kialakításának jellemzői, tárgyiés személyi feltételek, kínálat, szolgáltatások. Üzletkörök, üzletprofilok, üzlettípusok a vendéglátásban, Étel- és italszolgáltató létesítmények 7-13. hét A vendéglátó tevékenység rendszerszemléletű elemzése, a munkafolyamatok szervezése, az egyes folyamatokhoz kapcsolódó személyi- és tárgyi feltételek kialakítása 7. hét Beszerzés – a beszerzési folyamatok definiálása, részfolyamatai, szervezési sajátosságai, szerződéstípusok a vendéglátóipari beszerzésben 8. hét Raktározás – a raktározás fogalma, célja, szükségessége. A raktározás szervezésének sajátosságai, raktártípusok az egyes üzletkörök esetén 9. hét Termelés – a termelés fogalma és részfolyamatai. A termelés tervezése, szervezése, a szükséges tárgyieszközök és személyi feltételek kialakítása 10. hét Értékesítés I. – az értékesítés fogalma, szervezési sajátosságai és munkafolyamatai. Értékesítési dolgozókkal szemben támasztott követelmények 11. hét Értékesítés II. – az értékesítési csoportosítása, értékestési módok és formák 12. hét Szolgáltatások – a szolgáltatások szervezésének sajátosságai, különös tekintettel a


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

felszolgálás szervezésére. Felszolgálási stílusok 13. hét Kiegészítő- és melléktevékenységek szervezése, adminsztráció, fekete- és fehérmosogatás 14. hét Árképzés a vendéglátásban, anyaghányad, ELÁBÉ, haszonkulcs, árrés fogalma és tervezése. Hagyományos és korszerű árképzési technikákj 15. hét Vendéglátóipari rendezvények szervezési sajátosságai, catering az üzlethelyisegen belül- és kitelepüléssel. Oktatási módszerek:

Elméleti előadás, ppt támogatással, a kis létszámból adódóan a hallgatók aktív részvételével, az árképzésnél néhány gyakorlati számolási feladattal.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Az órákon való aktív részvétel. Számonkérés módja: íráabeli beszámoló, mely 50%-os teljesítménytől kerül elfogadsára

Kötelező irodalom:

Burkáné Szolnoki Ágnes: Vendéglátó ismeretek, KIT Vonatkozó jogszabályok, rendeletek

Ajánlott irodalom:

Bádonyi Mihály: Vendéglátó szakmai ismeretek a modulrendszerű képzésben, KIT, Bp., 2009.


NAPPALI 2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Adatbázis menedzsment

Tárgykód:

BN-3-2104T

A tárgy jellege:

szaktantárgy

Óraszám:

1+2

Kreditpont:

4

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / E-kereskedelem

A kurzus előfeltétele(i):

Információrendszerek

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Magyarics Mónika PhD Magyarics Mónika PhD

Tanszék:

Kereskedelem és Marketing Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat az adatbázis tervezésének lépéseivel és az adatmodellezéssel, a rendszerek működése közben fellépő problémákkal és azok orvoslásának lehetőségeivel. A tárgy egy konkrét adatbázis megtervezésére és megvalósítására helyezi a hangsúlyt adatbázis-kezelő rendszer segítségével. A hallgatók a gyakorlatban láthatják és kipróbálhatják az adatkinyerést az adatbázisból, megismerkedhetnek a mai adatbázis-kezelő rendszerek lehetőségeivel, valamint bepillantást nyerhetnek az adatbányászat módszereibe és alkalmazási területeibe. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük szakmailag pontosan megfogalmazni vállalkozásuk adatbázisának követelményeit, együttműködni az informatikusokkal, kisebb rendszer esetében önállóan megtervezni és meg is valósítani az adatbázist. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: elemző képesség, logikus gondolkodás, problémamegoldás, rendszerszemlélet.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1. Adat, információ, tudás, fogalma; adatbázis, adatbázis-kezelő rendszerek, adattárházak, adatbányászati eszközök jellemzői, alkalmazási lehetőségek a gyakorlatban. 2. Adatmodellezés a gyakorlatban. E/K modell. Kulcs fogalma. Kapcsolatok jellemzése. Redundancia (felismerése és kiküszöbölése, módosítási-törlési anomáliák). 3. Adatbázis-kezelő rendszerek típusai és működési alapelvük. Adatbázis-építés. 4. Adatbázisok létrehozása az MS Access program segítségével (adattáblák, szűrések, kapcsolatok, lekérdezések, űrlapok, jelentések, vezérlőelemek használata). 5. Az SQL (Structured Query Language) alapjai. 6. Az SQL szerver telepítése, működése és használata. 7. Többfelhasználós adatbázis-kezelő rendszerek problémái használat közben, tranzakció-kezelés. 8. Adatbányászati technikák és alkalmazásuk a gyakorlatban. 9. Webáruházak szerkezeti felépítése.

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Szeminárium: Célja az adatbázis-építés konkrét feladatokon történő gyakorlása, és a hallgatók által a gyakorlatból hozott problémák megbeszélése. Egy-egy téma a hozzá kötődő feladatlappal számítógépes megoldása. Projektor használata a közös feldolgozáskor. További gyakorló feladatok az önálló és az otthoni munkához. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: A kellő számú előadáson és szemináriumon résztvevő hallgatók négy részfeladatot teljesítenek: egy elméleti teszt, egy idegennyelvű esettanulmány feldolgozása és előadása, egy számítógépes dolgozat megírása, egy projekt leadása a félév során, miközben mindegyik résznél elégséges szint a legalább 60%-os teljesítmény. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Csak azt a részt kérjük számon, melyből a szorgalmi időszakban nem megfelelő a teljesítmény szintje.

Kötelező irodalom:

1. A Neptun rendszerbe feltöltött tananyagok.

Ajánlott irodalom:

1. MS Access 2007 súgója 2. http://informatika.gtportal.eu/ tananyag Adatbázis-kezelés témaköre 3. http://office.microsoft.com/huhu/results.aspx?qu=Access+2007&origin=FX010064710 4. Rolland, Fred: Adatbázisrendszerek, Panem Könyvkiadó 2002 5. Tringer Éva – Fodor Ildikó: Adatbáziskezelés, Kossuth Kiadó 2003 6. Han J., Kamber, M.: Data mining – Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers, 2006

A tárgy címe:

Alkalmazott informatika

Tárgykód:

BN-0-2049T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

0+2

Kreditpont:

1

Ajánlott félév:

IV.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

Informatika, Statisztika II.

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Magyarics Mónika PhD Fehér Péter PhD

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a gazdasági életben előforduló modellek, optimum számítások számítógépes megoldására, valamint az alapvető statisztikai számítások számítógép segítségével való elvégzésére gyorsan és hatékonyan. A kapott eredményeket, összefüggéseket a hallgatóknak tudni kell értelmezniük és ábrázolniuk áttekinthetően és esztétikusan. A tárgy konkrét feladatok megoldására helyezi a hangsúlyt táblázatkezelő program segítségével.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló optimalizációs és statisztikai feladatok készségszinten történő megoldására, valamint értelmezésére is. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: elemző képesség,


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

logikus gondolkodás, problémamegoldás, rendszerszemlélet.

A kurzus témakörei:

27. Operációkutatás feladatok: a Solver megismerése általános feladatokon keresztül, modellalkotás alapján megoldható feladatok, egyszerű optimalizálási eljárások (keverési-, gyártási feladatok), érzékenységvizsgálat, szállítási feladatok, hátizsák feladatok, halmazfedési feladatok, hozzárendelési feladatok, darabolási feladatok, létszámütemezési feladatok és megoldásaik, nem lineáris modellek és megoldásaik. 28. Statisztika: leíró statisztikai függvények és szolgáltatások, osztályközökbe sorolás függvénynyel és szolgáltatással, részminták statisztikája: részösszegek, üzleti kimutatások készítése, regresszió- és trendszámítás függvényekkel és diagramon.

Oktatási módszerek:

Előadás: nincs Szeminárium: Célja a témakörök feladatokon történő gyakorlása, és a hallgatók által a gyakorlatból hozott problémák megbeszélése. Egy-egy téma általános ismertetése után a hozzá kötődő feladatlappal számítógépen a gyakorlati alkalmazás megismerése. Projektor használata a közös feldolgozáskor. További gyakorló feladatok az önálló és az otthoni munkához. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: A kellő sok szemináriumon jelen lévő hallgatók két zárthelyit írnak: operációkutatás, statisztika. Mindkettőnek legalább 60%-osnak kell lenni, együtt pedig el kell érjék a 60%-ot az érvényes gyakorlati jegyhez. Egy dolgozat az utolsó héten pótolható. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Csak azt a részt kérjük számon, melyből a szorgalmi időszakban nem megfelelő a teljesítmény szintje. Kovács Ferenc – Kovács Gergely: Modellek és megoldások, Tatabánya, 2007.

Kötelező irodalom:

1. 2.

Ajánlott irodalom:

1. Wayne L. Winston: Microsoft Office Excel 200:7 Data Analysis and Business Modeling,

A Neptun rendszerbe feltöltött tananyagok. Microsoft Press, 2007

2. Az MS OFFICE 2007 Súgója 3. http://office.microsoft.com/hu-hu/ 4. http://www.microsoft.com/en/us/default.aspx

A tárgy címe:

Tárgykód:

Adótan

BN-0-B5001T

A tárgy jellege:

C.1. Kötelező alapszak tárgy

Óraszám:

0+2

Kreditpont:

2

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Gazdálkodási és menedzsment

A kurzus előfeltétele(i):

Általános és gazdasági jog; Számvitel I.

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna PhD Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna PhD


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

Tanszék:

Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy az Adózási ismeretek tárgy alapismereteire építve, gyakorlati oldalról, példákon és esettanulmányokon keresztül ismerje meg a hallgató a főbb hazai adónemek működését, azok alapvető anyagi és eljárási szabályait, törekedjen az állandóan változó ismeretanyag permanens aktualizálására. A kurzus - a hallgatók alapvető anyagi és eljárási adóismereteit feltételezve - a hazai adórendszer fő adónemeinek gyakorlati működését modellezi. Esetpéldákon és esettanulmányokon keresztül tapasztalhatja meg a hallgató a személyi jövedelemadó, a táradalombiztosítási kötelezettségek, a társasági adó, az általános forgalmi adó, a vagyoni típusú adók, az iparűzési adó, és egyéb közterhek, valamint az eljárási rend kiemelt területeinek gyakorlatban való alkalmazását. Jogszabály értelmezés, szabályok gyakorlati alkalmazása, rendszerben való gondolkodás, lényeglátás, összefüggések felismerése; tartalmi és időbeli pontosság. Nyitottság az új információkra, igény a törvényi szabályozás nyomonkövetésével az állandóan változó ismeretanyag aktualizálására. A megszerzett adózásbeli tudás alkalmazásának képessége kapcsolódó gazdasági tárgykörökben (pl. számvitel, pénzügyi tervezés, üzleti tervezés, vállalati pénzügy stb.) A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek kiemelt adózási problémákat, feladatokat a gyakorlatban megoldani, alapvető adótervezési döntéseket hozni.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1-2. Példák és esettanulmányok a magánszemélyek jövedelemadózása köréből. 3. Járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettségek példákon keresztül. 4. Az elektronikus (1208) adóbevallás gyakorlata számítógépes környezetben. 5-6. Feladatok, esetpéldák az általános forgalmi adózás köréből. 7-8. Példák, esettanulmányok a társasági adó témaköréből. 9. Feladatok a helyi adókra. 10. Példák az illetékek területéről 11. Vállalkozói adók a gyakorlatban. 12. Példák egyéb adójellegű fizetési kötelezettségekre. 13. Adóeljárás, az adózás rendje gyakorlati oldalról. 14. Adóaktualitások

Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részletesebben

Szeminárium: tanári vezetésű, hallgatói dominanciájú probléma- és feladatmegoldó gyakorlati foglalkozások (nagyban építve a folyamatos és rendszeres hallgatói munkára). A hallgatók a neptunból tölthetik le a feladatlapokat, amit magukkal hoznak az órára. Bármilyen segédanyagot (pl. előadás ppt-t, szakkönyvet, jogszabályszöveget stb.) használhatnak a csoportmunkában történő probléma, ill. esetpélda megoldásokhoz. Az óra végén tanári vezetéssel a csoportok válaszai alapján áll össze a számítási feladatokat is magában foglaló komplex esettanulmány összefoglaló megoldása.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Jelenléti követelmény: a félév során legfeljebb három 90 perces tanóráról való hiányzás megengedett. A hiányzás igazolása nem szükséges, és több hiányzás, igazolással sem lehetséges. Igazolatlan a hiányzása annak a hallgatónak, aki a gyakorlati foglalkozáson az előírt eszközökkel nem rendelkezik. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: A szemináriumi anyag, valamint a megadott írott és elektronikus tananyag, továbbá a kijelölt kötelező irodalmak ismeretére épülő adótan írásbeli részvizsga megírása, és az adózási ismeretek részvizsgával együtt legalább 60 %-os eredmény elérése. Az „adózási ismeretek és adótan” írásbeli kollokvium értékelése ötfokozatú skálán történik. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1. Az szemináriumok anyaga, feladatai, esettanulmányai. 2. Sándorné Új Éva, Benkőné Dr. Deák Ibolya: Adózási feladatok és megoldások, Bp. Saldo 2012. 3. A tematikában érintett hatályos (2012. évi) hazai adó-joganyag (adótörvények). 4. A Neptunban a tárgyhoz rendelt további írott és elektronikus tananyagok.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Ajánlott irodalom:

A tárgy címe:

1. Balláné N.K.–Paróczai Pné: Adó, illeték, társadalombiztosítás Példatár Perfekt, Bp. 2012. 2. Dr. Herich György: Adó Teszt és Példatár 2012. Penta Unió, Pécs 3. Main recent tax measures by country In: Taxation trends in the EU 2010, source: EC 4.

Tárgykód:

Adózási ismeretek

BN-0-B5005T

A tárgy jellege:

B.1. Egységes üzleti alapozó tárgy

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Turizmus és vendéglátás

A kurzus előfeltétele(i):

Általános és gazdasági jog; Számvitel I.

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna PhD Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna PhD

Tanszék:

Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja az adózással kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása, és az adók működési rendszerének megértése, amelyek birtokában a hallgató képes eligazodni a hazai adórendszer főbb adónemeiben, és mind magánszemélyként, mind vállalkozási oldalról tisztában van a legfontosabb adókötelezettségekkel. Az adózással kapcsolatos alapfogalmak és elvek elsajátítása majd az egyes adótípusok funkciójának, jellemzőinek megismerése elméleti megalapozást ad a tárgy konkrét adókkal foglalkozó témáihoz. A kurzus legnagyobb részben a hazai adórendszer fő adónemeinek alapvető anyagi és eljárási szabályait tárgyalja. Szisztematikus módon, sok szemléltető esetpéldával mutatja be a jövedelemadók, a fogyasztást terhelő adók, a vagyoni típusú adók, a környezeti adók, a táradalombiztosítási kötelezettségek, és egyéb közterhek, valamint az eljárási rend előírásait. A kurzus átfogó képet ad az európai uniós adóharmonzációról, az adóreformokról. Jogszabály értelmezés, rendszerben való gondolkodás, lényeglátás, összefüggések felismerése; tartalmi és időbeli pontosság. Nyitottság az új információkra, igény a törvényi szabályozás nyomonkövetésével az állandóan változó ismeretanyag aktualizálására. A megszerzett adózásbeli tudás alkalmazásának képessége kapcsolódó gazdasági tárgykörökben (pl. számvitel, pénzügyi tervezés, üzleti tervezés, vállalati pénzügy stb.)

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1. Bevezetés. Adózási alapfogalmak, alapelvek (az adó fogalmi elemei, jogi szabályozása; az adó alanya, tárgya és mértéke, az adók közgazdasági funkciói, az adók csoportosítása, főbb típusai; az adóztatás általános alapelvei) 2. A magánszemélyek jövedelemadója I. (adómentes-adóköteles bevétel, költségelszámolás az szja-ban; az adóköteles jövedelmek három típusa; együttadózó jövedelmek sajátosságai, csoportjai és konkrét esetei; az összevont adóalap és az adóalapcsökkentés lehetőségei; a számított adó és az adót csökkentő tételek, adókedvezmények; az adórendelkezés esetei és feltételei; munkáltatói és kifizetői adóelőleg szabályok példákkal). 3. A magánszemélyek jövedelemadója II. (az egyéni vállakozó személyi jövedelemadózásának három szintje; a különadózó jövedelmek: a vagyonátruházás jövedelme példákkal, a kamat, az árfolyamnyereség, az osztalék, a tartós befektetések, a vegyes jövedelmek stb. adózása; a kifizető adóterhe melletti juttatások szabályai; az éves szja kötelezettség meghatározása, az szja bevallása)


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

4. A szociális biztonság rendszere, és a fedezetéül szolgáló társadalombiztosítási járulékok, hozzájárulások (a szociális biztonság rendszerének kötelező és opcionális elemei; az öngondoskodás lehetséges formái; a hazai tb-nyugdíjrendszer ellátásai, a kötelező egészségbiztosítás ellátásai: egészségügyi szolgáltatások, pénzbeli és baleseti ellátások; a biztosítotti jogviszony, a járulékalap elemei, a kötelező járulék- és hozzájárulás fizetés mértékei, alsó és felső határok; az egészségügyi szolgáltatási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, a szakképzési hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás; kedvezményes közteherviselési formák; a nettó bér és a teljes bérköltség meghatározása számpéldákon keresztül; a kapcsolódó bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek) 5. A társasági adó rendszere I. (a társasági adókötelezettség tárgyi feltételei és alanyai, teljes körű és korlátozott adókötelezettek; a számviteli adózás előtti eredmény és társasági adóalap viszonya; tényleges és elvárt adóalap; az adózás előtti eredményt módosító tételek célja és technikája; a fontosabb korrekciós tételek áttekintése esetpéldákkal I.: a jogalkotó szándéka, a korrekció előjele és összege, adóalapra gyakorolt hatása szerint) 6. A társasági adó rendszere II. A számviteli törvény és a társasági adótörvény eltérő szemlélete; a fontosabb korrekciós tételek áttekintése esetpéldákkal II.; a „de minimis” támogatások lényege, formái; a kapcsolt vállalkozások ta-szerinti fogalma és a kapcsolódó korrekciók; a külföldi vállakozó adóalap meghatározása; a ta-mértékek; adókedvezmények rendszere a társasági adóban) 7. Az általános forgalmi adó I. (az áfa jellemzői, területi és személyi hatálya: az adóalanyok és adófizetésre kötelezettek, a csoportos áfa-alanyiság; a célország elve és a származásiország elve a határon átlépő ügyletek forgalmi adózásában; az egyenes és a fordídott adózás lényege, működése; az áfa tárgyi hatálya: belföldi termékértékesítés, belföldi szolgáltatásnyújtás, Közösségen belülről történő beszerzés, termékimport) 8. Az általános forgalmi adó II. (a teljesítés helye termékértékesítésnél, Közösségen belüli ügyleteknél, termékimportnál és szolgáltatások vonatkozásában; a teljesítés időpontja a különböző ügylettípusok esetén, a halasztás intézménye; az áfa alapja és utólagos csökkentésének jogcímei; az áfa mértékek; a belföldi fordított adózás esetei és működése; valódi és nem valódi mentességek az áfában; az elszámolandó adó levezetése; az áfa bevallások rendje; az adólevonási és visszaigénylési jog; különleges adózási módok az áfában) 9. A jövedéki adó, és más fogyasztást terhelő fizetési kötelezettségek (a jövedéki adó célja, jellemzői, rendező elvei; a jöt. területi, személyi és tárgyi hatálya, a jövedéki termékkör; jövedéki adófizetési kötelezettség keletkezése; az adóraktár, jövedéki biztosíték és az adófelfüggesztés intézménye; a zárjegy és az adójegy; jövedéki adó az EU-ban, bejegyzett, nem bejegyzett kereskedő; a népegészségügyi termékdíjés más fogysztást terhelő különadók) 10. A helyi adók és az illetékek (a halyi önkormányzatok adómegállapítási joga és annak korlátai, a Htv., mint kerettörvény; a helyi adótípusok - a vagyoni típusú adók: telekadó és építményadó, a kommunális típusú adók: magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi adó, valamint a helyi iparűzési adó főbb rendelkezései; az illetékek fogalma, a vagyonszerzési és eljárási illetékek fő szabályai, az illetékalap, illeték mértékek és mentességek) 11. A környezeti adók a fenntarható fejlődés szolgálatában. A gépjárművek adói. (az EU szinten harmonizált energiaadó jellemzői és fő szabályai; a hazai környezetvédelmi termékdíj célja, termékköre, sajátos szabályai, kötelezettjei, mértékei és mentességi szabályai; a környezetterhelési díjak: levegőterhelési díj, vízterhelési díj, talajterhelési díj lényege; a vagyont terhelő gépjármadó, és a fogyasztást terhelő regisztrációs adó alapvető szabályai) 12. Speciális vállalkozói adózási módszerek. Egyéb adójellegű fizetési kötelezettségek – a jogszabályváltozásoktól függő konkrét tartalomal (az egyszerűsített vállalkozói adó, az ún. „kisvállalati adó”, szolgáltató kisvállalkozók tételes adója stb.) 13. Az adókötelezettségek eljárási oldala, az adózás rendje (alapelvek az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek szabályozásában; az adókötelezettség elemeinek részletes tárgyalása; az adóhatóság és szervei; az adózási jogkövetkezmények, szankciók; az adóigazgatási eljárás esetei, kiemelten az ellenőrzés; az adómegállapítás módjai, adóbevallási és adófizetési határidők, elévülés az adózásban) 14. Adóharmonizáció az Európai Unióban. Adóreformok, adótrendek a világban.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Adóaktualitások. Konzultáció

Oktatási módszerek:

Előadás: tanári dominanciájú ppt-prezentáció. Jogszabályfeldolgozás és egyszerűbb adózási feladatok és problémák megoldásának szemléltetése. A hallgatók az előadás ppt-emlékeztetőit letölthetik a Neptun Meet Street-ről.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Az előadások anyaga, a megadott elektronikus és írott tananyag valamint a kijelölt kötelező irodalmak ismeretére épülő írásbeli kollokvium teljesítése legalább 60 %-os eredménnyel. (GAM szakon az Adótan tárgy részvizsgával együtt kell elérni a 60%-os szintet.) Az értékelés ötfokozatú skálán történik. Az előadásokon a részvétel opcionális. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1. Előadások anyaga. 2. A tárgyalásra kerülő hatályos hazai adójog anyag (HVG Adó különszám, Adókódex) 3. Sztanó Imréné dr.: Adózás. Saldo, Bp. 2012. 5. Kijelölt aktuális írott és elektronikus irodalmak, szakcikkek (ld. Neptun) 6. NAV honlapról letölthető adózási Információs füzetek 2012.

Ajánlott irodalom:

1. Dr. Herich György (szerk.): Adó magyarázatok 2012. Penta Unió Pécs, 2. Dr. Herich György: Adótan I. 2012. Penta Unió Pécs 3. Galántainé Máté Zsuzsanna: Adó(rendszer)tan. Aula, Bp. (kijelölt részek) 4. John Cullis – Philip Jones: Közpénzügyek és Közösségi döntések. Aula, Bp. 2003. 5. Taxation trends in the European Union – in data (Eurostat, 2011) ld. Neptun 6. Taxation, innovation and environment_(OECD-2010) ld. Neptun 7. Kijelölt egyéb írott és elektronikus irodalmak (ld. Neptun)

A tárgy címe:

Angol Gazdasági Szaknyelv 2

Tárgykód:

GSZNYN 1/2

A tárgy jellege:

Szemináriumi gyakorlat

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

Ajánlott félév:

I vagy II

Tagozat:

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

ANGOL Gazdasági Szaknyelv 1

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Götz Edina Götz Edina

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

A szeminárium elsődleges célja, hogy a hallgatók már egy emeltebb nyelvi szinten kommunikálhassanak a bonyolultabb gazdasági és üzleti témakörökben és mind írásban, mind szóban még több magabiztosságra tegyenek szert véleményük megformálásához.

nappali


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A kurzus programjának rövid leírása:

A kurzus a Gazdasági Szaknyelv 1 tantárgy folytatása. Az előző félévi anyag felelevenítése után a kurzus újabb üzleti, gazdasági témaköröket érint: az eddigi tananyag lexikális és nyelvtani anyagára építve bővíti és elmélyíti a hallgatók szaknyelvi kompetenciáját.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus során a hallgatók továbbfejlesztik szaknyelvi szókincsüket, beszéd-, írás-, valamint olvasási készségüket a tankönyv ill. célnyelvi forrásanyagok segítségével. A kurzus végére mind írásban, mind szóban képesek lesznek kifejezni magukat a félév során elsajátított gazdasági és üzleti terminológia használatával olyan főbb témakörökben, mint a marketing, pénzügy, vállalati struktúrák és menedzsment, prezentáció, üzleti találkozók stb.

A kurzus témakörei:

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Oktatási módszerek:

Előadás: Szeminárium: Célja egy emeltebb szintű szaknyelvi kommunikációs készség elsajátítása. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás párban/kis csoportokban szerepjátékkal, esettanulmányok feldolgozásával; önálló feladatmegoldás szövegértési feladatok (újságcikkek olvasása alapján) ill. hallott szövegértés által; kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon és témaköri viták során, szókincsfejlesztő gyakorló feladatlapokon, célnyelvi szakszövegek fordításával, nyelvtani ismétlő gyakorlatokkal.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való aktív részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Kettő zárthelyi dolgozat, beadandó házi feladatok, órai röpdolgozatok megírása a félév során, melyeknél az elégséges szint a legalább 60%-os összteljesítmény. Az első zárthelyi dolgozat ill. a röpdolgozatok közül mindegyik javítható a szorgalmi időszakban. A második zárthelyi dolgozat értékelése után kialakult összesített gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható a teljes félév anyagát magában foglaló dolgozattal. A gyakorlati jegy összetevői: első ZH – 30%, második ZH – 35%, beadandó házi feladatok, röpdolgozatok – 25%, órai részvétel, aktivitás – 10% Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

15. Cotton, D. – Falvey, D. – Kent, S.: Market Leader Pre-Intermediate Business English

Ajánlott irodalom:

Az oktató által kiosztott angol nyelvű cikkek, kiegészítő anyagok; hanganyagok

Marketing. A ’4P’; marketing kampányok; piaci sikerek. Promóciók, marketinges esettanulmányok. Üzleti telefonálás. Tervezés. Vállalatalapítás – lehetőségek és buktatók. Befektetések. Üzleti találkozók. Vállalatirányítás. A jó/rossz menedzser ismérvei. Kulturális különbségek. Konfliktuskezelés. Szervezeti és személyi ellentétek. Okok és okozatok. Mediáció. Tárgyalás konfliktushelyzetben. Kezdő vállalkozások. Feltételek, veszélyek. Vállalattípusok. Piaci alapfogalmak. Vállalati esettanulmányok. Termékek. Márkák, image, jellemvonások. Termék-életgörbe. Termékbemutatók, prezentációk.

Course Book. New Edition. Pearson Longman (2005). Units 7-12.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Animáció

Tárgykód:

BTAN5NE00 (ea.) és BTAN5NS01 (gyak.)

A tárgy jellege:

kötelező Szállodai menedzsment szakirány tárgy

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Turizmus-Vendéglátás szak / Szállodai menedzsment szakirány

A kurzus előfeltétele(i):

Vendéglátó- és szállodai ismeretek

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Magyar Márton Magyar Márton

Tanszék:

Turizmus Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók az alapvető turizmus animáció elméleti ismeretein túl ismerjék meg a (szállodai) animációs programok jellemzőit. Az elméleti ismereteken túl a tantárgy hangsúlyt fektet a gyakorlati ismeretek elsajátíttatására is. A kurzust elvégző hallgatóknak Képesnek kell lenniük célcsoportoknak megfelelő animációs programok kialakítására, az ahhoz szükséges eszközök működtetésére. Legyenek képesek információt adni az animációs programokról, azokon megfelelő hangulatot kialakítani, a vendégeket aktivizálni. Ismerjék meg az animátor szakma támasztotta nagyfokú fizikai és pszichikai megterhelést a szállodai vezető releváns munkaerő-kiválasztási feladatához. A hallgatók a gyakorlatban is elsajátítják a legfontosabb sport-, gyermek- és esti szórakoztató programok alapjait, amelyben Magyarország vezető animátor-cége, a Tiszta Dili segíti az iskolai képzésünket. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló munkaterületek ellátására, akár beosztott, akár középvezetői szinten. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: rendszerben gondolkodás, lényegkiemelés, összefüggések meglátása, szakmai kapcsolatok a szállodaiparban és ehhez kapcsolódó társas kompetenciák, játékelméleti és lebonyolítási készségek.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

71. Animációs alapfogalmak: a.) az animáció fogalma különböző kontextusokban, b.) a turizmus animáció kialakulása és fejlődéstörténete – a Club Magic Life, valamint a Club Med sikere, c.) az animáció helyzete külföldön és hazánkban. Animációs programok szemléltetése: a.) a legjellemzőbb gyermek- és felnőtt programok, b.) napközbeni és esti programok bemutatása és elemzése videó-felvételek alapján, c.) ötletbörze az alternatívák kidolgozásához. 72. Animáció – szabadidő – turizmus összefüggései: a.) animáció, mint szolgáltatás a szállodaiparban és a vendéglátásban, b.) az animáció szükségessége, céljai. Bevezetés az animációs foglalkozásokba: az animátori munka helye (előnyei-hátrányai) a szállodai szervezetben, b.) a vezető animátor szerepe, felelőssége a csoportban, c.) a segéd-animátorok feladatai az előkészületek és lebonyolítás során. 73. Animáció és pszichológia: a.) szükségletek és animáció, b.) a játék pszichológiája, c.) gyermekpszichológia. Az „Ice-breaking” szerepe az animációban: a.) az „Ice-breaking” fogalma és jelentősége az animált csoportban. b.) az ismerkedés, Welcome Party szerepe, szervezése és lebonyolítása. c.) ismerkedési, feszültségoldó játékok szerepe és módszertana. d.) ismerkedési / feszültségoldó játékok lebonyolítási buktatói az egyes csoportokban. 74. Különböző célcsoportok animálása: a.) életkori sajátosságok és determinánsok az animációs program-kínálatban (életkori csoportok igényei az üdülés során klubszállodában és hagyományos resort hotelben), b.) programok és életkori sajátosságok kényesebb területei, megoldási javaslatok, c.) egy témanap felépítése a gyermek-animációban. Gyermek-animációs programok sajátosságai: a.) szállodai gyermek animációs programok az egyes napszakokban, b.) rendezvény-animációs lehetőségek és megrendelői szükségletek gyermekprogramokra, c.) gyermekanimációs programok gyakorlatban (kincskereső csapatjáték, lufihajtogatás, só-liszt-gyurma figurák készítése, tésztaékszer készítés, stb.).


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

75. A csoportfejlődés jelentősége az animációban: a.) a csoportdinamika jelentősége a turizmus animációban (rendezvény és szálloda), b.) a csoportfejlődés modelljei (Hebron és Tuckmann) az üdülés során, illetve az egyes szakaszokban alkalmazható módszerek az animációs csoportoknál, c.) norma és szabály szerepe az animációban. A turisztikai animáció típusai és területei: a.) különböző típusú programok zárt és nyílt térben; az aktív és passzív típusú programok, b.) programok csoportosítása (a tevékenység jellege és helyszíne szerint) 76. Turisztikai animációs programok és program-sorozatok tervezése és szervezése: a.) az animációs programszervezés és –tervezés szakaszai, b.) project-tervezés indoka és alapjai. Az élmény szerepe a csapatjátékban: a.) a szálloda és az animáció különböző területeinek összehangolása, b.) a szálloda adottságainak és a csapatjáték igényeinek összehangolása, c.) szállodai csapatjátékok a gyakorlatban (Mister Hotel választás, Miss Hotel választás, Ideális Párválasztás, egyéb csapatjátékok). 77. A zene használata az animációban: a.) korcsoportok, célcsoportok és különböző stílusú zenék, b.) különböző zenei stílusok és megjelenésük az animációban, c.) zenei felszerelés alkalmazási sajátosságai az animációban. Zenés-táncos animációs programok tervezése, előkészítése, lebonyolítása I.: a.) zenés – táncos programok személyi, térbeli, időbeli, technikai feltételei, b.) zenés-táncos programok különböző típusú szálláshelyeken (üdülőszálloda, gyógyszálloda, ifjúsági szálló, kemping, stb.) és egyéb helyszíneken (Gyermek Disco, zenei totó, stb.). 78. Zenés-táncos animációs programok tervezése, előkészítése, lebonyolítása II.: a.) Tánc-animáció elmélete: (társas)tánc-történet, zenés-táncos filmek. b.) A tánc mint animációs program. Zenés-táncos animációs programok tervezése, előkészítése, lebonyolítása III.: a.) A táncra való animálás, felkérés gyakorlata. b.) Tánc-animáció gyakorlata: latin-amerikai, standard társastáncok alapjai; tánckurzus, -verseny. 79. Szállodai sportjátékok, sport-animáció I.: a.) a sport-animáció turisztikai vonatkozásai, b.) a szállodai sportjátékok szervezési sajátosságai, tárgyi feltétel-rendszere, c.) a szállodai sportjátékok speciális személyi feltételrendszere. Szállodai sportjátékok, sport-animáció II.: a.) szállodai sport (labdás és golyós, ügyességi, szellemi) játékok elmélete, b.) tábori játékok elmélete, c.) animáció és biztonság — elsősegély a sportprogramoknál. 80. Szállodai sportjátékok, sport-animáció III.: a.) a szezonalitás – a nyári programok gyakorlati kérdései, a gyakorlati lebonyolítás feltételei, b.) animátori szerep a különböző játékokban: vízi, zenés sport- és aperitif játékok gyakorlata. Szállodai sportjátékok, sport-animáció IV.: a.) a szezonalitás – a téli (sport) animációs programok típusai és gyakorlati kérdései, b.) sport-animációs programok fedett helyen és a szabadban történő lebonyolítása, c.) aerobic elméleti szabályai és gyakorlata. 81. Esti animációs programok elmélete: a.) az esti műsorok és játékok típusai, szerkezete és módszertana, b.) személyi és tárgyi feltételek, c.) esti show-műsorok és játékshow-k tervezése, d.) az esti show-műsorok és játék-show-k sajátosságai, célcsoportjai. Esti animációs programok gyakorlata: a.) tipikus esti animációs programok Magyarországon, b.) az esti animáció komplexitása külföldön. 82. Alapelvek és értékelés az animációban: a.) animációs stílusok és alkalmazási területeik, b.) az animáció módszereinek alkalmazási lehetőségei különböző szituációkban. c.) Az értékelés szerepe és módszerei az animációban és a szállodában (elégedettségmérés) A figyelemfelkeltés módszerei és gyakorlásuk: a.) plakátok, prospektusok és forgatókönyvek sajátosságai, b.) a figyelemfelkeltés különböző eszközei és módszerei az animációban, c.) egy-egy jellemzőbb program reklámjának megtervezése és kivitelezése. 83. Az animációs tevékenység feltétel-rendszere: a.) tárgyi és személyi feltételek az animációban, az animátor személyisége, b.) illem, etikett, protokoll, kényes helyzetek megjelenése az animációs programokon. Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva, pptprezentáció formájában. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából a hallgatók az előadás-vázlatokat megkapják. Folyamatban van a tantárgyhoz az új tankönyv megírása is. Szeminárium: Célja az elméleti értelmezések szállodai / kempingbeli gyakorlati példákon át történő megismerése. Alkalmazott módszerek: a kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása (önálló játékalkotás 5 különböző játéktípusra, zenés-táncos-énekes animációs játékest, sportanimációs programnap, esti animációs vetélkedők, tematikus nap).


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: (aláírás feltételei)

Kötelező irodalom:

10.

 

részvétel a félévközi órákon (a TVSZ-ben engedélyezett hiányzásokkal), a beadandó feladat határidőre történő elkészítése, leadása (min. 50%-os teljesítmény).

Számonkérés módja: gyakorlati jegy A szemináriumok mérése a gyakorlati foglalkozásokon való jelenlét (max. 3 hiányzás megengedett) és az aktív munka (részvétel a játékokban), valamint a beadandó feladatok értékelése alapján történik a félév során folyamatosan. A gyakorlat vezetője a félév végén egy jeggyel értékeli a féléves teljesítményt, a fentebb felsorolt részfeladatokra kapott érdemjegyek átlaga alapján. A hallgató teljesítményének minősítése – a fenti két részfeladat egyszerű számtani átlagolásával - százalékosan a következők szerint történik: 0 - 50% elégtelen (1) 51 - 60% elégséges (2) 61 - 70% közepes (3) 71 - 80% jó (4) 81 - 100% jeles (5) Az előadások fólia-sorozatai. Magyar Márton: Szállodai élménymenedzsment napjainkban. In.: Jandala Csilla, Dr. (szerk.): Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határain – Innováció és turizmus. 2010 MTN Konferencia kiadvány. Bp, Harsányi János Főiskola, 2011. 68-75.

11. 12.

Magyar Márton: Turisztikai animáció. BGF-KVIFK, Budapest, 2003.

13. Magyar Márton: A survey on tourism experiences by Hungarian travellers: towards guest satisfaction. 2. Nemzetközi Turizmus és Sportmenedzsment Konferencia „Ifjúsági Sport és Tehetséggondozás – A 21. század kihívásai”. Debreceni Egyetem AGTC-GVK, 2012. szeptember 5-6. előadás. Írásbeli megjelenése hamarosan. 14. Magyar Márton: A szállodai animáció helyzete Magyarországon, illetve fejlesztési lehetőségek a külföldi példák tükrében. In.: Szalók Csilla, Dr. (szerk.): „Új kihívások a turizmusban és a szállodaiparban” konferencia-kötet. Bp, BGF KVIFK, 2008., p. 94-102. 15. Magyar Márton: Szervezési és marketing alapismeretek - Tanulási útmutató a „PRKK 600 órás Animátor képzési programhoz”. Pécsi Regionális Képző Központ, 2009. 16. Bősze Júlia – Magyar Márton: Szabadidős programok szervezése animátorok számára - Tanulási útmutató a „PRKK 600 órás Animátor képzési programhoz”. PRKK, 2009. 17. Magyar Márton: Kommunikáció és protokoll animátorok számára - Tanulási útmutató a „PRKK 600 órás Animátor képzési programhoz”. PRKK, 2009. Ajánlott irodalom:

Az „Animateur” könyvsorozat kötetei (Kodolányi János Főiskola kiadása): I. Finger, Claus – Váczy Sándor: Az animáció alapjai. KJF, Székesfehérvár, 2002. II. Barabás Zsolt: Sport animáció. KJF, Székesfehérvár, 2002. III. Pusztai Gabriella - Váczy Sándor: Esti animáció. KJF, Székesfehérvár, 2002. IV. Finger, Claus – Váczy Sándor: Az animáció – a szabadság iskolája. KJF, Szfvár, 2003. V. Grósz Pálma – Váczy Sándor: Gyerek animáció. KJF, Székesfehérvár, 2003. Finger, Claus – Gayler, Brigitte: Animation im Urlaub. 3. Auflage. Lehr- und Handbücher zu Tourismus, Verkehr und Freizeit c. sorozat. R. Oldenbourg Verlag München Wien, 2003. Horváth Zoltán: Játék és szabadidősport. Szombathely: BDF, 1999. Kollarik Amália, dr. (szerk.): Animátorok kézikönyve, Hunguest, Budapest, 1995. Padisák Mihály - Padisák Judit: Minden napra egy játék. Játéktár pedagógusoknak, úttörővezetőknek, őrsvezetőknek, mókamesteknek. Múzsák közművelődési kiadó, Budapest, é.n. Padisák Mihály: Játékmesterek kis kézikönyve avagy: a játékvezető és a játék. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1970 [!1974] … és más játékos könyvek …


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Az EU nemzetközi gazdasági kapcsolatainak rendszere

Tárgykód: A tárgy jellege: BA Nemzetközi gazdálkodás: Kötelező tárgy Óraszám:

Heti 2+2 óra; Bevezető előadások és gyakorlat

Kreditpont:

5

Tagozat:

Nappali tagozat: Tatabánya, Budapest

Szak:

Nemzetközi gazdálkodás

Szakirány: A kurzus előfeltétele(i):

Európa-tanulmányok

Tárgyfelelős:

Dr. Kruppa Éva Ph.D főiskolai tanár

Tanszék:

Nemzetközi gazdálkodás tanszék

A tárgy célja az Európai Unió nemzetközi gazdasági kapcsolatainak rendszerszemléleA tárgyprogramjának rövid tű bemutatása, különös tekintettel az EU kereskedelmi kapcsolataira. E tárgy keretében a hallgatók az EU (extra) nemzetközi kereskedelemére koncentrálnak, átfogó képet kapnak leírása: az EU közös kereskedelempolitikájáról, intézményeiről és eszközrendszeréről, amelyet az előadások alapoznak meg. Megismerik az EU legfőbb partnereinek világgazdasági helyzetét összehasonlítva az EU pozícióival. Szemináriumon a hallgatók önálló munka keretében elemzéseket végeznek az EU főbb kereskedelmi partnerei, áru-és szolgáltatás kereskedelmével, valamint a tőkeáramlással kapcsolatos témákban. Ezt rövid házi dolgozat és prezentáció keretében ismertetik. A tárgy módszere: előadások keretében rendszerezett ismeretek átadása, önálló hallgatói munka, aminek keretében a hallgatók alkalmazzák az általános ismereteket, kereskedelemi statisztikai adatok gyűjtésével, elemzésével és prezentálásával. A tárgy nagy mértékben hozzájárul az alábbi kompetenciák fejlesztéséhez: új ismeretek megszerzéséhez, a hallgatók önállóságának növeléséhez, gazdasági elemzőkészségük és kommunikációs képességeik valamint vitakészségük fejlesztéséhez. A tárgy témakörei:

1. A tárgy célja, a képzés módszere és követelményei. Önálló hallgatói házi dolgozat: a téma és a módszerek meghatározása 2. Az EU nemzetközi gazdasági rendszerének főbb területei a Lisszaboni Szerződés alapján. A külkereskedelem és külpolitika viszonya az EU nemzetközi kapcsolataiban. 3. Az EU belső (intra) és külső (extra) kereskedelme közti különbség. A kereskedelempolitika céljai, eszközei, intézményei. 4. Az EU kereskedelmi szerződéseinek rendszere. Az EU kereskedelemstratégiája. 5. Az EU világgazdasági szerepe, különös tekintettel az áruforgalom, a szolgáltatáskereskedelemre és a tőkeáramlásra. 6. Az EU főbb kereskedelmi partnerei. Az EU exportja és importja nemzetközi régiók és néhány kiemelt ország szerint. 7. A világgazdaság fő erőközpontjai: USA, Oroszország szerepe különös tekintettel az EU nemzetközi pozícióira 8. Japán, ASEAN és az EU együttműködése 9. Kína, India és kapcsolataik fejlődése az EU-val 10. Latin-Amerika, különös tekintettel Brazíliára.

11. A világgazdaság fejlődő és fejletlen régiói. 12. Magyarország az EU-ban. Magyarország a világgazdaságban Szemináriumi témák:


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

13-15. Az EU nemzetközi gazdasági kapcsolatainak rendszere: EU (vagy valamely tagországa) és egy választott EU-n kívüli ország kereskedelmi vagy tőkekapcsolatainak elemzése 1. Tanulmányi követelmény, számonkérés és értékelés

A tárgy gyakorlati jeggyel zárul. Az előadások és a szakirodalom ismerete kötelező minden hallgató számára. 1. Számonkérés módja: írásbeli dolgozatok az elméleti részből. 2. Önálló elemzés házi dolgozat keretében 2.1. Egy nemzetközi gazdasági (kereskedelmi, tőkekapcsolatok) téma önálló elemzése, 5-7 oldalas házi dolgozat készítése, 2.2. dolgozatok bemutatása ppt formában szerkesztve. Az értékelés ötfokozatú skálán történik. A három rész eredményeinek külön-külön el kell érniük a 60%-os szintet.

Előadás anyagok Kötelező iroda- Káldyné Esze Magdolna- Kruppa Éva- Ferkelt Balázs-Takács Gábor (2010): Integrálódó Európa II. Perfekt Kiadó, Bp., 2. 17. fejezetek lom: Majoros Pál (szerk.) (2011): Régiók a világgazdaságban. Perfekt Kiadó, Bp. Kijelölt fejezetek Ajánlott iroda- Szakcikkek, előadásokon ajánlott anyagok! A kötelező irodalom más fejezetei lom:

A tárgy címe:

Biológia

Tárgykód:

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

nappali

Szak:

Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Böcskei Csaba, PhD Dr. Kocsis László

Tanszék:

Műszaki Intézet

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az egészséges életvitelhez kapcsolódó alapfogalmakkal, ismeretekkel mind a test felépítésére, mind az egészséges táplálkozásra, sportolásra vonatkozóan. Ismerjék meg az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogaikat. Az emberi test szerkezetét, felépítését az anatómia, működését, életjelenségeit az élettan tárgyalja. E tárgy az anatómia és az élettan egységes szemléletű megismertetése a működés függését a szerkezettől és a működés visszahatását a szerkezetre rendszerként mutatja be. Az anatómiával megalapozott élettan a megelőzés, gyógyítás és orvosi rehabilitáció kapcsolódó szempontjainak és módszereinek bemutatásával együtt elősegíti, hogy a hallgatók szemléletet kapjanak és az egészséges életvitelükhöz szükséges ismereteket megszerezzék.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

1.-3. hét: Az emberi test felépítése, működése. Szervek, szervrendszerek 4.-6. hét: Életkori sajátosságok (csecsemőkortól öregkorig) 7. hét: 1. zárthelyi


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA 8.-9. hét: Táplálkozási ismeretek

10. hét: Betegségek, járványok, sérülések és balesetek ( prevenció, utógondozás, rehabilitáció). 11. hét: Egészséges életmód, testedzés, mozgás. Szabadidő sport, élsport sajátosságai, hatásai a szervezetre 12.-13. hét: Egészségbiztosítás, betegjogok, egészségügyi ellátás, oltások 14. hét: 2. zárthelyi

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Az előadásokon való aktív részvétel, ahol három hiányzás megengedett, valamint a zárthelyik megírása és a házi feladat elfogadható formában történő beadása a félév végéig. Számonkérés módja: gyakorlati jegy A megírt 2 zárthelyi és a házi feladat alapján történik a gyakorlati jegy megállapítása a szokásos ötfokozatú skálán. Osztályozás: 40% alatt – elégtelen, 40-54% - elégséges, 55-69% - közepes, 70-84% - jó, 85-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

A félév során kiadott elektronikus és nyomtatott anyagok a NEPTUN rendszerből letölthetőek.

Ajánlott irodalom:

Dr. Donáth Tibor: Anatómia-élettan. Medicina. Dr. Donáth Tibor: Anatómiai atlasz. Medicina. Dr. Brencsán János: Orvosi Szótár. Medicina. Sharon B. Buchbinder, Nancy H. Shanks: Introduction to Health Care Management

A tárgy címe:

Business Negotiation

Tárgykód:

BN-3-2137S01

A tárgy jellege: Óraszám:

0+2

Kreditpont: 4

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

Szak/szakirány:

Nemzetközi gazdálkodás /

nappali

A kurzus előfeltétele(i): Tárgyfelelős: Oktató(k):

Papp Vanda Papp Vanda

Tanszék:

Nemzetközi Gazdálkodási

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy segítsen a hallgatóknak abban, hogy megismerjék a tárgyalások természetét, magabiztossá váljanak a tárgyalásokon és megtanulják, hogyan legyenek tisztességes és megbízható tárgyalók.


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy az elméleti alapfogalmak megismertetése után sorra veszi a tárgyalást befolyásoló tényezőket, áttekint és fejleszt olyan készségeket és képességeket (pl. kérdezési technika), amelyek hozzájárulnak a tárgyalás sikerességéhez. Esettanulmányokon és szituációs/szimulációs gyakorlatokon keresztül próbáljuk fejleszteni a hallgatók tárgyalási készségeit angol nyelven.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák

A tárgy nem nyelvi kompetenciákat fejleszt, bár arra is kitér. A kurzus alatt a hallgatók megtanulják, hogyan határolják el az embert a problémától, azt, hogy az érdekekre és ne a pozícióra összpontosítsanak, és hogy hogyan építsék be saját tapasztalatikat, emberismeretüket a tárgyalás folyamatába. A szakirodalomban olvasottakat a gyakorlattal (mini-tárgyalások, próbatárgyalások) ötvözve fejlesztik majd képességeiket.

A kurzus témakörei:

1. Negotiation's possible outcomes, Three Keys to a Win-Win Outcome, Case 1 A Car Purchase 2. Questioning Skills, Listening Skills, Non-Verbal Behaviour 3. Building Trust , Sharks, Carp, Dolphins, Negotiation Styles, Case 2 - The Bicycle 4. Preparing to Negotiate, Individual vs. Team Negotiation, Opening the negotiation, Breaking a deadlock 5. Solution - Part 1, Separate the People from the Problem, Case 3 - Renting a flat 6. Solution - Part 2, Focus on Interests, Not Positions, Case 4 7. Solution - Part 3, Invent Options for Mutual Gains, Case 4 8. Soultion - Part 4, Insist on Using Objective Criteria, Case 5 - Building a house (mediation) 9. What if they won't play?, Case 6 - Reality & Turnbull 10. Potential Problems, Women and the Art of Negotiation, Cross-Cultural negotiation, Case 7 11. Dirty Tricks - Part 1, Case 8 12. Dirty Tricks - Part 2, Case 9 13. Test Your Skills 1, Computer Lab - on-line role-play 14. Test Your Skills 2, Computer Lab - on-line role-play

Oktatási módszerek:

Szeminárium: rövid elméleti ismertető után a hallgatók a gyakorlatban próbálhatják ki a tanultakat: kiscsoportban tárgyalási szituációkat szimulálnak, ezeket megbeszéljük, illetve videókat elemzünk. A szituációk mindig az elméletben tárgyalt jelenségekhez kapcsolódnak, hogy a hallgatók saját tapasztalataik alapján győződhessenek meg az egyes megállapítások helyes vagy helytelen voltáról. Az utolsó órákon online tárgyalási játékokat próbálhatnak ki, ahol a gyakorlatban hasznosíthatják a félév során tanultakat.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: 1. Órai aktivitás a mini-tárgyalások alatt (20%) 2. Írásbeli feladatok A 2 elemzés (10-10%) B Otthoni tárgyalás elemzése (30%) D 2 zárthelyi dolgozat (15% each) Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: írásbeli beszámoló

Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles. Kötelező irodalom:

1. Fisher, R., Ury W., and Patton, B. Getting to Yes. NY Penguin Books 1991 2. Stark, P. B., Flaherty, J. The Only Negotiation Guide You'll Ever Need. New York Broadway Books 2004

Ajánlott irodalom:

1. Cohen, H. You Can Negotiate Anything. Bantam New York NY. 1980 2. Ury, W. Tárgyalás nehéz emberekkel (Getting Past No) Bagolyvár Könyvkiadó, 1993 3. Williams, A. Negotiating in Chunks. In: BESIG Business Issues 3/99 pp.12-15


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Desztináció marketing és menedzsment

Tárgykód:

A tárgy jellege:

Szakirány

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Turizmus-Vendéglátás / Turisztikai termékmenedzsment

A kurzus előfeltétele(i): Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Fekete Mátyás Hercz Ágnes

Tanszék:

Turizmus

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók részletesen megismerkedjenek a turizmus irányítási rendszerével, az egyes szinteken ellátandó feladatokkal, különös tekintettel a desztináció menedzsment különféle szintjeivel. Képesek legyenek meghatározni a térségek legfontosabb turisztikai termékeit, a termékfejlesztés lehetőségeit a vizsgált térségekben. A menedzsment feladatok közül különös hangsúlyt fektetünk az együttműködési készség kialakítására valamint az innovatív ötletek termékké alakítására

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy a desztincációkkal kapcsolatos alapvető menedzsment feladatok meghatározására, a különféle szintek közötti feladatmegosztásra és a hatékony megvalósításra helyezi a hangsúlyt. A képzés során nagy hangsúlyt helyezünk a hazai gyakorlat bemutatására valamint konkrét turisztikai desztinációkkal kapcsolatos konkrét menedzsment feladatok megoldására. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képesek lesznek egy hazai turisztikai desztináció jelenlegi kínálatának és arculatának értékelésére, valamint ebből kiindulva új kínálati- és arculati elemek kialakítására. Elsajátítják a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiához illeszkedő termékfejlesztés alapelveit, az együttműködések szakmai jelentőségét, a vendégkapcsolatok és vendégpanaszok kezelésének jelentőségét. Megtanulnak startégiai távlatokban és komplex rendszerben gondolkodni, az eddigi – különböző tárgyak oktatása keretében megszerzett - ismereteiket szintetizálni.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A turizmus irányítási rendszere, az önkormányzatok turizmussal kapcsolatos feladatai. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia és a különféle termékstratégiák. Regionális szervezetek a turizmusban. Az országos- és regionális szinteken működő szervezetek feladatai és együttműködése. A TDM rendszer illeszkedése a jelenlegi szervezetbe. A desztináció fogalma, jellemzői, lehetséges csoportosítási módok. A desztináció mint márka a turizmus piacán. A menedzsment fogalma és legfontosabb feladatai. A desztináció menedzsment fogalma, jelentősége, célja. A hatékony desztináció menedzsmenttel szemben támasztott legfontosabb követelmények. A szervezet megalakítása és finanszírozása. Lehetséges szervezeti formák a TDM különböző szintjein. A finanszírozás forrásai és a források helyes aránya. A desztináció menedzsment szervezetek és feladataik: kutatás, tervezés, termékfejlesztés, tanácsadás, attrakció- és látogatómenedzsment, minőségbiztosítás, marketing- és értékesítés, támogató tevékenységek.


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

Desztinációk életciklusai, feladatok az életciklus görbe különböző szakaszaiban 8. Turisztikai márka – és márkapolitika a desztináció menedzsmentben. A desztinációk mint márkák piaci pozícionálása. A desztinációk imázsa, a szlogen- és logo jelentősége a turizmusban. 9. Desztináció menedzsment konferencia 2007. Budapest UNWTO konferencia néhány előadása 10. Esettanulmányok 1 – Nemzetközi példák (Ausztria, Olaszország) 11. Esettanulmányok 2 – Hazai példák, desztináció menedzsment az Irottkő Natúrpark és Gyenesdiás példáján keresztül 12. Esettanulmányok – Desztinációk turisztikai forgalmát élénkítő rendezvények 13. Az internet szerepe a desztináció menedzsmentben, turisztikai portálok elemzése, és az ideális tartalom meghatározása. 14-15. Hallgatói prezentációk, összegzés, értékelés 7.

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és folyamatok elméleti ismertetése, hazai- és nemzetközi példákkal illusztrálva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, a desztinációk értékeléséhez az internetes megjelenésüket, on-line elérhető imázsfilmeket, megjelenéseket is elemzünk. Szeminárium: Célja az elméleti ismeretekj átültetése a gyakorlatba oly módon, hogy mindenki az általa kiválasztott desztinációval kacsolatosan vizsgálja az éppen tanult elméleti tudnivalókat. A menedzsment feladatok elvégzése és a végső „tanulmány” prezentálása csoportmunkában történik.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való aktív részvétel. Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kötelező irodalom:

Dr. Lengyel Márton: TDM működési kézikönv Nemzeti Turizmusfejlesztési staratégia Órai anyagok, kiadott esettanulmányok

Ajánlott irodalom:

TDM lépésről-lépésre Turizmus Bulletin vonatkozó fejezetei Az UNWTO Destination Management Conference Budapest, 2007 – letölthető prezentációk Aubert Antal: a térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei, eredményei, Pécs, 2007

A gyakorlati jegy az órán elvégzett munka és a prezentációk valamint a beadott írásbeli anyag alapján kerül meghatározásra. Amennyiben egy hallgató ezek alapján nem ér el legalább jó eredményt, akkor az elméletből külön ZH keretében kell beszámolnia.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Elektrotechnika I.

Tárgykód:

BN-0-M3004T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

2+1 ik

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

Műszaki menedzser: III. félév Mechatronikai mérnök: I. félév

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Műszaki menedzser/projektmenedzsment és létesítménygazdálkodás Mechatronikai mérnök/lézertechnológia

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kádár István PhD. Szabó Béla Gábor

Tanszék:

Műszaki Intézet

A tárgy célja:

A tantárgy oktatásának célja: A villamos és mágneses jelenségek megismerése. Fizikai, matematikai alapokon maradandó ismeretek közlése. A nem villamos mérnöki gyakorlatban is felmerülő villamos, elektrotechnikai feladatok megértéséhez és kezeléséhez nélkülözhetetlen alapok kiépítése. Hídverés a nem villamos és a villamos műszaki gondolkodás között. A tárgy keretén belül a hallgató részletes elektrotechnikai ismeretekre tesz szert. A villamos és mágneses alapjelenségek megismerése után konkrét áramköri elemek működését ismeri meg egyen- és váltakozó áramú hálózatokban.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló egyszerűbb hálózatok villamos paramétereinek, jellemzőinek meghatározására, számítására, illetve mérésére. Megismerik e jellemzők mérésére használt műszerek működését, a mérések elvégzésére, dokumentálására, a mérések kiértékelésére vonatkozó követelményeket. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: problémaelemzés, feltárás, rendszerben gondolkodás, következtetési képesség, és fejleszti a kezelési- és üzemeltetési, illetve egyéb utasítások betartása való magatartást.

A kurzus témakörei:

15. Nyugvó töltéshez kapcsolódó jelenségek, fogalmak, törvények összefoglalása. Földelés, elektrosztatikus árnyékolás. 16. Kapacitás, mint koncentrált elem. Kapacitáshálózatok. 17. Egyenáramú áramkör. Ohm és Kirchhoff törvény. Termelő, fogyasztó, irányrendszer, teljesítmény. 18. Passzív áramköri elemek. Koncentrált modell felépítés. Ellenállás-hálózatok. 19. Aktív áramköri elemek. Üresjárás, rövidzárás, névleges üzem. Terhelési jelleggörbe. 20. Számítások egyenáramú áramkörökben. 21. Akkumulátor. 1. zárthelyi dolgozat 22. Állandó mágneses térhez kapcsolódó jelenségek, fogalmak, törvények összefoglalása. Hall-effektus. Munkavégzés villamos és mágneses térrel. 23. Változó elektromágneses térhez kapcsolódó jelenségek, fogalmak, törvények öszszefoglalása. 24. Kirchhoff-törvények általánosítása. Koncentrált paraméterű modell felépítése. Koncentrált paraméterű elemek, áramkörök. 25. Szinuszosan gerjesztett áramkörök. Komplex számítási mód. Reaktancia, admittancia, impedancia. Áramkör számítási törvények. Vektorábra. 26. Rezonancia. Induktív, ohmos, kapacitív jellegű áramkör.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

27. Villamos és mágneses tér anyagban. Szkin-effektus, áramkiszorítás, dielektromos veszteség. Átívelés, átütés. 28. Mágneses körök számítása. Erőhatás. Mágneskapcsoló, relé. Villamos alapműszerek. 2. zárthelyi dolgozat Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt - prezentáció segítségével, tervezetten digitális tábla alkalmazásával folyik. A könnyebb követhetőség és otthoni tanulás elősegítése céljából a hallgatók az előadások után megkapják az előadások anyagát a digitális táblára lejegyzett, az előadást kiegészítő magyarázatokkal együtt. Szeminárium: Célja az elméleti ismeretek számpéldákon történő gyakorlása és egyes tőrvényszerűségek mérés útján történő bizonyítása.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: A félévközi megszerzésének feltétele a tanórákon elrendelt mértékben (70%) történő aktív részvétel. Számonkérés módja: írásbeli kollokvium Számonkérés módja a félév során: Az előírt 2 db (45 perces) zárthelyi dolgozat legalább elégséges (2) szintű eredménnyel történő megírása. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: 1 db (90 perces) zárthelyi dolgozat legalább elégséges (2) szintű eredménnyel történő megírása. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

4. NAGY István (mk) (1997): Elektrotechnika Alapkérdések, Műegyetemi Kiadó, Bp. 10029 5. NAGY István (mk) (1997): Elektrotechnika Előadási segédlet, Műegyetemi Kiadó, Bp. 6. NAGY István – MOLNÁR István [é.n.]: Elektrotechnika Példatár, Műegyetemi Kiadó, Bp.

Ajánlott irodalom:

18. SIMONYI Károly (1983): Villamosságtan. Akadémiai Kiadó, Bp. 19. Hodossy László: Elektrotechnika, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2006. elektronikus jegyzet (HEFOP tananyag fejlesztési program)

A tárgy címe:

Tárgykód:

Ellenőrzés és könyvvizsgálat alapjai

A tárgy jellege:

C1: kötelező alapszak tárgy

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Gazdálkodási és menedzsment

A kurzus előfeltétele(i):

Számvitel II.

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Melles Hagos Tewolde

Tanszék:

Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a makro- és a makroszintű mikroszintű ellenőrzés elméleti és módszertani alapjait. Tisztázásra kerül az ellenőrzés fogalma, célja, tárgya, követelményei, csoportosítása, megszervezése, előkészítése, végrehajtása, az ellenőrzési rendszerek bemutatása, a közpénzek ellenőrzése, a tulajdonosi és a felügyeleti ellenőrzés. Tárgyalásra kerülnek a könyvvizsgálat főbb szakaszai, feladatai a tervezéstől, a bizonyítékok begyűjtésén és dokumentálásán át a könyvvizsgálói jelentés elkészítéséig. A tantárgy célja, hogy illetve bemutassa a

vállalkozások ellenőrzési rendszerének gyakorlati működését, az ellenőrzési feladatok, módszerek értelmezését és alkalmazását a vállalkozások tevékenységében. A tárgy foglalkozik a vállalkozások ellenőrzési rendszerének összetevőivel, a tulajdonosi és belső ellenőrzés gyakorlati érvényesülésével. A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

Az ellenőrzés kialakulása, fejlődése, fogalma és csoportosítása, Magyarország ellenőrzési rendszere, az államhatalom államhatalmi, - az államigazgatási szervek ellenőrző tevékenysége és a népképviseleti szervek ellenőrzése, a tulajdonosi ellenőrzés, a könyvvizsgálói ellenőrzés, az ellenőrzés módszertana, az ellenőrzés megszervezése és lefolytatása, A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük vállalkozások ellenőrzési rendszerének gyakorlati működése értékelésére és alkalmazására. At fogják látni a különbőző ellenőrzés csoportosítást, fogalmakat és a könyvvizsgálat ellenőrzés rendszerét, milyen szerepet játszik a vállalkozás tevékenységben. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Az ellenőrzés kialakulása, fejlődése, fogalma és csoportosítása. Az ellenőrzés kialakulása, fejlődése, fogalma és csoportosítása II. része Magyarország ellenőrzési rendszere. Az államhatalom és a népképviseleti szervek ellenőrzése Az államhatalom és a népképviseleti szervek ellenőrzése II. része Az államigazgatási szervek ellenőrző tevékenysége Az államigazgatási szervek ellenőrző tevékenysége II. része A tulajdonos ellenőrzés A pénzintézeti ellenőrzése A belső ellenőrzés A könyvvizsgálói ellenőrzés Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés megszervezése és lefolytatása

Oktatási módszerek:

Előadás: Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele:

Kötelező irodalom:

Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: írásbeli kollokvium. A kollokviumi jegy részvizsgával megszerezhető, félév közben megírt 2db zárthelyi dolgozat együttesen legalább 60 %-os teljesítésével. A szemeszter végén 1 zh javítható vagy pótolható.

Kovács Árpád (szerk.): Az ellenőrzés rendszere és módszerei. Perfekt 2007. Vörös László: Az ellenőrzés rendszere és módszertana, Perfekt 2002, Perfect. dr. Birher Ilona, dr. Sztantó Imre:, dr. Vladár, dr. Vörös lászlóLászló: Mintapéldák az ellenőrzés tantárgyhoz, Perfekt.2001.

Órai anyag Ajánlott irodalom:

Gyulainé Zsakó Zsófia: Banki controlling és belső ellenőrzés a gyakorlatban Nyers Rezső – Nagy Henrik: Pénzügyi intézményi szakellenőrzés. Saldó 1999. Vígvári András: Pénzügyi ellenőrzés – egy funkció több szerepben. In: Vígvári András (szerk.): Pénzügyi ellenőrzés – egy funkció több szerepben. BME, Budapest 2005. Mérő Katalin: Miért kell szabályozni a bankokat? In: Vígvári András (szerk.): Pénzügyi ellenőrzés – egy funkció több szerepben. BME, Budapest 2005.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Értékesítés- és külkereskedelem technika

Tárgykód:

BN-0-C5018T

A tárgy jellege:

kötelező alapszak tárgy

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

4

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing

A kurzus előfeltétele(i):

Marketingkutatás

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Géró Imre PhD főiskolai tanár Dr. Géró Imre PhD főiskolai tanár

Tanszék:

Kereskedelem és MarketingTanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célja megismertetni a hallgatókkal a forgalmazási folyamatokat, azok technikai, technológiai, és marketing vonatkozásait.

A kurzus programjának rövid leírása:

Egy szegmentált piacon az egyes vevők eltérő beszerzési gyakorlatot követnek, és nem minden vevő jelenti ugyanazt a lehetőséget a cég számára. Szükség van egy olyan eladási stratégiára, amely lefordítja a célpiaci szinten álló marketingstratégiát a vevői szinten lévő eladási stratégiává. Előadások és gyakorlati foglalkozások keretében a hallgatók gyakorlati példákon keresztül módszereket ismernek meg a hatékony értékesítési menedzsment technikák tekintetében. A tantárgy elvégzése képessé teszi a hallgatókat a piacra irányuló értékesítési döntések hatékony előkészítésére, tervezésére végrehajtására és ellenőrzésére, a kereskedelem útvesztőiben való eligazodásra. Az eladószervezet által kifejlesztendő eladási stratégia meghatározza, hogy milyen típusú üzletkötőkre van szükség, valamint a megfelelő eladásmenedzsment-folyamatokat, tevékenységeket és technikákat. Az eredmény az, hogy az eladási stratégia irányítja a vevőkkel való interakciót, és ennek van a legnagyobb hatása az eladószervezet menedzselésére. A tárgyat eredményesen teljesítő hallgatók mindezen területeken szereznek megfelelő tudáskompetenciákat.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1.Az Értékesítés- és Külkereskedelemtechnika tárgy bemutatása. Az értékesítés helye és szerepe a marketing mixben. 2.Az értékesítési funkció növekvő szerepének okai. Az értékesítési rendszer. Az értékesítési- út és folyamat tervezése. 3.A személyes eladás stratégiai kérdései. Az eladásmenedzsment stratégiai szerepe. A személyes eladás helye a többutas (és hibrid) értékesítési rendszerben. 4.A személyes eladás folyamata és területei. Az értékesítési tárgyalás pszichológiai és játékelméleti alapjai. Az eladási folyamat. A személyes eladás egyes területei. 5.Tervezés és teljesítménymérés az eladásmenedzsmentben. Az eladószervezet tervezése és teljesítménymérése. 6.Eladási előrejelzés, területmeghatározás és kvótamegállapítás. Az eladási teljesítmény értékelése. 7.Az eladószemélyzet menedzselése. Toborzás és kiválasztás. Eladási tréning: célok, technikák, értékelés. Az eladószemélyzet motiválása. 8.Az üzletkötő szerepei. Az eladásmenedzsment szervezeti kérdései. Etikai és jogi problémák az eladásmenedzsmentben. 9.Az értékesítési utak kereskedelmi szereplői. Bolti értékesítés. Értékesítés franchise rendszerben. Koncentrált piacok és nagykereskedelem. A nagykereskedelem fajtái, tech-


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

nológiai, gazdálkodási és marketing jellemzői. 10.A bolton kívüli értékesítés formái. Értékesítés telefonon keresztül. A személyes értékesítés és az online értékesítés kapcsolata. 11.A bolti kiskereskedelem marketing tevékenysége, a merchandising filozófiája és eszközrendszere. 12.Kooperációs formák: bevásárlóközpontok, beszerzési társaságok, franchising, kategóriamenedzsment. 13.Az értékesítési tevékenység és az IT kapcsolatrendszere. Az értékesítési erőforrások automatizálása, a vevőkapcsolatok menedzselésének korszerű megoldásai, az Internet szerepe az értékesítés hatékonyságának növelésében. 14.A külkereskedők tevékenységét meghatározó makrotényezök, beleértve az EUszabályokat. Ügylettípusok a külkereskedelemben. Az INCOTERMS 1990 és az INCOTERMS 2000. A paritások közötti választás szempontjai. 15. Az értékesítés emberi tényezői. Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából a hallgatók a Neptunból kinyomtatható előadáslappal érkezhetnek, melyen a feltüntetett vázlatot csak ki kell egészíteniük. Szeminárium: Célja az elemzési eljárások és értelmezések konkrét gyakorlatias esettanulmányokon keresztül történő gyakorlása, és a hallgatók által a gyakorlatból hozott értékesítési jellegű problémák megbeszélése. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: A tantárgy ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul. A hallgatók kiscsoportokat alakítanak és a félév során elvégzik két kiválasztott kereskedelmi egység összehasonlító elemzését egy házi dolgozat keretében, az eredményeket tanulmányban összegzik, és Ppt. prezentációt is készítenek erről, amelyet a szemináriumon közösen bemutatnak. A félévi érdemjegy 50-50 százalékban a tanulmányra és a prezentációra adott érdemjegyből, illetve az írásbeli zárthelyi eredményéből tevődik össze (ötfokozatú értékeléssel). Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: gyakorlati jegyes tárgy jellege miatt a vizsgaidőszakban csak a Zh. javítására van lehetőség.

Kötelező irodalom:

1.Bauer András - Mitev Ariel Zoltán: Eladásmenedzsment. A személyes értékesítés folyamata és irányítása. Akadémia Kiadó, Budapest 2008. 2.Constantinovits Milán – Sipos Zoltán: Külkereskedelmi technika – külpiaci kockázat Aula, Budapest 2003 2. Bill Donaldson: Sales Management Theory and Practice. Macmillan Press Ltd. London 1998, ISBN 0-333-71043-6 hardcover, ISBN 0-333-71044-4 paperback

Ajánlott irodalom:

1.Philip Kotler –Kevin Lane Keller: Marketing-menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest 2006. 2. Ivan Somlo: Eladás felsőfokon. OMIKK, Budapest 1995. 3.Mikolay Lászlóné: Gyakorlati külkereskedelem. Szokratesz, Budapest 2004. 4 Weitz,B.A., - Bradford, K.D. (1999): Personal Selling and Sales Management: A Relationship Marketing Perspective. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol.27, No. 2, 241-254.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Tárgykód:

EU Tanulmányok

BN-0-A1005T

A tárgy jellege:

kötelezően választható tárgy

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kovács András, PhD., főiskolai docens Dr. Kovács András, PhD., főiskolai docens

Tanszék:

Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a nemzetközi gazdasági integráció fogalmát, fő folyamatait, eseményei és az integráció fejlődési szintjeit, az európai integráció fontosabb eseményeit, intézményeit, a közösségi vívmányokat. Az általános ismeretek birtokában a hallgatók áttekintést kapnak az európai integráció történetéről, az Európai Unió felépítéséről és működéséről. Középpontba kerül az integráció szintjeinek fejlődése és a tagállamok gazdasági szuverenitásának kérdése, az integrációnak a tagállamokra gyakorolt hatása. Az előadások biztosítják az aktív hallgatói részvételt, dialógusok, kérdések formájában. A gazdasági integráció alapismereteinek birtokában a hallgatók képesek lesznek megérteni a nemzetközi integráció főbb összefüggéseit, és önálló véleményt alkotni annak aktuális kérdéseiről.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

Oktatási módszerek:

Bevezetés: a tantárgy alapkérdései, témakörei és módszertana. Közismereti kérdések Az európai integráció története (első rész, az 1970-es évek válságáig) Az európai integráció fejlődése (második rész, napjainkig) Az integráció mélyülése a szerződések tükrében (Párizsi Szerződés, Római Szerződések) Az integráció mélyülése a szerződések tükrében (Módosító szerződések az EEO-tól napjainkig) Az EU intézményi, szervezeti és döntéshozatali rendszere (A Bizottság és a Tanács) Az EU intézményi, szervezeti és döntéshozatali rendszere (Az Európai Parlament és a döntési mechanizmus) A gazdasági integráció fejlődése: a vámuniótól az egységes belső piacig. A gazdasági integráció fejlődése: a munkaerő, a tőke és a szolgáltatások szabad áramlása Pénzügyi integráció: Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) előzményei és létrehozása. GMU intézményei – Európai Központi Bank, ESCB, Az EU költségvetése – bevételek és kiadások a számok tükrében Az EU kohéziós politikája – célok, jogosultak, támogatási prioritások Összefoglalás, az EU új fejleményei

Előadások, ami elősegíti a hallgatók önálló témafeldolgozásait, a folyamatok és összefüggések megértetését. Az előadások biztosítják az aktív hallgatói részvételt, dialógusok, kérdések formájában. A hallgatók, felkészülésüket segítendő, megkapják az előadás ppt-ket, valamint rendelkezésükre áll tankönyv is, melyet mindkét képzési helyen elérhetnek a főiskola könyvtárában, ill. megvásárolhatnak.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Az írásbeli számonkérés minimum 60%-os teljesítése. Számonkérés módja: kollokvium Két dolgozat megírása a félév során (opcionális, 1. és 2. negyedév végén), ill. a félév végén írásbeli az egész félév anyagából. A két negyedéves számonkérés számtani átlaga kell, hogy elérje a 60%-ot, de egyik negyedéves részvizsga eredménye sem lehet 40%-os szint alatt. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

16. Káldyné Esze Magdolna – Vida Krisztina – Kruppa Éva _ Ferkelt Balázs (2009):

Ajánlott irodalom:

20. A témák aktualizálásához szakcikkek az Európai Tükörből 21. Horváth Zoltán (2011): Kézikönyv az Európai Unióról. HVG Orac. Bp. 22. Blahó András (2006) (szerk.): Európai integrációs alapismeretek. AULA. Bp.

Integrálódó Európa I. Perfekt Kiadó, Bp.

A tárgy címe:

Gasztronómiai kultúra

Tárgykód:

A tárgy jellege:

Választható

Óraszám:

2

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Turizmus-Vendéglátás

A kurzus előfeltétele(i): Tárgyfelelős: Oktató(k):

Hercz Ágnes

Tanszék:

Turizmus

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a hazai- és nemzetközi gasztronómia legfőbb jellegzetességeivel, megismerjék az ételek- és italok készítésének és tálalásának legfontosabb alapelveit. A tantárgy keretében sor kerül a korszerű, egészséges táplálkozás legfőbb jellegzetességeinek bemutatására, valamint a különféle vallásoknak az étkezésre gyakorolt hatásainak megismerésére. A félév során a hallgatók megismerkednek az étel- és italkészítési eljárásokkal, a legfontosabb hazai- és nemzetközi ételmódozatokkal és italfajtákkal, valamint hazánk boraival és borvidékeivel, megtanulják az ételválaszték- és a menüsorok összeállításának legfontosabb szempontjait. A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek egy adott vendégkör igényeihez, évszakhoz- napszakhoz és eseményhez illeszkedő kínálat meghatározására, menüsorok önálló összeállítására. Értékelni tudják egy vendéglátóhely kínálatát és javaslatot tehetnek a kínálat fejlesztésére is. A javaslatok összeállítása során képesek figyelembe venni a korszerű táplálkozásturományi ismereteket, valamint a különféle táplálékallergiák speciális étrendi igényeit is.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

A kurzus témakörei:

1. hét

A hazai gasztronómia általános jellemzői, legfontosabb alapanyagok és ételízesítők. A hazai gasztronómia nemzetközi megítélése. 2. hét Az ételkészítési eljárások. Hőkezelések, állománykialakító műveletek, pácolás, kiegészítő eljárások. A korszerű ételkészítés jellemzői. 3-5. hét A legismertebb hazai- és nemzetközi sztenderd ételmódozatok. Az egyes fogások csoportosítása elkészítési eljárás és jelleget adó alapanyag alapján. Az ételfőcsoportok helye és szerepe a hazai étkezések során. A módozatok jellemző alapanyagai és elkészítési eljárásai (anyaghányadok nélkül). Élvezeti szerek a vendéglátásban (Kávé, tea, csokoládé, sajtok és egyéb gasztronómiai különlegességek) Előételek, levesek Főételek Desszertek Kávé, tea és egyéb élvezeti cikkek a gasztronómiában 6-7. hét Italismeret. Alkoholos italok csoportosítása elkészítés és alapanyag szerint. A legfontosabb italok eredete és nemzetközileg elismert márkái. A sörök készítése és csoportosítása, jellemző. Borkészítési eljárások, szőlőfajták, a borok minőségi értékelése. Habzóborok, gyöngyöző borok, pezsgők készítése és tipizálása. Szeszesitalipari készítmények, párlatok és likőrök. 8. hét Borok és borvidékek Magyarországon. Történelmi borvidékeink és a hazai szőlőfajták. A bor tálalása és felszolgálása, ételek- és italok harmonizációja. 9. hét Hazánk tájegységeinek speciális ételkészítési szokásai, az ünnepekhez tartozó speciális étkezési szokások (családi események, vallási ünnepek) 10. hét Vallások és étkezési szokások 11. hét Néhány nemzet gasztronómiájának bemutatása (hallgató prezentációk alapján) 12. hét A korszerű táplálkozástudomány új ismeretei és eljárásai, a táplálékallergiások lehetőségei. 13-14. hét A választék kialakítása, menüsorok, büféasztalok, és rendezvények teljes étkezésének összeállítása 15. hét Zh, Gyakorlati feladatmegoldás

Oktatási módszerek:

Szeminárium az elméleti tudnivalók és szakkifejezések elsajátítása elméleti előadások keretében történik, melyet ppt prezentáció és számos ételfotó színesít. A hallgatóknak természetesen lehetőségük van ezen órákon is aktívan közreműködni, a témához kapcsolódó tapasztalataikat megfogalmazni. A félév második felében az elméleti ismeretek alapján önálló feladatokat kell a hallgatóknak elvégezniük pl. egy adott turistacsoport számára több napos étel/italajánlat összeállítása, rendezvényekre menüsorok ajánlása, büféasztalok kínálatának meghatározása, stb.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való aktív részvétel. Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kötelező irodalom:

Tusor András – Dr. Sahin Tóth Gyula: Gasztronómia Dr. Buzás Gizella – Dr. Sahin Tóth Gyula: Italismeret

A gyakorlati jegy megszerzéséhez a hallgatóknak egy évközi prezentációt kell készíteniük, illetve az elméleti ismeretekből egy komplex gyakorlati feladatokat is tartalmazó ZH keretében kell számot adniuk.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Ajánlott irodalom:

Dr. Csizmadia László: A vendéglátás ételei- és tálalásuk

A tárgy címe:

Gazdasági szaknyelv I-III.

Tárgykód:

BN-0-2013T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

0+4, 0+20

Kreditpont:

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Kovács Tímea Papp Vanda, Balog Mónika, Thékes István, Götz Edina, Gergely Zsolt

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztő Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célja elsajátíttatni a hallgatókkal azokat a legfontosabb gazdasági témakörökhöz tartozó ismereteket és szókincset, amely nélkül nem lehet az üzleti életben érvényesülni, és amellyel képesek lesznek az élet különböző területein hatékonyan kommunikálni. A kurzus során kiemelt figyelmet kap az üzleti kommunikáció írásbeli és szóbeli formáinak begyakoroltatása, elősegítve ezzel az üzleti élet elvárásainak megfelelő hallgatói kompetenciák fejlesztését, a munkaerő-piaci esélyek növelését. A tárgy a statisztika alapfogalmainak megismertetése után a leíró statisztika alapmutatóival, a kapcsolatvizsgálati módszerekkel, valamint az indexszámítás és a standardizálás témakörével foglalkozik. Mindegyik témakör esetében nagy hangsúlyt fektetünk az eredmények szakmailag pontos értelmezésére, elemzésére. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló üzleti helyzetek megértésére; a tárgy keretében tanult ismeretek problémamentes alkalmazására. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: idegen nyelvű kommunikáció, kifejezés, analitikus gondolkodás.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

nappali, levelezős

A kurzus témakörei:

29. Márkák, brandek. A kiszervezés (outsourcing) előnyei, hátrányai. Promóciók, marketinges esettanulmányok. 30. Üzleti utak. Üzleti találkozók. Üzleti telefonálás. 31. Szervezeti struktúrák. Kapcsolatépítés (networking) 32. Munkahelyi változások: vállalati felvásárlás és fúzió, vezetőváltás, leépítés, fizetésemelés, előléptetés, sztrájk 33. A pénz világa. Pénzügyi szakkifejezések. Jelentések, trendek 34. Reklám. Médiakampányok. Marketinges sikerek és buktatók. Prezentáció 35. Kultúra. Kultúrközi kommunikáció az üzleti világban.

Oktatási módszerek:

Előadás: Szeminárium: szövegértési feladatok (újságcikkek olvasása alapján); hallott szövegértés; témaköri viták; szókincsfejlesztő gyakorló feladatlapok; célnyelvi szakszövegek fordítása; nyelvtani ismétlő gyakorlatok; szerepjáték párban/kis csoportokban; esettanulmányok feldolgozása kis csoportokban.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A félévi munka elfogadásának feltételei: röpdolgozatok ill. szódolgozatok, témazáró dolA teljesítmény értékelésének gozatok ill. félévközi teszt, beadandó házi feladatok, órai részvétel és aktivitás módja, pontozás és osztályozás Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: zárthelyi dolgozat

Kötelező irodalom:

Cotton, D. – Falvey, D. – Kent, S.: Market Leader Intermediate Business English Course Book. New Edition. Pearson Longman (2005). Units 1-7.

Ajánlott irodalom: Az oktató által kiosztott kiegészítő anyagok; hanganyagok.

A tárgy címe:

Gazdasági etika

A tárgy jellege:

Kötelezően választható 2. csoport

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Minden

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Barócsi Zoltán Barócsi Zoltán

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

Erkölcsi tudásunk alapján a döntések és cselekvések – kivált gazdálkodáshoz kötött – minősített vonatkozásainak bemutatása. A társadalmi-gazdasági jelenségek értékelése, normatív bázison való (jó és rossz, igazságos és igazságtalan stb.) megkülönböztetése. S végül a „jóság mércéjén” alapuló elvárások érvényesíthetősége a személyes döntésekben a személyes szabadság és a társadalmi felelősség horizontján.

A kurzus programjának rövid leírása:

A gazdasági etika a gazdasági szereplők, a gazdasági döntések, és az erkölcs kapcsolatával foglalkozik. A tantárgy bemutatja hogyan alakult az etika és a gazdaság viszonya a történelemben, milyen etikai problémái vannak a hagyományos közgazdaságtan emberképének, melyek korunk egyik legfenyegetőbb problémájának, az ökológiai válságnak a morális vetületei, milyen lehetőségei vannak a vállalatok etikus működésének, melyek a gazdasági döntések legfontosabb etikai kérdései és milyen lehetséges alternatívái vannak a hagyományos gazdaságetikai nézeteknek.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A gazdasági etika tárgy ismeretanyaga lehetőségeket kínál olyan kompetenciák fejlesztésére, amelyek a közgazdaságtani tanulmányok, majd a gyakorlati gazdálkodás során nélkülözhetetlenek egy felelősen gondolkodó gazdasági szereplőnek: a morális érzékenység, a tolerancia, a kooperáció és a lelkiismeretesség kerül előtérbe.

Tárgykód:

BBN-2-A3006E00


EDUTUS FŐISKOLA

A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

2012/2013. I. félév

1. A társadalmi célok és eszközök skálája. Az etika helye a tudományok rendszerében. Az etika fogalma és problémakörei. Az etika felosztása. Relatív és abszolút erkölcs. Utilitarista és deontológiai etikai érvelés. A gazdaságetikai problémák. 2. A gazdaság és az etika viszonya. Gazdaság és etika a premodern társadalmakban. A gazdaság és etika szétválása. Az utilitarista etika hatása a közgazdaságtanra. A gazdaság erkölcsi kérdésektől való megfosztása. A ”Láthatatlan kéz" elmélete. Polányi Károly, Max Weber és Karl Marx elmélete a kapitalizmus kialakulásáról. A piaci koordináció egyeduralkodóvá válása. 3. A hagyományos közgazdaságtan emberképének etikai problémái. A korlátozott racionalitás. A normatív és érzelmi tényezők szerepe. Az emberi motiváció két forrása: a hasznosság és a morál. Az individualizmus problémái. „A közlegelők tragédiája”. 4. A környezeti etika irányzatai. Humanista irányzat (Arisztotelész, Biblia, Descartes), mélyökológiai irányzat (keleti filozófiák, Bentham, Schopenhauer, Naess). A környezeti etika felosztása (az egyes biológiai létezők szintje, az ökoszisztémák szintje, a Föld egészének szintje). A jövő generációk problémája.

5. Vállalati etika. A vállalat érintettjei. A stakeholder-menedzsment etikai elemei. Az alkalmazottak, mint érintettek. A fogyasztók, mint érintettek. A vállalati etika intézményesítésének folyamata. Etikai kódex. Etikai Bizottság. 6. Vállalatok Társadalmi Felelőssége. VTF meghatározása. Értelmezési problémák. VTF terjedésének szintjei. A VTF alapproblémái. Fenntartható fejlődés vagy fenntartható növekedés. A gazdasági célok és az ökológiai lábnyom. Következmények. 7. A VTF operatív megközelítése. Környezettudatos vállalati eszközök. Környezetbarát termékek kifejlesztése. Környezeti termékcímkézés. Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR). Vállalti felelősségi eszközök. Magatartási irányelvek. Társadalmi elszámoltathatóság. Méltányos kereskedelem. Társadalmilag Felelős Befektetés. Támogatás. 8. A VTF stratégiai megközelítése. A szállítás. Az igazságosság. Az ökonomizmus. A méret. A termék. A Valóban Felelős Vállalat felé. A CSR kommunikációja. Vállalatok CSR tevékenységének értékelési rendszere. 9. A komplex döntési helyzetek etikai kérdései. A felelős döntéshozatal összetevői. Normakövetés, Célracionalitás. Az érintettek iránti respektus. Kahneman és Tversky eredményei a döntések érzelmi tényezőiről. 10. A felelős döntéshozatal modellje. A komplex döntési helyzetek jellemzői. Deontológikus értékek. Célelérési értékek. Stakeholder értékek. A maximin szabály alkalmazása. Gazdasági problémák döntési helyzetének vizsgálata (a Ford Pinto esete, a Világbank környezeti politikája a 90-es évek elején) 11. Etikai megfontolásokon alapuló gazdasági rendszerek. A növekvő fogyasztás problémái. A világvallások gazdasági etikái (kereszténység, iszlám, hinduizmus, buddhizmus, taoizmus). Önkéntes egyszerűség. Bhután és a Bruttó Nemzeti Összboldogság. 12. Az emberiség jövője. Az emberi társadalom és gazdálkodás jövőbeli kilátásai a lehetséges normák és értékrendbeli választások alapján. Ember és élővilág – a külső és belső kontroll együttes elemzése. Makroszintű vészjelző és irányjelző térképek. Elmozdulási lehetőségek.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Oktatási módszerek:

Előadás: A szükséges ismeretek közvetítésére az előadáson kerül sor. Az előadások pptprezentációk segítségével folynak. A hallgatók által a Neptun rendszerből letölthető anyagokban ábrák, grafikonok és képek könnyítik az előadásokon elhangzottak megértését. A mindennapok világából vett példák (amelyek nemegyszer a hallgatók saját (pl. munkahelyi) tapasztalataival is megegyeznek) jó lehetőséget kínálnak az elmélet és a gyakorlat összekötésére és a hallgatók aktív részvételére. Szeminárium: nincs

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: az előadásokon való részvétel (3 hiányzás megengedett) Számonkérés módja: Írásbeli kollokvium a félév teljes anyagából. Az értékelés ötfokozatú skálán történik. Pontozás: 0-50 % elégtelen, 51-63 % elégséges, 64-76 % közepes, 77-89 % jó, 90-100 % jeles

Kötelező irodalom:

1. Zsolnai László: Ökológia, gazdaság, etika. Helikon Kiadó, Budapest, 2001. 2. Tóth Gergely: A Valóban Felelős Vállalat. KÖVET-INEM Hungária, 2007.

Ajánlott irodalom:

1. Barócsi Zoltán – Somogyi Ferenc: Gaia könnyei. Bevezetés az ökológiai ökonómiába. Kodolányi János Főiskola kiadása, Székesfehérvár, 2005. 3. Boda Zsolt - Radácsi László: Vállalati etika. BKE Vezetőképző Intézet, Budapest, 1997. 4. Szlávik János (szerk.): A vállalatok társadalmi felelősségvállalása. CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2009. 5. Ernst Fritz Schumacher: Small is beautiful. 1973, Abacus.

A tárgy címe:

Gazdasági matematika I.

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

1+3

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Turizmus és vendéglátás

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Kovács Gergely Brunner Zsuzsanna, Kovács Gergely, Szabó Tünde

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja a közgazdasági problémák modellezéséhez szükséges matematikai fogalmak és eljárások megismertetése.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy a számsorozatok fogalmainak megismertetése után a függvények elemzéséhez szükséges fogalmakkal, illetve elemző eljárások bemutatásával foglalkozik, számos esetben számítógépes környezetben.

Tárgykód:

BN-0-1001T


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A gazdasági folyamatok törvényszerűségeit a hallgatók függvényekkel tudják jellemezni és azokat széleskörűen elemezni.

A kurzus témakörei:

98. A sorozatok fogalma, tulajdonságai, monotonitás, korlátosság, küszöbszám. 99. Sorozatok határértéke, konvergens és divergens sorozatok. 100. Sorozatok gazdasági alkalmazásai: kamatos kamatszámítás, gyűjtő- és törlesztőjáradék. 101. Függvények határértékének fogalma végtelenben és véges helyen (0/0, 0/c és c/0), a függvények grafikonja és a határérték kapcsolata. 102. A deriválás fogalma, elemi deriváltak, formális deriválási szabályok, a L’Hospital-szabály. 103. A deriválás alkalmazásai: elaszticitás, az érintő egyenlete. 104. Függvényvizsgálat: monotonitás, szélsőérték, konvexitás, inflexiós pont. 105. Függvényvizsgálat: függvények ábrázolása számítógéppel, szöveges szélsőérték feladatok, szöveges feladatok megoldása számítógéppel. 106. Kétváltozós függvények: parciális deriválás, kétváltozós függvények szélsőértéke. 107. Integrálszámítás: primitív függvény, határozatlan integrál. 108. Integrálszámítás: határozott integrál, geometriai jelentés, területszámítások számítógéppel. 109. Mátrixok: fogalmak, műveletek mátrixokkal, mátrixokkal megoldható feladatok.

Oktatási módszerek:

Előadás: fogalmak ismertetése, összefüggések felvázolása, szemlélet kialakítása gazdasági jellegű példákon keresztül, szemléltetés matematikai szoftver segítségével. Szeminárium: feladatmegoldások részben papíron részben számítógéppel.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy. A félév folyamán négy 25 pontos részvizsga megírására kerül sor, melyekből az érdemjegy az összteljesítmény alapján alakul ki. Egy dolgozaton belül 10 pont a minimumkövetelmény. A szorgalmi időszak utolsó hetében egy részdolgozat újraírására van lehetőség (rontani is lehet). Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

17. Dr. Csernyák László: Analízis Matematika üzemgazdászoknak sorozat, Nemzeti Tankönyvki-adó, Budapest 18. Nagyné Csóti Beáta: Matematikai példatár, TRI Mester Bt., Tatabánya 19. Kis Márta: Gazdasági matematika I. Oktatási segédlet Dr.TOP Bt. Budapest

Ajánlott irodalom:

23. Sydsæter-Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula KVK., Budapest 24. K. Sydsaeter – P. Hammond: Essential Mathematics for Economic Analysis, Pearson Education Limited 25. Bárczy Barnabás: Differenciálszámítás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 26. Bárczy Barnabás: Integrálszámítás Műszaki Könyvkiadó, Budapest 27. Fekete Zoltán–Zalay Miklós: Többváltozós függvények analízise Műszaki Könyvkiadó, Bp. 28. Scharnitzky Viktor: Mátrixszámítás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 29. Denkinger Géza-Gyurkó Lajos: Analízis feladatgyűjtemény Tankönyvkiadó, Budapest 30. Denkinger Géza: Analízis Tankönyvkiadó, Budapest


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Gazdasági matematika II.

Tárgykód:

BN-0-2001T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

1+3

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

II.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Turizmus és vendéglátás

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Kovács Gergely Kovács Gergely, Nagyné Csóti Beáta, Szabó Tünde

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja a valószínűségszámítás és lineáris programozás alapjainak tanítása, ami egy újfajta strukturális gondolkodásmód kialakítására ad lehetőséget.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy a kombinatorika fogalmainak megismertetése után a valószínűségszámítás fogalmainak, illetve tételeinek bemutatásával foglalkozik, számos esetben számítógépes környezetben. Ezen felül a hallgatók megismerkednek a lineáris programozás alapjaival is. A hallgató képessé válik a valószínűségszámítási típusfeladatok felismerésére és megoldására, lineáris programozási modellek felírására, előkészül az alkalmazott informatika, statisztika tárgy befogadására.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

110. Kombinatorika: permutáció, variáció, ismétlés nélküli kombináció. A binomiális tétel. 111. Eseményalgebra: eseménytér, műveletek eseményekkel, teljes eseményrendszer. 112. A valószínűségszámítás klasszikus képlete: ellentett esemény, összegesemény. Mintavételek: visszatevés nélküli és visszatevéses mintavétel. 113. Valószínűségszámítási tételek: feltételes valószínűség, teljes valószínűség tétel, Bayes-tétel. 114. Független események: Bernoulli-kísérlet. Diszkrét valószínűségi változók: eloszlás, eloszlásfüggvény, várható érték, szórás. 115. Nevezetes diszkrét eloszlások: hipergeometrikus, binomiális és Poisson-eloszlás, kapcsolatuk. 116. Nevezetes folytonos eloszlások: egyenletes eloszlás, exponenciális eloszlás, eloszlásfüggvényük, sűrűségfüggvényük. 117. Nevezetes folytonos eloszlások: normális eloszlás, eloszlásfüggvénye, sűrűségfüggvénye. 118. Csebisev-egyenlőtlenség. A nagy számok törvénye. 119. Grafikus megoldás: kétváltozós operációkutatási feladatok modellje és grafikus megoldása. 120. Többváltozós modellek: hátizsák feladat, beruházási feladat, keverési, gyártási, létszám ütemezési feladat. 121. Szállítási feladat és különböző esetei, termelési és elosztási feladat, hozzárendelési feladat, halmazfedési feladat, nemlineáris modellek.

Oktatási módszerek:

Előadás: fogalmak ismertetése, összefüggések felvázolása, szemlélet kialakítása gazdasági jellegű példákon keresztül, szemléltetés matematikai szoftver segítségével. Szeminárium: feladatmegoldások részben papíron részben számítógéppel.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy. A félév folyamán négy 25 pontos részvizsga megírására kerül sor, melyekből az érdemjegy az összteljesítmény alapján alakul ki. Egy dolgozaton belül 10 pont a minimumkövetelmény. A szorgalmi időszak utolsó hetében egy részdolgozat újraírására van lehetőség (rontani is lehet). Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

20. Dr. Csernyák László: Valószínűségszámítás Matematika üzemgazdászoknak sorozat, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 21. Szabó Ilona: Valószínűségszámítás, KJF, Székesfehérvár 22. Nagyné Csóti Beáta: Valószínűségszámítás feladatok, Nagy Duó Bt. Tatabánya 23. Kovács Ferenc - Kovács Gerely: Modellek és megoldások, Tatabánya

Ajánlott irodalom:

31. 32. 33. 34.

A tárgy címe:

Denkinger Géza: Valószínűségszámítási gyakorlatok, Tankönyvkiadó Valószínűségszámítás feladatgyűjtemény, szerk.: Csécs Miklós, PSZF. Solt György: Valószínűségszámítás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest Ferenczy Miklós: Valószínűségszámítás és alkalmazása, Feladatgyűjtemény, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Tárgykód:

Gazdasági szaknyelv I-III.

A tárgy jellege: kötelező módszertani alapozó tárgy Óraszám:

0+4

Ajánlott félév:

Kreditpont: Tagozat:

nappali

Szak/szakirány Turizmus-vendéglátás : A kurzus előfel- Sikeres szintfelmérő dolgozat tétele(i): Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Peres Anna

Tanszék:

Nyelvi- és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

Felkészítés a középfokú B2 szakmai nyelvvizsgára, vagy az ezzel egyenértékű általános felsőfokú nyelvvizsgára, továbbá a hallgatók szaknyelvi nyelvi kompetenciáinak –kommunikációs készség, hallott és írott idegen nyelvű szöveg értése, nyelvtani ismeretek – fejlesztése. A kurzus prog- A tárgy az alapvető turisztikai témaköröket tárgyalja német nyelven, segít elsajátíramjának rövid tani a szakszókincset, nyelvvizsga-specifikusan felkészíti a hallgatókat úgy a szóleírása: beli, mint az írásbeli szakmai nyelvvizsgára.


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus támogatja, fejleszti és készségszinten, célzottan elmélyíti a kommunikációs készséget német nyelven, a hallott és olvasott szöveg értését, továbbá begyakoroltatja az alapvető vonatkozó szókincset és nyelvtani jelenségeket. A napi aktuális témák feldolgozása támogatja a véleményformálást idegen nyelven, a szöveg-feldolgozási gyakorlatok pedig fejlesztik a strukturáló készséget, a lényeglátást és segítik a tanulási stratégiákat is. A szituációs és képleírásos feladatok élővé és biztossá teszik az idegen nyelvi kommunikációt 36. Berufe im Hotel A kurzus té37. Reiseveranstaltung makörei: 38. Reisebüro az eddig megszokottól részle- 39. Marketing 40. Ökotourismus tesebben 41. Dorftourismus 42. Reittourismus 43. Klausurarbeit 44. Radtourismus 45. Weintourismus 46. Wellnesstourismus 47. Thermaltourismus 48. Heiltourismus 49. Konferenztourismus 50. Klausurarbeit Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részletesebben

Szeminárium: egyéni és csoportos munka, kommunikatív és interkulturális tanítási módszerek felhasználásával. Célja mindenek előtt sokrétű színes kommunikációs-szituációs feladatok mentén az idegen nyelven történő folyamatos kommunikáció, a meglévő tudás fejlesztése és elmélyítése, az eltérő nyelvekből adódó problémák kontrasztív feloldása.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: rendszeres óralátogatás (három hiányzás megengedett), konstruktív órai munka, a két nagyobb ZH-dolgozat megírása, házi feladatok elkészítése Számonkérés módja: gyakorlati jegy folyamatos órai értékelés a szóbeli teljesítményre, fogalmazások értékelése. A szorgalmi időszakban 2 zárthelyi dolgozat írása, amely lefedi a félévi anyagot, valamint kisebb dolgozatok (pl. az órán feldolgozott vonzatos igékkel kapcsolatban) beütemezése a hallgatókkal előre egyeztetett időpontokban. Az aláírás feltétele:  részvétel a félévközi órákon (a TVSZ-ben engedélyezett hiányzásokkal),  egy darab beadandó feladat határidőre történő elkészítése és leadása. A sikeres gyakorlati érdemjegy feltétele:  a beadandó feladat minimum 50%-os teljesítményű elkészítése,  a zárthelyi dolgozatok és évközi munkák átlagának minimum elégséges teljesítése. A hallgató teljesítményének minősítése – a zárthelyi dolgozatok, valamint az évközi jegyek egyszerű számtani átlagolásával - százalékosan a következők szerint alakul: 0-50% elégtelen (1) 51-60% elégséges (2)


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

61-70% 71-80% 81-100%

közepes (3) jó (4) jeles (5)

Kötelező iroda- 1. B. Zuba Mariann, Karácsonyi László Tamás, Kovács Krisztina, Révné Lőrinc Anna: Tourismus, hin und zurück. Felkészítő- és gyakorlókönyv a német lom: szakmai nyelvvizsgákra. KIT Kft. Budapest, 2007. 2. Hegyi Boglárka: 1000 Fragen 1000 Antworten. Társalgási gyakorlatok a német idegenforgalmi szakvizsgára. Lexika Kiadó Székesfehérvár 2005. Ajánlott iroda- 1. Peter Büttner: Német – magyar társalgás. Deutsch-ungarisches Konversationsbuch. Lexika Könyvkiadó Székesfehérvár, 2004. lom: lehetőleg legyen 2. Wolfgang Rug, Andreas Tomaszewski: Grammatik mit Sinn und Verstand. angol nyelvű Verlag Klett Edition Deutsch GmbH, München 1993. irodalom is 3. Horváthné Lovas Márta: Német nyelvtani gyakorlatok alap-; közép-; és felsőfokú nyelvvizsgákra. Lexika Kiadó Székesfehérvár 1994.

A tárgy címe:

Tárgykód:

Gazdasági szaknyelv II-IV.

A tárgy jellege: kötelező módszertani alapozó tárgy Óraszám:

0+4

Ajánlott félév:

Kreditpont: Tagozat:

nappali

Szak/szakirány Turizmus-vendéglátás : A kurzus előfel- Sikeres szintfelmérő dolgozat tétele(i): Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Peres Anna

Tanszék:

Nyelvi- és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

Felkészítés a középfokú B2 szakmai nyelvvizsgára, vagy az ezzel egyenértékű általános felsőfokú nyelvvizsgára, továbbá a hallgatók szaknyelvi nyelvi kompetenciáinak –kommunikációs készség, hallott és írott idegen nyelvű szöveg értése, nyelvtani ismeretek – fejlesztése. A kurzus prog- A tárgy második idegen nyelvként az alapvető turisztikai témaköröket tárgyalja ramjának rövid német nyelven, segít elsajátítani a szakszókincset, nyelvvizsga-specifikusan felkéleírása: szíti a hallgatókat úgy a szóbeli, mint az írásbeli szakmai nyelvvizsgára.


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus támogatja, fejleszti és készségszinten, célzottan elmélyíti a kommunikációs készséget német nyelven, a hallott és olvasott szöveg értését, továbbá begyakoroltatja az alapvető vonatkozó szókincset és nyelvtani jelenségeket. A napi aktuális témák feldolgozása támogatja a véleményformálást idegen nyelven, a szöveg-feldolgozási gyakorlatok pedig fejlesztik a strukturáló készséget, a lényeglátást és segítik a tanulási stratégiákat is. A szituációs és képleírásos feladatok élővé és biztossá teszik az idegen nyelvi kommunikációt 51. Berufe im Hotel A kurzus té52. Reiseveranstaltung makörei: 53. Reisebüro az eddig megszokottól részle- 54. Marketing 55. Ökotourismus tesebben 56. Dorftourismus 57. Reittourismus 58. Klausurarbeit 59. Radtourismus 60. Weintourismus 61. Wellnesstourismus 62. Thermaltourismus 63. Heiltourismus 64. Konferenztourismus 65. Klausurarbeit Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részletesebben

Szeminárium: egyéni és csoportos munka, kommunikatív és interkulturális tanítási módszerek felhasználásával. Célja mindenek előtt sokrétű színes kommunikációs-szituációs feladatok mentén az idegen nyelven történő folyamatos kommunikáció, a meglévő tudás fejlesztése és elmélyítése, az eltérő nyelvekből adódó problémák kontrasztív feloldása.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: rendszeres óralátogatás (három hiányzás megengedett), konstruktív órai munka, a két nagyobb ZH-dolgozat megírása, házi feladatok elkészítése Számonkérés módja: gyakorlati jegy folyamatos órai értékelés a szóbeli teljesítményre, fogalmazások értékelése. A szorgalmi időszakban 2 zárthelyi dolgozat írása, amely lefedi a félévi anyagot, valamint kisebb dolgozatok (pl. az órán feldolgozott vonzatos igékkel kapcsolatban) beütemezése a hallgatókkal előre egyeztetett időpontokban. Az aláírás feltétele:  részvétel a félévközi órákon (a TVSZ-ben engedélyezett hiányzásokkal),  egy darab beadandó feladat határidőre történő elkészítése és leadása. A sikeres gyakorlati érdemjegy feltétele:  a beadandó feladat minimum 50%-os teljesítményű elkészítése,  a zárthelyi dolgozatok és évközi munkák átlagának minimum elégséges teljesítése. A hallgató teljesítményének minősítése – a zárthelyi dolgozatok, valamint az évközi jegyek egyszerű számtani átlagolásával - százalékosan a következők szerint alakul: 0-50% elégtelen (1) 51-60% elégséges (2)


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

61-70% 71-80% 81-100%

közepes (3) jó (4) jeles (5)

Kötelező iroda- 1. B. Zuba Mariann, Karácsonyi László Tamás, Kovács Krisztina, Révné Lőrinc Anna: Tourismus, hin und zurück. Felkészítő- és gyakorlókönyv a német lom: szakmai nyelvvizsgákra. KIT Kft. Budapest, 2007. 2. Hegyi Boglárka: 1000 Fragen 1000 Antworten. Társalgási gyakorlatok a német idegenforgalmi szakvizsgára. Lexika Kiadó Székesfehérvár 2005. Ajánlott iroda- 1. Peter Büttner: Német – magyar társalgás. Deutsch-ungarisches Konversationsbuch. Lexika Könyvkiadó Székesfehérvár, 2004. lom: lehetőleg legyen 2. Wolfgang Rug, Andreas Tomaszewski: Grammatik mit Sinn und Verstand. angol nyelvű Verlag Klett Edition Deutsch GmbH, München 1993. irodalom is 3. Horváthné Lovas Márta: Német nyelvtani gyakorlatok alap-; közép-; és felsőfokú nyelvvizsgákra. Lexika Kiadó Székesfehérvár 1994.

A tárgy címe:

Gazdaságtörténet

Tárgykód:

BN-2-2040T

A tárgy jellege:

Kötelezően választható 2. csoport

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Minden

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Barócsi Zoltán Barócsi Zoltán

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a világgazdaság nagy történelmi korszakainak és a gazdaságszerkezet változásainak bemutatásával megismertesse a hallgatókkal a gazdaság fejlődésének főbb történeti aspektusait. Fontos cél továbbá megmutatni, hogy a jelenkor gazdálkodási módszerek és elképzelések nem „gyökér nélküliek”, hanem szerves folytatásai a múltban elkezdődött tevékenységeknek és a korábbi gazdasági elméleteknek.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tantárgy áttekinti az emberiség – gazdasági szempontból – fontos történelmi szakaszait a kezdetektől a jelen korig. A mindenkori ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és pénzügyi viszonyok fejlődésének bemutatása mellett nagy hangsúlyt kap az állam szerepének változása és az elosztási szisztémák (reciprocitás, redisztribúció, piac) egymás közötti viszonyának alakulása is.


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A gazdaságtörténet tárgy ismeretanyaga elősegíti, hogy a hallgatók képessé váljanak azon gazdasági és társadalmi események és folyamatok elemzésére, amelyeknek a hatásai egészen napjainkig érnek. A tananyag elsajátítása képessé teszi a hallgatókat arra, hogy a főiskolán tanult diszciplínák közötti összefüggéseket könnyebben felismerjék.

A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

1. Az őskori vadászó, gyűjtögető társadalmak. Az emberré válás. A vadászó-gyűjtögető társadalmak gazdálkodása, viszonya a szükségletek kielégítéséhez és az elosztáshoz. Eszközök, szerszámok. Gazdálkodás és életmód. 2. A termelő törzsek. A termelés „forradalma”. A termelésre való áttérés külső és belső kényszerei. A földművelés, állattenyésztés és kézművesség megjelenése. Szükségletek kielégítésének és a termelt javak elosztásának módjai. A földművelés hatása a világnézetre. A nomádok (a korai termelők másik életformája). A földművesek és a nomádok gazdasági szembenállása. 3. Az ókori civilizációk. Az első államok megjelenése. Öntözéses földművelés. A folyammenti civilizációk követői. Új technikák a mezőgazdaságban, a háborúzásban, a kézművességben és az építészetben. Új mesterségek megjelenése. Az írás elterjedése a gazdálkodásban. Reciprocitás, redisztribúció, piac. 4. Gazdasági fejlődés a középkori Európában. A középkori fejlődés alapjai. Társadalmi és gazdasági tagozódás. Mezőgazdasági és technológiai fejlődés. Találmányok a termelés szolgálatában. A középkori kereskedelem sajátosságai. A bankok kialakulás. A fejlődés lassulása a XIV.-XV. században. 5. A nem nyugati gazdaságok a nyugati terjeszkedés hajnalán. Az iszlám világ, az Oszmán Birodalom, Kelet-Ázsia, Dél-Ázsia, Afrika és Amerika. 6. Európa második logisztikus görbéje. Földrajzi felfedezések okai és feltételei. Expedíciók és felfedezések. A tengerentúli terjeszkedés és visszahatása Európára. Mezőgazdasági technika és termelékenység, ipari technológia és termelékenység. Kereskedelmi útvonalak és szervezetek. 7. Gazdasági etatizmus a XVI-XVIII. századi Európában. A merkantilizmus gazdaságpolitikája. Közös elemek: arany és ezüst felhalmozás, védővámok, gyarmatosítás. Az országok sajátosságai (Spanyolország, Portugália, Habsburg Monarchia, Poroszország, Oroszország, Svédország, Franciaország, Anglia) 8. Az ipari forradalom és a kapitalizmus kialakulása. A modern nagyipar jellemzői. Az ipari forradalom gazdasági és szellemi előfeltételei. A iparosodás kísérőjelenségei. Az ipari technológia és az innováció. A korai iparosítás társadalmi vetületei. A kapitalizmus kialakulásának magyarázatai (eredeti tőkefelhalmozás, az önszabályozó piaci rendszer kialakulása, a protestáns etika szerepe) 9. Gazdasági fejlődés a XIX. században. A népesség számának alakulása és következményei. Erőforrások és energiatermelés. Szállítás és kommunikáció. Jogi alapok. Gazdaságelmélet és politika. A világgazdaság növekedése. Szabadkereskedelem és protekcionizmus. A nemzetközi aranystandard-rendszer. Nemzetközi migráció és tőkebefektetés. Imperializmus. 10. Változatok a fejlődésre: az első iparosítók (Nagy-Britannia, USA, Franciaország, Németország), a későn jövők (Svájc, Hollandia és Skandinávia, az Osztrák-Magyar Monarchia, Japán) és a lemaradók (Spanyolország, Itália, Délkelet-Európa, Oroszország) 11. A XX. századi világgazdaság áttekintése. A népesség alakulása. Urbanizáció és migráció. Az erőforrások és a technológiák változása. Nemzetközi viszonyok. A kormányok szerepe. Vállalkozási formák.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

12. Nemzetközi gazdasági dezintegráció. Az I. világháború és a béke-tárgyalások gazdasági következményei. A szovjet forradalom és gazdaság. Az 1929-33-as nagy gazdasági válság. Rekonstrukciós kísérletek. A II. világháború gazdasági vonatkozásai. 13. A világgazdaság a XX. Század második felében. Újjáépítése a II. világháború után. Marshall-terv és a gazdasági „csodák”. A szovjet blokk kialakulása. A gyarmati rendszer felbomlása. Az Európai Közösség létrejötte. A szovjet blokk összeomlása. A növekedés korlátai? Oktatási módszerek:

Előadás: A szükséges ismeretek közvetítésére az előadásokon kerül sor. Az előadások ppt-prezentációk segítségével folynak. A hallgatók által a Neptun rendszerből letölthető anyagokban ábrák, grafikonok, képek és – a tantárgy jellegéből fakadóan – térképek könnyítik az előadásokon elhangzottak megértését. Szeminárium: nincs

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: az előadásokon való részvétel (3 hiányzás megengedett)

Kötelező irodalom:

1. Rondo Cameron: A világgazdaság rövid története a kőkorszaktól napjainkig. Maecenas Könyvkiadó, Budapest, 1998.

Ajánlott irodalom:

1. Dr. Kovács János: Egyetemes és magyar agrárfejlődés. Agroinform Kiadó és Nyomda, Budapest, 2005. 2. Max Weber: Gazdaságtörténet. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 3. Lőrinc László: Életmódtörténet I-II. AKG Kiadó, Budapest, 1999. 4. Honvári János (szerk.): Magyarország gazdaságtörténete (A honfoglalástól a 20. század közepéig), AULA Kiadó Kft, 2003. 5. Karl Polanyi: The great transformation: The political and economic origins of our time. Boston: Beacon Press, 2001.

Számonkérés módja: Írásbeli kollokvium a félév teljes anyagából. Az értékelés ötfokozatú skálán történik. Pontozás: 0-50 % elégtelen, 51-63 % elégséges, 64-76 % közepes, 77-89 % jó, 90-100 % jeles

A tárgy címe:

Idegenvezetés módszertana

Tárgykód:

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

2

Kreditpont:

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

Szak/szakirány:

Turizmus-vendéglátás/ BA Fsz

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Keszthelyi Csaba dr. Keszthelyi Csaba

nappali


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

Tanszék:

Turizmus Tanszék

A tárgy célja:

A hallgatók ismerjék meg az idegenvezetői munka szakmai fogásait, hogy képesek legyenek fogadni az országba érkező külföldi turistákat, valamint a belföldi túrákon (országjáráson) résztvevő magyar vendégeket. A kurzus során a hallgatók megismerkednek az idegenvezető személyével kapcsolatos követelményekkel, az idegenvezetői tevékenység jogi szabályozásával, a munka tárgyi, technikai feltételeivel, fő dokumentumaival, megismerik az idegenvezető feladatait kiutazó illetve beutazó csoportok mellett valamint a telepített idegenvezető speciális munkáját. A hallgatók gondoskodjanak a csoport részére megrendelt szolgáltatásokról, ismertessék az ország idegenforgalmi, kulturális, történelmi, művészeti értékeit, nevezetességeit magyar illetve idegen nyelven. Képesek legyenek kezelni a felmerülő problémákat, álljanak helyt a váratlan szituációkban, nehéz helyzetekben.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

122. Az idegenvezető személyével kapcsolatos követelmények. Az idegenvezető helye és szerepe a turizmus rendszerében 123. Az idegenvezetői tevékenység jogi szabályozása. Az idegenvezető kötelessége és jogai 124. Az idegenvezetői munka tárgyi, technikai feltételei, fő dokumentumai (forgatókönyv, program, voucher, utaslista, stb.) 125. A programok fajtái, étkeztetés, fakultatív programok 126. Feladatok beutazás esetén. Előkészületi munka, csoport fogadása, érkezése, transzfer (alatti mondanivalók), a csoport elutazásával kapcsolatos teendők 127. A városnézés módszertana; buszos, gyalogos városnézés 128. A budapesti városnézés metodikája 129. Városnézés vidéken, múzeumlátogatás, tárlatvezetés 130. Az idegenvezető feladatai a kiutazó csoportok mellett. Előkészítés, felkészülés kiutazásra 131. Városnézés vidéken, múzeumlátogatás, tárlatvezetés 132. A telepített idegenvezetők speciális feladatai 133. Rendkívüli események az idegenvezetői munka során. A jegyzőkönyv készítés szabályai 134. Az idegenvezetői protokoll legfőbb szabályai 135. Idegenvezetés templomokban és szakrális helyeken

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. A legfontosabb fogalmak, dokumentumok, módszerek, munkaterületek ismertetése. PPTprezentáció, vetítés. A félév folyamán több alkalommal gyakorlati városnézéseket tartunk.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Az előadásokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Megszerzésének módja: szóbeli és írásbeli felelet valamint a gyakorlati városnézésen való aktív részvétel. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

24. Kubesch Mária: Az idegenvezetés gyakorlata. Bp., KIT,2004.

Ajánlott irodalom:

35. Gál Gyöngyi: Idegenvezetés felsőfokos. Bp., KVIF, 1998. 36. Wilhelm Pomp: Turisztikai menedzsment. Bp., Springer, 2000. 37. Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll. Bp., KJK, 1991.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Informatika

Tárgykód:

BN-0-2003T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

0+2

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Magyarics Mónika PhD Magyarics Mónika, T.Nagy Judit, Szabó Tünde, Nagyné Csóti Beáta, Fehér Péter PhD

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja a gazdasági életben leginkább használt irodai alkalmazások bemutatása, felhasználási területeik és alkalmazási módjuk megismertetése.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy konkrét feladatok megoldására helyezi a hangsúlyt táblázatkezelők, adatbáziskezelők, szövegszerkesztők és prezentációs programok segítségével.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló feladatok megoldásához a legmegfelelőbb program kiválasztására, és abban készségszinten a feladatok lehető leghatékonyabb megoldására is. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: elemző képesség, logikus gondolkodás, problémamegoldás, rendszerszemlélet.

A kurzus témakörei:

66. Táblázatkezelés: Függvények alkalmazása gazdasági számításokban: dátumkezelő, matematikai, statisztikai, pénzügyi, logikai, adatbázis, kereső, szövegkezelő. Szűrés, rendezés, formázások, adatformátumok, relatív, abszolút és vegyes hivatkozások, automatikus kitöltés, feltételes formázás, ablaktábla rögzítése, képletmásolás. Grafikonok létrehozása. Nyomtatási beállítások a táblázatkezelőben. Adatátvitel más felhasználói szoftverekbe. 67. Adatbázis-kezelés: A relációs adatbázisok alapvető részeinek létrehozása és módosítása (táblázatok, lekérdezések, űrlapok, jelentések létrehozása és módosítása, adatok importálása). Adatátvitel más felhasználói szoftverekbe. 68. Szövegszerkesztés: Hivatalos dokumentumok szerkesztése. Tanulmányok formai követelményei és előállításuk - stílusok létrehozása és alkalmazásuk, tartalomjegyzék, tárgymutató, ábrajegyzék készítése, fedlap létrehozása, oldalszámozás, szakaszok definiálása, táblázatok használata. A hivatalos levél szabványformájának reprodukálása. Kördokumentumok készítése. Objektumok kezelése: kép, diagram, szervezeti diagram, WordArt, egyenlet, szabadkézi rajzok. Adatátvitel más felhasználói szoftverekbe. 69. Prezentációkészítés: A jó prezentációk ismérvei és alkalmazásuk egyéni módja. Diaminta, stílusok, animációk, áttűnések, objektumok kezelése. Nyomtatási beállítások a prezentációkészítőben. Adatátvitel más felhasználói szoftverekbe.

Oktatási módszerek:

Előadás: nincs Szeminárium: Célja az irodai alkalmazások konkrét feladatokon történő gyakorlása, és a hallgatók által a gyakorlatból hozott problémák megbeszélése. Egy-egy téma általános ismertetése után a hozzá kötődő feladatlappal számítógépen a gyakorlati alkalmazás megismerése. Projektor használata a közös feldolgozáskor. További gyakorló feladatok az önálló és az otthoni munkához. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: A kellő sok szemináriumon jelen lévő hallgatók két zárthelyit írnak: táblázatkezelés+adatbázis-kezelés, szövegszerkesztés+prezentációkészítés. Mindkettőnek legalább 60%-osnak kell lenni, együtt pedig el kell érjék a 60%-ot az érvényes gyakorlati jegyhez. Egy dolgozat az utolsó héten pótolható. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% jó, 90-100% - jeles. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Csak azt a részt kérjük számon, melyből a szorgalmi időszakban nem megfelelő a teljesítmény szintje.

Kötelező irodalom:

2. A Neptun rendszerbe feltöltött tananyagok.

Ajánlott irodalom:

5. 6. 7. 8.

A tárgy címe:

http://informatika.gtportal.eu/ oldalon található tananyag első 7 témaköre Az MS OFFICE 2007 Súgója http://office.microsoft.com/hu-hu/ http://www.microsoft.com/en/us/default.aspx

Interkulturális marketing és kommunikáció N

Tárgykód:

BN-2-A3009T

A tárgy jellege:

Kötelezően választható, társadalomtudományi látókört bővítő tárgy

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

3 és 5

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodás és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás

A kurzus előfeltétele(i):

Marketing alapismeretek

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr.Harsányi Ildikó

Tanszék:

Kereskedelem és marketing

A tárgy célja:

A tantárgy célja megismertetni a nemzetközi marketing fogalomrendszerét, elméletét és gyakorlatát, valamint a nemzetközi piacok eltérő és hasonló vonásait. A globalizáció, az üzleti élet nemzetköziesedése miatt kiemelt cél a kultúrák különbözőségeinek tárgyalása. Megvizsgáljuk, hogy a kulturális különbségek hogyan befolyásolják az egyes marketingmix elemek tervezését. A kurzus során hangsúlyosan elemezzük az üzleti,- és marketing kommunikáció témaköreit. Az előadásokon az elméletet napi példákkal illusztráljuk. A nemzetközi piacra lépés stratégiái, sajátosságai. A makro,- és mikroelemzés fontossága, specialitásai. Nemzetközi üzleti gyakorlat, etikai kérdések. Az interkulturális kommunikáció ismeretének jelentősége, elsajátításának módszerei. A piaci alkalmazkodás technikái az egyes marketing mix elemek esetében. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a marketing diszciplínát nemzetközi környezetben alkalmazni. Alapvető annak megértése, hogy kultúraközi kommunikációban nélkülözhetetlen saját értékrendszerünk relativizálása, fontos a „másság” elfogadásának képessége ahhoz, hogy konfliktuskezelésünk sikeres legyen.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A kurzus témakörei:

136. A nemzetközi marketing fogalma, fokozatai, a marketing orientáció 137. Változások a nemzetközi piacokon, marketing stratégiák 138. A kulturális környezet kiemelt jelentősége a nemzetközi üzleti életben. 139. Mitől interkulturális a kommunikáció ? 140. A födrajzi, politikai és jogi környezet sajátosságai 141. Nemzetközi üzleti gyakorlat. Üzleti szokások, üzleti etika. 142. A fogyasztói magatartás kulturális, társadalmi, gazdasági meghatározottsága. 143. Interkulturalitás a szervezeti piacokon. 144. Külpiaci megjelenés. Piacválasztás, marketing stratégia, marketing-mix. 145. Termékpolitika. Pozícionálás, márkázás. Országeredet hatás. 146. Árpolitika. Árképzési módszerek. Globális, lokális árak, árdifferenciálás. 147. Nemzetközi értékesítési csatornák. 13-14. A marketing kommunikációs mix sajátosságai nemzetközi piacokon.

Oktatási módszerek:

Előadás: A kurzus során a két képzési helyszínen párhuzamosan hallgatják a diákok az előadásokat a web segítségével. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. A korábbi gyakorlatnak megfelelően igyekszem az előadásokat interaktívvá tenni. Mondjanak ők is példákat, alkossanak véleményt. Ez különösen az interkulturális kommunikáció témaköreinél nélkülözhetetlen.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Az előadásokon való részvétel, valamint egy, a tanár által kiadott rövid, angol nyelvű szemelvény feldolgozása. Számonkérés módja: Írásbeli kollokvium Az aláírás, egyben a vizsgára jelentkezés feltétele, az írásbeli dolgozat beadása, amivel az érdemjegy 20 %-át el lehet érni. A vizsgaidőszakban írandó írásbeli dolgozat tartalmaz teszt kérdéseket és néhány rövid esszé kérdést. Összességében a teljes leadott tananyagról számot kell adni. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

25. Tóth Tamás: Nemzetközi marketing ( Akadémiai Kiadó 2008.) 26. Falkné Dr.Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció ( Perfekt Kiadó Budapest 2008.)

Ajánlott irodalom:

38. Rekettye Gábor - Fojtik János: Nemzetközi marketing ( Dialóg Campus kiadó 2003.) 39. Jean-Claude Usunier – Julie Anne Lee: Marketing across cultures ( Pearson Educational Ltd. Harlow, Essex 2009.)

A tárgy címe:

KKV-k menedzselése

Tárgykód:

A tárgy jellege: D: Szakirány tárgy Óraszám:

2+1

Kreditpont:

4

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány: Gazdálkodási és menedzsment A kurzus előfeltétele(i):

Vállalati gazdaságtan

Tárgyfelelős:

Dr. Garaj Erika PhD


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Oktató(k):

Dr. Garaj Erika PhD

Tanszék:

Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célja megismertetni a hallgatókat a hazai KKV-k működési rendszerének, folyamatainak és környezetük egyes befolyásoló tényezőinek jellemzőivel.

A kurzus prog- Az előadások részletesen bemutatják a különböző KKV-k típusait és sajátosságait, a ramjának rövid vállalkozások környezetét. A hallgatók megismerik a vállalkozói szféra működtetéséleírása: nek szabályozását és a felmerülő komplex feladatokat. A tárgy egyrészt felkészíti a

hallgatókat a vállalkozásalapításra, a menedzsment elemzési eszközök alkalmazására, valamint az üzleti terv, a vállalkozási terv és a marketingterv elkészítésére. Emellett a kurzus kitér a vezetési és vállalkozási képességek fejlesztésére. A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

Oktatási módszerek:

A hallgatók képesek lesznek a KKV-k működését befolyásoló alapvető tényezők beazonosítására, a változások szükségszerűségének felismerésére, emellett felkészülnek saját szakterületükön a menedzsment feladatok elvégzésére, mások munkájának irányítására, a vállalkozás tervezésére, alapítására, a vállalkozástámogatási források/szolgáltatások használatára. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: problémamegoldás, rendszerben való gondolkodás, kreativitás, összefüggések meglátása. 1. Vállalkozások értelmezése, fő típusai, jellemzői. A vállalkozási esettanulmány módszer jellemzői. Esettanulmány készítésének szempontjai. 2. Vállalkozási környezet. A vállalkozói szféra működtetésének szabályozása. 3. Hazai KKV szektor jellemzői – SWOT analízis. - Esettanulmány I. FIVOSZ és stakeholder környezetelemzés. 4. Kis- és középvállalkozások társasági és szervezeti formái. 5. Piaci versenystratégiák és alkalmazási lehetőségei. - Esettanulmány II. Inkubátorház 6. Vállalkozás alapítás elméleti és gyakorlati kérdései. - Esettanulmány III. Egy vállalkozás megalapítása. 7. Vezetési képességek és motivációk. A sikeres vállalkozói kompetenciák. 8. Üzleti terv. - Esettanulmány IV. Üzleti terv készítése. 9. Elemzési eszközök és módszerek. Marketingterv - Esettanulmány V. Marketingterv készítése. 10. Kis- és középvállalkozások gazdálkodása. Forrásteremtés. KKV innovációk. - Esettanulmány VI: Pénzügyi terv és költségvetés készítése. 11. Vállalkozásfejlesztési lehetőségek és támogató szolgáltatások. - Esettanulmány V.Edutus TTI esettanulmány 12. Hallgatói vállalkozások. - Esettanulmány VI. Spin off Vállalkozói klub Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás speciális WEB 2 alkalmazásokkal kiegészített ppt-prezentáció segítségével folyik. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából a hallgatók a Neptunból kinyomtatható előadáslappal érkeznek, melyen a feltüntetett vázlatot csak ki kell egészíteniük. Szeminárium: Célja a vállalkozási ismeretek gyakorlati alkalmazásának begyakorlása, tipikus KKV menedzsment feladatok és problémák megbeszélése. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása, esettanulmány, projektfeladat, filmelemzés, helyzetgyakorlat, prezentáció. A könnyebb követhetőség és felkészülés érdekében a Neptunon közzétett eBook tartalmazza a tárgyalt esettanulmányok, gyakorlatok és önellenőrzési kérdések döntő többségét. Az eredményes munka feltétele az előzetesen hozzáférhetővé tett eBookban (Neptun) megadott szemináriumi feladatok, esettanulmányok nyomtatott (vagy online) verziójának szemináriumra való elhozatala, ill. feldolgozása.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

A tárgy címe:

A félévi munka elfogadásának feltételei az aláírás teljesítéséhez: A jelenléti követelményeknek való megfelelés. Legfeljebb 3 alkalommal való hiányzás megengedett. A hiányzás igazolása nem szükséges. A tárgy írásbeli kollokviummal zárul. A kollokvium alapját az előadásanyag, a szakirodalom és a szeminárium gyakorlati feladat (esettanulmány vagy üzleti terv készítése) képezi. Az elégséges kollokviumi jegyhez legalább 60%-os teljesítményt szükséges elérni. Az írásbeli kollokvium megkezdésének feltétele (vizsgabelépőként) a gyakorlati feladat bemutatása és a vizsgadolgozathoz való csatolása. Az írásbeli kollokvium 2 részből áll. I. Gyakorlati feladat (esettanulmány), II. Elméleti teszt. Az esettanulmány célja: a vállalkozási szemléletmód és módszereinek általános alkalmazása az előadás tematikája szerint. Elkészítési szempontjai: Tartalmi elvárások: KKV szituáció ismertetése, elemzéshez alkalmazott 3-5 kérdés az előadás tematika alapján, ezek megoldása. A hallgató esettanulmányként üzleti tervet is készíthet. Formai elvárások: 7-8 oldal, 12-es betűvel, szimpla sorközzel ill. ábrák igény szerint. Fedőlapra feltüntetendő az esettanulmány (vagy üzleti terv) címe, a hallgató neve, neptun kódja, szaka, beadás időpontja, évfolyama, és e-mail címe. Értékelési pontszám összesen 100 pont (100%), ezek megoszlása: 50 pont gyakorlati feladat és 50 pont elméleti teszt. Értékelési fokozatok: 100-91%= jeles, 90-81%= jó, 80-71%= közepes, 70-60%=elégséges, 59-0% = elégtelen. Garaj Erika: Vállalkozások menedzselése - esettanulmányok 1. (eBook), Edutus, Tatabánya/Budapest, 2012. Letölthető: Neptunon keresztül 2. Szirmai Péter - Klein Sándor: Üzleti tervezés - Üzleti gondolkodás - Induló vállalkozások tervezése, Edge 2000 Kft., Budapest, 2010. 3. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány e-learning tananyaga http://e-learning.seed.hu/tananyag/e-learning-tananyag 1.

1. Szenes G. (szerk.): Üzleti tanácsok kisvállalkozások számára, Pressonline, Bp. 2011 www.startupguide.hu és www.napi.hu/sug 2. Kállay L.-Imreh Sz: A kis-és középvállalkozás-fejlesztés gazdaságtana, Aula, Bp, 2004. 3. Gyulai László: Kis- és középvállalkozások üzletfinanszírozása, Saldo, Budapest, 2011. 4. Rekettye G.: Kisvállalati marketing. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008. 5. Ashton, R: Vállalkozói sikerkalauz - 1000 tipp kezdő és gyakorló vállalkozóknak, HVG Kiadó, Budapest, 2007. 6. Szügyi György: A vállalkozások, vállalatok működési hatékonyságának növelése, Humánpolitikai Szemle, 2011. (22. évf.) 3. sz. 10-14. old. 7. Szerb László - Ács, Zoltán J.: Vállalkozási tevékenység a világban és Magyarországon a globális vállalkozói index (GEI) alapján. Magyar Tudomány, 2010. (171. évf.) 10. sz. 1238-1251. old. letölthető: http://www.matud.iif.hu/2010/10/10.htm 8. Garaj E.: Best Practice of Innovative SMEs for Regional Development – European Review 1. Innovation for Business, 2o12.Vol. 2. Issue 1, pp. 10-11, ISSN 2062-8595

Közgazdasági elméletek története

Tárgykód:

BN-2-A3007T

A tárgy jellege:

kötelezően választható társadalomtudományi alapozó tárgy

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

III. és V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Sárkány Péter dr. Sárkány Péter

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjék a közgazdaságtan legjelentősebb irányzatait, képviselőit, és képet kapjanak a közgazdaságtani elmélettörténet fejlődéséről a kezdetektől napjainkig. A kurzus keretében neves magyar közgazdászok életének bemutatására is sor kerül. Az oktatás keretében átfogó ismereteket kapnak a hallgatók egyes irányzatokról és neves külföldi és magyar közgazdászok munkásságáról. Az erre vonatkozó írásos anyag és a ppt a hallgatók rendelkezésére áll. Minden nappali tagozatos hallgatónak el kell olvasnia egy a közgazdaságtan határterületeiről szóló, vagy egy nem szokványos megközelítésű közgazdasági könyvet, amelyről házi dolgozat és/vagy kiselőadás formájában kell beszámolniuk. A kiselőadások után az adott óra keretében a könyvben felvetődő kérdések (elsősorban azok közgazdasági vonatkozásait érintve) megbeszélésére nyílik lehetőség. A kurzus elvégzése után a hallgatók a gazdaság elméleti közgazdasági irányzatairól, kiemelkedő közgazdászok munkásságáról megfelelő áttekintéssel rendelkeznek. A tárgy nagyban hozzájárul a hazai és nemzetközi szakirodalomban való eligazodáshoz, valamint a különböző közgazdasági megközelítések gyökereinek, eltéréseinek, összefüggéseinek megértéséhez.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1. Ókori gondolkodóktól a klasszikus közgazdaságtan kibontakozásáig: merkantilimus, kameralizmus, Petty és a fiziokraták. 2. Klasszikus polgári és vulgáris közgazdaságtan: Smith, Ricardo és Say, Malthus. 3. Marxista politikai gazdaságtan: Marx, Lenin. Revizionisták. 4. Szovjet viták és orosz közgazdák az 1920-as évektől. 5. Neoklasszikus közgazdászok: Walras, Menger, Jevons, Pareto, Marshall, Gossen. 6. A keynesi fordulat. 7. A monetáris ellenforradalmár, Friedman és hívei. 8. Modern kapitalizmus hívei és bírálói. 9. Alternatív közgazdaságtan: Schumacher, Sen, Korten. 10. Új irányzatok az elméleti közgazdaságtanban: új institucionalisták, a közösségi választás elmélete, új osztrák iskola, jogi közgazdaságtan, evolúciós közgazdaságtan. 11. Magyar közgazdasági irodalom az első világháborúig. 12. Magyar közgazdászok az első világháború után.

Oktatási módszerek:

Az előadások webináriumos képzés keretében zajlanak. Előadás: Az irányzatok, elméleti iskolák és neves közgazdászok gondolatainak, munkásságának ismertetése. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, amely a hallgatók számára már előzetesen elérhető, kinyomtatható. Hallgatói kiselőadások és közös megbeszélések színesítik, teszik érdekesebbé a tárgy oktatását.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Egyrészt az előadásokon való részvétel, másrészt házi dolgozat készítése és/vagy kiselőadás megtartása. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Írásbeli kollokvium a félév teljes anyagából. Az összteljesítmény értékelésébe nemcsak az írásbeli dolgozat, hanem a házi dolgozat és/vagy kiselőadás is beleszámít. Az együttes értékelés: 60% alatt – elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

3. Sárkány Péter: A közgazdaságtan története (MÜTF, 2012., e-book, 85 old.) 4. Előadások anyaga. 5. Hallgatók által készített anyagok.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Ajánlott irodalom:

40. Mátyás Antal: A polgári közgazdaságtan története a marxizmus megjelenése előtt (Tankönyvkiadó, Budapest, 1973.) 41. Mátyás Antal: A modern közgazdaságtan története (Aula kiadó, Budapest, 1999.) 42. Alapművek, alapirányzatok. Gazdaságelméleti olvasmányok 1. (Szerk.: Bekker Zsuzsa, Aula Kiadó, 2000.) 43. Magyar közgazdasági gondolkodás. Gazdaságelméleti olvasmányok 2. (Szerk.: Bekker Zsuzsa, Aula Kiadó, 2002.) 44. Nagy közgazdászok az ókortól napjainkig (Kossuth Kiadó, Budapest, 1997.) 45. Közgazdasági Nobel-díjasok 1969-2004 (Szerk.: Bekker Zsuzsa, KJK Kerszöv, Budapest, 2005.) 46. Roger Backhouse: The Ordinary Business of Life. A History of Economics from the Ancient World to the Twenty-First Century (Princeton University Press; 2004.)

A tárgy címe:

Közgazdaságtan

Tárgykód:

BN-0-M1006T

A tárgy jellege:

kötelező elméleti-gazdasági alapozó tárgy

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Műszaki alapképzés

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Sárkány Péter dr. Sárkány Péter

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célkitűzése, hogy mérnökök számára alapvető közgazdasági ismereteket nyújtson. A hallgatók képet kapnak a gazdaság mind „alulnézeti”, és mind „felülnézeti” vizsgálódásáról. A kurzus keretében olyan mikro- és makroökonómiai kérdések kerülnek megbeszélésre, amelyek egy műszaki területen elhelyezkedő szakember számára fontos lehetnek. A mikroökonómiai rész keretében a termeléssel, a költségekkel, a proftokkal és a piacszerkezetekkel kapcsolatos témákról lesz szó. A makroökonómiai „blokk”-ban a gazdaságok kiemelkedően fontos alapkérdései kerülnek tisztázásra. A szemináriumokon példamegoldásokkal, számításokkal támasztjuk alá a megismert összefüggéseket, emellett egyes témák részletesebb feldolgozására és megvitatására is sor kerül. A kurzus elvégzése után a hallgatók a gazdaság elméleti kérdéseinek fontosabb mikro- és makroökonómiai vetületéről. Emellett a közgazdaságtan alapnyelvezetét, fogalomrendszerét is megismerik, ami megkönnyíti a többi tantárgy elsajátítását. A tárgy nagyban hozzájárul a rendszerben történő gondolkodás, a lényegkiemelés, az összefüggések meglátása képességeinek fejlesztéséhez.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1. Közgazdasági alapfogalmak. 2. A termelési függvény, és az abból származtatott parciális, skálahozadéki termelési függvény és az isoquant görbék. A termelési függvények kapcsolati rendszere. 3. Vállalati árbevétel, költségek és profitok. Vállalati költségfüggvények rövidtávon. 4. Vállalati kínálat tökéletes verseny esetén. Iparági kínálat. 5. Monopóliumok. A monopólium profitmaximuma, a monopólium társadalmigazdasági hatásai. Árdiszkiminációs eljárások.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Oktatási módszerek:

Duopólium modellek, oligopólium és monopolisztikus verseny. Nemzetgazdasági (hagyományos és új típusú) mutatószámok. Pénz- és bankrendszer. Pénzkereslet és pénzkínálat. Állami költségvetés és eladósodás. Az állami beavatkozás eszközei: költségvetési és monetáris politika. Infláció. Munkanélküliség. Ciklikusság és gazdasági stabilizáció. Összefoglalás.

Az előadások és a szemináriumok nagycsoportos hagyományos oktatás keretében történnek. Előadás: A fogalmak, összefüggések és modellek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, amely a hallgatók számára már előzetesen elérhető, kinyomtatható. A tananyag megértését számos egyéb pdf-ben készített anyag segíti, amelyekhez a félév elején szintén hozzájuthatnak a hallgatók. Szeminárium: Az előadásokon elhangzottak mélyebb megbeszélése, az összefüggések, feladatok gyakorlása. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja a szorgalmi időszakban: Két dolgozatot kell megírni, melynél a sikeres teljesítés feltétele a 60%-os teljesítmény elérése. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Akiknek nem sikerült a szorgalmi időszakban a 60 %-ot teljesíteni, azoknak írásbeli kollokvium a félév teljes anyagából. Az elért teljesítmény értékelése: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

3. Sárkány Péter: Közgazdaságtani alapok (Dr. T.O.P. Kft., Bp. 2012., e-book) vagy: Mankiw, N. G.: A közgazdaságtan alapjai (Osiris, Budapest, 2011.) 4. Nagy A. – Sárkány P.: Közgazdaságtan I. Mikroökonómiai feladatgyűjtemény (Dr. T.O.P. Kft., Bp. 2010., e-book) – megadott részei 5. Nagy A. – Sárkány P.: Közgazdaságtan II. Makroökonómiai feladatgyűjtemény (Dr. T.O.P. Kft., Bp. 2011., e-book) – megadott részei 6. Előadáson elhangzott egyéb anyagok, kiegészítések. 7. „Kiegészítő anyagok a Mikro- és a makroökonómiához” pdf anyagok.

Ajánlott irodalom:

4. Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D.: Közgazdaságtan (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 5. Hirshleifer, Jack – Glaezer, Amihai – Hirshleifer, David: Price theory and applications (Osiris, 2009. ELTEcon sorozat) 6. Williamson, Stephen D.: Macroeconomics (Osiris, 2010. ELTEcon sorozat)


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Közgazdaságtan I. Mikroökonómia

Tárgy kód:

BN-0-A1003T

A tárgy jellege:

kötelező elméleti-gazdasági alapozó tárgy

Óraszám:

2+2

Kre5 ditpon t:

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Sárkány Péter dr. Sárkány Péter, Barócsi Zoltán

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célkitűzése, hogy az egyes gazdasági egységek (háztartás, vállalat) gazdálkodásának valamint az egyes részpiacoknak, ágazatoknak, termékeknek viselkedését, döntéseit, szabályait, modelljeit bemutassa. Tulajdonképpen a gazdaság „alulnézetből” történő vizsgálata a kurzus célja. A mikroökonómia a gazdaságot elkülönült egységek kapcsolataiként fogja fel. Ezért a tantárgy foglalkozik a termékek, szolgáltatások áralakulásával, fogyasztói optimalizációs döntési kérdésekkel, a termelés kialakításával a kedvező költség és profit szempontjából, az állam szerepvállalásával, illetve a külfölddel kapcsolatos kérdések egy részével. A tantárgy a gazdaság szereplőit, azok döntéseit vizsgálja. A kurzus elvégzése után a hallgatók a gazdaság elméleti kérdéseinek mikroökonómiai vetületéről, a szereplők döntési mechanizmusairól, valamint a piac működésének alapkérdéseiről megfelelő áttekintéssel rendelkeznek. Emellett a közgazdaságtan alapnyelvezetét, fogalomrendszerét is megismerik, ami megkönnyíti a többi tantárgy elsajátítását. A tárgy nagyban hozzájárul a rendszerben történő gondolkodás, a lényegkiemelés, az összefüggések meglátása képességeinek fejlesztéséhez.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

nappali

Közgazdasági alapfogalmak. A fogyasztói kereslet elmélete. A fogyasztói választás kardinális és ordinális modellje, a közömbösségi görbék rendszere. Speciális közömbösségi görbék. Az ár- és jövedelemkorlát. Fogyasztói optimum a kardinális és ordinális modellekben Az ár- és jövedelemváltozások hatása és szétválasztása. Piaci keresleti görbe. A termelési függvény, és az abból származtatott parciális, skálahozadéki termelési függvény és az isoquant görbék. A termelési függvények kapcsolati rendszere. Vállalati árbevétel, költségek és profitok. Vállalati költségfüggvények rövidtávon. A vállalat növekedési útja és a hosszú távú költségek. Költségfüggvények hosszú távon Vállalati kínálat tökéletes verseny esetén. Iparági kínálat. Monopóliumok. A monopólium profitmaximuma, a monopólium társadalmigazdasági hatásai. Árdiszkiminációs eljárások. Duopólium modellek, oligopólium és monopolisztikus verseny. Az inputpiac. Fogyasztók és vállalatok a munka- illetve a tőkepiacon. Tényezőpiaci


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

egyensúly. 14. Az általános egyensúly. A csere és a termelés egyensúlya. A tisztán piaci módszerekkel nem megoldható gazdasági problémák. Oktatási módszerek:

Az előadások webináriumos képzés, a szemináriumok nagycsoportos hagyományos oktatás keretében zajlik. Előadás: A fogalmak, összefüggések és modellek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, amely a hallgatók számára már előzetesen elérhető, kinyomtatható. A tananyag megértését számos egyéb pdf-ben készített anyag segíti, amelyekhez a félév elején szintén hozzájuthatnak a hallgatók. Szeminárium: Az előadásokon elhangzottak mélyebb megbeszélése, az összefüggések, feladatok gyakorlása. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Egyrészt a szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Másrészt az írásbeli vizsga előírt szinten való teljesítése. Ez két dolgozat megírását jelenti a félév során, melynél a szóbeli vizsgára való bocsátás feltétele a 60%-os teljesítmény elérése. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Szóbeli kollokvium a félév teljes anyagából. Az írás- és szóbeli összteljesítmény értékelése: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1. Solt Katalin: Mikroökonómia (TriMester, Tatabánya, 2007.) 2. Sárkány Péter: Közgazdaságtani alapok (Dr. T.O.P. Kft., Bp. 2001.) 3. Nagy A. – Sárkány P.: Közgazdaságtan I. Mikroökonómiai feladatgyűjtemény (Dr. T.O.P. Kft., Bp. 2010., e-book) 4. Előadáson elhangzott egyéb anyagok, kiegészítések. 5. „Összefoglaló táblázatok a Mikroökonómiához” pdf anyagok.

Ajánlott irodalom:

1. Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D.: Közgazdaságtan (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 2. Buchholz, T. G.: Új ötletek halott közgazdászoktól (Európa Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 3. Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon (KJK, Budapest., 2001.) 4. Mikroökonómia (Szerk.: Kopányi Mihály, Műszaki Könyvkiadó, Budapest., 2002.) 5. Hirshleifer, Jack – Glaezer, Amihai – Hirshleifer, David: Price theory and applications (Osiris, 2009. ELTEcon sorozat)

A tárgy címe:

Közgazdaságtan II. Makroökonómia

Tárgykód:

BN-0-A2003T

A tárgy jellege:

kötelező elméleti-gazdasági alapozó tárgy

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

II.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Sárkány Péter dr. Sárkány Péter, Barócsi Zoltán


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célkitűzése, hogy a gazdaság egészének (ami nem az egyes egységek mechanikus összessége) működését elemezze. Azt is mondhatnánk, hogy a gazdaság „felülnézetből” való elemzése a kurzus célja. Az oktatás keretében összevont (aggregált) mutatókkal kerül leírásra a gazdaság állapota, a kibocsátás, a foglalkoztatottság és munkanélküliség kérdései, az árak és az infláció alakulása, a gazdasági növekedés és a hullámzások, az eladósodás, a piacbefolyásolás és a szabályozás. A tantárgy keretében a gazdaság működését, összefüggéseit, kapcsolódását, a meghatározó tényezőket, és azok szerepét tesszük vizsgálat tárgyává. Az ún. keynesi modell mellett röviden bemutatjuk a neoklasszikus megközelítést is. A kurzus elvégzése után a hallgatók a gazdaság elméleti kérdéseinek makroökonómiai vetületéről, a gazdaság átfogó nagy kérdéseiről megfelelő áttekintéssel rendelkeznek. Emellett a közgazdaságtan alapnyelvezetét, fogalomrendszerét is megismerik, ami megkönnyíti a többi tantárgy elsajátítását. A tárgy nagyban hozzájárul a rendszerben történő gondolkodás, a lényegkiemelés, az összefüggések meglátása képességeinek fejlesztéséhez.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1. Alapösszefüggések, termék- és jövedelemáramlás a gazdasági szektorok között. 2. Fogyasztási kereslet, fogyasztási modellek. 3. Beruházási kereslet. Árupiac egyensúlyi kombinációi, az IS (beruházás-megtakarítás) függvény. 4. Pénzkereslet, vagyontartási döntések. Pénzkínálat. 5. Pénzpiac egyensúlyi kombinációi, az LM (pénzkeresleti-pénzkínálati) függvény. 6. Az összkeresleti függvény. 7. A munkapiac. 8. Az összkínálati függvény. Az árupiaci egyensúly. 9. Az állami beavatkozás eszközei: költségvetési és monetáris politika. 10. A neoklasszikus modell. 11. A munkanélküliség. 12. Az infláció. A Phillips-görbe. 13. A stabilizációs politika lehetőségei és korlátai. 14. Növekedés és ciklusok.

Oktatási módszerek:

Az előadások webináriumos képzés, a szemináriumok nagycsoportos hagyományos oktatás keretében zajlik. Előadás: A fogalmak, összefüggések és modellek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, amely a hallgatók számára már előzetesen elérhető, kinyomtatható. A tananyag megértését számos egyéb pdf-ben készített anyag segíti, amelyekhez a félév elején szintén hozzájuthatnak a hallgatók. Szeminárium: Az előadásokon elhangzottak mélyebb megbeszélése, az összefüggések, feladatok gyakorlása. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Egyrészt a szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Másrészt az írásbeli vizsga előírt szinten való teljesítése. Ez két dolgozat megírását jelenti a félév során, melynél a szóbeli vizsgára való bocsátás feltétele a 60%-os teljesítmény elérése. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Szóbeli kollokvium a félév teljes anyagából. Az írás- és szóbeli összteljesítmény értékelése: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

6. Solt Katalin: Makroökonómia (TriMester, Tatabánya, 2001.) 7. Sárkány Péter: Közgazdaságtani alapok (Dr. T.O.P. Kft., Bp. 2001.) 8. Nagy A. – Sárkány P.: Közgazdaságtan II. Makroökonómiai feladatgyűjtemény (Dr. T.O.P. Kft., Bp. 2011., e-book) 9. Előadáson elhangzott egyéb anyagok, kiegészítések. 10. „Kiegészítő anyagok a Makroökonómiához” pdf anyagok.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Ajánlott irodalom:

5. Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D.: Közgazdaságtan (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 6. Dietmar, M. – Solt, K.: Makroökonómia (AULA, Budapest, 2002.) 7. Hall, R. E. – Taylor, J. B.: Makroökonómia (KJK, Budapest, 1997.) 8. Simon András: Útmutató a makroökonómiához (Osiris, Budapest, 1999.) 9. Mankiw, N. G.: Makroökonómia (Osiris, Budapest, 1999.) 10. Buchholz, T. G.: A gazdaságon innen és túl (Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 11. Williamson, Stephen D.: Macroeconomics (Osiris, 2010. ELTEcon sorozat)

A tárgy címe:

Közlekedés és turizmus

Tárgykód:

A tárgy jellege:

szakiránytárgy

Óraszám:

2+1

Kreditpont:

4

Ajánlott félév:

5

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Turizmus-Vendéglátás/ Turisztikai termékmenedzsment

A kurzus előfeltétele(i):

Mintatanterv szerinti szakmai törzstárgyak

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Jandala Csilla Dr. Jandala Csilla

Tanszék:

Turizmus

A tárgy célja:

A tárgy célja a turizmus egyik lényeges infrastrukturális feltételének, a közlekedés kínálatban játszott szerepének vizsgálata. Feltárja az összefüggéseket az egyes közlekedési alágazatok sajátosságai és a turizmus igényei között.

A kurzus programjának rövid leírása:

Célja a fogalmak és folyamatok elméleti ismertetése, hazai- és nemzetközi példákkal illusztrálva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, a desztinációk értékeléséhez az internetes megjelenésüket, on-line elérhető imázsfilmeket, megjelenéseket is elemzünk. Szeminárium: Az elméletben tanultak átültetése a gyakorlatba létszámtól és feladat típustól függően egyéni vagy csoportos feladatok elvégzésével. A hallgatók képesek lesznek a közlekedés turizmusban betöltött kettős szerepének értelmezésére, a megfelelő, versenyképes, komplex turisztikai termékek kialakítására. Elsajátítják az egyes közlekedési ágazatokra vonatkozó elképzelések, tervek célkitűzéseit, megismerik a hazai és a nemzetközi példákat és alkalmazzák azokat a fejlesztésekben.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

70. A közlekedés fejlődéstörténete és annak hatása a turizmus alakulására 71. A világ közlekedési hálózatának kialakulása, jellemzői 72. Magyarország közlekedési hálózatának kialakulása, jellemzői I.  A turizmus közlekedési eszközök szerinti alakulása  A vasúti közlekedés szerepe a turizmusban  A közúti közlekedés szerepe a turizmusban 73. Magyarország közlekedési hálózatának kialakulása, jellemzői II.  A vízi közlekedés szerepe a turizmusban  A légi közlekedés szerepe a turizmusban  Speciális közlekedési módok szerepe a turizmusban 74. Közlekedésfejlesztési tervek és a turizmus összefüggései 75. Közlekedési módra épülő turisztikai vállalkozások és termékek 76. Prezentációk


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Oktatási módszerek:

Előadás:Az előadás ppt-prezentáció és a közlekedési módszerek, technikák megismeréséhez, nemzetközi példákhoz elengedhetetlen filmek, internetes források segíítségével folyik. Szeminárium: Szakmai, helyszíni bemutatókon tapasztalatszerzés, a gyakorlati módszerek, megoldások tanulmányozása (pl. Liszt Ferenc Repülőtér, Vasúttörténeti Park, Nemzetközi Hajóállomás)

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Óralátogatás, órai aktivitás, évközi feladatok, prezentációk elkészítése. A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, melynek javasolt formája: házi dolgozat készítése és annak alapján prezentáció tartása előre meghatározott témában. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles. Nemzeti Turizmusfejlesztési stratégia Országos közlekedésfejlesztési koncepció Kerékpárturizmus fejlesztési stratégia Turizmus Bulletin egyes számai Magyar Turizmus Zrt. kiadványai Az UNWTO internetes anyagai

Kötelező irodalom:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ajánlott irodalom:

1. Dr. Kovács Ferenc: Közlekedéstan (kijelölt fejezetek), Győr 2002 2. Dr. Jandala Csilla: A turizmus közgazdasági elemzésének módszerei, KIT, 1992, Veszprémi Egyetem, 2001 3. KSH statisztikai kiadványai

A tárgy címe:

Magyar, mint idegen nyelv

Tárgykód:

A tárgy jellege: Óraszám:

2+2

Kreditpont:

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

Szak/szakirány:

-

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Keszthelyi Csaba dr. Keszthelyi Csaba

Tanszék:

Turizmus Tanszék

A tárgy célja:

Az Erasmus program keretében hazánkban tanuló külföldi hallgatók ismerkedjenek meg legalább egy minimális alapszinten a magyar nyelvvel.

A kurzus programjának rövid leírása:

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a legalapvetőbb fonetikai, kiejtési szabályokkal, elsajátítják a legfontosabb szavakat és néhány egyszerű mondat megtanulásával tudjanak kommunikálni a különböző szituációkban.

nappali (Erasmusos hallgatók)


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A hallgatók tudjanak bemutatkozni, egyszerűbb kérdéseket feltenni és értsék meg a kérdéseikre kapott válaszaikat. A kurzus végén 2*1 napos program keretében megismerkednek Budapest illetve a Dunakanyar nevezetességeivel.

A kurzus témakörei:

1-2. Köszönések, kérdőszavak, állítás, tagadás, köszönet, hála, elutasítás 3-4. Számok, hét napjai, hónapok, évszakok, az idő meghatározása 5-6. Fonetika,kiejtés, ige, főnév, létige 7-8. Család, otthon, iskola, bemutatkozás, legfontosabb melléknevek 9-10. Tájékozódás a városban, idő, időjárás. Hány óra van? 11-12. Állatok, növények 13-14. Zöldség, gyümölcs 15-16. Ételek, italok 17-18. A boltban és az étteremben 19-20. Kívánság kifejezése, többes számú névszói szerkezetek 21-22. Szabadidő, szórakozás, sport 23-24. Földrajzi nevek, turizmus 25-26. Utazás, közlekedési eszközök, tájékozódás, jegyvásárlás 27-28. Szituációs beszédgyakorlatok, szövegértés 29-30. Szituációs beszédgyakorlatok, szövegértés 31-32. Ismétlés, számonkérés

Oktatási módszerek:

Szókincs és minimális nyelvtani ismeretek elsajátíttatása alapvetően azonban szemináriumi módszerrel szavak és kész mondatok elsajátíttatásával igyekszünk megtanítani a hallgatót, hogy legalapvetőbb szókincs segítségével ki tudja fejezni magát.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Megszerzésének módja: szóbeli felelet Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1. Learn Hungarian (Tanuljunk nyelveket! sorozat) 2. Erdős József- Prieliszky Csilla: Halló, itt Magyaroszág! I. Bp., Akadémiai Kiadó, 2012.

27. Ajánlott irodalom:

1. Bánhidi Zoltán - Jókay Zoltán - Szabó Dénes (a könyvben angol sorrendben írták a nevüket) Tankönyvkiadó, 4. kiadás, Budapest, 1965. (321 oldal)

A tárgy címe:

Márkaépítés

Tárgykód:

A tárgy jellege:

C.2. Szabadon választható tárgy

Óraszám:

2

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

nappali,levelező

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

Marketing


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Prof. Dr. habil. Gaál Béla CSc, PhD főiskolai tanár Prof. Dr. habil. Gaál Béla CSc, PhD főiskolai tanár

Tanszék:

Ker. és mark.

A tárgy célja:

A tantárgy célja a különleges termékkínálat kialakításának és menedzselésének megismertetése. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a termékstratégia döntések folyamataival és a korszerű döntés-előkészítési módszerekkel. Különös hangsúlyt kap az innováció, a minőség és a választék-szerkezet témaköre, valamint megismerik és begyakorolják a márkával kapcsolatos modellezési eljárásokat, továbbá a márkaérték számítási elveket, a márka és a vállalatérték közötti összefüggéseket, a márka-kiterjesztési és márkabővítési technikákat.

A kurzus programjának rövid leírása:

Az előadások az elméleti ismeretek átadásán túl a gyakorlatból vett, hazai és külföldi példákkal operálva valósítják meg a tárgy célkitűzését. Sor kerül vállalati szakemberekkel történő konzultációkra is.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A tanulmányok során megismerkednek a hallgatók a márkaépítési folyamatokkal, a márkapolitikával, a termelői és a kereskedelmi márkaversennyel. Sor kerül a szolgáltatói (pl. vendéglátás, idegenforgalom) és a B2B kapcsolatok során megvalósítható márkázási tevékenységben való jártasság megszerzésére is. .

A kurzus témakörei:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Oktatási módszerek:

A kínálat jellemzői. Az árú minőségi meghatározói a szükséglet-kielégítés alapján. A termékek és specifikumai. Márka, márkadefiníciók, márkatulajdonságok. Márkák kategorizálása. Márkadimenziók: Burnett-modell;Kapferer prizma. Márkaérték, PIMS modell a márkapozíció és a vállalati nyereség összefüggései. A márkaérték és a vállalati felvásárlás összefüggései. Aaker márkaegyenleg modellje. Márkaérték mérési módszerek (equitrend, conversation modell, brand equity index). Márkázási problémák. Márkakiterjesztés; márkabővítés mint stratégiai lehetőségek vizsgálata. A márka és a kereskedelem. Kulcskérdések a márkaépítés számára. A termelői és a kereskedelmi márkázás lényege,kategóriái. Szolgáltatói márkázás. A márkázás a B2B piacon. A márkaépítés racionalizálása. Nemzetközi és globális márkázási gyakorlat. A márkatervezés folyamatszabályozása, márkaportfólió menedzselési technikák. A márkázás és az e-kereskedelem összefüggései, az internet hatása a márkázási tevékenységre a jövőben.

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. A hallgatók otthoni kutatásokkal,esettanulmányokkal kapcsolódnak az egyes témakörökhöz.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

Gyakorlati jegy – évközi számonkérő dolgozatok(2-3);, kiselőadás(otthoni feladatvégzés alapján).

Kötelező irodalom:

.

Ajánlott irodalom:

Rekettye Gábor (1999): Értékteremtés a marketingben. KJK Bp. Vágási Mária (2001): Új termék- marketing. Nemzeti Tankönyvk., Bp. Kotler, Philip (2002): Marketing menedzsment. Műszaki K. Bp. Veres Zoltán (2003): Szolgáltatás marketing. KJK, Bp. Gyöngyössy Zoltán (2003): Termékpolitika, tervezés- termék-design. Miskolci Egyetemi Kiadó,

28. Geoffrey Randall:Márkázás a gyakorlatban ; Geomédia K. 2000 . 29. Peter Cherverton: A márka imázs felépítése ; Alexander K. 2005 .


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Marketingkutatás

Tárgykód:

A tárgy jellege:

kötelező alapszak tárgy (C1)

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing szak

A kurzus előfeltétele(i):

Marketing

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Kenéz András

Tanszék:

Kereskedelmi és Marketing Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja a marketingkutatással kapcsolatos alapfogalmak helyes és szakszerű értelmezése és rendszerezése mellett megismertetni a hallgatókkal a marketingmunkához szükséges információk tervezését, értékelését. A tárgy az alapfogalmainak megismertetése után a kurzus témaköreinél részletezett témakörökkel foglalkozik. Mindegyik témakör esetében nagy hangsúlyt fektetünk az elmélet alkalmazására, megjelenésére a mindennapi marketingmunkában.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

A kurzus eredménye: A hallgatónak képesnek kell lennie a későbbi tanulmányai során elvégzendő kutatási feladatok megtervezésére és lebonyolítására – ugyanakkor a hallgatók képesek lesznek a vállalati marketingmunkában felmerülő információ-igényt értékelni, kutatási tervet készíteni, kutatási ajánlatot összeállítani, elbírálni. Ismerni fogja a gazdálkodási folyamatok elemzésének alapvető módszereit, az üzleti vállalkozásokat befolyásoló külső és belső környezet, a piac szereplőit, a közöttük lévő kapcsolatrendszert. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: analitikus gondolkodásmód, rendszerszemlélet, tervezés, lényegkiemelés, összefüggések meglátása, prezentáció. 1.

2.

3.

4. 5.

6. 7. 8. 9.

A marketingkutatás alapfogalmai: információ, vállalati probléma, MIR, marketingkutatás. A piackutatás a vállalati marketing gyakorlatában: az egyes marketingproblémákhoz, a fogyasztói márkák menedzseléséhez kapcsolódó kutatások. Kutatási terv, kutatások tervezése. A marketingprobléma és a piackutatási probléma különbsége. A kutató és a döntéshozó szerepkör és az ebből adódó konfliktus. A kutatási célok tervezése. A szekunder piackutatás típusai és felhasználási területei. A lehetséges források. A piacon megvásárolható kutatási termékek használata. Szindikált kutatások: médiakutatás, fogyasztói kutatások és kiskereskedelmi panelkutatás. A primer kutatások módszerei. A kvalitatív és kvantitatív kutatás különbségei. A módszertan-választás kritériumrendszere. A kvalitatív kutatások lebonyolítása. A vezérfonal elemei, és szerkesztése. A kvalitatív kutatás megszervezése: szűrőkérdőív, szervezés, résztvevők, a lebonyolítás. A moderátor szerepe. Projektív technikák típusai és használata. Kvalitatív kutatási eredmények értelmezése. A kvalitatív kutatás prezentációja, az állítások alátámasztása. A megkérdezéses piackutatások formái. A kvantitatív kutatás típusai közötti választás: az egyes célokhoz felhasználható eljárások. Kérdőívszerkesztés: a kérdőív elemei, felépítése, logikája. Kérdéstípusok és használatuk. Befolyásolás a kérdőívvel. Skálatípusok és a skálák összehasonlítása. A skálák tervezése és eredményük értel-


EDUTUS FŐISKOLA

10.

11.

12. 13. 14.

15.

2012/2013. I. félév

mezése. Tipikus kérdőívhibák. Célcsoport-meghatározás és mintavételi alapfogalmak. Véletlen és kényelmi mintavételi módok. Választás a mintavételi technikák közül. A mintavételből eredő kutatási korlátok. Terepmunka szervezése: szűrőkérdőív, kérdezőbiztosok kiválasztása és képzése. A minőség-ellenőrzés fázisai és módszerei, az hibák javításának lehetőségei. Adatfeldolgozás: kódolás és rögzítés. Az adattisztítás szerepe, folyamata. Az adatfeldolgozás tervezése, leíró statisztikai módszerek. A kutatási eredmények értelmezése, alátámasztása statisztikai eljárásokkal. A hipotézisek vizsgálata. Szignifikancia-tesztek. A statisztikai eredmények értelmezése. A piackutatások eredményeinek bemutatása: vezetői összefoglaló, prezentáció és tanulmány készítése. Ábrák választása, szövegezés, követelmények. Prezentációs gyakorlat: előadásmód, prezentációs anyag készítése, felkészülés a prezentációra. A hazai piackutatás piaca. Ajánlatkérés, az ügynökségválasztás kritériumai, kapcsolattartás. Etika és adatkezelés.

Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részletesebben

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az elmélet ismertetése élőszóban, előadásvázlat-prezentációs anyagokkal támogatva: előadás, magyarázat, megbeszélés, elbeszélés, szemléltetés (frontális osztálymunka). Az előadó áll elöl és beszél, a hallgatók meg igyekeznek felfogni a mondanivaló lényegét. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából az előadó lassan beszél. Szeminárium: Célja az elmélet értelmezése és átültetése a gyakorlatba. A hallgatók vagy a szemináriumvezető által a gyakorlatból piackutatási problémák megbeszélése: kutatástervezés, kvalitatív kutatás, kérdőívszerkesztés, adatfeldolgozás, prezentáció stb. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek, megbeszélés, vita, tanulói kiselőadások, projektmódszer, kooperatív oktatási módszerek, szimuláció, házi feladat kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása. A hallgatók aktív részvételét igényli.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel (legfeljebb három hiányzás megengedett). Elméleti részvizsga teljesítése az elvárt szinten. Számonkérés módja: gyakorlati jegy a beadott feladatok értékelése alapján. Kutatási terv, kvalitatív kutatás, kérdőívszerkesztés, kutatás lebonyolítása, elemzés, prezentáció. A végső jegy a leadási határidőktől függően a vizsgaidőszakban. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak végéig a beadott anyagok javításával javítható. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1.

Veres-Hoffmann-Kozák: Bevezetés a piackutatásba (Akadémiai 2006.)

Ajánlott irodalom: lehetőleg legyen angol nyelvű irodalom is

1.

Naresh K. Malhotra: Marketingkutatás (Akadémiai Kiadó 2008.) // available in English: Marketing Research: An Applied Orientation Gordon – Langmaid: Kvalitatív piackutatás (HVG Kiadó 1997.) // available in English: Contemporary Qualitative Market Research Sajtos László – Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv (Alinea kiadó 2007.) Síklaki István: A vélemények mélyén (Kossuth, 2006.) Némethné Gál Andrea: Általános statisztika (Tri-Mester, Tatabánya, 2000.)

2. 3. 4. 5.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Marketingtervezés

Tárgykód:

A tárgy jellege:

C.1. Kötelező alapszak tárgy

Óraszám:

1+1

Kreditpont:

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

Marketing

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Prof.Dr.habil.Gaál Béla CSc.,PhD.főisk.tanár Prof.Dr.habil.Gaál Béla CSc.,PhD.főisk.tanár

Tanszék:

Ker. és marketing

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a marketingtevékenységnek a vállalati funkciók közötti elhelyezkedésével, valamint a marketingmódszerek gyakorlati alkalmazásával.

A kurzus programjának rövid leírása:

1. Bevezető előadások a marketingtervezési és ellenőrzési módszerektől, a korábban tanult ismeretanyag szisztematikus rendezése, a tervezési és ellenőrzési folyamat felvázolása. 2. Csoportok kialakítása, vállalat keresés, a feladat és a téma véglegesítése. 3. Munkaterv készítése, bemutatása. 4. Egyéni, kiscsoportos elemző munka, vállalati és tanári konzultációk. 5. Előprezentáció: az összeállított anyag bemutatása az oktatónak. 6. A tanulmány elkészítése. 7. A kész anyag prezentálása az oktató és a vállalati konzulens előtt, az állítások megvédése.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A tárgy teljesítésének eredménye, hogy a hallgató képes lesz a tanult marketingmódszerek gyakorlati alkalmazására, döntés-előkészítése elemzések és számítások elvégzésére, konkrét tervek összeállítására illetve a marketingmunka szisztematikus ellenőrzésére. A hallgató megtanul tájékozódni a valóságos vállalati környezetben, tapasztalatot szerez abban, hogy hogyan kell illetve lehet szakmai megbeszéléseket folytatni vállalati szakemberekkel

A kurzus témakörei:

Oktatási módszerek:

nappali,levelező

A stratégiai tervezés kialakulása. A hosszú-távú tervezés. A strat.tervezés folyamata, elemei. Strat.menezsment, strat.tervezés. A strat. látásmód és gondolkodás főbb jellemzői. Elemzési módszerek. A marketing terv felépítése. A strat.mark. terv és a megvalósítás. Marketingstratégiák. MIR Marketing audit. Marketing kontrolling. Marketing szervezet. Marketing modellek. .

Előadás: Céljakialakítása, a fogalmak és módszerek példákkal alátámasztva. Az 8. Csoportok vállalat keresés, a elméleti feladat ésismertetése a téma véglegesítése. előadás ppt-prezentáció segítségével és konkrét esettanulmányok bemutatásával folyik. 9. Munkaterv készítése, bemutatása. Szeminárium: Célja az elemzési eljárások és értelmezések példákon 10. Egyéni, kiscsoportos elemző munka, vállalati és tanári konzultációk. történő gyakorlása, és hallgatók által az a gyakorlatból hozott problémák megbeszélése. 11.a Előprezentáció: összeállított anyag bemutatása az oktatónak. 12. A tanulmány elkészítése. 13. A kész anyag prezentálása az oktató és a vállalati konzulens előtt, az állítások megvédése.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

Hetente kötelező egy legalább egyoldalas emlékeztető leadása az azon a héten végzettekről! Ennek teljesítése 30 %-ot képvisel a félévvégi jegyben. Meghatározott időpontra el kell készíteni a munkatervet illetve meg kell tartani az előprezentációt! Ez 20 %-os részt képvisel a jegyben. Az elkészített tervet, tanulmányt (15-20 oldal) a szorgalmi időszak utolsó hetére írásban le kell adni, majd egyeztetett időpontban szóban is be kell mutatni (prezentálni) és megvédeni a szemináriumvezető és a vállalati konzulens előtt! Ez 50 %os súllyal szerepel az ötfokozatú skálán meghatározott érdemjegyben.

Hoffmann Istvánné (2002): Stratégiai marketing. MÜTF, Tatabánya CD-ROM Gaál Béla:Marketing az Európai Unióban GkM 2010. (2. kiadás) u.ez e-book (MÜTF) Munkaközösség:Marketing mérések; 50+ mutató amelyet valamennyi vezetőnek ismerni kell GfK könyvek 2008

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Scheitlin, Victor (1997): 67 ellenőrző lista az értékesítésben. KJK, Bp. Kotler, Philip (2000): Kotler a marketingről. Park K., Bp. Faulkner David – Bowmann Cliff (1999): Versenystratégia. Panem, Bp. Törőcsik Mária -Varsányi Judit (1998): Termékstratégia emocionális és racionális közelítésben. Nemzeti Tankönyvk., Bp. Kotler, Philip – Jain, Dipak C. – Maesincee, Suvit (2003): Marketinglépések: nyereséges növekedés és megújulás a 21.században. Park K., Bp.

A tárgy címe:

Matematika I.

Tárgykód:

BN-0-M1001T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Műszaki menedzser/ Mechatronikai mérnök

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kovács Gergely Nagyné Csóti Beáta

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja a gazdasági, a mechanikai, áramlástani, elektromosságtani problémák modellezéséhez és megoldásához szükséges matematikai fogalmak, eljárások és matematikai szoftverek megismertetése.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy a vektoralgebra, lineáris algebra, analízis alapfogalmainak, műveleteinek és eljárásainak megismertetése után azok gyakorlati alkalmazásainak bemutatásával foglalkozik. A kurzus során olyan alap jártasságok kialakítása folyik, amikkel a hallgatók gazdasági és fizikai folyamatok törvényszerűségeire, összefüggéseire matematikai modellt legyenek képesek felírni és a problémát megoldani. Több matematikai szoftver bemutatására is sor kerül a feladatmegoldások során.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzésével a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gazdasági és fizikai élet adta feladatokra matematikai modellt felírni, elemezni, a megoldásokat elemezni. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: rendszerben gondolkodás, lényegkiemelés, összefüggések meglátása, modellalkotás, elvonatkoztatás és általánosítás.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A kurzus témakörei:

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Oktatási módszerek:

Vektorok, műveletek vektorokkal (vektorok összege, különbsége, skaláris szorzata, vektoriális szorzata, három vektor vegyes szorzata, alkalmazások) Lineáris algebra, mátrixaritmetika (speciális mátrixok, műveletek mátrixokkal és műveleti tulajdonságok, determináns fogalma, inverz mátrix meghatározása, gazdasági alkalmazások: pl. technológiai mátrix) Lineáris egyenletrendszerek, megoldhatóság kérdése (Homogén és inhomogén lineáris egyenletrendszer; Cramer-szabály) Sajátérték-számítás Elemi alapfüggvények és tulajdonságaik, függvénytani alapfogalmak átismétlése (lineáris, másodfokú fv., hatványfüggvények, exponenciális- és logaritmus függvények, trigonometrikus függvények, függvénytranszformációk, Függvények határértéke véges helyen és végtelenben (fogalom, szemléltetés, feladatmegoldás) Differenciálszámítás, alapfogalmak, formális deriválás A differenciálszámítás gazdasági alkalmazásai I. Szélsőérték-számítás (gazdasági és geometriai szöveges feladatok) A deriválás alkalmazásai II.: Teljes függvényvizsgálat Többváltozós függvények analízise, parciális deriválás, szélsőérték-számítás Határozatlan integrál (Primitív függvény fogalma, alapintegrálok, integrálási szabályok, parciális integrálás, helyettesítéses integrálás) Határozott integrál számítása (Newton-Leibniz formula, területszámítás, ívhossz számítás, forgástest felszíne és térfogata) A félév feladatainak megoldása matematikai szoftverek segítségével I. EXCEL A félév feladatainak megoldása matematikai szoftverek segítségével II. WINPLOT A félév feladatainak megoldása matematikai szoftverek segítségével III. WOLFRAM ALPHA

Előadás: fogalmak ismertetése, összefüggések felvázolása, szemlélet kialakítása műszaki jellegű példákon keresztül, szemléltetés matematikai szoftverek segítségével. Az előadás pptprezentáció segítségével folyik. Szeminárium: Célja a feladatmegoldási algoritmusok számpéldákon vagy szöveges feladatokon történő gyakorlása. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása. A feladatmegoldások részben papíron (80%), részben számítógéppel (20%) történnek.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy, amit részdolgozatok és beadandó házi feladatok értékelésének összege határoz meg a következő módon: 3 db 29 pontos dolgozat megírása a félév során, a dolgozatírást megelőzően 1-1 házi feladat beadása (4, 4 és 5 pontos). A dolgozatok mindegyikének pontszáma csak akkor számít bele az összpontszámba, ha meghaladja a 10 pontot, egyébként a dolgozatot újra kell írni. A három dolgozat közül egy pótolható ill. javítható a szorgalmi időszakban. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható. A javítóvizsgán kötelező módon csak azokat a részeket kell újraírni, aminek a pontszáma nem haladta meg a 10 pontot. Az addig megszerzett többi pontszám nem évül el, de a vizsgaidőszakban akármelyik részdolgozatot újraírhatja a hallgató annak tudatában, hogy a meglévő eredményt esetlegesen le is ronthatja a próbálkozásával. A gyakorlati jegy összetevői: Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 7079% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Obádovics J. Gyula: Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény, Scolar, Budapest, 2002. Obádovics J. Gyula – Szarka Zoltán: Felsőbb matematika, Scolar, Budapest, 2009 Csernyák L.: Analízis Matematika a közgazdasági alapképzés számára, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008. Nagyné Csóti Beáta: Matematikai példatár, TRI Mester Bt., Tatabánya 2003 Bárczy Barnabás: Differenciálszámítás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004. Bárczy Barnabás: Integrálszámítás Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2006.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Ajánlott irodalom:

Sydsæter-Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula KVK., Budapest 2006. Gáspár Gyula: Műszaki matematika, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1968. K. Sydsaeter – P. Hammond: Essential Mathematics for Economic Analysis, Pearson Education Limited, 2006 www.mathworld.wolfram.com

1. 2. 3. 4.

A tárgy címe:

Mérnöki alapismeretek

A tárgy jellege:

kötelező szakmai törzsanyag tárgy

Óraszám:

2+1

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

nappali

Szak:

Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kocsis László Tóth Mihály

Tanszék:

Műszaki Intézet

A tárgy célja:

A hallgatók számára, általános műszaki – ezen belül mérnöki - ismereteinek megalapozása, hogy a későbbiekben, tanulmányaikhoz megfelelő műszaki alapismeretekkel rendelkezzenek. Műszaki problémák, mérnöki szemléletű problémamegoldások bemutatása. Mértékegységek, SI rendszer, átváltások. Műszaki ábrázolás alapfogalmai. Gépek, gépcsoportok, hatásfok számítása. Energiaellátás alapvető kérdései. Környezetvédelem, fenntartható fejlődés. Logisztikai alapfogalmak, árú szállítás kérdései. Építészeti alapfogalmak. Közüzemi ellátórendszerek. Létesítménygazdálkodás fogalma. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak ismerniük kell a legfontosabb mérnöki jelenségekhez kapcsolódó alapfogalmakat, alaptételeket, elméleti összefüggéseket, törvényeket, valamint azok műszaki alkalmazási lehetőségeit. Összességében fejleszti a műszaki gondolkodást és szemléletmódot. A tanult ismeretek alapján a hallgató képes a tananyaghoz kapcsolódó műszaki problémák felismerésére és helyes megítélésére.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

Tárgykód:

BN-0-M1004T

1. A gazdasági és a műszaki képzések sajátosságai, hasonlóságok, eltérések. A munkavégzések során történő együttműködések. Modellezés kérdései. 2. Mennyiségek, mértékegységek, mértékegységrendszerek. Az SI mértékrendszer. Ezek alapegységei, kiegészítő egységei, származtatott mértékegységek. Legfontosabb összefüggések. Mérnöki alapfogalmak. Az alapvető mérnöki mértékegységeik, /Tömeg, súly, szögsebesség, fordulatszám, munka, nyomaték, energia,stb./ A mérnöki tevékenység alapvető törvényei. 3. Az EuroNCAP rendszer ismertetése (járműbiztonság), avagy hogyan vegyünk gépjárművet. 4. A műszaki ábrázolás alapvető fogalmai. Nézetek, metszetek, axonometrikus ábrázolás. A gép fogalma. A gépek csoportosítása. A gépcsoport fogalma, alapvető fajtái, csoportosítása. 5.-8. Az energiaellátás alapvető kérdései. Elektromos energia előállítása, energiaellátó rendszerek, ipari energiaellátás. /Elektromos-energia, gáz, gőz, víz, sűrített levegő, mint alapvető energiahordozók./ Megújuló energiák. Munkagépek, erőgépek, motorok, anyagtovábbítás. Környezetvédelem, fenntartható fejlődés kérdései.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

8. Évközi felmérő zárthelyi I. 9.-10. Utak, vasutak, légi és vízi szállítások alapvető rendszere, ipari objektumon belül és azon kívül. Logisztikai alapfogalmak. A rendszerek üzemeltetése, legfontosabb jogszabályi háttér. Árvízmentesítés, árvízvédelem. 11. Az építő és mélyépítő mérnöki feladatok alapvető fogalmai, alapvető építészeti anyagok, szerkezeti elemek. Az építészeti tevékenységet alapvetően szabályozó jogszabályi háttér. Földrengések hatásai. Létesítménygazdálkodásról röviden. 12. Közüzemi ellátó rendszerek. Vízellátás, csatornázás, hulladékgazdálkodás. 13Évközi felmérő zárthelyi II. 14. Félévvégi pótlás, feladatbeadás. Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a mérnöki alapismereti fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. Szeminárium: Célja a tanult elméletek és eljárások számpéldákon történő gyakorlása egyszerű műszaki problémák megoldása. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Értékelés a két zárthelyi dolgozat (30-30 %) és a beadott évfolyamfeladat (40%) alapján történik. Osztályozás: 40% alatt – elégtelen, 40-54% - elégséges, 55-69% - közepes, 70-84% - jó, 85-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

Az előadásokon készítet saját jegyzet, ill. az előadásokon bemutatásra kerülő előadásvázlat, példatár, stb, a NEPTUN rendszerben elérhető. 30. Dr. Iró Béla – Dr. Zsenák Ferenc: ÁLTALÁNOS GÉPTAN Jegyzet, Győr 2000

Ajánlott irodalom:

1. Pattantyús Ábrahám Géza: Gépek szerkezete és üzemtana. MK, 1992 2. Csengeri Pintér Péter: Mennyiségek, mértékegységek. MK, 1987 3. Vajda György: ENERGIATERMELÉS MA ÉS HOLNAP MTA Társadalomkutató központ Budapest 2004 4. Dr. Fazekas István András: VILLAMOSENERGIA RENDSZEREK RENDSZERSZÍNTŰ TERVEZÉSE I. Akadémiai Kiadó, Budapest 2006. 5. Urbánné Malomsoki Mónika – A területrendezés alapjai. SZIE, Gödöllő. 2002. 83 p 6. H.D. McGeorge:General Engineering Knowledge

A tárgy címe:

Műszaki fizika

Tárgykód:

A tárgy jellege:

kötelező természettudományos tárgy

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

4

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

nappali

Szak:

Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

Matematika II.

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Gács Iván Dr. Gács Iván

Tanszék:

Műszaki Intézet


EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy célja:

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

2012/2013. I. félév

A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a legfontosabb hőtani és áramlástani jelenségekhez kapcsolódó alapfogalmakat, alaptételeket, elméleti összefüggéseket, törvényeket, valamint azok műszaki alkalmazási lehetőségeit. Összességében fejleszti a műszaki gondolkodást és szemléletmódot. Az oktatás célja továbbá, hogy a tanult ismeretek alapján a hallgató legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó műszaki problémák felismerésére, helyes megítélésére és megoldására. Hőtan. Alapfogalmak. Állapotegyenletek. A termodinamika főtételei. Ideális gázok egyszerű állapotváltozásai. Körfolyamatok. A hőterjedés alapvető formái. A vízgőz termodinamikai jellemzői és állapotváltozásai. Áramlástan. Folyadékok tulajdonságai. Kinematika. Áramlások leírása. A folytonosság tétele. Kinetika. Súrlódásmentes és súrlódásos folyadékok mozgásegyenlete. Hidrosztatika. Az áramlások hasonlósága. Lamináris és turbulens áramlás, határréteg. Hidraulika. Veszteségek meghatározása. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak ismerniük kell a legfontosabb hőtani és áramlástani jelenségekhez kapcsolódó alapfogalmakat, alaptételeket, elméleti összefüggéseket, törvényeket, valamint azok műszaki alkalmazási lehetőségeit. Összességében fejleszti a műszaki gondolkodást és szemléletmódot. A tanult ismeretek alapján a hallgató képes a tananyaghoz kapcsolódó műszaki problémák felismerésére, helyes megítélésére és megoldására.

A kurzus témakörei:

1. hét: A hőtan tárgya, felosztása, alapfogalmai. A temodinamikai rendszer és környezete. A termikus állapotjelzők, a Gibbs-féle szabály. Anyagok hőtágulása. A termodinamikai egyensúly. A termodinamika nulladik főtétele. 2. hét: A termodinamika I. főtétele. A munka, a belső energia, a hőáram és a hőmennyiség. Az entalpia. Állapotegyenletek, gáztörvények. A hő, a hőmennyiség és a fajhő. 3.hét: A termodinamika II. főtétele. Az entrópia. Ideális gázok egyszerű állapotváltozásai. 4. hét: A körfolyamatok. A termikus hatásfok. 5.hét: A hőterjedés alapvető formái. A vízgőz termodinamikai jellemzői és állapotváltozásai 6.hét: Feladatok 7.hét: 1. sz. zárthelyi dolgozat 8. hét: Az áramlástan tárgya. A folyadékok tulajdonságai. Kinematika. Az áramlások leírása. A folytonosság tétele. 9.hét: Kinetika. Súrlódásmentes közeg mozgásegyenlete. Az Euler- és a Bernoulli- egyenlet. A Bernoulli-egyenlet alkalmazása. 10.hét: Speciális alkalmazások. Hidrosztatika. A felületi feszültség. Az impulzustétel és alkalmazása 11.hét: Súrlódásos közegek. Mozgásegyenlet. Áramlások hasonlósága Lamináris és turbulens áramlások. Határrétegek 13.hét: Hidraulika. A veszteségek meghatározása Áramlásba helyezett testre ható erő. A szárnyra ható erő. Áramlástan feladatok 14.hét: 2. sz. zárthelyi dolgozat.

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a hőtani és az áramlástani fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. Szeminárium: Célja a tanult elméletek és eljárások számpéldákon történő gyakorlása egyszerű műszaki problémák megoldása. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a tanórákon elrendelt mértékben (70%) történő aktív részvételen túl az előírt 2 db (45 perces) zárthelyi dolgozat legalább elégséges (2) szintű eredménnyel történő megírása. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: A kollokvium jegy megszerzésének feltétele, hogy a szóbeli vizsgán kihúzott négy tételre rövid felkészülés után adott válasz értékelésre kerüljön a vizsgáztató által. A félév közben írt Hőtan és Áramlástan összefoglaló zárthelyi dolgozatok 30-30 %-ban, a szóbeli vizsga 40 %-ban határozza meg a vizsgajegyet. Osztályozás: 40% alatt – elégtelen, 40-54% - elégséges, 55-69% - közepes, 70-85% - jó, 85-100% - jeles.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Kötelező irodalom:

47. Dr. Író Béla: Hő- és áramlástan HEFOP jegyzet (Széchenyi István egyetem)

Ajánlott irodalom:

48. http://www.freebookcentre.net/Physics/ThermoDynamics-Books.html 49. Michael J. Moran, Howard N. Shapiro: Fundamentals of Thermodynamics 50. 4./ Munson Young Okiishi:Fundamentals of Fluid Mechanics

A tárgy címe:

Műszaki szaknyelv I-III.

Tárgykód:

Engineering

GSZNYN 1/1

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

0+4

Kreditpont:

2

Ajánlott félév:

3.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

szintfelmérő

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Balog Mónika nyelvtanár Balog Mónika, Papp Vanda

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

A kurzus programjának rövid leírása:

A tantárgy célja a hallgatók szakmai idegennyelv-tudásának elmélyítése, nyelvtani biztonságuk növelése, olvasás- és írás-, kifejező- és beszédkészségük magasabb szintre emelése, és a szakmai szókincs magas szintű bővítése. Módszere: kiscsoportos oktatás keretében a hallgatók megismerik, gyakorolják, elsajátítják az adott lecke szókincsét és nyelvtani anyagát, különös hangsúlyt fektetve a hallás utáni megértésre. Eredménye: magabiztosabb és választékosabb nyelvhasználat szóban és írásban, ami végső soron a sikeres szakmai előmenetel egyik kulcsa. A tárgy a témakörök megismerése mellett, a hallgatók nyelvi szintjének kiegyenlítésére törekszik, ezzel előkészítve a következő félév gördülékenyebb munkáját. A hangsúlyt a kommunikációra helyezzük, a piaci elvárások figyelembe vételével.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló kommunikációs helyzeteket megoldani. Kommunikációs képességeiket, és szakmai szókincsüket más tantárgyak tanulása során is jól alkalmazni.

A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

1. hét Job and work vocabulary: describing their previous and future career opportunities with the help of specified vocabulary, listening to job interviews, doing case studies in connection with job affairs. 2. hét Estimating quantities, specifications for vehicles: being familiar with describing trends and changes within the network of companies and surveys done by companies. 3. hét Machine parts vocabulary: being able to order machines and spare parts, describing problems occurring in manufacturing procedures. Seeing to case studies based on the topic. 4. hét Performance indicators: being able to describe performances, expressing different measuring results in English. 5. hét Malfunction adjectives, repair verbs: being able to express things malfunctioning, problems with machines or in the manufacturing procedures. 6. hét Numbers, notices and advertisements, metrics of a construction project 7. hét Parts and components of different machines 8. hét Hazards and safety precautions 9. hét Equipment vocabulary 10.hét Inventions, Warning expressions, Making suggestions


EDUTUS FŐISKOLA 2012/2013. I. félév 11. hét Terms of delivery 12. hét Inventors and inventions: presenting different famous innovators and innovations occurring in Hungary and all over the world, being able to talk about their ideas or machines.

Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részletesebben

Szeminárium: Kiscsoportos oktatás, váltakozva frontális- és csoportmunka, minél többször pármunka. Rendszeres önálló megszólalás az órákon, alkalmanként kiselőadások. (A módszertani fejlesztés eredményeként bővíthető, tárgyanként eltérő, változatos módszerek alkalmazhatók.)

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Három dolgozat megírása a félév során, melynél az elégséges szint a legalább 60%-os összteljesítmény. A három dolgozat közül egy pótolható ill. javítható a szorgalmi időszakban. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható a teljes félév anyagát magában foglaló dolgozattal. A gyakorlati jegy összetevői: a három részvizsga dolgozat súlya sorrendben: 30%-40%-30%. (Egyéb elemek is bekapcsolhatók, pl. beadandó házi feladat, órai röpdolgozat, prezentáció, házi dolgozat, csoportos feladatmegoldás értékelése, stb.) Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

4. 5. 6.

Vicki Hollet and John Sydes, Tech Talk 2005, Elementary Student's Book, Oxford University Press Articles from the internet and specialized technical news and magazines. Wikipedia

Ajánlott irodalom: 51. Lázár A. Péter – Varga György: Angol-magyar, magyar-angol szótár Aquila Kiadó, Budapest 2000, ISBN 963 679 125 2 lehetőleg legyen angol nyelvű iroda- 52. lom is

A tárgy címe:

Műszaki szaknyelv – N - Német

A tárgy jellege:

kötelező nyelvi tárgy

Óraszám:

0+4

Kreditpont:

2

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

Nyelvi szintfelmérő

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Vogelné Takács Gabriella -

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja a német műszaki szaknyelv kifejezéseinek, szövegtípusainak, a németnyelvű országok jellemzőinek megismertetése, valamint a hallgatók nyelvtani biztonságának növelése, olvasás- és írás-, kifejező- és beszédkészségük fejlesztése.

Tárgykód:


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A kurzus programjának rövid leírása:

A hallgatók megismerik és gyakorolják a műszaki élet, a műszaki leírások, a környezetvédelem, az alternatív energiaforrások, az információs technológia, a lézertechnika szókincsét, az ezzel kapcsolatos kifejezéseket, szövegtípusokat. A témákkal összefüggő nyelvtani szerkezetek gyakorlásával fejlesztjük szövegértési és szövegalkotási képességüket. A hallás utáni megértést autentikus hang- és videofelvételek, multimédiás eszközök segítségével fejlesztjük.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük hétköznapi és szakmai környezetben idegen nyelven tájékozódni, számukra ismerős helyzetekben hallott és írott szövegek megértésére, helyes értelmezésére, közepes nehézségű beszédhelyzetekben hatékony társalgásra és tájékoztatásra, összetettebb magán- és hivatalos levelek és más gyakoribb szövegek megfogalmazására, a fenti beszédhelyzetekben közvetítésre.

A kurzus témakörei:

1. Unsere Welt am Anfang des neuen Jahrtausend - Satztypen 2. Der Sonnenschirm der Erde hat ein Loch - Valenzverben 3. Strom aus Sonnenlicht – Tempora der Verben 4. Informationsübertragung - Passivkonstruktionen 5. Datenübertragung durch Glasfasern - Relativpronomina 6. Die Fabrik der Zukunft - Relativsätze 7. Der Transrapid – ein schwebender Zug - Funktionsverbgefügen 8. Energiespender unter der Erde – Temporale Nebensätze 9. Strom ohne Widerstand – Modale Nebensätze 10. Dieselmotor, Katalysator – Komparation der Adjektive 11. Die kleinsten Bausteine der Materie - Finalsätze 12. Der Laser – ein Messer aus Licht - Konditionalsätze

Oktatási módszerek:

Szeminárium: Kiscsoportos oktatás, váltakozva frontális- és csoportmunka ill. pármunka. Rendszeres önálló megszólalás az órákon, alkalmanként kiselőadások. A hallás utáni értés gyakorlása CD-k és multimédiás eszközök segítségével. Önálló otthoni munka.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel legalább az órák 90 %-án. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Rendszeres számonkérés: minden alkalommal rövid dolgozat a friss tananyaghoz kapcsolódóan + egy összefoglaló dolgozat megírása a félév végén. Ezen kívül rendszeres írásbeli házi feladatok és otthoni felkészülés után szóbeli kiselőadások. A gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható a teljes félév anyagát magában foglaló dolgozattal. A gyakorlati jegy összetevői: a zárthelyi dolgozat: 60%,beadott házi feladatok 20%, órai szóbeli produkció 20 %. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

Zettl, Janssen, Müller: Aus moderner Technik und Naturwissenschaft. Ismaning, Max Hueber Verlag, 2006

Ajánlott irodalom:

Hering-Matussek-Perlmann-Balme: em-Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Hueber Verlag, Ismaning, 2002

www.dw.de www.studentweb.hu www.szotar.magyarnemet.hu


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Gazdasági szaknyelv Német I-III.

Tárgykód:

GSZNYN 1/1

A tárgy jellege:

kötelező

Óraszám:

0+4

Kreditpont:

2

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

Középfokú (legalább B1 szintű) nyelvismeret

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Tóth Éva Aliné Dr. Peres Anna PhD, Tóth Éva, Vogelné Takács Gabriella

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a kurzus résztvevői középfokú általános nyelvi (szókincsbeli és nyelvtani) ismereteikre támaszkodva megismerkedjenek a német gazdasági szaknyelv alapvető szókincsével, fordulataival, általános szituációival. A kurzus feladata, hogy a hallgatók elsajátítsák az üzleti életben való fellépéshez, üzleti szituációkban való viselkedéshez (meghívás, bemutatkozás, szállásfoglalás, konferenciarészvétel, üzemlátogatás) valamint egy gazdálkodó vállalat bemutatásához (termék, szolgáltatás, vállalati célok, ágazat, vállalati struktúra, vállalati történelem) szükséges nyelvi eszközöket. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló, alapvető üzleti helyzetekben való német nyelvű kommunikációra. (verbális, nonverbális és paraverbális eszközök elsajátítása)

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

Oktatási módszerek:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Félév eleji megbeszélés Sind Sie Herr …? Wir haben für Sie reserviert Das Programm wie folgt Eine Betriebsbesichtigung Was kann man hier machen? Klausurarbeit, Bewertung Darf ich Sie einladen? Was stellt das Unternehmen her? Unternehmen, Wirtschaftsbereiche, Branchen Wie groß ist das Unternehmen Unternehmensstruktur Unternehmensgeschichte Klausurarbeit, Auswertung des Semesters

A német, mint szakmai idegen nyelv elsajátításának rendkívül részletes és a legfrissebb metodikai háttérirodalmát felhasználva a kurzus során arra törekszünk, hogy eredeti német nyelvű szövegek, párbeszédek feldolgozása segítségével a kurzus résztvevői eljussanak az önálló szövegalkotásig.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol két hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak, emellett gyakran kerül sor kisebb dolgozatokra, lehetőségük nyílik házi dolgozatok, önálló prezentációk elkészítésére. Zárthelyi dolgozatok osztályozása: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% jeles.

Kötelező irodalom:

Jörg Braunert/Wolfram Schlenker (2011): Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs. Lehrbuch und Arbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

Ajánlott irodalom:

Német nyelvű, közgazdasági témájú nyomtatott és online sajtótermékek

A tárgy címe:

Gazdasági szaknyelv Német II-IV.

Tárgykód:

GSZNYN

A tárgy jellege:

kötelező

Óraszám:

0+4

Kreditpont:

2

Ajánlott félév:

IV.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

A gazdasági szaknyelv I-III. kurzus sikeres teljesítése

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Tóth Éva Aliné Dr. Peres Anna PhD, Tóth Éva, Vogelné Takács Gabriella

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a kurzus résztvevői bővítsék német gazdasági szaknyelvi ismereteiket.

A kurzus programjának rövid leírása:

A kurzus feladata, hogy a hallgatók német gazdasági szaknyelvi ismereteikre támaszkodva megismerkedjenek egy német munkanyelvű vállalat szerkezetével és szakmai hierarchiájával, a német nyelvű országok betegbiztosítási rendszereivel, egy szállítmányozással foglalkozó cég munkájával, és a telefonon valamint e-mailen folytatott kommunikáció verbális, non-verbális és paraverbális eszközeivel. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló üzleti helyzetekben való német nyelvű kommunikációra. (verbális, non-verbális és paraverbális eszközök elsajátítása)

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A kurzus témakörei:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Félév eleji megbeszélés Die Firmenorganisation Wofür sind Sie zuständig? Betrieblicher Arbeits- und Umweltschutz Frau Breuer wird krankgeschrieben Drei Krankenversicherungssysteme Klausurarbeit, Bewertung Wie machen wir das? So machen wir das Holen Sie die Personen bitte um 10 Uhr ab! Mit wem spreche ich am besten? Kommunikation ja- aber wie? Guten Tag, hier spricht der Anschluss von… Klausurarbeit, Auswertung des Semesters

Oktatási módszerek:

A német, mint szakmai idegen nyelv elsajátításának rendkívül részletes és a legfrissebb metodikai háttérirodalmát felhasználva a kurzus során arra törekszünk, hogy eredeti német nyelvű szövegek, párbeszédek feldolgozása segítségével a kurzus résztvevői eljussanak az önálló szövegalkotásig.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol két hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak, emellett gyakran kerül sor kisebb dolgozatokra, lehetőségük nyílik házi dolgozatok, önálló prezentációk elkészítésére. Zárthelyi dolgozatok osztályozása: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% jeles.

Kötelező irodalom:

Jörg Braunert/Wolfram Schlenker (2011): Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs. Lehrbuch und Arbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

Ajánlott irodalom:

Német nyelvű, közgazdasági témájú nyomtatott és online sajtótermékek

A tárgy címe:

Nemzetközi adózás

Tárgykód:

BN-0-2133T

A tárgy jellege:

C1 – Alapszak tárgya

Óraszám:

vizsgakurzus estén: 0+0 egyéni tanrendnél : 0,5+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

VI.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Nemzetközi gazdálkodás

A kurzus előfeltétele(i):

Adózási ismeretek


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna PhD Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna PhD

Tanszék:

Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy a hallgató általános adóismereteire építve sajátítsa el a nemzetközi adózás alapfogalmait, tudja a különböző adótípusok működésének elveit. Ismerje a nemzetközi vállalati működés során felmerülő adózási problémákat, és az azok megoldására kínálkozó főbb lehetőségeket. Képes legyen felismerni a különböző gazdasági események főbb adókonzekvenciáit és előkészíteni alapvető nemzetközi adótervezési döntéseket. A kurzus során kiemelt szerepet kap a nemzetközi adóztatás két fő problémájának (a kettős adóztatás és az adóelkerülés kérdéskörének) tárgyalása, egyrészt az ezek kivédésére alkalmazott módszerek és szabályok megismerése, másrészt a legális adótervezés lehetőségeinek feltérképezése szempontjából. A kurzus részletesen foglalkozik a kettős adóztatás elkerüléséről szóló OECD modellegyezmény ajánlásaival, valamint az Európai Unió adójogforrásainak fontosabb előírásaival, és az adójog-harmonizáció lényeges kérdéseivel; figyelmet fordít a nemzetközi adózási aktualitásokra. Jogszabály értelmezés, rendszerben való gondolkodás, lényeglátás, összefüggések felismerése; kreatív gondolkodás. Tartalmi és időbeli pontosság. Szakmai idegen nyelvi szókincs gyarapodása. Alapvető nemzetközi adótervezési döntések meghozatalára való képesség. A megszerzett nemzetközi adózásbeli tudás alkalmazásának képessége a kapcsolódó tárgykörökben (pl. nemzetközi számvitel, nemzetközi pénzügyek, pénzügyi tervezés, üzleti tervezés, pénzügy stb.). Nyitottság az új információkra, igény a szabályozás nyomonkövetésével az állandóan változó ismeretanyag aktualizálására.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1. Az adóztatás alapelvei, a jó adórendszer ismérvei. Adóstruktúrák jellemzői és főbb tendenciái a világban, Európában és hazánkban. 2. A nemzetközi adózás alapfogalmai és alapelvei, főbb jogforrásai. A nemzetközi adózásban megoldandó problémák és lehetséges eszközök. A kettős adóztatás fogalma, szintjei, hatásai, és elkerülésének lehetőségei. 3. Bilateriális szabályozás, a kettős adóztatási egyezmények. OECD modellegyezmény és kommentárja. 4. A magánszemélyek jövedelmének adóztatási módszerei (egyéni, családi jövedelemadózás, splitting stb.) Az adóügyi illetőség megállapítása. 5. Belföldiek külföldön, külföldiek belföldön történő munkavégzése. 6. A határokon átnyúló tevékenységek társasági adózásának problémái (transzferárazás, CFC-k, adókonszolidáció, alultőkésítés stb.) 7. Az EU adójog harmonizációja: közvetett adók (általános forgalmi adó, jövedéki adó). 8. Az EU adójog harmonizációja: közvetlen adók (személyek jövedelemadója, szociálpolitikai együttműködések, társasági adó irányelvek). 9. Az EU adójog harmonizációja: adóügyi együttműködés formái az EU tagállamai között. Egy kontinentális, és egy angolszász ország adórendszerének fő jellemzői. 10. Adótervezés fogalma és szintjei, a komplex adótervezés lépései Az adóoptimalizálás eszközei, a vállalkozási formák adóelőnyei. Az adómenedékek (off-shore, CFC, tax haven) jellemzői és veszélyei. 11. Az adóverseny szerepe és gyakorlati problémái. Kísérletek a káros adóverseny kezelése az OECD szintjén és az EU-ban. 12. Nemzetközi adóaktualitások.

Oktatási módszerek:

Előadás: tanári dominanciájú ppt-prezentáció. Jogszabály feldolgozás és egyszerűbb nemzetközi adózási problémák interaktív megoldása. A házi dolgozatok hallgatói prezentációja és vitája. A hallgatók az előadás ppt-emlékeztetőit letölthetik a Neptun Meet Street-ről.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félév elfogadásának (aláírás) feltétele: megfelelő színvonalú nemzetközi adózás témában megírt házi dolgozat beadása (az előírt határidőig) és megvédése. A házi dolgozatra vonatkozó feltételek kiírása a Neptunban érhető el. Számonkérés a vizsgaidőszakban: ötfokozatú írásbeli kollokvium (az előadások anyaga, a megadott írott tananyag valamint a kijelölt kötelező irodalmak alapján) legalább 60 %-os eredménnyel. Az előadásokon a részvétel opcionális.

Kötelező irodalom:

1. Előadások anyaga. 2. A Neptunról letölhető tananyagok 3. Herich – Láng – Pál: Adózás Európában Penta Unió, 2010 3. Modellegyezmény a jövedelem és a vagyon adóztatásáról. OECD Adóügyi Bizottság 4. Taxation trends in the European Union 2011edition - Main results (Source: EC) 5. European environmental tax reform (SERI Working Paper No.10) ld. Neptun 6. Kijelölt hatályos hazai és nemzetközi adó-joganyag, egyéb írott és elektronikus irodalmak (ld. Neptun Meet Street)

Ajánlott irodalom:

1. Rácz Ildikó: Nemzetközi adózás. Perfekt 2003. (ill. frissebb kiadás) 2. Őry Tamás: Az Európai Unió adójoga Osiris, Bp.2003. (ill. frissebb kiadás) 3. Dr. Herich György: Nemzetközi adózás, adótervezés Penta Unió, 2004. 4. Dr. Herich György: Nemzetközi adótervezés Penta Unió, 2003. 5. Keményfy-Meitner-Őry-Szmicsek-Török: Nemzetközi adótan a gyakorlatban MKVK 2003. 6. Dr. Bessenyei Gábor és az APEH munkatársai: Az Eu-tagállamok adózása. Saldo, 2005. 7. Taxation trends in the European Union 2011edition – Full text (Source: EC) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures /index_en.htm

A tárgy címe:

Nemzetközi gazdasági ismeretek

Tárgykód:

BN-0-A3002T

A tárgy jellege:

Kötelező tárgy

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

Nappali

Szak

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Turizmus-vendéglátás

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Juhász Krisztina PhD Dr. Juhász Krisztina

Tanszék:

Nemzetközi gazdálkodás Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legalapvetőbb nemzetközi gazdasági folyamatokat, lényeges, hogy megértsék a folyamatokat alakító fő tényezőket, tisztában legyenek a globalizáció gazdasági és politikai következményeivel, a nemzetközi gazdasági élet szereplőinek átalakuló viszonyrendszerével. A tárgy a világgazdaság történeti korszakainak rövid jellemzését követően részletesen tárgyalja a globális gazdaság létrejöttét, annak meghatározó folyamatait. Hangsúlyosan kezeli a világkereskedelem és a működőtőke-befektetések legfonto-

A kurzus programjának rövid leírása:


EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

2012/2013. I. félév

sabb elméleti és gyakorlati kérdéseinek, a világgazdaság fő szereplőinek (Regionális gazdasági integrációk, fontosabb nemzetközi intézmények, államok, transznacionális vállalatok) megismerését. A kurzus elvégzése során a hallgatók olyan ismeretekre tesznek szert, melyek nélkülözhetetlenek a mindennapok, hazánkat is érintő nemzetközi gazdasági kérdéseinek megértéséhez, az alapvető (gazdasági és politikai) tájékozottsághoz. A kurzus során nagy hangsúlyt fektetünk éppen ezért arra, hogy nemcsak elméleti modellekkel, hanem a mindennapi, aktuális gazdasági-politikai kérdések beépítésével is serkentsük a hallgatókat önálló gondolatok, vélemény formálására. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: rendszerben gondolkodás, lényegkiemelés, összefüggések meglátása.

A kurzus témakörei:

77. Világgazdaság és globalizáció (A világgazdaság korszakai, jellemzői.

A Bretton woods-i rendszer. A globalizáció jelentése és jellemzői, eltérése a korábbi korszakokhoz képest. ) 78. A nemzetközi kereskedelem elméleti magyarázatai (Az abszolút előnyöktől a kompetitív előnyökig. 79. Nemzetközi kereskedelem a gyakorlatban (szabadkereskedelem vs.protekció? A nemzetközi kereskedelem területi és szerkezetei átrendeződése) 80. A főbb nemzetközi szervezetek szerepe a világrend fenntartásában (Az ENSZ és szervezetei. A legjelentősebb regionális gazdasági integrációk) 81. A nemzetközi pénzügyi rendszer működésének alapkérdései (Nemzetközi pénzügyi folyamatok és azok jelentősége. Valutaárfolyamok) 82. A nemzetközi pénzügyi rendszer szervezetei (IMF, Világbank szerepe) 83. A technológiai fejlődés szerepe a globális folyamatokban (A „térszűkítő” technikák azok szerepe a gazdaság átalakulásában) 84. A külföldi működőtőke-befektetések elméleti magyarázatai és gyakorlati kérdései (Hymer, Vernon, Dunning elmélete. A befektetések területi jellemzői: nemzetközi tőkebefektetők és befogadók 85. A nemzetköziesedés okai és módjai (A nemzetközivé válás elméletei: Az Uppsala modelltől az Üzleti hálózat modellig. A külpiacra lépés módjai, okai és következményei). A transznacionális vállalatok világgazdasági szerepe 86. A transznacionális vállalatok nemzetközi tevékenységének regionális hatásai (Globális vállalatok lokális beruházási döntései és azok hatása a lokális gazdaságra) 87. Az államok átalakuló szerepe a globalizálódó világban (Különböző állami reakciók a globalizációra, eltérő állami szerepfelfogás. A szuverenitás kérdése a globalizáció korában) 88. Magyarország helye a globális világban rendszerében (Magyarország nemzetközi kereskedelmi kapcsolatai . Külföldi működőtőke-befektetések és hatásai Magyarországon, a magyar vállalatok.) 89. Változó világgazdasági erőterek (USA, BRICS, EU) 90. A globalizáció gazdasági, társadalmi kérdőjelei (Globális társadalmigazdasági-környezeti kérdések. A fenntartható fejlődés kérdőjelei. Alternatív válaszok)

Oktatási módszerek:

Az előadás célja az alapvető fogalmak és jelenségek elméleti ismertetése, aktuális példákkal alátámasztva. Az előadások célja az alapvető összefüggések megvilágítása. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, melyeket a hallgatók előre megkapnak, ezzel segítve az előadás követését, a jegyzetelést. Az oktatói előadást a hallgatók által, érdeklődésüknek megfelelően, fakultatív formában, az oktató által előzetesen megadott témákból válaszható kiselőadások (egyéni munka) egészítik ki. Ezek az előadások egyben vitaindítóként is szerepelhetnek, a kérdéses témakör egyes értelmezési lehetőségeit (pl. előnyeit-hátrányait)


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

csoportmunkában vitatjuk meg. Témakörtől függően végzünk esettanulmány feldolgozást csoportosan, egyes résztémák lezárásként, illetve a hallgatók előzetes tájékozottságának feléréshez a mind mapping módszert. A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A félév közben dolgozat megírása, min. 60%-os eredménnyel. (A dolgozat maximum egyszer javítható!) A dolgozat megírása előadással, illetve házi dolgozattal kiváltható. A félév kollokviummal zárul. Az évközbeni dolgozat és a félév végi vizsga 1/32/3 aránnyal kerül beszámításra. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 8089% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

4. Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai. Napvilág Kiadó, 2008. ISBN: 9789639697317 5. Simai Mihály: A világgazdaság a XXI. század forgatagában. Akadémia Kiadó, Budapest, 2008. ISBN: 9789630585149

Ajánlott irodalom:

4. Krugman, Paul R. – Obstfeld, Maurice: Nemzetközi gazdaságtan. Elmélet és gazdaságpolitika. Panem Kiadó, Budapest, 2003. ISBN: 9635453396 5. Mészáros Rezső és munkaközössége: A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010. Modern regionális tudomány sorozat. ISBN: 9789630589369 6. Peter Dicken Global Shift. Mapping the changing contours of the world economy. The Guilford Press, New York, London 2011.

A tárgy címe:

Olasz szaknyelv

Tárgykód:

TSZNY3N,TSZNY4N

A tárgy jellege:

választható tárgy

Óraszám:

heti 4

Kreditpont:

Ajánlott félév:

I-II.

Tagozat:

Szak/szakirány:

Turizmus-vendéglátás/ BA /FSZ

A kurzus előfeltétele(i):

A nyelvi szintfelmérő teszt sikeres kitöltése (60 % felett)

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Keszthelyi Csaba mestertanár dr. Keszthelyi Csaba mestertanár

Tanszék:

Turizmus Tanszék

A tárgy célja:

A hallgatók megfelelően tudják használni az olasz nyelvet írásban és szóban leendő munkájuk során és a hétköznapi szituációkban.

A kurzus programjának rövid leírása:

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a turizmus-vendéglátás speciális szókincsével. Megfelelő nyelvtani ismeretek elsajátításával képesnek kell lenniük egy legalább középfokú szakmai nyelvvizsga letételére.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A hallgatók beszéd- és íráskészségének illetve beszéd- és szövegértésének fejlesztésével képesek legyenek a különböző szituációkban saját gondolataik kifejezésére szóban és írásban valamint a hallott illetve olvasott szöveg megértésére, hogy megfelelő szinten tudják használni a nyelvet.

nappali


EDUTUS FŐISKOLA

A kurzus témakörei:

2012/2013. I. félév

1-2. Bevezetés, bemutatkozó beszélgetés, szintfelmérés. Névelők, névszók, elöljárószók. 3-4. Igék, igeidők, igemódok, rendhagyóságok, igeidő-egyeztetés az összetett mondatokban 5-6. Általános szituációk 7-8. Az utazási irodában. Irodai szituációk, üzleti levelezés 9-10. A szállodában, szállodai szituációk 11-12. Szállodai wellness, animáció. Szókincsbővítés, szituációs gyakorlatok 13-14. Utazás repülőn. A repülőtéren, a fedélzeten. Indulás és érkezés. Szókincsbővítés, szituációs gyakorlatok 15-16. Utazás autóbuszon, vonaton, hajón. Szókincsbővítés, szituációs gyakorlatok 17-18. Utazás személygépkocsin, motorkerékpáron, kerékpáron. Szókincsbővítés, szituációs gyakorlatok 19-20. Éttermi szituációk. Az étlap, ételek, italok, asztalfoglalás, rendelés 21-22. Vásárlási szituációk, különböző üzletek, árucikkek 23-24. Itália turisztikai szempontból. Földrajza, politikai, közigazgatási rendszere, gazdasága, kultúrája, idegenforgalmi adottságai. legfontosabb turisztikai desztinációi 25-26. Városnézés Rómában 27-28. Magyarország idegenforgalmi szempontból. Földrajza, politikai, közigazgatási rendszere, gazdasága, kultúrája, idegenforgalmi adottságai, legfontosabb turisztikai desztinációi 29-30. Városnézés Budapesten. Olasz-magyar kapcsolatok emlékei hazánkban.

Oktatási módszerek:

Előadás: Előadások során szókincs és szakmai ismeretek bővítése (képek segítségével) valamint a nyelvtani ismeretek bővítése. Szemináriumokon egy-egy témakör feldolgozása hallgatói kiselőadások formájában. Szituációs beszédgyakorlatok, szövegértés hallás után (magnó, film)illetve olvasott szöveg alapján.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Az előadásokon és szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Megszerzésének módja: szóbeli és írásbeli feladatok megoldása. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

31. Progetto Italiano Corso Multimediale di lingua e civilta italiana 32. Livello elementare e intermedio A1-2, B1-2, Edilingua, Roma 2007. 33. Quaderno degli esercizi Roma, 2007. 34. Olasz idegenforgalmi, vendéglátóipari szakmai nyelvvizsga középfok (B2) BGF NYTK, Bp. 2007. (CD melléklettel)

Ajánlott irodalom:

53. Móritz György-Szabó Győző: Arrivederci olasz nyelvkönyv I/B, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1994. 54. Nyitrai Tamás: Italia, parliamone insieme 55. Fábián Zsuzsanna: Chi la dura la vince, Bp., 1992. 56. Katerin Katerinov: La lingua italiana Perugia, 1995.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Önkormányzatok és régiók

BN-3-2143T

Tárgykód:

A tárgy jellege:

Szakiránytárgy

Óraszám:

1+2

Kreditpont:

4

Ajánlott félév:

II.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Nemzetközi gazdálkodás / Regionális fejlesztés

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Juhász Krisztina PhD Dr. Juhász Krisztina PhD

Tanszék:

Nemzetközi gazdálkodás

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy kialakítsa a hallgatókban a gazdasági-társadalmi folyamatok, döntések regionális szemléletű megközelítését. Alapvető célkitűzés a hallgatók területi látásmódjának mélyítése. Valamennyi, a tárgykör keretén belül vizsgált és elemzett hazai gazdasági folyamatnak a térbeli vonatkozásai kapnak hangsúlyt, elősegítve ezzel a regionális fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges térbeli tájékozottságot, illetve területi gondolkozásmódot. A tárgy, építve az általános statisztikai ismeretekre, fejleszti a hallgatók regionális elemzési készségét. A gyakorlat célja a (döntően hazai) területi statisztikai források megismerése, ill. az azok elemzéséhez szükséges módszertani ismeretek elsajátítása . A félév során az előadásokon tárgyalásra kerülő alapfogalmakat, jelenségeket a gyakorlatokon részletesen, a hazai régiókra (amennyiben az lehetséges) kistérségekre értelmezve vizsgáljuk. A gyakorlatok kiemelkedő célja, hogy a területfejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges elmélethez olyan területi szempontú látásmódot és egyben területi elemzési módszereket sajátítsanak el a hallgatók, melyekre regionális elemzőként egészen biztosan szükségük lesz. A félév során a hallgatók megtanulják a hazai regionális elemzéshez szükséges statisztikai adatbázisok elérhetőségét és kezelését, valamint ezek használatával területi elemzéseket készítenek. Mindez tehát elsősorban az önálló elemzés, véleményalkotás, analizáló gondolkodás, kreativitás képességeit fejleszti.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

91. Globalizáció és térbeliség: globalizáció és/vagy lokalizáció (A globális folyamatok lokális hatása. A globális-lokális paradoxon) 92. A régió fogalma, típusai (Hogyan értelmezik az egyes tudományterületek a régiót? Különböző régiótípusok) 93. Régiók, regionalizáció, regionalizmus (A régióképződés folyamata- avagy nem minden régió, ami annak látszik.) 94. A regionális fejlődés elméletei (Neoklasszikus növekedési modell, Exportbázis elmélet, Kompetitív fejlődéselmélet, Növekedési pólusok) 95. Régiók, kistérségek Magyarországon (Fogalmi lehatárolás és jellemzők) 96. Gazdasági-társadalmi fejlettség fogalma és regionális mérési lehetőségei (Hogyan mérhetők többdimenziós fogalmak? Mit jelent a gazdasági fejlettség? A fejlettség mérésének legfontosabb hazai (KSH, TEir) és nemzetközi statisztikai forrásai) 97. Területi folyamatok Magyarországon1. (A magyar gazdaság fejlődése és annak területi jellemzői 1945től a rendszerváltásig, az egyes rég) 98. Területi folyamatok Magyarországon2. (A magyar gazdaság fejlődése és annak terü-


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

leti jellemzői a rendszerváltástól 2008ig) 99. A gazdasági válság területi következményei Magyarországon (A válság hatása az egyes régiók, kistérségek gazdaságára különböző mutatókkal mérve, ú.m. munkanélküliség, foglalkoztatás, beruházások, GDP) 100. A regionális versenyképesség fogalma, mérési lehetőségei (Makro- és mikroökonómiai versenyképesség, a regionális versenyképesség expost és exante mérési lehetőségei. A versenyképesség piramismodellje) 101. A magyarországi régiók versenyképessége (A piramismodell összetevői az egyes magyar régiókban.) 148. Önkormányzatok működése és feladatkörei (Az önkormányzati rendszer Magyarországon. A képviselőtestület és működése. Kötelező és fakultatív önkormányzati feladatok) 149. Önkormányzati finanszírozás és területfejlesztés (A finanszírozás forrásai, az önkormányzatok vagyona) 150. Területfejlesztési támogatások felhasználásának hazai gyakorlata és tanulsága (Az EU-támogatások mértéke, és ezek fejlesztő hatása) Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a területi jellemzéshez használatos fogalmak és módszerek elméleti ismertetése, valamint az alapvető gazdasági-társadalmi folyamatok területi jellemzőinek áttekintése. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából a hallgatók az előadások anyagát előre megkapják. Szeminárium: Célja az elméletben tárgyaltak gyakorlatban történő alkalmazási képességének kialakítása. Alkalmazott módszerek: csoportos esettanulmány feldolgozás, a hallgatók által választott témakörükben vitaindító előadások, mozaikmódszer, mind mapping. A félév során minimum egy önkormányzat, illetve egy területfejlesztéssel foglalkozó cég meglátogatása.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy három összetevőből kerül meghatározásra (1/3-1/3 aránnyal számít be) 1. A gyakorlati foglalkozásokon való aktivitás 2. Az elméleti részből írt ZH. 3. A házi dolgozat és annak szóbeli prezentációja. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

6. Illés Iván: Regionális gazdaságtan- Területfejlesztés. Typotex Kiadó, Budapest, 2008. 7. Süli-Zakar István (szerk.) A terület- és településfejlesztés alapjai. Dialóg Campus Kiadó, 2003

Ajánlott irodalom:

1. Pálné Kovács Ilona: Regionális politika és közigazgatás. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2001 2. Szabó Pál Régió: „Meghatározott területi egység”. In: Régiók távolról és közelről. RTT 12. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, 2005. (7.-63. oldal) 3. Porter, M.E. Location, Competition, and Economic Developmnet. –Economic DevelpomnetQuaterly, 1. 15-34. o.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Tárgykód:

Pályázatok és projektek

BN-0-C5005T

A tárgy jellege:

kötelezően szaktárgy

Óraszám:

1+1

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Nemzetközi gazdálkodás

A kurzus előfeltétele(i):

Európa Tanulmányok

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kovács András, PhD., főiskolai docens Dr. Kovács András, PhD., főiskolai docens

Tanszék:

Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja: vállalatok és intézmények fejlesztését szolgáló pályázati úton megszerezhető források feltárása, pályázati kiírások értelmezéséhez, a projektek tervezéséhez és benyújtásához szükséges teendők, módszerek és technikák megismertetése és gyakorlása. A hallgatók megismerik a fejlesztési projektek és a társfinanszírozásukhoz szükséges pályázatok alapfogalmait és alapelveit, valamint az aktuális EU és hazai pályázati forrásokat. A kurzus az EU pályázatokkal szembeni elvárásoknak való megfelelésre helyezi a fő hangsúlyt. A kurzus során kiemelt szerepet kap a hallgatók önálló gondolkodásának, problémamegoldó képességének és a csoportmunka készségének fejlesztése. Az előadások biztosítják az aktív hallgatói részvételt, dialógusok, kérdések formájában. A pályázati alapismeretek birtokában a hallgatók képesek lesznek megérteni az uniós pályázati rendszer működését, annak sajátosságait. E mellett fejlődik prezentációs képességük, szóbeli előadói készségük.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

151. A tárgy célja, módszertana, követelményei, határidők. Webinárium – mint új oktatási metódus 152. Az Unió kohéziós politikája. Tervezési stratégiája, irányelvei, a régiók jelentősége, a strukturális politika és támogatási struktúra 153. A Magyar pályázatiforrás-rendszer – alapdokumentumai, felépítése -NSRK, ÚMFP, EMVA – a különféle pályázati típusok – a végrehajtás intézményrendszere. 154. Projekttervek előkészítése I – a pályázati projekt fogalma, projektötlet generálás, projektciklus-menedzsment (PCM) stb. 155. Projekttervek előkészítése II. - A fejlesztés átfogó céljának kiválasztása - Helyzetfelmérés - 7S-, PEST+ modell, SWOT elemzés - Rangsorolás, megvalósítási sorrend– fontossági-, támogatási-, erőforrási mátrix, súlyozás 156. Logikai keretmátrix – a projekt logikájának felépítése - (LKM) összeállítása, indikátorok tervezése stb. értékelése 157. Logikai keretmátrix gyakorlatok – keretmátrixok elemzése, készítése - műhelymunka 158. Konkrét projekttervek I. – Alapadatok - HR, munka–idő tervezés a gyakorlatban, a pályázati követelményeknek megfelelően. 159. Projekt tervek előkészítése II. Pénzügyek tervezése, a költségvetés összeállítása.– megvalósítás és fenntarthatóság, cash flow, eredményterv. 160. Mit és hova írjunk? I. - Pályázati információ-menedzsment (pályázatfigyelés, információforrások Internet stb.) , a pályázati kiírás értelmezése, a pályázat felépítése, példák a hazai és az EU gyakorlatból. 161. Mit és hova írjunk? II. A sikeres pályázatkészítés gyakorlati tudnivalói, fortélyai (pályázatírási technikák, ellenőrző-lista, pályázati dokumentáció összeállítása stb.).


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

162. A pályázatok megvalósítása I., monitoring, ellenőrzés, elszámolás, értékelés stb. 163. A pályázatok megvalósítása II. – PEJ (projekt előrehaladási jelentés), a jelentési és elszámolási kötelezettség dokumentumai, helyszíni ellenőrzés, projektzárás, disszemináció 164. Hallgatói prezentációk: a kidolgozott projektek bemutatása a kidolgozott projektek bemutatása a LKM alapján. Oktatási módszerek:

Előadások (első negyedévben), amik megalapozzák a hallgatók elméleti ismereteit, felkészítik őket a pályázatkészítés gyakorlati és módszertani elemeinek befogadására. A második félévben a hallgatókkal közösen, interaktív módon elsajátítjuk a pályázatkészítés módszertanának alapjait, az uniós pályázatok menedzselésének sajátosságait. A hallgatók a félév elméleti részének ppt-it megkapják. A témában tankönyv is elérhető a könyvtárban.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A házi dolgozat és a szóbeli számonkérés (prezentáció) minimum 60%-os teljesítése. Számonkérés módja: házi dolgozat és annak prezentációja Az aláírás feltétele: 1) Pályázat kiválasztása a javasolt pályázati kiírások közül, amit projektfeladatként majd 2-2 fő hallgató készít el. Beadandó feladat: a „Pályázati munkalap” nyomtatva (a forma a Neptunban megtalálható) Határidő: 2012. október 18. (csütörtök) 2) A Pályázati munkalapon megjelölt projekt, annak alapját képező projektötlet alapján elkészített - nyomtatott formában egy dossziéban beadandó anyagok.  A „projektfeladat” pályázati dokumentáció összeállítása a megadott formátum és kitöltési útmutató alapján – mely a Neptunban megtalálható  Logikai keretmátrix Beadási határidő: Bp.: 2012. december 6. (csütörtök - szeminárium idején) Tatabánya: 2012. december 7. (péntek - szeminárium idején) Követelmények:  A fenti 2) pontban jelzett szakszerűen kidolgozott feladatok  A hallgatók a prezentáción a logikai keretmátrix (LKM) alapján tanúsítják, hogy tisztában vannak pályázatkészítés módszertani ismereteivel és a tanult általános ismeretekkel. A 2-3 fős munkacsoportok LKM prezentációja 10 perc, melyet tanári kérdések követnek. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

A elektronikus formában letölthető anyagok szerinti mappában A választott EU pályázat www.nfu.hu honlapon található pályázati dokumentációja.

Ajánlott irodalom:

Kellermann Éva, Kővágó Zoltán (2007) :„Az Uniós Pályázatok Készítésének Módszertana”. Közlönykiadó. Project Cycle Management Training Courses Handbook – European Commission EUROPEAID Co-operation Office (Elérhető: http://www.kozpontiregio.hu/08_hirek/pcmhb2001.pdf) Projekttervezési módszertani írások (angolul) (elérhető: www.projectnet.co.uk) Hazai és EU-s dokumentumtár – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Elérhető: www.nfu.hu) A pályázás alapjai – Sakk Strukturális és Kohéziós Alapok Képző Központ (Elérhető: http://www.nfu.hu/doc/paly/A_palyazas_alapjai.pdf)


EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

2012/2013. I. félév

„Pályázatok és projektek” (BA Nemzetközi Gazdálkodás Szak hallgatói számára)

Tárgykód: A tárgy jellege: Kötelező Óraszám:

1+1

Kreditpont:

3

Tagozat:

Nappali tagozat

Szak:

Nemzetközi Gazdálkodás

A kurzus előfeltétele(i):

Európai integrációs alapismeretek

Tárgyfelelős:

Dr. Kruppa Éva főiskolai tanár

Tanszék:

Nemzetközi gazdálkodás

A kurzus prog- A tantárgy célja: vállalatok és intézmények fejlesztését szolgáló pályázati úton megszerezramjának rövid hető források feltárása, pályázati kiírások értelmezéséhez, a projektek tervezéséhez és benyújtásához szükséges teendők, módszerek és technikák megismertetése és gyakorlása. leírása: A hallgatók megismerik a fejlesztési projektek és a társfinanszírozásukhoz szükséges pályázatok alapfogalmait és alapelveit, valamint az aktuális EU és hazai pályázati forrásokat. A kurzus az EU pályázatokkal szembeni elvárásoknak való megfelelésre helyezi a fő hangsúlyt. A kurzus során kiemelt szerepet kap a hallgatók önálló gondolkodásának, problémamegoldó képességének és a csoportmunka készségének fejlesztése. A kurzus témakörei:

1. A tárgy célja, módszertana, követelményei, határidők. Webinárium – mint új oktatási metódus 2. Az Unió kohéziós politikája. Tervezési stratégiája, irányelvei, a régiók jelentősége, a strukturális politika és támogatási struktúra 3. A Magyar pályázatiforrás-rendszer – alapdokumentumai, felépítése -NSRK, ÚMFP, EMVA – a különféle pályázati típusok – a végrehajtás intézményrendszere. 4. Projekttervek előkészítése I – a pályázati projekt fogalma, projektötlet generálás, projektciklus-menedzsment (PCM) stb. 5. Projekttervek előkészítése II. - A fejlesztés átfogó céljának kiválasztása - Helyzetfelmérés - 7S-, PEST+ modell, SWOT elemzés - Rangsorolás, megvalósítási sorrend– fontossági-, támogatási-, erőforrási mátrix, súlyozás 6. Logikai keretmátrix – a projekt logikájának felépítése - (LKM) összeállítása, indikátorok tervezése stb. értékelése 7. Logikai keretmátrix gyakorlatok – keretmátrixok elemzése, készítése - műhelymunka 8. Konkrét projekttervek I. – Alapadatok - HR, munka–idő tervezés a gyakorlatban, a pályázati követelményeknek megfelelően. 9. Projekt tervek előkészítése II. Pénzügyek tervezése, a költségvetés összeállítása.– megvalósítás és fenntarthatóság, cash flow, eredményterv. 10. Mit és hova írjunk? I. - Pályázati információ-menedzsment (pályázatfigyelés, információforrások Internet stb.) , a pályázati kiírás értelmezése, a pályázat felépítése, példák a hazai és az EU gyakorlatból. 11. Mit és hova írjunk? II. A sikeres pályázatkészítés gyakorlati tudnivalói, fortélyai (pályázatírási technikák, ellenőrző-lista, pályázati dokumentáció összeállítása stb.). 12. A pályázatok megvalósítása I., monitoring, ellenőrzés, elszámolás, értékelés stb. 13. A pályázatok megvalósítása II. – PEJ (projekt előrehaladási jelentés), a jelentési és elszámolási kötelezettség dokumentumai, helyszíni ellenőrzés, projektzárás, disszemináció


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

14. Hallgatói prezentációk: a kidolgozott projektek bemutatása a kidolgozott projektek bemutatása a LKM alapján.

A kurzus előadásaira és kötelező irodalmára építve a hallgatók saját projekt ötletük és egy Vizsgakövetelmények: létező EU-finanszírozású pályázati kiírás és dokumentáció alapján projektet terveznek. Javasolt pályázati kiírás: Gazdaságfejlesztés OP (GOP), Társadalmi megújulás OP (TÁMOP), Regionális OP, TIOP Társadalmi infrastruktúra OP, EGT-n belül Svájci Alap Az aláírás feltétele: 1) Pályázat kiválasztása a javasolt pályázati kiírások közül, amit projektfeladatként majd 2-2 fő hallgató készít el. Beadandó feladat: a „Pályázati munkalap” nyomtatva (a forma a Neptunban megtalálható) Határidő: 2012. október 18. (csütörtök) 2) A Pályázati munkalapon megjelölt projekt, annak alapját képező projektötlet alapján elkészített - nyomtatott formában egy dossziéban beadandó anyagok.  A „projektfeladat” pályázati dokumentáció összeállítása a megadott formátum és kitöltési útmutató alapján – mely a Neptunban megtalálható  Logikai keretmátrix Beadási határidő: Bp.: 2012. december 6. (csütörtök - szeminárium idején) Tatabánya: 2012. december 7. (péntek - szeminárium idején) Követelmények:  A fenti 2) pontban jelzett szakszerűen kidolgozott feladatok  A hallgatók a prezentáción a logikai keretmátrix (LKM) alapján tanúsítják, hogy tisztában vannak pályázatkészítés módszertani ismereteivel és a tanult általános ismeretekkel. A 2-3 fős munkacsoportok LKM prezentációja 10 perc, melyet tanári kérdések követnek. A tárgy teljesítése során az elérhető maximális pontszám 100, amelyből 40 pont az írásbeli dolgozat, 40 pont a projekt és 20 pont a projekt bemutatása a LKM alapján. A ponthatárok szerinti érdemjegyek 60 – 69 = elégséges, 70-79= közepes, 80 – 89 jó és 90 – 100 jeles. A három résznek külön-külön el kell érnie a 60%-ot! Kötelező iroda- A elektronikus formában letölthető anyagok szerinti mappában A választott EU pályázat www.nfu.hu honlapon található pályázati dokumentációja. lom: Ajánlott iroda- Kellermann Éva, Kővágó Zoltán (2007) :„Az Uniós Pályázatok Készítésének Módszertana”. Közlönykiadó. lom: Project Cycle Management Training Courses Handbook – European Commission EUROPEAID Co-operation Office (Elérhető: http://www.kozpontiregio.hu/08_hirek/pcmhb2001.pdf) Projekttervezési módszertani írások (angolul) (elérhető: www.projectnet.co.uk) Hazai és EU-s dokumentumtár – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Elérhető: www.nfu.hu) A pályázás alapjai – Sakk Strukturális és Kohéziós Alapok Képző Központ (Elérhető: http://www.nfu.hu/doc/paly/A_palyazas_alapjai.pdf)


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Vizsgakurzus A tárgy címe:

Tárgykód:

Pénzügy

BN-0A2004T BL-0-A2004T

A tárgy jellege:

A2 Elméleti gazdaságtani alapozó tárgy

Óraszám:

0+0 (vizsgakurzus)

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

2

Tagozat:

nappali és levelező

Szak/szakirány:

GAM / KEM / NG / TUR / MÜSZ

A kurzus előfeltétele(i):

Vállalati gazdaságtan

Tárgyfelelős: Oktatók:

Dr. Nagy Gyula PhD Dr. Nagy Gyula PhD

Tanszék:

GAM

A tárgy célja:

A tantárgy célja a pénzügyi politika és főbb részterületeinek (monetáris és fiskális politika), továbbá a bankrendszer, valamint a nemzetközi pénzügyi rendszer működésének megismertetése. Ennek keretében a témakör szakmai fogalmi rendszerének elsajátíttatása, a hallgatók felkészítése a makroszintű pénzügyi jelenségek főbb összefüggéseinek önálló értelmezésére, elemzésére.

A kurzus programjának rövid leírása:

A hallgatók képet kapnak a pénz keletkezéséről és szerepéről a gazdasági körforgásban. Az egyes szektorok kölcsönös finanszírozási kapcsolatai mellett megismerik a pénzügyi közvetítő rendszer szereplőit és működésének sajátosságait, a monetáris irányítás eszközeit, valamint az államháztartás rendszerének felépítését és működését. Átfogó ismereteket szereznek a nemzetközi pénzügyi és elszámolási rendszerekről, a devizagazdálkodás alapösszefüggéseiről, a nemzetközi pénzügyi intézményekről, továbbá az értékpapírpiacok működéséről, valamint kiemelten a kötvény és részvény jellemzőiről.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a makroszintű folyamatoknak és azok kölcsönhatásainak felismerésére, értelmezésére, a pénzügyi fogalmak és kategóriák biztonságos és szabatos használatára. Mindez elősegíti és fejleszti a lényeglátást, a pénzügyi jelenségek mögött meghúzódó mélyebb összefüggések felismerésének képességét, továbbá javítja az elemzőkészséget és a helyes módszertani megoldások megválasztásával növeli az esélyét releváns következtetések levonásának.

A kurzus témakörei:

1.) 2.) 3.) 4.)

A pénz fogalma és a pénzteremtés; pénzkínálat és pénzkereslet; A pénzügyi szektor közvetítő szerepe; az infláció; A bankrendszer felépítése; a monetáris irányítás rendszere; A kereskedelmi bankok műveletei (aktív, passzív, semleges, mérlegen kívüli); hitelek a nemzetközi bankgyakorlatban; 5.) Az államháztartás szerepe, felépítése; az államháztartás bevételei és kiadásai, az egyenleg és finanszírozása; 6.) Az államadósság és finanszírozása, a fiskális politika aktualitásai; 7.) A devizagazdálkodás alapjai; a fizetési mérleg felépítése és a nemzetközi elszámolások; 8.) Konvertibilitás; a magyar árfolyamrendszer; 9.) A nemzetközi pénzügyi rendszerek fejlődése a 2. világháborútól napjainkig; 10.) A nemzetközi pénzügyi intézmények, kiemelten az IMF, EBRD, BIS; 11.) Az Európai Unió pénzügyei; konvergencia folyamatok; az EU költségvetése, Magyarország és az EU 12.) A globális pénzügyi válság összetevői, válságkezelési tapasztalatok az EU-ban és Magyarországon 13.) Az értékpapírpiacok működése és csoportosítása; az értékpapírok sajátosságai, osztályozása, kiemelten a részvény, kötvény jellemzői;


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Oktatási módszerek:

Mivel a tárgy vizsgakurzusként kerül meghirdetésre, ezért a hallgatók önállóan, egyénileg készülnek fel. Igény esetén, előre egyeztetett időpontban konzultációs lehetőséget biztosítunk a kurzust felvettek számára.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

Számonkérés módja: a vizsgaidőszakban 3 vizsgaalkalom keretében írásbeli kollokvium, 60%-os teljesítménykövetelmény mellett. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% – elégséges, 70-79% – közepes, 80-89% – jó, 90-100% – jeles

Kötelező irodalom:

35. Balogh – Huszty – Losoncz – Solt: Bevezetés a pénzügyekbe (Makropénzügyek) Szerk. Dr. Nagy Gyula – Tri-Mester Bt. 2007. 36. Losoncz Miklós – Nagy Gyula: A globalizáció és a 2007-2011. évi pénzügyi válság – Tri-Mester Bt. 2011. 3. fejezet (40-55. oldal), 8. fejezet (166-180. oldal), 9. fejezet (181-194. oldal), 10. fejezet (195-219. o.) 37. M. Kohn: Bank és pénzügyek, pénzügyi piacok; Osiris Kiadó – Nemzetközi Bankárképző 1998 (633-58. o.) 38. Losonczi Csaba – Magyar Gábor: Pénzügyek a gazdaságban; Juvent, 1996 (324-340. oldal) 39. A Neptun-ból az előző félév során már letöltött előadásanyagok

Ajánlott irodalom:

57. Jaksity György: A pénz természete; Alinea Kiadó 2003, 2004 58. Pierre L. Siklos: Money, Banking, and Financial Institutions – Canada in the Global Environment, McGraw-Hill Ryerson, 2004 – 4th ed. 59. Dr. Huszti Ernő: Banktan, TAS-11 Kft. 60. P. R. Krugman – M. Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan – Elmélet és gazdaságpolitika; Panem 2003 61. Érsek Zsolt: Bevezetés a devizapiacokra; KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. 2002 62. http://www.asz.hu/ASZ/titkarsagi.nsf/0/9D79C8739596C0AFC12576CD004350AB/ $File/Pu_szemle_10_1.pdf 63. Dr. Décsy Jenő: Nemzetközi pénzügyek; BGF – UNIÓ – „Finance”, 2001 64. Magyarország konvergenciaprogramja 2011-2015. https://hirkozpont.magyarorszag.hu/hatteranyagok/konvergenciaprogram20110421

A tárgy címe:

Pénzügyi piacok

Tárgykód:

C3001T

A tárgy jellege:

C1 Kötelező alapszak tárgy

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

3

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Gazdálkodási és menedzsment

A kurzus előfeltétele(i):

Pénzügy

Tárgyfelelős: Oktatók:

Dr. Nagy Gyula PhD Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna PhD, Dr. Nagy Gyula PhD

Tanszék:

GAM

A tárgy célja:

A tantárgy célja egyrészt a pénzügyi közvetítés színterének, a pénzügyi piacok különféle fajtáinak, ezek működési sajátosságainak, valamint legfontosabb szereplőtípusainak megismertetése. Másrészt képet adni a pénzügyi eszközök legfontosabb fajtáiról, hozam és kockázati összefüggéseiről a befektetési döntések kialakítása során.


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

A kurzus programjának rövid leírása:

Célja, hogy a hallgató rendelkezzen a komplex pénzügyi döntések meghozatalához alkalmas eszközrendszerrel, képes legyen a pénzügyi/közgazdaságtani érték számszerűsítésére. Sajátítsa el az alapvető pénzügyi technikákat, kezelje megfelelően a pénz időértékét, a kockázat és hozam összefüggéseit. Ismerje meg a pénz-és tőkepiaci termékeket, a különféle instrumentumok és pozíciók értékelési elveit és azok alkalmazásának céljait.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a pénzügyi piacok működési törvényszerűségeinek felismerésére, egyes pénzügyi folyamatok, események mögöttes hatótényezőinek azonosítására, a hozam-kockázat fogalompárokban gondolkodó befektetői szemlélet érvényesítésére, megismerik és értelmezni tudják a pénz időértékének jelentőségét. A képzés során birtokába kerülnek azoknak a módszertani, számítási ismereteknek, amelyek segítségével a pénzügyi döntések megalapozhatók, a hozam és kockázat számszerűsíthető.

A kurzus témakörei:

Előadások: 165. A pénzügyi közvetítés lényege (közvetlen és közvetett tőkeáramlás) és rendszere. A pénzügyi eszközök, intézmények, piacok, ügyletek fő jellemzői 166. A pénzügyi eszközök értékelésének alapkérdései, és lehetséges módszerei. Az árazás alapelvei, a DCF formula és az NPV-módszer lényege, a tőkealternatívaköltség jelentősége. A befektetési döntések hozam-kockázat összefüggései, a kockázati prémium. A hozamgörbe. 167. A pénzügyi eszközök (alap- és származtatott termékek) típusai és jellemzőik. Az értékpapírok (alaptermékek) közgazdasági funkciója, jogi meghatározása és kategorizálása. 168. A kötvény jellemzői, típusai és pénzáramai. A kötvény árfolyamára ható tényezők (névleges kamatláb, piaci kamatláb viszonya és változása, az időtényező szerepe). A különböző típusú kötvények árazása. A bruttó és a nettó árfolyam. Kötvényhozam mutatók, a kötvény kamatláb érzékenysége és a duration. 169. A részvény szerepe, kibocsátása, fajtái. A részvény pénzáramai. A részvényárfolyam meghatározása, az általános osztalékértékelési modell. A részvények árazása. A részvény hozama, a PVGO értelmezése. 170. A kockázat és hozam összefüggései. A pénzügyi kockázat alaptípusai (egyedi és piaci kockázat) és mérőszámai (szórás, variancia, béta). Egyedi eszközök és portfoliók hozamának és kockázatának meghatározása idősorok és valószínűségi eloszlások alapján. A portfolió-diverzifikáció lényege. 171. Nevezetes portfoliók (a hatékony, a jól diverzifikált és a piaci portfolió) sajátosságai. A tőkepiaci árfolyamok modellje (a CAPM). A modell feltételrendszere, a tőkepiaci egyenes (CML), az értékpapír-piaci egyenes (SML) 172. Az értékpapírpiacok csoportosítása. Az elsődleges piac funkciói és jellemzői, a zártkörű és a nyilvános kibocsátás sajátosságai. A másodlagos piac jelentősége és típusai a koncentráltság foka alapján. A tőzsde szerepe és fajtái, a tőzsdei kereskedés folyamata. A tőzsdeindexek. A BÉT működése. 173. Határidős piacok és szereplőik a kockázathoz való viszonyuk alapján. A származtatott termékek típusai: a határidős (forward, futures) ügyletek, az opciók, a csereügyletek (swap-ok). A határidős ár/árfolyam és a határidős kamatláb meghatározása. 174. Az eladási (put) és vételi (call) opciók lényege és típusai. Az ügylet szereplői és pozícióik, a pozíció- és nyereségfüggvények értelmezése, a nyereségküszöb lényege. Az opciós díj, az opció értéke (belső érték, időérték). Az opciók értékelése (összetett pozíciók és put-call paritás). Szemináriumok: 14.) A pénz időértéke, jelenérték, jövőérték, kamatláb, diszkontláb, egyszerű és kamatos kamatszámítás és diszkontálás. A kamatfaktor és a diszkontfakor. 15.) Az éven belüli gyakoribb kamatfizetés kezelése, névleges kamatláb, effektív kamatláb, folytonos kamatláb. A törtidőszak kezelése. Feladatok különböző kamatfizetési gyakoriságokra. Váltóval, diszkontlábbal kapcsolatos feladatok. 16.) Speciális pénzáramok: örökjáradék, növekvő tagú örökjáradék definiálása, annuitás értelmezése és levezetése. Szokásos és esedékes annuitás jelenértéke és jövőértéke, halasztott annuitás jelenértéke. Példák. 17.) Pénzügyi eszközök árazása I. Kötvények: klasszikus, résztörlesztéses, kamatos kama-


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

tozó, elemi kötvény elméleti árfolyama. A kötvény bruttó és a nettó árfolyama. A nettó, bruttó, nominális és reálhozam összefüggései és számítása. A főbb kötvény hozamok. A DCF formula. Gyakorló feladatok. 18.) Pénzügyi eszközök árazása II. Részvények: az osztalék-értékelési modellek. A Gordon formula. A „g” meghatározása, „r” becslése Gordon formulával. Részvényárfolyam több szakaszú cégek esetén. A részvény hozamának összetevői. A PVGO értelmezése, meghatározása. 19.) A kockázat. A hozam-kockázat összefüggései, a kockázat mérőszámai. Egyedi és piaci kockázat. A portfolió hozamának és kockázatának meghatározása, a diverzifikáció. A variancia-kovariancia mátrix. 20.) A CAPM, az értékpapír-piaci egyenes egyenlete. Feladatok a kockázat témaköréből. Arbitrázslehetőségek bemutatása. 21.) A határidős ár, árfolyam meghatározása, a korrigált prompt árfolyam. Devizák határidős árfolyama, a határidős kamatláb. 22.) Az opciók árazása. A call és put opció pozíció- és nyereségfüggvényei. A nyereségküszöb, az opció értéke. Összetett pozíciók. Oktatási módszerek:

Előadás: tanári dominanciájú ppt-prezentáció (vizuális elemekkel), aktuális piaci esetpéldákkal kiegészítve Szeminárium: tanári vezetéssel hallgatói dominanciájú feladat- és példamegoldások a pénzügyi termékeket érintő különféle pénzügyi alapszámítások készség szintű elsajátítása érdekében. Az egyes nagyobb témakörök lezárását követően a számonkérés/ellenőrzés zárthelyi dolgozat keretében történik.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Jelenléti követelmény: A hallgató köteles a Neptunban hozzá rendelt szemináriumon részt venni. Legfeljebb három gyakorlati foglalkozásról való hiányzás engedélyezett. A hiányzás igazolása nem szükséges, de több hiányzás, igazolással sem lehetséges. Teljesítmény követelmény: ötfokozatú gyakorlati jegy, amely a szemeszterben megírt 3 zárhelyi dolgozat együttesen legalább 60 százalékos teljesítésével lesz sikeres. A félév végén kizárólag egy zárthelyi pótolható, ha azt a hallgató nem írta meg. Az a hallgató, aki mindhárom zh-t megírta, de nem tudta teljesíteni az előírt 60%-ot, az a legalacsonyabb pontszámú zh-ját javíthatja. Amennyiben a pótlással/javítással sincs esély a 60% elérésére, a gyakorlati jegy a félév utolsó előadásán a szemeszter teljes anyagából megírt dolgozattal is megszerezhető. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% – elégséges, 70-79% – közepes, 80-89% – jó, 90-100% – jeles. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: A sikertelen gyakorlati jegy a vizsgaidőszak első két hetében egy alkalommal írásbeli dolgozat keretében ismételhető a KTVSZ szabályai szerint

Kötelező irodalom:

40. Solt Katalin: Pénzügytan, HEFOP-SZE, 2006 – 1., 2., 3. fejezet http://users2.ml.mindenkilapja.hu/users/szolf-mfk-lev/uploads/penzugy.pdf 41. Pénzügyi politikák és pénzügyi piacok, 2007 – B/1., B/3., B/6. C/3. fejezet http://www.bgf.hu/szervezetiegysegek_bgf/rektoratus/FELNOTTKEPZKOZP/PALY AZATIIRODA/dokumentumok/ERASMUS_Virtual_campus/EVC_Materials_1/EVC _WP2_M8/Teaching_Materials/8_TM_HU_FPFM_Ill%C3%A9s.pdf 42. Losoncz Miklós – Nagy Gyula: A globalizáció és a 2007-2011. évi pénzügyi válság, Tri-Mester, Tatabánya, 2011. 2. fejezet (23-39. oldal), 4. fejezet (56-71. oldal) 43. Sulyok-Pap Márta. Vállalati pénzügyek példatár, Aula, Bp. 2000. (vagy későbbi)

Ajánlott irodalom:

65. Pénzügyi politikák és pénzügyi piacok, 2007 – C/1., C/2., C/4. fejezet http://www.bgf.hu/szervezetiegysegek_bgf/rektoratus/FELNOTTKEPZKOZP/PALY AZATIIRODA/dokumentumok/ERASMUS_Virtual_campus/EVC_Materials_1/EVC _WP2_M8/Teaching_Materials/8_TM_HU_FPFM_Ill%C3%A9s.pdf 66. F. Mishkin – S. Eakins: Financial Markets and Institutions: Global Edition, Mar, 2011 67. Bakonyi Zoltán – Dr. Décsy Jenő – Lauf László – Tasnádi Márta: Tőke és pénzpiacok, Perfekt, Bp.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

68. Bodie/Kane/Marcus: Befektetések, Tanszék Kft. Bp. 1996. (vagy későbbi kiadás) 69. Brealy/Myers: Modern vállalati pénzügyek, Panem, Bp. 2005. 70. Dr. Décsy Jenő: Nemzetközi pénzügyek; BGF – UNIÓ – „Finance”, 2001 Egyetemi jegyzet. Bp. 2002 71. Fazakas Gergely – Gáspár Bencéné – Soós Renáta – Sulyok-Pap Márta: Pénzügyi számtan, Perfekt, Bp. 72. H. Hull: Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek, Panem, Bp. 2000. 73. Jaksity György: A pénz természete; Alinea Kiadó 2003, 2004 74. M. Kohn: Bank és pénzügyek, pénzügyi piacok; Osiris Kiadó – Nemzetközi Bankárképző 1998 75. Száz János: Kötvények és opciók árazása, Universitas, Pécs, 2003.

A tárgy címe:

Projektmenedzsment

Tárgykód:

A tárgy jellege: kötelező alapozó tárgy B1: egységes üzleti képzési modul Óraszám:

2+2

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány: Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálko-dás / Műszaki menedzser A kurzus előfeltétele(i):

Vezetés, szervezés

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Garaj Erika PhD Dr. Garaj Erika PhD, Hegyi Barbara PhD

Tanszék:

Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

A tantárgy alapvető célja megismertetni a hallgatókat a projektmenedzsment (PM) általános elméleti alapjaival, módszereivel, valamint gyakorlati alkalmazási területeivel. A kurzus prog- Az előadások részletesen bemutatják a különböző profilú projektek sajátosságait, a ramjának rövid projektek végrehajtása kapcsán a szervezetben felmerülő komplex feladatokat. A szeleírása: mináriumokon célirányos projektfeladatokban alkalmazzák a tanult módszereket. A tárgy egyrészt felkészíti a hallgatókat a projektben történő közreműködésre (minden BA szak), másrészt megalapozza a speciális projektmenedzsment tanulmányokat (projektmenedzsment szakirány). A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban proA tárgy által fejleszthető jektekben való közreműködésre és projekt részfeladatok elvégzésére; projektdokumenkompetenciák: tációban előforduló projektmenedzsment jellegű tartalmak (projektadatok, indikátorok, mutatók) megértésére, szakmailag korrekt értelmezésére és felhasználására; valamint a tárgy keretében tanult ismeretek problémamentes alkalmazására más tárgyak tanulása során. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: problémamegoldás, rendszerben való gondolkodás, kreativitás, összefüggések meglátása, csapatban való együttműködés. A tárgy célja:

A kurzus témakörei:

1. A projektmenedzsment elméleti keretei, a projekt értelmezése, alapelvei, sikerkritériumok, projekttipológia, projektfázisok, a projektciklus általános modellje, projektindítás, projekttervezés, projektmegvalósítás, projektzárás. Projektmenedzsment és szervezeti stratégia. - Esettanulmányok: Köt.irod. Garaj E.(2012): 1.2. Biotechnológiai projekt I-II. + 10-48. old. és 69-79. old. 2. A projekt külső és belső környezete, aktuális projektkörnyezeti elvárások, hagyományos


EDUTUS FŐISKOLA

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

11.

12.

2012/2013. I. félév

és projektszervezetek, szervezetelemzési módszerek, a projekt stakeholdereinek elemzése. - Esettanulmányok: Köt. irod. GE: 1.3. Zöld projekt, 1.4. Vizsgafilm projekt + 48-67. old. Projektmonitoring és kontrolling, célja, befolyásoló tényezői, kontrolling eszközök, mérföldkövek, indikátortípusok (SMART, QQTTP) – Esettanulmány: Köt.irod. GE: 2.1.Szoftvermarketing projekt I.-II. + 85-100. old. A projekttervezés logikai keretmódszerének fő lépései, problémaelemzés, a projekt célrendszere, stratégia és alternatívák elemzése, stratégia kiválasztása. - Esettanulmány: Köt. irod. GE: 2.2. Balatoni bringa projekt + 102-113. old. Főbb projekttervezési technikák és eszközök, problémafa és célfa, feladatlebontás technikái, időütemezés, időtervezési és hálótervezési technikák, kritikus út (CPM), erőforrások. - Esettanulmány: Köt. irod. GE: 2.4. Fesztivál projekt, Filmkészítési projekt +130-155. old. Projektkockázatok, interdependenciák, kockázatprofil, kockázatkezelési eljárások, projektkrízis kezelése és projekt felfüggesztési helyzetek. - Esettanulmány: Köt. irod. GE:2.5. Lakásfelújítási projekt + 157-178.old. Projektterv és a megvalósíthatósági esettanulmány készítése. - Esettanulmány: Köt. irod. GE: + 3.2.CERN projekt, 3.3. Környezetbarát irodaház projekt + 180-218. old. A projektek operatív vezetése, a projekt hierarchiája, szerepek, feladatok és felelősségek, projektmenedzseri kompetenciák, hatáskörök, vezetői stílus, eseményorientált vezetés. - Esettanulmány: Köt. irod. GE: 4.1. Innovációs projekt + 259-284. old. Változások kezelése, változáskezelési terv, konfliktus- és stressz kezelése a projektben. - Köt. irod. GE: 285-298. old. Projektkoordináció és kommunikáció, projektdokumentáció és informatikai támogatása. - Esettanulmány: Köt. irod. GE: 44. PROSPECTS projekt, Hálózatfejlesztési projekt + 300-311. old. Projektmarketing célja, eszközei és alkalmazása a gyakorlatban. - Esettanulmány: Köt. irod. GE: 4.5. Zöldház projekt + 312-315. old. + Aj. irod: A. Payne (2007): 29-33., 388-393., 404-415. old. A projekt disszeminációja. - Esettanulmány: Köt. irod. GE: Projektzáró konferencia + 315-327. old.

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás speciális WEB 2 alkalmazásokkal kiegészített ppt-prezentáció segítségével folyik webináriumi keretek között. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából a hallgatók a Neptunból kinyomtatható előadáslappal érkeznek, melyen a feltüntetett vázlatot csak ki kell egészíteniük. Szeminárium: Célja a projektismeretek gyakorlati alkalmazásának begyakorlása, tipikus projektmenedzsment feladatok és problémák megbeszélése. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása, esettanulmány, projektfeladat, filmelemzés, helyzetgyakorlat, prezentáció. A könnyebb követhetőség és felkészülés érdekében a Neptunon közzétett eBook tartalmazza a tárgyalt esettanulmányok, gyakorlatok és önellenőrzési kérdések, multimédiás linkek és tanulási segédletek döntő többségét. Az eredményes munka feltétele az előzetesen hozzáférhetővé tett eBookban (Neptun) megadott szemináriumi feladatok, esettanulmányok nyomtatott (vagy online) verziójának szemináriumra való elhozatala, ill. feldolgozása.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás:

A félévi munka elfogadásának feltételei az aláírás teljesítéséhez: A jelenléti követelményeknek való megfelelés. Legfeljebb 3 szemináriumról való hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy összetevői: 1. Két zárthelyi dolgozat, melynél az elégséges szint a legalább 60%-os összteljesítmény. A két dolgozat közül az egyik pótolható ill. javítható a szorgalmi időszakban. 2. A félév elején kiválasztott témában egyéni vagy csoportos projektterv készítése és prezentáció tartása.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Gyakorlati jegy a két zárthelyi dolgozat és 1 gyakorlati feladat (projektterv és prezentáció) együttes min. 60 %-os teljesítésével szerezhető. Beszámítás alapja: (1) Elmélet: 50 pont - Az előadáson megírandó 2 zárthelyi dolgozat, amelyek alapja az előadáson elhangzottak és a megadott szempontok alapján önállóan feldolgozandó szakirodalom. (2) Gyakorlat: 50 pont – Ezen belül: a projektterv: 20 pont (tartalmi kidolgozottság, forma), prezentáció: 10 pont (ppt felépítése, illusztráció, előadásmód, szakkifejezések használata, időkezelés) és további opcionális szemináriumi feladatok: 20 pont (pl. mini-projekt esettanulmány, projektfeladat, villámteszt, csoportmunka, órai aktivitás). Ez utóbbiak teljesítése a Neptun Meet Streeten határidőre történik, ill. meghatározott esetekben az órán lehetséges. Figyelem! Aktuális projekt(pályázati) anyag elkészítésével a kurzus gyakorlati része teljes egészében teljesíthető az oktatóval való egyeztetés alapján. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható a teljes félév anyagát magában foglaló írásbeli vizsgával a KTVSZ szerint. A tárgy ötfokozatú értékeléssel zárul: 100-91%= jeles, 90-81%= jó, 80-71%= közepes, 70-60%=elégséges, 59-0% = elégtelen. Értékelési pontszám összesen 100 pont (100%). Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom:

4. 9. 10. 11. 12. 13.

Garaj Erika: A projektmenedzsment elmélete és gyakorlata, (eBook), Edutus, Tatabánya/Budapest, 2012. Letölthető: Neptunon keresztül, 327 old.

A. Payne: CRM-kézikönyv, HVG Kiadó, Bp, 2007. 29-33. o, 388-393. o, 404-415. o. Görög Mihály: Projektvezetés, Aula, Budapest, 2008. Roland Gareis: Projekt? örömmel! HVG Kiadó, Budapest, 2007. Eric Verzuh: Projektmenedzsment, 2. kiad., HVG Kiadó, Budapest, 2006. Kendrick, Tom:101 Project Management Problems and How to Solve Them: Practical Advice for Handling Real-World Project Challenges, Amacom, 2011.

A tárgy címe:

Statisztika I.

Tárgykód:

BN-0-2013T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

II.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Némethné Dr. Gál Andrea PhD Brunner Zsuzsanna, Piroska László

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja a gazdasági életben leginkább használt leíró statisztikai mutatók és elemzési eljárások bemutatása, az egyes módszerek felhasználási területeinek és alkalmazási módjának, feltételeinek megismertetése. A tárgy a statisztika alapfogalmainak megismertetése után a leíró statisztika alapmutatóival, a kapcsolatvizsgálati módszerekkel, valamint az indexszámítás és a standardizálás témakörével foglalkozik. Mindegyik témakör esetében nagy hangsúlyt fektetünk az eredmények szakmailag pontos értelmezésére, elemzésére. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló statisztikai jellegű tartalmak (adatok, táblák, ábrák, mutatók) megértésére, szakmailag korrekt értelmezésére és felhasználására; a tárgy keretében tanult ismeretek probléma-

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

mentes alkalmazására más tárgyak tanulása során; statisztikai jellegű információigényük szabatos megfogalmazására; statisztikai adathalmazok rendszerezésére, áttekinthető megjelenítésére; az alkalmazható elemzési módszerek helyes kiválasztására, az elemzés végrehajtására és az eredmények értelmezésére. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: rendszerben gondolkodás, lényegkiemelés, összefüggések meglátása. A kurzus témakörei:

175. A statisztika fogalma, feladatai. Sokaságok (álló-mozgó, diszkrét-folytonosaggregált, véges-végtelen) és ismérvek (minőségi-mennyiségi-területi-időbeli) jellemző. Mérési skálák (nominális-ordinális-intervallum-arány) jellemzői. 176. A statisztikai sorok (egy és több sokaságra vonatkozó) szerkesztése. A statisztikai táblák típusai, dimenziószáma. A grafikus ábrázolás alkalmazásának lehetőségei, funkciója, az ábrák típusai. 177. A mennyiségi sorok vizsgálata: abszolút és relatív gyakorisági és értékösszeg sorok, kumulált sorok. A koncentráció fogalma, elemzése (Lorenz-görbe). 178. A viszonyszámok (területi összehasonlító, dinamikus, megoszlási, koordinációs, intenzitási) fajtái, kiszámításuk, összefüggéseik és alkalmazásuk. 179. Helyzeti (módusz, medián) és számított középértékek (számtani, mértani, harmonikus, négyzetes és kronologikus átlag) kiszámítása és alkalmazása. 180. Szóródási és aszimmetria mutatók (terjedelem, átlagos abszolút eltérés, szórás, relatív szórás, Pearson-féle mutató) kiszámítása és alkalmazása. 181. A kapcsolatvizsgálat alapfogalmai: az ismérvek közötti kapcsolat fogalma, a kapcsolat típusai az ismérvek mérési szintje szerint, a kapcsolat szorossága. 182. Az asszociációs kapcsolat elemzése: khí-négyzet mutató, Cramer és Csuprov-féle asszociációs együttható, alul- és felülreprezentáció meghatározása és értelmezése. 183. A vegyes kapcsolat elemzése: szórásnégyzet-felbontás, szóráshányados, varianciahányados kiszámítása és értelmezése. 184. Az érték-, ár- és volumenindex kiszámítása aggregát- és átlagformában (számtani és harmonikus átlagforma). Az indexek közötti összefüggés. 185. Standardizálás különbségfelbontással és indexszámítással. A kiszámított indexek és különbségek értelmezése. 186. A két indexkör összefüggése és együttes alkalmazása.

Oktatási módszerek:

Előadás: Az előadások webinárium formájában zajlanak, melyek célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából a hallgatók a Neptunból kinyomtatható előadáslappal érkeznek, melyen a feltüntetett vázlatot csak ki kell egészíteniük, a képletek és adatok előre nyomtatott formában szerepelnek. Szeminárium: Célja az elemzési eljárások és értelmezések számpéldákon történő gyakorlása, és a hallgatók által a gyakorlatból hozott statisztikai jellegű problémák megbeszélése. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása. A tárgyhoz kapcsolódó virtuális térben a hallgatók számára elérhetővé tesszük - az előadáslapok mellett - a teljes tananyag ppt-prezentációját, minta feladatsorokat, valamint a felületen lehetőség van fórum keretében kérdezni, konzultálni.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Három dolgozat megírása a félév során, melynél az elégséges szint a legalább 60%-os összteljesítmény. A három dolgozat közül egy pótolható ill. javítható a szorgalmi időszakban. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható a teljes félév anyagát magában foglaló dolgozattal. A gyakorlati jegy összetevői: Három részvizsga dolgozat, melyek súlya sorrendben: 30%-40%-30%. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Kötelező irodalom:

44. Némethné Gál Andrea: Általános statisztika, Tri-Mester, Tatabánya, 2000. 45. Nagy Anikó: Általános statisztika példatár, Tri-Mester, Tatabánya, 2002.

Ajánlott irodalom:

76. Kerékgyártó Györgyné – Mundruczó György – Sugár András: Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági, üzleti elemzésekben, Aula Kiadó, Budapest, 2001. 77. Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH, 2004. 78. Keresztély Tibor – Sugár András – Szarvas Beatrix: Statisztika közgazdászoknak – Példatár és feladatgyűjtemény, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. 79. Mario F. Triola: Elementary Statistics. New York: The Benjamin Cummings Publishing Company, Inc., 1989.

A tárgy címe:

Tárgykód:

Statisztika II.

BN-0-2028T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás

A kurzus előfeltétele(i):

Statisztika I., Gazdasági matematika II.

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Némethné Dr. Gál Andrea PhD Némethné Dr. Gál Andrea, Piroska László

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja a statisztikai következtetés alapfogalmainak, módszereinek és gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy keretében sor kerül a mintából való következtetés módszertani alapjainak ismertetésére, az erre épülő becslési és hipotézisvizsgálati módszerek legfőbb fajtáinak bemutatására, majd az idősorelemzés valamint a korreláció- és regressziószámítás alapvető módszereinek tárgyalására. Mindegyik témakör esetében nagy hangsúlyt fektetünk az eredmények szakmailag pontos értelmezésére, elemzésére. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a statisztikai következtetési módszerek helyes megválasztására, az elemzés végrehajtására és az eredmények értelmezésére, valamint a tárgy keretében tanult ismeretek problémamentes alkalmazására más tárgyak tanulása során. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: analitikus gondolkodás, lényegkiemelés, összefüggések meglátása.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1. Mintavételi alapfogalmak. A mintavételi eljárások áttekintése: véletlenen és nem véletlenen alapuló eljárások. 2. A statisztikai becslés alapfogalmai. A becslőfüggvény és tulajdonságai. Pontbecslés. 3. Az alapsokasági várható érték, szórás és arány intervallumbecslése. 4. A mintanagyság, a pontosság és a megbízhatóság összefüggése. 5. A hipotézisvizsgálat alapfogalmai. A próbafüggvény és tulajdonságai. A hipotézisvizsgálat lépései. A hipotézisvizsgálat során elkövethető hibák. 6. Várható értékre, arányra és szórásra irányuló egymintás próbák. 7. Ismérvek kapcsolatára vonatkozó próbák: függetlenségvizsgálat, varianciaanalízis. 8. Idősorok elemzése egyszerűbb elemzési eszközökkel: dinamikus viszonyszámsorok, átlagok, átlagos abszolút és relatív változás. 9. Trendszámítás: mozgó átlagolású trend, analitikus trendszámítás (lineáris és exponenciális trendfüggvények). 10. A szezonalitás vizsgálata: additív és multiplikatív modell esete. 11. A véletlen hatás vizsgálata: additív és multiplikatív modell esete. 12. Extrapoláció és interpoláció idősorok alapján.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

13. A korrelációs kapcsolat elemzésének egyszerűbb módszerei: előjel-korreláció és rangkorreláció. 14. Kétváltozós lineáris korreláció- és regressziószámítás (kovariancia, korrelációs és determinációs együttható, lineáris regressziófüggvény). 15. Kétváltozós nemlineáris korreláció- és regressziószámítás (exponenciális és hatványkitevős regressziófüggvény, korrelációs index). 16. Extrapoláció regressziófüggvények segítségével. Oktatási módszerek:

Előadás: Az előadások webinárium formájában zajlanak, melyek célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából a hallgatók a Neptunból kinyomtatható előadáslappal érkeznek, melyen a feltüntetett vázlatot csak ki kell egészíteniük, a képletek és adatok előre nyomtatott formában szerepelnek. Szeminárium: Célja az elemzési eljárások és értelmezések számpéldákon történő gyakorlása, és a hallgatók által a gyakorlatból hozott statisztikai jellegű problémák megbeszélése. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása. A tárgyhoz kapcsolódó virtuális térben a hallgatók számára elérhetővé tesszük - az előadáslapok mellett - a teljes tananyag ppt-prezentációját, minta feladatsorokat, valamint a felületen lehetőség van fórum keretében kérdezni, konzultálni.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Három dolgozat megírása a félév során, melynél az elégséges szint a legalább 60%-os összteljesítmény. A három dolgozat közül egy pótolható ill. javítható a szorgalmi időszakban. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható a teljes félév anyagát magában foglaló dolgozattal. A gyakorlati jegy összetevői: Három részvizsga dolgozat, melyek súlya sorrendben: 30%-40%-30%. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

46. Némethné Gál Andrea: Általános statisztika, Tri-Mester, Tatabánya, 2000. 47. Nagy Anikó: Általános statisztika példatár, Tri-Mester, Tatabánya, 2002.

Ajánlott irodalom:

80. Kerékgyártó Györgyné – Mundruczó György – Sugár András: Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági, üzleti elemzésekben, Aula Kiadó, Budapest, 2001. 81. Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH, 2004. 82. Keresztély Tibor – Sugár András – Szarvas Beatrix: Statisztika közgazdászoknak – Példatár és feladatgyűjtemény, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. 83. Mario F. Triola: Elementary Statistics. New York: The Benjamin Cummings Publishing Company, Inc., 1989.

A tárgy címe:

Tárgykód:

Szálloda üzemtan

BTSZÜT5NE00 (ea) és BTSZÜT5NS01 (gyak.)

A tárgy jellege:

kötelező Szállodai menedzsment szakirány tárgy

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Turizmus-Vendéglátás szak / Szállodai menedzsment szakirány

A kurzus előfeltétele(i):

Vendéglátó- és szállodai ismeretek Turizmus társadalmi és gazdasági alapjai


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Magyar Márton Magyar Márton

Tanszék:

Turizmus Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjek a szálloda üzemeltetés napi gyakorlati feladataival, a különféle munkahelyek és munkakörök tartalmával, teendőivel.

A kurzus programjának rövid leírása:

A félév során az alábbi területek kerülnek ismertetésre: Front Office, Housekeeping, F&B, háttér-tevékenységek, kiegészítő folyamatok, szállodai biztonság, egészségturizmus és szálloda kapcsolódási pontok, családbarát üzemeltetés, ellenőrzés a szállodában.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló szállodai munkaterületek ellátására, akár beosztott, akár középvezetői szinten. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: rendszerben gondolkodás, lényegkiemelés, összefüggések meglátása, szakmai kapcsolatok a szállodaiparban és ehhez kapcsolódó társas kompetenciák.

A kurzus témakörei:

187. Személyi feltételek a szállodai tevékenységben I. a.) a személyzet kiválasztásának általános szempontjai, b.) a személyzet kiválasztásának szakmai szempontjai, c.) a Munka Törvénykönyvének vonatkozásai. 188. Személyi feltételek a szállodai tevékenységben II. a.) a dolgozókkal szembeni általános elvárások, b.) a dolgozókkal szembeni speciális elvárások, c.) a közép- és felsővezetőkkel szemben támasztott követelmények, d.) a szállodai személyzet csoportosítása különböző szempontok szerint. 189. Személyi feltételek a szállodai tevékenységben III. a.) a (csúcs)vezetők alkalmassága és feladatkörei; b.) a döntés és a vezetés feladatai, c.) vezetői típusok a szállodában. Az ergonómia szerepe általánosságban: a.) az ergonómia fogalma, célja, feladata, b.) az ergonómia fejlődéstörténete, c.) az antropometria szerepe a munkahelyek ergonómikus kialakításában, d.) a munkahelyi környezet vizsgálata (világítás, színek, zaj, mikroklíma). 190. Viselkedéskultúra a szállodában: a.) illem-etikett-protokoll-magatartás-erkölcs fogalmi tisztázása, b.) társasági megnyilatkozási formák a szállodákban. Ergonómia a szállodai tevékenységben: a vendéglátó és szállodai szolgáltatói folyamatok ergonómiai követelményei – vendég és dolgozói oldal. 191. Szállodai munkakörök – Room’s Division: a.) földszinti (Front Office) munkakörök, b.) emeleti munkakörök, c.) irányító, ellenőrző, vezetői munkakörök. 192. Munkaszervezés a vendégciklusok alapján I. Vendégciklusok és a Front Office feladatok: a.) a Front Office helye és szerepe a szállodai szervezetben, általános feladatok, b.) érkezés előtt (I. ciklus), érkezés (II. ciklus), c.) tartózkodás (III. ciklus), utazás (IV. ciklus), d.) az egyes ciklusok jellemző munkafeladatai, szakmai szervezésük. 193. Munkaszervezés a vendégciklusok alapján II. Vendégciklusok és a Housekeeping feladatok: a.) a Housekeeping helye és jelentősége a szálloda szervezetében, általános feladatok, b.) érkezés előtt (I. ciklus), érkezés (II. ciklus), tartózkodás (III. ciklus), utazás (IV. ciklus) jellemző munkafeladatai, s azok szakmai szervezése. 194. Munkaszervezés a Vendéglátás területén: a.) a Vendéglátás üzemegység helye és jelentősége a szálloda szervezetében, b.) a Vendéglátás üzemegység általános feladatai, c.) a szállodai ellátási lehetőségek (reggeli, Room Service, panziós rendszer, stb.). 195. Szállodai munkakörök – Vendéglátás üzemegység: a.) a vendéglátó munkakörökkel szemben támasztott speciális követelmények, b.) a vendéglátó munkakörök csoportosítása, c.) az F&B és Banketing üzemegység felépítése, jellemző munkafeladatai, s szervezésük. 196. Kiegészítő folyamatok és Egyéb szolgáltatások a szállodákban: a.) kiegészítő folyamatok helye és jelentősége a szálloda szervezetében, b.) karbantartás, rekonstrukció és fejlesztés a szállodában - Engineering & Maintenance, c.) egyéb (vendég)szolgáltatások a szállodában.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Egyéb szolgáltatások és biztonság a szállodákban: a.) rendészeti feladatok, tulajdonés vagyonvédelem, b.) tűzvédelem, munkavédelem, egészség- és balesetvédelem a szállodában. 197. Egyéb szolgáltatások a szállodákban II. a.) a rekreációs és sportturisztikai szolgáltatások, a gyógyászat és a wellness megjelenése, szerepe a XXI. század szállodaiparában, b.) a Guest Realation Management / Guest Service jelentősége a szállodában. 198. Marketing – Értékesítés - Disztribúció – Szobafoglalás. Ügyviteli folyamatok a szállodaiparban: a.) a szállodai értékesítés szervezete, célja, feladata, csatornái, b.) a szállodai szobák foglalása - „Distribution – Reservation”, c.) az on-line disztribúció előnyei, d.) a szobafoglalási rendszerek működtetésének alapelve, elemei, e.) szállodai szobaár-rendszerek, árstratégia, ár szegmentáció. 199. Családbarát menedzsment-koncepció a szállodaiparban: a.) a családbarát gondolkodásmód kialakulásának szükségessége, okai; b.) a „családbarát” fogalom meghatározása; c.) család-, baba- és gyermekbarát szolgáltatások; d.) Best Practice: TUI Family katalógus; Kinderhotels, Familotel, Kolping Hotel; e.) a Smiley minőségi jelrendszer adaptálása Magyarországra – Balatoni levél. 200. Ellenőrzés a szállodaiparban: a.) az ellenőrzések tárgya, b.) az ellenőrzések típusa: szakmai, funkcionális, kiemelt funkcionális ellenőrzések, c.) belső ellenőrzés: a management irányításával, tulajdonosi ellenőrzések, d.) külső ellenőrzés: állami-, önkormányzati- és érdekképviseleti ellenőrzések, e.) • az ellenőrzési módszerek gyakorlata a szállodákban: célellenőrzés, részleges ellenőrzés, szúrópróba szerinti ellenőrzés, átfogó ellenőrzés, mystery shopping, vendégkérdőívek, illetve vendégpanaszok, panaszlevelek értékelése. Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából a hallgatók az előadás-vázlatokat megkapják. Folyamatban van a tantárgyhoz az e-book megírása is. Szeminárium: Célja az elemzési eljárások és értelmezések szállodai gyakorlati példákon keresztül történő megismerése. Alkalmazott módszerek: a kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása (egyes szállodai üzemegységek operatív működtetése bizonyos házakban), valamint szállodalátogatás Budapest jelentősebb 3-, 4- és 5-csillagos egységeiben.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: (aláírás feltételei)   

részvétel a félévközi órákon (a TVSZ-ben engedélyezett hiányzásokkal), a kötelező szállodalátogatásokon való részvétel, a beadandó feladat határidőre történő elkészítése, leadása és szóbeli bemutatása.

Számonkérés módja: szóbeli kollokvium A teljesítmény mérése a foglalkozásokon való jelenlét (a TVSZ-ben engedélyezett hiányzásokkal) és az aktív részvétel, ill. a választott beadandó feladat (PowerPoint bemutató és „Vezetői összefoglaló” Word dokumentuma) értékelése alapján történik. Javasolt a témakörök feldolgozása során a primer információszerzés eszközei közül a kiválasztott szálloda megfelelő dolgozójával folytatott személyes interjú. A prezentáció során szemléltetésre képek és videó-felvételek is felhasználhatók. A vizsgaidőszakban szóbeli kollokvium méri a hallgatók tudását, amely definíciókat és rövid, kifejtős kérdéseket (az egyes szállodai területekről) is tartalmaz. A hallgató teljesítményének minősítése – a fenti két részfeladat egyszerű számtani átlagolásával - százalékosan a következők szerint történik: 0 - 50% elégtelen (1) 51 - 60% elégséges (2) 61 - 70% közepes (3) 71 - 80% jó (4) 81 - 100% jeles (5)

Kötelező irodalom:

18. 2006. 19. 20. 21. Bp.

Az előadások anyaga. + Vadas Gábor, dr.: Szálláshelyek, szállodák, KIT, Bp., Győrffy Anna: Szállodatan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2004. dr. Szalók Csilla- Fehér Tamásné: Szállodai ügyvitel, BGF KVIFK, Budapest. dr. Szalók Csilla- Fehér Tamásné: Controlling a szállodaiparban, BGF KVIFK,


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

22. Magyar Márton: Szállodaipari aktualitások napjainkban, Magyarországra fókuszálva. In.: Jandala Csilla, Dr. (főszerk.): Acta Periodica 8. kötet. „A Magyar Tudomány Ünnepe – Összhang – Tudomány a gazdaságban és a társadalomban”. CD-kiadvány, Edutus Főiskola, Tatabánya-Budapest. pp. 182-202. 23. Gondos Borbála – Magyar Márton: Szállodai vendégelégedettség hatása az életminőségre. Budapest, Kodolányi János Főiskola – MTA Földrajztudományi Kutatóintézet – Magyar Földrajzi Társaság, „III. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium - Jól(l)ét és turizmus: utazók, termékek és desztinációk a boldogság és a boldogulás kontextusában” konferencia, 2011. szeptember 2. 24. Magyar Márton: Interdependent relationship between hotel animation / entertainment and Guest Relation Management at the international club hotels. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, „Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia – Válságkezelés a tudomány eszközeivel”, 2011. augusztus 25-26. 25. Magyar Márton: About problems and opportunities in measuring service quality and guest satisfaction in the Hungarian hotel industry. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, „Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia – Válságkezelés a tudomány eszközeivel”, 2011. augusztus 25-26. 26. Gondos Borbála – Magyar Márton: Relationship between Quality of life and Guest satisfaction in the Hungarian hotel industry. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, „Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia – Válságkezelés a tudomány eszközeivel”, 2011. augusztus 25-26. Ajánlott irodalom:

14. Fehér Tamásné - Schablik Vilmos, Dr.: Szállodai ismeretek, Szókratész, Bp., 2005. 15. Bártfai Endre: Szállodai alapismeretek. BGF KVIFK, Bp., 2002. 16. Szalók Csilla, Dr. - Fehér Tamásné: Szálláshelymenedzsment. BGF KVIFK, Bp., 2007. 17. Hutiray Judit, Rita Rallston: Emberi erőforrás menedzsment. A human resource management elmélete és gyakorlata a turizmusban, különös tekintettel a szállodaiparra. Bp, BGF KVIFK, 2005. Távoktatási Tk. 18. Vadas Gábor, dr. – Fencsik Ferenc: Rendezvények szállodában. KIT, Budapest, 2007. 19. Papp Ilona, Dr. (szerk.): Szálloda- és vendéglátásmenedzsment. AULA, Budapest, 2009. 20. Georg Seitz: Hotelmenedzsment. Bp, Springer Kiadó, 2000. 21. Brachna János: Balaton – Európa Családi Tava. A turizmus családbarát jellegének fejlesztési lehetőségei a Balaton régióban. Előadás a Balaton Fejlesztési Tanács ülésén, 2009. december 14-én. (Letölthető a www.tutsz.org honlapról) Társszerző: Magyar Márton. 22. Sz.n.: Tények és lehetőségek. „A Balaton: Európa Családi Tava.” In.: Turizmus Trend, 2010/3. szám, p. 27. 23. Wagner Zsuzsa: Ételérzékenyek szállodája. In.: Turizmus Panoráma, 2010/9. szám, p. 54-55. 24. Hazai és külföldi szállodák, szállodaláncok, utazási irodák, tour operátorok, on-line foglalási portálok oldalai 25. Turizmus Panoráma Bulletin és Napi Turizmus hírlevelek 26. Szakmai honlapok és folyóiratok, magazinok

A tárgy címe:

Tárgykód:

Számvitel I.

A tárgy jellege:

B1: egységes alapozó tárgy

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Turizmus vendéglátás

A kurzus előfeltétele(i):

Általános és gazdasági jog, vállalatgazdaságtan

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Barna Éva, Dr. Melles Hagos Tewolde


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Tanszék:

Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg, a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók számviteli kötelezettségeit, a számviteli információ szolgáltatás szükségességét. Szerezzen ismereteket a vállalkozások alapvető gazdasági eseményeiről, a bizonylati rendről, a könyvvezetési szabályokról.

A kurzus programjának rövid leírása:

A vállalkozások vagyonának értékelésével, nyilvántartásával és a vagyon változásának feljegyzésével kapcsolatos könyvelési szabályok megismerése, valamint a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről szóló beszámoló elkészítése.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gazdálkodók vagyonában

A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

bekövetkezett gazdasági események vagyonra-eredményre gyakorolt hatásának felismerésében. Tudja alkalmazni a vállalkozói vagyon értékelési lehetőségeit. Ismerje fel a különböző beszámoló elemek – mérleg-eredménykimutatás-cash-flow- közötti összefüggéseket. Legyen képes elemzési módszerekkel értékelni a vállalkozásokat. A számviteli szabályozás szükségessége. A számviteli törvény, a számviteli kötelezettségek. 2. A vállalkozás vagyonának részletezése a mérleg alapján. A mérleg elemei, a befektetett és a forgóeszközök, a saját tőke és a kötelezettségek. 3. A könyvvezetési szabályok, a bizonylati rend, a számviteli szolgáltatások. A számviteli beszámolók típusai, részei. 4. Az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet tartalma. 5. A gazdasági események típusai, (alapvető-összetett) a kettős könyvvitel szabályai. A főkönyvi számla, az idősoros és számlasoros könyvelés, a főkönyvi kivonat. 6. A leggyakrabban előforduló gazdasági események könyvelése a kettős könyvvitel keretében, nyitástól zárásig. 7. A számviteli politika és a számviteli alapelvek. 8. Számviteli értékelési szabályok. Eszközök bekerülési értéke, nyilvántartási érték, valutadeviza választott árfolyam, készletek FIFO, átlagár. 9. A jövedelem elszámolás szabályai. 10. Cash-flow és mérleg. A vállalkozások megítélése a beszámoló elemzésén keresztül. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatószámai. 1.

Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részletesebben

Előadás: Célja a számviteli alapfogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. Szeminárium: Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás. (A módszertani fejlesztés eredményeként bővíthető, tárgyanként eltérő, változatos módszerek alkalmazhatók.)

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: A félév elfogadásának feltétele: a jelenléti követelményeknek való megfelelés. Jelenlét csak akkor regisztrálható, ha a hallgató a Neptunban hozzá rendelt szemináriumon vesz részt. Legfeljebb 3 (80 perces) gyakorlati foglalkozásról való hiányzás megengedett. A hiányzás igazolása nem szükséges, és több hiányzás, igazolással sem lehetséges. Igazolatlan a hiányzása annak a hallgatónak, aki a gyakorlati foglalkozásra az előírt felszerelést (pl. letöltendő órai feladat-lap, példatár, előadás slide, számológép stb.) nem hozza magával.

Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: írásbeli kollokvium. A kollokviumi jegy részvizsgával megszerezhető, félév közben megírt 2db zárthelyi dolgozat együttesen legalább 60 %-os teljesítésével. A szemeszter végén 1 zh javítható vagy pótolható.

Kötelező irodalom:

Dr. Sztanó Imre: Számviteli alapismeretek Perfekt 2006. 2000. Évi C. törvény a számvitelről Előadások anyaga PPT formában Barna Éva: Számvitel I. (alapismeretek) munkafüzet ( főiskolai szerkesztés) e-tananyag


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Ajánlott irodalom: lehetőleg legyen angol nyelvű irodalom is

Dr. Siklósi Ágnes – Veress Attila: Könyvvezetés és beszámolókészítés Saldo 2012. Rezsabek Angéla: Munkafüzet a kettős könyvvitelhez MKVK-OK 2008.

Borbély Katalin:Számvitel Talentum 2002. Borbély Katalin-Szlávik András: Számviteli példatár Talentum

A tárgy címe:

Tárgykód:

Számvitel III.

A tárgy jellege:

C1: kötelező alapszak tárgy

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Gazdálkodási és menedzsment

A kurzus előfeltétele(i):

Számvitel II.

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Barna Éva, Dr. Melles Hagos Tewolde

Tanszék:

Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók számviteli kötelezettségeit, a számviteli információ szolgáltatás szükségességét. Szerezzen ismereteket a vállalkozások vagyonának részletes értékelési és állományváltozásának elszámolási szabályairól. Legyen képes kezelni a vállalkozói vagyon értékelési lehetőségeit, az értékelésnek az eredményre és vagyonra történő hatását. Legyen képes elemzési módszerekkel értékelni a vállalkozásokat.

A kurzus programjának rövid leírása:

A gazdálkodók vagyonának fordulónapi és mérlegkészítéskori értékelése a számviteli törvény és a számviteli politika alapján. Könyvviteli zárás, beszámoló készítése. Sajátos céghelyzetek számviteli kezelése. Nemzetközi számviteli standardok, IFRS, US-GAAP. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről szóló beszámoló részletes elemzése. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a vállalkozói vagyon

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

értékelésére. Össze kell állítaniuk a számviteli beszámolót. Fel kell ismeniük a különböző beszámoló elemek – mérleg-eredménykimutatás-cash-flow- közötti összefüggéseket. Ismerniük kell a sajátos céghelyzetek beszámolóit. Sokrétű elemzési mutatóval értékelni kell a vállalkozásokat. A beszámoló készítésével kapcsolatos feladatok rendszerezése, a beszámoló típusától függően. 2. A mérlegtételek, eszközök, források bekerülési és mérlegértékének megállapítása a számviteli törvény illetve a számviteli politika előírásainak megfelelően. 3. Éves és egyszerűsített éves beszámoló mérleg és eredménykimutatás összeállítása főkönyvi kivonat adataiból. 4. A könyvviteli zárás és nyitás szabályai. 5. Sajátos céghelyzetek számvitele ( csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, átalakulás) 6. Ellenőrzés, önellenőrzés kezelése a számvitelben. 7. Cash-flow összeállítása. 8. Nemzetközi számviteli standardok. 9. Konszolidáció feladatai a számvitelben. 10. A beszámoló elemzése, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi szempontok szerint. 1.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Oktatási módszerek:

Előadás: Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. Szeminárium: Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: Legfeljebb 3 (80 perces) gyakorlati foglalkozásról

Kötelező irodalom:

2000. Évi C. törvény a számvitelről Előadások anyaga e-tananyag Barna Éva: Számvitel III. munkafüzet ( főiskolai szerkesztés) e-tananyag

való hiányzás megengedett. A hiányzás igazolása nem szükséges, és több hiányzás, igazolással sem lehetséges. Igazolatlan a hiányzása annak a hallgatónak, aki a gyakorlati foglalkozásra az előírt felszerelést (pl. letöltendő órai feladat-lap, példatár, előadás slide, számológép stb.) nem hozza magával.

Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. a szemeszter során megírt 2db zárthelyi dolgozat együttesen legalább 60 %-os teljesítésével teljesíthető. A szemeszter végén 1 zh javítható vagy pótolható. A sikertelen gyakorlati jegy a vizsgaidőszak első 2hetében legfeljebb egy alkalommal javítható a KTVSZ szerint!

Ajánlott iroda- Pénzügyi számvitel BGF Perfekt 2010. Pénzügyi számvitel PéldatárBGF Perfekt 2010. lom: lehetőleg legyen Dr. Siklósi Ágnes – Veress Attila: Könyvvezetés és beszámolókészítés Saldo 2012. Rezsabek Angéla: Munkafüzet a kettős könyvvitelhez MKVK-OK 2008. angol nyelvű iro- Csaplárné Zsidai valéria- Csányi Márta- Sziva Miklós: Számvitel – Mérlegtan példatár Tri Mester dalom is 2000.

A tárgy címe:

Tárgykód:

Területfejlesztési esettanulmányok

BN-3-D5015T

A tárgy jellege:

szakirány tárgy

Óraszám:

2+1

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Nemzetközi gazdálkodás, Regionális fejlesztés szakirány

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kovács András, PhD., főiskolai docens Dr. Kovács András, PhD., főiskolai docens

Tanszék:

Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal napjaink fontosabb mikro- és mezoszintű területi folyamatait, valamint ezek elemzési eszköztárát. Ezen elindulva a gyakorlati foglalkozásokon egy jelenleg folyó kutatásba kapnak bepillantást, mellyel fejlődik empirikus kutatási eszköztáruk. A félév első részében a regionális fejlesztés gyakorlatához nélkülözhetetlen elméleti fogalmak és összefüggések kerülnek bemutatásra, továbbá a hallgatók megismerik azokat az elemzési lehetőségeket és információs forrásokat (primer, szekunder), melyek alkalmazása elengedhetetlen a területfejlesztésben. A hallgatóknak a félév második felében saját kutatást kell végezniük a korábban megismert eszközökkel és módszerekkel, melyben egy település, kistérség vagy régió jelenlegi állapotát, jellemzőit és fejlesztési lehető-

A kurzus programjának rövid leírása:


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

ségeit mutatják be, ill. egy vállalat telephely-választási stratégiáját értékelik

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

Az előadások biztosítják az aktív hallgatói részvételt, dialógusok, kérdések formájában. A hallgatók a félév során az elmélet elsajátítása mellett részt vesznek egy most folyó kutatásban, mely a Budaörs-Törökbálint-Biatorbágy település-háromszög társadalmi, gazdasági, földrajzi sajátosságait kutatja. Ezáltal betekintést kapnak majd a területi kutatások gyakorlati levezénylésébe, megismerik az egyes részfeladatokat, így a későbbiekben akár önállóan is képesek lesznek ksiebb volumenű település-elemzések elkészítésére.

A kurzus témakörei:

1. Alapfogalmak, településhálózat jellegzetességei 2. A régió fogalom megközelítései – regionalizáció, regionalizálódás, regionalizmus 3. A regionális politika történeti áttekintése 4. Városiasodás -városodás 5. A vidékfejlesztés a területfejlesztés elhanyagolt területe 5. Az infrastruktúra területi fejlesztésének sajátosságai 6. A területfejlesztés információforrásai (KSH, egyéb szervezetek, primer források) 7. Területfejlesztés és tényezőáramlások határ menti térségekben: Komárom-Komárno 8. A Budaörs-Törökbálint-Biatorbágy település-háromszög kutatás I. 9. A Budaörs-Törökbálint-Biatorbágy település-háromszög kutatás II. 10. A Budaörs-Törökbálint-Biatorbágy település-háromszög kutatás III. 11. Kutatási témákban konzultáció 12. Kutatási témákban konzultáció 13. Kutatási témákban konzultáció 14. Prezentáció 15. Prezentáció

Oktatási módszerek:

Előadások, ami elősegíti a hallgatók önálló témafeldolgozásait, a folyamatok és összefüggések megértetését. Az előadások biztosítják az aktív hallgatói részvételt, dialógusok, kérdések formájában. A hallgatók, felkészülésüket segítendő, megkapják az előadás ppt-ket, valamint rendelkezésükre áll tankönyv is, melyet mindkét képzési helyen elérhetnek a főiskola könyvtárában, továbbá számos on-line, a mek.oszk.hu címen elérhető digitális tananyag szakkönyv.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Az írásbeli számonkérés minimum 60%-os teljesítése. Számonkérés módja: kollokvium, házi dolgozat és annak prezentációja Kollokvium 30% Házi dolgozat 50% Prezentáció: 20%-ban számít be a végső érdemjegybe Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

48. Tiner Tibor (2008): Területfejlesztés, településfejlesztés. Selye János Egyetem. Komárno.

Ajánlott irodalom:

1.

Szlovákia

Sikos T. Tamás – Tiner Tibor (2007): Egy város, két ország – Komárom Komárno. Selye János Egyetem Kutatóintézete. Komárno. Szlovákia. 2. Sikos T. Tamás – Hoffmann Istvánné (2004): A fogyasztás új katedrálisai. MTA Társadalomkutató Központ, Bp. 3. Sikos T. Tamás (2004): A marketingföldrajz elméletben és gyakorlatban. Geomarket, Bp. CDROM 4. Beluszky Pál (2000): A magyarországi településrendszer fejlődése. In: Enyedi György (szerk.): Magyarország településkörnyezete MTA. Bp.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Üzleti és szakmai kommunikáció

Tárgykód:

A tárgy jellege:

kötelező tárgy- egységes üzleti képzési modul

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Turizmus és vendéglátás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Vogelné Takács Gabriella Aliné Dr.Peres Anna, Tóth Éva

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célja elsajátíttatni a hallgatókkal azokat a legfontosabb hazai és nemzetközi üzleti viselkedési szabályokat, kommunikációs technikákat, amelyek tudatos alkalmazásával képesek lesznek az üzleti élet szerteágazó területén hatékonyan kommunikálni.

A kurzus programjának rövid leírása:

A kurzus során kiemelt figyelmet kap az üzleti kommunikáció írásbeli és szóbeli formáinak begyakoroltatása, elősegítve ezzel az üzleti élet elvárásainak megfelelő hallgatói kompetenciák fejlesztését, a munkaerő-piaci esélyek növelését.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatók ismerjék a tanulási stratégiák és technikák személyiség- és eljáráshátterét, legyenek képesek fejleszteni kommunikációs-, önismereti-, együttműködési-, konfliktus- és stressz-kezelési valamint önmenedzselési készségeiket, ismerjék a tudományos kutatás alapelveit, legyenek képesek színvonalas tudományos dolgozat írására, ismerjék a kommunikációs elméleteket, a kommunikáció típusait és fajtáit, legyenek képesek eredményesen és hatékonyan kommunikálni az üzleti életben.

A kurzus témakörei:

1. 1. Tanulásmódszertan: a felsőoktatás sajátosságai és elvárásai, tanulási stratégiák és technikák 2. Kutatásmódszertan: a tudományos dolgozat felépítése és kritériumai. A témaválasztás szempontjai, a források fajtái, az anyaggyűjtés, a feldolgozás és megfogalmazás 3. Kutatásmódszertan: forráskutatás és –felhasználás, az idézés és hivatkozás szabályai, a plágium és következményei 4. A kommunikáció kontextusa, a kommunikációs folyamat elemei és dinamikai alapelvei 5. A hatékony kommunikáció feltételei, a közvetlen emberi kommunikáció csatornái, a másokra való hiteles hatás ABC-je 6. A személyiség kommunikációs eszközei, testbeszéd, verbális és lokális, valamint a non-verbális csatornák használata 7. Önismeret, a „személyes tőke” feltárását megalapozó gyakorlatok, visszajelzési módszerek, a kapcsolatfenntartás alapformái, tükör-visszajelzések 8. Interkulturális kommunikáció, az eltérő kultúrák képviselői közötti kom-


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

munikáció sajátosságai 9. Szervezeti üzleti kommunikáció, a megterhelő kommunikációs helyzetek kezelése, kérés, elutasítás, dicséret, bírálat, a sikeres vezető, vezetési stílusok 10. Szóbeli üzleti kommunikáció, tárgyalás, telefonálás, előadás, prezentáció, vita, értekezlet, állásinterjú, sajtótájékoztató 11. Írásbeli üzleti kommunikáció, szerződés, reklamáció, meghatalmazás, pályázat, önéletrajz, üzleti levelezés 12. Protokoll az üzleti életben, a legfontosabb fogalmak: Illem, etikett, protokoll, viselkedéskultúra története, az üzleti tárgyalás alapszabályai , az üzlei találkozók fajtái és protokollja, rangsorolás, meghívó, állófogadás, koktélparti, buffet-dinner, ültetési rend Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. Szeminárium: Célja az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának gyakorlása, a tanulás- és kutatásmódszertani módszerek, eljárások konkrét feladatokon való kipróbálása, a kommunikációs eljárások, folyamatok alkalmazása. Házi dolgozat és csoportos prezentáció keretében felkészülés a főiskolai és üzleti kommunikációra.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy A számonkérés módja: gyakorlati jegy. Az érdemjegy a kurzuszáró dolgozat (30 %), a szemináriumi munka (40%) és a kiscsoportos prezentáció (30 %) értékeléséből tevődik össze. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható a teljes félév anyagát magában foglaló dolgozattal. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 8089% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1. Rétallérné, Dr. Görbe, Éva (2009): Tanulás felsőfokon. Tanulásmódszertan. Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest. 6-43. ill. 65-117.oldal http://www.avf.hu/adatok/elolap/AMT/Tanulasmodszertan.pdf 2. Szabó Katalin (2001): Kommunikáció felsőfokon. Gondolat Kiadó, Budapest. 71-156. ill. 205-248. oldal 3. Szikora Henrikné (2007): Üzleti kommunikáció. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya.

Ajánlott irodalom:

1. Griffin, Em. 2003. Bevezetés a kommunikációelméletbe. Budapest: Harmat Kiadó. p. 535. 2. Görög Ibolya (1999): Protokoll az életem. Athenaeum 2000 Kiadó, Budapest 3. Majoros Pál (2004): A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt, Budapest. 4. Németh, Erzsébet (2002): Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Századvég Kiadó, Budapest 5. Rosengren, Karl Erik (2008): Kommunikáció. Typotex, Budapest


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Tárgykód:

Üzleti Földrajz

BN-4-C5008T

A tárgy jellege:

szabadon választható tárgy

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kovács András, PhD., főiskolai docens Dr. Kovács András, PhD., főiskolai docens

Tanszék:

Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a marketingföldrajz legfontosabb elméleti alapvetéseit, és legfontosabb, gyakorlatban is alkalmazott vizsgálati módszereit. A félés során az üzleti folyamatok területi dimenziója kerül górcső alá, annak elméleti és gyakorlati vonatkozásaival. A hallgatók a félév során betekintést nyernek a hazai kereskedelmi hálózatfejlődésbe, megismerik annak területi vonatkozásait. A tantárgy további kiemelt célja, hogy olyan, a gyakorlatban is alkalmazható ismereteket nyújtson a hallgatóknak, amelyek alkalmazásával képesek lesznek kereskedelmi és szolgáltató vállalatok, ill. azok egyes egységeinek telephelyválasztását előkészíteni, értékelni, az egyes telephelyek vonzáskörzetét felmérni, és az eredmények alapján képesek lesznek a helyes stratégiai döntéseket meghozni. Az előadások biztosítják az aktív hallgatói részvételt, dialógusok, kérdések formájában. A hallgatók a félév során fejlesztik térbeli, földrajzi gondolkodásukat, képesek lesznek üzleti, marketing problémák térbeli specifikumainak azonosítására és kezelésére.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

1. hét: A tárgy célja 2. hét: A tér megjelenése a közgazdasági gondolkodásban 3. hét: A tér és az alkalmazott közgazdaságtan 4. hét: A térbeliség a marketing döntéshozatalban 5. hét: A marketingföldrajz alapfogalmai 6. hét: Telephelyelméletek I. 7. hét: Telephelyelméletek II. 8. hét: A hazai kiskereskedelem területi fejlődése 9. hét: A bevásárlóközpontok fejlődéstörténete 10. hét: Üzleti telephelyválasztás 11. hét: Marketingföldrajzi esettenulmányok I. 12. hét: Marketingföldrajzi esettanulmányok II. 13. hét: A bolti kiskereskedelem fejlődési trendjei 14. hét: Az e-kereskedelem térbeli vonatkozásai

Oktatási módszerek:

Előadások, ami elősegíti a hallgatók önálló témafeldolgozásait, a folyamatok és összefüggések megértetését. Az előadások biztosítják az aktív hallgatói részvételt, dialógusok, kérdések formájában. A hallgatók, felkészülésüket segítendő, megkapják az előadás ppt-ket, valamint rendelkezésükre áll tankönyv is, melyet mindkét képzési helyen elérhetnek a főiskola könyvtárában, továbbá számos on-line, a mek.oszk.hu címen elérhető digitális tananyag szakkönyv.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Az írásbeli számonkérés minimum 60%-os teljesítése. Számonkérés módja: kollokvium Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

49. Sikos T. Tamás (2009): Marketingföldrajz szemelvények. Szent István Egyetemi Kiadó. Gö-

Ajánlott irodalom:

1. Sikos T. Tamás (2007) (serk.): A bevásárlóközpontok jelene és jövőja. Selye János Egyetem Kutatóinzete. Komárno. Szlovákia. 2. Sikos T. Tamás – Hoffmann Istvánné (2004): A fogyasztás új katedrálisai. MTA – Társadalomkutató Központ. Budapest 3. Sikos T. Tamás (2000): Marketingföldrajz. Budapest. VÁTI. 4. Ronald L. Hessa, Ronald S. Rubin b Lawrence A. West Jr: Geographic information systems as a marketing information system technology. In:Decision Support Systems 38 (2004) 197– 212 5. Tony Hernandez: Enhancing retail location decision support: The development and application of geovisualization. In: Journal of Retailing and Consumer Services 14 (2007) 249–258

A tárgy címe:

döllő

Vállalat a virtuális térben

Tárgykód:

BN-3-D5009T

A tárgy jellege:

Kötelező szakirány tárgy

Óraszám:

2+1

Kreditpont:

4

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing; E-Kereskedelem Szakirány

A kurzus előfeltétele(i):

Információrendszerek

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Géró Imre PhD főiskolai tanár Dr. Géró Imre PhD főiskolai tanár

Tanszék:

Kereskedelem és Marketing Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célja, hogy a hallgatók képet kapjanak a 21. század egyik jelentős kihívásáról, a virtuális világról, az e-gazdaságban működő e-vállalatról, virtuális vállalatról, az Internet mint infokommunikációs világháló forradalmian új üzleti, gazdasági, a társadalmi és a privát életet is átszövő szerepéről, és mindezek stratégiai jelentőségéről a vállalkozások tekintetében. Az oktatás módszere: Az előadások keretében a hallgatók összefüggéseiben ismerik meg azt a speciális külső és belső környezetet, melyben az e-vállalat és versenytársaik tevékenykednek. Megismerik e speciális versenyhelyzet elemzésének összefüggéseit. A szemináriumok során a hallgatók konkrét esetpéldákon keresztül a virtuális világban sikeresen működő vállalatok vezetőinek, menedzsereinek gyakorlati tapasztalatain keresztül és segítségével konkrét gyakorlati feladatokat oldanak meg. A tárgy elvégzésének eredményeként a hallgatók képesek lesznek gyakorlatorientált munkavégzésre, a folyamatok aktív vitelére a virtuális világ komplex rendszerében működő vállalatnál, eredményesen működhetnek közre a stratégiák és az innovációs folyamatok kidolgozásában. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: a szakirány tárgyat eredményesen elvégző hallgatók mindenek előtt e-tudatosak és e-képesek lesznek; megismerkednek azokkal a tudáskompetenciákkal, amelyek nélkülözhetetlenek a virtuális térben, a virtuális gazdaságban; alkalmasak lesznek a folyamatok gyakorlatorientált vitelére a virtuális világ komplex rendszerében működő vállalatoknál.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:


EDUTUS FŐISKOLA

A kurzus témakörei:

2012/2013. I. félév

1. A Vállalat a Virtuális Térben tantárgy bemutatása. 2. Az E-Business környezet.A hálózati gazdaság. A hálózati gazdaság kialakulása. A hálózati, információs gazdaság jellegzetességei. 3. Az információ-rendszerek és a vállalatok. A vállalatközi információ-rendszerek kialakulása, az elektronikus adatcsere. Az internetes vállalati információrendszerek, az e-business és az elektronikus kereskedelem. 4. A vállalatok környezete a hálózati gazdaságban. Az iparági versenykörnyezet átalakulása. A hálózati gazdaság további környezeti tényezői. 5. Az e-business stratégia kontextusának alapja: a hálózati gazdaság infrastruktúrája. 6. A vállalat versenyhelyzetével kapcsolatos vezetői kérdések a hálózati gazdaságban. A hálózati gazdaság paradoxonjai. Az értékalkotási és innovációs folyamat átalakulásainak kérdései. Az e-business környezet összefoglalása. 7. Az e-business stratégia meghatározása. Az e-business és az ERP rendszerek. Az e- business és a stratégia. Stratégiai megközelítések. Fókusz a környezeten. Fókusz az erőforrásokon. Vállalatin erőforrások és a környezet harmóniája. 8. Stratégia és versenyelőny a gyakorlatban. Az egyedi erőforrások, amelyek versenyelőnyhöz juttathatják a céget. Az egyedi erőforrások szerepe az üzleti ciklus lassításában. Az e-business szerepe az egyedi erőforrás építésében. 9. Iparági e-business stratégiák. Az e-business iparágat meghatározó hatása. Az ebusiness iparági fejlődési irányai. 10. Versenyelőny megcélzása az e-business segítségével. Az egyedi erőforrások. Stratégiai hatású Internet képességek. Egyedi erőforrások építése az ebusinessben. 11. Az e-business szerepe adott vállalatnál. Felkészült-e a vállalat (üzletág) piaca és iparága az e-businessre? Képes-e a vállalat az e-business implementálására? Az implementálás stratégiai kérdései. Az e-business stratégia összefoglalása. 12. Vállalati üzleti modellek a hálózati gazdaságban. Vállalati értékláncok és modellek. Üzleti bevételi modellek a hálózaton. Működési modellek a hálózaton. 13. Az elektronikus piacterek. Az elektronikus piacterek meghatározása. A piacterek előnyei és hátrányai. Mikor érdemes csatlakozni az elektronikus piacterekhez? Az elektronikus piacok helye az értékalkotásban. A vállalatok és az Internet üzleti felhasználásának fejlődési szakaszai. Belső vállalati folyamatok a hálózati gazdaságban. 14. Az e-üzleti tervezés több mint technológia. Az e-üzlet szerkezeti felépítése: vállalkozási alkalmazások. Folyamatintegráció a kapcsolatok kiépítéséért, ügyfélkapcsolat-szervezés (ÜKSZ), értékesítésilánc-szervezés, vállalkozási forrástervezés (VFT), ellátásilánc-szervezés (ELSZ). 15. Az e-üzleti terv kidolgozása: a stratégia kialakítása. Az e-üzleti stratégia a gyakorlatban.

Oktatási módszerek:

Az előadások keretében a hallgatók összefüggéseiben ismerik meg azt a speciális külső és belső környezetet, melyben az e-vállalat és versenytársaik tevékenykednek. Megismerik e speciális versenyhelyzet elemzésének összefüggéseit. Elméleti alapokat szereznek az e-üzleti stratégiai gondolkodásmód kifejlesztéséhez és a szemináriumi feladatok segítségével, azok begyakorlásához. A szemináriumok során a hallgatók konkrét esetpéldákon keresztül a virtuális világban sikeresen működő vállalatok vezetőinek, menedzsereinek gyakorlati tapasztalatain keresztül és segítségével konkrét gyakorlati feladatokat oldanak meg.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: A tárgy ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlati jegyet a félév folyamán lehet megszerezni az alábbiak szerint: Egyéni házi dolgozat és prezentációja (50%): (Téma: „Vezetői e-Check/Help list” kidolgozása és bemutatása. A hallgatók önállóan készítik!) A feladat felépítésének követelménye (minta) megtalálható lesz a NEPTUN Meet Street Dokumentum térben. Beadási határidő és prezentáció a szemináriumvezetővel egyeztetett időpontban. Írásbeli zárthelyi dolgozat ötfokozatú értékeléssel (50%) . Az elégséges gyakorlati jegyhez összességében legalább 60%-os teljesítmény kell. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Írásbeli Zh javítási lehetőség.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Kötelező irodalom:

1.Kápolnai-Nemeslaki-Pataki (2002): E-business, stratégia vállalati felsővezetőknek, Aula Kiadó, Bp. 2.Kalakota, R.-Robinson,M.M.(2002): Az e-üzlet, útmutató a sikerhez, Typotex Kiadó, Budapest. Senge, Peter M. (1994): The Fifth Discipline Fieldbook. Doubleday Dell Publ., New York

Ajánlott irodalom:

1.Kotler, Philip – Jain, Dipac C. – Maesincee, Suvit (2003): Marketinglépések. Nyereséges növekedés és megújulás a 21.században. Park K., Bp. 2.Drucker, Peter F. (2001): 21. századi kihívások a vállalatirányításban. HVG K., Bp. 3.Kocsis Éva – Szabó Katalin (2000): A posztmodern vállalat. Tanulás és hálózatosodás az új gazdaságban. OM, Bp. 4.Hartman, Amir-Sifonis, John-Kador, John (2000): Net Ready. Strategies for Successin the Economy. McGraw-Hill, New York.

A tárgy címe:

Tárgykód:

Vállalati pénzügy

BN-0-B4001T

A tárgy jellege:

B.1. Egységes üzleti alapozó tárgy

Óraszám:

1+3

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

IV.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás /Turizmus és vendéglátás

A kurzus előfeltétele(i):

Pénzügy, Számvitel

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna PhD. Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna PhD és Dr. Nagy Gyula PhD

Tanszék:

Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy a hallgató ismerje a vállalkozások tevékenységét érintő pénzügyi fogalomrend-szert, a főbb elméleteket, lényeges összefüggéseket, pénzügyi mechanizmusokat, és a főbb értékelési módszereket, és képes legyen azokat alkalmazni a vállalati pénzügyi döntések előkészítése során. A kurzus részletesen tárgyalja a vállalatok működése során felmerülő pénzügyi döntések kérdéskörét és azok kapcsolódási pontjait. Foglalkozik a vállalati tőkeköltségvetés, a beruházási javaslatok összeállításának legfontosabb elveivel és technikáival. Összefüggésrendszerben vizsgálja a különböző finanszírozási módok jellemzőit, és azok lehetséges hatásait a vállalat értékére. Megismerteti a hallgatókat a rövid távú pénzügyi döntések megoldandó feladataival, a pénzügyi tervezés legfontosabb kérdéseivel. A szemináriumokon a hallgatók elsajátíthatják, és gyakorlatban alkalmazhatják az alapvető pénzügyi számításokat, a pénzügyi termékek árazási módszereit. Rendszerező képesség, összefüggésekben való gondolkodás lényeglátás, igény/törekvés a témát érintő aktualitások permanens követésére. A pénzügyi döntések megalapozásához szükséges módszertani, számítási ismeretek készség szintű alkalmazási képessége. A megszerzett pénzügyi szemlélet és tudás rugalmas alkalmazási képessége a konkrét gazdasági döntések során.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:


EDUTUS FŐISKOLA

A kurzus témakörei:

2012/2013. I. félév

Előadások: 1. Bevezetés. A vállalati pénzügyek szerepe, a pénzügyi vezető feladatai. A pénzügyi döntések célja és rendszere. Az árazás alapjai. A hozamgörbe, a kötvény árazása. 2. A részvények árazása. A kockázat fogalma, mérése. A CAPM lényege. 3. A beruházási döntések I. alapkérdések, döntési szituációk. Beruházás elemzési eszközök, számítása, értelmezése, előnye, hátránya: MI, DMI, NPV, PI, az IRR és csapdái. 4. A beruházási döntések II. A projekt cash-flow-ja (alapelvek, infláció kezelése, nettó forgótőke, közvetlen és közvetett cf) A beruházások kockázatának kezelése. 5. A vállalati tőkeköltség, a WACC formula. A tőkeáttétel fogalma, mérése. Finanszírozási döntések I.: lehetséges finanszírozási módok, formák a vállalkozásban és hatásuk a vállalat értékére. 6. Finanszírozási döntések II. A tőkeszerkezeti döntések lényege és hatásai. Az osztalékpolitika fő kérdései. A beruházási és finanszírozási döntések kölcsönhatásai. 7. A rövidtávú pénzügyi döntések: alapkérdések, forgótőke politikák, finanszírozási stratégiák. A forgótőke menedzsment alapjai, a likviditásmenedzsment. A vállalat pénzügyi teljesítményének értékelése. Szemináriumok: 1. Pénzügyi alapszámítások. A pénz időértéke, jelenérték, jövőérték, kamatláb, diszkontláb, egyszerű és kamatos kamatszámítás és diszkontálás. A kamatfaktor és a diszkontfakor. Az éven belüli gyakoribb kamatfizetés kezelése, névleges kamatláb, effektív kamatláb. 2. Speciális pénzáramok: örökjáradék, növekvő tagú örökjáradék, annuitás értelmezése és levezetése. Szokásos és esedékes annuitás jelenértéke és jövőértéke, a halasztott annuitás. 3. A hozam (nettó, bruttó, nominális és reálhozam összefüggései és számítása). A főbb kötvény hozamok. A DCF formula. Gyakorló feladatok. 4. Pénzügyi eszközök árazása I. Kötvények. Különböző kötvénytípusok (klasszikus, résztörlesztéses, kamatos kamatozó, elemi kötvény) elméleti árfolyama. A bruttó és a nettó árfolyam. 5. Pénzügyi eszközök árazása II. Részvények. Az osztalék-értékelési modellek. A Gordon formula, „g” meghatározása, „r” becslése. Részvényárfolyam több szakaszú cégek esetén. A részvény hozama. 6. Az 1. zárthelyi/részvizsga dolgozat megírása (és megbeszélése). 7. A kockázat. A hozam-kockázat összefüggései, a kockázat mérőszámai. Egyedi és piaci kockázat. A portfolió hozamának és kockázatának meghatározása, a diverzifikáció. A variancia-kovarinacia mátrix. A CAPM, az értékpapír-piaci egyenes egyenlete. 8. Beruházási döntések I. Döntési szituációk és beruházás-elemzési módszerek. A megtérülési idő, a diszkontált megtérülési idő, az NPV, a PI. A mutatók számítása, határértéke, jelentése, előnyei, hátrányai. Egymást kölcsönösen kizáró beruházási javaslatok közötti választás NPV és a PI segítségével. 9. Beruházási döntések II. A tőkekorlátos projektek értékelése. A belső kamatláb lényege, és meghatározása (másodfokú egyenlettel, iterációval, lineáris interpolációval). 10. Speciális beruházási döntési helyzetek (eltérő élettartamú projektek, kihasználatlan kapacitás, pótlólagos használat, pótlás-csere). 11. A projekt cash flow-ja. A teljes cash-flow összeállítása közvetett módszerrel Az amortizáció és a cash flow kapcsolata. 12. Rész cash-flow összeállítása, számviteli és pénzügyi adatok közötti összefüggések. 13. A 2. zárthelyi/részvizsga dolgozat megírása (és megbeszélése). 14. A tőkeköltség meghatározása, a súlyozott átlagos tőkeköltség számítása forrásoldali és eszköz-oldali adatokból egyszerű cég és holding esetén. 15. A tőkeáttétel fokainak (DOL, DFL, DCL) számítása és értelmezése. A tőkeszerkezet hatása a cég értékére. Feladatok Modigliani-Miller-tételekre. 16. A tőkeszerkezet és az osztalékpolitika hatásai. A beruházási és finanszírozási döntések összekapcsolása. Az APV és összetevői (adómegtakarítás, tranzakciós költségek, pénzügyi nehézségek PV-je). 17. Törlesztési tervek, lízingdíj kalkuláció. Az előre és utólagos fizetések pénzügyi hatása. A lízingszorzó. Különböző hitel (lízing) konstrukciók összehasonlítása (PV számítással). 18. A forgótőke menedzsment. Finanszírozási stratégiák. Főbb jövedelmezőségi és likviditási mutatók, a forgási mutatók.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

19. A 3. zárthelyi/részvizsga dolgozat megírása (és megbeszélése) 20. Zárthelyi dolgozat pótlás/javítás 21. A félév értékelése. A félév elfogadásának elbírálása. Konzultáció (ismétlőknek) Oktatási módszerek:

Előadás: tanári dominanciájú ppt-prezentáció, aktuális szemléltető esetpéldákkal Szeminárium: tanári vezetéssel hallgatói dominanciájú feladat- és példamegoldások. Az egyes nagyobb témakörök lezárását követően a számonkérés/ellenőrzés zárthelyi dolgozat keretében történik.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

Ötfokozatú gyakorlati jegy (régi főiskolások esetén kollokvium), amelynek feltételei:

Kötelező irodalom:

1. Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai Saldo, Bp. 2007. (vagy újabb kiadás) 2. Sulyok-Pap Márta: Vállalati pénzügyek példatár Aula, Budapest, 2000. vagy újabb kiadás 3. Gyakorlati Vállalati Pénzügyek CD-ROM MÜTF 2002. 4. Fazakas Gergely: Vállalati Pénzügyek Tri-Mester Tatabánya, 2001

1. A félév elfogadásának feltétele: a jelenléti követelményeknek való megfelelés. Legfeljebb 4 (90 perces) gyakorlati foglalkozásról való hiányzás megengedett. A hiányzás igazolása nem szükséges, és több hiányzás, igazolással sem lehetséges. Igazolatlan a hiányzása annak a hallgatónak, aki a gyakorlati foglalkozásra az előírt felszerelést (pl. letöltendő órai feladatlap, példatár, előadás slide, számológép stb.) nem hozza magával. Az előadáson a részvétel opcionális. 2. Elégséges gyakorlati jegy (kollokvium) szerezhető a szemeszter során megírt 3db zárthelyi dolgozat együttesen legalább 60 %-os teljesítésével. Egy (a legrosszabb eredményű) zh a szemeszter végén javítható vagy pótolható. A sikertelen gyakorlati jegy a vizsgaidőszakban legfeljebb egy (a kollokvium két) alkalommal javítható a KTVSZ szerint! A zárthelyi dolgozatok konkrét időpontjait a tárgy részletes ütemezése tartalmazza.

5. Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek Panem . (kijelölt részek) 6. Copeland-Koller-Murrin: Vállalatértékelés; Panem, Budapest (kijelölt részek)

Ajánlott irodalom:

A tárgy címe:

1. Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek I. és II. kötet, Panem Bp. 2. Elroy Dimson – Paul Marsh: Esettanulmányok a vállalati pénzügyekhez, Panem Bp. 3. Copeland-Koller-Murrin: Vállalatértékelés, Panem Bp. 4. Szabó Márta – Pálinkó Éva: Vállalati pénzügyek. Példatár és esettanulmányok NTK Bp. 2004. 5. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen: Principles of corporate finance. McGraw-Hill/Irwin, 2006

Vállalati stratégiák Kelet – Közép Európában

Tárgykód:

BN-3-D5005T

A tárgy jellege:

szakirány tárgy

Óraszám:

2+1

Kreditpont:

4

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak

Gazdálkodási és menedzsment

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Juhász Krisztina PhD Dr. Juhász Krisztina


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Tanszék:

Gazdálkodás és Menedzsment

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a kelet-közép-európai gazdasági, üzleti környezet jellemzőit, mely térség a határainkon túl terjeszkedő magyar KKV-knak egyre jelentősebb célterületét jelenti. A tárgy a regionális gazdasági ismereteken túl olyan általános, a nemzetközi vállalati terjeszkedésre jellemző elméleteket és gyakorlatokat ismertet meg a hallgatókkal, amik a magyar KKV szektor sikeres külföldi aktivitásához nélkülözhetetlenek. Hazánk, ill. Kelet-Közép-Európa egyre aktívabban részese a nemzetközi tőkeáramlási folyamatoknak. A tárgy célja e jelenségnek a tárgyalása: az átalakuló országok nemzetközi munkamegosztásban betöltött speciális szerepének, adottságainak megismertetése. Ez egyrészt viszonyítási alapot nyújt a magyar környezet és gyakorlat értékeléséhez, másrészt olyan ismereteket közvetít, melyek elengedhetetlenek a határainkon túl is terjeszkedő magyar KKV szektorban résztvevők számára. A tárgy célja, hogy a hallgatók az előadáson elsajátított tényekre alapozva, önálló elemzések révén valós és aktuális képet formáljanak a térségünkről. Ennek során elsődleges cél a hallgatók elemzési technikáinak, lényegkiemelő képességük fejlesztése.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

Előadások 1. A nemzetköziesedés okai és módjai (A nemzetközivé válás elméletei: Az Uppsala modelltől az Üzleti hálózat modellig. A külpiacra lépés módjai, okai és következményei) 2. Kelet-Közép-Európa, mint egységes régió? (A régió lehatárolása földrajzigazdasági-társadalmi-történelmi szempontok alapján) 3. Közös történelmi háttér: rendszerváltás, privatizáció ( A rendszerváltozás folyamata és annak gazdasági-társadalmi hatásai, az egyes országok speciális jellmzői) 4. Külföldi működőtőke-befektetések Kelet-Közép-Európában: tendenciák, motívumok ( Kelet-Közép-Európa helye a transznacionális vállalati rendszerben. Fontosabb befeketető országok, tőkevonzó ágazatok. ) 5. A külföldi vállalatok hatása a régió gazdaságára ( A nyitottság fogalma. A külföldi vállalatok szerepe a térség egyes országaiban a foglalkoztatástól az innovációig bezárólag) 6. Az emberi erőforrás-menedzsment kelet-európai sajátosságai (A TNCk és az emberi erőforrás menedzsment regionális aspektusai) 7. Kelet-Közép-Európa vállalatainak külföldi terjeszkedése (Külföldi tőkekivitel Kelet-Közép-Európából) 8. A magyar vállalatok szerepe a térségben 1.(A „regionális magyar multik” területi és ágazati sajátosságai, a nemzetközi terjeszkedés jellemzői magyar szemmel nézve.) 9. A magyar vállalatok szerepe a térségben 2.(Magyar vállalatok versenyelőnyei külföldön. A sikeres vállalati terjeszkedés feltételei. ) 10. A Balti-államok, mint befektetési célterület (A három balti állam gazdasági-társadalmi jellemzése) 11. A Visegrádi államok, mint befektetési célterület (A V4ek gazdaságitársadalmi jellemzése, különbségek és hasonlóságok) 12. A volt jugoszláv államok, mint befektetési célterület (A délszláv államok fejlődésének eltérő és közös vonásai, fejlettsége, problémái) 13. Románia és Bulgária mint befektetési célterület (A két állam gazdaságitársadalmi jellemzése) 14. Oroszország, mint befektetési célterület (A „keleti nagyhatalom” gazdasági jellemzői, versenyelőnyei, megoldandó társadalmi-gazdasági problémái)


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

Szemináriumok: (kéthetente, összevonva) 1. Tőkebefektetések, nemzetközi tőkeáramlások fogalma és mérési lehetőségei 2. A gazdasági fejlettség fogalma, mérési lehetőségei, statisztikája. A térség országainak jellemzői. 3. A versenyképesség fogalma, statisztikai mérési lehetőségei. . A térség országainak jellemzői. 4. Az üzleti környezet mérési lehetősége. A térség országainak jellemzői. 5. Hogyan készítsünk jó prezentációt? 6. Prezentáció1. (Az írásbeli munkák bemutatása) 7. Prezentáció2. (Az írásbeli munkák bemutatása) Oktatási módszerek:

Az előadás célja az alapvető fogalmak és jelenségek elméleti ismertetése, összefüggések megvilágítása. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, melyeket a hallgatók előre megkapnak, ezzel segítve az előadás követését, a jegyzetelést. Az előadás tehát egy „vezérfonal”, melyet a szemináriumokon a hallgatók önálló elemzései egészítenek ki. Ezek az elemzések egyrészt előre kijelölt statisztikai adatbázisokra (ú.m. a versenyképesség témakörében World Competitiveness Report, az üzleti környezet elemzéséhez Doing Business Report, stb…), másrészt pedig önálló hallgatói anyaggyűjtésre építenek. Az elemzések célja: az előadáson elhangzott általános jellemzők országonkénti jellemzése, önálló munkák készítése. A szemináriumokon a hallgatók az előadáson is érintett országcsoportok elemzését végzik el. Valamennyi országcsoportot az előre kijelölt szempontok (Fejlettség, Versenyképesség, Üzleti környezet, Magyar vállalatok jelenléte) alapján elemzik.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy több részből tevődik össze: 1. Az országcsoport-elemzések határidőre történő elvégezése (páros, illetve kiscsoportos munka, írásbeli munka) 2. Vállalatelemzés (Egy külföldön terjeszkedő magyar vállalat elemzése) Önálló házi dolgozat készítése és szóbeli prezentációja – beépítve az országcsoport-elemzések eredményeit 3. ZH az előadáson elhangzott elméleti anyagból. A félévi eredményben a fenti szempontok egyenlő súlyozással számítanak be. Az elfogadás feltétele, hogy egyik sem lehet 60% alatti. Egy részösszetevő egyszeri javítása engedélyezett.

Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles. Kötelező irodalom:

1. Dr. Poór-Dr. Bóday-Dr. Kispál (szerk.) Trendek és tendenciák a keleteurópai emberi-erőforrás menedzsmentben. Gondolat Kiadó, 2011. 2. Illés Iván: Közép-és Dél-Kelet-Európa az ezredfordulón. Átalakulás, integráció, régiók. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Ajánlott irodalom:

1. Andrzej K. Kozminski and George S. Yip: Strategies for Central and Eastern Europe. Palgrave Macmillan, 2000. ISBN: 978-0-312-23550-5, 2. GKI Rt. (2005): A magyarországi tőkeexport mérete, fejlődése, legfontosabb tapasztalatai. 3. Tóth Máté (szerk.): A privatizáció összehasonlító elemzése a csatlakozó és egyes átalakuló gazdaságokban. International Center for Economic Growth, Budapest, 2003. 4. Antalóczy K.- Éltető A. : Magyar vállalatok nemzetköziesedése – indítékok, hatások és problémák Közgazdasági Szemle, XLIX. évf., 2002. február 5. Csaba L: Az átalakulás fejlődéselmélete. Közgazdasági Szemle 2002/4 6. Szanyi Miklós Külföldi befektetésekre alapozott fejlődési modell a XXI. Század elején Magyarországon, VKI Műhelytanulmányok, 76. szám, 2007. Április 7. Mihályi P.: A vállalatvezetők motivációja a szocializmusban és a piacgazdaságban. Közgazdasági Szemle 2003/5


LEVELEZŐ TAGOZAT 2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Adatbázis menedzsment

Tárgykód:

BL-3-2104T

A tárgy jellege:

szaktantárgy

Óraszám:

8+6

Kreditpont:

4

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

levelezős

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / E-kereskedelem

A kurzus előfeltétele(i):

Információrendszerek

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Magyarics Mónika PhD Magyarics Mónika PhD

Tanszék:

Kereskedelem és Marketing Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat az adatbázis tervezésének lépéseivel és az adatmodellezéssel, a rendszerek működése közben fellépő problémákkal és azok orvoslásának lehetőségeivel. A tárgy egy konkrét adatbázis megtervezésére és megvalósítására helyezi a hangsúlyt adatbázis-kezelő rendszer segítségével. A hallgatók a gyakorlatban láthatják és kipróbálhatják az adatkinyerést az adatbázisból, megismerkedhetnek a mai adatbázis-kezelő rendszerek lehetőségeivel, valamint bepillantást nyerhetnek az adatbányászat módszereibe és alkalmazási területeibe. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük szakmailag pontosan megfogalmazni vállalkozásuk adatbázisának követelményeit, együttműködni az informatikusokkal, kisebb rendszer esetében önállóan megtervezni és meg is valósítani az adatbázist. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: elemző képesség, logikus gondolkodás, problémamegoldás, rendszerszemlélet.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

10. Adat, információ, tudás, fogalma; adatbázis, adatbázis-kezelő rendszerek, adattárházak, adatbányászati eszközök jellemzői, alkalmazási lehetőségek a gyakorlatban. 11. Adatmodellezés a gyakorlatban. E/K modell. Kulcs fogalma. Kapcsolatok jellemzése. Redundancia (felismerése és kiküszöbölése, módosítási-törlési anomáliák). 12. Adatbázis-kezelő rendszerek típusai és működési alapelvük. Adatbázis-építés. 13. Adatbázisok létrehozása az MS Access program segítségével (adattáblák, szűrések, kapcsolatok, lekérdezések, űrlapok, jelentések, vezérlőelemek használata). 14. Az SQL (Structured Query Language) alapjai. 15. Az SQL szerver telepítése, működése és használata. 16. Többfelhasználós adatbázis-kezelő rendszerek problémái használat közben, tranzakció-kezelés. 17. Adatbányászati technikák és alkalmazásuk a gyakorlatban. 18. Webáruházak szerkezeti felépítése.

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Szeminárium: Célja az adatbázis-építés konkrét feladatokon történő gyakorlása, és a hallgatók által a gyakorlatból hozott problémák megbeszélése. Egy-egy téma a hozzá kötődő feladatlappal számítógépes megoldása. Projektor használata a közös feldolgozáskor. További gyakorló feladatok az önálló és az otthoni munkához. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Négy részfeladat teljesítése: egy elméleti teszt, egy esettanulmány feldolgozása és előadása, egy számítógépes dolgozat megírása, egy projekt leadása a félév során, miközben mindegyik résznél elégséges szint a legalább 60%-os teljesítmény. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Csak azt a részt kérjük számon, melyből a szorgalmi időszakban nem megfelelő a teljesítmény szintje.

Kötelező irodalom:

6. A Neptun rendszerbe feltöltött tananyagok.

Ajánlott irodalom:

7. MS Access 2007 súgója 8. http://informatika.gtportal.eu/ tananyag Adatbázis-kezelés témaköre 9. http://office.microsoft.com/huhu/results.aspx?qu=Access+2007&origin=FX010064710 10. Rolland, Fred: Adatbázisrendszerek, Panem Könyvkiadó 2002 11. Tringer Éva – Fodor Ildikó: Adatbáziskezelés, Kossuth Kiadó 2003 12. Han J., Kamber, M.: Data mining – Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers, 2006

A tárgy címe:

Tárgykód:

Adótan

BL-0-B5001T

A tárgy jellege:

C.1. Kötelező alapszak tárgy

Óraszám:

0+10

Kreditpont:

2

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Gazdálkodási és menedzsment

A kurzus előfeltétele(i):

Általános és gazdasági jog; Számvitel I.

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna PhD Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna PhD

Tanszék:

Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy az Adózási ismeretek tárgy alapismereteire építve, gyakorlati oldalról, példákon és esettanulmányokon keresztül ismerje meg a hallgató a főbb hazai adónemek működését, azok alapvető anyagi és eljárási szabályait, törekedjen az állandóan változó ismeretanyag permanens aktualizálására. A kurzus - a hallgatók alapvető anyagi és eljárási adóismereteit feltételezve - a hazai adórendszer fő adónemeinek gyakorlati működését modellezi. Esetpéldákon és esettanulmányokon keresztül tapasztalhatja meg a hallgató a személyi jövedelemadó, a táradalombiztosítási kötelezettségek, a társasági adó, az általános forgalmi adó, a vagyoni típusú adók, az iparűzési adó, és egyéb közterhek, valamint az eljárási rend kiemelt területeinek gyakorlatban való alkalmazását. Jogszabály értelmezés, szabályok gyakorlati alkalmazása, rendszerben való gondolkodás, lényeglátás, összefüggések felismerése; tartalmi és időbeli pontosság. Nyitottság az új információkra, igény a törvényi szabályozás nyomonkövetésével az állandóan változó ismeretanyag aktualizálására. A megszerzett adózásbeli tudás alkalmazásának képessége kapcsolódó gazdasági tárgykörökben (pl. számvitel, pénzügyi tervezés, üzleti tervezés, vállalati pénzügy stb.) A kurzus elvégzése után a hallgatók

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

képesek kiemelt adózási problémákat, feladatokat a gyakorlatban megoldani, alapvető adótervezési döntéseket hozni. A kurzus témakörei:

1-2. Példák és esettanulmányok a magánszemélyek jövedelemadózása köréből. 3. Járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettségek példákon keresztül. 4. Az elektronikus (1208) adóbevallás gyakorlata számítógépes környezetben. 5-6. Feladatok, esetpéldák az általános forgalmi adózás köréből. 7-8. Példák, esettanulmányok a társasági adó témaköréből. 9. Feladatok a helyi adókra. 10. Példák az illetékek területéről 11. Vállalkozói adók a gyakorlatban. 12. Példák egyéb adójellegű fizetési kötelezettségekre. 13. Adóeljárás, az adózás rendje gyakorlati oldalról. 14. Adóaktualitások

Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részletesebben

Szeminárium: tanári vezetésű, hallgatói dominanciájú probléma- és feladatmegoldó gyakorlati foglalkozások (nagyban építve a folyamatos és rendszeres hallgatói munkára). A hallgatók a neptunból tölthetik le a feladatlapokat, amit magukkal hoznak az órára. Bármilyen segédanyagot (pl. előadás ppt-t, szakkönyvet, jogszabályszöveget stb.) használhatnak a csoportmunkában történő probléma, ill. esetpélda megoldásokhoz. Az óra végén tanári vezetéssel a csoportok válaszai alapján áll össze a számítási feladatokat is magában foglaló komplex esettanulmány összefoglaló megoldása.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: A szemináriumi anyag, valamint a megadott írott és elektronikus tananyag, továbbá a kijelölt kötelező irodalmak ismeretére épülő adótan írásbeli részvizsga megírása, és az adózási ismeretek részvizsgával együtt legalább 60 %-os eredmény elérése. Az „adózási ismeretek és adótan” írásbeli kollokvium értékelése ötfokozatú skálán történik. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1. Az szemináriumok anyaga, feladatai, esettanulmányai. 2. Sándorné Új Éva, Benkőné Dr. Deák Ibolya: Adózási feladatok és megoldások, Bp. Saldo 2012. 3. A tematikában érintett hatályos (2012. évi) hazai adó-joganyag (adótörvények). 4. A Neptunban a tárgyhoz rendelt további írott és elektronikus tananyagok.

Ajánlott irodalom:

1. Balláné N.K.–Paróczai Pné: Adó, illeték, társadalombiztosítás Példatár Perfekt, Bp. 2012. 2. Dr. Herich György: Adó Teszt és Példatár 2012. Penta Unió, Pécs 3. Main recent tax measures by country In: Taxation trends in the EU 2010, source: EC 4.

A tárgy címe:

Tárgykód:

Adózási ismeretek

BL-0-B5005T

A tárgy jellege:

B.1. Egységes üzleti alapozó tárgy

Óraszám:

10+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Turizmus és vendéglátás

A kurzus előfeltétele(i):

Általános és gazdasági jog; Számvitel I.

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna PhD Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna PhD


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

Tanszék:

Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja az adózással kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása, és az adók működési rendszerének megértése, amelyek birtokában a hallgató képes eligazodni a hazai adórendszer főbb adónemeiben, és mind magánszemélyként, mind vállalkozási oldalról tisztában van a legfontosabb adókötelezettségekkel. Az adózással kapcsolatos alapfogalmak és elvek elsajátítása majd az egyes adótípusok funkciójának, jellemzőinek megismerése elméleti megalapozást ad a tárgy konkrét adókkal foglalkozó témáihoz. A kurzus legnagyobb részben a hazai adórendszer fő adónemeinek alapvető anyagi és eljárási szabályait tárgyalja. Szisztematikus módon, sok szemléltető esetpéldával mutatja be a jövedelemadók, a fogyasztást terhelő adók, a vagyoni típusú adók, a környezeti adók, a táradalombiztosítási kötelezettségek, és egyéb közterhek, valamint az eljárási rend előírásait. A kurzus átfogó képet ad az európai uniós adóharmonzációról, az adóreformokról. Jogszabály értelmezés, rendszerben való gondolkodás, lényeglátás, összefüggések felismerése; tartalmi és időbeli pontosság. Nyitottság az új információkra, igény a törvényi szabályozás nyomonkövetésével az állandóan változó ismeretanyag aktualizálására. A megszerzett adózásbeli tudás alkalmazásának képessége kapcsolódó gazdasági tárgykörökben (pl. számvitel, pénzügyi tervezés, üzleti tervezés, vállalati pénzügy stb.)

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1. Bevezetés. Adózási alapfogalmak, alapelvek (az adó fogalmi elemei, jogi szabályozása; az adó alanya, tárgya és mértéke, az adók közgazdasági funkciói, az adók csoportosítása, főbb típusai; az adóztatás általános alapelvei) 2. A magánszemélyek jövedelemadója I. (adómentes-adóköteles bevétel, költségelszámolás az szja-ban; az adóköteles jövedelmek három típusa; együttadózó jövedelmek sajátosságai, csoportjai és konkrét esetei; az összevont adóalap és az adóalapcsökkentés lehetőségei; a számított adó és az adót csökkentő tételek, adókedvezmények; az adórendelkezés esetei és feltételei; munkáltatói és kifizetői adóelőleg szabályok példákkal). 3. A magánszemélyek jövedelemadója II. (az egyéni vállakozó személyi jövedelemadózásának három szintje; a különadózó jövedelmek: a vagyonátruházás jövedelme példákkal, a kamat, az árfolyamnyereség, az osztalék, a tartós befektetések, a vegyes jövedelmek stb. adózása; a kifizető adóterhe melletti juttatások szabályai; az éves szja kötelezettség meghatározása, az szja bevallása) 4. A szociális biztonság rendszere, és a fedezetéül szolgáló társadalombiztosítási járulékok, hozzájárulások (a szociális biztonság rendszerének kötelező és opcionális elemei; az öngondoskodás lehetséges formái; a hazai tb-nyugdíjrendszer ellátásai, a kötelező egészségbiztosítás ellátásai: egészségügyi szolgáltatások, pénzbeli és baleseti ellátások; a biztosítotti jogviszony, a járulékalap elemei, a kötelező járulék- és hozzájárulás fizetés mértékei, alsó és felső határok; az egészségügyi szolgáltatási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, a szakképzési hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás; kedvezményes közteherviselési formák; a nettó bér és a teljes bérköltség meghatározása számpéldákon keresztül; a kapcsolódó bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek) 5. A társasági adó rendszere I. (a társasági adókötelezettség tárgyi feltételei és alanyai, teljes körű és korlátozott adókötelezettek; a számviteli adózás előtti eredmény és társasági adóalap viszonya; tényleges és elvárt adóalap; az adózás előtti eredményt módosító tételek célja és technikája; a fontosabb korrekciós tételek áttekintése esetpéldákkal I.: a jogalkotó szándéka, a korrekció előjele és összege, adóalapra gyakorolt hatása szerint) 6. A társasági adó rendszere II. A számviteli törvény és a társasági adótörvény eltérő szemlélete; a fontosabb korrekciós tételek áttekintése esetpéldákkal II.; a „de minimis” támogatások lényege, formái; a kapcsolt vállalkozások ta-szerinti fogalma és a kapcsolódó korrekciók; a külföldi vállakozó adóalap meghatározása; a ta-mértékek; adókedvezmények rendszere a társasági adóban) 7. Az általános forgalmi adó I. (az áfa jellemzői, területi és személyi hatálya: az adóalanyok és adófizetésre kötelezettek, a csoportos áfa-alanyiság; a célország elve és a származásiország elve a határon átlépő ügyletek forgalmi adózásában; az egyenes és a fordídott adózás lényege, működése; az áfa tárgyi hatálya: belföldi termékértékesítés,


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

belföldi szolgáltatásnyújtás, Közösségen belülről történő beszerzés, termékimport) 8. Az általános forgalmi adó II. (a teljesítés helye termékértékesítésnél, Közösségen belüli ügyleteknél, termékimportnál és szolgáltatások vonatkozásában; a teljesítés időpontja a különböző ügylettípusok esetén, a halasztás intézménye; az áfa alapja és utólagos csökkentésének jogcímei; az áfa mértékek; a belföldi fordított adózás esetei és működése; valódi és nem valódi mentességek az áfában; az elszámolandó adó levezetése; az áfa bevallások rendje; az adólevonási és visszaigénylési jog; különleges adózási módok az áfában) 9. A jövedéki adó, és más fogyasztást terhelő fizetési kötelezettségek (a jövedéki adó célja, jellemzői, rendező elvei; a jöt. területi, személyi és tárgyi hatálya, a jövedéki termékkör; jövedéki adófizetési kötelezettség keletkezése; az adóraktár, jövedéki biztosíték és az adófelfüggesztés intézménye; a zárjegy és az adójegy; jövedéki adó az EU-ban, bejegyzett, nem bejegyzett kereskedő; a népegészségügyi termékdíjés más fogysztást terhelő különadók) 10. A helyi adók és az illetékek (a halyi önkormányzatok adómegállapítási joga és annak korlátai, a Htv., mint kerettörvény; a helyi adótípusok - a vagyoni típusú adók: telekadó és építményadó, a kommunális típusú adók: magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi adó, valamint a helyi iparűzési adó főbb rendelkezései; az illetékek fogalma, a vagyonszerzési és eljárási illetékek fő szabályai, az illetékalap, illeték mértékek és mentességek) 11. A környezeti adók a fenntarható fejlődés szolgálatában. A gépjárművek adói. (az EU szinten harmonizált energiaadó jellemzői és fő szabályai; a hazai környezetvédelmi termékdíj célja, termékköre, sajátos szabályai, kötelezettjei, mértékei és mentességi szabályai; a környezetterhelési díjak: levegőterhelési díj, vízterhelési díj, talajterhelési díj lényege; a vagyont terhelő gépjármadó, és a fogyasztást terhelő regisztrációs adó alapvető szabályai) 12. Speciális vállalkozói adózási módszerek. Egyéb adójellegű fizetési kötelezettségek – a jogszabályváltozásoktól függő konkrét tartalomal (az egyszerűsített vállalkozói adó, az ún. „kisvállalati adó”, szolgáltató kisvállalkozók tételes adója stb.) 13. Az adókötelezettségek eljárási oldala, az adózás rendje (alapelvek az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek szabályozásában; az adókötelezettség elemeinek részletes tárgyalása; az adóhatóság és szervei; az adózási jogkövetkezmények, szankciók; az adóigazgatási eljárás esetei, kiemelten az ellenőrzés; az adómegállapítás módjai, adóbevallási és adófizetési határidők, elévülés az adózásban) 14. Adóharmonizáció az Európai Unióban. Adóreformok, adótrendek a világban. Adóaktualitások. Konzultáció Oktatási módszerek:

Előadás: tanári dominanciájú ppt-prezentáció. Jogszabályfeldolgozás és egyszerűbb adózási feladatok és problémák megoldásának szemléltetése. A hallgatók az előadás ppt-emlékeztetőit letölthetik a Neptun Meet Street-ről.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Az előadások anyaga, a megadott elektronikus és írott tananyag valamint a kijelölt kötelező irodalmak ismeretére épülő írásbeli kollokvium teljesítése legalább 60 %-os eredménnyel. (GAM szakon az Adótan tárgy részvizsgával együtt kell elérni a 60%-os szintet.) Az értékelés ötfokozatú skálán történik. Az előadásokon a részvétel opcionális. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1. Előadások anyaga. 2. A tárgyalásra kerülő hatályos hazai adójog anyag (HVG Adó különszám, Adókódex) 3. Sztanó Imréné dr.: Adózás. Saldo, Bp. 2012. 5. Kijelölt aktuális írott és elektronikus irodalmak, szakcikkek (ld. Neptun) 6. NAV honlapról letölthető adózási Információs füzetek 2012.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Ajánlott irodalom:

1. Dr. Herich György (szerk.): Adó magyarázatok 2012. Penta Unió Pécs, 2. Dr. Herich György: Adótan I. 2012. Penta Unió Pécs 3. Galántainé Máté Zsuzsanna: Adó(rendszer)tan. Aula, Bp. (kijelölt részek) 4. John Cullis – Philip Jones: Közpénzügyek és Közösségi döntések. Aula, Bp. 2003. 5. Taxation trends in the European Union – in data (Eurostat, 2011) ld. Neptun 6. Taxation, innovation and environment_(OECD-2010) ld. Neptun 7. Kijelölt egyéb írott és elektronikus irodalmak (ld. Neptun)

A tárgy címe:

Alkalmazott informatika

Tárgykód:

BL-0-2049T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

0+8

Kreditpont:

1

Ajánlott félév:

IV.

Tagozat:

levelezős

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

Informatika, Statisztika II.

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Magyarics Mónika PhD Fehér Péter PhD

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a gazdasági életben előforduló modellek, optimum számítások számítógépes megoldására, valamint az alapvető statisztikai számítások számítógép segítségével való elvégzésére gyorsan és hatékonyan. A kapott eredményeket, összefüggéseket a hallgatóknak tudni kell értelmezniük és ábrázolniuk áttekinthetően és esztétikusan. A tárgy konkrét feladatok megoldására helyezi a hangsúlyt táblázatkezelő program segítségével.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló optimalizációs és statisztikai feladatok készségszinten történő megoldására, valamint értelmezésére is. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: elemző képesség, logikus gondolkodás, problémamegoldás, rendszerszemlélet.

A kurzus témakörei:

102. Operációkutatás feladatok: a Solver megismerése általános feladatokon keresztül, modellalkotás alapján megoldható feladatok, egyszerű optimalizálási eljárások (keverési-, gyártási feladatok), érzékenységvizsgálat, szállítási feladatok, hátizsák feladatok, halmazfedési feladatok, hozzárendelési feladatok, darabolási feladatok, létszámütemezési feladatok és megoldásaik, nem lineáris modellek és megoldásaik. 103. Statisztika: leíró statisztikai függvények és szolgáltatások, osztályközökbe sorolás függvénnyel és szolgáltatással, részminták statisztikája: részösszegek, üzleti kimutatások készítése, regresszió- és trendszámítás függvényekkel és diagramon.

Oktatási módszerek:

Előadás: nincs Szeminárium: Célja a témakörök feladatokon történő gyakorlása, és a hallgatók által a gyakorlatból hozott problémák megbeszélése. Egy-egy téma általános ismertetése után a hozzá kötődő feladatlappal számítógépen a gyakorlati alkalmazás megismerése. Projektor használata a közös feldolgozáskor. További gyakorló feladatok az önálló és az otthoni munkához. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló,


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

összefoglaló órákon, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása. A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: A kellő sok szemináriumon jelen lévő hallgatók két zárthelyit írnak: operációkutatás, statisztika. Mindkettőnek legalább 60%-osnak kell lenni, együtt pedig el kell érjék a 60%-ot az érvényes gyakorlati jegyhez. Egy dolgozat az utolsó héten pótolható. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Csak azt a részt kérjük számon, melyből a szorgalmi időszakban nem megfelelő a teljesítmény szintje. Kovács Ferenc – Kovács Gergely: Modellek és megoldások, Tatabánya, 2007.

Kötelező irodalom:

3. 4.

Ajánlott irodalom:

9. Wayne L. Winston: Microsoft Office Excel 200:7 Data Analysis and Business Modeling,

A tárgy címe:

A Neptun rendszerbe feltöltött tananyagok. Microsoft Press, 2007

10. Az MS OFFICE 2007 Súgója 11. http://office.microsoft.com/hu-hu/ 12. http://www.microsoft.com/en/us/default.aspx

ANGOL Gazdasági Szaknyelv 2

Tárgykód:

GSZNYN 1/2

A tárgy jellege:

Szemináriumi gyakorlat

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

Ajánlott félév:

I vagy II

Tagozat:

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

ANGOL Gazdasági Szaknyelv 1

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Götz Edina Götz Edina

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

A szeminárium elsődleges célja, hogy a hallgatók már egy emeltebb nyelvi szinten kommunikálhassanak a bonyolultabb gazdasági és üzleti témakörökben és mind írásban, mind szóban még több magabiztosságra tegyenek szert véleményük megformálásához. A kurzus a Gazdasági Szaknyelv 1 tantárgy folytatása. Az előző félévi anyag felelevenítése után a kurzus újabb üzleti, gazdasági témaköröket érint: az eddigi tananyag lexikális és nyelvtani anyagára építve bővíti és elmélyíti a hallgatók szaknyelvi kompetenciáját.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

levelező

A kurzus során a hallgatók továbbfejlesztik szaknyelvi szókincsüket, beszéd-, írás-, valamint olvasási készségüket a tankönyv ill. célnyelvi forrásanyagok segítségével. A kurzus végére mind írásban, mind szóban képesek lesznek kifejezni magukat a félév során elsajátított gazdasági és üzleti terminológia használatával olyan főbb témakörökben, mint a marketing, pénzügy, vállalati struktúrák és menedzsment, prezentáció, üzleti találkozók


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

stb.

Marketing. A ’4P’; marketing kampányok; piaci sikerek. Promóciók, marketinges esettanulmányok. Üzleti telefonálás. Tervezés. Vállalatalapítás – lehetőségek és buktatók. Befektetések. Üzleti találkozók. Vállalatirányítás. A jó/rossz menedzser ismérvei. Kulturális különbségek. Konfliktuskezelés. Szervezeti és személyi ellentétek. Okok és okozatok. Mediáció. Tárgyalás konfliktushelyzetben. Kezdő vállalkozások. Feltételek, veszélyek. Vállalattípusok. Piaci alapfogalmak. Vállalati esettanulmányok. Termékek. Márkák, image, jellemvonások. Termék-életgörbe. Termékbemutatók, prezentációk.

A kurzus témakörei:

201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212.

Oktatási módszerek:

Előadás: Szeminárium: Célja egy emeltebb szintű szaknyelvi kommunikációs készség elsajátítása. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás párban/kis csoportokban szerepjátékkal, esettanulmányok feldolgozásával; önálló feladatmegoldás szövegértési feladatok (újságcikkek olvasása alapján) ill. hallott szövegértés által; kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon és témaköri viták során, szókincsfejlesztő gyakorló feladatlapokon, célnyelvi szakszövegek fordításával, nyelvtani ismétlő gyakorlatokkal.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való aktív részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Kettő zárthelyi dolgozat, beadandó házi feladatok, órai röpdolgozatok megírása a félév során, melyeknél az elégséges szint a legalább 60%-os összteljesítmény. Az első zárthelyi dolgozat ill. a röpdolgozatok közül mindegyik javítható a szorgalmi időszakban. A második zárthelyi dolgozat értékelése után kialakult összesített gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható a teljes félév anyagát magában foglaló dolgozattal. A gyakorlati jegy összetevői: első ZH – 30%, második ZH – 35%, beadandó házi feladatok, röpdolgozatok – 25%, órai részvétel, aktivitás – 10% Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

50. Cotton, D. – Falvey, D. – Kent, S.: Market Leader Pre-Intermediate Business English

Ajánlott irodalom:

Az oktató által kiosztott angol nyelvű cikkek, kiegészítő anyagok; hanganyagok

Course Book. New Edition. Pearson Longman (2005). Units 7-12.

A tárgy címe:

Biológia

Tárgykód:

BL-0-M3003T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

10/ félév

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

levelező

Szak:

Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Böcskei Csaba, PhD Dr. Kocsis László

Tanszék:

Műszaki Intézet

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az egészséges életvitelhez kapcsolódó alapfogalmakkal, ismeretekkel mind a test felépítésére, mind az egészséges táplálkozásra, sportolásra vonatkozóan. Ismerjék meg az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogaikat. Az emberi test szerkezetét, felépítését az anatómia, működését, életjelenségeit az élettan tárgyalja. E tárgy az anatómia és az élettan egységes szemléletű megismertetése a működés függését a szerkezettől és a működés visszahatását a szerkezetre rendszerként mutatja be. Az anatómiával megalapozott élettan a megelőzés, gyógyítás és orvosi rehabilitáció kapcsolódó szempontjainak és módszereinek bemutatásával együtt elősegíti, hogy a hallgatók szemléletet kapjanak és az életvitelükhöz szükséges ismereteket megszerezzék.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

1. összevonás: Az emberi test felépítése, működése. Szervek, szervrendszerek 2. összevonás: Életkori sajátosságok (csecsemőkortól öregkorig) 3. összevonás: Táplálkozási ismeretek 4. összevonás: Egészséges életmód, testedzés, mozgás. Szabadidő sport, élsport sajátosságai, hatásai a szervezetre Betegségek sérülések és balesetek ( prevenció, utógondozás, rehabilitáció). 5. összevonás: Egészségbiztosítás, betegjogok, egészségügyi ellátás, oltások (ZH a félév anyagából)

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A zárthelyi dolgozat megírása és a házi feladat elfogadható formában történő leadása a félév végéig. Számonkérés módja: gyakorlati jegy A megírt zárthelyi és a házi feladat alapján történik a gyakorlati jegy megállapítása a szokásos ötfokozatú skálán. Osztályozás: 40% alatt – elégtelen, 40-54% - elégséges, 55-69% - közepes, 70-84% - jó, 85-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

A félév során kiadott elektronikus és nyomtatott anyagok a NEPTUN rendszerből letölthetőek.

Ajánlott irodalom:

Dr. Donáth Tibor: Anatómia-élettan. Medicina. Dr. Donáth Tibor: Anatómiai atlasz. Medicina. Dr. Brencsán János: Orvosi Szótár. Medicina. Sharon B. Buchbinder, Nancy H. Shanks: Introduction to Health Care Management


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Elektrotechnika I.

Tárgykód:

BL-0-M3004T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

10+6 ik

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

Műszaki menedzser: III. félév Mechatronikai mérnök: I. félév

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Műszaki menedzser/projektmenedzsment és létesítménygazdálkodás Mechatronikai mérnök/lézertechnológia

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kádár István PhD. Szabó Béla Gábor

Tanszék:

Műszaki Intézet

A tárgy célja:

A tantárgy oktatásának célja: A villamos és mágneses jelenségek megismerése. Fizikai, matematikai alapokon maradandó ismeretek közlése. A nem villamos mérnöki gyakorlatban is felmerülő villamos, elektrotechnikai feladatok megértéséhez és kezeléséhez nélkülözhetetlen alapok kiépítése. Hídverés a nem villamos és a villamos műszaki gondolkodás között. A tárgy keretén belül a hallgató részletes elektrotechnikai ismeretekre tesz szert. A villamos és mágneses alapjelenségek megismerése után konkrét áramköri elemek működését ismeri meg egyen- és váltakozó áramú hálózatokban.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló egyszerűbb hálózatok villamos paramétereinek, jellemzőinek meghatározására, számítására, illetve mérésére. Megismerik e jellemzők mérésére használt műszerek működését, a mérések elvégzésére, dokumentálására, a mérések kiértékelésére vonatkozó követelményeket. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: problémaelemzés, feltárás, rendszerben gondolkodás, következtetési képesség, és fejleszti a kezelési- és üzemeltetési, illetve egyéb utasítások betartása való magatartást.

A kurzus témakörei:

29. Nyugvó töltéshez kapcsolódó jelenségek, fogalmak, törvények összefoglalása. Földelés, elektrosztatikus árnyékolás. Kapacitás, mint koncentrált elem. Kapacitáshálózatok. 30. Egyenáramú áramkör. Ohm és Kirchhoff törvény. Termelő, fogyasztó, irányrendszer, teljesítmény. Passzív áramköri elemek. Koncentrált modell felépítés. Ellenállás-hálózatok. Számítások egyenáramú áramkörben. 31. Aktív áramköri elemek. Üresjárás, rövidzárás, névleges üzem. Terhelési jelleggörbe. Számítások egyenáramú áramkörökben. Akkumulátor. 32. Állandó mágneses térhez kapcsolódó jelenségek, fogalmak, törvények összefoglalása. Hall-effektus. Munkavégzés villamos és mágneses térrel. 33. Változó elektromágneses térhez kapcsolódó jelenségek, fogalmak, törvények öszszefoglalása. Kirchhoff-törvények általánosítása. Koncentrált paraméterű modell felépítése. Koncentrált paraméterű elemek, áramkörök. Komplex számítási mód. Reaktancia, admittancia, impedancia. 34. Szinuszosan gerjesztett áramkörök. Áramkör számítási törvények. Vektorábra. Rezonancia. Induktív, ohmos, kapacitív jellegű áramkör. 35. Villamos alapműszerek. Mérés egyenáramú áramkörökben. Feszültség, áram mérése. 36. Villamos alapműszerek. Mérés szinuszosan gerjesztett áramkörökben. Feszültség, áram, frekvencia mérése. 2. zárthelyi dolgozat


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt - prezentáció segítségével, tervezetten digitális tábla alkalmazásával folyik. A könnyebb követhetőség és otthoni tanulás elősegítése céljából a hallgatók az előadások után megkapják az előadások anyagát a digitális táblára lejegyzett, az előadást kiegészítő magyarázatokkal együtt. Szeminárium: Célja az elméleti ismeretek számpéldákon történő gyakorlása és egyes tőrvényszerűségek mérés útján történő bizonyítása. Áramkör számítási házi feladat.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: A félévközi megszerzésének feltétele a tanórákon elrendelt mértékben (70%) történő aktív részvétel. Számonkérés módja: írásbeli kollokvium Számonkérés módja a félév során: Az előírt 2 db (45 perces) zárthelyi dolgozat legalább elégséges (2) szintű eredménnyel történő megírása. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: 1 db (90 perces) zárthelyi dolgozat legalább elégséges (2) szintű eredménnyel történő megírása. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

7. NAGY István (mk) (1997): Elektrotechnika Alapkérdések, Műegyetemi Kiadó, Bp. 10029 8. NAGY István (mk) (1997): Elektrotechnika Előadási segédlet, Műegyetemi Kiadó, Bp. 9. NAGY István – MOLNÁR István [é.n.]: Elektrotechnika Példatár, Műegyetemi Kiadó, Bp.

Ajánlott irodalom:

84. SIMONYI Károly (1983): Villamosságtan. Akadémiai Kiadó, Bp. 85. Hodossy László: Elektrotechnika, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2006. elektronikus jegyzet (HEFOP tananyag fejlesztési program)

A tárgy címe:

Ellenőrzés és könyvvizsgálat alapjai

Tárgykód:

A tárgy jellege: Óraszám:

10+10

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Gazdálkodási és menedzsment

A kurzus előfeltétele(i):

Számvitel II.

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Melles Hagos Tewolde

Tanszék:

Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a makro- és a makroszintű mikroszintű ellenőrzés elméleti és módszertani alapjait. Tisztázásra kerül az ellenőrzés fogalma, célja, tárgya, követelményei, csoportosítása, megszervezése, előkészítése, végrehajtása, az ellenőrzési rendszerek bemutatása, a közpénzek ellenőrzése, a tulajdonosi és a felügyeleti ellenőrzés. Tárgyalásra kerülnek a könyvvizsgálat főbb szakaszai, feladatai a tervezéstől, a bizonyítékok begyűjtésén és dokumentálásán át a könyvvizsgálói jelentés elkészítéséig. A tantárgy célja, hogy illetve bemutassa a

vállalkozások ellenőrzési rendszerének gyakorlati működését, az ellenőrzési fel-


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

adatok, módszerek értelmezését és alkalmazását a vállalkozások tevékenységében. A tárgy foglalkozik a vállalkozások ellenőrzési rendszerének összetevőivel, a tulajdonosi és belső ellenőrzés gyakorlati érvényesülésével. A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

Az ellenőrzés kialakulása, fejlődése, fogalma és csoportosítása, Magyarország ellenőrzési rendszere, az államhatalom államhatalmi, - az államigazgatási szervek ellenőrző tevékenysége és a népképviseleti szervek ellenőrzése, a tulajdonosi ellenőrzés, a könyvvizsgálói ellenőrzés, az ellenőrzés módszertana, az ellenőrzés megszervezése és lefolytatása, A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük vállalkozások ellenőrzési rendszerének gyakorlati működése értékelésére és alkalmazására. átfogják látni a különbőző ellenőrzés csoportosítást, fogalmakat és a könyvvizsgálat ellenőrzés rendszerét, milyen szerepet játszik a vállalkozás tevékenységben. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Az ellenőrzés kialakulása, fejlődése, fogalma és csoportosítása. Az ellenőrzés kialakulása, fejlődése, fogalma és csoportosítása II. része Magyarország ellenőrzési rendszere. Az államhatalom és a népképviseleti szervek ellenőrzése Az államhatalom és a népképviseleti szervek ellenőrzése II. része Az államigazgatási szervek ellenőrző tevékenysége Az államigazgatási szervek ellenőrző tevékenysége II. része A tulajdonos ellenőrzés A pénzintézeti ellenőrzése A belső ellenőrzés A könyvvizsgálói ellenőrzés Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés megszervezése és lefolytatása

Oktatási módszerek:

Előadás: Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: írásbeli kollokvium. A kollokviumi jegy a szemesz-

Kötelező irodalom:

Kovács Árpád (szerk.): Az ellenőrzés rendszere és módszerei. Perfekt 2007. Vörös László: Az ellenőrzés rendszere és módszertana, Perfekt 2002, Perfect. dr. Birher Ilona, dr. Sztantó Imre:, dr. Vladár, dr. Vörös lászlóLászló: Mintapéldák az ellenőrzés tantárgyhoz, Perfekt.2001.

ter végén legalább 60%-os írásbeli dolgozattal teljesíthető.

Órai anyag Ajánlott irodalom:

Gyulainé Zsakó Zsófia: Banki controlling és belső ellenőrzés a gyakorlatban Nyers Rezső – Nagy Henrik: Pénzügyi intézményi szakellenőrzés. Saldó 1999. Vígvári András: Pénzügyi ellenőrzés – egy funkció több szerepben. In: Vígvári András (szerk.): Pénzügyi ellenőrzés – egy funkció több szerepben. BME, Budapest 2005. Mérő Katalin: Miért kell szabályozni a bankokat? In: Vígvári András (szerk.): Pénzügyi ellenőrzés – egy funkció több szerepben. BME, Budapest 2005.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Tárgykód:

EU Tanulmányok

BL-0-A1005T

A tárgy jellege:

kötelezően választható tárgy

Óraszám:

10 óra/félév

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kovács András, PhD., főiskolai docens Dr. Kovács András, PhD., főiskolai docens

Tanszék:

Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a nemzetközi gazdasági integráció fogalmát, fő folyamatait, eseményei és az integráció fejlődési szintjeit, az európai integráció fontosabb eseményeit, intézményeit, a közösségi vívmányokat. Az általános ismeretek birtokában a hallgatók áttekintést kapnak az európai integráció történetéről, az Európai Unió felépítéséről és működéséről. Középpontba kerül az integráció szintjeinek fejlődése és a tagállamok gazdasági szuverenitásának kérdése, az integrációnak a tagállamokra gyakorolt hatása. Az előadások biztosítják az aktív hallgatói részvételt, dialógusok, kérdések formájában. A gazdasági integráció alapismereteinek birtokában a hallgatók képesek lesznek megérteni a nemzetközi integráció főbb összefüggéseit, és önálló véleményt alkotni annak aktuális kérdéseiről.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

213. Az európai integráció története napjainkig 214. Az integráció mélyülése a szerződések tükrében 215. Az EU intézményi, szervezeti és döntéshozatali rendszere (A Bizottság, a Tanács és a Parlament) 216. A gazdasági integráció fejlődése: a vámuniótól az egységes belső piacig, ill. a 4 szabadság 217. Pénzügyi integráció: Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) előzményei és létrehozása, a GMU intézményei A közös költségvetés – bevételek és kiadások a számok tükrében

Oktatási módszerek:

Előadások, ami elősegíti a hallgatók önálló témafeldolgozásait, a folyamatok és összefüggések megértetését. Az előadások biztosítják az aktív hallgatói részvételt, dialógusok, kérdések formájában. A hallgatók, felkészülésüket segítendő, megkapják az előadás ppt-ket, valamint rendelkezésükre áll tankönyv is, melyet mindkét képzési helyen elérhetnek a főiskola könyvtárában, ill. megvásárolhatnak.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Az írásbeli számonkérés minimum 60%-os teljesítése. Számonkérés módja: kollokvium Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

51. Káldyné Esze Magdolna – Vida Krisztina – Kruppa Éva _ Ferkelt Balázs (2009): Integrálódó Európa I. Perfekt Kiadó, Bp.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Ajánlott irodalom:

A tárgy címe:

86. A témák aktualizálásához szakcikkek az Európai Tükörből 87. Horváth Zoltán (2011): Kézikönyv az Európai Unióról. HVG Orac. Bp. 88. Blahó András (2006) (szerk.): Európai integrációs alapismeretek. AULA. Bp.

Gasztronómiai kultúra

Tárgykód:

A tárgy jellege:

Választható

Óraszám:

8

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Turizmus-Vendéglátás

A kurzus előfeltétele(i): Tárgyfelelős: Oktató(k):

Hercz Ágnes

Tanszék:

Turizmus

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a hazai- és nemzetközi gasztronómia legfőbb jellegzetességeivel, megismerjék az ételek- és italok készítésének és tálalásának legfontosabb alapelveit. A tantárgy keretében sor kerül a korszerű, egészséges táplálkozás legfőbb jellegzetességeinek bemutatására, valamint a különféle vallásoknak az étkezésre gyakorolt hatásainak megismerésére. A félév során a hallgatók megismerkednek az étel- és italkészítési eljárásokkal, a legfontosabb hazai- és nemzetközi ételmódozatokkal és italfajtákkal, valamint hazánk boraival és borvidékeivel, megtanulják az ételválaszték- és a menüsorok összeállításának legfontosabb szempontjait. A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek egy adott vendégkör igényeihez, évszakhoz- napszakhoz és eseményhez illeszkedő kínálat meghatározására, menüsorok önálló összeállítására. Értékelni tudják egy vendéglátóhely kínálatát és javaslatot tehetnek a kínálat fejlesztésére is. A javaslatok összeállítása során képesek figyelembe venni a korszerű táplálkozásturományi ismereteket, valamint a különféle táplálékallergiák speciális étrendi igényeit is.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1. blokk A hazai gasztronómia általános jellemzői, legfontosabb alapanyagok és ételízesítők. A hazai gasztronómia nemzetközi megítélése. Az ételkészítési eljárások. Hőkezelések, állománykialakító műveletek, pácolás, kiegészítő eljárások. A korszerű ételkészítés jellemzői. A legismertebb hazai- és nemzetközi sztenderd ételmódozatok. Az egyes fogások csoportosítása elkészítési eljárás és jelleget adó alapanyag alapján. Az ételfőcsoportok helye és szerepe a hazai étkezések során. A módozatok jellemző alapanyagai és elkészítési eljárásai (anyaghányadok nélkül). 2. blokk Italismeret. Alkoholos italok csoportosítása elkészítés és alapanyag szerint. A legfontosabb italok eredete és nemzetközileg elismert márkái. A sörök készítése és csoportosítása, jellemző. Borkészítési eljárások, szőlőfajták, a borok minőségi értékelése. Habzóborok, gyöngyöző borok, pezsgők készítése és tipizálása. Szeszesitalipari készítmények, párlatok


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

és likőrök. Borok és borvidékek Magyarországon. Történelmi borvidékeink és a hazai szőlőfajták. A bor tálalása és felszolgálása, ételek- és italok harmonizációja. Élvezeti szerek a vendéglátásban (Kávé, tea, csokoládé, sajtok és egyéb gasztronómiai különlegességek). Néhány nemzet gasztronómiájának bemutatása (hallgató prezentációk alapján) Oktatási módszerek:

Szeminárium az elméleti tudnivalók és szakkifejezések elsajátítása elméleti előadások keretében történik, melyet ppt prezentáció és számos ételfotó színesít. A hallgatóknak természetesen lehetőségük van ezen órákon is aktívan közreműködni, a témához kapcsolódó tapasztalataikat megfogalmazni. Egy-egy kiválasztott témában a hallgatóknak mélyebben is el kell mélyedniük.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való aktív részvétel. Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kötelező irodalom:

Tusor András – Dr. Sahin Tóth Gyula: Gasztronómia Dr. Buzás Gizella – Dr. Sahin Tóth Gyula: Italismeret

Ajánlott irodalom:

Dr. Csizmadia László: A vendéglátás ételei- és tálalásuk

A gyakorlati jegy megszerzéséhez a hallgatóknak egy évközi prezentációt kell készíteniük, illetve az elméleti ismeretekre alapozva egy működő vendéglátóhely kínálatának szakszerű elemzéséből házidolgozatot kell készíteniük. Az órai aktív közreműködés és jeles prezentáció esetén megajánlott jegyet kaphatnak házidolgozat készítése nélkül.

A tárgy címe:

Gazdasági szaknyelv I-III.

Tárgykód:

BN-0-2013T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

0+4, 0+20

Kreditpont:

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Kovács Tímea Papp Vanda, Balog Mónika, Thékes István, Götz Edina, Gergely Zsolt

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztő Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célja elsajátíttatni a hallgatókkal azokat a legfontosabb gazdasági témakörökhöz tartozó ismereteket és szókincset, amely nélkül nem lehet az üzleti életben érvényesülni, és amellyel képesek lesznek az élet különböző területein hatékonyan kommunikálni. A kurzus során kiemelt figyelmet kap az üzleti kommunikáció írásbeli és szóbeli formáinak begyakoroltatása, elősegítve ezzel az üzleti élet elvárásainak megfelelő hallgatói kompetenciák fejlesztését, a mun-

nappali, levelezős


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA kaerő-piaci esélyek növelését. A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A tárgy a statisztika alapfogalmainak megismertetése után a leíró statisztika alapmutatóival, a kapcsolatvizsgálati módszerekkel, valamint az indexszámítás és a standardizálás témakörével foglalkozik. Mindegyik témakör esetében nagy hangsúlyt fektetünk az eredmények szakmailag pontos értelmezésére, elemzésére. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló üzleti helyzetek megértésére; a tárgy keretében tanult ismeretek problémamentes alkalmazására. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: idegen nyelvű kommunikáció, kifejezés, analitikus gondolkodás.

A kurzus témakörei:

104. Márkák, brandek. A kiszervezés (outsourcing) előnyei, hátrányai. Promóciók, marketinges esettanulmányok. 105. Üzleti utak. Üzleti találkozók. Üzleti telefonálás. 106. Szervezeti struktúrák. Kapcsolatépítés (networking) 107. Munkahelyi változások: vállalati felvásárlás és fúzió, vezetőváltás, leépítés, fizetésemelés, előléptetés, sztrájk 108. A pénz világa. Pénzügyi szakkifejezések. Jelentések, trendek 109. Reklám. Médiakampányok. Marketinges sikerek és buktatók. Prezentáció 110. Kultúra. Kultúrközi kommunikáció az üzleti világban.

Oktatási módszerek:

Előadás: Szeminárium: szövegértési feladatok (újságcikkek olvasása alapján); hallott szövegértés; témaköri viták; szókincsfejlesztő gyakorló feladatlapok; célnyelvi szakszövegek fordítása; nyelvtani ismétlő gyakorlatok; szerepjáték párban/kis csoportokban; esettanulmányok feldolgozása kis csoportokban.

A félévi munka elfogadásának feltételei: röpdolgozatok ill. szódolgozatok, témazáró dolA teljesítmény értékelésének gozatok ill. félévközi teszt, beadandó házi feladatok, órai részvétel és aktivitás módja, pontozás és osztályozás Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: zárthelyi dolgozat

Kötelező irodalom:

Cotton, D. – Falvey, D. – Kent, S.: Market Leader Intermediate Business English Course Book. New Edition. Pearson Longman (2005). Units 1-7.

Ajánlott irodalom: Az oktató által kiosztott kiegészítő anyagok; hanganyagok.

A tárgy címe:

Gazdasági etika

A tárgy jellege:

Kötelezően választható 2. csoport

Óraszám:

8+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Minden

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgykód:

BBL-2-A3006E00


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Barócsi Zoltán Barócsi Zoltán

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

Erkölcsi tudásunk alapján a döntések és cselekvések – kivált gazdálkodáshoz kötött – minősített vonatkozásainak bemutatása. A társadalmi-gazdasági jelenségek értékelése, normatív bázison való (jó és rossz, igazságos és igazságtalan stb.) megkülönböztetése. S végül a „jóság mércéjén” alapuló elvárások érvényesíthetősége a személyes döntésekben a személyes szabadság és a társadalmi felelősség horizontján.

A kurzus programjának rövid leírása:

A gazdasági etika a gazdasági szereplők, a gazdasági döntések, és az erkölcs kapcsolatával foglalkozik. A tantárgy bemutatja hogyan alakult az etika és a gazdaság viszonya a történelemben, milyen etikai problémái vannak a hagyományos közgazdaságtan emberképének, melyek korunk egyik legfenyegetőbb problémájának, az ökológiai válságnak a morális vetületei, milyen lehetőségei vannak a vállalatok etikus működésének, melyek a gazdasági döntések legfontosabb etikai kérdései és milyen lehetséges alternatívái vannak a hagyományos gazdaságetikai nézeteknek.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A gazdasági etika tárgy ismeretanyaga lehetőségeket kínál olyan kompetenciák fejlesztésére, amelyek a közgazdaságtani tanulmányok, majd a gyakorlati gazdálkodás során nélkülözhetetlenek egy felelősen gondolkodó gazdasági szereplőnek: a morális érzékenység, a tolerancia, a kooperáció és a lelkiismeretesség kerül előtérbe.

A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

1. A társadalmi célok és eszközök skálája. Az etika helye a tudományok rendszerében. Az etika fogalma és problémakörei. Az etika felosztása. Relatív és abszolút erkölcs. Utilitarista és deontológiai etikai érvelés. A gazdaságetikai problémák. 2. A gazdaság és az etika viszonya. Gazdaság és etika a premodern társadalmakban. A gazdaság és etika szétválása. Az utilitarista etika hatása a közgazdaságtanra. A gazdaság erkölcsi kérdésektől való megfosztása. A ”Láthatatlan kéz" elmélete. Polányi Károly, Max Weber és Karl Marx elmélete a kapitalizmus kialakulásáról. A piaci koordináció egyeduralkodóvá válása. 3. A hagyományos közgazdaságtan emberképének etikai problémái. A korlátozott racionalitás. A normatív és érzelmi tényezők szerepe. Az emberi motiváció két forrása: a hasznosság és a morál. Az individualizmus problémái. „A közlegelők tragédiája”. 4. A környezeti etika irányzatai. Humanista irányzat (Arisztotelész, Biblia, Descartes), mélyökológiai irányzat (keleti filozófiák, Bentham, Schopenhauer, Naess). A környezeti etika felosztása (az egyes biológiai létezők szintje, az ökoszisztémák szintje, a Föld egészének szintje). A jövő generációk problémája.

5. Vállalati etika. A vállalat érintettjei. A stakeholder-menedzsment etikai elemei. Az alkalmazottak, mint érintettek. A fogyasztók, mint érintettek. A vállalati etika intézményesítésének folyamata. Etikai kódex. Etikai Bizottság. 6. Vállalatok Társadalmi Felelőssége. VTF meghatározása. Értelmezési problémák. VTF terjedésének szintjei. A VTF alapproblémái. Fenntartható fejlődés vagy fenntartható növekedés. A gazdasági célok és az ökológiai lábnyom. Következmények. 7. A VTF operatív megközelítése. Környezettudatos vállalati eszközök. Környezetbarát termékek kifejlesztése. Környezeti termékcímkézés. Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR). Vállalti felelősségi eszközök. Magatartási irányelvek. Társadalmi elszámoltathatóság. Méltányos kereskedelem. Társadalmilag Felelős Befektetés. Támogatás.


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

8. A VTF stratégiai megközelítése. A szállítás. Az igazságosság. Az ökonomizmus. A méret. A termék. A Valóban Felelős Vállalat felé. A CSR kommunikációja. Vállalatok CSR tevékenységének értékelési rendszere. 9. A komplex döntési helyzetek etikai kérdései. A felelős döntéshozatal összetevői. Normakövetés, Célracionalitás. Az érintettek iránti respektus. Kahneman és Tversky eredményei a döntések érzelmi tényezőiről. 10. A felelős döntéshozatal modellje. A komplex döntési helyzetek jellemzői. Deontológikus értékek. Célelérési értékek. Stakeholder értékek. A maximin szabály alkalmazása. Gazdasági problémák döntési helyzetének vizsgálata (a Ford Pinto esete, a Világbank környezeti politikája a 90-es évek elején) 11. Etikai megfontolásokon alapuló gazdasági rendszerek. A növekvő fogyasztás problémái. A világvallások gazdasági etikái (kereszténység, iszlám, hinduizmus, buddhizmus, taoizmus). Önkéntes egyszerűség. Bhután és a Bruttó Nemzeti Összboldogság. 12. Az emberiség jövője. Az emberi társadalom és gazdálkodás jövőbeli kilátásai a lehetséges normák és értékrendbeli választások alapján. Ember és élővilág – a külső és belső kontroll együttes elemzése. Makroszintű vészjelző és irányjelző térképek. Elmozdulási lehetőségek. Oktatási módszerek:

Előadás: A szükséges ismeretek közvetítésére az előadáson kerül sor. Az előadások pptprezentációk segítségével folynak. A hallgatók által a Neptun rendszerből letölthető anyagokban ábrák, grafikonok és képek könnyítik az előadásokon elhangzottak megértését. A mindennapok világából vett példák (amelyek nemegyszer a hallgatók saját (pl. munkahelyi) tapasztalataival is megegyeznek) jó lehetőséget kínálnak az elmélet és a gyakorlat összekötésére, és a hallgatók aktív részvételére. Szeminárium: nincs

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: nincs

Kötelező irodalom:

1. Zsolnai László: Ökológia, gazdaság, etika. Helikon Kiadó, Budapest, 2001. 2. Tóth Gergely: A Valóban Felelős Vállalat. KÖVET-INEM Hungária, 2007.

Ajánlott irodalom:

1. Barócsi Zoltán – Somogyi Ferenc: Gaia könnyei. Bevezetés az ökológiai ökonómiába. Kodolányi János Főiskola kiadása, Székesfehérvár, 2005. 3. Boda Zsolt - Radácsi László: Vállalati etika. BKE Vezetőképző Intézet, Budapest, 1997. 4. Szlávik János (szerk.): A vállalatok társadalmi felelősségvállalása. CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2009. 5. Ernst Fritz Schumacher: Small is beautiful. 1973, Abacus.

Számonkérés módja: Írásbeli kollokvium a félév teljes anyagából. Az értékelés ötfokozatú skálán történik. Pontozás: 0-50 % elégtelen, 51-63 % elégséges, 64-76 % közepes, 77-89 % jó, 90-100 % jeles


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Gazdasági matematika I.

Tárgykód:

BN-0-1001T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

10+10

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Turizmus és vendéglátás

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Kovács Gergely Brunner Zsuzsanna, Kovács Gergely, Szabó Tünde

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja a közgazdasági problémák modellezéséhez szükséges matematikai fogalmak és eljárások megismertetése.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy a számsorozatok fogalmainak megismertetése után a függvények elemzéséhez szükséges fogalmakkal, illetve elemző eljárások bemutatásával foglalkozik, számos esetben számítógépes környezetben.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A gazdasági folyamatok törvényszerűségeit a hallgatók függvényekkel tudják jellemezni és azokat széleskörűen elemezni.

A kurzus témakörei:

218. A sorozatok fogalma, tulajdonságai, monotonitás, korlátosság, küszöbszám. 219. Sorozatok határértéke, konvergens és divergens sorozatok. 220. Sorozatok gazdasági alkalmazásai: kamatos kamatszámítás, gyűjtő- és törlesztőjáradék. 221. Függvények határértékének fogalma végtelenben és véges helyen (0/0, 0/c és c/0), a függvények grafikonja és a határérték kapcsolata. 222. A deriválás fogalma, elemi deriváltak, formális deriválási szabályok, a L’Hospital-szabály. 223. A deriválás alkalmazásai: elaszticitás, az érintő egyenlete. 224. Függvényvizsgálat: monotonitás, szélsőérték, konvexitás, inflexiós pont. 225. Függvényvizsgálat: függvények ábrázolása számítógéppel, szöveges szélsőérték feladatok, szöveges feladatok megoldása számítógéppel. 226. Kétváltozós függvények: parciális deriválás, kétváltozós függvények szélsőértéke. 227. Integrálszámítás: primitív függvény, határozatlan integrál. 228. Integrálszámítás: határozott integrál, geometriai jelentés, területszámítások számítógéppel. 229. Mátrixok: fogalmak, műveletek mátrixokkal, mátrixokkal megoldható feladatok.

Oktatási módszerek:

Előadás: fogalmak ismertetése, összefüggések felvázolása, szemlélet kialakítása gazdasági jellegű példákon keresztül, szemléltetés matematikai szoftver segítségével. Szeminárium: feladatmegoldások részben papíron részben számítógéppel.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

Számonkérés módja: gyakorlati jegy. A félév folyamán négy 25 pontos részvizsga megírására kerül sor, melyekből az érdemjegy az összteljesítmény alapján alakul ki. Egy dolgozaton belül 10 pont a minimumkövetelmény. A szorgalmi időszak utolsó hetében egy részdolgozat újraírására van lehetőség (rontani is lehet).


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles. Kötelező irodalom:

52. Dr. Csernyák László: Analízis Matematika üzemgazdászoknak sorozat, Nemzeti Tankönyvki-adó, Budapest 53. Nagyné Csóti Beáta: Matematikai példatár, TRI Mester Bt., Tatabánya 54. Kis Márta: Gazdasági matematika I. Oktatási segédlet Dr.TOP Bt. Budapest

Ajánlott irodalom:

89. Sydsæter-Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula KVK., Budapest 90. K. Sydsaeter – P. Hammond: Essential Mathematics for Economic Analysis, Pearson Education Limited 91. Bárczy Barnabás: Differenciálszámítás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 92. Bárczy Barnabás: Integrálszámítás Műszaki Könyvkiadó, Budapest 93. Fekete Zoltán–Zalay Miklós: Többváltozós függvények analízise Műszaki Könyvkiadó, Bp. 94. Scharnitzky Viktor: Mátrixszámítás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 95. Denkinger Géza-Gyurkó Lajos: Analízis feladatgyűjtemény Tankönyvkiadó, Budapest 96. Denkinger Géza: Analízis Tankönyvkiadó, Budapest

A tárgy címe:

Gazdasági matematika II.

Tárgykód:

BN-0-2001T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

10+10

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

II.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Turizmus és vendéglátás

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Kovács Gergely Kovács Gergely

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja a valószínűségszámítás és lineáris programozás alapjainak tanítása, ami egy újfajta strukturális gondolkodásmód kialakítására ad lehetőséget.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy a kombinatorika fogalmainak megismertetése után a valószínűségszámítás fogalmainak, illetve tételeinek bemutatásával foglalkozik, számos esetben számítógépes környezetben. Ezen felül a hallgatók megismerkednek a lineáris programozás alapjaival is. A hallgató képessé válik a valószínűségszámítási típusfeladatok felismerésére és megoldására, lineáris programozási modellek felírására, előkészül az alkalmazott informatika, statisztika tárgy befogadására.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

230. Kombinatorika: permutáció, variáció, ismétlés nélküli kombináció. A binomiális tétel. 231. Eseményalgebra: eseménytér, műveletek eseményekkel, teljes eseményrendszer. 232. A valószínűségszámítás klasszikus képlete: ellentett esemény, összegesemény. Mintavételek: visszatevés nélküli és visszatevéses mintavétel. 233. Valószínűségszámítási tételek: feltételes valószínűség, teljes valószínűség tétel,


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Bayes-tétel. 234. Független események: Bernoulli-kísérlet. Diszkrét valószínűségi változók: eloszlás, eloszlásfüggvény, várható érték, szórás. 235. Nevezetes diszkrét eloszlások: hipergeometrikus, binomiális és Poisson-eloszlás, kapcsolatuk. 236. Nevezetes folytonos eloszlások: egyenletes eloszlás, exponenciális eloszlás, eloszlásfüggvényük, sűrűségfüggvényük. 237. Nevezetes folytonos eloszlások: normális eloszlás, eloszlásfüggvénye, sűrűségfüggvénye. 238. Csebisev-egyenlőtlenség. A nagy számok törvénye. 239. Grafikus megoldás: kétváltozós operációkutatási feladatok modellje és grafikus megoldása. 240. Többváltozós modellek: hátizsák feladat, beruházási feladat, keverési, gyártási, létszám ütemezési feladat. 241. Szállítási feladat és különböző esetei, termelési és elosztási feladat, hozzárendelési feladat, halmazfedési feladat, nemlineáris modellek. Oktatási módszerek:

Előadás: fogalmak ismertetése, összefüggések felvázolása, szemlélet kialakítása gazdasági jellegű példákon keresztül, szemléltetés matematikai szoftver segítségével. Szeminárium: feladatmegoldások részben papíron részben számítógéppel.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

Számonkérés módja: gyakorlati jegy. A félév folyamán négy 25 pontos részvizsga megírására kerül sor, melyekből az érdemjegy az összteljesítmény alapján alakul ki. Egy dolgozaton belül 10 pont a minimumkövetelmény. A szorgalmi időszak utolsó hetében egy részdolgozat újraírására van lehetőség (rontani is lehet). Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

55. Dr. Csernyák László: Valószínűségszámítás Matematika üzemgazdászoknak sorozat, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 56. Szabó Ilona: Valószínűségszámítás, KJF, Székesfehérvár 57. Nagyné Csóti Beáta: Valószínűségszámítás feladatok, Nagy Duó Bt. Tatabánya 58. Kovács Ferenc - Kovács Gerely: Modellek és megoldások, Tatabánya

Ajánlott irodalom:

97. Denkinger Géza: Valószínűségszámítási gyakorlatok, Tankönyvkiadó 98. Valószínűségszámítás feladatgyűjtemény, szerk.: Csécs Miklós, PSZF. 99. Solt György: Valószínűségszámítás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 100. Ferenczy Miklós: Valószínűségszámítás és alkalmazása, Feladatgyűjtemény, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

A tárgy címe:

Gazdasági szaknyelv I-III.

Tárgykód:

A tárgy jellege: kötelező módszertani alapozó tárgy Óraszám:

0+4

Ajánlott félév: Szak/szakirány Turizmus-vendéglátás : A kurzus előfel- Sikeres szintfelmérő dolgozat tétele(i):

Kreditpont: Tagozat:

nappali


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Peres Anna

Tanszék:

Nyelvi- és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

Felkészítés a középfokú B2 szakmai nyelvvizsgára, vagy az ezzel egyenértékű általános felsőfokú nyelvvizsgára, továbbá a hallgatók szaknyelvi nyelvi kompetenciáinak –kommunikációs készség, hallott és írott idegen nyelvű szöveg értése, nyelvtani ismeretek – fejlesztése. A kurzus prog- A tárgy az alapvető turisztikai témaköröket tárgyalja német nyelven, segít elsajátíramjának rövid tani a szakszókincset, nyelvvizsga-specifikusan felkészíti a hallgatókat úgy a szóleírása: beli, mint az írásbeli szakmai nyelvvizsgára. A tárgy által A kurzus támogatja, fejleszti és készségszinten, célzottan elmélyíti a kommunikáfejleszthető ciós készséget német nyelven, a hallott és olvasott szöveg értését, továbbá begyakompetenciák: koroltatja az alapvető vonatkozó szókincset és nyelvtani jelenségeket. A napi aktuális témák feldolgozása támogatja a véleményformálást idegen nyelven, a szöveg-feldolgozási gyakorlatok pedig fejlesztik a strukturáló készséget, a lényeglátást és segítik a tanulási stratégiákat is. A szituációs és képleírásos feladatok élővé és biztossá teszik az idegen nyelvi kommunikációt A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.

Berufe im Hotel Reiseveranstaltung Reisebüro Marketing Ökotourismus Dorftourismus Reittourismus Klausurarbeit Radtourismus Weintourismus Wellnesstourismus Thermaltourismus Heiltourismus Konferenztourismus Klausurarbeit

Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részletesebben

Szeminárium: egyéni és csoportos munka, kommunikatív és interkulturális tanítási módszerek felhasználásával. Célja mindenek előtt sokrétű színes kommunikációs-szituációs feladatok mentén az idegen nyelven történő folyamatos kommunikáció, a meglévő tudás fejlesztése és elmélyítése, az eltérő nyelvekből adódó problémák kontrasztív feloldása.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: rendszeres óralátogatás (három hiányzás megengedett), konstruktív órai munka, a két nagyobb ZH-dolgozat megírása, házi feladatok elkészítése Számonkérés módja: gyakorlati jegy folyamatos órai értékelés a szóbeli teljesítményre, fogalmazások értékelése. A szorgalmi időszakban 2 zárthelyi dolgozat írása, amely lefedi a félévi anyagot, valamint kisebb dolgozatok (pl. az órán feldolgozott vonzatos igékkel kapcsolatban) beütemezése a hallgatókkal előre egyeztetett időpontokban. Az aláírás feltétele:  részvétel a félévközi órákon (a TVSZ-ben engedélyezett hiányzásokkal),


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

egy darab beadandó feladat határidőre történő elkészítése és leadása.

A sikeres gyakorlati érdemjegy feltétele:  a beadandó feladat minimum 50%-os teljesítményű elkészítése,  a zárthelyi dolgozatok és évközi munkák átlagának minimum elégséges teljesítése. A hallgató teljesítményének minősítése – a zárthelyi dolgozatok, valamint az évközi jegyek egyszerű számtani átlagolásával - százalékosan a következők szerint alakul: 0-50% elégtelen (1) 51-60% elégséges (2) 61-70% közepes (3) 71-80% jó (4) 81-100% jeles (5) Kötelező iroda- 1. B. Zuba Mariann, Karácsonyi László Tamás, Kovács Krisztina, Révné Lőrinc Anna: Tourismus, hin und zurück. Felkészítő- és gyakorlókönyv a német lom: szakmai nyelvvizsgákra. KIT Kft. Budapest, 2007. 2. Hegyi Boglárka: 1000 Fragen 1000 Antworten. Társalgási gyakorlatok a német idegenforgalmi szakvizsgára. Lexika Kiadó Székesfehérvár 2005. Ajánlott iroda- 1. Peter Büttner: Német – magyar társalgás. Deutsch-ungarisches Konversationsbuch. Lexika Könyvkiadó Székesfehérvár, 2004. lom: lehetőleg legyen 2. Wolfgang Rug, Andreas Tomaszewski: Grammatik mit Sinn und Verstand. angol nyelvű Verlag Klett Edition Deutsch GmbH, München 1993. irodalom is 3. Horváthné Lovas Márta: Német nyelvtani gyakorlatok alap-; közép-; és felsőfokú nyelvvizsgákra. Lexika Kiadó Székesfehérvár 1994.

A tárgy címe:

Tárgykód:

Gazdasági szaknyelv II-IV.

A tárgy jellege: kötelező módszertani alapozó tárgy Óraszám:

0+4

Ajánlott félév:

Tagozat:

Szak/szakirány Turizmus-vendéglátás : A kurzus előfel- Sikeres szintfelmérő dolgozat tétele(i): Tárgyfelelős:

Kreditpont:

Dr. Peres Anna

nappali


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

Oktató(k): Tanszék:

Nyelvi- és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

Felkészítés a középfokú B2 szakmai nyelvvizsgára, vagy az ezzel egyenértékű általános felsőfokú nyelvvizsgára, továbbá a hallgatók szaknyelvi nyelvi kompetenciáinak –kommunikációs készség, hallott és írott idegen nyelvű szöveg értése, nyelvtani ismeretek – fejlesztése. A kurzus prog- A tárgy második idegen nyelvként az alapvető turisztikai témaköröket tárgyalja ramjának rövid német nyelven, segít elsajátítani a szakszókincset, nyelvvizsga-specifikusan felkéleírása: szíti a hallgatókat úgy a szóbeli, mint az írásbeli szakmai nyelvvizsgára. A tárgy által A kurzus támogatja, fejleszti és készségszinten, célzottan elmélyíti a kommunikáfejleszthető ciós készséget német nyelven, a hallott és olvasott szöveg értését, továbbá begyakompetenciák: koroltatja az alapvető vonatkozó szókincset és nyelvtani jelenségeket. A napi aktuális témák feldolgozása támogatja a véleményformálást idegen nyelven, a szöveg-feldolgozási gyakorlatok pedig fejlesztik a strukturáló készséget, a lényeglátást és segítik a tanulási stratégiákat is. A szituációs és képleírásos feladatok élővé és biztossá teszik az idegen nyelvi kommunikációt 126. Berufe im Hotel A kurzus té127. Reiseveranstaltung makörei: 128. Reisebüro az eddig megszokottól részle- 129. Marketing 130. Ökotourismus tesebben 131. Dorftourismus 132. Reittourismus 133. Klausurarbeit 134. Radtourismus 135. Weintourismus 136. Wellnesstourismus 137. Thermaltourismus 138. Heiltourismus 139. Konferenztourismus 140. Klausurarbeit Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részletesebben

Szeminárium: egyéni és csoportos munka, kommunikatív és interkulturális tanítási módszerek felhasználásával. Célja mindenek előtt sokrétű színes kommunikációs-szituációs feladatok mentén az idegen nyelven történő folyamatos kommunikáció, a meglévő tudás fejlesztése és elmélyítése, az eltérő nyelvekből adódó problémák kontrasztív feloldása.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: rendszeres óralátogatás (három hiányzás megengedett), konstruktív órai munka, a két nagyobb ZH-dolgozat megírása, házi feladatok elkészítése Számonkérés módja: gyakorlati jegy folyamatos órai értékelés a szóbeli teljesítményre, fogalmazások értékelése. A szorgalmi időszakban 2 zárthelyi dolgozat írása, amely lefedi a félévi anyagot, valamint kisebb dolgozatok (pl. az órán feldolgozott vonzatos igékkel kapcsolatban) beütemezése a hallgatókkal előre egyeztetett időpontokban. Az aláírás feltétele:  részvétel a félévközi órákon (a TVSZ-ben engedélyezett hiányzásokkal),  egy darab beadandó feladat határidőre történő elkészítése és leadása.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A sikeres gyakorlati érdemjegy feltétele:  a beadandó feladat minimum 50%-os teljesítményű elkészítése,  a zárthelyi dolgozatok és évközi munkák átlagának minimum elégséges teljesítése. A hallgató teljesítményének minősítése – a zárthelyi dolgozatok, valamint az évközi jegyek egyszerű számtani átlagolásával - százalékosan a következők szerint alakul: 0-50% elégtelen (1) 51-60% elégséges (2) 61-70% közepes (3) 71-80% jó (4) 81-100% jeles (5) Kötelező iroda- 1. B. Zuba Mariann, Karácsonyi László Tamás, Kovács Krisztina, Révné Lőrinc Anna: Tourismus, hin und zurück. Felkészítő- és gyakorlókönyv a német lom: szakmai nyelvvizsgákra. KIT Kft. Budapest, 2007. 2. Hegyi Boglárka: 1000 Fragen 1000 Antworten. Társalgási gyakorlatok a német idegenforgalmi szakvizsgára. Lexika Kiadó Székesfehérvár 2005. Ajánlott iroda- 1. Peter Büttner: Német – magyar társalgás. Deutsch-ungarisches Konversationsbuch. Lexika Könyvkiadó Székesfehérvár, 2004. lom: lehetőleg legyen 2. Wolfgang Rug, Andreas Tomaszewski: Grammatik mit Sinn und Verstand. angol nyelvű Verlag Klett Edition Deutsch GmbH, München 1993. irodalom is 3. Horváthné Lovas Márta: Német nyelvtani gyakorlatok alap-; közép-; és felsőfokú nyelvvizsgákra. Lexika Kiadó Székesfehérvár 1994.

A tárgy címe:

Gazdaságtörténet

Tárgykód:

BL-2-2040T

A tárgy jellege:

Kötelezően választható 2. csoport

Óraszám:

8+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Minden

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Barócsi Zoltán Barócsi Zoltán

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a világgazdaság nagy történelmi korszakainak és a gazdaságszerkezet változásainak bemutatásával megismertesse a hallgatókkal a gazdaság fejlődésének főbb történeti aspektusait. Fontos cél továbbá megmutatni, hogy a jelenkor gazdálkodási módszerek és elképzelések nem „gyökér nélküliek”, hanem szerves folytatásai a múltban


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

elkezdődött tevékenységeknek és a korábbi gazdasági elméleteknek. A kurzus programjának rövid leírása:

A tantárgy áttekinti az emberiség – gazdasági szempontból – fontos történelmi szakaszait a kezdetektől a jelen korig. A mindenkori ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és pénzügyi viszonyok fejlődésének bemutatása mellett nagy hangsúlyt kap az állam szerepének változása és az elosztási szisztémák (reciprocitás, redisztribúció, piac) egymás közötti viszonyának alakulása is.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A gazdaságtörténet tárgy ismeretanyaga elősegíti, hogy a hallgatók képessé váljanak azon gazdasági és társadalmi események és folyamatok elemzésére, amelyeknek a hatásai egészen napjainkig érnek. A tananyag elsajátítása képessé teszi a hallgatókat arra, hogy a főiskolán tanult diszciplínák közötti összefüggéseket könnyebben felismerjék.

A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

1. Az őskori vadászó, gyűjtögető társadalmak. Az emberré válás. A vadászó-gyűjtögető társadalmak gazdálkodása, viszonya a szükségletek kielégítéséhez és az elosztáshoz. Eszközök, szerszámok. Gazdálkodás és életmód. 2. A termelő törzsek. A termelés „forradalma”. A termelésre való áttérés külső és belső kényszerei. A földművelés, állattenyésztés és kézművesség megjelenése. Szükségletek kielégítésének és a termelt javak elosztásának módjai. A földművelés hatása a világnézetre. A nomádok (a korai termelők másik életformája). A földművesek és a nomádok gazdasági szembenállása. 3. Az ókori civilizációk. Az első államok megjelenése. Öntözéses földművelés. A folyammenti civilizációk követői. Új technikák a mezőgazdaságban, a háborúzásban, a kézművességben és az építészetben. Új mesterségek megjelenése. Az írás elterjedése a gazdálkodásban. Reciprocitás, redisztribúció, piac. 4. Gazdasági fejlődés a középkori Európában. A középkori fejlődés alapjai. Társadalmi és gazdasági tagozódás. Mezőgazdasági és technológiai fejlődés. Találmányok a termelés szolgálatában. A középkori kereskedelem sajátosságai. A bankok kialakulás. A fejlődés lassulása a XIV.-XV. században. 5. A nem nyugati gazdaságok a nyugati terjeszkedés hajnalán. Az iszlám világ, az Oszmán Birodalom, Kelet-Ázsia, Dél-Ázsia, Afrika és Amerika. 6. Európa második logisztikus görbéje. Földrajzi felfedezések okai és feltételei. Expedíciók és felfedezések. A tengerentúli terjeszkedés és visszahatása Európára. Mezőgazdasági technika és termelékenység, ipari technológia és termelékenység. Kereskedelmi útvonalak és szervezetek. 7. Gazdasági etatizmus a XVI-XVIII. századi Európában. A merkantilizmus gazdaságpolitikája. Közös elemek: arany és ezüst felhalmozás, védővámok, gyarmatosítás. Az országok sajátosságai (Spanyolország, Portugália, Habsburg Monarchia, Poroszország, Oroszország, Svédország, Franciaország, Anglia) 8. Az ipari forradalom és a kapitalizmus kialakulása. A modern nagyipar jellemzői. Az ipari forradalom gazdasági és szellemi előfeltételei. A iparosodás kísérőjelenségei. Az ipari technológia és az innováció. A korai iparosítás társadalmi vetületei. A kapitalizmus kialakulásának magyarázatai (eredeti tőkefelhalmozás, az önszabályozó piaci rendszer kialakulása, a protestáns etika szerepe) 9. Gazdasági fejlődés a XIX. században. A népesség számának alakulása és következményei. Erőforrások és energiatermelés. Szállítás és kommunikáció. Jogi alapok. Gazdaságelmélet és politika. A világgazdaság növekedése. Szabadkereskedelem és protekcionizmus. A nemzetközi aranystandard-rendszer. Nemzetközi migráció és tőkebefektetés. Imperializmus.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

10. Változatok a fejlődésre: az első iparosítók (Nagy-Britannia, USA, Franciaország, Németország), a későn jövők (Svájc, Hollandia és Skandinávia, az Osztrák-Magyar Monarchia, Japán) és a lemaradók (Spanyolország, Itália, Délkelet-Európa, Oroszország) 11. A XX. századi világgazdaság áttekintése. A népesség alakulása. Urbanizáció és migráció. Az erőforrások és a technológiák változása. Nemzetközi viszonyok. A kormányok szerepe. Vállalkozási formák. 12. Nemzetközi gazdasági dezintegráció. Az I. világháború és a béke-tárgyalások gazdasági következményei. A szovjet forradalom és gazdaság. Az 1929-33-as nagy gazdasági válság. Rekonstrukciós kísérletek. A II. világháború gazdasági vonatkozásai. 13. A világgazdaság a XX. Század második felében. Újjáépítése a II. világháború után. Marshall-terv és a gazdasági „csodák”. A szovjet blokk kialakulása. A gyarmati rendszer felbomlása. Az Európai Közösség létrejötte. A szovjet blokk összeomlása. A növekedés korlátai? Oktatási módszerek:

Előadás: A szükséges ismeretek közvetítésére az előadásokon kerül sor. Az előadások ppt-prezentációk segítségével folynak. A hallgatók által a Neptun rendszerből letölthető anyagokban ábrák, grafikonok, képek és – a tantárgy jellegéből fakadóan – térképek könnyítik az előadásokon elhangzottak megértését. Szeminárium: nincs

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: nincs

Kötelező irodalom:

1. Rondo Cameron: A világgazdaság rövid története a kőkorszaktól napjainkig. Maecenas Könyvkiadó, Budapest, 1998.

Ajánlott irodalom:

1. Dr. Kovács János: Egyetemes és magyar agrárfejlődés. Agroinform Kiadó és Nyomda, Budapest, 2005. 2. Max Weber: Gazdaságtörténet. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 3. Lőrinc László: Életmódtörténet I-II. AKG Kiadó, Budapest, 1999. 4. Honvári János (szerk.): Magyarország gazdaságtörténete (A honfoglalástól a 20. század közepéig), AULA Kiadó Kft, 2003. 5. Karl Polanyi: The great transformation: The political and economic origins of our time. Boston: Beacon Press, 2001.

Számonkérés módja: Írásbeli kollokvium a félév teljes anyagából. Az értékelés ötfokozatú skálán történik. Pontozás: 0-50 % elégtelen, 51-63 % elégséges, 64-76 % közepes, 77-89 % jó, 90-100 % jeles

A tárgy címe:

Gyártástechnológia

Tárgykód:

A tárgy jellege:

kötelező szakmai törzsanyag tárgy

Óraszám:

10+4/ félév

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

levelező

Szak:

Műszaki menedzser


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

A kurzus előfeltétele(i):

Anyagismeret

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr Sipos Jenő Káldi Józsefné

Tanszék:

Műszaki Intézet

A tárgy célja:

A Gyártástechnológia c. tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat a munkadarab, szerszámgép, szerszám, készülék, irányítás alkotta gyártási rendszer sajátosságaival, alapvető elméleti és alkalmazástechnikai kérdéseivel. Az alkatrészmodell elemeivel, modell információk megadásával, a gyárthatósági szempontokkal, a gyártóberendezésekkel és gyártóeszközökkel, a berendezések irányítási és programozási lehetőségeivel. Bemutassa az alapvető hagyományos és a korszerű gyártási, tervezési és minőségellenőrzési módszereket, a gyártásinformatika és rendszerintegráció alapjait.

A kurzus programjának rövid leírása:

Gyártástechnológia tárgya, fejlődés, főbb tendenciái. A megmunkálás berendezései. Készülékek, szerszámok. A gyártás irányítási, vezérlési kérdései. Eljárások. Minőségbiztosítás. Gyártás tervezése

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak ismerniük kell a gyártástechnológiához kapcsolódó alapfogalmakat, alaptételeket, elméleti összefüggéseket, törvényeket, valamint azok műszaki alkalmazási lehetőségeit. Összességében fejleszti a műszaki gondolkodást és szemléletmódot. A tanult ismeretek alapján a hallgató képes a tananyaghoz kapcsolódó műszaki problémák felismerésére, helyes megítélésére és megoldására.

A kurzus témakörei:

1. A gépgyártástechnológia tárgya, fejlődése, fő tendenciái; gyártási eljárások csoportosítása. 2. A megmunkálás berendezései – Szerszámgépek felépítése. Szerszámgépek szerkezeti elemei. 3. Készülékek. Helyzetmeghatározás, rögzítés, bázisok. Befogó, beállító, ellenőrző készülékek, idomszerek. 4. Szerszámok. Anyagleválasztás feltételei, szerszámai, Szerszámok jellemzői, anyag és geometria, Az alapvető eljárásokhoz kapcsolódó szerszámok. 5. A gyártás irányítási, vezérlési kérdései. Vezérelt megmunkáló berendezések fejlődése, mechanikus vezérlés, numerikus vezérlés 6. A vezérlések fölépítése, működése, koordinátarendszerek, NC, CNC, DNC, PLC Szabályozási, felügyeleti kérdések 7. Eljárások I. – szabályos éllel történő anyagleválasztás, Alapvető definíciók, jelölések, összefüggések. Anyagleválasztás energiaviszonyai, elhasználódás és éltartam, forgácsalak, felület 8. Eljárások II. – jellegzetes anyagleválasztási eljárások 9. Eljárások III. – abrazív megmunkálások 10. Eljárások IV. – különleges eljárások. Elektrokémiai, ultraprecíziós gyorsprototípus eljárások. 11. Eljárások V. – szerelés. Szerelés szerepe, műveletei, szerelőrendszerek 12. Minőségbiztosítás a gyártásban. TQC elemei, módszerei, tervezése, folyamatellenőrzési módszerek 13. A gyártás tervezése. Előtervezés, sorrendtervezés, gyártás szakaszai, műveletek sorrendje, egyéb nem forgácsoló eljárások helye és szerepe a technológiai folyamatban Számítógéppel segített tervezés és megvalósításai 14. Gyártásinformatika, Integráció, CIM koncepció, gyártórendszer felépítése

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a gyártástechnológiai fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. Szeminárium: A gyakorlatok során a hallgatók üzemekben és műhelyekben tekintik meg a különböző technológiákat.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele az üzem és műhelylátogatásokon való részvétel. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: A kollokvium jegy megszerzésének feltétele, hogy az írásbeli vizsgán a gyakorlati és elméleti kérdéseket sikeresen megválaszolja a hallgató. Osztályozás: 40% alatt – elégtelen, 40-54% - elégséges, 55-69% - közepes, 70-85% - jó, 85-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

Előadásvázlatok (letölthetőek a Netpun rendszerből)


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Ajánlott irodalom:

Horváth-Markos: Gépgyártástechnológia, Műegyetemi Kiadó, 2000, Azonosító: 45018

Dr. Kardos János – Jósvai János: Gyártási folyamatok tervezése (SZIE Győr, HEFOP 3.3.1- P-2004-09-01.02/1.0) (Letölthető a Netpun rendszerből)

A tárgy címe:

Historikus vendéglátás

Tárgykód:

THVL7L

A tárgy jellege:

szabadon választható szakmai tárgy

Óraszám:

0+8

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Turizmus-Vendéglátás szak

A kurzus előfeltétele(i):

Vendéglátó- és szállodai ismeretek

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Magyar Márton Magyar Márton

Tanszék:

Turizmus Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja a szakmai alapozó tárgyakban (jellemzően a Vendéglátó ismeretben) elsajátított ismeretanyag kiegészítése, a különböző korok „vendégül látásának” bemutatása írott, képi és régészeti források alapján. Célkitűzés a XXI. századi gasztronómia alkalmazott tárgyi és gasztrokultúrai eszközeinek megismertetése is a hallgatókkal.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgyat választó hallgatók megismerkedhetnek historikus rendezvények szervezésével, előkészítésével. Az egyes korok jellegzetes ételeinek, italainak, szórakozási lehetőségeinek bekapcsolásával, a magyar nép hagyományainak meg-ismerésével, valamint a szakmúzeumok kutatási eredményeinek felhasználásával a historikus turizmus, a szakszerű historikus rendezvények biztosításával a turizmus-vendéglátás szakma fejlesztése elősegíthető. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló historikus rendezvényszervezési munka ellátására, jellemzően szervezői, supervisori szinten. A tárgy nagyban hozzájárul a társas kompetenciák (képességek és készségek) fejlesztéséhez, különösen a rendszerszemléletű gondolkodás, a lényegkiemelés, összefüggések meglátása, valamint a rendezvények során felmerülő munkaköri, szakmai kapcsolatok területén.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

242. A magyar történelem korszakainak áttekintése. A honfoglaló magyarok és a rokon kultúrájú népek étkezési kultúrája. 243. A közép-középkori magyar vendéglátás jellegzetességei. Vendéglátás a három részre szakadt Magyarországon I. (török hatások, Erdély) 244. Vendéglátás a három részre szakadt Magyarországon II. (barokk kor) Reformkori vívmányok a gasztronómiában. 245. Vendéglátás a legújabb korban (trendek). Modern kori gasztronómia sajátosságai (eszközök, konyhatechnológia) 246. Historikus rendezvények szervezési sajátosságai. Hungarikumok jelentősége a történelmi rendezvényeken 247. Vendéglátó értékesítési és technológiai alapismeretek I. (ételkészítés) Vendéglátó értékesítési és technológiai alapismeretek II. (éttermi vendéglátás) 248. Vendéglátó értékesítési és technológiai alapismeretek III. (rendezvény lebonyolítás)


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

249.

Intézménylátogatás

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából a hallgatók az előadás-vázlatokat megkapják. A tantárgy oktatásához és tanulásához e-book is rendelkezésre áll. Szeminárium: Célja az elemzési eljárások és értelmezések gyakorlati példákon keresztül történő megismerése. Alkalmazott módszerek: menüelemzések, rendezvények sajátosságainak áttekintése források alapján, intézménylátogatások (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, valamint történelmi konyhát vezető magyar étteremben)

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: (aláírás feltételei)   

részvétel a félévközi órákon (a TVSZ-ben engedélyezett hiányzásokkal), az intézménylátogatásokon való részvétel, a beadandó feladat határidőre történő elkészítése, leadása (min. 51%-os szinten).

Számonkérés módja: gyakorlati jegy A teljesítmény mérése a foglalkozásokon való jelenlét (a TVSZ-ben engedélyezett hiányzásokkal) és az aktív részvétel, ill. a választott beadandó feladat értékelése alapján történik. Kiscsoportos munkában elkészített házi feladatokra (historikus rendezvénytervek, menüelemzések) megajánlott jegy szerezhető. Javasolt a témakörök feldolgozása során a primer információszerzés eszközei közül a kiválasztott historikus étterem, rendezvény megfelelő dolgozójával folytatott személyes interjú, helyszínbejárás, illetve menüelemzés végzése az órai instrukciók alapján. A prezentáció során szemléltetésre képek és videó-felvételek is felhasználhatók. A vizsgaidőszakban írásbeli kollokvium méri a hallgatók tudását, akik nem szereztek megajánlott érdemjegyet, avagy azon javítani szeretnének. A hallgató teljesítményének minősítése – a fenti feladat/ok alapján százalékosan a következők szerint történik: 0 - 50% elégtelen (1) 51 - 60% elégséges (2) 61 - 70% közepes (3) 71 - 80% jó (4) 81 - 100% jeles (5) Az előadások anyaga Magyar Márton: Elektronikus tananyag a „Historikus vendéglátás” c. szabadon választható tantárgy oktatásához, Bp, HJF, 2010.

Kötelező irodalom:

27.

Ajánlott irodalom:

27. Szeleczky Arnold: Ínycsiklandó: Gasztronómiai fogalomtár- csemegéző a terített asztal művészetéből. Bp: Magyar Vendéglátók Ipartestülete, 2003. 207 p. 28. Lakó Elemér (szerk): Bornemissza Anna szakácskönyve 1680-ból. Bukarest: Kriterion, 1983. 285 p. 29. Szakmai honlapok és folyóiratok, magazinok (pl. Vendéglátás, A Vendég). 30. STB.

28.

A tárgy címe:

Idegenvezetés módszertana

Tárgykód:

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

2

Kreditpont:

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

Szak/szakirány:

Turizmus-vendéglátás/ BA Fsz

levelező


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Keszthelyi Csaba dr. Keszthelyi Csaba

Tanszék:

Turizmus Tanszék

A tárgy célja:

A hallgatók ismerjék meg az idegenvezetői munka szakmai fogásait, hogy képesek legyenek fogadni az országba érkező külföldi turistákat, valamint a belföldi túrákon (országjáráson) résztvevő magyar vendégeket. A kurzus során a hallgatók megismerkednek az idegenvezető személyével kapcsolatos követelményekkel, az idegenvezetői tevékenység jogi szabályozásával, a munka tárgyi, technikai feltételeivel, fő dokumentumaival, megismerik az idegenvezető feladatait kiutazó illetve beutazó csoportok mellett valamint a telepített idegenvezető speciális munkáját. A hallgatók gondoskodjanak a csoport részére megrendelt szolgáltatásokról, ismertessék az ország idegenforgalmi, kulturális, történelmi, művészeti értékeit, nevezetességeit magyar illetve idegen nyelven. Képesek legyenek kezelni a felmerülő problémákat, álljanak helyt a váratlan szituációkban, nehéz helyzetekben.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

250. Az idegenvezető helye és szerepe a turizmus rendszerében. Az idegenvezetői munka tárgyi, technikai feltételei, fő dokumentumai (forgatókönyv, program, voucher, utaslista, stb.). A programok fajtái, étkeztetés, fakultatív programok. 251. Az idegenvezetői tevékenység jogi szabályozása. Az idegenvezető kötelessége és jogai. Az idegenvezetői protokoll legfőbb szabályai. 252. Feladatok beutazás esetén. Előkészületi munka, csoport fogadása, érkezése, transzfer (alatti mondanivalók), a csoport elutazásával kapcsolatos teendők. A városnézés módszertana; buszos, gyalogos városnézés 253. A budapesti városnézés metodikája 254. Városnézés vidéken, múzeumlátogatás, tárlatvezetés 255. Az idegenvezető feladatai a kiutazó csoportok mellett. Előkészítés, felkészülés kiutazásra 256. Városnézés vidéken, múzeumlátogatás, tárlatvezetés 257. A telepített idegenvezetők speciális feladatai 258. Rendkívüli események az idegenvezetői munka során. A jegyzőkönyv készítés szabályai 259. Idegenvezetés templomokban és szakrális helyeken

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. A legfontosabb fogalmak, dokumentumok, módszerek, munkaterületek ismertetése. PPTprezentáció, vetítés. A félév folyamán több alkalommal gyakorlati városnézéseket tartunk.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Az előadásokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Megszerzésének módja: szóbeli és írásbeli felelet valamint a gyakorlati városnézésen való aktív részvétel. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

59. Kubesch Mária: Az idegenvezetés gyakorlata. Bp., KIT,2004.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Ajánlott irodalom:

101. 102. 103.

A tárgy címe:

Gál Gyöngyi: Idegenvezetés felsőfokos. Bp., KVIF, 1998. Wilhelm Pomp: Turisztikai menedzsment. Bp., Springer, 2000. Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll. Bp., KJK, 1991.

Informatika

Tárgykód:

BL-0-2003T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

0+8

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Magyarics Mónika PhD Magyarics Mónika, T.Nagy Judit, Szabó Tünde, Nagyné Csóti Beáta, Fehér Péter PhD

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja a gazdasági életben leginkább használt irodai alkalmazások bemutatása, felhasználási területeik és alkalmazási módjuk megismertetése.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy konkrét feladatok megoldására helyezi a hangsúlyt táblázatkezelők, adatbáziskezelők, szövegszerkesztők és prezentációs programok segítségével.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló feladatok megoldásához a legmegfelelőbb program kiválasztására, és abban készségszinten a feladatok lehető leghatékonyabb megoldására is. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: elemző képesség, logikus gondolkodás, problémamegoldás, rendszerszemlélet.

A kurzus témakörei:

141. Táblázatkezelés: Függvények alkalmazása gazdasági számításokban: dátumkezelő, matematikai, statisztikai, pénzügyi, logikai, adatbázis, kereső, szövegkezelő. Szűrés, rendezés, formázások, adatformátumok, relatív, abszolút és vegyes hivatkozások, automatikus kitöltés, feltételes formázás, ablaktábla rögzítése, képletmásolás. Grafikonok létrehozása. Nyomtatási beállítások a táblázatkezelőben. Adatátvitel más felhasználói szoftverekbe. 142. Adatbázis-kezelés: A relációs adatbázisok alapvető részeinek létrehozása és módosítása (táblázatok, lekérdezések, űrlapok, jelentések létrehozása és módosítása, adatok importálása). Adatátvitel más felhasználói szoftverekbe. 143. Szövegszerkesztés: Hivatalos dokumentumok szerkesztése. Tanulmányok formai követelményei és előállításuk - stílusok létrehozása és alkalmazásuk, tartalomjegyzék, tárgymutató, ábrajegyzék készítése, fedlap létrehozása, oldalszámozás, szakaszok definiálása, táblázatok használata. A hivatalos levél szabványformájának reprodukálása. Kördokumentumok készítése. Objektumok kezelése: kép, diagram, szervezeti diagram, WordArt, egyenlet, szabadkézi rajzok. Adatátvitel más felhasználói szoftverekbe. 144. Prezentációkészítés: A jó prezentációk ismérvei és alkalmazásuk egyéni módja. Diaminta, stílusok, animációk, áttűnések, objektumok kezelése. Nyomtatási beállítások a prezentációkészítőben. Adatátvitel más felhasználói szoftverekbe.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Oktatási módszerek:

Előadás: nincs Szeminárium: Célja az irodai alkalmazásokkal való munka konkrét feladatokon történő gyakorlása, és a hallgatók által a gyakorlatból hozott témához kapcsolódó problémák megbeszélése. Egy-egy téma általános ismertetése után a hozzá kötődő feladatlappal számítógépen a gyakorlati alkalmazás megismerése. Projektor használata a közös feldolgozáskor. További gyakorló feladatok az önálló és az otthoni munkához. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: A hallgatók két zárthelyit írnak: táblázatkezelés+adatbázis-kezelés, szövegszerkesztés+prezentációkészítés. Mindkettőnek legalább 60%-osnak kell lenni, együtt pedig el kell érjék a 60%-ot az érvényes gyakorlati jegyhez. Egy dolgozat az utolsó héten pótolható. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Csak azt a részt kérjük számon, melyből a szorgalmi időszakban nem megfelelő a teljesítmény szintje.

Kötelező irodalom:

7. A Neptun rendszerbe feltöltött tananyagok.

Ajánlott irodalom:

13. 14. 15. 16.

A tárgy címe:

http://informatika.gtportal.eu/ oldalon található tananyag első 7 témaköre Az MS OFFICE 2007 Súgója http://office.microsoft.com/hu-hu/ http://www.microsoft.com/en/us/default.aspx

Interkulturális marketing és kommunikáció L

Tárgykód:

A tárgy jellege:

Kötelezően választható, társadalomtudományi látókört bővítő tárgy

Óraszám:

8 / félév

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

3 és 5

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodás és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás

A kurzus előfeltétele(i):

Marketing alapismeretek

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr.Harsányi Ildikó

Tanszék:

Kereskedelem és marketing

A tárgy célja:

A tantárgy célja megismertetni a nemzetközi marketing fogalomrendszerét, elméletét és gyakorlatát, valamint a nemzetközi piacok eltérő és hasonló vonásait. A globalizáció, az üzleti élet nemzetköziesedése miatt kiemelt cél a kultúrák különbözőségeinek tárgyalása. Megvizsgáljuk, hogy a kulturális különbségek hogyan befolyásolják az egyes marketingmix elemek tervezését. A kurzus során hangsúlyosan elemezzük az üzleti,- és marketing kommunikáció témaköreit. Az előadásokon az elméletet napi példákkal illusztráljuk.


EDUTUS FŐISKOLA

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

2012/2013. I. félév

A nemzetközi piacra lépés stratégiái, sajátosságai. A makro,- és mikroelemzés fontossága, specialitásai. Nemzetközi üzleti gyakorlat, etikai kérdések. Az interkulturális kommunikáció ismeretének jelentősége, elsajátításának módszerei. A piaci alkalmazkodás technikái az egyes marketing mix elemek esetében. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a marketing diszciplínát nemzetközi környezetben alkalmazni. Alapvető annak megértése, hogy kultúraközi kommunikációban nélkülözhetetlen saját értékrendszerünk relativizálása, fontos a „másság” elfogadásának képessége ahhoz, hogy konfliktuskezelésünk sikeres legyen. A nemzetközi marketing fogalma, fokozatai, a marketing orientáció Változások a nemzetközi piacokon, marketing stratégiák 261. A kulturális környezet kiemelt jelentősége a nemzetközi üzleti életben. Mitől interkulturális a kommunikáció ? 262. A födrajzi, politikai és jogi környezet sajátosságai Nemzetközi üzleti gyakorlat. Üzleti szokások, üzleti etika. 263. A fogyasztói magatartás kulturális, társadalmi, gazdasági meghatározottsága. Interkulturalitás a szervezeti piacokon. 264. Külpiaci megjelenés. Piacválasztás, marketing stratégia, marketing-mix. 265. Termékpolitika. Pozícionálás, márkázás. Országeredet hatás. 266. Árpolitika. Árképzési módszerek. Globális, lokális árak, árdifferenciálás. Nemzetközi értékesítési csatornák. 8. A marketing kommunikációs mix sajátosságai nemzetközi piacokon.

A kurzus témakörei:

260.

Oktatási módszerek:

Előadás: A kurzus során a két képzési helyszínen párhuzamosan hallgatják a diákok az előadásokat a web segítségével. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. A korábbi gyakorlatnak megfelelően igyekszem az előadásokat interaktívvá tenni. Mondjanak ők is példákat, alkossanak véleményt. Ez különösen az interkulturális kommunikáció témaköreinél nélkülözhetetlen.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Az előadásokon való részvétel, valamint egy, a tanár által kiadott rövid, angol nyelvű szemelvény feldolgozása. Számonkérés módja: Írásbeli kollokvium Az aláírás, egyben a vizsgára jelentkezés feltétele, az írásbeli dolgozat beadása, amivel az érdemjegy 20 %-át el lehet érni. A vizsgaidőszakban írandó írásbeli dolgozat tartalmaz teszt kérdéseket és néhány rövid esszé kérdést. Összességében a teljes leadott tananyagról számot kell adni. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

60. Tóth Tamás: Nemzetközi marketing ( Akadémiai Kiadó 2008.) 61. Falkné Dr.Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció ( Perfekt Kiadó Budapest 2008.)

Ajánlott irodalom:

104. Rekettye Gábor - Fojtik János: Nemzetközi marketing ( Dialóg Campus kiadó 2003.) 105. Jean-Claude Usunier – Julie Anne Lee: Marketing across cultures ( Pearson Educational Ltd. Harlow, Essex 2009.)


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

KKV-k menedzselése

Tárgykód:

A tárgy jellege: D: Szakirány tárgy Óraszám:

14+0

Kreditpont:

4

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány: Gazdálkodási és menedzsment A kurzus előfeltétele(i):

Vállalati gazdaságtan

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Garaj Erika PhD Dr. Garaj Erika PhD

Tanszék:

Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célja megismertetni a hallgatókat a hazai KKV-k működési rendszerének, folyamatainak és környezetük egyes befolyásoló tényezőinek jellemzőivel.

A kurzus prog- Az előadások részletesen bemutatják a különböző KKV-k típusait és sajátosságait, a ramjának rövid vállalkozások környezetét. A hallgatók megismerik a vállalkozói szféra működtetéséleírása: nek szabályozását és a felmerülő komplex feladatokat. A tárgy egyrészt felkészíti a

hallgatókat a vállalkozásalapításra, a menedzsment elemzési eszközök alkalmazására, valamint az üzleti terv, a vállalkozási terv és a marketingterv elkészítésére. Emellett a kurzus kitér a vezetési és vállalkozási képességek fejlesztésére. A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

A hallgatók képesek lesznek a KKV-k működését befolyásoló alapvető tényezők beazonosítására, a változások szükségszerűségének felismerésére, emellett felkészülnek saját szakterületükön a menedzsment feladatok elvégzésére, mások munkájának irányítására, a vállalkozás tervezésére, alapítására, a vállalkozástámogatási források/szolgáltatások használatára. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: problémamegoldás, rendszerben való gondolkodás, kreativitás, összefüggések meglátása. 13. Vállalkozások értelmezése, fő típusai, jellemzői. A vállalkozási esettanulmány módszer jellemzői. Esettanulmány készítésének szempontjai. 14. Vállalkozási környezet. A vállalkozói szféra működtetésének szabályozása. 15. Hazai KKV szektor jellemzői – SWOT analízis. - Esettanulmány I. FIVOSZ és stakeholder környezetelemzés. 16. Kis- és középvállalkozások társasági és szervezeti formái. 17. Piaci versenystratégiák és alkalmazási lehetőségei. - Esettanulmány II. Inkubátorház 18. Vállalkozás alapítás elméleti és gyakorlati kérdései. - Esettanulmány III. Egy vállalkozás megalapítása. 19. Vezetési képességek és motivációk. A sikeres vállalkozói kompetenciák. 20. Üzleti terv. - Esettanulmány IV. Üzleti terv készítése. 21. Elemzési eszközök és módszerek. Marketingterv - Esettanulmány V. Marketingterv készítése. 22. Kis- és középvállalkozások gazdálkodása. Forrásteremtés. KKV innovációk. - Esettanulmány VI: Pénzügyi terv és költségvetés készítése. 23. Vállalkozásfejlesztési lehetőségek és támogató szolgáltatások. - Esettanulmány V.Edutus TTI esettanulmány 24. Hallgatói vállalkozások. - Esettanulmány VI. Spin off Vállalkozói klub


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva, továbbá a vállalkozási ismeretek gyakorlati alkalmazásának begyakorlása, tipikus KKV menedzsment feladatok és problémák megbeszélése.. Az előadás speciális WEB 2 alkalmazásokkal kiegészített ppt-prezentáció segítségével folyik. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából a hallgatók a Neptunból kinyomtatható előadáslappal érkeznek, melyen a feltüntetett vázlatot csak ki kell egészíteniük. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása, esettanulmány, projektfeladat, filmelemzés, helyzetgyakorlat, prezentáció. A könnyebb követhetőség és felkészülés érdekében a Neptunon közzétett eBook tartalmazza a tárgyalt esettanulmányok, gyakorlatok és önellenőrzési kérdések döntő többségét. Az eredményes munka feltétele az előzetesen hozzáférhetővé tett eBookban (Neptun) megadott szemináriumi feladatok, esettanulmányok nyomtatott (vagy online) verziójának szemináriumra való elhozatala, ill. feldolgozása. Szeminárium: nincs.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás:

A félévi munka elfogadásának feltételei az aláírás teljesítéséhez: A jelenléti követelményeknek való megfelelés. Legfeljebb 2 alkalommal való hiányzás megengedett. A hiányzás igazolása nem szükséges. A tárgy írásbeli kollokviummal zárul. A kollokvium alapját az előadásanyag, a szakirodalom és a szeminárium gyakorlati feladat (esettanulmány vagy üzleti terv készítése) képezi. Az elégséges kollokviumi jegyhez legalább 60%-os teljesítményt szükséges elérni. Az írásbeli kollokvium megkezdésének feltétele (vizsgabelépőként) a gyakorlati feladat bemutatása és a vizsgadolgozathoz való csatolása. Az írásbeli kollokvium 2 részből áll. I. Gyakorlati feladat (esettanulmány), II. Elméleti teszt. Az esettanulmány célja: a vállalkozási szemléletmód és módszereinek általános alkalmazása az előadás tematikája szerint. Elkészítési szempontjai: Tartalmi elvárások: KKV szituáció ismertetése, elemzéshez alkalmazott 3-5 kérdés az előadás tematika alapján, ezek megoldása. A hallgató esettanulmányként üzleti tervet is készíthet. Formai elvárások: 7-8 oldal, 12-es betűvel, szimpla sorközzel ill. ábrák igény szerint. Fedőlapra feltüntetendő az esettanulmány (vagy üzleti terv) címe, a hallgató neve, neptun kódja, szaka, beadás időpontja, évfolyama, és e-mail címe. Értékelési pontszám összesen 100 pont (100%), ezek megoszlása: 50 pont gyakorlati feladat és 50 pont elméleti teszt. Értékelési fokozatok: 100-91%= jeles, 90-81%= jó, 80-71%= közepes, 70-60%=elégséges, 59-0% = elégtelen.

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Garaj Erika: Vállalkozások menedzselése - esettanulmányok 1. (eBook), Edutus, Tatabánya/Budapest, 2012. Letölthető: Neptunon keresztül 6. Szirmai Péter - Klein Sándor: Üzleti tervezés - Üzleti gondolkodás - Induló vállalkozások tervezése, Edge 2000 Kft., Budapest, 2010. 7. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány e-learning tananyaga http://e-learning.seed.hu/tananyag/e-learning-tananyag 5.

14. Szenes G. (szerk.): Üzleti tanácsok kisvállalkozások számára, Pressonline, Bp. 2011 www.startupguide.hu és www.napi.hu/sug 15. Kállay L.-Imreh Sz: A kis-és középvállalkozás-fejlesztés gazdaságtana, Aula, Bp, 2004. 16. Gyulai László: Kis- és középvállalkozások üzletfinanszírozása, Saldo, Budapest, 2011. 17. Rekettye G.: Kisvállalati marketing. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008. 18. Ashton, R: Vállalkozói sikerkalauz - 1000 tipp kezdő és gyakorló vállalkozóknak, HVG Kiadó, Budapest, 2007. 19. Szügyi György: A vállalkozások, vállalatok működési hatékonyságának növelése, Humánpolitikai Szemle, 2011. (22. évf.) 3. sz. 10-14. old. 20. Szerb László - Ács, Zoltán J.: Vállalkozási tevékenység a világban és Magyarországon a globális vállalkozói index (GEI) alapján. Magyar Tudomány, 2010. (171. évf.) 10. sz. 1238-1251. old. letölthető: http://www.matud.iif.hu/2010/10/10.htm 21. Garaj E.: Best Practice of Innovative SMEs for Regional Development – European Review 1. Innovation for Business, 2o12.Vol. 2. Issue 1, pp. 10-11, ISSN 2062-8595


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Közgazdasági elméletek története

Tárgykód:

BN-2-A3007T

A tárgy jellege:

kötelezően választható társadalomtudományi alapozó tárgy

Óraszám:

8+0

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

III. és V.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Sárkány Péter dr. Sárkány Péter

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjék a közgazdaságtan legjelentősebb irányzatait, képviselőit, és képet kapjanak a közgazdaságtani elmélettörténet fejlődéséről a kezdetektől napjainkig. A kurzus keretében neves magyar közgazdászok életének bemutatására is sor kerül. Az oktatás keretében átfogó ismereteket kapnak a hallgatók egyes irányzatokról és neves külföldi és magyar közgazdászok munkásságáról. Az erre vonatkozó írásos anyag és a ppt a hallgatók rendelkezésére áll.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatók a gazdaság elméleti közgazdasági irányzatairól, kiemelkedő közgazdászok munkásságáról megfelelő áttekintéssel rendelkeznek. A tárgy nagyban hozzájárul a hazai és nemzetközi szakirodalomban való eligazodáshoz, valamint a különböző közgazdasági megközelítések gyökereinek, eltéréseinek, összefüggéseinek megértéséhez.

A kurzus témakörei:

13. Ókori gondolkodóktól a klasszikus közgazdaságtan kibontakozásáig: merkantilimus, kameralizmus, Petty és a fiziokraták. 14. Klasszikus polgári és vulgáris közgazdaságtan: Smith, Ricardo és Say, Malthus. 15. Marxista politikai gazdaságtan: Marx, Lenin. Revizionisták. 16. Szovjet viták és orosz közgazdák az 1920-as évektől. 17. Neoklasszikus közgazdászok: Walras, Menger, Jevons, Pareto, Marshall, Gossen. 18. A keynesi fordulat. 19. A monetáris ellenforradalmár, Friedman és hívei. 20. Modern kapitalizmus hívei és bírálói. 21. Alternatív közgazdaságtan: Schumacher, Sen, Korten. 22. Új irányzatok az elméleti közgazdaságtanban: új institucionalisták, a közösségi választás elmélete, új osztrák iskola, jogi közgazdaságtan, evolúciós közgazdaságtan. 23. Magyar közgazdasági irodalom az első világháborúig. 24. Magyar közgazdászok az első világháború után.

Oktatási módszerek:

Az előadások webináriumos képzés keretében zajlanak. Előadás: Az irányzatok, elméleti iskolák és neves közgazdászok gondolatainak, munkásságának ismertetése. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, amely a hallgatók számára már előzetesen elérhető, kinyomtatható.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Az előadásokon való részvétel. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Írásbeli kollokvium a félév teljes anyagából. Az írás- és szóbeli összteljesítmény értékelése: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Kötelező irodalom:

8. Sárkány Péter: A közgazdaságtan története (MÜTF, 2012., e-book, 85 old.) 9. Előadások anyaga. 10. Hallgatók által készített anyagok.

Ajánlott irodalom:

106. Mátyás Antal: A polgári közgazdaságtan története a marxizmus megjelenése előtt (Tankönyvkiadó, Budapest, 1973.) 107. Mátyás Antal: A modern közgazdaságtan története (Aula kiadó, Budapest, 1999.) 108. Alapművek, alapirányzatok. Gazdaságelméleti olvasmányok 1. (Szerk.: Bekker Zsuzsa, Aula Kiadó, 2000.) 109. Magyar közgazdasági gondolkodás. Gazdaságelméleti olvasmányok 2. (Szerk.: Bekker Zsuzsa, Aula Kiadó, 2002.) 110. Nagy közgazdászok az ókortól napjainkig (Kossuth Kiadó, Budapest, 1997.) 111. Közgazdasági Nobel-díjasok 1969-2004 (Szerk.: Bekker Zsuzsa, KJK Kerszöv, Budapest, 2005.) 6. Roger Backhouse: The Ordinary Business of Life. A History of Economics from the Ancient World to the Twenty-First Century (Princeton University Press; 2004.)

A tárgy címe:

Közgazdaságtan

Tárgykód:

BN-0-M1006T

A tárgy jellege:

kötelező elméleti-gazdasági alapozó tárgy

Óraszám:

10+10

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Műszaki alapképzés

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Sárkány Péter dr. Sárkány Péter

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célkitűzése, hogy mérnökök számára alapvető közgazdasági ismereteket nyújtson. A hallgatók képet kapnak a gazdaság mind „alulnézeti”, és mind „felülnézeti” vizsgálódásáról. A kurzus keretében olyan mikro- és makroökonómiai kérdések kerülnek megbeszélésre, amelyek egy műszaki területen elhelyezkedő szakember számára fontos lehetnek. A mikroökonómiai rész keretében a termeléssel, a költségekkel, a proftokkal és a piacszerkezetekkel kapcsolatos témákról lesz szó. A makroökonómiai „blokk”-ban a gazdaságok kiemelkedően fontos alapkérdései kerülnek tisztázásra. A szemináriumokon példamegoldásokkal, számításokkal támasztjuk alá a megismert összefüggéseket, emellett egyes témák részletesebb feldolgozására és megvitatására is sor kerül. A kurzus elvégzése után a hallgatók a gazdaság elméleti kérdéseinek fontosabb mikro- és makroökonómiai vetületéről. Emellett a közgazdaságtan alapnyelvezetét, fogalomrendszerét is megismerik, ami megkönnyíti a többi tantárgy elsajátítását. A tárgy nagyban hozzájárul a rendszerben történő gondolkodás, a lényegkiemelés, az összefüggések meglátása képességeinek fejlesztéséhez.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

15. Közgazdasági alapfogalmak. 16. A termelési függvény, és az abból származtatott parciális, skálahozadéki termelési függvény és az isoquant görbék. A termelési függvények kapcsolati rendszere. 17. Vállalati árbevétel, költségek és profitok. Vállalati költségfüggvények rövidtávon. 18. Vállalati kínálat tökéletes verseny esetén. Iparági kínálat. 19. Monopóliumok. A monopólium profitmaximuma, a monopólium társadalmi-


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Oktatási módszerek:

gazdasági hatásai. Árdiszkiminációs eljárások. Duopólium modellek, oligopólium és monopolisztikus verseny. Nemzetgazdasági (hagyományos és új típusú) mutatószámok. Pénz- és bankrendszer. Pénzkereslet és pénzkínálat. Állami költségvetés és eladósodás. Az állami beavatkozás eszközei: költségvetési és monetáris politika. Infláció. Munkanélküliség. Ciklikusság és gazdasági stabilizáció. Összefoglalás.

Az előadások és a szemináriumok nagycsoportos hagyományos oktatás keretében történnek. Előadás: A fogalmak, összefüggések és modellek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, amely a hallgatók számára már előzetesen elérhető, kinyomtatható. A tananyag megértését számos egyéb pdf-ben készített anyag segíti, amelyekhez a félév elején szintén hozzájuthatnak a hallgatók. Szeminárium: Az előadásokon elhangzottak mélyebb megbeszélése, az összefüggések, feladatok gyakorlása. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Az előadásokon és a szemináriumokon való részvétel. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Írásbeli kollokvium a félév teljes anyagából. Az elért teljesítmény értékelése: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

8. Sárkány Péter: Közgazdaságtani alapok (Dr. T.O.P. Kft., Bp. 2012., e-book) vagy: Mankiw, N. G.: A közgazdaságtan alapjai (Osiris, Budapest, 2011.) 9. Nagy A. – Sárkány P.: Közgazdaságtan I. Mikroökonómiai feladatgyűjtemény (Dr. T.O.P. Kft., Bp. 2010., e-book) – megadott részei 10. Nagy A. – Sárkány P.: Közgazdaságtan II. Makroökonómiai feladatgyűjtemény (Dr. T.O.P. Kft., Bp. 2011., e-book) – megadott részei 11. Előadáson elhangzott egyéb anyagok, kiegészítések. 12. „Kiegészítő anyagok a Mikro- és a makroökonómiához” pdf anyagok.

Ajánlott irodalom:

7. Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D.: Közgazdaságtan (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 8. Hirshleifer, Jack – Glaezer, Amihai – Hirshleifer, David: Price theory and applications (Osiris, 2009. ELTEcon sorozat) 9. Williamson, Stephen D.: Macroeconomics (Osiris, 2010. ELTEcon sorozat)

A tárgy címe:

Közgadásagtan I. Mikroökonómia

Tárgykód:

BN-0-A1003T

A tárgy jellege:

kötelező elméleti-gazdasági alapozó tárgy

Óraszám:

10+10

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Sárkány Péter dr. Sárkány Péter, Barócsi Zoltán

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célkitűzése, hogy az egyes gazdasági egységek (háztartás, vállalat) gazdálkodásának valamint az egyes részpiacoknak, ágazatoknak, termékeknek viselkedését, döntéseit, szabályait, modelljeit bemutassa. Tulajdonképpen a gazdaság „alulnézetből” történő vizsgálata a kurzus célja. A mikroökonómia a gazdaságot elkülönült egységek kapcsolataiként fogja fel. Ezért a tantárgy foglalkozik a termékek, szolgáltatások áralakulásával, fogyasztói optimalizációs döntési kérdésekkel, a termelés kialakításával a kedvező költség és profit szempontjából, az állam szerepvállalásával, illetve a külfölddel kapcsolatos kérdések egy részével. A tantárgy a gazdaság szereplőit, azok döntéseit vizsgálja. A kurzus elvégzése után a hallgatók a gazdaság elméleti kérdéseinek mikroökonómiai vetületéről, a szereplők döntési mechanizmusairól, valamint a piac működésének alapkérdéseiről megfelelő áttekintéssel rendelkeznek. Emellett a közgazdaságtan alapnyelvezetét, fogalomrendszerét is megismerik, ami megkönnyíti a többi tantárgy elsajátítását. A tárgy nagyban hozzájárul a rendszerben történő gondolkodás, a lényegkiemelés, az összefüggések meglátása képességeinek fejlesztéséhez.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

15. Közgazdasági alapfogalmak. A fogyasztói kereslet elmélete. 16. A fogyasztói választás kardinális és ordinális modellje, a közömbösségi görbék rendszere. 17. Speciális közömbösségi görbék. 18. Az ár- és jövedelemkorlát. Fogyasztói optimum a kardinális és ordinális modellekben 19. Az ár- és jövedelemváltozások hatása és szétválasztása. Piaci keresleti görbe. 20. A termelési függvény, és az abból származtatott parciális, skálahozadéki termelési függvény és az isoquant görbék. 21. A termelési függvények kapcsolati rendszere. 22. Vállalati árbevétel, költségek és profitok. Vállalati költségfüggvények rövidtávon. 23. A vállalat növekedési útja és a hosszú távú költségek. Költségfüggvények hosszú távon 24. Vállalati kínálat tökéletes verseny esetén. Iparági kínálat. 25. Monopóliumok. A monopólium profitmaximuma, a monopólium társadalmigazdasági hatásai. Árdiszkiminációs eljárások. 26. Duopólium modellek, oligopólium és monopolisztikus verseny. 27. Az inputpiac. Fogyasztók és vállalatok a munka- illetve a tőkepiacon. Tényezőpiaci egyensúly. 28. Az általános egyensúly. A csere és a termelés egyensúlya. A tisztán piaci módszerekkel nem megoldható gazdasági problémák.

Oktatási módszerek:

Az előadások és a szemináriumok webináriumos képzés keretében történnek. Előadás: A fogalmak, összefüggések és modellek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, amely a hallgatók számára már előzetesen elérhető, kinyomtatható. A tananyag megértését számos egyéb pdf-ben készített anyag segíti, amelyekhez a félév elején szintén hozzájuthatnak a hallgatók. Szeminárium: Az előadásokon elhangzottak mélyebb megbeszélése, az összefüggések, feladatok gyakorlása. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: nincs. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Egyrészt az írásbeli vizsga 50 %-os szinten való teljesítése, ami a szóbeli vizsgára való bocsátás feltétele. Másrészt szóbeli kollokvium a félév teljes anyagából. Az írás- és szóbeli összteljesítmény értékelése: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

11. Solt Katalin: Mikroökonómia (TriMester, Tatabánya, 2007.) 12. Sárkány Péter: Közgazdaságtani alapok (Dr. T.O.P. Kft., Bp. 2001.)


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

13. Nagy A. – Sárkány P.: Közgazdaságtan I. Mikroökonómiai feladatgyűjtemény (Dr. T.O.P. Kft., Bp. 2010., e-book) 14. Előadáson elhangzott egyéb anyagok, kiegészítések. 15. „Összefoglaló táblázatok a Mikroökonómiához” pdf anyagok. Ajánlott irodalom:

12. Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D.: Közgazdaságtan (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 13. Buchholz, T. G.: Új ötletek halott közgazdászoktól (Európa Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 14. Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon (KJK, Budapest., 2001.) 15. Mikroökonómia (Szerk.: Kopányi Mihály, Műszaki Könyvkiadó, Budapest., 2002.) 7. Hirshleifer, Jack – Glaezer, Amihai – Hirshleifer, David: Price theory and applications (Osiris, 2009. ELTEcon sorozat)

A tárgy címe:

Közgazdaságtan II. Makroökonómia

A tárgy jellege:

kötelező elméleti-gazdasági alapozó tárgy

Óraszám:

10+10

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

II.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Sárkány Péter dr. Sárkány Péter, Barócsi Zoltán

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célkitűzése, hogy a gazdaság egészének (ami nem az egyes egységek mechanikus összessége) működését elemezze. Azt is mondhatnánk, hogy a gazdaság „felülnézetből” való elemzése a kurzus célja. Az oktatás keretében összevont (aggregált) mutatókkal kerül leírásra a gazdaság állapota, a kibocsátás, a foglalkoztatottság és munkanélküliség kérdései, az árak és az infláció alakulása, a gazdasági növekedés és a hullámzások, az eladósodás, a piacbefolyásolás és a szabályozás. A tantárgy keretében a gazdaság működését, összefüggéseit, kapcsolódását, a meghatározó tényezőket, és azok szerepét tesszük vizsgálat tárgyává. Az ún. keynesi modell mellett röviden bemutatjuk a neoklasszikus megközelítést is. A kurzus elvégzése után a hallgatók a gazdaság elméleti kérdéseinek makroökonómiai vetületéről, a gazdaság átfogó nagy kérdéseiről megfelelő áttekintéssel rendelkeznek. Emellett a közgazdaságtan alapnyelvezetét, fogalomrendszerét is megismerik, ami megkönnyíti a többi tantárgy elsajátítását. A tárgy nagyban hozzájárul a rendszerben történő gondolkodás, a lényegkiemelés, az összefüggések meglátása képességeinek fejlesztéséhez.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

Tárgykód:

BN-0-A2003T

15. Alapösszefüggések, termék- és jövedelemáramlás a gazdasági szektorok között. 16. Fogyasztási kereslet, fogyasztási modellek. 17. Beruházási kereslet. Árupiac egyensúlyi kombinációi, az IS (beruházás-megtakarítás) függvény. 18. Pénzkereslet, vagyontartási döntések. Pénzkínálat. 19. Pénzpiac egyensúlyi kombinációi, az LM (pénzkeresleti-pénzkínálati) függvény. 20. Az összkeresleti függvény.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

A munkapiac. Az összkínálati függvény. Az árupiaci egyensúly. Az állami beavatkozás eszközei: költségvetési és monetáris politika. A neoklasszikus modell. A munkanélküliség. Az infláció. A Phillips-görbe. A stabilizációs politika lehetőségei és korlátai. Növekedés és ciklusok.

Oktatási módszerek:

Az előadások és a szemináriumok webináriumos képzés keretében történnek. Előadás: A fogalmak, összefüggések és modellek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, amely a hallgatók számára már előzetesen elérhető, kinyomtatható. A tananyag megértését számos egyéb pdf-ben készített anyag segíti, amelyekhez a félév elején szintén hozzájuthatnak a hallgatók. Szeminárium: Az előadásokon elhangzottak mélyebb megbeszélése, az összefüggések, feladatok gyakorlása. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: nincs. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Egyrészt az írásbeli vizsga 50 %-os szinten való teljesítése, ami a szóbeli vizsgára való bocsátás feltétele. Másrészt szóbeli kollokvium a félév teljes anyagából. Az írás- és szóbeli összteljesítmény értékelése: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

16. Solt Katalin: Makroökonómia (TriMester, Tatabánya, 2001.) 17. Sárkány Péter: Közgazdaságtani alapok (Dr. T.O.P. Kft., Bp. 2001.) 18. Nagy A. – Sárkány P.: Közgazdaságtan II. Makroökonómiai feladatgyűjtemény (Dr. T.O.P. Kft., Bp. 2011., e-book) 19. Előadáson elhangzott egyéb anyagok, kiegészítések. 20. „Kiegészítő anyagok a Makroökonómiához” pdf anyagok.

Ajánlott irodalom:

16. Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D.: Közgazdaságtan (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 17. Dietmar, M. – Solt, K.: Makroökonómia (AULA, Budapest, 2002.) 18. Hall, R. E. – Taylor, J. B.: Makroökonómia (KJK, Budapest, 1997.) 19. Simon András: Útmutató a makroökonómiához (Osiris, Budapest, 1999.) 20. Mankiw, N. G.: Makroökonómia (Osiris, Budapest, 1999.) 21. Buchholz, T. G.: A gazdaságon innen és túl (Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 22. Williamson, Stephen D.: Macroeconomics (Osiris, 2010. ELTEcon sorozat)

A tárgy címe:

Marketingkutatás

Tárgykód:

A tárgy jellege:

kötelező alapszak tárgy (C1)

Óraszám:

10+10

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing szak

A kurzus előfeltétele(i):

Marketing

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Kenéz András

Tanszék:

Kereskedelmi és Marketing Tanszék


EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy célja:

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

2012/2013. I. félév

A tárgy célja a marketingkutatással kapcsolatos alapfogalmak helyes és szakszerű értelmezése és rendszerezése mellett megismertetni a hallgatókkal a marketingmunkához szükséges információk tervezését, értékelését. A tárgy az alapfogalmainak megismertetése után a kurzus témaköreinél részletezett témakörökkel foglalkozik. Mindegyik témakör esetében nagy hangsúlyt fektetünk az elmélet alkalmazására, megjelenésére a mindennapi marketingmunkában. A kurzus eredménye: A hallgatónak képesnek kell lennie a későbbi tanulmányai során elvégzendő kutatási feladatok megtervezésére és lebonyolítására – ugyanakkor a hallgatók képesek lesznek a vállalati marketingmunkában felmerülő információ-igényt értékelni, kutatási tervet készíteni, kutatási ajánlatot összeállítani, elbírálni. Ismerni fogja a gazdálkodási folyamatok elemzésének alapvető módszereit, az üzleti vállalkozásokat befolyásoló külső és belső környezet, a piac szereplőit, a közöttük lévő kapcsolatrendszert. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: analitikus gondolkodásmód, rendszerszemlélet, tervezés, lényegkiemelés, összefüggések meglátása, prezentáció. 16. A marketingkutatás alapfogalmai: információ, vállalati probléma, MIR, marketingkutatás. A piackutatás a vállalati marketing gyakorlatában: az egyes marketingproblémákhoz, a fogyasztói márkák menedzseléséhez kapcsolódó kutatások. 17. Kutatási terv, kutatások tervezése. A marketingprobléma és a piackutatási probléma különbsége. A kutató és a döntéshozó szerepkör és az ebből adódó konfliktus. A kutatási célok tervezése. 18. A szekunder piackutatás típusai és felhasználási területei. A lehetséges források. A piacon megvásárolható kutatási termékek használata. Szindikált kutatások: médiakutatás, fogyasztói kutatások és kiskereskedelmi panelkutatás. 19. A primer kutatások módszerei. A kvalitatív és kvantitatív kutatás különbségei. A módszertan-választás kritériumrendszere. 20. A kvalitatív kutatások lebonyolítása. A vezérfonal elemei, és szerkesztése. A kvalitatív kutatás megszervezése: szűrőkérdőív, szervezés, résztvevők, a lebonyolítás. A moderátor szerepe. 21. Projektív technikák típusai és használata. Kvalitatív kutatási eredmények értelmezése. A kvalitatív kutatás prezentációja, az állítások alátámasztása. 22. A megkérdezéses piackutatások formái. A kvantitatív kutatás típusai közötti választás: az egyes célokhoz felhasználható eljárások. 23. Kérdőívszerkesztés: a kérdőív elemei, felépítése, logikája. Kérdéstípusok és használatuk. Befolyásolás a kérdőívvel. 24. Skálatípusok és a skálák összehasonlítása. A skálák tervezése és eredményük értelmezése. Tipikus kérdőívhibák. 25. Célcsoport-meghatározás és mintavételi alapfogalmak. Véletlen és kényelmi mintavételi módok. Választás a mintavételi technikák közül. A mintavételből eredő kutatási korlátok. 26. Terepmunka szervezése: szűrőkérdőív, kérdezőbiztosok kiválasztása és képzése. A minőség-ellenőrzés fázisai és módszerei, az hibák javításának lehetőségei. Adatfeldolgozás: kódolás és rögzítés. 27. Az adattisztítás szerepe, folyamata. Az adatfeldolgozás tervezése, leíró statisztikai módszerek. 28. A kutatási eredmények értelmezése, alátámasztása statisztikai eljárásokkal. A hipotézisek vizsgálata. Szignifikancia-tesztek. A statisztikai eredmények értelmezése. 29. A piackutatások eredményeinek bemutatása: vezetői összefoglaló, prezentáció és tanulmány készítése. Ábrák választása, szövegezés, követelmények. Prezentációs gyakorlat: előadásmód, prezentációs anyag készítése, felkészülés a prezentációra. 30. A hazai piackutatás piaca. Ajánlatkérés, az ügynökségválasztás kritériumai, kapcsolattartás. Etika és adatkezelés.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részletesebben

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az elmélet ismertetése élőszóban, előadásvázlat-prezentációs anyagokkal támogatva: előadás, magyarázat, megbeszélés, elbeszélés, szemléltetés (frontális osztálymunka). Az előadó áll elöl és beszél, a hallgatók meg igyekeznek felfogni a mondanivaló lényegét. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából az előadó lassan beszél. Szeminárium: Célja az elmélet értelmezése és átültetése a gyakorlatba. A hallgatók vagy a szemináriumvezető által a gyakorlatból piackutatási problémák megbeszélése: kutatástervezés, kvalitatív kutatás, kérdőívszerkesztés, adatfeldolgozás, prezentáció stb. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek, megbeszélés, vita, tanulói kiselőadások, projektmódszer, kooperatív oktatási módszerek, szimuláció, házi feladat kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása. A hallgatók aktív részvételét igényli.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel (legfeljebb három hiányzás megengedett). Elméleti részvizsga teljesítése az elvárt szinten. Számonkérés módja: gyakorlati jegy a beadott feladatok értékelése alapján. Kutatási terv, kvalitatív kutatás, kérdőívszerkesztés, kutatás lebonyolítása, elemzés, prezentáció. A végső jegy a leadási határidőktől függően a vizsgaidőszakban. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak végéig a beadott anyagok javításával javítható. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

2.

Ajánlott irodalom: lehetőleg legyen angol nyelvű irodalom is

6.

Veres-Hoffmann-Kozák: Bevezetés a piackutatásba (Akadémiai 2006.)

Naresh K. Malhotra: Marketingkutatás (Akadémiai Kiadó 2008.) // available in English: Marketing Research: An Applied Orientation 7. Gordon – Langmaid: Kvalitatív piackutatás (HVG Kiadó 1997.) // available in English: Contemporary Qualitative Market Research 8. Sajtos László – Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv (Alinea kiadó 2007.) 9. Síklaki István: A vélemények mélyén (Kossuth, 2006.) 10. Némethné Gál Andrea: Általános statisztika (Tri-Mester, Tatabánya, 2000.)

A tárgy címe:

Tárgykód:

Matematika I.

BL-0-M1001T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

10+10

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Műszaki menedzser/ Mechatronikai mérnök

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kovács Gergely Nagyné Csóti Beáta

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja a gazdasági, a mechanikai, áramlástani, elektromosságtani problémák modellezéséhez és megoldásához szükséges matematikai fogalmak, eljárások és matematikai szoftverek megismertetése.


EDUTUS FŐISKOLA 2012/2013. I. félév A tárgy a vektoralgebra, lineáris algebra, analízis alapfogalmainak, műveleteinek és eljárásainak megismertetése után azok gyakorlati alkalmazásainak bemutatásával foglalkozik. A kurzus során olyan alap jártasságok kialakítása folyik, amikkel a hallgatók gazdasági és fizikai folyamatok törvényszerűségeire, összefüggéseire matematikai modellt legyenek képesek felírni és a problémát megoldani. Több matematikai szoftver bemutatására is sor kerül a feladatmegoldások során. A tárgy által A kurzus elvégzésével a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gazdasági és fizikai élet adta feladatokra matematikai modellt felírni, elemezni, a megoldásokat elemezni. fejleszthető A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: rendszerben gondolkodás, kompetenciák: lényegkiemelés, összefüggések meglátása, modellalkotás, elvonatkoztatás és általánosítás.

A kurzus programjának rövid leírása:

A kurzus témakörei:

15. Vektorok, műveletek vektorokkal (vektorok összege, különbsége, skaláris szorzata, vektoriális szorzata, három vektor vegyes szorzata, alkalmazások) 16. Lineáris algebra, mátrixaritmetika (speciális mátrixok, műveletek mátrixokkal és műveleti tulajdonságok, determináns fogalma, inverz mátrix meghatározása, gazdasági alkalmazások: pl. technológiai mátrix) 17. Lineáris egyenletrendszerek, megoldhatóság kérdése (Homogén és inhomogén lineáris egyenletrendszer; Cramer-szabály) 18. Sajátérték-számítás 19. Elemi alapfüggvények és tulajdonságaik, függvénytani alapfogalmak átismétlése (lineáris, másodfokú fv., hatványfüggvények, exponenciális- és logaritmus függvények, trigonometrikus függvények, függvénytranszformációk, Függvények határértéke véges helyen és végtelenben (fogalom, szemléltetés, feladatmegoldás) 20. Differenciálszámítás, alapfogalmak, formális deriválás 21. A differenciálszámítás gazdasági alkalmazásai I. Szélsőérték-számítás (gazdasági és geometriai szöveges feladatok) 22. A deriválás alkalmazásai II.: Teljes függvényvizsgálat 23. Többváltozós függvények analízise, parciális deriválás, szélsőérték-számítás 24. Határozatlan integrál (Primitív függvény fogalma, alapintegrálok, integrálási szabályok, parciális integrálás, helyettesítéses integrálás) 25. Határozott integrál számítása (Newton-Leibniz formula, területszámítás, ívhossz számítás, forgástest felszíne és térfogata) 26. A félév feladatainak megoldása matematikai szoftverek segítségével I. EXCEL 27. A félév feladatainak megoldása matematikai szoftverek segítségével II. WINPLOT 28. A félév feladatainak megoldása matematikai szoftverek segítségével III. WOLFRAM ALPHA

Oktatási módszerek:

Előadás: fogalmak ismertetése, összefüggések felvázolása, szemlélet kialakítása műszaki jellegű példákon keresztül, szemléltetés matematikai szoftverek segítségével. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. Szeminárium: Célja a feladatmegoldási algoritmusok számpéldákon vagy szöveges feladatokon történő gyakorlása. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása. A feladatmegoldások részben papíron (80%), részben számítógéppel (20%) történnek.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A dolgozatok megírása és a házi feladatok beadása. Számonkérés módja: gyakorlati jegy, amit részdolgozatok és beadandó házi feladatok értékelésének összege határoz meg a következő módon: 3 db 29 pontos dolgozat megírása a félév során, a dolgozatírást megelőzően 1-1 házi feladat beadása (4, 4 és 5 pontos). A dolgozatok mindegyikének pontszáma csak akkor számít bele az összpontszámba, ha meghaladja a 10 pontot, egyébként a dolgozatot újra kell írni. A három dolgozat közül egy pótolható ill. javítható a szorgalmi időszakban. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható. A javítóvizsgán kötelező módon csak azokat a részeket kell újraírni, aminek a pontszáma nem haladta meg a 10 pontot. Az addig megszerzett többi pontszám nem évül el, de a vizsgaidőszakban akármelyik részdolgozatot újraírhatja a hallgató annak tudatában, hogy a meglévő eredményt esetlegesen le is ronthatja a próbálkozásával. A gyakorlati jegy összetevői: Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

7. 8. 9.

Obádovics J. Gyula: Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény, Scolar, Budapest, 2002. Obádovics J. Gyula – Szarka Zoltán: Felsőbb matematika, Scolar, Budapest, 2009 Csernyák L.: Analízis Matematika a közgazdasági alapképzés számára, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008. 10. Nagyné Csóti Beáta: Matematikai példatár, TRI Mester Bt., Tatabánya 2003


EDUTUS FŐISKOLA 2012/2013. I. félév 11. Bárczy Barnabás: Differenciálszámítás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004. 12. Bárczy Barnabás: Integrálszámítás Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2006.

Ajánlott irodalom:

5. 6. 7. 8.

A tárgy címe:

Sydsæter-Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula KVK., Budapest 2006. Gáspár Gyula: Műszaki matematika, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1968. K. Sydsaeter – P. Hammond: Essential Mathematics for Economic Analysis, Pearson Education Limited, 2006 www.mathworld.wolfram.com

Mérnöki alapismeretek

Tárgykód:

BL-0-M1004T

A tárgy jellege:

kötelező szakmai törzsanyag tárgy

Óraszám:

10+6/ félév

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

levelező

Szak:

Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kocsis László Tóth Mihály

Tanszék:

Műszaki Intézet

A tárgy célja:

A hallgatók számára, általános műszaki – ezen belül mérnöki - ismereteinek megalapozása, hogy a későbbiekben, tanulmányaikhoz megfelelő műszaki alapismeretekkel rendelkezzenek. Műszaki problémák, mérnöki szemléletű problémamegoldások bemutatása. Mértékegységek, SI rendszer, átváltások. Műszaki ábrázolás alapfogalmai. Gépek, gépcsoportok, hatásfok számítása. Energiaellátás alapvető kérdései. Környezetvédelem, fenntartható fejlődés. Logisztikai alapfogalmak, árú szállítás kérdései. Építészeti alapfogalmak. Közüzemi ellátórendszerek. Létesítménygazdálkodás fogalma. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak ismerniük kell a legfontosabb mérnöki jelenségekhez kapcsolódó alapfogalmakat, alaptételeket, elméleti összefüggéseket, törvényeket, valamint azok műszaki alkalmazási lehetőségeit. Összességében fejleszti a műszaki gondolkodást és szemléletmódot. A tanult ismeretek alapján a hallgató képes a tananyaghoz kapcsolódó műszaki problémák felismerésére és helyes megítélésére.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1.konzultáció: A gazdasági és a műszaki képzések sajátosságai, hasonlóságok, eltérések. A munkavégzések során történő együttműködések. Modellezés kérdései. Mennyiségek, mértékegységek, mértékegységrendszerek. Az SI mértékrendszer. Ezek alapegységei, kiegészítő egységei, származtatott mértékegységek. Legfontosabb összefüggések. Mérnöki alapfogalmak. Az alapvető mérnöki mértékegységeik, /Tömeg, súly, szögsebesség, fordulatszám, munka, nyomaték, energia,stb./ A mérnöki tevékenység alapvető törvényei. 2.konzultáció: A műszaki ábrázolás alapvető fogalmai. Nézetek, metszetek, axonometrikus ábrázolás. Gyakorlás. 3. konzultáció: Az energiaellátás alapvető kérdései. Elektromos energia előállítása, energiaellátó rendszerek, ipari energiaellátás. /Elektromos-energia, gáz, gőz, víz, sűrített levegő, mint alapvető energiahordozók./ Megújuló energiák. A gép fogalma. A gépek csoportosítása. A gépcsoport fogalma, alapvető fajtái, csoportosítása. Munkagépek, erőgépek, motorok, anyagtovábbítás. 4. konzultáció: Környezetvédelem, fenntartható fejlődés kérdései. Utak, vasutak, légi és vízi szállítások alapvető rendszere, ipari objektumon belül és azon kívül. Logisztikai alap-


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

fogalmak. A rendszerek üzemeltetése, legfontosabb jogszabályi háttér. 5. konzultáció: Az építő és mélyépítő mérnöki feladatok alapvető fogalmai, alapvető építészeti anyagok, szerkezeti elemek. Az építészeti tevékenységet alapvetően szabályozó jogszabályi háttér. Létesítménygazdálkodásról röviden. Közüzemi ellátó rendszerek. Vízellátás, csatornázás, hulladékgazdálkodás. Évközi feladat beadása. Évközi felmérő zárthelyi. Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a mérnöki alapismereti fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. Szeminárium: Célja a tanult elméletek és eljárások számpéldákon történő gyakorlása egyszerű műszaki problémák megoldása. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Értékelés a félévvégi összefoglaló zárthelyi dolgozat (60 %) és a beadott évfolyamfeladat (40%) alapján történik. Osztályozás: 40% alatt – elégtelen, 40-54% - elégséges, 55-69% - közepes, 70-84% - jó, 85-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

Az előadásokon készítet saját jegyzet, ill. az előadásokon bemutatásra kerülő előadásvázlat, példatár, stb, a NEPTUN rendszerben elérhető. 62. Dr. Iró Béla – Dr. Zsenák Ferenc: ÁLTALÁNOS GÉPTAN Jegyzet, Győr 2000

Ajánlott irodalom:

5. Pattantyús Ábrahám Géza: Gépek szerkezete és üzemtana. MK, 1992 6. Csengeri Pintér Péter: Mennyiségek, mértékegységek. MK, 1987 7. Vajda György: ENERGIATERMELÉS MA ÉS HOLNAP MTA Társadalomkutató központ Budapest 2004 8. Dr. Fazekas István András: VILLAMOSENERGIA RENDSZEREK RENDSZERSZÍNTŰ TERVEZÉSE I. Akadémiai Kiadó, Budapest 2006. 5. Urbánné Malomsoki Mónika – A területrendezés alapjai. SZIE, Gödöllő. 2002. 83 p 6. H.D. McGeorge:General Engineering Knowledge

A tárgy címe:

Műszaki fizika

Tárgykód:

A tárgy jellege:

kötelező természettudományos tárgy

Óraszám:

10+10/félév

Kreditpont:

4

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

levelező

Szak:

Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

Matematika II.

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Gács Iván Dr. Gács Iván

Tanszék:

Műszaki Intézet

A tárgy célja:

A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a legfontosabb hőtani és áramlástani jelenségekhez kapcsolódó alapfogalmakat, alaptételeket, elméleti összefüggéseket, törvényeket, valamint azok műszaki alkalmazási lehetőségeit. Összességében fejleszti a műszaki gondolkodást és szemléletmódot. Az oktatás célja továbbá, hogy a tanult ismeretek alapján a hallgató legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó műszaki problémák


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

felismerésére, helyes megítélésére és megoldására. A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

Hőtan. Alapfogalmak. Állapotegyenletek. A termodinamika főtételei. Ideális gázok egyszerű állapotváltozásai. Körfolyamatok. A hőterjedés alapvető formái. A vízgőz termodinamikai jellemzői és állapotváltozásai. Áramlástan. Folyadékok tulajdonságai. Kinematika. Áramlások leírása. A folytonosság tétele. Kinetika. Súrlódásmentes és súrlódásos folyadékok mozgásegyenlete. Hidrosztatika. Az áramlások hasonlósága. Lamináris és turbulens áramlás, határréteg. Hidraulika. Veszteségek meghatározása. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak ismerniük kell a legfontosabb hőtani és áramlástani jelenségekhez kapcsolódó alapfogalmakat, alaptételeket, elméleti összefüggéseket, törvényeket, valamint azok műszaki alkalmazási lehetőségeit. Összességében fejleszti a műszaki gondolkodást és szemléletmódot. A tanult ismeretek alapján a hallgató képes a tananyaghoz kapcsolódó műszaki problémák felismerésére, helyes megítélésére és megoldására.

A kurzus témakörei:

1.konzultáció: A hőtan tárgya, felosztása, alapfogalmai. A temodinamikai rendszer és környezete. A termikus állapotjelzők, a Gibbs-féle szabály. Anyagok hőtágulása. A termodinamikai egyensúly. A termodinamika nulladik főtétele. A termodinamika I. főtétele. A munka, a belső energia, a hőáram és a hőmennyiség. Az entalpia. Állapotegyenletek, gáztörvények. A hő, a hőmennyiség és a fajhő. 2.konzultáció: A termodinamika II. főtétele. Az entrópia. Ideális gázok egyszerű állapotváltozásai. A körfolyamatok. A termikus hatásfok. 3.konzultáció: A hőterjedés alapvető formái. A vízgőz termodinamikai jellemzői és állapotváltozásai Hőtani feladatok. 1. sz. zárthelyi dolgozat 4.konzultáció: Az áramlástan tárgya. A folyadékok tulajdonságai. Kinematika. Az áramlások leírása. A folytonosság tétele. Kinetika. Súrlódásmentes közeg mozgásegyenlete. Az Euler- és a Bernoulli- egyenlet. A Bernoulli-egyenlet alkalmazása. 5.konzultáció: Speciális alkalmazások. Hidrosztatika. A felületi feszültség. Az impulzustétel és alkalmazása. Súrlódásos közegek. Mozgásegyenlet. Áramlások hasonlósága.Lamináris és turbulens áramlások. Határrétegek. Hidraulika. A veszteségek meghatározása. Áramlásba helyezett testre ható erő. Áramlástan feladatok megoldása 2. sz. zárthelyi dolgozat

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a hőtani és az áramlástani fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. Szeminárium: Célja a tanult elméletek és eljárások számpéldákon történő gyakorlása egyszerű műszaki problémák megoldása. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a tanórákon elrendelt mértékben (70%) történő aktív részvételen túl az előírt 2 db (45 perces) zárthelyi dolgozat legalább elégséges (2) szintű eredménnyel történő megírása. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: A kollokvium jegy megszerzésének feltétele, hogy a szóbeli vizsgán kihúzott négy tételre rövid felkészülés után adott válasz értékelésre kerüljön a vizsgáztató által. A félév közben írt Hőtan és Áramlástan összefoglaló zárthelyi dolgozatok 30-30 %-ban, a szóbeli vizsga 40 %-ban határozza meg a vizsgajegyet. Osztályozás: 40% alatt – elégtelen, 40-54% - elégséges, 55-69% - közepes, 70-85% - jó, 85-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

112.

Dr. Író Béla: Hő- és áramlástan HEFOP jegyzet (Széchenyi István egyetem)


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Ajánlott irodalom:

113. http://www.freebookcentre.net/Physics/ThermoDynamics-Books.html 114. Michael J. Moran, Howard N. Shapiro: Fundamentals of Engineering Thermodynamics 115. 4./ Munson Young Okiishi:Fundamentals of Fluid Mechanics

A tárgy címe:

Műszaki mechanika

Tárgykód:

BL-0-2227T

A tárgy jellege:

kötelező természettudományos tárgy

Óraszám:

10+10/félév

Kreditpont:

8

Ajánlott félév:

II.

Tagozat:

levelező

Szak:

Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

Matematika I.

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kocsis László Tóth Gyula

Tanszék:

Műszaki Intézet

A tárgy célja:

A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a mechanikához kapcsolódó alapfogalmakat, alaptételeket, elméleti összefüggéseket, törvényeket, valamint azok műszaki alkalmazási lehetőségeit. Összességében fejleszti a műszaki gondolkodást és szemléletmódot. Az oktatás célja továbbá, hogy a tanult ismeretek alapján a hallgató legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó műszaki problémák felismerésére, helyes megítélésére és megoldására. Statika: Alaptételek, alapfogalmak. Síkbeli és térbeli erőrendszerek egyensúlya, ill. redukálása. A súlypont. A súrlódás. Az igénybevételek és az igénybevételi ábrák. Rácsos szerkezetek. Szilárdságtan: A húzó , hajlító és csavaró igénybevételek feszültségi és alakváltozási állapota. Síkidomok másodrendű nyomatéka. Egy- ill. többtengelyű feszültségi állapot. Feszültségelméletek. Kinematika: Az anyagi pont kinematikája. Alapfogalmak. Síkmozgás. A merev test kinematikája. A merev test síkmozgása. Kinetika: Az anyagi pont kinetikája. Alapfogalmak, alaptételek. Kényszermozgás. A relatív mozgás. Merev test kinetikája. A tehetetlenségi nyomaték. Síkmozgás. A kiegyensúlyozás. Lengéstan: Alapfogalmak. Egytömegű lengőrendszerek. Szabad, csillapított, súrlódással csillapított lengés. Gerjesztett lengőrendszerek. Kritikus fordulatszám. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak ismerniük kell a legfontosabb mechanikai jelenségekhez kapcsolódó alapfogalmakat, alaptételeket, elméleti összefüggéseket, törvényeket, valamint azok műszaki alkalmazási lehetőségeit. Összességében fejleszti a műszaki gondolkodást és szemléletmódot, alapozza a szaktárgyakat. A tanult ismeretek alapján a hallgató képes a tananyaghoz kapcsolódó műszaki problémák felismerésére, helyes megítélésére és megoldására.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A kurzus témakörei:

1. A mechanika tárgya, felosztása, alapfogalmai,a statika alaptételei, az erő statikai nyomatéka, az erőpár, általános síkbeli és térbeli erőrendszerek eredője ill. redukálása A súlypont meghatározása. 2. Kettő, három ill. négy erő egyensúlya, Kényszerek,Tartók, Egyensúly vizsgálata. Az igénybevétel fogalma. Az igénybevételi ábra. Feladatok. Egyszerű rácsos szerkezetek. Súrlódás. Kötélsúrlódás. Gördülő ellenállás. Fe 1. Feladat kiadása. Beadási határidő: 5. konzultáción 3. Alakváltozási és feszültségi állapot. A húzott rúd alakváltozási és feszültségi állapota. A hajlított rúd alakváltozási és feszültségi állapota. Síkidomok másodrendű nyomatéka. A tiszta nyírás. Hajlítás és nyírás. Kör és körgyűrű keresztmetszetű prizmatikus rudak csavarása . Kihajlás 2. Feladat kiadása. Beadási határidő: 6. konzultáción 4. Többtengelyű feszültségi állapot. Feszültségi Mohr – körök. Alakváltozási állapot Általános Hooke törvény. Feszültségelméletek. Feladatok. Castigliano tétele. 1.zárthelyi 5. Az anyagi pont kinematikája. Síkmozgás A merev test kinematikája. Síkmozgás. Az anyagi pont kinetikája. Alaptételek. Kényszermozgás. A relatív mozgás. Anyagi pontrendszer 3. Feladat kiadása. Beadási határidő: 7. konzultáción 6. A merev test kinetikája. Tehetetlenségi nyomaték. Alaptételek. Síkmozgás Tömegkiegyensúlyozás Ütközések vizsgálata, statikus és dinamikus kiegyensúlyozás 7. Egyszabadságfokú csillapítatlan szabad lengőrendszer. Csillapított szabad lengés. A Coulomb súrlódás csillapító hatása. A torziós lengés. A gerjesztett lengés. Több szabadságfokú lengőrendszerek. 2.zárthelyi

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a mechanikai fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. Szeminárium: Célja a tanult elméletek és eljárások számpéldákon történő gyakorlása egyszerű műszaki problémák megoldása. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Az aláírás megszerzésének feltétele a kötelező 3 házi feladat beadásán túl, az előírt 2 db (45 perces) zárthelyi dolgozat legalább elégséges (2) szintű eredménnyel történő megírása. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: A kollokvium jegy megszerzése írásbeli formában történik, ahol a példák számszerű megoldásán túl elméleti kérdéseket is helyesen kell megválaszolni. Osztályozás: 40% alatt – elégtelen, 40-54% - elégséges, 55-69% - közepes, 70-85% - jó, 85-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

116. 117.

Ajánlott irodalom:

Égert János-Pere Balázs:Mechanika Statika HEFOP jegyzet (Széchenyi István egyetem) Égert János-Jezsó Károly:Mechanika Szilárdságtan HEFOP jegyzet (Széchenyi István egyetem) 118. Égert János-Nagy Zoltán: Mechanika Mozgástan HEFOP jegyzet (Széchenyi István egyetem) 119. Égert János-Jezsó Károly: Mechanika Rezgéstan HEFOP jegyzet (Széchenyi István egyetem)

1. Csizmadia-Nándori: Statika Nemzeti Tankönyvkiadó 2. Csizmadia-Nándori: Szilárdságtan Nemzeti Tankönyvkiadó 3. Csizmadia-Nándori: Mozgástan Nemzeti Tankönyvkiadó


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Műszaki szaknyelv – L - Német

Tárgykód:

A tárgy jellege:

kötelező nyelvi tárgy

Óraszám:

0+20

Kreditpont:

2

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

LEVELEZŐ

Szak/szakirány:

Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

Nyelvi szintfelmérő

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Vogelné Takács Gabriella -

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja a német műszaki szaknyelv kifejezéseinek, szövegtípusainak, a németnyelvű országok jellemzőinek megismertetése, valamint a hallgatók nyelvtani biztonságának növelése, olvasás- és írás-, kifejező- és beszédkészségük fejlesztése.

A kurzus programjának rövid leírása:

A hallgatók megismerik és gyakorolják a műszaki élet, a műszaki leírások, a környezetvédelem, az alternatív energiaforrások, az információs technológia, a lézertechnika szókincsét, az ezzel kapcsolatos kifejezéseket, szövegtípusokat. A témákkal összefüggő nyelvtani szerkezetek gyakorlásával fejlesztjük szövegértési és szövegalkotási képességüket. A hallás utáni megértést autentikus hang- és videofelvételek, multimédiás eszközök segítségével fejlesztjük.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük hétköznapi és szakmai környezetben idegen nyelven tájékozódni, számukra ismerős helyzetekben hallott és írott szövegek megértésére, helyes értelmezésére, közepes nehézségű beszédhelyzetekben hatékony társalgásra és tájékoztatásra, összetettebb magán- és hivatalos levelek és más gyakoribb szövegek megfogalmazására, a fenti beszédhelyzetekben közvetítésre.

A kurzus témakörei:

Oktatási módszerek:

1. Unsere Welt am Anfang des neuen Jahrtausend - Satztypen Der Sonnenschirm der Erde hat ein Loch - Valenzverben 2. Strom aus Sonnenlicht – Tempora der Verben Informationsübertragung - Passivkonstruktionen 3. Datenübertragung durch Glasfasern - Relativpronomina Die Fabrik der Zukunft - Relativsätze 4. Der Transrapid – ein schwebender Zug - Funktionsverbgefügen Energiespender unter der Erde – Temporale Nebensätze Szeminárium: Kiscsoportos oktatás, váltakozva frontális- és csoportmunka ill. pármunka. Rendszeres önálló megszólalás az órákon, alkalmanként kiselőadások. A hallás utáni értés gyakorlása CD-k és multimédiás eszközök segítségével. Önálló otthoni munka.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel legalább az órák 50 %-án. Számonkérés módja: gyakorlati jegy Rendszeres számonkérés: minden alkalommal rövid dolgozat a friss tananyaghoz kapcsolódóan + egy összefoglaló dolgozat megírása a félév végén. Ezen kívül rendszeres írásbeli házi feladatok és otthoni felkészülés után szóbeli kiselőadások. A gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható a teljes félév anyagát magában foglaló dolgozattal. A gyakorlati jegy összetevői: a zárthelyi dolgozat: 60%,beadott házi feladatok 20%, órai szóbeli produkció 20 %. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

Zettl, Janssen, Müller: Aus moderner Technik und Naturwissenschaft. Ismaning, Max Hueber Verlag, 2006

Ajánlott irodalom:

Hering-Matussek-Perlmann-Balme: em-Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Hueber Verlag, Ismaning, 2002

www.dw.de www.studentweb.hu www.szotar.magyarnemet.hu

A tárgy címe:

Műszaki szaknyelv Angol I-III.

Tárgykód:

GSZNYL 1/1

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

0+20

Kreditpont:

2

Ajánlott félév:

3.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

szintfelmérő

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Balog Mónika nyelvtanár Balog Mónika, Papp Vanda

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

A kurzus programjának rövid leírása:

A tantárgy célja a hallgatók szakmai idegennyelv-tudásának elmélyítése, nyelvtani biztonságuk növelése, olvasás- és írás-, kifejező- és beszédkészségük magasabb szintre emelése, és a szakmai szókincs magas szintű bővítése. Módszere: kiscsoportos oktatás keretében a hallgatók megismerik, gyakorolják, elsajátítják az adott lecke szókincsét és nyelvtani anyagát, különös hangsúlyt fektetve a hallás utáni megértésre. Eredménye: magabiztosabb és választékosabb nyelvhasználat szóban és írásban, ami végső soron a sikeres szakmai előmenetel egyik kulcsa. A tárgy a témakörök megismerése mellett, a hallgatók nyelvi szintjének kiegyenlítésére törekszik, ezzel előkészítve a következő félév gördülékenyebb munkáját. A hangsúlyt a kommunikációra helyezzük, a piaci elvárások figyelembe vételével.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló kommunikációs helyzeteket megoldani. Kommunikációs képességeiket, és szakmai szókincsüket más tantárgyak tanulása során is jól alkalmazni.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

1. hét Job and work vocabulary: describing their previous and future career opportunities with the help of specified vocabulary, listening to job interviews, doing case studies in connection with job affairs. 2. hét Estimating quantities, specifications for vehicles: being familiar with describing trends and changes within the network of companies and surveys done by companies. 3. hét Machine parts vocabulary: being able to order machines and spare parts, describing problems occurring in manufacturing procedures. Seeing to case studies based on the topic. 4. hét Performance indicators: being able to describe performances, expressing different measuring results in English. 5. hét Malfunction adjectives, repair verbs: being able to express things malfunctioning, problems with machines or in the manufacturing procedures. 6. hét Numbers, notices and advertisements, metrics of a construction project 7. hét Parts and components of different machines 8. hét Hazards and safety precautions 9. hét Equipment vocabulary 10.hét Inventions, Warning expressions, Making suggestions 11. hét Terms of delivery 12. hét Inventors and inventions: presenting different famous innovators and innovations occurring in Hungary and all over the world, being able to talk about their ideas or machines.

Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részletesebben

Szeminárium: Kiscsoportos oktatás, váltakozva frontális- és csoportmunka, minél többször pármunka. Rendszeres önálló megszólalás az órákon, alkalmanként kiselőadások. (A módszertani fejlesztés eredményeként bővíthető, tárgyanként eltérő, változatos módszerek alkalmazhatók.)

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: Számonkérés módja: gyakorlati jegy Egy dolgozat megírása a félév során, melynél az elégséges szint a legalább 60%-os. A dolgozat pótolható ill. javítható a szorgalmi időszakban. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható a teljes félév anyagát magában foglaló dolgozattal. A gyakorlati jegy összetevőibe egyéb elemek is bekapcsolhatók, pl. beadandó házi feladat, órai röpdolgozat, prezentáció, házi dolgozat, csoportos feladatmegoldás értékelése, stb.) Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

7. 8. 9.

Vicki Hollet and John Sydes, Tech Talk 2005, Elementary Student's Book, Oxford University Press Articles from the internet and specialized technical news and magazines. Wikipedia

Ajánlott irodalom: 120. Lázár A. Péter – Varga György: Angol-magyar, magyar-angol szótár Aquila Kiadó, Budapest 2000, ISBN 963 679 125 2 lehetőleg legyen angol nyelvű irodalom is


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Gazdasági szaknyelv – Német IIII.

Tárgykód:

GSZNYL1/1

A tárgy jellege:

kötelező

Óraszám:

20

Kreditpont:

2

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

Középfokú (legalább B1 szintű) nyelvismeret

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Tóth Éva Aliné Dr. Peres Anna PhD, Tóth Éva, Vogelné Takács Gabriella

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a kurzus résztvevői középfokú általános nyelvi (szókincsbeli és nyelvtani) ismereteikre támaszkodva megismerkedjenek a német gazdasági szaknyelv alapvető szókincsével, fordulataival, általános szituációival. A kurzus feladata, hogy a hallgatók elsajátítsák az üzleti életben való fellépéshez, üzleti szituációkban való viselkedéshez (meghívás, bemutatkozás, szállásfoglalás, konferenciarészvétel, üzemlátogatás) valamint egy gazdálkodó vállalat bemutatásához (termék, szolgáltatás, vállalati célok, ágazat, vállalati struktúra, vállalati történelem) szükséges nyelvi eszközöket. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló, alapvető üzleti helyzetekben való német nyelvű kommunikációra. (verbális, nonverbális és paraverbális eszközök elsajátítása)

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

Oktatási módszerek:

1. Félév eleji megbeszélés Sind Sie Herr …? Wir haben für Sie reserviert 2. Das Programm wie folgt Eine Betriebsbesichtigung Was kann man hier machen? 3. Klausurarbeit, Bewertung Darf ich Sie einladen? Was stellt das Unternehmen her? 4. Unternehmen, Wirtschaftsbereiche, Branchen Wie groß ist das Unternehmen Unternehmensstruktur 5. Unternehmensgeschichte Klausurarbeit, Auswertung des Semesters A német, mint szakmai idegen nyelv elsajátításának rendkívül részletes és a legfrissebb metodikai háttérirodalmát felhasználva a kurzus során arra törekszünk, hogy eredeti német nyelvű szövegek, párbeszédek feldolgozása segítségével a kurzus résztvevői eljussanak az önálló szövegalkotásig.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol két hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak, emellett gyakran kerül sor kisebb dolgozatokra, lehetőségük nyílik házi dolgozatok, önálló prezentációk elkészítésére. Zárthelyi dolgozatok osztályozása: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% jeles.

Kötelező irodalom:

Jörg Braunert/Wolfram Schlenker (2011): Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs. Lehrbuch und Arbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

Ajánlott irodalom:

Német nyelvű, közgazdasági témájú nyomtatott és online sajtótermékek

A tárgy címe:

Gazdasági szaknyelv – Német II-IV.

Tárgykód:

GSZNYL

A tárgy jellege:

kötelező

Óraszám:

20

Kreditpont:

2

Ajánlott félév:

IV.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

A gazdasági szaknyelv I-III. kurzus sikeres teljesítése

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Tóth Éva Aliné Dr. Peres Anna PhD, Tóth Éva, Vogelné Takács Gabriella

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a kurzus résztvevői bővítsék német gazdasági szaknyelvi ismereteiket.

A kurzus programjának rövid leírása:

A kurzus feladata, hogy a hallgatók német gazdasági szaknyelvi ismereteikre támaszkodva megismerkedjenek egy német munkanyelvű vállalat szerkezetével és szakmai hierarchiájával, a német nyelvű országok betegbiztosítási rendszereivel, egy szállítmányozással foglalkozó cég munkájával, és a telefonon valamint e-mailen folytatott kommunikáció verbális, non-verbális és paraverbális eszközeivel. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló üzleti helyzetekben való német nyelvű kommunikációra. (verbális, non-verbális és paraverbális eszközök elsajátítása)

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

1. Félév eleji megbeszélés Die Firmenorganisation Wofür sind Sie zuständig? 2. Betrieblicher Arbeits- und Umweltschutz Frau Breuer wird krankgeschrieben Drei Krankenversicherungssysteme 3. Klausurarbeit, Bewertung Wie machen wir das? So machen wir das 4. Holen Sie die Personen bitte um 10 Uhr ab! Mit wem spreche ich am besten? Kommunikation ja- aber wie? 5. Guten Tag, hier spricht der Anschluss von… Klausurarbeit, Auswertung des Semesters

A kurzus témakörei:

Oktatási módszerek:

A német, mint szakmai idegen nyelv elsajátításának rendkívül részletes és a legfrissebb metodikai háttérirodalmát felhasználva a kurzus során arra törekszünk, hogy eredeti német nyelvű szövegek, párbeszédek feldolgozása segítségével a kurzus résztvevői eljussanak az önálló szövegalkotásig.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol két hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak, emellett gyakran kerül sor kisebb dolgozatokra, lehetőségük nyílik házi dolgozatok, önálló prezentációk elkészítésére. Zárthelyi dolgozatok osztályozása: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% jeles.

Kötelező irodalom:

Jörg Braunert/Wolfram Schlenker (2011): Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs. Lehrbuch und Arbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

Ajánlott irodalom:

Német nyelvű, közgazdasági témájú nyomtatott és online sajtótermékek

A tárgy címe:

Nemzetközi gazdasági ismeretek

Tárgykód:

BL-0-A3002T

A tárgy jellege:

kötelező tárgy

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

Levelező

Szak

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Turizmus-vendéglátás

A kurzus előfel-

nincs


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

tétele(i): Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Juhász Krisztina PhD Dr. Juhász Krisztina

Tanszék:

Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legalapvetőbb nemzetközi gazdasági folyamatokat, lényeges, hogy megértsék a folyamatokat alakító fő tényezőket, tisztában legyenek a globalizáció gazdasági és politikai következményeivel, a nemzetközi gazdasági élet szereplőinek átalakuló viszonyrendszerével. A tárgy a világgazdaság történeti korszakainak rövid jellemzését követően részletesen tárgyalja a globális gazdaság létrejöttét, annak meghatározó folyamatait. Hangsúlyosan kezeli a világkereskedelem és a működőtőke-befektetések legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseinek, a világgazdaság fő szereplőinek (Regionális gazdasági integrációk, fontosabb nemzetközi intézmények, államok, transznacionális vállalatok) megismerését. A kurzus elvégzése során a hallgatók olyan ismeretekre tesznek szert, melyek nélkülözhetetlenek a mindennapok, hazánkat is érintő nemzetközi gazdasági kérdéseinek megértéséhez, az alapvető (gazdasági és politikai) tájékozottsághoz. A kurzus során nagy hangsúlyt fektetünk éppen ezért arra, hogy nemcsak elméleti modellekkel, hanem a mindennapi, aktuális gazdasági-politikai kérdések beépítésével is serkentsük a hallgatókat önálló gondolatok, vélemény formálására. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: rendszerben gondolkodás, lényegkiemelés, összefüggések meglátása. 145. Világgazdaság és globalizáció (A világgazdaság korszakai, jellemzői. A Bretton woods-i rendszer. A globalizáció jelentése és jellemzői, eltérése a korábbi korszakokhoz képest. ) 146. A nemzetközi kereskedelem elméleti magyarázatai és néhány gyakorlati kérdése (Az abszolút előnyöktől a kompetitív előnyökig. Szabadkereskedelem vs.protekció? A nemzetközi kereskedelem területi és szerkezetei átrendeződése) 147. A nemzetközi pénzügyi rendszer működésének alapkérdései és főbb szervezetei (Nemzetközi pénzügyi folyamatok és azok jelentősége. IMF, Világbank) 148. A külföldi működőtőke-befektetések elméleti magyarázatai és gyakorlati kérdései (Hymer, Vernon, Dunning elmélete. A befektetések területi jellemzői: nemzetközi tőkebefektetők és befogadók 149. A nemzetköziesedés okai és módjai (A nemzetközivé válás elméletei: Az Uppsala modelltől az Üzleti hálózat modellig. A külpiacra lépés módjai, okai és következményei). A transznacionális vállalatok világgazdasági szerepe 150. A transznacionális vállalatok nemzetközi tevékenységének regionális hatásai (Globális vállalatok lokális beruházási döntései és azok hatása a lokális gazdaságra) 151. Az államok átalakuló szerepe a globalizálódó világban (Különböző állami reakciók a globalizációra, eltérő állami szerepfelfogás. A szuverenitás kérdése a globalizáció korában) 152. Magyarország helye a globális világban rendszerében (Magyarország nemzetközi kereskedelmi kapcsolatai . Külföldi működőtőke-befektetések és hatásai Magyarországon, a magyar vállalatok.) 153. Változó világgazdasági erőterek (USA, BRICS, EU) 154. A globalizáció gazdasági, társadalmi kérdőjelei (Globális társadalmigazdasági-környezeti kérdések. A fenntartható fejlődés kérdőjelei. Alternatív válaszok)

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Oktatási módszerek:

Az előadás célja az alapvető fogalmak és jelenségek elméleti ismertetése, aktuális példákkal alátámasztva. Az előadások célja az alapvető összefüggések megvilágítása. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, melyeket a hallgatók előre megkapnak, ezzel segítve az előadás követését, a jegyzetelést. Témakörtől függően végzünk esettanulmány feldolgozást csoportosan, egyes résztémák lezárásként, illetve a hallgatók előzetes tájékozottságának feléréshez a mind mapping módszert. Az oktató az egyes témákhoz különböző források, anyagok kijelölésével segíti az érdeklődő hallgatók tudásának mélyítését. A hallgatók érdeklődésüknek megfelelően előre egyeztetett témákban kutathatnak,melynek eredményét a konzultációk alkalmával szóban vagy írásbeli dolgozat formájában rögzíthetik. Ezek az önálló munkák a félévi értékelésbe beszámítanak, minőségtől függően maximum a vizsgapontok 50%-a kapható érte.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félév kollokviummal zárul. Az évközbeni kutatómunka a dolgozatba maximum 50%-os értékeléssel beszámítható. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 8089% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

8. Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai. Napvilág Kiadó, 2008. ISBN: 9789639697317 9. Simai Mihály: A világgazdaság a XXI. század forgatagában. Akadémia Kiadó, Budapest, 2008. ISBN: 9789630585149

Ajánlott irodalom:

7. Krugman, Paul R. – Obstfeld, Maurice: Nemzetközi gazdaságtan. Elmélet és gazdaságpolitika. Panem Kiadó, Budapest, 2003. ISBN: 9635453396 8. Mészáros Rezső és munkaközössége: A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010. Modern regionális tudomány sorozat. ISBN: 9789630589369 9. Peter Dicken Global Shift. Mapping the changing contours of the world economy. The Guilford Press, New York, London 2011.

Vizsgakurzus A tárgy címe:

Tárgykód:

Pénzügy

BN-0A2004T BL-0-A2004T

A tárgy jellege:

A2 Elméleti gazdaságtani alapozó tárgy

Óraszám:

0+0 (vizsgakurzus)

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

2

Tagozat:

nappali és levelező

Szak/szakirány:

GAM / KEM / NG / TUR / MÜSZ

A kurzus előfeltétele(i):

Vállalati gazdaságtan

Tárgyfelelős: Oktatók:

Dr. Nagy Gyula PhD Dr. Nagy Gyula PhD

Tanszék:

GAM


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

A tárgy célja:

A tantárgy célja a pénzügyi politika és főbb részterületeinek (monetáris és fiskális politika), továbbá a bankrendszer, valamint a nemzetközi pénzügyi rendszer működésének megismertetése. Ennek keretében a témakör szakmai fogalmi rendszerének elsajátíttatása, a hallgatók felkészítése a makroszintű pénzügyi jelenségek főbb összefüggéseinek önálló értelmezésére, elemzésére.

A kurzus programjának rövid leírása:

A hallgatók képet kapnak a pénz keletkezéséről és szerepéről a gazdasági körforgásban. Az egyes szektorok kölcsönös finanszírozási kapcsolatai mellett megismerik a pénzügyi közvetítő rendszer szereplőit és működésének sajátosságait, a monetáris irányítás eszközeit, valamint az államháztartás rendszerének felépítését és működését. Átfogó ismereteket szereznek a nemzetközi pénzügyi és elszámolási rendszerekről, a devizagazdálkodás alapösszefüggéseiről, a nemzetközi pénzügyi intézményekről, továbbá az értékpapírpiacok működéséről, valamint kiemelten a kötvény és részvény jellemzőiről.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a makroszintű folyamatoknak és azok kölcsönhatásainak felismerésére, értelmezésére, a pénzügyi fogalmak és kategóriák biztonságos és szabatos használatára. Mindez elősegíti és fejleszti a lényeglátást, a pénzügyi jelenségek mögött meghúzódó mélyebb összefüggések felismerésének képességét, továbbá javítja az elemzőkészséget és a helyes módszertani megoldások megválasztásával növeli az esélyét releváns következtetések levonásának.

A kurzus témakörei:

23.) A pénz fogalma és a pénzteremtés; pénzkínálat és pénzkereslet; 24.) A pénzügyi szektor közvetítő szerepe; az infláció; 25.) A bankrendszer felépítése; a monetáris irányítás rendszere; 26.) A kereskedelmi bankok műveletei (aktív, passzív, semleges, mérlegen kívüli); hitelek a nemzetközi bankgyakorlatban; 27.) Az államháztartás szerepe, felépítése; az államháztartás bevételei és kiadásai, az egyenleg és finanszírozása; 28.) Az államadósság és finanszírozása, a fiskális politika aktualitásai; 29.) A devizagazdálkodás alapjai; a fizetési mérleg felépítése és a nemzetközi elszámolások; 30.) Konvertibilitás; a magyar árfolyamrendszer; 31.) A nemzetközi pénzügyi rendszerek fejlődése a 2. világháborútól napjainkig; 32.) A nemzetközi pénzügyi intézmények, kiemelten az IMF, EBRD, BIS; 33.) Az Európai Unió pénzügyei; konvergencia folyamatok; az EU költségvetése, Magyarország és az EU 34.) A globális pénzügyi válság összetevői, válságkezelési tapasztalatok az EU-ban és Magyarországon 35.) Az értékpapírpiacok működése és csoportosítása; az értékpapírok sajátosságai, osztályozása, kiemelten a részvény, kötvény jellemzői;

Oktatási módszerek:

Mivel a tárgy vizsgakurzusként kerül meghirdetésre, ezért a hallgatók önállóan, egyénileg készülnek fel. Igény esetén, előre egyeztetett időpontban konzultációs lehetőséget biztosítunk a kurzust felvettek számára.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

Számonkérés módja: a vizsgaidőszakban 3 vizsgaalkalom keretében írásbeli kollokvium, 60%-os teljesítménykövetelmény mellett. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% – elégséges, 70-79% – közepes, 80-89% – jó, 90-100% – jeles


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Kötelező irodalom:

63. Balogh – Huszty – Losoncz – Solt: Bevezetés a pénzügyekbe (Makropénzügyek) Szerk. Dr. Nagy Gyula – Tri-Mester Bt. 2007. 64. Losoncz Miklós – Nagy Gyula: A globalizáció és a 2007-2011. évi pénzügyi válság – Tri-Mester Bt. 2011. 3. fejezet (40-55. oldal), 8. fejezet (166-180. oldal), 9. fejezet (181-194. oldal), 10. fejezet (195-219. o.) 65. M. Kohn: Bank és pénzügyek, pénzügyi piacok; Osiris Kiadó – Nemzetközi Bankárképző 1998 (633-58. o.) 66. Losonczi Csaba – Magyar Gábor: Pénzügyek a gazdaságban; Juvent, 1996 (324-340. oldal) 67. A Neptun-ból az előző félév során már letöltött előadásanyagok

Ajánlott irodalom:

121. Jaksity György: A pénz természete; Alinea Kiadó 2003, 2004 122. Pierre L. Siklos: Money, Banking, and Financial Institutions – Canada in the Global Environment, McGraw-Hill Ryerson, 2004 – 4th ed. 123. Dr. Huszti Ernő: Banktan, TAS-11 Kft. 124. P. R. Krugman – M. Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan – Elmélet és gazdaságpolitika; Panem 2003 125. Érsek Zsolt: Bevezetés a devizapiacokra; KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. 2002 126. http://www.asz.hu/ASZ/titkarsagi.nsf/0/9D79C8739596C0AFC12576CD004350 AB/$File/Pu_szemle_10_1.pdf 127. Dr. Décsy Jenő: Nemzetközi pénzügyek; BGF – UNIÓ – „Finance”, 2001 128. Magyarország konvergenciaprogramja 2011-2015. https://hirkozpont.magyarorszag.hu/hatteranyagok/konvergenciaprogram20110421

A tárgy címe:

Pénzügyi piacok

Tárgykód:

C3001T

A tárgy jellege:

C1 Kötelező alapszak tárgy

Óraszám:

10+10

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

3

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Gazdálkodási és menedzsment

A kurzus előfeltétele(i):

Pénzügy

Tárgyfelelős: Oktatók:

Dr. Nagy Gyula PhD Dr. Nagy Gyula PhD

Tanszék:

GAM

A tárgy célja:

A tantárgy célja egyrészt a pénzügyi közvetítés színterének, a pénzügyi piacok különféle fajtáinak, ezek működési sajátosságainak, valamint legfontosabb szereplőtípusainak megismertetése. Másrészt képet adni a pénzügyi eszközök legfontosabb fajtáiról, hozam és kockázati összefüggéseiről a befektetési döntések kialakítása során. Célja, hogy a hallgató rendelkezzen a komplex pénzügyi döntések meghozatalához alkalmas eszközrendszerrel, képes legyen a pénzügyi/közgazdaságtani érték számszerűsítésére. Sajátítsa el az alapvető pénzügyi technikákat, kezelje megfelelően a pénz időértékét, a kockázat és hozam összefüggéseit. Ismerje meg a pénz-és tőkepiaci termékeket, a különféle instrumentumok és pozíciók értékelési elveit és azok alkalmazásának céljait.

A kurzus programjának rövid leírása:


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a pénzügyi piacok működési törvényszerűségeinek felismerésére, egyes pénzügyi folyamatok, események mögöttes hatótényezőinek azonosítására, a hozam-kockázat fogalompárokban gondolkodó befektetői szemlélet érvényesítésére, megismerik és értelmezni tudják a pénz időértékének jelentőségét. A képzés során birtokába kerülnek azoknak a módszertani, számítási ismereteknek, amelyek segítségével a pénzügyi döntések megalapozhatók, a hozam és kockázat számszerűsíthető.

A kurzus témakörei:

Előadások: 267. A pénzügyi közvetítés lényege (közvetlen és közvetett tőkeáramlás) és rendszere. A pénzügyi eszközök, intézmények, piacok, ügyletek fő jellemzői 268. A pénzügyi eszközök értékelésének alapkérdései, és lehetséges módszerei. Az árazás alapelvei, a DCF formula és az NPV-módszer lényege, a tőkealternatívaköltség jelentősége. A befektetési döntések hozam-kockázat összefüggései, a kockázati prémium. A hozamgörbe. 269. A pénzügyi eszközök (alap- és származtatott termékek) típusai és jellemzőik. Az értékpapírok (alaptermékek) közgazdasági funkciója, jogi meghatározása és kategorizálása. 270. A kötvény jellemzői, típusai és pénzáramai. A kötvény árfolyamára ható tényezők (névleges kamatláb, piaci kamatláb viszonya és változása, az időtényező szerepe). A különböző típusú kötvények árazása. A bruttó és a nettó árfolyam. Kötvényhozam mutatók, a kötvény kamatláb érzékenysége és a duration. 271. A részvény szerepe, kibocsátása, fajtái. A részvény pénzáramai. A részvényárfolyam meghatározása, az általános osztalékértékelési modell. A részvények árazása. A részvény hozama, a PVGO értelmezése. 272. A kockázat és hozam összefüggései. A pénzügyi kockázat alaptípusai (egyedi és piaci kockázat) és mérőszámai (szórás, variancia, béta). Egyedi eszközök és portfoliók hozamának és kockázatának meghatározása idősorok és valószínűségi eloszlások alapján. A portfolió-diverzifikáció lényege. 273. Nevezetes portfoliók (a hatékony, a jól diverzifikált és a piaci portfolió) sajátosságai. A tőkepiaci árfolyamok modellje (a CAPM). A modell feltételrendszere, a tőkepiaci egyenes (CML), az értékpapír-piaci egyenes (SML) 274. Az értékpapírpiacok csoportosítása. Az elsődleges piac funkciói és jellemzői, a zártkörű és a nyilvános kibocsátás sajátosságai. A másodlagos piac jelentősége és típusai a koncentráltság foka alapján. A tőzsde szerepe és fajtái, a tőzsdei kereskedés folyamata. A tőzsdeindexek. A BÉT működése. 275. Határidős piacok és szereplőik a kockázathoz való viszonyuk alapján. A származtatott termékek típusai: a határidős (forward, futures) ügyletek, az opciók, a csereügyletek (swap-ok). A határidős ár/árfolyam és a határidős kamatláb meghatározása. 276. Az eladási (put) és vételi (call) opciók lényege és típusai. Az ügylet szereplői és pozícióik, a pozíció- és nyereségfüggvények értelmezése, a nyereségküszöb lényege. Az opciós díj, az opció értéke (belső érték, időérték). Az opciók értékelése (összetett pozíciók és put-call paritás). Szemináriumok: 36.) A pénz időértéke, jelenérték, jövőérték, kamatláb, diszkontláb, egyszerű és kamatos kamatszámítás és diszkontálás. A kamatfaktor és a diszkontfakor. 37.) Az éven belüli gyakoribb kamatfizetés kezelése, névleges kamatláb, effektív kamatláb, folytonos kamatláb. A törtidőszak kezelése. Feladatok különböző kamatfizetési gyakoriságokra. Váltóval, diszkontlábbal kapcsolatos feladatok. 38.) Speciális pénzáramok: örökjáradék, növekvő tagú örökjáradék definiálása, annuitás értelmezése és levezetése. Szokásos és esedékes annuitás jelenértéke és jövőértéke, halasztott annuitás jelenértéke. Példák. 39.) Pénzügyi eszközök árazása I. Kötvények: klasszikus, résztörlesztéses, kamatos kamatozó, elemi kötvény elméleti árfolyama. A kötvény bruttó és a nettó árfolyama. A nettó, bruttó, nominális és reálhozam összefüggései és számítása. A főbb kötvény hozamok. A DCF formula. Gyakorló feladatok. 40.) Pénzügyi eszközök árazása II. Részvények: az osztalék-értékelési modellek. A Gordon formula. A „g” meghatározása, „r” becslése Gordon formulával. Részvényárfo-


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

lyam több szakaszú cégek esetén. A részvény hozamának összetevői. A PVGO értelmezése, meghatározása. 41.) A kockázat. A hozam-kockázat összefüggései, a kockázat mérőszámai. Egyedi és piaci kockázat. A portfolió hozamának és kockázatának meghatározása, a diverzifikáció. A variancia-kovariancia mátrix. 42.) A CAPM, az értékpapír-piaci egyenes egyenlete. Feladatok a kockázat témaköréből. Arbitrázslehetőségek bemutatása. 43.) A határidős ár, árfolyam meghatározása, a korrigált prompt árfolyam. Devizák határidős árfolyama, a határidős kamatláb. 44.) Az opciók árazása. A call és put opció pozíció- és nyereségfüggvényei. A nyereségküszöb, az opció értéke. Összetett pozíciók. Oktatási módszerek:

Előadás: tanári dominanciájú ppt-prezentáció (vizuális elemekkel), aktuális piaci esetpéldákkal kiegészítve Szeminárium: tanári vezetéssel hallgatói dominanciájú feladat- és példamegoldások a pénzügyi termékeket érintő különféle pénzügyi alapszámítások készség szintű elsajátítása érdekében. Az egyes nagyobb témakörök lezárását követően a számonkérés/ellenőrzés zárthelyi dolgozat keretében történik.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: A félév ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul, amely többféle módon is megszerezhető. Az egyik lehetőség a szemeszter során megírt két zárhelyi részdolgozat együttesen legalább 60 százalékos teljesítése. Ezekre a dolgozatokra a félév során, előzetesen egyeztetett, tanórán kívüli időpontokban kerül sor. Az egyes részdolgozatok egyszer javíthatók, vagy pótolhatók. Aki nem írt/pótolt részdolgozatot, vagy a szemeszter során írt részdolgozatokkal nem sikerült megszereznie a gyakorlati jegyet, ezt a félév teljes anyagát lefedő írásbeli dolgozat 60 százalékos teljesítésével teheti meg. Ennek a kötelező megírására a vizsgaidőszak első hetében kerül sor. Akinek nem sikerül, vagy bármilyen okból nem írja meg, a gyakorlati jegye elégtelen. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: A sikertelen gyakorlati jegy a vizsgaidőszakban egy alkalommal írásbeli dolgozat keretében ismételhető a KTVSZ szabályai szerint. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% – elégséges, 70-79% – közepes, 80-89% – jó, 90-100% – jeles.

Kötelező irodalom:

68. Solt Katalin: Pénzügytan, HEFOP-SZE, 2006 – 1., 2., 3. fejezet http://users2.ml.mindenkilapja.hu/users/szolf-mfk-lev/uploads/penzugy.pdf 69. Pénzügyi politikák és pénzügyi piacok, 2007 – B/1., B/3., B/6. C/3. fejezet http://www.bgf.hu/szervezetiegysegek_bgf/rektoratus/FELNOTTKEPZKOZP/PALY AZATIIRODA/dokumentumok/ERASMUS_Virtual_campus/EVC_Materials_1/EVC _WP2_M8/Teaching_Materials/8_TM_HU_FPFM_Ill%C3%A9s.pdf 70. Losoncz Miklós – Nagy Gyula: A globalizáció és a 2007-2011. évi pénzügyi válság, Tri-Mester, Tatabánya, 2011. 2. fejezet (23-39. oldal), 4. fejezet (56-71. oldal) 71. Sulyok-Pap Márta. Vállalati pénzügyek példatár, Aula, Bp. 2000. (vagy későbbi)

Ajánlott irodalom:

129. Pénzügyi politikák és pénzügyi piacok, 2007 – C/1., C/2., C/4. fejezet http://www.bgf.hu/szervezetiegysegek_bgf/rektoratus/FELNOTTKEPZKOZP/PALY AZATIIRODA/dokumentumok/ERASMUS_Virtual_campus/EVC_Materials_1/EVC _WP2_M8/Teaching_Materials/8_TM_HU_FPFM_Ill%C3%A9s.pdf 130. F. Mishkin – S. Eakins: Financial Markets and Institutions: Global Edition, Mar, 2011 131. Bakonyi Zoltán – Dr. Décsy Jenő – Lauf László – Tasnádi Márta: Tőke és pénzpiacok, Perfekt, Bp. 132. Bodie/Kane/Marcus: Befektetések, Tanszék Kft. Bp. 1996. (vagy későbbi kiadás) 133. Brealy/Myers: Modern vállalati pénzügyek, Panem, Bp. 2005. 134. Dr. Décsy Jenő: Nemzetközi pénzügyek; BGF – UNIÓ – „Finance”, 2001 Egyetemi jegyzet. Bp. 2002 135. Fazakas Gergely – Gáspár Bencéné – Soós Renáta – Sulyok-Pap Márta: Pénzügyi számtan, Perfekt, Bp. 136. H. Hull: Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek, Panem, Bp.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

2000. 137. Jaksity György: A pénz természete; Alinea Kiadó 2003, 2004 138. M. Kohn: Bank és pénzügyek, pénzügyi piacok; Osiris Kiadó – Nemzetközi Bankárképző 1998 139. Száz János: Kötvények és opciók árazása, Universitas, Pécs, 2003.

A tárgy címe:

Projektmenedzsment

Tárgykód:

A tárgy jellege: kötelező alapozó tárgy B1: egységes üzleti képzési modul Óraszám:

10+6

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány: Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser A kurzus előfeltétele(i):

Vezetés, szervezés

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Garaj Erika PhD Dr. Garaj Erika PhD

Tanszék:

Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

A tantárgy alapvető célja megismertetni a hallgatókat a projektmenedzsment (PM) általános elméleti alapjaival, módszereivel, valamint gyakorlati alkalmazási területeivel. A kurzus prog- Az előadások részletesen bemutatják a különböző profilú projektek sajátosságait, a ramjának rövid projektek végrehajtása kapcsán a szervezetben felmerülő komplex feladatokat. A szeleírása: mináriumokon célirányos projektfeladatokban alkalmazzák a tanult módszereket. A tárgy egyrészt felkészíti a hallgatókat a projektben történő közreműködésre (minden BA szak), másrészt megalapozza a speciális projektmenedzsment tanulmányokat (projektmenedzsment szakirány). A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban proA tárgy által fejleszthető jektekben való közreműködésre és projekt részfeladatok elvégzésére; projektdokumenkompetenciák: tációban előforduló projektmenedzsment jellegű tartalmak (projektadatok, indikátorok, mutatók) megértésére, szakmailag korrekt értelmezésére és felhasználására; valamint a tárgy keretében tanult ismeretek problémamentes alkalmazására más tárgyak tanulása során. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: problémamegoldás, rendszerben való gondolkodás, kreativitás, összefüggések meglátása, csapatban való együttműködés. A tárgy célja:

A kurzus témakörei:

13. A projektmenedzsment elméleti keretei, a projekt értelmezése, alapelvei, sikerkritériumok, projekttipológia, projektfázisok, a projektciklus általános modellje, projektindítás, projekttervezés, projektmegvalósítás, projektzárás. Projektmenedzsment és szervezeti stratégia. - Esettanulmányok: Köt.irod. Garaj E.(2012): 1.2. Biotechnológiai projekt I-II. + 10-48. old. és 69-79. old. 14. A projekt külső és belső környezete, aktuális projektkörnyezeti elvárások, hagyományos és projektszervezetek, szervezetelemzési módszerek, a projekt stakeholdereinek elemzése. - Esettanulmányok: Köt. irod. GE: 1.3. Zöld projekt, 1.4. Vizsgafilm projekt + 48-67. old. 15. Projektmonitoring és kontrolling, célja, befolyásoló tényezői, kontrolling eszközök, mérföldkövek, indikátortípusok (SMART, QQTTP) – Esettanulmány: Köt.irod. GE: 2.1.Szoftvermarketing projekt I.-II. + 85-100. old. 16. A projekttervezés logikai keretmódszerének fő lépései, problémaelemzés, a projekt cél-


EDUTUS FŐISKOLA

17.

18.

19.

20.

21. 22.

23.

24.

2012/2013. I. félév

rendszere, stratégia és alternatívák elemzése, stratégia kiválasztása. - Esettanulmány: Köt. irod. GE: 2.2. Balatoni bringa projekt + 102-113. old. Főbb projekttervezési technikák és eszközök, problémafa és célfa, feladatlebontás technikái, időütemezés, időtervezési és hálótervezési technikák, kritikus út (CPM), erőforrások. - Esettanulmány: Köt. irod. GE: 2.4. Fesztivál projekt, Filmkészítési projekt +130-155. old. Projektkockázatok, interdependenciák, kockázatprofil, kockázatkezelési eljárások, projektkrízis kezelése és projekt felfüggesztési helyzetek. - Esettanulmány: Köt. irod. GE:2.5. Lakásfelújítási projekt + 157-178.old. Projektterv és a megvalósíthatósági esettanulmány készítése. - Esettanulmány: Köt. irod. GE: + 3.2.CERN projekt, 3.3. Környezetbarát irodaház projekt + 180-218. old. A projektek operatív vezetése, a projekt hierarchiája, szerepek, feladatok és felelősségek, projektmenedzseri kompetenciák, hatáskörök, vezetői stílus, eseményorientált vezetés. - Esettanulmány: Köt. irod. GE: 4.1. Innovációs projekt + 259-284. old. Változások kezelése, változáskezelési terv, konfliktus- és stressz kezelése a projektben. - Köt. irod. GE: 285-298. old. Projektkoordináció és kommunikáció, projektdokumentáció és informatikai támogatása. - Esettanulmány: Köt. irod. GE: 44. PROSPECTS projekt, Hálózatfejlesztési projekt + 300-311. old. Projektmarketing célja, eszközei és alkalmazása a gyakorlatban. - Esettanulmány: Köt. irod. GE: 4.5. Zöldház projekt + 312-315. old. + Aj. irod: A. Payne (2007): 29-33., 388-393., 404-415. old. A projekt disszeminációja. - Esettanulmány: Köt. irod. GE: Projektzáró konferencia + 315-327. old.

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás speciális WEB 2 alkalmazásokkal kiegészített ppt-prezentáció segítségével folyik webináriumi keretek között. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából a hallgatók a Neptunból kinyomtatható előadáslappal érkeznek, melyen a feltüntetett vázlatot csak ki kell egészíteniük. Szeminárium: Célja a projektismeretek gyakorlati alkalmazásának begyakorlása, tipikus projektmenedzsment feladatok és problémák megbeszélése. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása, esettanulmány, projektfeladat, filmelemzés, helyzetgyakorlat, prezentáció. A könnyebb követhetőség és felkészülés érdekében a Neptunon közzétett eBook tartalmazza a tárgyalt esettanulmányok, gyakorlatok és önellenőrzési kérdések, multimédiás linkek és tanulási segédletek döntő többségét. Az eredményes munka feltétele az előzetesen hozzáférhetővé tett eBookban (Neptun) megadott szemináriumi feladatok, esettanulmányok nyomtatott (vagy online) verziójának szemináriumra való elhozatala, ill. feldolgozása.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás:

A félévi munka elfogadásának feltételei az aláírás teljesítéséhez: A jelenléti követelményeknek való megfelelés. Legfeljebb 2 alkalommal való hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy összetevői: 1. Egy zárthelyi dolgozat 2. A félév elején kiválasztott témában egyéni vagy csoportos projektterv készítése Gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozat és a gyakorlati feladat (projektterv) együttes min. 60 %-os teljesítésével szerezhető. Beszámítás alapja: (1) Elmélet: 50 pont - Az utolsó előadáson megírandó zárthelyi dolgozat, amelynek alapja az előző előadásokon elhangzottak és a megadott szempontok alapján önállóan feldolgozandó szakirodalom. (2) Gyakorlat: 50 pont – projektterv: 50 pont (tartalmi kidolgozottság, forma) Figyelem! Aktuális projekt(pályázati) anyag elkészítésével a kurzus teljes egészében teljesít-


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

hető az oktatóval való egyeztetés alapján. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható a teljes félév anyagát magában foglaló írásbeli vizsgával a KTVSZ szerint. A tárgy ötfokozatú értékeléssel zárul: 100-91%= jeles, 90-81%= jó, 80-71%= közepes, 70-60%=elégséges, 59-0% = elégtelen. Értékelési pontszám összesen 100 pont (100%). Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom:

8. 22. 23. 24. 25. 26.

Garaj Erika: A projektmenedzsment elmélete és gyakorlata, (eBook), Edutus, Tatabánya/Budapest, 2012. Letölthető: Neptunon keresztül, 327 old.

A. Payne: CRM-kézikönyv, HVG Kiadó, Bp, 2007. 29-33. o, 388-393. o, 404-415. o. Görög Mihály: Projektvezetés, Aula, Budapest, 2008. Roland Gareis: Projekt? örömmel! HVG Kiadó, Budapest, 2007. Eric Verzuh: Projektmenedzsment, 2. kiad., HVG Kiadó, Budapest, 2006. Kendrick, Tom:101 Project Management Problems and How to Solve Them: Practical Advice for Handling Real-World Project Challenges, Amacom, 2011.

A tárgy címe:

Statisztika I.

Tárgykód:

BL-0-2013T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

12+8

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

II.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Némethné Dr. Gál Andrea PhD Brunner Zsuzsanna, Piroska László

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja a gazdasági életben leginkább használt leíró statisztikai mutatók és elemzési eljárások bemutatása, az egyes módszerek felhasználási területeinek és alkalmazási módjának, feltételeinek megismertetése. A tárgy a statisztika alapfogalmainak megismertetése után a leíró statisztika alapmutatóival, a kapcsolatvizsgálati módszerekkel, valamint az indexszámítás és a standardizálás témakörével foglalkozik. Mindegyik témakör esetében nagy hangsúlyt fektetünk az eredmények szakmailag pontos értelmezésére, elemzésére. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló statisztikai jellegű tartalmak (adatok, táblák, ábrák, mutatók) megértésére, szakmailag korrekt értelmezésére és felhasználására; a tárgy keretében tanult ismeretek problémamentes alkalmazására más tárgyak tanulása során; statisztikai jellegű információigényük szabatos megfogalmazására; statisztikai adathalmazok rendszerezésére, áttekinthető megjelenítésére; az alkalmazható elemzési módszerek helyes kiválasztására, az elemzés végrehajtására és az eredmények értelmezésére. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: rendszerben gondolkodás, lényegkiemelés, összefüggések meglátása.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

277. A statisztika fogalma, feladatai. Sokaságok (álló-mozgó, diszkrét-folytonosaggregált, véges-végtelen) és ismérvek (minőségi-mennyiségi-területi-időbeli) jellemző. Mérési skálák (nominális-ordinális-intervallum-arány) jellemzői. 278. A statisztikai sorok (egy és több sokaságra vonatkozó) szerkesztése. A statisztikai táblák típusai, dimenziószáma. A grafikus ábrázolás alkalmazásának lehetőségei, funkciója, az ábrák típusai.


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

279. A mennyiségi sorok vizsgálata: abszolút és relatív gyakorisági és értékösszeg sorok, kumulált sorok. A koncentráció fogalma, elemzése (Lorenz-görbe). 280. A viszonyszámok (területi összehasonlító, dinamikus, megoszlási, koordinációs, intenzitási) fajtái, kiszámításuk, összefüggéseik és alkalmazásuk. 281. Helyzeti (módusz, medián) és számított középértékek (számtani, mértani, harmonikus, négyzetes és kronologikus átlag) kiszámítása és alkalmazása. 282. Szóródási és aszimmetria mutatók (terjedelem, átlagos abszolút eltérés, szórás, relatív szórás, Pearson-féle mutató) kiszámítása és alkalmazása. 283. A kapcsolatvizsgálat alapfogalmai: az ismérvek közötti kapcsolat fogalma, a kapcsolat típusai az ismérvek mérési szintje szerint, a kapcsolat szorossága. 284. Az asszociációs kapcsolat elemzése: khí-négyzet mutató, Cramer és Csuprov-féle asszociációs együttható, alul- és felülreprezentáció meghatározása és értelmezése. 285. A vegyes kapcsolat elemzése: szórásnégyzet-felbontás, szóráshányados, varianciahányados kiszámítása és értelmezése. 286. Az érték-, ár- és volumenindex kiszámítása aggregát- és átlagformában (számtani és harmonikus átlagforma). Az indexek közötti összefüggés. 287. Standardizálás különbségfelbontással és indexszámítással. A kiszámított indexek és különbségek értelmezése. 288. A két indexkör összefüggése és együttes alkalmazása. Oktatási módszerek:

Az oktatás webináriumok keretében zajlik. A foglalkozásokon sor kerül egyrészt a a fogalmak és módszerek elméleti ismertetésére példákkal alátámasztva, másrészt – az időkeret korlátaihoz alkalmazkodva – a fontosabb típusfeladatok gyakorlására. Az előadás pptprezentáció segítségével folyik. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából a hallgatók a Neptunból kinyomtatható előadáslappal érkeznek, melyen a feltüntetett vázlatot csak ki kell egészíteniük, a képletek és adatok előre nyomtatott formában szerepelnek. A tárgyhoz kapcsolódó virtuális térben a hallgatók számára elérhetővé teszszük - az előadáslapok mellett - a teljes tananyag ppt-prezentációját, minta feladatsorokat, valamint a felületen lehetőség van fórum keretében kérdezni, konzultálni.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

Számonkérés módja: gyakorlati jegy Három dolgozat megírása a félév során, melynél az elégséges szint a legalább 60%-os összteljesítmény. A három dolgozat közül egy pótolható ill. javítható a szorgalmi időszakban. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható a teljes félév anyagát magában foglaló dolgozattal. A gyakorlati jegy összetevői: Három részvizsga dolgozat, melyek súlya sorrendben: 30%-40%-30%. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

72. Némethné Gál Andrea: Általános statisztika, Tri-Mester, Tatabánya, 2000. 73. Nagy Anikó: Általános statisztika példatár, Tri-Mester, Tatabánya, 2002.

Ajánlott irodalom:

140. Kerékgyártó Györgyné – Mundruczó György – Sugár András: Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági, üzleti elemzésekben, Aula Kiadó, Budapest, 2001. 141. Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH, 2004. 142. Keresztély Tibor – Sugár András – Szarvas Beatrix: Statisztika közgazdászoknak – Példatár és feladatgyűjtemény, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. 143. Mario F. Triola: Elementary Statistics. New York: The Benjamin Cummings Publishing Company, Inc., 1989.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Tárgykód:

Statisztika II.

BL-0-2028T

A tárgy jellege:

kötelező módszertani alapozó tárgy

Óraszám:

12+8

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás

A kurzus előfeltétele(i):

Statisztika I., Gazdasági matematika II.

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Némethné Dr. Gál Andrea PhD Némethné Dr. Gál Andrea, Piroska László

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja a statisztikai következtetés alapfogalmainak, módszereinek és gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy keretében sor kerül a mintából való következtetés módszertani alapjainak ismertetésére, az erre épülő becslési és hipotézisvizsgálati módszerek legfőbb fajtáinak bemutatására, majd az idősorelemzés valamint a korreláció- és regressziószámítás alapvető módszereinek tárgyalására. Mindegyik témakör esetében nagy hangsúlyt fektetünk az eredmények szakmailag pontos értelmezésére, elemzésére. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a statisztikai következtetési módszerek helyes megválasztására, az elemzés végrehajtására és az eredmények értelmezésére, valamint a tárgy keretében tanult ismeretek problémamentes alkalmazására más tárgyak tanulása során. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: analitikus gondolkodás, lényegkiemelés, összefüggések meglátása.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

17. Mintavételi alapfogalmak. A mintavételi eljárások áttekintése: véletlenen és nem véletlenen alapuló eljárások. 18. A statisztikai becslés alapfogalmai. A becslőfüggvény és tulajdonságai. Pontbecslés. 19. Az alapsokasági várható érték, szórás és arány intervallumbecslése. 20. A mintanagyság, a pontosság és a megbízhatóság összefüggése. 21. A hipotézisvizsgálat alapfogalmai. A próbafüggvény és tulajdonságai. A hipotézisvizsgálat lépései. A hipotézisvizsgálat során elkövethető hibák. 22. Várható értékre, arányra és szórásra irányuló egymintás próbák. 23. Ismérvek kapcsolatára vonatkozó próbák: függetlenségvizsgálat, varianciaanalízis. 24. Idősorok elemzése egyszerűbb elemzési eszközökkel: dinamikus viszonyszámsorok, átlagok, átlagos abszolút és relatív változás. 25. Trendszámítás: mozgó átlagolású trend, analitikus trendszámítás (lineáris és exponenciális trendfüggvények). 26. A szezonalitás vizsgálata: additív és multiplikatív modell esete. 27. A véletlen hatás vizsgálata: additív és multiplikatív modell esete. 28. Extrapoláció és interpoláció idősorok alapján. 29. A korrelációs kapcsolat elemzésének egyszerűbb módszerei: előjel-korreláció és rangkorreláció. 30. Kétváltozós lineáris korreláció- és regressziószámítás (kovariancia, korrelációs és determinációs együttható, lineáris regressziófüggvény). 31. Kétváltozós nemlineáris korreláció- és regressziószámítás (exponenciális és hatványkitevős regressziófüggvény, korrelációs index). 32. Extrapoláció regressziófüggvények segítségével.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Oktatási módszerek:

Az oktatás webináriumok keretében zajlik. A foglalkozásokon sor kerül egyrészt a a fogalmak és módszerek elméleti ismertetésére példákkal alátámasztva, másrészt – az időkeret korlátaihoz alkalmazkodva – a fontosabb típusfeladatok gyakorlására. Az előadás pptprezentáció segítségével folyik. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából a hallgatók a Neptunból kinyomtatható előadáslappal érkeznek, melyen a feltüntetett vázlatot csak ki kell egészíteniük, a képletek és adatok előre nyomtatott formában szerepelnek. A tárgyhoz kapcsolódó virtuális térben a hallgatók számára elérhetővé teszszük - az előadáslapok mellett - a teljes tananyag ppt-prezentációját, minta feladatsorokat, valamint a felületen lehetőség van fórum keretében kérdezni, konzultálni.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

Számonkérés módja: gyakorlati jegy Három dolgozat megírása a félév során, melynél az elégséges szint a legalább 60%-os összteljesítmény. A három dolgozat közül egy pótolható ill. javítható a szorgalmi időszakban. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható a teljes félév anyagát magában foglaló dolgozattal. A gyakorlati jegy összetevői: Három részvizsga dolgozat, melyek súlya sorrendben: 30%-40%-30%. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

74. Némethné Gál Andrea: Általános statisztika, Tri-Mester, Tatabánya, 2000. 75. Nagy Anikó: Általános statisztika példatár, Tri-Mester, Tatabánya, 2002.

Ajánlott irodalom:

144. Kerékgyártó Györgyné – Mundruczó György – Sugár András: Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági, üzleti elemzésekben, Aula Kiadó, Budapest, 2001. 145. Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH, 2004. 146. Keresztély Tibor – Sugár András – Szarvas Beatrix: Statisztika közgazdászoknak – Példatár és feladatgyűjtemény, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. 147. Mario F. Triola: Elementary Statistics. New York: The Benjamin Cummings Publishing Company, Inc., 1989.

A tárgy címe:

Tárgykód:

Szálloda üzemtan

BBL-3-D5017E00 (ea.) és BBL-3-D5017S01 (gyak.)

A tárgy jellege:

kötelező Szállodai menedzsment szakirány tárgy

Óraszám:

10+10

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Turizmus-Vendéglátás szak / Szállodai és térségi turizmus szakirány

A kurzus előfeltétele(i):

Vendéglátó- és szállodai ismeretek Turizmus társadalmi és gazdasági alapjai

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Magyar Márton Magyar Márton

Tanszék:

Turizmus Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjek a szálloda üzemeltetés napi gyakorlati feladataival, a különféle munkahelyek és munkakörök tartalmával, teendőivel.

A kurzus programjának rövid leírása:

A félév során az alábbi területek kerülnek ismertetésre: Front Office, Housekeeping, F&B, háttér-tevékenységek, kiegészítő folyamatok, szállodai biztonság, egészségturizmus és szálloda kapcsolódási pontok, családbarát üzemeltetés, ellenőrzés a szállodában.


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gyakorlatban előforduló szállodai munkaterületek ellátására, akár beosztott, akár középvezetői szinten. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: rendszerben gondolkodás, lényegkiemelés, összefüggések meglátása, szakmai kapcsolatok a szállodaiparban és ehhez kapcsolódó társas kompetenciák.

A kurzus témakörei:

289. Személyi feltételek a szállodai tevékenységben I. a.) a személyzet kiválasztásának általános szempontjai, b.) a személyzet kiválasztásának szakmai szempontjai, c.) a Munka Törvénykönyvének vonatkozásai. 290. Személyi feltételek a szállodai tevékenységben II. a.) a dolgozókkal szembeni általános elvárások, b.) a dolgozókkal szembeni speciális elvárások, c.) a közép- és felsővezetőkkel szemben támasztott követelmények, d.) a szállodai személyzet csoportosítása különböző szempontok szerint. 291. Személyi feltételek a szállodai tevékenységben III. a.) a (csúcs)vezetők alkalmassága és feladatkörei; b.) a döntés és a vezetés feladatai, c.) vezetői típusok a szállodában. 292. Az ergonómia szerepe a mindennapokban és a munkaszférában: a.) az ergonómia fogalma, célja, feladata, b.) az ergonómia fejlődéstörténete, c.) az antropometria szerepe a munkahelyek ergonómikus kialakításában, d.) a munkahelyi környezet vizsgálata (világítás, színek, zaj, mikroklíma). 293. Viselkedéskultúra a szállodában: a.) illem-etikett-protokoll-magatartás-erkölcs fogalmi tisztázása, b.) társasági megnyilatkozási formák a szállodákban. 294. Ergonómia a szállodai tevékenységben: a vendéglátó és szállodai szolgáltatói folyamatok ergonómiai követelményei – vendég és dolgozói oldal. 295. Szállodai munkakörök – Room’s Division: a.) földszinti (Front Office) munkakörök, b.) emeleti munkakörök, c.) irányító, ellenőrző, vezetői munkakörök. 296. Munkaszervezés a vendégciklusok alapján I. Vendégciklusok és a Front Office feladatok: a.) a Front Office helye és szerepe a szállodai szervezetben, általános feladatok, b.) érkezés előtt (I. ciklus), érkezés (II. ciklus), c.) tartózkodás (III. ciklus), utazás (IV. ciklus), d.) az egyes ciklusok jellemző munkafeladatai, szakmai szervezésük. 297. Munkaszervezés a vendégciklusok alapján II. Vendégciklusok és a Housekeeping feladatok: a.) a Housekeeping helye és jelentősége a szálloda szervezetében, általános feladatok, b.) érkezés előtt (I. ciklus), érkezés (II. ciklus), tartózkodás (III. ciklus), utazás (IV. ciklus) jellemző munkafeladatai, s azok szakmai szervezése. 298. Szállodai munkakörök – Vendéglátás üzemegység: a.) a vendéglátó munkakörökkel szemben támasztott speciális követelmények, b.) a vendéglátó munkakörök csoportosítása, c.) az F&B és Banketing üzemegység felépítése, jellemző munkafeladatai, s szervezésük. 299. Munkaszervezés a Vendéglátás területén: a.) a Vendéglátás üzemegység helye és jelentősége a szálloda szervezetében, b.) a Vendéglátás üzemegység általános feladatai, c.) a szállodai ellátási lehetőségek (reggeli, Room Service, panziós rendszer, stb.). 300. Kiegészítő folyamatok és Egyéb szolgáltatások a szállodákban: a.) kiegészítő folyamatok helye és jelentősége a szálloda szervezetében, b.) karbantartás, rekonstrukció és fejlesztés a szállodában - Engineering & Maintenance, c.) egyéb (vendég)szolgáltatások a szállodában. 301. Biztonság a szállodákban: a.) rendészeti feladatok, tulajdon- és vagyonvédelem, b.) tűzvédelem, munkavédelem, egészség- és balesetvédelem a szállodában. 302. Egyéb szolgáltatások a szállodákban II. Guest Relation Management / Guest Service jelentősége a szállodában 303. Egészségprofilú szállodai gyakorlati vonatkozások: a rekreációs és sportturisztikai szolgáltatások, a gyógyászat és a wellness megjelenése, szerepe a XXI. század szállodaiparában, működtetése a hazai szállodákban. 304. Marketing – Értékesítés - Disztribúció – Szobafoglalás I.: a.) a szállodai értékesítés szervezete, célja, feladata, csatornái, b.) a szállodai szobák foglalása „Distribution – Reservation” 305. Marketing – Értékesítés - Disztribúció – Szobafoglalás II.: c.) az on-line disztri-


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

búció előnyei, d.) a szobafoglalási rendszerek működtetésének alapelve, elemei, e.) szállodai szobaár-rendszerek, árstratégia, ár szegmentáció. 306. Ügyviteli folyamatok a szállodaiparban. 307. Családbarát menedzsment-koncepció a szállodaiparban: a.) a családbarát gondolkodásmód kialakulásának szükségessége, okai; b.) a „családbarát” fogalom meghatározása; c.) család-, baba- és gyermekbarát szolgáltatások; d.) Best Practice: TUI Family katalógus; Kinderhotels, Familotel, Kolping Hotel; e.) a Smiley minőségi jelrendszer adaptálása Magyarországra – Balatoni levél. 308. Ellenőrzés a szállodaiparban: a.) az ellenőrzések tárgya, b.) az ellenőrzések típusa: szakmai, funkcionális, kiemelt funkcionális ellenőrzések, c.) belső ellenőrzés: a management irányításával, tulajdonosi ellenőrzések, d.) külső ellenőrzés: állami-, önkormányzati- és érdekképviseleti ellenőrzések, e.) • az ellenőrzési módszerek gyakorlata a szállodákban: célellenőrzés, részleges ellenőrzés, szúrópróba szerinti ellenőrzés, átfogó ellenőrzés, mystery shopping, vendégkérdőívek, illetve vendégpanaszok, panaszlevelek értékelése. Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából a hallgatók az előadás-vázlatokat megkapják. Folyamatban van a tantárgyhoz az e-book megírása is. Szeminárium: Célja az elemzési eljárások és értelmezések szállodai gyakorlati példákon keresztül történő megismerése. Alkalmazott módszerek: a kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása (egyes szállodai üzemegységek operatív működtetése bizonyos házakban), valamint szállodalátogatás Budapest jelentősebb 3-, 4- és 5-csillagos egységeiben.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: (aláírás feltételei)   

részvétel a félévközi órákon (a TVSZ-ben engedélyezett hiányzásokkal), a kötelező szállodalátogatásokon való részvétel, a beadandó feladat határidőre történő elkészítése, leadása és szóbeli bemutatása.

Számonkérés módja: szóbeli kollokvium A teljesítmény mérése a foglalkozásokon való jelenlét (a TVSZ-ben engedélyezett hiányzásokkal) és az aktív részvétel, ill. a választott beadandó feladat (PowerPoint bemutató és „Vezetői összefoglaló” Word dokumentuma) értékelése alapján történik. Javasolt a témakörök feldolgozása során a primer információszerzés eszközei közül a kiválasztott szálloda megfelelő dolgozójával folytatott személyes interjú. A prezentáció során szemléltetésre képek és videó-felvételek is felhasználhatók. A vizsgaidőszakban szóbeli kollokvium méri a hallgatók tudását, amely definíciókat és rövid, kifejtős kérdéseket (az egyes szállodai területekről) is tartalmaz. A hallgató teljesítményének minősítése – a fenti két részfeladat egyszerű számtani átlagolásával - százalékosan a következők szerint történik: 0 - 50% elégtelen (1) 51 - 60% elégséges (2) 61 - 70% közepes (3) 71 - 80% jó (4) 81 - 100% jeles (5)

Kötelező irodalom:

29. Az előadások anyaga. + Vadas Gábor, dr.: Szálláshelyek, szállodák, KIT, Bp., 2006. 30. Győrffy Anna: Szállodatan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2004. 31. dr. Szalók Csilla- Fehér Tamásné: Szállodai ügyvitel, BGF KVIFK, Budapest. 32. dr. Szalók Csilla- Fehér Tamásné: Controlling a szállodaiparban, BGF KVIFK, Bp. 33. Magyar Márton: Szállodaipari aktualitások napjainkban, Magyarországra fókuszálva. In.: Jandala Csilla, Dr. (főszerk.): Acta Periodica 8. kötet. „A Magyar Tudomány Ünnepe – Összhang – Tudomány a gazdaságban és a társadalomban”. CD-kiadvány, Edutus Főiskola, Tatabánya-Budapest. pp. 182-202. 34. Gondos Borbála – Magyar Márton: Szállodai vendégelégedettség hatása az életminőségre. Budapest, Kodolányi János Főiskola – MTA Földrajztudományi Kutatóintézet – Magyar Földrajzi Társaság, „III. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium - Jól(l)ét és turizmus: utazók, termékek és desztinációk a boldogság és a boldogulás kontextusában” konferencia, 2011. szeptember 2.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

35. Magyar Márton: Interdependent relationship between hotel animation / entertainment and Guest Relation Management at the international club hotels. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, „Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia – Válságkezelés a tudomány eszközeivel”, 2011. augusztus 25-26. 36. Magyar Márton: About problems and opportunities in measuring service quality and guest satisfaction in the Hungarian hotel industry. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, „Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia – Válságkezelés a tudomány eszközeivel”, 2011. augusztus 25-26. 37. Gondos Borbála – Magyar Márton: Relationship between Quality of life and Guest satisfaction in the Hungarian hotel industry. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, „Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia – Válságkezelés a tudomány eszközeivel”, 2011. augusztus 25-26. Ajánlott irodalom:

31. Fehér Tamásné - Schablik Vilmos, Dr.: Szállodai ismeretek, Szókratész, Bp., 2005. 32. Bártfai Endre: Szállodai alapismeretek. BGF KVIFK, Bp., 2002. 33. Szalók Csilla, Dr. - Fehér Tamásné: Szálláshelymenedzsment. BGF KVIFK, Bp., 2007. 34. Hutiray Judit, Rita Rallston: Emberi erőforrás menedzsment. A human resource management elmélete és gyakorlata a turizmusban, különös tekintettel a szállodaiparra. Bp, BGF KVIFK, 2005. Távoktatási Tk. 35. Vadas Gábor, dr. – Fencsik Ferenc: Rendezvények szállodában. KIT, Budapest, 2007. 36. Papp Ilona, Dr. (szerk.): Szálloda- és vendéglátásmenedzsment. AULA, Budapest, 2009. 37. Georg Seitz: Hotelmenedzsment. Bp, Springer Kiadó, 2000. 38. Brachna János: Balaton – Európa Családi Tava. A turizmus családbarát jellegének fejlesztési lehetőségei a Balaton régióban. Előadás a Balaton Fejlesztési Tanács ülésén, 2009. december 14-én. (Letölthető a www.tutsz.org honlapról) Társszerző: Magyar Márton. 39. Sz.n.: Tények és lehetőségek. „A Balaton: Európa Családi Tava.” In.: Turizmus Trend, 2010/3. szám, p. 27. 40. Wagner Zsuzsa: Ételérzékenyek szállodája. In.: Turizmus Panoráma, 2010/9. szám, p. 54-55. 41. Hazai és külföldi szállodák, szállodaláncok, utazási irodák, tour operátorok, on-line foglalási portálok oldalai 42. Turizmus Panoráma Bulletin és Napi Turizmus hírlevelek 43. Szakmai honlapok és folyóiratok, magazinok

A tárgy címe:

Tárgykód:

Számvitel I.

A tárgy jellege:

B1: egységes alapozó tárgy

Óraszám:

10+10

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Turizmus vendéglátás

A kurzus előfeltétele(i):

Általános és gazdasági jog, vállalatgazdaságtan

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Barna Éva, Dr. Melles Hagos Tewolde

Tanszék:

Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg, a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók számviteli kötelezettségeit, a számviteli információ szolgáltatás szükségességét. Szerezzen ismereteket a vállalkozások alapvető gazdasági eseményeiről, a bizonylati rendről, a könyvvezetési szabályokról.

A kurzus programjának rövid leírása:

A vállalkozások vagyonának értékelésével, nyilvántartásával és a vagyon változásának feljegyzésével kapcsolatos könyvelési szabályok megismerése, valamint a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről szóló beszámoló elkészítése.


2012/2013. I. félév A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a gazdálkodók vagyonában bekövetkezett gazdasági események vagyonra-eredményre gyakorolt hatásának felismerésében. Tudja alkalmazni a vállalkozói vagyon értékelési lehetőségeit. Ismerje fel a különböző beszámoló elemek – mérleg-eredménykimutatás-cash-flow- közötti összefüggéseket. Legyen képes elemzési módszerekkel értékelni a vállalkozásokat.

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

A számviteli szabályozás szükségessége. A számviteli törvény, a számviteli kötelezettségek. 2. A vállalkozás vagyonának részletezése a mérleg alapján. A mérleg elemei, a befektetett és a forgóeszközök, a saját tőke és a kötelezettségek. 3. A könyvvezetési szabályok, a bizonylati rend, a számviteli szolgáltatások. A számviteli beszámolók típusai, részei. 4. Az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet tartalma. 5. A gazdasági események típusai, (alapvető-összetett) a kettős könyvvitel szabályai. A főkönyvi számla, az idősoros és számlasoros könyvelés, a főkönyvi kivonat. 6. A leggyakrabban előforduló gazdasági események könyvelése a kettős könyvvitel keretében, nyitástól zárásig. 7. A számviteli politika és a számviteli alapelvek. 8. Számviteli értékelési szabályok. Eszközök bekerülési értéke, nyilvántartási érték, valutadeviza választott árfolyam, készletek FIFO, átlagár. 9. A jövedelem elszámolás szabályai. 10. Cash-flow és mérleg. A vállalkozások megítélése a beszámoló elemzésén keresztül. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatószámai. 1.

Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részletesebben

Előadás: Célja a számviteli alapfogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. Szeminárium: Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás. (A módszertani fejlesztés eredményeként bővíthető, tárgyanként eltérő, változatos módszerek alkalmazhatók.)

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: -

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom: lehetőleg legyen angol nyelvű irodalom is

Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: írásbeli kollokvium. A kollokviumi jegy a szemeszter végén legalább 60%-os írásbeli dolgozattal teljesíthető.

Dr. Sztanó Imre: Számviteli alapismeretek Perfekt 2006. 2000. Évi C. törvény a számvitelről Előadások anyaga PPT formában Barna Éva: Számvitel I. (alapismeretek) munkafüzet ( főiskolai szerkesztés) e-tananyag Dr. Siklósi Ágnes – Veress Attila: Könyvvezetés és beszámolókészítés Saldo 2012. Rezsabek Angéla: Munkafüzet a kettős könyvvitelhez MKVK-OK 2008.

Borbély Katalin:Számvitel Talentum 2002. Borbély Katalin-Szlávik András: Számviteli példatár Talentum


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Tárgykód:

Számvitel III.

A tárgy jellege:

C1: kötelező alapszak tárgy

Óraszám:

10+10

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Gazdálkodási és menedzsment

A kurzus előfeltétele(i):

Számvitel II.

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Barna Éva, Dr. Melles Hagos Tewolde

Tanszék:

Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók számviteli kötelezettségeit, a számviteli információ szolgáltatás szükségességét. Szerezzen ismereteket a vállalkozások vagyonának részletes értékelési és állományváltozásának elszámolási szabályairól. Legyen képes kezelni a vállalkozói vagyon értékelési lehetőségeit, az értékelésnek az eredményre és vagyonra történő hatását. Legyen képes elemzési módszerekkel értékelni a vállalkozásokat.

A kurzus programjának rövid leírása:

A gazdálkodók vagyonának fordulónapi és mérlegkészítéskori értékelése a számviteli törvény és a számviteli politika alapján. Könyvviteli zárás, beszámoló készítése. Sajátos céghelyzetek számviteli kezelése. Nemzetközi számviteli standardok, IFRS, US-GAAP. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről szóló beszámoló részletes elemzése. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a vállalkozói vagyon

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

Oktatási módszerek:

értékelésére. Össze kell állítaniuk a számviteli beszámolót. Fel kell ismeniük a különböző beszámoló elemek – mérleg-eredménykimutatás-cash-flow- közötti összefüggéseket. Ismerniük kell a sajátos céghelyzetek beszámolóit. Sokrétű elemzési mutatóval értékelni kell a vállalkozásokat. A beszámoló készítésével kapcsolatos feladatok rendszerezése, a beszámoló típusától függően. 2. A mérlegtételek, eszközök, források bekerülési és mérlegértékének megállapítása a számviteli törvény illetve a számviteli politika előírásainak megfelelően. 3. Éves és egyszerűsített éves beszámoló mérleg és eredménykimutatás összeállítása főkönyvi kivonat adataiból. 4. A könyvviteli zárás és nyitás szabályai. 5. Sajátos céghelyzetek számvitele ( csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, átalakulás) 6. Ellenőrzés, önellenőrzés kezelése a számvitelben. 7. Cash-flow összeállítása. 8. Nemzetközi számviteli standardok. 9. Konszolidáció feladatai a számvitelben. 10. A beszámoló elemzése, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi szempontok szerint. 1.

Előadás: Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. Szeminárium: Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás a példatárból a hallgatók bekapcsolásával, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek (pl. mozaikmódszer) alkalmazása a gyakorló, összefoglaló órákon, kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Számonkérés módja:

Kötelező irodalom:

2000. Évi C. törvény a számvitelről Előadások anyaga e-tananyag Barna Éva: Számvitel III. munkafüzet ( főiskolai szerkesztés) e-tananyag

Ajánlott irodalom:

Gyakorlati jegy. a szemeszter végén megírt dolgozat legalább 60 %-os teljesítésével teljesíthető. A sikertelen gyakorlati jegy a vizsgaidőszakban legfeljebb egy alkalommal javítható a KTVSZ szerint!

Pénzügyi számvitel BGF Perfekt 2010. Pénzügyi számvitel PéldatárBGF Perfekt 2010. Dr. Siklósi Ágnes – Veress Attila: Könyvvezetés és beszámolókészítés Saldo 2012. Rezsabek Angéla: Munkafüzet a kettős könyvvitelhez MKVK-OK 2008. Csaplárné Zsidai valéria- Csányi Márta- Sziva Miklós: Számvitel – Mérlegtan példatár Tri Mester 2000.

A tárgy címe:

Tárgykód:

Turisztikai közigazgatás és területfejlesztés

A tárgy jellege:

Kötelező szakmai törzstárgy

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

7

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Turizmus-Vendéglátás/

A kurzus előfeltétele(i):

Mintatanterv szerinti szakmai törzstárgyak

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Jandala Csilla Dr. Jandala Csilla

Tanszék:

Turizmus

A tárgy célja:

A tárgy célja a területfejlesztés és a turizmus összefüggéseinek feltárása nemzetközi és hazai példákon keresztül..

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy kiemelten kezeli a turizmus irányítás állami, regionális és települési szerveinek hatáskörét és feladatait. Feltárja egy-egy régió, térség, település általános fejlesztésében a turizmus lehetséges szerepét. Vizsgálja a turizmus fejlesztése során követendő elveket, a fejlesztés menetét, a közreműködők körét és feladatait.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A hallgatók képesek lesznek a területfejlesztés és a turizmus összefüggéseinek értelmezésére, a megfelelő, versenyképes, komplex turisztikai termékek kialakítására. Megismerik a példaértékű nemzetközi megoldásokat és alkalmazni tudják ezek tapasztalatait a hazai feltételek figyelembe vételével.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A kurzus témakörei:

155.   

A fenntartható turizmusfejlesztés lényege, sajátosságai, Az integrált tervezés fogalma, a tervezés folyamata, A turizmus és a területfejlesztés összefüggései Közigazgatási alapismeretek. A turizmus állami irányításának felépítése és az egyes intézmények feladatai,

156.    

Különleges turisztikai termékek fejlesztése A rurális turzmus fejlesztésének nemzetközi és hazai tapasztalatai, Nemzeti parkok szerepe a turizmus fejlesztésében, Az örökségturizmus fejlesztésének nemzetközi tapasztalatai Világörökség helyszínek turisztikai hasznosítása

Oktatási módszerek:

Előadás:Az előadás ppt-prezentáció és a közlekedési módszerek, technikák megismeréséhez, nemzetközi példákhoz elengedhetetlen filmek, internetes források segíítségével folyik. Szeminárium: -

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Számonkérés módja: szóbeli kollokvium

. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1. Dr. Jandala Csilla: A turizmus integrált tervezése, KIT, 1994 2. Dr. Jandala Csilla (szerk): Marketing and Management of Tourism in Natural Protected Areas, ITACA Interreg project keretében készített angol nyelvű szakkönyv, tankönyv írása, szerkesztése) Harsányi János Főiskola, 2008, 3. Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia, Nemzeti ökoturizmus stratégia, Nemzeti egészségturizmus stratégia

Ajánlott irodalom:

4.

Dr. Kollarik Amália (szerk.): Magyarország nemzeti parkjai és a nemzeti parkok igazgatóságának működési területe, Tapolca, 1999

5. Turizmus Bulletin egyes számai

A tárgy címe:

Tárgykód:

Turizmus marketing

A tárgy jellege:

Választható tárgy

Óraszám:

2+2

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

3

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Marketing MA

A kurzus előfeltétele(i):

Mintatanterv szerinti szakmai törzstárgyak

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Jandala Csilla Dr. Jandala Csilla, Dr. Gubán Pál

Tanszék:

Turizmus


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy célja:

A tárgy célja a turizmus marketing sajátosságainak megismerése, a nemzetközi tapasztalatok hazai adaptálása.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tantárgy épít a marketing alapismeretekre, valamint a különböző piaci formák és szereplők stratégiájára. Megismerteti a hallgatókat a turizmus marketing legfontosabb elemeivel, és legújabb tendenciáival

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A hallgatók képesek lesznek a turizmus sajátosságainak megfelelő marketing tevékenység értelmezésére:. elsősorban termékek kialakítására, egy-egy desztináció imázsának erősítésére. Megismerik a példaértékű nemzetközi megoldásokat és alkalmazni tudják ezek tapasztalatait a hazai feltételek figyelembe vételével.

A kurzus témakörei:

1. A turizmus alapismeretei, A turizmus marketing sajátosságai, A turizmus különféle alágazataira jellemző marketing sajátosságok., 2. A marketing tevékenységet megalapozó kutatások: fogyasztói szokások változása, vonzerőleltár. 3. A terméktervezés és fejlesztés nemzetközi és hazai módszerei és gyakorlata., Esettanulmányok 4. A nemzeti turizmus marketing jellemzői, eszközei, A desztinációs marketing tervezés alapjai, módszerei, eszközei, A turisztikai imázs

Oktatási módszerek:

Előadás: PPT, DVD-k segítségével Szeminárium: Szakmai, helyszíni bemutatókon tapasztalatszerzés, a gyakorlati módszerek, megoldások tanulmányozása , internetes források felkutatása, elemzések

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Órákon való részvétel, aktivitás, évközi feladatok teljesítése. Számonkérés módja: szóbeli kollokvium

Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1. 2. 3. 4. 5.

Ajánlott irodalom:

1.

Turizmusmarketing esettanulmányok (Szerk: Dely-Gray Zsuzsa – Árva László), Akadémia Kiadó, 2010 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Nemzeti Marketing Terv 2099-2011 Turizmus Bulletin egyes számai Az UNWTO internetes anyagai Kotler, P.: Marketingmenedzsment, KJK - Kerszöv, Budapest, 2003

2. Józsa László: Marketingstratégia, KJK – Kerszöv, Budapest, 2003 3. Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998

A tárgy címe:

Üzleti és szakmai kommunikáció - L

A tárgy jellege:

kötelező tárgy- egységes üzleti képzési modul

Óraszám:

8+8

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

levelező

Tárgykód:


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás / Turizmus és vendéglátás / Műszaki menedzser

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Vogelné Takács Gabriella Aliné Dr.Peres Anna, Tóth Éva

Tanszék:

Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célja elsajátíttatni a hallgatókkal azokat a legfontosabb hazai és nemzetközi üzleti viselkedési szabályokat, kommunikációs technikákat, amelyek tudatos alkalmazásával képesek lesznek az üzleti élet szerteágazó területén hatékonyan kommunikálni.

A kurzus programjának rövid leírása:

A kurzus során kiemelt figyelmet kap az üzleti kommunikáció írásbeli és szóbeli formáinak begyakoroltatása, elősegítve ezzel az üzleti élet elvárásainak megfelelő hallgatói kompetenciák fejlesztését, a munkaerő-piaci esélyek növelését.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatók ismerjék a tanulási stratégiák és technikák személyiség- és eljáráshátterét, legyenek képesek fejleszteni kommunikációs-, önismereti-, együttműködési-, konfliktus- és stressz-kezelési valamint önmenedzselési készségeiket, ismerjék a tudományos kutatás alapelveit, legyenek képesek színvonalas tudományos dolgozat írására, ismerjék a kommunikációs elméleteket, a kommunikáció típusait és fajtáit, legyenek képesek eredményesen és hatékonyan kommunikálni az üzleti életben.

A kurzus témakörei:

2. Tanulásmódszertan: a felsőoktatás sajátosságai és elvárásai, tanulási stra13. tégiák és technikák Kutatásmódszertan: a tudományos dolgozat felépítése és kritériumai. A témaválasztás szempontjai, a források fajtái, az anyaggyűjtés, a feldolgozás és megfogalmazás, forráskutatás és –felhasználás, az idézés és hivatkozás szabályai, a plágium és következményei 14. A kommunikáció kontextusa, a kommunikációs folyamat elemei és dinamikai alapelvei A hatékony kommunikáció feltételei, a közvetlen emberi kommunikáció csatornái, a másokra való hiteles hatás ABC-je A személyiség kommunikációs eszközei, testbeszéd, verbális és lokális, valamint a non-verbális csatornák használata Önismeret, a „személyes tőke” feltárását megalapozó gyakorlatok, visszajelzési módszerek, a kapcsolatfenntartás alapformái, tükör-visszajelzések 15. Interkulturális kommunikáció, az eltérő kultúrák képviselői közötti kommunikáció sajátosságai Szervezeti üzleti kommunikáció, a megterhelő kommunikációs helyzetek kezelése, kérés, elutasítás, dicséret, bírálat, a sikeres vezető, vezetési stílusok 16. Szóbeli üzleti kommunikáció, tárgyalás, telefonálás, előadás, prezentáció, vita, értekezlet, állásinterjú, sajtótájékoztató Írásbeli üzleti kommunikáció, szerződés, reklamáció, meghatalmazás, pályázat, önéletrajz, üzleti levelezés Protokoll az üzleti életben, a legfontosabb fogalmak: Illem, etikett, protokoll, viselkedéskultúra története, az üzleti tárgyalás alapszabályai , az üzlei találkozók fajtái és protokollja, rangsorolás, meghívó, állófogadás, koktél-


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

parti, buffet-dinner, ültetési rend

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. Szeminárium: Célja az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának gyakorlása, a tanulás- és kutatásmódszertani módszerek, eljárások konkrét feladatokon való kipróbálása, a kommunikációs eljárások, folyamatok alkalmazása. Házi dolgozat és csoportos prezentáció keretében felkészülés a főiskolai és üzleti kommunikációra.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: A szemináriumokon való részvétel, ahol három hiányzás megengedett. Számonkérés módja: gyakorlati jegy A számonkérés módja: gyakorlati jegy. Az érdemjegy a kurzuszáró dolgozat (30 %), a szemináriumi munka (40%) és a kiscsoportos prezentáció (30 %) értékeléséből tevődik össze. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak során egy alkalommal javítható a teljes félév anyagát magában foglaló dolgozattal. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 8089% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

4. Rétallérné, Dr. Görbe, Éva (2009): Tanulás felsőfokon. Tanulásmódszertan. Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest. 6-43. ill. 65-117.oldal http://www.avf.hu/adatok/elolap/AMT/Tanulasmodszertan.pdf 5. Szabó Katalin (2001): Kommunikáció felsőfokon. Gondolat Kiadó, Budapest. 71-156. ill. 205-248. oldal 6. Szikora Henrikné (2007): Üzleti kommunikáció. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya.

Ajánlott irodalom:

6. Griffin, Em. 2003. Bevezetés a kommunikációelméletbe. Budapest: Harmat Kiadó. p. 535. 7. Görög Ibolya (1999): Protokoll az életem. Athenaeum 2000 Kiadó, Budapest 8. Majoros Pál (2004): A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt, Budapest. 9. Németh, Erzsébet (2002): Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Századvég Kiadó, Budapest 10. Rosengren, Karl Erik (2008): Kommunikáció. Typotex, Budapest

A tárgy címe:

Üzleti Földrajz

Tárgykód:

BL-4-C5008T

A tárgy jellege:

szabadon választható tárgy

Óraszám:

10 óra/félév

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás

A kurzus előfeltétele(i):

nincs


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kovács András, PhD., főiskolai docens Dr. Kovács András, PhD., főiskolai docens

Tanszék:

Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a marketingföldrajz legfontosabb elméleti alapvetéseit, és legfontosabb, gyakorlatban is alkalmazott vizsgálati módszereit. A félés során az üzleti folyamatok területi dimenziója kerül górcső alá, annak elméleti és gyakorlati vonatkozásaival. A hallgatók a félév során betekintést nyernek a hazai kereskedelmi hálózatfejlődésbe, megismerik annak területi vonatkozásait. A tantárgy további kiemelt célja, hogy olyan, a gyakorlatban is alkalmazható ismereteket nyújtson a hallgatóknak, amelyek alkalmazásával képesek lesznek kereskedelmi és szolgáltató vállalatok, ill. azok egyes egységeinek telephelyválasztását előkészíteni, értékelni, az egyes telephelyek vonzáskörzetét felmérni, és az eredmények alapján képesek lesznek a helyes stratégiai döntéseket meghozni. Az előadások biztosítják az aktív hallgatói részvételt, dialógusok, kérdések formájában. A hallgatók a félév során fejlesztik térbeli, földrajzi gondolkodásukat, képesek lesznek üzleti, marketing problémák térbeli specifikumainak azonosítására és kezelésére.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

1. ea.: A tárgy célja, tér és közgazdaságtan, tér a marketingben 2. ea: A marketingföldrajz alapfogalmai, telephelyelméletek 3. ea: A hazai kiskereskedelem területi fejlődése 4. hét: A bolti kiskereskedelem, bevásárlóközpontok fejlődéstörténete, az e-kereskedelem területi dimenziói 5. hét: Üzleti telephelyválasztás

Oktatási módszerek:

Előadások, ami elősegíti a hallgatók önálló témafeldolgozásait, a folyamatok és összefüggések megértetését. Az előadások biztosítják az aktív hallgatói részvételt, dialógusok, kérdések formájában. A hallgatók, felkészülésüket segítendő, megkapják az előadás ppt-ket, valamint rendelkezésükre áll tankönyv is, melyet mindkét képzési helyen elérhetnek a főiskola könyvtárában, továbbá számos on-line, a mek.oszk.hu címen elérhető digitális tananyag szakkönyv.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: Az írásbeli számonkérés minimum 60%-os teljesítése. Számonkérés módja: kollokvium Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1. Sikos T. Tamás (2009): Marketingföldrajz szemelvények. Szent István Egyetemi Kiadó. Gö-

Ajánlott irodalom:

1. Sikos T. Tamás (2007) (serk.): A bevásárlóközpontok jelene és jövőja. Selye János Egyetem Kutatóinzete. Komárno. Szlovákia. 2. Sikos T. Tamás – Hoffmann Istvánné (2004): A fogyasztás új katedrálisai. MTA – Társadalomkutató Központ. Budapest 3. Sikos T. Tamás (2000): Marketingföldrajz. Budapest. VÁTI. 4. Ronald L. Hessa, Ronald S. Rubin b Lawrence A. West Jr: Geographic information systems as a marketing information system technology. In:Decision Support Systems 38 (2004) 197– 212 5. Tony Hernandez: Enhancing retail location decision support: The development and application of geovisualization. In: Journal of Retailing and Consumer Services 14 (2007) 249–258

döllő


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Vállalat a virtuális térben

Tárgykód:

BN-3-D5009T

A tárgy jellege:

Kötelező szakirány tárgy

Óraszám:

8+6

Kreditpont:

4

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing; E-Kereskedelem Szakirány

A kurzus előfeltétele(i):

Információrendszerek

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Géró Imre PhD főiskolai tanár Dr. Géró Imre PhD főiskolai tanár

Tanszék:

Kereskedelem és Marketing Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célja, hogy a hallgatók képet kapjanak a 21. század egyik jelentős kihívásáról, a virtuális világról, az e-gazdaságban működő e-vállalatról, virtuális vállalatról, az Internet mint infokommunikációs világháló forradalmian új üzleti, gazdasági, a társadalmi és a privát életet is átszövő szerepéről, és mindezek stratégiai jelentőségéről a vállalkozások tekintetében. Az oktatás módszere: Az előadások keretében a hallgatók összefüggéseiben ismerik meg azt a speciális külső és belső környezetet, melyben az e-vállalat és versenytársaik tevékenykednek. Megismerik e speciális versenyhelyzet elemzésének összefüggéseit. A szemináriumok során a hallgatók konkrét esetpéldákon keresztül a virtuális világban sikeresen működő vállalatok vezetőinek, menedzsereinek gyakorlati tapasztalatain keresztül és segítségével konkrét gyakorlati feladatokat oldanak meg. A tárgy elvégzésének eredményeként a hallgatók képesek lesznek gyakorlatorientált munkavégzésre, a folyamatok aktív vitelére a virtuális világ komplex rendszerében működő vállalatnál, eredményesen működhetnek közre a stratégiák és az innovációs folyamatok kidolgozásában. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: a szakirány tárgyat eredményesen elvégző hallgatók mindenek előtt e-tudatosak és e-képesek lesznek; megismerkednek azokkal a tudáskompetenciákkal, amelyek nélkülözhetetlenek a virtuális térben, a virtuális gazdaságban; alkalmasak lesznek a folyamatok gyakorlatorientált vitelére a virtuális világ komplex rendszerében működő vállalatoknál.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

1. A Vállalat a Virtuális Térben tantárgy bemutatása. 2. Az E-Business környezet.A hálózati gazdaság. A hálózati gazdaság kialakulása. A hálózati, információs gazdaság jellegzetességei. 3. Az információ-rendszerek és a vállalatok. A vállalatközi információ-rendszerek kialakulása, az elektronikus adatcsere. Az internetes vállalati információrendszerek, az e-business és az elektronikus kereskedelem. 4. A vállalatok környezete a hálózati gazdaságban. Az iparági versenykörnyezet átalakulása. A hálózati gazdaság további környezeti tényezői. 5. Az e-business stratégia kontextusának alapja: a hálózati gazdaság infrastruktúrája. 6. A vállalat versenyhelyzetével kapcsolatos vezetői kérdések a hálózati gazdaságban. A hálózati gazdaság paradoxonjai. Az értékalkotási és innovációs folyamat átalakulásainak kérdései. Az e-business környezet összefoglalása. 7. Az e-business stratégia meghatározása. Az e-business és az ERP rendszerek. Az e- business és a stratégia. Stratégiai megközelítések. Fókusz a környezeten. Fókusz az erőforrásokon. Vállalatin erőforrások és a környezet harmóniája. 8. Stratégia és versenyelőny a gyakorlatban. Az egyedi erőforrások, amelyek versenyelőnyhöz juttathatják a céget. Az egyedi erőforrások szerepe az üzleti ciklus lassításában. Az e-business szerepe az egyedi erőforrás építésében. 9. Iparági e-business stratégiák. Az e-business iparágat meghatározó hatása. Az e-


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

10.

11.

12. 13.

business iparági fejlődési irányai. Versenyelőny megcélzása az e-business segítségével. Az egyedi erőforrások. Stratégiai hatású Internet képességek. Egyedi erőforrások építése az ebusinessben. Az e-business szerepe adott vállalatnál. Felkészült-e a vállalat (üzletág) piaca és iparága az e-businessre? Képes-e a vállalat az e-business implementálására? Az implementálás stratégiai kérdései. Az e-business stratégia összefoglalása. Vállalati üzleti modellek a hálózati gazdaságban. Vállalati értékláncok és modellek. Üzleti bevételi modellek a hálózaton. Működési modellek a hálózaton. Az elektronikus piacterek. Az elektronikus piacterek meghatározása. A piacterek előnyei és hátrányai. Mikor érdemes csatlakozni az elektronikus piacterekhez? Az elektronikus piacok helye az értékalkotásban. A vállalatok és az Internet üzleti felhasználásának fejlődési szakaszai. Belső vállalati folyamatok a hálózati gazdaságban.

Oktatási módszerek:

Az előadások keretében a hallgatók összefüggéseiben ismerik meg azt a speciális külső és belső környezetet, melyben az e-vállalat és versenytársaik tevékenykednek. Megismerik e speciális versenyhelyzet elemzésének összefüggéseit. Elméleti alapokat szereznek az e-üzleti stratégiai gondolkodásmód kifejlesztéséhez és a szemináriumi feladatok segítségével, azok begyakorlásához. A szemináriumok során a hallgatók konkrét esetpéldákon keresztül a virtuális világban sikeresen működő vállalatok vezetőinek, menedzsereinek gyakorlati tapasztalatain keresztül és segítségével konkrét gyakorlati feladatokat oldanak meg. (Előadás: nyolc óra előadás) (Szeminárium: hat óra szeminárium)

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: A tárgy ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlati jegyet a félév folyamán lehet megszerezni az alábbiak szerint: Egyéni házi dolgozat és prezentációja (50%): (Téma: „Vezetői e-Check/Help list” kidolgozása és bemutatása. A hallgatók önállóan készítik!) A feladat felépítésének követelménye (minta) megtalálható lesz a NEPTUN Meet Street Dokumentum térben. Levelezős hallgatóknak a ppt prezentációt nem kell személyesen bemutatni (időhiány miatt) csak elkészíteni és leadni a word formátumú elemzéssel egyidejűleg a megbeszélt határidőre. Beadási határidő a szemináriumvezetővel egyeztetett időpontban. Írásbeli zárthelyi dolgozat ötfokozatú értékeléssel (50%) . Az elégséges gyakorlati jegyhez összességében legalább 60%-os teljesítmény kell. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Írásbeli Zh javítási lehetőség.

Kötelező irodalom:

1.Kápolnai-Nemeslaki-Pataki (2002): E-business, stratégia vállalati felsővezetőknek, Aula Kiadó, Bp. 2.Kalakota, R.-Robinson,M.M.(2002): Az e-üzlet, útmutató a sikerhez, Typotex Kiadó, Budapest. Senge, Peter M. (1994): The Fifth Discipline Fieldbook. Doubleday Dell Publ., New York

Ajánlott irodalom:

1.Kotler, Philip – Jain, Dipac C. – Maesincee, Suvit (2003): Marketinglépések. Nyereséges növekedés és megújulás a 21.században. Park K., Bp. 2.Drucker, Peter F. (2001): 21. századi kihívások a vállalatirányításban. HVG K., Bp. 3.Kocsis Éva – Szabó Katalin (2000): A posztmodern vállalat. Tanulás és hálózatosodás az új gazdaságban. OM, Bp. 4.Hartman, Amir-Sifonis, John-Kador, John (2000): Net Ready. Strategies for Successin the Economy. McGraw-Hill, New York.

A tárgy címe:

Vállalati pénzügy

Tárgykód:

BL-0-B4001T

A tárgy jellege:

B.1. Egységes üzleti alapozó tárgy

Óraszám:

10+10

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

IV.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Kereskedelem és marketing / Gazdálkodási és menedzsment / Nemzetközi gazdálkodás


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

/Turizmus és vendéglátás A kurzus előfeltétele(i):

Pénzügy, Számvitel

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna PhD. Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna PhD és Dr. Nagy Gyula PhD

Tanszék:

Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy a hallgató ismerje a vállalkozások tevékenységét érintő pénzügyi fogalomrendszert, a főbb elméleteket, lényeges összefüggéseket, pénzügyi mechanizmusokat, és a főbb értékelési módszereket, és képes legyen azokat alkalmazni a vállalati pénzügyi döntések előkészítése során. A kurzus részletesen tárgyalja a vállalatok működése során felmerülő pénzügyi döntések kérdéskörét és azok kapcsolódási pontjait. Foglalkozik a vállalati tőkeköltségvetés, a beruházási javaslatok összeállításának legfontosabb elveivel és technikáival. Összefüggésrendszerben vizsgálja a különböző finanszírozási módok jellemzőit, és azok lehetséges hatásait a vállalat értékére. Megismerteti a hallgatókat a rövid távú pénzügyi döntések megoldandó feladataival, a pénzügyi tervezés legfontosabb kérdéseivel. A szemináriumokon a hallgatók elsajátíthatják, és gyakorlatban alkalmazhatják az alapvető pénzügyi számításokat, a pénzügyi termékek árazási módszereit. Rendszerező képesség, összefüggésekben való gondolkodás lényeglátás, igény/törekvés a témát érintő aktualitások permanens követésére. A pénzügyi döntések megalapozásához szükséges módszertani, számítási ismeretek készség szintű alkalmazási képessége. A megszerzett pénzügyi szemlélet és tudás rugalmas alkalmazási képessége a konkrét gazdasági döntések során.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

Előadások: 1. Bevezetés. A vállalati pénzügyek szerepe, a pénzügyi vezető feladatai. A pénzügyi döntések célja és rendszere. Az árazás alapjai. A hozamgörbe, a kötvény árazása. 2. A részvények árazása. A kockázat fogalma, mérése. A CAPM lényege. 3. A beruházási döntések I. alapkérdések, döntési szituációk. Beruházás elemzési eszközök, számítása, értelmezése, előnye, hátránya: MI, DMI, NPV, PI, az IRR és csapdái. 4. A beruházási döntések II. A projekt cash-flow-ja (alapelvek, infláció kezelése, nettó forgótőke, közvetlen és közvetett cf) A beruházások kockázatának kezelése. 5. A vállalati tőkeköltség, a WACC formula. A tőkeáttétel fogalma, mérése. Finanszírozási döntések I.: lehetséges finanszírozási módok, formák a vállalkozásban és hatásuk a vállalat értékére. 6. Finanszírozási döntések II. A tőkeszerkezeti döntések lényege és hatásai. Az osztalékpolitika fő kérdései. A beruházási és finanszírozási döntések kölcsönhatásai. 7. A rövidtávú pénzügyi döntések: alapkérdések, forgótőke politikák, finanszírozási stratégiák. A forgótőke menedzsment alapjai, a likviditásmenedzsment. A vállalat pénzügyi teljesítményének értékelése. Szemináriumok: 1. Pénzügyi alapszámítások. A pénz időértéke, jelenérték, jövőérték, kamatláb, diszkontláb, egyszerű és kamatos kamatszámítás és diszkontálás. A kamatfaktor és a diszkontfakor. Az éven belüli gyakoribb kamatfizetés kezelése, névleges kamatláb, effektív kamatláb. 2. Speciális pénzáramok: örökjáradék, növekvő tagú örökjáradék, annuitás értelmezése és levezetése. Szokásos és esedékes annuitás jelenértéke és jövőértéke, a halasztott annuitás. 3. A hozam (nettó, bruttó, nominális és reálhozam összefüggései és számítása). A főbb kötvény hozamok. A DCF formula. Gyakorló feladatok. 4. Pénzügyi eszközök árazása I. Kötvények. Különböző kötvénytípusok (klasszikus, résztörlesztéses, kamatos kamatozó, elemi kötvény) elméleti árfolyama. A bruttó és a nettó árfolyam. 5. Pénzügyi eszközök árazása II. Részvények. Az osztalék-értékelési modellek. A Gordon formula, „g” meghatározása, „r” becslése. Részvényárfolyam több szakaszú cégek esetén. A részvény hozama.


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

6. Az 1. zárthelyi/részvizsga dolgozat megírása (és megbeszélése) – tanórán kívül. 7. A kockázat. A hozam-kockázat összefüggései, a kockázat mérőszámai. Egyedi és piaci kockázat. A portfolió hozamának és kockázatának meghatározása, a diverzifikáció. A variancia-kovarinacia mátrix. A CAPM, az értékpapír-piaci egyenes egyenlete. 8. Beruházási döntések I. Döntési szituációk és beruházás-elemzési módszerek. A megtérülési idő, a diszkontált megtérülési idő, az NPV, a PI. A mutatók számítása, határértéke, jelentése, előnyei, hátrányai. Egymást kölcsönösen kizáró beruházási javaslatok közötti választás NPV és a PI segítségével. 9. Beruházási döntések II. A tőkekorlátos projektek értékelése. A belső kamatláb lényege, és meghatározása (másodfokú egyenlettel, iterációval, lineáris interpolációval). 10. Speciális beruházási döntési helyzetek (eltérő élettartamú projektek, kihasználatlan kapacitás, pótlólagos használat, pótlás-csere). 11. A projekt cash flow-ja. A teljes cash-flow összeállítása közvetett módszerrel. Az amortizáció és a cash flow kapcsolata. 12. Rész cash-flow összeállítása, számviteli és pénzügyi adatok közötti összefüggések. 13. A 2. zárthelyi/részvizsga dolgozat megírása (és megbeszélése) – tanórán kívül. 14. A tőkeköltség meghatározása, a súlyozott átlagos tőkeköltség számítása forrásoldali és eszköz-oldali adatokból egyszerű cég és holding esetén. 15. A tőkeáttétel fokainak (DOL, DFL, DCL) számítása és értelmezése. A tőkeszerkezet hatása a cég értékére. Feladatok Modigliani-Miller-tételekre. 16. A tőkeszerkezet és az osztalékpolitika hatásai. A beruházási és finanszírozási döntések összekapcsolása. Az APV és összetevői (adómegtakarítás, tranzakciós költségek, pénzügyi nehézségek PV-je). 17. Törlesztési tervek, lízingdíj kalkuláció. Az előre és utólagos fizetések pénzügyi hatása. A lízingszorzó. Különböző hitel (lízing) konstrukciók összehasonlítása (PV számítással). 18. A forgótőke menedzsment. Finanszírozási stratégiák. Főbb jövedelmezőségi és likviditási mutatók, a forgási mutatók. 19. A 3. zárthelyi/részvizsga dolgozat megírása (és megbeszélése) – tanórán kívül. 20. Zárthelyi dolgozat pótlás/javítás 21. A félév értékelése. A félév elfogadásának elbírálása. Konzultáció (ismétlőknek) Oktatási módszerek:

Előadás: tanári dominanciájú ppt-prezentáció, aktuális szemléltető esetpéldákkal Szeminárium: tanári vezetéssel hallgatói dominanciájú feladat- és példamegoldások. Az egyes nagyobb témakörök lezárását követően a számonkérés/ellenőrzés zárthelyi dolgozat keretében történik.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

Az előadáson és a gyakorlati foglalkozásokon a részvétel opcionális. A félév ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul, amely többféle módon is megszerezhető. Az egyik lehetőség a szemeszter során megírt három zárhelyi részdolgozat együttesen legalább 60 százalékos teljesítése. Ezekre a dolgozatokra a félév során, előzetesen egyeztetett, tanórán kívüli időpontokban kerül sor. A részdolgozatok közül egy (a legrosszabb eredményű) javítható/pótolható. Aki nem írt/pótolt részdolgozatot, vagy a szemeszter során írt részdolgozatokkal nem sikerült megszereznie a gyakorlati jegyet, ezt a félév teljes anyagát lefedő írásbeli dolgozat 60 százalékos teljesítésével teheti meg. Ennek a kötelező megírására a vizsgaidőszak első hetében kerül sor. Akinek nem sikerül, vagy bármilyen okból nem írja meg, a gyakorlati jegye elégtelen. A sikertelen gyakorlati jegy a vizsgaidőszakban egy alkalommal írásbeli dolgozat keretében ismételhető a KTVSZ szabályai szerint. A zárthelyi dolgozatok konkrét időpontjait a tárgy részletes ütemezése tartalmazza.

Kötelező irodalom:

1. Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai Saldo, Bp. 2007. (vagy újabb kiadás) 2. Sulyok-Pap Márta: Vállalati pénzügyek példatár Aula, Budapest, 2000. vagy újabb kiadás 3. Gyakorlati Vállalati Pénzügyek CD-ROM MÜTF 2002. 4. Fazakas Gergely: Vállalati Pénzügyek Tri-Mester Tatabánya, 2001 5. Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek Panem . (kijelölt részek) 6. Copeland-Koller-Murrin: Vállalatértékelés; Panem, Budapest (kijelölt részek)


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Ajánlott irodalom:

A tárgy címe:

1. Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek I. és II. kötet, Panem Bp. 2. Elroy Dimson – Paul Marsh: Esettanulmányok a vállalati pénzügyekhez, Panem Bp. 3. Copeland-Koller-Murrin: Vállalatértékelés, Panem Bp. 4. Szabó Márta – Pálinkó Éva: Vállalati pénzügyek. Példatár és esettanulmányok NTK Bp. 2004. 5. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen: Principles of corporate finance. McGraw-Hill/Irwin, 2006

Vállalkozási stratégiák KeletKözép Európában

Tárgykód:

GVSKKE5N

A tárgy jellege:

Szakirány tárgy

Óraszám:

15

Kreditpont:

4

Ajánlott félév:

V.

Tagozat:

Levelező

Szak

Gazdálkodási és menedzsment

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Juhász Krisztina PhD Dr. Juhász Krisztina

Tanszék:

Gazdálkodás és Menedzsment

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a kelet-közép-európai gazdasági, üzleti környezet jellemzőit, mely térség a határainkon túl terjeszkedő magyar KKV-knak egyre jelentősebb célterületét jelenti. A tárgy a regionális gazdasági ismereteken túl olyan általános, a nemzetközi vállalati terjeszkedésre jellemző elméleteket és gyakorlatokat ismertet meg a hallgatókkal, amik ismerete a magyar KKV szektor sikeres külföldi aktivitásához nélkülözhetetlen. Hazánk, ill. Kelet-Közép-Európa egyre aktívabban részese a nemzetközi tőkeáramlási folyamatoknak. A tárgy célja e jelenségnek a tárgyalása: az átalakuló országok nemzetközi munkamegosztásban betöltött speciális szerepének, adottságainak megismertetése. Ez egyrészt viszonyítási alapot nyújt a magyar környezet és gyakorlat értékeléséhez, másrészt olyan ismereteket közvetít, melyek elengedhetetlenek a határainkon túl is terjeszkedő magyar KKV szektorban résztvevők számára. A tárgy célja, hogy a hallgatók az előadáson elsajátított tényekre alapozva, önálló elemzések révén valós és aktuális képet formáljanak a térségünkről. Ennek során elsődleges cél a hallgatók elemzési technikáinak, lényegkiemelő képességük fejlesztése. Előadások 15. A nemzetköziesedés okai és módjai (A nemzetközivé válás elméletei: Az Uppsala modelltől az Üzleti hálózat modellig. A külpiacra lépés módjai, okai és következményei) 16. Kelet-Közép-Európa, mint egységes régió? (A régió lehatárolása földrajzigazdasági-társadalmi-történelmi szempontok alapján A rendszerváltozás folyamata és annak gazdasági-társadalmi hatásai, az egyes országok speciális jellemzői)

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

17. Külföldi működőtőke-befektetések Kelet-Közép-Európában: tendenciák, motívumok (A külföldi vállalatok hatása a régió gazdaságára. A nyitottság fogalma. A külföldi vállalatok szerepe a térség egyes országaiban a foglalkoztatástól az innovációig bezárólag Kelet-Közép-Európa helye a transznacionális vállalati rendszerben. Fontosabb befektető országok, tőkevonzó ágazatok.) 18. Kelet-Közép-Európa vállalatainak külföldi terjeszkedése (Külföldi tőkekivitel Kelet-Közép-Európából) 19. A magyar vállalatok szerepe a térségben (A „regionális magyar multik” területi és ágazati sajátosságai, a nemzetközi terjeszkedés jellemzői magyar szemmel nézve. Magyar vállalatok versenyelőnyei külföldön. A sikeres vállalati terjeszkedés feltételei. ) 20. A Balti-államok, mint befektetési célterület (A három balti állam gazdasági-társadalmi jellemzése) 21. A Visegrádi államok, mint befektetési célterület (A V4ek gazdaságitársadalmi jellemzése, különbségek és hasonlóságok) 22. A volt jugoszláv államok, mint befektetési célterület (A délszláv államok fejlődésének eltérő és közös vonásai, fejlettsége, problémái) 23. Románia és Bulgária mint befektetési célterület (A két állam gazdaságitársadalmi jellemzése) 24. Oroszország, mint befektetési célterület (A „keleti nagyhatalom” gazdasági jellemzői, versenyelőnyei, megoldandó társadalmi-gazdasági problémái) Szemináriumok: 8. Tőkebefektetések, nemzetközi tőkeáramlások fogalma és mérési lehetőségei 9. A gazdasági fejlettség fogalma, mérési lehetőségei, statisztikája. A térség országainak jellemzői. A versenyképesség fogalma, statisztikai mérési lehetőségei. A térség országainak jellemzői. 10. Az üzleti környezet mérési lehetősége. A térség országainak jellemzői. 11. Hogyan készítsünk jó prezentációt? 12. Prezentáció (Az írásbeli munkák bemutatása) Oktatási módszerek:

Az előadás célja az alapvető fogalmak és jelenségek elméleti ismertetése, összefüggések megvilágítása. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik, melyeket a hallgatók előre megkapnak, ezzel segítve az előadás követését, a jegyzetelést. Az előadás tehát egy „vezérfonal”, melyet a szemináriumokon a hallgatók önálló elemzései egészítenek ki. Ezek az elemzések egyrészt előre kijelölt statisztikai adatbázisokra (ú.m. a versenyképesség témakörében World Competitiveness Report, az üzleti környezet elemzéséhez Doing Business Report, stb…), másrészt pedig önálló hallgatói anyaggyűjtésre építenek. Az elemzések célja: az előadáson elhangzott általános jellemzők országonkénti jellemzése, önálló munkák készítése. A szemináriumokon a hallgatók az előadáson is érintett országcsoportok elemzését végzik el. Valamennyi országcsoportot az előre kijelölt szempontok (Fejelttség, Versenyképesség, Üzleti környezet, Magyar vállalatok jelenléte) alapján elemzik.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

Számonkérés módja: gyakorlati jegy A gyakorlati jegy két részből tevődik össze: 4. ZH az előadáson elhangzott elméleti anyagból. 5. Házi dolgozat elkészítése, melyben a hallgatók egy általuk kiválasztott, külföldön terjeszkedő magyar vállalatot elemeznek. (Páros munka). Az


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

eredményeket prezentálják. A félévi eredményben a fenti szempontok egyenlő súlyozással (50-50%) számítanak be. Az elfogadás feltétele, hogy egyik sem lehet 60% alatti. Egy részösszetevő egyszeri javítása engedélyezett.

Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles. Kötelező irodalom:

3. Dr. Poór-Dr. Bóday-Dr. Kispál (szerk.) Trendek és tendenciák a keleteurópai emberi-erőforrás menedzsmentben. Gondolat Kiadó, 2011. 4. Illés Iván: Közép-és Dél-Kelet-Európa az ezredfordulón. Átalakulás, integráció, régiók. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002

Ajánlott irodalom:

8. Andrzej K. Kozminski and George S. Yip: Strategies for Central and Eastern Europe. Palgrave Macmillan, 2000. ISBN: 978-0-312-23550-5, 9. GKI Rt. (2005): A magyarországi tőkeexport mérete, fejlődése, legfontosabb tapasztalatai. 10. Tóth Máté (szerk.): A privatizáció összehasonlító elemzése a csatlakozó és egyes átalakuló gazdaságokban. International Center for Economic Growth, Budapest, 2003. 11. Antalóczy K.- Éltető A. : Magyar vállalatok nemzetköziesedése – indítékok, hatások és problémák Közgazdasági Szemle, XLIX. évf., 2002. február 12. Csaba L: Az átalakulás fejlődéselmélete. Közgazdasági Szemle 2002/4 13. Szanyi Miklós Külföldi befektetésekre alapozott fejlődési modell a XXI. Század elején Magyarországon, VKI Műhelytanulmányok, 76. szám, 2007. Április 14. Mihályi P.: A vállalatvezetők motivációja a szocializmusban és a piacgazdaságban. Közgazdasági Szemle 2003/5


MARKETING MESTERSZAK 2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Tárgykód:

Döntéselmélet és módszertan, marketing döntéstámogatási rendszer

BN-0-2001T

A tárgy jellege:

kötelező

Óraszám:

10+10

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Marketing

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Kovács Gergely Kovács Gergely, Végh Katalin

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A döntéselméleti módszerek és eljárások megismerése.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a döntéselmélet alapjaival, a döntéshozatal folyamatával, a döntéstámogató rendszerek kialakulásával, e rendszerek jellegzetes szolgáltatásaival, valamint a felhasznált fontosabb matematikai módszerekkel és számítógépes technikákkal. A hallgatók a tantárgy anyagának elsajátítása révén képesek lesznek a későbbi munkájuk során felmerülő problémákat modellezni, és a döntéstámogatási módszerek alkalmazhatósága szempontjából elemezni.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

309. Döntéselméleti alapfogalmak: Probléma, problémamegoldás. Problématér. Optimális és kielégítő döntések, normatív és leíró modellek, kapcsolatuk. Állapottér reprezentáció, probléma-kategóriák. Az ember mint információ-feldolgozó entitás. Az emberi agy funkciómegosztása. Az emberi tudás és a modellalkotás szintjei. Döntések lehetséges osztályozásai. 310. Döntéshozatal és döntéstámogatás: Egy szervezet vezetésének információs igényei. A döntés-támogató rendszerek kialakulása és jellemzése. A döntési folyamat fázisai. A döntési folyamat támogatása, a döntési stílusok. Csoportos döntéstámogató rendszerek. Szavazásos és rangsoroló eljárások. 311. Döntési modellek és technikák: Döntéselméleti kiértékelő eljárások. Döntési fák, az információ szerepe. Bizonytalanságkezelés. Játékelmélet, kétszemélyes játék, mátrixjáték. Tiszta egyensúlyi helyzet, kevert egyensúlyi helyzet. 312. Üzleti intelligencia. Felsővezetői információrendszerek, OLAP. Tudásmenedzsment. Szakértő rendszerek. 313. Készletgazdálkodás: Determinisztikus készletgazdálkodási modellek, optimális tételnagyság, árengedmények. Az EOQ modell, pótolható hiány. Sztochasztikus készletgazdálkodás: bizonytalan kereslet, biztonsági készletszint, készletfigyelés. 314. Sorbanállás és tömegkiszolgálás. A beérkezési és a kiszolgálási folyamat modellezése. Egykiszolgálós sorbanállási rendszerek. Többkiszolgálós sorbanállási rendszerek.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Oktatási módszerek:

Előadás: fogalmak ismertetése, összefüggések felvázolása, szemlélet kialakítása gazdasági jellegű példákon keresztül, szemléltetés matematikai szoftver segítségével. Szeminárium: feladatmegoldások részben papíron részben számítógéppel.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

Számonkérés módja: gyakorlati jegy. A félév folyamán egy 50 pontos elméleti és két 25 pontos gyakorlati részvizsga megírására kerül sor, melyekből az érdemjegy az összteljesítmény alapján alakul ki. Mindkét részen belül 20-20 pont a minimumkövetelmény. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

2. Sántáné Tóth Edit: Döntéstámogató rendszerek, Panem, Budapest 3. Neptun/Meet Street virtuális tér matematikai segédanyagai

Ajánlott irodalom:

148. 149. 150. 151. 152. 153.

A tárgy címe:

Adriaans – Zantinge: Adatbányászat, Panem, Budapest Kindler József: Fejezetek a döntéselméletből, Aula, Budapest Winston: Operációkutatás, Aula, Budapest Kovács Gergely: Operációkutatás, Tatabánya Temesi József: A döntéselmélet alapjai, Aula, Budapest Mérő László: Mindenki másképp egyforma, Tercium, Budapest

Értékteremtő Logisztikai Folyamatok

Tárgykód:

ML-0-2204T

A tárgy jellege:

kötelező alapozó tárgy

Óraszám:

2+0

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Marketing Mesterszak (MA)

A kurzus előfeltétele(i):

-

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Géró Imre PhD főiskolai tanár Dr. Géró Imre PhD főiskolai tanár

Tanszék:

Kereskedelem és Marketing Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a vállalati működés értékteremtő folyamatainak (termelés, szolgáltatás) alapvető fogalmi rendszereivel, működési struktúráival és menedzsment kérdéseivel logisztikai összefüggésrendszerben. A kurzus a vállalatok belső működésének, illetve a vállalatok közötti együttműködésnek a reálfolyamatait a vállalati felső-, illetve középvezetés nézőpontjából tárgyalja, azt vizsgálja tehát, hogy azok mennyiben és milyen módon tudnak hozzájárulni a vállalati versenyképesség fenntartásához, illetve erősítéséhez. Átfogó szemlélet kifejlesztése a logisztika szakterületén, amelynek felhasználásával lehetséges a logisztikai rendszer optimális működtetésének és irányításának a kialakítása a piaci versenyképesség fokozása érdekében, az ellátási lánc menedzsment (SCM) módszereinek hatékony alkalmazásával. A képzés eredménye : a szükséges elméleti tudás birtokában, illetve a modern gyakorlati megoldások ismeretében a hallgatók sikeresen lesznek képesek a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok – az ellátási lánc - tervezésére, elemzésére és fejlesztésére, illetve azok hatékony vezetésére. A képzés eredményeképpen a hallgatók

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. A kurzus témakörei:

1.Követelmények tisztázása. Az értékteremtő folyamatok a vállalati működésben. 2.Logisztika kialakulása és szerepe. A marketing és a logisztika feladatrendszere. 3.Logisztika – értékteremtő filozófia. A logisztikai szolgáltatások. Logisztikai központok. Makro logisztika, áruszállítási rendszerek. 4.A marketing és a logisztika integrációja : nemzetközi és hazai tapasztalatok. 5.Az ellátási láncok menedzselésének lehetőségei és korlátai. 6.A marketinglogisztika operatív menedzsmentje. Beszerzés, beszállító kiválasztás. 7.Termelési és logisztikai stratégia. A termelési és logisztikai rendszer stratégiai döntései. A termelési és logisztikai stratégia helye az összvállalati stratégiában. 8. Az értékesítés menedzsmentje. Csatornák jellemzői. Kategóriamenedzsment. 9.Logisztikai vevőkiszolgálás, vevői elégedettség. A logisztikai kiszolgálási színvonal fogalma. A kiszolgálási színvonal és a vevői elégedettség mérése. 10.Kereskedelem és Logisztika. Az értékesítés menedzsmentje. Csomagolás marketinglogisztikai vonatkozásai. 11.Aggregált tervezés. A szükséglettervezési rendszerek (MRP). A JIT rendszer. Az OPT rendszer. 12.Erőforrás-gazdálkodás. Humán erőforrás gazdálkodás. Logisztikai informatika. 13.Költséggazdálkodás. Minőségmenedzsment. 14.Teljesítménymérés és szerepe.

Oktatási módszerek:

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából a hallgatók a Neptunból kinyomtatható előadáslappal érkezhetnek, melyen a feltüntetett vázlatot csak ki kell egészíteniük.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Egy adott logisztikai alrendszer rendszerterv szintű kialakításának kidolgozása 10-15 oldal terjedelmű házi dolgozatban. A házi dolgozat egyénileg, vagy team munkában készítendő el. Értékelése ötfokozatú érdemjeggyel : 0-59% elégtelen(1); 60-69% elégséges(2); 70-79% közepes (3); 80-89% jó(4); 90%- jeles(5). Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Számonkérés kollokviumi írásbeli vizsga. Az írásbeli vizsga értékelése: ötfokozatú érdemjeggyel : 0-59% elégtelen(1); 60-69% elégséges(2); 70-79% közepes (3); 80-89% jó(4); 90%- jeles(5). Összevont értékelés ötfokozatú skálán: Írásbeli vizsga 70%, házi dolgozat 30 %.

Kötelező irodalom:

1.Komáromi, N.(szerk.): Marketinglogisztika. Akadémiai Kiadó Bp. 2006. 2.Chikán, A.-Demeter, K.: Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje. Termelés, szolgáltatás, logisztika. Aula Kiadó Kft. Bp. 1999. 3.Szegedi, Z.-Prezenszki, J.: Logisztika- menedzsment. Kossuth Kiadó Bp.2003.

Ajánlott irodalom:

1.Philip Kotler –Kevin Lane Keller: Marketing-menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest 2006. 2.Prezenszky, J. (szerk.): Logisztika I. (Bevezető fejezetek). Logisztika II. (Módszerek, eljárások)Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet Bp. 2002. 3.Knoll, I.: Logisztika a 21. században. Profitnövekedés logisztikai eszközökkel. KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft. Bp. 2000. 4.Melnyk, S. a.-Denzler, D. r. : Operations Management: A Value Driven Approach. Irwin 1997.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Innovációmenedzsment

Tárgykód:

ML-4-2245T

A tárgy jellege: szabadon választható tárgy Óraszám:

12+0

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány: Marketing mesterszak A kurzus előfeltétele(i):

-

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Garaj Erika PhD Dr. Garaj Erika PhD

Tanszék:

Műszaki Intézet

A tantárgy célja az innováció-menedzsment alapfogalmainak elméleti és gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása, valamint a profitalapú és környezettudatos (öko) gondolkodás erősítése az innováció menedzsment folyamatai során. A kurzus prog- Az Innováció menedzsment tárgyalása során nagy hangsúlyt fektetünk az adott témaramjának rövid kör pontos értelmezésére, elemzésére. A kurzus elvégzése után a hallgatóknak ismerleírása: niük kell az innovációs menedzsment folyamat alapvető lépéseit, az innováció sikeres menedzselésének legfőbb kritériumait és a különböző országokban bevezetett és alkalmazott gyakorlatot, figyelembe véve a társadalmi, gazdasági és politikai környezetet. A hallgatóknak képeseknek kell lenniük az innováció menedzsment módszereinek A tárgy által fejleszthető helyes megválasztására, az adott vállalati elemzés végrehajtására és az eredmények kompetenciák: értelmezésére. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: problémamegoldás, rendszerben való gondolkodás, kreativitás, összefüggések meglátása, csapatban való együttműködés. A tárgy célja:

A kurzus témakörei:

Oktatási módszerek:

1. Az innováció alapkoncepciója, az innováció, innováció-menedzsment és innovációmarketing definíciója értelmezése és összefüggései. 2. Az innováció tipológiája és az innovációs források. 3. Az innovációs folyamat modelljei (Crawford, Urban & Hauser). 4. Az innovációt támogató szervezeti tényezők. Az innováció vállalati mérettől függő sajátosságai. Nagyvállalatok és KKV-k - előnyei és hátrányai. 5. Vevőközpontúság versus innováció. Marketingorientált stratégiai termékinnováció. Innovációs kényszer, sikertényezők több szempontú elemzése. 6. Termékinnovációs vállalati stratégiák és menedzselése. 7. Az innovációmarketing gyakorlati megoldásai. 8. Az innovációmarketing módszerei. A Lead-market típusú elemzés tényezői. Laterális marketing. 9. Technológiatérképezés. Termékéletgörbe-modellezések. 10. Az innováció értékelése nemzetközi összehasonlításban. Az európai Unió elemzései az egyes országok innovációs tevékenységéről. 11. Esettanulmányok I. Ökoinnováció és ökodesign. A szélenergia esete. Városrehabilitáció. 12. Esettanulmányok II. A közösségi innovációmarketing mint régiófejlesztés. A Biopolisz Kft. esete. TÉT az innovatív nemzeti imázs példája. Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az előadás speciális WEB 2 alkalmazásokkal kiegészített ppt-prezentáció segítségével folyik. Szeminárium: nincs.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás:

A félévi munka elfogadásának feltételei: előadásokon való részvétel, legfeljebb 1 szemináriumról való hiányzás megengedett, valamint a kiadott írásbeli feladat(ok) megoldása. Hiányzás esetén a köt. irodalom 3 szabadon választott fejezetének önálló írásos feldolgozása szükséges fejezetenként 2-2 oldalban, amelyet az esettanulmánnyal együtt kell beadni. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: írásbeli kollokvium Vizsgajegy alapja: Innovációs esettanulmány elkészítése az oktatóval egyeztetett tartalmi és formai szempontok alapján. Ezek: (a) A téma kapcsolódjon a kurzus tematikájához. Választható témák: Szabadon választott hazai KKV innovációs tevékenységének marketingje; Egy fiktív innovációs projekt marketingjének megtervezése, Valós innovációs projekt elemzése és továbbfejlesztése (kritikai elemzéssel) és bármilyen oktatóval egyeztetett téma. (b) Szakmai elvárás a magyar nyelvű kötelező és ajánlott irodalom beépítése az esettanulmányba korrekt hivatkozások formájában (minimum 3 forrás). További szakirodalom felhasználása a témától függően lehetséges. (c) Formai elvárások: 8-10 oldal, 12-es betűvel, szimpla sorközzel ill. ábrák igény szerint. (d) Fedőlapon feltüntetendő az esettanulmány címe, a hallgató neve, neptun kódja, szaka, beadás időpontja, évfolyama, és e-mail címe. (e) Az esettanulmány elkészíthető egyénileg és 2-3 fős csoportban is. Ez esetben a formai követelmény hallgatónként értendő (8-10 oldal/fő). A tárgy ötfokozatú értékeléssel zárul: 100-91%= jeles, 90-81%= jó, 80-71%= közepes, 7060%=elégséges, 59-0% = elégtelen. Értékelési pontszám összesen 100 pont (100%).

Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom:

9. Vágási - Piskóti – Buzás: Innovációmarketing. Akadémiai, Budapest, 2006. 27. Buzás N. (szerk.): Innováció a gyakorlatban. Akadémiai, Budapest, 2007. 28. Bánfi Tamás - Boros Áron- Lovas Anita: Vállalati vezetők innovációs érzékenysége, szemlélete és szándékaik – egy felmérés tapasztalatai. Vezetéstudomány, 43 (3). pp. 2-18 29. OECD innovációpolitikai országtanulmányok - Magyarország, NKTH 2009. http://hu.scribd.com/doc/19422284/OECD-Innovaciopolitikai-orszagtanulmanyokMagyarorszag Pakucs J. és mts.: A magyar kis-közepes vállalatok innovációs képességének fejlesztése. MISz, Budapest, 2002. Kiemelten: Kérdőív, esettanulmány: 97-101. old. http://www.innovacio.hu/tanulmanyok_pdf/magyar_kis_kozepes_vallalatok.pdf 30. David Smith: Exploring Innovation, 2nd edition, McGraw Hill, 2010. 31. Melissa Schilling: Strategic Management of Technological Innovation, 3rd edition, McGrawHill, 2010. 32. Tidd, J. and Bessant, J.: Managing innovation. 4th edition, Wiley,Chichester, 2009.

A tárgy címe:

Integrált marketingkommunikáció

Tárgykód:

BML-02231

A tárgy jellege:

kötelező tárgy

Óraszám:

12+8

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Marketing Mester

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Bernschütz Mária dr. Bernschütz Mária


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

Tanszék:

Kereskedelmi és Marketing Tanszék

A tárgy célja:

A félév során nemcsak az integrált marketingkommunikáció elméletével ismerkedhet meg a hallgató, hanem a félév végi IMK kampány stratégiájának elkészítésével a gyakorlati megvalósításról is tehet tanúbizonyságot.

A kurzus programjának rövid leírása:

A félévet egy IMK kampánystratégiával zárja a hallgató. Három valós üzleti briefből dolgoznak a csoportok. A külső opponense a beadott dolgozatnak, maga a kiíró szervezeti kontakt lesz, aki észrevételeivel segíti a hallgatókat.

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük a valós, üzleti briefeket értelmezni, az általuk érintett kérdésköröket tisztázni és átfordítani marketingkommunikációs kampányra. Egy átfogó stratégia készítéséhez kötelező elemként a hallgatónak gondoskodnia kell az alkalmazható médiáról, mérésének biztosításáról, a kommunikációs célok előírásáról és betartásáról, és az eredmények értelmezéséréről. A tárgy nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a hallgató rendszerben gondolkodjon (hirdető-ügynökség), illetve a mélyebb összefüggéseket meglássa.

A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

A következőkben a tantárgyi órákra lebontott részletezését olvashatják. 1. csoportok kialakítása, tematika átbeszélése, a. integráció szó marketing konnotációja 2. A marketingkommunikáció szereplői a. reklámügynökség b. médiaügynökség c. piackutató cég d. sales house e. tanácsadó f. Szerepek bemutatása, elhelyezése a marketing szektorban. g. kommunikációs trendek hatása (új média, digitalizáció) 3. IMK definíciók  Az IMK meghatározások áttekintése, forráselemzés. 4. IMK kutatások, megközelítések a. kutatási irányok i. vállalati ii. ügynökségi iii. önreflexív iv. pszichológia (imázskép integráció) v. információfeldolgozás vi. szinergia (médiakapcsolatok) vii. csomagolás viii. B2B IMK 5. IMK jellemzők a. kutatás által felmerült új csoportosítási szempontok, tradicionális marketinggel szemben b. mérés szerepe 6. IMK folyamattervezés a. Brief vs. IMK brief? 7. Szolgáltatásmarketing (civil szervezetek kezelése) a. Szolgáltatok kommunikációs problémája. 8. Briefek értékelése csoportos megbeszélések, prezentációk 9. IMK kampányértékelések

Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részleteseb-

Előadás: Az előadás ppt-prezentáció segítségével folyik. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából. Szeminárium: Interaktivitást, csoportmunkát és egyéni véleményt várunk el. Pluszpontokért készített IMK


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

ben

kampányelemzést publikáljuk szlogen.blog.hu oldalon. Az előadások PPT-i és a kötelező irodalom egy része fent megtalálható lesz online.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: Az előadásokon és szemináriumokon való részvétel, ahol egy hiányzás megengedett. Számonkérés módja: kollokvium Követelmények, vizsga, érdemjegy: A félév folyamán összesen 100 pont szerezhető. Félév végi írásbeli vizsga 45 pont Házi dolgozat 40 pont Órai teljesítmény 15 pont A végső jegy áll a házi dolgozat értékeléséből, a szemináriumi aktivitásból, és az év végi zárthelyi vizsgából.

Kötelező irodalom:

Bernschütz, M (2010): Az Integrált Marketingkommunikáció hazai alkalmazásának korlátai Marketing & Menedzsment 4., p. 70-77. (2010) Bernschütz, M (2009): Kvalitatív kutatás a magyarországi Integrált Marketingkommunikációról Vezetéstudomány, Vol9, p 29-40. (2009) Kliatchko, J. (2008): Revisiting the Integrated Marketing Communications (IMC) construct, International Journal of Advertising, 27(1), pp. 133–160 http://www.favaneves.org/arquivos/kliatchko-revisiting-the-imc-construct.pdf

Ajánlott irodalom: lehetőleg legyen angol nyelvű irodalom is

Ajánlott irodalom: Tasnádi, J. (2010): Az integrált kommunikáció elméleti és gyakorlati kérdései. Marketing és Menedzsment. Vol.2.2010. Piskóti, I. (2010): Integrált kommunikáció elmélete és alkalmazása. Marketing Oktatók Konferencia előadásanyag. Budapest. 2010. Kotler, P. (1986): Marketing Management. Englewood Cliffs, NJ. Prentice-Hall. Kitchen, P., Schultz, D.(1999): A Multi-Country Comparison Of The Drive for IMC. Journal of Advertising Research. Vol.31.21-38.

A tárgy címe:

Kutatásmódszertan

Tárgykód:

ML-0-2206T

A tárgy jellege:

Szakmai törzstárgy

Óraszám:

12

Kreditpont:

3

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Marketing mester szak

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Kandikó József CSc

Tanszék:

Kereskedelmi és Marketing Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megszerezzék az önálló tudományos munkához nélkülözhetetlen készségeket, és megismerkedjenek a kutatási folyamat kulcselemeivel. A hallgatók képet kapnak és gyakorlatot szereznek az elméleti és empirikus kutatás menetéről, a


EDUTUS FŐISKOLA

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

2012/2013. I. félév

módszerek közötti választásról, a kapott eredmények ellenőrzésének lehetőségeiről. Ezen belül megismerkednek a szakterületi ismeretek elmélyítésének módszertanával (irodalomkutatás, irodalom-feltárás, fogalomtár, eddigi ismeretszint feltérképezése), a vizsgált problémák átfogóbb, mélyebb közgazdaság-elméleti megalapozásának eljárásaival (öszszefüggések feltárása, befolyásoló tényezők meghatározása, hipotézisek felállítás, a hipotézis igazolása primer kutatással.) A program a probléma jelentkezésétől és felismerésétől a megoldásához szükséges döntés megalapozásához szükséges információk prezentálásáig tartó folyamat teljes egészét felöleli, elméleti felvezetéssel, szakirodalmi támogatással, de alapvetőn gyakorlati esettanulmány segítségével, konkrét feladatok megoldásán keresztül A kurzus elvégzése után a hallgatóknak képeseknek kell lenniük egy (nem feltétlenül csak) marketing probléma felismerésére, az ahhoz kapcsolódó kutatási kérdések megfogalmazására, a kutatás megközelítési módszerének (induktív vagy deduktív) meghatározására, a meglévő ismeretek feltárására szakirodalom elemzéssel és szekunder kutatással, hipotézisek megfogalmazására, primer kutatási terv összeállítására és a kutatás lebonyolítására, az információk elemzésére, értékelésére és írásbeli valamint szóbeli prezentálására vizuális segítséggel.

A kurzus témakörei:

1. A probléma felmerülése, a kutatási kérdések megfogalmazása 2. A probléma megközelítése, elemzése deduktív vagy induktív módon, a téma pontosítása 3. Mit ismerünk? Az eddigi ismeretek összegyűjtése, irodalomkutatás, irodalom feldolgozás, idézés, beemelés, hivatkozás, elemzés, értékelés, összevetése, következtetés. 4. Hol tartunk? Szekunder információk kvalitatív és kvantitatív elemzése. Tartalomelemzés, statisztikai módszerek, kronologikus elemzés. 5. Mit feltételezünk a kutatási kérdések kapcsán a meglévő ismeretek felhasználásával? A hipotézisek megfogalmazása. Hipotézis típusok. 6. A primer kutatás szakmai módszertani alapkérdései. 7. A hipotézisek verifikálásához szükséges kutatási terv elkészítése. A kutatási terv tartalmi és formai követelményei. 8. Az adatkeresés, adatgyűjtés, adatfeldolgozás és adatbányászat módszerei 9. Elemzés, értékelés, jelentés készítése, ábrázolási formák. Tudományos fogalmazás, stílus. 10. Publikációs formák, prezentációk, poszter-előadás

Oktatási módszerek:

A képzési célt gyakorlati feladaton keresztül kívánjuk elérni. Ennek érdekében a kurzus a létszámtól függően két-három konkrét problémát visz végig, csoportfeladatként. A csoport minden részfeladatot együtt produkál, és minden tagja többször is felkérhető részprezentációra az addig elkészült feladatrészekből, amelyet a csapat többi tagja kiegészíthet. Az oktatás menete, hogy az új tantárgyi tartalmi (elméleti és gyakorlati) ismereteket a konkrét példákon keresztül a csoportoknak meg kell oldani, és a következő alkalommal bemutatni, amelyet szakmai vita követ. Így a hallgatói csoportok egymás megoldásaiból, és az azokra elhangzott kritikákból is tanulnak.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltétele: 2 értékes hozzászólás a foglalkozásokon bemutatásra kerülő prezentációban vagy a vitában Számonkérés módja: gyakorlati jegy, amely írásbeli vizsga keretében egy kutatási folyamat

Kötelező irodalom:

Majoros Pál (2004): A kutatásmódszertan alapjai, Perfekt Zrt. Budapest

Ajánlott irodalom:

Pervez Ghauri - Kjell Gronhaug (2011): Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban, Akedémiai Kiadó, Budapest Tomcsányi P. (2000): Általános kutatásmódszertan, Gödöllő, Szent István Egyetem Pléh, Csaba (ed.); Csáki, Csaba (tech. ed.) (1991, 1997): Parallel Distributed Processing - A new research methodology in cognitive science, TYPOTEX, Budapest Swazey, J.P., Anderson, M.S. & Louis, K.S. (1993): Ethical problems in academic

modellezése alapján kerül meghatározásra


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

research, American Scientist, November-December

A tárgy címe:

Marketingkutatás, környezet- és piacelemzés

Tárgykód:

A tárgy jellege:

Kötelező tárgy

Óraszám:

20

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

nappali

Szak/szakirány:

Marketing mesterképzés

A kurzus előfeltétele(i): Tárgyfelelős: Oktató(k):

Kenéz András

Tanszék:

Kereskedelmi és Marketing Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja a marketingkutatással kapcsolatos alapfogalmak helyes és szakszerű értelmezése és rendszerezése mellett megismertetni a hallgatókkal a marketingmunkához szükséges információk tervezését, értékelését. A tárgy az alapfogalmainak megismertetése után a kurzus témaköreinél részletezett témakörökkel foglalkozik. Mindegyik témakör esetében nagy hangsúlyt fektetünk az elmélet alkalmazására, megjelenésére a mindennapi marketingmunkában.

A kurzus programjának rövid leírása: A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei: az eddig megszokottól részletesebben

A kurzus eredménye: A hallgatónak képesnek kell lennie a későbbi tanulmányai során elvégzendő kutatási feladatok megtervezésére és lebonyolítására – ugyanakkor a hallgatók képesek lesznek a vállalati marketingmunkában felmerülő információ-igényt értékelni, kutatási tervet készíteni, kutatási ajánlatot összeállítani, elbírálni. Ismerni fogja a gazdálkodási folyamatok elemzésének alapvető módszereit, az üzleti vállalkozásokat befolyásoló külső és belső környezet, a piac szereplőit, a közöttük lévő kapcsolatrendszert. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: analitikus gondolkodásmód, rendszerszemlélet, tervezés, lényegkiemelés, összefüggések meglátása, prezentáció. 31. A marketingkutatás alapfogalmai: információ, vállalati probléma, MIR, marketingkutatás. A piackutatás a vállalati marketing gyakorlatában: az egyes marketingproblémákhoz, a fogyasztói márkák menedzseléséhez kapcsolódó kutatások. 32. Kutatási terv, kutatások tervezése. A marketingprobléma és a piackutatási probléma különbsége. A kutató és a döntéshozó szerepkör és az ebből adódó konfliktus. A kutatási célok tervezése. 33. A szekunder piackutatás típusai és felhasználási területei. A lehetséges források. A piacon megvásárolható kutatási termékek használata. Szindikált kutatások: médiakutatás, fogyasztói kutatások és kiskereskedelmi panelkutatás. 34. A primer kutatások módszerei. A kvalitatív és kvantitatív kutatás különbségei. A módszertan-választás kritériumrendszere. 35. A kvalitatív kutatások lebonyolítása. A vezérfonal elemei, és szerkesztése. A kvalitatív kutatás megszervezése: szűrőkérdőív, szervezés, résztvevők, a lebonyolítás. A moderátor szerepe. 36. Projektív technikák típusai és használata. Kvalitatív kutatási eredmények értelmezése. A kvalitatív kutatás prezentációja, az állítások alátámasztása.


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

37. A megkérdezéses piackutatások formái. A kvantitatív kutatás típusai közötti választás: az egyes célokhoz felhasználható eljárások. 38. Kérdőívszerkesztés: a kérdőív elemei, felépítése, logikája. Kérdéstípusok és használatuk. Befolyásolás a kérdőívvel. 39. Skálatípusok és a skálák összehasonlítása. A skálák tervezése és eredményük értelmezése. Tipikus kérdőívhibák. 40. Célcsoport-meghatározás és mintavételi alapfogalmak. Véletlen és kényelmi mintavételi módok. Választás a mintavételi technikák közül. A mintavételből eredő kutatási korlátok. 41. Terepmunka szervezése: szűrőkérdőív, kérdezőbiztosok kiválasztása és képzése. A minőség-ellenőrzés fázisai és módszerei, az hibák javításának lehetőségei. Adatfeldolgozás: kódolás és rögzítés. 42. Az adattisztítás szerepe, folyamata. Az adatfeldolgozás tervezése, leíró statisztikai módszerek. 43. A kutatási eredmények értelmezése, alátámasztása statisztikai eljárásokkal. A hipotézisek vizsgálata. Szignifikancia-tesztek. A statisztikai eredmények értelmezése. 44. A piackutatások eredményeinek bemutatása: vezetői összefoglaló, prezentáció és tanulmány készítése. Ábrák választása, szövegezés, követelmények. Prezentációs gyakorlat: előadásmód, prezentációs anyag készítése, felkészülés a prezentációra. 45. A hazai piackutatás piaca. Ajánlatkérés, az ügynökségválasztás kritériumai, kapcsolattartás. Etika és adatkezelés. Oktatási módszerek: az eddig megszokottól részletesebben

Előadás: Célja a fogalmak és módszerek elméleti ismertetése példákkal alátámasztva. Az elmélet ismertetése élőszóban, előadásvázlat-prezentációs anyagokkal támogatva: előadás, magyarázat, megbeszélés, elbeszélés, szemléltetés (frontális osztálymunka). Az előadó áll elöl és beszél, a hallgatók meg igyekeznek felfogni a mondanivaló lényegét. A könnyebb követhetőség és jegyzetelés elősegítése céljából az előadó lassan beszél. Szeminárium: Célja az elmélet értelmezése és átültetése a gyakorlatba. A hallgatók vagy a szemináriumvezető által a gyakorlatból piackutatási problémák megbeszélése: kutatástervezés, kvalitatív kutatás, kérdőívszerkesztés, adatfeldolgozás, prezentáció stb. Alkalmazott módszerek: közös feladatmegoldás, önálló feladatmegoldás, kiscsoportos módszerek, megbeszélés, vita, tanulói kiselőadások, projektmódszer, kooperatív oktatási módszerek, szimuláció, házi feladat kiadott házi feladatok hallgatók általi prezentálása. A hallgatók aktív részvételét igényli.

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás az eddig megszokottól részletesebben

A félévi munka elfogadásának feltétele: Elméleti részvizsga teljesítése az elvárt szinten. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy a beadott feladatok értékelése alapján. Kutatási terv, kvalitatív kutatás, kérdőívszerkesztés, kutatás lebonyolítása, elemzés, prezentáció. A végső jegy a leadási határidőktől függően a vizsgaidőszakban. Az így kialakult gyakorlati jegy a vizsgaidőszak végéig a beadott anyagok javításával javítható. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

11. Naresh K. Malhotra: Marketingkutatás (Akadémiai Kiadó 2008.) // available

Ajánlott irodalom: lehetőleg legyen angol nyelvű irodalom is

13. Sajtos László – Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv

in English: Marketing Research: An Applied Orientation 12. Gordon – Langmaid: Kvalitatív piackutatás (HVG Kiadó 1997.) // available in English: Contemporary Qualitative Market Research (Alinea kiadó 2007.) 14. Síklaki István: A vélemények mélyén (Kossuth, 2006.) 15. Némethné Gál Andrea: Általános statisztika (Tri-Mester, Tatabánya, 2000.)


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy címe:

Tárgykód:

Modern közgazdasági és piacelméletek

ML-0-2200T

A tárgy jellege:

kötelező alapozó tárgy

Óraszám:

12+0

Kreditpont:

5

Ajánlott félév:

I.

Tagozat:

levelező

Szak/szakirány:

Marketing mesterképzés

A kurzus előfeltétele(i):

nincs

Tárgyfelelős: Oktató(k):

dr. Sárkány Péter dr. Sárkány Péter

Tanszék:

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszék

A tárgy célja:

A tantárgy alapvető célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjék a vállalatokra és az iparágakra vonatkozó legfrissebb piacelméleti eredményeket. A kurzus keretében képet kapnak az egyes piaci formák jellemzőiről, működéséről, modelljeiről. Minden esetben számos konkrét, gyakorlati példa leírása segíti a megértést. A hallgatók bepillantást nyerhetnek az üzleti életbe, a stratégiák és magatartás kérdéseibe, amikor az árdiszkrimináció és a stratégiai viselkedést elemzésére kerül sor. Végül a piacmegtisztulás (az egyensúlyi helyzet kialakulásának) elméletével foglalkozik a kurzus, és a meglévő elméleteket veti egybe az empirikus adatokkal. Minden levelezős hallgatónak fel kell dolgoznia a kurzushoz kapcsolódó témakört, amelyről házi dolgozat formájában kell számot adniuk. A kurzus elvégzése után a hallgatók a piacelmélet legújabb eredményeiről, valamint a különböző elméletekről megfelelő áttekintéssel rendelkeznek. A tárgy nagyban hozzájárul a hazai és nemzetközi szakirodalomban való eligazodáshoz, valamint a különböző piacgazdasági megközelítések gyökereinek, eltéréseinek, összefüggéseinek megértéséhez.

A kurzus programjának rövid leírása:

A tárgy által fejleszthető kompetenciák: A kurzus témakörei:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Oktatási módszerek:

Bevezetés, piaci szerkezetek Az ipari koncentráció mérése A verseny (jellemzők, hatékonyság és jólét, be- és kilépés, externáliák, korlátok) Monopóliumok, monopszóniumok és domináns vállalatok (jellemzők, költségek és haszon valamint profit, létrehozásuk és fenntartásuk) Kartellek: közös döntéshozatal az oligopóliumban (jellemzők, létrehozásuk, a megállapodások betarttatása) Nemkooperatív oligopóliumok (jellemzők, Nash-, Cournot-, Bertrand- és Stackelberg-modell, játékelmélet) A különböző oligopólium modellek összehasonlítása Termékdifferenciálás és monopolisztikus verseny (jellemzők, reprezentatív fogyasztót tartalmazó modell, elhelyezkedési és hibrid modellek) Árdiszkrimináció (fajtái, módszerei, hatásai) Stratégiai viselkedés (kooperatív stratégiai viselkedések) Stratégiai viselkedés (nem-kooperatív stratégiai viselkedések) Hogyan tisztulnak ki a piacok? Elmélet és tények (elméletek, empirikus tények, bizonyítások)

Az előadások hagyományos képzés keretében zajlanak. Előadás: A különböző piacelméleti iskolák gondolatainak ismertetése. Az előadás pptprezentáció segítségével folyik, amely a hallgatók számára már előzetesen elérhető, kinyomtatható.


2012/2013. I. félév

EDUTUS FŐISKOLA

A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

A félévi munka elfogadásának feltételei: Egyrészt az előadásokon való részvétel, másrészt házi dolgozat készítése. Számonkérés módja a vizsgaidőszakban: Írásbeli kollokvium a félév teljes anyagából. Az összteljesítmény értékelésébe nemcsak az írásbeli dolgozat, hanem a házi dolgozat is beleszámít. Az együttes értékelés: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% közepes, 80-89% - jó, 90-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

1. D. W. Carlton – J. M. Perloff: Modern piacelmélet (Panem Kiadó, Bp., 2003., 87218., 226-257., 279-283., 309-327., 369-406. és 589-611. old.) 2. L. Pepall – D. Richards – G. Norman: Piacelmélet. Modern megközelítés gyakorlati alkalmazásokkal (HVG-ORAC Kiadó, Bp., 2008., 27-45., 53-64., 85-100., 135-194. és 281-317. old.)

Ajánlott irodalom:

1. 2. 3. 4.

A tárgy címe:

Mátyás A.: A modern közgazdaságtan története (Aula Kiadó, Bp., 2003.) H. R. Varian: Mikroökonómia középfokon (KJK, Budapest., 2008.) Tűű L.-né: Az ipari koncentráció mérése (KSH, 1980.) Kerékgyártó Gy.-né – Mundruczó Gy. – Sugár A.: Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági, üzleti elemzésben (Aula Kiadó, Bp., 2003.) 8. H.R. Varian: The Handbook of Industrial Organization, Elsevier, North-Holland, 2007.)

Nemzetközi kereskedelem és piac

Tárgykód:

A tárgy jellege:

kötelező tárgy

Óraszám:

10+0

Kreditpont:

Ajánlott félév:

III.

Tagozat:

Szak

Marketing mesterképzés

?

Levelező

A kurzus előfeltétele(i): Tárgyfelelős: Oktató(k):

Dr. Juhász Krisztina PhD Dr. Juhász Krisztina

Tanszék:

Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legalapvetőbb nemzetközi gazdasági folyamatokat, és az azokat alakító fő tényezőket, a globalizáció gazdasági és politikai következményeit, a nemzetközi gazdasági élet szereplőinek átalakuló viszonyrendszerét. A tárgy kiemelt célja, hogy megismertesse a hallgatókat a világgazdaság átalakuló térszerkezetével, az új növekedési pólusokkal, és bemutassa Magyarország helyét a globális gazdaságban, kereskedelemben. A tárgy a világgazdaság történeti korszakainak rövid jellemzését követően részletesen tárgyalja a globális gazdaság létrejöttét, annak meghatározó folyamatait. Hangsúlyosan kezeli a világkereskedelem és a működőtőke-befektetések legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseinek, a világgazdaság fő szereplőinek (kiemelten az államok és a transznacionális vállalatok) megismerését. A világgazdaság térszerkezetének bemutatásakor kitér az új növekedési pólusok (BRIC) tárgyalására, valamint Európa és Magyarország világgazdasági szerepének vázolására.

A kurzus programjának rövid leírása:


EDUTUS FŐISKOLA

A tárgy által fejleszthető kompetenciák:

A kurzus témakörei:

Oktatási módszerek:

2012/2013. I. félév

A kurzus elvégzése során a hallgatók olyan ismeretekre tesznek szert, melyek nélkülözhetetlenek a mindennapok, hazánkat is érintő nemzetközi gazdasági kérdéseinek megértéséhez, az alapvető (gazdasági és politikai) tájékozottsághoz. A kurzus során nagy hangsúlyt fektetünk éppen ezért arra, hogy nemcsak elméleti modellekkel, hanem a mindennapi, aktuális gazdasági-politikai kérdések beépítésével is serkentsük a hallgatókat önálló gondolatok, vélemény formálására. A tárgy nagyban hozzájárul a következő képességek fejlesztéséhez: lényegkiemelés, összefüggések meglátása, elemzőkészség. 157. A világgazdaság kialakulása, komplex rendszere: elméletek és fogalmak. (A világgazdaság korszakok, azok jellemzői. A Bretton Woodsi rendszer és jellemzői) 158. A globális korszak jellemzői (A globalizáció értelmezései, eltérése a korábbi korszakokhoz képest. A gazdasági globalizáció és meghatározó folyamatai.) 159. A nemzetközi kereskedelem elméleti magyarázatai és gyakorlati kérdései (Az abszolút előnyöktől a kompetitív előnyökig. A nemzetközi kereskedelem területi és szerkezetei átrendeződése) 160. A nemzetközi pénzügyi rendszer működésének alapkérdései (A nemzetközi pénzügyi folyamatok és azok jelentősége. A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepe) 161. A külföldi működőtőke-befektetések elméleti magyarázatai és gyakorlati jellemzői (Hymer, Vernon, Dunning elmélete. A befektetések területi jellemzői: nemzetközi tőkebefektetők és befogadók) 162. A nemzetköziesedés okai és módjai (A nemzetközivé válás elméletei: Az Uppsala modelltől az Üzleti hálózat modellig. A külpiacra lépés módjai, okai és következményei) 163. A transznacionális vállalatok világgazdasági szerepe (A TNCk szerepe a nemzetközi kereskedelemben, termelésben, foglalkoztatásban, regionális fejlődésben. A TNCk politikai szerepe) 164. Az államok átalakuló szerepe a globalizálódó világban (Különböző állami reakciók a globalizációra, eltérő állami szerepfelfogás. A szuverenitás kérdése a globalizáció korában) 165. A világgazdaság térszerkezete: új növekedési pólusok I. (G7 helyett E7? A világgazdaság 2030-ban. Kína a feltörekvő szuperhatalom) 166. A világgazdaság térszerkezete: új növekedési pólusok II. (India, Brazília, Oroszország) 167. Európa szerepe a globális világgazdaságban (Az EU szerepe a nemzetközi kereskedelemben, tőkebefektetésekben.) 168. Magyarország helye a globális világban: történeti áttekintés, a világgazdasági nyitás körülményei, jellemzői (A rendszerváltozás folyamata és annak gazdasági-társadalmi hatásai) 169. Magyarország a külföldi működőtőke-befektetések és a nemzetközi kereskedelem rendszerében (Magyarország nemzetközi kereskedelmi kapcsolatai . Külföldi működőtőke-befektetések és hatásai Magyarországon, a magyar vállalatok. 170. A globalizáció gazdasági, társadalmi kérdőjelei (Globális környezeti, társadalmi és gazdasági kérdések. A fenntarthatóság kérdőjelei) Előadás: Frontális előadás, melynek jobb megértését és a követhetőségét ppt – előadások segítik, melyet a hallgatók a konzultációt megelőzően elektronikus formában megkapnak. Az oktatói előadást a hallgatók által, érdeklődésüknek megfelelően, fakultatív formában, az oktató által előzetesen megadott témákból válaszható kiselőadások (egyéni munka) egészítik ki. Ezek az előadások egyben


EDUTUS FŐISKOLA

2012/2013. I. félév

vitaindítóként is szerepelhetnek, a kérdéses témakör egyes értelmezési lehetőségeit (pl. előnyeit-hátrányait) csoportmunkában vitatjuk meg. A teljesítmény értékelésének módja, pontozás és osztályozás

Kötelező irodalom:

A félévi jegyet a hallgatók az oktatóval előzetesen egyeztetett, de szabadon választható házi dolgozatra kapják. A dolgozat témaválasztásánál és annak értékelésénél fontos szempont, hogy a hallgató legyen képes megtalálni és szemléltetni a választott téma kötődését az aktuális magyarországi gazdasági-társadalmi folyamatokhoz. Az órai aktivitás (kiselőadás, vitaindító, csoportmunka) az értékelésbe szintén beszámít, maximum 30%-kal emelheti a dolgozat eredményét. Osztályozás: 60% alatt – elégtelen, 60-69% - elégséges, 70-79% - közepes, 8089% - jó, 90-100% - jeles. 10. Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai. Napvilág Kiadó, 2008. ISBN: 9789639697317 11. Mészáros Rezső és munkaközössége: A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010. Modern regionális tudomány sorozat. ISBN: 9789630589369

Tantárgyi tematikák  

A 2012-es tanév tanrtágyi tematikái az Edutus Főiskolán