Page 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

จดหมายข่าว

วันพุธ ที่ 25 มิถุนายน 2557

กลุ่มงานประชาสั มพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒

สพป.ปัตตานี เขต 2 ณ อาเภอโคกโพธิ์

สานักงานเก่า ————>

สู่ สานักงานใหม่ ————>

ทีอ่ ยู่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี เขต 2 35/16 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตาบลโคกโพธิ์ อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี 94120บ เบอร์โทรศัพท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี เขต 2 เบอร์ 073431196 เนื่องด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี เขต 2 ใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติ กด 1 ส่งเสริ ม กด 5 หน้าห้องผอ. กด 2 นิเทศ กด 7 การเงิน กด 3 แผน กด 0 อานวยการ กด 4 ตรวจสอบ บุคคล เบอร์ตรง 073431198 การเงิน เบอร์ตรง 073431195


จดหมายข่าว หน้า 2

สร้ างข้ อสอบตามแนวทาง pisa

การประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาการอ่านรู ้เรื่ องและสื่ อสารได้การสร้างข้อสอบตามแนวทาง pisa ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม ซี .เอส.ปั ตตานี โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ดา้ นการออกข้อสอบ ตามแนวทาง pisa จากสพฐ. มาพัฒนาครู เพื่อเตรี ยมความพร้อมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ในการนี้ นายสม พุม่ แก้ว รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผูอ้ านวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี เขต 2 ได้มาให้กาลังใจและข้อคิดแนวทางในการสอนการออก ข้อสอบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ แก่ผเู ้ ข้าอบรม

ร่ วมแสดงความยินดีและต้ อนรับครู และบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ที่เข้ ามาปฏิบัติงาน ในโรงเรี ยนสั งกัดศูนย์ เครือข่ ายนาเกตุพฒ ั นา

19 มิถุนายน 2557 ศูนย์เครื อข่ายนาเกตุพฒั นา ได้จดั ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ เครื อข่ายนาเกตุพฒั นา ประจาปี การศึกษา 2557 ณ โรงเรี ยนบ้านนาเกตุ โดยมีกิจกรรมประชุมและพบปะสังสรรค์ ร่ วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเสริ มสร้างมิตรไมตรี ซ่ ึ งกันและกันของครู ในสังกัดศูนย์ฯ ในการนี้ นายสม พุม่ แก้ว รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผูอ้ านวยการสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี เขต 2 ได้ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ที่เข้ามาปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนสังกัดศูนย์เครื อข่ายนาเกตุพฒั นา ปชส.ปัตตานี เขต 2


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 2

หน้า 3

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 นายสม พุ่มแก้ว รก.ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้เป็นตัวแทนบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 มอบกระเช้าแสดงความยินดีในการมารับตาแหน่งเลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ของ ท่านภาณุ อุทัยรัตน์ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมกันแสดงความยินดี ที่ท่านมารับตาแหน่งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ในการนี้ ท่านเลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับฟังข้อเสนอความต้องการของสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบแนวนโยบายการทางานของท่านที่จะร่วมกันทางานให้เกิดผลสาเร็จต่อไป

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จัดให้มีกิจกรรม การคัดเลือก รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัฒกรรม และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น โดยให้ผู้สมัครเข้าคัดเลือก จัดแสดงผล งานและรับการทดสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรางวัลของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2


จดหมายข่าว หน้า 4

คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปหาประสบการณ์ณ ประเทศอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกบั เด็กชายอาหามะ กูบู นักเรี ยนโรงเรี ยนชุมชนบ้านต้นสน และเด็กชายบูกอรี ยีสะมะแอ นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านท่าคลอง ในสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี เขต 2 ที่สามารถเข้ารอบ ๒๕ คนสุดท้าย จากการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการ "ฮีโร่ สานฝันปั นรักเพื่อน้อง" ไปหาประสบการณ์กบั ทีมชาติช้ นั นา ระดับโลก ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผา่ นมา

ทางสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศีกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จัดโครงการ"ว่ายนา้ เพือ่ ชีวติ ” LIFE SAVING จานวน 2 รุ่ น ระหว่างวันที่ 2 - 7 มิถุนายน 2557 ณ สระว่ายน้ าโรงแรมซี .เอส.ปั ตตานี

โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีทกั ษะในการเอาชี วิตรอดในน้ ารู ้จกั วิธีรักษาความปลอดภัยทางน้ า เกิดความ สามัคคี และมีน้ าใจนักกีฬา สามารถช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางน้ าได้เมื่อตกอยูใ่ นสถานการณ์จริ ง

ปชส.ปัตตานี เขต 2


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 2

หน้า 5

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้จดั กิจกรรม Thank you Party แก่บุคลากรของ สพป.ปัตตานี เขต 2 จากความสาเร็ จและแสดงความยินดีใน 3 เรื่ อง คือ ความสาเร็ จจากการแข่งกีฬา 11 เขตชายแดน ใต้ ซึ่ง สพป.ปัตตานี เขต 2 คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมาหลายรางวัลและร่ วมแสดงความยินดี แก่นาง อภิญญา มาสะพันธ์ ผอ.กลุ่มบุคคลฯในโอกาสได้รับสายสะพาย และร่ วมฉลอง สนง.เขตพื้นที่ใหม่ ซึ่ ง บุคลากรทุกท่านต่างร่ วมแสดงความยินดีมีความสุ ขสนุกร่ วมกัน

เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นายประหยัด สุขขี รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2,นายกาธร แผ้วสะอาด ผอ.กลุ่มอานวยการ นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร https://www.facebook.com/#!/satavimon?hc_location=stream นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร,นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สพป.ปัตตานี เขต 2 35/16 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตาบลโคกโพธิ์ อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120 โทร 073 431196 โทรสาร 073 431197 e mail ; eduptn ๒@hotmail.com

จดหมายข่าว ฉบับ 6  
จดหมายข่าว ฉบับ 6  
Advertisement