{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

1A Opettajan opas Elisa Hurmerinta Anna-Reetta Sipilä Marko Väistö


Toimit u

A n na -

s:

Re e t t a

Su s ann

Sipilä a Mess o

TIEDUSTELUT Edukustannus info@edukustannus.fi www.edukustannus.fi TILAUKSET Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 100 koulut@kirjavalitys.fi KUSTANTAJA Edukustannus, Helsinki 4. painos © 2017 Siv Hartikainen, Elisa Hurmerinta, Lisen Häggblom, Anna-Reetta Sipilä, Marko Väistö ja Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy

KOPIOINTIEHDOT Tämä teos on opettajan opas, joka on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Tämän teoksen tai sen osan valokopiointi, skannaaminen tai muu digitaalinen kopiointi tai käyttö edellyttää oikeudenomistajan luvan. Kopiosto ry myöntää teosten osittaiseen kopiointiin lupia. Tarkistakaa, mitkä valokopiointi- ja digiluvat ovat kohdallanne voimassa. Lisätietoja luvista www.kopiosto.fi Teoksen tai sen osan muuntelu on kielletty.

ISBN 978-952-288-593-7

i: ja kans Kuvitus röm M ann s t Annika

Graafine n suunnit telu ja taitto : Jani Oso lanus Oy Graa f Ab Tait tota lo

PrintOn

e


Sisällys ƒƒ Opettajan materiaalin rakenne

4

ƒƒ Oppikirjan rakenne

6

ƒƒ Oppikirjan mukana tulevat lisämateriaalit

8

ƒƒ Yykaakoo-tuoteperheen muut osat

9

ƒƒ Kappalekohtaiset sivut

10

ƒƒ Arviointiliitteet 98

Lukuvuoden suunnittelu

Lukualue 0–5 7. Luvut 0 ja 1 8. Luvut 2 ja 3 9. Luvut 4 ja 5 10. Suuruusvertailua 11. Yhtä suuri 12. Yhteenlasku 13. Yhteenlasku lukusuoralla 14. Vähennyslasku 15. Vähennyslasku lukusuoralla 16. Vähennyslaskuharjoituksia 17. Yhteen- ja vähennyslaskun kertausta 18. Yhteenlaskun vaihdannaisuus

Laske ja vertaa lukumääriä 1. Lukumäärä 2. Lukumäärän ja luvun yhteys 3. Lukusuora 4. Kuinka monta yhteensä? 5. Enemmän, vähemmän 6. Yhtä monta

elokuu

syyskuu

lokakuu

Lukualue 6–10

Geometria ja mittaaminen

19. Luvut 6 ja 7 20. Puuttuva luku 21. Rahalaskuja 22. Laskun tarkistaminen 23. Luvut 8 ja 9 24. Lukujen vertailua 25. Pitkiä yhteenlaskuja 26. Luku 10 27. Yhteenlaskuharjoituksia 28. Pitkiä vähennyslaskuja

29. Samanmuotoiset 30. Kappaleet 31. Tasokuviot 32. Tasokuvioharjoituksia 33. Rakenna ja piirrä 34. Suurempi, pienempi 35. Mittaaminen 36. Piste ja jana

lokakuu

marraskuu

joulukuu

3


1A Opettajan opas Oppimistavoitteet Tässä osiossa listataan jaksokohtaiset oppimis­ tavoitteet.

Opettajan materiaalin rakenne

Lisämateriaali Lisämateriaali-osiossa on luettelo sähköisistä lisämonisteista – kopiointipohjista ja kertausmonis­ teista – joita suositellaan käytettäväksi jakson aikana havainnollistamisvälineenä, lisäharjoituksena tai laskutukena. Lisäksi viitataan Yli esteiden -vihkon tehtävä­sivuihin. Sähköiset liitteet ovat saatavilla Yykaakoon omilla sivuilla osoitteessa www.edukustannus.fi.

Opettajan oppaan tekemistä on innostanut oppikirjan hauska kuvitus, oppilaan luontainen taipumus tekemiseen ja touhuamiseen sekä alakoululaisen pettämätön huumorintaju. Oppaan tavoitteena on tarjota opettajalle ja oppilaalle keinoja puhua yhteistä matemaattista kieltä ja kannustaa oppilasta tutkimaan, kokeilemaan, keräämään ja laskemaan. Oppaan tekijät uskovat, että opettamisen ilosta syntyy aitoa iloa oppia!

Kerää nämä Tässä osiossa on lista jaksossa tarvittavista opetus- ja havainnollistamisvälineistä, toiminnallisiin tehtäviin liittyvistä tarvikkeista sekä opetuksen tukena käytettävistä liitemateriaaleista. Nämä kannattaa kerätä luokkaan hyvissä ajoin!

Yykaakoo-sarja on opetuskokonaisuus, johon kuuluvat oppikirjan tehtävien lisäksi opettajan oppaan vinkit sekä digitaalisen materiaalin käyttö osana oppilaan yksilöllistä oppimispolkua. Opettajan materiaali kokoaa nämä osat yhtenäiseksi ja selkeäksi vinkkipankiksi.

Integrointi Integrointi-osiossa kerrotaan, miten jakson kappaleissa yhdistetään matematiikkaa muihin oppitunteihin.

Opas koostuu erilaisista osioista. Ne esitellään tällä aukeamalla.

Johdanto jaksoon Johdannossa kerrotaan lyhyesti jakson sisällöstä ja teemoista sekä opettajan oppaan kappalekohtaisista toimintavinkeistä, päässälaskuista ja keskustelun­ aiheista. 6 ja 7 irjan sivut

Jokaisen jakson alkuun on suunniteltu aloi­ tusaukeama, jossa selvennetään jakson tavoit­ teita ja esitellään oppikirjan aloitusaukeaman tehtäviä. Kunkin jakson lopussa on koonti oppi­ kirjan yhteistoiminnallisten tehtävien ohjeista ja tavoitteista.

Oppik

u-mää-ri-ä ver-taa lu-k Las-ke ja

määriä aa Luku e ja vert

Lask

ä Kerää näm

Lisämateria

et oitt Tarvikke Oppimistav

eet

ärillään ikkaa ymp ja Oppilas rän ita matemati ƒ osaa hava stää luvu n, luku mää ƒ osaa yhdi numeron 10:een a , ƒ osaa laskeata: enemmän kuin ƒ osaa verr kuin ja än aa enemmän vähemm ää kaksi kert ƒ osaa piirt mmän puolet vähe mallin mukaan ntaa ja eroja rake yksiä osaa ƒ ita ä yhtä läisy ƒ osaa nähd nella ja seurata ohje ƒ osaa kuun a kuviota. ƒ osaa jatka

Käsitteet

ja symbol

ali

an liitteet Oppikirj t luku napi ƒ piste- ja den s. 2−9 ƒ Yli estei it materiaal 1c ja Sähköiset ipohjat 1b a) ƒ kopioint luku napit) epapereit e(pist ja ja 3b (pist ipohjat 3a usuorapohja) ƒ kopioint ja ipoh 7 (luk rammipohja) ƒ kopioint tit) ipohja 8 (diag ja epätosi -kor (tosi ƒ kopioint ipohja 11 ƒ kopioint onisteet 1a−7b ƒ kertausm

Integrointi

it

aa usmatikk ƒ kirja llisu mati kkaa ƒ tutk ivaa atikkaa ƒ pomppumuunnistusta ƒ mati kkas mati kkaa ƒ liikkuvaa sta mati kkaa ƒ dramaatti atikkaa ƒ maa lausm ikkaa imat ƒ musiikk

riaalit ia esineitä Arkiset mate oneessa oleveja, ƒ luok kahu aroita: napp herneitä, ƒ pikkutav palloja, kuivattuja aska rtelu ä, kumeja, kiviä tms. eita: kyni vikk ƒ koulutar viiva imia jne. sinitarraa, riaalit avat mate sta ja Itse aska rreltosi -kor tit kartongi ƒ tosi ja epät ja 11:stä kopioint ipoh lle (esim. stoja ei a lattia ƒ lukusuor teipistä, jos hyppyalu maa larin ) ole käytössä0−n. 25 it ƒ luku kort vaaka ƒ tasapaino eet viä Muut välin kiinnitty ƒ toisiinsa ikoita ja rakennuspal ja numerokortte stoja ƒ hyppyalu aan eiden lukusuor ttisten välin neimatemaa Väli Vink kejä kohdassa on iseen valmistam ohjeet. nnus rake den

rästä ja sen ä lukumää n käsityst iin. vat oppilaa eromerkk lun aloitukydestä num skuissa paljon kou kuv itusta. yhte käytetään ssa päässäla 1. jaksoon yvää utariJaksossa palekohtaisi ) kerrotaan lask Johdanto äyntiin liitt omissa Kap lunk kerkou una ssa moria datt seen ja aa jatkaa kappalee (Koira hau n näköku lmasta huu , aa kannatt erkeissä. mmäisessä . Tarkoituksena ilaa Tätä teem Jakson ensi ltöjä na kuu llaan noita opp ssa ja esim oulun sisä jo olev ista . Jakson aika gori llaa, syödään laskutarinoi rataan esik yyteen oppilailla aan heti säästämättä tta selv ppuun ssa tutustut sen ään luokasta en tietoisuu on päästä ilaiden kan s erilaisiin laskemi kuinka etsit ja pakataan kou lure ymä oppilaid Opp ää lisät ja löyt ovat ja . en myö taidoista tiikkaa voi pyyhekume ja ja kärpäslätkiä jan liitteenä nnealusta alka tä matema aale iin. Oppikir Lisä ksi para joiden siitä, mis a rä liikaa pen tukivälineis e- ja lukunapit, maailmassa. lukumää minnallisill pist nattaa päröivässä en kykyä yhdistää tä sekä ssa yhteistoi ittamitätä varten säily ttämiseen kan oppija ryhmätöi Jakson lopu taan oppilaid een ja numeron kirjo itään pariä ja muita lelliseen mieluiten tehd Niit huo . na, mis ta. illa kirjo den mio koto luke sivu vuo riä huo iinainen luvun lukumää n läpi luku avana kiinnittää eroiden vars luvussa, Samalla aiku lasketaan itä tarv itaa llist seen. Num etaan seuraavassa vetää isen kanssa. oppilas on kirjan liitte ja havainno at aloit yhdessä aiku ilaat saav sen tukena käyttää myös sekä en siitä, mitä istä lukua taminen opp emi tyks Tätä ssa käsi Lask o). ä luvu nen saa ssa kyse voidaan oja että n kirjanpit joten täss ematiika ia kuvajon oppilaan elementtinä (tuk kimiehe etään edelleen, oppinut mat än. Jakso päättyy sivuilla olev lukuviivoja tulostettuja siin oppikirjan etelmää käyt määriä. lta sivuilta läpi käydessä n sekä hienomotori omi on vanhaa men n laskemaan luku Yykaako ellaa itsearviointii . apohjia. kun opet lukusuor luku käsitys harjoitu ksiin intavinkeissä kappaleissa tiett yjä taisissa toim alla, Seuraavissa ilaat oma ksuvat Kappalekoh hypitää n lukusuor ään monta opp i) etsit esim. yhtä syvenee ja (Puu hapakk tasapainovaa ka ja eistyöia termejä, ja vähemmatemaattis , enemmän kuin ä. Yht attirakennetaan ensä ympäristöst a harjoittaet matema lähi uud riä kuin, yhte kaa jotk . Kirjoitta emaattisten sanojen lukumää ellaan leikeissä, män kuin kyk yä opet een suureen mat luok kahuon set termit a nostatte listaan, jonk seinälle!

Välineiden

hjee rakennuso

t

ra 1. Lukusuo tai maa larin pyalustaa et: 11 hyp t 0−10. Tarv ikke numerolapu teippiä sekä pyalustoit 0−10 hyp numerolapu esimerki ksi sinitarKiinnitä en viereen hyppyalustoja, ne niid tai hin ei ole suora kou lussa emä llä luku väli ralla. Jos ata merkits luku voidaan korv illä lattiaan. Sopiva rateip Lukusuoran stä maa larin noin 30 cm. svälinei suoralla on tarv itset rakennu luokassa kentamiseen 4−6 metriä tilaa noin riippuen lä. äväl tai käyt

ovaaka 2. Tasapain a ja kaksi kari, naru tai pieet: vaatehen vipussit Tarv ikke rkkien a (myös muo maitopurkki ät). Leik kaa maitopu lle jää jälje käyv net korit paljon, että Ripusta pois niin a a. sast yläo laatikko tä avointa molemkaksi pien n avu lla henkarin n roik kua laatikot naru n annetaa kari paiHen tasa in. jotta se piin päih ien pääl lä, vapaasti sorm in. nottuu oike

EURO

4

5

4

EURO

EURO EURO

EURO

EURO EURO

Välineiden rakennusohjeet 10 Tässä osiossa annetaan kirjalliset ja osin visuaaliset ohjeet jakson aikana rakennettavista matemaattisista välineistä. Itse rakennettu havainnollistamisväline motivoi käyttäjää, joten välineet kannattaa rakentaa yhdessä oppilaiden kanssa. Koristelkaa ja personoikaa matemaattiset välineenne, jotta niiden oikeanlaisesta säilyttämisestä ja kunnossapidosta tulisi jokaiselle tärkeä asia.

et-tä. Piir-rä nel-jä e-si-n

äl-le, -le tai ryh-m Ker-ro pa-ril eet ryh-miin. e-si-n Ja-ka-kaa

tai kir-joi-ta.

Lisämateria

ali

-sit. mi-tä va-lit

7

ia henkimyös toim . Luku voi elinnumero mittalukuna tunnisteena. Puh ki ejä luvuismukana kaik at? lökohtaisena us ovat esimerkk isteita. en. Ovatko t puuttuv henkilötunn kilökohtaisia tunn luvu tai lue ne ääne kä ja ? Mit hen ivat oppilai- luvut väli ltä 1–10 luokassa ta, jotka ovat amat toim ympärilleen toiminaloitusauke katselevat , joiden yksinkaksi, Kirjoita ne. Jaksojen sen yhteisen ikirjan Oppilaat olla yksi, että tajan väli t sille neljä esin a, mitä voi täjinä. Opp la ympärilleen den ja opet he piir tävä ja etsivät Keskustelka ilaat katselevat mal ustelun virit jäljennöksen jaan. Pyydä opOpp ka monta nan ja kesk jakson aloitusauke kertaisen kolme jne. vat, kuin rää n n oppikir lukujen, lukumää tai muistele ulautaa heidän ttuun tilaa ensimmäise otaan alustavasti eitä assa vara esin uulu luok ilas kerr ailemaan täen. Opp den yhteenk rää tai potk voivat pohdiskella oppilail le pilasta kuv ogiaa käyt kyseistä autoa, pyö ja numeroi mät inol rien Ryh illa term lukumää eellään on. ka monta kkaa kaik kuvaavaa aa? perh kuinka monta pali kertoa, kuin tai mitä järjestys vuudesta. ematiikk voi myös myös, löyt yy tävät mat ensä. edustaa. ilaat käyt kuu levat la on yhte että luokasta ta esine tai asia tää he opp ilail esin käyt kun loin opp at, Mil elev tunnistet ia voidaan älle ilaat ajatt lukua tai eaman kuv Oppilaat voivat Kuinka pitk Mitä opp Aloitusauk tematiik ka”? kunkin oppilaan viri kkeenä. issa. Mik sanan ”ma ea? Anna kuin keskustelun luvut esitetään kuv luku a lask kka vat n he osaa monta pali kuinka kertoa, mite itelt y? Huomaa, että myös insä niin oa, voi ottaa käsi kat ja kert te si ne on ryhm määrää, mutta se laskea pali tää toisesti voit luku mahtuu, Vaihtoeh voidaan käyt ilmaisee lliskoita on. luku tai sitä n havainno ulle monta pali olla järjestys in muutaki t taul käyttää jota alia. Kirjoita luvu eria ia, kevytavaa mat ään suuremp tää etsim myös pyy pia esineitä. painavam a osoittaempiä tai dä oppidä oppilait matiikkaa ryhmä. Pyy kiveä, män, luku. Pyy ta Ulkomate toinen kivi kaksi enem b. Näy tä c. Valitkaa hakemaan niin mon ta ki, joka on paksusta luku n hjia osoi maa ropo lasjoukkoa 10 täyteen. Esim. emmän jne. in pohjia/nume laitetaan aan kolme väh e kiveä, jollo ä ryhmään Tehkää luku vanerista. Pohjiin että saad a on kolm ä neljään tai kive -koossa. sama hmää, joss noutaa seitsemän suuria kivi on ä kartongista 10:een 30 × 40 cm viry ätkä ässä yjä, Ker ryhm tulee 0:sta tehdä pakiviä, käp kahdessa numerot oppilaiden voi myös niin, että aan käyttää ksen arille void joitu ilasp opp Esineinä lisää. Har sana: . iä ym. na niin, että en oppilaista n luku on vertailu . ukse a luvu e rjoit joiss tikkuja, leht toin niill riha n myksiä, vähiten ja asettele en oppipussi, joho a. Esitä kysy vähemmän, eniten, kiviä. Toin alla annetaan pohjat ulos , ita. a. Sijoita n määrän lem yhenemmän a määrä asio laittaa tiety määrän tunnuste ä. Laskekaa osoittam a tai opä. luku yksi kiviryhm lukumäärä. Pyydä dä oppilast las laskee ttuvan määrän kivi jat ja pyy b. Valitse immästä ta, än kivien Sekoita poh telemaan ne pien maan yhtä mon ja hakee puu dessä ryhm aset hakemaan a luke a voi pilasparia ilasjouk koa emmän. Oppilait dä oppilast perin. opp Pyy . aan tai väh suurimp etu- ja taka enemmän styksessä järje t luvu 6

tusa Jakson aloi

ukeama

Yykaakoon omilla sivuilla osoitteessa www.edukustannus.fi on saatavilla moni­ puolinen lisämateriaalipaketti. Se sisältää muun muassa erilaisia havainnollistamispohjia, kartonkiliitteiden näköiskuvat sekä kertausmo­ nisteita. Lisäksi sivuilla on Yli esteiden -vihkon vastaukset. 10

7

as-ta Va-lit-se luo-k

oitteet Oppimistav

Jakson aloitusaukeama Osio toimii oppilaiden ja opettajan välisen yhteisen toiminnan ja keskustelun virittäjänä. Tekstissä annetaan vinkkejä aukeaman kuvien hyödyntämiseen keskusteluissa ja selvennetään pelien ja leikkien ohjeita. Ulkomatematiikkaa Mikä sää! Monen kappaleen Puuhapakin toiminnallinen harjoitus toimii myös ulkona. Tähän osioon on koottu lisää jakson aihepiiriin liittyviä toiminnallisia harjoituksia, jotka on erityisen mukava toteuttaa ulkona. Tehtävät voi pääsääntöisesti toteuttaa missä vaiheessa jaksoa tahansa. 11


Koira haudattuna -päässälaskut

Opettajan oppaan perusaukeamia on yksi jokaista oppikirjan kappaletta kohti. Perusaukeamilla on oppikirjan näköisaukea­ ma vastauksineen sekä runsaasti valmiiksi mietittyjä opetus­ vinkkejä ja materiaalia.

Opetettavaan aiheeseen liittyvät päässälaskut on sisällytetty lyhyisiin humoristisiin laskutarinoihin. Jokaisessa päässälaskussa “koira haudataan” erilaisin teemoin. Laskutarinat kerrotaan joko oppilaan tai opettajan näkökulmasta. Huumorin on tarkoitus toimia mielenkiinnon herättäjänä, mutta yhtä lailla se auttaa lasta nauramaan arkipäivän kömmähdyksille. Kielikuvat ja humoristiset karikatyyrit ovat kirjoittajien tyylivalinta, ja niitä voi halutessaan muokata omaan ja luokan huumorintajuun sopiviksi. Oppilaiden kanssa kannattaa myös aina keskustella, mikä oli päässälaskun ”juju” ja mikä osa laskusta oli totta, mikä tarua.

Höpöttelyhetki Höpöttely- eli keskusteluhetki on suunniteltu pidettäväksi ennen varsinaiseen aiheeseen siirtymistä, mutta sitä voidaan hyödyntää missä tahansa opetuksen vaiheessa. Aiheiden lähtökohtana on usein oppikirjan kappaleen kuvitus tai tietoruudun sisältö.

Puuhapakki Osio sisältää monipuolisen ja kattavan vinkkipaketin matematiikan opettamiseen toiminnallisen tekemisen kautta. Kappaletta kohti tarjotaan 4–7 toiminnallista tehtävää, jotka ovat luonteeltaan ja kestoltaan erilaisia. Tehtäviä voidaan tehdä yksin, pareittain, ryhmissä tai koko luokan kesken opettajajohtoisesti. Puuhapakin vinkeissä lähtökohtina ovat hauska tekeminen ja oppimisen tavoite.

Oppikirjan sivut 8–11

1. Lukumäärä Tarvikkeet

1. Lu-ku-mää-rä

Li-sä-teh-tä-vä +

Li-sä-teh-tä-vä

Ym-py-röi yh-tä mon-ta.

ƒ oppilaan lähiympäristön esineet ƒ pahvikortit, joiden toisella puolella lukee ”tosi” ja toisella ”epätosi” (kopiointipohja 11) ƒ lukunapit (oppilaan kirjan kartonkiliite tai kopiointipohjat 1b–c)

Oppimistavoitteet

Mi-kä ei kuu-lu jouk-koon? Mer-kit-se.

Oppilas osaa havainnoida ympärillään olevaa matematiikkaa ja esittää havaintonsa diagrammina.

3 4 5 2. Kuin-ka mon-ta? Vä-ri-tä yh-tä mon-ta ruu-tu-a.

Käsitteet ja symbolit ƒ lukumäärä ƒ lukuviiva ƒ tukkimiehen kirjanpito ƒ taulukko, diagrammi

Lisämateriaali

6

1. Kuin-ka mon-ta? Piir-rä yh-tä mon-ta vii-vaa.

Ko-ti-teh-tä-vä +

Ko-ti-teh-tä-vä Kuin-ka mon-ta? Piir-rä yh-tä mon-ta vii-vaa.

Mi-tä on e-ni-ten? Piir-rä.

3

8

9

Höpöttelyhetki

Digivinkit

Helmipöllö

Keskustelua oppikirjan s. 8 kuvasta 1. Kuinka monta nenää kuvassa on yhteensä? (9) 2. Kuinka monta hymyä kuvassa on yhteensä? (9) 3. Kuinka monta keltaista kenkää kuvassa on yhteensä? (2) 4. Kuinka monta omenapuuta kuvassa on yhteensä? (3) 5. Kuinka monta banaanipuuta kuvassa on yhteensä? (0)

Puuhapakki 1. Opettaja esittää tosia ja epätosia väittämiä. Kuultuaan väittämän oppilaat nostavat tosi- tai epätosi-kortin. Kortit voi korvata toiminnalla: ”Jos väittämä on epätosi, viittaa / ota nenästä kiinni / pudista päätä / raavi kaverin selkää...” Esimerkkejä väittämistä: a. Minulla on neljä sormea. b. Minulla on kaksi päätä. c. Minulla on viisi jalkaa. d. Päälläni on neljä paitaa. e. Kädessäni on kuusi kynää. 2. Opettaja laittaa musiikkia soimaan ja oppilaat kulkevat vapaasti luokassa. Opettaja keskeyttää musiikin haluamissaan vaiheissa ja antaa lukumäärän hahmottamiseen liittyvän ohjeen. Ohje voi olla

Piir-rä oi-ke-a mää-rä ym-py-röi-tä.

Mi-tä on vä-hi-ten? Piir-rä.

a. tavaran etsimistä: Oppilaat etsivät luokasta opettajan mainitseman lukumäärän verran tavaroita. ”Etsi kaksi kynää / kolme oppilasta / neljä sinistä tavaraa” jne. b. toimintaa: ”Hypi kaksi kertaa”, ”Räpytä silmiä viisi kertaa”, ”Pyöri kolme kertaa ympäri” jne. 3. Koputtakaa, tömistelkää ja taputtakaa lukuja ja sanokaa lukumäärä ääneen. Oppilas voi myös näyttää lukumäärän kirjan mukana tulevilla lukunapeilla. Lisäksi oppilas voi valita lukumäärää kuvaavan lukunapin.

Heijasta oppilaiden nähtäväksi Helmipöllö-sovellus. Valitse pöllön puuhun yksi oksa ja siihen kymmenen helmeä. Pyydä oppilaita sulkemaan silmänsä ja taputa käsiäsi kuusi kertaa. Oppilaat laskevat taputusten lukumäärän. Pyydä yhtä oppilasta erottamaan oksalta oikea määrä helmiä. Toistakaa eri lukumäärillä ja äänillä. Voit esimerkiksi tömistellä, koputtaa, pudottaa kulkusia lattialle tai napsutella sormiasi. Valitse pöllön puuhun yksi oksa ja siihen kymmenen helmeä. Pyydä yhtä oppilasta seisomaan ja anna sovelluksen generoida oksalle 1–10 helmeä. Pyydä oppilasta esittämään helmien lukumäärää vastaava luku ääntelemällä, taputtamalla, tömistelemällä tai koputtamalla. Oppilas voi myös keksiä tunnussanan, jonka hän toistaa yhtä monta kertaa kuin oksalla on helmiä.

4. Koputtakaa lukumääriä toistenne selkään tai napsutelkaa lukumääriä silmät kiinni.

Digivinkeissä tarjotaan vaihtoehtoja opetettavan asian havainnollistamiseen Digirepun digitaalista aineistoa hyödyntämällä. Osiossa on myös vinkkejä pari- tai ryhmätyöskentelyyn sekä kotitehtäviksi.

6

8

10

10

11

Koira haudattuna

Opettaja lukee päässälaskun. Oppilaat vastaavat suullisesti. Laskut voi tehdä myös konkreettisesti, matkimalla laskussa kuvattua toimintaa. 1. Raavin päätäni ihmeissäni. Kuinka monta sormea kädessäni on? (5)

2. Väsyn ja haukottelen hurjasti. Kuinka monta suuta minulla on? (1)

3. Vilkutan varpaillani kaverille. Kuinka monta varvasta jalassani on? (5)

Ihmeellinen integrointi

Kirjallisuusmatikkaa

Tutkivaa matikkaa

Opettaja valitsee lukumäärien laskemiseen sopivia kuvakirjoja. Oppilaat tutustuvat kirjoihin pareittain. Tehtävänä on

Oppilaat tutkivat lähiympäristöään, koulun pihaa. Tehtävänä on etsiä eri lukumääriä esineitä ja asioita. Tehtävä voidaan tehdä kahdella tavalla: a. Etsikää asia tai esine, joita on pihalla vain yksi. Etsikää asia tai esine, joita on pihalla kaksi kappaletta. Näin jatketaan kymmeneen saakka. Opettajan on ennen tuntia varmistettava, että lukumääriä 0–10 kuvaavia esineitä tai asioita voi löytää pihalta.

a. etsiä kirjan kuvista tiettyjä lukumääriä: ”Etsi kuva, jossa on kolme samaa esinettä / neljä sinistä esinettä / viisi ihmistä” jne. b. tutkia yhtä kuvaa ja luokitella siinä näkyviä tavaroita: yksi aurinko, kolme puuta, kaksi kissaa, jne.

Muitta mutkitta Lukumäärien hahmottaminen käy helpommin, kun oppilas yhdistää lukumäärät ympäristössä oleviin esineisiin ja asioihin. Oman kehon osien ja arkisten tavaroiden laskeminen on luontevaa arkimatematiikkaa.

b.

Etsikää oikea lukumäärä opettajan luettelemia esineitä ja asioita. Etsikää yksi liikennemerkki, kaksi leikkivälinettä, kolme ovea, neljä käpyä, viisi puuta, kuusi kenkää, seitsemän oksaa, kahdeksan ikkunaa, yhdeksän kasvia, kymmenen kiveä. Oppilaat voi jakaa kahteen tai kolmeen joukkueeseen, jotka kisaavat keskenään.

Älynväläys Laatikossa on punaisia, sinisiä ja keltaisia palloja. Punaisia palloja on kaksi. Sinisiä palloja on kaksi enemmän kuin punaisia. Keltaisia palloja on yksi enemmän kuin sinisiä. Kuinka monta sinistä ja keltaista palloa laatikossa on? V: Sinisiä palloja on neljä, keltaisia viisi.

12

Digivinkit

4

ƒ Yli esteiden s. 2–7 ƒ kertausmonisteet 1a–b ƒ kopiointipohja 8 (diagrammipohja)

13

Muitta mutkitta – vinkkejä eriyttämiseen

Älynväläys -pulmatehtävä

Muitta mutkitta -osiossa selvennetään, millaisia haasteita oppilas saattaa kohdata kyseistä matemaattista aihealuetta läpikäydessään. Osiossa annetaan esimerkkejä siitä, miten aihetta voi lähestyä eri näkökulmista ja miten oppilaan itsenäistä matemaattista ajattelua voi tukea.

Syttyykö lamppu? Älynväläys on ongelmanratkaisutehtävä, jota voidaan pohtia koko luokan kesken. Se sopii myös itsenäiseksi pohdintatehtäväksi, paripohdinnaksi tai kotitehtäväksi.

Ihmeellinen integrointi Ihmeellinen integrointi kannustaa oppilasta löytämään matematiikkaa ympäriltään, sieltä, missä hän ei huomannut sitä olevankaan. Tehtävät ja leikit on tarkoitus liittää osaksi toisen aineen oppituntia, ja niissä on pyritty ottamaan huomioon kyseisen oppiaineen luonteen lisäksi vuosiluokkakohtaiset sisällöt. Tehtäväesimerkeissä matikkaa pompitaan, tanssitaan, askarrellaan, rakennetaan, rytmitetään…

5


Oppikirjan rakenne

r-taa Las-ke ja ve

-ä lu-ku-mää-ri

10

EURO

7

4

5

Va-lit-se luo

EURO

EURO

EURO EURO EURO

EURO

Piir-rä tai e-si-net-tä. -kas-ta nel-jä

va äl-le, mi-tä -le tai ryh-m Ker-ro pa-ril eet ryh-miin. i-n Ja-ka-kaa e-s

Yykaakoo 1A -oppikirja koostuu neljästä jaksosta, joista jokainen alkaa aiheeseen orientoivalla aloitusaukeamalla. Aukeama toimii oppilaiden ja opettajan välisen yhteisen toiminnan ja keskustelun virittäjänä. Opettajan oppaan aloitusaukeamilla annetaan vinkkejä oppikirjan aukeamien eri osien hyödyntämiseen.

kir-joi-ta.

-lit-sit.

7

6

4. Kuin-ka mon-t a yh-teen-sä?

Jakson perusaukeamalla esitetään ope- 3 tettava asia havainnollistavana kuvana tai tietoruutuna. Opettajan oppaan Höpöttelyhetki-osio antaa vinkkejä kuvituksen hyödyntämiseen opetuksessa. Perusaukeamien oikeassa ylänurkassa on kolme ruutua, joihin oppilas merkitsee opettajan oppaassa olevien Koira haudattuna -päässälaskujen vastaukset. Perusaukeaman kuvarivejä voi hyödyntää laskemisen tukimateriaalina.

1

1. Kuin-ka mon -ta

4

5

4

5

4

4

5

5

6

6

7

9

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

4

5

6

7

8

9

7

8

9

4

5

6

7

8

8

9

4

5

20

6

7

ä-vä Li-sä-teh-t

ää-rä ai-nen m -vun mu-k Piir-rä lu

Vä pal-lo-ja.

-al -ri-tä oi-ke

. -la vä-ril-lä

2 3 1 3 1 2 1 2 3

2 3 5 4 6

a- ja pys-t

8

-tä-vä

en n-ta yh-te Kuin-ka mo

7 8 9 4 5 6

22

6

eriyttäviä lisätehtäviä, joista oppilas itse tai opettaja valitsee oppilaan omien edellytysten 5 4 3 5 mukaista tekemistä. Haastavampi lisätehtä4 3 5 4 on merkitty plus-symbolilla. Lisätehtävä3 vä sivujen yhteydessä ovat kotitehtävät. Myös ne on jaettu kahteen eri vaikeustasoon, ja oppilas itse tai opettaja valitsee, tekeekö oppilas yhden vai molemmat kotitehtävät. Kotitehtävän merkitsemistä varten on oma ruutunsa tehtävän vieressä.

7 8 9 4 5 6

Yh-teen-sä

-tä-vä +

3

4 1 2 3

4 1 2 3 4 1 2 3 7 8 9 4 5 6

5

9

on y-ri-vil-lä

-röi. a? Ym-py -naa-lis-s n-ta on pe 4 Kuin-ka mo -teen-sä

-röi. -sä? Ym-py

6

21

Ko-ti-teh

Yh

Ko-ti-teh

3

1 perusaukeamaa seuraavat aina lisä2 3 Jakson 2 1 3 tehtäväsivut. Ne tarjoavat kahteen suuntaan 1 2 3

2 0 1 0 1 2 1 2 0

5 Yh-teen-sä

2

9

ä-vä + Li-sä-teh-t

la vaa-k jo-kai-selniin, et-tä u-du-kot -me-ro-a. Täy-tä ru ta nu isi-la e-r kol-me

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Piir-rä puut-tuvat.

7 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

4

6

6

8

yh-teen-sä? Ympy-röi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

yh-teen-sä? Ympy-röi.

7

2. Kuin-ka mon -ta

23


Ko-kei-le n ko-to

Et-si lu-k u-

-ka-na! Nyt tark

Teh-dään yh-des-sä

4

Pe-laa pa-rin kans-sa. Ke-rät-kää e-ri-vä-ri-si-ä pa-li-koi-ta. Las-ke-kaa pa-li-kat yh-des-sä. Pa-ri-si pii-lot-taa o-san pa-li-kois-ta. Kuin-ka mon-ta on pii-los-sa?

-na

mää-ri-ä ko

-to-a. Piir-

rä.

Esim.

6 Esim.

. kas-siin ja piir-rä o-le-vaan -des-sä -as-sa kä -tön oi-ke Piir-rä ty -va vii kas-siin a. yk-si o-le-vaan pal-lo-a. -des-sä b. nel-jä -as-sa kä -jan oi-ke po ä ir-r -sek-si. Pi s-si si-ni e vii-vaa o-le-va ka a. kol-m l-lo-a. -äk-si. i pa kä-des-sä s-si vih-re b. kak-s m-mas-sa o-le-va ka -se va -sä n es kä-d ty-tö Vä-ri-tä m-mas-sa -jan va-se po -tä Vä-ri

10

Pa-ri-si näyt-tää yh-tä lu-ku-nap-pi-a. Kuin-ka pal-jon lu-kuun täy-tyy li-sä-tä, jot-ta saa-daan 10?

-le Kuun-te

Esim.

34

Jakson lopussa ovat yhteistoiminnalliset sivut. Nyt tarkkana! -tehtävä on koko luokan yhteinen kuullunymmärtämisharjoitus. Opettaja lukee tekstin ääneen, ja oppilaat vastaavat omaan oppikirjaansa joko piirtämällä tai kirjoittamalla. Opettajan oppaassa on enemmän tietoa harjoituksen toteuttamisesta ja siihen vaadittavasta välineistöstä. Oppilas, joka ei pysty osallistumaan oppitunnille, voi tehdä harjoituksen kotona yhdessä aikuisen kanssa joko kuullun- tai luetunymmärtämistehtävänä. 32

33

Kokeilen kotona on harjoitus, joka tehdään kotona yhdessä aikuisen kanssa. Aikuinen on oppilaan ohella aktiivinen osallistuja tehtävän suorittamisessa. Opettajan oppaan yhteistoiminnallisten sivujen koontiaukeamalla kerrotaan tarkemmin, miten ja missä vaiheessa tehtävä kannattaa toteuttaa.

Tehdään yhdessä on pariharjoitus. Opettajan oppaassa avataan harjoitusten tavoitteita, ohjeita ja taustoja oppikirjaa syvällisemmin.

Ar-vi-oin op-pi-maa-ni

1. Piir-rä yk-si e-nem-män.

2. Piir-rä yk-si vä-hem-män.

1. Jat-ka.

3. Yh-dis-tä lu-ku-suo-raan.

O-tan m al-li-a

an! Pe-la-ta

-sa. -sa. -rin kans -ri-si kans l-len pa vin-sä. Pe-laa pa vuo-ro-te as-ri-

p-paa -lin. lam-m Hei-tä no la-kin on o-ma u ri-vis-tä-si. it-taa pe t-ty-ä, vo Kum-mal- a-ma-si sil-mä-lu-k vin-sä vä-ri-te risa Vä-ri-tä jo-ka saa en-sin 4 3 Pe-laa-ja,

0

6

5

2

1 1: __ oppilas ______ ______ ______

1

3

2

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Li-sää niin, et-tä mo-lem-mil-la puo-lil-la on yh-tä mon-ta.

6

5

36

2: __ oppilas ______ ______ ______

-sä. ryh-mäs e-vät -pi-laan . a ja e-te-n l-men op ro-tel-len nop-pa-ja, jois-sa on lu-kua tuon lu-vun Pe-laa ko ruu-tu ät vuoluo-kas-t ee ä on heit-tä-v -ka pää-s ni-me-ä u-dal-la Pe-laa-jat n ver-ran. La -ruu-tuun, hän n. Pe-laa-ja, jo vu i-to sil-mä-lu- a pää-see lu-ku ää-räi-sen he a-j i-m Jos pe-la i-oi-ta ja saa y-l a-s . it-taa ver-ran 6 aa-liin, vo en-sin m

2. Tee sa

5

3 2

2 1 4

Arvioin oppimaani on itsearviointi, joka tehdään opettajajohtoisesti. Ensimmäisissä itsearviointitilanteissa opettajan kannattaa lukea tehtävänannot oppilaille ääneen. Kunkin tehtävän tehtyään oppilas arvioi osaamistaan kyseisessä tehtävässä kolmiportaisella hymiöasteikolla. Tekemistä kannattaa alussa jaksottaa useisiin päiviin.

maa-li

35

läh-tö

Pelataan! -sivuilla toimitaan ryhmissä. Opettajan oppaassa taustoitetaan pelien tavoitteita ja ohjeita oppikirjaa syvemmin.

-man-la i-nen.

Otan mallia -tehtäväsivu harjoittaa oppilaan hieno­ motoriikkaa. Tehtävissä jäljennetään annettu kuvio tai jatketaan valmista kuviojonoa. Tehtävien tekeminen ei riipu oppikirjassa etenemisestä, joten tehtäviä voi antaa oppilaalle missä tahansa vaiheessa lukukautta. 37

7


Oppikirjan mukana tulevat lisämateriaalit

1A

1A Yli esteiden -harjoitusvihko Oppikirjan välissä on Yli esteiden -harjoitusvihko. Sen tarkoituksena on kehittää oppilaan laskuvarmuutta. Vihkoon on koottu oppikirjan tavoitteiden mukaisia peruslaskutoimituksia, ja kuten oppikirjassa, tehtävät on jaettu kahteen vaikeustasoon. Aukeaman vasemmanpuoleisella sivulla on etenkin tukiopetuskäyttöön tarkoitettu helpompi osio. Tämän puolen tehtävissä on myös suurempi fontti ja selkeämpi asettelu. Aukeaman oikeanpuoleisella sivulla on peruslaskutoimituksia, jotka toimivat hyvin lisäharjoituksena tai kertausmateriaalina.

Sähköiset materiaalit Yykaakoon omilla sivuilla osoitteessa www.edukustannus.fi on saatavilla monipuolinen lisämateriaalipaketti. Se sisältää muun muassa Yli esteiden -harjoitusvihkon vastaukset, kartonkiliitteiden näköiskuvat sekä kertausmonisteita.

1A Oppikirjan kartonkiliitteet Irrottakaa kirjan välissä tulevat kartonkiliitteet ja liittäkää ne yhteen esimerkiksi paperiliittimellä tai kuminauhalla. Säilyttäkää liitteitä kirjan takakannessa olevassa taskussa. Laskekaa kartonkiliitteet säännöllisesti. Lisää voit kopioida Yykaakoon omilta sivuilta osoitteesta www.edukustannus.fi. Piste- ja lukunapit ovat kartonkinappeja, joiden toisella puolella on luku ja toisella puolella sama lukumäärä pisteitä. Nappeja käytetään tukemaan laskemista sekä havainnollistamaan luvun ja lukumäärän yhteyttä. Nappeja hyödynnetään useissa opettajan oppaan toimintavinkeissä.

8

Kymppiruudukoilla pohjustetaan kymmenjärjestelmän ymmärtämistä. Niissä luku esitetään numeromerkkinä ja lukumääränä. Kymppiruudukoita käytetään useissa opettajan oppaan toimintavinkeissä.

Geometrisilla tasokuvioilla rakennetaan erilaisia kuvioita ja pelataan pelejä. Myös osa opettajan oppaan toimintavinkeistä pohjautuu näihin kartonkikuvioihin. Ge-o-met-ri-set ta-soku-vi-ot


Yykaakoo-tuoteperheen muut osat

1 Digireppu

Opettajan ja oppilaan digitaalinen materiaali

Digirepun yksilölliset oppimispolut varmistavat, että oppilas saa riittävästi tasonsa mukaista tekemistä. Osa oppilaista kertaa sillä aikaa kun toiset jatkavat vaativammille tasoille. Oppilas, opettaja ja kotiväki pääsevät helposti seuraamaan oppilaan etenemistä. Opettaja saa myös koottua tietoa oppilasryhmän osaamisesta. Tehtävät on jaoteltu oppimispolkuihin, jotka on suhteutettu vuosiluokkakohtaisiin tavoitteisiin. Tehtävät noudattelevat oppikirjan etenemisjärjestystä. Digirepun oppimispolkuja voi käyttää sellaisenaan luokkaopetuksessa tai esimerkiksi digitaalisina kotitehtävinä. Opettajan Digirepussa on oppilaan Digireppua vastaava näkymä, mutta se sisältää laajemmat oikeudet seurata etenemistä oppilas-, ryhmä- tai aihetasolla. Opettajan Digirepun työkaluihin kuuluvat myös havainnollistamisvälineet, joiden käyttöön annetaan paljon vinkkejä opettajan oppaan Digivinkit-osiossa. Näitä työkaluja käyttämällä opetettavan asian havainnollistaminen on paitsi helppoa myös hauskaa.

1A Vastauskirja

9


Laske ja vertaa lukumääriä Tarvikkeet Oppimistavoitteet Oppilas ƒƒosaa havaita matematiikkaa ympärillään ƒƒosaa yhdistää luvun, lukumäärän ja numeron ƒƒosaa laskea 10:een ƒƒosaa verrata: enemmän kuin, vähemmän kuin ƒƒosaa piirtää kaksi kertaa enemmän ja puolet vähemmän ƒƒosaa rakentaa mallin mukaan ƒƒosaa nähdä yhtäläisyyksiä ja eroja ƒƒosaa kuunnella ja seurata ohjeita ƒƒosaa jatkaa kuviota.

Lisämateriaali Oppikirjan liitteet ƒƒpiste- ja lukunapit ƒƒYli esteiden s. 2−9 Sähköiset materiaalit ƒƒkopiointipohjat 1b ja 1c (piste- ja lukunapit) ƒƒkopiointipohjat 3a ja 3b (pistepapereita) ƒƒkopiointipohja 7 (lukusuorapohja) ƒƒkopiointipohja 8 (diagrammipohja) ƒƒkopiointipohja 11 (tosi ja epätosi -kortit) ƒƒkertausmonisteet 1a−7b

Käsitteet ja symbolit Integrointi ƒƒkirjallisuusmatikkaa ƒƒtutkivaa matikkaa ƒƒpomppumatikkaa ƒƒmatikkasuunnistusta ƒƒliikkuvaa matikkaa ƒƒdramaattista matikkaa ƒƒmaalausmatikkaa ƒƒmusiikkimatikkaa

Kerää nämä Arkiset materiaalit ƒƒluokkahuoneessa olevia esineitä ƒƒpikkutavaroita: nappeja, askartelupalloja, kuivattuja herneitä, kiviä tms. ƒƒkoulutarvikkeita: kyniä, kumeja, sinitarraa, viivaimia jne. Itse askarreltavat materiaalit ƒƒtosi ja epätosi -kortit kartongista ja kopiointipohja 11:stä ƒƒlukusuora lattialle (esim. maalarinteipistä, jos hyppyalustoja ei ole käytössä) ƒƒlukukortit 0−n. 25 ƒƒtasapainovaaka Muut välineet ƒƒtoisiinsa kiinnittyviä rakennuspalikoita ƒƒhyppyalustoja ja numerokortteja lukusuoraan Vinkkejä matemaattisten välineiden valmistamiseen on kohdassa Välineiden rakennusohjeet.

Johdanto 1. jaksoon Jakson ensimmäisessä kappaleessa kerrataan esikoulun sisältöjä. Tarkoituksena on päästä selvyyteen oppilailla jo olevista taidoista ja lisätä oppilaiden tietoisuutta siitä, mistä matematiikkaa voi löytää ympäröivässä maailmassa. Lisäksi parannetaan oppilaiden kykyä yhdistää lukumäärä luvun lukemiseen ja numeron kirjoittamiseen. Numeroiden varsinainen kirjoittaminen aloitetaan seuraavassa luvussa, joten tässä luvussa oppilaat saavat vetää lukuviivoja (tukkimiehen kirjanpito). Tätä vanhaa menetelmää käytetään edelleen, kun opetellaan laskemaan lukumääriä. Seuraavissa kappaleissa lukukäsitys syvenee ja oppilaat omaksuvat tiettyjä matemaattisia termejä, esim. yhtä monta kuin, yhteensä, enemmän kuin ja vähemmän kuin. Kirjoittakaa uudet matemaattiset termit suureen matemaattisten sanojen listaan, jonka nostatte luokkahuoneen seinälle!

Jaksossa käytetään paljon koulun aloitukseen ja koulunkäyntiin liittyvää kuvitusta. Tätä teemaa kannattaa jatkaa omissa laskutarinoissa ja esimerkeissä. Oppilaiden kanssa tutustutaan heti alusta alkaen myös erilaisiin laskemisen tukivälineisiin. Oppikirjan liitteenä ovat tätä varten piste- ja lukunapit, joiden huolelliseen säilyttämiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Niitä ja muita oppikirjan liitteitä tarvitaan läpi lukuvuoden. Laskemisen tukena ja havainnollistavana elementtinä voidaan käyttää myös sekä oppikirjan sivuilla olevia kuvajonoja että Yykaakoon omilta sivuilta tulostettuja lukusuorapohjia. Kappalekohtaisissa toimintavinkeissä (Puuhapakki) hypitään lukusuoralla, rakennetaan tasapainovaaka ja etsitään lukumääriä lähiympäristöstä. Yhteistyökykyä opetellaan leikeissä, jotka harjoitta-

Välineiden rakennusohjeet 1. Lukusuora

2. Tasapainovaaka

Tarvikkeet: 11 hyppyalustaa tai maalarinteippiä sekä numerolaput 0−10.

Tarvikkeet: vaatehenkari, narua ja kaksi maitopurkkia (myös muovipussit tai pienet korit käyvät). Leikkaa maitopurkkien yläosasta pois niin paljon, että jäljelle jää kaksi pientä avointa laatikkoa. Ripusta laatikot narun avulla henkarin molempiin päihin. Henkarin annetaan roikkua vapaasti sormien päällä, jotta se tasapainottuu oikein.

Kiinnitä numerolaput 0−10 hyppyalustoihin tai niiden viereen esimerkiksi sinitarralla. Jos koulussa ei ole hyppyalustoja, ne voidaan korvata merkitsemällä lukusuora maalarinteipillä lattiaan. Sopiva lukuväli suoralla on noin 30 cm. Lukusuoran rakentamiseen tarvitset rakennusvälineistä riippuen noin 4−6 metriä tilaa luokassa tai käytävällä.

10

vat oppilaan käsitystä lukumäärästä ja sen yhteydestä numeromerkkiin. Kappalekohtaisissa päässälaskuissa (Koira haudattuna) kerrotaan laskutarinoita oppilaan näkökulmasta huumoria säästämättä. Jakson aikana kuullaan, kuinka etsitään luokasta gorillaa, syödään pyyhekumeja ja pakataan koulureppuun liikaa penaaleja ja kärpäslätkiä. Jakson lopussa yhteistoiminnallisilla sivuilla tehdään pari- ja ryhmätöitä sekä lasketaan lukumääriä kotona, mieluiten yhdessä aikuisen kanssa. Samalla aikuinen saa käsityksen siitä, mitä oppilas on oppinut matematiikassa kyseistä lukua läpikäydessään. Jakso päättyy oppilaan itsearviointiin sekä hienomotorisiin harjoituksiin.


Oppikirjan sivut 6 ja 7 Oppimistavoitteet

Las-ke ja ver-taa lu-ku-mää-ri-ä

5

4

7

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

10

Va-lit-se luo-kas-ta nel-jä e-si-net-tä. Piir-rä tai kir-joi-ta.

Lisämateriaali

Ker-ro pa-ril-le tai ryh-mäl-le, mi-tä va-lit-sit. Ja-ka-kaa e-si-neet ryh-miin.

6

7

Jakson aloitusaukeama Jaksojen aloitusaukeamat toimivat oppilaiden ja opettajan välisen yhteisen toiminnan ja keskustelun virittäjinä. Oppikirjan ensimmäisen jakson aloitusaukemalla oppilaille kerrotaan alustavasti lukujen, lukumäärien ja numeroiden yhteenkuuluvuudesta. Milloin oppilaat käyttävät matematiikkaa? Mitä oppilaat ajattelevat, kun he kuulevat sanan ”matematiikka”? Kuinka pitkälle he osaavat laskea? Anna kunkin oppilaan ottaa käsiinsä niin monta palikkaa kuin mahtuu, laskea palikat ja kertoa, kuinka monta palikoita on. Vaihtoehtoisesti voitte käyttää jotain muutakin havainnollistavaa materiaalia. Kirjoita luvut taululle

ja lue ne ääneen. Ovatko mukana kaikki luvut väliltä 1–10? Mitkä luvut puuttuvat? Kirjoita ne. Keskustelkaa, mitä voi olla yksi, kaksi, kolme jne. Oppilaat katselevat ympärilleen luokassa tai muistelevat, kuinka monta autoa, pyörää tai potkulautaa heidän perheellään on. Ryhmät voivat pohdiskella myös, kuinka monta palikkaa kaikilla oppilailla on yhteensä. Aloitusaukeaman kuvia voidaan käyttää keskustelun virikkeenä. Oppilaat voivat kertoa, miten luvut esitetään kuvissa. Miksi ne on ryhmitelty? Huomaa, että luku ilmaisee lukumäärää, mutta se voi myös olla järjestysluku tai sitä voidaan käyttää

mittalukuna. Luku voi myös toimia henkilökohtaisena tunnisteena. Puhelinnumero tai henkilötunnus ovat esimerkkejä luvuista, jotka ovat henkilökohtaisia tunnisteita. Oppilaat katselevat ympärilleen luokassa ja etsivät neljä esinettä, joiden yksinkertaisen jäljennöksen he piirtävät sille varattuun tilaan oppikirjaan. Pyydä oppilasta kuvailemaan esineitä lukumäärää kuvaavaa terminologiaa käyttäen. Oppilas voi myös kertoa, kuinka monta kyseistä esinettä luokasta löytyy tai mitä järjestyslukua tai tunnistetta esine tai asia edustaa.

Ulkomatematiikkaa Tehkää lukupohjia/numeropohjia paksusta kartongista tai vanerista. Pohjiin laitetaan numerot 0:sta 10:een 30 × 40 cm -koossa. Esineinä voidaan käyttää kiviä, käpyjä, tikkuja, lehtiä ym. a. Sijoita pohjat ulos ja asettele niille luvun osoittama määrä asioita. Sekoita pohjat ja pyydä oppilasta tai oppilasparia asettelemaan ne pienimmästä suurimpaan. Pyydä oppilasta lukemaan luvut järjestyksessä etu- ja takaperin.

b. Näytä luku. Pyydä oppilaita osoittamaan luku, joka on kaksi enemmän, kolme vähemmän jne. Kerätkää suuria kiviä neljään ryhmään niin, että kahdessa ryhmässä on sama luku. a. Esitä kysymyksiä, joissa on vertailusana: enemmän, vähemmän, eniten, vähiten. b. Valitse yksi kiviryhmä. Laskekaa yhdessä ryhmän kivien lukumäärä. Pyydä oppilasjoukkoa hakemaan yhtä monta, enemmän tai vähemmän. Oppilaita voi

myös pyytää etsimään suurempia, kevyempiä tai painavampia esineitä. c. Valitkaa toinen kiviryhmä. Pyydä oppilasjoukkoa hakemaan niin monta kiveä, että saadaan 10 täyteen. Esim. osoita kiviryhmää, jossa on kolme kiveä, jolloin oppilaiden tulee noutaa seitsemän kiveä lisää. Harjoituksen voi myös tehdä pariharjoituksena niin, että oppilasparille annetaan pussi, johon toinen oppilaista laittaa tietyn määrän kiviä. Toinen oppilas laskee lukumäärän tunnustelemalla ja hakee puuttuvan määrän kiviä.

11


1. Lukumäärä Tarvikkeet

1. Lu-ku-mää-rä

ƒƒoppilaan lähiympäristön esineet ƒƒpahvikortit, joiden toisella puolella lukee ”tosi” ja toisella ”epätosi” (kopiointipohja 11) ƒƒlukunapit (oppilaan kirjan kartonkiliite tai kopiointipohjat 1b–c)

2. Kuin-ka mon-ta? Vä-ri-tä yh-tä mon-ta ruu-tu-a.

Käsitteet ja symbolit ƒƒlukumäärä ƒƒlukuviiva ƒƒtukkimiehen kirjanpito ƒƒtaulukko, diagrammi

1. Kuin-ka mon-ta? Piir-rä yh-tä mon-ta vii-vaa.

Mi-tä on e-ni-ten? Piir-rä.

Mi-tä on vä-hi-ten? Piir-rä.

8

9

Höpöttelyhetki

Digivinkit

Helmipöllö

Keskustelua oppikirjan s. 8 kuvasta 1. Kuinka monta nenää kuvassa on yhteensä? (9) 2. Kuinka monta hymyä kuvassa on yhteensä? (9) 3. Kuinka monta keltaista kenkää kuvassa on yhteensä? (2) 4. Kuinka monta omenapuuta kuvassa on yhteensä? (3) 5. Kuinka monta banaanipuuta kuvassa on yhteensä? (0)

Puuhapakki 1. Opettaja esittää tosia ja epätosia väittämiä. Kuultuaan väittämän oppilaat nostavat tosi- tai epätosi-kortin. Kortit voi korvata toiminnalla: ”Jos väittämä on epätosi, viittaa / ota nenästä kiinni / pudista päätä / raavi kaverin selkää...” Esimerkkejä väittämistä: a. Minulla on neljä sormea. b. Minulla on kaksi päätä. c. Minulla on viisi jalkaa. d. Päälläni on neljä paitaa. e. Kädessäni on kuusi kynää. 2. Opettaja laittaa musiikkia soimaan ja oppilaat kulkevat vapaasti luokassa. Opettaja keskeyttää musiikin haluamissaan vaiheissa ja antaa lukumäärän hahmottamiseen liittyvän ohjeen. Ohje voi olla

12

a. tavaran etsimistä: Oppilaat etsivät luokasta opettajan mainitseman lukumäärän verran tavaroita. ”Etsi kaksi kynää / kolme oppilasta / neljä sinistä tavaraa” jne. b. toimintaa: ”Hypi kaksi kertaa”, ”Räpytä silmiä viisi kertaa”, ”Pyöri kolme kertaa ympäri” jne. 3. Koputtakaa, tömistelkää ja taputtakaa lukuja ja sanokaa lukumäärä ääneen. Oppilas voi myös näyttää lukumäärän kirjan mukana tulevilla lukunapeilla. Lisäksi oppilas voi valita lukumäärää kuvaavan lukunapin. 4. Koputtakaa lukumääriä toistenne selkään tai napsutelkaa lukumääriä silmät kiinni.

Heijasta oppilaiden nähtäväksi Helmipöllö-sovellus. Valitse pöllön puuhun yksi oksa ja siihen kymmenen helmeä. Pyydä oppilaita sulkemaan silmänsä ja taputa käsiäsi kuusi kertaa. Oppilaat laskevat taputusten lukumäärän. Pyydä yhtä oppilasta erottamaan oksalta oikea määrä helmiä. Toistakaa eri lukumäärillä ja äänillä. Voit esimerkiksi tömistellä, koputtaa, pudottaa kulkusia lattialle tai napsutella sormiasi. Valitse pöllön puuhun yksi oksa ja siihen kymmenen helmeä. Pyydä yhtä oppilasta seisomaan ja anna sovelluksen generoida oksalle 1–10 helmeä. Pyydä oppilasta esittämään helmien lukumäärää vastaava luku ääntelemällä, taputtamalla, tömistelemällä tai koputtamalla. Oppilas voi myös keksiä tunnussanan, jonka hän toistaa yhtä monta kertaa kuin oksalla on helmiä.


Oppikirjan sivut 8–11 Li-sä-teh-tä-vä +

Li-sä-teh-tä-vä

Ym-py-röi yh-tä mon-ta.

Oppimistavoitteet

Mi-kä ei kuu-lu jouk-koon? Mer-kit-se.

Oppilas osaa havainnoida ympärillään olevaa matematiikkaa ja esittää havaintonsa diagrammina.

3 4 5

Lisämateriaali

6 Ko-ti-teh-tä-vä +

Ko-ti-teh-tä-vä Kuin-ka mon-ta? Piir-rä yh-tä mon-ta vii-vaa.

Piir-rä oi-ke-a mää-rä ym-py-röi-tä.

3

4

6

8

10

ƒƒYli esteiden s. 2–7 ƒƒkertausmonisteet 1a–b ƒƒkopiointipohja 8 (diagrammipohja)

10

11

Koira haudattuna

Opettaja lukee päässälaskun. Oppilaat vastaavat suullisesti. Laskut voi tehdä myös konkreettisesti, matkimalla laskussa kuvattua toimintaa. 1. Raavin päätäni ihmeissäni. Kuinka monta sormea kädessäni on? (5)

2. Väsyn ja haukottelen hurjasti. Kuinka monta suuta minulla on? (1)

3. Vilkutan varpaillani kaverille. Kuinka monta varvasta jalassani on? (5)

Ihmeellinen integrointi

Kirjallisuusmatikkaa

Tutkivaa matikkaa

Opettaja valitsee lukumäärien laskemiseen sopivia kuvakirjoja. Oppilaat tutustuvat kirjoihin pareittain. Tehtävänä on

Oppilaat tutkivat lähiympäristöään, koulun pihaa. Tehtävänä on etsiä eri lukumääriä esineitä ja asioita. Tehtävä voidaan tehdä kahdella tavalla: a. Etsikää asia tai esine, joita on pihalla vain yksi. Etsikää asia tai esine, joita on pihalla kaksi kappaletta. Näin jatketaan kymmeneen saakka. Opettajan on ennen tuntia varmistettava, että lukumääriä 0–10 kuvaavia esineitä tai asioita voi löytää pihalta.

a. etsiä kirjan kuvista tiettyjä lukumääriä: ”Etsi kuva, jossa on kolme samaa esinettä / neljä sinistä esinettä / viisi ihmistä” jne. b. tutkia yhtä kuvaa ja luokitella siinä näkyviä tavaroita: yksi aurinko, kolme puuta, kaksi kissaa, jne.

Muitta mutkitta Lukumäärien hahmottaminen käy helpommin, kun oppilas yhdistää lukumäärät ympäristössä oleviin esineisiin ja asioihin. Oman kehon osien ja arkisten tavaroiden laskeminen on luontevaa arkimatematiikkaa.

b. Etsikää oikea lukumäärä opettajan luettelemia esineitä ja asioita. Etsikää yksi liikennemerkki, kaksi leikkivälinettä, kolme ovea, neljä käpyä, viisi puuta, kuusi kenkää, seitsemän oksaa, kahdeksan ikkunaa, yhdeksän kasvia, kymmenen kiveä. Oppilaat voi jakaa kahteen tai kolmeen joukkueeseen, jotka kisaavat keskenään.

Älynväläys Laatikossa on punaisia, sinisiä ja keltaisia palloja. Punaisia palloja on kaksi. Sinisiä palloja on kaksi enemmän kuin punaisia. Keltaisia palloja on yksi enemmän kuin sinisiä. Kuinka monta sinistä ja keltaista palloa laatikossa on? V: Sinisiä palloja on neljä, keltaisia viisi.

13


2. Lukumäärän ja luvun yhteys Tarvikkeet ƒƒpiste- ja lukunapit (oppilaan kirjan kartonkiliite tai kopiointipohjat 1b ja 1c) ƒƒpikkutavaroita ƒƒerivärisiä palikoita ƒƒlukukortit 1–10 (kopiointipohja 11)

Käsitteet ja symbolit ƒƒlukumäärä, lukusana, numerosymboli ƒƒyhtä monta

2. Lu-ku-mää-rän ja lu-vun yh-te-ys

4

2. Vä-ri-tä yh-tä mon-ta. kymp-pi-ruu-duk-ko



1. Yh-dis-tä.



4



5

 

6

 

7

 

8

   

5

3

4

2

8

1

3. Ym-py-röi yh-tä mon-ta.

9 10

4 5 6 7 8 9

12

13

Höpöttelyhetki

Digivinkit

Helmipöllö

Keskustelua oppikirjan kuvista 1. Kuinka monella lapsella on sininen vaate? (3) 2. Kuinka monella lapsella on sortsit? (2)

3. Kuinka moni lapsi hymyilee? (4) 4. Kuinka monella lapsella on saparot? (1)

Puuhapakki 1. Tehtävässä tarvitaan piste- ja lukunappeja. Pyydä oppilasta kääntelemään nappeja niin, että hän saa yhdistettyä luvut ja lukumäärät toisiinsa. Anna oppilaan tämän jälkeen kuvailla pistenapeissa olevaa kuviota. Kuudessa ensimmäisessä pistenapissa on sama kuviointi kuin nopassa. 2. Lukunappeja voidaan yhdistää myös pikkutavaroihin. Tehtävä voidaan tehdä joko pareittain tai opettajajohtoisesti. Oppilas tai opettaja ottaa tietyn määrän pikkutavaroita, ja oppilas yhdistää niihin oikean lukunapin. Tehtävä voidaan tehdä myös toisin päin: lukunappi otetaan esiin ja sen viereen asetetaan oikea lukumäärä pikkutavaroita. 3. Käyttäkää kopiointipohja 1:n lukunappeja tai kopiointipohja 11:n lukukortteja.

14

Oppilaat sulkevat silmänsä. Opettaja pudottaa haluamansa määrän keskenään samanlaisia pikkuesineitä kovalle alustalle. Oppilaat laskevat kuulemansa perusteella, montako esinettä putoaa. He osoittavat lukumäärän napeilla tai korteilla. 4. Harjoitelkaa lukujonoja. Valitse parillinen määrä palikoita ja ryhmittele ne kahden palikan ryhmiin. Laskekaa palikoiden lukumäärä yhdessä kaksi palikkaa kerrallaan. Aloita 10:llä palikalla (kaksi, neljä, kuusi, kahdeksan, kymmenen) ja kasvata lukumäärä 14:ään, 16:een ja 20:een. Toista harjoitus. Ryhmittele palikat kolmen ryhmiin. Laskekaa kolme palikkaa kerrallaan: kolme, kuusi, yhdeksän, kaksitoista. Harjoitusta voidaan vaikeuttaa laskemalla 10:stä, 14:stä, 16:sta tai 20:sta alaspäin (10, 8, 6, 4, 2).

Valitse pöllön puuhun yksi oksa ja siihen kymmenen helmeä. Pyydä yhtä oppilasta seisomaan ja anna sovelluksen generoida oksalle 1–10 helmeä. Pyydä oppilasta esittämään helmien lukumäärä toistamalla ennalta sovittua tunnussanaa. Pyydä sitten toista oppilasta kertomaan lukumäärää vastaavan luvun.

Kuvapankki Käytä Kuvapankki-sovelluksen kuvia pikkuesineiden sijaan Puuhapakin tehtävässä 2. Valitse pankista 1–10 kuvaa ja pyydä oppilaita etsimään lukumäärää vastaava lukunappi.

Helmipöllö Valitkaa yhdessä oppilaiden kanssa viisi eläintä ja kerratkaa, miten nämä eläimet ääntelevät. Kirjoittakaa luvut ja niitä vastaavien eläinten nimet taululle (esim. 1: leijona, 2: karhu...). Valitse pöllön puuhun yksi oksa ja siihen viisi helmeä. Anna pöllön generoida oksalle helmiä. Oppilaiden tehtävänä on laskea helmien lukumäärä ja äännellä kuin lukua vastaava eläin. Tehtävää voi vaikeuttaa vaihtamalla eläinten ja helmien määrää.


s. 49 luvut 4 ja 5 s. 45 luvut 2 ja 3 s. 49 luvut 4 ja 5

s. 45 luvut 2 ja 3

s. 45 luvut 2 ja 3

s. 45 luvut 2 ja 3

s. 45 luvut 2 ja 3

Raameja ja muita pikkukuvia

Raameja ja muita pikkukuvia

Raameja ja muita pikkukuvia

s. 49 luvut 4 ja 5

s. 45 luvut 2 ja 3

s. 49 luvut 4 ja 5

s. 49 luvut 4 ja 5

Oppikirjan sivut 12–15

s. 49 luvut 4 ja 5

s. 45 luvut 2 ja 3 s. 45 luvut 2 ja 3

s. 45 luvut 2 ja 3

Li-sä-teh-tä-vä +

Li-sä-teh-tä-vä s. 49 luvut 4 ja 5

1. Kuin-ka mon-ta hyp-py-na-ru-a? Ym-py-röi.

1. Jo-kai-nen ku-va tar-koit-taas. yh-tä lu-kua. 49 luvut 4 ja 5 Rat-kai-se lu-vut. s. 49 luvut 4 ja 5 Raameja ja muita pikkukuvia

Raameja ja muita pikkukuvia

s. 49 luvut 4 ja 5

=

Oppimistavoitteet

Raameja ja muita pikkukuvia

Oppilas ymmärtää luvun, lukumäärän ja numeron välisen yhteyden.

Raameja ja muita pikkukuvia

 2

=

 3

s. 49 luvut 4 ja 5

=

s. 49 luvut 4 ja 5

1

Raameja ja muita pikkukuvia

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Yh-teen-sä 4

7

Yh-teen-sä 3

Raameja ja muita pikkukuvia

Raameja ja muita pikkukuvia

Raameja ja muita pikkukuvia

Raameja ja muita pikkukuvia Raameja ja muita pikkukuvia

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Yh-teen-sä 5

Yh-teen-sä 6

2. Kuin-ka mon-ta pa-lik-kaa? Ym-py-röi.

Lisämateriaali

2. Jat-ka. 4 5 6

4 5 6

4 5 6 Ko-ti-teh-tä-vä +

Ko-ti-teh-tä-vä Vä-ri-tä yh-tä mon-ta.

Yh-dis-tä oi-kein.

4

10

7

9

ƒƒYli esteiden s. 2–7 ƒƒkertausmonisteet 2a–b ƒƒkopiointipohja 8 (diagrammipohja)

6

1

2

3

4

5

6

7

8

14

9

10 15

Koira haudattuna

Opettaja lukee laskut ääneen. Oppilaat vastaavat tukkimiehen kirjanpidolla. 1. Saavuin luokkaan ja huomasin unohtaneeni molemmat kenkäni koulun pihaan. Kuinka monta kenkää unohdin? (2)

2. Yritin löytää luokasta gorillan, mutta en onnistunut. Kuinka monta löysin? (0)

3. Istuuduin ja huomasin pukeneeni paidan, housut ja molemmat sukkani väärinpäin. Kuinka monta vaatetta olin pukenut väärinpäin? (4)

Pomppumatikkaa

Matikkasuunnistusta

Hypitään lukuja trampoliinilla: Opettaja näyttää oppilaalle numerokorteilla luvun lukualueelta 0–10. Oppilas hyppii luvun osoittaman määrän ja laskee hypyt ääneen (yksi, kaksi, kolme…). Sama ajatus voidaan yhdistää esimerkiksi kuperkeikkoihin tai loikkiin.

Kuvasuunnistus: Opettaja ottaa koulun pihalta tai koulun sisätiloista 5–10 valokuvaa, joissa näkyy eri lukumääriä esineitä tai asioita (esim. kaksi tuolia). Opettaja laittaa kuvat seinälle, ja oppilaille annetaan kynä ja muistilappu. Oppilaiden on etsittävä kuvien perusteella rasteja; rasti on siellä, mistä kuva on otettu, joten jos tehtävästä haluaa vaikeamman, voi kuvan ottaa

erikoisesta kulmasta tai niin, että siinä näkyy vain jokin kohteen yksityiskohta. Kullakin rastilla on lappu, johon on kirjoitettu lukumäärää vastaava luku (esim. kaksi tuolia – rastilta löytyy numero 2). Oppilaat kirjoittavat rastilla olevan luvun muistilapulle ja palaavat katsomaan seinältä seuraavan kuvavihjeen. Vastaukset tarkistetaan luokassa yhdistämällä kuvien lukumäärät oikeisiin lukuihin.

Ihmeellinen integrointi

Muitta mutkitta Oppilaan kannattaa jo varhaisessa vaiheessa oppia käyttämään konkreettisia välineitä laskemisen tukena. Sormilla laskeminen on lapselle luontaisin laskemisen tuki, mutta se rohkaisee laskemaan lukuja yhden kerrallaan eteen- ja taaksepäin. Hyödyllisempiä laskustrategioita oppiakseen lapsi tarvitsee välineitä, jotka johdattelevat lukumäärien ryhmittelemiseen ja hajottamiseen. Harjoitelkaa lukumääriä asettamalla näkyviin 1−5 esinettä, joiden lukumäärän oppilas voi hahmottaa laskematta sormin.

Älynväläys Oppilasjono. Opettaja kirjoittaa nimet taululle seuraavaan järjestykseen: Ilona, Elias, Olavi, Ilmari, Amanda, Julia, Matilda. 1. Kuka on jonossa ensimmäisenä? 2. Kuka on jonossa neljäntenä? 3. Kuka on jonossa viimeisenä? 4. Kuka on Ilmarin takana? 5. Kuka on jonossa kolmantena? Entä viidentenä? V: 1. Ilona, 2. Ilmari, 3. Matilda, 4. Amanda, 5. Olavi, Amanda.

15


3. Lukusuora Tarvikkeet

3. Lu-ku-suo-ra 2. Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku lu-ku-suo-ral-ta.

ƒƒ hyppyalustoja tai lattialle rakennettu lukusuora ƒƒ numerolaput 0−n. 25 (tehdään itse) ƒƒerivärisiä palikoita



0

1



2

3

4

5

6

  7

8

9

  

10

Täy-den-nä kymp-pi-ruu-duk-ko va-sem-mas-ta y-lä-kul-mas-ta al-ka-en.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Piir-rä oi-ke-a mää-rä pal-lo-ja.

Käsitteet ja symbolit

0

3. Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku lu-ku-suo-ral-ta.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ƒƒlukusuora ƒƒlukujono 0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

10

10

16

17

Höpöttelyhetki

Digivinkit

Keskustelua oppikirjan kuvista

Satataulu

Laskekaa ääneen kaikki lukusuoran luvut.

Heijasta oppilaiden nähtäväksi Satataulu-digisovellus. Valitse yksi rivi ja kymmenen lukua. Pyydä oppilaita seisomaan. Poista lukujonosta yksi luku ja pyydä oppilaita muodostamaan ryhmiä, joissa on puuttuvan luvun verran oppilaita. Oppilaat, jotka jäävät ryhmien ulkopuolelle, saavat mennä piilottamaan seuraavan luvun.

1. Mikä on suurin luku lukusuoralla? (10) 2. Mikä on pienin luku lukusuoralla? (0) 3. Kuinka monta lukua lukusuoralla on? (11)

Puuhapakki 1. Piirrä tai heijasta taululle lukusuora 0–10. Laskekaa ääneen luvut 0–10. Piirrä eri lukumääriä taululle kuvina (neljä palloa, kaksi kynää, kolme omenaa, seitsemän kärpästä jne). Pyydä oppilaita yhdistämään kuvan lukumäärä lukusuoraan oikean luvun kohdalle. 2. Tehkää lukusuora 0–10 luokkaan tai käytävälle. Lukusuoran voi rakentaa lattialle teipillä ja numerolapuilla tai hyppyalustoilla, jos sellaisia on käytettävissä. Oppilaat hyppivät lukusuoran laskien samalla lukuja ääneen molempiin suuntiin (0–10 ja 10–0). Harjoitusta voidaan vaikeuttaa hyppimällä 2, 4, 6, 8, 10 tai 1, 3, 5, 7, 9. 3. Kullekin oppilaalle jaetaan lukukortti, jossa on jokin luku tai lukumäärä (3 tai •••). Lukuja on

16

oltava yhtä monta kuin tehtävään osallistuvia oppilaitakin; pienin luku tai lukumäärä on nolla. Oppilaiden tehtävänä on äänettömästi siirtyä riviin oikeaan järjestykseen. Lopuksi tarkistetaan lukusuora sanomalla kaikki luvut ääneen pienimmästä suurimpaan. Harjoitus voidaan toistaa sanomalla luvut suurimmasta pienimpään. 4. Opettaja piirtää lukusuoran taululle. Oppilaat rakentavat lattialle lukusuoran kunkin luvun kohdalle palikkatornin, jossa on lukua vastaava määrä palikoita. Lukusuorasta muodostuu ”portaat”. Lasketaan lukusuora yhdessä ääneen pienimmästä suurimpaan ja suurimmasta pienimpään lukuun.

Lukusuora Heijasta oppilaiden nähtäväksi Lukusuora-sovellus. Valitse lukusuora 0–10. Pyydä yhtä oppilasta valitsemaan esine, joita luokassa on yhdestä kymmeneen kappaletta. Oppilas esittelee esineen muille oppilaille ja kertoo, kuinka monta hän löytää niitä luokasta. Oppilas saa merkitä luvun digitaaliselle lukusuoralle. Jatkakaa, kunnes kaikki luvut (1–10) on merkitty.


Oppikirjan sivut 16–19 Li-sä-teh-tä-vä +

Li-sä-teh-tä-vä

1. Et-si sa-man-lai-set. Yh-dis-tä.

1. Et-si sa-man-lai-set. Yh-dis-tä.

Oppimistavoitteet Oppilas harjoittelee matemaattisten välineiden käyttöä ja tutustuu lukusuoraan. Hän osaa yhdistää lukumääriä lukusuoraan.

2. Jat-ka.

2. Piir-rä sa-man-lai-nen.

Lisämateriaali

Ko-ti-teh-tä-vä +

Ko-ti-teh-tä-vä Piir-rä oi-ke-a mää-rä pal-lo-ja.

Et-si ym-py-röi-ty lu-ku lu-ku-suo-ral-ta. Piir-rä puut-tu-va mää-rä pal-lo-ja.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ƒƒYli esteiden s. 2–7 ƒƒkertausmonisteet 3a–b ƒƒkopiointipohja 7 (lukusuorapohja)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

19

Koira haudattuna

Opettaja lukee laskutarinat ääneen ja piirtää luvut taululle. Oppilaat piirtävät yhtä monta viivaa. Pakkasin aamulla repun. 1. Pakkasin varmuuden vuoksi kuusi penaalia, jos vaikka hukkaisin yhden. Kuinka monta penaalia pakkasin? Piirrä yhtä monta viivaa. (6)

2. Pakkasin reppuun yhden kärpäslätkän siltä varalta, että opettajan nenällä istuu kärpänen. Kuinka monta kärpäslätkää pakkasin? Piirrä yhtä monta viivaa. (1)

3. Pakkasin reppuun kolme tiskiharjaa siltä varalta, että jonkun korvat tarvitsisivat pesemistä. Kuinka monta tiskiharjaa pakkasin? Piirrä yhtä monta viivaa. (3)

Ihmeellinen integrointi

Liikkuvaa matikkaa Piirretään ulos lukusuora 0–10. Jätetään lukujen väliin noin 1–2 m tilaa. 1. Lukusuora oppilaista Oppilaat asettuvat jonoihin lukusuoralle siten, että nollan kohdalla ei ole yhtään oppilasta, 1:n kohdalla on yksi, 2:n kohdalla on kaksi jne.

2. Lukusuoraleikki Oppilaat odottavat lähtömerkkiä noin 10 metrin päässä lukusuorasta. Lähtömerkin kuultuaan oppilaat juoksevat lukusuoralle. Tehtävänä on muodostaa lukusuoralle jonoja, joissa on oikea lukumäärä oppilaita (esim. luvun 5 kohdalla on viiden oppilaan jono).

Muitta mutkitta Lukusuoralla liikutaan eteen- ja taaksepäin. Oppilas pystyy parhaiten konkretisoimaan lukusuoralla etenemisen omalla liikkeellään ja lausumalla samalla ääneen lukusuoran lukuja. Lukumäärät yhdistetään lukusuoraan ryhmittelemällä lukusuoralle tavaroita.

Säännöt: Kaikkien luokan oppilaiden pitää päästä lukusuoralle. Samaa jonoa ei saa tehdä kahta kertaa. Toistetaan leikki useita kertoja.

Älynväläys Mikä luku puuttuu? 1. 6, 5, 4, 2, 1, 0 2. 0, 1, 2, 3, 5 3. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1, 0 4. 0, 2, 3, 4, 6, 7, 8 V: 1. (3), 2. (4), 3. (6 ja 3), 4. (1 ja 5)

17


4. Kuinka monta yhteensä? Tarvikkeet

4. Kuin-ka mon-ta yh-teen-sä?

1

3

ƒƒoppilaiden koulutarvikkeita ƒƒerivärisiä palikoita

2. Kuin-ka mon-ta yh-teen-sä? Ym-py-röi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Kuin-ka mon-ta yh-teen-sä? Ym-py-röi.

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

Käsitteet ja symbolit 4

ƒƒyhtä monta ƒƒyhteensä

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

3. Piir-rä puut-tu-vat.

4

2

3

7

6

5

20

21

Digivinkit

Höpöttelyhetki

Keskustelua oppikirjan kuvista

Helmipöllö

1. Kuinka monella lapsella on keltainen liivi? (3) 2. Kuinka monella on vihreä liivi? (1) 3. Kuinka monta liiviä kuvassa on yhteensä? (4)

Anna oppilaiden muodostaa toisilleen yhteenlaskuja Helmipöllö-sovelluksella. Oppilas valitsee yhden oksan, kaksi väriä ja kymmenen helmeä. Pöllö generoi oksalle helmiä ja oppilas kysyy muilta: ”Kuinka monta yhteensä?”

Puuhapakki 1. Valitkaa kullekin oppilaalle kahden värisiä palikoita. Muodostakaa suullisia yhteenlaskuja eri määristä palikoita. Esim. Valitse 3 punaista ja 4 sinistä palikkaa. Kuinka monta palikkaa valitsit yhteensä? Lausukaa lasku yhdessä: “Kolme palikkaa ja neljä palikkaa on yhteensä seitsemän palikkaa.” 2. Voitte jatkaa tehtävää paritehtävänä. Parit muodostavat toisilleen laskuja erivärisillä palikoilla: ”Kuinka monta punaista palikkaa?” ”Kuinka monta sinistä palikkaa?” ”Kuinka monta palikkaa on yhteensä?” 3. Oppilaat pelaavat pareittain kymppiruudukoilla. Molemmat oppilaat ottavat luvut 1–5 käteensä siten, että pari ei näe kortteja. Oppilaat kääntävät samaan aikaan yhden kortin pöydälle. Pelaaja, joka ensimmäisenä osaa sanoa, kuinka monta ympyrää korteissa on yhteensä, saa pisteen. Jatketaan kääntämällä uudet kortit. 4. Opettaja pyytää oppilaita nousemaan seisomaan, jos annettu kuvaus sopii heihin. Esimerkiksi:

18

a. ”Nouse seisomaan, jos sinulla on ylläsi sininen paita.” Laskekaa yhdessä, kuinka monella oppilaalla on sininen paita. b. ”Nouse seisomaan, jos sinulla on ylläsi punainen paita.” Laskekaa yhdessä, kuinka monella oppilaalla on punainen paita. Tehtävää voi jatkaa eri määritteillä: raidalliset ja pilkulliset sukat, vihreät ja ruskeat silmät, vaaleanpunainen ja musta reppu, jne. 5. Oppilaat muodostavat pareja. Lasketaan yhteen omia ja parin koulutarvikkeita. Opettaja lukee tehtävän ja oppilaat ottavat mainitut tavarat pöydälle. a. Kuinka monta pyyhekumia sinulla on? Kuinka monta pyyhekumia sinulla ja parillasi on yhteensä? b. Kuinka monta lyijykynää sinulla on? Kuinka monta lyijykynää sinulla ja parillasi on yhteensä? c. Kuinka monta reppua / penaalia / viivainta / heijastinta / oppikirjaa / vihkoa...

Palikka-sovellus Pyydä oppilaita vuorotellen muodostamaan omat nimikirjaimensa Palikka-sovelluksen ruudukkoon. Oppilaalla on käytössään 1–10 palikkaa. Lopuksi oppilas kysyy muilta: ”Kuinka monta palikkaa nimikirjaimissani on?”

Kuvapankki Pyydä kaksi oppilasta luokan eteen ja anna heille pussi, jossa on kymmenen hernettä. Oppilaat nostavat pussista satunnaisen määrän herneitä ja laskevat niiden lukumäärän. Pyydä kumpaakin oppilasta valitsemaan yksi kuva kuvapankista. Oppilaat raahaavat herneiden lukumäärää vastaavan määrän kuvia ruudulle. Kysy muilta oppilailta: ”Kuinka monta yhteensä?” Herneiden asemasta voi käyttää esimerkiksi lukunappeja, pikkuesineitä tai lukukortteja.


Oppikirjan sivut 20–23 Li-sä-teh-tä-vä +

Li-sä-teh-tä-vä

Piir-rä lu-vun mu-kai-nen mää-rä pal-lo-ja. Vä-ri-tä oi-ke-al-la vä-ril-lä.

2 3 5 4 6

Täy-tä ruu-du-kot niin, et-tä jo-kai-sel-la vaa-ka- ja pys-ty-ri-vil-lä on kol-me e-ri-lais-ta nu-me-ro-a.

2 3 1 3 1 2

2 3 1 3 1 2

1 2 3

1 2 3

2 0 1 0 1 2 1 2 0

5 4 3 4 3 5 3 5 4

Oppilas osaa laskea yhteen lukumääriä ja yhdistää vastauksen oikeaan lukuun. Oppilas tutustuu luku- ja pistenappeihin laskemisen tukivälineenä.

Lisämateriaali ƒƒYli esteiden s. 7–9 ƒƒkertausmonisteet 4a–b Ko-ti-teh-tä-vä +

Ko-ti-teh-tä-vä Kuin-ka mon-ta yh-teen-sä? Ym-py-röi.

4 5 6 7 8 9

Oppimistavoitteet

4 5 6 7 8 9

Kuin-ka mon-ta on pe-naa-lis-sa? Ym-py-röi.

4 5 6 7 8 9

Yh-teen-sä 5

Yh-teen-sä 4

Yh-teen-sä 3

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

22

23

Koira haudattuna

Opettaja piirtää tai laittaa taululle näkyviin lukusuoran 0–10. Leikitään, että liikutaan lukusuoralla. 1. Seison lukusuoralla nollan kohdalla. Päätän hyppiä yhdellä jalalla kolme hyppyä eteenpäin. Minkä luvun kohdalle päädyn? Piirrä yhtä monta viivaa. (3)

2. Jatkan matkaani ja hyppään yhden hypyn taaksepäin. Minkä luvun kohdalle päädyn? Piirrä yhtä monta viivaa. (2)

3. En halua vielä lopettaa hyppimistä. Suljen silmäni ja hypin neljä hyppyä eteenpäin. Minkä luvun kohdalle päädyn? Piirrä yhtä monta viivaa. (6)

Ihmeellinen integrointi

Dramaattista matikkaa Tehdään outoja otuksia 2–4 hengen ryhmissä. Jokainen ryhmän jäsen muodostaa jonkin osan otuksesta. Otuksen pitää liikkua ja äännellä, ja lisäksi kaikkien otuksen osien (eli oppilaiden) on koskettava toisiaan koko ajan. Oppilaat harjoittelevat oudon otuksen tekemistä. Ryhmät esittävät otuksensa yksi kerrallaan. Tarkas-

tellaan otuksia: kuinka monta päätä otuksella on yhteensä? Kuinka monta jalkaa? Kuinka monta kättä / häntää...?

Muitta mutkitta Vahvistetaan käsitteen yhteensä merkitystä yhdistämällä kaksi ryhmää yhdeksi. Huomataan, että ryhmien yhdistäminen johtaa aina suurempaan lukumäärään.

Älynväläys Penaalissa on yhteensä 8 kynää. 1. Puolet kynistä on punaisia. Kuinka monta punaista kynää penaalissa on? 2. Sinisiä kyniä on yksi vähemmän kuin punaisia. Kuinka monta sinistä kynää penaalissa on? 3. Loput kynistä ovat keltaisia. Kuinka monta keltaista kynää penaalissa on? V: 1. (4 punaista), 2. (3 sinistä), 3. (1 keltainen)

19


5. Enemmän, vähemmän Tarvikkeet

5. E-nem-män, vä-hem-män 2. Kum-pi-a on e-nem-män? Ym-py-röi.

ƒƒerivärisiä palikoita ƒƒkymppiruudukot (kopiointipohja 1a)

yk-si la-pa-nen vä-hem-män

nel-jä la-pas-ta

yk-si la-pa-nen e-nem-män

1. Täy-den-nä ja vä-ri-tä. yk-si vä-hem-män

yk-si e-nem-män

Käsitteet ja symbolit ƒƒenemmän kuin, vähemmän kuin

24

25

Höpöttelyhetki

Digivinkit

Kuvapankki

Keskustelua oppikirjan kuvista Verratkaa lukumääriä. Käyttäkää sanoja enemmän kuin ja vähemmän kuin. 1. Kuinka monta lapasta on keskimmäisessä laatikossa? (4) 2. Kuinka monta lapasta enemmän on oikealla kuin keskellä? (1) 3. Kuinka monta lapasta vähemmän on vasemmalla kuin keskellä? (1) Puuhapakki 1. Ottakaa kolmenvärisiä palikoita. Verratkaa lukumääriä. Käyttäkää sanoja enemmän kuin ja vähemmän kuin. a. Ota kolme punaista ja neljä sinistä palikkaa. ”Sinisiä on yksi enemmän kuin punaisia, punaisia on yksi vähemmän kuin sinisiä.” b. Ota kolme keltaista ja viisi vihreää palikkaa. ”Keltaisia on kaksi vähemmän kuin vihreitä, vihreitä on kaksi enemmän kuin keltaisia.” Toistakaa harjoitus useita kertoja eri yhdistelmillä. 2. Käytetään kymppiruudukoita. Opettaja näyttää yhden kortin ja oppilaat etsivät korteistaan sille sopivan parin. a. Ota eteesi pöydälle kortti, jonka luku on enemmän/vähemmän kuin näyttämäni luku.

20

Oikeita vastauksia on monta. b. Ota eteesi pöydälle kortti, jonka luku on 1 enemmän/vähemmän kuin näyttämäni luku. c. Näyttämäni luku on 2 enemmän/vähemmän kuin luku sinun kortissasi. Mikä kortti sinulla on? Toistakaa harjoitukset useita kertoja eri lukumäärillä ja korteilla. Muotoile tehtävät siten, että vastaus on 1 tai 2 enemmän/vähemmän kuin alkuperäinen luku. 4. Tehkää erivärisiä palikkapareja. Ota neljä vihreää ja kaksi sinistä palikkaa. Tee pareja, joissa toinen palikoista on vihreä ja toinen sininen. Mitkä palikat jäivät yli? Kuinka monta vihreitä palikoita on enemmän kuin sinisiä? Toistakaa harjoitus useita kertoja eri yhdistelmillä.

Valitse kuvapankista 1–10 samaa kuvaa. Pyydä oppilasta valitsemaan yksi enemmän tai yksi vähemmän kuin itse valitsit.

Helmipöllö Keksikää kaksi hauskaa tapaa äännellä. Yksinkertaisia ääntelyitä voivat olla vaikkapa möreä murina ja kimeä kitinä. Valitkaa, kumpi äänistä kuvaa sanaa enemmän ja kumpi sanaa vähemmän. Harjoitelkaa niin kauan, että oppilaat muistavat, kumpaa ilmausta ääntely vastaa. Valitkaa luku lukualueelta 1–10. Anna pöllön generoida oksalle helmiä ja pyydä oppilaita ääntelemään sen mukaan, onko oksalla enemmän vain vähemmän helmiä kuin valittu luku osoittaa. Jos helmiä on valitsemaanne lukua vastaava määrä, oppilaiden on pysyttävä hiljaa. Ääntelyn voi korvata eleillä tai toiminnalla.


Oppikirjan sivut 24–27 Li-sä-teh-tä-vä +

Li-sä-teh-tä-vä

Oppimistavoitteet

1. Yh-dis-tä lu-ku-suo-raan se, jos-sa on vä-hem-män.

Mis-sä on vä-hi-ten? Ym-py-röi jo-kai-sel-ta ri-vil-tä.

Oppilas osaa käyttää ilmauksia enemmän kuin ja vähemmän kuin laskiessaan lukumääriä. 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Kuin-ka pal-jon e-nem-män on haa-ru-koi-ta kuin veit-si-ä? Ym-py-röi. 1

2

3

4

1

2

3

4

Lisämateriaali ƒƒYli esteiden s. 7–9 ƒƒkertausmonisteet 5a–6b

Ko-ti-teh-tä-vä +

Ko-ti-teh-tä-vä Kum-pi-a on e-nem-män? Ym-py-röi.

Piir-rä kak-si vä-hem-män. Ym-py-röi lu-ku. 3 1 4

7 4 5

1 0 2

1 2 0

0 6 2

5 4 6

26

27

Koira haudattuna

Opettaja lukee laskut ääneen, ja oppilaat piirtävät yhtä monta viivaa. Luvut voi tarvittaessa kirjoittaa taululle. 1. Ystäväni reppu hajosi. Korjasin sen teipillä. Käytin ensin neljä palaa teippiä ja sitten vielä kolme palaa teippiä. Kuinka monta teipinpalaa käytin yhteensä? Piirrä yhtä monta viivaa. (7)

niitä makeisiksi ja syön vahingossa kolme. Hotkaisen varmuudeksi vielä yhden. Kuinka monta pyyhekumia söin yhteensä? Piirrä yhtä monta viivaa. (4)

2. Repussani on pyyhekumeja. Luulen

3. Jälkiruuaksi nautin kaksi punaista

ja kolme keltaista liitua. Kuinka monta liitua syön yhteensä? (5)

Ihmeellinen integrointi

Maalausmatikkaa Oppilaat piirtävät A3-paperiin tasaisin välein mustalla liidulla kolme koivun puunrunkoa oksineen. Harjoitellaan ruskan sävyjen sekoittamista vesiväreillä. Lehdet maalataan kevyesti painaen paperiin.

Maalausten kuivuttua oppilaat valitsevat, piirtävätkö liiduilla elottomia (kivi, kuivunut lehti) vai elollisia (sieni, lintu) asioita. Oppilas piirtää kolme samanlaista asiaa, esim. lintuja, keskimmäiseen koivuun tai sen juurelle.

Muitta mutkitta Oppikirjan tehtävissä oppilaan pitää tehdä vertailuja ja ymmärtää, että kun piirretään yksi vähemmän, jätetään piirtämättä yksi hahmo. Ei siis piirretä sitä, joka poistettiin.

Vasemmalla olevaan koivuun piirretään vähemmän ja oikealla olevaan koivuun enemmän lintuja kuin keskimmäiseen koivuun.

Älynväläys

Kuinka monta palloa viimeiseen laatikkoon tulee? 1.

2.

V: 1. (7) ja 2. (3)

21


6. Yhtä monta Tarvikkeet

6. Yh-tä mon-ta 2. Jaa mo-lem-mil-le puo-lil-le yh-tä mon-ta.

ƒƒhuoneessa olevia esineitä ƒƒpiste- ja lukunapit (oppilaan kirjan kartonkiliite tai kopiointipohjat 1b–c) ƒƒtasapainovaaka (valmistusohje jakson aloitusaukeamalla ja tämän kappaleen Puuhapakissa) ƒƒerivärisiä palikoita

1. Li-sää niin, et-tä mo-lem-mil-la puo-lil-la on yh-tä mon-ta.

Käsitteet ja symbolit 3. Jat-ka.

ƒƒyhtä monta

28

29

Digivinkit

Höpöttelyhetki

Helmipöllö

Keskustelua oppikirjan kuvista 1. Mitä lapset tekevät kuvassa? (He vetävät köyttä.) 2. Kuinka monta lasta vasemmalla puolella on? (3) 3. Kuinka monta lasta enemmän oikealla puolella on kuin vasemmalla? (Molemmilla puolilla on yhtä monta.) 4. Kumpi joukkue voittaa köydenvedon? Miksi? (Keksikää erilaisia vaihtoehtoja.) Puuhapakki 1. Käyttäkää kirjan mukana tulevia pistenappeja. Opettaja näyttää eri lukumääriä tavaroita (yksi kynä, kaksi kättä, neljä kirjaa, kolme viivainta, kolme reppua jne.) ja oppilaat nostavat pistenapin, jossa on sama lukumäärä kuin opettajalla on tavaroita. ”Näytä pistenappi, jonka lukumäärä on yhtä suuri kuin kädessäni olevien tavaroiden määrä.” 2. Voitte jatkaa tehtävää käyttämällä pistenappien kääntöpuolten lukunappeja, jolloin tavoitteena on yhdistää numeromerkki ja lukumäärä. 3. Käyttäkää tasapainovaakaa ja palikoita. Kokeilkaa, miten vaaka saadaan tasapainoon. Opettaja asettaa toiseen pussiin valitsemansa määrän palikoita (1–5). Lisätkää palikoita yksi kerrallaan, kunnes vaaka on tasapainossa. Havaitaan, että vaaka on tasapainossa, kun pusseissa on yhtä monta palikkaa. Toistakaa tämä eri määrillä palikoita. Harjoituksen voi tehdä myös arki-

22

elämän tavaroilla, kunhan ne ovat keskenään samanlaisia (kynät, kumit, teroittimet, lusikat, haarukat, mukit jne.). Tasapainovaa’an valmistusohje: Tarvikkeet: vaatehenkari, narua ja kaksi samanlaista muovipussia (tai maitotölkin puolikasta, pientä koria, yms.). Ripusta muovipussit narun avulla henkarin molempiin päihin. Henkarin annetaan roikkua vapaasti sormien päällä, jotta se tasapainottuu oikein. 4. Ilmausta yhtä monta voidaan vahvistaa toiminnallisesti myös matkimisleikillä. Opettaja näyttää mallia ja oppilaat tekevät yhtä monta kertaa. Esimerkkitehtäviä: a. Irvistä kaksi kertaa. b. Näytä kieltä neljä kertaa. c. Kosketa varpaita viisi kertaa. d. Taputa käsiä selän takana seitsemän kertaa. e. Napsuta sormia kolme kertaa.

Keksikää kolme hauskaa tapaa äännellä. Yksinkertaisia ääntelyitä voivat olla vaikkapa sievä supattelu, pörisevä pärinä ja hurja haukkuminen. Valitkaa, mikä äänistä kuvastaa sanoja enemmän, vähemmän ja yhtä monta. Harjoitelkaa niin kauan, että oppilaat muistavat, mitä ilmausta mikin ääntely vastaa. Valitkaa luku lukualueelta 1–10. Anna pöllön generoida oksalle helmiä ja pyydä oppilaita ääntelemään sen mukaan, onko oksalla enemmän vain vähemmän helmiä kuin valittu luku osoittaa. Ääntelyn voi korvata eleillä tai toiminnalla.

Kuvapankki Valitse kuvapankista kahdenlaisia kuvia. Pohtikaa yhdessä, onko erilaisia kuvia yhtä monta vai onko toisia enemmän tai vähemmän. Tehkää yhdessä kuvista laskutarina.


Oppikirjan sivut 28–31 Li-sä-teh-tä-vä +

Li-sä-teh-tä-vä

Et-si e-ri-lai-nen. Mer-kit-se.

Oppimistavoitteet

Jär-jes-tä pe-naa-lin ta-va-rat kuu-del-la e-ri ta-val-la.

Oppilas osaa käyttää ilmausta yhtä monta laskiessaan lukumääriä.

Lisämateriaali ƒƒYli esteiden s. 7–9 ƒƒkertausmonisteet 7a–b Ko-ti-teh-tä-vä +

Ko-ti-teh-tä-vä Li-sää niin, et-tä mo-lem-mil-la puo-lil-la on yh-tä mon-ta.

Piir-rä puut-tu-vat ym-py-rät.

30

31

Koira haudattuna

Opettaja piirtää neljä sammakkoa (tai lippistä, tonttulakkia, kylpyankkaa...) taululle. Oppilaat piirtävät yhtä monta viivaa. Luvut voi tarvittaessa kirjoittaa taululle. 1. Minulla on kaksi sammakkoa vähemmän. Kuinka monta sammakkoa minulla on? Piirrä yhtä monta viivaa. (2)

2. Minulla on kolme sammakkoa vähemmän. Kuinka monta sammakkoa minulla on? Piirrä yhtä monta viivaa. (1)

3. Minulla on kolme sammakkoa enemmän. Kuinka monta sammakkoa minulla on? Piirrä yhtä monta viivaa. (7)

Tehtävää voidaan jatkaa siten, että opettajan sijaan oppilaat keksivät mallin vuorotellen. Muut toistavat. Todetkaa yhdessä soitettu lukumäärä.

rytmiä, joissa on tai ei ole yhtä monta lyöntiä (esim. 4). Oppilaat kuuntelevat ja laskevat lyönnit. Oppilas nostaa käden ylös, jos lyöntejä on yhtä monta ja vastaavasti pitää käden alhaalla, jos lyöntejä ei ole yhtä monta.

Ihmeellinen integrointi

Musiikkimatikkaa Tutustukaa erilaisiin rytmisoittimiin ja vahvistakaa näin ilmauksen yhtä monta ymmärtämistä. Suullinen ohje oppilaille: ”Soita yhtä monta kertaa kuin opettaja.” Opettaja soittaa malliksi 1–10 kertaa. Oppilaat kuuntelevat, laskevat ja soittavat perässä. Todetkaa yhdessä vielä lukumäärä ääneen. Tempoa ja rytmejä voi vaihdella.

Lukumäärän kuuntelusta voidaan tehdä myös rentoutumisharjoitus tunnin loppuun. Oppilaat käyvät makaamaan selälleen lattialle silmät kiinni. Opettaja soittaa valitsemallaan rytmisoittimella, esim. kapuloilla, kaksi erilaista

Muitta mutkitta Yhtä monta -ilmaukseen liittyy kahden ryhmän vertaaminen. Harjoitellaan käsitettä muokkaamalla ryhmiä, joissa on eri määrä ihmisiä tai esineitä niin, että saadaan yhtä monta molempiin ryhmiin. Havaitaan, milloin ei ole yhtä monta ja milloin on yhtä monta.

Toistakaa harjoitus vaihdellen lyöntien määriä siten, että välillä rytmeissä on yhtä monta lyöntiä ja välillä ei ole.

Älynväläys Mitä kuvioita on lisättävä, jotta kolmioita, tähtiä ja ympyröitä on yhtä monta kuin neliöitä?

V: 2 tähteä, 4 ympyrää ja 5 kolmiota.

23


Yhteistoiminnalliset sivut Nyt tarkkana!

Nyt tark-ka-na!

Tarvikkeet

Opettajajohtoisessa harjoituksessa opettaja lukee kirjan tekstin ja oppilaat kuuntelevat ja piirtävät ohjeen mukaisesti. Ennen harjoitusta on hyvä kerrata käsitteet oikea ja vasen. Kuvan lasten oikea ja vasen käsi voidaan merkitä kirjaan tehtävän helpottamiseksi. Tehtävän varsinaisena tavoitteena on se, että oppilas keskittyy ohjeisiin ja löytää kirjan sivulta oikean kohdan, johon piirtää tai värittää vastauksen.

Käsitteet ja symbolit Kuun-te-le ja piir-rä. Piir-rä ty-tön oi-ke-as-sa kä-des-sä o-le-vaan kas-siin a. yk-si vii-va b. nel-jä pal-lo-a. Piir-rä po-jan oi-ke-as-sa kä-des-sä o-le-vaan kas-siin a. kol-me vii-vaa b. kak-si pal-lo-a. Vä-ri-tä ty-tön va-sem-mas-sa kä-des-sä o-le-va kas-si si-ni-sek-si. Vä-ri-tä po-jan va-sem-mas-sa kä-des-sä o-le-va kas-si vih-re-äk-si.

Teh-dään yh-des-sä

32

Pe-laa pa-rin kans-sa. Ke-rät-kää e-ri-vä-ri-si-ä pa-li-koi-ta. Las-ke-kaa pa-li-kat yh-des-sä. Pa-ri-si pii-lot-taa o-san pa-li-kois-ta. Kuin-ka mon-ta on pii-los-sa?

Tehdään yhdessä Harjoitellaan lukumäärän laskemista. Oppilaat laskevat tietyn määrän palikoita, jotka ovat pulpetilla. Yksi oppilas kätkee joitain palikoita ja toinen kertoo, kuinka monta palikkaa on piilossa. Lisähaastetta saadaan muuttamalla palikoiden lukumäärää oppilaiden edellytysten mukaan. Toisessa leikissä oppilas harjoittelee kymppipareja. Tehtävässä käytetään kirjan mukana tulevia piste- ja lukunappeja. Yksi oppilas esittää luvun pistenapeilla (napin violetti puoli). Oppilaan pari sanoo luvun kymppiparin. Vaihdetaan osia ja toistetaan harjoitus useita kertoja. Tehtävään saadaan lisähaastetta lukunapeilla (valkoinen puoli). Ennen tehtävän aloittamista on hyvä opetella käsite kymppipari: mikä luku tai kuinka monta pistettä puuttuu kymmenestä?

Pa-ri-si näyt-tää yh-tä lu-ku-nap-pi-a. Kuin-ka pal-jon lu-kuun täy-tyy li-sä-tä, jot-ta saa-daan 10?

Ko-kei-len ko-to-na

33

Et-si lu-ku-mää-ri-ä ko-to-a. Piir-rä.

4

Kokeilen kotona

Esim.

Harjoituksessa oppilaat etsivät lukuja ja lukumääriä kotoa ja piirtävät niitä ruutuihin.

6 Esim.

10 Esim.

34

24

Tavoitteena on, että oppilaat löytävät matematiikkaa lähiympäristöstään ja kirjaavat havaintonsa piirtämällä ne kirjan ruutuihin. Oppilaille kannattaa korostaa, että tarkoituksena ei ole ainoastaan piirtää samoja kuvia kuin kirjan esimerkeissä, vaan he voivat piirtää joko löytämiään numeroita (esim. huoneiston numero), tunnisteita (esim. puhelinnumero) tai lukumääriä (esim. perheenjäsenet, sukat tai tuolinjalat). Mainitse useampi esimerkki ennen tehtävän aloittamista. Tehtävä on tarkoitus tehdä yhdessä perheeseen kuuluvan aikuisen kanssa, joten tehtävän tekemiseen on hyvä varata useita päiviä, jotta sen voi tehdä ajankohtana, joka sopii perheelle parhaiten.


Oppikirjan sivut 32–37 Pelataan! Oppimistavoitteet

Pe-la-taan!

Pe-laa pa-rin kans-sa.

Peleissä oppilas harjoittelee luvun ja lukumäärän yhteyttä.

Hei-tä nop-paa vuo-ro-tel-len pa-ri-si kans-sa. Kum-mal-la-kin on o-ma lam-mas-ri-vin-sä. Vä-ri-tä saa-ma-si sil-mä-lu-ku ri-vis-tä-si. Pe-laa-ja, jo-ka saa en-sin ri-vin-sä vä-ri-tet-ty-ä, voit-taa pe-lin.

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

Peli 1: Oppilaat heittävät noppaa vuorotellen ja yhdistävät nopan pisteiden lukumäärän oikeaan lukuun kirjassa. Mainitse ennen peliä, että lukuja ei tarvitse heittää järjestyksessä.

oppilas 1: ____________________

1

Peli 2: Oppilaat etsivät lukumääriä lähiympäristöstään. Keksikää ennen peliä oppilaiden kanssa yksi esimerkki lukumäärän etsimisestä (esim. luku 5: luokassa on viisi ikkunaa).

oppilas 2: ____________________

Pe-laa kol-men op-pi-laan ryh-mäs-sä. Pe-laa-jat heit-tä-vät vuo-ro-tel-len nop-paa ja e-te-ne-vät sil-mä-lu-vun ver-ran. Lau-dal-la on ruu-tu-ja, jois-sa on lu-ku. Jos pe-laa-ja pää-see lu-ku-ruu-tuun, hän ni-me-ää luo-kas-ta tuon lu-vun ver-ran a-si-oi-ta ja saa y-li-mää-räi-sen hei-ton. Pe-laa-ja, jo-ka pää-see en-sin maa-liin, voit-taa.

5

Lisämateriaali

6

2 3 2

1 läh-tö

4

maa-li Ar-vi-oin op-pi-maa-ni

35

1. Piir-rä yk-si e-nem-män.

Arvioin oppimaani Tällä sivulla oppilas arvioi omaa osaamistaan. Keskustele oppilaiden kanssa itsearvioinnin tarkoituksesta ja korosta, että arviointi on itseä, ei opettajaa varten. Keskustelkaa, mitä hymiöt tarkoittavat: ”osaan hyvin”, ”en ole varma, osaanko” ja ”en osaa vielä”. Koska kyseessä on kirjan ensimmäinen itsearviointi, on sivu hyvä tehdä yhdessä opettajan johdolla tehtävä kerrallaan. Opettaja lukee tehtävän ja korostaa, että kaverilta ei kannata katsoa, koska silloin ei saa tietää, mitä itse osaa.

2. Piir-rä yk-si vä-hem-män.

3. Yh-dis-tä lu-ku-suo-raan.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Li-sää niin, et-tä mo-lem-mil-la puo-lil-la on yh-tä mon-ta.

O-tan mal-li-a

36

1. Jat-ka.

Otan mallia Tehtävissä harjoitellaan visuaalista hahmottamista. Pohjusta tehtävien alut siten, että vahvistatte yhdessä oppilaan kanssa valmiit malliviivat. Näin oppilaat saavat tuntuman kuvioiden jatkamiseen. Oppilaiden tehdessä itsenäisesti kirjan tehtäviä opettaja voi työskennellä yksittäisten oppilaiden kanssa vastaavien tehtävien parissa: 1. Harjoitelkaa numeromerkkien oikeita kirjoitussuuntia taululle tai suurelle paperille. 2. Anna oppilaan piirtää pistepaperille (kopiointipohja 3) suullisen ohjeen mukaan. Merkitse aloituspiste oppilaan monisteeseen. ”Piirrä kaksi ruutua ylöspäin. Piirrä yksi ruutu vasemmalle. Piirrä kolme ruutua ylöspäin.”

2. Tee sa-man-lai-nen.

37

25

Profile for Edukustannus

Yykaakoo 1A: oppaan näyte  

Advertisement