Page 1

KUNINGATTAREN KULTA-AARRE Täydennä sar-ja-ku-va tarinan mukaan. Kirjoita, piirrä ja väritä.

2


– Leenalla on kartta Vilskeen v – Hän voi varmaan lainata sen Kartan avulla voisimme etsiä a – Ja-kau-du-taan! Mei ehdotti. Aino ja Antero voisivat lähteä Minä käyn vaarini Puuhisen luo me-tal-lin-pal-jas-tin sekä ste-to jolla voi kuunnella puiden sisä

12

3


LEENAN KARTTA 1. Tavuta sana ja etsi sille oikea paikka. Kirjoita.

apua

-

kuningatar pian tulppa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

äkkiä -

-

2. Erota sanat. Kirjoita virke.

Muista iso al-ku-kir-jain ja lo-pe-tus-merk-ki.

ällikkinäyttilapsillevanhaakarttaa

onkovilskeessäollutkuningatar

4

-

-

toimittaja televisiossa

-

-

nyt apuanne

-


3. Rikasta virkettä. Keksi ja kirjoita aina yksi sana lisää. Paju lukee. Mitä?

Paju lukee kirjaa.

Millaista? Paju lukee kiin-nos-ta-vaa kirjaa. Missä?

Paju lukee kiin-nos-ta-vaa kirjaa kir-jas-tos-sa.

Toimittaja kirjoittaa. Mitä?

– Leenalla on kartta Vilskeen v – Hän voi varmaan lainata sen Kartan avulla voisimme etsiä a – Ja-kau-du-taan! Mei ehdotti. Aino ja Antero voisivat lähteä Minä käyn vaarini Puuhisen luo me-tal-lin-pal-jas-tin sekä ste-to jolla voi kuunnella puiden sisä

Millaista? Missä?

Hyönteinen lentää.

12

Millainen? Missä? Minne?

Kala ui. Millainen? Missä? Milloin?

5


LEENAN KARTTA 1. Etsi kartasta kir-jai-mil-la alkavat asiat. Kirjoita.

a i o ä

Hyvin menee!

6

d

f

j

h

l

k

n

m

r

p

t

s


v g e u

– Leenalla on kartta Vilskeen v – Hän voi varmaan lainata sen Kartan avulla voisimme etsiä a – Ja-kau-du-taan! Mei ehdotti. Aino ja Antero voisivat lähteä Minä käyn vaarini Puuhisen luo me-tal-lin-pal-jas-tin sekä ste-to jolla voi kuunnella puiden sisä

12

2. Tutki kuvaa. Valitse siitä neljä asiaa. Kirjoita niiden avulla tarina.

Eräänä päivänä

7


PAJU KIRJASTOSSA 1. Lue tekstit. Nimeä teks-ti-la-jit. Kirjoita. uutinen

tie-to-teks-ti

satu

ohje

haas-tat-te-lu

runo

En-sim-mäi-nen leikkijä sanoo yh-dys-sa-nan. Seuraava jatkaa kek-si-mäl-lä uuden yh-dys-sa-nan, jonka en-sim-mäi-nen osa muodostuu e-del-li-sen sanan jäl-ki-o-sas-ta. E-si-mer-kik-si: ke-sä-lo-ma lo-ma-mat-ka mat-ka-lauk-ku…

Olipa kerran kotilo ja kas-te-ma-to. Ne kiis-te-li-vät siitä, kumpi on no-pe-am-pi. Voittaja olisi se, joka en-sim-mäi-se-nä saapuisi o-me-na-puun luo…

Eläimet li-sään-ty-vät eli saavat poikasia. Poikaset syntyvät usein keväällä. Monet eläimet ra-ken-ta-vat pesän, jossa poikaset saavat rauhassa kasvaa.

– Miltä nyt tuntuu? – Kiitos, todella hienolta. Kilpailu oli todella tiukka. – Miten aiotte juhlia voit-to-an-ne? – Ensin menen saunaan ja sen jälkeen uimaan. 8

Vilskeen kau-pun-gis-sa nähtiin eilen outo va-loil-mi-ö. Tapaus herätti kau-pun-ki-lai-sis-sa suurta u-te-li-ai-suut-ta. Lopulta selvisi, että voimakas valo oli peräisin ra-ta-in-si-nöö-ri Leenan ot-sa-lam-pus-ta, joka oli pudonnut metsään.

Jos on kevät taikka talvi, taikka synkkä syys, aina olkoon vä-lil-läm-me lämmin ystävyys.

Miten satu päättyy? Keksi ja kirjoita.


2. Lisää ky-sy-myk-siin ky-sy-mys-sa-na. mikä

missä

milloin

mitä

Paju on?

kuinka

Muista iso al-ku-kir-jain!

Onni tulee? on sinun lem-pi-kir-ja-si? tietoa saan kuvasta? monta kirjaa voimme lainata?

3. Kirjoita vas-tauk-seen sopiva kysymys. Kysy al-le-vii-vat-tu-a sanaa. minne

mistä

mikä

kuinka monta

Hyön-tei-sil-lä on kuusi jalkaa.

Kirjan kannessa on kruunu.

Kirja kertoi hyön-tei-sis-tä.

Paju lähti Leenan kotiin. 9


MEI JA PUUHISEN PESÄPUU 1. a) Lue tie-to-teks-ti.

Majava Kaksi lajia Suomessa esiintyy kaksi ma-ja-va-la-ji-a: eu-roo-pan-ma-ja-va (Castor fiber) ja a-me-ri-kan-ma-ja-va eli ka-na-dan-ma-ja-va (Castor canadensis). Lajit erottaa toisistaan ai-no-as-taan suo-mui-sen hännän koon ja muodon pe-rus-teel-la. Majavat käyttävät häntää apunaan pesiä ja patoja ra-ken-ta-es-saan. Lisäksi majavat va-roit-ta-vat la-ji-kump-pa-nei-taan uh-kaa-vis-ta vaaroista läis-käyt-tä-mäl-lä hännällään ve-den-pin-taa. Majava voi sukeltaa hen-git-tä-mät-tä jopa 15 minuuttia.

Rakennusmestari Majavat ra-ken-ta-vat puista, oksista ja mu-das-ta padon. Apunaan ne käyttävät talt-ta-ham-pai-taan, joilla ne jyrsivät poikki pak-su-ja-kin puita. Padon ansiosta puron veden pinta nousee niin, että padon taakse muodostuu lampi. Lammen keskelle majavat ra-ken-ta-vat pesän, johon ne pääsevät su-kel-ta-mal-la. Majavan pesä on hieno tai-don-näy-te, sillä pesässä on useita huoneita. Pesän a-la-ker-ras-sa ruo-kail-laan. Y-lä-ker-ta on o-les-ke-lu-a ja le-pää-mis-tä varten. Jos ihminen purkaa majavan pesän, se rakentaa sen yhdessä yössä uudestaan.

b) Sopiiko väittämä tekstiin? Sopii

s . Ei sovi e .

1. Suomessa tavataan kolme ma-ja-va-la-ji-a. 2. Ma-ja-va-la-jit voi erottaa toisistaan hännän pe-rus-teel-la. 3. Majavat il-moit-ta-vat hännällään uh-kaa-vas-ta vaarasta. 4. Majava katkaisee puun hännällään. 5. Majavan pesässä on monta huonetta. 6. Majava pääsee pesäänsä su-kel-ta-mal-la. 7. Jos majavan pesä tuhoutuu, se rakentaa uuden no-pe-as-ti. 10


2. Merkitse oikea lo-pe-tus-merk-ki.

.

?

!

Paju kirjoitti viestin Apua, joku tulee Löysitkö tietoa ku-nin-gat-ta-res-ta Minne sinä menet Onneksi olkoon Voi, kuinka kaunis Milloin lähdemme Mei on iloinen

Muista iso al-ku-kir-jain ja lo-pe-tus-merk-ki.

Muu-ra-hai-nen on hyönteinen Etkö usko minua 3. Järjestä sanat virk-keek-si. Kirjoita. paljon

puussa

pe-sä-puus-sa

kartan

pesiä

onko

junasta

kartan

löysi

oliko

Leena

junaan

on

aarre

Mei

u-noh-ta-nut

11


PÖRRIÄISEN KAUPPAKASSIT 1. a) Lue satu.

Joka sään asunto Kun kaikkein en-sim-mäi-nen muu-ra-hai-nen eräänä aamuna lähti kä-ve-lyl-le, löysi se e-rin-o-mai-sen pe-sä-pai-kan. Se oli peh-me-äs-sä sam-ma-li-kos-sa kahden rehevän sa-ni-ai-sen välissä. Muu-ra-hai-nen siivosi ri-pe-äs-ti pois hiekan ja muut roskat ja ripusti lopuksi kotiinsa ko-ris-teek-si kauniit hä-mä-hä-kin-seit-ti-ver-hot. Yl-pe-ä-nä se katseli uutta kotiaan. Silloin se tunsi sa-de-pi-sa-ran. Pian vettä satoi taivaan täydeltä, ja kohta uuden kodin paikalla lainehti järvi. Tuuli oli kaatanut sa-ni-ai-set kumoon, ja kauniit verhot olivat rie-ka-lei-na. Mutta muurahainen ei jäänyt sitä suremaan. Se ymmärsi, että sen oli ra-ken-net-ta-va talo, joka kestäisi säässä kuin säässä. Koska se ei ollut ai-no-as-taan viisas, vaan myös ahkera, se ryhtyi heti keräämään oksia ja ha-vun-neu-la-si-a. Monen päivän a-her-ruk-sen jälkeen koti oli valmis. Siinä oli maan-a-lai-si-a käy-tä-vi-ä ra-ju-il-mo-jen varalta ja korkeita nä-kö-tor-ne-ja au-rin-koi-si-a päiviä varten. Näin syntyi en-sim-mäi-nen muu-ra-hais-ke-ko, ja sa-man-lai-sel-ta näyttävät muu-ra-hais-ke-ot vielä tänäkin päivänä. b) Vastaa ky-sy-myk-siin ko-ko-nai-sil-la virkkeillä. 1. Mitä muu-ra-hai-nen löysi eräänä aamuna?

2. Mitä muu-ra-hai-sen uudelle kodille tapahtui?

3. Minkä asian muu-ra-hai-nen oppi?

12


2. Ratkaise virke. Kirjoita. Muista iso al-ku-kir-jain ja lo-pe-tus-merk-ki. .

?

!

5

Onnin

lapset

karttaa

kadonnut

lentää

Puu-hi-sel-ta

4

Leenan

etsiikö

ja

haluavat

aarretta

Paju

3

hän

juoksevat

joku

Mei

pyytävät

missä

2

kartta

Aino

keltainen

me-hi-läi-nen

Antero

lainata

1

kirja

apua

on

onko

ympärillä

muukin

A

B

B5 D4 F2 A4 C5

D1 A2 D5

B5 E3 B1 F5

F3 A2 C1

B4 C3 F1 C5

C

D

Keksi omia virk-kei-tä. Anna parin ratkaista ja kirjoittaa.

E

F

13


ETSIVÄT KOKOONTUVAT E-läin-e-si-tel-mä 1. a) Valitse eläin, josta etsit tietoa. 2. b) Tee miel-le-kart-ta. • Kirjoita keskelle eläimen nimi. Piirrä kuva. • Etsi tietoa in-ter-ne-tis-tä, kirjoista tai lehdistä. Kirjoita tiedot miel-le-kart-taan. Tun-to-mer-kit

Ravinto

Li-sään-ty-mi-nen

E-lin-ym-pä-ris-tö

Muuta kiin-nos-ta-vaa

14


2. Val-mis-tau-du e-sit-tä-mään. • Päätä, missä jär-jes-tyk-ses-sä kerrot asiat. • Har-joit-te-le ker-to-mis-ta Pipotin ohjeen mukaan. 3. Esittele eläimesi miel-le-kar-tan avulla. • Näytä e-läi-mes-tä-si myös kuva tai kuvia. • Pyydä yleisöä lopuksi e-sit-tä-mään ky-sy-myk-si-ä.

E-sit-tä-jä Keskity. Puhu kuuluvasti ja rau-hal-li-ses-ti. Katso välillä yleisöön. Anna yleisön esittää lopuksi ky-sy-myk-si-ä. Kiitä yleisöä.

Oma arvio E-si-tys-tä oli mukava tehdä.

Kuun-te-li-ja Keskity. Katso e-siin-ty-jää. Kysy kysymys e-si-tyk-sen lopussa, jos joku asia jäi e-ri-tyi-ses-ti kiin-nos-ta-maan sinua. Kiitä e-si-tyk-ses-tä.

Ka-ve-ri-pa-lau-te E-si-tyk-sen aihe oli mie-len-kiin-toi-nen.

Löysin helposti tietoa. Esitys oli selkeä. E-si-tyk-se-ni oli selkeä. kaverin al-le-kir-joi-tus 15


JOHTOLANGAT YHTYVÄT 1. a) Lue satu.

Ku-nin-ga-tar Melissa Olipa kerran ku-nin-ga-tar Melissa. Hän ei kuitenkaan pitänyt ku-nin-gat-ta-re-na o-le-mi-ses-ta. Linnan holvissa olevaa kul-ta-aar-ret-ta piti var-ti-oi-da tarkasti, joten linnassa ei koskaan ta-pah-tu-nut mitään hauskaa. Lisäksi linnassa oli pimeää, koska auringon valo ei yltänyt huoneisiin. Joskus Melissa hiipikin salaa metsään seu-ra-tak-seen eläinten puuhia ja naut-ti-ak-seen auringon paisteesta. Melissa ei kuitenkaan tiennyt, että joukko us-kol-li-si-a ho-vi-nai-si-a seurasi häntä metsään. He var-ti-oi-vat, että rakas ku-nin-ga-tar olisi turvassa. Eräänä päivänä ku-nin-ga-tar löysi metsästä lähteen. Hän istahti sen ääreen ja katseli kuvaansa. Posket olivat punaiset raikkaasta tuulesta. – Näytänpäs minä hyvältä! Melissa huokasi raskaasti. – Voi kun saisin elää aina näin, vapaana metsässä! Melissa oli tie-tä-mät-tään is-tah-ta-nut toi-vo-mus-läh-teel-le. Sil-män-rä-päyk-ses-sä ku-nin-ga-tar ja us-kol-li-set ho-vi-nai-set muuttuivat me-hi-läi-sik-si ja ku-nin-gat-ta-ren kulta-aarre linnassa muuttui ma-ke-ak-si hu-na-jak-si. Hovinaiset, jotka olivat muuttuneet työ-me-hi-läi-sik-si, saivat teh-tä-väk-seen suojella ja var-ti-oi-da hunajaa. Siitä päivästä lähtien ku-nin-ga-tar ja ho-vi-nai-set e-le-li-vät kauniissa metsässä au-rin-gos-ta ja ul-ko-il-mas-ta nauttien on-nel-li-si-na e-lä-män-sä loppuun asti!

b) Sopiiko väittämä satuun? Sopii

s . Ei sovi e .

Linnassa oli pimeää. Melissa viihtyi linnassa. Melissa meni metsään yksin. Melissa löysin metsästä lähteen. Melissa näki lähteestä eläimen kuvan. Lähde oli ta-val-li-nen lähde. Melissa muuttui me-hi-läis-ku-nin-gat-ta-rek-si. Kulta-aarre muuttui so-ke-rik-si. 16


2. Katso kuvia. Keksi ja kirjoita oma tarina. Piirr채 puuttuvat kuvat.

ITSEARVIOINTI Tarinaa oli mukava kirjoittaa. Muistin isot al-ku-kir-jai-met. Muistin lo-pe-tus-mer-kit. K채-si-a-la-ni on selke채채. 17


2

Lu e t a a n p a r i n k a n s s a ! KOULUSSA 1

Lu-ku-pa-ri-ni nimi: Kirjan nimi: Jakakaa kirja viiteen lu-ku-u-rak-kaan. Merkitkää sivut. Luku-urakka 1: sivut

Luku-urakka 2: sivut

Luku-urakka 3: sivut

Luku-urakka 4: sivut

Luku-urakka 5: sivut

1. Tutkikaa kirjan e-tu-kant-ta. a) Kuka on kir-joit-ta-nut kirjan?

b) Tutkikaa kirjan kan-si-ku-vaa ja nimeä. Mistä kirja niiden mukaan kertoo?

2. Tutkikaa kirjan ta-ka-kan-si-teks-ti. a) Keitä kirjassa seikkailee?

b) Mitä muuta tietoa saatte kirjasta?

18


KOTONA 1 1. Lue en-sim-mäi-nen lu-ku-u-rak-ka. 2. Kuvaile pää-hen-ki-lö-ä. Tee miel-le-kart-ta.

Ul-ko-nä-kö

A-suin-paik-ka

Perhe

Ystävät

Piirrä pää-hen-ki-lö. Har-ras-tuk-set

Muuta kiin-nos-ta-vaa

19


2

KOULUSSA 2 1. Kes-kus-tel-kaa lu-ku-u-ra-kas-tan-ne. a) Mitä on ta-pah-tu-nut? b) Mitä tiedätte pää-hen-ki-lös-tä? c) Keitä hahmoja kirjassa esiintyy? 2. E-si-tel-kää te-ke-män-ne miel-le-kar-tat toi-sil-len-ne. Mitä a-jat-te-let-te pää-hen-ki-lös-tä? 3. Merkitkää toinen lu-ku-u-rak-ka. Sivut

KOTONA 2 1. Lue toinen lu-ku-u-rak-ka. 2. Valitse yksi ta-pah-tu-ma-paik-ka. Piirrä kuva ta-pah-tu-ma-pai-kas-ta.

3. Kirjoita kolme tietoa ta-pah-tu-ma-pai-kas-ta.

20


KOULUSSA 3 1. Kes-kus-tel-kaa lu-ku-u-ra-kas-tan-ne. a) Mitä on ta-pah-tu-nut? b) Mitä saitte selville ta-pah-tu-ma-pai-kois-ta? 2. E-si-tel-kää ta-pah-tu-ma-pai-kois-ta piir-tä-män-ne kuvat toi-sil-len-ne. (s. 20). Ku-vail-kaa ta-pah-tu-ma-paik-ko-ja. 3. Merkitkää kolmas lu-ku-u-rak-ka. Sivut

KOTONA 3 1. Lue kolmas lu-ku-u-rak-ka. 2. Valitse lu-ke-mas-ta-si kolme tai neljä tärkeintä ta-pah-tu-maa. Kirjoita. 1. ta-pah-tu-ma:

2. ta-pah-tu-ma:

Mieleni mun tekevi, aivoni ajattelevi...

3. ta-pah-tu-ma:

4. ta-pah-tu-ma:

3. Valitse yhtä ta-pah-tu-maa kuvaava teksti. Har-joit-te-le lukemaan se il-meik-kääs-ti ääneen. 21


2

KOULUSSA 4 1. Kes-kus-tel-kaa lu-ku-u-ra-kas-tan-ne. a) Mitä on ta-pah-tu-nut? b) Millä pe-rus-teel-la valitsit ää-neen-lu-et-ta-van katkelman? 2. Lukekaa va-lit-se-man-ne katkelmat ääneen toi-sil-len-ne. Miten lu-ke-mi-nen sujui? 3. Merkitkää neljäs lu-ku-u-rak-ka. Sivut

KOTONA 4 1. Lue neljäs lu-ku-u-rak-ka. 2. Valitse lu-ke-mas-ta-si ta-pah-tu-ma, joka nauratti, itketti tai pelotti. Piirrä siitä kuva.

3. Kirjoita va-lit-se-mas-ta-si tekstistä sanoja, jotka kuvaavat ta-pah-tu-maa hyvin.

4. Har-joit-te-le lukemaan va-lit-se-ma-si teksti ääneen. 22


KOULUSSA 5 1. Kes-kus-tel-kaa lu-ku-u-ra-kas-tan-ne. 2. E-si-tel-kää ja lukekaa va-lit-se-man-ne katkelmat ääneen toi-sil-len-ne. a) Miksi valitsit juuri tämän ta-pah-tu-man? b) Mikä oli juonen kannalta tekstin tärkein sana? Miksi? 3. Sopikaa kirjan lop-pu-o-san lu-ke-mi-ses-ta.

KOTONA 5

Vastaa ky-sy-myk-siin lu-ke-mas-ta-si kirjasta.

1. Mikä on kirjan nimi? Mikä toinen nimi kirjalle voisi sopia?

Hienoa, luit koko kirjan!

3. Millainen kirjan 2. Mistä kirja kertoo?

kuvitus mie-les-tä-si on?

4. Miten kirja alkaa?

5. Ketkä ovat kirjan pää-hen-ki -löt?

23


2

KOTONA 5

6. Miten kirja päättyy?

7. Mitä pidit kirjasta?

8. Mikä oli kirjan paras kohta? Miksi?

9. Kuka kirjan hen-ki-löis-tä ha-lu-ai-sit olla? Miksi?

10. Miksi luit juuri tämän kirjan?

11. Mistä sait kirjan?

24


ARVIOIN ITSEÄNI MITEN ONNISTUIN LU-KU-U-RA-KAS-SA-NI? Ympyröi mie-les-tä-si sopivin vaih-to-eh-to. Jaksoin lukea koko kirjan. Ääneen lu-ke-mi-nen onnistui hyvin. Ymmärsin tarinan juonen. Tein ko-ti-teh-tä-vät huo-lel-li-ses-ti.

MITEN ON-NIS-TUIM-ME PA-RI-TYÖS-KEN-TE-LYS-SÄ? Ar-vi-oi-kaa parin kanssa yhdessä. Kes-ki-tyim-me työs-ken-te-lyyn hyvin. O-sal-lis-tuim-me työs-ken-te-lyyn ah-ke-ras-ti. Kuun-te-lim-me toistemme mie-li-pi-tei-tä. Työs-ken-te-lym-me onnistui hyvin.

Suo-sit-te-lem-me tätä kirjaa mie-lel-läm-me toisille. Ta-voit-teem-me seuraavan kirjan lu-ke-mi-seen?

25

Profile for Edukustannus

Vilske Lukukirja: Taitojen vihkon näyte  

Lukukirjan taitojen vihkon ensimmäinen jakso

Vilske Lukukirja: Taitojen vihkon näyte  

Lukukirjan taitojen vihkon ensimmäinen jakso

Advertisement