{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ari a k an ati assi a inna a

inen


TIEDUSTELUT Edukustannus www.edukustannus.fi TILAUKSET Kirjavälitys Oy 010 345 100 koulut@kirjavalitys.fi KUSTANTAJA Edukustannus, Helsinki © Mari Backman, Kati Lassila, Minna Salminen ja Publiva Oy 1. painos, 2020 KOPIOINTITIEDOT Tämä kirja on työkirja / harjoituskirja, joka on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Tämän teoksen tai sen osan valokopiointi, skannaaminen tai muu digitaalinen kopiointi tai käyttö ja muuntelu on kokonaan kielletty. Kopioston kopiointiluvat eivät koske työ- ja harjoituskirjoja. Lisätietoja luvista www.kopiosto.fi ISBN 978-952-354-260-0 Toimitus: Kalle Nuuttila Ulkoasu ja taitto: Tuija Siekkinen Kuvitus: Lotta Kauppi Teos on saanut tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä.


Mari Backman ati assi a Minna Salminen

Tä-män kir-jan o-mis-taa:


AJATTELUN TAIDOT s. 6

LUVUT 0–4 s. 28

1. Hahmottaminen ja motoriikka s. 8

8. Luku 1 s. 30

O-saan piir-tää tar-kas-ti O-saan mal-lin mu-kaan.

2. Suunta- ja sijaintikäsitteet s. 14

O-saan piir-tää yh-den e-nem-män tai yh-den vä-hem-män.

9. Luku 0 s. 32

O-saan käyt-tää pai-kas-ta ker-to-vi-a sa-no-ja.

3. Vertailu s. 16

Ym-mär-rän, mi-tä nol-la tar-koit-taa.

10. Luku 2 ja lukujen vertailu s. 33

Löy-dän e-ro-ja e-si-nei-den vä-lil-lä.

4. Luokittelu s. 18

O-saan käyt-tää ver-tai-lu-merk-ke-jä.

11. Luvun 2 hajotelmat s. 37

Tun-nis-tan ryh-män ni-men ja tie-dän, mi-tä sii-hen kuu-luu. tie-dän,

5. Säännönmukaisuus s. 19

O-saan lu-vun 2 ka-ve-ri-pa-rit.

12. Luku 3 ja yhtäsuuruus s. 38 Ym-mär-rän, mi-tä = -merk-ki tar-koit-taa.

Tun-nis-tan mal-lin ja o-saan jat-kaa sar-jaa.

6. Lukumäärä ja yhtä monta s. 21

13. Luvun 3 hajotelmat s. 42 O-saan lu-vun 3 ka-ve-ri-pa-rit.

Tun-nis-tan, on-ko a-si-oi-ta yh-tä mon-ta vai ei.

7. Lukumäärien vertailu s. 24

14. Yhteenlaskun käsite s. 44 Ym-mär-rän, et-tä e-ri-lai-si-a a-si-oi-ta voi las-ke-a yh-teen.

Tun-nis-tan, on-ko a-si-oi-ta e-nem-män vai vä-hem-män.

15. Yhteenlasku 0–3 s. 47 O-saan mer-ki-tä ja las-ke-a yh-teen-las-kun.

16. Luku 4 s. 51 O-saan kir-joit-taa lu-ku-jo-no-ja e-teen- ja taak-se-päin.

17. Luvun 4 hajotelmat s. 55 O-saan lu-vun 4 ka-ve-ri-pa-rit.

18. Yhteenlasku 0–4 s. 57 O-saan las-ke-a yh-teen-las-ku-ja.

19. Yhteenlaskun vaihdannaisuus s. 61 Ym-mär-rän, et-tä sa-mois-ta lu-vuis-ta voi teh-dä kak-si e-ri yh-teen-las-ku-a.

4

SISÄLTÖ


GEOMETRIA s. 64 20. Tasokuviot s. 66 Tun-nis-tan ja o-saan ni-me-tä kol-mi-on, ne-li-kul-mi-on ja ym-py-rän.

21. Ajattelun taidot s. 72 O-saan ra-ken-taa ra-ken-nel-mi-a mal-lin mu-kaan.

22. Ohjelmoinnin alkeet ja kombinatoriikka s. 77 O-saan nou-dat-taa suun-ta-oh-jei-ta.

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA s. 133 PÄÄSSÄLASKUT s. 164

LUVUT 5–7 s. 80 31. Vähennyslasku 0–6 s. 104

23. Luku 5 s. 82

Muis-tan käyt-tää ka-ve-ri-pa-re-ja vä-hen-nys-las-kun a-pu-na.

O-saan ni-me-tä e-del-li-sen ja seu-raa-van lu-vun.

32. Yhteen- ja vähennyslasku 0–6 s. 107

24. Luvun 5 hajotelmat s. 86

O-saan lu-vun 5 ka-ve-ri-pa-rit.

O-saan las-ke-a yh-teen- ja vä-hen-nys-las-ku-ja se-kai-sin.

33. Laskuperhe, summa ja erotus s. 111

25. Yhteenlasku 0–5 s. 88

O-saan teh-dä ka-ve-ri-pa-ris-ta nel-jä e-ri-lais-ta las-ku-a.

Muis-tan käyt-tää ka-ve-ri-pa-re-ja yh-teen-las-kun a-pu-na.

34. Eurot s. 114

26. Luku 6 s. 91

O-saan las-ke-a ja mer-ki-tä e-ri-lai-si-a ra-ha-mää-ri-ä.

Löy-dän nu-me-ro-jou-kos-ta suu-rim-man ja pie-nim-män lu-vun.

35. Luku 7 s. 119

27. Luvun 6 hajotelmat s. 95

Tun-nis-tan lu-ku-jo-non suun-nan.

O-saan lu-vun 6 ka-ve-ri-pa-rit.

36. Luvun 7 hajotelmat s. 122

28. Yhteenlasku 0–6 s. 98

O-saan lu-vun 7 ka-ve-ri-pa-rit.

O-saan rat-kais-ta puut-tu-van lu-vun yh-teen-las-kus-sa.

29. Yhteenlaskun käsitteen kertaus s. 100

37. Yhteen- ja vähennyslaskut 0–7 s. 124 O-saan rat-kais-ta puut-tu-van lu-vun yh-teen- ja vä-hen-nys-las-kus-sa.

Tun-nis-tan, mi-kä yh-teen-las-ku kuu-luu ku-vaan.

30. Vähennyslaskun käsite s. 101 O-saan mer-ki-tä ja las-ke-a vä-hen-nys-las-kun.

38. Järjestysluvut s. 130 E-ro-tan jär-jes-tys-lu-vun lu-ku-mää-räs-tä.

SISÄLTÖ

5


6

AJATTELUN TAIDOT


AJATTELUN TAIDOT

7


1 Ke-nel-le herk-ku kuu-luu? Kul-je rei-tit e-ri vä-reil-lä.

2

at-ka.

3

t-si sa-man-lai-nen. Yh-dis-tä

8

AJATTELUN TAIDOT: hahmottaminen ja motoriikka


4 Lรถy-t -kรถ ku-vas-ta

5

er-kit-se

.

at-ka.

AJATTELUN TAIDOT: hahmottaminen ja motoriikka

9


6

t-si sa-man-lai-nen. Ym-py-rรถi.

7

at-ka.

8 O- at-ko lap-set sa-mas-sa a-sen-nos-sa

10

er-kit-se

AJATTELUN TAIDOT: hahmottaminen ja motoriikka

.


9

t-si 5 e-ro-a. Ym-py-röi.

10

at-ka.

11 Kier-rä ra-taa ä-ri-tä Tar-vit-set no-pan, pe-li-nap-pu-lan ja puu-vä-rit.

AJATTELUN TAIDOT: hahmottaminen ja motoriikka

11


12

t-si ja v채-ri-t채

13 Piir-r채 sa-man-lai-nen.

14

at-ka.

15 Piir-r채 sa-man-lai-nen.

12

AJATTELUN TAIDOT: hahmottaminen ja motoriikka


16 Au-ta e-ta-na her-kun luo. Kul- e reit-ti

17

at-kai-se vä-ri-su-do-ku.

18

a- it-kaa muo-dos-te -ma. Teh-kää sa-man-lai-nen.

AJATTELUN TAIDOT: hahmottaminen ja motoriikka

Jo-kai-sel-la pys-ty-ri-vil-lä ja vaa-ka-ri-vil-lä on pu-nai-nen, kel-tai-nen ja si-ni-nen ruu-tu.

13


1 Kuun-te-le oh-je. Kes-kus-te-le pa-ri-si kans-sa.

2 Kuun-te-le oh- e ä-ri-tä

3 Kuun-te-le oh-je. Piir-rä ja vä-ri-tä

4 Kuun-te-le oh-je. Kes-kus-te-le pa-ri-si kans-sa.

5 Kuun-te-le oh- e ä-ri-tä

14

AJATTELUN TAIDOT: suunta- ja sijaintikäsitteet


6 Kuun-te-le oh-je. Täy-den-nä.

7 Kuun-te-le pa-ri-si an-ta-ma oh-je. Ra-ken-na.

AJATTELUN TAIDOT: suunta- ja sijaintikäsitteet

15


1

t-si sa-man-lai-set ä-ri-tä pa-rit sa-mal- a ta-val-la.

2 Ym-py-röi suu-rin si-ni-sel-lä ja pie-nin pu-nai-sel-la.

3 Ym-py-röi pi-sin vih-re-äl-lä ja ly-hyin vi-o-le-ti -la.

16

AJATTELUN TAIDOT: vertailu


4 Piir-rä oh-jeen mu-kaan. pie-nem-pi

a-ta- a -pi

suu-rem-pi

kor-ke-am-pi

a-ta- a -pi

kor-ke-am-pi

ka-pe-am-pi

le-ve-äm-pi

5

ä-ri-tä sa-man-pi-t i-set sa-mal-la vä-ril-lä.

6

ä-ri-tä sa-man-pi-t i-set sa-mal-la vä-ril-lä.

AJATTELUN TAIDOT: vertailu

17


1

a- it-se ryh-mä. Hei-tä n p-paa ait-ko pis-teen

Tar-vit-set no-pan, pe-li-nap-pu-lan ja pis-te-merk-ke-jä.

2

18

i-kä ei kuu-lu jouk-koon? Ym-py-röi.

AJATTELUN TAIDOT: luokittelu


1

t-si mal-li. Ym-py-röi.

2

t-si mal-li. Ym-py-r i at-ka sar-jaa.

3

t-si mal-li. Ym-py-r i at-ka sar-jaa.

AJATTELUN TAIDOT: säännönmukaisuus

19


4

a- it-se oi-ke-a mal- i

er-kit-se

.

5 A-loi-ta sar-ja. An-na pa-ri-si at-kaa si-tä

20

AJATTELUN TAIDOT: säännönmukaisuus


1 Kuin-ka mon-ta ä-ri-tä

2 Kuin-ka mon-ta ä-ri-tä

AJATTELUN TAIDOT: lukumäärä ja yhtä monta

21


3

is-sä on yh-tä

n-ta

-dis-tä

4

is-sä on yh-tä

n-ta

-dis-tä

5 Piir-rä yh-tä

22

n-ta

AJATTELUN TAIDOT: lukumäärä ja yhtä monta


6

at-ka.

= = tar-k 7 On-ko yh-tä

n-ta

er-kit-se

it-taa -tä

n-ta

.

8 Piir-rä oi-ke-a mää-rä.

=

=

=

=

AJATTELUN TAIDOT: lukumäärä ja yhtä monta

23


1 Kum-mas-sa on e-nem- än

2 Kum-mas-sa on vä-hem- än

er-kit-se

er-kit-se

.

.

3 Piir-rä vä-hem-män ja e-nem-män.

24

AJATTELUN TAIDOT: lukumäärien vertailu


Hau-ki ha-lu-aa e-nem-män. 4

at-ka.

5 Kum-mas-sa on e-nem- än

er-kit-se

tai

.

6 Piir-rä oi-ke-a mää-rä.

<

>

AJATTELUN TAIDOT: lukumäärien vertailu

> 25


7

er-taa

er-kit-se

tai

.

8 Hei-tä n p-paa er-tai-le no-pan ja ruu-dun lu-ku-mää-rää. Tar-vit-set no-pan, pe-li-nap-pu-lan ja pis-te-merk-ke-jä.

26

AJATTELUN TAIDOT: lukumäärien vertailu


9

er-taa

er-kit-se

,

tai

.

10 Kul-je rei-tit er-kit-se löy-tä-mä-si hyön-tei-set er-kit-se tai .

AJATTELUN TAIDOT: lukumäärien vertailu

27


28

LUVUT 0â&#x20AC;&#x201C;4


LUVUT 0â&#x20AC;&#x201C;4

29


yk-si

0

1

2

3

4

5 6

7

1 Mis-sä on yk-si sor-mi pys-tys-sä? Mer-kit-se

8 .

2 Vä-ri-tä a-lu-eet, jois-sa on lu-ku 1 tai lu-ku-mää-rä 1. =

<

i =

1 <

1

1

(

= i 30

(

1

1

< (

1

= <

1

i < LUVUT 0–4: luku 1

9 10


3 Mi-tä ku-vas-sa on ta-san yk-si? Mer-kit-se

.

4 Piir-rä 1 vä-hem-män ja 1 e-nem-män.

LUVUT 0–4: luku 1

31


0

nol-la

2

3

4

5 6

1 Kuin-ka mon-ta ku-vas-ta löy-tyy?

32

LUVUT 0–4: luku 0

7

8

9 10


2 0

1

kak-si

2

3

4

5 6

7

8

9 10

1 Kuin-ka mon-ta?

2 Täy-den-nä lu-ku-jo-not.

01

0

2

21 LUVUT 0–4: luku 2 ja lukujen vertailu

10 12 33


3 Piir-rä oi-ke-a mää-rä.

2

1

2

4 Kuin-ka mon-ta ku-vas-ta löy-tyy?

5 Kuin-ka mon-ta? Yh-dis-tä. 0 1 2 34

LUVUT 0–4: luku 2 ja lukujen vertailu

0


6 Ke-rää aar-teet pe-li-lau-dan lu-ku-jen mu-kaan.

Tar-vit-set no-pan, pe-li-nap-pu-lan ja pis-te-merk-ke-jä.

1 0

1

1

0

0

2 1 2

0 1

2

2

2

2

1 1

1

1

0 1

2

1

2

0

2

7 Piir-rä 2 vä-hem-män ja 2 e-nem-män.

LUVUT 0–4: luku 2 ja lukujen vertailu

35


2 2

1

1 1

Hau-ki ha-lu-aa e-nem-män. 8 Ver-taa. Mer-kit-se

1

2

tai

2

.

0

10 Ver-taa. Mer-kit-se

1<2 Yk-si on pie-nem-pi kuin kak-si.

2

0

1

9 Kuin-ka mon-ta? Mer-kit-se lu-vut ja

36

2>1 Kak-si on suu-rem-pi kuin yk-si.

tai

1

2 tai

.

.

0

2

0

1

2

0

1

1

0

0

2

2

1

LUVUT 0â&#x20AC;&#x201C;4: luku 2 ja lukujen vertailu

1

2

0

1


1 Sel-vi-tä kak-ko-sen ka-ve-ri-pa-rit. Piir-rä puut-tu-vat ym-py-rät.

2

2

1

2

0

2 Yh-dis-tä yh-teen-sä 2.

3 Mer-kit-se kak-ko-sen ka-ve-ri-pa-ri.

1

0 2

0 1

LUVUT 0–4: luvun 2 hajotelmat

2

37


3 0

1

kol-me

2

3

4

5 6

7

1 Kuin-ka mon-ta?

38

LUVUT 0–4: luku 3 ja yhtäsuuruus

8

9 10


2 Täy-den-nä lu-ku-jo-not.

0

012

32 1

3

0

1

1

2

3

0 3

3 2

3 Piir-rä oi-ke-a mää-rä.

2

0

3

1

0

4 Vä-ri-tä oh-jeen mu-kaan.

1

2

3

3

3

3

0 0

1 3

3

0 0

0

1

0

1

0

0 1

1

3

0 3

3

0 3

LUVUT 0-4: luku 3 ja yhtäsuuruus

39


5 Kuin-ka mon-ta ku-vas-ta löy-tyy?

3

3=3

3

Kol-me on yh-tä suu-ri kuin kol-me.

Kuk-ki-a ja sie-ni-ä on yh-tä mon-ta. 6 Ver-taa. Mer-kit-se

2 40

3

3

,

tai

1

2

.

2

1

LUVUT 0–4: luku 3 ja yhtäsuuruus

2

1

1


7 Kuin-ka mon-ta? Mer-kit-se lu-vut ja

8 Ver-taa. Mer-kit-se

9

,

tai

,

tai

.

.

0

1

2

3

1

3

2

2

3

2

2

1

0

0

3

1

3

3

0

2

Pyy-dä pa-ri-a-si mer-kit-se-mään ruu-tui-hin nu-me-roi-ta 1, 2 ja 3. Piir-rä hir-vi-ö oh-jei-den mu-kaan.

LUVUT 0–4: luku 3 ja yhtäsuuruus

41


1 Sel-vi-tä kol-mo-sen ka-ve-ri-pa-rit. Piir-rä puut-tu-vat ym-py-rät.

2

3

3

3

3

2 Yh-dis-tä yh-teen-sä 3.

42

LUVUT 0–4: luvun 3 hajotelmat


3 Ym-py-röi an-net-tu mää-rä. Mer-kit-se ka-ve-ri-pa-ri.

1

3

3

0

3

2

3

3

4 Vä-ri-tä kol-mo-sen ka-ve-ri-pa-rit sa-man-vä-ri-sik-si.

1

0

3

2

1 2

3

0

5 Mer-kit-se kol-mo-sen ka-ve-ri-pa-ri. 3

2 1

0 3

3 2

0 1

6 Et-si kol-mo-sen ka-ve-ri-pa-rit. Vä-ri-tä vie-rek-käi-set ruu-dut.

1 2322 1 1 0323002 20322 1 3 1 3023 1 2

Jo-ka ri-vil-lä on 4 pa-ri-a.

3

1 330 1 2232 1 1 033 LUVUT 0–4: luvun 3 hajotelmat

43


1 Piir-rä 1 li-sää. Kuin-ka mon-ta on yh-teen-sä?

2 Piir-rä 2 li-sää. Kuin-ka mon-ta on yh-teen-sä?

3 Kuin-ka mon-ta on en-sin? Kuin-ka mon-ta tu-lee li-sää? Kuin-ka mon-ta on yh-teen-sä?

44

LUVUT 0–4: yhteenlaskun käsite


Yh-teen-las-ku: kah-teen li-sä-tään yk-si Kak-si plus yk-si on yh-tä-suu-ri kuin kol-me.

2+1=3

Yh-teen-las-kun tu-los-ta kut-su-taan ni-mel-lä sum-ma.

4 Har-joit-te-le plus-merk-ki-ä.

5 Kuin-ka mon-ta on yh-teen-sä? Tee yh-teen-las-ku.

2+ 1 =

1+1=

1 +2=

2+ 1 =

1+1=

1 +2=

LUVUT 0–4: yhteenlaskun käsite

45


6 Yh-dis-tä ku-va ja las-ku. 0+3

1+2

2+1

0+3

1+1

3+0

7 Kuin-ka mon-ta on yh-teen-sä? Tee yh-teen-las-ku.

1 +2=

3 +0=

1+1=

+ =

+ =

+ =

8 Kuin-ka mon-ta on yh-teen-sä? Tee yh-teen-las-ku.

1+1=

46

LUVUT 0–4: yhteenlaskun käsite


1 Et-si ka-ve-ri-pa-ri ym-py-röi-mäl-lä an-net-tu lu-ku. Tee yh-teen-las-ku sa-mal-la ta-val-la.

2 0

1

2

0

2

2 +0= 2 1 + = 2

2

+ =2

2 Mer-kit-se ka-ve-ri-pa-rit. Las-ke.

0

1

2

0+2=

2

2

1+1=

2

2+0=

3 Vä-ri-tä, jos las-kun sum-ma on 2.

2+1

2+0

1+1

0+0

1+1

0+1

0+2

2+0

LUVUT 0–4: yhteenlasku 0–3

47


4 Et-si ka-ve-ri-pa-ri ym-py-röi-mäl-lä. Tee yh-teen-las-ku sa-mal-la ta-val-la.

3 0

2

3

3 +0= 3 1

3

2+ =3 0

3

+ =3

3

+ =3

5 Mer-kit-se ka-ve-ri-pa-rit. Las-ke.

0

3

0+3= 48

1

3

1+2=

2

3

2+1=

LUVUT 0–4: yhteenlasku 0–3

3

3

3+0=


6 Vä-ri-tä, jos las-kun sum-ma on 3.

2+1

3+0

0+3

2+0

0+1

0+2

1+1

1+2

7 Kier-rä ra-taa. Las-ke täp-lät yh-teen. Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä leh-ti-ä.

Tar-vit-set pe-li-nap-pu-lan, no-pan ja vih-re-än puu-vä-ri-ky-nän.

LUVUT 0–4: yhteenlasku 0–3

49


8 Mer-kit-se las-ku ja las-ke.

9 Las-ke. 1+2=

3+0=

1+1=

0+1=

0+2=

2+1=

0+3=

1+2=

1+0=

1+1=

2+0=

0+1=

0+3=

2+0=

2+1=

3+0=

10 Vä-ri-tä oh-jeen mu-kaan. 0+3

1+2 0+2

2+0 1+1

0+3

0+1 1+0

0+2 2+0

1+2 3+0 50

2

0+1 1+1

1

1+0 3

2+1 3+0 LUVUT 0–4: yhteenlasku luvuilla 0–3

2+1


4 0

1

nel-jä

2

3

4

5 6

1 Mis-sä on 4 sor-me-a pys-tys-sä? Mer-kit-se

LUVUT 0–4: luku 4

7

8

9 10

.

51


2 Kuin-ka mon-ta?

3 Piir-rä oi-ke-a mää-rä.

3

4

2

4 Täy-den-nä lu-ku-jo-not.

012

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

234

5 Täy-den-nä e-del-li-nen ja seu-raa-va lu-ku.

52

4

432

210 2

1

1 LUVUT 0–4: luku 4

3


6 Yh-dis-tä lu-vut ja lu-ku-mää-rät lu-ku-suo-raan.

2

0

1

4

3

0

7 Ver-taa. Mer-kit-se

,

tai

.

1

3

4

2

2

2

3

2

3

4

4

0

1

2

1

4

LUVUT 0–4: luku 4

53


8 Ver-taa. Mer-kit-se

,

tai

.

0

1

2

3

4

4

2

3

4

1

1

2

2

4

3

2

2

1

2

2

4

3

1

2

0

4

1

0

3

9 Pe-laa-jat nos-ta-vat lu-ku-mää-rä-kor-tit e, n-ka lu-ku-mää-rä on suu-rin, siir-tyy lu-ku-mää-rän ver-ran e-teen-päin. Ku-ka eh-tii en-sin lin-naan? Tar-vit-set pe-li-nap-pu-lan ja pin-kan lu-kumää-rä-kort-te-ja 0–4.

54

LUVUT 0–4: luku 4


1

e -vi-tä ne-lo-sen ka-ve-ri-pa-rit. Piir-rä puut-tu-vat ym-py-rät.

3

4

4

4

4

4

2 Yh-dis-tä yh-teen-sä 4.

3 Mer-kit-se ne-lo-sen ka-ve-ri-pa-ri. 3

0 1

4 2

2 3

LUVUT 0–4: luvun 4 hajotelmat

1 0 55


4 Ym-py-röi an-net-tu mää-rä. Mer-kit-se ka-ve-ri-pa-ri.

2 0

4

4

3

4

4

1

4

4

5 Vä-ri-tä ne-lo-sen ka-ve-ri-pa-rit sa-man-vä-ri-sik-si.

0

3 1

2 4

2

6 Et-si ne-lo-sen ka-ve-ri-pa-rit. Vä-ri-tä vie-rek-käi-set ruu-dut.

1 1 3022 1 03 1 2004 224 1 2 1 344023 1 2 1 400 1 223 1 1 20 1 3 56

LUVUT 0–4: luvun 4 hajotelmat

Jo-ka ri-vil-lä on 4 pa-ri-a.

4


4 1 Vä-ri-tä kaik-ki ne-lo-sen ka-ve-ri-pa-rit. Tee yh-teen-las-ku.

4 +0= 4

4 0 4

+ =

4

+ =

4

+ =

4

+ =

4

2 Tee yh-teen-las-ku.

2+2=

0+ =

+ =

+ = LUVUT 0–4: yhteenlasku 0–4

+ = 57


3 Yh-teen-sä 4. Piir-rä puut-tu-vat ym-py-rät. Tee yh-teen-las-ku.

3+ =4

+ =4

+ =4

+ =4

+ =4

4 Vä-ri-tä oh-jeen mu-kaan.

1+3

0+4

2+2

3+1

2 3

0+2

58

1+2

4+0

3+0

LUVUT 0–4: yhteenlasku 0–4

1+1

4


5 Las-ke. 1+2=

4+0=

3+1=

1+1=

0+4=

3+1=

2+2=

1+3=

2+2=

1+3=

2+1=

3+1=

6 Las-ke. Yh-dis-tä lu-ku-suo-ral-le. 1+1

2+1

0

0+1

1

1+3

2

7 E-te-ne pe-li-ra-dal-la las-ku-kor-tin s

1+2

3

2+2

4

-man mu-kaan.

Tar-vit-set pe-li-nap-pu-lan ja yh-teenlas-ku-kor-tit 0–4.

LUVUT 0–4: yhteenlasku 0–4

59


8

60

e -vi-tä pei-kon ni-mi. Et-si ruu-tuun kir-jain sum-man mu-kaan.

O

N

L

I

A

0

1

2

3

4

1+1=

1+0=

3+1=

1+2=

0+3=

3+0=

2+0=

0+2=

2+2=

1+3=

2+0=

2+2=

0+0=

0+2=

2+1=

1+2=

1+1=

1+0=

3+1=

1+3=

LUVUT 0–4: yhteenlasku 0–4


1 Li-sää ka-ve-ri-pa-ri ja tee yh-teen-las-ku.

3

4

1

3+ 1 = 4

4

4+ = 1

4

1

4

3

1 +3= 0

4

0+ = 3

4

+ =

+ =

4

4

0

+ =

4

+ =

LUVUT 0–4: yhteenlaskun vaihdannaisuus

61


2 Tee lu-vuis-ta kak-si e-ri yh-teen-las-ku-a.

2

1

0 4 3

1

1

0

2+ 1 = + = + = + =

1 +2= + = + = + =

3 Mer-kit-se sa-ma las-ku toi-sel-la ta-val-la. 2+0=

0+

2+1=

1+3=

3+0=

0+4=

1+2=

4 Kuin-ka mon-ta on yh-teen-sä? Tee kak-si e-ri yh-teen-las-ku-a.

3+ 1 = 1 +3= 62

+ = + = LUVUT 0–4: yhteenlaskun vaihdannaisuus


5 Yh-dis-tä las-ku oi-ke-aan sum-maan.

1+2

1

0+2

0+1

2

1+3

3+1

3

2+1

2+0

4

1+0

6 Las-ke. 2+0=

1+3=

0+3=

2+1=

0+2=

3+1=

3+0=

1+2=

7 Nos-ta lu-ku-mää-rä-kort-ti ä-ri-tä so-pi-va las-ku. 1+3

2+0

0+1

1+1

2+2

0+3

1+2

3+1

1+0

4+0

0+2

2+1

1

3

2

4 LUVUT 0–4: yhteenlaskun vaihdannaisuus

Tar-vit-set puu-vä-ri-ky-nän ja lu-ku-mää-räkor-tit 0–4.

63


64

GEOMETRIA GEOMETRIA


GEOMETRIA

65


Ta-so-ku-vi-oi-ta: Kol-mi-o 3 kär-ki-pis-tet-tä 3 si-vu-a

kär-ki-pis-te

Ne-li-kul-mi-o 4 kär-ki-pis-tet-tä 4 si-vu-a Ym-py-rä 0 kär-ki-pis-tet-tä 0 si-vu-a

si-vu

1 Ym-py-röi kaik-ki kär-ki-pis-teet.

2 Et-si pi-sin si-vu. Mer-kit-se

66

.

GEOMETRIA: tasokuviot


3 Kuin-ka mon-ta si-vu-a ja kär-ki-pis-tet-tä? Mer-kit-se. si-vu-a

si-vu-a

kär-ki-pis-tet-tä

kär-ki-pis-tet-tä si-vu-a kär-ki-pis-tet-tä

si-vu-a kär-ki-pis-tet-tä

si-vu-a kär-ki-pis-tet-tä

si-vu-a

si-vu-a

kär-ki-pis-tet-tä

kär-ki-pis-tet-tä

4 Vä-ri-tä ym-py-rät, kol-mi-ot ja ne-li-kul-mi-ot.

GEOMETRIA: tasokuviot

67


5 Vah-vis-ta vii-vai-mel-la.

6 Piir-rä vii-vai-mel-la vä-hin-tään kol-me e-ri-lais-ta kol-mi-o-ta.

7 Piir-rä vii-vai-mel-la vä-hin-tään kol-me e-ri-lais-ta ne-li-kul-mi-o-ta.

68

GEOMETRIA: tasokuviot GEOMETRIA: tasokuviot


8 Piir-rä ku-vi-ot ruu-duk-koon. Pe-laa bin-go-a.

9 Kuin-ka mon-ta ym-py-rää, kol-mi-o-ta ja ne-li-kul-mi-o-ta? Et-si ku-vi-o ja vä-ri-tä ruu-tu.

GEOMETRIA: tasokuviot GEOMETRIA: tasokuviot

69


10 Ra-ken-na muo-to-pa-loil-la. Käy-tä mus-ta-reu-nai-si-a pa-lo-ja.

11 Vä-ri-tä muo-to-pa-lo-jen mu-kaan. An-na ra-ken-nus-oh-jeet pa-ril-le. Käy-tä mus-ta-reu-nai-si-a pa-lo-ja.

70

GEOMETRIA: tasokuviot GEOMETRIA: tasokuviot


12 Kuin-ka mon-ta ym-py-rää? Vah-vis-ta ku-vi-o ja vä-ri-tä ruu-tu.

13 Kuin-ka mon-ta kol-mi-o-ta? Vah-vis-ta ku-vi-o ja vä-ri-tä ruu-tu.

14 Kuin-ka mon-ta ne-li-kul-mi-o-ta? Vah-vis-ta ku-vi-o ja vä-ri-tä ruu-tu.

GEOMETRIA: tasokuviot GEOMETRIA: tasokuviot

71


1 Piir-rä val-miik-si. Mi-tä ku-vi-oi-ta löy-dät?

2 Ym-py-röi mal-li. Jat-ka.

3 Ym-py-röi mal-li. Jat-ka.

72

GEOMETRIA: ajattelun taidot GEOMETRIA: ajattelun taidot


4 Kuun-te-le ja piir-r채 oh-jeen mu-kaan.

5 Ar-vaa ku-vi-o mer-kit-se-m채l-l채 ruu-tu. E-te-ne pe-li-lau-dal-la. Saat pis-teen, jos ar-va-sit oi-kein. Tar-vit-set kak-si pe-li-nap-pu-laa, no-pan ja pis-temerk-ke-j채.

GEOMETRIA: ajattelun taidot GEOMETRIA: ajattelun taidot

73


6 Jaa ku-vi-ot piir-tä-mäl-lä nel-jään ryh-mään vä-rin mu-kaan.

7 Jaa ku-vi-ot piir-tä-mäl-lä kol-meen ryh-mään muo-don mu-kaan.

8 Jaa ku-vi-ot piir-tä-mäl-lä kah-teen ryh-mään koon mu-kaan.

74

GEOMETRIA: ajattelun taidot GEOMETRIA: ajattelun taidot


9 Kuun-te-le ja piir-r채 oh-jeen mu-kaan.

10 Pa-ri-teh-t채-v채. An-na pa-ril-le-si pii-rus-tus-oh-jeet. Piir-r채 it-se sa-man-lai-nen pii-los-sa pa-ril-ta. Ver-rat-kaa lop-pu-tu-lok-si-a.

11 Ra-ken-na sa-man-lai-nen.

GEOMETRIA: ajattelun taidot GEOMETRIA: ajattelun taidot

75


12 Vä-ri-tä mal-lin mu-kaan.

76

GEOMETRIA: ajattelun taidot


1 Piir-rä reit-ti ii-vai-mel-la oh-jeen mu-kaan.

2 Min-kä ku-vi-on luo kuor-ma-au-to pää-see? Piir-rä reit-ti

GEOMETRIA: ohjelmoinnin alkeet ja kombinatoriikka GEOMETRIA: ohjelmoinnin alkeet ja kombinatoriikka

77


3 Mer-kit-se oh-je.

4 Kuin-ka mon-ta e-ri-lais-ta tor-ni-a voi ra-ken-taa? Ko-kei-le ja vä-ri-tä.

78

GEOMETRIA: ohjelmoinnin alkeet ja kombinatoriikka


5 Piir-rä ja vä-ri-tä oh-jeen mu-kaan.

6 Kuin-ka mon-ta e-ri-lais-ta jär-jes-tys-tä saa-daan? Ko-kei-le ja piir-rä.

GEOMETRIA: ohjelmoinnin alkeet ja kombinatoriikka

79


80

LUVUT 5â&#x20AC;&#x201C;7


LUVUT 5â&#x20AC;&#x201C;7

81


5 0

1

vii-si

2

3

4

5 6

1 Mis-sä on 5 sor-me-a pys-tys-sä? Mer-kit-se

82

LUVUT 5–7: luku 5

7

8 .

9 10


2 Kuin-ka mon-ta?

3 Seu-raa vi-to-si-a. Kul-je reit-ti.

LUVUT 5â&#x20AC;&#x201C;7: luku 5

83


4 Kuin-ka mon-ta ku-vas-ta löy-tyy?

5 Täy-den-nä lu-ku-jo-not.

0

012

3

4

5

345

0 2 4

1 3 5

6 Täy-den-nä e-del-li-nen ja seu-raa-va lu-ku.

84

2

543 210

4

1

2 LUVUT 5–7: luku 5

3

0

1

2

3

4

1

5


7 Täy-den-nä ku-va vie-res-sä o-le-van oh-jeen mu-kaan. 5 2 4 5 3 8 Ver-taa. Mer-kit-se

,

tai

.

0

1

2

3

4

5

3

5

2

1

5

5

4

3

1

0

0

1

4

5

3

1

2

2

5

3

9 Ym-py-röi suu-rin lu-ku si-ni-sel-lä ja pie-nin lu-ku pu-nai-sel-la. 2

1

5

3 0

2

4

4 3

3

0

2

5

1

2

3

5

0

1 5 LUVUT 5–7: luku 5

4

5

1 3

0 2

4

1

3 5 85


1 Sel-vi-tä vi-to-sen ka-ve-ri-pa-rit.

5

5

5

5

5

5

3

2 Yh-dis-tä yh-teen-sä 5.

86

LUVUT 5–7: luvun 5 hajotelmat


3 Mer-kit-se vi-to-sen ka-ve-ri-pa-ri. 3

2 5

5 0

4

1

2

3

4 Ym-py-röi an-net-tu mää-rä. Mer-kit-se ka-ve-ri-pa-ri.

2 5

5

5

4 3

5

5

1 0

5

5

5 Et-si vi-to-sen ka-ve-ri-pa-rit. Vä-ri-tä vie-rek-käi-set ruu-dut.

20325 1 24 1 23405 205432245034 1 5 23343224 1 53503 LUVUT 5–7: luvun 5 hajotelmat

Jo-ka ri-vil-lä on 4 pa-ri-a.

5 87


5 1 Vä-ri-tä kaik-ki vi-to-sen ka-ve-ri-pa-rit. Tee yh-teen-las-ku.

5 0 4

5

5 +0=

5

+ =

5

+ =

5

+ =

5

+ =

5

+ =

2 Tee yh-teen-las-ku.

3+2=

88

+ =

LUVUT 5–7: yhteenlasku 0–5


3 Yh-teen-sä 5. Piir-rä puut-tu-vat ym-py-rät. Tee yh-teen-las-ku.

4+ =5

+ =5

+ =5

4 Nos-ta kort-ti. Siir-ry seu-raa-vaan vi-to-sen ka-ve-ri-pa-rin ruu-tuun.

1

0

5

2

4 3 1 0

2 2

3

4

5

5 4

5

0

1

4

3

LUVUT 5–7: yhteenlasku 0–5

3 4

5

1

3

2

1 0

4

1

3 2

0

Pe-lis-sä tar-vi-taan i-so pink-ka lu-ku-kort-te-ja 0–5.

0

2

2

3 1

4 0

5

89


5 Las-ke. 1+2=

4+0=

2+3=

1+1=

0+5=

3+1=

2+2=

1+4=

3+2=

1+3=

4+1=

2+1=

6 Vä-ri-tä oh-jeen mu-kaan.

0

1

2

1+1

3

4

2+1

0 3

1+1

0+4

3+2

3+1

5+0

1

2+2

1

0+3

4+

2+

+

5

1+0 1+2 0+0

0+2 7 Yh-dis-tä lu-ku-suo-ral-le. 1+0 0

1 2+0

90

2+1

1+1 2

0+0

3+2 3

1+4

0+4 4

2+1

LUVUT 5–7: yhteenlasku 0–5

5 2+2


6 0

1

kuu-si

2

3

4

5 6

7

8

9 10

1 Kuin-ka mon-ta?

LUVUT 5â&#x20AC;&#x201C;7: luku 6

91


2 Vä-ri-tä fris-bee, jos lu-ku-mää-rä on 6.

3 Kuin-ka mon-ta ku-vas-ta löy-tyy?

4 Piir-rä koi-ran tau-luun lu-ku-a vas-taa-va mää-rä mi-ta-lei-ta.

92

LUVUT 5–7: luku 6


5 Täy-den-nä lu-ku-jo-not.

0

012

1

2

3

4

5

6

654 210

456

0 2 4

1 3 5

6 Täy-den-nä e-del-li-nen ja seu-raa-va lu-ku.

2

5

4

1

0

1

2

3

4

5

6

7 Hei-tä nop-paa. Vä-ri-tä a-lu-e sil-mä-lu-vun mu-kaan. 2 6

3

3

5

1

4

5

6

6

1

1

3

5

5

4

2

6

2

LUVUT 5–7: luku 6

5 3

93


8 Ver-taa. Mer-kit-se

,

tai

.

0

1

2

3

4

5

3

1

2

6

4

5

3

3

6

5

4

0

3

2

6

4

9 Ym-py-röi suu-rin lu-ku si-ni-sel-lä ja pie-nin lu-ku pu-nai-sel-la.

0

6

5 6

1

3

1 4 0 2

4

3

2

5 4

4

1

6

0

6

5 3

2 4 2 3

1

2

3

4

5

5

6 4

10 Yh-dis-tä lu-ku-suo-ral-le.

0 94

6

1

2

3 LUVUT 5–7: luku 6

4

5

6

6


1 Sel-vi-tä ku-to-sen ka-ve-ri-pa-rit.

4

6

6

6

6

6

6

6

2 Yh-dis-tä yh-teen-sä 6.

LUVUT 5–7: luvun 6 hajotelmat

95


3 Ym-py-röi an-net-tu mää-rä. Mer-kit-se ka-ve-ri-pa-ri.

5 0

3

6

4

6

2

6

1

6

6

6

6

6

4 Yh-teen-sä 6. Vä-ritä pa-rit sa-mal-la ta-val-la.

4

3

1

2

3

6

5

0

5 Et-si ku-to-sen ka-ve-ri-pa-rit. Vä-ri-tä vie-rek-käi-set ruu-dut.

20335 1 34 1 24406 6054332 1 503425 23343224 1 53533 96

LUVUT 5–7: luvun 6 hajotelmat

Jo-ka ri-vil-lä on 4 pa-ri-a.

6


6 Yh-teen-sä 6. Yh-dis-tä ka-ve-ri-pa-rit. 0

2

6

1

6

1

4

4

3

2

0

5

3

5

7 Kir-joi-ta lu-vut 0–6 o-mas-sa jär-jes-tyk-ses-sä. Pe-laa bin-go-a.

8 Nos-ta lu-ku-kort-ti. Et-si ku-to-sen ka-ve-ri-pa-ri ja vä-ri-tä. Ke-rää kol-men suo-ra.

1 4 5 0 4 2

3 2 2 3 2 6

6 6 5 5 0 4

2 6 4 4 0 5

5 3 1 1 3 3

0 1 0 6 1 6

LUVUT 5–7: luvun 6 hajotelmat

Tar-vit-set vä-ri-ky-nän ja lu-ku-kort-te-ja 0–6.

97


6 1 Vä-ri-tä kaik-ki ku-to-sen ka-ve-ri-pa-rit. Tee yh-teen-las-ku.

6 +0=

6 0 6

+ =

6

6

+ =

6

+ =

6

+ =

6

+ =

6

5+ =

5

2 Kuin-ka mon-ta mai-laa on yh-teen-sä? Tee yh-teen-las-ku.

+ = 98

LUVUT 5–7: yhteenlasku 0–6


3 Yh-teen-sä 6. Piir-rä puut-tu-vat kie-kot. Tee yh-teen-las-ku.

4+2=6

+ =6

+ =6

+ =6

+ =6

+ =6

4 Las-ke. 2+4=

4+1=

6+0=

1+5=

0+6=

3+3=

2+2=

2+2=

2+3=

1+3=

4+2=

5+1=

5 Kul-je las-ku-reit-ti. 3+3 4 3+2 5 4+0

6 2+3 5 5

1+2

4

0+4

3+3

4

2 4

0+0 6 5+1

6

3+2

5

1

4 6

2+2

0

2

1+4

2

4 5

LUVUT 5–7: yhteenlasku 0–6

5

4+2

6

1+1 4 3+1

2 4

99


1 Yh-dis-tä ku-vaan so-pi-va las-ku. 2+4 3+3 3+2 4+1 2+2 1+5 2 Kuin-ka mon-ta on yh-teen-sä? Tee las-ku.

+ = 100

LUVUT 5–7: yhteenlaskun käsitteen kertaus

+ =


1 O-ta 1 pois. Kuin-ka mon-ta jää?

2 2 3 läh-tee pois. Kuin-ka mon-ta jää?

3 4 an-ne-taan pal-kin-noik-si. Kuin-ka mon-ta jää?

4 2 me-nee rik-ki. Kuin-ka mon-ta jää?

LUVUT 5–7: vähennyslaskun käsite

101


Vä-hen-nys-las-ku: kol-mes-ta vä-hen-ne-tään yk-si Kol-me mii-nus yk-si on yh-tä-suu-ri kuin kak-si.

3–1=2

Vä-hen-nys-las-kun tu-los-ta kut-su-taan ni-mel-lä e-ro-tus.

5 Har-joit-te-le mii-nus-merk-ki-ä.

6 Ve-dä y-li oi-ke-a mää-rä. Kuin-ka mon-ta jää? Mer-kit-se.

102

6–2=

4– 1 =

5–3=

6–6=

4–2=

3– 1 =

3–3=

6–3= LUVUT 5–7: vähennyslaskun käsite


7 Kuin-ka mon-ta vä-hen-ne-tään? Tee las-ku.

3– 1 =

– =

6– =

– =

– =

– =

8 Las-ke.

4–2=

3–0=

5–3=

4–0=

3–2=

5–5=

4–3=

3–3=

5–1=

4–1=

3–2=

5–2=

4–4=

3–1=

5–4=

LUVUT 5–7: vähennyslaskun käsite

103


1 Et-si ka-ve-ri-pa-ri ym-py-röi-mäl-lä. Tee vä-hen-nys-las-ku sa-mal-la ta-val-la.

2

4

2

3

6

3–2=

1

6–4=

3

– =

3

4

4

4– 1 =

5

5–3=

6

– =

2 Mer-kit-se vi-to-sen ka-ve-ri-pa-rit. Las-ke.

0

104

5

1

5

2

5

3

5

4

5

5

5

5–2=

5–1=

5–5=

5–3=

5–0=

5–3=

5–2=

5–4=

LUVUT 5–7: vähennyslasku 0–6


3 Las-ke. Muis-ta ka-ve-ri-pa-rit.

5

3

6

4

5–2=

3–0=

6–4=

4–1=

5–4=

3–2=

6–1=

4–4=

5–3=

3–3=

6–3=

4–2=

5–1=

3–1=

6–5=

4–3=

4 Kir-joi-ta lu-vut 0–6 o-mas-sa jär-jes-tyk-ses-sä. Pe-laa bin-go-a.

5 Kul-je las-ku-reit-ti.

3–3

2

3

4–2

1

0–0

5–2

3

0

5–3

1 6

1–0

4

4–1

LUVUT 5–7: vähennyslasku 0–6

6–4

2

3

3 3

5

4

5–1

1 0

5–1

2

6–5

2

3

4 4–3

4

5

0 6–2

2–2

6

3–1

4

105


6 Hei-tä nop-pi-a. Las-ke vä-hen-nys-las-ku. Vä-ri-tä ruu-tu.

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

7 Mi-tä on ta-pah-tu-nut? Kek-si las-ku-ta-ri-na ja kir-joi-ta las-ku.

6–2=

106

5– =

LUVUT 5–7: vähennyslasku 0–6


1 Kek-si las-ku-ta-ri-na. Yh-dis-tä ku-va ja las-ku. Las-ke.

2+3=

5–2=

1+5=

6–4=

6–3= 2 Las-ke. O-le tark-ka mer-kin kans-sa.

2+2=

6–3=

5–3=

4+2=

3–1=

4+1=

4–3=

6–4=

5–4=

3–3=

2+4=

5–1=

2+4=

5–2=

1+5=

3+3=

LUVUT 5–7: yhteen- ja vähennyslasku 0–6

107


3 Mer-kit-se ku-to-sen ka-ve-ri-pa-rit. Las-ke.

0 3

6

1

6

4

2

6

5

6

6

6

6

6

6–4=

6–3=

6–1=

6–6=

6–2=

6–0=

6–5=

6–3=

4 Mer-kit-se ne-lo-sen ka-ve-ri-pa-ri ja vä-hen-nys-las-kun puut-tu-va lu-ku.

0

4

1 3 2 4

4

3

4

4– = 1

108

4 – =0

4– =4

4– =3

4– =2

LUVUT 5–7: yhteen- ja vähennyslasku 0–6

4

4


5 Mer-kit-se las-ku ja las-ke.

4+2= 6–4= + = – = + = – = 6 Vä-ri-tä oh-jeen mu-kaan. 5–1 6–5

6–3

4–1 4+1

4–0 3–2

0

5–2

1+2

2 5+0 3

6–2 5–4

1+1

6–4 3+1

4–2 5–5

1

3+2

4

1+1 3–3

LUVUT 5–7: yhteen- ja vähennyslasku 0–6

5 109


7 Nos-ta las-ku-kort-ti. Vä-ri-tä tu-lok-sen ver-ran ruu-tu-ja. Tar-vit-set pe-liin yh-teen- ja vä-hen-nyslas-ku-kor-tit 0–6 se-kä puu-vä-ri-ky-nän.

8 Nos-ta vä-hen-nys-las-ku-kort-ti. Siir-ry seu-raa-vaan ruu-tuun, jos-sa e-ro-tus on.

0

1 4

5

3 0 3

2

110

4

1 3

4

0

2

5

3

1

01 2 345

3 2

4

LUVUT 5–7: yhteen- ja vähennyslasku 0–6

Tar-vit-set vä-hen-nyslas-ku-kor-tit 0–6 ja pe-li-nap-pu-lan.


1 Mer-kit-se ka-ve-ri-pa-rit. Tee kak-si e-ri-lais-ta yh-teen-las-ku-a ja kak-si e-ri-lais-ta vä-hen-nys-las-ku-a.

4

3+ 1 = 1 +3= 4–3= 4– 1 =

1+ 2+ 3– 3–

= = = =

+ + – –

= = = =

2 Tee ka-ve-ri-pa-reis-ta kaik-ki yh-teen- ja vä-hen-nys-las-kut.

6 5

4 1

5+ 1 = 1+ = 6–5= 6– =

5

4

0

1

4

4+ 0+ 4– 4–

= = = =

+ + – –

= = = =

LUVUT 5–7: laskuperhe, summa ja erotus

111


3 Tee yh-teen- ja vä-hen-nys-las-kut.

+ + – –

= = = =

+ + – –

= = = =

+ + – –

= = = =

4 Kir-joi-ta yh-teen- ja vä-hen-nys-las-kut oi-kei-siin paik-koi-hin.

6 1

5 e-ro-tus

sum-ma

6–

1+

5 4 sum-ma

112

1 e-ro-tus

LUVUT 5–7: laskuperhe, summa ja erotus

Yh-teen-las-kun tu-los on ni-mel-tään sum-ma ja vä-hen-nys-las-kun tu-los on ni-mel-tään e-ro-tus.


5 Las-ke.

5+1=

2+3=

4+2=

1+5=

3+2=

2+4=

6–1=

5–2=

6–4=

6–5=

5–3=

6–2=

6 Sel-vi-tä he-vo-sen kil-pai-lu-nu-me-ro. Las-ke.

5 –2

+3

–4

7 Hei-tä kah-ta nop-paa. Vä-ri-tä sum-ma tai e-ro-tus, jos voit.

0

0

1

1

2

2

3

3

4

5

6

4

5

6

LUVUT 5–7: laskuperhe, summa ja erotus

+1

Tar-vit-set kak-si nop-paa ja puu-vä-ri-ky-nän.

113


€ eu-ro

1 Kuin-ka mon-ta eu-ro-a? Yh-dis-tä.

1€

2€

3€

4€

2 Kuin-ka mon-ta eu-ro-a? Mer-kit-se.

€ 114

LUVUT 5–7: eurot

5€

6€


3 Las-ke ra-hat. Mer-kit-se

,

tai

.

3€ > 1 €

4 Le-lut o-vat hin-ta-jär-jes-tyk-ses-sä. Mer-kit-se puut-tu-vat hin-nat.

6€

1€ 3€

5 Ver-taa. Mer-kit-se

,

tai

.

0

1

2

3

4

5

6

2€

5€

3€

0€

4€

4€

5€

6€

3€

3€

2€

1€

5€

3€

4€

5€

LUVUT 5–7: eurot

115


6 Riit-tä-vät-kö ra-hat? Mer-kit-se 5€

.

3€

5€

6€

4€

6€

5€

4€

6€

7 Piir-rä puut-tu-vat ra-hat.

116

5€

4€

6€

5€

6€

3€

5€

4€

LUVUT 5–7: eurot


8 Vä-ri-tä pos-su, jos sii-nä on 6 €.

9 Mis-sä lom-pa-kos-sa on ta-sa-ra-ha? Yh-dis-tä.

3€

5€

LUVUT 5–7: eurot

4€

6€ 117


10 Ke-rää ra-haa ja os-ta pal-lo-ja. Ku-ka ke-rää en-sim-mäi-se-nä kaik-ki pal-lot?

3€ 2€ 5€

1€

6€

1€

3€

4€ 2€

1€

2€

3€ 1€

Tar-vit-set pe-lis-sä no-pan, pe-li-nap-pu-lan ja leik-ki-ra-ho-ja.

5€

1€

2€

4€ 2€

2€ 3€

3€

4€

2€

1€

4€

2€

2€ 3€ 1€

118

2€ 5€ 2€

1€ 3€

LUVUT 5–7: eurot

2€ 4€

3€ 2€ 5€

6€


7 0

1

seit-se-män

2

3

4

5 6

7

8

9 10

1 Kuin-ka mon-ta?

LUVUT 5–7: luku 7

119


2 Seu-raa seis-ko-ja. Kul-je reit-ti.

3 Pyy-dä pa-ri-a-si mer-kit-se-mään ruu-tui-hin nu-me-roi-ta 4, 5, 6 ja 7. Vä-ri-tä oh-jei-den mu-kaan.

4 Ver-taa. Mer-kit-se 5 120

7

4

, 6

tai

. 7

0

6

LUVUT 5–7: luku 7

5

1

2

3

5

4

5

6

6

7

5


5 Täy-den-nä lu-ku-jo-not.

0

012

1

2

3

4

5

6

7

7 65 32 1

56 7

1 3 5 7

6 4 2

6 Täy-den-nä e-del-li-nen ja seu-raa-va lu-ku.

2

0

5 3

1

2

3

4

5

6

7

1 6

4

7 Kuin-ka mon-ta eu-ro-a? Mer-kit-se.

€ € LUVUT 5–7: luku 7

€ 121


1 Sel-vi-tä seis-kan ka-ve-ri-pa-rit.

7

7

2 7

7

7

7

7

7

2 Yh-dis-tä yh-teen-sä 7.

122

3

0

5

4

2

6

7

1

3

4

2

1

7

0

6

5

LUVUT 5–7: luvun 7 hajotelmat


3 Mer-kit-se seis-kan ka-ve-ri-pa-ri. 7

1

0

5

4

6 3

2

4 Yh-dis-tä yh-teen-sä 7.

5 Et-si seis-kan ka-ve-ri-pa-rit. Vä-ri-tä vie-rek-käi-set ruu-dut.

20435 1 64 1 25407 6 1 5433255034 1 5

Jo-ka ri-vil-lä on 4 pa-ri-a.

7

233432250736 1 3 LUVUT 5–7: luvun 7 hajotelmat

123


1 Vä-ri-tä kaik-ki seis-kan ka-ve-ri-pa-rit. Tee yh-teen- ja vä-hen-nys-las-ku.

7 +0= 6+ 1 = + = + = + = + = + = + = 2 Tee ku-vas-ta kak-si e-ri-lais-ta yh-teen-las-ku-a.

+ = + = 124

LUVUT 5–7: yhteen– ja vähennyslaskut 0–7

7

7 – 0= 7– 1 = – = – = – = – = – = – =


3 Tee ka-ve-ri-pa-reis-ta kaik-ki yh-teen- ja vä-hen-nys-las-kut.

6

7

1

4

6+ 1 = 1+ = 7 –6= 7– =

+ + – –

3

7

5

7

7 = = = =

+ + – –

7 = = = =

7

LUVUT 5–7: yhteen– ja vähennyslaskut 0–7

125


4 Yh-teen-sä 7. Piir-rä puut-tu-vat pal-lot. Tee yh-teen-las-ku.

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

5 Mer-kit-se puut-tu-va lu-ku.

2+ = 7 4+ = 7 6+ = 7 7 – =2 7 – =4 7 – =6 126

LUVUT 5–7: yhteen– ja vähennyslaskut 0–7


6 Las-ke sum-ma.

5+1=

1+6=

3+4=

3+3=

2+3=

4+2=

5+0=

2+5=

0+7=

3+1=

6+1=

4+3=

5–4=

5–5=

4–4=

3–0=

7–2=

3–1=

5–4=

6–2=

6–3=

7–6=

6–4=

7–7=

7 Las-ke e-ro-tus.

8 Las-ke las-ku. Yh-dis-tä lu-ku-suo-ral-le. 7–4

0

7–2

1

7–6

2

3

3+4

4

LUVUT 5–7: yhteen– ja vähennyslaskut 0–7

7–3

5

7–1

6

7 127


9 Vä-ri-tä oh-jeen mu-kaan.

4

6

7

5

1 4

3

0

2

0 1+6 +5

3+1

+

4+2

4+

3

6–2

6

1+3

2

4

5+

0+4

7–3

7–

+ 1

2+

6–0

4 1+

3+3

7+

7 + 0 0

5

0+6

2+2 5+

1

6+0

7–

1

10 Las-ke. O-le tark-ka mer-kin kans-sa.

128

6+1=

4–2=

5+2=

6–4=

5–3=

7–4=

3+4=

0+5=

7–6=

4+1=

2+4=

7–5=

4+3=

6–3=

5–4=

1+6=

7–1=

7–3=

6–5=

3+2=

2+2=

1+5=

4–4=

7–0=

LUVUT 5–7: yhteen– ja vähennyslaskut 0–7

6–2


11 Hei-tä nop-paa. Vä-hen-nä lu-ku seis-kas-ta. E-te-ne e-ro-tuk-sen ver-ran.

Tar-vit-set no-pan ja pe-linap-pu-lan.

MAA-LI

LÄH-TÖ

12 Vä-ri-tä oh-jeen mu-kaan.

6+0

2–0

7–1

LUVUT 5–7: yhteen– ja vähennyslaskut 0–7

4

1+5

2+0 7–5

7–3

3+0

5–3

0+2

7–4 6–3

1+4

3+2

6–1

3–1

4–2 1+3

4+3

2+5

2 3

1+1

7–5

2+4

1+2

2+2

5–1

1+6

7–2

6–4

7–0

5 6 7 129


1 Mer-kit-se jär-jes-tys-lu-vuin suu-rim-mas-ta pie-nim-pään.

2 Mer-kit-se jär-jes-tys-lu-vuin ly-hyim-mäs-tä pi-sim-pään.

3 Mer-kit-se jär-jes-tys-lu-vuin juok-si-joi-den jär-jes-tys.

130

LUVUT 5–7: järjestysluvut


4 Vä-ri-tä oh-jeen mu-kaan.

2 mo-no-a 2. mo-no

6 pi-po-a 6. pi-po

3 hans-kaa 3. hans-ka

5 Ar-vo jo-kai-sel-le lap-sel-le kak-si lu-ku-a. Mer-kit-se lu-ku-mää-rä. Las-ke pis-teet yh-teen. Mer-kit-se jär-jes-tys-lu-vuin kil-pai-lun tu-los.

3+ =

– = LUVUT 5–7: järjestysluvut

Tar-vit-set lu-ku-mää-räkor-tit 0–3.

– = 131


6 Tee pa-ril-le-si ky-sy-myk-si-ä e-läin-ten jär-jes-tyk-ses-tä.

7 Kuun-te-le. Vä-ri-tä oh-jeen mu-kaan.

8 An-na pa-ril-le-si pii-rus-tus-oh-jei-ta käyt-tä-en jär-jes-tys-lu-ku-ja. Piir-rä pa-ri-si oh-jei-den mu-kaan.

132

LUVUT 5–7: järjestysluvut


Hah-mot-ta-mi-nen ja mo-to-riik-ka

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

133


1 Jat-ka.

2 Et-si 2 sa-man-lais-ta. Ym-py-röi.

3 Et-si sa-man-lai-set. Yh-dis-tä.

134

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA


4 Piir-rä val-miik-si.

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

135


1 Et-si 10 e-ro-a-vai-suut-ta. Ym-py-rรถi.

2 Jat-ka.

136

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA


3 Piir-rä sa-man-lai-nen.

4 Et-si ku-vas-ta 10 kuk-kaa. Vä-ri-tä.

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

137


1 Et-si e-ri-lai-nen. Ym-py-röi.

2 Vä-ri-tä sa-man-lai-sek-si.

138

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA


3 Piir-rä sa-man-lai-nen. Pie-nen-nä.

4 Kul-je reit-ti ä-ri-tä pai-ta il-ma-pal-lon vä-ril-lä.

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

139


1 Et-si sa-man-lai-nen. Vä-ri-tä i-sos-ta ku-vas-ta.

140

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA


2 Jat-ka.

3 Vä-ri-tä sa-man-lai-sek-si.

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

141


1 Mis-tä pa-li-kois-ta ra-ken-nel-ma muo-dos-tuu? Mer-kit-se

2 Täy-den-nä ku-vaan 10 a-si-aa.

142

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

.


3 Yh-dis-tä ku-vi-ot. Mi-kä uu-si ku-vi-o muo-dos-tuu?

4 Jat-ka.

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

143


1 Yh-dis-tä sa-man-lai-set.

2 Jat-ka.

144

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA


3 Min-kä her-kun luo e-läi-met pää-se-vät? Kul-je rei-tit e-ri vä-reil-lä.

4 Jat-ka.

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

145


1 Jat-ka.

2 Vä-ri-tä sa-man-lai-sek-si.

146

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA


3 Yh-dis-tä sa-mat ra-ken-nel-mat.

4 Et-si var-jo-ku-va. Yh-dis-tä.

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

147


1 Jat-ka.

2 Et-si 2 sa-man-lais-ta. Ym-py-rรถi.

148

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA


3 Et-si ja vä-ri-tä.

10

8

7

9

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

8

6

149


1 Pu-jot-te-le mal-lin mu-kaan.

2 Kum-pi ka-las-ta-ja saa ka-lan? Vah-vis-ta vii-vat. Mer-kit-se

150

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

.


3 Piir-rä sa-man-lai-nen.

4 Yh-dis-tä sa-mat ra-ken-nel-mat.

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

151


1 Et-si au-t n tie en-sa-a-se-mal-le.

2 Rat-kai-se vä-ri-su-do-ku.

152

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

Jo-kai-sel-la pys-ty-ri-vil-lä ja vaa-ka-ri-vil-lä on pu-nai-nen, kel-tai-nen ja si-ni-nen ruu-tu.


3 Yh-dis-tä toi-siin-sa kuu-lu-vat pa-la-pel-in pa-lat.

4 Et-si 10 sa-man-lais-ta a-si-aa. Vä-ri-tä.

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

153


1 Et-si ku-vas-ta 10 ka-laa. Vä-ri-tä.

2 Jat-ka.

154

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA


3 Yh-dis-tä sa-mat ra-ken-nel-mat.

4 Yh-dis-tä ku-vi-ot. Mi-kä uu-si ku-vi-o muo-dos-tuu?

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

155


1 Piir-rä val-miik-si.

156

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA


2 Mil-l채 Pek-ka me-nee kou-luun? Et-si reit-ti

3 Piir-r채 ja v채-ri-t채 sa-man-lai-nen.

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

157


1 Et-si ja vä-ri-tä 9 täh-te-ä.

2 Yh-dis-tä sa-mat ra-ken-nel-mat. Vä-ri-tä sa-man-lai-sik-si.

158

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA


3 Jat-ka.

4 Tee sa-mas-ta ku-vas-ta kak-si e-ri-ko-kois-ta suu-ren-nos-ta.

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

159


1 Mit-kä o-sat ro-

t-tiin tar-vi-taan? Ym-py-röi.

2 Piir-rä ja vä-ri-tä sa-man-lai-nen.

160

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA


3 Et-si 10 sa-man-lais-ta a-si-aa. Vä-ri-tä.

4 Vä-ri-tä pääl-lim-mäi-nen pu-nai-sel-la ja a-lin si-ni-sel-lä.

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

161


1 Rat-kai-se vä-ri-su-do-ku.

Jo-kai-sel-la pys-ty-ri-vil-lä ja vaa-ka-ri-vil-lä on pu-nai-nen, kel-tai-nen, vih-re-ä ja si-ni-nen ruu-tu.

2 Mil-tä ra-ken-nel-ma näyt-tää yl-hääl-tä päin kat-sot-tu-na? Mer-kit-se .

162

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA


3 Et-si sa-man-lai-nen. Vä-ri-tä i-sos-ta ku-vas-ta.

HAHMOTTAMINEN JA MOTORIIKKA

163


Lu-ku 3

Lu-ku 4

Yh-teen-las-kun vaih-dan-nai-suus

164

LUVUT 0–4: päässälaskut


Lu-ku 6

Yh-teen-las-kun kä-sit-teen ker-taus

Las-ku-per-he, sum-ma ja e-ro-tus

LUVUT 5–7: päässälaskut

165


Lu-ku 7

3 €

3 € 2 €

3 €

Jär-jes-tys-lu-vut

6 €

166

LUVUT 5–7: päässälaskut

2 €


LÄH-TÖ

MAA-LI

9

-

789523

-

-

-

542600

Profile for Edukustannus

Tuuma 1A E: näyte  

Tuuma 1A E: näyte  

Advertisement