Issuu on Google+

YLÄKOULU JA LUKIO 2016–2017

LASTEN KESKUS JA KIRJAPAJA OY


MYYNTI JA MARKKINOINTI Markkinointipäällikkö Mirja Suvanto-Larmala 09 6877 4534 gsm 050 371 0448 Markkinointikoordinaattori Kalle Nuuttila gsm 050 303 5350 Myynti- ja markkinointikoordinaattori Sari Rautanen 09 6877 4563 gsm 040 559 5370

KUSTANTAMINEN Kustannuspäällikkö Oppimateriaalit: esiopetus, perusopetus luokat 1–6 Tanja Poskela 09 6877 4539 Kustannuspäällikkö Oppimateriaalit: perusopetus luokat 7–9 ja lukio Eeva Johansson 09 6877 4515 Kehityspäällikkö Oppimateriaalit: perusopetus ja lukio Susanna Messo 050 576 1526

OPPIMATERIAALIT 04

HIPPOKRATES

yläkoulun terveystieto

08 IKI yläkoulun uskonto 12 F-SANA lukion filosofia 13

AAVA

14

VIRTAA

lukion uskonto

lukion terveystieto

15 HINNASTO

TIEDUSTELUT Edukustannus info@edukustannus.fi www.edukustannus.fi KIRJATILAUKSET Kirjavälitys OY 010 345 1520 koulut@kirjavalitys.fi Toimitusjohtaja Juha-Pekka Heinonen 09 6877 4540

Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja. Muutokset ovat mahdollisia.

EDUKUSTANNUS Itälahdenkatu 27 A 3. krs, 00210 HELSINKI Puhelinvaihde 09 6877 450; Faksi 09 6877 4545 www.edukustannus.fi etunimi.sukunimi@edukustannus.fi


EDUKUSTANNUS ON ENEMMÄN Kun maailma muuttuu hiukan, tarvitaan uusia versioita. Kun maailma muuttuu rajusti, tarvitaan uusia ratkaisuja. Mitä uudet ratkaisut voisivat tarkoittaa ala- ja yläkoulun sekä lukion oppimateriaaleissa? Digitaalisuutta, tietenkin. Uusien opetussuunnitelmien mukaisia sisältöjä, tietenkin. Mutta voisimmeko me mennä vielä pidemmälle, tarjota jotakin enemmän? Sukeltaa vielä syvemmälle tämän ajan koulun, opettajan ja oppilaan haasteisiin ja palata mukanamme oivalluksia, joista voisi olla hyötyä aivan kaikille? Nämä kysymykset synnyttivät Edukustannuksen ja sen uudet oppimateriaalit. Juteltuamme perusteellisesti rehtorien, opettajien ja oppilaiden kanssa, syvennyttyämme kuntien talouteen ja pidettyämme työpajoja tulevaisuuden oppimisen vaatimuksista päätimme tehdä oppikirjoja jotka: 1. 2. 3. 4.

Olisivat kiistatonta laatua. Palauttaisivat ilon oppimiseen. Kannustaisivat aktiivisuuteen. Olisi hinnoiteltu houkuttelevasti.

Kun nyt lanseeraamme kuusi alakoulun sarjaa, kaksi yläkoulun ja kolme lukion sarjaa tarvittavine paperi- ja digitaalisine ulottuvuuksineen, laitamme ylpeinä rastin kaikkiin neljään kohtaan. Se oli tehtävissä. Huippuryhmät tekivät tinkimätöntä työtä, graafiset käyttöliittymät ovat vailla vertaa, tehtävävihkot on korvattu aktivoivilla taitojen vihkoilla ja kokonaisuudet on sovitettu kuntien maksukykyyn. Edukustannus on nyt tullut Suomen oppikirjamarkkinoille. Auttaakseen opettajia ja oppilaita uudistumaa murroksen keskellä. Tarjotakseen markkinoiden nykyaikaisimpia vaihtoehtoja. Ja jäädäkseen. Kuten sanottua, tästä se vasta alkaa.


4 YLÄKOULU

HIPPOKRATES Hippokrates on terveystiedon oppimateriaali perusopetuksen vuosiluokille 7–9. Se esittelee terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita oppilaslähtöisesti ja vankalla asiantuntemuksella. Huomioiduksi tulevat niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinenkin terveys. Tavoitteena on kehittää oppimista kaikilla terveysosaamisen osa-alueilla: tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu ja eettinen vastuullisuus. Oppimateriaalissa kuvataan terveyteen ja sairauksiin liittyviä ilmiöitä laaja-alaisesti ja uusista näkökulmista. Terveyteen liittyviä kysymyksiä käsitellään myös oppiainerajat ylittävinä kokonaisuuksina ja myös ilmiöpohjaisesti. Työskentelytavat ovat monipuolisia ja ongelmalähtöisiä. Näin mahdollistuvat opetuksen oppilaslähtöisyys ja eriyttäminen, se että jokainen oppilas löytää oman tapansa oppia ja oivaltaa uutta.

ELINA HERMANSON, ANU KAPLAS, LASSE KANNAS, TERHI YLÖNIEMI


5 H I PP OKR ATE S 7

Hippokrateen oppikirjat ovat nykyaikaisia ja oppimista helpottavia. Kirjojen tekstit ja rakenne on rakennettu pedagogisesti viisaasti ja oppijalähtöisesti. Taitavat ja asiantuntevat kirjoittajat esittävät kirjoissa tuoreimman ja ajankohtaisen terveyttä koskevan tiedon niin, että erilaiset oppijat voivat omaksua opetussuunnitelman määrittämät keskeiset terveysosaamisen osa-alueet. Kirjan taitto ja kuvitus on suunniteltu raikkaaksi ja oppimista tukevaksi. Oppikirja on saatavilla myös sähkökirjana. Se sisältää painetun oppilaan kirjan sisältöjen lisäksi linkkejä, videoita, kuvaa, ääntä ja lisätietoa. Sähkökirjoissa on mahdollisuus alleviivata ja tehdä merkintöjä. elina Hermanson · lasse kannas · anu kaplas · terhi ylöniemi

Sähköinen oppikirja sisältää myös lisenssin Duodecimin Koulun terveyskirjastoon!

HIPPOKRATES

Hermanson · kannas · kaplas · ylöniemi

OPPIKIRJA


6 HIPPOKRATES

SÄHKÖISET MATERIAALIT

OPETTAJAN LISENSSI

Hippokrateen sähköiset materiaalit jakaantuvat kahteen osaa. Luokkakohtaisella lisenssillä oppilaat pääsevät kiinni monipuoliseen, oppimista tukevaan tehtävistöön. Monissa tehtävissä hyödynnetään Kustannus Oy Duodecimin tuottaman sähköisen Koulun terveyskirjaston laajoja aineistoja, kuten videoita, artikkeleita ja tehtäviä. Hippokrateen sähköiset aineistot tarjoavat oppilaalle helpon ja luontevan tavan käyttää Koulun terveyskirjaston aineistoja. Tehtävien lisäksi hänelle tarjotaan monipuolista lisäaineistoa, kuten asiantuntija-artikkeleita ja PowerPoint-esityksiä. Tehtävät ohjaavat oppilasta työskentelemään tavoitteellisesti sekä yksilönä että ryhmänä.

Opettajan lisenssillä sähköisessä aineistossa on käytettävissä kaikki samat asiat kuin oppilaallakin. Opettajalle on lisäksi räätälöityä aineistoa: lisätietoa ja tiivistelmiä, koekysymyksiä vastauksineen, arvioinnin välineitä sekä oppituntien ja koko oppiaineen opetuksen suunnittelun välineitä, vinkkejä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja ideoita yhteisöllisen oppilashuollon edistämiseen. Opettajan aineiston tehtävät ovat vuorovaikutteisia ja oppimista ohjaavia. Opettajan aineistossa on välineitä arviointiin, joka on kannustavaa ja jota toteutetaan sekä itsearviointina että vertaisarviointina.


7 Elina Hermanson on lääketieteen tohtori, lastentautien erikoislääkäri ja Helsingin kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkäri. Hän on kokenut kirjailija ja yksi harvoista suomalaisista nuorisolääkäreistä. Lasse Kannas on Jyväskylän yliopiston terveyskasvatuksen professori ja keskeinen oppiaineen kehittäjä ja tutkija. Hän on kokenut oppikirjailija ja terveystiedon opettajien kouluttaja.

Terhi Ylöniemi on kasvatustieteiden maisteri ja Oulun Normaalikoulun kotitalouden ja terveystiedon lehtori sekä oppikirjailija. Hän on terveystiedon didaktiikan kouluttaja ja pitänyt useita täydennyskoulutuksia mm. opetussuunnitelmatyöhön liittyen.

HIPPOKRATES

TEKIJÄT

Omena paivassa pitaa laakarin loitolla! Anu Kaplas on liikuntatieteiden maisteri ja toimii Hyvinkään Tapainlinnan koulun liikunnan ja terveystiedon lehtorina.


8 NEEVIIKUU YLÄKOULU

IKI on uusi, innostava ja monipuolinen uskonnon oppimateriaalisarja peruskoulun vuosiluokille 7–9. IKI vie tutustumaan uskontoon elävänä ja elettynä todellisuutena ja pyrkimyksiimme elää merkityksellistä ja mielekästä elämää. IKIn keskiössä on katsomuksellinen monilukutaito ja yksilön elämäntaitojen kehittyminen. Materiaali antaa eväitä elämään uskontojen ja katsomusten moninaisuudessa ja tukee oman identiteetin hahmottamista. IKI tarkastelee uskontoa • kokonaisvaltaisesti monimuotoisena, elävänä ja elettävänä todellisuutena, joka vaikuttaa yhteiskunnassa ja maailmassa • kaikkia koskettavana ilmiönä • osana yläkouluikäisen nuoren elämänkysymyksiä ja arkea. Sarja tarjoaa • perustietoa uskonnollisista perinteistä • monipuolisia tapoja opettaa uskontoa innostavasti.  • uuden opetussuunnitelman mukaisen, joustavan ja syvän tavan oppia ilmiöstä, joka koskettaa kaikkia • oppilaalle tilaa ja keinoja tarkastella omaa elämänpiiriään ja vaikuttaa siihen • valmiuksia kohtaamiseen eri tavoin ajattelevien välillä.

ANNA SAURAMA, PETRI LASSILA, PEKKA LUND, RAILI KERÄNEN-PANTSU


9 IKI

OPPIKIRJA Oppilaan tekstikirjasta on valittavana kirja tai IKI – Aikainen kertoo totuuden, rakkauden painettu ja pyhyyden etsinnästä. Tällä matkalla kohtaat ihmisiä kysymässä, mitä voi tietää, päätelaiteriippumaton digikirja. mihin uskoa ja miten voi elää hyvää elämää.

Innostavasti ja pedagogisesti kuvitetussa kirjassa on

IKI 7 – AIKAINEN

on kirjasarja uskonnon opiskeluun yläkoulussa.

Uskonnon opiskelu – • kappalekohtaisia tiivistelmiä napakoita tietoiskuja parastajaIKInä. • kappalekohtaisia perustehtäviä • laajempia tehtäviä erilaisille oppijoille, kokonaisuuden kertaamiseen, ajattelun kehittämiseen ja itsenäiseen tiedon etsimiseen ja tuottamiseen.

AIKAINEN

Sarjan sisällöt vastaavat uuden opetussuunnitelman tavoitteita. IKI tukee opetussuunnitelman mukaista ilmiölähtöistä oppimista ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden 9 789522 881588 saavuttamista. ISBN 978-952-288-158-8

www.edukustannus.fi

P20

Anna Saurama Pekka Lund Petri Lassila Raili Keränen-Pantsu


10 IKI

OPETTAJAN MATERIAALIT IKI tarjoaa opettajalle monipuolisen, helppokäyttöisen sähköisen materiaalipankin, josta voi löytää itselleen parhaan tavan opettaa. IKI antaa uusia ideoita opettamiseen ja runsaasti pedagogisia ja didaktisia välineitä ja vaihtoehtoja. Kuhunkin oppilaan kirjan kappaleeseen on erilaisia tehtävä- ja työskentelyvaihtoehtoja, joista oppitunnin voi koostaa: • kuvatehtäviä • videoita ja niihin liittyviä tehtäviä • toiminnallisia tehtäviä • tiedollisia ja kielitietoisuuteen liittyviä tehtäviä • symboleihin liittyviä tehtäviä.

TEKIJÄT Anna Saurama on peruskoulun ja lukion uskonnonopettaja Helsingistä. Hän seikkailee kirjojen, lehtien ja internetin ihmeellisessä maailmassa, ja hänen uraltaan löytyykin muutaman vuoden hyppy media-alalle. Petri Lassila on teologi, yrittäjä, graafikko, muusikko ja sittemmin myös pappi. Teologian opiskelussaan kulttuurin ja ihmiselon pohtija on keskittynyt etiikkaan.

Lisäksi opettajan materiaali sisältää • monipuolista lisätietomateriaalia opettajan käyttöön ja taustamateriaaliksi • vinkkejä ja virikkeitä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön • ryhmätyön aiheita ja aineistovinkkejä • muistiinpanorungot oppilaankirjan kappaleisiin • koekysymyksiä.

Pekka Lund on yleisen kirkkohistorian dosentti ja toimii tällä hetkellä yliopistonlehtorina teologisessa tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. Aiemmin hän on toiminut uskonnon opettajana ja tehnyt erilaisia uskonnon oppimateriaaleja. Raili Keränen-Pantsu on uskonnonopettaja ja luokanopettaja. Hän toimii opettajien täydennyskouluttajana ja tekee yhteistyötä opetushallituksen, eri yliopistojen ja opettajajärjestöjen kanssa. Hän on vuoden 2016 opetussuunnitelman perusteiden uskonnon työryhmän jäsen.


11

I USKO – VAKAUMUS – USKONTO 1. USKOMUKSET 2. VAKAUMUS 3. PYHÄ 4. USKONTO 5. USKONTO JA KULTTUURI 6. USKONTO JA YHTEISKUNTA II USKONTO IHMISTEN ELÄMÄSSÄ 7. JUUTALAISUUS 8. KRISTINUSKO 9. ISLAM 10. HINDULAISUUS 11. BUDDHALAISUUS 12. KIINAN JA JAPANIN USKONNOLLISET PERINTEET III HYVÄ ELÄMÄ 13. OIKEA JA VÄÄRÄ 14. USKONTOJEN ELÄMÄNOHJEET 15. RAAMATTU ELÄMÄNOHJEENA 16. SÄÄNNÖT JA YKSILÖN VASTUU

I USKONTO – TIEDE – AUKTORITEETTI 1. KÄSITYKSEMME USKONNOSTA 2. USKONTO TIETEELLISEN TARKASTELUN KOHTEENA 3. USKONNON AUKTORITEETIT

I YKSILÖ 1. ARVOT 2. EETTINEN HARKINTAPROSESSI 3. YKSILÖNÄ OLEMISEN VAIKEUS 4. VAPAUDEN RAJAT

II MONI-ILMEINEN KRISTINUSKO 4. KRISTINUSKON LÄHTEET 5. LÄNSIMAISEN KRISTILLISYYDEN TARINA 6. GLOBAALIN KRISTILLISYYDEN TARINA 7. MONINAINEN KRISTILLISYYS

II GLOBAALI HYVÄ 5. OVATKO ARVOT UNIVERSAALEJA? 6. YKSILÖN HYVÄ JA YHTEISÖN HYVÄ 7. GLOBAALI ETIIKKA 8. EETTISET TEORIAT

III USKONTOJEN OPPI, ELÄMÄ JA KOHTAAMINEN 8. ISLAMIN LÄHTEET JA TULKINNAT 9. HINDULAISUUDEN JA BUDDHALAISUUDEN LÄHTEET JA TULKINNAT 10. USKONTOJEN KOHTAAMISEN AAKKOSET IV TOTUUS = HYVYYS? 11. JÄRKI JA TUNNE MORAALIN OHJAAJINA 12. SOSIAALINEN PAINE MORAALIN OHJAAJANA 13. HYVEET

7

Ilmestyy keväällä 2016!

9

8

8

Ilmestyy syksyllä 2016!

III SUOMEN KATSOMUSKENTTÄ 9. SUOMALAISTEN USKONNOLLISUUS JA KATSOMUKSELLISUUS 10. SUOMEN USKONTOHISTORIA I: KARHU, SHAMAANI JA PIISPA 11. SUOMEN USKONTOHISTORIA II: LUTERILAINEN SUOMI 12. SUOMEN USKONTOHISTORIA III: YHTENÄISKULTTUURISTA MONEKSI 13. SUOMESSA VAIKUTTAVAT USKONNOT 14. SUOMI – USKONTO – YHTEISKUNTA 15. USKONTO SUOMALAISESSA KULTTUURISSA

9

7 – 9

Ilmestyvät keväällä 2017!

IKI

7


F-SANA

12

s

F-SANA a

nA

m i e t i

u u d e s t a a n !

Lukion filosofia

1

Essi Ikonen Susanna Kajander Mikko Yrjonsuuri

Kurssi 1 ilmestyy 4/2016 Kurssi 2 ilmestyy 8/2016

Filosofia on taitoaine, ja F-sana tekee sen opiskelusta helppoa, innostavaa ja merkityksellistä. Sarjan kantavia periaatteita ovat opiskelijalähtöisyys, keskinäinen kunnioitus ja tavoitteellinen, elinikäinen oppiminen. F-sanan raikas ulkoasu ja pedagogisesti mietitty kuvitus houkuttelevat oivaltamaan. Uuden opetussuunnitelman mukainen sarja tarjoaa opiskelijalle uudenlaisen oppikirjan, jota tehdessä on kuunneltu nuorten toiveita ja haastettu heitä ideoimaan hyvä filosofian oppikirja.

ESSI IKONEN, SUSANNA KAJANDER, MIKKO YRJÖNSUURI

LUKIO

F-SANA • kehittää ajattelun taitoja • haastaa tunnistamaan, arvioimaan ja pohtimaan monenlaisia elämän kannalta merkityksellisiä filosofisia kysymyksiä • johdattaa näkemään filosofia osana arkea ja filosofoimaan itse! • perustuu vahvaan pedagogiseen osaamiseen ja filosofian tutkimiseen • opettaa taitoja, joiden avulla voi jäsentää omaa elämää • ohjaa joustavaan ja pedagogisesti mietittyyn sähköisen maailman hyödyntämiseen • osoittaa filosofian vaikutuksen osana yhteiskunnallista keskustelua.


13 AAVA

AAVA

Aava avaa upeat näkymä uskontoon! Aava tarkastelee uskontoa monitasoisena ilmiönä ja elettynä todellisuutena. Aava ottaa yhtä aikaa todesta ilmiöpohjaisen oppimisen ja tieteellisen lähestymistavan, jotka parhaimmillaan tukevat toisiaan. Sarja perustuu viimeaikaiseen uskonnon tutkimukseen ja tarjoaa vankkaa perustietoa uskontojen ja katsomusten kentästä. Aava ohjaa tutustumaan uskontojen sisäiseen moninaisuuteen ja elettyyn todellisuuteen.

MINNA HIETAMÄKI, OUTI RAUNIO-HANNULA, ANNA-LIISA TOLONEN, TIMO STEWART, SALLA VAINIO, AKU VISALA

Kurssi 1 ilmestyy 4/2016 Kurssi 2 ilmestyy 8/2016

• Asiantunteva • kiinni ajassa ja ilmiöissä • tuntee ja hyödyntää tuoreinta tutkimusta • perustuu vahvaan, monipuoliseen pedagogiikan osaamiseen. • Monipuolinen • mahdollistaa monipuolisen, jatkuvan arvioinnin • tarjoaa runsaan pedagogisen sisällön • antaa erilaisia opettamisen vaihtoehtoja ja oppiainerajoja ylittäviä ideoita • tukee erilaisten elämän ja arjen taitojen oppimista ja täysivaltaiseksi kansalaiseksi kasvamista.  • Helppo • helposti lähestyttävä • herättää uteliaisuutta ja innostaa oppimaan  • painettu ja digitaalinen materiaali on selkeää, informatiivista, helposti haltuun otettavaa ja helppokäyttöistä • runsaasti vaihtoehtoja ja vinkkejä työskentelyyn vuorovaikutteisesti opiskelijoiden kanssa.

LUKIO

AAVA ON


14 VIRTAA

VIR TAA Lasse Kannas • Kari Eskola • Pia Välimaa • Pertti Mustajoki

L U K I O N

T E R V E Y S T I E T O

VIRTAA Virtaa on monipuolinen ja moderni terveystiedon oppikirjasarja, joka noudattaa lukion uutta opetussuunnitelmaa.

Sarja tarjoaa uusinta tietoa terveydestä, terveystottumuksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. VIRTAA on tutkimusmatka terveyden arvoihin ja sen tavoitteena on haastaa nuoria pohtimaan terveyden olemusta sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Sarja antaa myös virtaa ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.

Terveyde n perusteet

LASSE KANNAS, KARI ESKOLA, PIA VÄLIMAA, PERTTI MUSTONEN

LUKIO

Kurssi 1 ilmestyy 4/2016


15 ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

Hippokrates 7

978-952-288-168-7

18,64 €

20,50 ���

Hippokrates 7 Digikirja 12kk

978-952-288-404-6

18,47 €

22,90 €

Hippokrates 7 Oppilaan digi: koulu 12kk

978-952-288-405-3

31,45 €

39,00 €

Hippokrates 7 Opettajan digi 12kk

978-952-288-406-0

16,05 €

19,90 €

Virtaa TE1

978-952-288-493-0

24,09 €

26,50 €

Virtaa TE1 Digikirja 6kk

978-952-288-494-7

12,90 €

16,00 €

Virtaa TE1 Digikirja 48kk

978-952-288-495-4

21,37 €

26,50 €

Virtaa TE1 Opettajan digi 12kk

978-952-288-496-1

12,90 €

16,00 €

IKI 7

978-952-288-158-8

19,55 €

21,50 €

IKI 7 Digikirja 12kk

978-952-288-339-1

17,34 €

21,50 €

IKI 7 Opettajan digi 12kk

978-952-288-433-6

16,05 €

19,90 €

Aava UE1

978-952-288-169-4

24,09 €

26,50 €

Aava UE1 Digikirja 48kk

978-952-288-343-8

21,37 €

26,50 €

Aava UE1 Opettajan digi

978-952-288-438-1

12,90 €

16,00 €

Aava UE2

978-952-288-439-8

24,09 €

26,50 €

Aava UE2 Digikirja 6kk

978-952-288-342-1

12,90 €

16,00 €

Aava UE2 Digikirja 48kk

978-952-288-344-5

21,37 €

26,50 €

Aava UE2 Opettajan digi 12kk

978-952-288-440-4

12,90 €

16,00 €

Aava UE2 Opettajan digi 12kk

978-952-288-441-1

12,90 €

16,00 €

F-sana FI1

978-952-288-336-0

24,09 €

26,50 €

F-sana FI1 Digikirja 6kk

978-952-288-345-2

12,90 €

16,00 €

F-sana FI1 Digikirja 48kk

978-952-288-442-8

21,37 €

26,50 €

F-sana FI1 Opettajan digi 12kk

978-952-288-443-5

12,90 €

16,00 €

F-sana FI2

978-952-288-415-2

24,09 €

26,50 €

F-sana FI2 Digikirja 6kk

978-952-288-416-9

12,90 €

16,00 €

F-sana FI2 Digikirja 48kk

978-952-288-444-2

21,37 €

26,50 €

F-sana FI2 Opettajan digi 12kk

978-952-288-445-9

12,90 €

16,00 €

Terveystieto

Uskonto

Filosofia

Kpl HINNASTO

Tuote


Edukustannus Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy It채lahdenkatu 27 A 00210 Helsinki +358 (0)9 6877 450 edukustannus.fi | kirjapaja.fi facebook.com/edukustannus twitter.com/edukustannus instagram.com/edukustannus


Edukustannus 2016: yläkoulu ja lukio