Page 1

ESIOPETUS JA ALAKOULU 2018–2019


OPPIMATERIAALIT 04

Vilske

Äidinkieli ja kirjallisuus 1–2

10 Kuiske Äidinkieli ja kirjallisuus 3–6 14

Yykaakoo

Matematiikka 1–3

18 Neeviikuu Matematiikka 4–6 22

Raapaisu

24

LuontoOn

28

Mennyt

Ohjelmoinnin opas

Ympäristöoppi

Historia

32 Me nyt Yhteiskuntaoppi 36 Huiske Esiopetus 40 Logico Boksit ja kehykset22 42 Opettajan kirjasto Opaskirjat, lasten lukukirjat EDUKUSTANNUS Itälahdenkatu 27 A 3. krs, 00210 HELSINKI 09 6877 4573 www.edukustannus.fi etunimi.sukunimi@edukustannus.fi

50 Hinnasto

TIEDUSTELUT Edukustannus info@edukustannus.fi www.edukustannus.fi KIRJATILAUKSET Kirjavälitys OY 010 345 1520 koulut@kirjavalitys.fi Toimitusjohtaja Juha-Pekka Heinonen 09 6877 4540

Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja. Muutokset ovat mahdollisia.


EDUKUSTANNUS ON ENEMMÄN Kun maailma muuttuu hiukan, tarvitaan uusia versioita. Kun maailma muuttuu rajusti, tarvitaan uusia ratkaisuja. Siksi Edukustannus on tullut jäädäkseen Suomen oppikirjamarkkinoille. Autamme opettajia ja oppilaita uudistumaan murroksen keskellä ja tarjoamme heille laadukkaita ja motivoivia työvälineitä. Tästä se vasta alkaa. Tehdään se yhdessä.

MYYNTI JA MARKKINOINTI Myyntijohtaja Petri Vainikka 044 087 4563 petri.vainikka@edukustannus.fi Markkinointisuunnittelija Vilhelmiina Koho 09 6877 4564 vilhelmiina.koho@edukustannus.fi


4 VILSKE

Kokeneiden pedagogien, rakastetun lastenkirjailijan ja huippukuvittajan yhteistyönä syntynyt Vilske-sarja vie matkalle, jolla syntyy pienen lukijan suuri tarina. Vilske-sarja on uusi, valloittava materiaali alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden aineeseen. Vilske-sarja vie maailmaan, joka on täynnä salaperäisyyttä, leikkiä, huumoria ja kerronnan kauneutta. Vilskeessä kuljetaan vankoin askelin lukemisen ja kirjoittamisen perustaidoista kohti monilukutaitoa ja kielitietoisuutta. Ehtymätön mielikuvitusmaailma innostaa luomaan itse. Tarinoissa ja tehtävissä näkyy lasta ympäröivän maailman moninaisuus. Opetuksen eriyttäminen on huomioitu selkeästi koko tuoteperheessä. Lapsi nähdään kokonaisuutena – yhdessä tekeminen, tunnetaidot ja osallisuus ovat keskiössä. KATRI KIRKKOPELTO, JONNA KIVINIEMI-PÄNKÄLÄINEN, SIRKKU MYLLYNTAUSTA, REETTA NIEMELÄ, PÄIVI OKKONEN-SOTKA, HEINI PAAVOLA


5

Aapisen tarinat muodostavat vuoden mittaisen kokonaisuuden, jossa jännite säilyy kevääseen saakka. Selkeä, eriyttävä rakenne tukee lasta lukutaidon eri vaiheissa. Kirjainaukeamilla tutustutaan kirjainmuotoihin ja edetään tavutasolta sanojen ja lauseiden lukemiseen. Eriyttäviltä aukeamilta löytyy kiinnostavaa luettavaa eritasoisille lukijoille. Eri tekstilajit, pedagogisesti harkitut kuvat ja niihin liittyvät tehtävät kehittävät monilukutaitoa.

VILSKE

Taidokkaasti kuvitettu satumaailma herättää lukemisen ilon, tukee kielellistä kehitystä ja tunnetaitojen oppimista. Satujen henkilöiden ja mielikuvitushahmojen matkassa huomataan jokaisen erilaisuus ja ainutlaatuisuus.

83537

-353-7

3537

nus.fi

AAPINEN

KIVINI EMI-PÄNKÄ LÄINE N OKKO NEN-S OTKA PAAVO LA KIRKKOPELTO NIEME LÄ

Taidokkaasti kuvitettu satumaailma tempaa mukaansa ja innostaa leikkimään ja keksimään.

Opetuksen eriyttäminen on huomioitu selkeästi koko tuoteperheessä.


6 VILSKE

TEHTÄVÄT Innostavat ja palkitsevat Vilske-tehtävät harjoittavat systemaattisesti luku- ja kirjoitustaitoa. Kutakin kirjainta käsitellään kahden aukeaman verran. Tehtäväaukeamien eriyttävä rakenne noudattaa aapisen rakennetta. Kirjaimen piirtämisestä edetään tavun, sanan ja virkkeen hahmottamiseen ja tuottamiseen. Mukana mm. toiminnallisia tehtäviä, sanataidetta, monilukutaitoa ja koodauksen alkeita.

OPETTAJAN OPAS Oletko jo lukenut Melkein kaiken käsikirjan?

Satujen henkilöt ja mielikuvitushahmot tukevat erilaisuuden ja yksilöllisyyden kunnioittamista.

Selkeä ja toimiva opettajan opas noudattaa uusien opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Värikoodattu opas helpottaa arjen opetustyön suunnittelua ja tarjoaa kokonaiskuvan aapisen maailmasta. Opas sisältää jokaiseen kirjaimeen liittyvät tarinat ja aapisen aukeamat sekä pedagogiset ideat mm. kuvanlukutaitoon, käsitteiden ymmärtämiseen ja tekstin tulkintaan. Opas ohjaa selkeästi lukemisen eri vaiheissa olevien oppilaiden opettamista. Opas sisältää kattavan tehtäväpaketin alku- ja jaksoarviointeihin sekä nuotit ja leikkiohjeet Vilskeen lauluihin. Oppaasta voi ammentaa kirjallisuus-, sanataide- ja draamavinkkejä sekä materiaalia toiminnalliseen kielenopetukseen ja monilukutaidon kehittämiseen. Oppaaseen on koottu valmiita saneluita sekä ideoita digitaalisten välineiden monipuoliseen käyttämiseen opetuksessa.

Tervetuloa Kikirun kielikouluun!


7

DIGI Oppilaan sähköinen aineisto sisältää itsenäiseen työskentelyyn sopivaa materiaalia eritasoisille lukijoille. Kielellistä tietoisuutta harjoitellaan asteittain vaikeutuvien äänne-, tavu-, sana- ja lausetason tehtävien sekä hauskojen pelien avulla. Lapsen oma tarinamaailma tarjoaa kuunneltavaa ja luettavaa pieneen ja suureen tarinannälkään sekä inspiroivia tehtäviä luovaan tarinankerrontaan. Laadukas ja monipuolinen opettajan sähköinen aineisto on tarkoitettu yhteisölliseen työskentelyyn luokassa. Helppokäyttöinen aineisto perustuu aapisen aukeamiin ja sisältää mm. kuunneltavat tarinat, materiaalia kuvien ja tekstien tutkimiseen, lauluja, leikkejä, yhdessä tehtäviä pelejä ja ajankohtaisia digivinkkejä.

MATERIAALIPAKETTI Vilskeen materiaalipaketti sisältää laminoidut keppinukkehahmot Vilskeen päähenkilöistä sekä kauniisti kuvitetut kirjaintaulut.

Aa

VILSKE-VIHKOT

am-pi-ai-nen www.edukustannus.fi

Tyylikkäät Vilske-vihkot sisältävät lisäharjoitusta uusiin tekstauskirjaimiin sekä niihin mitoitettua kirjoitusviivastoa.

VILSKE-LAULUJA

ISBN 978-952-288-4 29-9

Laadukkaasti toteutettu äänite sisältää teemalaulun jokaiseen aapisen jaksoon. Hilpeät sanoitukset ja herkät sovitukset saavat innostumaan ja liikuttumaan sekä kehittävät monilukutaitoa. Uuden opetussuunnitelman hengessä toteutetuissa lauluissa on uudenlainen sointimaailma. Laulujen tekijöinä ovat huippumuusikot, mm. Anna-Mari Kähärä ja Antti Vuori. Entistä laajempi kokonaisuus lauluja on kuunneltavissa myös Vilskeen digiaineistossa. Nuotit ja soitinsäestys- sekä leikkiohjeet löytyvät opettajan oppaista.

Digimateriaalissa nyt entistä monipuolisempi kokoelma lauluja tunnilla kuunneltavaksi ja yhdessä musisoitavaksi!

VILSKE

Opettajan digimateriaali on uudistunut!


8 VILSKE

LUKUKIRJA Etsivätoimisto Pamaus on paikalla aina, kun Vilskeessä tapahtuu jotain kummallista! Valloittavassa lukukirjassa seikkailunhaluinen Mei, kirjahullu Paju, urheilullinen Antero ja runoja rustaava Aino ratkovat huimia arvoituksia. Jokainen kirjan jakso muodostaa Et-si-vä-toi-mis-to Pamaus on pa-mauk-se-na paikalla aina, oman, selvitettävän tapauksensa. kun Vilskeessä tapahtuu jotain kum-mal-lis-ta!

MYLLYNTAUSTA OKKONEN -SOTKA PAAVOLA KIRKKOPE LTO NIEMELÄ

Seik-kai-lun-ha-lui-nen Mei, kir-ja-hul-lu Paju, ur-hei-lul-li-nen Antero ja runoja rustaava Aino pääsevät ratkomaan huimia ar-voi-tuk-si-a. Etsivän työssä kaikkien taitoja tarvitaan, ja Mes-ta-ri-et-si-vän kä-si-kir-ja auttaa pul-mal-li-sim-mis-sa ta-pauk-sis-sa. Sinäkin voit auttaa Pamauksen et-si-vi-ä! Hyppää mukaan sa-la-pe-räi-siin seik-kai-lu i-hin!

Lukukirjan jaksot on jaoteltu eri tekstilajien mukaan, ja kussakin jaksossa harjoitellaan jotakin keskeistä äidinkielen ja kirjallisuuden taitoa. Kirja on suunniteltu siten, että sen jaksot voi käsitellä oman koulun opetussuunnitelmaan sopivassa järjestyksessä. Kirjaa voidaan hyödyntää monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tekstien eriyttävä rakenne mahdollistaa kirjan joustavan käytön koko lukuvuoden ajan. ISBN 9789522886217

Monipuoliset tekstit – tietotekstit, runot, näytelmät, sadut, viestintä ja mediatekstit – sekä huikea kuvitus www.edukustannus.fi tukevat monilukutaidon ja laajan tekstikäsityksen kehittymistä. Mainiot Mestarietsivän käsikirjat nostavat esiin äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisiä prosesseja kiinnostavalla tavalla. Käsikirjoissa keskitytään mm. kielenhuoltoon, lukuparityöskentelyyn sekä design-pedagogiikkaan. Monipuoliset tehtävät innostavat ja osallistavat. ISBN 9789522886217

9 789522 886217

9 789522 886217

Lukukirja_kannet_090117_v2.indd 1

9.1.2017 18.01


• Mikä on kirjan nimi? • Kuka on kir-joit-ta-nut kirjan? • Onko kan-nes-sa kuva?

Mitä kirjat ovat?

Mitä siinä ta-pah-tuu?

ta-ka-kan-si-teks-ti:

• Mistä kirja kertoo? • Mitä muuta tie-to-a

saatte

kir-jas-ta?

Lue jo-kai-nen rivi a-lus-ta loppuun ja jokainen sivu yl-hääl-tä alas.

VILSKE

TAITOJEN VIHKOT

Ota mu-ka-va a-sen-to. Avaa kirja a-lus-ta. Älä vil-kui-le vii-mei-sel-le si-vul-le, jos ha-lu-at naut-ti-a jän-ni-tyk-ses-tä loppuun asti.

9

Miten luetaan?

Uuden opetussuunnitelman hengessä toteutetuissa taitojen vihkoissa keskitytään nimensä mukaisesti äidinkielen ja kirjallisuuden taitojen harjoitteluun sekä syvennytään lukukirjassa esiteltyihin tekstilajeihin. Tehtävät innostavat oppilaita omaan tuottamiseen ja oivalluksiin, kielitietoisuuden kehittämiseen, eri tekstilajien tuntemukseen, monilukutaitoon sekä oman oppimisen arviointiin. Upeasti kuvitetut taitojen vihkot sisältävät runsaasti tekstejä sekä tehtäviä yksin ja yhdessä Miten kirja valitaan? tehtäväksi. Taitojen vihko toimii loistavasti oppimisen seuraamisen ja arvioinnin välineenä.

• Va-lit-kaa parin kanssa • Kes-kus-tel-kaa vä-lil-lä

paikka, jossa voitte a-loit-taa lu-ke-mi-sen yhdessä. lu-ke-mas-tan-ne. 45

43-48_LK_Mestariets_2_090117.indd 45

9.1.2017 15.56

Katri Kirkkopelto on kuvataiteilija, kuvittaja, kuvataideopettaja ja kokenut aapisen tekijä. Hän on kuvittanut lukuisia kuvakirjoja ja oppikirjoja. Vuonna 2009 Kirkkopelto sai arvostetun Kylli Koski -palkinnon.

Jonna KiviniemiPänkäläinen on vantaalainen luokanopettaja ja oppi­kirjailija. Hänellä on opettajan työstä yli kymmenen vuoden kokemus, ja suurimman osan tästä ajasta hän on työskennellyt alkuopettajana.

Reetta Niemelä on palkittu runoilija ja lastenkirjailija sekä lastenkirjallisuuslehti Vinskin päätoimittaja. Niemelä toimii aktiivisesti lastenkulttuurin saralla ja on mm. toteuttanut sanataidepajoja kouluissa ympäri Suomen.

Sirkku Myllyntausta toimii luokanlehtorina ja opetusharjoittelun ohjaajana Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Hänellä on pitkä kokemus luokanopettajana, oppikirjailijana sekä opettajien täydennyskouluttajana.

Päivi Okkonen-Sotka on helsinki­läinen luokanopettaja, opettajankouluttaja ja oppikirjailija. Hänellä on lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus alkuopettajana.

Heini Paavola työskentelee Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella didaktiikan, erityisesti monikulttuurisuus­ kasvatuksen yliopistonlehtorina. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus luokanopettajana ja erityisopettajana.


10 NEEVIIKUU

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kuiske on täysin uudenlainen, uuden opetussuunnitelman mukainen suomen kielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarja. Kuiske koskettaa, hymyilyttää ja innostaa. Se johdattaa oppilaan elämysten jäljille, maailmaan, jossa erilaiset tekstit avaavat ovia uusille, ainutlaatuisille lukukokemuksille. Ilmestymisaikataulu: Kuiske 3 2018 Kuiske 4 2019 Kuiske 5 2019 Kuiske 6 2020 ELISA HELIN, ELISA HURMERINTA, ULLA ILOMÄKI-KEISALA, SARI MUHONEN, ELSI SANTALA


11

OPPILAAN KIRJA LUKUTAITO

Kuiske Lukutaito on kokoelma huolellisesti TUOTEinspiroivaa PERHE valittuja tekstejä ja rikasta, kuviKuiske 3 Lukutaito Kuiske 3 Digi tusta. Yhdessä ne kutsuvat oppilaita tartKuiske 3 Taitojen vihko Kielitieto ja tekstitaidot tumaan kirjaan, lukemaan uppoutumaan. Kuiske ja 3 Keskity ja kirjoita Monipuoliset tekstit vahvistavat luetun ymmärtämisen taitoja ja laajentavat käsitystä ympäröivästä maailmasta. Jokaiseen tekstiin on suunniteltu tehtäviä, jotka kehittävät monilukutaitoa, tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja. Ne johdattavat oppilaat uuden kirjoittamisen taitojen äärelle.

3

3

NEEVIIKUU KUISKE

Lukuinto syntyy myönteisistä kokemuksista.

ÄIDINKIEL I JA KIRJALLISU US Elisa Helin Elisa Hurmerinta Ulla Ilomäki-Keisala Sari Muhonen Elsi Santala

3

LUKU TAITO

KL 38.2 ISBN 978-952-288-736-8

w w w.edukustann us.fi

TAITOJEN VIHKO Kuiske herättää kiinnostuksen kieleen. Se on kielitiedon opetuksen tärkein tehtävä. Kuiske Taitojen vihko on ainutlaatuinen osa Kuiske-perhettä. Se on laadukas, tutkivaa otetta korostava tehtäväkirja, joka kehittää oppilaan taitoja tehdä havaintoja kielestä sekä ymmärtää ja tuottaa erilaisia tekstejä. Taitojen vihkossa harjoitellaan ja vahvistetaan myös oppimaan oppimisen taitoja, muun muassa erilaisia luku- ja kirjoittamisstrategioita sekä itse- ja vertaisarviointia. Taitojen vihkossa oppilaita ohjataan asettamaan omia tavoitteita, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Taitojen vihko on oppilaan oma portfolio, johon oppilaan taidot, luovuus, osaaminen ja oppimisen edistyminen dokumentoituu.


12 KUISKE NEEVIIKUU

DIGIMATERIAALI Kuiske kulkee aina mukana – kännykällä, tabletilla tai tietokoneella. Kuiskeen digimateriaali on runsas, tekstien moninaisuuden huomioiva ja monilukutaitoa kehittävä tekstilajien aarrekammio. Materiaalin autenttinen tekstimaailma ohjaa oppilaita toimimaan luovasti yksin ja yhdessä, luokassa ja sen ulkopuolella. Kuiskeen digi myös vähentää materiaalisuossa marjastamista: helmet on valmiiksi poimittu, tarkastettu ja säilötty – nyt nautitaan! Huolella koottu arviointi- ja tukimateriaali auttaa opettajaa arvioimaan oppilaiden taitoja uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti.


13 KUISKE NEEVIIKUU

KESKITY JA KIRJOITA Rauhoitu ja raapusta. Väritä ja täydennä. Keskity ja kirjoita. Keskity ja kirjoita on harjoitusvihko, jonka tehtävät tukevat käsin kirjoittamisen taitoja ja oman käsialan muodostumista. Kyky kirjoittaa sujuvasti käsin on edelleen tärkeä arjen taito koneilla kirjoittamisen taidon lisäksi. Keskity ja kirjoita -vihkossa vahvistuvat samalla myös oikeinkirjoitustaidot ja silmä-käsikoordinaatio. Pitkäjänteisen keskittymisen kautta vahvistuvat myös yksilölliset oppimaan oppimisen taidot. Vihko sisältää tehtäviä, joita oppilas voi tehdä itsenäisesti omaan tahtiin tai pienessä ryhmässä – houkuttelevia väritystehtäviä, kuvan jatkamis- ja täydentämistehtäviä sekä pieniä, innostavia kirjoitustehtäviä.

TEKIJÄT Elsi Santala on vantaalainen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, suomi toisena kielenä -opettaja ja luokanopettaja. Hän myös ohjaa oppilaiden digitaalista sisällöntuotantoa erilaisissa projekteissa. Elisa Helin on kokenut opettaja, opettajankouluttaja ja oppikirjailija. Hän on toiminut luokanopettajana ja erityisopettajana.

Sari Muhonen on luokanopettaja, musiikin aineenopettaja, kokenut oppikirjailija ja tutkiva opettajankouluttaja.

Ulla Ilomäki-Keisala on luokanopettaja ja opettajankouluttaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Hän on kokenut oppikirjailija ja toiminut viime vuosina myös opetussuunnitelmakouluttajana eri puolilla Suomea.

Elisa Hurmerinta on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, luokanopettaja ja kokenut oppikirjailija. Hän on toiminut myös kustannustoimittajana ja tutkijana.


14 NEEVIIKUU

Yykaakoo on alakoulun matematiikan oppikirjasarja vuosiluokille 1–3. Yksi sarjan perusperiaatteista on usko lapsen aktiiviseen rooliin oman oppimisensa arkkitehtina. Matkalla matematiikan maailmaan edetään konkreettisesta kohti abstraktia: tutkimalla, kokeilemalla ja yhdessä toimimalla – onnistumalla ja virheistä oppimalla. Sarjan osissa esitetään työtapoja mielekkääseen yhdessä tekemiseen ja taitoon tulkita nähtyä ja kuultua. Opettajaa kannustetaan käyttämään monipuolisia opetusmenetelmiä, jotta jokainen oppilas voi löytää yksilöllisen tapansa oppia uutta. Oppilasta ohjataan omien arkihavaintojen kirjaamiseen sekä laskujen mallintamiseen arjen esineillä. Ennen varsinaista tehtävää keskitytään ennakkoarvion luomiseen ja ajattelumallin kielentämiseen.

ELISA HURMERINTA, INGALIINA KUJALA, PAULI NOUSIAINEN, ANNA-REETTA SIPILÄ, MARKO VÄISTÖ


15

Oppikirjan lisä- ja kotitehtävistä on perustason lisäksi tarjolla visaisemmat vaihtoehdot. Oppikirjaan sisältyvässä Yli esteiden -vihkossa on runsaasti perustason lisäharjoituksia. Jokainen oppilas kulkee omaa polkuaan kohti yhteistä oppimistavoitetta. Lapsi on matematiikan tunnilla aktiivinen toimija ja tiedon rakentaja. Kirjan esimerkit ovat lähellä oppilaan omaa kokemusmaailmaa. Pelit, toiminnalliset tehtävät ja projektit kannustavat monipuolisten opetusmenetelmien käyttöön. Siv Hartikainen Elisa Hurmerinta Lisen Häggblom Anna-Reetta Sipilä Siv Hartikainen Marko Väistö

Marko Väistö

a a!

• Yykaakoo 2A- ja 2B-oppikirjat • Yykaakoo 2A ja 2B Opettajan oppaat • Yykaakoo 2A ja 2B Yli esteiden -harjoitusvihkot • Yykaakoo 2A- ja 2B-vastauskirjat • Yykaakoo 2 Oppilaan Digireppu • Yykaakoo 2 Opettajan Digireppu

Yykaakoo 2A

ppilaan Digireppu o 1 Oppilaan Digireppu Yykaakoo 1 O

B-oppikirjat Opettajan oppaat Yli esteiden -harjoitusvihkot B-vastauskirjat aan Digireppu ajan Digireppu

Yykaakoo 1A

skirjat o 1A ja 1B Yli- ja 1B-vastau esteiden -harjoitusvihkot Yykaakoo 1A hko ykkyä pyttyyn -arviointivi o 1A- ja 1B-vastauskirjat Yykaakoo 1 L

TEPERHE oYykaakoo 1 O 1 Opettajan pettajan Digi Digireppu reppu

YYKAAKOO-TUOTEPERHE

9

ISBN 978-952-277-021-9

www.edukustannus.fi

i

it ä

! an atik tunnilla o aa lisi hausk

9 789522 885715

a a!

O oo YyKaa K 2B

Elisa Hurmerinta Lisen Häggblom Anna-Reetta Sipilä Marko Väistö

YYKAAKOO-TUOTEPERHE • Yykaakoo 3A- ja 3B-oppikirjat • Yykaakoo 3A ja 3B Opettajan oppaat • Yykaakoo 3A ja 3B Yli esteiden -harjoitusvihkot • Yykaakoo 3A- ja 3B-vastauskirjat • Yykaakoo 3 Oppilaan Digireppu • Yykaakoo 3 Opettajan Digireppu

Siv Hartikainen Lisen Häggblom Anna-Reetta Sipilä Marko Väistö

O oo YyKaa K 2A

EDUKUSTANNUS

ISBN 978-952-288-571-5

www.edukustannus.fi

9 789522 771209

sm jo

• Yykaakoo 2A- ja 2B-oppikirjat • Yykaakoo 2A ja 2B Opettajan oppaat • Yykaakoo 2A ja 2B Yli esteiden -harjoitusvihkot • Yykaakoo 2A- ja 2B-vastauskirjat • Yykaakoo 2 Oppilaan Digireppu • Yykaakoo 2 Opettajan Digireppu

EDUKUSTANNUS

DUKUSTANNUS

ha usk

Siv Hartikainen Elisa Hurmerinta Lisen Häggblom Ingaliina Kujala Marko Väistö

Siv Hartikainen

M

ha usk

ol is i

Yykaakoo 3A

aH viS nenia1kA itr H nesiL molbggä A eeR-ann älipiS att V 0219*okraM ötsiä*978952277 Marko Väistö

ol is i

YYKAAKOO 2 -TUOTEPERHE

KAAKOO-TUOTEPERHE

OO-TUOTEPERHE - ja 1B-oppikirjat Yykaakoo 1A ja 1B Opettajan oppaat o 1A- ja 1B-oppikirjat Yykkakoo 1A iden -harjoitusvihkot ja 1B Yli este o 1A ja 1B Opettajan oppaat Yykaakoo 1A

! an atik tunnilla o aa lisi hausk

M

atikant Elisa Hurmerinta jos m un tä Häggblom n iLisen M YliSipiläesteidenilla Anna-Reetta

atikant jos m un ni itä lla

Anna-Reetta Sipilä

Yli esteiden it ä

a!

Yli esteiden

Mit

sm jo

Pauli Nousiainen

YYKAAKOO-TUOTEPERHE

ISBN 978-952-277-123-0

www.edukustannus.fi

• Yykaakoo 3A- ja 3B-oppikirjat • Yykaakoo 3A ja 3B Opettajan oppaat • Yykaakoo 3A ja 3B Yli esteiden -harjoitusvihkot • Yykaakoo 3A- ja 3B-vastauskirjat • Yykaakoo 3 Oppilaan Digireppu • Yykaakoo 3 Opettajan Digireppu

A

1

Yykaakoo 3B

Siv Hartikainen

1B

äj os m

ka

1B

us ha

M

Lisen Häggblom

Yykaakoo 2B

l is i illa o

Yykaakoo 1B

ik at

unn ant

Siv Hartikainen Elisa Hurmerinta

Elisa Hurmerinta Lisen Häggblom Anna-Reetta Sipilä Marko Väistö

1B

3B

3A

9 789522 771117

9 789522 885708

ISBN 978-952-277-111-7

www.edukustannus.fi

ISBN 978-952-288-572-2

www.edukustannus.fi

Yykaakoo 1A Oppikirja

Yykaakoo 2A Oppikirja

Yykaakoo 3A Oppikirja

Yykaakoo 1B Oppikirja

Yykaakoo 2B Oppikirja

Yykaakoo 3B Oppikirja

YYKAAKOO

OPPIKIRJA


16 YYKAAKOO

OPETTAJAN MATERIAALIT

Opettajan digimateriaali on uudistunut!

Opettajan oppaan perusaukeamia on yksi jokaista oppikirjan kappaletta kohti. Perusaukeamilla on oppikirjan näköisaukeama vastauksineen sekä runsaasti valmiiksi mietittyjä opetusvinkkejä ja materiaalia. Myös jaksojen aloitusaukeamille ja yhteistoiminnallisille sivuille on opettajan oppaassa omat vastineensa. Oppikirjan tehtävien vastaukset löytyvät opettajan oppaan näköissivujen lisäksi myös painettuna vastauskirjana. Moniste- ja arviointimateriaali on verkossa pdf-muodossa.

Opettajan opas on kevyt ja kätevä!

1A

Siv Hartik ai Lisen Hä ggbl Anna-Re etta Sip

Marko V äis


inen lom

pilä

stö

17 Oppilaan Digirepussa on koko vuoden matematiikan oppimäärä. Oppilaan Digirepun henkilökohtaiset oppimispolut varmistavat, että oppilas saa riittävästi tasonsa mukaista tekemistä. Oppimispolut sisältävät tehtäviä ja animaatioita, jotka auttavat oppitunnilla käsitellyn asian kertaamisessa. Opettajan Digirepun havainnollistamisvälineet ovat oiva tuki oppitunnille. Digirepun koesovelluksessa voi räätälöidä oppilailleen sopivat kokeet kolmeen eri vaikeustasoon jaetuista tehtävistä.

YYKAAKOO

DIGIMATERIAALI

Yykaakoo- ja Neeviikuu-Digireput toimivat niin pöytäkoneella, kannettavalla kuin tabletillakin.

Uusi opettajan digikirja sisältää muun muassa vaiheittaiset vastaukset, näköisaukeamat ja opetusanimaatioita.

TEKIJÄT Elisa Hurmerinta on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja luokanopettaja. Hän on käsikirjoittanut ja toimittanut Yykaakoo-sarjaa.

Ingaliina Kujala on matemaattisten aineiden kustannustoimittaja. Hän on käsikirjoittanut tehtäviä Yykaakoo 3B Oppikirjaan.

Anna-Reetta Sipilä on espoolainen luokanopettaja. Hän on ollut toimittamassa ja käsikirjoittamassa koko Yykaakoo-sarjaa.

Marko Väistö on espoolainen luokanopettaja. Hän on käsikirjoittanut Yykaakoo-sarjan yhteistoiminnallisia tehtäviä sekä digitaalista oppimateriaalia.

Yykaakoo-sarja perustuu Siv Hartikaisen ja Lisen Häggblomin Lyckotal-sarjaan.

Pauli Nousiainen on luokanopettaja ja matematiikkakouluttaja. Hän on toiminut Helsingin Matikkamaassa matematiikan opetuksen kehittajänä ja kouluttajana.


18 NEEVIIKUU

Neeviikuu on alakoulun matematiikan oppikirjasarja vuosiluokille 4–6. Neeviikuu kannustaa tutkivaan ja toiminnalliseen matematiikan opiskeluun. Matematiikkaa ei opiskella vain tulevaisuutta tai seuraavia kokeita varten, vaan matematiikka on tässä ja nyt: konkreettista ja käsitettävää. Oppikirjan ja opettajan oppaan tehtävien keskiössä ovat oppilaiden arkielämä ja kokemukset. Sarjan toiminnalliset työtavat harjaannuttavat matemaattiseen ajatteluun ja kehittävät yhteistyötaitoja. Neeviikuu-matematiikka on puhumista ja yhdessä toimimista.

PAULI NOUSIAINEN, MAARIT PYKÄLÄINEN, TORA RENLUND, YVONNE SILVANDER


Neeviikuu 6B

Siv Hartikainen Lisen Häggblom Pauli Nousiainen Yvonne Silvander

NEEVIIKUU 5 -TUOTEPERHE

NEEVIIKUU 6 -TUOTEPERHE

Neeviikuu 5A- ja 5B-oppikirjat Neeviikuu 5A ja 5B Opettajan oppaat Neeviikuu 5A ja 5B Yli esteiden -harjoitusvihkot Neeviikuu 5A- ja 5B-vastauskirjat Neeviikuu 5 Oppilaan Digireppu Neeviikuu 5 Opettajan Digireppu

4 O A

Pauli Nousiainen Maarit Pykäläinen Tora Renlund Yvonne Silvander

Neeviikuu 6A

Neeviikuu 4A

4B

4 -TUOTEPERHE

A- ja 4B-oppikirjat A ja 4B Opettajan oppaat A ja 4B Yli esteiden -harjoitusvihkot A- ja 4B-vastauskirjat Oppilaan Digireppu Opettajan Digireppu

Pauli Nousiainen Maarit Pykäläinen Tora Renlund Yvonne Silvander

Neeviikuu 5B

Neeviikuu 4B

! uskaa

BN 978-952-277-060-8

Pauli Nousiainen Maarit Pykäläinen Tora Renlund Yvonne Silvander

Siv Hartikainen Lisen Häggblom Pauli Nousiainen Maarit Pykäläinen Tora Renlund Yvonne Silvander

matikantunn illa jos olisi ! tä hauskaa

ww.edukustannus.fi

19

Oppikirjan tehtävät konkretisoivat monipuolisesti erilaisia matemaattisia ilmiöitä ja käsitteitä. Matematiikan ymmärtäminen helpottuu, kun oppilas tutkii ja tekee omia havaintoja. Yykaakoosta tuttuun tapaan Neeviikuuoppikirjan lisä- ja kotitehtävät on jaettu perustasoisiin ja kinkkisempiin tehtäviin. Oppikirjan välissä matkaa perusharjoitusta täynnä oleva Yli esteiden -vihko.

Neeviikuu 6A- ja 6B-oppikirjat Neeviikuu 6A ja 6B Opettajan oppaat Neeviikuu 6A ja 6B Yli esteiden -harjoitusvihkot Neeviikuu 6A- ja 6B-vastauskirjat Neeviikuu 6 Oppilaan Digireppu Neeviikuu 6 Opettajan Digireppu ISBN 978-952-277-143-8

ISBN 978-952-277-126-1

9

789522

771261

www.edukustannus.fi

9 789522

ISBN 978-952-277-143-8

771438

www.edukustannus.fi

NEEVIIKUU 6 -TUOTEPERHE Neeviikuu 6A- ja 6B-oppikirjat Neeviikuu 6A ja 6B Opettajan oppaat Neeviikuu 6A ja 6B Yli esteiden -harjoitusvihkot Neeviikuu 6A- ja 6B-vastauskirjat Neeviikuu 6 Oppilaan Digireppu Neeviikuu 6 Opettajan Digireppu

ISBN 978-952-277-142-1

9

789522

771421

www.edukustannus.fi

Neeviikuu 4A Oppikirja

Neeviikuu 5A Oppikirja

Neeviikuu 6A Oppikirja

Neeviikuu 4B Oppikirja

Neeviikuu 5B Oppikirja

Neeviikuu 6B Oppikirja

Toiminnallista matematiikkaa hauskoin maustein, käsittein ja kokeiluin!

NEEVIIKUU

OPPIKIRJA


20 NEEVIIKUU

OPETTAJAN MATERIAALIT Opettajan oppaan rakenne noudattelee oppikirjan rakennetta. Jakson alussa on lista kaikista materiaaleista, joita jakson aikana käytetään, sekä matematiikkavälineiden rakennusohjeet. Perusaukeamalla on paljon toimintaehdotuksia ja vinkkejä. Nämä on mietitty jokaiseen kappaleeseen erikseen. Opettaja saakin itse valita kattavista tehtävistä, tehdäänkö tunnilla päässälaskuja vai vaikkapa linnunpönttö.

Opettajan oppaan liitteet, kokeet ja monisteet voi tulostaa kätevästi verkosta.


21 NEEVIIKUU

DIGIREPPU Oppilaan Digirepussa on koko vuoden matematiikan oppimäärä. Digimateriaali noudattelee oppikirjaa. Oppilaan Digirepun henkilökohtaiset oppimispolut varmistavat, että oppilas saa riittävästi tasonsa mukaista tekemistä. Oppimispoluilla on tehtäviä ja animaatioita, jotka auttavat oppilasta kertaamaan oppitunnilla käsiteltyjä asioita. Opettajan Digirepun havainnollistamisvälineet ovat oiva tuki oppitunnille. Digirepun koesovelluksessa voit räätälöidä oppilaillesi sopivat kokeet tehtävistä, jotka on jaettu kolmeen eri vaikeustasoon.

TEKIJÄT Pauli Nousiainen on luokanopettaja ja matematiikkakouluttaja. Hän on toiminut Helsingin Matikkamaassa matematiikan opetuksen kehittajänä ja kouluttajana.

Yvonne Silvander on koulutukseltaan sekä luokan- että erityisopettaja. Hän työskentelee laaja-alaisena erityisopettajana Espoon ruotsinkielisessä peruskoulussa.

Yykaakoo- ja Neeviikuu-Digireput toimivat niin pöytäkoneella, kannettavalla kuin tabletillakin.

Maarit Pykäläinen on kokenut matematiikkaan erikoistunut luokanopettaja Järvenpäästä. Maarit on tekijänä kaikissa Neeviikuusarjan osissa.

Tora Renlund on matematiikan aineenopettaja ja oppikirjailija. Tora tuo ryhmään aineenopettajan arvokkaan näkökulman sarjan lähestyessä ylä- ja alakoulun taitosta.

Neeviikuu 4A:ssa ja 4B:ssä tekijöinä myös Siv Hartikainen ja Lisen Häggblom.


22


23

Viimeinkin kaikki tarpeellinen tieto ohjelmoinnin opettamisesta yksissä kansissa!

2 s. 1/1

2A Neliöt ja suorakulmiot

Mitä pitää tehdä? Ohjelmoidaan Kissa-hahmo piirtämään erilaisia suorakulmioita. Käytetään apuna malliohjelmaa. Ohjelmassa muutetaan sivujen pituuksia, jolloin saadaan erilaisia

JOUKO JÄRVENPÄÄ

s. 1/1

Kääntyy

vasemmalle 2. Ohjelmoi mallin mukaisesti Kissa-hahmolle piirto90 astetta. komennot, niin että tuloksena on jokin suorakulmio. Käänny -komennoissa on 90 asteen kääntymiskulma jolloin saa vasemmalle. Kääntymiskulmaa voi muuttaa, s. 1/1 Tässä Scratch ohjelmointitehtävässä opit piirrettyä erilaisia kulmia. Hidastetaan • suuruusvertailujenohjelman <, > ja = käytön totuusarvoiVasemmalle sessa lausekkeessasuoritusta. • valinta- eli ohjauslauseen jos – niin – muuten Oikealle käytön • satunnaislukujen käytön Kääntymiskulma • sisäkkäiset jos – muuten -lauseet.

20 Suuruusvertailuja

5A Suuruusvertailuja <>=

Mitä pitää tehdä? 3. Siirrä Kissa-hahmoa eri paikkaan näyttämöruudulla, Tehdään ohjelma, jossa luodaan kaksi satunnaislukua niin voit piirtää neliöitä eri kohtiin. välillä –100 – 100 ja kysytään oikea vertailumerkki <, > tai =. Tallennetaan satunnaisluvut muuttujien 4. Tallenna ohjelmasi. a ja b arvoiksi. 1. Aloita uusi Scratch-ohjelma. 2. Luo kaksi uutta muuttujaa Tieto-skriptiryhmän Tee muuttuja -toiminnolla. Nimeä muuttujat a ja b. 3. Rakenna mallin mukainen ohjelma. Muuttujat a ja b voidaan asettaa näkyviin näyttämöruudulla sopiviin kohtiin. Koodaa mallin mukainen ohjelma ja testaa toiminta. Näyttämöruudun tekstit kirjoitetaan taustakuvan editorissa. Muuttujat a ja b asetellaan näyttämöruutuun sopiviin kohtiin. 4. Tallenna ja testaa ohjelmasi.

Piilotetaan vastaus, jotta ei nähdä vastausta. Satunnaisluvut muuttujiin a ja b

Sisäkkäiset jos–muuten -lauseet: Ulompi jos-lause Sisempi jos-lause • Sisempi jos-muuten-lause suoritetaan vain, jos ulomman jos-lauseen testi on epätosi, eli a < b. • Jos kumpikaan vertailu, a > b tai a < b, eivät ole tosia, niin silloin a = b on oltava tosi.

Tarkistetaan käyttäjän vastaus.

120 Raapaisu • Tehtäväkortit

TEKIJÄ

RAAPAISU PÄHKINÄNKUORESSA • • • • • •

Mitä ohjelmointi on? Ohjelmointi ja perusopetussuunnitelman haasteet Lapsen ajattelun kehitysvaiheet ohjelmoinnin näkökulmasta Ohjelmoinnin perusteoria Scratch-ohjelmointiympäristössä Scratch-ohjelmoinnin hallinta Leikkiesimerkit: Miten ohjelmointia voi opettaa ilman koneita?

Tässä Scratch ohjelmointitehtävässä opit • asettamaan kynän värin • asettamaan kynän paksuuden.

piirrokset.

1. Käynnistä Scratch-ohjelma. Siirrä hiirellä vetämällä Kissa-hahmo näyttämöruudun vasempaan reunaan.

94 Raapaisu • Tehtäväkortit

Älytaulu

Mitä pitää tehdä? Ohjelmoidaan hahmo osoittamaan ja seuraamaan hiiren osoitinta. Samalla hahmo piirtää viivaa, kun välilyöntinäppäin pidetään pohjassa. Viivan paksuus asetetaan ohjelmassa. Väriä voi vaihtaa V-näppäimellä. P-näppäimen painallus pyyhkii näyttämöruudun

Ohjelma käynnistyy vihreästä lipusta klikkaamalla.

suorakulmioita.

Raapaisu – Ohjelmoinnin opas on tiivis kokonaisuus ohjelmoinnin opetuksen teoriaa ja käytännön harjoituksia. Se on tarkoitettu kasvattajalle, jonka tavoitteena on tutustuttaa alakouluikäiset lapset ohjelmoinnin perusteisiin. Opas sisältää ohjelmoinnin opettamisen perusteorian, avainkäsitteet ja rakenteet innostavasti ja ymmärrettävästi. Oppaan lopusta löytyy harjoituskortteja, joiden avulla oppilaat voivat tutustua Scratch-ohjelmointiin.

3

Erilaisia suorakulmioita

Tässä Scratch ohjelmointitehtävässä opit • piirtokomennot kynä alas, kynä ylös ja kynän väri • 90 asteen kääntymisen oikealle ja vasemmalle.

RAAPAISU

Oppilaiden tehtäväkortit on ryhmitelty värin mukaan helpoista tehtävistä vaativampiin ja avoimiin tehtäviin.

Jouko Järvenpää on työskennellyt peruskoulun tietotekniikan ja matematiikan lehtorina, lukion tietotekniikan tuntiopettajana sekä erilaisissa tehtävissä tietotekniikka-alan yrityksissä. Hän on kokenut oppi- ja tietokirjailija, joka on kouluttanut opettajia ohjelmoinnin ja robotiikan pariin.

1. Aloita uusi Scratch-ohjelma. Jos vaihdat oletushahmon tilalle jonkin toisen hahmon hahmokirjastosta, poista oletushahmo klikkaamalla hiiren oikean puoleista painiketta hahmon päällä ja valitse Poista.

Yhteenlaskua e 21 lukualueill a

2. Koodaa mallin mukainen ohjelma, jolla saadaan hahmo seuraamaan hiiren osoitinta. s. 1/2 Tässä Scratch ohjelmointit koon 3. Vaihda ohjelmassa kynän kokoa muuttamalla • valinta- eli ohjauslauseen arvoa. Kokeile esimerkiksi arvoja 10 tai 20. käytön • satunnaislukujen käytön • toistolauseen toista – kunn • odota kunnes -lauseen käy 4. Kokeile asettaa viivan väri lisäämällä Aseta kynälle V-näppäimelle väri -komentolohko ohjelmaan. TällöinMitä pitää tehdä? Ohjelmalohohjelmoitu värin muutos voidaan poistaa. Tehdään ohjelma, jolla testataan lukualueilla. Ohjelmassa luodaan kot poistetaan vetämällä ne hiirellä skripti-ikkunaan. ja kysytään niiden summaa. Ohje Ohjelma päättyy näppäilemällä v 5. Tallenna ohjelmasi. 1. Aloita uusi Scratch-ohjelma.

2. Luo kaksi uutta muuttujaa Tieto-skriptiryhmän Tee muuttuja -toiminnolla. Nimeä muuttujat a ja

3. Rakenna oheisen mallin mukain set komentolohkot on selitetty erik • Satunnaislukujen lukuväliä vo haluat laskea esimerkiksi sum 10−20, tulee lukuväli asettaa mentolohkoon. • Yhdistä-komentolohkoja on y sisäkkäin, jotta Kissa-hahmon esitettyä myös satunnaislukuj arvot. • Jos – muuten -ohjauslause on totuustestin arvo on tosi eli va suoritetaan jos-haara. Jos anne oikein, niin suoritetaan muute jatkuu jonkin näppäimen paina välilyönnillä ohjelma päättyy.


24 NEEVIIKUU

LuontoOn on uuden opetussuunnitelman mukainen ympäristöopin oppikirjasarja, jossa yhdistyvät biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonalat. Sarja auttaa oppilasta hankkimaan tietoja ja taitoja, joiden avulla hän oppii tuntemaan ja ymmärtämään erilaisia ilmiöitä, ympäristöä, eliöitä sekä itseään ja muita ihmisiä. LuontoOnsarjassa on vahvasti mukana kestävän kehityksen näkökulma. LuontoOn-sarjan teemat tukevat oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehittymistä, kasvua ihmisenä sekä ymmärrystä omien valintojen vaikutuksesta ympäristöön.

TERHI MASKONEN, ELISABET PALENIUS, RIIA PALMQVIST, SIRPA PASO, MIKKO SALMI, KATJA SEPPÄNEN


25 LUONTOON P 50

978-952-288-625-5 www.edukustan nus.fi

22.12.2015 10.35

OPPILAAN KIRJA LuontoOn-sarjan oppilaan kirja houkuttelee ympäristöopin pariin. Sen sisältö vastaa uuden opetussuunnitelman henkeä. Kappaleet alkavat aina oppilaan maailmaan liittyvällä pohdinnalla, joka johdattaa oppitunnin aiheeseen. Riittävän lyhyet ja selkeät tekstikappaleet täydentyvät piirros- ja valokuvilla. Ydinkäsitteet on valittu huolella, ja ne avataan tekstissä selkeästi ja napakasti. Joka kappaleeseen liittyy eritasoisia kysymyksiä, joita ohjataan pohtimaan yksin ja yhdessä. Oppilaan kirjan sisällöt on sidottu oppilaan omaan arkeen. Kirjan avulla oppilas harjoittelee havainnollistamaan ja tulkitsemaan omaa lähiympäristöään. Tutkimuksen tekemistä, ongelmanratkaisua ja tiedon hankintaa, käsittelyä ja arviointia opetellaan yksin ja yhdessä. Apuna käytetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilaan kirjan tekstit ovat selkeitä ja kuvat tarkoituksenmukaisia.


26 LUONTOON

TAITOJEN VIHKO Taitojen vihko ja oppilaan kirja muodostavat parin, jossa ympäristöopin sisältötiedon ja taitojen harjoitteleminen yhdistyvät uuden opetussuunnitelman hengessä. Jokaiseen kappaleeseen liittyy eritasoisia taitojen vihkon tehtäviä sekä yksin että yhdessä tehtäviksi kotona ja koulussa. Nelivärisen vihkon tehtäviä täydentävät huolella valitut väripiirrokset ja värivalokuvat. Kuhunkin jaksoon liittyy oppilaan ennakkokäsitysten kartoitusta sekä itsearviointia.

DIGI LuontoOn-sarjan oppilaan digimateriaali seuraa oppilaan kirjan rakennetta. Materiaali sisältää oppilaan kirjan tekstit äänitteinä, opiskeltavia kokonaisuuksia havainnollistavia videoita sekä kunkin jakson kuvat zoomattavina. Materiaalin tutkimusosiossa ja lisätehtävissä oppilaan kirjan tietoja harjoitellaan ja syvennetään monipuolisten digitehtävien avulla.


27 Opettajan oppaaseen on koottu kaikki, mitä opettaja tarvitsee. Jaksojen alkuun on poimittu jaksoja koskevat uuden opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet, jakson aikana tarvittavat välineet ja materiaalia itsearvioinnin tueksi. Kappaleaukeamilla on värilliset näköiskuvat oppilaan kirjan ja taitojen vihkon aukeamista vastauksineen. Niiden ympärille on koottu keskeisiä käsitteitä, pohdintakysymyksiä, oppilaan kirjan kuvituksen käsittelyideoita, muistiinpanomalleja ja oppikirjan ja digitaalisen materiaalin käsittelyvinkkejä. Aukeamalle on myös lisätty liitteiden näköiskuvat.

Terhi Maskonen on luokanlehtori ja opettajankouluttaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Hän on ollut mukana useassa luonnontieteen oppikirjaprojektissa.

Elisabet Palenius on rehtori, biologian ja maantiedon lehtori sekä oppikirjailija Pietarsaaresta. Hän on työskennellyt usean ala- ja yläkoulun kirjaprojektin sekä kartastojen parissa.

Sirpa Paso on luokanopettaja ja erityisluokanopettaja Sastamalasta. Hän on ollut mukana kirjoittamassa useita eri oppikirjasarjoja niin yleis- kuin erityisopetukseenkin.

Riia Palmqvist on luokanlehtori ja erityisopettaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Riia on tekijänä mukana myös historian ja yhteiskuntaopin Mennyt- ja Me nyt -sarjoissa.

Mikko Salmi on luokanopettaja Järvenpäästä. Hän on ollut käsikirjoittamassa LuontoOn-sarjan painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja.

Katja Seppänen on luokanopettaja ja vararehtori Järvenpäästä. Hän on työskennellyt useassa luonnontiedon oppikirjaprojektissa.

LUONTOON

OPETTAJAN OPAS


28 NEEVIIKUU

Historian tehtävä on selittää ihmisen toimintaa. Mennyt on alakoulun historian oppimateriaali, jossa keskitytään historian taitojen opiskeluun. Mennyt-sarjan avulla oppilas ymmärtää, millaista entisajan ihmisen elämä on ollut ja miten ihmiset kokivat oman aikansa tapahtumat. Sarja ohjaa oppilasta asettumaan erilaisten ihmisten asemaan ja kannustaa häntä pohtimaan ja selittämään ihmisten toimintaa eri aikakausina. Samalla se harjoittaa nykypäivän kriittiseen kansalaisuuteen kuuluvia taitoja. Asiasisältöjä on karsittu uuden opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla, ja kutakin sisältöaluetta käytetään jonkin tietyn historian taidon opiskeluun. Näin sisältötiedot yhdistyvät luontevasti historiallisen ajattelun oppimiseen. Tällöin myös arviointi kohdistuu yksittäisten asioiden muistamisen sijasta tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun kehittymiseen.

JUKKA RANTALA, RIIA PALMQVIST, MARKO VAN DEN BERG


29 a O II nn ig Me nyt I, II ja III Oppila ajan d n Me nyt I, II ja III Opett .fi n nnus Me nyt I, II ja III usta n duk Me nyt I, w.e n Me ww

4-8 8-24isbn

28 952978-

Oppilaan kirjassa on kahdenlaisia tekstejä. Asiatekstit perustuvat historian tutkijoiden näkemyksiin siitä, millaista entisajan elämä on ollut. Eläytyvät kertomukset puolestaan pyrkivät kuvaamaan, millä tavoin ihmiset kokivat oman aikansa tapahtumat. Arkeologi, kuvittaja Mats Minnhagenin näyttävä kuvitus antaa oppilaalle mahdollisuuden samaistua tarinaan ja siinä esiintyvien henkilöiden elämänvaiheisiin. Historian tapahtumat ovat tarkoittaneet eri asioita eri ihmisille. Oppilaita johdatetaan historian opiskelun alusta lähtien tarkastelemaan ihmisen toiminnan taustalla olevia motiiveja. Heitä ohjataan asettumaan entisajan ihmisen asemaan, jotta he voisivat ymmärtää näiden toimintaa kulloisissakin historiallisissa tilanteissa.

Rantala Palmqvist van den Berg

MENNYT

t kirja

an kot t e ih a pila perh III Op itojen v n oppa ja ote Tu yt I, II ja III Ta pettajan digi i

Mennyt-sarja on jaettu kolmeen niteeseen, joita voi käyttää alakoulun historian opetuksessa vuosiluokilla 4–6. Yhden kirjan sisältö on suunniteltu kattamaan yhden vuosiviikkotunnin laajuinen opetus. Oppilaan kirjasta on saatavilla myös yhteisnide, Mennyt I–III.

historia

mennyt • historia •

OPPILAAN KIRJA


30 MENNYT

TAITOJEN VIHKO Oppilaat voivat suhtautua tietoon kriittisesti vain, jos he tietävät, mistä tieto on peräisin. Siksi Mennytsarjassa paneudutaan heti alusta lähtien lähteiden tulkintaan. Nelivärisen taitojen vihkon tehtävät johdattavat oppilaat ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja harjoittelemaan omien tulkintojen tekemistä. Taitojen vihkon dokumenttitehtävät on pääsääntöisesti laadittu siten, että opettaja voi halutessaan myös helposti eriyttää opetusta. Taitojen vihkon avulla syvennetään myös oppilaan kirjassa esiintyvien käsitteiden ymmärrystä. Tehtävät toimivatkin oppilaan kirjan tekstien täydentäjänä ja olennaisena osana historiallisen ajattelun opiskelua.

OPETTAJAN OPAS Historian opiskelu kohdistuu historian taitoihin. Opettajan opas avaa konkreettisesti, mitä nämä historian taidot ovat, ja opastaa toteuttamaan niitä kehittäviä harjoituksia. Siinä missä taitojen vihkon tehtävät sopivat etupäässä yksilölliseen työskentelyyn, opettajan materiaalissa olevien tehtävien tarkoitus on johdattaa toiminnalliseen ja ryhmämuotoiseen historian tutkimiseen. Opettajan oppaassa on myös oppikirjan kappaleisiin liittyvää syventävää materiaalia, jota voi käyttää opetuksessa oppilaan kirjan ja taitojen vihkon ohella. Koska historianopetuksen tavoitteena on historiallisen ajattelun oppiminen, arviointi kohdistuu sisältöjen muistamisen sijasta tiedon soveltamiseen.


31 ME NYT

DIGI Mennyt-sarjaan kuuluu digitaalinen materiaali oppilaalle ja opettajalle. Opettajan materiaali tuo opettajan oppaan sisällöt digimuotoon äänitteiden ja digivinkkien kera. Oppilaan aineisto sisältää itsenäiseen tai parityöskentelyyn sopivaa materiaalia. Materiaalissa syvennetään oppilaan kirjan sisältöjen hallintaa aineistopohjaisten harjoitusten avulla. Oppilas kehittyy historian työmenetelmissä ja harjaantuu käyttämään erilaisia aineistoja historian kysymyksiä pohtiessaan.

Riia Palmqvist on luokanlehtori ja erityisopettaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Riia on tekijänä mukana myös ympäristöopin ja yhteiskuntaopin LuontoOn- ja Me nyt -sarjoissa.

Marko van den Berg on helsinkiläinen historian ja yhteiskuntaopin lehtori Helsingin normaalilyseossa. Hän on Helsingin yliopiston historiallisyhteiskuntatiedollisen kasvatuksen dosentti.

Jukka Rantala on historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori Helsingin yliopistossa. Jukkaa kiinnostaa erityisesti historian ja yhteiskuntaopin taitojen opettaminen ja oppiminen.

Sarjan tekijät ovat olleet laatimassa vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelman historian ja yhteiskuntaopin osuuksia. Sama tekijäryhmä on käsikirjoittanut sekä historian Mennyt- että yhteiskuntaopin Me nyt -sarjat. Sarjan on kuvittanut Mats Minnhagen.


32 NEEVIIKUU

Uusi opetussuunnitelma toi alakouluun uuden oppiaineen, yhteiskuntaopin. Me nyt -sarja avaa alakoululaisille yhdessä toimimisen ja vaikuttamisen näkökulman erilaisiin arjen tilanteisiin. Yhteiskuntaopin opiskelun tulee olla käytännönläheistä ja vahvasti oppilaan omaan kokemusmaailmaan kiinnittynyttä. Me nyt -sarjan tavoitteena on auttaa oppilaita hahmottamaan erilaisten lähiyhteisöjen roolia ja merkitystä ja kannustaa heitä vaikuttamaan oman lähiympäristönsä asioihin. Tarinalliset tekstit auttavat tarkastelemaan ajankohtaisia ilmiöitä erilaisten toimijoiden näkökulmasta. Tämä ohjaa arvioimaan myös omaa toimintaa ja sen seurauksia.

RIIA PALMQVIST, MARKO VAN DEN BERG, JUKKA RANTALA


yhteiskuntaoppi

kuntaoppi me nyt • yhteis

Me nyt -sarjan oppilaan kirja on rakennettu tarinallisesta ja tiedollisesta aineksesta. Se kuljettaa lukijan kuvitteelliseen Poutalahden kouluun ja siellä erilaisiin yhdessä toimimisen tilanteisiin kouluyhteisössä sekä sen ulkopuolella. Tarinat auttavat oppilaita hahmottamaan erilaisten lähiyhteisöjen merkitystä ja toimimaan niissä aktiivisesti. Erilaisiin elämäntilanteisiin ja kulttuureihin tutustuminen tarinoiden kautta auttaa nuoria hahmottamaan omien lähiyhteisöjensä roolia ja merkitystä. Tarinoissa esiintyvien henkilöhahmojen erilaiset elämäntilanteet kannustavat yritteliäisyyteen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Palmqvist van den Berg Rantala

Me nyt -sarja on suunniteltu alakoulun yhteiskuntaopin oppimateriaaliksi vuosiluokille 4–6. Oppilaan kirjasta on saatavilla myös yhteisnide, Me nyt I–II.

Me nyt tutustuttaa oppilaan erilaisiin yhteiskunnassa toimimisen taitoihin.

Tarina Poutalahden nuorista auttaa oppilasta eläytymään erilaisten ihmisten ja yhteisöjen asemaan ja ymmärtämään muiden tekemiä valintoja.

Tarinallisten tekstien lisäksi oppilaan kirjassa on faktatekstejä. Nämä tekstit ovat selkokielisiä ja kokoavat yhteen aihepiirien keskeisen sisällön ja tärkeimmät käsitteet. Käytännön esimerkkejä sisältävät faktatekstit antavat myös käsitteellisiä välineitä vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Oppilaan kirjaan on sisällytetty suuri määrä innostavia ja aktivoivia tehtäviä, joista suurin osa perustuu yhdessä tekemiseen ja pohtimiseen. Yhteisötaitojen harjoittelu herättää lasten ja nuorten kiinnostuksen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

33 ME NYT

OPPILAAN KIRJA


34 ME NYT

TAITOJEN VIHKO Me nyt -sarjan taitojen vihko on oppilaan tehtävävihko, jonka avulla vahvistetaan yhteiskuntaopin taitoja ja syvennetään tietoa arjen ilmiöistä. Tehtävät ohjaavat arvioimaan erilaisten valintojen seurauksia ja harjoittelemaan vaikuttamisen perustaitoja. Olennaista on, että oppilas oppii etsimään, tulkitsemaan ja arvioimaan yhteiskunnallista tietoa sekä soveltamaan sitä omassa elämässään. Nelivärisessä taitojen vihkossa on runsaasti tehtäviä. Osa niistä on suunniteltu tehtäväksi kotona.

OPETTAJAN OPAS Me nyt -sarjassa painotetaan yhteiskuntaopin taitojen käytännönläheistä harjoittelua. Opettajan opas kertoo, mitä nämä taidot käytännössä ovat ja miten niitä voidaan mielekkäästi harjoitella. Materiaali johdattaa toiminnalliseen yhteiskuntaopin opiskeluun, jossa korostuu oppilaan aktiivinen rooli. Tavoitteena on kannustaa oppilasta vaikuttamaan omassa lähiyhteisössään ja harjoittelemaan yhteiskunnallisia taitoja turvallisessa ympäristössä. Oppilaan ja opettajan materiaalit muodostavat tarkasti mietityn kokonaisuuden, joka tarjoaa välineitä osallistua, innostua ja oppia.

Monipuolisia ja motivoivia toiminnallisia tehtäviä!

Me nyt on uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen yhteiskuntaopin kokonaisuus.


ME NYT

35

Eläytyvien kertomusten avulla oppilas päätyy tarkastelemaan arjen tilanteita erilaisten ihmisten näkökulmasta.

DIGI Me nyt -sarjaan kuuluu digitaalinen materiaali oppilaalle ja opettajalle. Opettajan materiaali tuo opettajan oppaan sisällöt digimuotoon äänitteiden ja digivinkkien kera. Oppilaan materiaali sisältää itsenäiseen tai parityöskentelyyn sopivia tehtäviä. Materiaalissa syvennetään oppilaan kirjan sisältöjen hallintaa aineistopohjaisten harjoitusten avulla. Kussakin jaksossa on aineistona yleistietoa käsiteltävästä aiheesta, syventävää materiaalia ja aineistoon liittyviä tehtäviä.

Riia Palmqvist on luokanlehtori ja erityisopettaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Riia on tekijänä mukana myös ympäristöopin ja historian LuontoOnja Mennyt-sarjoissa.

Marko van den Berg on helsinkiläinen historian ja yhteiskuntaopin lehtori Helsingin normaalilyseossa. Hän on Helsingin yliopiston historiallisyhteiskuntatiedollisen kasvatuksen dosentti.

Jukka Rantala on historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori Helsingin yliopistossa. Jukkaa kiinnostavat erityisesti historian ja yhteiskuntaopin taitojen opettaminen ja oppiminen.

Sarjan tekijät ovat olleet laatimassa vuoden 2016 perusopetuksen opetus- suunnitelman historian ja yhteiskuntaopin osuuksia. Sama tekijäryhmä on käsikirjoittanut sekä historian Mennyt- että yhteiskuntaopin Me nyt -sarjat. Sarjan on kuvittanut Pekka Rahkonen.


36 HUISKE

Hauska ja elämyksellinen Huiske! Huiske on elämyksellinen, eheyttävä, mielikuvitusta ruokkiva ja lasta osallistava esiopetusmateriaali. Materiaalin ympäristönä on puu, jonka salaperäiset majat ja lystikkäät hahmot tarjoavat kiehtovan ja inspiroivan maailman, jossa mielikuvitus saa siivet.

KATRI KIRKKOPELTO, KAISA RAITTILA, PIETA RAITALA, RAUNA SIROLA


37 Lapsen kirja sisältää samassa paketissa taidokkaasti kuvitetun satukirjan sekä tehtäväkirjan, jonka tehtävissä näkyvät lapsen oma kynän jälki ja oivallukset. Satuosan aukeamilla on tutkittavaa ja laskettavaa sekä lyhyitä tekstejä, tavuja ja kirjaimia, jotta lapsi voi tutustua kirjoitettuun kieleen omien edellytystensä mukaan. Kuhunkin satuaukeamaan liittyy opettajan oppaassa satu, jonka opettaja lukee ääneen. Monipuolisissa tehtävissä jatketaan sadun teemaa. Kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia kehittävien tehtävien rinnalle on tuotu uudenlaisia tehtävätyyppejä, joissa lapset saavat keksiä ja tehdä yhdessä. Uutta ovat myös tunnetaitotehtävät. Opettajan oppaaseen ja sähköiseen materiaaliin on koottu eriyttäviä tehtäviä erilaisille oppijoille.

HUISKE

ESIKOULULAISEN KIRJA


38 HUISKE

OPETTAJAN OPAS Opettajan oppaan rakenne on selkeä. Jokaisen ääneen luettavan sadun yhteydessä on ehdotuksia siihen, miten aihetta voidaan syventää ja kehittää leikkien, tutkien, toiminnallisesti ja kokemuksellisesti – siten, että aina huomioidaan esiopetuksen keskeiset sisältöalueet. Opas toimii kuin keittokirja, josta opettaja voi poimia ryhmälleen sopivat ideat ja soveltaa niitä oman makunsa mukaan. Minä ja me -osiossa syvennytään sadun teemaan, harjoitellaan empatiataitoja, vuorovaikutusta ja yhdessä toimimista sekä vahvistetaan leikin, pohdiskelun ja huumorin avulla lapsen itsetuntemusta. Ilmaisun monet muodot -teeman alle on koottu monipuolisia, tuoreita ideoita kuvataiteeseen, käsityöhön, suulliseen ja keholliseen ilmaisuun ja musiikkiin. Matematiikka on uusien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjausta seuraten sijoitettu Tutkin ympäristöäni -teeman alle. Matematiikassa harjoitellaan leikkien ja toiminnallisesti lukukäsitteen ymmärtämiseen, mittaamiseen, hahmottamiseen, geometriaan ja aikaan liittyviä valmiuksia. Kielellisissä taidoissa eläydytään satuihin, opetellaan kertomaan ja kuuntelemaan, rikastetaan sanavarastoa, leikitään sanoilla ja riimeillä ja tutustutaan kuvien tuella äänteisiin, kirjaimiin ja tavuihin. Liikutaan -osion leikit pohjautuvat satuihin, ja niissä harjoitellaan motorisia taitoja ja herätetään liikunnan iloa. Liikunta ja kehollinen oppiminen integroituvat lisäksi kaikkiin oppaan teemoihin ja ovat mukana myös tehtäväosan tehtävissä.

Opettajan oppaan sisällöt on satujen yhteydessä jaettu teemoihin Minä ja me, Ilmaisun monet muodot, Tutkin ympäristöäni, Kielelliset taidot ja Liikutaan.


39 Elämyksellinen, iva mielikuvitusta ruokk a tav llis osa ta las ja esiopetusmateriaali. Leikki, ryhmässä toiminen, tunnetaitojen kehittyminen ja lapsen kasvu saavat runsaasti tilaa. Hellyttävän humoristiset hahmot tukevat erilaisuuden ja yksilöllisyyden kunnioittamista ja tarjoavat samaistumisen kohteita.

Taidokkaasti kuvitett u satumaailma ja haus kat yksityiskohdat innost avat lasta tekemään, keks imään ja oivaltamaan. Selkeä ja toimiva attaa Opettajan opas noud den tei rus pe s:n uuden op linjauksia. Oppimista tuetaan liikunnan, leikin ja kehollisuuden kautt a. Lasta innostetaan toiminnalliseen matematiikkaan ja ympäristön tutkimiseen.

Kielellisiä taitoja kehitetään kokonaisvaltaisesti eläytyen, leikkien, satujen ja musiikin kautta.

laisille Eriyttäviä tehtäviä eri istavia ka rat ssä de oppijoille, yh matikkapähkinöitä ja uusia leikkejä. Satukirja ja tehtäväkirja samoissa kansissa!

HUISKE

TEKIJÄT Katri Kirkkopelto on kuvataiteilija, kuvittaja, kuvataideopettaja ja kokenut aapisen tekijä. Hän on kuvittanut lukuisia kuvakirjoja ja oppikirjoja. Vuonna 2009 Kirkkopelto sai arvostetun Kylli Koski -palkinnon.

Kaisa Raittila on helsinkiläinen kirjailija ja toimittaja, viiden lapsen äiti, kuuden lapsen isoäiti ja Suomen vanhimman lastenlehden tekijä. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.

Pieta Raitala on lastentarhanopettaja. Hän työskentelee Helsingissä Poikkilaakson päiväkodin esiopetusryhmässä, jonka toiminnassa pyritään yhteisöllisen oppimisen ja hyvän tunnelman kautta rohkaisemaan lasta ajattelemaan itse.

Rauna Sirola on helsinkiläinen oppikirjailija ja lastenkirjallisuuden kustannustoimittaja. Hän on työskennellyt myös erityisluokanopettajana. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen maisteri ja muusikko.

TUOTEPERHE SISÄLTÄÄ:

Huiske – Esiopetus ISBN 9789522885678 20,50 € (alv 10 %) Huiske – Esiopetus Opettajan opas ISBN 9789522886019 46,00 € (alv 10 %) Huiske-lauluja ISBN 6418132000364 26,50 € (alv 24 %)

Huiske-matikkapähkinät ISBN 6418132000586 19,90 € (alv 24 %) Huiske – Esiopetus Materiaalipaketti ISBN 6418132000579 49,90 € (alv 10 %)

Huiskeen sähköinen materiaali on käytettävissä maksutta 31.5.2018 saakka. Pyydä tunnukset tilaukset@lastenkeskus.fi.


40 LOGICO

?uuttuup nojlap akniuK 03 =

+ 62

05 =

+ 84

LOGICO PICCOLO -BOKSI: ENGLISH 07 = FOR BEGINNERS 04 =

+ 07 + 93

English for Beginners -boksi sisältää 76 tehtäväkorttia, jotka tukevat englannin kielen opiskelun alkuvaiheita. Tehtäväkortit on jaettu teemoittain kuuteen osioon: At school, That´s me, Family and friends, Food and drinks, Animals ja Throughout the year. Tehtävissä harjoitellaan mm. eri aihepiirien sanastoa sekä lauseen muodostamista. Kortit tarjoavat myös mahdollisuuden englannin kielen suulliseen harjoittelemiseen erilaisten tarinankerrontatehtävien avulla.

04 =

+ 03

1 a blackboard.

a sponge. a timetable.

1

Pets

TUOTENUMERO LK90007 · 129 € (alv 24 %)

08 =

In the classroom In the classroo m there is …

a window.

a bookshelf.

+ 37

Dave has got a rat.

chalk.

Emma has got a cat.

a desk.

Tom has got a rabbit.

05 =

a chair.

Jane has got a guinea-pig.

+ 44 Logico Piccolo

© Finken-Verlag

Ali has got a dog.

06 =

a teacher.

Nina has got a goldfish.

Emily has got a budgie.

+ 55

John has got a mouse.

Bob has got a tortoise.

Jim has got a hamster. Logico Piccolo © Finken-Verlag © Lasten Keskus

© Lasten Keskus

a computer.


Pelikehys on lujaa muovia ja samaa pelikehystä käytetään kaikkien Piccolo-korttisarjojen kanssa. Vastausnappulat ovat kiinni pelikehyksessä, joten ne eivät pääse katoamaan.

26 +

= 30

48 +

= 50

30 +

= 40

73 +

= 80

TUOTENUMERO LK80001 · 24 € (alv 24 %)

70 +

= 70

LOGICO PICCOLO 39 + -BOKSI: ÄIDINKIELI 1

= 40

Äidinkieli 1 -boksi sisältää 120 tehtäväkorttia alkuopetukseen. Tehtävät on jaettu viiteen osioon, joissa edetään äännetietoisuudesta kohti ymmärtävää lukemista. Tehtävissä etsitään mm. alku- ja loppuäänteitä, harjoitellaan pitkää vokaalia ja geminaattaa sekä äng-äännettä. Ymmärtävän lukemisen tehtävät etenevät sanatasolta lausetasolle. Kauniisti kuvitetut ja selkeät tehtävät tukevat monipuolisesti äidinkielen valmiuksia ja innostavat ratkomaan tehtäviä yksin ja yhdessä.

44 +

= 50

55 +

= 60

TUOTENUMERO LK90006 · 159 € (alv 24 %)

LOGICO PICCOLO -BOKSI: MATIKKA 1 Matematiikka 1 -boksi sisältää 105 tehtäväkorttia, jotka tukevat matematiikan opiskelua ensimmäisellä luokalla. Tehtävät on jaettu seitsemään osioon, jotka etenevät johdonmukaisesti ja asteittain vaikeutuen. Tehtävät kannustavat oppilasta matemaattiseen ajatteluun ja itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Tehtäväkorttien värikkäässä kuvituksessa on käytetty iloisia hahmoja sekä matematiikan opetuksesta LOGICO PICCOLO tuttuja välineitä, kuten Multilink-palikoita, noppia,© LASTEN sormia, lukusuoria ja kymmensauvat. TUOTENUMERO LK90005 · 149 € (alv 24 %)

KESKUS

12 +

= 20

61 +

= 70

LOGICO

LOGICO PICCOLO -PELIKEHYS

41

Kuinka paljon puuttuu?


42

MITÄ SÄ RAGEET?

KIRJAT

TUNTEITA SIKANOLOSTA SAIRAAN SIISTIIN Mitä sä rageet? Tunteita sikanolosta sairaan siistiin on kirja nuorille ja varhaisnuorille tunnetaidoista ja niiden opettelusta. Kirja sisältää selkeää perustietoa tunteiden dynamiikasta ja tunnetaidoista, kehon ja mielen harjoituksia sekä luovia tehtäviä nuoren itsensä kokeiltavaksi. ANNE-MARI JÄÄSKELÄINEN, SANNA PELLICCIONI 9789522886309

LAPSEN JA NUOREN TUNNETAITOJEN TUKEMINEN Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen on kasvattajan käsikirja, joka osoittaa käytännönläheisesti, miten lapsen ja nuoren lähellä olevat aikuiset voivat tukea tunnetaitojen kehittymistä varhaisesta iästä murrosikään. Teoriaosuuden lisäksi kirjaan on koottu runsaasti monipuolisia harjoituksia ja vinkkejä keskustelun tueksi. ANNE-MARI JÄÄSKELÄINEN, SANNA PELLICCIONI 9789522886316

100 asiaa ihmiskehosta

100 asiaa ruoasta

ALEX FRITH, MINNA LACEY, JONATHAN

SAM BAER, RACHEL FIRTH, ROSE HALL,

MELMONTH, MATTHEW OLDHAN,

ALICE JAMES, JEROME MARTIN, FEDERI-

FEDERICO MARIANI, DANNY SCHLITZ

CO MARIANI, PARKO POLO

9789522887795

9789522888273

Hauska lasten tietokirjasarja kaikille uteliaille! Kirja avaa lapselle aivan uuden kuvan ihmisen kehosta aina solutasolta kehon lääkitsemiseen saakka. Tuhti tietopaketti on täynnä havainnollistavia kuvia ja tarkasti rajattuja yksityiskohtia. Kirja herättää uteliaisuuden ja vastaa loputtomaan tiedonjanoon.

Tässä suositun lasten tietokirjasarjan osassa kerrotaan sata mielenkiintoista tärppiä ruoasta. Kirja avaa lapselle kokonaan uudenlaisen kuvan ruoasta, sen kemiasta, vaikutuksista kehossa ja historiasta. Lukija saa myös varautua hauskoihin resepteihin ja kulinaarisiin yllätyksiin.

Sen sadan sortin sanakirja

Kirja on ylistys värikkäälle kielellemme! Sivut ovat täynnä suomen kielen sanoja, synonyymejä, vastakohtia ja epätavallisia ilmaisuja lapselle tutuista aihepiireistä. Veikeä kuvitus ja lukuisat tehtävät inspiroivat keskusteluihin ja niistä kumpuaviin tarinoihin. ROSE HORE, RACHAEL SAUNDERS 9789522888181


43 KIRJAT

Oikeella tavalla online

Lasten oma vuosikirja

LOUIE STOWELL, NANCY LESCHNIKOFF

TUULA KOROLAINEN, RIITTA TULUSTO,

9789522886545

MAIJA HURME

HANNELE SOLJANDER-HALME,

9789522881472

MAIJA HURME

Oikeella tavalla online! on mutkaton kirja nuorelle verkon fiksusta käytöstä. Se ei osoittele eikä kiellä vaan antaa helposti omaksuttavia vinkkejä siitä, miten verkossa kannattaa käyttäytyä ja millaista sisältöä siellä kannattaa tuottaa, jakaa ja käyttää.

Lasten oma vuosikirja esittelee kuukausittain vuoden juhla-, liputus- ja merkkipäivät taustoineen ja tapoineen. Kirja tarjoaa lapsentajuisesti juhlapäiviin liittyvää tietoa, jota höystetään saduilla, kertomuksilla, runoilla, herkkuresepteillä ja askarteluvihjeillä.

Lasten oma lauluvuosi

Vuodenkierrossa on monia erilaisia juhlia, ja musiikki on aina ollut juhlien olennainen elementti. Lasten oma lauluvuosi tarjoaa jokaiseen Lasten omassa vuosikirjassa esiteltyyn päivään perinteisiä tai uusia lauluja yhdessä laulettavaksi. Laulujen säestys on merkitty helpoin sointumerkein.

9789522883889

Adventista ramadaniin

Adventista ramadaniin esittelee uskontojen keskeisiä juhlapäiviä ja niihin liittyviä perinteitä. Lyhyissä artikkeleissa avataan juhlien keskeisiä sisältöjä sekä tieto- että haastattelulähteisiin nojaten. Näin mukana tuoksuu ja maistuu eletty elämä. TUIJA PYHÄRANTA,

Mitä ihmettä! Tuuli

Uusi, ihastuttavasti kuvitettu tietokirjasarja houkuttelee tiedonjanoisen nuoren lukijan tutkimaan, kokeilemaan, hämmästelemään ja oivaltamaan. Se vie tutkimusmatkalle luonnon erilaisiin ihmeisiin ja auttaa ymmärtämään, miten upea tämä maapallomme on. Miten tuuli muovaa maapalloamme? Mukana on paljon toiminnallisia vinkkejä!

Kauniisti kuvitetussa tietokirjassa tutustutaan monipuolisesti puiden rakenteeseen ja kasvuun sekä puiden rooliin maapallon ekosysteemissä. Ohessa tehdään hauskoja puututkimuksia, kuten rakennetaan sääasema kävystä ja mitataan puiden korkeuksia. KEVIN WARWICK, PAU MORGAN 9789522888464

JOONA RAUDASKOSKI, OLLI SEPPÄLÄ 9789522885203

Mitä ihmettä! Puut

ISABEL THOMAS, PAU MORGAN 9789522887832


44

PIKKIRIIN PULMATOIMISTO

KIRJAT

KAIKEN KADOTTAJAN ARVOITUS Vilskeessä on alkanut tapahtua kummia. Sukkia, myssyjä ja jopa kenkiä häviää aivan itsestään. Kaupunkilaisia on alkanut suorastaan pelottaa. Järjestyksenvalvoja Nysä Nörtti raapii neuvottomana päätään, mutta hänen mielikuvitusystävänsä Pikkirii päättää toimia. Pikkiriin pulmatoimisto on pian valmis pelastamaan kaupunkilaiset näkymättömältä kaiken kadottajalta! Pikkiriin pulmatoimisto on uusi, helppolukuinen ja sopivasti jännittävä sarja juuri lukemaan oppineille. Sarja perustuu Reetta Niemelän ja Katri Kirkkopellon Vilske-aapiseen luomaan kiehtovaan ja hassunhauskaan satumaailmaan.

REETTA NIEMELÄ, KATRI KIRKKOPELTO 9789522887887

Onks noloo? Leirikoulussa Elämä kuudesluokkalaisena on täynnä noloja tilanteita. Joskus pienikin julkinen moka tuntuu maailmanlopulta. Varmin paikka ajau- tua noloihin tilanteisiin on tietenkin alakoulumokailujen klassikko, leirikoulu!

Lotta Levoton ja suuri kanikaaos

Lotta Levoton ja Lättälampaat

ALICE PANTERMÜLLER, DANIELA KOHL

ALICE PANTERMÜLLER, DANIELA KOHL

9789522882240

9789522882882

Maailmalla supersuosittu Lotta-sarja tarjoaa hulvattomia hetkiä, kielellistä herkuttelua ja kutkuttavia päiväkirjamerkintöjä. Viivapiirroksin kuvitettu kirja sopii myös aloitteleville lukijoille. Lotan kootut katastrofit koukuttavat!

Lotta-sarjan toinen osa tarjoaa hulvattomia hetkiä, kielellistä herkuttelua ja kutkuttavia päiväkirjamerkintöjä. Viivapiirroksin kuvitettu kirja sopii myös aloitteleville lukijoille. Lotan hupaisat seikkailut koukuttavat!

RONJA SALMI, JAMI NURMINEN 9789522886293


45

ARTTU TIRTTU HERÄÄ HENKIIN

KIRJAT

Kirja aloittaa uuden vauhdikkaan sarjan, joka on täynnä huumoria, jännitystä ja nolojakin tilanteita. Kirjan nopeasti etenevä tarina ja runsas, sarjakuvamainen kuvitus imevät mukaansa ja tekevät siitä helposti lähestyttävän kirjakammoisellekin lukijalle. Hykerryttävän hauska kirja kertoo ilmaislahjaksi saadusta lelusta, joka kimpaantuu lyhyestä elinkaarestaan ja herää henkiin. Lukuisissa kodeissa käytyään se päättää lopulta jäädä asumaan Jimin ja hänen mummonsa luokse. Jimi on asiasta ensin eri mieltä, mutta lopulta hänestä ja Artusta tulee parhaat kaverit. RIINA JA SAMI KAARLA 9789522887962

ARTTU TIRTTU KATOAA Jimi on melko tavallinen poika, paitsi että hänen paras kaverinsa on Arttu Tirttu, pieni, vihreä, kuminen ukko. Kun koulu alkaa, Jimi ei saa kerrottua luokkakavereille Artusta. Mutta Arttua ei niin vaan piilotella. Se tuppautuu mukaan joka paikkaan. RIINA JA SAMI KAARLA 9789522888433

Emeliina ja laulavan koiran tapaus

Uusi, raikas kirjasarja supersankaritytöstä ahmimisikäisille! TITTAMARI MARTTINEN, LOTTA KAUPPI 9789522885142

Emeliina ja hylätyn huvipuiston tapaus

Eläinpuiston sankarit

Leon retki eläinpuistoon osoittautuu varsinaiseksi seikkailuksi. Ystävykset saapuvat viime hetkellä paikalle pelastamaan pienen helmipöllönpoikasen, joka on pudonnut pesästä! Mutta minkä arvoituksen nokkelat salapoliisit joutuvat selvittämään illan hämärässä? TITTAMARI MARTTINEN, TERESE BAST

TITTAMARI MARTTINEN, LOTTA KAUPPI 9789522887948

9789522888457

Lemmikkien laivamatka TITTAMARI MARTTINEN, TERESE BAST 9789522886330

Lemmikkien hotelli TITTAMARI MARTTINEN, TERESE BAST 9789522882530


46

PIKI

KIRJAT

”Pyjamapellejä ei päästetä sisään!” Piki seisoo tyrmistyneenä kerhomajan ulkopuolella supersankarin viitta harteillaan. Uudet kaverit eivät otakaan häntä mukaan, vaan läimäyttävät oven Pikin nenän edestä kiinni. Vasta kotona tulee itku! Onneksi siellä on Yönalle ja ennen kaikkea Iso, jonka lämmin syli ja rauhoittavat sanat lohduttavat murheellista pikkuolentoa. Yhdessä Ison kanssa Piki miettii, miten päästä toisten leikkiin mukaan millainen on hyvä kaveri. Lopulta Pikikin joutuu miettimään, saavatko kaikki olla hänen leikeissään mukana. Yhdessä toimiminen vaatii harjoittelua. PIKI – Minäkin haluan mukaan! on tarina ryhmässä tapahtuvasta kiusaamisesta, itsetunnon vahvistamisesta, tunteista ja ystävyydestä. KATRI KIRKKOPELTO 9789522883742

Mun ja sun juttu!

Miten tukea lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja tunnetaitojen hallintaa? Mitkä ovat hyvät toimintamallit ennaltaehkäistä ja havainnoida kiusaamista sekä puuttua siihen? Miten toimia vanhempien kanssa, jos heidän lastaan kiusataan tai lapsi kiusaa muita? Opas muodostaa PIKI-kuvakirjan kanssa tärkeän työkalun kasvatuksen ammattilaisille. Teemakokonaisuuksina avautuvat aukeamat tarjoavat monipuolisen ja toiminnallisen tavan käsitellä kiusaamisen ehkäisyyn liittyviä tekijöitä lasten vertaisryhmissä. Tavoitteena on saavuttaa vanhempien ja muiden kasvattajien yhteistyönä kiusaamisen nollatoleranssi.

A sanoi Agricola

A sanoi Agricola on kiehtova aikamatka suomen kirjakieen syntyajoille. Agricolan ja hänen poikansa keskustelujen kautta avautuu näkymä siihen, miten Suomessa elettiin viisisataa vuotta sitten ja millaista kieltä täällä puhuttiin. Suomen kirjakielen ”isän”, Mikael Agricolan, lapsuus, koulunkäynti, matkat ja työ avautuvat lapsentajuisesti.

TIINA HAAPASALO, KATRI KIRKKOPELTO,

TYTTI ISSAKAINEN, MAISA TONTERI,

LAURA REPO

KAISA HÄKKINEN, PEKKA RAHKONEN

9789522883759

9789522885425


47 KIRJAT

Aprillipäivä

Hirvi irvistää

Laulavat lenkkitossut

Jukka Itkosen uusissa loruissa ilakoidaan nonsensen hengessä. Tutut tavarat ja arkiset asiat tulevat vastaan arvaamattomina, sanat vääntyvät uusiin merkityksiin ja ylipäätään kaikki on railakkaasti vinksin vonksin!

Tuttu metsä on täynnä monenkirjavaa sakkia. Yhdellä on naulakko päässään, toinen pukeutuu piikkinuttuun. Mikä laskee mäkeä ja pulikoi kuin pikkulapsi? Kuka kiikkuu puussa erämaan korvessa? Ja mikä kumma saa hirven irvistämään?

JUKKA ITKONEN, CAMILLA PENTTI

JUKKA ITKONEN, MATTI PIKKUJÄMSÄ

JUKKA ITKONEN, MATTI PIKKUJÄMSÄ

9789522887917

9789522885418

9789522882523

Leijona se venytteli

Etäisten esikaupunkien asioita

Kirja tarjoilee hykerryttävän kattauksen lastenrunoja Suomen itsenäisyyden ensivuosista nykypäivään. Ihana, humoristinen kuvitus viimeistelee runoaarteen! TOIMITTANEET TUULA KOROLAINEN JA

Näin liikkuvaisia runoja saa luettavakseen harvoin. Mukana on mölkkypäätä, biljardööriä ja sohvaperunaa. Kaviot kopsuvat, tikka lentää ja kura roiskuu Mukaan vaan kaikki, radalle tai katsomoon!

Sirkusjuna saapuu

Toisenlainen naapurusto on lähempänä kuin arvaatkaan. Nämä oudot, unenkaltaiset esikaupunkiarjen yksityiskohdat voisivat jäädä täysin huomiotta, jollei tätä kirjaa olisi koskaan kirjoitettu.

Rahtusen perhe viettää aamua puuroa syöden ja lehteä lukien. Näyttäisi tulevan taas yksi ihan tavallisen tylsä päivä. Vaan kiitos isä Rahtusen raidallisen pyjaman, sirkustirehtöörin ja yhden hikoilevan pingviinin, kesästä kehkeytyykin ihan jotain muuta.

SHAUN TAN

JUKKA ITKONEN, ELINA WARSTA

9789522883032

9789522881809

RIITTA TULUSTO 9789522887801


48 KIRJAT

HISTORIASEIKKAILU Historiaseikkailu on uusi sarja, joka on kiehtova yhdistelmä historiatietoa, ongelmanratkaisua ja sähäköitä juonenkäänteitä. Kirjojen sivuja ei lueta järjestyksessä – ei edes takaperin – vaan hypellään sivulta toiselle, eteenpäin ja taaksepäin, kunnes juoni alkaa avautua. Lukija saattaa tipahtaa kärryiltä (tai siis sivulta), mutta tarina auttaa häntä aina kipuamaan takaisin.

MATIKKASEIKKAILU Matikkaseikkailu-sarja heittää lukijan maailmaan, jossa matemaattinen ongelmanratkaisu yhdistyy luontevasti jännittävään tarinaan, kiinnostaviin kuviin ja omavalintaiseen etenemiseen. Tämänkään sarjan kirjoja ei lueta järjestyksessä, vaan hypellään sivulta toiselle, eteenpäin ja taaksepäin, kunnes juoni alkaa avautua.

Historiaseikkailu: Minotauroksen labyrintti

Sarjan uusimmassa osassa syöksytään tarunhohtoiseen antiikin Kreikkaan. TIMOTHY KNAPMAN,

Historiaseikkailu: Kuninkaan ritari

Historiaseikkailu: Kilpajuoksu Rooman halki

TIMOTHY KNAPMAN,

TIMOTHY KNAPMAN,

ANDREA DA ROLD

ANDREA DA ROLD

9789522887870

9789522885517

Kuninkaan ritarissa seikkailuun sukelletaan keskiaikaisissa tunnelmissa. Lukija on kuninkaan paras ritari, jonka tehtävänä on pitää isäntänsä elossa.

Lukija tipahtaa keskelle muinaisen valtakunnan katuvilinää. Kuinka selvitä roomalaisista pidoista ja löytää ulospääsy puistattavasta venatiosta?

MATTEO PINCHELLI 9789522887863


49

LALLI

KIRJAT

SURMA JÄRVEN JÄÄLLÄ Tarina Lallin ja piispa Henrikin kohtaamisesta on osa kansanperinnettämme. Se on suulliseen perimätietoon pohjautuva kertomus, jonka todenmukaisuudesta emme voi mennä takuuseen tänäkään päivänä. Oliko Lalli lopulta sortoa vastustava suomalainen sankari? Raivopäinen metsien mies? Vai onko Lallia ja piispa Henrikiä koskaan edes ollut olemassa? Sarjakuva kertoo kolme tulkintaa tutusta tarinasta. Tulkintoja tukevat mutkattomasti etenevä kuvakerronta sekä särmikkäät päähenkilöt. Eri näkökulmat johdattavat lukijan pohtimaan historiatiedon alkuperää ja tulkinnallisuutta.

VENLA POSKELA, JUKKA RANTALA 9789522887474

Historiaseikkailu: Kammion kauhut

Kirja tutustuttaa lukijan muinaisen Egyptin mahtipontiseen historiaan. Lukija kulkee faaraon hautakulkueessa kohti tämän viimeistä leposijaa. TIMOTHY KNAPMAN, ANDREA DA ROLD 9789522885548

Matikkaseikkailu: Mysteerien museo

Historiaseikkailu: Salaisuuksien sokkelo

DAVID CLOVER, TIM HUTCHINSON

DAVID CLOVER, TIM HUTCHINSON

9789522885531

9789522885524

Aika ei tunne armoa, kun lukija etenee arvoitusten ja visaisten valintojen kautta kohti kätkettyä aarretta.

Kirjassa keskitytään matematiikan peruslaskutoimituksiin – ja karmaisevan Mustaparran aarteen löytämiseen.


50 HINNASTO

Tuote

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

Vilske Aapinen

978-952-288-353-7

24,09 €

26,50 €

Vilske Tehtävät A

978-952-288-354-4

11,82 €

13,00 €

Vilske Tehtävät B

978-952-288-355-1

11,82 €

13,00 €

Vilske Opettajan opas A

978-952-288-356-8

27,27 €

30,00 €

Vilske Opettajan opas B

978-952-288-423-7

27,27 €

30,00 €

Vilske E-tehtävät A

978-952-288-424-4

12,73 €

14,00 €

Vilske E-tehtävät B

978-952-288-425-1

12,73 €

14,00 €

Vilske Vihko A

978-952-288-429-9

3,18 €

3,50 €

Vilske Vihko B

978-952-288-430-5

3,18 €

3,50 €

Vilske Aapinen Digi (opettajan ja oppilaan koululisenssi)

978-952-288-896-9

88,63 €

109,90 €

Vilske Laulut

EAN 6418132000821

28,23 €

35,00 €

Vilske Materiaalipaketti

EAN 6418132001132

36,29 €

45,00 €

Vilske Lukukirja

978-952-288-621-7

24,09 €

26,50 €

Vilske Lukukirja Taitojen vihko A

978-952-288-622-4

11,82 €

13,00 €

Vilske Lukukirja Taitojen vihko B

978-952-288-623-1

11,82 €

13,00 €

Vilske Lukukirja Opettajan opas

978-952-288-624-8

27,27 €

30,00 €

Vilske Lukukirja Taitojen vihko A (E)

978-952-288-740-5

12,73 €

14,00 €

Vilske Lukukirja Taitojen vihko B (E)

978-952-288-741-2

12,73 €

14,00 €

Vilske Lukukirja Digi (opettajan ja oppilaan koululisenssi)

978-952-288-897-6

88,63 €

109,90 €

Kuiske 3 (Oppilaan kirja, Taitojen vihko ja Digi)

978-952-288-889-1

24,45 €

26,90 €

Kuiske 3 Opettajan opas

978-952-288-888-4

26,36 €

29,00 €

Kuiske 3 Keskity ja kirjoita

978-952-288-842-6

11,36 €

12,50 €

Äidinkieli ja kirjallisuus (alakoulu)

Kpl


51 ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

Yykaakoo 1A Oppikirja

978-952-288-570-8

15,36 €

16,90 €

Yykaakoo 1B Oppikirja

978-952-277-120-9

15,36 €

16,90 €

Yykaakoo 1A Opettajan Opas

978-952-288-593-7

29,09 €

32,00 €

Yykaakoo 1B Opettajan Opas

978-952-277-121-6

29,09 €

32,00 €

Yykaakoo 1A Vastauskirja

978-952-288-594-4

26,36 €

29,00 €

Yykaakoo 1B Vastauskirja

978-952-277-122-3

26,36 €

29,00 €

Yykaakoo 1A Yli esteiden

978-952-277-002-8

3,18 €

3,50 €

Yykaakoo 1B Yli esteiden

978-952-277-023-3

3,18 €

3,50 €

Yykaakoo 1 Oppilaan Digireppu

978-952-277-004-2

4,03 €

5,00 €

Yykaakoo 1 Opettajan Digireppu

978-952-277-005-9

39,52 €

49,00 €

Yykaakoo 1 Opettajan digikirja (koululisenssi)

978-952-288-873-0

72,50 €

89,90 €

Yykaakoo 2A Oppikirja

978-952-288-815-0

15,36 €

16,90 €

Yykaakoo 2B Oppikirja

978-952-288-571-5

15,36 €

16,90 €

Yykaakoo 2A Opettajan Opas

978-952-277-043-1

29,09 €

32,00 €

Yykaakoo 2B Opettajan Opas

978-952-288-578-4

29,09 €

32,00 €

Yykaakoo 2A Vastauskirja

978-952-288-816-7

26,36 €

29,00 €

Yykaakoo 2B Vastauskirja

978-952-288-579-1

26,36 €

29,00 €

Yykaakoo 2A Yli esteiden

978-952-277-044-8

3,18 €

3,50 €

Yykaakoo 2B Yli esteiden

978-952-288-587-6

3,18 €

3,50 €

Yykaakoo 2 Oppilaan Digireppu

978-952-277-055-4

4,03 €

5,00 €

Yykaakoo 2 Opettajan Digireppu

978-952-277-054-7

39,52 €

49,00 €

Yykaakoo 2 Opettajan digikirja (koululisenssi)

978-952-288-868-6

72,50 €

89,90 €

Yykaakoo 3A Oppikirja

978-952-288-572-2

15,36 €

16,90 €

Yykaakoo 3B Oppikirja

978-952-277-123-0

15,36 €

16,90 €

Matematiikka (alakoulu)

Kpl

HINNASTO

Tuote


52 HINNASTO

Tuote

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

Yykaakoo 3A Opettajan opas

978-952-288-580-7

29,09 €

32,00 €

Yykaakoo 3B Opettajan opas

978-952-277-124-7

29,09 €

32,00 €

Yykaakoo 3A Vastauskirja

978-952-288-581-4

26,36 €

29,00 €

Yykaakoo 3B Vastauskirja

978-952-277-125-4

26,36 €

29,00 €

Yykaakoo 3A Yli esteiden

978-952-288-588-3

3,18 €

3,50 €

Yykaakoo 3B Yli esteiden

978-952-277-031-8

3,18 €

3,50 €

Yykaakoo 3 Oppilaan Digireppu

978-952-277-039-4

4,03 €

5,00 €

Yykaakoo 3 Opettajan Digireppu

978-952-277-038-7

39,52 €

49,00 €

Yykaakoo 3 Opettajan digikirja (koululisenssi)

978-952-288-890-7

72,50 €

89,90 €

Neeviikuu 4A Oppikirja

978-952-277-112-4

15,36 €

16,90 €

Neeviikuu 4B Oppikirja

978-952-288-573-9

15,36 €

16,90 €

Neeviikuu 4A Opettajan opas

978-952-277-048-6

29,09 €

32,00 €

Neeviikuu 4B Opettajan opas

978-952-288-595-1

29,09 €

32,00 €

Neeviikuu 4A Vastauskirja

978-952-277-051-6

26,36 €

29,00 €

Neeviikuu 4B Vastauskirja

978-952-288-574-6

26,36 €

29,00 €

Neeviikuu 4A Yli esteiden

978-952-277-049-3

3,18 €

3,50 €

Neeviikuu 4B Yli esteiden

978-952-288-585-2

3,18 €

3,50 €

Neeviikuu 4 Oppilaan Digireppu

978-952-277-053-0

4,03 €

5,00 €

Neeviikuu 4 Opettajan Digireppu

978-952-277-052-3

39,52 €

49,00 €

Neeviikuu 5A Oppikirja

978-952-277-087-5

16,36 €

18,00 €

Neeviikuu 5B Oppikirja

978-952-277-126-1

16,36 €

18,00 €

Neeviikuu 5A Opettajan opas

978-952-277-103-2

29,09 €

32,00 €

Neeviikuu 5B Opettajan opas

978-952-277-127-8

29,09 €

32,00 €

Neeviikuu 5A Vastauskirja

978-952-277-101-8

26,36 €

29,00 €

Neeviikuu 5B Vastauskirja

978-952-277-129-2

26,36 €

29,00 €

Kpl


53 ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

Neeviikuu 5A Yli esteiden

978-952-277-102-5

3,18 €

3,50 €

Neeviikuu 5B Yli esteiden

978-952-277-128-5

3,18 €

3,50 €

Neeviikuu 5 Oppilaan Digireppu

978-952-277-105-6

4,03 €

5,00 €

Neeviikuu 5 Opettajan Digireppu

978-952-277-104-9

39,52 €

49,00 €

Neeviikuu 6A Oppikirja

978-952-277-142-1

16,36 €

18,00 €

Neeviikuu 6B Oppikirja

978-952-277-143-8

16,36 €

18,00 €

Neeviikuu 6A Opettajan opas

978-952-277-144-5

29,09 €

32,00 €

Neeviikuu 6B Opettajan opas

978-952-277-147-6

29,09 €

32,00 €

Neeviikuu 6A Vastauskirja

978-952-277-146-9

26,36 €

29,00 €

Neeviikuu 6B Vastauskirja

978-952-277-148-3

26,36 €

29,00 €

Neeviikuu 6A Yli esteiden

978-952-277-145-2

3,18 €

3,50 €

Neeviikuu 6B Yli esteiden

978-952-288-661-3

3,18 €

3,50 €

Neeviikuu 6 Oppilaan Digireppu

978-952-277-149-0

4,03 €

5,00 €

Neeviikuu 6 Opettajan Digireppu

978-952-277-150-6

39,52 €

49,00 €

LuontoOn 3 Oppilaan kirja

978-952-277-040-0

26,82 €

29,50 €

LuontoOn 3 Taitojen vihko

978-952-277-135-3

15,45 €

17,00 €

LuontoOn 3 Opettajan opas

978-952-277-136-0

36,36 €

40,00 €

LuontoOn 3 Digi (opettajan ja oppilaan koululisenssi)

978-952-288-898-3

88,63 €

109,90 €

LuontoOn 4 Oppilaan kirja

978-952-288-625-5

26,82 €

29,50 €

LuontoOn 4 Taitojen vihko

978-952-288-626-2

15,45 €

17,00 €

LuontoOn 4 Opettajan opas

978-952-288-627-9

36,36 €

40,00 €

LuontoOn 4 Digi (opettajan ja oppilaan koululisenssi)

978-952-288-899-0

88,63 €

109,90 €

LuontoOn 5 Oppilaan kirja

978-952-277-139-1

26,82 €

29,50 €

LuontoOn 5 Taitojen vihko

978-952-277-138-4

15,45 €

17,00 €

Ympäristöoppi (alakoulu)

Kpl

HINNASTO

Tuote


54 HINNASTO

Tuote

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

LuontoOn 5 Opettajan opas

978-952-277-140-7

36,36 €

40,00 €

LuontoOn 5 Digi (opettajan ja oppilaan koululisenssi)

978-952-288-900-3

88,63 €

109,90 €

LuontoOn 6 Oppilaan kirja

978-952-288-711-5

26,82 €

29,50 €

LuontoOn 6 Taitojen vihko

978-952-288-712-2

15,45 €

17,00 €

LuontoOn 6 Opettajan opas

978-952-288-713-9

36,36 €

40,00 €

LuontoOn 6 Digi (opettajan ja oppilaan koululisenssi)

978-952-288-901-0

88,63 €

109,90 €

Mennyt I Oppilaan kirja

978-952-288-244-8

21,36 €

23,50 €

Mennyt I Taitojen vihko

978-952-288-278-3

11,82 €

13,00 €

Mennyt I Opettajan opas

978-952-288-446-6

27,27 €

30,00 €

Mennyt I Digi (opettajan ja oppilaan koululisenssi)

978-952-288-902-7

88,63 €

109,90 €

Mennyt II Oppilaan kirja

978-952-288-279-0

21,36 €

23,50 €

Mennyt II Taitojen vihko

978-952-288-280-6

11,82 €

13,00 €

Mennyt II Opettajan opas

978-952-288-450-3

27,27 €

30,00 €

Mennyt II Digi (opettajan ja oppilaan koululisenssi)

978-952-288-903-4

88,63 €

109,90 €

Mennyt III Oppilaan kirja

978-952-288-281-3

21,36 €

23,50 €

Mennyt III Taitojen vihko

978-952-288-282-0

11,82 €

13,00 €

Mennyt III Opettajan opas

978-952-288-600-2

27,27 €

30,00 €

Mennyt III Digi (opettajan ja oppilaan koululisenssi)

978-952-288-904-1

88,63 €

109,90 €

Mennyt I–III Oppilaan yhteisnide

978-952-288-714-6

43,64 €

48,00 €

Me nyt I Oppilaan kirja

978-952-288-245-5

21,36 €

23,50 €

Me nyt I Taitojen vihko

978-952-288-283-7

11,82 €

13,00 €

Me nyt I Opettajan opas

978-952-288-454-1

27,27 €

30,00 €

Historia (alakoulu)

Yhteiskuntaoppi (alakoulu)

Kpl


55 ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

Me nyt I Digi (opettajan ja oppilaan koululisenssi)

978-952-288-905-8

88,63 €

109,90 €

Me nyt II Oppilaan kirja

978-952-288-284-4

21,36 €

23,50 €

Me nyt II Taitojen vihko

978-952-288-285-1

11,82 €

13,00 €

Me nyt II Opettajan opas

978-952-288-458-9

27,27 €

30,00 €

Me nyt II Digi (opettajan ja oppilaan koululisenssi)

978-952-288-906-5

88,63 €

109,90 €

Me nyt I–II Oppilaan yhteisnide

978-952-288-662-0

33,64 €

37,00 €

Vilske-aapispaketti (aapinen + tehtäväkirjat)

978-952-288-497-8

41,82 €

46,00 €

Vilske + Yykaakoo 1 -paketti (aapinen + tehtäväkirjat + Yykaakoo 1A ja 1B)

978-952-288-504-3

56,36 €

62,00 €

Vilske-lukukirjapaketti (lukukirja + taitojen vihkot)

978-952-288-724-5

41,82 €

46,00 €

Vilske Lukukirja + Yykaakoo 2 -paketti (lukukirja + taitojen vihkot + Yykaakoo 2A ja 2B)

978-952-288-725-2

56,36 €

62,00 €

Kuiske 3 (Oppilaan kirja, Taitojen vihko ja Digi)

978-952-288-889-1

24,45 €

26,90 €

LuontoOn 3 -paketti (oppilaan kirja + taitojen vihko)

978-952-288-498-5

36,36 €

40,00 €

LuontoOn 4 -paketti (oppilaan kirja + taitojen vihko)

978-952-288-726-9

36,36 €

40,00 €

LuontoOn 5 -paketti (oppilaan kirja + taitojen vihko)

978-952-288-499-2

36,36 €

40,00 €

LuontoOn 6 -paketti (oppilaan kirja + taitojen vihko)

978-952-288-727-6

36,36 €

40,00 €

Mennyt I -paketti (oppilaan kirja + taitojen vihko)

978-952-288-500-5

28,18 €

31,00 €

Mennyt II -paketti (oppilaan kirja + taitojen vihko)

978-952-288-501-2

28,18 €

31,00 €

Mennyt III -paketti (oppilaan kirja + taitojen vihko)

978-952-288-730-6

28,18 €

31,00 €

Me nyt I -paketti (oppilaan kirja + taitojen vihko)

978-952-288-502-9

28,18 €

31,00 €

Pakettitarjoukset

Kpl

HINNASTO

Tuote


56 HINNASTO

Tuote

ISBN

Hinta, veroton

Hinta, verollinen

Me nyt II -paketti (oppilaan kirja + taitojen vihko)

978-952-288-503-6

28,18 €

31,00 €

Yykaakoo 1 Oppilaan paketti (Oppikirjat A ja B + Oppilaan Digireppu)

978-952-277-130-8

30,50 €

34,00 €

Yykaakoo 2 Oppilaan paketti (Oppikirjat A ja B + Oppilaan Digireppu)

978-952-277-131-5

30,50 €

34,00 €

Yykaakoo 3 Oppilaan paketti (Oppikirjat A ja B + Oppilaan Digireppu)

978-952-277-132-2

30,50 €

34,00 €

Neeviikuu 4 Oppilaan paketti (Oppikirjat A ja B + Oppilaan Digireppu)

978-952-277-133-9

31,41 €

35,00 €

Neeviikuu 5 Oppilaan paketti (Oppikirjat A ja B + Oppilaan Digireppu)

978-952-277-134-6

31,41 €

35,00 €

Neeviikuu 6 Oppilaan paketti (Oppikirjat A ja B + Oppilaan Digireppu)

978-952-288-733-7

31,41 €

35,00 €

Kpl

LISÄTIETOA PAKETTITARJOUKSISTA

WWW.EDUKUSTANNUS.FI


MUISTIINPANOT

57


MUISTIINPANOT

58


MUISTIINPANOT

59


Edukustannus Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy Itälahdenkatu 27 A 00210 Helsinki +358 (0)9 6877 4545 edukustannus.fi | lastenkeskus.fi facebook.com/edukustannus instagram.com/edukustannus


61 NEEVIIKUU

VÃ&#x201E;RIT C 100 M 57 Y 12 K 66

C 0 M 100 Y 50 K 0

C 40 M 0 Y 89 K 0

C 0 M 48 Y 99 K 0

C 86 M 8 Y 0 K 0

C 70 M 100 Y 0 K 0

C 70 M 0 Y 50 K 0

C 0 M 10 Y 100 K 0

Edukustannus: esiopetus ja alakoulu 2018–2019  
Edukustannus: esiopetus ja alakoulu 2018–2019  
Advertisement