Page 1

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน สําหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2556

พ.ศ. 2557

พ. 15 พ.ค.56

-

-

พ. 15 - อ. 28 พ.ค. 56

อ. 8 - อ. 22 ต.ค. 56

-

พ. 15 - อ. 28 พ.ค. 56

อ. 8 - อ. 22 ต.ค. 56

อ. 11 - ศ. 21 มี.ค. 57

พ. 15 - อ. 28 พ.ค. 56

อ. 8 - อ. 22 ต.ค. 56

อ. 11 - ศ. 21 มี.ค. 57

พ. 15 - อ. 28 พ.ค. 56

อ. 8 - อ. 22 ต.ค. 56

อ. 11 - ศ. 21 มี.ค. 57

วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารล่าช้า (นิสิตจะต้องชําระเงิน

พ. 29 พ.ค. - พฤ. 13 มิ.ย.56

พ. 22 - พฤ. 7 พ.ย. 56

ส. 22 มี.ค.-พฤ. 3 เม.ย.57

ผ่านธนาคาร ก่อน 1 วัน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ในช่วงลงทะเบียนล่าช้า)

(ลงทะเบียน 8 - 14 มิ.ย.56)

กําหนดการ 

วันสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาก สอท.

นิสิตที่มีเหตุจําเป็น ขอผ่อนผันชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ทําคําร้องผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี และนําส่งกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)

นิสิตที่มีหนี้สิ้นค้างชําระ เนื่องจากกู้กองทุนกู้ยืมไม่พอ หรือขอผ่อนผันไว้ ให้ดําเนินการชําระเงินให้เสร็จสิ้นที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)

วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารของนิสิตระบบเหมาจ่าย (นิสิตชําระเงินผ่านธนาคาร ช่วงนี้ สามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตาม วัน เวลา ที่กําหนดให้ดูจาก Website : https://webregis.ku.ac.th)

นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.00 ให้พบ อาจารย์ที่ปรึกษาปลดล็อคตามประกาศหน้า Web https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/

วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web นิสิตตั้งแต่รหัส 49-53 (ปี 4 ขึ้นไป) ที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว

(ลงทะเบียน 2 -8 พ.ย. 56) (ลงทะเบียน 29 มี.ค.-4 เม.ย.567

พฤ. 30 พ.ค.56

พฤ. 24 ต.ค. 56

จ. 24 มี.ค.57

กองบริการการศึกษา

ศ. 25 - ส. 26 ต.ค. 56

พฤ. 27 - ศ. 28 มี.ค. 57

ศ. 31 พ.ค. - ส.1 มิ.ย.56

อา. 27 - จ. 28 ตค. 56

อ. 25 มี.ค. 57

อา. 2 - จ.3 มิ.ย.56

อ. 29 - พ. 30 ต.ค. 56

พ. 26 มี.ค. 57

- 08.30 - 17.00 น. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตามวัน เวลา ที่กําหนดให้ - 17.00 - 07.00 น. (วันรุ่งขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับปี 4 ขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลาในวันนั้น 

วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับนิสิตรหัส 56 (ปี 1) ที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว - 08.30 - 17.00 น. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตามวัน เวลา ที่กําหนดให้ - 17.00 - 07.00 น. (วันรุ่งขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web

(กําแพงแสน) ดําเนินการลงทะเบียนให้

สําหรับปี 1 ที่ยังไม่ได้ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลา 

วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับนิสิตรหัส 54 (ปี 3) ที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว (ก่อน 1 วันทําการ) - 08.30 - 17.00 น. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตามวัน เวลา ที่กําหนดให้ - 17.00 - 07.00 น. (วันรุ่งขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับปี 3 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลาในวันนั้น

วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับนิสิตรหัส 55 (ปี 2) ที่ชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว (ก่อน 1 วันทําการ) - 08.30 - 17.00 น. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ตามวัน เวลา ที่กําหนดให้ - 17.00 - 07.00 น. (วันรุ่งขึ้น) ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับปี 2 ที่ยังไม่ได้ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลา


2

กําหนดการ

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2556

พ.ศ. 2557

โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง

จ. 3 มิ.ย. 56

-

-

นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าหอพัก

จ. 3 มิ.ย. 56

-

-

วันรายงานตัว (ส่งเอกสารมอบตัวนิสิต และทําบัตรประจําตัวนิสิต) รหัส 56 (ปี 1)

อ. 4 มิ.ย.56

-

-

โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ (ปี 1)

5-7 มิ.ย. 56

-

-

นิสิตชั้นปีที่ 1 ตรวจสุขภาพ

5-7 มิ.ย. 56

-

-

วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สําหรับนิสิตที่ชําระเงินผ่านธนาคาร ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

พฤ. 6 มิ.ย.56

พฤ. 31 ต.ค. 56

ส. 29 มี.ค. 57

(ระบบยังล็อคเงื่อนไขสาขาวิชา) 

(ภาคฤดูร้อนไม่มีล็อคสาขา)

วันเริ่มการ Add - Drop เพื่อเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web

พฤ. 6 มิ.ย.56

พฤ. 31 ต.ค. 56

(ระบบยังล็อคเงื่อนไขสาขาวิชา)

ส. 29 มี.ค. 57 (ภาคฤดูร้อนไม่มีล็อคสาขา)

วันลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสาขาวิชา (ปลดล็อคสาขา)

ส. 8 มิ.ย.56

ส. 2 พ.ย.56

-

วันเริ่มลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่าน Web (นิสิตเหมาจ่ายต้องชําระเงินก่อน 1 วัน)

ส. 8 มิ.ย.56

ส. 2 พ.ย.56

-

วันเริ่มขอเปลี่ยนแปลง Add - Drop ที่ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web (ปลดล็อคสาขา)

ส. 8 มิ.ย.56

ส. 2 พ.ย.56

-

วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)

จ. 10 มิ.ย.56

จ. 4 พ.ย.56

จ. 31 มี.ค. 57

วันส่งเอกสารมอบตัวนิสิตปี 1 ที่ยังส่งเอกสารไม่ครบถ้วนที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)

จ. 10-ศ. 14 มิ.ย.56

-

-

วันสุดท้ายการชําระเงินผ่านธนาคาร

พฤ. 13 มิ.ย.56

พฤ. 7 พ.ย.56

-

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่าน Web

ศ. 14 มิ.ย.56

ศ. 8 พ.ย.56

ศ. 4 เม.ย.57

วันสุดท้ายของการ Add – Drop เพื่อเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web

ศ. 14 มิ.ย.56

ศ. 8 พ.ย.56

ศ. 4 เม.ย.57

วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน สําหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษา

ศ. 14 มิ.ย.56

ศ. 8 พ.ย.56

ศ. 4 เม.ย.57

ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2556

ภาคต้น 2556

จ. 17 มิ.ย.56

จ. 11 พ.ย.56

ศ. 4 เม.ย.57

จ. 17-ศ. 21 มิ.ย.56

จ. 11 - ศ. 15 พ.ย.55

ศ. 4 เม.ย.57

-

อ. 12 พ.ย.56

-



วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า

วันลงทะเบียนเรียนและชําระเงินล่าช้า (คิดค่าปรับ)

วันจัดงานสถาปนาวิทยาเขต

วันรับใบเสร็จรับเงิน หรือใบลงทะเบียนเรียน (KU2) ผ่านระบบ online

พ. 19 มิ.ย. 56

พ. 13 พ.ย.56

ศ. 11 เม.ย.57

วันคัดชื่อออกสําหรับนิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2556

จ. 1 ก.ค. 56

จ. 25 พ.ย.56

-

วันบันทึกขอจบการศึกษาผ่าน Web สําหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา

จ. 1- ศ. 19 ก.ค. 56

จ. 25 พ.ย.-ศ. 6 ธ.ค.56

จ. 7- ศ. 11 เม.ย.57

พฤ. 27 มิ.ย. 56

-

-

จ. 8-พ. 10 ก.ค. 56

จ. 2-พ. 4 ธ.ค. 56

-

จ. 22 ก.ค.56

จ. 9 ธ.ค.56

พ. 16 เม.ย.57

จ. 22 ก.ค.-ศ. 2 ส.ค.56

จ. 9-ศ. 20 ธ.ค.56

-

พฤ 1 - จ. 5 ส.ค. 56

-

-

-

อา. 1 - อ. 10 ธ.ค.56

-

ส. 10 - อา. 18 ส.ค. .56

ส. 4 - อ. 12 ม.ค. 57

-

จ. 12 ส.ค.56

-

-

ในภาคการศึกษานั้นๆ ที่ http://regis.ku.ac.th/request/ และหลังบันทึกเสร็จ ให้พิมพ์เอกสารใบขอจบส่งคณะ 

วันไหว้ครู

วันงดเรียนบางรายวิชาผ่าน Web โดยไม่บันทึกคําว่า W ในใบรายงานผลการศึกษา และพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการส่งใบขอจบล่าช้า

นิสิตกรอกแบบประเมินอาจารย์ ผ่าน Web ครั้งที่ 1

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)

งานเกษตรกําแพงแสน

วันสอบกลางภาค

กิจกรรมปลูกข้าววันแม่


3

กําหนดการ 

อาจารย์ดูสรุปผลการประเมิน ผ่าน Web ครั้งที่ 1

วันงดเรียนบางรายวิชาผ่าน Web โดยบันทึกคําว่า W ในใบรายงานผลการศึกษา

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2556

พ.ศ. 2557

อ. 20 ส.ค.56

อ. 7 ม.ค.57

-

ศ. 30 ส.ค. - อา. 3 ก.ย. 56

อ. 14-ศ. 17 ม.ค.57

จ. 5-อ. 6 พ.ค.57

และพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

(ภาคฤดูร้อน Drop ไม่ติด W)

นิสิตกรอกแบบประเมินอาจารย์ ผ่าน Web ครั้งที่ 2

จ. 16-อา. 29 ก.ย.56

จ. 17 ก.พ. - อา. 2 มี.ค. 57

-

จ. 16-อา. 29 ก.ย.56

จ. 17 ก.พ. - อา. 2 มี.ค. 57

-

อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเอง ผ่าน Web วันสุดท้ายของการสอน

ศ. 27 ก.ย.56

ศ. 28 ก.พ. 57

ศ. 9 พ.ค.57

วันสุดท้ายของการส่งใบขอจบล่าช้าถึงกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)

ศ. 27 ก.ย.56

ศ. 28 ก.พ. 57

ศ. 9 พ.ค.57

วันสอบไล่

จ. 30 ก.ย. - 11 ต.ค. 56

จ. 3 - 14 มี.ค. 57

ส. 10 - 12 พ.ค. 57

วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)

จ. 14 ต.ค.56

จ. 17 มี.ค.57

อ. 13 พ.ค.57

วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์ (คะแนน I,N)

จ. 14 ต.ค.56

จ. 17 มี.ค.57

-

(ภาคปลาย 2555

(ภาคต้น 2556)



หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ 

และภาคฤดูร้อน 2556 

วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่



อ. 22 ต.ค. 56

อ. 25 มี.ค.57

พฤ. 22 พ.ค. 57

อาจารย์ดูสรุปผลการประเมิน ผ่าน Web



อ. 22 ต.ค. 56

อ. 25 มี.ค.57

-

กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 18 ก.ค. 56

Cal 56  

ปฏิธินการศึกษา

Cal 56  

ปฏิธินการศึกษา

Advertisement