Page 1

วิธีการใช้งาน นาย ณัฐพล เผือกเจียม ห้อง 01 รหัส 5541120089


FaceMorpher โดย Luxand การพัฒนาเป็ นซอฟต์แวร์ท่ดี ีใบหน้ า morphing และยังสามารถ morph ภาพอื่น ๆ. ซอฟต์แวร์น้ ีเป็ นไป โดยอัตโนมัติในการรับรู้ภาพที่คุณนาเข้ าและใบหน้ าและวิธอี ตั โนมัติตรวจพบว่า คุณสามารถ morph ภาพของคุณ, กระโดดเริ่มต้ นการสร้ างของคุณ. คุณ สามารถตั้งค่า morphing จุดตัวเองเช่นกัน. คุณสมบัติยอดเยี่ยม: * ง่ายต่อการทางาน * สร้ าง morphs คุณภาพสูงสาหรับทุกภาพใบหน้ าของคุณ * คุณสามารถ morph เพียงสองภาพใบหน้ า, หรือจานวนของพวกเขา FaceMorpher จะอัตโนมัติตรวจหารูปแบบบนใบหน้ าคุณป้ อนเพื่อ สร้ างความสะอาดโปรแกรม. สละเวลาที่จะใส่ในจุดบนภาพแต่ละภาพอาจจะ เป็ นกระบวนการที่ยาก. Thankfully, โปรแกรมนี้จะใช้ เวลาทางานเดา ออกจากการสร้ างคุณภาพสูง Morph. โปรแกรมทางานได้ ดีท่สี ดุ กับภาพหัว โดยตรง, และแปรเปลี่ยนสาเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง.


หากคุณต้ องการที่จะแก้ ไข morphs ของคุณ, คุณสามารถใช้ ฟังก์ชันการ เพิ่มประสิทธิภาพหลาย. โหมดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ งานที่ช่วยให้ คุณ สามารถตรวจสอบวิธกี ารที่ดีในตาแหน่งของจุดบนภาพที่สอดคล้ องกับแต่ละอื่น ๆ. Perfecting ตาแหน่งนั้นจะทาให้ โปรแกรมของคุณดูเป็ นธรรมชาติมาก ขึ้น. เครื่องมือในการแก้ ไขอื่น ๆ จะถูก จากัด ด้ วยโปรแกรมนี้.มันจะมีดีท่มี ี เครื่องมือเช่นพืชหรือปรับขนาดเพื่อให้ แน่ใจว่าภาพที่เราต้ องการที่จะ แปรเปลี่ยนจับคู่. FaceMorpher เป็ นเรื่องง่ายที่จะใช้ สาหรับ morphing ภาพของ ใบหน้ า. ถ้ าคุณกาลังใช้ ภาพที่แตกต่าง, แต่, คุณจะต้ องตั้งทุกจุด morphing ตัวเองเพื่อให้ ได้ รับเรียบแปรเปลี่ยน. morphs ดีท่สี ดุ คือ คนที่เกี่ยวข้ องกับใบหน้ าของมนุษย์และภาพของใบหน้ าของสัตว์.


ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมนี้เป็ นเรื่องง่ายที่. อย่างไรก็ตาม, เมื่อเรา พยายามที่จะเปิ ดโปรแกรม, มันทาให้ เราเกิดข้ อผิดพลาด. เราหวังว่านี้เป็ นเรื่อง ที่แยกมากกว่าข้ อบกพร่องในเวอร์ชันที่ดาวน์โหลดจากโปรแกรมของพวกเขา. การติดตั้งและการติดตั้งโปรแกรมจะยุ่งยาก. เอกสารความช่วยเหลือ FaceMorpher จะถูก จากัด. เว็บไซต์ของพวก เขามีการสนับสนุนคาถามที่พบบ่อยและอีเมล์. ส่วนคาถามที่พบบ่อยไม่สามารถ ตอบทุกคาถามและการสนับสนุนทางอีเมลของคุณมักจะมีเวลาตอบสนองที่มี ความยาว. สรุป: ถ้ าคุณต้ องการ morphing ซอฟต์แวร์ท่ดี ีมากที่ morphing ใบหน้ า , FaceMorpher เป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับคุณ. หากคุณกาลัง morphing ภาพอื่น ๆ, คุณอาจต้ องการตรวจสอบออก FantaMorph.


ควรหารูปที่มลี ักษณะใกล้ เคียงกัน รูปที่ออกมาจะเมริชกันได้ พอดี

• เมือ่ โปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีโปรแกรมไฟล์เพิม่ ขึ้ นมาใน All Programs • ให้เข้าไปคลิกที่ FaceMorpher Lite ตามรูปที่ 5 • หน้าแรกของโปรแกรมจะแบ่งเป็ น 3 กรอบ ให้คลิก Open กรอบเล็กที่ 1 เพือ่ ไปเลือกรูปทีเ่ ตรียมไว้ (รูปที่ 1) รูปทีเ่ ลือกจะแสดงในกรอบใหญ่ • คลิก Open กรอบเล็กที่ 2 เลือกรูปที่ 2 • แล้วคลิกที่ Play ภาพในกรอบใหญ่จะค่อยๆ เปลีย่ นหน้าทั้งสองกลายเป็ น หน้าใหม่ ตามจานวนเฟรมทีก่ าหนดคือ 20 (ซึ่งเราสามารถปรับเพิม่ หรือลดได้ เอง) • ถ้าต้องการปรับเปลีย่ นตาแหน่งของจุดควบคุมบนใบหน้า และควบคุมการ ทางานเองก็คลิกที่ Manual Enhancement ข้อดีของการควบคุมให้ทางานแบบค่อยๆ เปลีย่ นเป็ นสเตปเช่นนี้ สามารถ นามาใช้เป็ นแนวทางเรียนรูแ้ ละการแก้ไขรูปทรงของใบหน้า และการแต่งหน้าได้ เป็ นอย่างดี


คลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ http://www.facemorpher.com/

คลิกเข้าไปดูวิดีโอคลิปตัวอย่างใน Youtube http://www.youtube.com/watch?v=nUDIoN_Hxs

FaceMorpher  

นายณัฐพล เผือกเจียม ห้อง 01 รหัส 5541120089

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you