Page 1


Portrait Professional Portrait Professional อัพเดทเวอร์ ชนั ล่าสุ ด 10.7.2 โปรแกรมช่วยให้สามารถ ปรับปรุ งรู ปถ่ายของ ให้สวยงามและดูดีที่สุด เช่นมุมของตาและขอบของริ มฝี ปาก เพิ่ม ใบหน้าและเส้นผม แก้ไขแสงและการแต่งหน้าลบสิ ว การแก้ไขปั ญหาสิ ว เช่นจุดหรื อ สิ ว ลดและลบริ้ วรอย ตกแต่งรู ปร่ างสี ตาและปากให้คมชัด ปรับแสงบนใบหน้า และ เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพอื่นๆ อีกมากมาย เพียงแค่กาหนดบริ เวณที่ตอ้ การตัดแต่ง จากนั้น โปรแกรมจะจัดการให้อตั โนมัติ โดยไม่จาเป็ นต้องมีทกั ษะทางศิลปะ ก็สามารถตกแต่ง รู ปให้ออกมาดูดีไร้ที่ติได้


วิธีการติดตั้ง

1. หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม Portrait Professional 10.7.2 กันไป แล้วนะครับ มาทาความรูจ้ กั กับโปรแกรม โดยคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อทาการติดตั้ง โปรแกรม


2. คลิกเลือกที่ปุ่ม I accept the agreement (ตามลูกศรด้านบน) จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อทาการติดตั้งโปรแกรมต่อไป..


3. เลือกที่อยูข่ องไฟล์ (โดยปกติแล้วโปรแกรมจะถูกติดตั้งที่ไดร์ C:/Program Files/Portrait Professional 10 Trial) แล้วคลิกที่ปุ่ม Next


4. ขั้นตอนสุดท้ายคลิกเลือกที่ปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้ นขั้นตอนการติดตั้ง โปรแกรม Portrait Professional 10.7.2


รู ปแบบหรื อลักษณะของโปรแกรม Portrait Professional 10.7.2


คู่มือการใช้โปรแกรม Portrait Professional 10.7.2  

นางสาวกุลยาพร พรประสิทธิ์ 5541120164 กลุ่ม 01

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you