Page 1

隆 Nol oSab铆 a! s e mana5

re gre s oacl as e scon e ducat rachos Conoce

C贸mos e runbue nal umno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las cual i dade s de un mae s t roe xi t os o

l e e S o b r e e lt rab aj oe ne qui p o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l as oci e daddel a i nf ormaci 贸n

Cons e j os

mip ri me racomp ut adora


re gre s oacl as e scon e ducat rachos LaS ec r et ar í adeEs t adodelDes pac hoPr es i denc i al ,at r av ésdelComponent enúmer oI I I“I nt r oduc c i óndel ast ec nol ogí aspar ael Mej or ami ent ode l aEduc ac i ón”delPr ogr amaEDUCATRACHOS ,unav ezmás , pr es ent as u nuev aedi c i ón 2014delBol et í n Educ at i v o¡ No l oS abí a!que des de elaño 2013 ha pr es ent ado alpr of es or ado yal umnado una nuev a maner a de adqui r i r i nf or mac i óneduc at i v a.Enes t eaño2014quer emosc omenz arc onunaBi env eni daaqui eness onpar t ef undament alenelpr oc es o educ at i v o( Al umnos ,Doc ent es ,Padr esde Fami l i a yc omuni dad) ;br i ndándol es c ons ej osút i l espar as egui rut i l i z ando l as t ec nol ogí asdel asi nf or mac i ónyc omuni c ac i ónc onl aut i l i z ac i óndel osdi f er ent esequi post ec nol ógi c osqueEDUCATRACHOS br i ndaal osbenef i c i adosybenef i c i adasani v elnac i onal ,esdec i r ,amásde85mi lni ñasyni ños ;yf i nal ment ei nf or mac i ónque s er áút i lpar aquemant engamoselopt i mi s moyl ahumi l dadpar ac ont i nuarc onl aens eñanz adel ast ec nol ogí asenl aeduc ac i ón nac i onal .


Pag.4


l e eSob re E

LaSoc i e dad del a I nf orma c i ón

S i g ni f i c aque. . . “ . . . l a sf uen t esdeeduc a c i ónyl af or ma c i ón

lpr i meri nf o r medelF o r odel aS o c i eda ddel a I nf o r ma c i ó n( 1 9 9 6 ) es c l a r oa lr es pec t o :" L a S o c i eda ddel aI nf o r ma c i ó ndebec o nv er t i r s eenl a ' s o c i eda d dela pr endi z a j e per ma nent e' ,l o que s i g ni f i c a que l a sf uent es de educ a c i ó nyl a f o r ma c i ó n deben ex t ender s e f uer a de l a s i ns t i t uc i o nes educ a t i v a st r a di c i o na l es ha c i a el ho g a r ,l a c o muni da d, l a s empr es a sy l a s c o l ec t i v i da des s o c i a l es .L a s pr o f es i o nes de l a ens eña nz anec es i t a na y udapa r aa da pt a r s eal a nuev as i t ua c i ó nya pr o v ec ha rpl ena ment ees t a s nuev a spo s i bi l i da des "( F o r odel aS o c i eda ddel a I nf o r ma c i ó n, 1 9 9 6 : 7 ) .

debenex t ender s ef uer adel a si ns t i t uc i ones educ a t i v a st r a di c i ona l esha c i aelhog a r ,l a c omun i da d ,l a sempr es a syl a sc ol ec t i v i da des s oc i a l es . . . ”

Apr endi z aj e per manent e

ypr o pi c i a r

Ay udapar a adapt ar s e

E nl aS o c i eda ddel aI nf o r ma c i ó n,po rt a nt o ,el a pr endi z a j es er ál aba s e queper mi t i r áeldes a r r o l l oyelpr o g r es odel a ss o c i eda des ,po rl oque l a spo l í t i c a seduc a t i v a squef a v o r ez c a ns i s t ema sdef o r ma c i ó nper ma nent et endr á nunpa pelc r uc i a l ,ydeber á na t endera l ai g ua l da dde o po r t uni da desde l o sdi f er ent ess ec t o r espo bl a c i o na l es ,a t endi endo pr i nc i pa l ment e a l o s má s des f a v o r ec i do s s o c i a l ment e.

E s t ea pr endi z a j e,po rt a nt o ,nos epr o duc eenuna et a pac o nc r et adel av i da ,s i noques epr ec i s aun " a pr endi z a j eper ma nent e" ,al ol a r g odet o dal av i da . Co mos eña l aZa ba l z a( 2 0 0 0 :1 6 5 ) ,hemo sc o nv er t i do " l aa g r a da bl e ex per i enc i ade a pr endera l g o nuev o c a dadí aenuni nex c us a bl epr i nc i pi odes uper v i v enc i a "

Vi s i t a ht t p: / / www. i t u. i nt / ws i s / i ndex es . ht ml yc o no c e má sa c er c a Cumbr e Mundi a ls o br el aS o c i eda dde l aI nf o r ma c i ó n.

Pag.5


l e e + Sob re Tr abaj arenequi pos uponec ompar t i rei nt er c ambi ari deasei nf or mac i ón,as íc omo as umi r di f er ent es ni v el es de i nt er dependenc i a,

Trab aj oe ne qui p o

di s t i ngui endo l osmoment osen que hemosde s eraut ónomosy aquel l osenl osquenosc or r es ponde c ompar t i r ,o t ener una s ol a v oz ,en f unc i ón de l ast ar easypr obl emasques epl ant ean.Tr abaj arenequi pot ambi énqui er edec i rt eneres t r at egi asquenosay uden adet ec t ar ,anal i z aryc ombat i rr es i s t enc i asyobs t ác ul osenelc ampo educ at i v o.

Unt r abaj oenequi pobi enes t r uc t ur ados er ánoúni c ament emásef ec t i v o,s i not ambi énmásagr adabl e,gener andounc l i madet r abaj o pos i t i v oquef av or ez c al amot i v ac i ón,l a aut oes t i mayl as at i s f ac c i ónenelt r abaj o.Tambi énof r ec er áunav i s i ón i nt er na y ext er na de uni dad c on c apac i dad r ealde ac t uarde f or mauni t ar i aei nt er dependenc i ar ec í pr oc a. Par t i c i parenl ages t i óndel aes c uel a,porot r ol ado,s uponequeelpr of es or adoas umaelc ent r oens uc onj unt o,ynos ol oelaul ac omo par t edes uc ont ext odet r abaj o. S i gni f i c ai nv ol uc r ar s e en l ael abor ac i ón ydes ar r ol l ode un pr oy ec t oc omúnypar t i c i parenl ac ons t r uc c i óndepol í t i c asi ns t r uc c i onal es ,l aadmi ni s t r ac i óndel osr ec ur s osyen l ac oor di nac i óndeac t i v i dades ,i nc l uy endol oss er v i c i osext r aes c ol ar es ,elbar r i o,l as as oc i ac i onesdepadr es ,et c . ,def or mar es pons abl e,c onelf i ndec r earunac ul t ur ade c ent r os ól i da.

Pag.6


TI C

Last e c nol ogí ase nl ae duc ac i ón

LasTec nol ogí asdel aI nf or mac i ónyl aComuni c ac i ón( TI C)puedenc ont r i bui ralac c es ouni v er s aldel aeduc ac i ón,l a i gual dadenl ai ns t r uc c i ón,elej er c i c i odel aens eñanz ayelapr endi z aj edec al i dad;eldes ar r ol l opr of es i onaldel osdoc ent es ,as íc omo a l a ges t i ón,di r ec c i ón y admi ni s t r ac i ón másef i c i ent edels i s t emaeduc at i v o. Lai nf or mac i ónyl asc omuni c ac i onesdannombr eaes t ost i empos . Lasr el ac i oness oc i al es ,ec onómi c asypol í t i c as ,l oss aber es ,nues t r aper c epc i óndel ar eal i dadydenos ot r osmi s mos , t odoes t áhoyc onf i gur adoporl asc omuni c ac i ones .Eli mpac t odel aS oc i edaddel aI nf or mac i óns obr el aEduc ac i óny l aFor mac i ónesdi r ec t o,as íl os eñal anl osdi v er s osdoc ument os ,es t udi os ,c ongr es os ,et c .aus pi c i adosporl aUni ónEur opeas obr el aS oc i edaddel aI nf or mac i ón.Comos es eñal aenel" Li br obl anc os obr el aeduc ac i ónyl af or mac i ón"de l aComi s i ónEur opea( 1995) ,l as oc i edaddelf ut ur os er áunas oc i edaddelc onoc i mi ent oenl aque" Laeduc ac i ónyl af or mac i óns er án,másquenunc a,l ospr i nc i pal esv ec t or esdei dent i f i c ac i ón,per t enenc i aypr omoc i óns oc i al .At r av ésde l aeduc ac i ónyl af or mac i ón,adqui r i dasenels i s t emaeduc at i v oi ns t i t uc i onal ,enl aempr es a,odeunamaner amási nf or mal ,l osi ndi v i duoss er ándueñosdes udes t i noygar ant i z ar áns udes ar r ol l o"( Comi s i ónEur opea,195:16) .

Almi s mot i empoques edes t ac aeli mpor t ant epapelqueelc onoc i mi ent oyel apr endi z aj et i enenenl aS oc i edaddel aI nf or mac i ón,s er es al t al ai mpor t anc i a delapr endi z aj eal ol ar godet odoelpr oc es ov i t al ,di f er enc i ándos edosf as es enes t epr oc es o:

Unapr i mer af as ec ent r adaenl aadqui s i c i ónde unac ul t ur agener al ,ques eauni ns t r ument opar al a c ompr ens i óndelmundo,yl abas eenl aques es us t ent enf ut ur ases pec i al i z ac i onesyapr endi z aj es . Una s egunda f as e en l a que s e debe pr oduc i r un ac er c ami ent o ent r el asi ns t i t uc i onesf or mat i v as yelmundo pr of es i onal( empr es as ,or gani z ac i ones , et c . ) ,c on elf i n de des ar r ol l arapt i t udespar a el empl eoyl aac t i v i dadpr of es i onal .

Pag.7


Re gre s oacl as e s conmicomp ut adora


Re gre s oacl as e s Un nuevo año académi co ( 2014)hacomenzado en nues t r o paí s ,donde muchas r ef or maseducat i vass e i mpl ement ar án par aelf or t al eci mi ent o de l aeducaci ón bás i caymedi adelpaí s .Es t asr ef or maseducat i vass i ndudaal gunas oni mpor t ant es cambi os par a el f or t al eci mi ent o de l a educaci ón hondur eña.

Es t asr ef or masvi enenai ncr ement arelni velder es pons abi l i dadycompr omi s oque t endr án t odos l os act or es i mpl i cados di r ect aei ndi r ect ament e en elpr oces o educat i vo,t aleselcas odel osdocent es ,al umnos ,padr esdef ami l i a,comuni dady elmi s mogobi er no de l aRepúbl i cade Hondur as .Elgobi er nodel ar epúbl i cades de elaño 2011 ha ut i l i zado de maner a ef ect i va un mecani s mo que ha dado como r es ul t adol adot aci ónei mpl ement aci óndel ast ecnol ogí asal aeducaci ónencent r os educat i voses t at al esdelpaí s ,t aleselcas odelPr ogr amaEDUCATRACHOS.Úni co pr ogr amadet ecnol ogí aeducat i vaquehabenef i ci adoamásde 80, 000ni ñasyni ños ent odoelt er r i t or i odelpaí s ; i ni ci at i vadelGobi er nodeUni dadyReconci l i aci ón Naci onalquepr es i deelPr es i dent eLi c.Por f i r i oLoboSos a,Des i gnadaPr es i denci al Li c.Mar í aAnt oni et aGui l l éndeBogr ányelMi ni s t r odeEducaci ónDr .Mar l onEs cot o. Junt o a es t as r ef or mas educat i vas par a es t e año 2014, s e es per a que l os docent es s i gan des empeñando s u papelpr ot agóni co en s ul abor pedagógi ca, haci endo us o de t odas l as her r ami ent as que el Gobi er no l e pr ovee, es pecí f i cament e de l as comput ador as en s us di s t i nt os model os y t abl et as el ect r óni cas . La cons t ant e capaci t aci ón s obr e l as t ecnol ogí as apl i cadas en educaci óns er áuncompr omi s odel asyl osdocent es .Losal umnosas i mi s mot i enen gr an r es pons abi l i dad ya que t odoses t oscambi oss on r eal i zadosdemaner aque el l asyel l os( al umnos )t enganunamej oreducaci ónydeber ándeus arent i empos de cl as eyl i br e es t a her r ami ent at ecnol ógi ca con ayuda de s u pr of es or .

XO

msiClassmate

tablet

Pag.8


Cons e j os ut i l e s p arae lus ode mip ri me ra comp ut adora Par at odasyt odos ,elpr i merdí adec l as eesdi v er t i doymuy es per ado,porels i mpl ehec hoquehaymuc hasexpec t at i v as dec ómos ev aades ar r ol l arl ac l as e,c ómov as erelnuev o maes t r o( a)yquév anaapr ender .Ent onc es ,eldoc ent edebe es t arpr epar ado en t odosl oss ent i dos( pr of es i onaly per s onal ) . Par aes t o,damosal gunosc ons ej osques er án út i l espar ael

Cui dar elequi po de gol pes y dañosdur ant es u us o.No mani pul aral i ment os ,bebi das ni mat er i al es que puedan det er i or ar el equi po t ec nol ógi c o.

doc ent eyal umnoalmoment odev ol v eraut i l i z arelequi po t ec nol ógi c o: Ac t i v arl ac omput ador as egúnel pr oc edi mi ent o i ndi c ado, per i ódi c ament e debes erc onec t adaal ar edes c ol ar .

Hac er us o de l os pr ogr amas y s er v i c i os que t r ae i ns t al ado l ac omput ador a, en es t e c as o l a I nt er f az S ugar y l a apl i c ac i ón deEDUCATRACHOS ALUMNOSyc ons ul t arant esdeus ar l os . Ut i l i z arl ac omput ador apr i nc i pal ment epar at r abaj os educ at i v osypar al ac omuni c ac i ónent r edoc ent esy c ompañer osdec l as e.

S il abet ar í adel ac omput ador at i enec ar ga,no esnec es ar i oc onec t ar l aal ac or r i ent e. Conec t al abat er í aalt omac or r i ent e uni c ament ec uandoés t ay anot engac ar ga,as i ay udar ásaquel abat er í adur emás .

Us arl ac omput ador ade maner a c ompar t i dac ons usc ompañer os , par a f oment ar el t r abaj o en equi po.

Pag.9


l a comp ut adora e ne laul a LasTecnol ogí asde l ai nf or maci ónycomuni caci ón of r ecenal os docent es l a pos i bi l i dad de r epl ant ear s e l as act i vi dades t r adi ci onal esdeens eñanza,par aampl i ar l asycompl ement ar l as con nuevas act i vi dades y r ecur s os de apr endi zaj e.

Podr í amoshabl ardel apos i bi l i daddeut i l i zarunagr ancant i dad der ecur s osdi gi t al esdi s poni bl es ,t ant oel abor adosporempr es as comer ci al es como por l os pr opi os pr of es or es ,r ef i r i éndonos es peci al ment eal s of t war e educat i vo,aunquepodr í ahabl ar s e t ambi éndeot r osobj et osdeapr endi zaj e.Enes t osmoment oss e puedenencont r armat er i al ess obr et odasl asár eascur r i cul ar es , ymuchosdeacces o gr at ui t o, a nues t r adi s pos i ci ón en l os pr i nci pal espor t al eseducat i vos .Per o ademásr es ul t a de gr an i nt er ésl apos i bi l i dadder eal i zarnues t r ospr opi osmat er i al eso s of t war eeducat i voaj us t adosconpr eci s i ónanues t r osobj et i vos yneces i dadescur r i cul ar es .Podr í amosr ef er i r nosaquíalus ode apl i caci onesgenér i cas( pr oces ador esdet ext o,pr es ent aci ones , hoj as de cál cul o,pr ogr amas de di buj o,edi ci ón de ví deo, …)

Pag.10


e lb ue n doce nt e quéhac eaunb ue ndoc e nt e

S epr oponemet aspar aélyhac i a s usal umnos . Ti eneobj et i v osc l ar os .

I nt ent a una yot r av ezal go quey apar ec í aper di do. Mot i v aas uses t udi ant es . I nv es t i ga.

Ti enebuenasr el ac i ones i nt er per s onal esc ons usal umnosy padr esdef ami l i a.

S i empr e es t á bus c ando maner as de mej or ar s us pr ác t i c as doc ent es y per f ec c i onar l as c ompet enc i aspr of es i onal es .

Pag.11


cual i dade s caract e ri s t i cas i de nt i f i candoalmae s t ro e xi t os o Losmaes t r oshant eni dounagr anr es pons abi l i dads oc i alc onl aeduc ac i óndeni ños ,j óv enesyadul t os ;hoyendí a enl as oc i edaddelc onoc i mi ent oydel ai nf or mac i ón s e es per a que es t én más di s pues t os a pr of es i onal i z ar s e yc apac i t ar s ec ons t ant ement e par a enf r ent ar de maner a pos i t i v al os gr andes des af í os en educ ac i ón. Elper f i ldes eadodelbuendoc ent ev aadependerdev ar i osf ac t or es ,per ol omási mpor t ant eeseldes eodeél mi s moens uper ar s eens usr es pons abi l i dadesyc ompr omi s osc onl aens eñanz a.Ac ont i nuac i óndet al l amosc i er t as c ar ac t er í s t i c asy c ual i dades que s e es per as ea el des eado par a al c anz ar el per f i li dóneo yes t abl e:

Car ac t er í s t i c as Per s onal es

Ent us i as mo. Humi l dad. Pac i enc i a. Cr eat i v i dadyDec i s i ón. S erAbi er t oyRef l exi v o. Capac i dad de Tr abaj o. S egur i dadens ími s mo.

Cor di al i dadyc er c aní ac onl osal umnos . Ent er ez ayAut or i dad. Fac i l i daddeComuni c ac i ón.

Car ac t er í s t i c as Pr of es i onal es

Habi l i dadmanual Capac i dadi nv es t i gador a Obs er v adoryor i ent ador Capac i daddeev al uac i ón Mot i v ador Compr omi s o Res pons abi l i dad

BuenaPr epar ac i ónydi s pos i c i óna l af or mac i ónc ont i nua. Capac i daddeor gani z ac i ónypl ani f i c ac i ón.

Pag.12


E l b u e n a l u m n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elal umnos i empr ef ue,esys egui r ás i endoelac t ormási mpor t ant edent r odeaquel l osques ei nv ol uc r anenelpr oc es oeduc at i v o. Elal umnodebes erelmej orypr opi c i arélmi s mos uapr endi z aj epar aadqui r i raut onomí ac omoper s ona.

Mue s t ra i ni ci at i va

s é re s p e t uos o

mue s t ra di s ci p l i na

ayúdanos

al l e narl ose s p ac i ose nb l anc o e s c rí b e nosalc orre o educ at r ac hos s dp@gmai l . c om l oquede b e ri ashac e r p aras e runb ue nal umno

Pag.13


Pag.14


cons ul t as

UNI CEF,FondodeNaci onesUni daspar al aI nf anci a. Cons t i t uci 贸ndel aRep煤bl i cadeHondur as . Revi s t aCent r osedu22,Tr abaj arenequi poyt r abaj arenl a ges t i 贸ndel aes cuel a. UNI PE,Edi t or i alUni ver s i t ar i a. Revi s t aOnl i neCent r osyDocent es .

e nl ace sdei nt e re s ht t p: / / www. uni cef . es / i nf anci a/ educaci onpar at odos l os ni nos ht t p: / / www. i mpor t anci a. or g/ es cuel a. php ht t p: / / edu. s i gl o22. net / document s / ccdd/ FS22_CeR_CD7_v0p0. pdf

ht t p: / / bi bl i ot ecadi gi t al . educ. ar / upl oads / cont ent s / Cuader no_Di s cus i on_21. pdf ht t p: / / www. gr eat s chool s . or g/ es panol / 383quees l oquehaceunbuenmaes t r o. gs ht t p: / / www. es cuel a20. com/ j us t i nt ar t el i f eonaeducat or 10/ ar t i cul os yact ual i dad/ 10cl aves par as er unabuenapr of es or a_2722_42_4218_0_1_i n. ht ml ht t p: / / bl og. s mconect ados . com/ 2012/ 12/ 18/ quecual i dades debet ener unbuenmaes t r o/ ht t p: / / www. ehowenes panol . com/ cual es s ondeber es buenes t udi ant ei nf o_226302/

Pag.15


vi s i t al ap รกgi na we bdee ducat rachos


vi s i t anue s t ra p รกgi nae nf ace b ook www. f ac ebook. c om/Educ at r ac hos

i nt e ract uaycomp art e con

Boletín ¡No lo Sabía! Semana 5  
Boletín ¡No lo Sabía! Semana 5  

Regreso a Clases con EDUCATRACHOS.

Advertisement