Page 1

SSLC

¥ÀjÃPÁë «ÄvÀæ Subject : SOCIAL SCIENCE

ºÁ¸À£À f¯Áè ¥Ëæq± Às Á¯Á ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀAWÀ (j.) HASSAN DISTRICT SOCIAL SCIENCE TEACHERS’ CLUB URL: http://hassansocialscienceclub.blogspot.com www.eshale.org/qkosha/

DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION

HASSAN


¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ vÀAiÀiÁjPÁ vÀAqÀ:-

PÀæ.¸ÀA

²PÀëPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ

±Á¯ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå

01. ¯ÉÆÃPÉñï f.n

PÀ°Ã«Ãgï ¥ËæqsÀ±Á¯É

944965298

02. ¸ÀvÀå £ÁgÀAiÀÄt,n

f.ºÉZï.J¸ï PÀÄAzÀÆgÀÄ

9480227560

03. PÀȵÀÚ PÉ

DzÀ±Àð ¥ËæqsÀ±Á¯É

9632863301

04. UÀÄgÀĪÀÄÆwð f.n

f.ºÉZï.J¸ï ºÀÄ°PÀ®Äè

9844337454

05. §¸ÀªÀgÁeï

ºÁ®Ä ¹zÉÝñÀégÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

9880565954

06. ªÀÄAeÉÃUËqÀ

§¸ÀªÉñÀégÀ ¥ËæqsÀ±Á¯É CgÀ¹ÃPÉgÉ

9964395994

07. GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgï

f.ºÉZï.J¸ï gÁd£À²jAiÀÄÆgÀÄ

9964540717

08. vÀªÀÄätÚ UËqÀ

f.¦.AiÀÄÄ.¹ CgÉúÀ½î

08177-224966

09. ªÀÄAd¥Àà

£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯É

9731654441

10. ºÀjñï

¸ÉAmï ªÉÄÃj¸ï ¥ËæqsÀ±Á¯É

9972831640

11. ªÉÆúÀ£ï

f.eÉ.¹ ¨É¼ÀUÉƼÀ

9743005118

12. ¸ÀÄgÉñï JA.J¸ï

f.eÉ.J¸ï GzÀAiÀÄ¥ÀÄgÀ

9008823075

13. gÀªÉÄñï J¸ï.¦

f.eÉ.J¸ï ZÀ£ÀߥÀlÖt

9449317378

14. C£ÀAvÀgÁdÄ ¹.E

f.ºÉZï.J¸ï zÉëºÀ½î

9449394777

15. ¸Àwñï

f.ºÉZï.J¸ï eÉÆÃrUÀÄ©â

9972784577


16. ²ªÉÃUËqÀ J£ï

f.ºÉZï.J¸ï ºÀAUÀgÀºÀ½î

9900844082

17. zÉêÀgÁd PÉ

ªÀiÁ£À¸À ¥ËæqsÀ±Á¯É

9916384142

18. gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ©.ºÉZï

f.ºÉZï.J¸ï ºÁ£ÀĨÁ¼ÀÄ

9743900565

J¸ï .J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÁë ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¥Àr¸À®Ä PÀ°PÉAiÀÄ°è wÃgÁ »AzÀĽzÀ «zÁåyðUÀ½UÁV vÀAiÀiÁj¸À¯ÁzÀ ¸ÀA¨sª À À¤ÃAiÀÄ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀUÀ¼À PÉʦr


«µÀAiÀÄ:- ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À

¤A§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:1. F PÉʦrAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¸À¯ÁVgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ J¸ï .J¸ï.J¯ï.¹. ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ¨sÁ«¸ÀĪÀAwÛ®è. 2. F PÉʦrAiÀÄ°è gÀa¸À¯ÁVgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ¸ÀA¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄ, 3. F PÉʦrAiÀÄ°è gÀa¸À¯ÁVgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸ÁzsÀåªÁzÀ CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ 4. F PÉʦrAiÀÄ°è gÀZÀ£ÉUÉÆArgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀmÁÖUÀĪÀAvÉ «zÁåyðUÀ½UÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁgÀt ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è GvÀÛgÀzÀ CA±ÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. 5. ¨sÀÆ¥Àl ©r¸ÀĪÀ ºÁUÀÄ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼À «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ.


EwºÁ¸À CzsÁåAiÀÄ-1 ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÆgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÄÀ 1.DmÉÆÖêÀÄ£ï lPÀðgÀÄ PÁ£ï¸ÁÖAn£ÉÆÃ¥À¯ï £ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G;- Qæ.±À. 1453 2.Qæ.±À.1498gÀ°è PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÁå°PÀmï vÀ®Ä¦zÀ ¥ÉÆÃZÀÄðVÃ¸ï £Á«PÀ AiÀiÁgÀÄ? G;- ªÁ¸ÉÆÌÃqÀ-UÁªÀÄ 3.¨sÁgÀvÀPÉÌ ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀÄ ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀæt AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ J°è? G;- Qæ.±À. 1556(UÉÆêÀ) 4.ªÁAr ªÁµï PÀzÀ£À AiÀiÁªÁUÀ £ÀqɬÄvÀÄ? G;- Qæ.±À.1760 5.§PÀìgï PÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ©ænµï PÀªÀiÁAqÀgï AiÀiÁgÀÄ? G;- ºÉPÀÖgï ªÀÄ£ÉÆæà 6.¸ÀªÀÄÄzÀæAiÀiÁ£À ¥ÉÆæÃvÁ컹zÀ ªÉÆzÀ® zÉñÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- ¥ÉÆÃZÀÄðUÀ¯ï JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.AiÀÄÆgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀÄ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ºÉƸÀ d®ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rAiÀÄ®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G;-*Qæ.±À.1453gÀ°è DmÉÆÖêÀÄ£ï lPÀðgÀÄ PÁ£ï¸ÁÖAn£ÉÆÃ¥À®£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀgÀÄ. *EzÀjAzÀ ¥ÀƪÀð. ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ª Ñ ÀÄ zÉñÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¨sÀƪÀiÁUÀð ªÀÄÄaѺÉƬÄvÀÄ. 2.¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÄïÁzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÉãÀÄ? G;-*CªÉÄÃjPÁzÀ ºÉƸÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÁzÀ vÀA ¨ÁPÀÄ,FgÀĽî, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬ ĸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. * ºÉƸÀ ªÀÄÄzÀæt AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß UÉÆêÁzÀ°è ¥ÁægÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 3.¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀ CªÀ£ÀwUÉ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G;- *D®ÄâPÀPÀð£À vÀgÀĪÁAiÀÄ §AzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ C¸ÀªÀÄxÀðgÀÄ.


*¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÀ ªÀÄvÁAzsÀvÉ. 4.¢éªÀÄÄR ¸ÀPÁðgÀ JAzÀgÉãÀÄ? EzÀ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G;-*¨sÀÆPÀAzÁAiÀÄzÀ ªÀ¸ÀÆ° ©ænµÀjUÉ, PÉêÀ® gÁeÁåqÀ½vÀ §AUÁ¼ÀzÀ £ÀªÁ§¤UÉ. *F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß gÁ§lðPÉèöʪï eÁjUÉ vÀAzÀ£ÀÄ. 5.¥Áè¹PÀzÀ£À AiÀiÁgÀ £ÀqÀÄªÉ £ÀqɬÄvÀÄ? EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÉãÀÄ? G:-*Qæ.±À.1757gÀ°è ¹gÁeï-Gzï-zË®¤UÀÆ, ©ænµÀjUÀÆ £ÀqɬÄvÀÄ. *«ÄÃgï eÁ¥sÀgï §AUÁ¼ÀzÀ £ÀªÁ§£ÁzÀ£ÀÄ. 6.¥sÉæAZÀgÀ CªÀ£ÀwUÉ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G;-* CªÀgÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ©lÄÖ gÁdQÃAiÀÄzÀ PÀqÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¹zÀgÀÄ. * ¥Áæ£ïì zÉñÀzÀ°èzÀÝ gÁdQÃAiÀÄ C¹ÜgÀvÉ.

CzsÁåAiÀÄ-2. ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdå ªÀÄvÀÄÛ ©ænµÀgÀÄ. MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.ªÉÄʸÀÆj£À°è £ÀªÀgÁwæ GvÀìªÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- gÁd MqÉAiÀÄgÀÄ. 2.PÀApgÀªÀ £ÀgÀ¸ÀgÁd MqÉAiÀÄgÀÄ ZÀ¯ÁªÀuÉUÉ vÀAzÀ £Átå AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G:- PÀApgÁ¬Ä ¥Àt 3.ZÁªÀÄÄAr ¨ÉlÖPÉÌ ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀA¢ «UÀæºÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀ ªÉÄʸÀÆj£À MqÉAiÀÄgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- zÉÆqÀØ zÉêÀgÁd MqÉAiÀÄgÀÄ. 4 PÀ£ÁðlPÀ ZÀPÀæªÀwð CxÀªÁ £ÀªÀPÉÆÃn £ÁgÁAiÀÄt JA§ ©gÀÄzÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝ ªÉÄʸÀÆj£À MqÉAiÀÄgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- aPÀÌzÉêÀgÁd MqÉAiÀÄgÀÄ. 5.ZÀPÀÌzÉêÀgÁd MqÉAiÀÄgÀÄ ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ ZÀ®ÄªÀ £ÁgÁAiÀÄt£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉzÀ PÀÈw AiÀĪÀÅzÀÄ? G:- aPÀÌzÉêÀgÁd ©£ÀߥÀA. 6.ºÀ¢§zÉAiÀÄ zsÀªÀÄð JA§ PÀÈw gÀa¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- ¸ÀAa ºÉÆ£ÀߪÀÄä. 7EAVèõÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÀgÁ°AiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄzÁæ¸ï M¥ÀàAzÀ AiÀĪÁUÀ D¬ÄvÀÄ?


G:- Qæ,±À 1769. 8.©ænµÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀÄà«£À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ M¥ÀàAzÀ AiÀiÁªÁUÀ D¬ÄvÀÄ? G:- Qæ,±À 1784. 9.n¥ÀÄà vÀ£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ M¥ÀàAzÀzÀ §½PÀ MvÉÛ EqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ? G:- ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt M¥ÀàAzÀ(Qæ,±À 1792) JgÀqÀÄ CAPÀUÀ¼À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ: 1.ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ M¥ÀàAzÀzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÉãÀÄ? G:-*n¥ÀÄà ºÁUÀÆ ©ænõÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ±ÀvÀÄæUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAw®è. *n¥ÀÄà ªÀÄ®¨Ágï ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. 2.ªÀÄÆgÀ£Éà DAUÉÆèÃ-ªÉÄʸÀÆgÀÄ AiÀÄÄzÀÝPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G:- *ªÀÄÄA¢£À AiÀÄÄzÀÝPÉÌ n¥ÀÄà ¹zÀÞvÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹzÀ£ÀÄ. *n¥ÀÄà wgÀĪÁAPÀÆj£À gÁd£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. 3.aPÀÌzÉêÀ gÁd MqÉAiÀÄgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹? G: *CoÁgÁ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÁÜ¥À£É. *PÁªÉÃj £À¢UÉ CqÀدÁV ZÀPÀÌzÉêÀgÁd £Á¯É,zÉÆqÀØ zÉêÀgÁd £Á¯ÉUÀ¼ÀÄ. *C¥ÁgÀ zsÀ£ÀPÀ£ÀPÀ ¸ÀAUÀæºÀuɬ ÄAzÁV £ÀªÀPÉÆÃn £ÁgÁAiÀÄt JA§ ©gÀÄzÀÄ. *aPÀÌzÉêÀgÁd ©£ÀߥÀA JA§ PÀÈwAiÀÄgÀZÀ£É.

CzsÁåAiÀÄ-3 ¨sÁgÀvÀzÀ°è DAUÀègÀ C¢¥ÀvÀå ¸ÁÜ¥À£É. MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞw eÁjUÉ vÀAzÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- ¯Áqïð ªÉ¯Éè¹è 2.¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉãÁ ¥ÀzÀÝwUÉ M¼À¥ÀlÖ ªÉÆzÀ® zÉòAiÀÄ zÉÆgÉ AiÀiÁgÀÄ? G:- ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄ. 3¥ÀAeÁ©£À ¹AºÀ JAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ£ÁzÀ zÉÆgÉ AiÀiÁgÀÄ?


G:- gÀtfvï¹AUï 4.SÁ¯Áì JAzÀgÉãÀÄ? G:- ¹RÍgÀ ¸ÉãÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. 5DzsÀĤPÀ-ªÉÄʸÀÆj£À ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ AiÀiÁgÀÄ? G: £Á®Ì£Éà PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgï 6.zÀÄ°Ã¥À ¹AUÀ£ÀÄ ©ænµÀjAzÀ «±ÁæAw ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉzÀ £É£À¦UÁV ¤ÃrzÀ PÁtÂPÉ K£ÀÄ? G:- PÉÆ»£ÀÆgÀÄ ªÀdæ 7.gÀtfvï ¹AUï Qæ,±À 1809gÀ°è ©ænõÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ M¥ÀàAzÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- CªÀÄÈvÀ¸ÀgÀ M¥ÀàAzÀ. 8.¥ÀÄgÀAzÀgÀ M¥ÀàAzÀ £ÀqÉzÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- 1776(£Á£À¥sÀqÀ߫øï-ªÁgÀ£ïºÉùÖAUï) 9.¸Á¯Áâ¬Ä M¥ÀàA zÀ £ÀqÉzÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- 1782(ªÀÄgÁoÀgÀÄ-©ænõÀgÀÄ) 10¸ÀÆgÀvï M¥ÀàAzÀ £ÀqÉzÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- 1775(gÀWÀÄ£ÁxÀ gÁªï-ªÀÄÄA¨ÉÊ ©ænõÀgÀÄ.) 11. ¨É¹ìãï M¥ÀàAzÀªÁzÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- 1802(2£Éà ¨ÁfÃgÁªï-©ænµÀgÀÄ) JgÀqÀÄ CAPÀzÀ

¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ

1.gÁd gÀtfvï ¹AUï£À£ÀÄß ¹RÍgÀ ¥Àæ¹zÀÞ zÉÆgÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G:- *EAVèõÀgÉÆqÀ£É ¸ÀAWÀµÀð ©lÄÖ ¸ÉßúÀ¢AzÀ EzÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÁªÀiÁædåªÀ£ÀÄß ¨sÀzÀæ ¥Àr¹PÉÆAqÀgÀÄ *¥ÀAeÁ©£À ¹AºÀ JA§ ©gÀÄzÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀÝ£ÀÄ 2. ¢ªÁ£ï ¹. gÀAUÁZÁ®ÄðgÀªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹. G;- *ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÀæeÁ¥Àæw¤¢ü ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÁÜ¥À£É (Qæ.±À 1881) *¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À £ÀqÀÄªÉ gÉ樀 ¸ÀAZÁgÀ 3.¢ªÁ£ï.PÉ. ±ÉõÁ¢æ CAiÀÄågï gÀªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹.


G;- *¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¥ÁægÀA¨sÀ. *1902gÀ°è KµÁåRAqÀzÀ°èAiÉÄà ¥ÀæxÀªÀÄ d®«zÀÄåvï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀ£À ¸ÀªÄÀ ÄzÀæzÀ°è ¥ÁægÀA ©ü¹zÀgÀÄ.

3-4 CAPÀUÀ¼À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.¸Àgï.JA.«±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÉãÀÄ? G:- *¨sÀzÁæªÀwAiÀÄ PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GPÀÄÌ PÁSÁð£É. *¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸Á§Æ£ÀÄ, UÀAzsÀzÀ JuÉÚ PÁSÁð£É. *ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÁåAPï£À ¸ÁÜ¥À£É *ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé «zÁ央AiÀÄzÀ ¸ÁÜ¥À£É 2.£Á®ér PÀȵÀÚ gÁd MqÉAiÀÄgÀ£ÀÄß DzsÀĤPÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÀ ¤ªÀiÁðvÀÈ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G:- *ªÀiÁj PÀt廃 d¯Á±ÀAiÀÄ *¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ ªÉÄð£À ±ÀÄ®Ì gÀzÀÄÝ *¨ÉA UÀ¼ÀÆj£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «eÁÕ£À

¸ÀA¸ÉÜ

*¨ÉA UÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ «zÀÄåvï ¸Ë®¨sÀå

CzsÁåAiÀÄ- 4 ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.§gÁPï¥ÀÄgÀzÀ°è zÀAUÉ JzÀÄÝ ªÉÄÃdgï ºÀqÀì£À£ÀÄß PÉÆAzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¹¥Á¬Ä AiÀiÁgÀÄ? G:- ªÀÄAUÀ¼À ¥ÁAqÉ. 2.£Á£Á ¸ÁºÉç ¤AzÀ PÁ£ÀÄégÀªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ©ænµï ¸ÉãÁ¤ AiÀiÁgÀÄ? G;- d£ÀgÀ¯ï ºÁåªï ¯ÁPï 3.vÁAvÀåmÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ©ænµÀjUÉ »rzÀÄPÉÆlÖ zÉñÀzÉÆæû AiÀiÁgÀÄ? G;- ªÀiÁ£ï ¹AUï 4.zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀQÌ®è ¤Ãw eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G;- qÁ¯ï ºË¹. 5.§AqÁAiÀÄUÁgÀgÀ°è CAvÀåAvÀ ±ÀÆgÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àlÖ ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ? G:- gÀhiÁ¤ìgÁt ®QëöäèÁ¬Ä


JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ vÀvÀÌ÷ëtzÀ PÁgÀtªÉãÀÄ? G;- * ºÉƸÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ J£ï¦ü¯ïØ §AzÀÆPÀÄUÀ¼À vÉÆÃlUÀ½UÉ zÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÀA ¢AiÀÄ PÉƧâ£ÀÄß ¸ÀªÀgÀ¯ÁVzÉ JA§ ªÀzÀAw. 2. ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G:- 1. gÁdQAiÀÄ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ *EAVèõÀgÀ «¸ÀÛgÀuÁ ¤Ãw * zÀvÀÄÛ ªÀiPÀ̽UÉ ºÀQÌ®è JA§ ¤Ãw 2. DyðPÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ *EAUÉèAr£À¯ÁèzÀ PÉÊUÁjPÁ PÁæAw *¨sÁgÀvÀzÀ UÀȺÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À £Á±À 3. ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ *¸Àw ¸ÀºÀUÀªÀÄ£À,¨Á®å«ªÁºÀUÀ¼ÀgÀzÀÞw *«zsÀªÁ, «ªÁºÀPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ . 4. ¸ÉʤPÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ. *¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÁUÀÄ ©ænÃµï ¸ÉʤPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉÃvÀ£À vÁgÀvÀªÀÄå *G£ÀßvÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ©ænõÀjUÉ 3. 1857 gÀ zÀAUÉAiÀÄ «¥sÀ®vÉUÉ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G:- *£ÁAiÀÄPÀvÀézÀ PÉÆgÀvÉ *¸ÉʤPÀjAzÀ ®Æn ºÁUÀÆ zÀgÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ * ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼À PÉÆgÀvÉ *¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁdjAzÀ ©ænõÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ 4. 1857 gÀ ¹¥Á¬Ä zÀAUÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¹? G:- * ©ænõï F¸ïÖ EArAiÀiÁ PÀA¥É¤ DqÀ½vÀ CAvÀå. * zÀvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀQÌ®è JA§ ¤ÃwAiÀÄ gÀzÀÞw * «PÉÆÖÃjAiÀiÁ gÁtÂAiÀÄ WÉÆõÀuÉ(1858)

CzsÁåAiÀÄ:- 5


¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.§AUÁ¼ÀzÀ°è SÁAiÀÄAUÀÄvÁÛ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- ¯ÁqÀð PÁ£ÀðªÁ°¸ï 2.gÉÊvÀªÁj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G;- ªÀÄ£ÉÆæà 3.ªÀĺÀ¯ï JAzÀgÉãÀÄ? G;- vÁ®ÆèPÀÄ 4.EAVèÃµï ²PÀëtªÀ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- n.©.ªÉÄPÁ¯É. 5.¨sÁgÀvÀzÀ°è EAVèÃµï ²PÀëtªÀ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- ¯ÁqÀð «°AiÀÄA ¨ÉAnPï. 6.¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- ZÁ®ìð ªÀÅ qï. 7.1854gÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ PÁªÀÄUÁj E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- d£ÀgÀ¯ï qÁ¯ï ºË¹. 8.¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ gÉ樀 ªÀiÁUÀð AiÀiÁªÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ? G:- ªÀÄÄA¨Éå-xÁuÁ. 9.Qæ.±À.1556gÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è AiÀiÁªÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ªÀÄÄzÀætAiÀÄAvÀæªÀÅ ¥ÀæªÉò¹vÀÄ? G:- UÉÆêÁ. 10.¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆzÀ® ªÀvÀðªÀiÁ£À¥ÀwæPÉ AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G;- ¢.¨ÉAUÁ¯ï UÉeÉmï. 11.PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÉÆzÀ® ªÀvÀðªÀiÁ£À ¥ÀwæPÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgï. JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.ZÁ®ìðªÀÅqï ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀÄ? G:- *¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ DgÀA¨sÀ.


*ªÀÄ»¼Á ²PÀëtPÉÌ DzÀåvÉ. *«±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É. .(ªÀÄÄA¨ÉÊ,ªÀÄzÁæ¸ï,PÀ®ÌvÁÛ) 2.¸ÁévÀAvÀæöå ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÈvÀÛ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ªÀĺÀvÀéªÉãÀÄ? G:- *¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ¨É¼É¬ÄvÀÄ. *gÁ¶ÖçÃAiÀÄ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¹vÀÄ.

CzsÁåAiÀÄ-6. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.gÉUÀÄå¯ÉÃnAUï ±Á¸À£À eÁjUÉ §AzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ? G:- Qæ.±À. 1773 2.²PÀëtPÉÌ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß «ÄøÀ°lÖ ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- 1813gÀ ±Á¸À£À 3.¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆzÀ® PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸À®ºÉUÁgÀ AiÀiÁgÀÄ? G;- n.©.ªÉÄPÁ¯É. 4.¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è MAzÀÄ ªÉÄÊ°UÀ®Äè JAzÀÄ AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? G;- 1853gÀ ±Á¸À£À. 5.ªÀÄwÃAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀævÉåÃPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- 1909gÀ ±Á¸À£À. 6.AiÀiÁªÀ ±Á¸À£ÀªÀÅ ¢éªÀÄÄR ¸ÀgÀPÁgÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉƽ¹vÀÄ? G;- 1919gÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ±Á¸À£À. 7.¨sÁgÀvÀzÀ°è AiÀiÁªÀ ±Á¸À£ÀªÀÅ j¸ÀªÀð ¨ÁåAPï ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¹vÀÄ? G;- 1935gÀ ±Á¸À£À . 8.¸ÁévÀAvÀæöå ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ UËgÀßgï d£ÀgÀ¯ï AiÀiÁgÀÄ? G;- ¯ÁqÀð ªÀiËAmï ¨ÁåA l£ï. 9.¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À gÀZÀ£Á ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G;- qÁ.¨Á§Ä gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï. 10.¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À PÀgÀqÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?


G;- qÁ.©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï.

JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.gÉUÀÄå¯ÉÃnAUï PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÉãÀÄ? G:- *§AUÁ¼ÀzÀ UËgÀßgÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ UËgÀßgï d£ÀgÀ¯ï DzÀ£ÀÄ. *4d£ÀgÀ ¸À®ºÁ ¸À«ÄwAiÀÄ £ÉêÀÄPÀ. *PÀ®ÌvÁÛzÀ°è ¸ÀĦæAPÉÆÃmïð ¸ÁÜ¥À£É. 2. 1813gÀ ±Á¸À£ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼ÉãÀÄ? G:- *¨sÁgÀvÀ ©ænµï ¸ÁªÀÄædåªÀÅ, ©ænµï ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄgÀ C¢üãÀPÉÌ M¼À¥ÀnÖvÀÄ. *PÉæöʸÀÛªÀÄvÀ ¥ÀæZÁgÀPÌÉ CªÀPÁ±À. *¨sÁgÀwÃAiÀÄ ²PÀëtPÉÌ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ «ÄøÀ®Ä. 3. 1853gÀ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è MAzÀÄ ªÉÄÊ°UÀ®Äè JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G:- *PÉÃAzÀæzÀ°è ±Á¸À£À ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÁÜ¥À£É. *¹«¯ï ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ eÁj. 4.1947gÀ ±Á¸À£ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR CA±ÀUÀ¼ÉãÀÄ? G:- *¨sÁgÀvÀzÉñÀ ¸ÀévÀAvÀæªÁ¬ÄvÀÄ. *¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À gÀZÀ£ÉUÉ ¸À«Äw £ÉêÀÄPÀ.

CzsÁåAiÀÄ-7 ¸ÁªÀiÁfPÀ- zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.§æºÀä ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀ AiÀiÁgÀÄ? G:- gÁdgÁªÀÄ ªÉÆúÀ£ïgÁAiÀiï 2.¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£ÀzÀ ¦vÀªÀĺÁ/¨sÁgÀvÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ zÀȪÀvÁgÉ JAzÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ? G:- gÁdgÁªÀÄ ªÉÆúÀ£ïgÁAiÀiï 3.ªÉÃzÀUÀ½UÉ »AwgÀÄV JAzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- zÀAiÀiÁ£ÀA zÀ ¸ÀgÀ¸Ààw


4.¹ÛçÃ-¥ÀÄgÀĵÀ vÀį£Á JA§ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- vÁgÁ¨Á¬Ä ²AzÉ 5.¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯É ¸Áܦ¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- ªÀĺÀzÉêÀ UÉÆëAzÀ gÁ£ÀqÉ 6.gÁªÀÄPÀȵÀÚ «ÄµÀ£ï ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ(1893) 7.aPÁUÉÆà «±ÀézsÀªÀÄð ¸ÀªÉÄäüÀ£À AiÀiÁªÁUÀ £ÀqɬÄvÀÄ? G:- 1893 8.D°WÀqï ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ AiÀiÁgÀÄ? G:- ¸Àgï ¸ÉÊAiÀÄzï CºÀªÀÄäzï SÁ£ï 9. ºÉÆÃA gÉÆïï ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ°è DgÀA©ü¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G :-C¤¨É¸ÉAmï JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1. §æºÀä ¸ÀªÀiÁd/DAiÀÄð ¸ÀªÀiÁd/¥ÁæxÀð£Á ¸ÀªÀiÁd/¸ÀvÀå ±ÉÆÃzsÀPÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ vÀvÀéUÀ¼ÉãÀÄ? G :-* ¨Á®å «ªÁºÀ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄ ¥ÀwßvÀé «gÉÆÃzsÀ. * ¸Àw ¥ÀzÀÞwUÉ «gÉÆÃzsÀ. * eÁw ¥ÀzÀÞw, C¸ÀàøµÀöåvÉ, «UÀæºÁgÁzsÀ£É RAqÀ£É * «zsÀªÁ «ªÁºÀPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ. * ¹Ûçà ²PÀëtPÉÌ DzÀåvÉ. 2. gÁªÀÄPÀȵÀÚ «ÄµÀ£ï£À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹? G :- * ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÉêÉAiÉÄ zÉêÀgÀ ¸ÉêÉ. * C£ÉÃPÀ ±Á¯Á-PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É.

* ¢Ã£ÀzÀ°vÀgÀ£ÀÄß zÉêÀgÀAvÉ PÁtÄ. * C£ÁxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀàvÉæUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É.

* ¥ÀæªÁºÀ, §gÀUÁ®, PÁëªÀÄUÀ¼À PÁ®zÀ°è d£ÀjUÉ ¸ÉêÉ.

CzsÁåAiÀÄ-8 ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl


MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ. 1.¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? GvÀÛgÀ: Qæ.±À.1885. 2.¨sÁgÀvÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæ¸Àì£ÀÄ߸Áܦ¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? GvÀÛgÀ: A.O ºÀÆåªÀiï 3.1905 gÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæ¹ì£À ¥ÀæxÀªÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? GvÀÛgÀ: w.c. ¨Áå£Àfð 4.§AUÁ¼ÀzÀ «¨sÀd£ÉA iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? GvÀÛgÀ: ¯ÁqÀðPÀeð£ï 5.¸ÀégÁdå ¥ÀPÀë ¸Áܦ¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? GvÀÛgÀ: avÀÛgÀAd£ïzÁ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃw¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ 6.¨sÁgÀvÀPÉÌ ¸ÉʪÀÄ£ï PÀ«ÄõÀ£ï AiÀiÁªÁUÀ §A¢vÀÄ? GvÀÛgÀ: 1927 7.G¦à£À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: 12/3/1930 gÀ°è, ¸ÀܼÀ zÀAr 8.C¸Ààø µÀågÀ£ÀÄß UÁA¢üÃf K£ÉAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ? GvÀÛgÀ: ºÀjd£ÀgÀÄ 9.©ænõÀgÉà ¨sÁgÀvÀ ©lÄÖ vÉÆ®V” ZÀ¼ÀĪÀ½ AiÀiÁªÀ PÁAUÉæ¸ï C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ? G:- ªÀÄÄA¨ÉÊ C¢üªÉñÀ£À 10. I.N.A ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G: ¸ÀĨsÁµï ZÀAzÀæ ¨ÉÆøï 11.I.N.A AiÀÄ ªÀÄ»¼Á zÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? GvÀÛgÀ: PÁå¥ÀÖ£ï ®Qëöä ¸ÉºÀUÀ¯ï 12.£ÉÃgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ¢£ÀzÀ PÀgÉPÉÆlÖªÀgÁågÀÄ? GvÀÛgÀ: ªÀĺÀªÀÄäzï D° ¨É£Áß 13.¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀæzsÁ¤ AiÀiÁgÀÄ?


GvÀÛgÀ: dªÀºÀgï ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÆ JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1. PÁAUÉæ¹ì£À zsÉåÃAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ¼ÉãÀÄ? G:- *eÁw, ªÀÄvÀ, ¨sÁµÉ EªÀÅ UÀ¼À eÁUÀÈw §UÉÎAiÀÄvÀß. *d£ÀgÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀÅ zÀÄ. 2. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ EAUÉèArUÉ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G:- *ºÉZÀÄÑ DªÀÄzÀÄ_PÀrªÉÄ gÀ¥sÀÄÛ *¨sÁgÀvÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉaÑ£À vÉjUÉ *©ænõÀgÀÄ EAUÉèArUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝ vÀªÀÄä DzÁAiÀÄ *¤ªÀÈvÀÛ ©ænõï C¢üPÁjUÀ½UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ¦AZÀt 3.¸ÀĨsÁµï ZÀAzÀæ ¨ÉÆøÀgÀ I.N.A ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹j? G:- *I.N.A ¸ÁÜ¥À£É *«zÉòAiÀÄgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð¸Á¢ü¹zÀÄzÀÄ. *ªÀÄtÂ¥ÀÄgÀ,PÉÆ»ªÀiÁ,EA¥sÁ® ªÀ±À. 4.ZËj ZËgÀ WÀl£É «ªÀj¹?(1922) G:- *GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ZËj ZËgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ WÀl£É. *¥ÉÆð¸ÀgÀ zËdð£Àå. *¥ÉÆðøï oÁuÉUÉ ¨ÉAQ *1922gÀ°è C¸ÀºÀPÁgÀ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß UÁA¢üÃf ªÁ¥À¸ÀÄì ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ. 5.¸ÀA¥ÀwÛ£À ¥ÀæªÁºÀ ¹zÁÝAvÀ JAzÀgÉãÀÄ? EzÀgÀ ¥Àæw¥ÁzÀPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ¥ÀæªÁºÀzÀ jwÃAiÀÄ°è EAUÉèArUÉ ºÀjzÀÄ ºÉÆUÀĪÀÅzÀ£Éß ¸ÀA¥ÀwÛ£À ¥ÀæªÁºÀ ¹zÁÝAvÀ J£ÀÄßvÁÛgÉ. ¥Àæw¥ÁzÀPÀgÀÄ zÁzÁ¨Á¬Ä £ÀªÀgÉÆfÃ.

CzsÁåAiÀÄ;9


PÀ£ÁðlPÀzÀ°è

¸ÁévÀAvÀæöåºÉÆÃgÁl

MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.ªÀÄÄzsÉÆüÀ gÁdåzÀ ºÀ®UÀ°AiÀÄ ¨ÉÃqÀgÀÄ ©ænµÀgÀ «gÀÄzsÀÝ zÀAUÉAiÉÄüÀ®Ä AiÀiÁªÀ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ?

PÁ¬ÄzÉ

G:- ±À¸ÁÛç¸ÀÛç PÁ¬ÄzÉ 2.AiÀiÁgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ

CAPÉÆîzÀ°è G¦à£À ¸ÀvÁåUÀæºÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹzÀgÀÄ?

G:- JA. ¦. £ÁqÀPÀtÂÃð 3.gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä¼À §½PÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ£ÀÄ EAVèÃµï «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁqÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G:- gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä¼À zÀvÀÄÛ ¥ÀÄvÀæ£À£ÀÄß QvÀÆÛj£À CgÀ¸À £À£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä. 4.²ªÀ¥ÀÄgÀ zsÀéd ¸ÀvÁåUÀæºÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdå PÁAUÉæ¸ï£À CzsÀåPÀëgÁVzÀݪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- n.¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå 5.ºÉƸÀjwÛAiÀÄ°è ªÀÄrzÀ ¸ÀvÀåUÀæ» AiÀiÁgÀÄ? G:- ªÉÄʯÁgÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 6.PÀ£ÁðlPÀzÀ°è G¦à£À ¸ÀvÁåUÀæºÀ £ÀqÉzÀ ¸ÀܼÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- CAPÉÆî 7.1924gÀ°è ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è £ÀqÉzÀ PÁAUÉæøï C¢üªÉñÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ? G:- ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±Éß 1.F¸ÀÆgÀÄ£À°è £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. G:- *gÁ¶ÃÖçAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀ ¨sÁªÀ avÀæzÉÆA¢UÉ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ. *F¸ÀÆgÀÄ MAzÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå UÁæªÀÄ. *E°è ©ænµï C¢üPÁjUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ ¤µÉÃzÀ. *G®èAX¹ §AzÀ E§âgÀÄ ©ænµï C¢üPÁjUÀ¼À PÉƯÉ. *LzÀÄ d£ÀjUÉ UÀ®Äè ²PÉë.

CzsÁåAiÀÄ -10 ¸ÁévÀAvÉÆæÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ


1.AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ GQÌ£À ªÀÄ£ÀĵÀå JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? G:- ¸ÀgÀzÁgï ªÀ®è¨sÀ ¨sÁAiÀiï ¥ÀmÉïï 2.dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÉ PÁgÀtªÉãÀÄ? G:- gÁd ºÀj¹AUï ¨sÁgÀvÀzÀ MPÀÆÌl ¸ÉÃgÀ®Ä ªÀiÁrzÀ «¼ÀA§ 3.¨sÁgÀvÀ ¸ÀévÀAvÀæöåUÉÆAqÁUÀ EzÀÝ CwzÉÆqÀØ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£À AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G:- ºÉÊzÀgÁ¨Ázï 4.¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀjAiÀÄ®Ä gÀµÁåzÀ°è DzÀ M¥ÀàAzÀ AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G:- 1966gÀ vÁµÉÌAmï M¥ÀàAzÀ. ¯Á¯ï §ºÀzÀÆÝgï ±Á¹Ûç, CAiÀÄƨï SÁ£ï. 5.DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ gÁdåzÀ gÀZÀ£ÉUÉ ºÉÆÃgÁr ªÀÄrzÀ ¸ÀvÁåUÀæ» AiÀiÁgÀÄ? G:- ¥ÉÆnÖ ²æà gÁªÀÄÄ®Ä 6.ºÉÊzÀgÀ¨Ázï gÁdå PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- gÀªÀiÁ£ÀAzÀ wÃxÀðgÀÄ 7.ºÉÊzÀgÁ¨Ázï£À ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä gÀa¹zÀ CgÉ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀqÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? CxÀªÁ SÁ¹A gÀfé ¸Áܦ¹zÀ CgɸÉÊ£Áå¥ÀqÉ AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G:- gÀeÁPÁgÀgÀÄ 8.1953gÀ°è s¸ÁܦvÀªÁzÀ gÁdåUÀ¼À ¥ÀÄ£À«ðAUÀqÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- ¥sÀd¯ï D° 9.UÉÆêÁ «ªÉÆÃZÀ£Á ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ ¦vÁªÀĺÀ AiÀiÁgÀÄ? G:- n.©.PÀÄAk 10.¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ºÉÊzÀgÀ¨Ázï£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉÆð¸ï PÁAiÀÄðZÀgÀuÉ £ÀqɸÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G:- *¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ±À¸ÁÛç¸ÀÛç DªÀÄzÀÄ DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ. 11.n¨Én£À ¤gÁ²ÛçvÀjUÉ ¥ÀÄ£Àgï ªÀ¸Àw PÀ°à¹gÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÁªÀÅ ªÀÅ? G:- *¨ÉÊ®PÀÄ¥Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ *ªÀÄÄAqÀUÉÆÃqÀÄ-GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ.

CzsÁåAiÀÄ-11 DzsÀĤPÀ dUÀvÀÄÛ MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ


1.CªÉÄÃjPÀzÀ DyðPÀ ªÀĺÁPÀĹvÀªÀ£ÀÄß vÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀ®Ä J¥sï.r. gÀƸïªÉ¯ïà gÀƦ¹zÀ AiÉÆÃd£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:-£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄð AiÉÆÃd£É (£ÀÆå rïï) 2.H½UÀªÀiÁ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ J¯Áè ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ PÁ«ÄðPÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ £ÁAiÀÄPÀvÀéªÉÇAzÉà ¸ÀªÀiÁzsÁ£À JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀ §gÀºÀUÁgÀ AiÀiÁgÀÄ? G:-PÁ¯ïðªÀiÁPÀìð 3.gÀµÁåzÀ°è gÀhiÁgïgÀ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉUÁt¹zÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G.:- ¯É¤£ï 4.gÀµÁåzÀ°è ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀ CzsÀåPÀë AiÀiÁgÀÄ? G:_ ¸ÁÖ°£ï 5.aãÁªÀ£ÀÄß D¼ÀÄwÛzÀÝ gÁd ªÀÄ£ÉvÀ£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- ªÀÄAZÀÄ 6.aãÁªÀ£ÀÄß MAzÀÄUÀÆr¹zÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- ¸À£ï AiÀiÁvï ¸Éãï 7.aãÁzÀ°è ¸ÀÄ¢ÃWÀð£ÀqÉ £ÀqɹzÀªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UÀtgÁdåªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- ªÀiÁªÀÅvÉìvÀÄAUï 8.d¥Á¤£À ¸ÀA¸ÀvÀ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? G:- qÀAiÀÄmï 9.d¥À£ï£À£ÀÄß D¼ÀÄwÛzÝÀ gÁd ªÀÄ£ÉvÀ£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- mÉÆÃPÉÆÃUÀĪÁ. 10.d¥Á£ï£À£ÀÄß DzÀĤPÀgÀt ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- ªÉÄÃf vÀgÀÄt gÁdPÀĪÀiÁgÀ 11.gÀµÁå PÁæAw £ÀqÉzÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- 1917. 12.gÀµÁå GqÁ¬Ä¹zÀ ªÉÆzÀ® G¥ÀUÀæºÀ AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G:- ¸ÀÄànßPï(1957)

CzsÁåAiÀÄ – 12


MAzÀ£ÉAiÀÄ

ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ

MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.ªÉÆzÀ® ¥Àæ¥ÀAZÀ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ G:- D¹ÖçÃAiÀiÁ zÉñÀzÀ

vÀvÀPÀëtzÀ

PÁgÀtªÉãÀÄ ?

gÁdPÀĪÀiÁgÀ£À PÉƯÉ

2.CªÉÄÃjPÁ ªÉÆzÀ® «±Àé ¸ÀªÀÄgÀzÀ°è ¥ÁÀ¯ÉÆμÀî®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G:- EAUÉèAqï zÉñÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄļÀÄV¹zÀÝjAzÀ.

®Æ¹vÉäAiÀiÁ JA§ ºÀqÀUÀ£ÀÄß dªÀÄð¤ zÉñÀ

3.1917 gÀ £ÀAvÀgÀ gÀµÁå ªÉÆzÀ® ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ°è gÀµÁå vÀl¸ÀÜ ¤®ÄªÀÅ vÀ¼ÉAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G:-gÀµÁåzÀ°è

PÁæAw .

4. ªÉÄÊwæ PÀÆlzÀ°è£À JgÀqÀÄ §tUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? G:-

1. PÀzÀ£À ¨ÁAzsÀªÀåvÀæAiÀÄ 2. PÀzÀ£À ¸ËºÁzÀðvÀæAiÀÄ

5.ªÉÆzÀ® «±Àé ¸ÀªÀÄgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è dªÀÄð¤AiÀÄ ZÀPÀæªÀwðAiÀiÁVzÀݪÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- 2£Éà PÉʸÀgï «°AiÀÄA 6. ªÉÆzÀ®£Éà ¥Àæ¥ÀAZÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è dªÀÄ𤠸ÉÆÃvÀ ¸ÀܼÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- ªÀiÁ£Éð. 7.MAzÀ£É ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞªÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉUÁt¹zÀ G:-ªÀ¸ÉÊð¯ïì

M¥ÀàAzÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?

M¥ÀàAzÀ

8.gÁµÀÖçUÀ¼À ¸ÀAWÀzÀ PÉÃAzÀæ PÀZÉÃj AiÀiÁªÀÅzÁVvÀÄÛ? G:- f£ÉªÁ. JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.ªÉÆzÀ® ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞPÉÌ G:-

* ±ÀQÛAiÀÄÄvÀÛ

PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß

w½¹.

gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ

* ªÉÄÊwæ PÀÆlzÀ gÀZÀ£É * ±À¸ÁÛç¸ÀÛç

¥ÉÊ¥ÉÆÃn

2. gÁµÀÖçUÀ¼À ¸ÀAWÀzÀ «¥sÀ®vÉUÉ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ?


G:-

* CªÉÄÃjPÁ gÁµÀÖç¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀ°®è.

* ¸ÉÊ£ÀåzÀ ±ÀQÛ EgÀ°®è.

CzsÁåAiÀÄ – 13 JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±Éß 1.dªÀÄð¤AiÀÄ°è

C¢üPÁgÀPÉÌ

§AzÀ ¸ÀªÁð¢üPÁj

AiÀiÁgÀÄ?

G:-»lègï 2.»lègï ¸Áܦ¹zÀ ¥ÀPÀë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- £ÁjhÄà ¥ÀPÀë. 3.»lègï

PÀnÖzÀ SÁ¸ÀV ¸ÉÊ£ÀåzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?

G:- PÀAzÀÄCAV 4.»lègï¤UÉ

EzÀÝ ©gÀÄzÀÄ

AiÀiÁªÀÅzÀÄ?

G:-¥ÀÆågÀgï 5.El°AiÀÄ ¸ÀªÁð¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÀÄ PÀnÖzÀ ¥ÀPÀë w½¹. G:- ªÀÄĸÀ¯ÉÆä , ¥Á幸ïÖ 6.ªÀÄĸÀ¯ÉÆä

PÀnÖzÀ SÁ¸ÀV ¸ÉÊ£Àå AiÀiÁªÀÅzÀÄ?

G:- PÀ¥ÀàAV ¸ÉÊ£Àå 7.JgÀqÀ£É ¥Àæ¥ÀAZÀ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ vÀPÀëtzÀ PÁgÀtªÉãÀÄ? G:- dªÀÄ𤠥ÉÆïÉAqï ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ. 8.CªÉÄÃjPÁ JgÀqÀ£É ¥Àæ¥ÀAZÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀî®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G:- d¥Á£ï zÉñÀªÀÅ CªÉÄÃjPÁzÀ

¥À®ð

ºÁ§ðgï

ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ.

9.CªÉÄÃjPÁ CzsÀåPÀëgÁzÀ ªÀiÁµÀð¯ïgÀªÀgÀÄ 2£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ°è £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ®Ä eÁjUÉ vÀAzÀ AiÉÆÃd£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:-ªÀiÁµÀð¯ï AiÉÆÃd£É

vÉÆAzÀgÉUÀ½UÉƼÀUÁzÀ

gÁµÀÖçUÀ½UÉ


CzsÁåAiÀÄ – 14 ¸ÀªÀÄPÁ°£À «±Àé MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1. ²ÃvÀ® ¸ÀªÀÄgÀ JAzÀgÉãÀÄ? G:- JgÀqÀÄ ±ÀQÛ §tUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ºÉÆÃgÁl. 2. CªÉÄÃjPÁ gÀa¹PÉÆAqÀ gÀPÀëuÁ M¥ÀàAzÀzÀ PÀÆlUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? G:-

* GvÀÛgÀ CmÁèAnPï M¥ÀàAzÀ PÀÆl * DUÉßÃAiÀÄ KµÁå gÁµÀÖçUÀ¼À PÀÆl * PÉÃAzÀæ M¥ÀàA zÀ PÀÆl

3. gÀµÁå PÀªÀÄÄ夸ïÖ zÉñÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ gÀa¹PÉÆAqÀ gÀPÀëuÁvÀäPÀ M¥ÀàAzÀ AiÀiÁªÀÅ ªÀÅ? G:- ªÁ¸Áð 4. PÉA¥ÀÄ §tzÀ®è£À ©gÀÄQUÉ PÁgÀtªÉãÀÄ? G:- aãÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀµÁåzÀ £ÀqÀÄªÉ PÀªÀÄÄ夸ïÖ £ÁAiÀÄPÀvÀéPÁÌV ¥ÉÊ¥ÉÆÃn . 5. dªÀÄð¤ AiÀiÁªÁUÀ LPÀåªÁ¬ÄvÀÄ? G:- 1990. 6. §ªÀiÁð zÉñÀzÀ FV£À ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? G:- ªÀÄAiÀÄ£Áägï 7. QãÁå zÉñÀ AiÀiÁgÀ £ÀAiÀÄPÀvÀézÀ°è ¸ÀévÀAvÀæªÁ¬ÄvÀÄ? G:- eÉƪÉÆ PÉ£Áåmï. 8. UÉÆïïØ PÉÆøïÖ JAzÀÄ AiÀiÁªÀ zÉñÀªÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? G:- WÁ£Á. 9. JgÀqÀ£Éà PÉÆ°è AiÀÄÄzÀÞPÉÌ PÁgÀtªÉãÀÄ? G:- PÀĪÉÊvï ªÉÄÃ¯É EgÁPï zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ.

¥ËgÀ¤Ãw CzsÁåAiÀÄ:1. ¨sÁgÀvÀ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ


MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.²PÀëtªÀ£ÀÄß ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌ JAzÀÄ ¸ÁjzÀ wzÀÄÝ¥Àr AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- 93 £Éà wzÀÄÝ¥Àr 2.²PÀëtªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀĪÀwð ¥ÀnÖUÉ ªÀUÁð¬Ä¹zÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ wzÀÄÝ¥Àr AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- 42 £Éà wzÀÄÝ¥Àr 3.ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ DPÀ¶ð¸À®Ä gÀeÁ CªÀ¢AiÀÄ°è PÉÊUÉÆArgÀĪÀ AiÉÆÃd£É? GvÀÛgÀ:- atÚgÀ CAUÀ¼À 4.UÁæ«ÄÃt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ «PÁ¸ÀPÉÌ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä gÀƦ¹gÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ? G:- ¹Ûçæà ±ÀQÛ ¸ÀAWÀ 5.¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ AiÀıÀ¹ìUÉ CªÀ±ÀåPÀªÁzÀ CA±À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- ²PÀët 6.gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÌgÀ ²PÀët AiÉÆÃd£É eÁjUÉ §AzÀ ªÀµÀð? G:- 1975 7.PÀ¥ÀÄà ºÀ®UÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ±Á¯ÉUÉ K£À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ? G:- ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ 8.PÀÆ°UÁV PÀ¼ÀÄ AiÉÆÃd£ÉA iÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è eÁjUÉ vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ? G:- *§gÀUÁ® ªÀÄvÀÄÛ PÁëªÀÄzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è

JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 9.ªÀÄ»¼ÉA iÀÄgÀ ¹Üw UÀw ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ ¸ÀPÁðgÀ AiÀiÁªÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÉ. G:- *ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgÀt ªÀµÀð: 2001 *PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ «ÄøÀ¯Áw-±ÉÃ.30 *ªÀgÀzÀQët ¤µÉÃzÀ PÁ¬ÄzÉ *ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ D¹Û ºÀPÀÄÌ 10.¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß DPÀ¶ð¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? G:- GavÀ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ , GavÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç, GavÀ ¨ÉʹPÀ¯ï, CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆÃC.


11. PÉÆêÀÄĪÁzÀ JAzÀgÉãÀÄ? G:- *C£ÀåzsÀªÀÄðzÀ §UÉÎ ¸ÉÊgÀuɬĮè¢gÀĪÀÅ zÀÄ *PÉÆêÀÄĪÁzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁªÉÊPÀåvÉUÉ zÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅ zÀÄ 12.¥ÁæAwÃAiÀÄvÉ JAzÀgÉãÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ zÀPÉÌ vÀgÀÄvÀÛzÉ? G:- *vÀ£Àß ¥ÀæzÉñÀ/¥ÁæAvÀåzÀ PÁ¼ÀfAiÀÄ §UÉÎ ªÀåQÛVgÀĪÀ wêÀæªÁzÀ ¤µÉ× *EzÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ KPÀvÉUÉ zÀPÉÌ vÀgÀÄvÀÛzÉ. 13. ¨sÀæµÁÖZÁgÀ JAzÀgÉãÀÄ?EzÀgÀ ¤ªÀÄÆð®£ÉUÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÁܦvÀªÁVzÉ? G:- *®AZÀ PÉÆqÀĪÀÅ zÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®AZÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. * ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ. 14.PÀ¼Àî¸ÁUÁtÂPÉ JAzÀgÉãÀÄ? EzÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä eÁjUÉ vÀA¢gÀĪÀ ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- *«zÉñÀUÀ½AzÀ vÀj¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ DªÀÄzÀÄ ¸ÀÄAPÀ ¤ÃqÀzÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. *PÁ¦¥ÉÆøÁ 15. PÁ¦¥ÉÆøÁ JAzÀgÉãÀÄ? CzÀgÀ ªÀĺÀvÀéªÉãÀÄ? G:- *«zÉò «¤ªÀÄAiÀÄ G½PÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî ¸ÁUÁtÂPÉ vÀqÉUÀlÄÖªÀ ±Á¸À£À. *PÀ¼Àî ¸ÁUÁtÂPÉ ¤AiÀÄAvÀæt. 16.ªÀgÀzÀQëuÉ JAzÀgÉãÀÄ?ªÀgÀzÀQëuÁ ¤µÉÃzsÀzÀ ±Á¸À£À eÁjUÉ §AzÀ ªÀµÀð? G:- *GqÀÄUÉÆgÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀgÀ¤UÉ £ÀUÀ£Átå, D¹Û ¤ªÉñÀ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. *1961. 17.§qÀvÀ£À JAzÀgÉãÀÄ? ¤ªÁgÀuÁ PÀæªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? G:- *DºÁgÀ, §mÉÖ, ºÁUÀÆ ªÀ¸ÀwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹPÉƼÀî¯ÁUÀzÀ ¹Üw. *N.R.E.P. I.R.D.P, dªÁºÀgÀgÉÆÃdUÁgï AiÉÆÃd£É, UÁæªÀÄ ¸ÀqÀPï AiÉÆÃd£É,AiÀÄĪÀPÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ vÀgÀ¨sÉÃw.

CzsÁåAiÀÄ 2 ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¥ÀAZÀ MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.«±Àé ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÁÜ¥À£ÉA iÀiÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ? CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå gÁµÀÖçUÀ¼À ¸ÀASÉå JµÀÄÖ? G;- 1945. CPÉÆÖçgï 24. -192


2.«±Àé ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À PÀbÉÃj J°èzÉ? G:- £ÀÆåAiÀiÁPïð 3.«±Àé ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ JAzÀÄ AiÀiÁªÀ CAUÀ ¸ÀA ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? G:- ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉ 4.¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉAiÀÄ ¥Àæw ªÀµÀð C¢üªÉñÀ£À PÀgÉAiÀÄĪÀ wAUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G:- ¸É¥ÀÖA§gï 5.«mÉÆà JAzÀgÉãÀÄ? G :- ¤µÉÃzÁvÀäPÀ ªÀÄvÀZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ «±ÉõÀ C¢üPÁgÀ. 6.zsÀªÀÄðzÀ²ð ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß KPÉ gÀa¸À¯ÁVzÉ? G :- «ªÁzÁ¸ÀàzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÉÄðéZÁgÀuÉUÁV ¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ. 7.«±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀĺÁ¸ÁzsÀ£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G :- ¹qÀÄ§Ä gÉÆÃUÀ ¤ªÀÄÆð®£É. 8.¨sÁgÀvÀ «zÉñÁAUÀ ¤ÃwAiÀÄ ²°à AiÀiÁgÀÄ? G :- dªÀºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ. 9.¨sÁgÀvÀ «zÉñÁAUÀ ¤ÃwAiÀÄ CrUÀ®Äè AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G :- C°¥ÀÛ¤Ãw 10.¨sÁgÀvÀPÉÌ ªÀ®¸É §AzÀ n¨ÉnÖ£À UÀÄgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G :- zÀ¯ÉʯÁªÀÄ 11.¨sÁgÀvÀ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ UÀA©üÃgÀªÁzÀ ¸ÀªÀĸÉå AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G :- ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É 12.«±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÀ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ. G :- * AiÀÄģɸÉÆÌÃ

- ¥Áåj¸ï

* I.M.F. CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀtPÁ¹£À ¤¢ - ªÁ¶AUïl£ï r¹ * «±Àé ¨ÁåAPï * CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.«±Àé ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ¼ÉãÀÄ?

- ªÁ¶AUïl£ï - ¢ ºÉÃUï (£ÉzÀgï ¯ÁåAqï)


G :- *CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀÄ. * ««zsÀ gÁµÀÖçUÀ¼À°è ¸ÉßúÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ. * CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀºPÀ ÁgÀPÉÌ ¨ÉA§®. * ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ GvÉÛÃd£À. 2.«±Àé ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CAUÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅ ªÀÅ? G :- * ¸ÁªÀÄ£Àå ¸À¨sÉ * ¨sÀzÀævÁ ¸À«Äw * DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸À«Äw * zsÀªÀÄðzÀ²ð ¸À«Äw * ¸ÀaªÁ®AiÀÄ * CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ 3.«±Àé ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÉêÁ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? G :- * «±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸É * «±Àé DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ ¸ÀA¸ÉÜ * AiÀÄģɸÉÆÌà * L.JªÀiï.J¥sï

* AiÀÄĤ¸É¥sï * L.J¯ï.M

* «±Àé ¨ÁåAPï 4.¨sÀzÀævÁ ¸À«ÄwAiÀÄ gÀZÀ£É ªÀivÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀ¼ÉãÀÄ? G:- 15 ¸ÀzÀ¸ÀåjgÀÄvÁÛgÉ. 10 ºÀAUÁ«Ä. 05 ±Á±ÀévÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ. PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ :- * ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉUÉ £ÀÆvÀ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ DAiÉÄÌ. * ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÀÄzÉÝUÉ C¨sÀåyð ¸ÀÆa¸ÀÄvÁÛgÉ. * CAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀÄ¢üñÀgÀ DAiÉÄÌ. 5.«±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼ÉãÀÄ? G:- *¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀUÀ¼À¤ªÀÄÆð®£ÉÀÉ. GzÁ : PÁ®gÀ, ªÀįÉÃjAiÀiÁ * ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ gÉÆÃUÀUÀ¼À ¤ªÀÄÆð®£É. * ¥Àj¸ÀgÀ £ÉʪÀÄð®åzÀ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. 6.«±Àé ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÉãÀÄ? G:-* PÉÆjAiÀiÁ ©PÀÌlÄÖ §UɺÀj¹vÀÄ.


* ¸ÀÄAiÉÄeï PÁ®ÄªÉ ©PÀÌlÄÖ §UɺÀj¹vÀÄ. * PÁAUÉÆà ©PÀÌlÄÖ §UɺÀj¹vÀÄ. * «AiÀÄmÁßA ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀj¹vÀÄ. * PÁ²äÃgÀ ¸ÀªÀĸÉå PÀzÀ£À «gÁªÀÄ. * EAqÉÆãɶAiÀiÁ ¸ÀªÀĸÉå.

CzsÁåAiÀÄ-3 «±Àé¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ: ¨sÁgÀvÀzÀ ¤Ãw MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À 1.ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ C¹ÛvÀéPÉÌ CvÀåªÀ±ÀåPÀªÁzÀÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G:- ªÀiÁ£ÀªÀ£À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2.«±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß WÉÆö¹zÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G:- 1948 3.ªÀtð¨sÉÃzÀ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥À槮ªÁV RAr¹zÀ dUÀwÛ£À ªÉÆzÀ°UÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- C¨ÁæºÁA °APÀ£ï 4.CªÉÄÃjPÁzÀ UÁA¢ü JAzÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ? G:- ªÀiÁnð£ï ®ÆxÀgï QAUï 5.zÀQët D¦üæPÁzÀ°è ªÀtð¨sÉÃzÀ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ£ÉUÁt¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? G:- £É®ì£ï ªÀÄAqÉïÁ 6.«ÄvÀ Cté¸ÀÛçø ¥ÀjÃPÁë ¤§ðAzsÀzÀ M¥ÀàAzÀ J°è Cté¸ÀÛç ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¹®è? G:- ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ vÀ¼À¨sÁUÀ 7.¨sÁgÀvÀ AiÀiÁªÀ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ CtıÀQÛ §¼À¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ ¤®ÄªÀÅ ºÉÆA¢zÉ? G:- ±ÁAwAiÀÄÄvÀ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ 8.PÁªÀÄ£Éé¯ïÛ MPÀÆÌlzÀ £ÁAiÀÄPÀ gÁµÀÖç AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- EAUÉèAqï 9.±À¸ÁÛç¸ÀÛç ¥ÉÊ¥ÉÆn JAzÀgÉãÀÄ? G:- ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼À C¢üPÀ ¸ÀAUÀæºÀ. 10.ªÀtð¨sÉÃzÀ ¤Ãw JAzÀgÉãÀÄ?


G:- PÀjAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©½AiÀÄgÀ £ÀqÀÄ«£À vÁgÀvÀªÀÄå. JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 11.vÀÈwÃAiÀÄ dUÀvÀÄÛ JAzÀgÉãÀÄ? EzÀgÀ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ªÀåQ ÛAiÀiÁgÀÄ? G:- *dUÀwÛ£À »AzÀĽzÀ KµÁå, D¦üæPÁ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áån£ï CªÉÄÃjPÁ gÁµÀÛçUÀ¼À UÀÄA¥ÀÄ. *¥sÁæAlÓ£ï ¥sÁå£À£ï 12.B.W.C JAzÀgÉãÀÄ? EzÀÄ eÁjUÉ §AzÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G:- eÉÊ«PÀ ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼À GvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâ¸ÀĪÀ ±Á¸À£À. 1975. 13.¸ÁPïð JAzÀgÉãÀÄ?CzÀgÀ ¥ÀæzsÁ£À PÀbÉÃj J°èzÉ? G:- *zÀQët KµÁåzÀ ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ. *£ÉÃ¥Á¼ÀzÀ PÀoÀäAqÀÄ. 14.AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ï PÀªÀÄÄå¤nAiÀÄ UÀÄj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£É K£ÀÄ? G:- *UÀÄj-AiÀÄÄgÉÆæ£À°ègÀĪÀ J¯ÁègÁµÀÖçUÀ¼À£ÀÄß MUÀÆÎr¸ÀĪÀÅzÀÄ. *¸ÁzsÀ£É AiÀÄÄgÉÆãÁtå¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀA¢gÀĪÀÅ zÀÄ. 15.£É®ì£ï ªÀÄAqÉïÁ§UÉÎ n¥ÀàtÂ/ zÀQët D¦üæPÁzÀ ªÀtð¨sÉÃzÀ ¤Ãw G:- zÀQët D¦æPÁzÀ°è ªÀtð¨sÉÃzÀ ¤Ãw PÀÆægÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀªÀÄ£ÀPÁjAiÀiÁVvÀÄÛ. £É®ì£ï ªÀÄAqÉïÁ ªÀtð¨sÉÃzÀ ¤ÃwAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ºÉÆÃgÁrzÀgÀÄ. 26ªÀµÀð eÉʮĪÁ¸À C£ÀĨsÀ«¹zÀgÀÄ. «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DyðPÀ ¢UÀâA zÀ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀtð¨sÉÃzÀ ¤Ãw CAvÀåªÁ¬ÄvÀÄ.

¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç CzsÁåAiÀÄ-1

¨sÁgÀvÀ

MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.¨sÁgÀvÀ_²æîAPÁUÀ¼À£ÀÄߨÉÃ¥Àðr¸ÀĪÀ d®¸ÀA¢ü AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G;- ¥ÁPï d®¸ÀA¢ü.


2.¨sÁgÀvÀzÀ GvÀÛgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀªÀ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? G;- ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ¨sÁUÀ. 3.¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¢éÃ¥ÀzÀ CvÀåAvÀ GzÀݪÁzÀ £À¢ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- UÉÆÃzÁªÀj. 4.¨sÁgÀvÀzÀ G£ÀßvÀ ²RgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- UÁré£ï D¹Ö£ï.(PÉ2) 5.UÀAUÁ£À¢AiÀÄ GUÀªÀÄ ¸ÁÜ£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- UÀAUÉÆÃwæ. 6.PÁªÉÃj £À¢AiÀÄ GUÀªÀĸÁÜ£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- vÀ®PÁªÉÃj. 7.¨sÁgÀvÀzÀ 2 ¢éÃ¥À¸ÉÆÛêÀÄUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G;- CAqÀªÀiÁ£ï_¤PÉÆèÁgï ªÀÄvÀÄÛ ®PÀë ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ. 8.zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ G£ÀßvÀ ²RgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- C£ÉʪÀÄÄr¨ÉlÖ 9.¨sÁgÀvÀzÀ Cw zÉÆqÀØ gÁdå AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- gÁd¸ÁÛ£À. 10.¨sÁgÀvÀzÀ Cw aPÀÌ gÁdå AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- UÉÆêÁ. 11.¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀQëzsÁªÀĪÁVgÀĪÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¹» ¤Ãj£À ¸ÀgÉÆêÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- “£ÀÀ¯ï” ¸ÀgÉÆêÀgÀ. 12.¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀƪÀð WÀlÖUÀ¼ÀÄ J°è ¸ÀA¢ü¸ÀÄvÀÛªÉ? G;- ¤Ã®Vj ¨ÉlÖUÀ¼À°è. JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 13.¨sÁgÀvÀzÀ 2 G¥ÀÄà ¤Ãj£À ¸ÀgÉÆêÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹? G:-

*a®Ì-Mj¸Áì *¥ÀÄ°PÁmï-vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ

14.GvÀÛgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVªÉ?


G;-£À¢UÀ¼ÀÄ ºÉÆvÀÄÛvÀAzÀ ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀAZÀAiÀÄ£À¢AzÀ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVªÉ. 15.¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÄïÉäöÊ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß w½¹. G:- *GvÀÛgÀzÀ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ. *GvÀÛgÀzÀ UÀAUÁ §AiÀÄ®Ä. *¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«Ä. *wÃgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£À_¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ. 16.¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥À²ÑªÀÄPÉÌ ºÀjAiÀÄĪÀ 2 ¥ÀæªÀÄÄR £À¢UÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G:- *£ÀªÀÄðzÁ £À¢. *vÀ¥Àw £À¢. PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ 3-4 ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹. 17.¥²ÑªÀÄ. WÀlÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀƪÀð. WÀlÖUÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÉãÀÄ? ¥²ÑªÀÄ.WÀlÖUÀ¼ÀÄ

¥ÀƪÀð.WÀlÖUÀ¼ÀÄ

*JvÀÛgÀªÁVªÉ

*JvÀÛgÀªÁV®è

*¤gÀAvÀgÀªÁVªÉ

*¤gÀAvÀgÀªÁV®è

*¸ÀªÀÄÄzÀæPÉÌ ºÀwÛgÀªÁVªÉ

*¸ÀªÀÄÄzÀæPÉÌ zÀÆgÀ EªÉ.

18.¨sÁgÀvÀ MAzÀÄ G¥ÀRAqÀ KPÉ. G:- *««zsÀ ªÉÄïÉäöÊ ®PÀët. *««zsÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄt *««zsÀ ¸À¸ÀåªÀUÀð *d£ÀgÀ ««zsÀvÉ *««zsÀ zsÀªÀÄð ¨sÁµÉ. F PÁgÀt¢AzÀ ¨sÁgÀvÀ MAzÀÄ G¥ÀRAqÀ. 19.GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ £À¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀQ ët ¨sÁgÀvÀzÀ £À¢UÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÉãÀÄ? G:- GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ £À¢UÀ¼ÀÄ

zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ £À¢UÀ¼ÀÄ

*fêÀAvÀ £À¢UÀ¼ÀÄ

*fêÀAvÀ £À¢UÀ¼À®è

*ªÀµÀðªÉ®è ºÀjAiÀÄÄvÀÛªÉ.

*ªÀµÀðªÉ®è ºÀjAiÀÄĪÀÅ ¢®è.


*ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ »ªÀÄ¢AzÀ ºÀjAiÀÄÄvÀÛªÉ *ªÀļɬÄAzÀ ªÀiÁvÀæ ºÀjAiÀÄÄvÀÛªÉ. 20.¥ÀƪÀð wÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ wÃgÀUÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÉãÀÄ? ¥ÀƪÀð wÃgÀ

¥À²ÑªÀÄ wÃgÀ

*CUÀ®ªÁVzÉ.

*CUÀ®ªÁV®è.

*¸ÀªÀÄvÀmÁÖVzÉ.

*¸ÀªÀÄvÀmÁÖV®è.

21.¨sÁgÀvÀzÀ d£ÀfêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÉãÀÄ? w½¹? G:- *ªÀiÁgÀÄvÀ vÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. *ªÀÄ¼É ¸ÀÄj¸ÀÄvÀÛzÉ. *²ÃvÀ ZÀ½UÁ½ vÀqÉA iÀÄÄvÀÛzÉ. *¨sÁgÀvÀzÀ gÀPÀëuÁ UÉÆÃqÉ. *ºÀtÂÚ£À ¨É¼ÉUÉ GvÀÛªÀÄ. *VqÀªÀÄÆ°PÉ-OµÀ¢ü ¸À¸ÀåUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀiÁVzÉ.

CzsÁåAiÀÄ-2 ¨sÁgÀvÀzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄt MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹. 1.¨sÁgÀvÀzÀ ºÉZÀÄÑ ¨sÁUÀzÀ°èAiÀiÁªÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄt«zÉ? G;- GµÀÚ “ªÀiÁ£ÀÆì£ï” 2.PÉÆÃgÀªÀÄAqÀ® wÃgÀPÉÌ ªÀÄ¼É vÀgÀĪÀ ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G;- F±Á£Àå ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ 3.¨sÁgÀvÀzÀ°è Cw ºÉZÀÄÑ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀĪÀ ¸ÀܼÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- “ªÀiÁ¹£ï gÁªÀiï”. 4.¨sÁgÀvÀzÀ°è Cw PÀrªÉÄ ªÀÄ¼É ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- “gÉƬÄè” 5.¨sÁgÀvÀzÀ°è Cw ºÉZÀÄÑ GµÁÚA±À zÁR¯ÁVgÀĪÀ ¸ÀܼÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;-UÀAUÁ£ÀUÀgÀ .

6.”ªÀiÁ«£À ºÉÆAiÀÄÄè” JAzÀgÉãÀÄ?


G;- PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è ¥ÀƪÀð ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß”ªÀiÁ«£À ºÉÆAiÀÄÄè”J£ÀÄߪÀgÀÄ. JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 7.¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨ÉùUÉAiÀİ蔥Àj¸ÀgÀt ªÀļɔ§gÀĪÀÅ zÀÄ KPÉ? G;- ¸ÀܽÃAiÀÄ GµÁÚA±À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÀ®£À ¥ÀæªÁºÀUÀ½AzÀ ¨ÉùUÉAiÀÄ°è ¥Àj¸ÀgÀt ªÀÄ¼É DUÀĪÀÅ zÀÄ. 8.¨sÁgÀvÀzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ 4 PÁ®UÀ¼ÁªÀŪÀÅ? * ZÀ½UÁ® * ¨ÉùUÉ PÁ® * ªÀļÉUÁ® * »AUÁgÀÄ-ªÀļÉPÁ®

CzsÁåAiÀÄ -3 ¸Áé¨sÁ«PÀ ¸À¸ÀåªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætªÀUÀð MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹. 1.PÀ£ÁðlPÀzÀ PÁqÀÄUÀ¼À°è ºÉZÁÑV PÀAqÀħgÀĪÀ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- ²æÃUÀAzsÀ 2.§AUÁ¼ÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ºÀÄ°UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ PÁqÀÄUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ? G;- ¸ÀÄAzÀgÀ§£À 3.©½®Ä AiÀiÁªÀ PÁqÀÄUÀ¼À ®PÀëtªÁVzÉ? G;- ©½®Ä “ªÀiÁåA UÉÆæêï PÁqÀÄUÀ¼À”®PÀët. 4.«±Àé ¥Àj¸ÀgÀ ¢£ÀªÀ£ÀÄß JAzÀÄ DZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ? G;- ¥ÀæwªÀµÀð dÆ£ï -5gÀAzÀÄ DZÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 5. ¨sÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ¸ÀÄAzÀgÀ ¥Áæt AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- ZÀÄPÉÌfAPÉ 6.¸ËgÁµÀÖçzÀ Vgï PÁqÀÄ KPÉ ¥Àæ¹zÀÞªÁVzÉ? G;- ¹AºÀUÀ¼À ªÁ¸À ¸ÁÜ£À.


7. ¨sÁgÀvÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀQë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- £À«®Ä. 8.¨sÁgÀvÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥Áæt AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;- ºÀÄ°. JgÀqÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹. 9.¸ÀÄAzÀgÀ §£À JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÃUÉ §A¢zÉ? G;- ªÀiÁåAUÉÆæêï PÁqÀÄUÀ¼À°è ¸ÀÄAzÀj JA§ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ §£À JA§ÄzÁV PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 10.¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀQëUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹? G;- £À«®Ä, ¥ÁjªÁ¼À, ºÀA¸À, VqÀÄUÀ, ªÉÄÊ£Á, QAUï ¦üµÀgï.

11.¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹? G;- ºÀÄ°,¹AºÀ, D£É, WÉAqÁªÀÄÈUÀ. 12.¸ÁªÀiÁfPÀ PÁqÀÄUÀ¼À GzÉÝñÀªÉãÀÄ? G:-

*¸ËzÉ, ªÉÄêÀÅ, PÁr£À GvÀà£Àß MzÀV¸ÀĪÀÅ zÀÄ. *¥Á¼ÀÄ ¨sÀÆ«Ä §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ.

3-4 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹. 13.PÁqÀÄUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ K£ÀÄ? w½¹? G:- *CAlÄ, gÁ¼À, UÉÆÃAzÀÄ, VqÀªÀÄÆ°PÉ, OµÀ¢ü ¸À¸Àå MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. *ªÀļÉAiÀÄ ¨ÁåAPï *ªÉÄêÀÅ MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. *ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÉvÀ vÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. *¥ÁætÂ- ¥ÀQëUÀ¼À ªÀÄ£É. *GvÀÛªÀÄ UÁ½- ¸ËAzÀgÀå MzÀV¸ÀĪÀÅ zÀÄ. *¥ÀæªÁ¹ vÁtªÁVzÉ.

CzsÁåAiÀÄ-4


£ÀªÀÄä ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ 1. ¤ÃgÁªÀj JAzÀgÉãÀÄ? G :- PÉgÉ, PÁ®ÄªÉ, ¨Á«UÀ½AzÀ PÀÈvÀPÀªÁV PÀȶ ¨sÀÆ«ÄUÉ ¤ÃgÀÄ MzÀV¸ÀĪÀÅzÉà ¤ÃgÁªÀj. 2. ¤ÃgÁªÀjAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G :- 1. ¨Á« ¤ÃgÁªÀj 2. PÉgÉ ¤ÃgÁªÀj 3. PÁ®ÄªÉ ¤ÃgÁªÀj 3. KµÁåzÀ JvÀÛgÀªÁzÀ CuÉPÀlÄÖ AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G :- ¨ÁPÁæ CuÉPÀlÄÖ 4.¸ÀmÉèeï £À¢UÉ ¤«Äð¹gÀĪÀ CuÉPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? G :- ¨ÁPÁæ-£ÀAUÀ¯ï CuÉPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ 5.¨sÁgÀvÀzÀ GzÀݪÁzÀ CuÉPÀmÉÖ AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G :- »gÁPÀÄqï 6.vÀAUÀ¨sÀzÀæ d¯Á±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ºÉ¸Àj¤AzÀ PÀgÉAiÀįÁVzÉ? G :- ¥ÀA¥À¸ÁUÀgÀ 7.GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀå MzÀV¸À®Ä PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ vÀA¢gÀĪÀ AiÉÆÃd£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G :- AiÀıÀ¹é¤ AiÉÆÃd£É PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ 8.PÀ£ÁðlPÀ d® «zÀÄåvï AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G :- ²ªÀ£À ¸ÀªÀÄÄzÀæ, ±ÀgÁªÀw, PÁ½, ZÀPÀæ.

9.¨sÁgÀvÀPÉÌ ¤ÃgÁªÀj KPÉ CUÀvÀå? G :_ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀÄ¼É * C¤²ÑvÀ * CPÁ°PÀ * C£ÁªÀȶÖ, ¨É¼É£ÀµÀÖ. DzÀÝjAzÀ CUÀvÀå. 10. ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÉvÀ (¨sÀÆ ¸ÀªÀPÀ½) ºÉÃUÉ vÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ?


G :- * PÁAlÆgÀÄ ¨ÉøÁAiÀÄ * CqÀØ §zÀÄ ¤ªÀiÁðt * ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®Ä- PÁqÀÄ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ * CgÀtå £Á±À vÀqÉ »ÃUÉ vÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹ 11. ««zÉÆÃzÉÝñÀ £À¢ PÀt廃 AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ¼ÉãÀÄ? G:-

* ¤ÃgÁªÀjUÁV

* ¥ÀæªÁºÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV

* ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÉvÀ vÀqÉAiÀÄ®Ä * d® «zÀÄåvï GvÁàzÀ£ÉUÉ * «ÄãÀÄUÁjPÉUÉ

* ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉUÁV

* PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃjUÁV.

CzsÁåAiÀÄ-4 £ÀªÀÄä ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹. 1.¤ÃgÁªÀj JAzÀgÉãÀÄ? G;-PÉgÉ, PÁ®ÄªÉ, ¨Á«UÀ½AzÀ ¤ÃgÀÄ MzÀV¸ÀĪÀÅ zÉà ¤ÃgÁªÀj. 2.¤ÃgÁªÀjAiÀÄ 3 ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G;- *¨Á« ¤ÃgÁªÀj *PÉgÉ ¤ÃgÁªÀj *PÁ®ÄªÉ ¤ÃgÁªÀj 3.KµÁåzÀ JvÀÛgÀªÁzÀ CuÉPÀlÄÖ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;-¨ÁPÁæ CuÉPÀlÄÖ 4.¸ÀmÉèÃeï £À¢UÉ ¤«Äð¹gÀĪÀ CuÉPÀlÄÖ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?


G;-¨ÁPÁæ -£ÀAUÀ¯ï 5.¨sÁgÀvÀzÀ GzÀݪÁzÀ CuÉPÀlÄÖ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;-»gÁPÀÄqï 6.vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ d¯Á±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ºÉ¸Àj¤AzÀ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. G;-¥ÀA¥À ¸ÁUÀgÀ 7.GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀå MzÀV¸À®Ä PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ vÀA¢gÀĪÀ AiÉÆÃd£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G;-AiÀıÀ¹é¤ AiÉÆÃd£É. 2 ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹. 8.PÀ£ÁðlPÀzÀ d®«zÀÄåvï AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G;-²ªÀ¸À ¸ÀªÀÄÄzÀæ, ±ÀgÁªÀw, PÁ½,ZÀPÀæ. 9.¨sÁgÀvÀPÉÌ ¤ÃgÁªÀj KPÉ CUÀvÀå? G;-¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀÄ¼É * C¤²ÑvÀ *CPÁ°PÀ *C£ÁªÀ馅 ¨É¼É£ÀµÀÖ DzÀÝjAzÀ CUÀvÀå 10.ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÉvÀ(¨sÀÆ ªÀiÁ°£Àå) ºÉÃUÉ vÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ? G;- * PÁAlÆgÀÄ ¨ÉøÁAiÀÄ *CqÀØ §zÀÄ ¤ªÀiÁðt *ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®Ä-PÁqÀÄ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ CgÀtå£Á±À vÀqÉ

»ÃUÉ vÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.

3-4 ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹. 11. ««zÉÆÃzÉÝñÀ £À¢ PÀt廃 AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ¼ÉãÀÄ? G;- * ¤ÃgÁªÀjUÁV

* d®«zÀÄåvï GvÁàzÀ£ÉUÉ

*¥ÀæªÁºÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV

*«ÄãÀÄUÁjPÉUÉ

*ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÉvÀ vÀqÉAiÀÄ®Ä.

*ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉUÁV

*PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃjUÁV CzsÁåAiÀÄ-5 ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ


MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? G:-ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ 2. ªÀiÁgÁlzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÀgÉ? G:-ªÁtÂdå ¨ÉøÁAiÀÄ 3.ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ eÉÆvÉUÉ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀĪÀÅzÀPÉÌ K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛÀÛgÉ? G:- «Ä±Àæ ¨ÉøÁAiÀÄ 4. fêÀ£ÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? G:- fêÀ£ÁzsÁgÀ ¨ÉøÁAiÀÄ 5. ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ PÁ®UÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G:- SÁj¥sï ªÀÄvÀÄÛ gÁ©ü 6. ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀvÀÛzÀPÀtd AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:= ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À 7. ¨sÁgÀvÀzÀ UÉÆâü PÀtd AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G:- ¥ÀAeÁ¨ï 8. ¤PÉÆÃn£ï ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ¸À¸Àå AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- ºÉÆUɸÉÆ¥ÀÄà 9. AiÀiÁªÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß a£ÀßzÀ J¼É J£ÀÄߪÀgÀÄ? G:- ¸Ét§Ä 10. ¥Á¤AiÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G G:- PÁ¦ü ªÀÄvÀÄÛ nà 11.ªÀUÁðªÀuÉ ¨ÉøÁAiÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ°è K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? G:- PÀĪÀÄj 12. ªÀUÁðªÀuÉ ¨ÉøÁAiÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß C¸ÁìA£À°è K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? G:- eÉÆëÄAUï 13. ªÀUÁðªÀuɨÉøÁAiÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß PÉÃgÀ¼À gÁdåzÀ°è K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ?


G:- ¥ÉÆãÀªÀiï 14. ªÀUÁðªÀuÉ ¨ÉøÁAiÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ gÁdåzÀ°è K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? G:- ¥ÉÆÃqÀÄ JgÀqÀÄ

CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ

1. ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¨sËUÉÆýPÀ ®PÀëtUÀ¼ÉãÀÄ? G:- *ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÄÚ *25 rVæ ¸É.GµÁÚA±À *100-200 ¸É.«Ä.ªÀÄ¼É 2. UÉÆâü ¨É¼ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¨sËUÉÆýPÀ ®PÀëtUÀ¼ÉãÀÄ? G:-

*PÀ¥ÀÄà

«Ä²ævÀ eÉÃrªÀÄtÄÚ

*10 rVæ ¸É.-15rVæ ¸É. GµÁÚA±À *50¸ÉA. «ÄÃ.-70 ¸ÉA. «ÄÃ. ªÀÄ¼É 3. PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¨sËUÉÆýPÀ ®PÀëtUÀ¼ÉãÀÄ? G:-

*ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÄÚ-PÀ¥ÀÄà ªÀÄtÄÚ *21 rVæ ¸É. -26 rVæ ¸É. GµÁÚA±À *150 ¸ÉA.«ÄÃ. -200 ¸ÉA. «ÄÃ. ªÀļÉ

4. PÁ¦ü ªÀÄvÀÄÛ nà ¨É¼ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¨sËUÉÆýPÀ ®PÀëtUÀ¼ÉãÀÄ? G:-

¥ÀªÀðvÀzÀ ªÀÄtÄÚ *15 rVæ ¸É.-30 rVæ ¸É. GµÁÚA±À *150 ¸ÉA. «ÄÃ. -200 ¸ÉA.«ÄÃ. ªÀÄ¼É (PÁ¦ü)ªÀÄgÀzÀ £ÉgÀ½£À C£À±ÀåPÀvÉ EzÉ. *200 ¸ÉA. «ÄÃ. -250 ¸ÉA.«ÄÃ. ªÀÄ¼É (ZÀºÀ) ªÀÄgÀzÀ £ÉgÀ½£À C£À±ÀåPÀvÉ E®è.

5. ¢ézÀ¼À G:-

zsÁ£ÀåzÀ *ºÉZÀÄÑ *ªÀÄtÂÚ£À

G¥ÀAiÉÆÃUÀªÉãÀÄ? ¥ÉÆænÃ£ï ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ

CzsÁåAiÀÄ ;-6


R¤d ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1. C¨sÀæPÀzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? G :- PÁUÉ §AUÁgÀ 2. AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß CZÀÑjAiÀÄ ¯ÉÆúÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? G :- C®Æå«Ä¤AiÀÄA 3. ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ ¨sÁPÉìöÊmï C¢gÀ£ÀÄß DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÄRå gÁµÀÖç AiÀĪÀÅ zÀÄ? G :- d¥Á£ï 4. vÁªÀÄæzÀ ¥ÀæªÀÄÄR UÀÄt AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G :- GµÀÚªÁºÀPÀ 5. PÀ¥ÀÄà ªÀdæ JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? G :- PÀ°èzÀÝ®Ä 6. zÀæªÀ gÀÆ¥ÀzÀ a£Àß JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? G :- ¥ÉmÉÆæðAiÀÄA 7. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÉÆzÀ®Ä J°è ¥ÉmÉÆæðAiÀÄA C£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ? G :- C¸ÁìA gÁdåzÀ ¢UÁÖAiÀiï 8. vÉÊ® ¨Á«UÀ¼À£ÀÄß PÉÆgÉAiÀÄ®Ä d¥Á£ï zÉñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆAqÀÄPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ? G :- ¸ÁUÀgÀ ¸ÁªÀiÁæmï 9. ¨sÁgÀvÀzÀ°è JµÀÄÖ vÉÊ® ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀt PÉÃAzÀ潪É? G :- 19 10. ¨sÁgÀvÀzÀ°è CvÀåAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸Áé¨sÁ«PÀ C¤®ªÀ£ÀÄß GvÁࢸÀĪÀ ¸ÀܼÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G :- ¨ÁA¨É ºÉÊ 11. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® CtÄ «zÀÄåvï ¸ÁܪÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G :- ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ vÁgÁ¥ÀÄgÀ 12. mÁl d® «zÀÄåvï AiÉÆÃd£É J°èzÉ? G :- ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ gÁdåzÀ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À°è. 13. ªÀĺÁvÀä UÁA¢üÃf d® «zÀÄåvï AiÉÆÃd£É J°èzÉ?


G :- PÀ£ÁðlPÀ 14. ¸ËgÀ «zÀÄåvÀÛ£ÀÄß GvÁࢸÀĪÀ ¸ÁܪÀgÀªÀ£ÀÄß J°è ¸ÁÜ¥À¸À¯ÁVzÉ? G :- gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁgÁªÀÄgï 15. ¸ËgÀ ±ÀQÛAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ §UÉÎ «±ÉõÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß J°è ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ? G :- zɺÀ°AiÀÄ §½AiÀÄ UÀÄgïUÁAªï

JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1. PÀ©âtzÀ C¢j£À JgÀqÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? G :- ºÉªÀiÁmÉÊmï, ªÀiÁåUÀßmÉÊmï 2. ªÀiÁåAUÀ¤Ã¸ï£À JgÀqÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹? G :-1. «zÀÄåvï PÉÊUÁjPÉAiÀÄ°è §¼ÀPÉ 2. §tÚ ºÁUÀÄ ªÁ¤ðµïvÀAiÀiÁjPÉ 3.C¨sÀæPÀ CxÀªÁ PÁUÉ §AUÁgÀzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß w½¹? G :- 1. «zÀÄåvï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. 4.PÀ£ÁðlPÀzÀ JgÀqÀÄ a£ÀßzÀ ¤PÉëÃ¥ÀUÀ½VgÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹? G :- 1. PÉÆïÁgÀ 2. UÀzÀV£À §½AiÀÄ PÀ¥ÀàvÀUÀÄqÀØ 5.PÀ°èzÀÝ°£À JgÀqÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? G :- 1. DAvÁæ¸ÉÊmï 2. ©lÄ «Ä£À¸ï 6.PÀZÁÑ vÉÊ®ªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ AiÀiÁªÀ zÉñÀUÀ½AzÀ DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÉ? G:- EgÁ£ï, EgÁPï. F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉgÀqÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ 1. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ PÀ°èzÀÝ®Ä zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæzÉñÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G :- gÁtÂUÀAeï. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ PÀ°èzÀÝ®Ä zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæzÉñÀ. 2.zÀæªÀ gÀÆ¥ÀzÀ a£Àß AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G :- ¥ÉmÉÆæðAiÀÄA C£ÀÄßzÀæªÀ gÀÆ¥ÀzÀ a£Àß J£ÀÄߪÀgÀÄ. F PɼÀV£À ¥À±ÉßUÀ½UÉ ªÀÄÆ£Áð®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹ 3. ¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀĪÀ CtÄ «zÀÄåvï ¸ÁܪÀgÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅ ªÀÅ?


G :- ¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀĪÀ CtÄ «zÀÄåvï ¸ÁܪÀgÀUÀ¼ÉA zÀgÉ, * ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ vÁgÁ¥ÀÄgÀ * gÁeÁ¸ÁÜ£ÀzÀ gÁt¥ÀævÁ¥À ¸ÁUÀgÀ * vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À-PÀ¯ÁàPÀA * GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ-£ÀgÉÆgÀ * UÀÄdgÁw£À-¸ÀÆgÀvï * DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ ²æà ±ÉÊ®A * PÀ£ÁðlPÀzÀ PÉÊUÁ 4. ¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR d® «zÀÄåvï ¸ÁܪÀgÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? G :- ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆzÀ® d® «zÀÄåvï ¸ÁܪÀgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ²ªÀ£À ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è 1902 gÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. 1. ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ- mÁmÁ d®«zÀÄåvï AiÉÆÃd£É. 2. vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À- ¥ÉÊPÁgÁ AiÉÆÃd£É. 3. »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀzÀ- ªÀÄAr ¥ÀªÀgï ºË¸ï. 4. dªÀÄÄäPÁ²äÃgÀzÀ- ¸À¯Á¯ï AiÉÆÃd£É. 5. DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ - £ÁUÁdÄð£À ¸ÁUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ±ÉÊ® AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ. 5. ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀ®èzÀ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? G :- * ¸ËgÀ±ÀQÛ, ¥ÀªÀ£À±ÀQÛ, (UÁ½) eÉÊ«PÀ C¤®, ¸ÁUÀgÀzÀ C¯É, ¨sÀÆ ±ÁR±ÀQÛ. ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ.

 ¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀĪÀ C¸ÀA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÁVªÉ.

¨sÀÆUÉƼÀ-7 PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ

MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® ºÀwÛ VgÀt AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G: ªÀÄÄA¨ÉÊ (Qæ.±À.1854) 2.¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÉÆzÀ® PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GPÀÄÌ PÀgÀV¸ÀĪÀ PÉÊUÁjPÉ J°è ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ? G: ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ PÀÄ°Ö 3.¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁåAZɸÀÖgï CxÀªÁ PÁl£ï ¥ÉÆðøï JAzÀÄ AiÀiÁªÀ £ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ?


G: ªÀÄÄA¨ÉÊ 4.¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÉÆzÀ®Ä ¸Áܦ¹zÀ ¸Ét§Ä PÁSÁð£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:PÉƯÉÆÌÃvÁÛ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ j±Áæ 5.¨sÁgÀvÀzÀ eÁªÀ JAzÀÄ AiÀiÁªÀ £ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß PÀgÉA iÀÄÄvÁÛgÉ? G: GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ UÉÆÃgÀSï ¥ÀÄgÀ f¯Éè 6.PÀ£ÁðlPÀzÀ°è JµÀÄÖ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉUÀ½ªÉ? G: 37 7.¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆzÀ® PÁUÀzÀ PÁSÁð£É AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G: PÉƯÉÆÌÃvÁÛzÀ §½AiÀÄ ¨Á°è 8.ªÀÈvÀÛ ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ §¼À¸ÀĪÀ PÁUÀzÀzÀ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°èzÉ? G: ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ £ÉÃ¥Á £ÀUÀgÀ 9.¨sÁgÀvÀzÀ Cw zÉÆqÀØ PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GPÀÄÌ PÁSÁð£É J°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ? G. ©ºÁgÀzÀ ¨ÉÆÃPÁgÉÆà 10.¨sÁgÀvÀzÀ gÀÆígï JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ ? G: bÉÆmÁ £ÁUÀ¥ÀÄgÀ ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«Ä. 11.»AzÀƸÁÛ£ï AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À PÁSÁð£ÉAiÀÄ°èzÉ? G: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 12. gÉʯÉé¨ÉÆÃVUÀ¼À£ÀÄß J°è

vÀAiÀiÁj¸À¯ÁwÛzÉ?

G. vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À ZÉ£ÉßöÊ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥ÉgÀA§zÀÆgÀÄ 13. r¸É¯ï KAf£ï UÀ¼À£ÀÄß J°è vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ? G: GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁgÀuÁ¹. 14. ¹ÃªÉÄAmï vÀAiÀiÁjPÉAiÀiÁ°è ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÁßV §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ? G: ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ PÀ¥Éàa¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ 15. gÉÊ®ÄUÁ° CZÀÄÑUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÁ

PÁSÁð£É

J°èzÉ?

G: ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À AiÀÄ®ºÀAPÀ 16. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® gÀ¸ÀUÉƧâgÀ PÉÊUÁjPÉAiÀÄÄ J°è ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ? G: ªÉÄʸÀÆgÀÄ §½AiÀÄ ¨É¼ÀUÉƼÀ


17. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® ¹ÃªÉÄAmï PÁSÁð£É J°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ? G: ZÉ£ÉßöÊ (1904) JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1. GvÁàzÀPÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? G: PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁ¥Àðr¸ÀĪÀ PÉÊUÁjPÉUÀ½UÉ GvÁàzÀPÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 2.PÉÊUÁjPÉUÀ¼À JgÀqÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? G: 1. GvÁàzÀPÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ §ÈºÀvï PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ. 2.¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÁUÀÆ UÀȺÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ. 3. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzsÁjvÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹? (1). ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É (2). ¸Ét§Ä PÁSÁð£É. 4. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ JgÀqÀÄ R¤eÁzsÁjvÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹? (1). PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GPÀÄÌ PÉÊUÁjPÉ (2).¹ªÉÄAmï PÉÊUÁjPÉ.

¨sÀÆUÉÆüÀ-8 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁjUÉ - ¸ÀA¥ÀPÀð MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.¸ÁjUÉAiÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? G: ¨sÀÆ ªÀiÁUÀð, d® ªÀiÁUÀð, ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁUÀð. 2.¨sÁgÀvÀzÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¨sÀzÀæ §Ä£Á¢ ºÁQzÀªÀgÁgÀÄ? G: ¯ÁqÀð qÁ¯ï ºË¹ 3.gÀ¸ÉÛUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G: ¥ÀPÁÌ gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ,PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ 4.gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjUÀ¼À/gÁdåºÉzÁÝj/f¯ÁègÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ/UÁæªÀiÁAvÀgÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G: PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ/gÁdå ¸ÀPÁðgÀ/f¯Áè ¥ÀAZÁ¬ÄÛ/UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ/UÀr gÀ¸ÉÛUÀ¼À ¥Áæ¢PÁgÀ.


5DqÀ½vÁvÀäPÀ zÀȶ֬ÄAzÀ gÉ樀 PÁgÁåZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß JµÀÄÖ ªÀ®AiÀÄUÀ¼ÁV «AUÀr¸À¯ÁVzÉ? G: 16 6. ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ zÉÆqÀØ G¢ÝªÉÄ AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G: gÉ樀 ¸ÁjUÉ 7. d® ¸ÁjUÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ «zsÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G: M¼À£Ár£À ¸ÁjUÉ, wÃgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ d®¸ÁjUÉ, ¸ÁUÀgÀd® ¸ÁjUÉ 8. d® ¸ÁjUÉA iÀÄ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Ý ¥Àr¸À®Ä AiÀiÁªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ¸Áܦ¹zÉ? G: d®¸ÁjUÉ ¥Áæ¢üPÁgÀ1985gÀ°è 9. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝtzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? G: zÉêÀ£ÀºÀ½î «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt 10.¦£ïPÉÆÃqï eÁjUÉ §AzÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G: 1972 11.¨sÁgÀvÀzÀ zÉÆqÀØzÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé¨sÁ«PÀ §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉ¨ÁâV®Ä AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G: ªÀÄÄA¨ÉÊ §AzÀgÀÄ

12.¨sÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÁUÀÆ FUÀ®Æ gÀÆrüAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀwæPÉ AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G: ¨ÁA¨É ¸ÀªÀiÁZÁgï JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.«ªÀiÁ£ÀAiÀiÁ£ÀªÀÅ CµÉÖãÀÄ d£À¦æAiÀĪÁV®è KPÉ? * vÀÄA¨Á zÀĨÁj * ºÉZÀÄÑ vÀÆPÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁUÁtÂPÉ PÀµÀÖ. 2.EwÛÃZÉUÉ M¼À£Ár£À d®¸ÁjUÉ vÀ£Àß ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ KPÉ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÉ? * gÉÊ®ÄUÀ¼À, gÀ¸ÉÛUÀ¼À ¤ªÀiÁðt. *£À¢UÀ½UÉ CuÉPÀlÄÖ ¤ªÀiÁðt. 3. ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À°è zÀÆgÀªÁtÂUÀ¼À ¥ÁvÀæªÉãÀÄ? *¨ÉÃgÉ zÉñÀUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀPÀð *¨ÉÃgÉ HgÀÄUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀð


*²ÃWÀæ ¸ÀA¥ÀPÀð 4.¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? *zɺÀ°-EA¢gÁ UÁA¢ü *ªÀÄÄA¨ÉÊ-bÀvÀæ¥Àw ²ªÁf *PÉÆ®ÌvÁÛ-¸ÀĨsÁµï ZÀAzÀæ ¨ÉÆøï *ZÉ£ÉÊ-CtÚ *CªÀÄÈvÀ¸ÀgÀ gÁd¸Á¤ì

¨sÁgÀwÃAiÀÄ CxÀð±Á¸ÀÛç CzsÁåAiÀÄ-01. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀiÁ©üªÀÈ¢Þ MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.¸ÀºÀPÁj ¨ÉøÁAiÀÄ ¥ÀzÀÝw d£À¦æAiÀĪÁzÀ gÁdå AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G :- * ¥ÀAeÁ¨ï 2.¨sÁgÀwÃAiÀÄ zsÁ£Àå ¸ÀAUÀæºÀuÁ PÉÃAzÀæ J°è ¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ? G :- * GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÁ¥sÀÆgï 3.ªÀåªÀ¸ÁAiÉÆÃvÀà£ÀßUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ ¤zsÀðj¸ÀĪÀ ªÉƺÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G :-* DUïðªÀiÁPïð(AGMARK) 4.AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ¨ÉøÁAiÀÄzÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀܼÀ AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G;- gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀÆgÀvïUÀgï 5.ºÀ¹gÀÄ PÁæAw JAzÀgÉãÀÄ? G:-C¯Áà ªÀ¢üAiÀÄ°è PÀȶ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ°è ºÉZÀѼÀ. 6.gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzsÁAiÀÄPÉÌ PÀȶAiÀÄ ¥Á®Ä JµÀÄÖ? G:- 35% 7.fÃvÀ ¥ÀzÀÞw ¤ªÀÄÆð®£ÉAiÀiÁzÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅ zÀÄ? G:- 1976 8.PÉÃA¢æAiÀÄ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ vÀgÀ¨sÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ (CFTRI) J°èzÉ?


G:- ªÉÄʸÀÆgÀÄ JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.¨sÁgÀwÃAiÀÄ DºÁgÀ ¤UÀªÀÄ AiÀiÁªÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ KPÉ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ? G:- PÁAiÀÄð * PÀȶ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄ GUÁæPÁgÀtPÉÌ ¸ÁV¹ ªÉÊeÁÕ¤PÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀAUÀ滹, £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀr ªÀÄÆ®PÀ «vÀgu À É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 2.¨sÁgÀvÀzÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀÆì£ï eÉÆvÉ DqÀĪÀ dÆmÁl J£ÀÄߪÀgÀÄ KPÉ? G :- * ¨sÁgÀvÀzÀ ¨ÉøÁAiÀÄ ºÉaÑ£À ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀÄ¼É CªÀ®A©¹zÉ. * EzÀÄ C¤²ÑvÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÁ°PÀ. 3. ¤AiÀÄAwævÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ½AzÀ gÉÊvÀjUÁUÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÉãÀÄ? G :-¸ÀjAiÀiÁzÀ vÀÆPÀ ªÀÄvÀÄÛ C¼ÀvÉ *ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¨É¯É ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄ®Ì ¤¢ü * GUÁæt ªÀåªÀ¸ÉÜ * ºÀgÁf£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀiÁgÁl 4. E¥ÀàvÀÄÛ CA±ÀUÀ¼À PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ GzÉÝñÀªÉãÀÄ? G :- * ¨sÀÆgÀ»vÀjUÉ ªÀÄ£É - ¤ªÉñÀ£À ºÀAaPÉ. * ¸Á® ªÀÄ£Áß * PÀrªÉÄ §rØUÉ ¸Á® * UÁæ«ÄÃt PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É

ªÀÄÆgÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1. ªÉÊeÁФPÀ ¨ÉøÁAiÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? EzÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? G :- * PÀȶAiÀÄ°è «eÁÕ£À vÁAwæPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. - M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ * ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ * gÀ¸ÀUÉƧâgÀ §¼ÀPÉ *AiÀiÁAwæPÀÈvÀ ¨ÉøÁAiÀÄ * ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå * Qæ«Ä£Á±ÀPÀ §¼ÀPÉ


* ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj 2. ¨sÁgÀvÀzÀ DyðPÁ©üªÀÈ ¢ÞAiÀÄ°è PÀȶ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÉ ºÉÃUÉ?(CxÀªÁ PÀȶAiÀÄ¥ÁvÀæ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀvÀé CxÀªÁ C£ÀÄPÀÆ®ªÉãÀÄ? G :-

* d£ÀgÀ fêÀ£ÁzsÁgÀ * PÉÊUÁjPÉUÀ¼À PÀZÁѪÀ¸ÀÄÛ MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. * d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ½UÉ DºÁgÀ * DAvÀjPÀ ªÁå¥ÁgÀzÀ ªÀÄÆ® * gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ® * §AqÀªÁ¼À PÉÆgÀvÉ ¤ªÁgÀuÉ * vÀÈwÃAiÀÄ gÀAUÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ

3. ¨sÁgÀvÀzÀ ¨ÉøÁAiÀÄ »AzÀĽ¢gÀ®Ä PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? G :-

* C¤²ÑvÀ ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀÄ¼É * ¨sÀÆ»qÀĪÀ½UÀ¼À «¨sÀd£É ªÀÄvÀÄÛ «¢üæÃPÀgÀt * ¨sÀƸÀªÉvÀ * ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨ÉøÁAiÀÄ ¥ÀzÀÝw * gÉÊvÀgÀ C£ÀPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAPÀÄavÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ * zÉÆõÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ * ¨sÀÆ MqÉvÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ.

CzsÁåAiÀÄ 02 UÀȺÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ: 1. UÀȺÀ PÉÊUÁjPÉUÀ½UÉ

EgÀĪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?

G:- UÀÄr PÉÊUÁjPÉ 2. ¸ÀtÚ PÉÊUÁjPÉUÀ½UÉ ¤ªÉñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ D±ÀæAiÀÄ ¤ÃqÀ®Ä ¸Áܦ¸À¯ÁVgÀĪÀ

¸ÀA¸ÉÜ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?

G:- gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀtÚ PÉÊUÁjPÁ ¤UÀªÀÄ 3. ¸ÀtÚ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ«ÄðPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀPÀjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¸ÀA¸ÉÜ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?

¤ÃqÀĪÀ


G: PÉÃA¢æA iÀÄ ¸ÀtÚ PÉÊUÁjPÁ ¸ÀA¸ÉÜ. JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1. ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ

UÀȺÀ PÉÊUÁjPÉUÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸À w½¹.

G:- UÀȺÀ PÉÊUÁjPÉ

¸ÀtÚ PÉÊUÁjPÉ

*ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ¯Éà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À

vÀAiÀiÁjPÉ

* ¥ÀævÉåÃPÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è C®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ «zÀÄåvï §¼À¹ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀvÀAiÀiÁjPÉ

GzÁ: ZÁ¥É,§ÄnÖ,ºÀUÀÎ,UÀAzsÀzÀ PÀrØ

GzÁ: ¥ÁzÀgÀPÉë,¸ÉÊPÀ¯ï,

vÀAiÀiÁjPÉ

ºÉÆ°UÉAiÀÄAvÀæ, ¸Á§Æ£ÀÄ vÀAiÀiÁjPÉ

ªÀÄÆgÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1. UÀȺÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. G:- * PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¨sÁªÀ *«zÀÄåvï PÉÆgÀvÉ * ¸ÀÆPÀÛ AiÀÄAvÀæUÀ¼À C¨sÁªÀ *¥ÀÄgÁvÀ£À vÀAvÀæeÁÕ£À * §AqÀªÁ¼ÀzÀ PÉÆgÀvÉ * zÉÆqÀØ PÉÊUÁjPÉUÀ½AzÀ ¥ÉÊ¥ÉÆÃn * AiÉÆÃUÀå ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À C¨sÁªÀ £Á®ÄÌ CAPÀzÀ

¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ

2. ¨sÁgÀvÀzÀ DyðPÁ©üªÀÈ¢ÞUÉ UÀȺÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀºÁAiÀĪÁVzÉ? CxÀªÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ CxÀªÀ ªÀĺÀvÀé CxÀªÀ ¥ÁvÀæªÉãÀÄ? G:- * PÀȶAiÀÄ ªÉÄð£À MvÀÛqÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. *PÀrªÉÄ §AqÀªÁ¼À *¤gÀÄzÉÆåÃUÀÀ CgÉ GzÉÆåÃUÀ ¤ªÁgÀuÉ *¸ÀA¥ÀwÛ£À «PÉÃA¢æPÀgÀt *¸ÀÆPÀÛ P˱À®åzÀ §¼ÀPÉ * *©ÃUÀ ªÀÄÄzÉæ ¸ÀªÀĸÉå ¤ªÁgÀuÉ

*¸ÀܽÃAiÀÄ PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛ §¼ÀPÉ


CzsÁåAiÀÄ:3 ¨sÁgÀvÀzÀ DAvÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ «zÉò ªÁå¥ÁgÀ MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.¨sÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ gÀ¥sÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- ¸ÁA¨ÁgÀÄ ¥ÀzÁxÀð 2.gÀ¥sÀÄÛ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉUÉ PÉÆqÀĪÀ ¸Á®UÀ½UÉ ¸ÀPÁðgÀ eÁ«ÄãÀÄ ¤ÃqÀ®Ä ¸Áܦ¹gÀĪÀ ¨ÁåAPï AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- KQìA ¨ÁåAPï 3.¸ÀPÁðgÀ £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹gÀĪÀ GzÉÝñÀªÉãÀÄ? G:- d£ÀjUÉ CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß jAiÀĬÄw zÀgÀzÀ°è ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä 4.¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ¸ÀgÀPÀÄUÀ½UÉ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀzÀÞwUÉ K£ÉAzÀÄ

PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ?

G:- * ªÀ¸ÀÄÛ «¤ªÀÄAiÀÄ ¥ÀzÀÞw JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1. ¥ÀÄ£ÀgÀ gÀ¥sÀÄÛ JAzÀgÉãÀÄ? GzÁºÀgÀuÉ

PÉÆr.

G:- MAzÀÄ gÁµÀÖçªÀÅ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÁµÀÖç¢AzÀ ¸ÀgÀPÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ gÁµÀÖçPÉÌ ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ. *¹AUÁ¥ÀÄgÀ 2. 1947 gÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ «zÉò ªÁå¥ÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÀĵÀàjuÁªÀÄ GAmÁUÀ®Ä G:- * ¨sÁgÀvÀzÀ «¨sÀd£É

PÁgÀtªÉãÀÄ?

CxÀªÁ

*¸Ét§Ä,ºÀwÛ,ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâü ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæzÉñÀ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ. 3 CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è ¥ÁªÀw ²®ÄÌ ¥ÀæwPÀÆ®ªÁV G½¢gÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?(CxÀªÁ ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ?)


G:- *ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¥ÉmÉÆæðAiÀÄA ªÀ¸ÀÄÛ zÉÆqÀØ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ, R¤d ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆúÀUÀ¼À DªÀÄzÀÄ *DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À DªÀÄzÀÄ. *GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ PÀZÁÑ ºÀwÛ , PÁUÀzÀ, ¸Ét§Ä EvÁå¢UÀ¼À DªÀÄzÀÄ. 2.£ÀªÀÄä ¸ÀPÁðgÀ zÉñÀzÀ gÀ¥sÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀiÁqÀ®Ä PÉÊUÉÆArgÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ G:- *PÉ®ªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À gÀ¥sÀÄÛ ¸ÀÄAPÀzÀ°è «£Á¬Äw *gÀ¥sÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¸ÁÜ¥À£É. *PÀrªÉÄ §rØzÀgÀzÀ ¸Á®. *gÀ¥sÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛ vÀAiÀiÁjPÀjUÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸Á®UÀ½UÉ ¨sÀzÀævÉ ¤ÃqÀ®Ä KQìA ¨ÁåAPï ¸ÁÜ¥À£É. 3.¨sÁgÀvÀzÀ DyðPÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è «zÉòªÁå¥ÁgÀzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ K£ÀÄ? *AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ , ¥ÉmÉÆæðAiÀÄA

GvÀà£ÀßUÀ¼À DªÀÄzÀÄ. *¥ÀæªÀÄÄR ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À gÀ¥sÀÄÛ.

*GzÉÆåÃUÀªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ

*vÀ¯Á DzÁAiÀÄzÀ KjPÉ.

*gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzsÁAiÀÄzÀ KjPÉ.

4.ªÁå¥ÁgÀ ²®ÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀw ²®ÄÌUÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀªÉãÀÄ? ªÁå¥ÁgÀ ²®ÄÌ

¥ÁªÀw ²®ÄÌ

*UÉÆÃZÀjvÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À gÀ¥sÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ

*UÉÆÃZÀjvÀ ªÀÄvÀÄÛ DUÉÆÃZÀjvÀ DªÀÄ¢£À ªÀÄvÀÄÛ

DªÀÄ¢£À ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¦üÛ£À ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

*«zÉò ªÁå¥ÁgÀzÀ ¸ÀàµÀÖ avÀæt ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è *«zÉò ªÁå¥ÁgÀzÀ ¸ÀàµÀÖ avÀæt ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.

CzsÁåAiÀÄ-4. ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ DyÃðPÁ©üªÀÈ¢Þ MAzÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1.¸ÀÄTgÁdå JAzÀgÉãÀÄ?


G:- ¸ÀPÁðgÀªÀÅ vÀ£Àß J¯Áè ¥ËgÀjUÀÆ PÀ¤µÀ× ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyÃðPÀ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ¨sÀgÀªÀ¸É PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. 2.£ÁªÀÅ ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À®Ä ªÀiÁzÀjAiÀiÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ zÉñÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:- gÀµÁå 3.AiÉÆÃd£Á DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ AiÀiÁgÁVgÀÄvÁÛgÉ? G:- ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ 4.ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ªÉÆzÀ® DzsÀåvÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ? G:-PÀȶ 5.JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® DzsÀåvÉ AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ? G:-PÉÊUÁjPÉ 6.ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÀPÀëuÁªÉZÀÑ ºÉZÁÑUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G:-aãÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ DPÀæªÀÄt¢AzÀ 7.DªÀvÀð AiÉÆÃd£ÉA iÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀA zÀ ¸ÀPÁðgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? G:-d£ÀvÁ ¸ÀPÁðgÀ JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1,ªÀÄÆgÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£É «¥sÀ®ªÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? G:- *aãÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ zÁ½ *ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀÄ¼É ¸ÀPÁ®PÉÌ ¨ÁgÀ¢zÀÝjAzÀ *gÉÊvÀgÀ ¤gÁ¸ÀQÛ 2.¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉ CxÀªÁ DyðPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À GzÉݱÀªÉãÀÄ? G:- *DyðPÀ C©üªÀÈ¢Þ, ¸ÀA¥ÀàwÛ£À ¸ÀªÀiÁ£À ºÀAaPÉUÉ *¥ÀÆtð GzÉÆåÃUÀPÉÌ, DºÁgÀ ¸ÀªÀĸÉå ¤ªÁgÀuÉUÉ *PÉÊUÁjPÀPÀgÀtPÁÌV 3.JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæUÀw «ªÀj¹j. G:- *zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÀ©âtzÀ CxÀªÁ GQÌ£À PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É *Mj¸Áì-gÀÆPÉð¯Á *¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ zÀÄUÁð¥ÀÄgÀ


*bÀwÛ¸ïUÀqsÀzÀ ©¯ÁAiÀiï£À°è ¸Áܦ¸À¯Á¬ÄvÀÄ 4.¥ÁåPÉÃeï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? G:- MAzÀÄ »qÀĪÀ½AiÀÄ ¨sÀÆ«ÄUÉ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ J¯Áè ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹ ¨ÉøÁAiÀÄzÀ E¼ÀĪÀjAiÀÄ°è UÀjµÀ× GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ.

£É£À¦£À°èqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR E¸À« ªÀÄvÀÄÛ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ EwºÁ¸À 1 ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÆgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1453 1498 1600 1602 1664 1757 1760 1764

– – – – – -

PÁ£ï¸ÁÖAn£ÉÆÃ¥À¯ï £ÀUÀgÀzÀ ªÀ±À. PÀ°èPÉÆÃmÉUÉ ªÁ¸ÉÆÌr UÁªÀÄ §A¢zÀÄÝ. EAVèõï F¸ïÖ EArAiÀiÁ PÀA¥À¤ ¸ÁÜ¥À£É. qÀZï F¸ïÖ EArAiÀiÁ PÀA¥À¤ ¸ÁÜ¥À£É. ¥sÉæAZï F¸ïÖ EArAiÀiÁ PÀA¥À¤ ¸ÁÜ¥À£É. ¥Áè¹PÀzÀ£À. ªÁArªÁµï PÀzÀ£À. §PÁìgï PÀzÀ£À.

2 ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdå ªÀÄvÀÄÛ ©ænµÀgÀÄ 1. 2. 3. 4.

1769 1782 1784 1792

– – -

ªÀÄzÁæ¸ï M¥ÀàAzÀ. ºÉÊzÀgÁ° ªÀÄgÀt. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ M¥ÀàA zÀ. ²æÃgÀAUÀ ¥ÀlÖt M¥ÀàAzÀ.

5. 1799 – n¥ÀÄà ªÀÄgÀt. 3 ¨sÁgÀvÀzÀ°è DAUÀègÀ C¢ü¥ÀvÀå ¸ÁÜ¥À£É

1. 1775 - ¸ÀÆgÀvï M¥ÀàAzÀ. 2. 1782 - ¸À¯Áâ¬Ä M¥ÀàAzÀ. 3. 1802 – 2£Éà ¨ÁfÃgÁAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÝwUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ, ¨Éùì£ï M¥ÀàAzÀ. 4. 1802 – gÀtfvï¹AUï ªÀÄvÀÄÛ ©ænµÀgÀ £ÀqÀÄªÉ CªÀÄÈvÀ¸ÀgÀ M¥ÀàAzÀ. 5. 1902 - ²ªÀ£À ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è d®«zÀÄåvï GvÁàzÀ£É. 6. 1916 – ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÁåAPï, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ ¸ÁÜ¥À£É.

5 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ

1. 1853 - ¨ÉÆA¨Á¬Ä-xÁuÉ £ÀqÀÄªÉ ªÉÆzÀ®Ä gÉʮĪÀiÁUÀð DgÀA¨sÀ. 2. 1556 – UÉÆêÁzÀ°è ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀæt AiÀÄAvÀæ DgÀA¨sÀ. 3. 1780 - ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆzÀ® ªÀvÀðªÀiÁ£À ¥ÀwæPÉ “¢ ¨ÉAUÁ¯ï UÉeÉmï” ¥ÀæPÀl. 4. 1843 – PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ¥ÀwæPÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgï


¥ÁægÀA¨sÀ.

6 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1773 – gÉUÀÄå¯ÉÃnAUï ±Á¸À£À eÁjUÉ §A¢vÀÄ. 1813 - ¨sÁgÀvÀzÀ ²PÀëtPÉÌ 1 ®PÀëgÀÆ PÉÆqÀÄUÉ. 1909 – «ÄAmÉÆÃ-ªÀiÁ¯Éð ¸ÀÄzsÁgÀuÉ. 1919 – ªÀiÁAmÉUÉÆÃ-ZÉîä÷ì¥sÀqïð ¸ÀÄzsÁgÀuÉ. 1935 – gÀ ±Á¸À£ÀzÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ j¸Àªïð¨ÁåAPï ¸ÁÜ¥À£É. 1947 - ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ ±Á¸À£À. 26/01/1950 - ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À eÁj. 1828 1829 1875 1867 1867 1873

– -

7. ¸ÁªÀiÁfPÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ZÀ¼ÀĪÀ½

§æºÀä ¸ÀªÀiÁd ¸ÁÜ¥À£É. ¸Àw ¸ÀºÀUÀªÀÄ£À ¥ÀzÀÝw ¤µÉÃzÀ. DAiÀÄð¸ÀªÀiÁd ¸ÁÜ¥À£É. ¥Áæxð À £Á ¸ÀªÀiÁd ¸ÁÜ¥À£É. ¥ÀÄuÉAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¥ËæqsÀ±Á¯É DgÀA ¨sÀ. ¸ÀvÀå ±ÉÆÃzsÀPÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÁÜ¥À£É.

7. 1893 – aPÁUÉÆÃzÀ°è «±ÀézsÀªÀÄð ¸ÀªÉÄäüÀ£À. 8. 1897 – «ªÉÃPÁ£ÀAzÀjAzÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ «ÄµÀ£ï ¥ÁægÀA¨sÀ 9. 1916 – C¤¨É¸ÀAmïjAzÀ ºÉÆÃA gÀƯï ZÀ¼ÀĪÀ½ ¥ÁægÀA¨sÀ.

8. ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1885 – J.M ºÀÆåªÀiïjAzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçAiÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀë ¸ÁÜ¥À£É. 1905 - ¯Áqïð PÀdð£ï¤AzÀ §AUÁ¼ÀzÀ «¨sÀd£É. 1906 – ªÀÄĹèA °ÃUï ¸ÁÜ¥À£É. 1907 - ¸ÀÆgÀvï C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è PÁAUÉæ¸ï E¨ÁâUÀªÁ¬ÄvÀÄ. 1919 – d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨ÁUï zÀÄgÀAvÀ. 1921 – UÁA¢üÃfAiÀĪÀjAzÀ C¸ÀºÀPÁgÀ ZÀ¼ÀĪÀ½. 1922 – UÁA¢üÃfAiÀĪÀjAzÀ C¸ÀºÀPÁgÀ ZÀ¼ÀĪÀ½ »AvÉUÉvÀ. 1922 – ªÉÆÃw¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ avÀÛgÀAd£ï zÁ¸ïjAzÀ ¸ÀégÁdå ¥ÀPÀë ¸ÁÜ¥À£É.

9. 1929 - ¯ÁºÉÆÃgï PÁAUÉæ¸ï C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è ¥ÀÆtð ¸ÀégÁdå WÉÆõÀuÉ. 10. 1942 – Qémï EArAiÀiÁ ZÀ¼ÀĪÀ½ ¥ÁægÀA¨sÀ. 11. 1946 – f£ÁßjAzÀ £ÉÃgÀ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉ ¢£ÀPÉÌ PÀgÉ. 12. 1948 – ªÀĺÁvÀäUÁA¢ü PÉƯÉ(ªÀÄgÀt).

9. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁl

1. 1824 – QvÀÆÛj£À°è ZÉ£ÀߪÀÄä½AzÀ ºÉÆÃgÁl. 2. 1829 – QvÀÆÛj£À°è ¸ÀAUÉƽîgÁAiÀÄtÚ¤AzÀ zÀAUÉ. 3. 1924 - ¨É¼ÀUÁA PÁAUÉæ¸ï C¢üªÉñÀ£À, UÁA¢üÃf CzsÀåPÀëvÉ. 4. 1937 – n. ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå£ÀªÀjAzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdå PÁAUÉæ¸ï ¸ÁÜ¥À£É.


5. 1938 - ²ªÀ¥ÀÄgÀ zsÀéd ¸ÀvÀåUÀæºÀ.

10. ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ 1. 1965 – gÀµÁåzÀ°è ¯Á¯ï§ºÀzÀÆÝgï ±Á¹Ûç ªÀÄvÀÄÛ CAiÀÄƨïSÁ£ï £ÀqÀÄªÉ vÁµÉÌAmï M¥ÀàAzÀPÉÌ ¸À». 2. 1938 - ºÉÊzÀgÁ¨Ázï gÁdå PÁAUÉæ¸ï£ÀÄß gÀªÀiÁ£ÀAzÀ wÃxÀðgÀÄ ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. 3. 1953 - ¥sÀd¯ï D° CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è gÁdåUÀ¼À ¥ÀÄ£Àgï«AUÀqÀuÁ DAiÉÆÃUÀ gÀZÀ£É. 4. 1956 – ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdå GzÀAiÀÄ. 5. 1961 – UÉÆêÁ «ªÉÆÃZÀ£É.

11. DzsÀĤPÀ dUÀvÀÄÛ

1. 1929 – CªÉÄÃjPÁzÀ°è DyðPÀ ªÀĺÁPÀĹvÀ. 2. 1933 - ¥ÁæAQè£ï gÀƸïªÉ¯ïÖjAzÀ £ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄð AiÉÆÃd£É DgÀA¨sÀ. 3. 1917 – gÀµÁåzÀ°è PÁæAw gÀhiÁgïgÀ DqÀ½vÀ CAvÀå 4. 5. 6. 7.

1957 1991 1958 1854

– – – –

gÀµÁå¢AzÀ ¸ÀÄàwßPï G¥ÀUÀæºÀ GqÁªÀuÉ. gÀµÁåzÀ°è GQÌ£À ¥ÀgÀzÉ DqÀ½vÀ CAvÀå. aãÁzÀ°è ªÀÄÄAfVvÀ ¤Ãw DgÀA¨sÀ. PÀªÀiÁqÀgï ¥Éj d¥Á¤£À°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ¥ÀqÉzÀ, KPÁAVvÀ£À ¤Ãw CAvÀå

¸À¸À¸À 12 AzÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÝ 1. 1914 – C¹ÖçAiÀiÁ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£À PÉƯÉ, MAzÀ£Éà «±Àé ¸ÀªÀÄgÀ ¥ÁægÀA¨sÀ. 2. 1918 – ªÉÆzÀ® ¥Àæ¥ÀAZÀAiÀÄÄzÀÝ CAvÀå 3. 1919 – «±Àé±ÁAwUÁV gÁµÀÖç¸ÀAWÀ ¸ÁÜ¥À£É.

13 JgÀqÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÝ

1. 1933 – dªÀÄð¤AiÀÄ bÁ£Éì®gï DV »lègï £ÉêÀÄPÀ. 2. 1922 – ªÀÄĸÀ¯ÉÆä¬ÄAzÀ El°AiÀÄ°è ¥Á幸ïÖ ¥ÀPÀë ¸ÁÜ¥À£É. 3. 1939 – dªÀÄð¤ zÉñÀ¢AzÀ ¥ÉÆïÉAqï ªÉÄÃ¯É zÁ½-2£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÝ ¥ÁægÀA¨sÀ. 4. 1941 - ¥À¯ïðºÁ§ðgï ªÉÄÃ¯É d¥Á£ï zÁ½ DªÉÄÃjPÁ AiÀÄÄzÀÝ gÀAUÀ ¥ÀæªÉñÀ. 5. 1945 – »gÉÆòªÀiÁ, £ÁUÀ¸ÁQ ªÉÄÃ¯É CtĨÁA¨ï zÁ½, dªÀÄ𤠱ÀgÀuÁUÀw, »lègï DvÀäºÀvÉå


14 ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À «±Àé 1. 1949 – gÀµÁå¢AzÀ CtĨÁA¨ï£À ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¸ÉÆàÃl, ²ÃvÀ® ¸ÀªÀÄgÀ ¥ÁægÀA¨sÀ. 2. 1949 – NATO PÀÆl gÀZÀ£É. 3. 1954 - SEATO PÀÆl gÀZÀ£É. 4. 1948 - §ªÀiÁð ¸ÀévÀAvÀæöå 5. 6. 7. 8. 9.

1949 – EAqÉÆãÉõÁå ¸ÀévÀAvÀæöå 1948 - ¹AºÀ¼À ¸ÀévÀAvÀæöå(²æîAPÀ). 1985 - ¸ÁPïð MPÀÆÌl gÀZÀ£É. 2002 – C¥ÀWÁ¤¸ÁÛ£ÀzÀ°è vÁ°¨Á£ï DqÀ½vÀ PÉÆ£É. 2003 – C°¥ÀÛ gÁµÀÖçUÀ¼À 13£Éà ¸ÀªÉÄäüÀ£À P˯Á®A¥ÀÄgÀzÀ°è ¥ÁægÀA ¨sÀ.

¥ËgÀ¤Ãw 1 ¨sÁgÀvÀ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ 1. 1961 – ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzÀ ±Á¸À£À eÁj. 2. 1978 – gÁ¶ÖçAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÌgÀ ²PÀët AiÉÆÃd£É eÁj. 3. 1986 – * £ÀÆvÀ£À ²PÀët ¤Ãw eÁj. * ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzÀ ±Á¸À£ÀPÉÌ wzÀÄÝ¥Àr. * UÁæºÀPÀ gÀPÀëuÁ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£É 4. 1988 – gÁ¶ÖçAiÀÄ ¸ÁPÀëgÀvÁ «ÄµÀ£ï eÁj. 5. 1989 £ÀªÉA §gï – «±Àé ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sɬÄAzÀ ªÀÄUÀÄ«£À ºÀPÀÄÌUÀ¼À zÁR¯É ¹zÀÝ¥Àr¹zÀÄÝ. 6. 1998 - ¹Ûçà ±ÀQÛ AiÉÆÃd£É eÁjUÉ. 7. 2001 – ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgÀt ªÀµÀðªÉAzÀÄ WÉÆõÀuÉ.

2 ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¥ÀAZÀ 1. 24/10/1945 - £ÀÆåAiÀiÁðPïð £ÀUÀgÀzÀ°è «±Àé¸ÀA¸ÉÜ ¸ÁÜ¥À£É. 2. 1945 – I M F& DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶ ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÁÜ¥À£É [ F A O]. 3. 1946 – AiÀÄģɸÉÆÌà ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĤ¸É¥sï ¸ÁÜ¥À£É. 4. 1947 – «±Àé¨ÁåAPï ¸ÁÜ¥À£É [I.B.R.D]


5. 1948 - «±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜ [W.H.O] 6. 1954 – aãÁzÀ ¥ÀæzsÁ¤ ZË-J£ï-¯ÁAiÀiï ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÉºÀgÀÄgÀªÀjAzÀ ZÉÊ£ÁEArAiÀiÁ MA¥ÀàzÀ. 8. 1976 – aãÁ zÉñÀPÉÌ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁAiÀĨsÁj £ÉêÀÄPÀ. 9. 1978 – CªÉÄÃjPÁzÀ CzsÀåPÀë f«ÄäPÁlðgï ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¨sÉÃn. 10. 1988 – gÁfêï UÁA¢ü ªÀÄvÀÄÛ dAiÀĪÀzsÀð£É £ÀqÀÄªÉ ¨sÁgÀvÀ ²æîAPÁ ±ÁAw MA¥ÀàzÀ. 11. 2000 – «±Àé ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉA iÀÄ «Ä¯É¤AiÀÄA ±ÀÈAUÀ ¸À¨sÉ ¨sÁgÀvÀzÀ CA¢£À ¥ÀæzsÁ¤ ªÁd¥ÉÃ¬Ä ¨sÉÃn.

3 «±Àé ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ-¨sÁgÀvÀzÀ ¤Ãw. 1. 1931 – PÁªÀÄ£ïªÉ¯ïÛ gÁµÀÖçUÀ¼À MPÀÆÌl gÀZÀ£É. 2. 1947 – DUÉßÃAiÀÄ KµÁå gÁµÀÖçUÀ¼À MPÀÆÌl [ASEAN ] ¸ÁÜ¥À£É. 3. 10/12/1948 – «±Àé¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À WÉÆõÀuÉ. 4. 1963 - *C¦üæPÀ£ï MPÀÆÌl ¸ÀA¸ÉÜ [O.A.U ] ¸ÁÜ¥À£É. *«ÄvÀ Cté¸ÀÛç ¥ÀjÃPÁë ¤§ðAzÀ M¥ÀàAzÀ. 5. 1957 – AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ï PÀªÀÄÄå¤n eÁjUÉ. 6. 1967 - ¨ÁºÁåPÁ±À M¥ÀàAzÀPÉÌ ¸À». 7. 1970 – Cté¸ÀÛçUÀ¼À ¸ÀASÉåA iÀÄ£ÀÄß PÀÄVθÀĪÀ M¥ÀàAzÀPÉÌ CªÉÄÃjPÁ, EAUÉèAqï, ªÀÄvÀÄÛ gÀµÁå ¸À». 8. 1975 9. 1985 10. 1985 11. 1993

§AiÀiÁ¯ÁfPÀ¯ï ªÉ¥À£ï PÀ£ïªÉ£ïµÀ£ï eÁj. ¸ÁPïð ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÁÜ¥À£É. ¸ÁPïð zÉñÀUÀ¼À 3£Éà ±ÀÈAUÀ ¸À¨sÉ(¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ). zÀQët D¦üæPÁzÀ°è ªÀtð¨ÉÃzsÀ ¤Ãw CAvÀå

¨sÀÆUÉÆüÀ 1 ¨sÁgÀvÀzÀ ¸Áé¨sÁ«PÀ ¸À¸ÀåªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætªÀUÀð 1. 1950 - ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀ£ÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ eÁjUÉ/ 2. 1952 – gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CgÀtå ¤Ãw eÁjUÉ.

2 £ÀªÀÄä ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 1. 1961 - ¥ÀæzsÁ¤AiÀiÁVzÀÝ £ÉºÀgÀĪÀjAzÀ £ÀªÀÄðzÁ £À¢UÉ CuÉPÀlÄÖ PÀlÖ®Ä §ºÀgÀÄmï


JA§°è Cr¥ÁAiÀÄ. 2. 3.

1966 - £ÀªÀÄðzÁ ¤Ãj£À «ªÁzÀPÉÌ ¥Áæ¢üPÁgÀ £ÉêÀÄPÀ. 1985 – ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® C©üªÀÈ¢Ý ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ ¸ÁÜ¥À£É.

3 R¤d ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ

1. 902 - ²ªÀ£À ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è d®«zÀÄåvï GvÁàzÀ£É PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ¥À£É.

2. 969 – ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ vÁgÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ªÉÆzÀ® CtĸÁܪÀgÀ ¸ÁÜ¥À£É. 3. 1974 – CgÀ©âà ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ¨ÁA¨É ºÉÊ£À°è vÉÊ® ¥ÀvÉÛ. 4. 1976 - ¨ÁA¨É ºÉÊ£À°è vÉÊ® GvÁàzÀ£É ¥ÁægÀA¨sÀ. 5. 2001 – PÉÊUÁ CtĸÁܪÀgÀzÀ°è CtıÀQÛ GvÁàzÀ£É ¥ÁægÀA ¨sÀ.

4 PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ 1. 1854 – ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°è ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆzÀ® ºÀwÛ§mÉÖ PÉÊUÁjPÉ ¸ÁÜ¥À£É. 2. 1855 – PÉÆ®ÌvÁÛzÀ j±ÁæzÀ°è ªÉÆzÀ® ¸Ét©£À PÁSÁð£É ¸ÁÜ¥À£É. 3. 1867 – PÀ®ÌvÁÛzÀ ¨Á°èAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® PÁUÀzÀ PÉÊUÁjPÉ ¸ÁÜ¥À£É. 4. 1874 - §AUÁ¼ÀzÀ PÀÄ°ÖAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® PÀ©ât PÁSÁð£É ¸ÁÜ¥À£É 5. 1907 - ©ºÁgÀzÀ eÉêÀiïµÉÃqï¥ÀÄgÀzÀ°è mÁmÁ PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ GQÌ£À PÁSÁð£É ¸ÁÜ¥À£É. 6. 1919 - ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ §£ïð¥ÀÄgÀzÀ°è EArAiÀÄ£ï LgÀ£ï CAqï ¹Öïï PÀA¥À¤ ¸ÁÜ¥À£É. 7. 1923 - ¨sÀzÁæªÀw ªÉÄʸÀÆgÀÄ LgÀ£ï CAqï ¹Öïï PÀA¥À¤ ¸ÁÜ¥À£É. 8. 1973 - ¨sÁgÀvÀzÀ GPÀÄÌ ¥Áæ¢üPÁgÀ ¸ÁÜ¥À£É. 9. 1904 – ªÉÆzÀ® ¹ªÉÄAmï PÁSÁð£É ªÀÄzÁæ¸ï£À°è ¥ÁægÀA¨sÀ.

5 ¸ÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀPÀð 1. 1822 - ¨ÁA¨É ¸ÀªÀiÁZÁgï ¥ÀwæPÉ ¥ÀæPÀl. 2. 1837 – DzsÀĤPÀ CAZÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ eÁj. 3. 1851 - ¨sÁgÀvÀzÀ°è vÀAw ªÀåªÀ¸ÉÜ ¥ÁægÀA¨sÀ.


4. 1853 – ªÀÄÄA§¬Ä-xÁt £ÀqÀÄªÉ ªÉÆzÀ® gÉ樀 ªÀiÁUÀð. 5. 1854 – PÀ®ÌvÁÛ-gÁtÂUÀAeï gÉ樀 ªÀiÁUÀð ¥ÁægÀA¨sÀ. 6. 1830 - ¨sÁgÀvÀzÀ°è DPÁ±ÀªÁt ¥ÁægÀA¨sÀ. 7. 1835 – ªÉÄʸÀÆj£À°è ªÉÆzÀ°UÉ DPÁ±ÀªÁt ¥ÀzÀ §¼ÀPÉ. 8. 1959 - ¨sÁgÀvÀzÀ°è zÀÆgÀzÀ±Àð£À DgÀA ¨sÀ. 9. 1972 - ¥ÉÆøÀÖ¯ï EAqÉPïì£ÀA§gï (¦£ïPÉÆqï) eÁjUÉ. 10. 1973 – CAvÀgï gÁ¶ÖçAiÀÄ £ÉÃgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¥ÁægÀA¨sÀ. 11. 1975 - ²ÃWÀæ CAZÉ ¸ÉÃªÉ eÁjUÉ. 12. 1982 - ¨sÁgÀvÀzÀ°è §tÚzÀ zÀÆgÀzÀ±Àð£À DgÀA ¨sÀ.

CxÀð±Á¸ÀÛç 1 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀåªÀ¸ÁAiÀiÁ©üªÀÈ¢Þ 1. 1957 – PÉÃAzÀæ GUÁæt ¤UÀªÀÄ ¸ÁÜ¥À£É. 2. 1965 - ¨sÁgÀvÀzÀ°è DºÁgÀ ¤UÀªÀÄ ¸ÁÜ¥À£É. 3. 1975 – E¥ÀàvÀÄÛ CA±ÀUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ eÁjUÉ. 4. 1976 – fÃvÀ ¥ÀzÀÝw gÀzÀÄÝ. 5. 1982 – 20 CA±ÀUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjµÀÌgÀuÉ.

2 CAvÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ «zÉò ªÁå¥ÁgÀ 1. 1961 – gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ C¥ÀªÀiË°åÃPÀgÀt 1966 – gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ C¥ÀªÀiË°åÃPÀgÀt 1991 – gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ C¥ÀªÀiË°åÃPÀgÀt

3 ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÁ©üªÀÈ¢Þ 1. 1950 – AiÉÆÃd£Á DAiÉÆÃUÀzÀ gÀZÀ£É. 2. 1951 – ªÉÆzÀ® ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£É ¥ÁægÀA¨sÀ.


Profile for Hassan Education

SSLC Social Science - Pareeksha Mithra - Question Bank  

SSLC Pareeksha Mithra - Social Science Question Bank prepared by Hassan District Social Science Teacher's Club, Hassan

SSLC Social Science - Pareeksha Mithra - Question Bank  

SSLC Pareeksha Mithra - Social Science Question Bank prepared by Hassan District Social Science Teacher's Club, Hassan

Advertisement