Page 48

‫ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ‬

‫ﻣﺮاﻛﺰ إي أف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎت‪ .‬ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ‪8‬ﺟﺘﺬاﺑﻬﺎ أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻄﻼب‪ .‬ﻣﻄﺎﻋﻤﻬﺎ‬ ‫اﻟﺮاﻗﻴﺔ و ﻧﺎدي ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺑﻤﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ و ﻫﺘﺎﻓﺎت ﺟﻤﻬﻮره ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ‪ .‬ﻳﻘﻊ ﻣﺮﻛﺰ إي أف ﺑﺠﻮار ﻣﻨﺘﺰه ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺑﺤﻴﺮه ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺼﺒﺎح‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺧﻼل دﻗﺎﺋﻖ‪.‬‬

‫‪www.ef.com/manchestercenter‬‬

‫إي أف ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ‬

‫‪ ٤٨‬اﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ ‪٩٧١٤٤٤٦٢٥١٠‬‬

AE ILSU 2014  
AE ILSU 2014  

AE ILSU 2014