Issuu on Google+

EF International Language Centers 2014 - 2015 www.ef.com

EF International Language Centers 2014 - 2015

EF International Language Centers 2014 - 2015 www.ef.com

Du hoïc ngoân ngöõ Daønh cho ñoái töôïng töø 16 tuoåi trôû leân

GHI DANH NGAY

Du hoïc Ngoân ngöõ daønh cho ñoái töôïng töø 16 tuoåi trôû leân

Lieân heä vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm thoâng tin öu ñaõi

Keát hôïp hoïc ngoân ngöõ vôùi caùc moân hoïc thuaät HAÕY BAÉT ÑAÀU HAØNH TRÌNH TIEÁN ÑEÁN SÖÏ LÖU LOAÙT Tìm hieåu laøm theá naøo ñeå baét ñaàu chöông trình ngoân ngöõ chuyeân saâu taäp trung vaøo hoïc thuaät trong thôøi gian 6, 9, hoaëc 11 thaùng.

LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN ƯU ĐÃI

THOÂNG TIN LIEÂN HEÄ 1. Tư vấn chuyên nghiệp Lieân heä vaên phoøng EF ñeå bieát chuùng toâi coù theå giuùp baïn ñaït muïc tieâu hoïc taäp vaø ngheà nghieäp nhö theá naøo.

2. Chọn chương trình học Duø ôû baát kyø ñieåm ñeán naøo, baïn cuõng seõ hoïc ngoân ngöõ ôû tröôøng ñöôïc coâng nhaän taïi moät trong 40 thaønh phoá ñaúng caáp quoác teá.

3. Học trực tuyến - miễn phí! Ñaêng nhaäp vaøo My EF™, tröôøng EF tröïc tuyeán ñeå laøm kieåm tra trình ñoä vaø hoïc mieãn phí tröôùc khi baét ñaàu khoùa chính. Baïn seõ gaëp gôõ baïn beø tröôùc khi ñeán tröôøng!

4. Khởi hành! Baét ñaàu khoùa hoïc cuûa baïn ôû nöôùc ngoaøi vaø böôùc nhöõng böôùc ñaàu tieân höôùng ñeán söï nghieäp hoïc taäp hoaëc laøm vieäc xuaát saéc.

*Haõy baét ñaàu haønh trình cuûa baïn baèng caùch lieân heä vôùi chuùng toâi taïi www.ef.com hoaëc 08.3930 5252/ 04.3574 7340

VPÑH EF – TP.HCM Taàng treät toøa nhaø Saigon Pavillon 53-55 Baø Huyeän Thanh Quan Phöôøng 6, Quaän 3, TP.HCM ÑT: +84 (0) 8 3930 5252 Fax: +84 (0) 8 3930 9760

08. 3930 5252 04. 3574 7340

www.youtube.com/EF

www.facebook.com/EF

THAØNH VIEÂN VAØ TOÅ CHÖÙC COÂNG NHAÄN Toå chöùc Thanh tra Heä thoáng tröôøng Tö thuïc (ISI) cô quan giaùm saùt giaùo duïc ñöôïc uûy quyeàn bôûi Cuïc Bieân giôùi Anh UKBA

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi London, Cambridge, Brighton, Oxford, Manchester, Bristol vaø Bournemouth ñöôïc

forEnglish the teaching of

52

VP EF – TP.Haø Noäi Taàng treät toøa nhaø Ocean Park Soá 1 Ñaøo Duy Anh Quaän Ñoáng Ña, TP.Haø Noäi ÑT: +84 (0) 4 3574 7340 Fax: +84 (0) 4 3574 7343

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi London, Cambridge, Brighton, Bristol, Oxford, Manchester vaø Bournemouth laø thaønh vieân cuûa:

EF Dublin ñöôïc coâng nhaän bôûi:

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi Myõ ñöôïc coâng nhaän bôûi:

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi Myõ laø thaønh vieân cuûa:

Tröôøng EF taïi Vancouver vaø Toronto ñöôïc coâng nhaän bôûi Languages Canada.

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi Sydney vaø Brisbane ñöôïc coâng nhaän bôûi:

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi Cambridge, St. Julian’s, Cape Town, Paris, Nice, Madrid, Barcelona, Malaga, Rome vaø Munich ñöôïc coâng nhaän bôûi:

Tröôøng EF Nice vaø Paris ñöôïc chöùng nhaän Label Qualité Français Langue Etrangère.

Lieân ñoaøn caùc Toå chöùc Du lòch Thanh nieân Quoác teá.

Taát caû caùc khoùa hoïc cuûa EF ñöôïc chöùng nhaän bôûi Ñaïi hoïc Southern New Hampshire.

EF Education laø thaønh vieân tích cöïc cuûa Comité Européen de Normalisation.

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF ñöôïc Cuïc Bieân giôùi Anh UKBA caáp pheùp tuyeån sinh sinh vieân quoác teá theo daïng Tier 4 Points Based System.

Hoa Kyø Canada Anh Quoác Ireland

Malta Nam Phi UÙc New Zealand

Singapore Phaùp Ñöùc Taây Ban Nha

YÙ Costa Rica Trung Quoác Nhaät Baûn


Ñaàu tö cho töông lai

Tham gia chöông trình Ngoân ngöõ chuyeân saâu cuûa EF taäp trung vaøo caùc kyõ naêng hoïc thuaät trong thôøi gian 6, 9 hoaëc 11 thaùng.

Moät naêm hoïc ôû nöôùc ngoaøi Choïn chöông trình hoïc phuø hôïp 4 Toå chöùc giaùo duïc haøng ñaàu 6 Hôn caû moät khoùa hoïc ngoân ngöõ 8 Heä thoáng ñaøo taïo ñoäc quyeàn EF Efekta™ Löïa choïn khoùa hoïc 14 15 16 17 18 19

2

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

Chöông trình luyeän thi Chöông trình Anh ngöõ chuyeân ngaønh EF Chöông trình Döï bò Ñaïi hoïc Chöông trình Döï bò Thaïc só & Döï bò MBA Löïa choïn choã ôû Hoaït ñoäng ngoaïi khoùa


Khaùm phaù

Ñaït muïc tieâu

Keát noái

Hoïc taäp

Phaán ñaáu ñaït ñöôïc söï löu loaùt vaø tieán boä toái ña

Traûi nghieäm ñaát nöôùc vaø neàn vaên hoùa khaùc bieät

Gaëp gôõ vaø keát baïn vôùi hoïc vieân quoác teá

Ñaït ñöôïc kyõ naêng ngoân ngöõ nhanh nhaát

Thaønh coâng

Vieäc laøm & vò trí mô öôùc; hoïc taäp taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc danh tieáng

Nhöõng ñòa ñieåm hoïc taäp noåi tieáng Anh, Ai-len & Malta

20 Oxford

– EF International Campus

21 London 22 Brighton 23 Cambridge 24 Bristol 25 Bournemouth 26 Manchester 27 Dublin St. Julian’s

Myõ & Canada 28 New York

– EF International Campus

30 Chicago 31 Boston

– EF International Campus

32 San Diego

– Alliant University

33 Santa Barbara 34 Atlanta

– Oglethorpe University

35 Miami Beach

– EF International Campus

36 Los Angeles 37 San Francisco 38 Seattle

– Evergreen State College

Nam Phi & Nam Thaùi Bình Döông 42 Brisbane 43 Sydney 44 Auckland 45 Singapore 46 Beijing Tokyo Môùi

49 Caùc chöông trình khaùc MBA cuûa tröôøng Kinh doanh quoác teá Hult 50 Ñieàu kieän tham gia chöông trình 51 Ñôn ghi danh

Phaùp, Ñöùc, YÙ, Taây Ban Nha 47 Paris Rome Môùi 48 Munich Barcelona

39 Honolulu 40 Toronto 41 Vancouver

www.ef.com

3


Toå chöùc giaùo duïc haøng ñaàu Tin caäy vaøo EF, teân tuoåi ñöôïc quoác teá coâng nhaän

Thaân göûi caùc baïn sinh vieân EF, Töø naêm 1965, EF ñaõ coáng hieán cho vieäc phaù boû raøo caûn veà ngoân ngöõ, vaên hoùa vaø ñòa lyù ñaõ chia caùch chuùng ta. Caùc chöông trình giaùo duïc cuûa EF ñaõ giuùp cho nhieàu ngöôøi ôû moïi löùa tuoåi vaø quoác tòch trôû thaønh coâng daân quoác teá. Baïn seõ ghi nhaän ñöôïc chaát löôïng vaø söï vöôït troäi cuûa EF ngay töø khi baét ñaàu lieân laïc.

EF VANCOUVER EF TORONTO EF CHICAGO

EF SEATTLE

Hamilton

EF SAN FRANCISCO

Denver

EF SANTA BARBARA

EF

EF SAN DIEGO

EF ATLANTA

EF LOS ANGELES

EF M

Chuùng toâi luoân ôû beân baïn Chuùng toâi giaûi toûa söï lo laéng cuûa baïn khi chuaån bò du hoïc. Töø saép xeáp choã aên ôû, ñeán ñaët veù maùy bay, hoã trôï veà visa, vaø ñöa ñoùn saân bay, chuùng toâi seõ giuùp baïn leân keá hoaïch thaät chi tieát ñeå baïn coù theå taäp trung vaøo vieäc hoïc vaø traûi nghieäm. Chuùng toâi seõ luoân ôû beân baïn keå töø luùc baïn ñaêng kyù ñeán khi baïn hoaøn thaønh khoùa hoïc. Nhöõng tröôøng hoïc ñöôïc quoác teá coâng nhaän Chöông trình giaûng daïy chaát löôïng cao giuùp chuùng toâi coù ñöôïc söï tin töôûng cuûa caùc ñôn vò quaûn lyù uy tín. Caùc tröôøng EF ñöôïc coâng nhaän bôûi British Council, EAQUALS, ACCET vaø nhieàu hieäp hoäi giaùo duïc khaùc. Maïng löôùi toaøn caàu Vôùi heä thoáng tröôøng vaø vaên phoøng treân khaép theá giôùi, EF hình thaønh moâi tröôøng quoác teá vôùi sinh vieân mang nhieàu quoác tòch khaùc nhau, moãi tröôøng EF laø moät coäng ñoàng quoác teá thu nhoû.. Nhöõng ngöôøi baïn ñeán töø hôn 100 quoác gia seõ laø moät trong nhöõng ñieàu ñaùng nhôù nhaát trong khoùa hoïc cuûa baïn giuùp baïn xaây döïng nhöõng moái quan heä coù ích trong töông lai. Haõy tham gia cuøng chuùng toâi ñeå caûm nhaän söï khaùc bieät maø EF mang ñeán cho baïn

Monterrey

EF HONOLULU Guadalajara Toluca

Mexico City

EF PLAYA TAMARINDO

Barranqu San José Va Panama City Medellín Cali

Quito Guayaquil

Lim

Antofag EF recommends Cambridge English

Santia

Tieân phong trong nghieân cöùu hoïc thuaät EF ñaõ thaønh laäp Trung taâm nghieân cöùu taïi khoa Ngoân ngöõ ÖÙng duïng vaø Lyù thuyeát cuûa Ñaïi hoïc Cambridge ñeå coäng taùc trong vieäc cô baûn caûi thieän caùch hoïc tieáng Anh cuûa hoïc vieân.

Bertil Hult Nhaø saùng laäp EF Education First

49 naêm kinh nghieäm 1965 EF Education First ñöôïc thaønh laäp taïi Thuïy Ñieån

4

1970 Môû caùc vaên phoøng taïi Ñöùc, Phaùp, YÙ, Nhaät vaø Mexico

1978 Tröôøng Ngoân ngöõ quoác teá ñaàu tieân ñöôïc thaønh laäp taïi Cambridge, Anh.

1981 BBC choïn EF laø ñôn vò saûn xuaát baêng hoïc tieáng Anh ñaàu tieân, goïi laø “Radio English”

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

1983 Tröôøng EF ñaàu tieân ôû Baéc Myõ ñöôïc thaønh laäp taïi San Diego

1987 Tröôøng EF daïy tieáng Ñöùc ñaàu tieân ñöôïc thaønh laäp taïi Munich.

1993 EF laø ñôn vò ñaàu tieân ñöôïc pheùp môû tröôøng daïy ngoaïi ngöõ taïi Thöôïng Haûi

1995 Apple hôïp taùc vôùi EF ñeå nghieân cöùu vieäc hoã trôï hoïc ngoân ngöõ treân maùy tính.

2003 EF thaønh laäp tröôøng Kinh doanh Quoác teá Hult.


Helsinki Oslo

St.Petersburg

Stockholm

Tröôøng vaø Vaên phoøng EF

Copenhagen

EF MANCHESTER

EF DUBLIN

EF CAMBRIDGE Amsterdam

EF OXFORD EF BRISTOL

Hastings

Torquay

EF BRIGHTON

EF BOURNEMOUTH

EF MADRID

Prague

EF MUNICH Vienna

Lugano Milan Turin Bologna Florence

Bordeaux Marseille

Tröôøng EF

Zurich Lucerne

Bern Lausanne Geneva Lyon

Bilbao

Warsaw

Vaên phoøng EF

Antwerp Dusseldorf Brussels Luxembourg

Stuttgart Strasbourg Basel

EF PARIS

A Coruña

Berlin

EF LONDON EF EASTBOURNE

EF NICE

EF BARCELONA

EF ROME Naples

Valencia

Lisbon Seville

EF MALAGA

EF ST. JULIAN’S

Helsinki Oslo

St. Petersburg

Stockholm

Tver Copenhagen

Rostov Moscow

Nizhny Novgorod

Tyumen

Almetjewsk

Novosibirsk

Warsaw

Stavropol

EF BOSTON

Almaty

Sochi Istanbul Ankara

EF NEW YORK

Baku

EF ST. JULIAN’S

F WASHINGTON, D.C.

Algiers Tripoli

Benghazi

MIAMI BEACH

Dammam Medina AI Khobar

Yanbu

Jeddah

New Delhi Dubai

Riyadh

uilla Maracaibo Caracas alencia Bucaramanga

Urumqi

Daqing Changchun Harbin Vladivostok

Sapporo Shenyang Jinzhou Hohhot Dalian Shijiazhuang Tianjin DongyingSeoul Kyoto EF TOKYO Taiyuan Qingdao Xi’an Zhengzhou Rizhao Hefei Fukuoka Osaka Nagoya Wuhan Chengdu Shanghai Nanjing Chongqing Changsha Hangzhou TaichungWenzhou Guiyang Xiamen Taipei Shenzhen Tainan Guangzhou Hong Kaoshiung Hanoi Nanning Kong

EF BEIJING

Bangkok

Bangalore

Bogotá

Ho Chih Minh City

Medan Pekanbaru

o

EF SINGAPORE

Manado Samarinda Balikpapan Bangka Palembang Cirebon Makassar Lampung Semarang Jakarta Surabaya Bandung YogyDenpasar akarta

Fortaleza Recife

ma

Jayapura

Vitoria

gasta

Rio de Janeiro

Campinas

EF BRISBANE

São Paulo Córdoba

ago Buenos Aires

Porto Alegre Montevideo

EF CAPE TOWN

EF SYDNEY EF AUCKLAND

2005

2008

Ra maét phöông phaùp giaûng daïy môùi EF Efekta™ Learning System.

EF ñöôïc choïn laøm ñôn vò cung caáp ngoân ngöõ chính thöùc cho Theá vaän hoäi Baéc Kinh

2009 Thaønh laäp Trung taâm Nghieân cöùu EF taïi khoa Ngoân ngöõ ÖÙng duïng vaø Lyù thuyeát cuûa Ñaïi hoïc Cambridge.

2011 Heä thoáng Efekta™ ñöôïc tích hôïp treân iPad söû duïng trong caùc lôùp hoïc, taïo moät loaït caùc öùng duïng hoïc taäp di ñoäng treân iPads.

2012 Giaûi thöôûng cho söï ñoåi môùi cuûa Hoäi Ñoàng Anh ñeà cöû caùc öùng duïng lôùp hoïc treân iPad cuûa EF laø söï hoaøn haûo trong coâng ngheä soá.

2014 EF laø ñôn vò chính thöùc cung caáp chöông trình ñaøo taïo ngoân ngöõ cho Theá vaän hoäi Muøa Ñoâng laàn 12 taïi Sochi. Cuøng Ola Turista chuaån bò cho World Cup 2014 taïi Brazil..

Töông lai Tieáp tuïc nghieân cöùu vaø phaùt trieàn nhieàu chöông trình hoïc thuaät, môû theâm nhieàu tröôøng taïi caùc nöôùc treân theá giôùi.

www.ef.com

5


Hôn caû moät khoùa hoïc ngoân ngöõ

Daønh moät hoïc kyø hoaëc moät naêm hoïc ngoân ngöõ taïi nöôùc ngoaøi laø böôùc ñaàu tieân ñeå baïn tieán ñeán neàn hoïc vaán hoaëc coâng vieäc mô öôùc trong töông lai. Sô löôïc chöông trình Khoùa hoïc 6, 9, 11 thaùng EF laø chöông trình keát hôïp vieäc hoïc ngoân ngöõ vaø taäp trung vaøo caùc moân hoïc thuaät. Chöông trình cuûa chuùng toâi ñöôïc xaây döïng ñeå giuùp baïn coù nhöõng hieåu bieát caên baûn veà ngoân ngöõ baïn seõ hoïc vaø coù theå söû duïng moät caùch thaønh thaïo trong moâi tröôøng hoïc taäp hoaëc ngheà nghieäp. Laø moät phaàn cuûa chöông trình, baïn coù 3 döï aùn chính ñeå hoaøn thaønh: ñoïc, vieát vaø thuyeát trình – taát caû ñöôïc thieát keá ñeå giuùp naâng cao hieåu bieát toång quaùt cuûa baïn veà ngoân ngöõ. Ñaït trình ñoä Ngoân ngöõ chuyeân saâu Phöông phaùp giaûng daïy ñoäc quyeàn EF Efekta™, keát hôïp vôùi lôùp hoïc chuù troïng kyõ naêng giao tieáp vôùi giaùo vieân giaøu kinh nghieäm, giaùo trình ñöôïc bieân soaïn rieâng, vaø caùc baøi hoïc töông taùc tröïc tuyeán. Baïn seõ tieán boä nhanh choùng vaø ñaït ñöôïc caùc kyõ naêng caàn thieát ñeå hoïc taïi baäc ñaïi hoïc hoaëc ra laøm vieäc. Taäp trung vaøo ngheà nghieäp Vôùi EF, baïn coù theå taäp trung vaøo caùc moân hoïc thuaät ñeå naâng cao CV cuûa baïn khi xin vaøo tröôøng ñaïi hoïc hoaëc cho trieån voïng vieäc laøm. Caùc lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (SPIN classes) giuùp caù nhaân hoùa khoùa

hoïc cuûa baïn ñeå phuø hôïp vôùi muïc tieâu baïn ñang theo ñuoåi. Ghi danh khoùa Anh ngöõ chuyeân ngaønh EF taäp trung vaøo ñònh höôùng ngheà nghieäp cuûa baïn. Vôùi chöông trình döï bò ñaïi hoïc EF, baïn coù theå trang bò cho mình nhöõng kyõ naêng vaø kieán thöùc caàn thieát ñeå ñöôïc nhaän vaøo moät trong nhöõng tröôøng ñaïi hoïc ñoái taùc cuûa EF vaø thaønh coâng ôû baäc hoïc naøy. Moät khoùa thöïc taäp hoaëc kinh nghieäm laøm vieäc tình nguyeän thoâng qua EF seõ cho baïn nhöõng kyõ naêng giao tieáp thöïc teá caàn thieát cho coâng vieäc sau naøy Trôû thaønh coâng daân quoác teá Moät khía caïnh caàn thieát trong chöông trình cuûa baïn laø khaùm phaù caùc quoác gia vaø neàn vaên hoùa môùi töø hoïc vieân ñeán töø 100 quoác gia khaùc nhau. Cuøng baïn beø tìm hieåu nôi baïn ñeán hoïc thoâng qua nhöõng chuyeán daõ ngoaïi hay nhöõng hoaït ñoäng nhoùm ñöôïc toå chöùc bôûi Ñieàu phoái vieân hoaït ñoäng ngoaïi khoùa cuûa EF. Thöïc haønh kyõ naêng ngoân ngöõ cuûa baïn vôùi ngöôøi baûn xöù ñeå giao tieáp töï tin. Khi theo hoïc vôùi EF, baïn seõ xaây döïng ñöôïc moät maïng löôùi baïn beø quoác teá coù ích cho töông lai cuûa baïn.

Khi môùi ñeán, toâi chöa coù döï ñònh roõ raøng cho töông lai vaø chuyeán ñi naøy ñaõ giuùp ích cho toâi. Giôø ñaây toâi nhaän ra toâi thaät söï mong muoán ñöôïc laøm vieäc trong moâi tröôøng quoác teá. Chuyeán ñi naøy laø moät kinh nghieäm tuyeät vôøi vaø coù ích cho töông lai cuûa toâi Clément Renaut töø Phaùp EF San Diego

6

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340


Trôû veà vôùi hoà sô hoïc taäp aán töôïng Baïn seõ ñöôïc caáp chöùng chæ xaùc nhaän khaû naêng thoâng thaïo ngoân ngöõ vaø keát quaû hoïc taäp vaøo cuoái khoùa hoïc. Caùc chöùng chæ naøy ñeàu ñöôïc chính phuû, caùc nhaø tuyeån duïng vaø tröôøng ñaïi hoïc treân theá giôùi coâng nhaän. Baùo caùo EFELT Moïi sinh vieân ñang hoïc khoùa Anh ngöõ seõ laøm baøi kieåm tra EFELT vaøo cuoái chöông trình ñeå ñaùnh giaù trình ñoä. Ñöôïc phaùt trieån bôûi nhöõng nhaø ngoân ngöõ hoïc vaø chuyeân gia thaåm ñònh haøng ñaàu, baøi kieåm tra EFELT ñaùnh giaù chính xaùc trình ñoä ngoaïi ngöõ cuûa baïn theo tieâu chuaån quoác teá cuûa Common European Framework of Reference.

Chöùng chæ chöông trình EF Sinh vieân seõ nhaän ñaày ñuû nhöõng baùo caùo chính thöùc cuûa chöông trình maø hoï theo hoïc vaø ñieåm soá hoï nhaän ñöôïc. Baùo caùo naøy ñaùnh giaù söï phaùt trieån cuûa hoïc vieân veà trình ñoä ngoaïi ngöõ, vaên hoùa, lòch söû, chính trò, vaên hoïc vaø ngheä thuaät cuûa quoác gia hoï ñeán hoïc.

Chöùng nhaän thöïc taäp hoaëc laøm vieäc tình nguyeän EF Keát thuùc cuoái kì thöïc taäp, ngoaøi kinh nghieäm laøm vieäc quí baùu ñöôïc boå sung vaøo CV, baïn seõ ñöôïc caáp Chöùng nhaän Thöïc taäp hoaëc Laøm vieäc tình nguyeän Quoác teá cuûa EF.

Keát quaû kyø thi Chöùng chæ Quoác teá Tham döï caùc kyø thi ngoân ngöõ quoác teá vaø nhaän chöùng chæ chính thöùc cuûa caùc toå chöùc quoác teá.

Baûn ñaùnh giaù ngoân ngöõ EF Baûn ñaùnh giaù chi tieát veà khaû naêng ngoân ngöõ veà caùc kyõ naêng nghe, noùi, ñoïc, vieát.

Söï tieán boä nhö mong ñôïi: Caùc giai ñoaïn ñaøo taïo cuûa EF*

Thôøi gian (thaùng) Hoïc kyø 1 Hoïc kyø 2 0

1

2

3

4

5

6

Hoïc kyø 3 7

8

9

10 11

Caáp ñoä Cambridge: CPE IELTS: >7 TOEFL iBT: 96-106 TOEIC: 821-990

Cao caáp naâng cao Giao tieáp thoâng thaïo gaàn nhö ngöôøi baûn xöù

(C2) Cambridge: CAE BEC: Higher IELTS: 6-7 TOEFL iBT: 86-95 TOEIC: 651-820

Cao caáp Töï tin giao tieáp, hieåu haàu heát caùc vaên baûn

(C1) Cao trung caáp

Cambridge: FCE BEC: ntage IELTS: 5-6 TOEFL iBT: 56-85 TOEIC: 401-650

Giao tieáp löu loaùt nhöng coøn haïn cheá moät vaøi ñieåm

(B2)

Cambridge: PET BEC: Preliminary IELTS: 4-5 TOEFL iBT: 26-55 TOEIC: 151-400

Trung caáp Hieåu ñuùng caùc tình huoáng nhöng haïn cheá khaû naêng saùng taïo (B1) Sô caáp Coù theå hieåu vaø söû duïng caùc caâu töø vaø dieãn taû thoâng thöôøng (A2)

Cambridge: KET IELTS: <3 TOEFL iBT: < 25 TOEIC: 101-150

Vôõ loøng Söû duïng caâu cô baûn vaø baét ñaàu khaùm phaù ngoân ngöõ

TOEIC: 0-100

Kyõ naêng hoïc thuaät Khoùa chuyeân saâu

(A1) Ngoân ngöõ

Chuyeân ngaønh

Thöïc haønh

Khoùa toång quaùt

*Caùc caáp ñoä cuûa EF ñöôïc lieân keát theo ñuùng chuaån cuûa Khung tham chieáu chung Chaâu AÂu, phaùt haønh bôûi hoäi ñoàng Chaâu AÂu. Ñoà thò theå hieän khaû naêng phaùt trieån ngoân ngöõ thoâng thöôøng vaø chæ mang tính tham khaûo. Möùc ñoä phaùt trieån cuûa moãi caù nhaân seõ tuøy vaøo tính chaát cuûa moãi chöông trình cuõng nhö thaùi ñoä vaø ñoäng cô hoïc taäp cuûa töøng hoïc vieân.

www.ef.com

7


Heä thoáng giaûng daïy EF Efekta™

Hoïc nhieàu hôn, nhanh hôn Lôïi ích töø caùch tieáp caän ñeán töøng caù nhaân ñaûm baûo keát quaû toát nhaát Heä thoáng giaûng daïy EF Efekta™ Learning System, phöông phaùp môùi ñaày tính saùng taïo Lôùp hoïc cuûa baïn ôû nöôùc ngoaøi, ñöôïc höôùng daãn bôûi giaùo vieân gioûi, keát hôïp nhöõng baøi hoïc vôùi coâng ngheä tieân tieán treân phoøng lab, sau ñoù ñöôïc taêng cöôøng baèng vieäc thöïc haønh kyõ naêng noùi trong nhöõng tình huoáng thöïc teá. Baïn seõ tieán boä raát nhanh, cuøng luùc tieáp thu ngoân ngöõ theo nhöõng caùch khaùc nhau chæ trong thôøi gian ngaén. Nhöõng coâng cuï vaø kyõ thuaät giaûng daïy cuûa EF EF laø toå chöùc duy nhaát töï phaùt trieån chöông trình giaûng daïy, phöông phaùp giaûng daïy, giaùo trình, taøi lieäu hoïc taäp kyõ thuaät soá vaø nhöõng öùng duïng tröïc tuyeán rieâng. Ñieàu naøy ñaûm baûo noäi dung baøi hoïc cuûa baïn luoân luoân ñöôïc toång hôïp trong nhöõng taøi lieäu hoïc thuaät, lôùp hoïc vaø treân iPad. Caù nhaân hoùa löïa choïn hoïc taäp Theâm moät möùc ñoä môùi vaøo chöông trình cuûa baïn, nhöõng lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät cho pheùp baïn reøn luyeän söï löu loaùt trong khi hoïc nhöõng moân hoïc yeâu thích. Baèng caùch choïn lôùp chuyeân ñeà baïn quan taâm, baïn coù theå caù nhaân hoùa chöông trình hoïc giuùp ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu ngheà nghieäp vaø hoïc taäp cuûa baïn. Ñaûm baûo hoïc taäp Chuùng toâi tin phöông phaùp cuûa chuùng toâi seõ giuùp baïn phaùt trieån toái ña trong thôøi gian ngaén nhaát, chuùng toâi ñaûm baûo ñieàu ñoù. Tham gia taát caû caùc lôùp hoïc, hoaøn thaønh ñaày ñuû caùc baøi taäp, baïn seõ tieán moät caáp ñoä sau moãi 8 tuaàn (thôøi gian daøi hôn cho nhöõng caáp ñoä cao). Neáu khoâng, baïn seõ tieáp tuïc hoïc mieãn phí cho ñeán khi baïn thaønh thaïo. Cam keát nhöõng nghieân cöùu tieân tieán Ñoåi môùi trong giaùo duïc laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa chuùng toâi trong gaàn 50 naêm qua. Nhôø vaøo nhöõng nhaø nghieân cöùu ôû Cambridge, Zurich, Thöôïng Haûi vaø Hong Kong, chuùng toâi ñang lieân tuïc phaùt trieån phöông phaùp giaûng daïy EF Efekta™. Naêm 2011, Trung taâm nghieân cöùu cuûa EF taïi Khoa Nghieân cöùu vaø ÖÙng duïng cuûa Ñaïi hoïc Cambridge ñaõ ñöôïc trao moät khoaûn trôï caáp töø Toå chöùc uy tín Issac Newton Trust Trinity College cho nhöõng nghieân cöùu ñoät phaù trong vieäc caûi thieän caùch hoïc vieân hoïc tieáng Anh.

EF recommends Cambridge English

Chöông trình hoïc cuûa chuùng toâi giuùp baïn tieán boä nhanh choùng nhôø vieäc giaûng daïy thaønh coâng kyõ naêng giao tieáp ôû moïi trình ñoä. Tieán só Christopher McCormick Giaùm ñoác hoïc vuï EF

8

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340


Baét ñaàu hoïc töø khi ñaêng kyù Vôùi EF, baïn baét ñaàu hoïc ngay khi ghi danh. Trong suoát thôøi gian taïi nöôùc ngoaøi, taän duïng toái ña thôøi gian ñeå hoïc taäp vaø hoøa nhaäp. Vaø vaãn tieáp tuïc hoïc sau khi baïn ñaõ keát thuùc khoùa hoïc vaø trôû veà.

Tröôùc khi khôûi haønh

Trong suoát chöông trình

Sau khi hoaøn taát khoùa hoïc

> Trao ñoåi vôùi Tö vaán vieân cuûa EF ñeå xaùc ñònh trình ñoä ngoaïi ngöõ cuûa baïn vaø ñònh höôùng choïn tröôøng vaø chöông trình phuø hôïp. > Truy caäp vaøo trang My EF™ hoaëc söû duïng caùc öùng duïng chöông trình cuûa EF treân iPad. > Xaùc ñònh trình ñoä tieáng Anh, Phaùp, Taây Ban Nha hoaëc Ñöùc cuûa baïn thoâng qua trang My EF™ > Baét ñaàu hoïc mieãn phí caùc lôùp hoïc maãu taïi trang My EF™ > Caùc dòch vuï cuûa EF: chuùng toâi giuùp baïn leân keá hoaïch chi tieát cho chuyeán ñi.

> Söû duïng phöông phaùp töông taùc ñeå hoøa nhaäp troïn veïn trong hoïc taäp. > Söï quan taâm ñeán töøng caù nhaân - sæ soá lôùp hoïc nhoû (trung bình töø 12 - 15, toái ña 17 hoïc vieân) > Taøi lieäu hoïc taäp thoáng nhaát vôùi heä thoáng ñaøo taïo EF Efekta™ > Caù nhaân hoùa chöông trình cuûa baïn baèng nhöõng lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (SPINs) > Kieåm tra tieán ñoä hoïc taäp > Söï hoã trôï cuûa Coá vaán hoïc thuaät EF > Truy caäp vaøo trang My EF™ hoaëc söû duïng caùc öùng uïng hoïc taäp cuûa EF treân iPad.

> Tieáp tuïc hoïc treân iLab mieãn phí trong 6 thaùng > Truy caäp trang My EF™ ñeå keát noái vôùi tröïc tuyeán vôùi tröôøng EF > Tham gia CLB cöïu sinh vieân EF ñeå giöõ lieân laïc vôùi baïn hoïc, tham gia caùc buoåi troø chuyeän quoác teá vaø khaùm phaù caùc hoaït ñoäng hoäi hoïp sinh vieân > Duy trì maïng löôùi baïn beø quoác teá > Nhaän ngay öu ñaõi hoïc phí khi baïn tieáp tuïc ñaêng kyù moät khoùa hoïc hay chöông trình baát kyø cuûa EF.

www.ef.com

9


Heä thoáng giaûng daïy EF Efekta™

Tieán ñeán söï löu loaùt Đạt sự tiến bộ tối đa với phương pháp toàn diện của chúng tôi

Lôùp hoïc tieâu chuaån Caùc lôùp hoïc cuûa chuùng toâi ñöôïc höôùng daãn bôûi nhöõng giaùo vieân thaân thieän coù baèng caáp chuyeân moân. Hoï seõ giuùp baïn hoïc hieäu quaû thoâng qua caùch tieáp caän treân nhieàu maët. Nhöõng baøi hoïc taäp trung vaøo

Caùc baøi hoïc töông taùc Laø moät phaàn cuûa chöông trình giaûng daïy, caùc baøi hoïc töông taùc vaø öùng duïng ñaõ ñöôïc phaùt trieån ñoäc quyeàn bôûi EF.

10

nhöõng ñeà taøi trong thöïc teá vaø nhöõng vaán ñeà ñang ñöôïc quan taâm cuûa thôøi ñaïi, giuùp cho lôùp hoïc coù söï töông taùc vaø khôi gôïi ñöôïc nhöõng cuoäc ñoái thoaïi. Baïn seõ hoïc ñöôïc caùch dieãn ñaït moät caùch töï nhieân vôùi nhöõng töø ngöõ vaø caùch phaùt aâm

Phoøng lab tröïc tuyeán Hoïc nhanh hôn baèng caùch söû duïng nhöõng coâng cuï hoïc taäp treân phoøng lab tröïc tuyeán, bao goàm nhöõng phim aûnh cuûa Holywood vaø nhöõng hoaït ñoäng töông taùc.

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

chính xaùc vaø ñaït söï töï tin trong giao tieáp. Nhöõng baøi hoïc mang tính thöïc haønh cuõng giuùp cho baïn naâng cao khaû naêng ngoân ngöõ thoâng qua vieäc söû duïng vaø reøn luyeän trong nhöõng baøi taäp vaø vieäc ñoùng giaû vai trong caùc tình huoáng thöïc teá

Buoåi dieãn thuyeát haøng tuaàn Tham döï moät buoåi dieãn thuyeát moãi tuaàn veà nhöõng ñeà taøi khaùc nhau ñeå phaùt trieån kyõ naêng nghe hieåu cuûa baïn.

Lôùp hoïc ñaøm thoaïi Laø söï keát hôïp cuûa nhöõng buoåi thaûo luaän vaø tranh luaän lyù thuù giuùp baïn naâng cao kyõ naêng noùi.

Nhöõng buoåi dieãn thuyeát cuûa khaùch môøi Laø moät phaàn chöông trình cuûa Hult, nhöõng dieãn giaû noåi tieáng theá giôùi seõ ñeán noùi chuyeän vôùi sinh vieân EF vaø seõ ñöôïc phaùt soùng tôùi taát caû caùc tröôøng EF.


Lôùp hoïc chuyeân ñeà yeâu thích cuûa toâi laø Luaät kinh doanh. Giaùo vieân daïy raát hay, baïn coù theå hoïc ñöôïc raát nhieàu töø môùi. Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät giuùp baïn taäp trung vaøo nhöõng moân baïn muoán theo hoïc trong töông lai Veronica Bertolucci töø Brazil EF London

Cá nhân hóa chương trình của bạn với lớp chuyên đề đặc biệt Ngoân ngöõ chuyeân saâu • • • •

Phaùt aâm Töø vöïng & Ngöõ phaùp Chieán löôïc vaø kyõ naêng Anh ngöõ Tieáng loùng & Thaønh ngöõ

Luyeän thi • Cambridge English • IELTS, TOEFL, TOEIC • DELF, DALF, DELE

Ngheà nghieäp & nôi laøm vieäc • • • • • • • • • • • •

Vaên hoùa Doanh nghieäp Laõnh ñaïo & Quaûn lyù Tranh luaän Anh ngöõ daønh cho vaên phoøng Anh ngöõ daønh cho phoûng vaán Kyõ naêng giao tieáp treân ñieän thoaïi Anh ngöõ daønh cho hoäi hoïp Kyõ naêng xaõ hoäi trong kinh doanh Kyõ naêng ñaøm phaùn baèng tieáng anh Noùi chuyeän tröôùc coâng chuùng Quaûn lyù Nhaân söï Kyõ naêng thuyeát trình

Kyõ naêng trong caùc ngaønh ngheà cuï theå • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Anh ngöõ Thöông maïi Truyeàn thoâng Tieáng Anh trong coâng nghieäp giaûi trí Tieáng Anh vaø Coâng ngheä thoâng tin Tieáng Anh vaø Theå thao Thoáng keâ Khoa hoïc vaø söï ñoåi môùi Keá toaùn Giao thöông quoác teá Tieáng Anh trong coâng nghieäp daàu hoûa Coâng nghieäp Du lòch Tieáng Anh trong ngaønh Xaây döïng Chính saùch coâng Baát ñoäng saûn Taøi chính Nghieân cöùu Y khoa Tieáng Anh trong ngaønh döôïc Coâng nghieäp OÂ toâ Truyeàn thoâng hoïc Quaûn trò khaùch saïn Tieáng Anh trong Phaùp lyù Baùo chí Vieát luaän Tieáng Anh trong nghieân cöùu

Vaên hoùa vaø caùc vaán ñeà theá giôùi • • • • • • • • • • •

Lòch söû vaø Kieán truùc Xaõ hoäi vaø Theå thao Toaøn caàu hoùa Chính saùch ngoân ngöõ treân theá giôùi Khaûo coå hoïc vaø Baûo taøng hoïc Döôïc phaåm thay theá Vaên hoùa Daân gian hieän ñaïi Vaên hoùa Theá giôùi Caùc vaán ñeà Moâi tröôøng toaøn caàu Chính trò vaø Xaõ hoäi AÅm thöïc Phaùp

Ngheä thuaät vaø saùng taïo • • • • • • • • • • •

Vieát saùng taùc Chuïp aûnh Truyeàn hình vaø phim aûnh Kòch ngheä Thô ca Caùc Tieåu thuyeát Myõ vó ñaïi Vaên hoùa Anh Nghieân cöùu ngheä thuaät Anh Thieát keá vaø Thôøi trang AÂm nhaïc Khieâu vuõ Flamenco

Taäp trung vieäc hoïc cuûa baïn vaøo muïc tieâu hoïc taäp hoaëc ngheà nghieäp Caùc khoùa luyeän thi EF Chuaån bò vaø tham döï caùc kyø thi Quoác teá nhö Cambridge English, TOEFL hoaëc IELTS. Baïn seõ veà nhaø vôùi baèng chöùng ngoân ngöõ ñöôïc coâng nhaän.

Chöùng chæ Anh ngöõ hoïc thuaät naâng cao Taäp trung vaøo kyõ naêng ngoân ngöõ cho caùc ngaønh ngheà cuï theå trong thôøi gian laáy chöùng chæ hoïc thuaät EF. Söû duïng caùc kyõ naêng chuyeân moân ñeå hoã trôï cho muïc tieâu giaùo duïc vaø ngheà nghieäp töông lai.

Thöïc taäp vaø laøm vieäc tình nguyeän

Döï bò Ñaïi hoïc vaø Döï bò Thaïc só EF

Thöïc haønh kyõ naêng ngoân ngöõ cuûa baïn trong moâi tröôøng laøm vieäc quoác teá vaø coù ñöôïc kinh nghieäm thöïc teá trong lónh vöïc maø baïn yeâu thích.

Ñaûm baûo chuyeån tieáp vaøo chöông trình Ñaïi hoïc hoaëc sau Ñaïi hoïc taïi 1 trong 150 tröôøng Ñaïi hoïc ñoái taùc cuûa EF ôû caùc nöôùc noùi tieáng Anh.

www.ef.com

11


Choïn khoùa hoïc phuø hôïp Chuùng toâi cung caáp nhieàu khoùa hoïc linh hoaït khai giaûng thöù Hai haøng tuaàn. Haõy choïn ñoä daøi vaø thôøi löôïng khoùa hoïc phuø hôïp cho baïn

Caùc khoùa Ngoân ngöõ EF coù ñoä daøi linh hoaït töø 2-52 tuaàn Khoùa Chuyeân saâu

KHOÙA HOÏC PHOÅ BIEÁN NHAÁT

Khoùa toång quaùt

Khoùa caên baûn

Anh ngöõ Kinh doanh

Phaùt trieån nhanh kyõ naêng ngoân ngöõ qua vieäc hoïc taêng cöôøng.

Moät khoùa hoïc ngoân ngöõ toaøn dieän.

Thôøi löôïng: 32 tieát/ tuaàn bao goàm 6 tieát hoïc treân iLab. (40 phuùt/ tieát) Khai giaûng: Thöù Hai haøng tuaàn Trình ñoä: Vôõ loøng ñeán Cao caáp Ñoä daøi: 2 ñeán 52 tuaàn Hoïc tröïc tuyeán: Ngay khi ñaêng kyù Hoïc tröïc tuyeán sau khi keát thuùc khoùa: 6 thaùng.

Thôøi löôïng: 26 tieát/ tuaàn bao goàm 6 tieát hoïc treân iLab. (40 phuùt/ tieát) Khai giaûng: Thöù Hai haøng tuaàn Trình ñoä:Vôõ loøng ñeán Cao caáp Ñoä daøi: 2 ñeán 52 tuaàn Hoïc tröïc tuyeán: Ngay khi ñaêng kyù Hoïc tröïc tuyeán sau khi keát thuùc khoùa: 3 thaùng.

Khoùa hoïc ngoân ngöõ keát hôïp nhieàu thôøi gian raõnh ñeå tham quan du lòch

Hoïc ngoân ngöõ vaø taäp trung vaøo Anh ngöõ chuyeân ngaønh Kinh doanh

Thôøi löôïng: 20 tieát/ tuaàn bao goàm 6 tieát hoïc treân iLab. (40 phuùt/ tieát) Khai giaûng: Thöù Hai haøng tuaàn, chæ môû khoùa trong muøa heø Taïi UÙc, New Zealand, vaø Nam Phi muøa heø vaøo thaùng 1 ñeán thaùng 3 Trình ñoä: Vôõ loøng ñeán Cao caáp Ñoä daøi: 2 ñeán 12 tuaàn Hoïc tröïc tuyeán: Ngay khi ñaêng kyù

Thôøi löôïng: 32 tieát/ tuaàn bao goàm 6 tieát hoïc treân iLab. (40 phuùt/ tieát) Khai giaûng: Thöù Hai haøng tuaàn Trình ñoä: Trung caáp ñeán Cao caáp Ñoä daøi: 2 ñeán 52 tuaàn taïi moät soá ñieåm tröôøng Hoïc tröïc tuyeán: Ngay khi ñaêng kyù Hoïc tröïc tuyeán sau khi keát thuùc khoùa: 6 thaùng.

Ñoái töôïng:

Ñoái töôïng:

Ñoái töôïng:

Ñoái töôïng:

Daønh cho hoïc vieân muoán naâng cao trình ñoä Anh ngöõ trong thôøi gian nhanh nhaát ñeå baét ñaàu caùc chöông trình hoïc thuaät hoaëc ñi laøm

Daønh cho hoïc vieân muoán ñaït ñöôïc söï hieåu bieát nhaát ñònh veà caùc quy taéc thieát yeáu cuûa ngoân ngöõ thoâng qua moät khoùa hoïc toaøn dieän.

Hoïc vieân muoán taäp trung vaøo kyõ naêng giao tieáp, trong thôøi gian raõnh roãi ñi du lòch vaø khaùm phaù ñòa phöông.

Hoïc vieân vôùi muïc tieâu nhanh choùng ñaït ñöôïc caáp ñoä Anh ngöõ cao caáp trong thôøi gian hoïc caùc kyõ naêng ngoân ngöõ trong kinh doanh.

Moâ taû: Caáu truùc chöông trình cuûa chuùng toâi seõ giuùp baïn noùi vaø vieát töï tin trong thôøi gian ngaén nhaát. Khoùa chuyeân saâu cuûa EF bao goàm 32 tieát vaøo buoåi saùng vaø chieàu/ tuaàn. (toång thôøi gian hoïc laø 21 giôø 20 phuùt), keát hôïp hoïc treân lôùp vaø giaùo vieân höôùng daãn treân iLab.

Moâ taû: Khoùa hoïc ngoân ngöõ ñöôïc bieân soaïn caån thaän giuùp naâng cao trình ñoä ngoân ngöõ cuûa baïn trong thôøi gian 8 tuaàn/ caáp ñoä. Khoùa toång quaùt EF bao goàm 26 tieát hoïc vaøo buoåi saùng vaø buoåi chieàu/ tuaàn, keát hôïp hoïc treân lôùp vaø giaùo vieân höôùng daãn treân iLab (toång thôøi gian hoïc laø 17 giôø 20 phuùt). Khoùa hoïc chuù troïng vaøo kyõ naêng giao tieáp ngoân ngöõ haøng ngaøy.

Moâ taû: Keát hôïp kyø nghæ ôû nöôùc ngoaøi vôùi 20.tieát hoïc buoåi saùng vaø chieàu/ tuaàn Toång giôø hoïc laø 13 giôø 20 phuùt). Khoùa hoïc taäp trung vaøo khaû naêng hieåu vaø söû duïng ngoân ngöõ trong nhöõng tình huoáng thöïc teá. Caùc lôùp hoïc chuyeân ñeà ñaëc bieät cho pheùp baïn löïa choïn caùc moân hoïc phuø hôïp vôùi sôû thích cuûa mình.

Moâ taû: Ñaït nhöõng kyõ naêng vaø coâng cuï caàn thieát ñeå thaønh coâng trong kinh doanh trong khi ñaït ñöôïc nhöõng hieåu bieát chaéc chaén veà nhöõng quy taéc thöông maïi. Lôùp hoïc söû duïng nhöõng coâng cuï vaø tình huoáng thöïc teá hieän ñaïi. Khoùa hoïc ñöôïc cung caáp taïi Boston, Miami Beach, Vancouver, London, Malta vaø Sydney.

Chi tieát: »»14 tieát Anh ngöõ toång quaùt »»4 tieát chuyeân ñeà ñaëc bieät (Xem danh saùch trang 11 »»1 buoåi dieãn thuyeát (2 tieát)

Chi tieát: »»14 tieát Anh ngöõ toång quaùt »»6 tieát hoïc treân iLab vôùi giaùo vieân höôùng daãn (vaøi tieát hoïc treân iPad) »»10 tieát chuyeân ñeà lieân quan ñeán Kinh doanh. (Xem danh saùch trang 11 »»1 buoåi dieãn thuyeát (2 tieát)

Chi tieát: »»14 tieát Anh ngöõ toång quaùt »»6 tieát hoïc treân iLab vôùi giaùo vieân höôùng daãn (vaøi tieát hoïc treân iPad) taïi caùc tröôøng daïy tieáng Anh, (4 tieát ngoân ngöõ treân phoøng labs vaø 2 tieát keát hôïp hoïc treân video/ döï aùn taïi caùc tröôøng daïy ngoân ngöõ khaùc) »»10 tieát chuyeân ñeà ñaëc bieät (Xem danh saùch trang 11 »»1 buoåi dieãn thuyeát (2 tieát)

12

Chi tieát: »»14 tieát Anh ngöõ toång quaùt »»6 tieát hoïc treân iLab vôùi giaùo vieân höôùng daãn (vaøi tieát hoïc treân iPad) taïi caùc tröôøng daïy tieáng Anh, (4 tieát ngoân ngöõ treân phoøng labs vaø 2 tieát keát hôïp hoïc treân video/ döï aùn taïi caùc tröôøng daïy ngoân ngöõ khaùc) »»4 tieát chuyeân ñeà ñaëc bieät (Xem danh saùch trang 11 »»1 buoåi dieãn thuyeát (2 tieát)

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340


EF Year KhoùAcademic a chuyeân saâ u Abroad Intensive EF Abroad General KhoùAcademic a toång quaùYear t EF Year KhoùMulti-Language a caên baûn EF Twin Centers Anh ngöõ thöông maïi EF Triple Centers Khoùa luyeän thi Cambridge English Cambridge ESOL Preparation Trung taâm khaû o thíExam Cambridge English TOEFL Trung taâExam m khaûPreparation o thí BULATS

yo

OOx xfofor d CCa rd ammb LLo rbidrigd onnd ege o BBr dnon ig right BBr hotnon isrist ot BBo ol l ouurn EEa rnem ou asst em oth MMa tbboou uth annch rne DDu cehsete srte ubbli n r SSt lin .t.J uJ CCa liualina’ appe ns ’s NNe eToTwo eww nw n Yo BBo Y r ostso okrk MMia tnon iam SSa mi Bi B e annD aecah ieg ch SSa D annta ieogo t a B LLo a ossA Brabrabr n a SSa Agnegle ara annF esle CCh rFarnac s hicica niscc i g SSe ago o soco eaatt le HHo ttle onno lu AAt ollu latln ulu atna VVaa ta nnc co TToo ouuvev rroon rer n BBr toto isrisb b SSy anaen yddn e ne MMe ey y elblbo AAu uorunren ucck klna e SSin la ing dnd Mu gaappor Munic oere nh PNa ich ircise BPa arcrie s NBic lona aer Ma celo Mala n g laa a MMa ga addr PPla idrid layay RRo aTaTm omm am arin e ardi o BBe e nd eijiinj o i g n TTo g okkyo

Choïn chöông trình theo ñòa ñieåm

  

  KhoùAdvanced a luyeän thiDiploma IELTS for International Communications  EF  KhoùAdvanced a luyeän thòDiploma TOEFL for Career-specific Fields EF  KhoùUniversity a luyeän thiFoundation TOEIC EF Year  CaùcPre-Master khoùa luyeän&thi khaùc EF Pre-MBA Program  Chöông trình thöï c taäp EF EF Internship Program & EF Volunteer Experience Ngoâ n ngöõ hoïcPlus thuaä12-week t EF EF Semester Internship  Chöùng chæ naâng cao EF  Exam availability by destination Khoùa luyeä n thi TESOL

            

              

        

        

      

       

  

      

       

       

      

       

  

       

  

      

     

           

        

        

 

 

 

       

    

    

    

    

    

 

 

 

 

               

 

 

 

       

       

 

  

   

  

                                                

            

    

    

       

 

  

  

Cambridge ESOL Exam Centers Cambridge BULATS Exam Centers

Khoùa luyeän thi Cambridge Caùc khoùa luyeän thi Cambridge English

Caùc kyø thi Cambridge English

Naâng cao trieån voïng ngheà nghieäp hoaëc cô hoäi ñöôïc vaøo ñaïi hoïc vôùi baèng caáp khoâng bao giôø heát haïn.

Chöùng chæ Cambridge ñöôïc coâng nhaän bôûi 11.000 doanh nghieäp vaø tröôøng Ñaïi hoïc treân theá giôùi.

Thôøi löôïng: 32 tieát/ tuaàn bao goàm 6 tieát hoïc treân iLab. (40 phuùt/ tieát) Khai giaûng: Thöù Hai haøng tuaàn (tham khaûo lòch khai giaûng) Trình ñoä: Trung caáp ñeán Cao caáp Ñoä daøi: 10, 12, 13, 16, 20 hoaëc 24 tuaàn Hoïc tröïc tuyeán: Ngay khi ñaêng kyù Hoïc tröïc tuyeán sau khi keát thuùc khoùa: 6 thaùng

Ñoái töôïng: Hoïc vieân vôùi muïc tieâu vaøo Ñaïi hoïc hoaëc ñi laøm, kyø thi ñaùnh giaù caáp ñoä ngoân ngöõ cuûa ngöôøi hoïc.

Moâ taû: Cambridge English laø moät phaàn cuûa Ñaïi hoïc Cambridge caáp baèng cho nhöõng ngöôøi hoïc tieáng Anh. Kyø thi Cambridge English coù theå ñöôïc xem laø baèng chöùng ngoân ngöõ cho hoà sô ghi danh Ñaïi hoïc, nhaäp cö hay laøm vieäc ôû caùc nöôùc noùi tieáng Anh. Ñöôïc cung caáp treân giaáy hoaëc treân maùy tính, kieåm tra khaû naêng ñoïc, vieát, nghe, noùi baèng tieáng Anh. Chi tieát: »»14 tieát Anh ngöõ toång quaùt vaø luyeän thi taäp trung vaøo caùc kyõ thuaät laøm baøi thi vaø khaû naêng Anh ngöõ toång quaùt »»10 tieát chuyeân ñeà ñaëc bieät töï choïn bao goàm lôùp luyeän thi »»6 tieát hoïc vôùi giaùo vieân höôùng daãn treân iLab. »»1 buoåi dieãn thuyeát (2 tieát)

Key English Test (KET) vaø Preliminary English Test (PET) Hai baøi thi cuûa hai caáp ñoä ñaàu tieân theo chuaån quoác teá. PET laø caáp ñoä B1 quan troïng maø raát nhieàu cô quan giaùo duïc vaø ñaïi hoïc xaùc ñònh laø caáp ñoä maø nhöõng ngöôøi hoïc tieáng Anh caàn ñaït ñöôïc. First Certificate in English (FCE) Moät trong nhöõng baøi thi tieáng Anh phoå bieán nhaát treân theá giôùi ñöôïc coâng nhaän bôûi caùc nhaø tuyeån duïng vaø tröôøng ñaïi hoïc taïi nhieàu quoác gia. Theå hieän söï thoâng thaïo tieáng Anh, hieåu ñöôïc nhöõng töø ngöõ vaø ngöõ caûnh phöùc taïp, cuøng vôùi khaû naêng noùi vaø vieát töï tin. Certificate in Advanced English (CAE) vaø Certificate of Proficiency in English (CPE) Chöùng nhaän trình ñoä cao caáp cho thaáy baïn ñaõ thöïc söï laøm chuû ñöôïc ngoân ngöõ vaø coù theå söû duïng noù moät caùch töï tin trong hoïc taäp, coâng vieäc vaø caùc boái caûnh khaùc. Coâng nhaän roäng raõi bôûi caùc tröôøng ñaïi hoïc, nhaø tuyeån duïng vaø caùc cô quan chính phuû treân toaøn theá giôùi. Business English Certificates (BEC) vaø Business Language Testing Service (BULATS) Baèng caáp coù giaù trò quoác teá veà khaû naêng tieáng Anh cho muïc ñích ngheà nghieäp. Bao goàm 3 caáp ñoä, BEC chöùng minh kieán thöùc vaø kyõ naêng giao tieáp tieáng Anh toát. Ñöôïc söû duïng bôûi caùc coâng ty ña quoác gia ñeå ñaùnh giaù söï löu loaùt veà ngoân ngöõ trong toå chöùc cuûa hoï, BULATS ñaùnh giaù caùc kyõ naêng ngoân ngöõ trong kinh doanh.

Luyeän thi TOEFL, TOEIC, IELTS, TESOL Luyeän thi IELTS

Luyeän thi TOEFL/TOEIC

Chöùng minh trình ñoä Anh ngöõ cuûa baïn cho muïc ñích hoïc taäp hay ngheà nghieäp.

Ñieàu kieän ñeå ñöôïc nhaän vaøo Ñaïi hoïc taïi Baéc Myõ vaø naâng cao hoà sô caù nhaân.

Thôøi löôïng: 32 tieát/ tuaàn bao goàm 6 tieát hoïc treân iLab. (40 phuùt/ tieát) Khai giaûng:Thöù Hai (tham khaûo lòch khai giaûng) Trình ñoä: Trung caáp ñeán Cao caáp Ñoä daøi: 8, 10, 12, 16, 20 hoaëc 24 tuaàn Hoïc tröïc tuyeán: Ngay khi ñaêng kyù Hoïc tröïc tuyeán sau khi keát thuùc khoùa: 6 thaùng

Thôøi löôïng: 32 tieát/ tuaàn bao goàm 6 tieát hoïc treân iLab. (40 phuùt/ tieát) Khai giaûng: Thöù Hai caùch tuaàn Trình ñoä: Trung caáp ñeán Cao caáp Ñoä daøi: 6, 8, 12, 16, 20 hoaëc 24 tuaàn Hoïc tröïc tuyeán: Ngay khi ñaêng kyù Hoïc tröïc tuyeán sau khi keát thuùc khoùa: 6 thaùng.

Ñoái töôïng: Hoïc vieân coù nhu caàu hoïc taäp hoaëc laøm vieäc taïi nhöõng nôi söû duïng tieáng Anh laø ngoân ngöõ giao tieáp

Ñoái töôïng: Hoïc vieân coù keá hoaïch vaøo ñaïi hoïc taïi Baéc Myõ hoaëc chuaån bò cho cô hoäi ngheà nghieäp ôû caùc coâng ty quoác teá

Ñoái töôïng: Hoïc vieân coù keá hoaïch giaûng daïy trong töông lai hoaëc coâng vieäc ñoøi hoûi kyõ naêng giao tieáp ôû caáp ñoä cao caáp.

Moâ taû: IELTS, the International English Language Testing System, laø yeâu caàu ñaàu vaøo ñaïi hoïc taïi Anh vaø caùc quoác gia khaùc, ñöôïc coâng nhaän bôûi nhieàu tröôøng ñaïi hoïc vaø nhaø tuyeån duïng ôû nhieàu quoác gia. IELTS cuõng ñöôïc coâng nhaän bôûi cô quan di truù vaø caùc cô quan khaùc cuûa chính phuû. Haøng naêm coù hôn 700,000 ngöôøi tham döï kyø thi naøy. Vui loøng lieân heä vôùi chuùng toâi ñeå bieát ngaøy vaø ñòa ñieåm thi.

Moâ taû: The Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ño löôøng khaû naêng cuûa sinh vieân quoác teá trong vieäc söû duïng Tieáng Anh Baéc Myõ trong hoïc thuaät. Ñieåm TOEFL laø yeâu caàu ñaàu vaøo cuûa hôn 6,000 tröôøng cao ñaúng vaø ñaïi hoïc. The Test of English for International Communication (TOEIC) ñaùnh giaù khaû naêng tieáng Anh trong moâi tröôøng laøm vieäc quoác teá vaø ñöôïc söû duïng bôûi caùc doanh nghieäp ñeå xaùc ñònh söï phuø hôïp cuûa nhaân vieân cho töøng coâng vieäc cuï theå.

Moâ taû: Chöông trình TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) chuaån bò cho giaùo vieân tham döï kyø thi Cambridge Teaching Knowledge Test (TKT), cung caáp moïi kyõ naêng giaûng daïy, phöông phaùp, kieán thöùc tieáng Anh caàn thieát vaø chöông trình huaán luyeän giuùp giaùo vieân coù ñöôïc söï hieåu bieát saâu saéc veà vieäc laøm theá naøo ñeå trôû thaønh moät giaùo vieân tieáng Anh daïy hieäu quaû. Khoùa hoïc coøn bao goàm vieäc thöïc taäp giaûng daïy ñoái vôùi baïn beø vaø giaûng daïy cho caù nhaân. Lieân heä vôùi chuùng ñoâi ñeå bieát ngaøy thi vaø ñòa ñieåm.

Chi tieát: »»14 tieát Anh ngöõ toång quaùt »»4 tieát luyeän thi IELTS, taäp trung vaøo töø vöïng vaø kyõ thuaät laøm baøi thi. »»6 tieát chuyeân ñeà ñaëc bieät »»6 tieát hoïc vôùi giaùo vieân höôùng daãn treân iLab (vaøi tieát treân iPad) »»1 buoåi dieãn thuyeát (2 tieát)

Chi tieát: »»14 tieát Anh ngöõ toång quaùt »»4 tieát luyeän thi, taäp trung vaøo kyõ naêng nghe hieåu, ñoïc hieåu vaø xaây döïng chieán löôïc laøm baøi thi. »»6 tieát chuyeân ñeà ñaëc bieät »»6 tieát hoïc vôùi giaùo vieân höôùng daãn treân iLab (vaøo tieát treân iPad) »»1 buoåi dieãn thuyeát (2 tieát)

Chöông trình TESOL Trôû thaønh giaùo vieân daïy ngoân ngöõ chuyeân nghieäp. Thôøi löôïng: 32 tieát/ tuaàn bao goàm 6 tieát hoïc treân iLab. (40 phuùt/ tieát) Khai giaûng: Thaùng 3, 6 vaø 9 Trình ñoä:Trung caáp ñeán Cao caáp Ñoä daøi: 12 tuaàn

Chi tieát: »»14 tieát Anh ngöõ toång quaùt »»10 tieát chuyeân ñeà TESOL (bao goàm luyeän thi TKT) »»6 tieát hoïc vôùi giaùo vieân höôùng daãn treân iLab (vaøo tieát treân iPad) »»1 buoåi dieãn thuyeát (2 tieát)

www.ef.com

13


Caùc chöông trình hoïc

www.ef.com/exam

Chöông trình Luyeän thi

EF recommends Cambridge English

Ñeå chuaån bò cho kyø thi ngoân ngöõ chính thöùc, EF seõ giuùp baïn luyeän caùc kyõ naêng vaø kieán thöùc toát ñeå tham döï caùc kyø thi nhö Cambridge English, IELTS, TOEFL vaø TOEIC.

Luyeän kyõ naêng giuùp baïn ñaït ñieåm cao cho caùc kyø thi ngoân ngöõ, naâng cao cô hoäi ngheà nghieäp quoác teá vaø ñöôïc tröôøng ñaïi hoïc coâng nhaän. Luyeän thi Cambridge Cambridge English Ñaùnh giaù trình ñoä ngoân ngöõ hieän ta��i cuûa baïn ñeå naâng cao trieån voïng ngheà nghieäp hoaëc ñöôïc chaáp nhaän vaøo ñaïi hoïc.

Luyeän thi TOEFL, TOEIC & IELTS Caùc kyø thi Cambridge English Baèng chöùng nhaän cuûa Cambridge ñöôïc coâng nhaän bôûi caùc nhaø tuyeån duïng, tröôøng ñaïi hoïc vaø chính phuû treân khaép theá giôùi.

Cambridge English laø moät phaàn cuûa Ñaïi hoïc Cambridge cung caáp caùc caáp ñoä cho ngöôøi hoïc tieáng Anh. Keát quaû Cambridge English ñöôïc xem laø baèng chöùng veà möùc ñoä thaønh thaïo ngoân ngöõ cho vieäc tuyeån sinh ñaïi hoïc, muïc ñích di cö hay tuyeån duïng ôû haàu heát caùc nöôùc noùi tieáng Anh. Kyø thi naøy nhaèm kieåm tra caùc kyõ naêng ñoïc, vieát, nghe vaø noùi baèng tieáng Anh. BULATS The Business Language Testing Service (BULATS) ñaùnh giaù kyõ naêng ngoân ngöõ cho moâi tröôøng laøm vieäc. BEC The Business English Certificate exam (BEC), ñaùnh giaù kyõ naêng Anh ngöõ trong kinh doanh.

CEFR / Caáp ñoä cuûa EF

Caùc kyø thi Cambridge English

C2 Cao caáp naâng cao

CPE: Baèng chöùng nhaän thaønh thaïo Anh ngöõ baäc cao

C1 Cao caáp

CAE: Baèng chöùng nhaän Anh ngöõ Cao caáp cho moâi tröôøng hoïc taäp vaø ngheà nghieäp

B2 Cao Trung caáp

FCE: Baèng chöùng nhaän Anh ngöõ vôùi khaû naêng noùi vaø vieát toát trong caùc ngöõ caûnh phöùc taïp PET: Baèng chöùng nhaän möùc ñoä hieåu bieát vaø söû duïng Anh ngöõ trong moâi tröôøng hoïc taäp, laøm vieäc, du lòch.

B1 Trung caáp

A2

KET: caáp ñoä ñaàu tieân cuûa trình ñoä quoác teá

Sô caáp

IELTS Chöùng minh trình ñoä ngoân ngöõ cuûa baïn cho muïc ñích hoïc taäp vaø laøm vieäc.

TOEFL Ñaùnh giaù khaû naêng söû duïng Anh ngöõ Baéc Myõ cuûa baïn trong moâi tröôøng hoïc thuaät.

The International English Language Testing System (IELTS) ñöôïc yeâu caàu khi ghi danh vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc taïi Anh vaø moät soá quoác gia khaùc. IELTS ñöôïc coâng nhaän bôûi caùc tröôøng ñaïi hoïc, nhaø tuyeån duïng ôû nhieàu nöôùc bao goàm UÙc, Canada, Ireland, New Zealand, Anh Quoác vaø Hoa Kyø. Caùc cô quan chuyeân moân, toå chöùc di truù vaø caùc cô quan khaùc cuûa chính phuû ñeàu coâng nhaän baèng caáp naøy. Hôn 700.000 ngöôøi tham döï kyø thi naøy trong naêm. Lieân heä vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát veà lòch thi vaø ñòa ñieåm thi.

The Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ñaùnh giaù khaû naêng söû duïng tieáng Anh Baéc Myõ cuûa ngöôøi khoâng phaûi laø daân baûn xöù trong moâi tröôøng hoïc thuaät. TOEFL laø yeâu caàu tuyeån sinh cuûa hôn 6.000 tröôøng cao ñaúng vaø ñaïi hoïc.

A1 Beginner

Caùc ñieåm tröôøng cuûa EF coù logo naøy cho thaáy ñaây laø Trung taâm toå chöùc thi Cambridge English.

TOEIC Ñaùnh giaù khaû naêng söû duïng Anh ngöõ cuûa baïn trong moâi tröôøng laøm vieäc haøng ngaøy. The Test of English for International Communication (TOEIC) ñaùnh giaù khaû naêng Anh ngöõ trong moâi tröôøng laøm vieäc quoác teá vaø ñöôïc söû duïng bôûi caùc coâng ty nhaèm xaùc ñònh trình ñoä cuûa nhaân vieân cho caùc nhieäm vuï cuï theå. Lieân heä vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát veà lòch thi vaø ñòa ñieåm thi.

Caùc kyø thi ngoân ngöõ khaùc Tieáng Phaùp

Le Diploâme dEÙtudes en Langue Française (DELF) Ñaùnh giaù caùc khaû naêng giao tieáp haøng ngaøy. Le Diplôme Approfondi en Langue Française (DALF) Ñaùnh giaù möùc ñoä hieåu bieát tieáng Phaùp toaøn dieän, khaû naêng dieãn ñaït ôû caáp ñoä cao.

Le Certificat Pratique de Français Kyø thi naøy ñöôïc taøi trôï bôûi Paris Chamber of Commerce (CCIP), phuø hôïp cho sinh vieân caáp ñoä Trung caáp vaø Cao caáp. Certificat de Français du Tourisme et de l’Hôtellerie (CFTH) Chöùng nhaän möùc ñoä thoâng thaïo tieáng Phaùp trong lónh vöïc Du lòch, Coâng nghieäp Khaùch saïn, Nhaø haøng vaø Dòch vuï AÊn uoáng.

Certificat Europeùen de Langue Française (Certificat de Français) Tieáng YÙ Ñaùnh giaù khaû naêng vieát, noùi vaø dieãn Certificato di Conoscenza ñaït thaønh thaïo. (CLIDAS)

Kyø thi quoác teá coâng nhaän cuûa Latin Union, moät chöùng nhaän chính thöùc cho kieán thöùc veà ngoân ngöõ tieáng YÙ.

14

Tieáng Tâaây Ban Nha

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Ñaây laø kyø thi duy nhaát daønh cho ngöôøi khoâng phaûi laø daân baûn ñòa noùi tieáng Taây Ban Nha ñöôïc chính thöùc coâng nhaän bôûi Boä Giaùo duïc vaø Vaên hoùa Taây Ban Nha. Diploma Superior de Español de Los Negocios (DSEN) and Diploma Intermedio de Español de Los Negocios (DIEN) Kyø thi ngoân ngöõ chuyeân ngaønh kinh doanh ñöôïc taøi trôï bôûi Barcelona Chamber of Commerce, phuø hôïp cho sinh vieân caáp ñoä Trung caáp ñeán Cao caáp.

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

Tieáng Ñöùc

Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) Chöùng nhaän ngoân ngöõ cho muïc ñích tuyeån sinh vaøo ñaïi hoïc vaø ñöôïc coâng nhaän bôûi caùc tröôøng ñaïi hoïc taïi Ñöùc. Zertifikat Deutsch für den Beruf Ñöôïc coâng nhaän roäng raõi trong caùc ngaønh thöông maïi vaø coâng nghieäp, kyø thi naøy ñöôïc yeâu caàu cho muïc ñích ngoân ngöõ ñoäc laäp

Tieáng Hoa

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) Baøi kieåm tra chuaån hoùa ñöôïc phaùt trieån ñeå ñaùnh giaù khaû naêng thaønh thaïo tieáng Hoa cho ngöôøi khoâng phaûi laø daân baûn ñòa. Ñöôïc coâng nhaän bôûi Peoples Republic of China vaø nhieàu quoác gia khaùc.

Tieáng Nhaät

Japanese Language Proficiency Test (JLPT) Kyø thi chuaån hoùa nhaèm ñaùnh giaù vaø chöùng nhaän trình ñoä tieáng Nhaät cho Kleines Deutsches Sprachdiplom Cho pheùp sinh vieân nöôùc ngoaøi ghi ngöôøi khoâng phaûi laø daân baûn ñòa. danh vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc cuûa Ñöùc vaø yeâu caàu kyõ naêng ngoân ngöõ baäc cao.


www.ef.com/diplomas

Vaên baèng Anh ngöõ naâng cao EF Keát hôïp hoïc Anh ngöõ vôùi caùc moân hoïc lieân quan ñeán hoïc thuaät hoaëc ngheà nghieäp. Baïn seõ ñaït ñöôïc muïc tieâu ngheà nghieäp ñoàng thôøi nhaän vaên baèng toát nghieäp chính thöùc cuûa EF. Choïn lónh vöïc yeâu thích cuûa baïn Baèng caáp ñöôïc coâng nhaän Chöông trình Vaên baèng naâng cao cuûa EF keát hôïp khoùa hoïc Anh ngöõ daøi haïn vôùi giaùo trình ñaøo taïo lieân quan ñeán hoïc thuaät hoaëc moät ngaønh ngheà cuï theå. Keát thuùc chöông trình 6 hoaëc 9 thaùng, baïn seõ ñöôïc nhaän Vaên baèng hoaëc Chöùng chæ Anh ngöõ naâng cao cuûa EF. Chöông trình ñaøo taïo ñaëc bieät lieân quan ñeán chuyeân ngaønh Ñaït ñöôïc söï hieåu bieát saâu saéc coù giaù trò vaøo söï nghieäp quoác teá.

Vaên baèng Anh ngöõ naâng cao chuyeân ngaønh Giao tieáp Quoác teá EF

Haõy thaùch thöùc tieáng Anh cuûa baïn baèng caùch tham gia chöông trình Anh ngöõ chuyeân saâu keát hôïp caùc moân hoïc chuyeân ngaønh vaø hoïc thuaät cuûa baäc ñaïi hoïc. Khoùa hoïc naâng cao ñoäc quyeàn naøy giuùp baïn thaønh coâng trong nhòp ñoä phaùt trieån nhanh cuûa vaên hoùa vaø thöông maïi quoác teá. Baïn seõ laøm vieäc treân haøng loaït caùc döï aùn theo nhoùm vaø caùc kyõ naêng ngoân ngöõ cuï theå lieân

Chöông trình Vaên baèng naâng cao EF keát hôïp hoïc tieáng Anh vôùi caùc moân chuyeân ngaønh cuï theå söû duïng taøi lieäu hoïc taäp caäp nhaät vaø nghieân cöùu ngöõ caûnh. Chöông trình bao goàm vieäc tham gia thöïc taäp hoaëc laøm vieäc tình nguyeän trong moâi tröôøng laøm vieäc quoác teá. Keát thuùc chöông trình 6 hoaëc 9 thaùng, baïn seõ ñöôïc nhaän Vaên baèng hoaëc Chöùng chæ Anh ngöõ naâng cao cuûa EF.

Vaên baèng Anh ngöõ naâng cao chuyeân ngaønh Thôøi trang & Thieát keá EF

Tìm hieåu ngaønh coâng nghieäp thôøi trang töø khi baét ñaàu ñeán luùc keát thuùc, töø moät yù töôûng ñeán moät saûn phaåm höõu hình. Truyeàn caûm höùng töø moâi tröôøng xung quanh vaø naém baét caùc chuyeân ngöõ veà thôøi trang caàn thieát ñeå thaønh coâng trong söï nghieäp. Khaùm phaù caùch döï ñoaùn vaø moâ taû xu höôùng thôøi trang, taïo doøng saûn phaåm thò tröôøng vaø tìm hieåu caùch toát nhaát ñeå baùn ñöôïc saûn phaåm. Ñaøo taïo taïi: New York vaø London Keát hôïp song song vieäc hoïc tieáng Anh vôùi

quan ñeán thoâng tin vaø truyeàn thoâng. Keát thuùc chöông trình 6 hoaëc 9 thaùng, baïn seõ ñöôïc nhaän Vaên baèng hoaëc Chöùng chæ Anh ngöõ naâng cao cuûa EF Ñaøo taïo taïi: taát caû caùc ñieåm tröôøng cung caáp chöông trình Anh ngöõ cuûa EF.

Vaên baèng Anh ngöõ naâng cao chuyeân ngaønh Marketing tröïc tuyeán EF

Ñaït caùc kyõ naêng caàn thieát ñeå giao tieáp trong ngaønh coâng nghieäp Marketing tröïc tuyeán baèng caùch hoïc thoâng qua caùc öùng duïng vaø thuyeát trình töông taùc. Bao goàm taát caû moïi thöù töø maïng xaõ hoäi vaø blog ñeán video tröïc tuyeán vaø thöông maïi ñieän töû, baïn seõ tìm hieåu veà caùc xu höôùng phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi vaø haønh vi cuûa ngöôøi söû duïng, cuõng nhö caùch laäp keá hoaïch, ñaùnh giaù vaø phaân tích caùc chieán dòch Marketing kyõ thuaät soá. Ñaøo taïo taïi: San Francisco

Vaên baèng Anh ngöõ naâng cao chuyeân ngaønh Kinh doanh EF

Hieàu saâu hôn veà hoaït ñoäng kinh doanh thaønh coâng ngaøy nay trong thôøi gian hoïc ngoân ngöõ thöông maïi. Chöông trình keát hôïp hoïc Anh ngöõ chuyeân saâu vôùi chöông trình ñaøo taïo chuyeân ngaønh kinh doanh. Baøi giaûng ñöôïc söû duïng caùc tröôøng hôïp nghieân cöùu cuûa Harvard Business School noåi tieáng vaø caùc chuû ñeà nhö Marketing toaøn caàu, ñaøm phaùn thaønh coâng, noùi tröôùc coâng chuùng, phaùt trieån khaû naêng laõnh ñaïo, ra

quyeát ñònh, chieán löôïc laäp keá hoaïch, phaùt trieån saûn phaåm vaø kyõ naêng ñaøm thoaïi. Baïn cuõng seõ chuaån bò cho Chöùng chæ Cambridge Business English hoaëc moät kyø thi tieáng Anh quoác teá khaùc nhö TOEFL, TOEIC hoaëc IELTS. Chöông trình coøn bao goàm thöïc taäp hoaëc laøm vieäc tình nguyeän baùn thôøi gian, thoâng qua ñoù baïn seõ coù theâm kinh nghieäm quoác teá trong thôøi gian phaùt trieån caùc kyõ naêng ngoân ngöõ cho ngaønh coâng nghieäp cuï theå vaø laøm vieäc cuøng ngöôøi baûn xöù. Ñaøo taïo taïi: Boston, Miami Beach, San Francisco, London, Bristol vaø Sydney

Vaên baèng Anh ngöõ naâng cao chuyeân ngaønh Quan heä Quoác teá EF

Giaûi quyeát caùc vaán ñeà toaøn caàu ñoøi hoûi giao tieáp giöõa caùc neàn vaên hoùa. Chöông trình naøy giuùp baïn hoïc caùc kyõ naêng ngoân ngöõ caàn thieát trong lónh vöïc naøy. Lôùp hoïc taäp trung vaøo caùc chuû ñeà toaøn caàu nhö vaán ñeà nhaân ñaïo, giöõ gìn hoøa bình, kinh teá toaøn caàu vaø moâi tröôøng. Trong suoát chöông trình hoïc, baïn seõ söû duïng caùc nguoàn taøi lieäu môùi nhaát daønh rieâng cho caùc vaán ñeà quoác teá. Ñaøo taïo taïi: New York vaø Oxford

Vaên baèng Anh ngöõ naâng cao chuyeân ngaønh Khaùch saïn & Du lòch EF

chöông trình ñaøo taïo Khaùch saïn thöïc teá, chöông trình naøy mang ngaønh coâng nghieäp du lòch quoác teá vaøo lôùp hoïc. Bao goàm haøng loaït caùc chuû ñeà veà quaûn lyù khaùch saïn, caùc baøi hoïc haøng ngaøy cuûa baïn seõ laø lyù thuyeát vaø thöïc haønh cho coâng nghieäp ñöông thôøi vaø söû duïng taøi lieäu nghieân cöùu noåi tieáng cuûa Nhaø xuaát baûn Harvard Business School. Ñaøo taïo taïi: Miami Beach vaø Brighton

Vaên baèng Anh ngöõ naâng cao chuyeân ngaønh Truyeàn thoâng & Ngheä thuaät EF

Chöông trình Anh ngöõ daøi haïn duy nhaát cuûa loaïi hình naøy, keát hôïp ngheä thuaät ña ngaønh vaø nghieân cöùu truyeàn thoâng cuøng vôùi tieáng Anh chuyeân saâu. Kieåm tra theá giôùi vaên hoùa thò giaùc qua lyù thuyeát vaø ñaït ñöôïc nguoàn caûm höùng môùi thoâng qua kinh nghieäm, tham quan nghieân cöùu, caùc baøi hoïc nhieáp aûnh, vaø kyõ thuaät trong thieát keá ñoà hoïa vôùi phaàn meàm chuyeân nghieäp. Ñaøo taïo taïi: New York, Los Angeles vaø London

Vaên baèng Anh ngöõ naâng cao chuyeân ngaønh Söùc khoûe & Theå thao EF

Hoïc tieáng Anh vaø chuaån bò cho ngaønh coâng nghieäp theå thao vaø söùc khoûe phaùt trieån ngaøy nay. Ngoaøi caùc baøi hoïc lyù thuyeát treân lôùp, chöông trình coøn bao goàm höôùng daãn veà dinh döôõng, cho pheùp baïn tham khaûo caùc hoaït ñoäng vaø theå thao khaùc nhau. Baïn seõ ñaït ñöôïc kieán thöùc vaø caùch nhìn saâu saéc veà cô theå con ngöôøi, caùc chöùc naêng vaø moái quan heä cuûa noù ñoái vôùi cheá ñoä aên uoáng, dinh döôõng, söùc khoûe toát vaø naâng cao chaát löôïng ñôøi soáng Ñaøo taïo taïi: San Diego

www.ef.com

15


Caùc chöông trình hoïc

www.ef.com/ufy

Chöông trình Döï bò Ñaïi hoïc EF Ñaït nhöõng kyõ naêng caàn thieát cho baäc hoïc ñaïi hoïc taïi nöôùc ngoaøi vaø tieàm naêng ñeå chuyeån tieáp vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu. Vaøo ñaïi hoïc taïi moät nöôùc noùi tieáng Anh Chöông trình Döï bò Ñaïi hoïc EF giuùp chuaån bò kyõ löôõng cho baïn tröôùc nhöõng thöû thaùch cuûa baäc ñaïi hoïc. Chöông trình chuyeân saâu 9 thaùng seõ thu heïp khoaûng caùch giöõa heä thoáng giaùo duïc hieän taïi cuûa baïn vaø yeâu caàu cuûa tröôøng ñaïi hoïc taïi nöôùc ngoaøi. Chuùng toâi cuõng cung caáp chöông trình caáp toác 6 thaùng taïi Myõ vaø Canada cho sinh vieân coù trình ñoä cao hôn. Baïn seõ hoïc caùc kyõ naêng hoïc thuaät caàn thieát nhö vieát luaän, tö duy phaân tích, laøm vieäc theo nhoùm vaø tieáng Anh hoïc thuaät. Trong suoát chöông trình, baïn seõ ñöôïc luyeän vaø tham gia caùc kyø thi caàn thieát cho yeâu caàu tuyeån sinh vaøo ñaïi hoïc nhö IELTS, TOEFL vaø SAT. Ngoaøi ra, chöông trình coøn cho baïn khaùi nieäm toång quan veà heä thoáng giaùo duïc cuûa nöôùc sôû taïi. Baïn coù theå choïn hoïc caùc moân lieân quan ñeán chuyeân ngaønh cuûa baïn nhö Giao tieáp Quoác teá, Kinh doanh, CNTT, Luaät, Truyeàn thoâng, Du lòch, Khoa hoïc Theå thao, Ngheä thuaät & Khoa hoïc hoaëc Kyõ thuaät.

Ñaûm baûo chuyeån tieáp Sinh vieân hoaøn taát thaønh coâng chöông trình cuûa chuùng toâi seõ ñöôïc ñaûm baûo chuyeån tieáp vaøo moät trong 150 tröôøng ñoái taùc cuûa chuùng toâi taïi Anh, Myõ, Canada, UÙc hoaëc Singapore. Moái quan heä chaët cheõ vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc ñoái taùc treân khaép theá giôùi cuûa chuùng toâi seõ cho baïn nhieàu löïa choïn nhaát coù theå. Baèng chöùng thaønh coâng laø keát quaû cuûa chuùng toâi - 100% sinh vieân toát nghieäp thaønh coâng ñaõ ñöôïc nhaän vaøo moät trong soá caùc tröôøng ñaïi hoïc ñoái taùc cuûa chuùng toâi, hoaëc ñöôïc nhaän vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc danh tieáng khaùc bao goàm Ñaïi hoïc Oxford, Cambridge, London School of Economics, Harvard, MIT vaø University of Sydney. Caáp ñoä: Trung caáp - Cao caáp Ñoä daøi khoùa hoïc: 9 thaùng hoaëc 6 thaùng Soá tieát/ tuaàn: 30 hoaëc 32 tieát (40 phuùt/ tieát). Khai giaûng: Thaùng 1, thaùng 4, thaùng 6 vaø thaùng 9

EF ñaõ giuùp chuaån bò cho chuùng toâi raát nhieàu töø vöïng vaø kyõ naêng nghe ñeå ñaûm baûo chuùng toâi coù theå hoïc taäp toát khi hoïc ôû baäc ñaïi hoïc. Yuri Terao, Nhaät Döï bò Ñaïi hoïc EF EF Santa Barbara

16

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340


www.ef.com/premaster

Döï bò Thaïc só & Döï bò MBA Ñaûm baûo chuyeån tieáp vaøo chöông trình Thaïc só hoaëc MBA taïi tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu ôû moät nöôùc noùi tieáng Anh. Höôùng tôùi Baèng sau ñaïi hoïc Chöông trình Döï bò Thaïc só vaø Döï bò MBA cuûa EF daønh cho sinh vieân quoác teá coù mong muoán ñöôïc tieáp tuïc baäc Thaïc só taïi moät tröôøng ñaïi hoïc ôû nöôùc noùi tieáng Anh. Chöông trình seõ cung caáp cho baïn kyõ naêng nghieân cöùu trong hoïc thuaät, ngoân ngöõ vaø caùc kyõ naêng cuï theå caàn thieát cho baäc hoïc Thaïc só. Caù nhaân hoùa chöông trình hoïc Chöông trình Döï bò Thaïc só vaø Döï bò MBA cuûa EF linh hoaït veà ñoä daøi khoùa hoïc vaø mang tính caù nhaân hoùa giuùp baïn coù theå tham gia khoùa hoïc 6 thaùng hoaëc 9 thaùng. Xaây döïng caùc kyõ naêng hoïc thuaät, ngoân ngöõ vaø nghieân cöùu caàn thieát ñeå giuùp baïn thaønh coâng trong moâi tröôøng hoïc taäp ñöôïc yeâu caàu söû duïng tieáng Anh. Theo ñoù, baïn seõ tham gia caùc lôùp hoïc chuyeân ñeà ñaëc bieät lieân quan ñeán lónh vöïc maø baïn choïn hoïc nhö Kinh doanh Quoác teá, Marketing, Luaät vaø Khoa hoïc

Xaõ hoäi, ñeå giuùp chuaån bò cho chöông trình sau ñaïi hoïc cuûa baïn. Chuùng toâi cuõng seõ giuùp baïn luyeän thi cho caùc kyø thi caàn thieát theo yeâu caàu tuyeån sinh cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc nhö IELTS, TOEFL, GMAT vaø GRE. Löïa choïn tröôøng ñaïi hoïc cho baïn Chuùng toâi coù theå ñaûm baûo chuyeån tieáp baïn vaøo moät trong 150 tröôøng ñaïi hoïc ñoái taùc coù cung caáp chöông trình Thaïc só hoaëc MBA khi baïn hoaøn taát thaønh coâng chöông trình cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi khoâng chæ ñaøo taïo cho baïn caùc kyõ naêng caàn thieát maø coøn giuùp baïn hoaøn taát hoà sô ghi danh vaøo chöông trình Thaïc só hoaëc MBA taïi quoác gia maø baïn theo hoïc. Caáp ñoä: Cao Trung caáp - Cao caáp Ñoä daøi khoùa hoïc: 9 thaùng hoaëc 6 thaùng Soá tieát/ tuaàn: 30 hoaëc 32 tieátt (40 phuùt/ tieát). Khai giaûng: Thaùng 1, thaùng 4, thaùng 6 vaø thaùng 9

www.ef.com

17


Löïa choïn choã ôû Soáng vôùi vôùi gia ñình baûn xöù hoaëc moâi tröôøng sinh vieân quoác teá

Gia ñình baûn xöù EF Hoøa mình vaøo cuoäc soáng haøng ngaøy cuûa quoác gia maø baïn ñang theo hoïc baèng caùch ôû cuøng GÑBX. Baïn seõ laøm phong phuù theâm söï hieåu bieát cuûa mình veà neàn vaên hoùa, bieåu hieän deã hôn vaø phaùt aâm cuûa baïn seõ chuaån hôn. Moãi GÑBX ñeàu ñöôïc löïa choïn caån thaän bôûi ñoäi nguõ nhaân vieân giaøu kinh nghieäm cuûa chuùng toâi, hoï thöôøng xuyeân thaêm vieáng vaø giaùm saùt ñeå ñaûm baûo chaát löôïng vaø söï thoaûi maùi theo tieâu chuaån cuûa EF.

18

Kyù tuùc xaù taïi tröôøng EF Naâng cao kinh nghieäm hoïc taäp cuøng sinh vieân ñeán töø haøng traêm quoác gia baèng caùch choïn ôû kyù tuùc xaù taïi tröôøng EF. Ñöôïc xem nhö moät ngoâi nhaø ñöôïc trang bò ñaày ñuû daønh cho baïn khi hoïc taäp xa nhaø, Kyù tuùc xaù tröôøng EF cung caáp caùc tieän nghi tuyeät vôøi vôùi moät caên tin ñaày ñuû dòch vuï, saûnh sinh vieân vaø maïng Wi-Fi. Soáng taïi kyù tuùc xaù tröôøng, baïn seõ taän höôûng ñöôïc phong caùch soáng cuûa moâi tröôøng hoïc thuaät vaø giao tieáp vôùi sinh vieân ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi.

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

Kyù tuùc xaù ngoaøi tröôøng EF Taän höôûng cuoäc soáng trao ñoåi vaên hoùa vaø phong tuïc taäp quaùn quoác teá thöïc söï baèng caùch choïn ôû cuøng vôùi sinh vieân EF ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi. Kyù tuùc xaù beân ngoaøi tröôøng cuûa EF toïa laïc taïi caùc thaønh phoá haøng ñaàu vôùi khoaûng caùch ñeán tröôøng ngaén vaø deã daøng. Caùc tieän nghi daønh cho sinh vieân bao goàm saûnh sinh hoaït giaûi trí, thieát bò nhaø beáp hoaëc caên tin. Baïn coù theå soáng thoaûi maùi khi bieát raèng choã ôû naøy luoân coù söï giaùm saùt vaø hoã trôï cuûa EF.

Caên hoä EF Taän höôûng cuoäc soáng ñoäc laäp hoaëc cuøng caùc sinh vieân cuûa EF trong moät caên hoä raát gaàn tröôøng. Caùc caên hoä beân ngoaøi tröôøng cho sinh vieân moät moâi tröôøng soáng thö giaûn sau nhöõng ngaøy hoïc baän roän. Löïa choïn naøy phuø hôïp cho caùc sinh vieân thích töï laäp, Caên hoä EF thöôøng coù caùc tieän nghi nhö khu giaët laø, saûnh chôø hoaëc phoøng sinh hoaït chung.


Cuoäc soáng sinh vieân Traûi nghieäm tuyeät vôøi taïi thaønh phoá hoïc taäp cuûa baïn

Nhöõng gì toâi coù theå noùi ñoù laø hoaøng hoân cuûa bôø bieån Thaùi Bình Döông, thôøi tieát ñeïp vaø laø moät nôi ñaùng soáng! Haõy ñeán ñeå taän höôûng söï tuyeät vôøi naøy! Alex Agarande, Phaùp EF Los Angeles

Khaùm phaù & theå thao Haõy thöû vaøi ñieàu môùi vaø thuù vò. Hoïc caùch löôùt soùng taïi Brisbane, tham gia lôùp khieâu vuõ ñieäu Flamenco ôû Barcelona hoaëc giaûi boùng ñaù EF - coù raát nhieàu nhöõng khaùm phaù môùi cho baïn löïa choïn.

Vaên hoùa & cuoäc soáng

Daõ ngoaïi & tham quan

Caùc ñieåm tröôøng cuûa chuùng toâi ñöôïc löïa choïn caån thaän, laø nôi lyù töôûng ñeå baïn khaùm phaù thaønh phoá môùi. Töø caùc cöûa hieäu mua saém vaø nhaø haøng ñeán nhaø haùt vaø baûo taøng, chuùng toâi ñeàu coù theå giuùp baïn tìm thaáy ñöôïc nhöõng söï kieän toát nhaát hoaëc bí maät cuûa thaønh phoá hoïc taäp naøy cuûa baïn.

Haõy tham gia chuyeán ñi cuoái tuaàn hoaëc vaøo dòp nghæ leã cuøng baïn beø môùi cuûa baïn. Ñi xe xuoáng Tuyeán ñöôøng soá 1 cuûa California, thaùm hieåm Nam Phi hoaëc tham quan Baûo taøng Louvre hay Sorbonne ôû Paris.

Ñieàu phoái vieân hoaït ñoäng Chuùng toâi chaéc chaén raèng baïn seõ coù moät thôøi gian tuyeät vôøi trong suoát thôøi gian hoïc. Moãi tröôøng EF ñeàu coù moät Ñieàu phoái vieân ñöa ra lòch trình haøng tuaàn cho caùc hoaït ñoäng, tham quan hoaëc du ngoaïn cuoái tuaàn. Baïn coù theå löïa choïn tham gia hoaëc khoâng tham gia neáu baïn thích thö giaûn hôn cuøng baïn beø sau giôø hoïc.

www.ef.com

19


Oxford www.ef.com/oxfordyear

London

Exeter College Recreation Ground

University of Oxford Medical School

University of Oxford Museum of Natural History Oxford Train Station

Trinity College Bodleian Library Town Hall

EF OXFORD

Đặc điểm trường

Trinity College Recreation Ground

The Queen’s College Magdalen College

Oxford Brookes University

University Botanic Garden

Southfield

Oxford University Athletics Track

• Caùch trung taâm 10 phuùt • Gaàn caùc tröôøng ñaïi hoïc noåi tieáng, coâng vieân, cafe vaø caùc baûo taøng lòch söû vaên hoùa. • Chæ caùch London 1h ñi xe • Khuoân vieân tröôøng EF naèm trong khu rieâng bieät, an toaøn giuùp sinh vieân chuù taâm vaøo vieäc hoïc taäp • Kyù tuùc xaù ngay taïi tröôøng

EF International Language Center Trường EF Oxford vừa được thay đổi theo kiểu kiến trúc mới, từ lối vào, sảnh chính đến lớp học và khu căn-tin hoàn toàn bằng kính, tạo nên một không gian sáng đẹp và thông thoáng.

Nơi học tập của các nguyên thủ quốc gia Oxford laø thaønh phoá noåi tieáng vôùi tröôøng ñaïi hoïc laâu ñôøi nhaát treân theá giôùi, sinh vieân hoäi tuï veà ñaây vì moät neàn giaùo duïc haøng ñaàu. Thöïc teá cho thaáy, trong 4 ngöôøi taïi Oxford thì 1 ngöôøi laø sinh vieân! Haõy cuøng tham quan ñaïi hoïc coå kính vaø caùc nhaø thôø vôùi loái kieán truùc coå töø theá kyû 17 hay khaùm phaù nhöõng loaïi ñaù quyù bí aån cuûa Oxford taïi baûo taøng ñaïi hoïc ñaàu tieân treân theá giôùi, Ashmolean. Luùc raõnh roãi, daïo thuyeàn ngaém caûnh ñeïp nhö tranh hay mua saém, aên toái doïc theo soâng Thames laø sôû thích cuûa sinh vieân. Các lựa chọn chương trình

• Anh ngöõ Chuyeân saâu • Anh ngöõ Toång quaùt • Caùc khoùa luyeän thi: Cambridge English, TOEFL, TOEIC, IELTS • Anh ngöõ chuyeân ngaønh Giao tieáp Quoác teá • Anh ngöõ chuyeân ngaønh Quan heä Quoác teá • Döï bò Ñaïi hoïc • Döï bò Thaïc só vaø Döï bò MBA • Naêm hoïc thuaät ña ngoân ngöõ • Chöông trình thöïc taäp (tham khaûo): -- Du lòch & Khaùch saïn, Marketing, Ngheä thuaät & Giaûi trí... • Caùc lôùp hoïc chuyeân ñeà (tham khaûo): -- Kyõ naêng Thaûo luaän & Tranh luaän, Vaên hoùa theá giôùi, Kòch ngheä, Baùo töôøng, -- Ngöõ phaùp vaø Töø vöïng.

Chương trình bao gồm

• Leã khai giaûng vaø ñònh höôùng hoäi nhaäp • 26 hoaëc 32 tieát hoïc/tuaàn (40 phuùt/tieát) theo giaùo trình EF Efekta™. • 30 tieát/tuaàn (40 phuùt/tieát) ñoái vôùi chöông trình Döï bò Ñaïi hoïc. • Taøi lieäu hoïc taäp vaø duïng cuï kyõ thuaät soá hoã trôï • Phoøng ñoâi gia ñình baûn xöù (phoøng ñôn phuï phí laø 39USD/tuaàn). • 2 Böõa aên saùng & toái haøng ngaøy trong tuaàn. • Söû duïng internet khoâng daây taïi tröôøng. • Phaàn meàm kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi tieán ñoä hoïc taäp. • Baèng caáp EF vaø baûng ñieåm hoïc taäp cuoái kyø. • Truy caäp maïng coäng ñoàng My EF™ töø khi ghi danh vaø hoïc Anh ngöõ tröïc tuyeán 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình.

Ngôi trường hiện đại được bao bọc bởi các giá trị lịch sử EF Oxford vöøa ñöôïc xaây môùi theo phong caùch khoâng gian môû. Nhöõng thay ñoåi bao goàm naâng caáp cô sôû vaät chaát cuûa caùc lôùp hoïc, môû roäng loái vaøo vaø khuoân vieân saân tröôøng, khu vöïc caên-tin maùi voøm baèng kính, ngaäp traøn aùnh saùng töï nhieân. Tröôøng coøn naâng cao theâm caùc tieän nghi phuïc vuï cho sinh vieân nhu thö vieän, khu vöïc töï hoïc vaø khu chôi theå thao. Ñeán hoïc taäp taïi EF Oxford ñeå chuaån bò thaät toát caùc kyø thi chính thöùc vaø saün saøng cho söï nghieäp töông lai baèng chöùng chæ cao caáp Anh ngöõ chuyeân ngaønh quan heä quoác teá. Caùc dòch vuï khaùc

• Ñoùn saân bay 65 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn 2 chieàu 130 USD • Dòch vuï hoã trôï Ghi danh Ñaïi hoïc 450 USD (daønh cho caùc chöông trình Anh ngöõ)

Hoạt động ngoại khóa

• Tham quan caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø Vieän Baûo taøng taïi Oxford. • Caém traïi • Ñoá vui • Bôi loäi • Tröôït baêng • Ñua thuyeàn • Boùng ñaù • CLB Kòch • Karaoke vaø Phim • Lieân hoan sinh vieân quoác teá

Dã ngoại

• Edinburgh • London • Dublin • Paris • Bath and Stonehenge • Amsterdam

Phí chương trình (USD)

Bao goàm: Hoïc phí, choã ôû phoøng ñoâi taïi GÑBX, 2 böõa aên/ ngaøy. Khai giaûng thöù hai haøng tuaàn. Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,470

1,570

3

2,205

2,355

4

2,940

3,140

5

3,675

3,925

6

4,410

4,710

8

5,880

6,280

6,360

10

7,200

7,700

7,800

12

8,520

9,120

9,240

16

11,160

11,960

12,120

20

13,800

14,800

15,000

+1*

660

710

720

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

Chöông trình

• Kyù tuùc xaù EF: phoøng ba/tö 140 USD/ tuaàn; phoøng ñoâi 180 USD/ tuaàn; phoøng ñôn 285 USD/ tuaàn Söû duïng chung nhaø veä sinh, 2 böõa aên/ngaøy

for the teaching of English

20

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

KTX EF Oxford

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

21.990 16.990 12.990

Chuyeân saâu

23.990 18.490 13.990

Giao tieáp Quoác teá

18.590

13.990

Anh ngöõ Chuyeân ngaønh

19.690

14.790

Döï bò Ñaïi hoïc

22.990

29.990


London www.ef.com/londonyear

Regent’s Park University College

Dickens House Museum The Barbican

British Museum

EF International Language Center

Đặc điểm trường

• Toøa nhaø lòch söû Victoria xinh ñeïp vöøa hoaøn thaønh truøng tu, naâng caáp vôùi noäi thaát hieän ñaïi. Piccadilly • Vò trí trung taâm, gaàn ga WaterCircus Tate s e loo vaø soâng Thames Modern ham er T • Gaàn caùc ñieåm du lòch nhö Tate Riv Trafalgar London Modern, Piccadilly Circus, Ñieän Square Bridge London Eye Buckingham, London Eye vaø Thaùp ñoàng hoà Big Ben. EF LONDON • Saân tröôøng roäng raõi mang ñeán Waterloo Station Big Ben moät khoâng gian ngaäp traøn aùnh Imperial War naéng vaø thoâng thoaùng Westminster Museum South Bank University Abbey Covent Garden

Buckingham Palace

City of London

Tòa nhà lịch sử từ thời Victoria của trường EF London vừa được trùng tu lại đồng thời nâng cấp khu vực căn-tin, phòng sinh hoạt chung và phòng học với nội thất hiện đại.

Sự hòa quyện của nét cổ kính và hiện đại London thaønh phoá pha troän hoaøn haûo giöõa neùt ñeïp coå kính vaø hieän ñaïi. Baïn coù theå tham quan Thaùp London, Cung ñieän Buckingham hay voøng quay London Eye ñeå ngaém nhìn toaøn caûnh thaønh phoá. Muoán sôû höõu nhöõng boä thôøi trang môùi nhaát, baïn coù theå mua saém taïi caùc cöûa haøng treân ñöôøng Oxford, Chelsea hay Covent Garden. Ñeán Tate Modern xem caùc taùc phaåm ngheä thuaät ñöông ñaïi vaø chieâm ngöôõng nhaø haùt West End noåi tieáng theá giôùi. Buoåi toái, ñeán Soho hoøa mình cuøng caùc CLB thôøi trang baäc nhaát Chaâu AÂu.

Vị trí tuyệt vời EF London ñaët ngay trung taâm thaønh phoá, gaàn ga Waterloo vaø vaøi phuùt ñi boä ñeán nhaø haùt West End. Tröôøng vöøa ñöôïc truøng tu laïi naâng caáp khu vöïc saân chôi, caên-tin, phoøng hoïc, phoøng maùy tính vôùi noäi thaát kieåu daùng môùi, trang thieát bò hieän ñaïi. Hoïc taäp taïi EF London ñeå ñöa söï nghieäp cuûa baïn phaùt trieån hôn nöõa vôùi baèng Anh ngöõ chuyeân ngaønh Kinh doanh, Truyeàn thoâng & Ngheä thuaät hay Thôøi trang & Thieát keá. Haõy choïn 1 trong nhieàu cô hoäi thöïc taäp 12 tuaàn taïi nöôùc ngoaøi trong khoùa hoïc chuyeân saâu 6 thaùng cuûa EF.

Các lựa chọn chương trình

Caùc dòch vuï khaùc

• Anh ngöõ Chuyeân saâu • Anh ngöõ Toång quaùt • Caùc khoùa luyeän thi: Cambridge English, TOEFL, TOEIC, IELTS • Anh ngöõ chuyeân ngaønh Giao tieáp Quoác teá • Anh ngöõ chuyeân ngaønh Kinh doanh, Truyeàn thoâng & Ngheä thuaät, • Thôøi trang & Thieát keá • Döï bò Ñaïi hoïc • Döï bò Thaïc só vaø Döï bò MBA • Chöông trình hoïc taïi 2-3 ñieåm tröôøng • Naêm hoïc thuaät ña ngoân ngöõ • Hoïc kyø Anh ngöõ vaø Thöïc taäp • Chöông trình thöïc taäp EF (tham khaûo): - Du lòch khaùch saïn, Marketing, Xuaát baûn • Lôùp hoïc chuyeân ñeà (tham khaûo): -- Giao tieáp Quoác teá, Kyõ naêng vieát hoïc thuaät - Phaùt aâm chuaån, Vaên hoïc Anh, Nhieáp aûnh, Taøi chính, Marketing, Cuoäc soáng taïi Vöông Quoác Anh.

for the teaching of English

Chương trình bao gồm

• Leã khai giaûng vaø ñònh höôùng hoäi nhaäp • 26 hoaëc 32 tieát hoïc/tuaàn (40 phuùt/tieát) theo giaùo trình EF Efekta™. • 30 tieát/tuaàn (40 phuùt/tieát) ñoái vôùi chöông trình Döï bò Ñaïi hoïc. • Taøi lieäu hoïc taäp vaø duïng cuï kyõ thuaät soá hoã trôï • Phoøng ñoâi gia ñình baûn xöù (phoøng ñôn phuï phí laø 39 USD/ tuaàn) • 2 Böõa aên saùng & toái haøng ngaøy trong tuaàn. • Söû duïng internet khoâng daây taïi tröôøng. • Phaàn meàm kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi tieán ñoä hoïc taäp. • Truy caäp maïng coäng ñoàng My EF™ töø khi ghi danh vaø hoïc Anh ngöõ tröïc tuyeán 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình.

• Ñoùn saân bay 75 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn 2 chieàu 145 USD • Dòch vuï hoã trôï Ghi danh Ñaïi hoïc 450 USD (daønh cho caùc chöông trình Anh ngöõ)

Hoạt động ngoại khóa • • • • • •

Cheøo thuyeàn treân soâng Thames Voøng quay London Eye Show dieãn taïi West End Thaùp London Laâu ñaøi London Dungeons • Thi ñoá vui Madame Tussauds • Boùng ñaù

Dã ngoại

• Edinburgh • Manchester • Liverpool • Cambridge • Amsterdam • Paris

Phí chương trình (USD)

Bao goàm: Hoïc phí, choã ôû phoøng ñoâi taïi GÑBX, 2 böõa aên/ ngaøy. Khai giaûng thöù hai haøng tuaàn Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,470

1,570

3

2,205

2,355

4

2,940

3,140

5

3,675

3,925

6

4,410

4,710

8

5,880

6,280

6,360

10

7,200

7,700

7,800

12

8,520

9,120

9,240

16

11,160

11,960

12,120

20

13,800

14,800

15,000

+1* 660 710 720 *Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn: Chöông trình

Lựa chọn chỗ ở

• Kyù tuùc xaù EF – Ability Towers: phoøng ba/tö 150 USD/ tuaàn; phoøng ñoâi 270 USD/ tuaàn; Söû duïng chung nhaø veä sinh, aên uoáng töï tuùc

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

21.990 16.990 12.990

Chuyeân saâu

23.990 18.490 13.990

Giao tieáp Quoác teá

18.590

13.990

Anh ngöõ Chuyeân ngaønh

19.690

14.790

Cao ñaúng QTKD

25.990

Döï bò Ñaïi hoïc

29.390

22.990

Döï bò Thaïc só & MBA

21.490

16.190

KTX Ability Towers

www.ef.com

21


Brighton www.ef.com/brightonyear

Park Crescent Brighton Train Station

EF International Language Center

St. Peter’s Church

Brighton Theatre

Đặc điểm trường

Queen’s Park

• 5 phuùt ñi boä ñeán baõi bieån • Gaàn trung taâm thaønh phoá vaø caùc Brighton College cöûa haøng, nhaø haøng & cafe Kemptown • Gaàn nhöõng ñieåm tham quan Sea Life Centre Brighton Pier vaø Royar Pavillion Volk’s Electric • Naèm trong toaø nhaø lòch söû duyeân Railway Brighton Pier daùng treân moät trong nhöõng quaûng tröôøng ñeïp nhaát Brighton EF BRIGHTON • Kyù tuùc xaù gaàn bieån English Channel

The Lanes

Royal Pavillion

Gần ngay trung tâm thành phố, chỉ 5' từ bãi biển, EF Brighton tọa lạc tại một trong những Quảng trường Hội đồng đẹp nhất của thành phố Brighton.

Thành phố biển của Anh Brighton laø moät thaønh phoá naêng ñoäng treân bôø bieån phía nam nöôùc Anh, gaàn London vaø mang moät baûn saéc rieâng bieät. Baïn deã daøng khaùm phaù bôø bieån vaø beán caûng Royal Pavilion cuõng nhö mua saém taïi caùc cöûa hieäu ôû Lanes. Hay ñeán xem caùc vôû kòch cuûa West End London coâng dieãn taïi nhaø haùt Brighton hoaëc tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng theå thao vaø söï kieän baõi bieån. Neáu muoán, baïn coù theå taän höôûng khoâng khí vuøng ñoàng queâ Sussex hay traûi nghieäm cuoäc soáng nhoän nhòp cuûa Brighton veà ñeâm.

Ngôi trường lộng lẫy và cổ kính EF Brighton ñaõ coù kinh nghieäm ñaøo taïo Anh ngöõ cho sinh vieân hôn 20 naêm. Toïa laïc taïi toøa nhaø coå kính, lôùp hoïc höôùng taàm nhìn ra bieån ñeïp tuyeät vôøi cuøng vôùi phoøng oác vaø trang thieát bò hieän ñaïi. Vôùi caùc lôùp hoïc hoïc theo chuyeân ñeà ñaëc bieät, baïn seõ deã daøng choïn ñöôïc moân hoïc phuø hôïp vôùi mình. Neáu baïn quan taâm ñeán ngaønh coâng nghieäp du lòch, haõy ghi danh vaøo lôùp Anh ngöõ chuyeân ngaønh Khaùch saïn & Du lòch naâng cao.

Các lựa chọn chương trình

Caùc dòch vuï khaùc

• Anh ngöõ Chuyeân saâu • Anh ngöõ Toång quaùt • Caùc khoùa luyeän thi: Cambridge English, TOEFL, TOEIC, IELTS • Anh ngöõ chuyeân ngaønh Giao tieáp Quoác teá • Anh ngöõ chuyeân ngaønh Khaùch saïn&Du lòch • Chöông trình hoïc taïi 2-3 ñieåm tröôøng • Naêm hoïc thuaät ña ngoân ngöõ • Hoïc kyø Anh ngöõ vaø Thöïc taäp • Chöông trình thöïc taäp EF (tham khaûo): -- Komedia Theater, Brighton Library, Tourist Center, Queen's Hotel • Caùc lôùp chuyeân ñeà (tham khaûo): -- Kòch, Film, Tieáng Anh Du lòch, -- Phaùt aâm chuaån, AÂm Nhaïc, -- Caùc vaán ñeà hieän thöïc.

Chương trình bao gồm

• Leã khai giaûng vaø ñònh höôùng hoäi nhaäp • 26 hoaëc 32 tieát hoïc/tuaàn (40 phuùt/tieát) theo giaùo trình EF Efekta™. • 30 tieát/tuaàn (40 phuùt/tieát) ñoái vôùi chöông trình Döï bò Ñaïi hoïc. • Taøi lieäu hoïc taäp vaø duïng cuï kyõ thuaät soá hoã trôï • Phoøng ñoâi gia ñình baûn xöù (phoøng ñôn phuï phí laø 39 USD/ tuaàn). • 2 Böõa aên saùng & toái haøng ngaøy trong tuaàn. • Söû duïng internet khoâng daây taïi tröôøng. • Phaàn meàm kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi • tieán ñoä hoïc taäp. • Baèng caáp EF vaø baûng ñieåm hoïc taäp cuoái kyø. • Truy caäp maïng coäng ñoàng My EF™ töø khi ghi danh vaø hoïc Anh ngöõ tröïc tuyeán 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình.

• Ñoùn saân bay 115 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn 2 chieàu 230 USD • Dòch vuï hoã trôï Ghi danh Ñaïi hoïc 450 USD (daønh cho caùc chöông trình Anh ngöõ)

Hoạt động ngoại khóa

• CLB Boùng ñaù • Caùc moân theå thao döôùi nöôùc • Mua saém • Tham quan Thuûy cung • Tham quan thaønh phoá Madam Tussauds • London • CLB Kòch ngheä vaø Trình dieãn saân khaáu ù • Nieân giaùm Tröôøng • CLB Salsa

Dã ngoại

• London • Cambridge • Windsor Castle • Edinburgh • Dublin • Paris

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,310

1,450

3

1,965

2,175

4

2,620

2,900

5

3,275

3,625

6

3,930

4,350

8

5,240

5,800

5,880

10

6,420

7,100

7,200

12

7,600

8,400

8,520

16

9,960

11,000

11,160

20

12,320

13,600

13,800

590

650

660

+1*

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình

• Kyù tuùc xaù EF: International House phoøng ba/tö 90 USD/ tuaàn; phoøng ñoâi 145 USD/ tuaàn; phoøng ñôn 320 USD/ tuaàn bao goàm aên saùng Söû duïng chung nhaø veä sinh

22

Hoïc phí, phoøng ñoâi GÑBX, 2 böõa aên haøng ngaøy. Chöông trình khai giaûng moãi thöù Hai haøng tuaàn

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

for the teaching of English

Phí chương trình (USD)

KTX EF

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

19.190 14.990 11.490

Chuyeân saâu

21.190 16.490 12.490

Giao tieáp Quoác teá

16.590

12.490

Anh ngöõ Chuyeân ngaønh

17.690

13.290


Cambridge www.ef.com/cambridgeyear EF International Language Center

Queen’s Green The Backs Queen’s College

King’s College

Grafton Shopping Centre

University of Cambridge

Anglia Ruskin University

Parkers Piece

University Botanical Gardens The Junction

EF Corporate Training Cambridge Train Station

EF CAMBRIDGE Cambridge Golf Course

Homerton College

Đặc điểm trường:

• 10 phuùt ñeán trung taâm thaønh phoá • Gaàn Kings College, Market Hill vaø soâng Cam • Toøa nhaø lòch söû töø thôøi Victoria • Khu Vöôøn vaø Saân tröôøng rieâng bieät • Moâi truoøng hoïc thuaät haøng ñaàu theá giôùi.

Thành phố của trường đại học nổi tiếng với kiểu kiến trúc tứ giác thời trung cổ, các ngôi trường cổ được xây dựng bằng đá và môi trường học thuật hàng đầu thế giới.

Cái nôi của nền giáo dục Cambridge mang ñeán moät moâi tröôøng hoïc taäp ñaúng caáp theá giôùi taïi moät thaønh phoá sinh vieân soâi ñoäng. Traûi nghieäm ñôøi soáng sinh vieân taïi thaønh phoá coù truyeàn thoáng hoïc thuaät haøng theá kyû nhö daïo thuyeàn treân soâng Cam, tham quan tröôøng ñaïi hoïc vaø caùc thö vieän, baûo taøng töø thôøi trung coå. Tham gia caùc buoåi trình dieãn sinh vieân, bieåu dieãn hôïp xöôùng Kings College hay döï caùc buoåi troø chuyeän ñònh höôùng cuûa hoäi sinh vieân taïi caùc CLB ñòa phöông. ÔÛ Cambridge, moãi böôùc ñi ñeàu ñaõ töøng in daáu chaân caùc danh nhaân löøng laãy nhaát nöôùc Anh.

Vị trí tuyệt vời & giảng viên giàu kinh nghiệm Caùch trung taâm thaønh phoá vaøi phuùt vôùi khu vöôøn yeân bình tuyeät ñeïp, tröôøng EF Cambridge coù truyeàn thoáng hoïc taäp xuaát saéc vaø töï haøo ñöôïc söï coâng nhaän cuûa 2 toå chöùc kieåm ñònh giaùo duïc danh giaù laø Hoäi Ñoàng Anh vaø EAQUALS. Ngoâi tröôøng coå kính xinh ñeïp töø thôøi Victoria, nhöng cô sôû vaät chaát hieän ñaïi, lôùp hoïc thoaùng ñaõng, truy caäp internet mieãn phí trong khuoân vieân tröôøng. Vôùi ñoäi nguõ giaûng vieân giaøu kinh nghieäm vaø nhaân vieân thaân thieän giuùp baïn chuaån bò toát cho caùc kyø thi Cambridge English, TOEFL hay IELTS.

Chương trình học thuật:

Caùc dòch vuï khaùc

• Anh ngöõ Chuyeân saâu • Anh ngöõ Toång quaùt • Caùc khoùa luyeän thi: Cambridge English, TOEFL, TOEIC, IELTS • Anh ngöõ chuyeân ngaønh Giao tieáp Quoác teá • Döï bò Ñaïi hoïc • Döï bò Thaïc só vaø Döï bò MBA • Chöông trình hoïc taïi 2-3 ñieåm tröôøng • Naêm hoïc thuaät ña ngoân ngöõ • Hoïc kyø Anh ngöõ vaø Thöïc taäp -- The Regent Hotel, Cambridge Evening News, STA Travel • Caùc lôùp chuyeân ñeà (tham khaûo): -- Caùc vaán ñeà hieän thöïc. -- Anh ngöõ Kinh doanh, Saùng taùc.

Chương trình bao gồm

• Leã khai giaûng vaø ñònh höôùng hoäi nhaäp • 26 hoaëc 32 tieát hoïc/tuaàn (40 phuùt/tieát) theo giaùo trình EF Efekta™. • 30 tieát/tuaàn (40 phuùt/tieát) ñoái vôùi chöông trình Döï bò Ñaïi hoïc. • Taøi lieäu hoïc taäp vaø duïng cuï kyõ thuaät soá hoã trôï • Phoøng ñoâi gia ñình baûn xöù (phoøng ñôn phuï phí laø 39 USD/ tuaàn) • 2 Böõa aên saùng & toái haøng ngaøy trong tuaàn. • Söû duïng internet khoâng daây taïi tröôøng. • Phaàn meàm kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi tieán ñoä hoïc taäp. • Truy caäp maïng coäng ñoàng My EF™ töø khi ghi danh vaø hoïc Anh ngöõ tröïc tuyeán 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình.

• Ñoùn saân bay 105 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn 2 chieàu 205 USD • Dòch vuï hoã trôï Ghi danh Ñaïi hoïc 450 USD (daønh cho caùc chöông trình Anh ngöõ)

Hoạt động ngoại khóa

• Ñaïp xe doïc theo bôø soâng Cam. • Punting • Karaoke nights • Nhaïc kòch London • Tham quan Ely • CLB Boùng ñaù • Caùc tour löu dieãn aâm nhaïc noåi tieáng taïi The Corn Exchange • London Eye • Tham quan baûo taøng

Dã ngoại

• London • Edinburgh • Stonehenge • Canterbury • Paris • Amsterdam

Hoïc phí, phoøng ñoâi GÑBX, 2 böõa aên haøng ngaøy. Chöông trình khai giaûng moãi thöù Hai haøng tuaàn Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,590

1,510

3

2,385

2,265

4

3,180

3,020

5

3,975

3,775

6

4,770

4,530

8

6,360

6,040

6,120

10

7,800

7,400

7,500

12

9,240

8,760

8,880

16

12,120

11,480

11,640

20

15,000

14,200

14,400

+1*

720

680

690

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

Chöông trình

• Kyù tuùc xaù Purbeck House: phoøng ñoâi 120USD/ tuaàn; aên töï tuùc • Kyù tuùc xaù The Grange, phoøng ñôn 170USD/ tuaàn, aên töï tuùc • Kyù tuùc xaù Sedley Court, phoøng ñôn 245USD/tuaàn, aên töï tuùc Nhaø veä sinh trong phoøng.

for the teaching of English

Phí chương trình (USD)

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

21.090 16.490 12.490

Chuyeân saâu

23.090 17.990 13.490

Anh ngöõ Chuyeân ngaønh

19.190

Döï bò Ñaïi hoïc

28.690

22.490

Döï bò Thaïc só & MBA

20.990

14.390 15.790

KTX EF

www.ef.com

23


Bristol www.ef.com/bristolyear

University of Bristol Wills Tower

EF International Language Center

Castle Park

Bristol Museum O2 Academy

Broadmead

Đặc điểm trường:

Colston Hall

• Tröôøng EF toïa laïc taïi toøa nhaø coù giaù trò lòch söû vöøa ñöôïc truøng tu treân quaûng tröôøng chính cuûa thaønh phoá Bristol • Khuoân vieân saân tröôøng roäng raõi xinh ñeïp • Khu vöïc trung taâm thaønh phoá tieän lôïi • Gaàn caùc ñieåm tham quan nhö laâu ñaøi Berkeley, Blue Glass Factory vaø caùc ñaïi hoïc uy tín

Bristol Hippodrome

EF BRISTOL

Brandon Hill Nature Park Watershed Media Centre

Queen Square

Arnolfini Arts Centre

Thekla Bristol Industrial Museum

EF Bristol cung cấp đầy đủ các cơ sở vật chất giúp học tập thành công.

Một lịch sử sáng tạo Vôùi moät lòch söû ñaày nhöõng thay ñoåi, caûi tieán, saùng taïo vaø khaùm phaù, Bristol luoân aån chöùa nhieàu baát ngôø cho baïn. Ñöôïc ñaët teân laø thaønh phoá khoa hoïc, Bristol noåi tieáng vôùi nhöõng saùng cheá khoa hoïc kó thuaät vaø caùc tröôøng ñaøo taïo kó thuaät haøng ñaàu. Thaønh phoá laø trung taâm vaên hoùa naêng ñoäng vôùi caùc hoaït ñoäng ngheä thuaät, söï kieän aâm nhaïc, theå thao taïi saân vaän ñoäng Memorial vaø haøng loaït caùc nhaø haøng vôùi thöïc ñôn phong phuù.

Cuộc sống sinh viên Tröôøng ñöôïc trang bò môùi naèm ngay taïi trung taâm quaûng tröôøng ñeïp nhaát thaønh phoá. Phoøng hoïc hieän ñaïi trang bò ipads vaø caùc giaûng vieân gioûi, thaân thieän luoân luoân saün saøng hoã trôï baïn baát cöù khi naøo. Caùc lôùp hoïc ñaëc bieät vôùi nhieàu moân hoïc chuyeân ñeà seõ giuùp baïn caûi thieän söï töï tin veà ngoân ngöõ giao tieáp haøng ngaøy cuûa mình. Ñoái vôùi nhöõng sinh vieân coù muïc tieâu roõ reät, EF coù chöông trình Cao ñaúng vaø chöùng chæ tieáng Anh kinh doanh (DEB).

Các lựa chọn chương trình

Caùc dòch vuï khaùc

• Anh ngöõ Chuyeân saâu • Anh ngöõ Toång quaùt • Caùc khoùa luyeän thi: Cambridge English, TOEFL, TOEIC, IELTS • Anh ngöõ chuyeân ngaønh Giao tieáp Quoác teá • Anh ngöõ chuyeân ngaønh Kinh doanh • Chöông trình hoïc taïi 2-3 ñieåm tröôøng • Naêm hoïc thuaät ña ngoân ngöõ • Hoïc kyø Anh ngöõ vaø Thöïc taäp -- Business & Finance, Marketing, Media & Art, Hospitality • Caùc lôùp chuyeân ñeà (tham khaûo): • Ngöõ phaùp & Töø vöïng, Phaùt aâm, Kyõ naêng vieát, Kinh doanh, Luyeän thi Cambridge English Exam, Chuyeân ñeà Ñieän aûnh, Anh ngöõ trong ngaønh truyeàn thoâng.

Chương trình bao gồm

• Leã khai giaûng vaø ñònh höôùng hoäi nhaäp • 26 hoaëc 32 tieát hoïc/tuaàn (40 phuùt/tieát) theo giaùo trình EF Efekta™. • Taøi lieäu hoïc taäp vaø duïng cuï kyõ thuaät soá hoã trôï • Phoøng ñoâi gia ñình baûn xöù (phoøng ñôn phuï phí laø 39 USD/ tuaàn) • 2 Böõa aên saùng & toái haøng ngaøy trong tuaàn. • Söû duïng internet khoâng daây taïi tröôøng. • Phaàn meàm kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi tieán ñoä hoïc taäp. • Baèng caáp EF vaø baûng ñieåm hoïc taäp cuoái kyø. • Truy caäp maïng coäng ñoàng My EF™ töø khi ghi danh vaø hoïc Anh ngöõ tröïc tuyeán 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình.

• Ñoùn saân bay 30USD/ Bristol - 155USD/LHR • Ñöa ñoùn 2 chieàu 60USD/BRT-310USD/LHR • Dòch vuï hoã trôï Ghi danh Ñaïi hoïc 450 USD (daønh cho caùc chöông trình Anh ngöõ)

Hoạt động ngoại khóa

• CLB phim, nhaïc & ngheä thuaät • Ñeán nhaø haùt • Ñeán Bristol Zoo Gardens • Ñaù boùng • Tieäc sinh vieân haøng tuaàn • Mua saém • Xem trieãn laõm ngheä thuaät

Dã ngoại

• London • Oxford • Bath • Salisbury and Stonehenge • Cambridge • Amsterdam • Paris • Edinburgh • Wales/Cardiff

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,310

1,380

3

1,965

2,070

4

2,620

2,760

5

3,275

3,450

6

3,930

4,140

8

5,240

5,520

5,600

10

6,420

6,760

6,860

12

7,600

8,000

8,120

16

9,960

10,480

10,640

20

12,320

12,960

13,160

+1*

590

620

630

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình

• KTX EF – King' Square Studios: phoøng ñoâi 130USD/tuaàn, aên uoáng töï tuùc.

24

Hoïc phí, phoøng ñoâi GÑBX, 2 böõa aên haøng ngaøy. Chöông trình khai giaûng moãi thöù Hai haøng tuaàn

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

for the teaching of English

Phí chương trình (USD)

11 thaùng Nieân hoïc

19.190 14.990 11.490

Chuyeân saâu

21.190 16.490 12.490

Anh ngöõ Chuyeân ngaønh

KTX EF Rackhay House

Hoïc kyø

Toång quaùt

17.690

13.290


Bournemouth www.ef.com/bournemouthyear

Art Institute at Bournemouth

EF International Language Center

Coy Pont Gardens

Queen’s Park

Meyrick Park

Đặc điểm trường:

EF BOURNEMOUTH

Chocol8 West Cliff

• 10 phuùt ñi boä töø baõi bieån vaø trung taâm. • Gaàn caùc ñieåm tham quan goàm Bournemouth Oceanarium vaø Russel Cotes Bournemouth Eye Oceanarium Art Gallery • Khu vöôøn rieâng bieät vôùi saân roäng lôùn cho caùc böõa tieäc BBQ Bournemouth Pier • Ñòa ñieåm an toaøn cho sinh vieân The Avenue Bournemouth Shopping University Centre

Sân vườn rộng rãi của trường là nơi hoàn hảo để thư giãn sau giờ học.

Thành phố biển dành cho sinh viên Bournemouth laø thaønh phoá bieån xinh ñeïp thu huùt haøng trieäu du khaùch moãi naêm. Khaùm phaù nhöõng baõi bieån ñeïp nhaát cuûa Anh vaø khu trung taâm thò traán Victoria ñeïp nhö tranh. Sau giôø hoïc, haõy daønh thôøi gian ñeán tham quan Vieän haûi döông Bournemouth, Laâu ñaøi coå hoaëc nhaø thôø, du ngoaïn treân phaø hay gheù qua caùc cöûa hieäu ñoäc ñaùo cuûa thò traán. Buoåi toái, choïn xem caùc buoåi hoøa nhaïc, xem phim hay ñeán caùc CLB sinh vieân.

Môi trường thân thiện, tiện nghi tuyệt vời Tröôøng EF Bournemouth caùch trung taâm thaønh phoá vaø beán caûng nhoän nhòp moät quaõng ñi boä ngaén. Ñoäi nguõ giaùo vieân kinh nghieäm seõ giuùp baïn oân luyeän cho caùc kyø thi tieáng Anh quan troïng vaø caùc lôùp hoïc ñöôïc chia theo töøng nhoùm nhoû giuùp cho vieäc hoã trôï sinh vieân toát nhaát trong suoát thôøi gian hoïc taïi ñaây. Khu vöïc saân môû roäng trong khu vöôøn yeân tónh rieâng bieät, laø moät ñòa ñieåm yeâu thích ñeå tuï hoïp vôùi baïn beø vaø toå chöùc nhöõng buoåi tieäc nöôùng ngoaøi trôøi.

Các lựa chọn chương trình

Caùc dòch vuï khaùc

• Anh ngöõ Chuyeân saâu • Anh ngöõ Toång quaùt • Caùc khoùa luyeän thi: Cambridge English, TOEFL, TOEIC, IELTS • Anh ngöõ chuyeân ngaønh Giao tieáp Quoác teá • Chöông trình hoïc taïi 2-3 ñieåm tröôøng • Naêm hoïc thuaät ña ngoân ngöõ • Hoïc kyø Anh ngöõ vaø Thöïc taäp -- Thö vieän Bournemouth, STA Travel, -- Bournemouth Symphony Orchestra, Oxfam, Tasty Marketing • Caùc lôùp chuyeân ñeà (tham khaûo): -- Kyõ naêng giao tieáp, Töø vöïng, Ngöõ phaùp, Anh ngöõ trong kinh doanh, Tieáng Anh trong AÂm nhaïc.

Chương trình bao gồm

• Leã khai giaûng vaø ñònh höôùng hoäi nhaäp • 26 hoaëc 32 tieát hoïc/tuaàn (40 phuùt/tieát) theo giaùo trình EF Efekta™. • Taøi lieäu hoïc taäp vaø duïng cuï kyõ thuaät soá hoã trôï • Phoøng ñoâi gia ñình baûn xöù (phoøng ñôn phuï phí laø 39 USD/ tuaàn) • 2 Böõa aên saùng & toái haøng ngaøy trong tuaàn. • Söû duïng internet khoâng daây taïi tröôøng. • Phaàn meàm kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi tieán ñoä hoïc taäp. • Baèng caáp EF vaø baûng ñieåm hoïc taäp cuoái kyø. • Truy caäp maïng coäng ñoàng My EF™ töø khi ghi danh vaø hoïc Anh ngöõ tröïc tuyeán 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình.

• Ñoùn saân bay 170 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn 2 chieàu 405 USD • Dòch vuï hoã trôï Ghi danh Ñaïi hoïc 450 USD (daønh cho caùc chöông trình Anh ngöõ)

Hoạt động ngoại khóa

• Ñeán nhaø haùt London • Söï kieän xaõ hoäi haøng tuaàn • Tieäc treân thuyeàn • Tieäc nöôùng baõi bieån • Thi ñaáu bowling • Ñeâm Karaoke • Golf • Tröôït tuyeát • Baén suùng sôn • Hoïc löôùt soùng

Dã ngoại

• London • Stonehenge • Bath • Edinburgh • Dublin • Paris

Hoïc phí, phoøng ñoâi GÑBX, 2 böõa aên haøng ngaøy. Chöông trình khai giaûng moãi thöù Hai haøng tuaàn Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,250

1,350

3

1,875

2,025

4

2,500

2,700

5

3,125

3,375

6

3,750

4,050

8

5,000

5,400

5,480

10

6,120

6,620

6,720

12

7,240

7,840

7,960

16

9,480

10,280

10,440

20

11,720

12,720

12,920

+1*

560

610

620

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

Chöông trình

• KTX EF – The Outlook: Vò trí trung taâm Phoøng ñôn töø 155 USD/ tuaàn, AÊn uoáng töï tuùc. • KTX EF – The Mae Mar: Phoøng ba/tö töø 235USD/ tuaàn, phoøng ñoâi töø 275USD/tuaàn bao goàm 2 böõa aên. • KTX EF – Purbeck House: Phoøng ñôn töø 125USD/ tuaàn, AÊn uoáng töï tuùc.

for the teaching of English

Phí chương trình (USD)

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

17.990 14.990 10.990

Chuyeân saâu

19.990 15.490 11.990

KTX EF The Outlook

www.ef.com

25


Manchester www.ef.com/manchesteryear

Piccadilly Gardens

Museum of Science & Industry

Piccadilly Train Station

The 8th Day

EF International Language Center

Manchester Museum Old Trafford Stadium

Đặc điểm trường

• Khuoân vieân tröôøng vöøa hoaøn University of Manchester

thaønh naâng caáp roäng raõi vaø thoaùng ñaõng hôn. • Toïa laïc ngay khu vöïc sinh vieân Alexandra Park Birchfields Park cuûa caùc ñaïi hoïc. • Chöông trình thöïc taäp phoå EF MANCHESTER Platt Fields bieán vôùi caùc cô hoäi ngheà Park nghieäp haáp daãn. Longford Park • Saân chôi rieâng bieät. Fallowfield • Daønh cho ñoái töôïng tuoåi 25+ Tennis Club

EF Manchester tọa lạc cạnh bên khu công viên lớn với các trung tâm thể thao và bờ hồ xinh đẹp.

Thành phố của thể thao và âm nhạc Ñöôïc taïp chí thôøi baùo NY meänh danh laø 1 trong 20 ñieåm ñeán cuûa theá giôùi, Manchester ñöôïc moïi ngöôøi bieát ñeán bôûi caùc baûo taøng, phoøng tröng baøy, nhaø haùt noåi tieáng. Baïn coù theå hoøa mình vaøo khoâng khí soâi ñoäng cuûa theå thao baèng caùch choïn cho mình moät ñoäi boùng yeâu thích: MU hoaëc MC vaø cuøng theå hieän tình yeâu boùng ñaù cuoàng nhieät vôùi ngöôøi daân baûn xöù. Hoaëc baïn coù theå ñeán Northern Quarter, nôi caùc quaùn xaù ñöôïc caùc sinh vieân saønh ñieäu thöôøng lui tôùi.

Manchester – thành phố của sinh viên Tai EF Manchester, baïn seõ höôûng thuï caû hai theá giôùi – theá giôùi treû trung naêng ñoäng, saønh ñieäu cuûa sinh vieân vaø söï höùng khôûi phoàn hoa cuûa caùc trung taâm vaên hoùa. Tröôøng EF ñöôïc xaây döïng theo phong caùch Victorian vaø trang bò caùc phoøng maùy tính hieän ñaïi, lôùp hoïc roäng raõi, khu vöïc nghæ ngôi cuûa sinh vieân coù caên tin vaø baøn bida. Phoøng hoïc thoaùng ñaõng nhìn ra Coâng vieân Platt Fields. Coù ñöôïc kinh nghieäm quoác teá thoâng qua caùc chöông trình thöïc taäp ôû caùc lónh vöïc nhö truyeàn thoâng, kinh doanh, tieáp thò.

Các lựa chọn chương trình

Caùc dòch vuï khaùc

• Anh ngöõ Chuyeân saâu • Anh ngöõ Toång quaùt • Caùc khoùa luyeän thi: Cambridge English, TOEFL, TOEIC, IELTS • Anh ngöõ chuyeân ngaønh Giao tieáp Quoác teá • Chöông trình hoïc taïi 2-3 ñieåm tröôøng • Naêm hoïc thuaät ña ngoân ngöõ • Hoïc kyø Anh ngöõ vaø Thöïc taäp -- Chöông trình thöïc taäp EF (tham khaûo) CSV Media, Tröôøng Kinh doanh -- Manchester Business • Caùc lôùp chuyeân ñeà (tham khaûo): -- Kyõ naêng vieát, Tieáng Anh trong kinh doanh, Töø vöïng & Ngöõ phaùp, Kyõ naêng giao tieáp

Chương trình bao gồm

• Leã khai giaûng vaø ñònh höôùng hoäi nhaäp • 26 hoaëc 32 tieát hoïc/tuaàn (40 phuùt/tieát) theo giaùo trình EF Efekta™. • Taøi lieäu hoïc taäp vaø duïng cuï kyõ thuaät soá hoã trôï • Phoøng ñoâi gia ñình baûn xöù (phoøng ñôn phuï phí laø 39 USD/ tuaàn) • 2 Böõa aên saùng & toái haøng ngaøy trong tuaàn. • Söû duïng internet khoâng daây taïi tröôøng. • Phaàn meàm kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi tieán ñoä hoïc taäp. • Baèng caáp EF vaø baûng ñieåm hoïc taäp cuoái kyø • Truy caäp maïng coäng ñoàng My EF™ töø khi ghi danh vaø hoïc Anh ngöõ tröïc tuyeán 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình.

• Ñoùn saân bay 25 USD/ Manchester Airport • Ñöa ñoùn 2 chieàu 50 USD/ Man. Airport • Dòch vuï hoã trôï Ghi danh Ñaïi hoïc 450 USD (daønh cho caùc chöông trình Anh ngöõ)

Hoạt động ngoại khóa

• Tieäc chaøo möøng • Football Fridays • Haøi kòch • Ñeâm nhaïc Jazz • Walking tours • Theater trips • Baûo taøng Manchester United • Market shopping trips • Museum visits

Dã ngoại

• London • Dublin • Liverpool vaø the Beatles Museum • Lake District • York • Amsterdam

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,310

1,380

3

1,965

2,070

4

2,620

2,760

5

3,275

3,450

6

3,930

4,140

8

5,240

5,520

5,600

10

6,420

6,760

6,860

12

7,600

8,000

8,120

16

9,960

10,480

10,640

20

12,320

12,960

13,160

+1*

590

620

630

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình

• KTX EF Residence – Mansion Park: Phoøng ñôn töø 135 USD/ tuaàn, aên uoáng töï tuùc

26

Hoïc phí, phoøng ñoâi GÑBX, 2 böõa aên haøng ngaøy. Chöông trình khai giaûng moãi thöù Hai haøng tuaàn

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

for the teaching of English

Phí chương trình (USD)

KTX EF Wilmslow Park

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

19.190 14.990 11.490

Chuyeân saâu

21.190 16.490 12.490


Dublin

St. Julian’s

www.ef.com/dublinyear

www.ef.com/maltayear City Hall

Trinity College Pearse Station

Dublin Castle

Gozo

Mediterranean Sea

Comino

National Gallery Merrion Square Park

National Museum

EF ST. JULIAN’S

Fort Pembroke

St. Stephens Green

Malta

EF DUBLIN

The Village (Bar/Nightclub)

EF Beach Club

Iveagh Gardens

EF ST. JULIAN’S

Dublin Institute for Advanced Studies

Tennis Club

Tana del Lupo (Restaurant) St. Julians Clubs & Bars

EF Soccer (Sports)

Dartmouth Square

Casino

Bus Terminal Paceville

Đặc điểm trường

Arcadia Supermarket (Shopping)

Đặc điểm trường

• Toïa laïc taïi Georgian, 1 trong 5 quaûng tröôøng noåi tieáng cuûa trung taâm thaønh phoá. • 10 phuùt töø khu Temple Bar, • Trinity College vaø nhaø thôø thaùnh Patrick • Toaø nhaø coù giaù trò lòch söû xinh ñeïp • Khu giaûi trí ngoaøi trôøi

• 5 phuùt ñi boä töø baõi bieån. • Toïa laïc ngay trung taâm, gaàn caùc nhaø haøng, cöûa haøng vaø cuoäc soáng nhoän nhòp veà ñeâm. • Gaàn caùc ñòa danh nhö Paceville, Blue Grotto and Valletta • Tröôøng ñöôïc söûa chöõa naâng caáp. • CLB baõi bieån daønh rieâng cho sinh vieân EF

EF International Language Center Trường EF tại Quảng trường lịch sử Fitzwilliam, dễ dàng khám phá các điểm nhấn của thành phố: Vườn hoa Thánh Stephen, Nhà thờ Thánh Patrick và cầu Ha’penny

Trải nghiệm Dublin Trau doài Anh ngöõ vaø tìm hieåu vaên hoùa Ireland trong quaù trình khaùm phaù caùc cöûa haøng vaø khu chôï ngoaøi trôøi. Khaùm phaù caùc ñieåm nhaán cuûa thaønh phoá nhö Nhaø thôø thaùnh Patrick, Baûo taøng quoác gia Ireland vaø Cao ñaúng Trinity. Tham quan nhöõng ñieåm öa thích cuûa daân baûn xöù vaø khaùch du lòch xung quanh khu vöïc Temple Bar vaø trieån laõm ngheä thuaät ñöông ñaïi cuûa Ireland. Các lựa chọn chương trình

Phí chương trình (USD)

Hoïc phí, phoøng ñoâi GÑBX, 2 böõa aên haøng ngaøy. Chöông trình khai giaûng moãi thöù Hai haøng tuaàn Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu 2

1,320

1,450

3

1,980

2,175

4

2,640

2,900

5

3,300

3,625

6

3,960

4,350

8

5,280

5,800

5,880

10

6,460

7,100

7,200

12

7,640

8,400

8,520

16

10,000

11,000

11,160

20

12,360

13,600

13,800

+1*

590

650

660

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

• Anh ngöõ Chuyeân saâu • Anh ngöõ Toång quaùt • Caùc khoùa luyeän thi: Cambridge English, TOEFL, TOEIC, IELTS • Anh ngöõ chuyeân ngaønh Giao tieáp Quoác teá • Chöông trình hoïc taïi 2-3 ñieåm tröôøng • Naêm hoïc thuaät ña ngoân ngöõ • Hoïc kyø Anh ngöõ vaø Thöïc taäp -- Hospitality and Tourism, Media & IT, -- Marketing, Education, Non-profit • Caùc lôùp chuyeân ñeà (tham khaûo): -- Vaên hoùa Ai-len, Kinh doanh, -- Töø vöïng & Ngöõ phaùp, Saùng taùc -- Kyõ naêng giao tieáp

Chöông trình daøi haïn:

Chương trình bao gồm

Dã ngoại

• Leã khai giaûng vaø ñònh höôùng hoäi nhaäp • 26 hoaëc 32 tieát hoïc/tuaàn (40 phuùt/tieát) theo giaùo trình EF Efekta™. • Taøi lieäu hoïc taäp vaø duïng cuï kyõ thuaät soá hoã trôï • Phoøng ñoâi gia ñình baûn xöù (phoøng ñôn phuï

Luyeän thi

Chöông trình

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

21.090 16.490 12.490

Chuyeân saâu

23.090 17.990 13.490

phí laø 39 USD/ tuaàn) • 2 Böõa aên saùng & toái haøng ngaøy trong tuaàn.

Hoạt động ngoại khóa

• Khieâu vuõ Ai-len • Khieâu vuõ truyeàn thoáng vaø nhöõng buoåi bieåu dieãn aâm nhaïc • Caâu laïc boä aâm nhaïc truyeàn thoáng • Ñeâm Karaoke • CLB Boùng ñaù • Tham quan Laâu ñaøi • Ñi daïo boä •

Tham quan caùc ñieåm vaên hoùa lòch söû. • Galway • Wicklow Mountains • Kilkenny • Belfast • Giant Causeway

Lựa chọn chỗ ở

• Kyù tuùc xaù EF – Lad Lane: tuoåi 18+

phoøng ba/tö 145 USD/ tuaàn (thaùng 9-thaùng 5) phoøng ba/tö 135 USD/ tuaàn (thaùng 6-thaùng 8) phoøng ñoâi 170 USD/ tuaàn (thaùng 9-thaùng 5) phoøng ñoâi 165 USD/ tuaàn (thaùng 6-thaùng 8). AÊn uoáng töï tuùc. Söû duïng chung nhaø veä sinh

EF St. Julian’s chỉ vài phút đi bộ từ CLB bãi biển EF và EF Café.

Anh ngữ đặc trưng vùng Địa Trung Hải Malta ñaûo quoác noùi tieáng Anh thuoäc khu vöïc ñòa trung haûi, nôi sinh vieân coù theåâ töï do khaùm phaù vònh, baõi bieån tuyeät ñeïp vaø hang ñoäng noåi tieáng. Vôùi hôn 7000 naêm lòch söû vaø vaên hoùa, ñaûo quoác naøy noåi tieáng vôùi caûng bieån Thaùnh Julian nôi baïn deã daøng tieáp caän di tích lòch söû coå xöa vaø khaùm phaù vuøng bieån quyeán ruõ. Các lựa chọn chương trình

• Anh ngöõ Chuyeân saâu • Anh ngöõ Toång quaùt • Caùc khoùa luyeän thi: Cambridge English, TOEFL, TOEIC, IELTS • Anh ngöõ chuyeân ngaønh Giao tieáp Quoác teá • Chöông trình hoïc taïi 2-3 ñieåm tröôøng • Naêm hoïc thuaät ña ngoân ngöõ • Hoïc kyø Anh ngöõ vaø Thöïc taäp -- Thieát keá, Baùo chí, Quaûn lyù, Haøng Haûi, Du lòch • Caùc lôùp chuyeân ñeà (tham khaûo): -- Anh ngöõ trong moäi tröôøng laøm vieäc, -- Phaùt aâm & Löu loaùt, Vaên hoùa & Lòch söû

Chương trình bao gồm

• Leã khai giaûng vaø ñònh höôùng hoäi nhaäp • 26 hoaëc 32 tieát hoïc/tuaàn (40 phuùt/tieát) theo giaùo trình EF Efekta™. • Taøi lieäu hoïc taäp vaø duïng cuï kyõ thuaät soá hoã trôï • Phoøng ñoâi gia ñình baûn xöù (phoøng ñôn phuï phí laø 39 USD/ tuaàn) • 2 Böõa aên saùng & toái haøng ngaøy trong tuaàn.

Phí chương trình (USD)

Hoïc phí, phoøng ñoâi GÑBX, 2 böõa aên haøng ngaøy. Chöông trình khai giaûng moãi thöù Hai haøng tuaàn Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,040

1,210

3

1,560

1,815

4

2,080

2,420

5

2,600

3,025

6

3,120

3,630

8

4,160

4,840

5,000

10

5,100

5,920

6,120

12

6,040

7,000

7,240

16

7,920

9,160

9,480

20

9,800

11,320

11,720

+1*

470

540

560

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 95 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn: Chöông trình

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

17.290 13.490 10.490

Chuyeân saâu

19.290 14.490 11.490

Hoạt động ngoại khóa

• Valletta • Blue Lagoon • Tieäc du thuyeàn • Thuyeàn buoàm • Laën bieån • Giaûi thi ñaáu Bowling • Ñeán nhaø haùt • Löôùt vaùn • Boùng ñaù, Karaoke • Coâng vieäc tình nguyeän

Dã ngoại

• The Island of Gozo • The Island of Comino • The Blue Grotto & Caves • Rome • Sicily

Lựa chọn chỗ ở

• Kyù tuùc xaù EF – Dean Hamlet: phoøng ba/tö 90

USD/ tuaàn (thaùng 6-thaùng 8) phoøng ñoâi 95 USD/ tuaàn (thaùng 9-thaùng 5) aên 2 böõa/ ngaøy • Kyù tuùc xaù EF – Bay Street: phoøng ba/tö 655 USD/tuaàn (thaùng 6-thaùng 8) phoøng ñoâi 185 USD/tuaàn (thaùng 9-thaùng 5) aên 2 böõa/ ngaøy

Ministry of Education – Malta Licensed School : Education Act ( Cap 327 ) Legal Notice 60/1996 Legal Notice 133/1998

www.ef.com

27


New York www.ef.com/newyorkyear

EF International Language Center

Historic Hudson Valley

Guggenheim Central Park Metropolitan Museum of Art 5th Avenue Times Square Grand Central Station

Chelsea

Empire State Building

Broadway

Tarrytown

Rye River

EF NEW YORK

New York University

East River

SoHo

Wall Street Brooklyn Brooklyn Bridge Battery Park

Yonkers

Mt Vernon

Hudson River Bronx Columbia University

Newark

Union City

Jersey City Newark Airport

Đặc điểm trường

Manhattan

LaGuardia Airport Queens Brooklyn

Statue of Liberty

• C aùch Manhattan, Times Square vaø Töôïng Nöõ Thaàn Töï Do moät chuyeán xe löûa ngaén • Khuoân vieân tröôøng EF laø nhöõng toøa nhaø trang nghieâm phuû ñaày caây coû • Tröôøng roäng 25 maãu Anh • Nhöõng toøa nhaø coå cho sinh vieân traûi nghieäm Ñaïi hoïc taïi Myõ • Hoà bôi vaø phoøng taäp Gym daønh rieâng cho sinh vieân • Kyù tuùc xaù trong tröôøng

28


Ñi du hoïc ñaõ cho toâi cô hoäi ñeå hieåu hôn veà chính mình Victoria Wallner töø AÙo Tham gia chöông trình moät naêm hoïc taïi Myõ

Trường EF chỉ cách trung tâm Manhattan một chuyến tàu lửa ngắn. Bạn sẽ dễ dàng khám phá nhiều điều thú vị từ thành phố này.

New York, Quả táo lớn Thaønh phoá lôùn nhaát cuûa Myõ laø nôi taïo ra caùc xu höôùng veà giaûi trí, thôøi trang vaø thöông maïi. Xem troø chôi New York Yankees hoaëc moät buoåi hoøa nhaïc taïi Madison Square Garden ñeå trôû thaønh moät phaàn cuûa New York naêng ñoäng vaø luoân ñoåi môùi. Baïn seõ bò chinh phuïc bôûi caùc maøn trình dieãn taïi Broadway hoaëc gheù thaêm caùc vieän baûo taøng, chaúng haïn Baûo taøng Ngheä thuaät Metropolitan. Daïo böôùc qua Central Park, Times Square, xem töôïng Nöõ thaàn Töï do hoaëc caûm nhaän quyeàn löïc cuûa phoá Wall. Các lựa chọn khóa học • • • • •

• • • •

Anh ngöõ chuyeân saâu Anh ngöõ toång quaùt Luyeän thi: Cambridge English, TOEFL Chöùng chæ naâng cao Anh ngöõ trong Giao tieáp quoác teá Chöùng chæ naâng cao Anh ngöõ trong Quan heä quoác teá, daønh cho Ngheä thuaät truyeàn thoâng hoaëc Thieát keá thôøi trang Khoùa döï bò ñaïi hoïc Khoùa döï bò Thaïc só vaø döï bò MBA Ña ngoân ngöõ Ñòa ñieåm thöïc taäp (tham khaûo): -- TarryNews, Headline Music Studio, Ensemble Theaters Caùc lôùp chuyeân ñeà (tham khaûo): -- Anh ngöõ thöông maïi, Vaên hoùa Myõ, Vieát saùng taïo, AÂm nhaïc, Baùo chí Myõ, Vaên hoùa New York

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hoaëc 32 tieát/tuaàn (40 phuùt/ tieát) theo giaùo trình EF Efekta™. 32 tieát/tuaàn (40 phuùt/ tieát) cho Döï bò ñaïi hoïc vaø Döï bò Thaïc só/ Döï bò MBA • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi taïi GÑBX (phoøng ñôn 39 USD/ tuaàn) • Böõa saùng & toái töø thöù Hai-thöù Saùu vaø 3 böõa ngaøy cuoái tuaàn taïi GÑBX • Truy caäp Wi-Fi taïi tröôøng • Kieåm tra vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp vaøo trang My EF™ sau khi ghi

Khuôn viên trường đại học truyền thống Tröôøng EF New York ñaày caây laù chæ caùch trung taâm naùo nhieät Manhattan moät chuyeán xe löûa. Vôùi 25 maãu anh ñaát röøng, nhöõng toøa nhaø laùt gaïch ñeïp, nhöõng con ñöôøng phuû ñaày boùng caây vaø caûnh ñeïp cuûa doøng soâng Hudson, ngoâi tröôøng kieåu Myõ truyeàn thoáng cuûa chuùng toâi laø ñòa ñieåm haøng ñaàu ñeå hoïc tieáng Anh. Tröôøng coù ñaày ñuû tieän nghi nhö Thö vieän ñaïi hoïc, phoøng sinh hoaït daønh cho sinh vieân, trung taâm theå thao, hoà bôi, thính phoøng ñeå xem phim, trình dieãn, vaø quaùn aên töï phuïc vuï. danh (khoùa Anh ngöõ tröïc tuyeán trong thôøi gian 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình)

Các dịch vụ khác

• Ñoùn saân bay khi ñeán 130 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu 260 USD • Dòch vuï Ghi danh Ñaïi hoïc 450 USD

Hoạt động ngoại khóa

• Six Flags • Coâng vieân giaûi trí • Du thuyeàn quanh Manhattan • Xem buoåi dieãn Broadway • Boùng roå taïi Quaûng tröôøng Madison

Dã ngoại

• Boston • Washington, D.C. • Niagara Falls • Philadelphia • Toronto

Phí chương trình (USD)

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn. Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,530

1,670

3

2,295

2,505

4

3,060

3,340

5

3,825

4,175

6

4,590

5,010

8

6,120

6,680

6,800

10

7,500

8,180

8,340

12

8,880

9,680

9,880

16

11,640

12,680

12,960

20

14,400

15,680

16,040

+1*

690

750

770

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn:

Các lựa chọn chỗ ở

Chöông trình

• Kyù tuùc xaù: phoøng ba/tö 70USD/ tuaàn phoøng ñoâi 125USD/tuaàn, phoøng ñôn 340USD/tuaàn. böõa saùng vaø moät böõa chính töø thöù Hai-thöù Saùu, böõa lôõ tröa vaø böõa toái vaøo cuoái tuaàn.

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

22.990 17.990 13.990

Chuyeân saâu

24.990 19.490 14.990

Giao tieáp Quoác teá

19.590

Anh ngöõ Chuyeân ngaønh

20.690

14.690 15.590

Döï bò Ñaïi hoïc

21.790

16.390

Döï bò Thaïc só & MBA

22.490

16.890

EF New York Campus

www.ef.com

29


Chicago www.ef.com/chicagoyear

Merchandise Mart

Marina City The Loop

Near West Side

Millennium Park Đặc

Chicago Theatre

điểm trường

• Toïa laïc taïi "Magnificent Mile" noåi tieáng treân ñaïi loä Michigan ôû trung The Bean EF CHICAGO Union taâm thaønh phoá Willis Tower Station Art Institute • Kyù tuùc xaù kieåu coå, baïn seõ ôû cuøng of Chicago Roosevelt University vôùi sinh vieân Myõ Lou • Caùch Hoïc vieän Ngheä thuaät ChiAuditorium Mitchell’s Theatre Grant Park Lake cago, Grant Park, nhaø haøng vaø Michigan saân khaáu moät quaõng ngaén ñi boä Little Italy South Loop • Thích hôïp cho hoïc vieân töø 25 Buddy Guy’s Legends tuoåi trôû leân Shedd Aquarium

EF International Language Center Vị trí đắc địa của EF Chicago trên đại lộ Michigan, tại trung tâm thành phố, giữa những kiến trúc độc đáo, ảnh hưởng nhất nước Mỹ.

Thành phố quốc tế Chicago laø thaønh phoá mang taàm côõ quoác teá noåi tieáng vôùi nhöõng kieán truùc choïc trôøi, nhaïc jazz vaø nhöõng tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu, chaúng haïn ñaïi hoc Chicago (nôi toïa laïc kyù tuùc xaù cuûa EF). Xuoáng caàu caûng Navy, ngoài treân voøng quay Ferris Wheel ñeå ngaém toaøn caûnh hoà Michigan tuyeät ñeïp khoù queân, khaùm phaù trung taâm thaønh phoá ñöôïc meänh danh laø "The Loop" hoaëc tham quan thaùp Willis. Cuoái tuaàn haõy ñeán xem boùng chaøy ôû Wrigley Field vaø thöôûng thöùc baùnh pizza noåi tieáng cuûa Chicago.

Tọa lạc tại Magnificant Mile Naèm ôû trung taâm thaønh phoá treân ñaïi loä Michigan noåi tieáng, EF Chicago laø moät ñòa ñieåm lyù töôûng cho naêm hoïc cuûa baïn. Toøa nhaø vöøa ñöôïc naâng caáp vaø trang hoaøng cho sinh vieân moät moâi tröôøng hoïc taäp thaân thieän, cuøng luùc nhaän ñöôïc söï ñaøo taïo ngoân ngöõ toát nhaát. Thö giaõn sau giôø hoïc vôùi baïn beø quoác teá cuûa baïn vaø taän duïng toái ña caùc tieän nghi cuûa tröôøng nhö wi-fi mieãn phí hay chôi boùng baøn trong khu vöïc daønh rieâng cho sinh vieân.

Các lựa chọn khóa học

Các dịch vụ khác

• • • • • • •

Anh ngöõ chuyeân saâu Anh ngöõ toång quaùt Luyeän thi: TOEFL Chöùng chæ naâng cao Anh ngöõ trong Giao tieáp quoác teá Chöông trình 2-3 ñieåm ñeán Ña ngoân ngöõ Khoùa thöïc taäp (tham khaûo): -- Kieán truùc vaø thieát keá, Dòch vuï xaõ hoäi, Ngaân haøng, Keá toaùn, Luaät, Ngheä thuaät ñoà hoïa Caùc lôùp chuyeân ñeà (tham khaûo): -- Anh ngöõ thöông maïi, Anh ngöõ phaùp lyù, Baùo chí, Phaùt trieån ngheà nghieäp, Ñaøm thoaïi, Thaønh ngöõ

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hoaëc 32 tieát/tuaàn (40 phuùt/ tieát) theo giaùo trình EF Efekta™ • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi taïi GÑBX (phoøng ñôn 39 USD/tuaàn) • Böõa saùng & toái töø thöù Hai-thöù Saùu vaø 3 böõa ngaøy cuoái tuaàn taïi GÑBX • Truy caäp Wi-Fi taïi tröôøng • Kieåm tra vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp vaøo trang My EF™ sau khi ghi danh (khoùa Anh ngöõ tröïc tuyeán trong thôøi gian 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình)

• Ñoùn saân bay khi ñeán 95 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu 190 USD • Dòch vuï Ghi danh Ñaïi hoïc 450 USD

Hoạt động ngoại khóa

• CLB Chicago taïi Saân vaän ñoäng Wrigley • Ñi thuyeàn treân soâng Chicago • Ñi xe ñaïp • Ñi thuyeàn buoàm • Mua saém • Coâng vieân Lincoln • Sôû thuù • Caàu caûng Navy • Khu giaûi trí Six Flags • Coâng vieân Millennium • Coâng vieân Grant

Dã ngoại

• Six Flags Great America • Indiana Dunes State Park • Ski trips to Wisconsin • Devil’s Lake • Milwaukee

Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,290

1,450

3

1,935

2,175

4

2,580

2,900

5

3,225

3,625

6

3,870

4,350

8

5,160

5,800

5.880

10

6,320

7,100

7,200

12

7,480

8,400

8,520

16

9,800

11,000

11,160

20

12,120

13,600

13,800

+1*

580

650

660

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình

• Kyù tuùc xaù Automatic Lofts: phoøng ñoâi 175USD/ tuaàn - bao goàm aên saùng kieåu Myõ . • Caên hoä Fornelli Hall: phoøng ba,tö 85USD/ tuaàn, phoøng ñoâi 195 USD/ tuaàn; phoøng ñôn 415 USD/ tuaàn; taát caû caùc phoøng coù nhaø veä sinh rieâng. Chæ bao goàm aên saùng.

KTX EF: Fornelli Hall

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn.

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

30

Phí chương trình (USD)

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

20.490 15.990 12.290

Chuyeân saâu

22.490 17.490 13.290


Boston www.ef.com/bostonyear

Arsenal Mall

EF International Language Center

Baseball Field

Harvard Business School Lower Allston Massachusetts Institute of DoReMe Karaoke Technology Boston University

EF BOSTON

Đặc điểm trường

• Caùc toøa nhaø gaïch trang nghieâm

Back Bay ñöôïc xaây döïng trong khuoân

vieân xanh

Emmanuel College• Caùc nhaø haøng, cöûa hieäu, vaø

Boston College EF Orkney Residence Chestnut Hill Reservoir

Chestnut Hill

Brookline Reservoir Park

bars caùch trung taâm sinh vieân Brighton 5 phu��t • Heä thoáng giao thoâng coâng coäng chæ caùch tröôøng vaøi phuùt • Giaûng ñöôøng mang phong caùch ñaïi hoïc Harvard

Từ EF Boston, bạn chỉ mất vài phút để hòa nhập vào cộng đồng các trường đại học Mỹ và các điểm tham quan của thành phố lịch sử và xinh đẹp này.

Thành phố Đại học hàng đầu của Mỹ Hôn 50 tröôøng ñaïi hoïc bao goàm Harvard, MIT vaø Tufts ñaõ goùp phaàn vaøo söï maïnh meõ, treû trung cuûa thaønh phoá. Traûi nghieäm cuoäc soáng ñaëc tröng cuûa sinh vieân Boston vaø hoøa nhaäp vaøo coäng ñoàng baûn xöù ñeán töø khaép nôi treân nöôùc Myõ vaø treân theá giôùi. Baïn seõ caûm nhaän naêng löôïng hoïc taäp ôû khaép moïi nôi, töø caùc hieäu saùch, quaùn bar ôû Harvard Square, ñeán caùc cöûa haøng thôøi trang ôû phoá Newbury. Taûn boä doïc Freedom Trail ñeå tìm hieåu lòch söû hoaëc duøng böõa toái taïi khu chôï Faneuil Hall.

Khuôn viên lịch sử rộng 17 mẫu Anh Tham gia coäng ñoàng quoác teá taïi moät trong nhöõng tröôøng EF lôùn nhaát taïi Myõ, caùch trung taâm Boston moät chuyeán xe buyùt. Tröôøng chuùng toâi ñöôïc trang bò nhöõng thieát bò môùi nhaát, vaø wi-fi mieãn phí, saûnh sinh vieân, giaûng ñöôøng vaø khu aên uoáng töï phuïc vuï. Haõy taän duïng lôïi theá khi soáng taïi trung taâm thöông maïi cuûa vuøng New England, ghi danh khoùa Anh ngöõ chuyeân ngaønh thöông maïi hoaëc choïn thöïc taäp tình nguyeän taïi moät toå chöùc hoaëc doanh nghieäp ñòa phöông.

Các lựa chọn khóa học

Các dịch vụ khác

• • • • • • • • • •

Anh ngöõ chuyeân saâu Anh ngöõ toång quaùt Luyeän thi: Cambridge English, TOEFL Döï bò Ñaïi hoïc Döï bò Thaïc só vaø MBA Chöùng chæ naâng cao Anh ngöõ Quan heä quoác teá, Chöùng chæ naâng cao Anh ngöõ trong thöông maïi Chöông trình 2-3 ñieåm ñeán Naêm hoïc ña ngoân ngöõ Ñòa ñieåm thöïc taäp (tham khaûo): -- Sheraton Hotels, State Street -- Consulting, Community TV Caùc lôùp chuyeân ñeà (tham khaûo): -- Nhöõng söï kieän hieän ñaïi, Vieát saùng taïo

Lựa chọn chỗ ở

• Kyù tuùc xaù trong tröôøng EF: phoøng ba/ tö 95USD/ tuaàn; phoøng ñoâi 95USD/ tuaàn; phoøng ñôn 475 USD/ tuaàn. Caùc böõa aên saùng vaø toái töø thöù hai ñeán thöù saùu, Böõa lôõ vaø toái vaøo cuoái tuaàn, nhaø veä sinh chung.

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hoaëc 32 tieát/tuaàn (40 phuùt\tieát) theo giaùo trình EF Efekta™. 32 tieát/tuaàn (40 phuùt\ tieát) cho döï bò ñaïi hoïc vaø döï bò Thaïc só/ döï bò MBA • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi taïi GÑBX (phoøng ñôn 39 USD/tuaàn) • Böõa saùng & toái töø thöù Hai-thöù Saùu vaø 3 böõa ngaøy cuoái tuaàn taïi GÑBX • Truy caäp Wi-Fi taïi tröôøng • Kieåm tra vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp vaøo trang My EF™ sau khi ghi danh (khoùa Anh ngöõ tröïc tuyeán trong thôøi gian 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình)

• Ñoùn taïi saân bay khi ñeán 90 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu 180 USD • Dòch vuï ghi danh ñaïi hoïc 450 USD

Hoạt động ngoại khóa

Phí chương trình (USD)

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn. Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu 2

1,430

1,550

Luyeän thi

3

2,145

2,325

• Chöông trình tình nguyeän vieân • New England Aquarium • Boùng roå Celtics • Red Sox baseball games • Bowling nights • Museum of Fine Arts • Six Flags musement Park

4

2,860

3,100

5

3,575

3,875

6

4,290

4,650

8

5,720

6,200

6,280

10

7,000

7,600

7,700

Dã ngoại

12

8,280

9,000

9,120

16

10,840

11,800

11,960

20

13,400

14,600

14,800

+1*

640

700

710

• Montreal • Niagara Falls • New York City • Washington, D.C. • Newport • Cape Cod

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn: • KTX Fenway: phoøng ba/ tö 95 USD/ tuaàn; phoøng ñoâi 195 USD/ week, nhaø veä sinh chung, caùc böõa aên saùng vaø toái töø thöù hai ñeán thöù saùu • Kyù tuùc xaù Orkney: phoøng ba/ tö 95USD/ tuaàn; phoøng ñoâi 220USD/ tuaàn; phoøng ñôn 515 USD/ tuaàn; nhaø veä sinh chung, caùc böõa aên saùng vaø toái töø thöù hai ñeán thöù saùu.

Chöông trình

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

21.990 16.990 12.990

Chuyeân saâu

23.990 18.490 13.990

Giao tieáp Quoác teá

18.590

Anh ngöõ Chuyeân ngaønh

19.690

13.990 14.790

Chuyeån tieáp Ñaïi hoïc

37.690

28.090

14.090

Döï bò Ñaïi hoïc

20.790

15.590

Döï bò Thaïc só & MBA

20.790

15.590

KTX EF Boston

www.ef.com

31


San Diego www.ef.com/sandiegoyear

Del Mar

Los Peñasquitos Canyon Preserve

EF International Language Center

Đặc điểm trường

University of California San Diego

• Naèm trong khuoân vieân tröôøng Ñaïi hoïc gaàn bieån vaø Trung taâm thaønh phoá Miramar Air Force Base • Gaàn sôû thuù San Diego, La Jolla La Jolla vaø Sea World Mission Trails Park • Tröôøng coù hoà bôi, trung taâm theå Pacific Beach thao vaø khu vöôøn rieâng All American Golf Course • Kyù tuùc xaù trong khuoân vieân San Diego Mission Bay tröôøng University of San Diego State University • Ñöôøng moøn daønh cho ñi boä xung quanh tröôøng Fashion Valley SeaWorld

EF SAN DIEGO

EF San Diego nằm trong khuôn viên đầy cây cỏ của trường đại học Quốc tế Alliant, có hồ bơi, sân vận động và được trang bị tiện nghi bậc nhất dành cho sinh viên.

Thành phố biển Miền Nam California Tinh thaàn theå thao cuûa cuûa San Diego vaø thôøi tieát aám aùp laøm cho thaønh phoá naøy trôû thaønh thieân ñöôøng cho hoaït ñoäng ngoaøi trôøi, löôùt vaùn, cheøo thuyeàn, kayak, chôi golf, leo nuùi. Beân caïnh nhöõng baõi bieån ñeïp laø Sôû thuù San Diego noåi tieáng theá giôùi, nhöõng cöûa hieäu ñoäc ñaùo ôû phoá coå Old Town vaø veû ñeïp cuûa Gaslamp Quarter. Ñeán khaùch saïn Hotel Del Coronado sang troïng nôi Marilyn Monroe töøng ñeán ñeå thöïc hieän caûnh quay trong boä phim Some Like it Hot hoaëc ñeán vònh La Jolla ngaém nhöõng chuù haûi caåu phôi mình döôùi naéng.

Điểm đến cho mọi người Hoïc taäp ôû EF San Diego taïi tröôøng Ñaïi hoïc quoác teá Alliant xinh ñeïp, bao quanh bôûi röøng caây vaø chæ caùch moät trong nhöõng baõi bieån löôùt soùng ñeïp nhaát vuøng 25 phuùt ñi xe. Tröôøng coù phoøng hoïc saùng suûa vaø nhieàu tieän nghi giuùp sinh vieân taïo döïng neáp soáng naêng ñoäng, bao goàm hai hoà bôi, moät saân boùng vaø nhöõng saân caùt boùng roå cuøng caùc lôùp hoïc chuyeân ñeà ñaëc bieät bao goàm Tieáng Anh thöông maïi vaø Vaên hoùa Myõ.

Các lựa chọn khóa học

Các dịch vụ khác

• Khoùa chuyeân saâu • Khoùa toång quaùt • Khoùa luyeän thi: Cambridge English, TOEFL, TOEIC • Chöùng chæ naâng cao Anh ngöõ trong Giao tieáp quoác teá • Chöùng chæ naâng cao Anh ngöõ trong Y teá vaø söùc khoûe • Chöông trình hai ba ñieåm ñeán • Naêm hoïc ña ngoân ngöõ • Khoùa thöïc taäp tình nguyeän (tham khaûo): -- Coâng ngheä truyeàn thoâng, Caùc trung taâm du lòch, -- Marketing, Ngaân haøng • Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): -- Vaên hoùa Myõ, Anh ngöõ Thöông maïi, Thaønh ngöõ, Töø vöïng, Giao tieáp

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hoaëc 32 tieát/tuaàn (40 phuùt/ tieát) theo giaùo trình EF Efekta™ • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi taïi GÑBX (phoøng ñôn 39 USD/tuaàn) • Böõa saùng & toái töø thöù Hai-thöù Saùu vaø 3 böõa ngaøy cuoái tuaàn taïi GÑBX • Truy caäp Wi-Fi taïi tröôøng • Kieåm tra vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp vaøo trang My EF™ sau khi ghi danh (khoùa Anh ngöõ tröïc tuyeán trong thôøi gian 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình)

• Ñoùn saân bay khi ñeán 35USD töø San Diego vaø 275 USD töø Los Angeles • Dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu 65USD töø San Diego vaø 550 USD töø Los Angeles • Dòch vuï ghi danh ñaïi hoïc 450 USD

Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

1,290

1,450

3

1,935

2,175

4

2,580

2,900

5

3,225

3,625

• Boùng baàu duïc • Golf • Boùng roå • Ñaáu Bowling • CLB löôùt soùng • Tieäc khieâu vuõ • Tham quan thaønh phoá • Boùng chuyeàn • Thi ñaáu Wii • Ñi xe ñaïp theo nhoùm • Yoga • Boùng ñaù • Boùng baøn

6

3,870

4,350

8

5,160

5,800

5,880

10

6,320

7,100

7,200

12

7,480

8,400

8,520

16

9,800

11,000

11,160

Dã ngoại

20

12,120

13,600

13,800

+1*

580

650

660

Hoạt động ngoại khóa

• Mexico • Grand Canyon • Sea World • Los Angeles • Las Vegas

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn: Chöông trình

• Kyù tuùc xaù San Diego Interntional House phoøng ñoâi 135 USD/ tuaàn, 3 böõa aên/ ngaøy trong tuaàn, 2 böõa aên/ cuoái tuaàn.

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

20.990 15.990 12.290

Chuyeân saâu

22.990 17.490 13.290

Anh ngöõ Chuyeân ngaønh

KTX EF San Diego

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn. 2

Lựa chọn chỗ ở

32

Phí chương trình (USD)

18.690

14.090


Santa Barbara www.ef.com/santabarbarayear

Franceschi Park

Santa Barbara Museum of Natural History

EF International Language Center

Earl Warren Showgrounds

Peabody Stadium

Alameda Plaza Westside

Harding Recreation Center Alta Mesa

Đặc điểm trường

Santa Barbara Museum of Art

• Ñòa ñieåm ngay trung taâm saùt State Street noåi tieáng gaàn baõi bieån, caùc trung taâm mua saém vaø EF SANTA BARBARA nhaø haøng Paseo Nuevo • Caùch Los Angeles vaø Holywood Shopping Center vaøi giôø ñi xe Bohnett Park East Beach• Toøa nhaø kieåu thuoäc ñòa Taây Ban Nha coù saân Santa Barbara • Khoaûng saân saùng vaø ñaày naéng Pacific Ocean City College

EF Santa Barbara is nằm trong tòa nhà kiểu thuộc địa Tây Ban Nha với nội thất hiện đại, một quán cafe-bar mới, phòng khách dành cho sinh viên và internet không dây.

Thiên đường của những hàng cây cọ Santa Barbara hoaøn toaøn laø moät thaønh phoá cuûa ngöôøi Myõ coù veû tinh teá cuûa kieán truùc thuoäc ñòa Taây Ban Nha. Höôùng ñeán khu phoá coå Old Town ñeå ñeán caùc cöûa hieäu vaø nhaø haøng treân State Street vôùi khu vöïc traûi soûi. Thôøi tieát aám aùp ñaày naéng cho pheùp baïn chôi caùc moân theå thao ngoaøi trôøi nhö löôùt soùng, golf, ñi xe ñaïp vaø boùng chuyeàn. Baïn cuõng seõ coù nhieàu thôøi gian ñeå khaùm phaù California ngoaøi Santa Barbara – haõy daønh moät kyø nghæ cuoái tuaàn ñeå thaêm Los Angeles vaø San Diego.

Ngôi trường xinh xắn tọa lạc tại trung tâm Tröôøng EF toïa laïc ngay trung taâm Santa Barbara, chæ caùch caùc cöûa hieäu mua saém treân ñöôøng State Street vaø baõi bieån moät khoaûng ñi boä ngaén. Haøng ngaøy baïn seõ hoïc taäp trong toøa nhaø duyeân daùng vôùi lôùp hoïc roäng, phoøng khaùch daønh cho sinh vieân, vaø phoøng lab. Caù nhaân hoùa chöông trình hoïc cuûa baïn baèng nhöõng lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät, nhö vaên hoùa Myõ vaø phim aûnh, hoaëc tham gia lôùp lôùp luyeän thi Cambridge English, TOEFL vaø TOEIC.

Các lựa chọn chương trình

Các dịch vụ khác

• Khoùa chuyeân saâu • Khoùa toång quaùt • Khoùa luyeän thi: Cambridge English, TOEFL, TOEIC • Chöùng chæ naâng cao Anh ngöõ trong Giao tieáp quoác teá • Chöông trình hai, ba ñieåm ñeán • Naêm hoïc ña ngoân ngöõ • Khoùa thöïc taäp tình nguyeän (tham khaûo): Leã hoäi phim aûnh, Vaên phoøng ñòa phöông, Vaên phoøng Luaät sö Quaän, Beänh vieän Cottage, Caùc toå chöùc Phi chính phuû • L ôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): Tieáng Anh Thöông maïi, Vaên hoùa Myõ, Nhöõng söï kieän thôøi ñaïi, Vieát, Phaùt aâm, Vaên hoùa nhaïc Pop

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hoaëc 32 tieát/tuaàn (40 phuùt/ tieát) theo giaùo trình EF Efekta™ • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi taïi GÑBX (phoøng ñôn 39 USD/tuaàn) • Böõa saùng & toái töø thöù Hai-thöù Saùu vaø 3 böõa ngaøy cuoái tuaàn taïi GÑBX • Truy caäp Wi-Fi taïi tröôøng • Kieåm tra vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp vaøo trang My EF™ sau khi ghi danh (khoùa Anh ngöõ tröïc tuyeán trong thôøi gian 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình)

• Ñoùn saân bay 35USD/ Santa Barbara; 100USD/ Los Angeles • Ñöa ñoùn hai chieàu 70USD/ Santa Barbara; 200USD/ Los Angeles • Dòch vuï ghi danh ñaïi hoïc 450 USD

Phí chương trình (USD)

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn. Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,320

1,450

3

1,980

2,175

4

2,640

2,900

5

3,300

3,625

• Thi ñaáu boùng ñaù • CLB aâm nhaïc • Tieäc nöôùng baõi bieån • Tieäc treân taøu • Baùo EF Santa Barbara • Boùng chaøy Los Angeles NBA Lakers • Löôùt soùng • Boùng baàu duïc • Boùng roå

6

3,960

4,350

8

5,280

5,800

5,880

10

6,460

7,100

7,200

12

7,640

8,400

8,520

16

10,000

11,000

11,160

Dã ngoại

20

12,360

13,600

13,800

+1*

590

650

660

Hoạt động ngoại khóa

• San Francisco • Las Vegas • Hollywood • San Diego • Disneyland • Grand Canyon

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

Chöông trình

• Kyù tuùc xaù Tropicana: phoøng ba/ tö 165USD/ tuaàn, nhaø veä sinh chung, aên uoáng töï tuùc. • Kyù tuùc xaù Santa Catalina: phoøng ñoâi 270USD/ tuaàn, nhaø veä sinh chung, 2 böõa aên/ ngaøy

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

20.490 15.990 12.290

Chuyeân saâu

22.490 17.490 13.290

Giao tieáp Quoác teá

17.590

13.190

Ký túc xá Tropicana

www.ef.com

33


Atlanta www.ef.com/atlantayear

Chastain Park

EF International Language Center

Kingswood

Oglethorpe University

Mercer University in Atlanta

Brookhaven

Atlanta History Center

EF ATLANTA

Buckhead

Đặc điểm trường

The Miami Circle Museum of Contemporary Art of Georgia

• Naèm trong moät khuoân vieân rieâng cuûa vuøng Buckhead yeân bình. Emory University • Vaên hoùa mieàn Nam thaân thieän Atlanta Opera • Tieän nghi hieän ñaïi, lôùp hoïc Atlanta Botanical Garden Piedmont Park saùng suûa. Virginia-Highland Fernbank Museum • Gaàn Lenox Square vaø khu mua of Natural History Fox Theatre saém Phipps Plaza. Centennial Park Area Decatur• Deã daøng ñeán Midtown baèng taøu CNN Center ñieän ngaàm Atlanta University East Atlanta Village

EF Atlanta nằm trong khuôn viên của trường đại học Oglethorpe, trong khu dân cư cao cấp của Buckhead.

Nét duyên dáng miền Nam Khaùm phaù loøng meán khaùch cuûa Atlanta, thaønh phoá mang taàm côõ quoác teá coù toác ñoä phaùt trieån vöôït baäc vaø ñaõ trôû thaønh trung taâm thöông maïi, giaûi trí ôû phía Nam nöôùc Myõ. Tham quan truï sôû chính toaøn caàu cuûa Ñaøi CNN vaø Cocacola ñeå coù caùi nhìn toaøn caûnh veà hoaït ñoäng cuûa hoï hoaëc chieâm ngöôõng ñoäng vaät bieån hoang daõ taïi Georgia Aquarium. Daïo qua coâng vieân Piedmont ñeå rôøi khoûi söï hoái haû cuûa thaønh phoá, nôi toå chöùc caùc buoåi chieáu phim ngoaøi trôøi, caùc buoåi hoøa nhaïc vaø leã hoäi suoát muøa heø.

Khuoân vieân ñaày caây laù Moïi thöù ñang ñöôïc laøm noùng leân taïi Atlanta, nôi tröôøng môùi nhaát cuûa EF - EF Atlanta ñöôïc toïa laïc trong khuoân vieân ñaày caây laù cuûa tröôøng ñaïi hoïc Oglethorpe, gaàn khu daân cö cao caáp Buckhead. Kieán truùc Gothic vaø nhöõng toøa nhaø trang nghieâm vôùi nhöõng tieän nghi hieän ñaïi goàm phoøng khaùch daønh cho sinh vieân, thö vieän, phoøng labs vaø trang thieát bò theå thao cho baïn traûi nghieäm cuûa cuoäc soáng ñaïi hoïc. Sau giôø hoïc, cuøng baïn beø cuûa baïn ñeán nhöõng quaùn cafe vaø nhaø haøng gaân tröôøng

Các lựa chọn chương trình

Các dịch vụ khác

Khoùa chuyeân saâu Khoùa toång quaùt Khoùa luyeän thi: TOEFL, TOEIC, IELTS Chöùng chæ naâng cao Anh ngöõ trong giao tieáp quoác teá • Chöông trình hai, ba ñieåm ñeán • Naêm hoïc ña ngoân ngöõ • Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): Nhöõng vaán ñeà toaøn caàu, Phaùt aâm, Vaên hoùa Myõ, Giao tieáp thöông maïi • • • •

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hoaëc 32 tieát/tuaàn (40 phuùt\tieát) theo giaùo trình EF Efekta™ • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi taïi GÑBX (phoøng ñôn 39 USD/tuaàn) • Böõa saùng & toái töø thöù Hai-thöù Saùu vaø 3 böõa ngaøy cuoái tuaàn taïi GÑBX • Truy caäp Wi-Fi taïi tröôøng • Kieåm tra vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp vaøo trang My EF™ sau khi ghi danh (khoùa Anh ngöõ tröïc tuyeán trong thôøi gian 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình)

• Ñoùn saân bay khi ñeán 70 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu 140 USD • Dòch vuï ghi danh ñaïi hoïc 450 USD

Hoạt động ngoại khóa

• Ñi boä ñöôøng daøi vaø caém traïi • Xem phim • Ñi boä ngaém caûnh • Tieäc Karaoke • Mua saém ôû trung taâm outlet • Thi ñaáu boùng ñaù • Tröôït baêng, tröôït tuyeát vaø löôùt vaùn tuyeát (muøa ñoâng) • Boùng roå

Dã Ngoại

• Thaêm truï sôû chính CNN • Thaêm truï sôû chính Coca Cola • Thaêm caùc tröôøng ñaïi hoïc • Piedmont Park

Phí chương trình (USD)

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn. Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,290

1,450

3

1,935

2,175

4

2,580

2,900

5

3,225

3,625

6

3,870

4,350

8

5,160

5,800

5,880

10

6,320

7,100

7,200

12

7,480

8,400

8,520

16

9,800

11,000

11,160

20

12,120

13,600

13,800

580

650

660

+1*

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

Chöông trình

• Kyù tuùc xaù Ñaïi hoïc Oglethorpe: phoøng ñoâi 60 USD/ tuaàn, phoøng ñôn 235 USD/ tuaàn, Taát caû caùc böõa aên trong tuaàn.

KTX EF Atlanta

34

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

20.490 15.990 12.290

Chuyeân saâu

22.490 17.490 13.990

Döï bò Ñaïi hoïc

19.790

14.890

Chuyeån tieáp Ñaïi hoïc

36.690

27.190


Miami Beach www.ef.com/miamiyear

Miami Beach Golf Club

Miami Beach Drive

EF MIAMI BEACH

EF International Language Center

Mokai Lounge Bass Museum of Art Regal Cinemas

Miami Beach Botanical Garden Lincoln Road Mall

ArtCenter/South Florida Espanola Way Flamingo Park & Pool Washington Avenue

Atlantic Ocean Fashion District Ocean Drive South Beach Dive & Surf Center South Beach

Đặc điểm trường

• Vò trí tuyeät vôøi trong khu vöïc, gaàn caùc cöûa hieäu, nhaø haøng vaø cuoäc soáng veà ñeâm soâi ñoäng nhaát taïi Miami Beach • Ñoái dieän bieån vôùi kyù tuùc xaù trong khuoân vieân tröôøng. • Toøa nhaø mang phong caùch Art Deco • Hoà bôi vöøa môùi ñöôïc tu söûa • Phoøng hoïc vaø phoøng Lab hieän ñaïi

Bơi ở hồ bơi trong khuôn viên trường hoặc ở bãi biển - đều là sự lựa chọn của bạn tại EF Miami Beach, ngôi trường nằm ngay trước bãi biển đầy cát.

Sân chơi đô thị của Mỹ Miami laø thaønh phoá quyeán ruõ nôi caùc ngoâi sao ñieän aûnh vaø ca nhaïc ñeán ñeå taän höôûng aùnh naéng maët trôøi vaø nieàm vui baát taän taïi nhöõng baõi bieån vaø caâu laïc boä tuyeät vôøi nhaát. Hoøa mình vaøo phong caùch soáng cuûa Florida: gaëp gôõ baïn beø treân nhöõng baõi bieån caùt traéng hoaëc treân nhöõng leà ñöôøng loùt vaùn daønh cho vaùn tröôït soáng ñoäng nhieàu ngöôøi xem. Tham gia moïi moân theå thao töø laën bieån vôùi oáng thôû, tennis, golf, boùng chuyeàn baõi bieån vaø löôùt vaùn buoàm. Neám thöû aåm thöïc Cuba taïi Little Havana vaø baét caù töôi taïi Florida Keys.

Nhìn ra biển Toøa nhaø hieän ñaïi cuûa EF toïa laïc ngay taïi baõi bieån Miami Beach vôùi hoà bôi rieâng vaø taàm nhìn höôùng bieån. Caùc phoøng ñeàu coù nhaø veä sinh rieâng vaø maùy ñieàu hoøa. Phoøng khaùch daønh cho sinh vieân trang bò truyeàn hình caùp. Hoïc vieân coù theå keát noái internet khoâng daây töø moïi nôi trong toøa nhaø. Phoøng lab trang bò maùy tính maøn hình phaúng vaø iPad ñôøi môùi nhaát. Neáu baïn muoán taäp trung vaøo khoùa ngoân ngöõ ñeå phuïc vuï coâng vieäc sau naøy, haõy tham gia khoùa Anh ngöõ chuyeân ngaønh Du lòch, Khaùch saïn hoaëc Thöông maïi.

Các lựa chọn chương trình

Các dịch vụ khác

• • • • • • • •

Khoùa chuyeân saâu Khoùa toång quaùt Khoùa luyeän thi: Cambridge English, TOEFL Chöùng chæ naâng cao Anh ngöõ trong giao tieáp quoác teá Chöùng chæ naâng cao Anh ngöõ trong thöông maïi, du lòch vaø khaùch saïn Chöông trình hai, ba ñieåm ñeán Naêm hoïc ña ngoân ngöõ Khoùa thöïc taäp tình nguyeän (tham khaûo): Caùc hieäp hoäi Thöông Maïi, Miami Dade Transit, Baûo taøng treû em, Phoøng tröng baøy ngheä thuaät Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): AÂm nhaïc vaø ngheä thuaät, Thöông maïi, Marketing vaø du lòch

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hoaëc 32 tieát/ tuaàn (40 phuùt/ tieát) theo giaùo trình EF Efekta™ • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi taïi GÑBX (phoøng ñôn 39 USD/tuaàn) • Böõa saùng & toái töø thöù Hai-thöù Saùu vaø 3 böõa ngaøy cuoái tuaàn taïi GÑBX • Truy caäp Wi-Fi taïi tröôøng • Kieåm tra vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp vaøo trang My EF™ sau khi ghi danh (khoùa Anh ngöõ tröïc tuyeán trong thôøi gian 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình)

• Ñoùn saân bay khi ñeán 60 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu 120 USD • Dòch vuï ghi danh ñaïi hoïc 450 USD

Hoạt động ngoại khóa • • • •

Khieâu vuõ salsa • Xem phim Thi ñaáu boùng chuyeàn • Yoga Thi ñaáu Wii • CLB chaïy boä Arts & Crafts night

Dã ngoại

• Disney World • Florida Keys • Fort Lauderdale • Boat cruise • Bahamas • Everglades

Phí chương trình (USD)

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn. Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,430

1,550

3

2,145

2,325

4

2,860

3,100

5

3,575

3,875

6

4,290

4,650

8

5,720

6,200

6,280

10

7,000

7,600

7,700

12

8,280

9,000

9,120

16

10,840

11,800

11,960

20

13,400

14,600

14,800

+1*

640

700

710

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

Chöông trình

• Kyù tuùc xaù EF: phoøng ba, tö 80USD/ tuaàn, phoøng ñoâi 165 USD/ tuaàn, phoøng ñôn 275USD/tuaàn, 2 böõa aên/ ngaøy. • Kyù tuùc xaù Seagull: phoøng ñoâi 215 USD/ tuaàn; phoøng ñôn 565 USD/ tuaàn; aên uoáng töï tuùc

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

20.990 15.990 12.490

Chuyeân saâu

22.990 17.490 13.490

Giao tieáp Quoác teá

17.590

13.190

Anh ngöõ Chuyeân ngaønh

18.690

14.090

KTX EF Miami

www.ef.com

35


Los Angeles www.ef.com/layear

Venice Beach

Marina Del Rey Los Angeles Int’l Airport

EF International Language Center

Manhattan Beach

ArcLight Cinema

Đặc điểm trường

Murdock Stadium

• Caùch baõi bieån noåi tieáng daønh

Saint Rocke

South Bay cho löôùt soùng trong 5 phuùt Pavilion

• Toïa laïc trong moät khu vöïc an toaøn giöõa thaønh phoá lôùn • Gaàn Holywood Pacific Coast Highway • Nhöõng khoùa chuyeân ñeà ñaëc bieät EF LOS ANGELES Long Beachlieân quan ñeán lónh vöïc giaûi trí • Phong caùch soáng ñaëc tröng cuûa Palos Verdes Warner Grand mieàn Nam California Theater Pacific Ocean • Saân thöôïng ngoaøi trôøi vaø phoøng Cabrillo Marine taäp gym trong tröôøng Aquarium Redondo Beach

Columbia Park

EF Los Angeles nằm gần các khu phố mua sắm, các quán cafe, các điểm tham quan và các phương tiện giải trí về đêm.

Thành phố sành điệu bên bờ biển Vôùi aùnh maët trôøi baát taän vaø khí haäu oân hoøa, khu vöïc Redondo Beach cuûa Los Angeles mang ñeán moät khung caûnh lyù töôûng ñeå taän höôûng loái soáng California thoaûi maùi. Daønh thôøi gian ñeå ñaém mình döôùi aùnh naéng vaø löôùt soùng, khaùm phaù nhöõng nhaø haøng phong phuù hay tröôït xe doïc The Strand. Trung taâm thaønh phoá Los Angegles caùch tröôøng 30 phuùt cho baïn traûi nghieäm cuûa thaønh phoá lôùn. Cuoái tuaàn, ñeán Beverly Hill ñeå mua saém treân Rodeo Drive, thaêm Holywood hay UCLA, moät trong nhöõng ñaïi hoïc haøng ñaàu trong khu vöïc.

Học tập ở nơi giàu có và nổi tiếng Coøn caùch naøo toát hôn vieäc hoïc taïi EF Los Angeles ñeå hoaøn thieän tieáng Anh cuûa baïn, tröôøng chæ caùch baõi bieån 5 phuùt ñi boä. Laáy caûm höùng töø ngaønh coâng nghieäp giaûi trí noåi tieáng theá giôùi cuûa khu vöïc vaø taän duïng phoøng lab ña phöông tieän hieän ñaïi ñeå kích thích söï saùng taïo cuûa rieâng baïn. Vui chôi cuøng baïn hoïc ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi taïi saûnh daønh cho sinh vieân hay treân saân thöôïng naéng aám. EF Los Angeles seõ cung caáp cho baïn caùc lôùp hoïc chuyeân ñeà ña daïng töø lòch söû nhaïc Rock cho ñeán tieáng Anh daønh cho phoûng vaán.

Lựa chọn chương trình học

Các dịch vụ khác

Phí chương trình (USD)

• Ñoùn saân bay khi ñeán 45USD • Dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu 85USD • Dòch vuï ghi danh ñaïi hoïc 450USD

Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

• • • • • • • •

Khoùa chuyeân saâu Khoùa toång quaùt Khoùa luyeän thi: TOEFL, TOEIC Vaên baèng cao caáp Tieáng Anh daønh cho giao tieáp quoác teá Vaên baèng cao caáp tieáng Anh daønh cho Truyeàn thoâng vaø Ngheä thuaät Chöông trình 2-3 ñieåm ñeán Naêm hoïc ña ngoân ngöõ Khoùa thöïc taäp tình nguyeän (tham khaûo): -- Saûn xuaát phim, Marketing, -- Toå chöùc söï kieän, Du lòch, Thôøi trang Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): -- Phim Hollywood, Baùo chí, Phaùt thanh truyeàn hình, Tieáng Anh qua kòch ngheä, Vaên hoùa California, Noùi chuyeän tröôùc coâng chuùng

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hoaëc 32 tieát/tuaàn (40 phuùt/tieát) theo giaùo trình EF Efekta™ • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi taïi GÑBX (phoøng ñôn 39 USD/tuaàn) • Böõa saùng & toái töø thöù Hai-thöù Saùu vaø 3 böõa ngaøy cuoái tuaàn taïi GÑBX • Truy caäp Wi-Fi taïi tröôøng • Kieåm tra vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp vaøo trang My EF™ sau khi ghi danh (khoùa Anh ngöõ tröïc tuyeán trong thôøi gian 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình)

Hoạt động ngoại khóa

• Thi ñaáu boùng ñaù trong tröôøng • Tieäc treân baõi bieån • Ñi xe vaùn tröôït • Ñi xe ñaïp • Thi ñaáu boùng chuyeàn • Xem phim • Karaoke • Tieäc khieâu vuõ • Leã hoäi aåm thöïc quoác teá • CLB boùng roå

Dã ngoại

• Grand Canyon • San Francisco • Las Vegas • Disneyland • Hawaii • San Diego • Universal Studios

Luyeän thi

2

1,350

1,530

3

2,025

2,295

4

2,700

3,060

5

3,375

3,825

6

4,050

4,590

8

5,400

6,120

6,200

10

6,620

7,500

7,600

12

7,840

8,880

9,000

16

10,280

11,640

11,800

20

12,720

14,400

14,600

+1*

610

690

700

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

Chöông trình

• C aên hoä Biltmore: phoøng coù nhaø veä sinh rieâng trong caên hoä, phoøng ñoâi 255 USD/ tuaàn, phoøng ba, tö 65 USD/ tuaàn, aên uoáng töï tuùc.

KTX EF: Biltmore

36

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn.

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

21.790 16.990 12.990

Chuyeân saâu

23.790 18.490 13.990

Giao tieáp Quoác teá

18.590

13.990

Anh ngöõ Chuyeân ngaønh

19.690

14.790


San Francisco www.ef.com/sfyear

Alcatraz San Francisco Bay

EF International Language Center

Fisherman’s Wharf

Pier 39

Đặc điểm trường

• Naèm ôû trung taâm thaønh phoá gaàn Fishermans Wharf • Caùch Golden Gate Bridge, baõi EF SAN FRANCISCO bieån cuûa thaønh phoá vaø vuøng laân Lombard Street Chinatown caän moät khoaûng caùch ñi boä • Ñieåm ñoùn xe ñieän ngay ngoaøi The Fillmore Financial District tröôøng Julius Kahn Park • Tröôøng hieän ñaïi Union Square Grace Cathedral Coit Tower

Tröôøng naèm trong trung taâm nhìn ra caàu Golden Gate vaø Alcatraz, gaàn nhöõng ñieåm tham quan chính.

Hiện đại và lịch sử Chaøo möøng baïn ñeán vôùi trung taâm San Francisco nôi baïn coù theå taän höôûng söï nhoän nhòp cuûa thaønh phoá quoác teá vaø veû ñeïp cuûa Vöôøn quoác gia Golden Gate. Raát deã daøng ñeå taän duïng heát thôøi gian raõnh cuûa baïn, vì tröôøng EF chæ caùch nhöõng vuøng laân caän haáp daãn cuûa San Francisco nhö North Beach vaø Chinatown moät khoaûng caùch ñi boä. Tröôøng ñaïi hoïc Berkeley vaø Stanford cuõng raát gaàn. Cuoái tuaàn haõy ñeán thaêm nhaø tuø tröôùc ñaây ôû ñaûo Alcatraz hay ngaém caûnh doïc Ñaïi loä 1.

Học tập phong cách Tröôøng EF toïa laïc taïi khu vöïc Fishermans Wharf noåi tieáng cuûa San Francisco. Khu vöïc ñaày söùc soáng naøy laø nôi hoaøn haûo cho vieäc hoïc tieáng Anh, vaø vò trí trung taâm naøy naèm treân moät trong nhöõng tuyeán ñöôøng xe ñieän mang tính bieåu töôïng cuûa thaønh phoá. Duø baïn ñang hoïc khoùa luyeän TOEFL hay hoïc lôùp chuyeân ñeà veà tieáng Anh thöông maïi, vieäc hoïc cuûa baïn seõ ñöôïc naâng cao nhôø nhöõng trang thieát bò hieän ñaïi cuûa chuùng toâi. Tröôøng coù phoøng lab, keát noái internet khoâng daây vaø saûnh sinh vieân vôùi baøn bi-da, TV.

Các lựa chọn chương trình

Các dịch vụ khác

• Khoùa chuyeân saâu • Khoùa toång quaùt • Khoùa luyeän thi: Cambridge English, TOEFL, TOEIC • Vaên baèng cao caáp Anh ngöõ trong giao tieáp quoác teá • Vaên baèng cao caáp Anh ngöõ trong thöông maïi vaø tieáp thò tröïc tuyeán • Döï bò ñaïi hoïc (UFY) • Döï bò thaïc só vaø MBA • Chöông trình hai, ba ñieåm ñeán • Naêm hoïc ña ngoân ngöõ • Khoùa thöïc taäp tình nguyeän (tham khaûo): -- Du lòch, AÅm thöïc, Quaûn lyù coâng vieân, Thöông maïi quoác teá • Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): -- Kyõ naêng kinh doanh, Vaên hoùa Myõ, Moâi tröôøng vaø naêng löôïng

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hoaëc 32 tieát/tuaàn (40 phuùt/ tieát) theo giaùo trình EF Efekta™ • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi taïi GÑBX (phoøng ñôn 39 USD/tuaàn) • Böõa saùng & toái töø thöù Hai-thöù Saùu vaø 3 böõa ngaøy cuoái tuaàn taïi GÑBX • Truy caäp Wi-Fi taïi tröôøng • Kieåm tra vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp vaøo trang My EF™ sau khi ghi danh (khoùa Anh ngöõ tröïc tuyeán trong thôøi gian 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình)

• Ñoùn saân bay khi ñeán 65 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu 130 USD • Dòch vuï ghi danh ñaïi hoïc 450 USD

Hoạt động ngoại khóa • • • • • • •

Thi ñaáu boùng ñaù Coâng vieân quoác gia Golden Gate Tham döï leã hoäi nhaïc jazz Saên suùc vaät aên xaùc • Xem phim Ñeâm aåm thöïc Cali Löôùt soùng • Boùng chuyeàn Tieäc haøng tuaàn

Dã ngoại

• Los Angeles • Las Vegas • Santa Barbara • Disneyland • Napa Valley

Phí chương trình (USD)

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn. Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,330

1,490

3

1,995

2,235

4

2,660

2,980

5

3,325

3,725

6

3,990

4,470

8

5,320

5,960

6,040

10

6,520

7,300

7,400

12

7,720

8,640

8,760

16

10,120

11,320

11,480

20

12,520

14,000

14,200

600

670

680

+1*

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

Chöông trình

• HI-SF City Center: phoøng ñoâi 145 USD/tuaàn, phoøng ba/ tö 60 USD/ tuaàn, aên saùng nheï (töï tuùc caùc böõa aên khaùc trong ngaøy, coù cung caáp trong kyù tuùc xaù). • St. Charles: phoøng ñôn 160USD/ tuaàn, aên uoáng töï tuùc • The Hub: phoøng ñoâi 145USD/ tuaàn, goàm aên saùng

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

21.690 16.690 12.690

Chuyeân saâu

23.690 18.190 13.690

Giao tieáp Quoác teá

18.290

Anh ngöõ Chuyeân ngaønh

19.390

13.790 14.590

Döï bò Ñaïi hoïc

20.490

15.390

Döï bò Thaïc só & MBA

20.490

15.390

HI-SF City Center

www.ef.com

37


Seattle www.ef.com/seattleyear

Scenic Beach

State Park University of Washington

Olympic Seattle Asia National Art Museum Forest Space Needle Seattle Seattle University Public Library

Lake Cushman

Seattle

Mercer Island Seattle Tacoma Int’l Airport

Đặc điểm trường

• Toïa laïc taïi Olympia trong khuoân vieân cuûa tröôøng ñaïi hoïc kieåu Myõ Qwest Field an toaøn Point Defiance Park • Bao quanh bôûi nhöõng quaû nuùi, Shelton caùnh röøng vaø hoà nöôùc Harstine Island Tacoma Townhall • Hoà bôi trong nhaø vaø saân vaän EF SEATTLE SEATTLE EF Pacific Coast ñoäng trong khuoân vieân tröôøng Highway • Noåi tieáng veà hoïc thuaät Fort Lewis Evergreen State College Graham • Caùch Seattle moät giôø xe löûa Vashon Island

Auburn

EF International Language Center Với vị trí gần thành phố Seattle, trường EF tọa lạc trong khuôn viên của trường đại học công Evergreen State College tại Olympia, thủ phủ của tiểu bang Washington.

Phong cách sống ngoài trời năng động Tröôøng cuûa chuùng toâi naèm ngoaøi Seattle, cho baïn nhöõng traûi nghieäm toát nhaát cuûa hai thaønh phoá Taây Baéc Thaùi Bình Döông. Taïi Olympia, laø nhöõng saân khaáu aâm nhaïc tieân tieán, nhöõng tieäm caø pheâ vaø khu chôï noâng saûn. Ñeán coâng vieân Quoác gia Olympia hoaëc thöû taøi caâu caù hoài ôû caùc con soâng ñòa phöông. Khoaûng 1 giôø töø tröôøng, ôû Seattle, haõy khaùm phaù chôï Pike Place Market haøng traêm tuoåi, nôi daønh cho thöïc phaåm töôi soáng vaø nhöõng maøn trình dieãn ngoaøi trôøi. . Các lựa chọn chương trình • • • • • • •

Khoùa chuyeân saâu Khoùa toång quaùt Khoùa luyeän thi: TOEFL, TOEIC, IELTS Vaên baèng cao caáp tieáng Anh trong giao tieáp quoác teá Chöông trình hai, ba ñieåm ñeán Naêm hoïc ña ngoân ngöõ Khoùa thöïc taäp tình nguyeän (tham khaûo): -- Toå chöùc töø thieän United Way, CLB Sierra, Löïc löôïng ñaëc nhieäm Olympia AIDS, Ñaøi phaùt thanh KAOS Lôùp chuyeân ñeà (tham khaûo): -- Ma thuaät cuûa tieáng Anh, thaønh ngöõ, Nhöõng caâu chuyeän theá giôùi, Tranh luaän, Kyõ naêng vieát hoïc thuaät, Ngheä thuaät ña phöông tieän

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hoaëc 32 tieát/tuaàn (40 phuùt/ tieát) theo giaùo trình EF Efekta™ • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi taïi GÑBX (phoøng ñôn 39 USD/tuaàn) • Böõa saùng & toái töø thöù Hai-thöù Saùu vaø 3 böõa ngaøy cuoái tuaàn taïi GÑBX • Truy caäp Wi-Fi taïi tröôøng • Kieåm tra vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp vaøo trang My EF™ sau khi ghi danh (khoùa Anh ngöõ tröïc tuyeán trong thôøi gian 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình)

Trường nhỏ, trang thiết bị hiện đại Traûi nghieäm cuoäc soáng sinh vieân Myõ taïi tröôøng Evergreen State College, nôi EF seõ sôùm kyû nieäm 25 naêm giaûng daïy. Ñoäi nguõ giaûng vieân xuaát saéc vaø taän taâm cuûa tröôøng ñaõ thu huùt soá löôïng lôùn sinh vieân trôû laïi haøng naêm. Nhaø tröôøng trang bò nhöõng phöông tieän daønh cho theå thao, hoïc vieân coù theå thö giaõn trong hoà bôi, hoaëc trung taâm taäp luyeän leo nuùi, chôi tennis, taäp theå hình hoaëc ñaù boùng trong saân vaän ñoäng cuûa tröôøng. Các dịch vụ khác

• Ñoùn saân bay khi ñeán 110USD • Dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu 220USD • Dòch vuï ghi danh ñaïi hoïc 450USD

Hoạt động ngoại khóa • • • • • •

Leo daây thöøng • Cheøo thuyeàn Karaoke • Xem film Thaêm xöôûng saûn xuaát Boeing Boùng chaøy Seattle Mariners Xem caù voi • Caâu laïc boä nhieáp aûnh Caâu laïc boä leo nuùi

Dã ngoại

• Mt. Rainier • Portland • San Juan • Islands • Vancouver • Los Angeles

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn. Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

710 775 755

2

1,420 1,550

3

2,130 2,325

4

2,840 3,100

5

3,550 3,875

6

4,260 4,650

8

5,680 6,200 6,280

10

6,960 7,600 7,700

12

8,240 9,000 9,120

16

10,800 11,800 11,960

20

13,360 14,600 14,800

+1*

640

700 710

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

Chöông trình

• Kyù tuùc xaù ñaïi hoïc Evergreen: phoøng ñoâi 135USD/ tuaàn, phoøng ñôn 370USD/ tuaàn, taát caû caùc böõa aên töø thöù hai ñeán thöù saùu.

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

20.490 15.990 12.290

Chuyeân saâu

22.490 17.490 13.290

Cao ñaúng Keùp

KTX EF Seattle

38

Phí chương trình (USD)

17.990

13.490


Honolulu www.ef.com/honoluluyear

Honolulu Int’l Airport

Botanical Gardens Pacific University

Contemporary Museum University of Hawaii

Sand Island Recreation Area

EF HONOLULU

Đặc điểm trường

• Caùch baõi bieån Waikiki noåi tieáng chæ 3 phuùt ñi boä • Tröôøng coù taàm nhìn höôùng bieån • Toïa laïc taïi trung taâm, deã daøng Diamond Head ñi ñeán nhöõng ñieåm tham quan chaúng haïn Pearl Harbor, Lolani Pacific Ocean Palace vaø nuùi löûa • Khoâng khí quoác teá trong thieân ñöôøng nhieät ñôùi

Waikiki Beach

Kauai Oahu Molokai Maui EF HONOLULU

Hawaii

EF International Language Center

Bãi biển Waikiki nổi tiếng thế giới chỉ cách EF Honolulu 3 phút đi bộ.

Nắng ấm, lướt sóng và nhiều hơn thế "Aloha", chaøo möøng ñeán thieân ñöôøng Thaùi Bình Döông Honolulu vôùi nhöõng baõi bieån, khí haäu nhieät ñôùi vaø söï hieáu khaùch. Ñöôïc bieát ñeán nhö laø "Nôi hoäi tuï", quaàn ñaûo Oahu, nôi toïa laïc cuûa Honolulu, laø ngoâi nhaø cuûa nhöõng saéc daân töø nhieàu neàn vaên hoùa ña daïng vaø tính caùch noàng haäu noåi tieáng. Tham gia nhöõng böõa tieäc ñoäc ñaùo cuûa Hawaii ñeå xem vuõ ñieäu truyeàn thoáng hula. Hoïc löôùt soùng taïi baõi bieån Waikiki noåi tieáng hoaëc quay ngöôïc thôøi gian ñeán thaêm Lolani Palace loäng laãy.

Học tập ngay cạnh bãi biển Vôùi taàm nhìn höôùng bieån vaø cô sôû vaät chaát toát, bao goàm moät saûnh sinh vieân vaø phoøng lab, EF Honolulu cho baïn phong caùch hoïc taäp hieän ñaïi. Ñaëc bieät hôn caû, tröôøng chæ caùch baõi bieån Waikiki 3 phuùt ñi boä. Tìm hieåu theâm veà ñòa phöông vôùi nhöõng lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät veà xaõ hoäi vaø vaên hoùa Hawaii. Trong ngaøy, Ñieàu phoái vieân hoaït ñoäng ngoaïi khoùa cuûa EF seõ giuùp baïn taän duïng toái ña thôøi gian raõnh. Khi aùnh hoaøng hoân xuoáng, haõy cuøng baïn beø ñeán thö giaõn taïi moät trong nhöõng quaùn cafe caïnh bôø bieån

Các lựa chọn chương trình

Các dịch vụ khác

• • • • • • •

Khoùa chuyeân saâu Khoùa toång quaùt Khoùa luyeän thi: TOEFL, TOEIC, IELTS Vaên baèng cao caáp Anh ngöõ trong giao tieáp quoác teá Chöông trình hai, ba ñieåm ñeán Naêm hoïc ña ngoân ngöõ Khoùa thöïc taäp tình nguyeän (tham khaûo): -- Khaùch saïn vaø du lòch, Giaùo duïc, -- dòch vuï tình nguyeän vieân Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): -- Tieáng Anh Thöông maïi, Phim aûnh vaø truyeàn hình, Ñaøm thoaïi, Xaõ hoäi vaø vaên hoùa Hawaii

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hoaëc 32 tieát/tuaàn (40 phuùt/ tieát) theo giaùo trình EF Efekta™ • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi taïi GÑBX (phoøng ñôn 39 USD/tuaàn) • Böõa saùng & toái töø thöù Hai-thöù Saùu vaø 3 böõa ngaøy cuoái tuaàn taïi GÑBX • Truy caäp Wi-Fi taïi tröôøng • Kieåm tra vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp vaøo trang My EF™ sau khi ghi danh (khoùa Anh ngöõ tröïc tuyeán trong thôøi gian 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình)

• Ñoùn saân bay khi ñeán 80 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu 160 USD • Dòch vuï ghi danh ñaïi hoïc 450 USD

Hoạt động ngoại khóa

• Tieäc sinh vieân • Boùng chuyeàn baõi bieån • Löôùt soùng • Tennis • Tieäc nöôùng baõi bieån • Xem phim, chôi game • Karaoke • Boùng ñaù • Laën vôùi oång thôû • Khieâu vuõ Hula • Laøm voøng hoa • Hoïc ñaøn Ukulele • Ñi boä ñöôøng daøi

Dã ngoại

• Pearl Harbor • Hanauma Bay • Polynesian Cultural Center

Phí chương trình (USD)

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn. Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,320

1,490

3

1,980

2,235

4

2,640

2,980

5

3,300

3,725

6

3,960

4,470

8

5,280

5,960

6,040

10

6,460

7,300

7,400

12

7,640

8,640

8,760

16

10,000

11,320

11,480

20

12,360

14,000

14,200

590

670

680

+1*

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

Chöông trình

• Kyù tuùc xaù Ohia Student Suites: phoøng ba/ tö 55 USD/ tuaàn; phoøng ñoâi 140USD/ tuaàn, phoøng ñôn 225USD/ tuaàn, aên uoáng töï tuùc.

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

21.090 16.490 12.490

Chuyeân saâu

23.090 17.990 13.490

KTX EF: Ohia Student Suites

www.ef.com

39


Toronto www.ef.com/torontoyear

University of Toronto Harbour Village

Allan Gardens Ryerson University

Little Italy Art Gallery of Ontario

Eaton Centre

Đặc điểm trường

• Toøa nhaø roäng raõi vöøa ñöôïc xaây môùi Chinatown • Naèm ngay trung taâm giaûi trí Queen West thôøi thöôïng vôùi Museum of Contemporary Financial District Canadian Art nhieàu nhaø haùt, cöûa haøng, vaø Union Station quaùn cafe. Fashion District • Gaàn caùc ñieåm tham quan haáp EF TORONTO daãn bao goàm Harborfront vaø Liberty Village Niagara Falls Fort York CN Tower • Khu vöïc lyù töôûng cho sinh vieân • Nhieàu löïa choïn thöïc taäp Lake Ontario Ricoh Coliseum

Alexandra Park

City Hall

EF International Language Center Bạn sẽ được sống giữa cảnh quan và các điểm tham quan hấp dẫn của thành phố bên bờ hồ nổi tiếng.

Trung tâm Quốc tế của Canada Toronto laø thaønh phoá ñaúng caáp theá giôùi cho moïi thöù, töø caùc toøa nhaø cao choïc trôøi, ñaïi loä sang troïng ñeán quaùn cafe aám cuùng vaø phoøng tröng baøy ngheä thuaät. Haõy khaùm phaù khu giaûi trí hieän ñaïi Ontario Place vaø Harborfront. Mua saém ôû Eaton Center, khu thôøi trang outlet noåi tieáng hay trong khu chôï trôøi soâi noåi, nôi tröng baøy haøng loaït taùc phaåm cuûa hoïa só trong nöôùc. Buoåi toái, khieâu vuõ ��û caùc caâu laïc boä vaø hoøa mình vaøo khoâng khí soáng ñoäng cuûa nhöõng quaùn röôïu ñoâng ñuùc trong thaønh phoá.

Học tập trong thành phố phong cách EF naèm ngay trong trung taâm cuûa khu phoá mua saém thôøi thöôïng Queen West. Nhaø tröôøng chæ caùch caùc cöûa hieäu, raïp haùt, nhaø haøng, trung taâm theå thao vaøi phuùt vaø naèm ngay caïnh tröôøng Ñaïi hoïc Toronto - University of Toronto. Toøa nhaø ñaày aùnh saùng töï nhieân cuûa chuùng toâi coù moät saûnh sinh vieân tieän nghi. Tham gia Caâu laïc boä tình nguyeän vieân ñeå gaëp gôõ ngöôøi daân ñòa phöông, reøn luyeän tieáng Anh ñeå gaén boù hôn vôùi coäng ñoàng. Chuùng toâi coù nhöõng lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät töø Truyeàn thoâng ñeán Anh ngöõ thöông maïi.

Các lựa chọn chương trình

Các dịch vụ khác

• Khoùa chuyeân saâu • Khoùa toång quaùt • Khoùa luyeän thi: Cambrige English, TOEFL, IELTS • Vaên baèng cao caáp Anh ngöõ trong giao tieáp quoác teá • Chöông trình hai ba ñieåm ñeán • Naêm hoïc ña ngoân ngöõ • Khoùa thöïc taäp (tham khaûo): -- Thöông maïi, Khaùch saïn vaø Du lòch, -- Quaûn trò nhaân söï, Ngheä thuaät ña phöông tieän • Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): -- Nghe vaø noùi, Tieáng Anh thöông maïi, phaùt aâm, Töø vöïng vaø ngöõ phaùp, Cuïm ñoäng töø

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hoaëc 32 tieát/tuaàn (40 phuùt/ tieát) theo giaùo trình EF Efekta™ • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi taïi GÑBX (phoøng ñôn 39 USD/tuaàn) • Böõa saùng & toái töø thöù Hai-thöù Saùu vaø 3 böõa ngaøy cuoái tuaàn taïi GÑBX • Truy caäp Wi-Fi taïi tröôøng • Kieåm tra vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp vaøo trang My EF™ sau khi ghi danh (khoùa Anh ngöõ tröïc tuyeán trong thôøi gian 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình)

• Ñoùn saân bay khi ñeán 55 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu 110 USD • Dòch vuï ghi danh ñaïi hoïc 450 USD

Hoạt động ngoại khóa

• Chôi khuùc coân caàu treân Maple Leaf • Boùng chaøy Blue Jays • Caâu laïc boä baûn tin • Caâu laïc boä tình nguyeän vieân • Baûo taøng Hoaøng gia Ontario • Baûo taøng Bata Shoe • Xem phim • Xem thi ñaáu boùng ñaù • Tröôït tuyeát

Dã ngoại

• Queùbec • Niagara Falls • Ottawa • Algonquin Park • Montreùal • New York

Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,320

1,450

3

1,980

2,175

4

2,640

2,900

5

3,300

3,625

6

3,960

4,350

8

5,280

5,800

5,880

10

6,460

7,100

7,200

12

7,640

8,400

8,520

16

10,000

11,000

11,160

20

12,360

13,600

13,800

+1*

590

650

660

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình

• Canadiana Inn: phoøng ba, tö 55USD/ tuaàn, nhaø veä sinh chung, aên uoáng töï tuùc. • Primrose: phoøng ñôn (söû duïng chung phoøng khaùch & nhaø veä sinh 285USD/ tuaàn, aên uoáng töï tuùc. Nhaø beáp tieän nghi vaø phoøng taäp trong KTX. • Pitman Hall: phoøng ñôn 175USD/ tuaàn, aên uoáng töï tuùc KTX

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn.

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

40

Phí chương trình (USD)

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

21.490 16.490 12.490

Chuyeân saâu

23.490 17.990 13.490


Vancouver www.ef.com/vancouveryear

Totem Poles Park Second Beach Vancouver Water Airport English Bay Nelson Park Sunset Beach

Museum of Vancouver

Vancouver Art Gallery

Oppenheimer Park

Đặc điểm trường

EF VANCOUVER

• Toïa laïc treân moät trong nhöõng con ñöôøng chính cuûa trung taâm thaønh phoá vôùi nhieàu nhaø haøng vaø quaùn cafe. Gaàn Gastown, ñöôøng Robson vaø thaùc nöôùc • Vöøa ñöôïc naâng caáp môùi • Khu vöïc an toaøn cho sinh vieân

BC Place Stadium Vancouver Aquatic Center Science World Vancouver University of Pacific • Art & Design Central

Charleson Park

City Hall

EF International Language Center

Với quang cảnh thiên nhiên ngoạn mục, Vancouver hiện đại là một trong những thành phố nổi tiếng nhất khu vực Bắc Mỹ

Thủ phủ của vùng Thái Bình Dương Thaønh phoá caûng phong caùch cuûa Canada laø söï keát hôïp cuûa ñoâ thò quoác teá vôùi veû ñeïp thieân nhieân cuûa mieàn bieån phía Taây British Columbia. Ñeán caùc cöûa hieäu hoaëc quaùn cafe ôû Gastown hoaëc phoá Robson, hoäi nhaäp vaøo aâm thanh nhaïc soáng soâi ñoäng veà ñeâm hay vaøo quaùn microbrewery yeâu thích. Ñöôïc bao quanh bôûi nhöõng caûnh ñeïp thieân nhieân, baïn seõ coù raát nhieàu cô hoäi ñeå tröôït tuyeát, tröôït baêng vaø thöôûng ngoaïn nhöõng quaû nuùi laân caän hoaëc bôi loäi, ñi thuyeàn buoàm, löôùt vaùn ôû bôø bieån taïi Stanley Park.

Cơ sở vật chất hiện đại Toïa laïc ngay trung taâm giaûi trí vöøa ñöôïc naâng caáp vôùi nhöõng tieän nghi tuyeät vôøi cho baïn moâi tröôøng hoïc taäp hoaøn haûo. Thö giaûn trong saûnh sinh vieân, hoïc taäp ôû 2 phoøng labs roäng raõi hoaëc ñeán caùc quaùn cafe, nhaø haøng laân caän. Haõy chuaån bò cho töông lai cuûa baïn baèng caùch ghi danh theâm chöông trình thöïc taäp ñeå coù kinh nghieäm laøm vieäc quoác teá. Sau giôø hoïc, taän duïng lôïi theá cuûa vò trí thuaän tieän, ñeå ñeán thaêm nhöõng baûo taøng trong khu vöïc vaø deã daøng tieáp caän vôùi nhöõng phöông tieän giao thoâng coâng coäng.

Các lựa chọn chương trình

Các dịch vụ khác

• Khoùa chuyeân saâu • Khoùa toång quaùt • Khoùa luyeän thi: Cambrige English, TOEFL, IELTS • Vaên baèng cao caáp Anh ngöõ trong giao tieáp quoác teá • Chöông trình Döï bò ñaïi hoïc • Chöông trình hai ba ñieåm ñeán • Naêm hoïc ña ngoân ngöõ • Khoùa thöïc taäp (tham khaûo): -- Mount Seymour Marketing, Adbusters Media Foundation, West Trek Tours • Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): -- Nhöõng vaán ñeà toaøn caàu, Phaùt aâm, Vaên hoùa Cana

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hoaëc 32 tieát/tuaàn (40 phuùt/ tieát) theo giaùo trình EF Efekta™ • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi taïi GÑBX (phoøng ñôn 39 USD/tuaàn) • Böõa saùng & toái töø thöù Hai-thöù Saùu vaø 3 böõa ngaøy cuoái tuaàn taïi GÑBX • Truy caäp Wi-Fi taïi tröôøng • Kieåm tra vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp vaøo trang My EF™ sau khi ghi danh (khoùa Anh ngöõ tröïc tuyeán trong thôøi gian 6 thaùng sau khi keát thuùc chöông trình)

• Ñoùn saân bay khi ñeán 80 USD0 • Dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu 160 USD • Dòch vuï ghi danh ñaïi hoïc 450 USD

Hoạt động ngoại khóa

• Daõ ngoaïi vaø caém traïi • Xem phim • Ñi boä ngaém caûnh • Tieäc Karaoke • Mua saém • Xem thi ñaáu boùng ñaù • Tröôït tuyeát vaø tröôït baêng (vaøo muøa Ñoâng) • Chôi Khuùc coân caàu (muøa ñoâng vaø muøa xuaân)

Dã ngoại

• Seattle, USA • Canadian Rockies • Whistler • Victoria • Tofino, Vancouver Island • Portland, USA • Whale watching

Phí chương trình (USD)

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn. Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,420

1,550

3

2,130

2,325

4

2,840

3,100

5

3,550

3,875

6

4,260

4,650

8

5,680

6,200

6,280

10

6,960

7,600

7,700

12

8,240

9,000

9,120

16

10,800

11,800

11,960

20

13,360

14,600

14,800

+1*

640

700

710

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

Chöông trình

• Shaughnessy Village: phoøng ñôn coù nhaø veä sinh rieâng 275USD/ tuaàn. Chæ coù aên saùng. • Holiday Inn: phoøng ñoâi coù nhaø veä sinh 390 USD/ tuaàn, töï tuùc aên uoáng • Sandman Suites: phoøng ñoâi coù nhaø veä sinh 315 USD/ tuaàn, töï tuùc aên uoáng.

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

21.490 16.490 12.490

Chuyeân saâu

23.490 17.990 13.490

Giao tieáp Quoác teá

18.090

13.590

Cao ñaúng Keùp

18.490

13.890

Döï bò Ñaïi hoïc

20.290

15.290

KTX EF: Shaughnessy Village

www.ef.com

41


Brisbane www.ef.com/brisbaneyear

Suncorp Stadium

EF International Language Center

Central Station

City Hall

e

n ba

r State Library of Queensland

ve

Ri

B

Queen Street Mall

Queensland Art Gallery

ris

Museum of Brisbane

Đặc điểm trường

• Naèm trong khu vöïc daønh cho sinh vieân trong trung taâm thaønh phoá • Caùch Street Beach treân soâng Brisbane 5 phuùt ñi boä Queensland • Gaàn nhöõng ñieåm tham quan University of Technology noåi tieáng nhö South Bank, Vònh Moreton vaø the Gold Coast Queensland • Toøa nhaø coå kính Museum

Brisbane Convention Centre City Botanic Gardens

EF BRISBANE Davies Park

Musgrave Park West End

City Beach South Bank Parkland

EF Brisbane có mái hiên trên tầng thượng, cung cấp hệ thống điều hòa không khí, cơ sở vật chất hiện đại.

Thành phố bên sông đầy nắng ấm Laø thuû phuû cuûa tieåu bang aùnh maët trôøi Queensland, Brisbane laø ñòa ñieåm baùn nhieät ñôùi vôùi 245 ngaøy naéng trong naêm. Taän duïng lôïi theá naøy ñeå ra bieån hoaëc ñi boä, ñi thuyeàn hay xe maùy doïc soâng Brisbane.. Ñeán thaêm khu baûo toàn ñoäng vaät hoang daõ Lone Pine Koala ñeå taän maét xem koalas vaø kangaroos. Khi chieàu xuoáng, ñeán South bank ñeå tham gia nhöõng hoaït ñoäng vaên hoùa vaø giaûi trí, nhaûy salsa hoaëc xem moät maøn trình dieãn.

Ngôi trường với nghệ thuật tinh tế Lôùp hoïc roäng raõi trong toøa nhaø mang phong caùch coå ñieån cuûa chuùng toâi cho baïn baàu khoâng khí hoïc tieáng Anh hoaøn haûo. Tröôøng trang bò nhieàu maùy tính môùi, phoøng lab vaø internet khoâng daây. Giôø giaûi lao, haõy cuøng baïn beø thö giaõn trong saûnh sinh vieân hoaëc maùi hieân treân taàng thöôïng. Sinh vieân tham gia vaøo chöông trình thöïc taäp gaàn ñaây ñöôïc laøm vieäc ôû khu baûo toàn gioáng koala, heä thoáng khaùch saïn toaøn caàu vaø nhöõng coâng vieäc giuùp naâng cao kinh nghieäm baûn thaân khaùc.

Các lựa chọn chương trình

Các dịch vụ khác

• Khoùa chuyeân saâu • Khoùa toång quaùt • Khoùa luyeän thi: Cambridge English, TOEFL, TOEIC, IELTS • Vaên baèng cao caáp Anh ngöõ trong giao tieáp quoác teá • Chöông trình 2-3 ñieåm ñeán • Chöông trình ña ngoân ngöõ • Khoùa thöïc taäp (tham khaûo): -- Du lòch vaø khaùch saïn, Theå thao vaø giaûi trí, Baùn leû, Marketing, thöïc taäp taïi khu baûo toàn Lone Pine Koala Sanctuary, Hilton Brisbane, 3L Digital, Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Brisbane, Queensland • Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): -- Pheâ bình phim, tieáng Anh thöông maïi veà Nhöõng vaán ñeà toaøn caàu, kyõ naêng thuyeát trình

The EF International Language Center in Brisbane is registered and approved by ASQA.

42

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 32 tieát hoïc tieáng Anh/ tuaàn (40 phuùt/ tieát) vôùi heä thoáng giaûng daïy EF Efekta™ • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi nhaø baûn xöù (phoøng ñôn 39 USD/ tuaàn) • Caùc böõa aên saùng vaø toái töø thöù hai ñeán thöù saùu vaø taát caû caùc böõa aên vaøo cuoái tuaàn taïi gia ñình baûn xöù • Keát noái Internet khoâng daây taïi tröôøng • Kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp trang My EF™ töø khi ghi danh (Hoïc tieáng Anh mieãn phí 6 thaùng sau khi keát thuùc khoùa hoïc)

• Ñoùn saân bay khi ñeán 85 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn 2 chieàu 165 USD • Dòch vuï Ghi danh ñaïi hoïc 450 USD

Soá tuaàn

Toång quaùt Chuyeân saâu Luyeän thi 1,420 1,570

3

2,130 2,355

• Bôi vôùi oáng thôû • Ñaïp xe ñaïp • Tham quan vöôøn thöïc vaät • Khu baûo toàn Lone Pine Koala Sanctuary • Cheøo thuyeàn kayak treân soâng Brisbane • Caém traïi • Karaoke • Thaêm trieån laõm ngheä thuaät ñöông ñaïi • Laën bieån

4

2,840 3,140

5

3,550 3,925

6

4,260 4,710

8

5,680 6,280 6,360

10

6,960 7,700 7,800

12

8,240 9,120 9,240

16

11,960 12,120

Dã ngoại

20

14,800 15,000

Hoạt động ngoại khóa

• Moreton Island • Great Barrier Reef • Fraser Island • Gold Coast

+1*

710

720

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu muøa heø: 55 USD/tuaàn (thaùng 6 - thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn: Chöông trình

• Kyù tuùc xaù Urbanest: phoøng ñoâi vôùi nhaø veä sinh rieâng 105USD/tuaàn, phoøng ñôn coù nhaø veä sinh 185USD/tuaàn, aên uoáng töï tuùc. • Kyù tuùc xaù Uni Resort: phoøng ñôn coù nhaø veä sinh rieâng 125USD/tuaàn, aên uoáng töï tuùc.

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn. 2

Lựa chọn chỗ ở

The EF International Language Center in Brisbane is registered on CRICOS (provider code 02688B).

Phí chương trình (USD)

Chuyeân saâu

11 thaùng Nieân hoïc

Giao tieáp Quoác teá

KTX EF

Hoïc kyø

23.090 17.990 13.490 18.290

13.790


Sydney www.ef.com/sydneyyear

Harbour Bridge Sydney Opera House

EF International Language Center

Đặc điểm trường Observatory Park

Circular Quay

Museum of Contemporary Art

• Vò trí thuaän lôïi ngay trung taâm Government House thaønh phoá gaàn caùc khu mua

saém, nhaø haøng vaø bars • Caùch beán phaø Circular Quay 2 phuùt ñi boä, nôi ñeán caùc ñaûo xinh ñeïp • Caùch nhaø haùt Con soø Opera House chæ 5 phuùt ñi boä • Toøa nhaø coå ñieån vôùi noäi thaát hieän ñaïi • Khoâng khí thö giaõn, thaân thieän

Circular Quay Train Station

EF SYDNEY Museum of Sydney

Botanical Gardens

Wynyard Park

Tọa lạc tại trung tâm thành phố gần nhà hát Con sò Opera House nổi tiếng, EF Sydney có lớp học được trang bị hiện đại và cung cấp các khóa học đa dạng.

Trải nghiệm nước Úc từ A-Z Thaúng tieán ñeán Sydney, moät trong nhöõng thaønh phoá ly kyø nhaát theá giôùi. Khaùm phaù nhöõng baõi bieån xinh ñeïp nhö Manly vaø Bondi, nôi baïn coù theå löôùt soùng, ñi thuyeàn buoàm hoaëc duø löôïn. Ñeán di saûn thuoäc ñòa cuûa Sydney ñaày maøu saéc ôû Rock vaø khieâu vuõ trong nhöõng caâu laïc boä ñeâm ôû khu Oxford. Ngaém caûnh ñeïp ngoaïn muïc cuûa khu caûng vaø ñöôøng chaân trôøi, ñöôïc chaám phaù bôûi nhöõng caùnh buoàm traéng cuûa Nhaø haùt Con soø. Vaøo cuoái tuaàn, ñeán thaêm coâng vieân ñoäng vaät hoang daõ hoaëc Blue Mountains cuûa Katoomba.

Địa điểm trung tâm lý tưởng Tröôøng naèm raát gaàn Nhaø haùt Con soø Opera House vaø chæ caùch khu caûng saàm uaát 5 phuùt ñi boä. EF Sydney naèm trong toøa nhaø di saûn, vaø lôùp hoïc theo phong caùch hoaøi coå. Tuy nhieân phoøng lab ñöôïc trang bò iPads vaø maùy tính maøn hình phaúng hieän ñaïi vaø tröôøng coù trang bò internet khoâng daây. Naâng cao khoùa hoïc cuûa baïn vôùi chöông trình thöïc taäp hoaëc ghi danh vaøo chöông trình tieáng Anh chuyeân ngaønh Thöông maïi hoaëc Truyeàn thoâng quoác teá

Các lựa chọn chương trình

Các dịch vụ khác

• Khoùa chuyeân saâu • Khoùa toång quaùt • Khoùa luyeän thi: Cambridge English, TOEFL, TOEIC, IELTS • Tieáng Anh chuyeân ngaønh truyeàn thoâng quoác teá • Tieáng Anh chuyeân ngaønh thöông maïi • Döï bò Ñaïi hoïc • Döï bò Thaïc só vaø MBA • Chöông trình 2-3 ñieåm ñeán • Chöông trình ña ngoân ngöõ • Hoïc kyø ngoân ngöõ vaø 12 tuaàn thöïc taäp • Khoùa thöïc taäp (tham khaûo): -- Taronga Zoo, Allianz Insurance, North Shore Times • Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo)à: -- Caùc vaán ñeà ñöông ñaïi, Tieáng Anh thöông maïi öùng duïng

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 32 tieát hoïc tieáng Anh/ tuaàn (40 phuùt/ tieát) vôùi heä thoáng giaûng daïy EF Efekta™ cho chöông trình Döï bò Ñaïi hoïc, Döï bò Thaïc só vaø MBA. • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Caùc böõa aên saùng vaø toái töø thöù hai ñeán thöù saùu vaø taát caû caùc böõa aên vaøo cuoái tuaàn taïi gia ñình baûn xöù • Keát noái Internet khoâng daây taïi tröôøng • Kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp trang My EF™ töø khi ghi danh(Hoïc tieáng Anh mieãn phí 6 thaùng sau khi keát thuùc khoùa hoïc)

• Ñoùn saân bay khi ñeán 105 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn 2 chieàu 210 USD • Dòch vuï Ghi danh ñaïi hoïc 450 USD

Hoạt động ngoại khóa

Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu 2

1,390

Luyeän thi

1,530

3

2,085 2,295

4

2,780

3,060

5

3,475

3,825

6

4,170

4,590

8

5,560

6,120

6,200

10

6,820

7,500

7,600

Dã ngoại

12

8,080 8,880 9,000

• Blue Mountains • Melbourne • Canberra • Great Barrier Reef • Taronga Zoo • Uluru National Park

16

11,640

11,800

20

14,400

14,600

+1*

690

700

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu muøa heø: 55 USD/tuaàn (thaùng 6 - thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

The EF International Language Center in Sydney is registered on CRICOS (provider code 01070M).

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn.

• Du thuyeàn xem caù voi • Ñi röøng • Caém traïi löôùt soùng • Tieäc nöôùng baõi bieån • Tham quan Caàu caûng Sydney • Caâu laïc boä boùng ñaù • Thaùp Sydney • Mua saém • Thi ñaáu Karaoke

Chöông trình

• Kyù tuùc xaù Park Lodge: Phoøng ba, tö 80USD/ tuaàn; phoøng ñoâi 95USD/ tuaàn; phoøng ñôn 250USD/ tuaàn; coù nhaø veä sinh rieâng, aên uoáng töï tuùc. • Kyù tuùc xaù Urbanest: phoøng ñôn coù nhaø veä sinh rieâng 340 USD/ tuaàn, aên uoáng töï tuùc. The EF International Language Center in Sydney is registered and approved by ASQA.

Phí chương trình (USD)

Chuyeân saâu

KTX EF: Park Lodge

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

24.290 18.990 14.490

Giao tieáp Quoác teá

19.290

14.490

Anh ngöõ Chuyeân ngaønh

20.690

15.590

Döï bò Ñaïi hoïc

21.490

Döï bò Thaïc só & MBA

20.990

15.790

**Vui loøng lieân heä vôùi vaên phoøng EF Ñòa phöông ñeå bieát yeâu caàu veà visa

www.ef.com

43


Auckland www.ef.com/aucklandyear

Harbour Bridge

Auckland Harbour

EF International Language Center Đặc điểm trường

EF AUCKLAND Victoria Park Sky Tower

Cross Bay Park

Auckland Zoo Western Springs Stadium

High Street

Town Hall

Albert Park University of Auckland Auckland Domain

Karangahape Road

Auckland War Memorial Museum

• Vò trí trung taâm thaønh phoá, gaàn phoá Queen, vaø University of Auckland • Khu vöïc an toaøn cho sinh vieân caùch Trung taâm giaûi trí Wynyard Quarter moät quaõng ñi boä • Gaàn Bastion Point vaø Pou Kapua • Deã daøng ñi ñeán nhöõng baõi bieån hoang sô vaø nhöõng daõy nuùi phuû tuyeát traéng

EF Auckland tọa lạc cạnh phố Queen, trục đường chính của thành phố có các cửa hiệu, nhà hàng, và những phương tiện giải trí phổ biến khác cho sinh viên.

Thành phố của Những cánh buồm Laø ñoâ thò quoác teá lôùn nhaát New Zealand, veû ñeïp vaø söï hieáu khaùch cuûa Auckland seõ gaây aán töôïng vôùi baïn. Xuoáng phoá Queen ñeå ñeán nhöõng cöûa hieäu phong caùch vaø traûi nghieäm nhöõng hoaït ñoäng veà ñeâm soâi noåi vôùi aâm nhaïc vaø khieâu vuõ. Tham quan caûnh quan thieân nhieân tuyeät ñeïp; nhöõng baõi bieån hoang sô noåi tieáng vaø vuøng noâng thoân ñöôïc chaám phaù bôûi nhöõng ñaøn cöøu. Thaêm Pou Kapua, töôïng ñieâu khaéc cao nhaát ôû Maori vaø Thaùi Bình Döông ñeå hieåu veà vaên hoùa Maori ñoäc ñaùo

Địa điểm hoàn hảo cho học tập EF Auckland toïa laïc ôû vò trí thuaän lôïi ngay trung taâm, gaàn nhaø haøng vaø nhöõng cöûa hieäu, vaø naèm trong khu phoá ñaïi hoïc noåi tieáng. Baïn coù theå deã daøng ñeán tröôøng baèng phöông tieän coâng coäng, vaø phoá chính Queen Street chæ caùch tröôøng 2 phuùt ñi boä. Toøa nhaø ñöôïc trang bò ñieàu hoøa khoâng khí tieän nghi cuûa chuùng toâi coù internet khoâng daây vaø phoøng lab hieän ñaïi. Naâng cao vieäc hoïc cuûa baïn vôùi khoùa thöïc taäp hoaëc caùc khoùa luyeän thi caùc kyø thi quoác teá.

Các lựa chọn chương trình

Các dịch vụ khác

• Khoùa chuyeân saâu • Khoùa toång quaùt • Khoùa luyeän thi: Cambridge English, TOEFL, TOEIC, IELTS • Tieáng Anh cho ngaønh truyeàn thoâng quoác teá • Chöông trình ña ngoân ngöõ • Hoïc kyø ngoân ngöõ vaø 12 tuaàn thöïc taäp • Khoùa thöïc taäp (tham khaûo) -- Auckland City Council, Public Relations, Kelly Tarlton’s Undersea World, Club Physical Gym, Greenlane Veterinary Center • Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): -- Truyeàn thoâng hoïc, Vaên hoùa New Zealand, Tranh luaän vaø noùi chuyeän tröôùc coâng chuùng, Tieáng Anh thöông maïi, Taïp chí tröôøng

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 32 tieát hoïc tieáng Anh/ tuaàn (40 phuùt/ tieát) vôùi heä thoáng giaûng daïy EF Efekta™ • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi nhaø baûn xöù (phoøng ñôn traû theâm 39 USD/tuaàn) • Caùc böõa aên saùng vaø toái töø thöù hai ñeán thöù saùu vaø taát caû caùc böõa aên vaøo cuoái tuaàn taïi gia ñình baûn xöù • Keát noái Internet khoâng daây taïi tröôøng • Kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp trang My EF™ töø khi ghi danh (Hoïc tieáng Anh mieãn phí 6 thaùng sau khi keát thuùc khoùa hoïc)

• Ñoùn saân bay khi ñeán 55 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn 2 chieàu 110 USD Dòch vuï Ghi danh ñaïi hoïc 450 USD...

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn. Soá tuaàn

Toång quaùt

Chuyeân saâu Luyeän thi

2

1,310

1,460

3

1,965

2,190

• Ñi beø • Laën bieån vôùi bình khí • Hoïc löôùt soùng • CLB thuyeàn buoàm • Saên caù voi • Tröôït thaùc trong heûm nuùi • Tieäc nöôùng baõi bieån • Tieäc treân thuyeàn • CLB boùng ñaù • Kelly Tarltons Underwater World

4

2,620

2,920

5

3,275

3,650

6

3,930

4,380

8

5,240

5,840

5,960

10

6,420

7,160

7,300

12

7,600

8,480

8,640

Dã ngoại

16

9,960

11,120

11,320

20

12,320

13,760

14,000

Hoạt động ngoại khóa

• Wellington • Bay of Islands • Waitomo Caves • Great Barrier Island • Hobbiton

+1* 590 660 670 *Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu muøa heø: 55 USD/ tuaàn (thaùng 6 - thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

Chöông trình Chuyeân saâu

• Kyù tuùc xaù Waldorf: phoøng ñoâi 150USD/ tuaàn, phoøng ñôn 295USD/tuaàn, aên uoáng töï tuùc • Kyù tuùc xaù City Lodge: phoøng ôû coù nhaø veä sinh rieâng, phoøng ñoâi 60 USD/ tuaàn, phoøng ñôn 145 USD/tuaàn, aên uoáng töï tuùc The EF International Language Center in Auckland is registered and approved by NZQA 7560.

44

Phí chương trình (USD)

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

11 thaùng Nieân hoïc

Giao tieáp Quoác teá

KTX EF

Hoïc kyø

23.090 17.990 13.490 18.290

13.790


Singapore www.ef.com/singaporeyear

Little India Orchard Road Raffles

Great World City

Esplanade Theatre

Clarke Quay

Singapore Flyer Đặc

Pearl’s Hill City Park Chinatown College of Medicine

City Gallery

Tanjong Pagar Railway Station

Mount Faber Park

điểm trường

• Vò trí trung taâm • Gaàn bars, nhaø haøng thôøi thöôïng, Clark Quay, Boat Quay vaø Marina South Chinatown City Park • Toøa nhaø hieän ñaïi môùi xaây • Khu vöïc töï hoïc rieâng • Saân thöôïng ngoaøi trôøi roäng raõi

EF SINGAPORE

EF International Language Center

EF Singapore tọa lạc giữa Clarke Quay và Boat Quay nổi tiếng.

Cũ và mới hội nhập Bao goàm moät ñaûo chính vaø 63 ñaûo nhoû, Singapore laø thaønh phoá ñoäc ñaùo vôùi vaên hoùa, ngheä thuaät vaø aåm thöïc ña daïng. Ñoâ thò Ñoâng Nam AÙ traøn ñaày naêng löôïng naøy laø söï keát hôïp hoaøn haûo giöõa Ñoâng vaø Taây. Taûn boä xuoáng Orchard Road vôùi caùc trung taâm mua saém hoaëc ñi ñeán baõi bieån treân ñaûo Sentosa. Ngoài treân voøng quay quan saùt töø treân cao cuûa Singapore flyers, caûm nhaän veû ñeïp ñöôøng chaân trôøi cuûa thaønh phoá, nhìn thaáy vònh Marina loäng laãy hay nhöõng toøa nhaø choïc trôøi ñaày maøu saéc

Sống và học tập theo phong cách hiện đại EF Singapore laø moät toøa nhaø môùi xaây toïa laïc trong trung taâm thaønh phoá, chæ caùch nhöõng ñieåm tham quan cuûa Clarke Quay 5 phuùt. Nhöõng lôùp hoïc traøn ngaäp aùnh saùng thieân nhieân ñöôïc trang bò heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí, saûnh sinh vieân tieän nghi vaø saân thöôïng ngoaøi trôøi ñaày naéng. Naâng cao vieäc hoïc ngoân ngöõ vôùi nhöõng lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät veà Vaên hoùa theá giôùi hay Kyõ naêng vieát trong Thöông maïi. Sau giôø hoïc, thö giaõn vôùi caùc phöông tieän giaûi trí ôû tröôøng, boùng baøn, boùng ñaù baøn, vaø Nintendo Wii.

Các lựa chọn chương trình

Các dịch vụ khác

• • • • • • • •

Khoùa chuyeân saâu Khoùa toång quaùt Khoùa luyeän thi: TOEFL, TOEIC Tieáng Anh chuyeân ngaønh Truyeàn thoâng Quoác teá Döï bò Ñaïi hoïc Chöông trình hai, ba ñieåm ñeán Naêm hoïc ña ngoân ngöõ Khoùa thöïc taäp (tham khaûo) -- Marketing & PR, Media & Music, Sports Management Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): -- Thaønh ngöõ vaø tieáng loùng, Xaõ hoäi vaø Theå thao, Vaên hoùa theá giôùi

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hoaëc 32 tieát hoïc tieáng Anh/ tuaàn (40 phuùt/ tieát) vôùi heä thoáng giaûng daïy EF Efekta™ • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Keát noái Internet khoâng daây taïi tröôøng • Kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp trang My EF™ töø khi ghi danh (Hoïc tieáng Anh mieãn phí 6 thaùng sau khi keát thuùc khoùa hoïc)

• Ñoùn taïi saân bay khi ñeán 40 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu 80 USD • Dòch vuï ghi danh ñaïi hoïc 450 USD

Hoạt động ngoại khóa

Phí chương trình (USD)

Bao goàm hoïc phí, caùc böõa aên vaø ôû taïi GÑBX. Khai giaûng moãi thöù hai ñaàu tuaàn. Soá tuaàn Toång quaùt Chuyeân saâu

Luyeän thi

2

1,150 1,250

3

1,725

1,875

• Sôû thuù Singapore • Sôû thuù hoang daõ veà ñeâm • Theá giôùi nöôùc • Universal Studios • Ñaûo Sentosa • Orchard Road • Vöôøn thöïc vaät

4

2,300

2,500

5

2,875

3,125

6

3,450

3,750

8

4,600

5,000

Dã ngoại

10

5,640 6,120 6,220

12

6,680

7,240

16

8,760

9,480

9,640

20

10,840

11,720

11,920

+1*

520

560

570

• Singapore Zoo • Botanic Gardens • Sentosa Island • Fort Canning Hill

5,080 7,360

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu muøa heø: 55 USD/tuaàn (thaùng 6 - thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn:

Lựa chọn chỗ ở

The EF International Language Center in Singapore is accredited by the Council for Private Education.

• Vinga International: phoøng ñoâi 135 USD/ tuaàn, phoøng ba/ tö 75 USD/ tuaàn, phoøng ñôn 390 USD/ tuaàn, coù nhaø veä sinh rieâng trong phoøng, aên uoáng töï tuùc. • Caên hoä 6th Avenue: phoøng ba/ tö 45USD/ tuaàn, phoøng ñoâi 95USD/ tuaàn, phoøng ñôn 335USD/ tuaàn, nhaø veä sinh chung, aên uoáng töï tuùc. • Bunc, phoøng ba/tö 70USD/tuaàn, aên uoáng töï tuùc

Chöông trình

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

19.190 14.990 11.490

Chuyeân saâu

21.190 16.490 12.490

Döï bò Ñaïi hoïc

20.990

Khu caên hoä: 6th Avenue

www.ef.com

45


Beijing

Tokyo

www.ef.com/beijingyear

www.ef.com/tokyoyear

Tokyo Metropolitan Government Building

Olympic Park Olympic China Science Village and Technology Museum OL Stadium Pretty Shopping National National Mall Natatorium Stadium National Zoological Museum of China

North Star Shopping Mall

China Nationalities Museum

Tōgū Palace

China Sports Museum

National Museum of Modern Chinese Literature

Học tiếng Quan Thoại và khám phá những điểm đến văn hóa và lịch sử tại Bắc Kinh

Các lựa chọn chương trình • • • • •

Khoùa chuyeân saâu Khoùa toång quaùt Khoùa luyeän thi: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) Naêm hoïc ña ngoân ngöõ Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät tham khaûo: -- Ñoïc baùo, Thö phaùp, Voõ thuaät, Du lòch, Thöông maïi, AÅm thöïc, AÂm nhaïcá

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 23 hoaëc 28 tieát hoïc tieáng Quan thoaïi*/ tuaàn (45 phuùt/ tieát) • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñôn vôùi gia ñình baûn xöù • Caùc böõa aên saùng vaø toái töø thöù hai ñeán thöù saùu vaø taát caû caùc böõa aên vaøo cuoái tuaàn taïi gia ñình baûn xöù • Keát noái Internet khoâng daây taïi tröôøng • Kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp trang My EF™ töø khi ghi danh

46

Phí chương trình (USD)

Hoïc phí, phoøng ñoâi GÑBX, 2 böõa aên haøng ngaøy. Chöông trình khai giaûng moãi thöù Hai haøng tuaàn. Toång quaùt Chuyeân saâu Luyeän thi

2

1,210

1,360

3

1,815

2,040

4

2,420

2,720

5

3,025

3,400

6

3,630

4,080

8

4,840

5,440

5,520

10

5,920

6,660

6,760

12

7,000

7,880

8,000

16

9,160

10,320

10,480

20

11,320

12,760

12,960

+1*

540

610

620

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu muøa heø: 55 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Metropolitan Museum of Photography

Đỉnh núi Fuji tuyệt đẹp trên đường chân trời của Tokyo, tạo ra khung cảnh ấn tượng cho thành phố lớn nhất thế giới.

Đô thị đầy năng lượng Tokyo laø thaønh phoá ñaúng caáp quoác teá tuyeät ñeïp keát hôïp giöõa kieán truùc vaø coâng ngheä môùi nhaát vôùi caùc di saûn cuûa phöông Ñoâng truyeàn thoáng. Ñöôøng chaân trôøi hieän ñaïi cuûa Tokyo coù phoâng neàn laø nuùi Phuù só, vôùi ñoä cao 3,776m so vôùi thaønh phoá. Thaêm chôï caù nôi caù töôi ñöôïc ñaùnh baét seõ trôû thaønh moùn sushi ngon nhaát ñeå coù caûm nhaän veà Nhaät Baûn.

Phí chương trình (USD)

Các lựa chọn chương trình

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu muøa heø: 45 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Các dịch vụ khác

Chương trình bao gồm

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

19.190 14.990 11.490

Chuyeân saâu

21.190 16.490 12.490

• Ñoùn taïi saân bay khi ñeán 40 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn 2 chieàu 75 USD

Hoạt động ngoại khóa

• Ñi boä trong thaønh phoá • Thieân An Moân • Temple of Heaven • Töû Caám Thaønh • Leã hoäi Ñeøn loàng Trung Quoác • CLB ñaøm thoaïi • Karaoke • CLB Yoga

Dã ngoại

• Shanghai • Belhai • Vaïn lyù Tröôøng Thaønh • Drum Tower • Xi’an and the Terracotta Army

Lựa chọn chỗ ở

•K yù tuùc xaù Mandarin: phoøng ñoâi 180 USD/tuaàn, 14 böõa aên/ tuaàn. Caùch tröôøng EF 15 phuùt ñi boä. • Caên hoä EF: phoøng ñoâi 75USD/ tuaàn, phoøng ñôn 95USD/ tuaàn, aên uoáng töï tuùc.

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

Keio University

Tokyo Metropolitan Teien Art Museum Rainbow Bridge

• Vò trí trung taâm gaàn nhaø haøng, quaùn cafe, cöûa hieäu vaø Trung taâm troø chôi ñieän töû • Lôùp hoïc veà vaên hoùa, lòch söû, vaø phim aûnh Nhaät • Phöông tieän coâng coäng tieân tieán • Lôùp hoïc nhoû vaø cô hoäi gaëp gôõ, trao ñoåi vôùi sinh vieân Nhaät

*Phöông phaùp giaûng daïy vaø caáu truùc chöông trình seõ khaùc vôùi caùc tröôøng daïy tieáng Anh.

Chöông trình

Tokyo Tower

Roppongi Hills

Đặc điểm trường

• Khoùa chuyeân saâu • Khoùa toång quaùt • Khoùa luyeän thi: JLPT • Naêm hoïc ña ngoân ngöõ • Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): -- Chuïp aûnh, Xaõ hoäi vaø vaên hoùa Nhaät, Thöông maïi quoác teá

Chöông trình daøi haïn:

Mori Art Museum

University of Tokyo

• Vò trí trung taâm • Gaàn caùc ñieåm tham quan haáp daãn, Thieân An Moân, Töû Caám Thaønh, vaø Ñeàn thôø Trôøi • Sæ soá lôùp hoïc nhoû • Cô hoäi gaëp gôõ sinh vieân baûn ñòa

Soá tuaàn

EF TOKYO

Shibuya

Đặc điểm trường

Sự giao thoa của hai thế giới Ñöôïc bieát ñeán nhö thaønh phoá chuyeån ñoäng khoâng ngöøng, baïn seõ ngaïc nhieân vì nhöõng ñieàu töông phaûn giöõa quaù khöù vaø hieän taïi. Coù raát nhieàu hoaït ñoäng ñeå baïn löïa choïn - thaêm Töû Caám Thaønh, hay thö giaõn trong khu vöôøn thöôïng uyeån cuûa Beihai Park. Cuøng baïn môùi ñeán Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh cho traûi nghieäm ñaùng nhôù.

Seibu

Takeshita-Dori Watari Museum of Contemporary Art Yoyogi Park

EF BEIJING

Ruins of The Yuan Dynasty

Olympic Stadium

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hay 32 lôùp hoïc tieáng Nhaät/ tuaàn (40 phuùt/ tieát) • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi ôû gia ñình baûn xöù (phoøng ñôn vôùi phuï thu 39 USD/ tuaàn) hoaëc phoøng 3 taïi kyù tuùc xaù EF • Caùc böõa aên saùng vaø toái töø thöù hai ñeán thöù Saùu vaø taát caû caùc böõa aên cuoái tuaàn taïi gia ñình baûn xöù hoaëc kyù tuùc xaù • Keát noái Internet khoâng daây taïi tröôøng • Kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp trang My EF™ töø khi ghi danh

*Phöông phaùp giaûng daïy vaø caáu truùc chöông trình seõ khaùc vôùi caùc tröôøng daïy tieáng Anh.

Hoïc phí, phoøng ñoâi GÑBX, 2 böõa aên haøng ngaøy. Chöông trình khai giaûng moãi thöù Hai haøng tuaàn. Soá tuaàn

Toång quaùt Chuyeân saâu Luyeän thi

2

1,670

1,790

3

2,505

2,685

4

3,340

3,580

5

4,175

4,475

6

5,010

5,370

8

6,680

7,160

10

8,180

8,780

8,920

12

9,680

10,400

10,560

16

12,680

13,640

13,840

20

15,680

16,880

17,120

750

810

820

+1*

7,280

Chöông trình daøi haïn: Chöông trình

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

25.590 19.990 14.990

Chuyeân saâu

27.590 21.490 15.990

Các dịch vụ khác

• Dòch vuï ñoùn saân bay khi ñeán 175 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu 350 USD

Hoạt động ngoại khóa

• Ñi boä trong thaønh phoá • Tieäc haøng tuaàn • Nhöõng söï kieän theå thao trong vuøng • Chöông trình tình nguyeän vieân • CLB boùng ñaù • Xem phim

Dã ngoại

• Leo nuùi • Du thuyeàn tham quan ñaûo • Coâng vieân quoác gia Ogasawara • Baûo taøng quoác gia Tokyo • Ñaáu Sumo

Lựa chọn chỗ ở

• Comfort Tama Plaza: phoøng ñoâi 30USD/ tuaàn, phoøng ñôn 175USD/ tuaàn, aên uoáng töï tuùc.

Tokyo Bay


Paris

Rome

www.ef.com/parisyear

www.ef.com/romeyear Square des Batignolles

Museo Civico di Zoologia Villa Borghese

Sacré-Coeur

Place de Clichy

Piazza del Popolo

Montmartre

EF Centre International de Langue

Parc Monceau

Gare Saint-Lazare

Arc de Triomphe Champs-Élysées

EF PARIS

Avenue Montaigne Musée de Quai Branly

La Tour Eiffel

Castel Sant'Angelo

Vatican City

Grand Palais

Boulevard Haussmann

EF ROME

Basilica di San Pietro

Fontana di Trevi

Campo Marzio

Musée d'Orsay

Roma Termini

Pantheon

Piazza Navona

Jardin des Tuileries

Il Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II

Les Halles

Foro Romano

Le Louvre

Les Invalides

Museum of Contemporary Art of Rome

Piazza di Spagna

Isola Tiburtina

Notre Dame

Villa Doria Pamphili

Parc du Champs de Mars

Đặc điểm trường

Trastevere

Colosseo Circo Massimo

Đặc điểm trường

• Vò trí trung taâm ôû quaän 9 thôøi thöôïng • Gaàn caùc cöûa hieäu, cafe, baûo taøng vaø nhaø haùt • Gaàn nhöõng ñieåm tham quan noåi tieáng, Thaùp Eiffel, the Louvre, Sacreù Coeur vaø Arc de Triomphe • Thaân thieän vaø noàng haäu

• Caùch ga xe löûa chính moät quaõng ñi boä ngaén, gaàn nhaø haøng, quaùn cafe vaø cöûa hieäu • Gaàn nhöõng ñieåm tham quan noåi tieáng the Colosseum, Trevi Fountain, Spanish steps and the Vatican • Khoâng khí thaân thieän

EF Centro Linguistico Internazionale EF Paris tọa lạc trong một trong những quận thời trang nhất của thành phố, gần nhà hát và những cửa hiệu, nhà hàng sang trọng nhất.

Kinh đô Ánh sáng Daønh tình yeâu vôùi Thuû ñoâ nöôùc Phaùp, nhìn toaøn caûnh Paris töø thaùp Eiffel hay töø ñænh mang phong caùch Gothic cuûa Nhaø Thôø Ñöùc Baø. Taûn boä Ñaïi loä Champs Elysees, ngaïc nhieân tröôùc Arc de Triomph. Ñeå coù caùi nhìn khaùc veà Paris, ñi thuyeàn Bateaux Mouches Treân soâng Seine trong ñeâm traêng Các lựa chọn chương trình

Phí chương trình (USD)

Hoïc phí, phoøng ñoâi GÑBX, 2 böõa aên haøng ngaøy. Chöông trình khai giaûng moãi thöù Hai haøng tuaàn. Soá tuaàn

Toång quaùt Chuyeân saâu Luyeän thi

2

1,670

1,790

3

2,505

2,685

4

3,340

3,580

5

4,175

4,475

6

5,010

5,370

8

6,680

7,160

7,280

10

8,180

8,780

8,920

12

9,680

10,400

10,560

16

12,680

13,640

13,840

20

15,680

16,880

17,120

+1*

750

810

820

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu muøa heø: 50 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

• Khoùa chuyeân saâu • Khoùa toång quaùt • Khoùa luyeän thi: DELF, DALF, Certificat Europeùen de Langue Française • Khoùa hoïc hai ngoân ngöõ • Naêm hoïc ña ngoân ngöõ • Khoùa thöïc taäp (tham khaûo): -- Du lòch, Quaûn lyù Vaên hoùa, Catering • Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): Röôïu vaø aåm thöïc Phaùp, Vaên hoùa Paris, Kòch ngheä, Tieáng Phaùp thöông maïi

Chöông trình daøi haïn:

Chương trình bao gồm

• Ñoùn taïi saân bay khi ñeán 100 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu 195 USD

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26/ 32 lôùp hoïc tieáng Phaùp/ tuaàn (40 phuùt/ tieát) • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi ôû GDBXù (phoøng ñôn vôùi phuï thu 39 USD/ tuaàn) • Caùc böõa aên saùng, toái töø thöù Hai ñeán thöù Saùu vaø taát caû caùc böõa aên cuoái tuaàn taïi GDBX • Keát noái Internet khoâng daây taïi tröôøng

Chöông trình

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

25.590 19.990 14.990

Chuyeân saâu

27.590 21.490 15.990

• Kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp trang My EF™ töø khi ghi danh *Phöông phaùp giaûng daïy vaø caáu truùc chöông trình seõ khaùc vôùi caùc tröôøng daïy tieáng Anh.

Các dịch vụ khác

Hoạt động ngoại khóa

• Chateaux de la loire • Ñi daïo boä • Thaùp Eiffel • Xem phim • Mua saém • Baûo taøng Carnavalet • Ñeâm aåm thöïc Phaùp • CLB Boules

Dã Ngoại

• Disneyland Paris • Normandie • Nice • Versailles • Cannes • Bretagne

Lựa chọn chỗ ở

• KTX Geoffroy Marie: phoøng ba/tö 265 USD/ tuaàn. Phoøng ñoâi 310USD/tuaàn, goàm böõa saùng

Tòa nhà trang nghiêm của EF ở Rome được bao quanh bởi những điểm quan trọng nhất của thành phố, Bao gồm Piazza Navona, the Pantheon và the Piazza Venezia.

Thành phố vĩnh cửu Thöôøng ñöôïc ca ngôïi laø moät trong nhöõng thaønh phoá ñeïp nhaát theá giôùi, khoâng coù sinh vieân vaø du khaùch naøo khoâng yeâu Rome. Hoøa mình vôùi ngöôøi daân ñòa phöông trong khu vöïc boheminan cuûa Trastevere, ñi lang thang qua Piazza Navona, quaêng vaøi ñoàng xu vaøo ñaøi phun nöôùc Trevi caàu söï may maén. Các lựa chọn chương trình • • • • •

Khoùa chuyeân saâu Khoùa toång quaùt Khoùa luyeän thi: CILS, CELI, CLIDAS Naêm hoïc ña ngoân ngöõ Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): -- AÅm thöïc YÙ -- Lòch söû ngheä thuaät -- Tieáng YÙ thöông maïi -- Tieáng YÙ thoâng qua nhaø haùt -- Khaûo coå hoïc Roman

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hay 32 lôùp hoïc tieáng YÙ/ tuaàn (40 phuùt/ tieát) • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi ôû GDBX (phoøng ñôn phuï thu 39 USD/ tuaàn) • Caùc böõa aên saùng, toái töø thöù Hai - Saùu vaø taát caû caùc böõa aên cuoái tuaàn taïi GDBX • Keát noái Internet khoâng daây taïi tröôøng • Kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp

Phí chương trình (USD)

Hoïc phí, phoøng ñoâi GÑBX, 2 böõa aên haøng ngaøy. Chöông trình khai giaûng moãi thöù Hai haøng tuaàn. Soá tuaàn

Toång quaùt Chuyeân saâu Luyeän thi

2

1,510

1,630

3

2,265

2,445

4

3,020

3,260

5

3,775

4,075

6

4,530

4,890

8

6,040

6,520

6,600

10

7,400

7,980

8,080

12

8,760

9,440

9,560

16

11,480

12,360

12,520

20

14,200

15,280

15,480

+1*

680

730

740

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu muøa heø: 50 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn: Chöông trình

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

24.290 18.990 14.490

Chuyeân saâu

26.290 20.490 15.490

• Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp trang My EF™ töø khi ghi danh

*Phöông phaùp giaûng daïy vaø caáu truùc chöông trình seõ khaùc vôùi caùc tröôøng daïy tieáng Anh.

Các dịch vụ khác

• Ñoùn taïi saân bay khi ñeán 55 USD • Dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu 110 USD

Hoạt động ngoại khóa

• Ñi boä • Thaêm Colosseum • Thaêm Vatican • St. Peter’s Basilica • Ñeâm aåm thöïc YÙ • Xem phim • Ñi vaùn tröôït ôû Villa Borghese • CLB ñaù boùng • Xem nhaïc kòch YÙ

Dã Ngoại

• Pompeii • Sienna • San Giminiano • Pisa • Assisi • Orvieto

Lựa chọn chỗ ở

• KTX Villa Rosa: phoøng ñoâi 120 USD/tuaàn, phoøng ñôn 160 USD/ tuaàn. Nhaø veä sinh chung, coù aên saùng

www.ef.com

47


Munich

Barcelona

www.ef.com/munichyear

www.ef.com/barcelonayear

Siegestor Technical University of Munich Pinakothek der Moderne

EF Internationale Sprachschule

Sagrada Familia

EF BARCELONA Casa Milà

Haus der Kunst

Hofgarten

Universidad de Barcelona

Barcelona Sants Railway Station

Hofbräuhaus Oktoberfestmuseum

Parque de la Ciudadela

El Corte Inglés

EF MUNICH

Frauenkirche Marienplatz

Barri de Gracia

Casa Vicens

Museo Picasso

Barceloneta Beach

Museo de Historia de Cataluña

Maximilianeum

San Sebastián Beach Museo Nacional de Arte de Cataluña Fundación Joan Miró

Deutsches Museum Ostbanhof

Đặc điểm trường

Đặc điểm trường

• Toïa laïc trong khu vöïc tröôøng ñaï hoïc gaàn trung taâm thaønh phoá gaàn baûo taøng, nhaø haùt, cöûa hieåu vaø nhaø haøng • Toøa nhaø môùi ñöôïc truøng tu • Moâi tröôøng hoïc taäp thaân thieän

• Gaàn trung taâm thaønh phoá vaø baõi bieån • Caùc La Rambla, baûo taøng Picasso vaø Sagrada Família moät quaõng ñi boä ngaén • Toøa nhaø môùi, hieän ñaïi • Saân thöôïng ngoaøi trôøi roäng

EF Centro Internacional de Idiomas Nằm ở quận Lehel lịch sử, trường EF ở Munich được công nhận về chất lượng

Thaønh phoá soâi noåi Munich thöïc söï laø thaønh phoá ñaïi hoïc, nôi 100,000 sinh vieân Ñöùc ñang theo hoïc. Lòch söû 800 tuoåi vaø veû ñeïp cuûa thaønh phoá laø moâi tröôøng lyù töôûng cho sinh vieân traûi nghieäm truyeàn thoáng cuûa ngöôøi Ñöùc. Tham gia vaøo leã hoäi Octoberfest haøng naêm nôi ngöôøi daân thaønh phoá theå hieän tính caùch vui veû cuûa hoï. Các lựa chọn chương trình

• Khoùa chuyeân saâu • Khoùa toång quaùt • Khoùa luyeän thi: Zertifikat Deutsche (B1) B2-Prufung Zentrale Mittelstufenprufung (C1) • Naêm hoïc ña ngoân ngöõ • Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): -- Tieáng Ñöùc chuyeân ngaønh Du lòch, Phöông tieän truyeàn thoâng vaø phim aûnh, Tieáng Ñöùc trong thöông maïi, Lòch söû, Chính trò, Vaên hoïc, Phim aûnh Ñöùc

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hoa��c 32 tieát hoïc tieáng Ñöùc*/ tuaàn (40 phuùt/ tieát) • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi vôùi gia ñình baûn xöù • Caùc böõa aên saùng,toái töø thöù Hai - thöù Saùu vaø taát caû caùc böõa aên vaøo cuoái tuaàn taïi GDBXù • Keát noái Internet khoâng daây taïi tröôøng

48

Phí chương trình (USD)

Hoïc phí, phoøng ñoâi GÑBX, 2 böõa aên haøng ngaøy. Chöông trình khai giaûng moãi thöù Hai haøng tuaàn. Soá tuaàn

Toång quaùt Chuyeân saâu Luyeän thi

2

1,510

1,630

8

6,040

6,520

6,600

10

7,400

7,980

8,080

12

8,760

9,440

9,560

16

11,480

12,360

12,520

20

14,200

15,280

15,480

+1*

680

730

740

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu muøa heø: 50 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn: Chöông trình

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

25.590 19.990 14.990

Chuyeân saâu

27.590 21.490 15.990

• Kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp • Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF • Truy caäp trang My EF™ töø khi ghi danh

*Phöông phaùp giaûng daïy vaø caáu truùc chöông trình seõ khaùc vôùi caùc tröôøng daïy tieáng Anh..

Hoạt động ngoại khóa

• Du lòch thaønh phoá lòch söû • Thaêm nhaø haùt Opera • Kultfabrik • Thaêm nhaø maùy BMW • Thaêm phim tröôøng Bavaria • Thaêm Hofbrauhaus • Tieäc sinh vieân • Legoland vaø Europapark Rust

Dã ngoại

• Tröôït tuyeát treân nuùi Alps • Neuschwanstein Castle • Berlin • Salzburg • Prague

Lựa chọn chỗ ở

• Haus International: phoøng ba, tö 155USD/ tuaàn; phoøng ñoâi 225USD/tuaàn, phoøng ñôn 315 USD/ tuaàn. Nhaø veä sinh rieâng, coù aên saùng.

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

EF Barcelona có nội thất đẹp và sân thượng đầy nắng, hoàn hảo cho việc gặp gỡ bạn bè giữa những tiết học.

Tây Ban Nha hiện đại Thaønh phoá Ñòa Trung Haûi cuûa Taây Ban nha, Barcelona, coù vaên hoùa truyeàn thoáng haøng theá kyû hoøa troän vôùi ngheä thuaät tinh teá ñaõ cho ra ñôøi nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät vaø kieán truùc ñoäc ñaùo nhaát ôû quoác gia naøy. Khaùm phaù töôïng ñaøi sieâu thöïc Antoni Gaudí, bao goàm Sagrada Família cao choùt voùt vaø Parque Gell laäp dò. Các lựa chọn chương trình

• Khoùa chuyeân saâu • Khoùa toång quaùt • Khoùa luyeän thi: DELE, A-Level Spanish Exam, GCSE Spanish Exam • Chöông trình hai, ba ñieåm ñeán • Naêm hoïc ña ngoân ngöõ • Khoùa thöïc taäp (tham khaûo): -- Khaùch saïn Arc de la Rambla, Nhaø haøng CALVET 47, IDEOGRUP Publicity, Hoäi Chöõ Thaäp ñoû, Vieäc haønh chính • Lôùp chuyeân ñeà ñaëc bieät (tham khaûo): -- AÅm thöïc Taây Ban Nha, Photo composition Barcelona in 8mm (video), Theå thao TBN, Phenomenon, Barcelona & Its Artists

Chương trình bao gồm

• Leã chaøo ñoùn vaø ñònh höôùng • 26 hoaëc 32 tieát hoïc tieáng Taây Ban Nha*/ tuaàn (40 phuùt/ tieát) • Taøi lieäu hoïc taäp vaø phöông tieän truyeàn thoâng kyõ thuaät soá • Phoøng ñoâi vôùi gia ñình baûn xöù • Caùc böõa aên saùng vaø toái töø thöù hai ñeán thöù

Phí chương trình (USD)

Hoïc phí, phoøng ñoâi GÑBX, 2 böõa aên haøng ngaøy. Chöông trình khai giaûng moãi thöù Hai haøng tuaàn. Soá tuaàn

Toång quaùt Chuyeân saâu Luyeän thi

2

1,380

1,530

8

5,520

6,120

6,200

10

6,760

7,500

7,600

12

8,000

8,880

9,000

16

10,480

11,640

11,800

20

12,960

14,400

14,600

+1*

620

690

700

*Cho moãi tuaàn coäng theâm sau khoùa hoïc toái thieåu 20 tuaàn Phuï thu muøa heø: 50 USD/ tuaàn (Thaùng 6 - Thaùng 8)

Chöông trình daøi haïn: Chöông trình

11 thaùng Nieân hoïc

Hoïc kyø

Toång quaùt

23.690 18.490 13.990

Chuyeân saâu

25.690 19.990 14.990

• • • •

saùu vaø taát caû caùc böõa aên vaøo cuoái tuaàn taïi gia ñình baûn xöù Keát noái Internet khoâng daây taïi tröôøng Kieåm tra trình ñoä vaø theo doõi quaù trình hoïc taäp Baùo caùo hoïc taäp vaø baèng caáp cuûa EF Truy caäp trang My EF™ töø khi ghi danh

*Phöông phaùp giaûng daïy vaø caáu truùc chöông trình seõ khaùc vôùi caùc tröôøng daïy tieáng Anh.

Hoạt động ngoại khóa

• Hoaït ñoäng treân bieån • Boùng ñaù • Baûo taøng Picasso • Baûo taøng Dali • Sagrada Familia • Theå thao "Extreme Adventure" haøng thaùng • Hoïc naáu Tapas • Khieâu vuõ Flamenco • Xem phim

Dã ngoại • Madrid • Port Aventura • Isla Fantasia • Andorra • Costa Brava • Sitges • Montserrat • Sevilla • Ibiza

Lựa chọn chỗ ở

• Ana Ravell: phoøng ñôn 285 USD/ tuaàn. Nhaø veä sinh rieâng. 2 böõa aên/ ngaøy (thaùng 9 - thaùng 6), aên uoáng töï tuùc (thaùng 7- thaùng 8)


Một số chương trình khác Gaàn 50 naêm, EF ñaõ laøm cho theá giôùi trôû thaønh moät lôùp hoïc. Laø toå chöùc giaùo duïc quoác teá haøng ñaàu, EF cung caáp chöông trình hoïc cho moïi löùa tuoåi vaø trình ñoä chuyeân veà ñaøo taïo ngoân ngöõ, du lòch giaùo duïc, vaên baèng hoïc thuaät vaø trao ñoåi vaên hoùa. Du học hè

Học viện Quốc tế EF

Dự bị Đại học EF

Daønh cho löùa tuoåi töø 7 ñeán 18. Du lòch nöôùc ngoaøi theo nhoùm ñeán moät ñòa ñieåm toaøn caàu cuûa EF, laøm baïn vôùi hoïc vieân ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi. Keát hôïp nhöõng baøi hoïc ngoân ngöõ thoâng qua caùc hoaït ñoäng vôùi moät lòch trình caùc söï kieän, caùc hoaït ñoäng theå thao vaø daõ ngoaïi.

Chöông trình Trung hoïc Tö thuïc Quoác teá daønh cho hoïc sinh löùa tuoåi 14 - 19. Sau khi hoaøn taát Chöông trình taïi moät trong caùc Phaân vieän cuûa EF taïi Anh (Oxford, Torbay), Myõ (New York), hay Canada (Vancouver), hoïc sinh seõ ñöôïc nhaän baèng Tuù taøi Quoác teá IB hoaëc A-Level vaø ñöôïc nhaän vaøo caùc tröôøng Ñaïi hoïc danh tieáng nhaát theá giôùi.

Daønh cho ñoä tuoåi 16+, ñaûm baûo chuyeån tieáp vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc taïi caùc quoác gia noùi tieáng Anh vôùi chöông trình ñaøo taïo toaøn dieän bao goàm naâng cao Anh ngöõ kyõ naêng hoïc thuaät, hoaøn taát hoà sô ghi danh ñaïi hoïc.

www.ef.com/travel.

www.ef.com/universitypreparation

www.ef.com/academy

Du học ngôn ngữ ngắn hạn

Du hoïc Ngoân ngöõ

Văn bằng Anh ngữ Nâng cao

Daønh cho ñoái töôïng töø 16 tuoåi trôû leân. Hoïc ngoân ngöõ nhanh hôn ôû nöôùc ngoaøi taïi moät trong nhöõng tröôøng ngoân ngöõ quoác teá ñöôïc coâng nhaän cuûa EF. Choïn töø 7 ngoân ngöõ ôû 40 ñieåm ñeán. Khoùa hoïc khai giaûng thöù Hai haøng tuaàn. Keát quaû ñöôïc ñaûm baûo.

Daønh cho ñoái töôïng töø 16 tuoåi trôû leân. Keát hôïp hoïc ngoân ngöõ vôùi caùc moân hoïc thuaät ñeå thoâng thaïo ngoaïi ngöõ trong thôøi gian 6,9,11 thaùng, chuaån bò cho caùc kyø thi ngoân ngöõ quoác teá. Tích luõy kinh nghieäm laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi.

Daønh cho löùa tuoåi töø 18 trôû leân. Tích luõy kinh nghieäm vieäc laøm töø khoùa thöïc taäp vaø chuaån bò cho kyø thi ngoân ngöõ quoác teá.

www.ef.com/schools

www.ef.com/diploma

www.ef.com/study

Chương trình Ngôn ngữ dành cho Doanh nghiệp

Trường kinh doanh Quốc tế Hult

EF Englishtown

Giaûi phaùp ñaøo taïo ngoân ngöõ ñöôïc phaùt trieån rieâng cho doanh nghieäp vaø ngöôøi ñi laøm. Hoïc taïi tröôøng daïy tieáng Anh tröïc tuyeán toát nhaát hoaëc taïi caùc Hoïc vieän daønh cho doanh nhaân ôû nöôùc ngoaøi.

Chuaån bò cho ngheà nghieäp töông lai taïi tröôøng kinh doanh quoác teá ñaàu tieân treân toaøn caàu. Ñöôïc xeáp haïng cao bôûi Thôøi baùo Kinh teá vaø Taøi Chính Economist and Financial Times, Hult ñaøo taïo chöông trình cöû nhaân, Thaïc só vaø moät naêm Thaïc só Quaûn trò Kinh doanh.

Hoïc tieáng Anh taïi tröôøng ngoân ngöõ tröïc tuyeán lôùn nhaát theá giôùi. Nhöõng baøi hoïc tröïc tieáp vôùi giaùo vieân tröïc tuyeán 24/24 ôû moïi trình ñoä. Nhaän ñöôïc chöùng chæ ñaïi hoïc Nhaän chöùng chæ ñöôïc caùc tröôøng ñaïi hoïc coâng nhaän theo toác ñoä cuûa rieâng baïn.

www.hult.edu.

www.englishtown.com

www.ef.com

Trường Kinh doanh Quốc tế Hult Hoäi nhaäp theá giôùi vôùi chöông trình MBA, thaïc só, vaø cöû nhaân haøng ñaàu theá giôùi Tröôøng Kinh doanh toaøn caàu duy nhaát treân theá giôùi Hult coù 5 ñieåm tröôøng treân theá giôùi ôû Boston, San Francisco, Luaân Ñoân, Dubai vaø Thöôïng Haûi. Ñöôïc xeáp haïng trong 1% nhöõng tröôøng Kinh doanh toát nhaát treân toaøn caàu, Hult ñaøo taïo chöông trình ñaïi hoïc vaø sau ñaïi hoïc cho ngöôøi ñi laøm vaø caùc caáp quaûn lyù.

ñaúng caáp quoác teá, chöông trình Hult nhaän ñöôïc nhöõng thöù haïng cao nhaát, trong ñoù coù vò trí thöù 1 daønh cho kinh nghieäm quoác teá trong baûng xeáp haïng 100 tröôøng Kinh doanh haøng ñaàu cuûa Thôøi baùo Taøi chính Financial Times, vui loøng göûi mail ñeán: undergraduate@hult.edu ñeå coù thoâng tin chi tieát.

Baïn ñang tìm kieám moät chöông trình Ñaïi hoïc? Laáy baèng cöû nhaân Thöông maïi Quoác teá ñöôïc coâng nhaän ôû Myõ taïi tröôøng Hult ôû Luaân Ñoân. Ñöôïc giaûng daïy bôûi nhöõng giaûng vieân

Ñaåy nhanh söï nghieäp cuûa baïn Baét ñaàu ngay ngheà nghieäp cuûa baïn sau moät naêm Thaïc só Kinh doanh quoác teá, Taøi chính, Tieáp thò ñieän töû hay Doanh nghieäp xaõ hoäi. Neáu baïn ñaõ coù kinh nghieäm

3 naêm laøm vieäc trong lónh vöïc kinh doanh, baïn coù theå ghi danh vaøo chöông trình moät naêm Thaïc só Quaûn trò kinh doanh MBA. Taän duïng chöông trình luaân phieân ñòa ñieåm cuûa Hult ñeå hoïc taïi ba trong naêm ñieåm tröôøng taïi Boston, San Francisco, Luaân Ñoân, Dubai, hay Thöôïng Haûi. Ñeå coù theâm thoâng tin chi tieát, vui loøng lieân laïc ñòa chæ email postgraduate@hult.edu.

www.ef.com

49


Ñieàu khoaûn & Ñieàu kieän tham gia chöông trình 1. Ñoái töôïng Caùc chöông trình daønh cho hoïc sinh töø 16 tuoåi trôû leân tính töø thôøi ñieåm khoùa hoïc baét ñaàu. 2. Saép xeáp chuyeán ñi EF luoân hoã trôï baïn saép xeáp cho chuyeán ñi. Vui loøng xem ngaøy khai giaûng caùc khoùa hoïc töø trang 20-48 ñeå xaùc ñònh khi naøo baïn caàn chuaån bò khôûi haønh hoaëc khi naøo baïn seõ veà nöôùc sau khi hoaøn taát khoùa hoïc. EF coù theå yeâu caàu baïn ñeán sôùm hoaëc treå hôn 2 ngaøy so vôùi ngaøy nhaäp hoïc ñöôïc ghi trong cuoán taøi lieäu chöông trình naøy. Vui loøng lieân heä vôùi vaên phoøng chuùng toâi ñeå bieát theâm thoâng tin. 3. Theå leä ghi danh Sinh vieân ñieàn Ñôn Ghi danh vaø gôûi qua ñöôøng böu ñieän, hoaëc ñeán tröïc tieáp taïi Vaên phoøng EF hoaëc caùc Ñaïi lyù tuyeån sinh cho EF cuøng vôùi caùc chi phí sau: - Phí Ghi danh khoâng hoaøn laïi (baét buoäc): 300 USD - Phí baûo hieåm huûy chöông trình (neáu choïn): 150 USD - Ñaët coïc: 10.000.000VND (möôøi trieäu ñoàng Vieät Nam) ñoái vôùi khoùa hoïc töø 1-4 tuaàn. 20.000.000VND (hai möôi trieäu ñoàng Vieät Nam) ñoái vôùi khoùa hoïc töø 5-8 tuaàn 40.000.000VND (boán möôi trieäu ñoàng Vieät Nam) ñoái vôùi khoùa hoïc töø 9 tuaàn trôû leân. Tieàn ñaët coïc seõ ñöôïc hoaøn laïi trong voøng 3 tuaàn sau khi tröôøng EF nhaän ñöôïc toaøn boä chi phí chöông trình maø sinh vieân thanh toaùn vaøo taøi khoaûn ôû nöôùc ngoaøi. Phí ñaët coïc khoâng ñöôïc hoaøn traû trong tröôøng hôïp sinh vieân ghi danh nhieàu hôn 1 khoùa hoïc vaø muoán huûy khoùa thöù 2 sau khi ñaõ ñöôïc caáp visa. Löu yù: Neáu ghi danh trong voøng 30 ngaøy tröôùc ngaøy khai giaûng, sinh vieân coù theå ñöôïc yeâu caàu ñoùng theâm phí chuyeån phaùt nhanh khoâng hoaøn laïi (80USD) Cha meï hoaëc ngöôøi giaùm hoä cuûa hoïc sinh döôùi 18 tuoåi phaûi kyù vaøo Ñôn UÛy quyeàn Y teá (Medical Release Waiver). 4. Thôøi khoùa bieåu Caùc lôùp hoïc ñöôïc cung caáp taïi taát caû caùc ñieåm tröôøng cuûa EF ñeàu theo moät ñònh daïng thôøi khoùa bieåu caùc ngaøy trong tuaàn töø 8:00 ñeán 20:00. Taïi moät soá ñieåm tröôøng, caùc lôùp hoïc coù theå dieãn ra vaøo cuoái tuaàn. Thôøi löôïng laø 40 phuùt/ tieát. Caùc khoùa ngaén hanï: khai giaûng Thöù Hai haøng tuaàn. Caùc khoùa daøi haïn: khai giaûng theo kyø nhaäp hoïc beân döôùi: Ngaøy khai giaûng.....Haïn choùt huûy.........Ngaøy keát thuùc chöông trình Chöông trình 1 nieân hoïc 06/01/2014.............07/03/2014 ................ 15/08/2014 14/04/2014.............06/06/2014 ................ 28/11/2014 16/06/2014.............22/08/2014 ................ 13/02/2015 08/09/2014.............2/12/2014 .................. 15/05/2015 05/01/2015.............06/03/2015 ................ 14/08/2015 13/04/2015.............05/06/2015 ................ 27/11/2015 Chöông trình 1 hoïc kyø 06/01/2014.............07/03/2014 ................ 06/06/2014 14/04/2014.............06/06/2014 ................ 05/09/2014 16/06/2014.............22/08/2014 ................ 14/11/2014 08/09/2014.............12/12/2014 ................ 20/02/2014 05/01/2015.............06/03/2015 ................. 05/062014 13/04/2015.............05/06/2015 ................ 04/09/2014 Chöông trình 11 thaùng 06/01/2014.............07/03/2014 ................ 14/11/2014 14/04/2014.............06/06/2014 ................ 13/02/2015 16/06/2014.............22/08/2014 ................ 01/05/2015 08/09/2014.............12/12/2014 ................ 31/07/2015 05/01/2015.............06/03/2015 ................ 13/11/2015 13/04/2015.............05/06/2015 ................ 04/09/2015 Choã ôû ñöôïc saép xeáp cho sinh vieân 1 ngaøy tröôùc khi khoùa hoïc baét ñaàu, 1 tuaàn ñöôïc tính töø Chuû Nhaät ñeán thöù Baûy. Vui loøng saép xeáp chuyeán ñi cuûa baïn vaøo nhöõng ngaøy naøy, neáu ñeán sôùm hôn hoaëc treå hôn sinh vieân ñöôïc yeâu ñoùng theâm phí. 5. Caùc kyø nghæ Caùc kyø nghæ seõ khaùc nhau theo töøng chöông trình hoaëc ñieåm tröôøng. - Ñoái vôùi chöông trình khai giaûng thaùng 1 hoaëc thaùng 4 seõ coù 2 kyø nghæ, moãi kyø nghæ töø 1 ñeán 2 tuaàn. - Ñoái vôùi chöông trình khai giaûng thaùng 6 seõ coù kyø nghæ muøa thu 1 tuaàn vaø kyø nghæ Giaùng sinh 3 tuaàn. - Ñoái vôùi chöông trình khai giaûng thaùng 9 seõ coù kyø nghæ Giaùng sinh 3 tuaàn vaø kyø nghæ muøa xuaân 1 tuaàn Vui loøng lieân heä Vaên phoøng EF Vieät Nam ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát. Choã ôû vaãn ñöôïc cung caáp trong caùc kyø nghæ leã, vì vaäy baïn coù theå löïa choïn: a) ÔÛ taïi Gia ñình baûn xöù hoaëc KTX tröôøng b) Tham gia caùc hoaït ñoäng tham quan do tröôøng EF toå chöùc vôùi chi phí caù nhaân cuûa baïn. c) Töï saép xeáp ñi du lòch baèng chi phí cuûa baïn. 6. Phí chöông trình bao goàm: - Hoïc phí - Phoøng ñoâi taïi gia ñình baûn xöù (hai böõa aên/ ngaøy) - Wifi taïi tröôøng EF - Phöông tieän truyeàn thoâng vaø taøi lieäu hoïc taäp - Kieåm tra trình ñoä vaø caùc kyø kieåm tra trong khoùa hoïc - Chöùng chæ hoaøn taát khoùa hoïc vaø baûng ñieåm cuûa EF - Truy caäp vaøo trang MyEF sau khi ghi danh - Hoïc tröïc tuyeán treân iLab töø 3 ñeán 6 thaùng (tuøy chöông trình) Ñeå bieát theâm thoâng tin, vui loøng xem chi tieát ôû töøng ñieåm tröôøng töø trang 20 - 48. Caùc böõa aên vaø choã ôû khaùc nhau taïi töøng ñieåm tröôøng hoaëc kyù tuùc xaù. Ghi chuù: Hoïc vieân döï ñònh tham gia kyø thi Cambridge vaøo thaùng 6 seõ caàn ôû theâm 2 tuaàn sau khoùa hoïc, vì theà hoïc vieân seõ phaûi ñoùng theâm phuï phí. Ñeå coù ñaày ñuû thoâng tin, vui loøng lieân heä Vaên phoøng EF taïi Vieät Nam.

50

7. Phí chöông trình khoâng bao goàm: -P hí Ghi danh - Saùch -V eù maùy bay -Ñ öa, ñoùn saân bay -P hí söû duïng Internet/Wi-Fi taïi Gia ñình baûn xöù hoaëc KTX (Maïng internet coù theå khoâng coù taïi GÑBX hoaëc KTX) -C aùc böõa aên ngoaøi chöông trình -P höông tieän ñi laïi taïi nöôùc ngoaøi -H oaït ñoäng ngoaïi khoùa hoaëc tham quan -B aûo hieåm Du lòch vaø Y teá -P hí söû duïng thanh toaùn baèng theû tín duïng hoaëc phí chuyeån tieàn ngaân haøng taïi Vieät Nam vaø nöôùc ngoaøi - Leä phí thi caùc kyø thi TOEFL, Cambridge English... - Hoïc vôùi giaùo vieân höôùng daãn rieâng tröïc tuyeán 8. Saùch vaø taøi lieäu hoïc taäp Taát caû hoïc vieân ñeàu phaûi mua taøi lieäu caàn thieát cho khoùa hoïc theo giaùo trình giaûng daïy cuûa EF. Giaù tieàn saùch vaø taøi lieäu seõ khaùc nhau tuøy theo ñoä daøi khoùa hoïc vaø quoác gia maø hoïc sinh choïn hoïc. Caùc khoùa Anh ngöõ ngaén haïn Töø 1-6 tuaàn.......................................................45USD Töø 7-12 tuaàn.....................................................85USD Töø 13-18 tuaàn.................................................125USD Anh ngöõ Kinh doanh...............................20USD/cuoán Saùch luyeän thi.........................................30USD/cuoán (neáu khoâng hoïc khoùa luyeän thi) Caùc khoùa ngaén haïn ngoân ngöõ khaùc Töø 1-9 tuaàn.......................................................75USD Töø 10-18 tuaàn.................................................145USD Töø 19-27 tuaàn.................................................195USD Caùc chöông trình daøi haïn (USD) Anh ngöõ Hoïc thuaät / Cao ñaúng Keùp (USD) 145 (hoïc kyø) / 195 (nieân hoïc) / 260 (11 thaùng) Döï bò Ñaïi hoïc / Döï bò Thaïc só & MBA / Cao ñaúng QTKD 230 (hoïc kyø) / 345 (nieân hoïc) / 460 (11 thaùng) Chöông trình Chuyeån tieáp Ñaïi hoïc 150 (1 kyø) / 200 (2 kyø) / 300 (3 kyø) 9. Chöông trình thöïc taäp hoaëc tình nguyeän vieân Chöông trình thöïc taäp hoaëc Tình nguyeän vieân ñöôïc cung caáp ôû moïi ñòa ñieåm ngoaïi tröø Baéc Kinh, Thöôïng Haûi, Munich vaø Rome vôùi khoaûn phuï phí laø 475 USD. Bap goàm trong chi phí naøy laø chöông trình huaán luyeän thöïc taäp vaø 100 giôø laøm vieäc baùn thôøi gian khoâng nhaän löông 10. Hieäu löïc cuûa chi phí trong cuoán thoâng tin naøy Giaù coâng boá trong cuoán thoâng tin naøy coù giaù trò ñeán 30/09/2014 vaø ñöôïc döïa treân tæ giaù hoái ñoaùi coù hieäu löïc taïi thôøi ñieåm [5/07/2013], do ñoù coù theå thay ñoåi leân ñeán 30 ngaøy tröôùc khi khoùa hoïc baét ñaàu. 11. Phöông thöùc thanh toaùn Phí Ghi danh vaø Phí ñaët coïc: Thanh toaùn vaøo taøi khoaûn cuûa EF Vieät Nam baèng tieàn VND theo caùc phöông thöùc sau: 1. T hanh toaùn tröïc tieáp taïi Vaên phoøng EF Vieät Nam 2. T heû tín duïng 3. Chuyeån khoaûn Caùc chi phí khoùa hoïc: Thanh toaùn vaøo taøi khoaûn cuûa EF taïi nöôùc ngoaøi theo chi tieát beân döôùi: Teân ngaân haøng: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken Ñòa chæ: 245 Park Avenue, 42nd Floor, New York, NY 10167 Soá taøi khoaûn: 00007109 SWIFT: ESSEUS33XXX Ngöôøi thuï höôûng: EF Education First ltd Chuù yù: sinh vieân phaûi chòu phí chuyeån tieàn ngaân haøng trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå ñaûm baûo nhaø tröôøng nhaän ñuùng soá tieàn chöông trình ñöôïc ghi treân hoùa ñôn 12. Ñieàu kieän vaø thôøi haïn thanh toaùn - Phí ghi danh, Phí Baûo hieåm huûy chöông trình (neáu coù) vaø Ñaët coïc phaûi ñöôïc thanh toaùn ngay thôøi ñieåm ghi danh. - Phí chöông trình vaø caùc chi phí lieân quan ñeán khoùa hoïc phaûi ñöôïc thanh toaùn ngay sau khi hoïc sinh ñöôïc caáp thò thöïc du hoïc hoaëc 30 ngaøy tröôùc khi khoùa hoïc baét ñaàu - Neáu ghi danh 2 khoùa hoïc cuøng luùc vaø khoùa ñaàu tieân ít hôn 12 tuaàn, toaøn boä chi phí cuûa 2 khoùa hoïc phaûi ñöôïc thanh toaùn cuøng luùc ngay sau khi ñöôïc caáp thò thöïc du hoïc hoaëc 30 ngaøy tröôùc khi khoùa hoïc baét ñaàu. - Neáu ghi danh 2 khoùa hoïc cuøng luùc vaø khoùa ñaàu tieân töø 12 tuaàn trôû leân, thanh toaùn toaøn boä phí chöông trình cuûa khoùa ñaàu tieân vaø 5.000USD ñaët coïc cho khoùa thöù 2 ngay sau khi ñöôïc caáp thò thöïc du hoïc hoaëc 30 ngaøy tröôùc khi khoùa hoïc baét ñaàu. Soá tieàn coøn laïi cuûa khoùa thöù 2 phaûi ñöôïc thanh toaùn 30 ngaøy tröôùc ngaøy khai giaûng. - Neáu khoâng thanh toaùn ñuùng haïn, sinh vieân phaûi chòu 2% phí thanh toaùn treã vaø seõ khoâng ñöôïc nhaäp hoïc cho ñeán khi thanh toaùn ñaày ñuû caùc khoaûn phí coù lieân quan. 13. Huûy chöông trình vaø Chính saùch hoaøn traû Huûy tröôùc khi khoùa hoïc baét ñaàu Taát caû caùc tröôøng hôïp Huûy phaûi ñöôïc thöïc hieän baèng vaên baûn gôûi cho Vaên phoøng EF gaàn nhaát, Ñaïi dieän EF taïi ñòa phöông hoaëc Hieäu tröôûng Tröôøng. Phí Ghi danh, Phí Baûo hieåm huûy chöông trình, (neáu coù), Phí chuyeån phaùt hoà sô (neáu coù) seõ khoâng ñöôïc hoaøn laïi trong moïi tröôøng hôïp. -H uûy chöông trình tröôùc khi khoùa hoïc baét ñaàu, sinh vieân seõ khoâng ñöôïc hoaøn laïi phí ñaët coïc. -H uûy chöông trình trong tröôøng hôïp bò töø choái thò thöïc du hoïc, sinh vieân phaûi noäp thö töø choái töø Ñaïi söù quaùn/ Laõnh söï quaùn cuøng vôùi Thö chaáp thuaän, CAS, hoaëc I-20 cho Vaên phoøng EF Vieät Nam ñeå ñöôïc hoaøn laïi tieàn ñaët coïc ban ñaàu vaø/hoaëc phí chöông trình ñaõ thanh toaùn cho nhaø tröôøng. EF seõ khoâng

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

thöïc hieän hoaøn phí neáu sinh vieân khoâng noäp laïi nhöõng giaáy tôø nhö neâu treân. Chuù yù: Phí ñaët coïc seõ khoâng ñöôïc hoaøn laïi trong tröôøng hôïp bò töø choái thò thöïc du hoïc vì lyù do hoà sô giaû - Sinh vieân ñöôïc caáp thò thöïc du hoïc vaø huûy tröôùc khi leân ñöôøng seõ maát toaøn boä chi phí ñaõ ñoùng. - Sinh vieân khoâng xuaát hieän trong tuaàn ñaàu tieân cuûa chöông trình maø khoâng thoâng baùo tröôùc ñöôïc xem nhö Huûy chöông trình vaø seõ maát toaøn boä chi phí ñaõ ñoùng. Ñoái vôùi chöông trình taïi Myõ: Neáu baïn ñöôïc EF chaáp nhaän vaø vaøo Myõ baèng thò thöïc du hoïc thoâng qua EF, sau ñoù huûy tröôùc khi baét ñaàu caùc lôùp hoïc theo lòch trình hoaëc khoâng tham döï lôùp hoïc, EF seõ giöõ laïi: toaøn boä hoïc phí cuûa 6 tuaàn ñaàu tieân, baát kyø chi phí choã ôû phaùt sinh cuûa EF vaø phaït 500USD phí haønh chính. EF seõ huûy I-20 ñaõ caáp cho hoïc vieân ngay khi hoïc vieân thoâng baùo huûy chöông trình. Trong tröôøng hôïp Toå chöùc Y teá Theá giôùi (WHO) hoaëc moät cô quan y teá chính phuû quoác teá caûnh baùo veà caùc vaán ñeà du lòch hoaëc caám ñi laïi ñeán moät quoác gia cuï theå, sinh vieân EF coù quyeàn hoaõn khoùa hoïc vaø ñaêng kyù laïi cho khoùa hoïc khaùc khai giaûng trong voøng 365 ngaøy. Neáu sinh vieân muoán huûy chöông trình, caùc quy ñònh treân seõ ñöôïc aùp duïng. Ñeán treå, Vaéng maët hoaëc Thay ñoåi Seõ khoâng coù baát kyø khoaûn hoaøn phí naøo ñöôïc thöïc hieän neáu sinh vieân nhaäp hoïc treå hoaëc vaéng maët trong chöông trình. Ruùt khoûi chöông trình sau khi khoùa hoïc baét ñaàu Taát caû caùc quyeát ñònh ruùt khoûi chöông trình ñeàu phaûi ñöôïc thöïc hieän baèng vaên baûn gôûi cho EF. Neáu baïn muoán ruùt khoûi chöông trình sau khi ñeán tröôøng EF, baïn phaûi thoâng baùo cho Hieäu tröôøng tröôøng EF tröôùc 4 tuaàn vaø kyù vaøo ñôn yeâu caàu thay ñoåi. Vieäc hoaøn phí neáu coù chæ coù theå ñöôïc thöïc hieän bôûi Vaên phoøng EF Vieät Nam vaø trong voøng 45 ngaøy keå töø ngaøy nhaän ñöôïc thoâng baùo baèng vaên baûn. Ñoái vôùi chöông trình daøi haïn taïi Myõ: Neáu sinh vieân muoán huûy sau khi ñeán tröôøng EF vaø tröôùc Haïn choùt huûy chöông trình, EF seõ giöõ laïi soá tieàn theo tæ leä cuûa chöông trình (toái thieåu 4 tuaàn). Phí cuûa thôøi gian hoïc ñaõ söû duïng ñöôïc tính treân cô sôû hoïc phí chính thöùc khoâng coù giaûm giaù hoaëc caùc öu ñaõi khaùc. Caùc khoaûn hoaøn phí theo tæ leä ñöôïc tính toaùn treân cô sôû haøng tuaàn. Moät phaàn cuûa 1 tuaàn seõ ñöôïc tính laø 1 tuaàn. EF seõ giöõ laïi baát kyø chi phí nhaø ôû phaùt sinh vaø 500USD phí haønh chính. Neáu huûy sau Haïn choùt huûy chöông trình, EF seõ giöõ laïi toaøn boä hoïc phí coøn laïi, baát kyø chi phí nhaø ôû phaùt sinh vaø 500USD phí haønh chính. Chöông trình ñöôïc xaùc ñònh laø toaøn boä thôøi gian khoùa hoïc ñaõ ñaêng kyù maø coù theå bao goàm moät hoaëc nhieàu kyø hoïc. Trong tröôøng hôïp sinh vieân muoán ruùt ngaén thôøi löôïng khoùa hoïc vaø chaám döùt chöông trình sôùm thì hoïc phí cuûa khoùa hoïc ngaén haïn seõ ñöôïc aùp duïng (taêng 20%) Ñoái vôùi chöông trình taïi caùc nöôùc khaùc: Seõ khoâng coù baát kyø chi phí naøo ñöôïc hoaøn laïi sau khi khoùa hoïc baét ñaàu. Neáu sinh vieân khoâng tham gia hoïc ít nhaát 80% giôø treân lôùp, tröôøng EF seõ khoâng caáp giaáy chöùng nhaän hoaëc baèng caáp cho sinh vieân. 14. Baûo hieåm Huûy chöông trình Baûo hieåm Huûy chöông trình cuûa EF laø khoaûn phí moät laàn khoâng hoaøn laïi 150USD vaøo thôøi ñieåm ghi danh. Phí naøy daønh cho caùc tröôøng hôïp huûy chöông trình tröôùc khi leân ñöôøng do beänh taät cuûa chính sinh vieân hoaëc Cha, Meï, Anh, Chò, Em ruoät. Sinh vieân phaûi cung caáp caùc hoà sô chöùng töø caàn thieát trong voøng 10 ngaøy ñeå ñöôïc yeâu caàu hoaøn tieàn. 15. Phí thay ñoåi khoùa hoïc Khi hoïc sinh muoán thay ñoåi ñòa ñieåm hoïc, khoùa hoïc, ngaøy khai giaûng hoaëc choã ôû sau laàn ghi danh ñaàu tieân thì seõ phaûi ñoùng leä phí thay ñoåi khoùa hoïc laø 100USD vaø phaûi traû ngay sau khi thoâng baùo thay ñoåi. Phí naøy khoâng aùp duïng ñoái vôùi tröôøng hôïp sinh vieân muoán keùo daøi theâm khoùa hoïc cuûa hoï. Tröôøng hôïp hoïc sinh thay ñoåi khoùa hoïc töø ñòa ñieåm tröôøng naøy sang ñòa ñieåm tröôøng khaùc coù möùc phí thaáp hôn, soá tieàn cheânh leäch giöõa caùc ñòa ñieåm naøy seõ khoâng ñöôïc hoaøn laïi. Ñoái vôùi chöông trình daøi haïn, neáu sinh vieân huûy choã ôû do EF saép xeáp taïi GÑBX phoøng ñoâi theo chuaån cuûa chöông trình, sinh vieân phaûi thoâng baùo tröôùc 4 tuaàn. EF seõ hoaøn laïi phaàn phí sinh hoaït chöa duøng ñeán (toái ña 3.540USD/ chöông trình 11 thaùng; 2.900USD/ chöông trình 1 nieân hoïc; 1.980USD/ chöông trình 1 hoïc kyø). 16. Caùc ngaøy Leã hoaëc ngaøy nghæ cuûa ñòa phöông Tröôøng EF seõ ñoùng cöûa trong nhöõng kyø nghó quoác leã cuûa quoác gia maø sinh vieân ñang theo hoïc. Sinh vieân khoâng ñöôïc yeâu caàu tröôøng daïy buø vaøo nhöõng ngaøy sau ñoù. Moãi tröôøng EF seõ coù soá ngaøy nghæ khaùc nhau. 17. Trang web My EF™ vaø baøi hoïc treân iLabs Taát caû hoïc sinh cuûa EF seõ töï ñoäng nhaän ñöôïc moät taøi khoaûn tröïc tuyeán taïi trang web My EF™. Baát kyø thö töø, hình aûnh vaø video ñaêng taûi treân My EF ñöôïc xem laø thoâng tin caù nhaân cuûa hoïc sinh vaø EF seõ khoâng chòu traùch nhieäm veà caùc vaán ñeà naøy. Cha Meï hoaëc ngöôøi giaùm hoä hôïp phaùp cuûa hoïc sinh döôùi 18 tuoåi tham gia chöông trình vôùi EF ñoàng yù cho hoïc sinh söû duïng caùc dòch vuï cuûa trang web My EF. Toaøn boä Heä thoáng tröôøng cuûa EF ñeàu coù iLabs. Hoïc vieân tham gia khoùa toång quaùt, seõ ñöôïc hoïc taäp treân iLab trong suoát khoùa hoïc vaø 3 thaùng tröïc tuyeán sau khi khoùa hoïc keát thuùc. Hoïc vieân tham gia khoùa Chuyeân saâu, coù quyeàn söû duïng iLab sau khi ghi danh, trong suoát khoùa hoïc vaø 6 thaùng tröïc tuyeán sau khi khoùa hoïc keát thuùc. 18. Baûo hieåm Y teá vaø Du lòchh Taát caû caùc hoïc vieân ñeàu ñöôïc yeâu caàu phaûi coù baûo hieåm y teá vaø tai naïn. EF ñaõ ñaøm phaùn vaø kyù keát moät hôïp ñoàng baûo hieåm nhoùm vôùi coâng ty baûo hieåm quoác teá - Erika Insurance Ltd theo ñoù caùc tröôøng EF seõ laø chuû hôïp ñoàng naøy. Hoïc vieân coù theå choïn löïa laø ngöôøi thuï höôûng cuûa hôïp ñoàng naøy. Neáu hoïc vieân khoâng muoán tham gia, hoïc vieân phaûi cung caáp cho EF baûn dòch baèng tieáng Anh hoà sô baûo hieåm caù nhaân ñaõ töï mua.

Taïi UÙc (USD) 610 (hoïc kyø) / 820 (nieân hoïc) / 1.070 (11 thaùng) Taïi caùc quoác gia khaùc (USD) 760 (hoïc kyø)/ 1.020 (nieân hoïc)/ 1.330 (11 thaùng) - Caùc khoùa ngaén haïn: 81USD/2 tuaàn ñaàu; 31USD/tuaàn tieáp theo Ghi chuù: Hoïc vieân ghi danh hoïc taïi Sydney hoaëc Brisbane ñöôïc chính phuû UÙc yeâu caàu phaûi mua baûo hieåm cuûa coâng ty baûo hieåm taïi UÙc. EF coù theå giuùp hoïc vieân mua baûo hieåm vôùi coâng ty Baûo hieåm Medibank. Vui loøng lieân heä vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm chi tieát. Hoïc vieân töø Na Uy, Thuïy Ñieån vaø Bæ seõ khoâng phaûi mua baûo hieäm naøy do coù söï thoûa thuaän giöõa chính phuû UÙc vaø caùc nöôùc naøy. 19. Trình ñoä khoùa hoïc Tröôùc khi khôûi haønh, sinh vieân phaûi laøm baøi kieåm tra trình ñoä tröïc tuyeán taïi phaàn iLab treân trang MyEF cuûa EF ñeå ñaùnh giaù trình ñoä ngoân ngöõ. Keát quaû seõ ñöôïc söû duïng cho vieäc saép xeáp sinh vieân vaøo caùc caáp ñoä khoùa hoïc chính xaùc taïi caùc ñieåm tröôøng. Trong tröôøng hôïp, lôùp hoïc ngoân ngöõ Toång quaùt taïi moät ñieåm tröôøng coù ít hôn 5 sinh vieân, EF coù quyeàn giaûm soá löôïng caùc tieát hoïc moãi tuaàn. 20. Quy taéc haïnh kieåm daønh cho sinh vieân Sinh vieân ñoàng yù tuaàn theo caùc quy taéc haïnh kieåm vaø caùc chính saùch khaùc khi ghi danh chöông trình EF. Haønh vi khoâng phuø hôïp bao goàm caùc hoaït ñoäng baát hôïp phaùp hoaëc haønh vi coá tình phaù vôõ moâi tröôøng hoïc taäp hoaëc gaây thieät haïi taøi saûn cuûa EF hoaëc cuûa caùc baïn cuøng tröôøng. Sinh vieân vi phaïm caùc quy taéc naøy seõ bò truïc xuaát hoaëc ñình chæ chöông trình maø khoâng ñöôïc hoaøn laïi baát kyø chi phí naøo. 21. Caùc lôùp Chuyeân ñeà ñaëc bieät (SPIN) Caùc lôùp Chuyeân ñeà ñaëc bieät khaùc nhau taïi caùc ñieåm tröôøng cuûa EF vaø coù theå thay ñoåi. 22. Ñoùn saân bay Vui loøng ñaùnh daáu vaøo Ñôn Ghi danh neáu baïn muoán EF saép xeáp ngöôøi ñoùn baïn taïi saân bay gaàn nhaát khi ñeán. Phí ñoùn saân bay moät chieàu khaùc nhau tuøy töøng ñieåm tröôøng vaø ñöôïc lieät keâ trong cuoán taøi lieäu naøy. Chi phí naøy bao goàm phí haønh chính, dòch vuï ñoùn taïi saân bay vaø chôû sinh vieân veà tröôøng hoaëc GÑBX. Dòch vuï ñoùn saân bay naøy ñöôïc cung caáp vaøo Chuû Nhaät töø 7:00 - 21:00 giôø ñòa phöông. Neáu sinh vieân ñeán vaøo baát kyø luùc naøo khaùc, chuùng toâi coù theå saép xeáp ñaëc bieät ñeå ñoùn baïn taïi saân bay vôùi chi phí boå sung. 23. Chính saùch rieâng cuûa moät soá quoác gia Ñoái vôùi sinh vieân hoïc taäp taïi UÙc, New Zealand vaø Singapore, caùc chính saùch rieâng seõ ñöôïc yeâu caàu theâm khi baïn ghi danh khoùa hoïc taïi caùc ñieåm tröôøng naøy. Hoïc sinh döôùi 18 tuoåi coù theå phaûi traû theâm moät khoaûn phí giaùm hoä khi du hoïc taïi UÙc hoaëc New Zealand. 24. Traùch nhieäm phaùp lyù vaø ñieàu kieän baát khaû khaùng EF seõ khoâng chòu traùch nhieäm veà baát kyø tröôøng hôïp dòch vuï naøo ñaõ kyù keát ñeå ñöôïc cung caáp bôûi EF, vaø trôû thaønh khoâng cung caáp vì lyù do bieán ñoäng kinh teá hoaëc nguyeân nhaân khaùc ngoaøi söï kieåm soaùt cuûa chuùng toâi. EF seõ khoâng chòu veà thieät haïi, maát maùt hoaëc gaây thöông tích cho ngöôøi hoaëc taøi saûn baèng baát kyø caùch naøo ngoaïi tröø traùch nhieäm ñöôïc chæ roõ raøng ngoaøi quy ñònh. 25. Taøi lieäu phim vaø hình aûnh Baèng caùch chaáp nhaän caùc ñieàu khoaûn vaø ñieàu kieän chöông trình cuûa EF, hoïc sinh ñoàng yù raèng EF coù theå söû duïng taát caû caùc taøi lieäu hình aûnh, phim aûnh vaø aâm thanh ñöôïc taïo ra bôûi EF hoaëc nhaân vieân cuûa EF trong caùc chuyeán ñi maø khoâng caàn thoâng qua söï ñoàng yù cuûa hoïc sinh. 26. Thoâng tin caù nhaân Thoâng tin caù nhaân cuûa baïn seõ ñöôïc xöû lyù bôûi EF trong vaø ngoaøi Chaâu AÂu/EEA/ Thuïy Só, chuû yeáu cho caùc muïc ñích hoaøn thaønh thuû tuïc ghi danh, cung caáp chöông trình vaø dòch vuï maø baïn ñaõ ñaêng kyù (bao goàm baûo hieåm du lòch), dòch vuï khaùch haøng vaø dòch vuï tieáp thò. Chuùng toâi coù theå chia seõ döõ lieäu caù nhaân cuûa baïn vôùi caùc chi nhaùnh coâng ty cuûa chuùng toâi, yeâu caàu xöû lyù vôùi caùc ñoái taùc kinh doanh trong vaøo ngoaøi Chaâu AÂu/EEA/ Thuïy Só. EF xöû lyù döõ lieäu caù nhaân cuûa baïn theo luaät baûo veä döõ lieäu. Neáu baïn coù thaéc maéc gì veà vieäc xöû lyù döõ lieäu caù nhaân cuûa baïn vôùi EF, muoán coù moät baûn sao cuûa thoâng tin maø EF giöõ veà baïn, hoaëc coù döõ lieäu caù nhaân khoâng chính xaùc ñaõ ñöôïc chænh söûa hoaëc taåy xoùa, vui loøng lieân heä vôùi EF Education First Ltd hoaëc EF International Language Schools Ltd taïi Haldenstrasse 4, Lucerne, Thuïy Só. Taát caû caùc chöông trình ñeàu ñöôïc cung caáp bôûi EF Education First Ltd - Thuïy Só. Taát caû Heä thoáng tröôøng EF chòu traùch nhieäm vôùi khaùch haøng döôùi teân goïi EF Education First Ltd. Vui loøng gôûi Ñôn ghi danh ñaõ ñieàn ñaày ñuû ñeán: VPÑH EF taïi TP Hoà Chí Minh Taàng treät toøa nhaø Saigon Pavillon 52-55 Baø Huyeän Thanh Quan, Phöôøng 6, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh ÑT: +84 8 3930 5252 Vaên phoøng EF taïi TP Haø Noäi Taàng treät Toøa nhaø Ocean Park Soá 1 Ñaøo Duy Anh, Quaän Ñoáng Ña, TP. Haø Noäi ÑT: +84 4 3574 7340 Email: ef.vietnam@ef.com

____________________________________________ Chöõ kyù cuûa hoïc sinh/ Ngaøy kyù

____________________________________________ Chöõ kyù cuûa Cha Meï hoaëc ngöôøi giaùm hoä/ Ngaøy kyù


Ñaàu tö cho töông lai

Tham gia chöông trình Ngoân ngöõ chuyeân saâu cuûa EF taäp trung vaøo caùc kyõ naêng hoïc thuaät trong thôøi gian 6, 9 hoaëc 11 thaùng.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ Nhaän söï hoã trôï vaø tö vaán taän taâm cuûa EF trong suoát khoùa hoïc Tư vấn chuyên nghiệp EF hieåu ñöôïc Du hoïc laø moät quyeát ñònh lôùn. Neân chuùng toâi coù maët ñeå giuùp baïn. Baïn luoân ñöôïc chaøo ñoùn taïi vaên phoøng EF ñeå nhaän ñöôïc nhöõng lôøi khuyeân toát nhaát cho döï ñònh theo ñuoåi muïc tieâu hoïc taäp vaø ngheà nghieäp vôùi EF. Chuùng toâi seõ giuùp baïn leân keá hoaïch vaø saép xeáp moïi chi tieát ñeå baïn coù theå hoaøn toaøn yeân taâm hoïc taäp vaø traûi nghieäm ôû nöôùc ngoaøi. Baïn chæ caàn email cho chuùng toâi theo ñòa chæ EF.Vietnam@ef.com, chuùng toâi seõ giaûi ñaùp moïi thaéc maéc cuûa baïn. Bảo hiểm y tế và du lịch đáng tin cậy Khi baïn khoâng theå laøm gì ñeå ngaên chaën moät côn baõo ñeán laøm cho saân bay bò ñoùng cöûa, baïn coù theå laøm ñieàu gì ñoù ñeå giuùp baïn trang traûi chi phí ñaõ ñaàu tö vaøo khoùa hoïc. Ñeå ñaûm baûo an toaøn toát nhaát cho chuyeán ñi, chuùng toâi yeâu caàu hoïc vieân mua baûo hieåm du lòch vaø y teá. Taän duïng nhöõng goùi baûo hieåm toaøn dieän cuûa coâng ty Baûo hieåm Erika, ñöôïc thieát keá rieâng cho hoïc vieân EF, bao goàm:

Moät naêm hoïc ôû nöôùc ngoaøi Choïn chöông trình hoïc phuø hôïp 4 Toå chöùc giaùo duïc haøng ñaàu 6 Hôn caû moät khoùa hoïc ngoân ngöõ 8 Heä thoáng ñaøo taïo ñoäc quyeàn EF Efekta™ Löïa choïn khoùa hoïc 14 15 16 17 18 19

> > > >

Chöông trình luyeän thi Chöông trình Anh ngöõ chuyeân ngaønh EF Chöông trình Döï bò Ñaïi hoïc Chöông trình Döï bò Thaïc só & Döï bò MBA Löïa choïn choã ôû Hoaït ñoäng ngoaïi khoùa

Baûo hieåm y teá khoâng giôùi haïn vieän phí Baûo hieåm phí chöông trình Baûo hieåm haønh lyù bò thaát laïc Dòch vuï hoã trôï 24/24

Dịch vụ đưa đón tại sân bay Baïn phaûi ñi taxi vôùi chi phí ñaét ñoû, hoaëc leä thuoäc thôøi gian khi söû duïng phöông tieän coâng coäng? Cung caáp dòch vuï caïnh tranh nhaát, nhaân vieân ñöa ñoùn taïi saân bay cuûa EF seõ gaëp baïn taïi ga cuoái vaø ñöa baïn veà taän nôi ôû. Baïn cuõng coù theå choïn dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu. Ñöøng queân ñaùnh daáu choïn dòch vuï ñöa ñoùn saân bay cuûa EF treân ñôn ñaêng kyù. Những lựa chọn chuyến bay tốt nhất Haõy ñeå EF ñaët veù maùy bay cho baïn vôùi nhöõng haõng haøng khoâng uy tín. Chuùng toâi luoân tìm ñöôïc giaù toát nhaát cho baïn duø ñang trong muøa cao ñieåm. Goïi cho chuùng toâi ñeå ñaët veù hoaëc ñaùnh daáu vaøo ñôn ghi danh.

2

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

www.ef.com

51


EF International Language Centers 2014 - 2015 www.ef.com

EF International Language Centers 2014 - 2015

EF International Language Centers 2014 - 2015 www.ef.com

Du hoïc ngoân ngöõ Daønh cho ñoái töôïng töø 16 tuoåi trôû leân

GHI DANH NGAY

Du hoïc Ngoân ngöõ daønh cho ñoái töôïng töø 16 tuoåi trôû leân

Lieân heä vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm thoâng tin öu ñaõi

Keát hôïp hoïc ngoân ngöõ vôùi caùc moân hoïc thuaät HAÕY BAÉT ÑAÀU HAØNH TRÌNH TIEÁN ÑEÁN SÖÏ LÖU LOAÙT Tìm hieåu laøm theá naøo ñeå baét ñaàu chöông trình ngoân ngöõ chuyeân saâu taäp trung vaøo hoïc thuaät trong thôøi gian 6, 9, hoaëc 11 thaùng.

LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN ƯU ĐÃI

THOÂNG TIN LIEÂN HEÄ 1. Tư vấn chuyên nghiệp Lieân heä vaên phoøng EF ñeå bieát chuùng toâi coù theå giuùp baïn ñaït muïc tieâu hoïc taäp vaø ngheà nghieäp nhö theá naøo.

2. Chọn chương trình học Duø ôû baát kyø ñieåm ñeán naøo, baïn cuõng seõ hoïc ngoân ngöõ ôû tröôøng ñöôïc coâng nhaän taïi moät trong 40 thaønh phoá ñaúng caáp quoác teá.

3. Học trực tuyến - miễn phí! Ñaêng nhaäp vaøo My EF™, tröôøng EF tröïc tuyeán ñeå laøm kieåm tra trình ñoä vaø hoïc mieãn phí tröôùc khi baét ñaàu khoùa chính. Baïn seõ gaëp gôõ baïn beø tröôùc khi ñeán tröôøng!

4. Khởi hành! Baét ñaàu khoùa hoïc cuûa baïn ôû nöôùc ngoaøi vaø böôùc nhöõng böôùc ñaàu tieân höôùng ñeán söï nghieäp hoïc taäp hoaëc laøm vieäc xuaát saéc.

*Haõy baét ñaàu haønh trình cuûa baïn baèng caùch lieân heä vôùi chuùng toâi taïi www.ef.com hoaëc 08.3930 5252/ 04.3574 7340

VPÑH EF – TP.HCM Taàng treät toøa nhaø Saigon Pavillon 53-55 Baø Huyeän Thanh Quan Phöôøng 6, Quaän 3, TP.HCM ÑT: +84 (0) 8 3930 5252 Fax: +84 (0) 8 3930 9760

08. 3930 5252 04. 3574 7340

www.youtube.com/EF

www.facebook.com/EF

THAØNH VIEÂN VAØ TOÅ CHÖÙC COÂNG NHAÄN Toå chöùc Thanh tra Heä thoáng tröôøng Tö thuïc (ISI) cô quan giaùm saùt giaùo duïc ñöôïc uûy quyeàn bôûi Cuïc Bieân giôùi Anh UKBA

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi London, Cambridge, Brighton, Oxford, Manchester, Bristol vaø Bournemouth ñöôïc

forEnglish the teaching of

52

VP EF – TP.Haø Noäi Taàng treät toøa nhaø Ocean Park Soá 1 Ñaøo Duy Anh Quaän Ñoáng Ña, TP.Haø Noäi ÑT: +84 (0) 4 3574 7340 Fax: +84 (0) 4 3574 7343

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi London, Cambridge, Brighton, Bristol, Oxford, Manchester vaø Bournemouth laø thaønh vieân cuûa:

EF Dublin ñöôïc coâng nhaän bôûi:

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi Myõ ñöôïc coâng nhaän bôûi:

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi Myõ laø thaønh vieân cuûa:

Tröôøng EF taïi Vancouver vaø Toronto ñöôïc coâng nhaän bôûi Languages Canada.

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi Sydney vaø Brisbane ñöôïc coâng nhaän bôûi:

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi Cambridge, St. Julian’s, Cape Town, Paris, Nice, Madrid, Barcelona, Malaga, Rome vaø Munich ñöôïc coâng nhaän bôûi:

Tröôøng EF Nice vaø Paris ñöôïc chöùng nhaän Label Qualité Français Langue Etrangère.

Lieân ñoaøn caùc Toå chöùc Du lòch Thanh nieân Quoác teá.

Taát caû caùc khoùa hoïc cuûa EF ñöôïc chöùng nhaän bôûi Ñaïi hoïc Southern New Hampshire.

EF Education laø thaønh vieân tích cöïc cuûa Comité Européen de Normalisation.

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF ñöôïc Cuïc Bieân giôùi Anh UKBA caáp pheùp tuyeån sinh sinh vieân quoác teá theo daïng Tier 4 Points Based System.

Hoa Kyø Canada Anh Quoác Ireland

Malta Nam Phi UÙc New Zealand

Singapore Phaùp Ñöùc Taây Ban Nha

YÙ Costa Rica Trung Quoác Nhaät Baûn


EF International Language Centers 2014 - 2015 www.ef.com

EF International Language Centers 2014 - 2015

EF International Language Centers 2014 - 2015 www.ef.com

Du hoïc ngoân ngöõ Daønh cho ñoái töôïng töø 16 tuoåi trôû leân

GHI DANH NGAY

Du hoïc Ngoân ngöõ daønh cho ñoái töôïng töø 16 tuoåi trôû leân

Lieân heä vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm thoâng tin öu ñaõi

Keát hôïp hoïc ngoân ngöõ vôùi caùc moân hoïc thuaät HAÕY BAÉT ÑAÀU HAØNH TRÌNH TIEÁN ÑEÁN SÖÏ LÖU LOAÙT Tìm hieåu laøm theá naøo ñeå baét ñaàu chöông trình ngoân ngöõ chuyeân saâu taäp trung vaøo hoïc thuaät trong thôøi gian 6, 9, hoaëc 11 thaùng.

LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN ƯU ĐÃI

THOÂNG TIN LIEÂN HEÄ 1. Tư vấn chuyên nghiệp Lieân heä vaên phoøng EF ñeå bieát chuùng toâi coù theå giuùp baïn ñaït muïc tieâu hoïc taäp vaø ngheà nghieäp nhö theá naøo.

2. Chọn chương trình học Duø ôû baát kyø ñieåm ñeán naøo, baïn cuõng seõ hoïc ngoân ngöõ ôû tröôøng ñöôïc coâng nhaän taïi moät trong 40 thaønh phoá ñaúng caáp quoác teá.

3. Học trực tuyến - miễn phí! Ñaêng nhaäp vaøo My EF™, tröôøng EF tröïc tuyeán ñeå laøm kieåm tra trình ñoä vaø hoïc mieãn phí tröôùc khi baét ñaàu khoùa chính. Baïn seõ gaëp gôõ baïn beø tröôùc khi ñeán tröôøng!

4. Khởi hành! Baét ñaàu khoùa hoïc cuûa baïn ôû nöôùc ngoaøi vaø böôùc nhöõng böôùc ñaàu tieân höôùng ñeán söï nghieäp hoïc taäp hoaëc laøm vieäc xuaát saéc.

*Haõy baét ñaàu haønh trình cuûa baïn baèng caùch lieân heä vôùi chuùng toâi taïi www.ef.com hoaëc 08.3930 5252/ 04.3574 7340

VPÑH EF – TP.HCM Taàng treät toøa nhaø Saigon Pavillon 53-55 Baø Huyeän Thanh Quan Phöôøng 6, Quaän 3, TP.HCM ÑT: +84 (0) 8 3930 5252 Fax: +84 (0) 8 3930 9760

08. 3930 5252 04. 3574 7340

www.youtube.com/EF

www.facebook.com/EF

THAØNH VIEÂN VAØ TOÅ CHÖÙC COÂNG NHAÄN Toå chöùc Thanh tra Heä thoáng tröôøng Tö thuïc (ISI) cô quan giaùm saùt giaùo duïc ñöôïc uûy quyeàn bôûi Cuïc Bieân giôùi Anh UKBA

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi London, Cambridge, Brighton, Oxford, Manchester, Bristol vaø Bournemouth ñöôïc

forEnglish the teaching of

52

VP EF – TP.Haø Noäi Taàng treät toøa nhaø Ocean Park Soá 1 Ñaøo Duy Anh Quaän Ñoáng Ña, TP.Haø Noäi ÑT: +84 (0) 4 3574 7340 Fax: +84 (0) 4 3574 7343

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi London, Cambridge, Brighton, Bristol, Oxford, Manchester vaø Bournemouth laø thaønh vieân cuûa:

EF Dublin ñöôïc coâng nhaän bôûi:

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi Myõ ñöôïc coâng nhaän bôûi:

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi Myõ laø thaønh vieân cuûa:

Tröôøng EF taïi Vancouver vaø Toronto ñöôïc coâng nhaän bôûi Languages Canada.

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi Sydney vaø Brisbane ñöôïc coâng nhaän bôûi:

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF taïi Cambridge, St. Julian’s, Cape Town, Paris, Nice, Madrid, Barcelona, Malaga, Rome vaø Munich ñöôïc coâng nhaän bôûi:

Tröôøng EF Nice vaø Paris ñöôïc chöùng nhaän Label Qualité Français Langue Etrangère.

Lieân ñoaøn caùc Toå chöùc Du lòch Thanh nieân Quoác teá.

Taát caû caùc khoùa hoïc cuûa EF ñöôïc chöùng nhaän bôûi Ñaïi hoïc Southern New Hampshire.

EF Education laø thaønh vieân tích cöïc cuûa Comité Européen de Normalisation.

Tröôøng Ngoân ngöõ Quoác teá EF ñöôïc Cuïc Bieân giôùi Anh UKBA caáp pheùp tuyeån sinh sinh vieân quoác teá theo daïng Tier 4 Points Based System.

Hoa Kyø Canada Anh Quoác Ireland

Malta Nam Phi UÙc New Zealand

Singapore Phaùp Ñöùc Taây Ban Nha

YÙ Costa Rica Trung Quoác Nhaät Baûn


Ñaàu tö cho töông lai

Tham gia chöông trình Ngoân ngöõ chuyeân saâu cuûa EF taäp trung vaøo caùc kyõ naêng hoïc thuaät trong thôøi gian 6, 9 hoaëc 11 thaùng.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ Nhaän söï hoã trôï vaø tö vaán taän taâm cuûa EF trong suoát khoùa hoïc Tư vấn chuyên nghiệp EF hieåu ñöôïc Du hoïc laø moät quyeát ñònh lôùn. Neân chuùng toâi coù maët ñeå giuùp baïn. Baïn luoân ñöôïc chaøo ñoùn taïi vaên phoøng EF ñeå nhaän ñöôïc nhöõng lôøi khuyeân toát nhaát cho döï ñònh theo ñuoåi muïc tieâu hoïc taäp vaø ngheà nghieäp vôùi EF. Chuùng toâi seõ giuùp baïn leân keá hoaïch vaø saép xeáp moïi chi tieát ñeå baïn coù theå hoaøn toaøn yeân taâm hoïc taäp vaø traûi nghieäm ôû nöôùc ngoaøi. Baïn chæ caàn email cho chuùng toâi theo ñòa chæ EF.Vietnam@ef.com, chuùng toâi seõ giaûi ñaùp moïi thaéc maéc cuûa baïn. Bảo hiểm y tế và du lịch đáng tin cậy Khi baïn khoâng theå laøm gì ñeå ngaên chaën moät côn baõo ñeán laøm cho saân bay bò ñoùng cöûa, baïn coù theå laøm ñieàu gì ñoù ñeå giuùp baïn trang traûi chi phí ñaõ ñaàu tö vaøo khoùa hoïc. Ñeå ñaûm baûo an toaøn toát nhaát cho chuyeán ñi, chuùng toâi yeâu caàu hoïc vieân mua baûo hieåm du lòch vaø y teá. Taän duïng nhöõng goùi baûo hieåm toaøn dieän cuûa coâng ty Baûo hieåm Erika, ñöôïc thieát keá rieâng cho hoïc vieân EF, bao goàm:

Moät naêm hoïc ôû nöôùc ngoaøi Choïn chöông trình hoïc phuø hôïp 4 Toå chöùc giaùo duïc haøng ñaàu 6 Hôn caû moät khoùa hoïc ngoân ngöõ 8 Heä thoáng ñaøo taïo ñoäc quyeàn EF Efekta™ Löïa choïn khoùa hoïc 14 15 16 17 18 19

> > > >

Chöông trình luyeän thi Chöông trình Anh ngöõ chuyeân ngaønh EF Chöông trình Döï bò Ñaïi hoïc Chöông trình Döï bò Thaïc só & Döï bò MBA Löïa choïn choã ôû Hoaït ñoäng ngoaïi khoùa

Baûo hieåm y teá khoâng giôùi haïn vieän phí Baûo hieåm phí chöông trình Baûo hieåm haønh lyù bò thaát laïc Dòch vuï hoã trôï 24/24

Dịch vụ đưa đón tại sân bay Baïn phaûi ñi taxi vôùi chi phí ñaét ñoû, hoaëc leä thuoäc thôøi gian khi söû duïng phöông tieän coâng coäng? Cung caáp dòch vuï caïnh tranh nhaát, nhaân vieân ñöa ñoùn taïi saân bay cuûa EF seõ gaëp baïn taïi ga cuoái vaø ñöa baïn veà taän nôi ôû. Baïn cuõng coù theå choïn dòch vuï ñöa ñoùn hai chieàu. Ñöøng queân ñaùnh daáu choïn dòch vuï ñöa ñoùn saân bay cuûa EF treân ñôn ñaêng kyù. Những lựa chọn chuyến bay tốt nhất Haõy ñeå EF ñaët veù maùy bay cho baïn vôùi nhöõng haõng haøng khoâng uy tín. Chuùng toâi luoân tìm ñöôïc giaù toát nhaát cho baïn duø ñang trong muøa cao ñieåm. Goïi cho chuùng toâi ñeå ñaët veù hoaëc ñaùnh daáu vaøo ñôn ghi danh.

2

Tp. Hoà Chí Minh: 08 3930 5252 † Haø Noäi: 04 3574 7340

www.ef.com

51


VN AYA 2014