Page 1

10£É £Éà vÀgU À w À ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ Sample Items of 10th Standard Question Bank

¤zÉÃð±ÀPg À ÀÄ À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨ À ÉÃw E¯ÁSÉ gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzs£ £ÀA.4, 100 Cr ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛ, §£À±AÀ PÀj 3£Éà ºÀAvÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 560 085


OFFICE OF THE DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION (RESEARCH & TRAINING) - (DSERT) No.4, 100 ft.ring road, BSK 3rd stage, Bangalore-85

& R.S.S.T :

R.V.EDUCATIONAL CONSORTIUM

IInd Block, Jayanagara, Bangalore -11

¥Àæ¸ÁÛªÀ£É: r.J¸ï.E.Dgï.n AiÀĪÀgÀÄ gÁdåzÀ°è ²PÀët UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaѸÀĪÀ ¤nÖ£À°è gÁ.«.E.¹ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁvÀäPÀªÁV 8 ªÀÄvÀÄÛ 9£É vÀgÀUÀwUÀ½UÉ ¥Àæ±Àß ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹, ¥ÁæAiÉÆÃf¹gÀĪÀ ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼À «£Áå¸À, ¸ÀÆPÀÛvÉ §UÉÎ w½¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. F ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À°è JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ½zÀÄÝ ¨sÁUÀ I gÀ°è §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß, ¨sÁUÀ- IIgÀ°è QgÀÄ GvÀÛgÀ / ¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼À(2-3 CAPÀUÀ¼À)£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀAvÉ gÀa¹zÉ. EzÀgÀ «£Áå¸À; ¨sÁµÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀ 1 ªÀÄvÀÄÛ 2gÀ ºÀAaPÉ 50:50 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è DzÀgÉ, PÉÆÃgï «µÀAiÀÄUÀ¼À°è 60:40 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è ºÀAaPÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. 8 ªÀÄvÀÄÛ 9 £É vÀgÀUÀwUÀ¼À°è FUÁUÀ¯Éà ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ F £ÀªÀÄÆ£É gÀZÀ£ÉAiÀiÁV DAiÀÄØ ±Á¯ÉUÀ¼À°è (PÉ®ªÀÅ f¯ÉèUÀ¼À°è) ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV £Àqɹ ¥sÀ® zÉÆgÉwzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É E¯ÁSÉAiÀÄ ¤zÉðñÀPÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ 2006 J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¨sÁµÉAiÀÄ°è 50:50 C£ÀÄ¥ÁvÀ ºÁUÀÆ 60:40 (PÉÆÃgï «µÀAiÀÄ) «£Áå¸ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ gÁ.«. JdÄPÉõÀ£À¯ï PÀ£ÁìnðAiÀÄA CªÀjUÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. F ¤nÖ£À°è ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À®Æè 10£É vÀgÀUÀwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV gÀa¸À¯ÁVzÉ.

¥Àæ±ÀßPÉÆÃp «ªÀgÀuÉ: ºÉ¸ÀgÉà ¸ÀÆa¸ÀĪÀAvÉ ¥Àæs±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ GvÀÛªÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¨sÀAqÁgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ°è ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À£ÀÄß «±Áé¸À¤ÃAiÀÄvÉ, ¸ÀªÀÄAd¸ÀvÉ ºÁUÀÆ QèµÀÖvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀoÀ嫵ÀAiÀÄUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV eÉÆÃr¸ÀĪÀÅzÀÄ. F jÃw eÉÆÃr¸ÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ DzsÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw ¥Àæ±ÉßUÀÆ «±Áé¸À¤ÃAiÀÄvÉ, ¸ÀªÀÄAd¸ÀvÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ CA±ÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À ¸ÀÆavÀ CAQ CA±ÀUÀ¼ÉÆA¢VgÀ¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ EzÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁAiÀÄð ºÁUÀÆ MªÉÄä ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ®è JAzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ.


1.

¥À±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ GzÉݱÀåUÀ¼ÀÄ:

• ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÉÊ«zsÀå¥ÀÇtð, G¢ÝµÀÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀÄ«PÉ. • «±Áé¸À¤ÃAiÀÄ, ºÁUÀÆ CxÀð¥ÀÇtðªÁzÀ ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀÄxÁåðzsÁjvÀ eÉÆÃr¸ÀÄ«PÉ. • ««zsÀ ªÀÄlÖzÀ PÁp£ÀåvÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¥Àæ±ÉßUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉ. • ¤gÀAvÀgÀ ¥Àjòî£ÉUÉ M¼À¥Àr¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁVzÉ. 2.

¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ gÀÆ¥ÀgÉÃSÉ: «µÀAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ - «µÀAiÀÄUÀ¼À ºÀAaPÉ • ¥ÀæwWÀlPÀzÀ°è G¢Ý±ÀåªÁgÀÄ ºÀAaPÉ - ¸ÁªÀÄxÁåðªÁgÀÄ ºÀAaPÉ • ¥Àæ±ÉßAiÀÄ «zsÁ£À ºÀAaPÉ - §ºÀÄ DAiÉÄÌ (1 CAPÀ) - QgÀÄ GvÀÛgÀ (2 CAPÀUÀ¼ÀÄ) - ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ (3-4 CAPÀUÀ¼ÀÄ) • PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ - (¸ÀÄ®¨sÀ, PÀµÀÖ, ¸ÁzsÁgÀt) • §ºÀÄDAiÉÄÌ GvÀÛgÀ ¥ÀnÖ, ºÁUÀÆ ¸ÀtÚ GvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼À CAPÀ «vÀgÀuÉ. •

3.

¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ: • • • • • • •

ªÉÊW¯Ó W¯Ó¤PÀªÁV ¥Àæ±ÀߥÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ°è ²PÀëPÀjUÉ £ÉgÀªÀÅ. ¨ÉÆÃzsÀ£Á UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ. ««zsÀ GzÉÝñÀUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¥Àæ±ÀßPÉÆÃp vÀAiÀiÁjPÉ (GzÁ: ¸ÁzsÀ£É, DAiÉÄÌ, ¥ÉÇæªÉÆõÀ£À¯ï ºÁUÀÆ £ÀÆå£ÀvÁ ¥Àj±ÉÆzsÀ£À, EvÁå¢). «µÀAiÀÄ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆ®APÀıÀªÁV CxÀð¥ÀÇtðªÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è ²PÀëPÀjUÀÆ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ½UÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä YõÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃzsÀ£ÁP˱À®åªÀ£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÀPÁj. EµÉÆÖAzÀÄ C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ½gÀĪÀ ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸ÀĪÀ°è M¼ÉîAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄvÁÛºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ.


4.

M¼ÉîAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß Dj¸ÀĪÀ°è F CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ: • • • • • • •

5.

¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV «µÀAiÀiÁA±ÀUÀ½UÉ ºÀAaPÉ DVzÉAiÉÄÃ? ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÁVªÉAiÉÄÃ? ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄPÀ̼À°è ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß JwÛ vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÉÃ? ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ¨sÁµÉ ªÀÄPÀ̽UÉ w½AiÀÄĪÀAwzÉAiÉÄÃ? §ºÀÄDAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁVªÉAiÉÄÃ? ¥Àæ§AzsÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁVzÉAiÉÄÃ? ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀzÁAiÀÄPÀªÁVzÉAiÉÄÃ?

GvÀÛªÀÄ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀjÃPÀëtzÀ ®PàëtUÀ¼ÀÄ »ÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ: (qÁ:r.J¸ï.²ªÁ£ÀAzÀ) • • • • • • • • • • •

F £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è ªÀÄÆ® ªÁPÁåA±À(stem) / ¥Àæ±Éß JA§ ªÉÆzÀ® ¨sÁUÀ ºÁUÀÆ F ¥Àæ±ÉßUÉ ¸ÀÆavÀ 4 DAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀªÀÅ. ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ªÀÄÆ®ªÁPÁåA±À ¥Àæ±ÉßAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀÅzÉà ¸Àj. PÉ®ªÉǪÉÄä C¸ÀA¥ÀÇtð ªÁPÀå«gÀ§ºÀÄzÀÄ, ºÁVzÁÝUÀ C¸ÀA¥ÀÇtð¥ÀzÀ ªÁPÀåzÀ PÉÆ£ÉAiÀįÉèà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. 4 DAiÉÄÌUÀ¼ÀÆ ¸À«ÄÃ¥À / GvÀÛgÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀªÁVgÀĪÀAvÉ gÀa¸À¨ÉÃPÀÄ. 4 DAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ «©ü£Àß «ZÁgÀUÀ½UÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÁgÀzÀÄ. F DAiÉÄÌUÀ¼À°è E¸À«UÀ¼À£ÀÄß / CAPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÁzÀgÉ CzÀÄ KjPÉ CxÀªÁ E½PÉ PÀæªÀÄzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ£ÉÃgÀ ªÁPÀåªÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ ºÁUÀÆ Cw GzÀÝ«gÀ¨ÁgÀzÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ AiÉÆÃa¹ GvÀÛj¸ÀĪÀAvÉ CªÀgÀ UÀæ»PÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¥ÀÅ£À: ¥ÀÅ£À: MAzÉà ¸ÀAUÀw CxÀªÁ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ. UÀtÂvÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è PÉêÀ® GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌAiÀiÁV PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ. §ºÀÄ DAiÉÄÌUÀ¼À°è «±Éèö¸ÀĪÀ, PÁgÀtÂÃPÀj¸ÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ. avÀæUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ £ÀPÉëUÀ¼À£ÀÄß §ºÀÄ DAiÉÄÌUÉ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. (DzÀgÉ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ). §ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀiÁzÀj PÉêÀ® UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ CxÀªÁ ºÉ¸Àj¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjÃQë¸ÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÅöà PÀ®à£É. ¨sÁµÉUÀ¼À°è ¨sÁµÁP˱À®å ¥ÀjÃQë¸À®Ä ¥ÀoÉåÃvÀgÀ «µÀAiÀÄPÉÆlÄÖ UÀæ»PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


6. F J®è CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ 1 ¤Ã°£ÀPÉë ¸ËgÀ¨sÀzÀ°è ¸ÀÆavÀ C£ÀÄ¥ÁzÀ°è 10£É vÀgÀUÀwUÉ gÀa¹PÉÆAqÀÄ WÀlPÀªÁgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß

ªÀiÁrzÉ. „¯µS®¡®±: EvÛ®ÔS®¡®± G¢ÝµÀÖUÀ¼À œ®ºYNµ

YÕÁ£À S®äŸNµ A†®ãOÙ 25 40 30

y®ä®ºšµ

¥Àæ.¨sÁ/¢é. ¨sÁUÀ-1

¥Àæ.¨sÁ/¢é.¨sÁ ¨sÁUÀ-2

05

60/50 (CAPÀ)

65/50 (CAPÀ)

r¡®±®¢Nµ

Aw®æ‡®±

N¹®-

45

20

10

Nµ²°Š¬ &®‡®±S®¡®±: EvÛ®ÔS®¡®± G¢ÝµÀÖUÀ¼À œ®ºYNµ

YÕÁ£À 25

60 (CAPÀ)

40 (CAPÀ)

F J®è CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ §UÉÎ aAw¹. ¥ÀqÉzÀ wêÀiÁð£ÀzÀAvÉ F ¥ÀŹÛPÉAiÀÄ°è DAiÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¹¹zÀ PÉ®ªÀÅ £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ gÀÆ¥À gÉÃSÉUÀ½UÉ (PÉ®ªÀ£ÀÄß) C¼ÀªÀr¹ vÀAiÀiÁj¹zÉ. EzÀgÀ gÀZÀ£É ºÁUÀÆ AiÉÆÃd£ÉUÉUÁV £ÀÄjvÀ ²PÀëPÀgÀÄ, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ, ²PÀët vÀYÕgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À vÁAwæPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §®è vÀYÕgÀ MAzÀÄ §ÈºÀvï vÀAqÀªÀ£Éßà £ÉëĹvÀÄÛ. ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀAvÉ F gÀZÀ£Á vÀAqÀ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ vÀgÀUÀw ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ±ÀæªÀÄ¢AzÀ gÀa¹, CzÀ£ÀÄß ²PÀët vÀYÕjAzÀ ¥ÀjµÀÌj¹ UÀÄtªÀÄlÖzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ DAiÀÄØ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ E°è eÉÆÃr¹zÉ. ºÀvÀÛ£É vÀgÀUÀwAiÀÄ J®è DgÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À®Æè ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÆÛ«£À J®è WÀlPÀ / ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁzÀ C£ÉÃPÀ £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹zÉ. DzÀgÉ EzÀ£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃV¹ QèµÀÖvɪÀÄlÖ ºÁUÀÆ «±Áé¸À¤ÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß CAQ CA±ÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀa¹®è. CAzÀgÉ F ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀªÁV®è. C®è¯Éèà ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ¸ÀA¨sÁµÀuɬÄAzÀ ªÀiÁvÀæ zÀÈrüÃPÀÈvÀªÁVzÉ. EzÀÄ PÉêÀ® ¥ÁægÀA¨sÀ. GvÀÛªÀÄ ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÆß ªÀiÁqÀĪÀÅ¢zÉ. ¥Àæw ²PÀëPÀgÀÄ ¥ÁoÀ ¨sÉÆâü¸ÀĪÁUÀ¯Éà 5-6 GvÀÛªÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¥Àj²Ã®£ÀUÉ PÀ¼ÀĺÀĪÀÅzÁzÀgÉ PÉ®ªÉà wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è zÉÆqÀØ ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ vÀAiÀiÁjPÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. F ¤nÖ£À°è ²PÀëPÀ ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ J®ègÀÆ ±Àæ«Ä¹zÀ°è, vÀgÀ¥ÉÃw CxÀªÁ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀëtzÀ UÀÄtªÀÄlÖ ºÉZÀÄѪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀ«®è. PÀ£ÁðlPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ UÀÄtªÀÄlÖ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ºÀAvÀzÀ°è ºÉaѸÀ®Ä C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀĵÉÖ. ±ÉÊPÀëtÂPÀ UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaѸÀĪÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀAvÉ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV zÀÈrüÃPÀÈvÀªÁVgÀĪÀAvÉ ¥ÀjÃPÁë PÀæªÀÄzÀ®Æè PÉÆAZÀªÀÄnÖUÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀAzÀgÉ M½vÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ.


F PÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ MvÀÄÛ PÉÆlÄÖ, ªÀÄÄAzÀÆr ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ r.J¸ï.E.Dgï.n ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ r.dUÀ£ÁßxÀgÁªï ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ ²æÃ.n.JªÀiï. PÀĪÀiÁgï gÀªÀjUÀÆ £ÀªÀÄä ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. EzÉà jÃw r.J¸ï.E.Dgï.n AiÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À D¦üøÀgï DzÀ ²æêÀÄw. ¹jAiÀÄtÚªÀgï ®°vÁ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ J®è gÀZÀ£Á ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÀÆ £ÁªÀÅ F ªÀÄÆ®PÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛêÉ. qÁ:n.PÉ.dAiÀÄ®Që÷ qÁ: r. J¸ï.²ªÁ£ÀAzÀ ************


List of Abbreviations Used Part I Multiple Choice Questions Part II Short and Long Answer type Questions Abbreviations Meaning Item Number Code KF Languages L.No Lesson Number KS PR Prose EF PO Poem ES Gr Grammar HF Comp Comprehension HT SF Core Subjects Ch.No Chapter Number ST B Biology U Ma Social Studies H History Ta C Civics Te G Geography M E Economics SC SS UÀ Obj Objectives ¥À K Knowledge G Languages YõÁÕ C Comprehension ¨sÁ A Appreciation UÀæ E Expression ¥Àæ Core Subjects C U Understanding PÀ.ªÀÄlÖ A Application ¸ÀÄ S Skill ¸Á Diff.level Difficulty level PÀ E Easy G A Average D Difficult

Meaning Kannada First Language Kannada Second/Third Language English First Language English Second Language Hindi First Language Hindi Third Language Sanskrit First Language Sanskrit Third Language Urdu Marathi Tamil Telugu Mathematics Science Social Studies

UÀzÀå ¥ÀzÀå G¢ÝµÀÖ YõÁÕ£À÷ ¨sÁµÉ UÀæ»PÉ ¥Àæ±ÀA¸É C©üªÀåQÛ PÀp£ÀvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ ¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÁzsÁgÀt PÀµÀÖ G¢ÝµÀÖ


D.S.E.R.T #4, 100 ft. ring road, Banashankari III stage, Bangalore – 85 Sample Items of X Standard Question Bank ¨sÁUÀ I - Part I Item

Questions

Subject: Science

Ch.No

Obj

Key

Diff.

1

K

A

E

1

K

C

E

À ÁèUÀĪÀ ¥ÀjªÀvð À £ÉAiÀÄÄ, SC001 MAzÀÄ «zÀÄådÓ£PÀ À (qÉÀå£ÀªÉÆ)zÀ¯ A. AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛ¬ÄAzÀ, «zÀÄåvï ±ÀQÛ B. «zÀÄåZÀÒQÛ¬ÄAzÀ, AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛ C. ¥ÀgÁåAiÀÄ «zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀ¢AzÀ,£ÉÃgÀÀ «zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀÀ D. £ÉÃgÀ «zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀ¢AzÀ, ¥ÀgÁåAiÀÄ «zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀ Dynamo is a device which converts A. Mechanical energy into electrical energy C. alternate current into direct current

B. electrical energy into mechanical energy D. direct current into alternate current

SC002 «zÀÄåPÁÌAwAiÀÄ ¥ÉæÃgÀP¢ À AzÀ «zÀÄåPÁÌAwÃAiÀÄ£ÀÄß (e.m.f ) ¥ÀqA É iÀÄĪÀ GvÀÛªÀÄ «zsÁ£À

A. B. C. D.

¸ÀÄgÀĽAiÀÄ°è£À ¸ÀÄvÀÄÛU¼ À À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉa¸ Ñ ÀĪÀÅzÀÄ PÁAvÀPÉëÃvÀæzÀ wêÀævA É iÀÄ ºÉZ¼ ÀÑ À ¸ÀÄgÀĽUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ PÁAvÀPÉëÃvÀæzÀ §zÀ¯ÁªÀuA É iÀÄ zÀgz À À ºÉZÀ¼ Ñ À PÁAvÀPÉëÃvÀæzÀ £ÉÃgÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ

The best method of getting maximum e.m.f during electro magnet induction is by: A increasing the number of turns of the coil B. increasing intensity of magnetic field C. increasing the rate of change of magnetic field linking with the coil D. changing the direction of the magnetic field


É iÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀz° À è gÀnÖ£À PÉƼÀªA É iÀÄ£ÀÄß Dj¹PÉƼÀî®Ä PÁgÀtªÉãÉAzÀg,É gÀlÄÖ SC003 ¥sÁågÀqA A. ªÀÄÈzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ®¨sª À ÁV zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ C. CUÀΪÁVzÉ

B. «zÀÄåvï ¤gÉÆÃzsPÀ ª À ÁVzÉ D. M¼ÉîAiÀÄ «zÀÄåzÁéºPÀ À

Card board cylinder is selected in the Faraday’s experiment because Card Board is A. Soft and easily available B. bad conductor of electricity C. less expensive D. good conductor of electricity

1

U

B

E

1

U

C

A

1

U

B

A

1

U

D

A

SC004 D.C. ªÉÆÃmÁj£ PÁAiÀÄðzÀ DzsÁj sÀ vÀ vÀvÀé

A. «zÀÄåvÁÌAwÃAiÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉ C. «zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀzÀ PÁAwÃAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ The principle of working of DC motor is A. Electromagnetic induction C. magnetic effect of electric current

B. ¥sÉèëÄAUÀ£À JqÀUÉÊ ¤AiÀĪÀÄ D. ¥sÉèëÄAUÀ£À §®ÀUÉÊ ¤AiÀĪÀÄ B. Fleming’s left hand rule D. Fleming’s right hand rule

É iÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è UÁå®é£ÉÆëÆlj£À ¸ÀÆfAiÀÄ «ZÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼° À è MAzÀgÀ SC005 ¥sÁågÀqA ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀ A. ¸ÀÄgÀĽAiÀÄ°è ¸ÀÄvÀÄÛU¼ À À ¸ÀASÉå

B. PÁAvÀPÉëÃv ó ÀæzÀ §zÀ¯ÁªÀuA É iÀÄ

zÀgÀ C. ¸ÀÄgÀĽAiÀÄ M¼ÀVgÀĪÀ PÁAvÀU¼ À À ±ÀQÛ

D. PÁAvÀzÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ ¢PÀÄÌ

The amount of deflection of the pointer of the galvanometer in Faraday’s experiment depends on A. number of turns in the coil B. rate of change of magnetic field C. strength of the magnet D. direction of the motion of magnet

É iÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è «zÀÄåvÀàç ªÁºÀªÀÅ GAmÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ SC006 ¥sÁågÀqA A. ¸ÀÄgÀĽAiÀÄÄ ZÀ°¹ PÁAvÀªÀÅ ¹Ügª À ÁVzÁÝUÀ

B. PÁAvÀªÀÅ ZÀ°¹ ¸ÀÄgÀĽAiÀÄÄ

¹Ügª À ÁVzÁÝUÀ C. PÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀĽUÀ¼g É qÀÆ ZÀ°¹zÁUÀ

D. PÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀĽUÀ¼g É ÀqÀÆ

¹Ügª À ÁVzÁÝUÀ In Faraday’s experiment, the current is not produced when A. the coil is moved and the magnet is still B. magnet is moved and the coil is stationary C. both the coil and magnet are moved D. both the coil and magnet are stationary


SC007 MAzÉà §®«gÀĪÀ PÁAvÀªÉÇAzÀ£ÀÄß £Á®ÄÌ ¸ÀÄgÀĽUÀ¼ÉƼÀUÀÆ £ÀÄVιzÉ. Cw PÀrªÉÄ ¥ÉæÃjvÀ

«zÀÄåvÀàç ªÁºÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀÄgÀĽ

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A magnet of same strength is introduced in all the four coils. The coil which produces lowest induced current is

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

1

A

A

D

1

A

A

A

2

K

B

E

The electromagnetic radiation used as an efficient sterilizer is : A. Infra red B. ultra violet C. gamma rays

2

K

B

E

A. γ B. α C. x D. uv If a radiation has velocity lesser than that of light, then the radiation (symbolically) is: A. γ B. α C. x D. uv

2

K

B

A

À ÀÄ, E£ÀÄì¯ÃÉ mï ªÀiÁrzÀ vÁªÀÄæzÀ vÀAw, gÀnÖ£À PÉƼÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ SC008 M§â «zÁåyðUÉ zÀAqÀ PÁAvÀU¼ UÁå®é£ÉÆëÆlgÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. EzÀjAzÀ «zÁåyðAiÀÄÄ ¥Àæw¥Á¢¸À§ºÀÄzÁzÀÄzÀÄ A. ¥sÁågÀqA É iÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ B. ¥sÉèëÄAUÀ£À JqÀUÉÊ ¤AiÀĪÀÄ C. ªÉÆÃmÁgï ¤AiÀĪÀÄ D. qÉÊ£ÀªÉÆ ¤AiÀĪÀÄ A student is provided with bar magnets, insulated copper wire, card board cylinder and a galvanometer. He can demonstrate A. Faraday’s experiment B. Fleming’s left hand rule C. Principle of motor D. Principle of dynamo

À è AiÀiÁªÀÅzÀÄ CqÀØvÀgA À UUÀ¼ À ® À è ? SC009 EªÀÅUÀ¼° A. gÉÃrAiÉÆà B. ±À§Ý

C. ªÉÄÊPÉÆæö

Which of the following is not a transverse wave ? A. Radio B. Sound C. Micro

D. ¨É¼P À ÀÄ D. Light

SC010 «zÀÄåvÁÌAwÃAiÀÄ «QgÀtzÀ°è CvÀåAvÀ ¸ÀªÀÄxÀð ªÀAzÀåPÁAvÀªÀÅ A. DªÀ PÉA¥ÀÄ B. £ÉÃgÀ¼Á wÃvÀ C. UÁªÀiÁQgÀt

D. ¸ÀÆPÀëöä vÀgA À UÀU¼ À ÀÄ

D. micro wave À £À ªÉÃUÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ AiÀiÁVzÀÝgÉ DUÀ D «QgÀtªÀÅ (¸ÁAPÉÃwPÀªÁV) EzÁUÀĪÀÅzÀÄ. SC011 MAzÀÄ «QgÀtªÉÃUÀªÀÅ ¨É¼Q


À ÀzÀ SÁ°AiÀiÁUÀÄ«PÉ (§jzÁUÀÄ«PÉ)AiÀÄÄ ºÁ¤PÀg.À KPÉAzÀgÉ CzÀÄ vÀqÉUÀlÄÖªÀ SC012 NeÉÆÃ£ï ¥Àzg «QgÀtªÀÅ A.

γ QgÀtUÀ¼ÀÄ

B. CªÀÀPA É ¥ÀÄ QgÀtUÀ¼ÀÄ

C. £ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ QgÀtUÀ¼ÀÄ

D. X-

QgÀtUÀ¼ÀÄ The depletion in the Ozone layer is harmful because it acts as a shielf against A. γrays X-rays

B. Infrared rays

C. ultra violet rays

D. 2

U

C

E

2

A

D

E

2

U

C

A

2

A

A

A

À ° À è£À ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ ¸ÀAYÕÁ¢Ã¥ÀU¼ À À£ÀÄß C¼Àªr À ¸À¨ÃÉ PÁVzÉ. EzÀPÁÌV SC013 ±Á¯ÉAiÀÄ §½ gÀ¸ÉÛU¼ C£Àé¬Ä¸À¨ÃÉ PÁzÀ vÀvÀé A. ¯ÉøÀj£ÀzÀÄ B. ºÁ¯ÉÆÃUÀ¦ æÉ A ü iÀÄzÀÄ C. gÉÃrAiÉÆà bÁAiÀiÁ©A§zÀÄÝ D. zÀÄåw «zÀÄåvï ¥ÀjuÁªÀÄzÀÄÝ Automatic traffic signal has to be installed near the school. This can be done by applying the principle of: A. laser B. holography photoelectric effect

C. radiography

D.

À è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¯ÉøÀgï£ UÀÄt SC014 ¯ÉøÀgï¤AzÀ PÀvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¸ÀÄUÉ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ-F QæAiÉÄUÀ¼° A. ¸ÀA¸ÀPÀÛvÉ B. KPÀªÀtð  ÃAiÀÄvÉ C. C¢üPÀ ±ÀQÛ¸ÁAzÀævÉ D. ¤¢ðµÀØ ¢QÌ£À°è ZÀ°¸ÀĪÀ UÀÄt The property of laser used in laser cutting and welding A. coherence B. monochromaticity C. high energy density (high intensity) directionality

D.

À ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸À §AiÀĸÀÄvÁÛ£É SC015 M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ gÁ²¬ÄAzÀ PÀÈvÀPÀ gÀvÀßUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÛ £ÉʸÀVðPÀ gÀvÀßUÀ¼£ CªÀ£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸À ¨ÉÃPÁzÀ «QgÀt A. £ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ «QgÀt ¨É¼PÀ ÀÄ

B. CªÀPA É ¥ÀÄ «QgÀt

C. X-«QgÀt

D. ¯ÉøÀgï

A person wants to separate real gems and artificial gems from a heap. The radiation he should use, is A. u.v. radiation B. Infrared radiation C. X-radiation D. laser light


À À ªÁºPÀvÀéªÀÅ F CA±ÀzÉÆA¢UÉ ºÉZÀÄv Ñ ÀÛzÉ SC016 CgɪÁºPÀU¼ A. vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÉZÀ¼ Ñ À C. ªÁºÀPz À G À zÀÝzÀ ºÉZ¼ ÀÑ À

B. vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀzÀ E½PÉ D. ªÁºÀPz À À GzÀÝz° À è E½PÉ

Electrical conductivity of a semiconductor increases by A. increasing temperature B. decreasing temperature C. increasing length of the material D. decreasing length of the material SC017 MAzÀÄ CgɪÁºÀPÀªÀÅ n- jÃwAiÀÄ CgɪÁºÀPÀªÁVzÀÝg,É PɼV À £À MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ CzÀg° À è ¨ÉgPÀ A É iÀiÁVzÉ A. ¹°PÁ£ï

B. ¨ÉÆÃgÁ£ï

C. C®Äå«Ä¤AiÀÄA

3

K

A

E

3

K

D

E

3

K

B

E

D. gÀAdPÀ

If a semiconductor is n-type extrinsic semiconductor, then the following impurity present in it is: A. silicon B. Boron C. Aluminum D. Phosphorus

À è SC018 MAzÀÄ ¢QÌ£À°è «zÀÄåvïºÀjAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ ¢¶ÖPÁgÀPÀ QæAiÉÄUÁV, PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼° AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀgÀÄ? A. mÁæ¤ì¸ÀÖgï B. qÉÊAiÉÆÃqï D. ªÀiÁqÀÄå¯ÉÃlgï

C. ¥ÉæõÀPÀ

Which of the following is used to make the current flow in one direction or for rectifying action? A. transistor B. diode C. transmitter D. modulator


Item Questions No. À ÀÄ ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ CA±ÀU¼ À £ À ÀÄß ºÉ¸j À ¹ SC019 ¸ÀAPÉÃvÀU¼

Ch.No

Obj

Key

Diff. Level

3

U

B

A

4

S

C

A

4

K

B

E

A. ªÀÄÄ£ÀßqÉ N®ÄªÉÄ qÉÊAiÉÆÃqï ªÀÄvÀÄÛ p.n.p mÁæ¤ì¸ÀÖgï B. ªÀÄÄ£ÀßqÉ N®ÄªÉÄ qÉÊAiÉÆÃqï n-p-n mÁæ¤ì¸ÀÖgï C. ªÀåwjPÀÛ N®ÄªÉÄ qÉÊAiÉÆÃqï ªÀÄvÀÄÛ.p-n-p mÁæ¤ì¸ÀÖgï D£ÉÆÃqï

PÁåxÉÆÃqï

D. ªÀåwjPÀÛ N®ÄªÉÄ qÉÊAiÉÆÃqï ªÀÄvÀÄÛ. n-p-n mÁæ¤ì¸ÀÖgï

Name the following symbols : A. Forward biased diode & p.n.p transistor B. Forward biased diode & n-p-n transistor C. Reverse biased diode & p-n-p transistor D. Reverse biased diode & n-p-n transistor node

cathode

SC020 MAzÀÄ ªÉÄjæUÉÆgËAqÀ£À wædåªÀÅ 3 «Äà DVzÉ MAzÀÄ ¨Áj ¸ÀÄvÀÛ®Ä 3 ¸ÉAPÉqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUz É ÀÄ PÉÆAqÀgÉ

CzÀgÀ ªÉÃUÉÆÃvÀ̵ð À ªÀÅ A. 4π2 B. 2π / 3 C. 4π2 / 3 D. 4π/3 A merry-go-round has a radius of 3m and completes a revolution in 3 seconds. It’s acceleration is A. 4π2 B. 2π / 3 C. 4π2 / 3 D. 4π/3 SC021 §mÉÖ MUÉAiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è MzÉÝ §mÉÖ MtUÀĪÀÅzÀÄ, F PÁgÀt¢AzÀ : A. ªÉÆÃmÁj£À ¸ÀÄvÀÄÛ«PÉAiÀÄ ªÉÃUÀ B. ¹°AqÀj£À ªÉÄÃ¯É ªÀwð¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÉÃAzÀæ vÁåV §® C. wgÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ ¹°AqÀj£À ªÉÄÃ¯É ªÀwð¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÉÃAzÁ橪ÀÄÄR D. ¥ÀAPÀ¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ ©¹UÁ½ Wet clothes are dried in washing machine due to : A. rapid rotation of the motor B. centrifugal force acting on the cylinder C. centripetal force of the rotating cylinders D. hot air from the fan


Item Questions No. À ¸ÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨ð sÀ ªÀÅ SC022 PÉÃAzÀævÁåV §®ªÀ£ÀÄß C£ÀĨs« A. ¥ÀxÀz° À è ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ C. JvÀÛgÀ¢AzÀ ‘¨sA À V’ fVvÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀÀ

Ch.No

Obj

Key

Diff. Level

4

A

D

A

4

U

C

A

5

K

B

E

5

U

C

E

B. °¥sïÖ£° À è ZÀ°¸ÀĪÁUÀ D. ªÀÈvÀÛzÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß

Nr¸ÀĪÁUÀ Centrifugal force is experienced while, A. Running in a straight track C. Bungee Jumping from a height

B. moving in a lift D. Driving a car round the circle

À è ZÀ°¸ÀĪÁUÀ EzÀPÁÌV ¨ÁUÀĪÀ£ÀÄ SC023 M§â ªÉÆÃmÁgÀÄ ¨ÉʹPÀ°è£À ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ NgÉ ¥ÀxÀz° A. ¸ÀªÀÄvÉÆî£À ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä B. ©Ã¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä C. CUÀvÀåªÁzÀ PÉÃAzÀævÁåV§®¥ÀqÉAiÀÄ®Ä

D. ªÉÃUÀª£ À ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä

A motor bike rider bends as he moves round a curve, this is to: A. gain balance B. avoid falling C. get necessary centripetal acceleration

D. gain speed À ÀÄ SC024 PÉÃAzÁæ©üªÀÄÄR §® ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄvÀé §®zÀ ¸ÀÆvÀæU¼ A. ½ mv2, GMm /r2 B. mv2 /r, GMm / r2 C. Mv2/ r, GMr2/ m D. mv2/r, GMm/r The formulae for centripetal force and gravitation force are A. ½ mv2, GMm /r2 B. mv2 /r, GMm / r2 C. Mv2/ r, GMr2/ m D. mv2/r, GMm/r SC025 ZÀAzÀæ£À ªÉÄïÉäöÊ ¬ÄAzÀ vÀAzÀ MAzÀÄ PÀ°è£À A. zÀæªÀågÁ² §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ B. vÀÆPÀ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ C. vÀÆPÀ §zÀ¯ÁV, zÀæªÀågÁ² §zÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è

D. vÀÆPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀæªÀå gÁ²UÀ¼ÀÄ MAzÉÃ

DVgÀÄvÀÛzÉ A rock is brought from the surface of moon, then its A. mass will change B. weight will change C. weight will change but not mass D. weight and mass remain same


À ÀÄß ‘h’ JvÀÛg¢ À AzÀ MAzÉà ¸Àª À ÀÄAiÀÄzÀ°è SC026 MAzÉà wædåªÀżÀî MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ZÉAqÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ QæPÉmï ZÉAqÀÄUÀ¼£ ©qÀ¯ÁVzÉ. CªÀÅ vÉUz À ÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÁ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ »ÃVgÀÄvÀÛz:É A. PÀ©âtzÀ ZÉAqÀÄ, QæPÉmï ZÉA À rVAvÀ ºÉZÀÄÑ PÁ® vÉUz É ÀÄPÉƼÀÄîvz ÀÛ É

B. QæPÉmï ZÉAqÀÄ PÀ©âtzÀ ZÉArVAvÀ ºÉZÀÄÑ PÁ®

vÉUz É ÀÄPÉƼÀÄîvz ÀÛ É C. JgÀqÀÆ MAzÉà PÁ® vÉUz É ÀÄPÉƼÀÄîvª ÀÛ É D. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÉUz É ÀÄPÉƼÀÄîvz ÀÛ É An iron ball and a cricket ball having same radius are dropped from a height ‘h’ at the same time to reach the ground. The time taken by, A. iron ball is more than the cricket ball B. cricket ball is more than the iron ball C. both will be the same D. each of them will be different

5

K

C

A

5

U

B

E

6

K

C

E

6

K

D

A

À £ÀªÀÅUÀ¼° À è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀé §®PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÉ ? SC027 PɼV A. MAzÀÄ

CAiÀĸÁÌAvÀzÀ PÀqU É É, MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ZÀÆgÀÄ ZÀ°¸ÀÄ«PÉ B. eÁgÀĪÀÄuÉAiÀÄ ªÉÄðlÖ MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ eÁgÀĪÀÅzÀÄ C. UÁ½ ©Ã¸ÀÄwÛzÁÝU,À UÁ½AiÀÄAvÀæzÀ gÉPÉÌU¼ À À wgÀÄUÀÄ«PÉ D. MAzÀÄ ¸ÀÆfPÁAvÀªÀÅ, «zÀÄåvï ªÁºÀPz À À §½¬ÄzÁÝUÀ «ZÀ®£É Which of the following is related to earth’s gravitational force ? A. A piece of iron moving towards magnet B. An object sliding down on an inclined plane C. Blades of wind mill rotating in the presence of wind D. A magnetic needle deflecting near a current carrying conductor.

À ÉÌ EgÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀªÀÄ£ÁzÀ CA±ÀªÀÅ,, ¨sÀÆ«ÄAiÀĵÉÖ: SC028 ¨sÀƹÜgÀ G¥ÀUÀæºP A. zÀæªÀågÁ² B. wædå C. ¥ÀæzQ À ëtPÁ® D. ¥Àj¨sÀæªÀÄtPÁ® A geostationary satellite has same: A. mass as that of the earth C. period of revolution as that of earth

B. radius as that of the earth D. period of rotation as that of earth

SC029 MAzÀÄ gÁPÉmï£À «ªÉÆÃZÀ£ÁªÉÃUÀªÀÅ F vÀÆPÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©¹zÉ. A. gÁPÉmï£ÀzÀÄ B. CzÀÄ GqÁ¬Ä¸ÀĪÀ G¥ÀUÀæºz À ÀÄÝ C. gÁPÉmï ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀUÀæºU À À ¼g É q À Àgz À ÀÄ D. gÁPÉmï ªÀÄvÀÄÛ G¥UÀæºÀU¼ À g É Àqz À ÀÆ C®è The escape velocity of a rocket depends upon the weight of: A. the rocket B. the satellite it launches C. both rocket and satellite D. neither rocket nor satellite


À è gÁPÉmï ºÁgÀ§®èzÀÄ SC030 EzÀgÀ EgÀÄ«PɬÄAzÀ ¤ªÁðvÀ ¥ÀæzÃÉ ±Àz° A. £ÉÆÃzÀ£P À Áj B.G¥ÀAiÀÄÄPÀÛºÉÆgÉ (¥ÉïÉÆÃqï)

C. DQìÃqÀPÀ

D.

¤µÁ̸À C¤®UÀ¼ÀÄ Rockets can fly in vacuum due to the presence of : A. propellants B. payload C. oxidant D. exhaust gas 0 0 SC031 o c £À°ègÀĪÀ ªÀÄAdÄUÀqÀØAiÀÄÄ o c AiÀÄ°ègÀĪÀ ¤ÃjVAvÀ ºÉZÄÀ Ñ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV vÀA¥ÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ

KPÉAzÀg:É A. ªÀÄAdÄUÀqÀØAiÀÄÄ o c AiÀÄ°è PÀgU À ÀÄvÀÛzÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ C. ¤ÃgÀÄ 00 c GµÀv Ú A É iÀÄ°è PÀÄ¢AiÀÄÄvÀÛzÉ 0

C. ¸ÁàPïð ¥ÀèUï ªÀÄvÀÄÛ ªÀPÀæzA À qÀ

U

C

E

7

U

B

A

7

U

A

A

B. ªÀÄAdÄUÀqÉØ PÀgÀU® À Ä ±ÁRªÀ£ÀÄß D. ¤ÃgÀÄ 00 c £À°è WÀ¤Ã¨s« À ¸ÀÄvÀÛzÉ

Ice at 00 c is more effective in cooling than water at 00c because A. Ice melts at o0c B. Ice take up heat to melt 0 C. Water boils at 100 c D. Water freezes at 00c SC032 rø¯ï EAf¤ß£À°è EªÀÅUÀ¼À CUÀvÀå«®è A. ¸ÁàPïð ¥ÀèUï ªÀÄvÀÄÛ PÁ§ðgÉÃlgï

6

B. PÁ§ðgÉÃlgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀPÀæzA À qÀ D. ¸ÁàPïð ¥ÀèUï

ªÀÄvÀÄÛ EÀAdPÀë£ï

¥ÀA¥ï These are not required in a diesel engine A. spark plug and carburettor C. spark plug and crank shaft

B. carburettor and crank shaft D. spark plug and injunction pump


À ÉÌ vÉÆAzÀgÉ AiÀÄÄAmÁUÀÄvÀÛzÉ : SC033 zÉÆõAiÀÄÄPÀÛ PÁ§ÄðgÉÃlgï ¤AzÀ F ºÉÆqÉvP A. ¨sÀÄQÛ B. ¸ÀA¦ÃqÀ£Á C. ±ÀQÛ

D. ¤µÁå¸À

A fault in the carburettor affects the following stroke : A. Intake B. Compression C. Power D. Exhaust SC034 MAzÀÄ JAf£ï P 1800 KJGµÀª Ú À£ÀÄß 630KJ PÉ®¸Àª£ À ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÀÛz.É ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ JAf£ï Q £À

zÀPÀëvÉ 40% CªÀÅUÀ¼° À è ºÉa£ Ñ À zÀPÀëvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ JAf£ï A. P B. P ªÀÄvÀÄÛ Q UÀ¼g É ÀqÀÆ C. Q ‘Q’ £ÀÆ C®è

A

B

A

7

S

C

A

8

K

D

A

8

K

A

A

D. ‘P’ AiÀÄÆ C®è

An engine ”P” converts 1800 KJ of heat into 630KJ of work. Another engine “Q” has an efficiency of 40%. The engine that shows more efficiency is : A. P B. Both P and Q C. Q D. neither P nor Q

À £ À ÀÄß «¨sf À ¹ PÁªÀÄ£À ©®è£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ SC035 ¨É¼P A. DªÀÄèd£ÀPÀzÀ CtÄ B. zsÀƽ£À PtUÀ¼ÀÄ

7

C. ¸ÁgÀd£ÀPÀ CtÄ

D. ¤Ãj£À CtÄ Rainbow is formed due to the dispersion of light by: A. Oxygen molecule B. dust particles C. Nitrogen molecule SC036

D. water molecule

C±ÀæUz À À (¦æ¸ª À Àiï)ªÀÆ®PÀ ¥À檻 À ¸ÀĪÀ KPÀªt À ð  ÃAiÀÄ ¨É¼QÀ £À QgÀt A. ªÀåvÀåAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ B. ¥Àæw¥sÀ®£À UÉƼÀÄîvÀÛzÉ C. «¨sd À £É ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ ªQæèsÀª£ À À ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ A monochromatic light beam on passing through a prism is : A. deviated B. reflected C. dispersed

D. polarized

D.


Item No. SC037

Ch.No

Obj

Key

Diff. level

8

K

D

A

8

U

C

E

9

K

B

E

Questions C.V. gÁªÀÄ£ï gÀªg À ÀÄ KPÀªt À ð  ÃAiÀÄ ¨É¼PÀ £ À ÀÄß ¨ÉAf¤£À ªÀÄÆ®PÀ ºÁ¬Ä¹ ZÀzÀÄjzÀ ¨É¼PÀ ÀÄ »ÃUÉ,

EgÀĪÀÅzÉA É zÀÄ PÀAqÀÄ»rzÀgÀÄ A. KPÀªÀtð  ÃAiÀÄ C. PÀrªÉÄ DªÀÈwÛAiÀÄļÀîzÁÝVzÉ AiÀÄļÀîzÁÝVzÉ

B. KPÀªÀtð  ÃAiÀÄ ªÁV®è D. PÀrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ JgÀqÀÄ DªÀÈwÛ

C.V.Raman found that, when a beam of monochromatic light was passed through benzene, the scattered light was A. monochromatic B. non-monochromatic C. of lower-frequency D. of both lower and higher frequency

À è ¨É¼QÀ £À «¨sd À £É AiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀt: SC038 UÁf£À C±ÀæUÀz° A. C±ÀæUz À ÀªÀÅÀ ¥ÁgÀz± À ð À PÀ

B. ªÀQæèsª À £ À À

JgÀqÀÄ ¨ÁjAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ C. ªÀQæèsÀª£ À À ¸ÀÆZÁåAPÀªÀÅ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ §tÚU½ À UÉ ¨ÉÃgɨÃÉ gÉ EgÀÄvÀÛzÉ §tÚ UÀ½AzÁVzÉ

D. ©½ ¨É¼P À ÀÄ C£ÉÃPÀ

Dispersion in a glass prism takes place, because: A. prism is transparent B. double refraction takes place C. refractive index varies with colours D. white light is made up several colours

À À zÀÆgÀ, ¢PÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃUÀª£ À ÀÄß C¼ÉAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ, ±ÀæªÀuÁwÃvÀ vÀgA À UÀª£ À ÀÄß SC039 d®UvÀ ªÀ¸ÀÄÛU¼ §¼À¹gÀĪÀÀ ¸Ázs£ À À A. ±ÀæªÀtwÃvÀ vÀgA À UÀ PÀæªÀÄ«ÃPÀëPÀ (¸ÁÌöå£Àgï )

B. ¸ÉÆ£Ágï

C.

¥ÉæõÀPÀ

D. ¥ÀvÉÛPÁj

A device which uses ultra sonic waves to measure the distance, direction and speed of underwater objects is A. ultrasound scanner B. Sonar C. transmitter D. detector


SC040 ¤Ã£ÉƧ⠪ÉåzÀå£ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ

±À¸ÀÛç aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÁVzÉAiÉÄAzÀÄ w½zÀÄPÉÆ. ¤£Àß PÉ®¸Àª£ À ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä PɼV À £À AiÀiÁªÀ ¸Ázs£ À ª À £ À ÀÄß Dj¹PÉƼÀÄîªÉ ? A. gÁqÁgï UÀ£ï B. ¸ÉÆ£Ágï C. ±ÀæªÀuÁwÃvÀ vÀgA À UÀ PÀæªÀÄ«ÃPÀëPÀ (¸ÁÌöå£Àgï) D. gÉÆûvÀ zÀ±ð À PÀ If you are a doctor and want to perform surgery, which of the following instrument would you select to ease your work ? A. radar gun B. sonar C. ultrasound scanner D. spectroscope

9

U

C

E

9

U

A

E

9

U

D

A

10

U

B

A

10

U

A

A

À À ¥ÀjuÁªÀĪÀÅ PɼV À £À AiÀiÁªÀ CA±À §zÀ¯ÁªÀuɬÄAzÀ JAzÀÄ w½AiÀÄ®àqÀĪÀÅzÀÄ SC041 ±À§ÝzÀ°è qÁ¥Àèg£ A. ¸ÁÜ¬Ä B. ªÉÃUÀ C. DªÀÈwÛ D. DA¦èmÉÆåqï Doppler effect in sound is observed as a change in it’s: A. pitch B. Velocity C. frequency SC042 ZÀAzÀæ£À ªÉÄïÉäöÊ £À°è ±À§ÝzÀ ªÉÃUÀªÀÅ, A. 340 «Ä/¸ÉA B. 340x6 «Ä/¸ÉA

C.

D. amplitude

340/6«Ä¸À

D. O

Velocity of sound on the surface of moon will be A. 340 m/s B. 340x6 m/s C.

340/6 ms D. O À zÀ¢AzÀ F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼° À è£À zÀȱÀå gÁ² PÀAqÀÄ »rAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå SC043 gÁ² ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¥ÀÛvÉ UÀ½VgÀĪÀ ¸ÀA¨sA A. ¹jAiÀÄ¸ï £ÀAvÀºÀ AiÀÄÄUÀävÁgÉ B. ¸ÀÆAiÀÄð £ÀAvÀºÀ KPÀvÁgÉ C. AiÀÄÄUÀävÁgÉU¼ À ÉÆ C®è, KPÀvÁgÉU¼ À ÉÆ C®è

D. AiÀÄÄUÀävÁgÉU¼ À ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ, KPÀvÁgÉU¼ÀÄ

The relationship between mass and luminosity is used to determine the mass of A. binary stars like Sirius B. Single stars like Sun C. neither binary nor single stars D. both binary and single stars

À £ÀªÀÅUÀ¼° À è MAzÁVzÉ SC044 ªÀĺÁ¸ÉÆàÃlPÀ ¹zÁÞAvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR HºÁ£ÀA©PÉ «±ÀézÀ ¹Üw F PɼV A. »UÀÄÎvÁÛ EgÀĪ À ÀÅzÀÄ B. ¸ÀAªÀÈvÀªÁVzÉ C. «ªÀÈvÀªÁVzÉ D. PÀĹzÀĩüÀÄwÛzÉ Key assumption of the Big Bang Theory is that the universe is A. expanding B. closed C. open

D. collapsing


À À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À vÀÆPÀªÀÅ SC045 UÀæºz A. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀܼU À ¼ À ° À è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ DVgÀÄvÀÛzÉ C. MAzÉà ¸ÀܼU À ¼ À ° À è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ Weight of an object on a planet will be : A. different at different places C. different at the same place SC046 ¥ÀgÀªÀiÁtÄ F ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ PÀtUÀ½AzÀ DVzÉ A. ¥ÉÆæÃmÁ£ï, £ÀÆåmÁæ£ï, £ÀÆåQèAiÀiÁ£ï C. ¥ÉÆæÃmÁ£ï, £ÀÆåmÁæ£ï, J¯ÉPÁÖç£ï

B. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀܼÀU¼ À À°è MAzÉà D. ¸ÀªÀÄAiÀÄ §zÀ¯ÁzÀAvÉ ¨ÉÃgÉ

B. same at different places D. changing with time

10

U

A

A

11

K

C

E

B. ¥ÉÆæÃmÁ£ï, J¯ÉPÁÖç£ï, £ÀÆåPÉèöÊqï D. ¥Á¹mÁæ£ï, J¯ÉPÁÖç£ï, £ÀÆåmÁæ£ï

An atom is made up of these fundamental particles A. Proton, neutron, nucleon B. Proton, electron, nuclide C. proton, neutron, electron D. positron, electron, neutron


À è SC047 MAzÀÄ £ÉÆåmÁæ£ï PÀtzÀ zÀæªÀå gÁ² ¸ÀASÉåAiÀÄ CvÀåAvÀ ¸À«Æ¥À ¨É¯É, J.JªÀiï.AiÀÄÄ UÀ¼° A. 10 B. 1.8 C. 1.0 D. 1.008 Approximate mass number of a neutron in a.m.u is : A. 10 B. 1.8 C. 1.0 D. 1.008 SC048 EAUÁ® - 11, 12, 13 ªÀÄvÀÄÛ 14 ¸ÀªÀĸÁܤUÀ¼° À è PÁ§ð£ï qÉÃnAUï ¤ªÀðºÀuA É iÀÄ°è C-14 £Éß §¼À¸® À Ä PÁgÀt EzÀÄ A. C-14 CvÀåAvÀ ¨sÁgÀªÁzÀzÀÄÝ C. EzÀÄ ¹Ügv À A É iÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ

11

U

D

A

11

U

D

A

12

U

C

E

12

S

B

A

C13 13

K

B

A

13

U

B

D

B. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è CvÀåAvÀ ºÉÃgÀ¼ª À ÁV zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ D. vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ©Ãd§zÀ¯ÁªÀuÉ ¥ÀæwQæAiÉÄ ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ

Among the isotopes carbon –11,12, 13 &14 the reason for choosing C-14 for ‘Carbon dating’ is: A. C-14 is the heaviest B. It is the most abundantly available C. It is stable D. It under goes spontaneous nuclear changes

À £ÀªÅUÀ¼À°è ¨ÉÊfPÀ ¸À«Ä䮣À QæAiÉÄUÉ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuA É iÀÄ£ÀÄß Dj¹. SC049 PɼV A. 13Al 27 +2He4→15p30+on1 B. 92u235+ on1→ 54Xe139 + 38Sr95 + energy C. 1H 1 +1H3→2He4+on1 + energy D. 94pu238 → 92p234+2He4 Pick out an example for fusion reaction from the following : A. 13Al 27 +2He4→15p30+on1 B. 92p235+ on1→ 54Xe139 + 38Sr95 + energy 1 3 4 1 C. 1H +1H →2He +on + energy D. 94pu238 → 92p234+2He4 SC050 ©Ãd«zÀ¼£ À Àz° À è 1 ªÉÄÊPÉÆæUÁæA’ £ÀµÀÄÖ u235 £À²¹ ºÉÆÃVzÉ ¨É¼QÀ £À ªÉÃUÀ 3x1010¸ÉA«Æ/¸ÉPA É qï. E°è

©qÀÄUÀqA É iÀiÁzÀ ±ÀQÛ A. 9x1010 JUïðUÀ¼ÀÄ

B. 9x1014 JUïðUÀ¼ÀÄ 235

In nuclear fission 1 micro gram of u in this process is A. 9x1010 ergs B. 9x1014 ergs

C. 9x1020 JUïðUÀ¼ÀÄ

D. ªÀ¸ÀÄÛ¤vÉåAiÀÄPÁgÀt, ±ÀÆ£Àå

disappears. The velocity of light is 3x1010cm/sec. The energy C. 9x1020ergs

D. Zero as matter is indestructible SC051 ¸ËgÀ CrUÉ M¯ÉAiÀÄ M¼À¨sÁUÀPÉÌ PÀ¥ÀÄà §tÚ §½AiÀÄĪÀÅzÀgÀ GzÉÝñÀ, ¸ËgÀ«QgÀt A. ¥Àæw¥s® À £À ºÉÆAzÀ®Ä B. »ÃjPÉƼÀî®Ä C. ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀ®Ä D. CzÀgÀ M¼ÀUÉ

¸ÀAUÀ溪 À ÁUÀ®Ä The inside of a solar cooker is painted black so that the solar radiation gets : A. reflected B. absorbed C. transmitted D. trapped SC052 ¸ËgÀPÉÆñÀzÀ PÁAiÀÄð F PɼÀV£À MAzÀÄ vÀvÀézÀ C£ÀéAiÀÄ A. zÀÄåw «zÀÄåvï ¥ÀjuÁªÀÄ B. CgɪÁºÀPU À ¼ À À ªÁºÀPv À É C. CgɪÁºÀPU À ½ À UÉ qÉÆÃ¥ÉAmïUÀ¼À ¸ÉÃ¥ÀðqÉ D. «QgÀt ZÉÆâvÀ GvÀd ì ð£É Solar cells work on the principle of : A. Photo electricity B. conductivity of semi conductors C. doping of semiconductors D. stimulated emission


SC053 EzÀgÀ zɸɬÄAzÁV ±ÀQÛ ªÀÄÄUÀÎlÄÖ GAmÁVzÉ A.£À«ÃPÀjøÀ¯ÁUÀĪÀ EAzsÀ£U À ¼ À À DPÀgÀU¼ À À PÉÆgÀvÉ B.¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁjUÉ ¸Ë®¨sÀåzÀ°è ºÉZ¼ ÀÑ À C.ªÉÊYÕÁ¤PÀ C©üª À ÀÈ¢ÞAiÀÄ°è ºÉZ¼ ÀÑ À ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£À ªÀÄlÖz° À è ¸ÀÄzsÁgÀuÉ D.ºÉZÀÄv Ñ ÀÛ¯ÃÉ EgÀĪÀ ±ÀQÛ ¨ÉÃrPÉ Energy crisis is mainly due to : A. Shortage of renewable sources of energy B. the increase in the public transport system C. the increase in scientific advancement and better quality of life D. the ever increasing demand for energy

14

K

D

E

14

U

D

E

15

K

C

E

15

K

A

E

15

K

D

E

À vÉ, ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß G½vÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä PɼV À £À AiÀiÁªÀ SC054 ¤£Àß fêÀ£À ªÀÄlÖzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÀuÁªÀÄ ©ÃgÀzA MAzÀÄ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄªÉ ? A. ±Á¯ÉUÉ §¹ì£° À è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ B. ¸ÁߣÀPÉÌ ©¹¤Ãj£À G¥ÀAiÉÆÃUÀª£ À ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ C. ¸ÀÆAiÀiÁð ¸ÀÛªÁzÀªÉÄÃ¯É ¥ÀoÀå C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ D. vÁ¥À¢Ã¥ÀÛ «zÀÄåvï §®àU½ À UÉ §zÀ¯ÁV ¥Àæw ¢Ã¦Û ¢Ã¥UÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀ Which one of the following you can do to save energy, without affecting the quality of your life : A. Going to the school by bus B. stop using warm water for taking bath C. stop studying after sun set D. replacing incandescent lamps by fluorescent lamps

À À §ºÀÄ zÉÆqÀØ DPÀgÀªA É zÀgÉ SC055 ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄð£À ¯ÉÆúÀU¼ A. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ M¼À¨sÁUÀ B. ¸ÁUÀgÀ UÀ¼ÀÄ C. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ºÉÆgÀa¥ÀÄà

D.

¹»¤Ãj£À ¸ÀgÉÆêÀgÀU¼ À ÀÄ The biggest source of metal on the earth is A. Earth’s interior B. oceans

C. earth’s crust D. fresh water lakes À ÀÄ, F gÀÆ¥Àz° À ègÀÄvÀÛª.É É SC056 ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ¤Ãj£À°è ¯ÉÆúÀU¼ A. PÀgV À gÀĪÀ ®ªÀtUÀ¼ÀÄ B. PÀgU À À¯ÁgÀzÀ ®ªÀtUÀ¼ÀÄ C MvÀÛj¸ÀĪÀ ®ªÀtUÀ¼ÀÄ D.

vÉîĪÀ ®ªÀtUÀ¼ÀÄ Sea contains metals in the form of A. soluble salts B. insoluble salts

C. precipitate salts À mÉU¼ À £ À ÀÄß ¯ÉÆúÀ¢AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ EzÀPÉÌ PÁgÀt SC057 WÀA A. PÀÄlÖ B. vÀ£Àå C «zÀÄåvï ªÁºÀPÀ Bells are made of metal because of the following property A. Malleability B. Ductility C. Conductivity

D. floating salts D. ¯ÉÆûAiÀÄ ±À§Ý D. Sonority


Item Questions No. À ° À è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¯ÉÆúÀU½ À ªÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzPÀÆÌ ¸ÁjÃPÀÈvÀ ¸À¯ÉÆáöåjPï DªÀÄ誣 À ÀÄß SC058 £Á®ÄÌ ¥Àæ£Á¼ÀU¼

Ch.No

Obj

Key

Diff. level

15

U

D

E

15

K

B

A

15

U

D

A

16

K

B

E

16

U

B

A

¨Ég¹ É zÁUÀ, MAzÀÄ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è zÁæªt À ªÀÅ ¤Ã° §tÚPÉÌ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛz.É D ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°ègÀĪÀ ¯ÉÆúÀ A. Zn B. Ni C. Co D. Cu Four different metals are taken in four different test tubes and concentrated sulphuric acid is poured in to each of them. In one of the test tubes the solution turns blue then the metal is A. Zn B. Ni C. Co D. Cu SC059 vÁªÀÄæzÀ ¥Àgª À ÀiÁtÄ ¸ÀASÉå 29 DzÀgÉ J¯ÉPÁÖç£ï «£Áå¸À A. 1s2, 2s2, sp6, 3s2, 3d10, 3p7 B. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1 2 2 6 2 10 5 2 C. 1s , 2s , 2p , 3s , 3d , 3p , 4s D. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, 3d9, 3p6 The atomic number of copper is 29, its electronic configuration is A. 1s2, 2s2, sp6, 3s2, 3d10, 3p7 B. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1 2 2 6 2 10 5 2 C. 1s , 2s , 2p , 3s , 3d , 3p , 4s D. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, 3d9, 3p6

À ÀÄðªÀ£ÀÄß ¯ÉÆîPÀ ªÀiÁqÀ®Ä G¥AiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ ? SC060 E£ïªÁgï GQÌ£À AiÀiÁªÀ UÀÄtzsª A. mɤì¯ï §® B. ºÉa£ Ñ À zÀ檣 À À ©AzÀÄ C PÀrªÉÄ zÀ檣 À À ©AzÀÄ D. GµÀz Ú À gÉÃSÁvÀäPÀ Cw PÀrªÉÄ Which property of Invar steel is used in making pendulum ? A. Tensile strength B. high melting point C. low melting point linear expansion

À ÀÄ SC061 PÁémïìð (PÀ®Äè)gÀ¸Á¬Ä¤PÀ ºÉ¸g A. ¹°PÁ£ï PÁ¨ÉÊðqï B. ¹°PÁ£ï qÀA É iÀiÁPÉìöÊqï PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï

D. very low co-efficient of

C. ¹°PÁ£ï PÉÆègÉÊqï

D. ¹°PÁ£ï

The chemical name of quartz is A. silicon carbide B. silicon dioxide

C. Silicon chloride D. Silicon carbonate À zÀ ¸ÀAzÀ¨ð sÀ zÀ°è ªÀiÁåV߶AiÀÄA£À G¥ÀAiÉÆÃUÀ: SC062 PÁémïìð¬ÄAzÀ ¹°PÁ¤£À GzÀÞgt A. GvÀ̵ð À tPÁjAiÀiÁV B. C¥ÀP À µ À ÀðtPÁjAiÀiÁV C. GvÀ̵ð À tPÁjAiÀiÁVAiÀÄÆ C®è D¥ÀPÀµð À tPÁjAiÀiÁVAiÀÄÆ C®è

D. d®¤ÃPÀgt À ªÁV

In the extraction of silicon from quarts Magnesium powder is used as A. oxidizing agent B. reducing agent C. neither oxidizing nor reducing agent D. hydrolysing agent


Questions Item No Ú A É iÀÄ°è ¹°PÁ¤£À £Á®ÄÌ ªÉïɣïì E¯ÉPÁÖç£ïUÀ¼ÀÄ SC063 ¤gÀ¥ÃÉ PÀë ¸ÉÆ£Éß GµÀv A. ¸Àºª À ÃÉ ¯É¤ì¬ÄAzÀ §A¢¸À®ànÖzÉ B. E¯ÉPÉÆÖç ªÉïɤì¬ÄAzÀ §A¢¸À®ànÖzÉ C. ¯ÉÆûAiÀÄ §Azs£ À PÀ ÉÆ̼U À ÁVzÉ

Ch.No

Obj

Key

Diff. level

16

K

B

A

16

U

B

A

17

K

A

E

17

K

C

A

D. ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ AiÀiÁªÀ

§Azs£ À PÀ ÀÆÌ M¼À¥ÀnÖ®è At absolute temperature the four valence electrons of silicon are bound by : A. electrovalent bond B. covalent bond C. metallic bond D. non-metallic bond

À £ À ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä SC064 ¹°PÁ£ï£ÀÄß CAvÀgï CgɪÁºÀPª A. MvÀÛqª À £ À ÀÄß ºÁPÀ¨ÃÉ PÀÄ B. GµÀv Ú A É iÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÃÉ PÀÄ

C. «zÀÄåvï£ÀÄß ºÁ¬Ä¸À¨ÃÉ PÀÄ

D.

PÁAvÀPÉëÃvÀæPÉÌ M¼À¥r À ¸À¨ÃÉ PÀÄ Silicon can be made to become intrinsic semi conductor by A. applying pressure B. applying heat C. passing electricity D . keeping it in magnetic field SC065 Cn H2n ¸ÁªÀiÁ£Àå CtÄ ¸ÀÆvÀ檣 À ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ C°¥sÁnPï ºÉÊqÉÆæ PÁ§ð£ïUÀ¼À UÀÄA¥À£ÀÄß »ÃUÉAzÀÄ

PÀgA É iÀįÁUÀÄvÀÛzÉ A.C°Ìãï B. C¯ÉÌÃ£ï ºÉÊqÉÆæPÁ§ð£ÀÄßUÀ¼ÀÄ

C.PÁ¨ÉÆð¸ÉÊQèPï ºÉÊqÉÆæ PÁ§ð£ÀÄßUÀ¼ÀÄ

D. DgÉÆêÀiÁånPï

Aliphatic hydrocarbons of general formula Cn H2n are called : A. Alkenes B. Alkanes C. Carbocyclic hydrocarbons D . Aromatic hydrocarbons SC066 PɼV À £ÀªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ avÀæ ‘¨É¤ÓÃ£ï’ £À (C6 H6) gÀZ£ À A É iÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ (C6 H6)

Which of the following represents structure of Benzene (C6 H6)


Questions Item No SC067 LPGUÉ ExÉÊÃ¯É ªÀÄgïPÁå¥ÀÖ£ÀߣÀÄß ¸ÉÃj¹gÀĪÀÅzÀÄ A.vÁ¥À¸ÁªÀiÁxÀåð ºÉa¸ Ñ ® À Ä D.MvÀÛqz À À zÀgª À £ À ÀÄß ºÉa¸ Ñ ® À Ä

Ch.No

Obj

Key

Diff. Level

17

U

C

E

18

K

D

E

18

U

B

E

18

U

C

E

19

U

A

E

B EAzs£ À À G½vÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä C.¸ÀÆgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥vÉÛ ºÀZ® ÀÑ Ä

Ethyl mercaptan is added to LPG to, A. increase heat efficiency B. save the fuel

C. detect leakage D . increase the compression rate À £ÀªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀŪÀÅ xÀªÉÆÃð¸ÉnAUï ¥Áè¹ÖPï UÀ¼ÁVªÉ? SC068 PɼV A. PVC ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃPÀ¯ÉÊmï B ¥Á°J¸ÀØgï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉPÀ¯ÉÊmï C. PVC ªÀÄvÀÄÛ ¹r D . F¥ÁQì gɹ£ï

ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉP¯ À ÉÊmï Which of the following are thermosetting plastics A. PVC & Bakelite B. Polystyrene & Bakelite

C. PVC & resins À AzÀ GAmÁUÀĪÀ UÀÄt SC069 UÁd£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV vÀA¥ÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀj A. ¥ÁgÀz± À ð À PÀvÉ B MvÀÛqÀ vÀqA É iÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð

D . epoxy-resins & bakelite C.©zsÀÄgÀvÉ

D

.vÀA¥ÁV¸ÀÄ«PÉ Slow cooling of glass, makes it ; A. transparent B. with stand stress SC070 ¹ªÉÄAnUÉ f¥ÀìªÀiï £ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ A.UÀnÖAiÀiÁV¸À®Ä B §ÆzÀÄ §tÚ PÉÆqÀ®Ä

C. brittle

D . cool

C.¨ÉÃUÀ UÀqÀĸÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqA É iÀÄ®Ä

D

.§AzsP À À ªÀ¸ÀÄÛª£ À ÁßV¸À®Ä Gypsum is added to cement to: A. harden it B. give it grey colour C. slow down rapid setting

D. make it a binding material À ÀÄ ¤ÃgÀÄ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÁUÀ ºÀ¼À¢ PÀ¯U É ¼ À £ À ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛz.É SC071 MAzÀÄ ªÀiÁzÀj UÀq¸

ºÀ¼¢ À PÀ¯U É ½ À UÉ PÁgÀtªÁzÀ ®ªÀtzÀ ¯ÉÆúÀ A. PÀ©âtÀ B PÁå°ìAiÀÄA

C.ªÉÄV߶AiÀÄA

D. ¸ÉÆÃrAiÀÄA

A sample of hard water forms yellow stains on clothes when used for washing. The salts causing Yellow stains are salts of A. Iron B. Calcium C. Magnesium D. Sodium


À è ¸Àvv À ª À ÁV UqÀ¸ÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ KPÉAzÀgÉ SC072 ¨ÁAiÀÄègÀÄUÀ¼° A. CªÀÅ PÁå°ìAiÀÄA ®ªÀtUÀ¼£ À ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ B CªÀÅ ZÀPÉÌU¼ À £ À ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛªÉ C.ZÀPÉÌU¼ À ÀÄ ¨ÁAiÀÄègÀÄUÀ¼° À è PÉÆgÉvª À £ À ÀäßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ

D. PÉ®ªÉǪÉÄä £ÉÆgÉAiÀÄÄAlĪÀiÁr

¨ÁAiÀÄègï ¸ÉÆàÃn¸ÀÄvÀÛzÉ Continuous use of hard water in boilers is dangerous because A. they contain calcium salts B. they form scaling C. the scales corrode the boilers D . sometimes they cause foaming resulting in explosion

19

U

D

A


À ÀÄ SC073 MAzÀÄ ªÀiÁzÀj UÀqÀ¸ÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄ¢¹zÁUÀ PÁ§ð£ï qÉÊ DPÉìöÊqï ©qÀÄUÀqÉ DUÀÄvÀÛz.É D UÀq¸ ¤Ãj£À°ègÀĪÀ ®ªÀtA. ¨ÉÊ PÁ¨ÉÆð£ÉÃmï PÁ¨ÉÆð£ÉÃmï

B PÉÆèÃgÉÊqï

C.¸À¯ÉáÃmïè

D.

A sample of hard water on boiling produces carbon di oxide. The salt present in the hard water is a A. bi carbonate B. chloride C. sulphate D . carbonate SC074 ¤Ãj£À wêÀæ C¨sÁªÀPÉÌ PÁgÀt EzÀ®è A. ºÉZÀÄw Ñ ÛgÀĪÀ d£À ¸ÀASÉå B PÉÊUÁjPÉU¼ À À ¨É¼ÀªÀtU  É

C.¤Ãj£À ªÀÄ°£ÀvÉ

19

U

A

A

19

U

D

A

19

A

C

E

20

K

D

A

20

U

A

D

20

A

C

A

D. ºÉa£ Ñ À

ªÀÄgÀU¼ À £ À ÀÄß ¨É¼¸ À ÀĪÀÅzÀÄ The acute shortage of water is not because of this A. increasing population B. growth of industries C. pollution of water

D. growing more trees

SC075 M§â «zÁåyðAiÀÄÄ ¤Ãj£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĸÀÄvÁÛ£.É CªÀ£ÀÄ C£ÀĸÀj¸À¨ÃÉ PÁzÀ PÀæªÀÄ A.KgÀÄwÛgÀĪÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß vÀqA É iÀÄĪÀÅzÀÄ B. PÉgÉ ºÀƼÀÄ vÉUA É iÀÄĪÀÅzÀÄ C.¤ÃgÀ£ÀÄß «ÄvÀªÁV §¼À¹ zÀÄAzÀĪÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀÅzÀÄ D. CAvÀdð®zÀ «¥ÀjÃvÀ §¼ÀPA É iÀÄ£ÀÄß vÀqA É iÀÄĪÀÅzÀÄ A student wants to conserve water. The method he can follow is : A. check population growth B. remove silt from water tanks C. use water economically avoiding all possible wastage D. avoid over using of ground water SC076 ¸Á§Æ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁdðPÀ JgÀqÀgÀ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀ¸ÀÄÛ A.ªÉÄÃzÁªÀÄè B ¸ÉÆÃrAiÀÄA PÉÆèÃgÉÊqï C.ºÉÊqÉÆæ PÁ§ð£ÀÄßUÀ¼ÀÄ D. ¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊqÁæ PÉìöÊqÀÄ The common chemical used in the preparation of both soap and detergent is A. fatty acid B. sodium chloride C. hydrocarbons D. Sodium hydroxide SC077 ¸Á§Æ¤£À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï PÉÆèÃgÉÊqÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ KPÉAzÀg, CzÀÄÉ A.¸Á§Æ£ÀÄ «°Ã£ÀªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀrªÉĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ B ¸Á§Æ£ÀÄ

«°Ã£ÀªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉa¸ Ñ ÀÄvÀÛzÉ D. Vè¸g À Á®£ÀÄß PÀgV À ¸ÀÄvÀÛzÉ

C.Vè¸g À Á®£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸ÀÄvÀÛzÉ

Sodium chloride is used in the preparation of soap because it A. reduces the solubility of soap B. increases the solubility of soap C. separates glycerol D. dissolves glycerol

À ÀÄ ZÉ£ÁßV ¸ÀéZU ÀÑ Éƽ¸ÀÄvÀÛ ªÁzÀgÉÆ CªÀÅUÀ¼À CwAiÀiÁzÀ §¼ÀPÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀÄzÀ®è SC078 ¸Á§Æ¤VAvÀ ªÀiÁdðPÀU¼ KPÉAzÀgÉ CzÀÄ A.ºÉZÀÄÑ ¨É¯É ºÉÆA¢zÉ D. fêÀ ²y°ÃAiÀÄ

B PÀrªÉÄ Rað£À°è ¹UÀÄvÀÛzÉ

C.fêÀ ²y°ÃAiÀĪÀ®è

Though detergents clean better than soaps, their extensive use is not recommended because they are A. Costly B. cheap C. not biodegradable D. biodegradable


SC079 ¥Á°¸ÉÊ¥sÉÆäAiÀÄ MAzÀÄ PÉA¥ÀıÉʪÀ® KPÉAzÀgÉ CzÀgÀ°è A.PÉÆèÃgÉƦü¯ï ‘J’ ªÀÄvÀÄÛ ‘©’ªÀtðPÀU½ À ªÉ

B. ¥sÉÊPÉÆà Jjyæ£ï JA§

PÉA¥ÀÄ ªÀtðPÀ EzÉ C.¥sÉÊPÉÆøÀAiÀĤ£ï JA§ ¤Ã°ªÀtðPÀ EzÉ EªÉ. Polysiphonia is a red algae, because, it has A. Chlorophyll, a & b pigments C. blue pigment called phycocyanin SC080 C£ÁªÀÅvÀ ©Ãd ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ A.ªÁ¶ðPÀ

D. ªÉÄð£À J¯Áè ªÀtðPÀ

B. red pigment called phycoerthrin D. all the above pigments

B. §ºÀĪÁ¶ðPÀ

C. ¢éªÁ¶ðPÀ

B1

K

D

A

B1

K

B

E

B1

U

D

A

B1

K

B

A

B2

K

D

A

D.

wæªÁ¶ðPÀ Gymnosperms are, A. annual

B. perennial C. biennial À À ¸À¸ÀåªÉAzÀÄ ªÀVðÃPÀj¸À¯ÁVzÉÉ PÁgÀt CzÀg° À è SC081 PÀ§â£ÀÄß KPÀz¼ A.vÁ¬Ä¨ÉÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀi£ÁAvÀgÀ £Á¼À «£Áå¸À EzÉ

D. triennial B. vÀAvÀÄ ¨ÉÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ

eÁ®§AzsÀ «£Áå¸À EzÉ C. vÁ¬Ä¨ÉÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁ®§AzsÀ «£Áå¸À EzÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁzÀ £Á¼À «£Áå¸À EzÉ

D. vÀAvÀÄ ¨ÉÃgÀÄ

Sugar cane is classified as a monocot plant, because it has: A. primary root and parallel venation B. Fibrous root and reticulate venation C. primary root and reticulate venation D. Fibrous root and parallel venation SC082 «ÄãÀÄUÀ¼À zÉúÀªÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ ¨sÁUÀ A.ZÀªÀÄð B. ±À®Ì®UÀ¼ÀÄ

C. gÉÆêÀÄUÀ¼ÀÄ

D. gÉPÉÌU¼ À ÀÄ The part which protects the body of the fish is, A. Skin B. Scales C. mucus

D. fins À ÀZÀz° À è PÀAqÀħgÀĪÀ zÀ¥Àà PÉÆñÀ ©üQÛAiÀÄļÀî PÉÆñÀ SC083 vÉAV£ PÁ¬ÄAiÀÄ UÀnÖPª A.°Vߣï B.¸É®Äå¯ÉÆøï C. ¥ÉPÉÖ£ï The hard coconut shell consists of thick walled cells called, A. Lignin B. cellulose C. Pectin

D. Sclereids

D. ¹ÌÃgÉÊqïì


À £ÀÄß ªÀVðÃPÀj¸À¯ÁVgÀĪ DzsÁgÀ SC084 ¸ÀAAiÉÆÃfPÀ CAUÁA±ÀU¼ A.vÀAvÀÄgÀZÀ£É B.ZÀ®£É UÀÄt

C. PÁAiÀÄð

D. ªÀiÁvÀÈPÉÉ UÀÄt The connective tissues are classified on the basis of their A. structure of tendons B. nature of movement C. function

À ° À è PÁtĪÀ CAUÁA±ÀªÀÅ SC085 ¸À¸ÀåzÀ J®è ¨ÁUÀU¼ A.PÉÆïÉAPÉʪÀÄ B.¥ÉÃgÀAPÉʪÀÄ

D. nature of matrix

C. ¹ÌgA À PÉʪÀÄ

B2

U

D

E

B2

K

B

A

B2

U

D

D

B2

U

B

A

B3

K

D

E

B3

K

C

A

D.

¸ÉÆè÷ÌgA À PÉʪÀÄ The tissue that is found in all parts of herbs is: A. collenchyma B. parenchyma C. sclerenchyma

D. schlorenchyma

SC086 ZÀ½UÁ®èzÀ° ¨sÁµÀ૸Àdð£ÉAiÀÄ zÀgÀ PÀrªÉÄ AiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀt A. PÁªÀ®Ä fê PÉÆñÀU¼ À ÀÄ ªÀÄÄZÀĪ Ñ ÀÅzÀÄ

B. ¥ÀvÀægA À zsÀæU¼ À ÀÄ

¸ÀAPÀÄa¸ÀĪÀÅzÀÄ C. PÁªÀ®ÄfêÀ PÉÆñÀU¼ À ÀÄ £À¶Ìç AiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ ¨sÁUÀ±BÀ ªÀÄÄaÑgÀĪÀÅzÀÄ

D. PÁªÀ®Ä fêÀ PÉÆñÀU¼ À ÀÄ

The reason for the decrease in during winter rate of transpiration during winter is A. closing of guard cells B. contraction of stomata C. making guard cells non functional D. partial closing of guard cells

À ª À ÁV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ ªÁUÀÄwÛz.É EzÀPÉÌ PÁgÀt F ªÀ¸ÀÄÛ«£À PÉÆgÀvÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ SC087 UÁAiÀÄ¢AzÀ gÀPÀÛ ºÉ¥ÀÄàUÀlÖzÉ ¸Àvv A.

PÉA¥ÀÄ gÀPÀÛ PÀt

B. ¥ÉèÃmï

¯Émï (QgÀÄvÀmÉÖU¼ À ÀÄ)

C. ©½gÀPÀÛPt À UÀ¼ÀÄ

D.K¼ÉU¼ À ÀÄ

A wound is bleeding continuously without clotting. It may be due to lack of A. red blood cell B. plate lets C. white blood corpuscles

À ÀÄß CAUÁA±ÀU½ À AzÀ £Àgª À ÀÄAqÀ®PÉÌ vÀ®¦¸ÀĪÀ £ÀgÀ SC088 ¸ÀAzÉñÀª£ A. QæAiÀiÁªÁ»¤ B. «Ä±ÀæªÁ»¤ C. §»ªÁð»¤

D. fibers

D .CAvÀÀªÁð»¤

The nerve conveying impulse from a tissue to nerve center is A. Motor B. Mixed C. Efferent D. Afferent SC089 AiÀiÁªÀÅzÀgÀ PÁAiÀÄðªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÆA¢¸À®ànÖzÉ ? A. ªÀĸÀÆg--zÀÄåwgÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄ B. ¦£Àß (ºÉÆgÀQ«AiÀÄ ºÁ¼É)--PÀA¥À£À C. ZÀªÀÄð --

GµÀ¤ Ú AiÀÄAvÀæt

D. PÁnð CAUÀ-- ¸ÀªÀÄvÉÆî£À PÁ¥ÁqÀÄ«PÉ

Which one of the functions is correctly matched ? A. Lens--photochemical reaction B. Pinna-- vibration C. skin-- Thermo regulation D. Organ of corti-- Balancing


À è «ÄzÀĽ£À AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀ SC090 ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrgÀĪÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¥ÀÄàªÀÅzÀg° vÉÆqÀVzÉ ? A. ¸Éj§®ªÀiï

B. ¸Éj§æªÀiï

C. ªÉÄzÀįÁ M¨ÁèAUÉÃmï

D. ¥Á£ïì

Which part of the brain is involved in the loss of control of muscles, when a person consumes alcohol ? A. Cerebellum B. Cerebrum C. Medulla oblongata D. Pons

À PÀ ÉÌ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ ? SC091 AiÀiÁªÀ ºÁªÉÆðä£À PÉÆgÀvÉ ¸ÁßAiÀÄÄ ¸Éqv A. xÉÊgÁQèÊ£ï B. mɸ É ÉÆÖ¹ÖgÉÆãï C. ¥Áæf¸ÀÖgÉÆãï

B3

U

A

E

B3

K

D

A

B3

U

D

A

B3

U

C

A

B3

U

A

A

D.

¥ÁågÁxÀªÉÆðãï Deficiency of which hormone leads to muscle cramps A. Thyroxin B. Testosterone C. Progesterone

D. Parathormone

À £ À ÀÄß SC092 ¨É¸ÀÄUÉ ºÁPÀĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ §tÚzÀ PÀ£ÀßqÀPª A. ¯ÉÆúÀzÀ vÀÄAqÀÄ PÀtÂÚUÉ ©Ã¼À¢gÀ®Ä

G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛg,É PÁgÀt. B. zsÀƽ£À PÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀtU ÂÚ É ©Ã¼ÀzA À vÉPÉ Á¥ÁqÀ®Ä C. Cw¨É¼Q À £À QgÀt PÀtÂÚUÉ vUÀ®¢gÀ®Ä D.¨É¸P À É QgÀtUÀ¼ÀÄ PÀtÂU Ú É aªÀÄä¢gÀ®Ä

People working in soldering and welding use coloured spectacles. The reason is: A. to avoid metal pieces entering the eyes B. to prevent foreign particles entering the eyes C. to prevent bright light entering the eyes D. to prevent sparkles falling into the eyes

À zsÁgÀt ¸ÀAzÀ¨ð sÀ zÀ°è UÀ¨sÁð±ÀAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuU É ¼ À ÀÄ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ EzÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ SC093 UÀ¨sð A. F¸ÉÆàçd£ïUÀ¼ÀÄ B. F ¸ÀàçqA À iÀiÁ¯ï C. ¥ÉÆæe¹ É ÖgÁ£ï D. PÁ¥Àð¸ï ®ÆmÉAiÀÄA The uterine changes are caused during pregnancy by the influence of A. estrogens B. estrodiol C. progesterone D. corpus luteum

À AiÀiÁVzÁÝUÀ DºÁgÀ gÀÄa¸ÀĪÀÅ¢®è KPÉAzÀgÉ SC094 £ÉUr A. ( D°WÁPÀÖj) WÁæt £ÀgÀU¼ À ÀÄ H¢PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ C. ªÀÄÆUÀÄ PÀnÖPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ

B. ±ÉèõÀä ¸ÁæªÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ D. G¹gÁl C¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀÅzÀÄ

When one is suffering from cold, food becomes tasteless because of: A. Inflammation of olfactory cells B. Decrease in the secretion of mucus C. Blockage in the nose D. Inability to breathe


SC095 M§â

ªÀåQÛAiÀÄ ºÁªÉÆðãÀÄ aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ¥Àqz É À £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀÄƼÉU¼ À ÀÄ ªÉÄvÀÛUÁV ¨ÁzÉ¥q À ÀĪÀ£ÀÄ EzÀPÉÌ PÁgÀt A. PÁå°ëAiÀÄA vÉUÉAiÀįÁVzÉ B.ªÀÄƼÉAiÀÄ ªÉÄïɮè C¢üPÀ PÁå°ëAiÀÄA ¥À¸j À zÉ C. ¸Áé¨sÁ«PÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ D. ¤zsÁ£ÀUw À AiÀÄ ZÀAiÀÄA¥ÀZA À iÀÄ A person suffers from softness of bones after taking a harmone treatment. This could be due to : A. Removal of calcium B. Excessive deposition of calcium C. Natural reaction D. Slow metabolism

SC096 ºÀĽgÀÄa UÀ滸ÀĪÀ gÀ¸ÁAPÀÄgÀªÀÅ EgÀĪÀ £Á°UÉAiÀÄ ¨sÁUÀ A. ªÀÄÄA¢£À vÀÄ¢ B. ªÀÄÄA¨sÁUÀ CAZÀÄ

C. ¥Á±Àéð¨sÁUÀ

The taste bud of the tongue that grasps sourness is at A. front B. anterior edge C. sides

Which of the following is called ‘personality harmone’? A. Thyroxin B. Cartisone C. Insulin

A

A

A

B3

K

C

E

B3

K

A

E

B3

K

C

E

B4

K

C

A

B4

U

C

E

D. »A¢£À ¨sÁUÀ

D. posterior

À £À AiÀiÁªÀ ºÁªÉÆðãÀ£ÀÄß ªÀåQÛvÀézÀ ºÁªÉÆðãÀÄ J£À߯ÁUÀÄvÀÛzÉ? SC097 PɼV A. xÉÊgÁQì£ï B. PÁnð¸ÉÆãï C. E£ÀÄì°£ï

B3

D. ¦lÄåmÁj£ï

D. Pitutarin

É ÄAzÀ F vÉÆAzÀgÉ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ SC098 F¸ÉÆÖçÃd£ï£À PÉÆgÀv¬ A. ¥ÁæAiÀÄPÉÌ §gÀĪÀ ºÉt£ ÂÚ À ®PÀëtUÀ¼À PÀÄApvÀ ¨É¼Àªt À ÂUÉ B. ¥ÁæAiÀÄPÉÌ §gÀĪÀ UÀAr£À ®PÀëtUÀ¼À PÀÄApvÀ ¨É¼ª À ÀtÂUÉ C. §AeÉv£ À À D. ªÀiÁ¹PÀ ZÀPÀæzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ The problem that occurs due to deficiency of Estrogen is A. somatic variation at puberty in a girl diminishes B. somatic variation in an adolescent boy diminishes C. sterility D. changes in menstrual cycle

ÂÚ À ¹Ì÷ègÁ ¥ÀzÀgª À ÀÅ ºÀ¼À¢AiÀiÁV ¥ÀÀjªÀwð¸À®àqÄÀ ªÀ ¹ÜwAiÀÄÄ SC099 PÀt£ A. PÁªÀiÁ¯É B. AiÀÄÄgÉëÄAiÀÄ C. »ªÉÆæüðAiÀÄ

D. ªÀÄzsÀĪÉÄúÀ

A condition where sclera of the eye turns yellow is: A. Jaundice B. Uremia C. Hemophilia D. Diabetic SC100 ºÉ¥ÀmÉn¸ï B CwºÉZÀÄÑ C¥ÁAiÀÄPÁj, EzÀPÉÌ PÁgÀt CzÀÄ F CAUÁA±Àª£ À ÀÄß ºÁ¤UÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ A. ªÉÄzÀ¼ÀÄ

B. ¨É£É߮ħÄ

Hepatitis ‘B’ is most dangerous, since it damages A. Brain B. Spine C. Liver

C. ¦vÀÛPÉÆñÀ

D. gÀPÀÛ£Á¼À

D. Blood vessel


É iÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ¸ÀvÀé PÀtUÀ¼£ À ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ vÀVιzÁUÀ DUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÉãÀÄ? SC101 DºÁgÀzÀ ¥Ë¶×PÁA±À ¨É¯A A. ¸ÁAPÁæ«ÄPÀvÉ

B.

PÉlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ«PÉ

C. DºÁgÀªÀåAiÀÄ

D.

PÀ®¨ÉgPÀ É

The effect of lowering the nutritive value of food by removing the vital components? A. contamination B. spoilage C. spillage D. adulteration

B5

K

D

A

B5

U

D

A

B5

U

B

A

B5

U

A

A

B6

K

A

E

B6

K

C

A

B6

U

A

A

À ÀÆÛj Juɬ Ú ÄazÀ PÀ®¨ÉgPÀ ÉDVgÀĪÀ CqÀÄUÉ JuÉA Ú iÀÄ£ÀÄß ¥À槮 £ÉÊnæPï DªÀÄèzÉÆA¢UÉ PÁ¬Ä¹zÁUÀ SC102 zÀv GAmÁUÀĪÀ §tÚ A. PÉA¥ÀÄ B. PÀAzÀīIJævÀ PÉA¥ÀÄ

C.PÀAzÀÄ

D. PÉA¥ÀÄ

«Ä²ævÀ PÀAzÀÄ

Which of the following colour is formed when cooking oil adulterated with argemone, is heated with concentrated nitric acid? A. Red B. Crimson red C.Brown D.Reddish brown

À AzÀ®Æ DºÁgÀ PÉqÀÄvÀÛz,É PÁgÀt : SC103 CQÌAiÀÄ ºÉÆlÖ£ÀÄß ºÉZÁÑV vÉUÉAiÀÄĪÀzj A. ¸ÁAPÁæA«ÄPÀvÉ B. ¥Ë¶×PÁA±À PÀ¼z É ÀÄ PÉƼÀîªÀÅzÀÄ C. CuÁéA±À ZÀ¯ÁªÀuÉ ºÉZÀĪ Ñ ÀÅzÀÄ D. PÀ®¨ÉjPÉ Over polishing of rice is also a reason for food spoilage because it : A. leads to contamination B. results in the loss of nutrients C. encourages microbial activity D. leads to adulteration SC104 DºÁgÀ «µÀ¥ÀÆjvÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀt F jÃwAiÀÄ DºÁgÀ ¸ÉêÀ£É A. ºÀ¼¹ À zÀ B.ªÁ¸À£Á zÀæªÀå «Ä²ævÀ C. ¨ÉÃUÀ¹UÀĪÀ

D.¥ÀæªÀiÁzÉÃPÀÈvÀ ¥ÀjµÀÌj¹zÀ

Food poisoning is caused by the consumption of this kind of food A. stale B. flavoured C. fast D.processed

À À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è GvÁàzPÀ g À ÀÄ CªÀ±ÀåPÀ . PÁgÀt CªÀÅ SC105 ¥Àj¸Àgz A.

eÉÊ«PÀ ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶×PÁA±À ZÀPÀæ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ

B.UÁæºP À U À ¼ À ÀÄ

C. £Á±ÀPU À ¼ À ÀÄ

D.¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ

Producers are a must for an ecosystem as they A. initiate energy & nutrient cycle B. are consumers

C. are decomposers D. are plants À Á±À ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV EªÀÅUÀ¼£ À ÀÄß ©¸ÁrgÀĪÀ gÁ²UÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ SC106 ¥Àj¸Àg£ A. PÁUÀzÀ B.ªÀåªÀ¸ÁAiÀiÁwäPÀ vÁèdåUÀ¼ÀÄ C. PÉƼÉAiÀÄzÉ EgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛU¼ À ÀÄ D.¥ÁætÂU¼ À À «¸Àdð£É Environmental pollution can be caused due to dumping of A. Paper B. Agricultural waste C. non biodegradable substances

D. excreta of animals

Ñ À £ÉÊmÉÆæd£ï DPÉìöÊqïUÀ¼À ©qÀÄUÀqÉ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ KPÉAzÀgÉ SC107 ªÁvÁªÀgÀtPÉÌ Cw ºÉa£ A. ªÀÄtÄÚ D«ÄèAiÀĪÁV §zÀ®ÄvÀÛzÉ B.«±ÀéªÁå¥ÀPv À ÉUÉ JZÀÑjPÉ C. ¸ÁäUïC£ÀÄß GvÀàwÛ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ D.NeÉÆä£Àß ¤ªÀÄÆð®£É Excessive release of oxides of nitrogen into the atmosphere is hazardous because it A. turns soil acidic B. leads to global warming C. causes smog D. leads to depletion of ozone


À ÁzÀ fêÀPÉÆñÀU¼ À £ À ÀÄß MAzÀÄ fëAiÀÄ SC108 MAzÉà vÀgª A. CAUÁA±À PÀȶ B. DNA ¨Ég¼ À Z À ÀÄÑ

zÉúÀzÉƼÀUÉ GvÀàwÛ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄà C. vÀzÀÆæ¦ ¸ÀÈ¶× (PÉÆèäAuï)

D.

vÀ½ vÀAvÀæ YÕÁ£À The process of ‘Invitro’ manipulation of DNA is called A. Tissue culture B. DNA Finger printing C. Cloning

D. Genetic engineering À ÀZÀÄÑ vÀAvÀæ YÕÁ£ªÀ£ÀÄß ºÉZÁÑV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ E°è SC109 rJ£ïÉJ ¨Ég¼ A.PÀȶ ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À Á¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯É B. C¥ÀgÁzsÀ vÀ¤SÉ «¨sÁUÀÉ C.e˵À¢Ãü AiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ

K

C

E

B7

K

B

A

B7

U

D

E

D.gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉÀ

D.N.A finger printing technology is very much used in : A. Agricultural research laboratory B. Forensic laboratory C. Pharmaceutical laboratory D. Chemical laboratory SC110

B7

eÉÊ«PÀ vÀAvÀæYÕÁ£À ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj PÀÆqÀ PÁgÀt EzÀjAzÀ GAmÁzÀ GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ A.ªÀiÁ£ÀªÀ DgÉÆÃUÀåPÉÌ zsP À ÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀÄ B.§AeÉv£ À À GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ C.¤¸ÀUð À ¤AiÀĪÀÄ «gÀÄzÀÞ D.EªÉ®èªÀÇ Biotechnological processes are also disadvantageous as the products obtained from these steps may : A. threaten human health B. produce sterile offsprings C. be against laws of nature D. be all of the above


D.S.E.R.T #4, 100 ft. ring road, Banashankari III stage, Bangalore – 85

Subject: Science ¨sÁUÀ II £ÀÄß GvÀjÛ ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀÆZÀ£É

Instructions for answering Part II PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ GvÀjÛ ¹: Answer the following questions as directed: Item No.

Questions

Ch.No

Obj

Marks

Diff. Level

1

U

2

A

2

K,U

1+1

A

2

K,U

1+1

A

3

K

2

E

7

K,U

1+1

E

10

U

2

A

11

K

2

E

Ñ ¹ÜwAiÀÄ PÁAvÀªÀÅ ¤±ÀÑ® ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀÄgÀĽAiÀÄ°è «zÀÄåZÁÑ®PÀ §®ªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÉÃ? SC001 ¤±À® PÁgÀtPÉÆr. Can a static magnet induce an e.m.f in a stationary coil of wire? Give reasons

À £ À ÀÄß ºÉ¸ À j À ¹. AiÀiÁªÀ «zsÁ£ÀªÀÅ SC002 ¯ÉÆúÀzÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀvÀÛj¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ «zsÁ£ÀU¼ ºÉZÀÄÑ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀÄzÀÄ ? Mention any three methods of cutting a metallic sheet. Which method is the most efficient ?

À ÀÄ ©zÁÝUÀ K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ ? SC003 IÄuÁªÉñÀªÀżÀî MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À ªÉÄÃ¯É ¨É¼P What happens to a negatively charged body if light falls on it?

À ªÀÄvÀÄÛ C¸Àºd À CgɪÁºÀPU À ¼ À À ªÉåvÁå¸À w½¹. SC004 ¸Àºd Distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductors SC005 F ºÉýPÉAiÀÄ CxÀðªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. MAzÀÄ AiÀÄAvÀæzÀ zÀPÀëvÉ 40% Explain the meaning of statement: The efficiency of an engine is 40% . SC006 PÀȵÀÚ PÀħÓPÉÆÌ, PÀ¥ÀÄà gÀAzÀæÀPÉÆÌ EgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀªÃÉ £ÀÄ? What is the difference between a black dwarf and a black hole? SC007 gÁ¸ÁAiÀĤPÀ

§zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃdzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉÀ AiÀiÁªÀÅzÉà JgÀqÀÄ ªÀåvÁå¸ÀU¼ À £ À ÀÄß w½¹.

List any two differences between a chemical change and a nuclear change.


Item No.

Questions

Ch.No

Obj

Marks

Diff. Level

11

K

2

E

12

K,U

1+1

A

14

K

2

E

14

K,U

1+1

E

15

K,U

1+1

E

15

K

1+1

A

15

K,U

1+1

E

SC008 MAzÀÄ «QgÀt__ zsÁvÀÄ£À°è β PàëAiÀÄ£ÀªÁUÀĪÁUÀÀ ©ÃdPÉÃAzÀzÀ¯ÁèUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉU¼ À ÃÉ £ÀÄ ? During the β-decay of radio active element what changes take place in the nucleus?

À ÀiÁtÄ jAiÀiÁPÀÖgï £À°è PɼV À £ÀªÀÅUÀ¼À PÁAiÀÄðªÉãÀÄ ? SC009 MAzÀÄ ¥Àgª zÀæªÀ ¸ÉÆÃrAiÀÄA ;

UÁæ¥sÉÊmï PÀrØU¼ À ÀÄ

What are the functions of the following in an atomic reactor ? Liquid sodium ; Graphite rods

À £À ¸ÀAzÀ¨ð sÀ UÀ¼° À è AiÀiÁªÀ «zsz À À ±ÀQÛAiÀÄ §¼ÀPA É iÀiÁUÀÄvÀÛzÉ ? SC010 PɼV CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ; «zÀÄåvÁÌAwÃAiÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉ ; zÀÄåw¸ÀA±ÉèõÀuÉ QæAiÉÄ ; MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß J¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ Which type of energy is used in the following situations ? Cooking ; Electromagnetic Induction ; Photosynthesis; Throwing a stone

sÀ UÀ¼£ À ÀÄß GzÀºÀj¹ SC011 PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÉà ±ÀQÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä ¸ÀAzÀ¨ð Give evidence to show that Energy is the capacity to do work

À è AiÀiÁªÀzÀÄ, zÀħ𮠺ÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄè zÉÆA¢UÉ SC012 ¸ÀvÀÄ, ªÉÄVßöAiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ PÀ©ât, EªÀÅUÀ¼° ºÉZÀÄÑ ¥ÀæwPÀæ¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ ? ªÀÄvÀÄÛ KPÉ ? Among zinc, magnesium and Iron, which reacts most with dilute hydrochloric acid ? and why ? SC013 vÁªÀÄæªÀÅæ ¥À槮 ¸À®ÆájPïDªÀÄèzÉÆqÀ£É ªÀwð¹zÁUÀ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ ? gÀ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ,

¸ÀªÀÄvÀÆV¹zÀ ¸À«ÆPÀgÀtªÀ£ÀÄß §gɬÄj. What happens when copper reacts with concentrated sulphuric acid ? write the balanced equation of the chemical reaction.

sÀ ¤ÃAiÀÄ «zsÁ£ÀzÀ°è vÁÀªÀÄ檣 À ÀÄß ±ÀÄ¢ÞÃPÀj¸ÀĪÀ°è §¼À¸ÀĪÀ, PÁåxÉÆÃqï, D£ÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ SC014 «zÀÄå¢é¨d «zÀÄå¢é¨sÁdåUÀ¼£ À ÀÄß ºÉ¸j À ¹. PÁåxÉÆÃqï ¥sÀ®PÀzÀ gÁ²AiÀÄÄ ºÉZ® ÀÑ Ä PÁgÀtªÉãÀÄ Name the cathode, anode, and the electrolyte used in the electrolytic purification of copper. Why is there an increase in the mass of the cathode?


Item No.

Questions

Ch.No

Obj

Marks

Diff. Level

15

K

2

E

17

K

2

E

17

U,A

1+1

A

18

K

2

E

18

K,U

1+1

E

18

K

1+1

E

1

U,S

1+2

A

2

K,U

1+2

E

À £À ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ®Æè zÉÆgÉAiÀÄĪÀ MAzÀÄ GvÀà£ÀߪÀ£ÀÄß ºÉ¸j À ¹ :SC015 PɼV ¸ÉÆÃrAiÀÄA£ÀÄß UÁ½UÉ vÉj¢mÁÖUÀ ; ªÉÄVßöAiÀÄA£ÀÄß DªÀÄèd£ÀPz À À°è Gj¹zÁUÀ, ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¤Ãj£ÉÆqÀ£É ªÀwð¹zÁUÀ ; PÀ©âtzÀ ªÉƼÉAiÀÄ£ÀÄß vÉêÀªÀżÀîUÁ½UÉ vÉgÉ¢mÁÖUÀ Write one product of reaction in each of the following Sodium is exposed to air ; Magnesium is burnt in oxygen ; Reaction of sodium with water ; Iron nail is exposed to moist air

À Á ¸ÀÆPÀÛU¼ À £ À ÀÄß §gɬÄj: SC016 ¸ÉÊPÉÆè¥ÉÆæ¥ÃÉ £ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÉÆè ºÉPÉìãï UÀ¼À CtĸÀÆvÀæ ºÁUÀÆ gÀZ£ Write the molecular and structural formula of cyclopropane and cyclohexane

À ÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ røÀ¯ïUÀ¼£ À ÀÄß EAzs£ À ª À ÁV §¼À¸ÀÄvÀÛªÉ DzÀgÉ, zɺÀ°AiÀÄ SC017 ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À §¸ÀÄìU¼ §¸ÀÄìU¼ À ÀÄ CNG EAzs£ À À G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÀÛª.É F §¸ÀÄìU¼ À ° À è AiÀiÁªÀÅzÀÄ, ºÉZÀÄÑ ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû ? ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ ? Buses in Bangalore use petrol and Diesel as fuel, where as buses in Delhi use CNG as fuel. Which of these buses are eco friendly and how?

À £À ¹AxÉnPï ¥Á°ªÀÄgï UÀ½UÉ vÀ¯Á MAzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀª£ À ÀÄß ºÉý: £ÉʯÁ£ï, mÉ¥sï¯Á£ï, SC018 PɼV ¤AiÉÆææ£ï ªÀÄvÀÄÛ yAiÉÆÃPÉÆïï State one use of each of the following synthetic polymers: Nylon, Teflon, Neoprene and Thiokol.

É zÀgÃÉ £ÀÄ? CzÀgÀ C£ÀÄPÀÆ®ªÉãÀÄ? SC019 UÁf£À C¤®£ÀªA What is annealing of glass ? What is its advantage ?

À ÀÄ ¤ÃgÀÄ JAzÀgÃÉ £ÀÄ ? ¤Ãj£À°è UÀq¸ À ÀÄvÀ£À GAlĪÀiÁqÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ®ªÀtUÀ¼À£ÀÄß w½¹. SC020 UqÀ¸ What is hard water ? Mention some salts that cause hardness in water. SC021 qÉÊ£ÀªÉÆÃzÀ°è ¥ÉæÃjvÀ ¥ÀæªÁºÀªÀÅ (a) UÀjµÀÖ (b) ¸ÉÆ£Éß DVgÀĪÁUÀ ¸ÀÄgÀĽAiÀÄ ¸ÁÜ£ª À £ À ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ

avÀæU¼ À £ À ÀÄß §gɬÄj In an AC Dynamo, draw the diagram to show the position of the coil when the current is : a) greatest b) Zero

À £ À ÀÄß w½¹ . SC022 zÀÄåwPÉÆñÀ ªÉAzÀgÃÉ £ÀÄ ?zÀÄåwPÉÆñÀzÀ £Á®ÄÌ G¥ÀAiÉÆÃUÀU¼ What is a photoelectric cell ? Mention four applications of photoelectric cell.


À £ À ÄÀ ß w½¹ SC023 ¯ÉøÀgï ¨É¼PÀ ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁgÀt ¨É¼PÀ ÀÄUÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀU¼ Bring out the differences between laser light and oridinary light.

2

K,U

1+2

E

7

K,S

1+2

E

9

K,U

2+1

E

11

U,S

3

A

14

K,U

1+2

E

15

K

3

A

16

K,U

1+2

E

3

K,S

2+2

A

8

U,A

2+2

A

Ú £ À ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ SC024 MAzÀÄ JAf¤ß£À zÀPÀëvÉ 35 % EzÉ. EzÀÄ 800 KJ GµÀª PÉ®¸Àªµ É ÀÄÖ ? An engine is 35% efficient. If it has consumed 800 KJ of heat, how much mechanical work is done by it ?

À ÁwÃvÀ vÀgA À UÀU¼ À £ À ÀÄß EwÛÃZÉUÉ X- QgÀtQÌAvÀ DzÀåvÉ ªÉÄÃgÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÀª æÀ ÀÄ«ÃPÀëuU É ¼ À ° À è SC025 ±Àæªu G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ªÉÊYÕÁ¤PÀ PÁgÀt ¸À»vÀ «ªÀj¹ Explain with scientific reason the present preference given to ultrasonic waves over X-rays in medical diagnosis ? SC026

235

92u

1

+on →

56Ba

141

92

1

+36Kr +3on +energy

ªÉÄð£À ¸À«ÆPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹. ªÀÄÆgÀÄ £ÀÆåmÁæ£ïUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ zÉÆgÉwªÉ ? «ªÀj¹ 235

+on1 →56Ba141+36Kr92+3on1+energy Examine the above equation. How do you account for the three neutrons ? Explain . 92u

SC027 ±ÀQÛ ªÀÄÄUÀÎlÄÖ JA§ÄzÀgÀ

CxÀðªÉãÀÄ ? ±ÀQÛ ªÀÄÄUÀÎlÄÖ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ

PÀæªÀÄUÀ¼£ À ÀÄß w½¹ what is the meaning of energy crisis ? Mention any two methods of reducing the energy crisis SC028 ¤ÃªÀÅ ¤vÀå fêÀ£z À ° À è §¼À¸ÀĪÀ (a)

vÁªÀÄæ (b) C®Äå«Ä¤AiÀÄA (c)¤ À PÀ¯ïUÀ¼£ À ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ JgÀqÀÄ

ªÀ¸ÀÄÛU¼ À £ À ÀÄß ºÉ¸j À ¹ Name two substances that you use in your daily life that contain (a) copper (b) Aluminium (c) Nickel

À À §ºÀĪÀÄÄRUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼£ À ÀÄß §gɬÄj. SC029 ¹®ÄPÁ£ï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛU¼ Write the multiple uses of compound of silicon

À À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ CAzÀªÁzÀ ¨ÁèPï £ÀPÉëAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «ªÀj¹ SC030 MAzÀÄ gÉÃrAiÉÆà UÁæºP Explain with a neat, block diagram the working of a Radio transmitter

À £ À ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. EªÀÅ RUÉÆüÀ «YÕÁ£ SC031 C«aÒ£Àß gÉÆûvÀPÀÆÌ, »ÃjPÉ gÉÆûvÀPÀÆÌ EgÀĪÀ JgÀqÀÄ ªÀåvÁå¸ÀU¼ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ºÉÃUÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁVzÉ List two differences between emission spectrum and absorption spectrum. How are they useful in the study of astronomy


À £À ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ½UÉ ¸ÀjzÀÆVgÀĪÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¸À«ÄÃPÀgt À UÀ¼£ À ÀÄß §gɬÄj: SC032 PɼV 1. ªÉÄVßùAiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ zÀħ𮠸À®ÆÌjPï DªÀÄè 2. PÀ©ât G¦à£À eÉÆvÉUÉ (¸ÉÆÃrAiÀÄA PÉÆÃè gÉÊqï) 3. ªÉÄVßùAiÀÄA eÉÆvÉ ¹°PÁ£ï 4. ¹°PÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃPï Write balanced chemical equations for the following reactions: 1.Magnesium with dilute sulphuric acid. 2. Iron with sodium nitrate solution 3. Silica with magnesium 4. Silicon with coke

À £ À ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁrj SC033 ¸Á§Æ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁfðPÀ UÀ½VgÀĪÀ J®è ªÀåvÁå¸ÀU¼ Enumerate all the differences between soaps and detergents

20

K,U

2+2

E

B1

K,U

1+1

E

B2

K

2

E

B3

K,U

1+1

E

B3

K,U

1+1

A

B4

K

2

E

B5

K,U

1+1

A

SC034 PÉA¥ÀÄ (D¯ÉÎ) ±ÉʪÀ® ªÀÄvÀÄÛ º¹gÀÄ ±ÉʪÀ®UÀ½VgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀåvÁå¸À ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉÆðPÉAiÀÄ£ÀÄß

wÀ½¹ Mention one difference and one similarity between Red Algae and green algae

À £ À ÀÄß w½¹ SC035 «Æ¤£À ZÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀjøÀÈ¥ÀzÀ ZÀªÀÄðUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ºÉÆðPÉ, ªÀåvÁå¸ÀU¼ Mention the similarity and difference between the skins of fish and reptiles

B1

À À CAUÁA±ÀPÉÆÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸ÀåUÀ¼À CAUÁA±ÀPÉÆÌ EgÀĪÀ ¸ÁªÀÄåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåvÁå¸Àª£ À ÀÄß §gɬÄj SC036 ¥ÁætÂU¼ Mention one difference and one similarity between plant tissue and animal tissue

À ÀÄß §gɬÄj SC037 ªÀÄÆ¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈzÀé¹Û UÀ½VgÀĪÀ ªÀåvÁå¸Àª£ Write the difference between bone and cartilage

É iÀÄĪÀgÀÄ ? SC038 xÉÊgÁQì£ï ºÁªÉÆðãÀ£ÀÄß ªÀåQÛvÀé ºÁªÉÆðãÀÄ JAzÀÄ KvÀPÉÌ PÀgA Why is thyroxin called personality harmone ? SC039 HIV ªÀÄvÀÄÛ

AIDS U¼À «¸ÀÛgu À A É iÀÄ£ÀÄß §gɬÄj

Expand HIV and AIDS

À ÀÄß ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°èqÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜU¼ À ÀÄ AiÀiÁªÀjÃw PÀ®¨ÉgPÀ A É iÀÄ£ÀÄß vÀqU É ÀlÖ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ SC040 UÀÄtªÀÄlÖª£ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ ? How do the quality controlling agencies help in preventing adulteration ?


SC041 d®ªÀiÁ°£Àå ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ ? What are the effects of water pollution ? SC042 ¥ÀÄ£Àgï ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ

B6

K,U

1+1

E

B7

K,U

1+1

E

B2

K

3

E

B3

K

3

E

B6

K,U,S

1+1+1

A

B3

U,S

2+2

A

B4

K,U

1+3

A

B5

K,U

2+2

A

B7

K,U

2+2

E

2

K,U

1+1

E

7

K,U

1+1

A

DNA vÀAvÀY æ ÕÁ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ C£ÀÄPÉÆ®vÉU¼ À À£ÀÄß §gɬÄj

Write any two advantages of recombinant DNA technology?

À £À CAUÀU¼ À À PÁAiÀÄðUÀ¼£ À ÀÄß wÀ½¹. SC043 PɼV (i) ¦lÄålj UàæAy

(ii) £Á°UÉ

Write the functions of following organs. (i) Pituitary gland (ii) Tongue

(iii)

ZÀªÀÄð

(iii) Skin

À ÉÇåºÀzÀ ¨sÁUÀU¼ À ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? CªÀÅ ºÉÃUÉ PÁAiÀÄð £Àq¸ É ÀÄvÀÛzÉ SC044 PÉÃAzÀæ £Àgª What are the parts of central nervous system? How do they function?

À ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ avÀæzÉÆA¢UÉ «ªÀj¹ SC045 PÁ§ð£ï ZÀPÀ檣 Describe the carbon cycle with appropriate diagram

À À PÀt£ ÂÚ À CAzÀªÁzÀ avÀ檣 À ÀÄß §gÉzÀÄ, ¨sÁUÀU¼ À À£ÀÄß ºÉ¸j À ¹ SC046 ªÀiÁ£Àª£ Draw a neat diagram of human eye and label the parts

À É ªÁåSÉåAiÀÄ£ÀÄß SC047 C¨sÁzÀv

¤gÀƦ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß gÀQë¹PÉƼÀè PÀæªÀÄUÀ¼£ÀÄß w½¸ÀÄ.

Define immunity and bring out the ways of protecting it.

À A É iÀÄ ºÀAvÀU¼ À ÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ SC048 ¸ÀA¸ÀÌj¹zÀ DºÁgÀzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÁÛ DºÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌÀìgu ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹ Bring out the meaning of processed food state the stages of food processing and its importance

À ÀÄß GzÁºÀgÀuÉ ¸À»vÀ ZÀað¹ SC049 fêÀ vÀAvÀæYÕÁ£zÀ C£ÀÄPÉÆ®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£Á£ÀÄPÀÆ®UÀ¼£ Discuss the advantages and disadvantages of bio-technology with examples SC050 PɼÀV£À ªÉÊYÕÁ¤PÀ ¥ÀzÀU¼À£ÀÄß ¤ªÀÄä ¸ÀéAvÀªÁPÀåzÀ°è CxÉÊð¹

Explain the Meaning of following scientific terms in your own words with an example each

ZÉÆâvÀ GvÀìdð£É Stimulated Emission SC051 UÀÄ¥ÉÆÛõÀÚ Latent heat


SC052 ¸ÀªÀiÁAUÀvÉ Isomerism

16

K,U

1+1

E

17

K,U

1+1

E

B4

K,U

1+1

A

B6

K,U

1+1

A

1

U

2

E

6

K,U

1+1

E

10

U

2

D

16

U

2

A

19

K,U

1+1

E

B5

K,U

1+1

A

B5

K,U

1+2

A

B5

K,U

1+2

A

SC053 ¤Ãj£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ Conservation of water SC054 ¸ÀÆPÀëöä fëUÀ¼ÀÄ

Microbe SC055 fêÀ vÀAvÀæ YÕÁ£À Bio-technology SC056 PɼÀUÉ PÀÆnÖgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ªÉÊYÕÁ¤PÀ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr Give scientific reasons for the following information:

DªÉÄðÃZÀgï DAiÀÄvÁPÁgɪÁVzÉ Armature is rectangular in shape SC057 gÁPÉnÖUÉ MAzÀÄ «±ÉõÀªÁzÀ ¤¢ðµÀÖ DPÁgÀ PÉÆqÀ¯ÁVzÉ Rocket is given a special streamlined shape

À AzÀ ªÀiÁvÀæ CgÉÆÃgÀª£ À ÄÀ ß PÁt®Ä ¸ÁzsÀå SC058 ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ zsÀÄȪÀ ¥ÀæzÃÉ ±ÀU½ Auroras are seen only from polar regions

À vÉ «zÀÄåvï CªÁºÀPÀª® À è. CzÀÄ SC059 ¸ÀànPÀ ¹°PÁ£ï ªÀdæ zÀÆA¢UÉ gÀZÀ£Á ¸ÁªÀÄåvÉ ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ ªÀdæzA MAzÀÄ CgɪÁºÀP.À Crystalline silicon is a semi conductor even though it has structure similar to diamond which is a nonconductor of electricity. SC060 UÀqÀ¸ÀÄ ¤ÃgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄ ¨ÁAiÀÄèj£À M¼ÀUÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀPÉÌ PÀnÖPÀƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ Hard water causes scales on the inner walls of boilers.

À À §¼ÀPA É iÀÄ£ÀÄß «ÄvÀUÉÆý¸À¨ÃÉ PÀÄ SC061 QÃl£Á±ÀPÀU¼ Th use of pesticides should be minimized.

É ÄgÀĪÀ DºÁgÀª£ À ÀÄß ¸Éë¸À¨ÁgÀzÀÄ. SC062 PÀ®¨ÉgPÀ ¬ Adulterated food should not be eaten SC063 ªÀĺÁªÀĹ۵ÀÌ UÉÆüÁzsÀðPÉÌ ¥ÉlÄÖ ©Ã¼À¨ÁgÀzÀÄ Cerebrum should not be injured.


gÀZÀ£Á vÀAqÀ Kannada Sri.B.S.Gundu Rao, Deputy Director , Gandhi Centre for Peace and Human Values Bangalore Sri.C.S. Banashankariah, Bangalore Sri. P.Dharukaradhya, Basaveshwara Girls High School, B’lore Sri.N.Gopal Krishna Udupa, Bangalore Smt. Prema H.Tahsildar, Bharati Vidyalaya, Khasbag, Belgaum Smt.Bhuvaneshwari.G.S, Women’s Peace league, Bangalore Smt. Bhagirathi Bhat, GHS, Ketamaranahalli, Bangalore Smt. Vasundhara M.G, Bharatamata Vidyamandir, Bangalore Sri. V. Krishnaiah, Sir M.V. Comp. PU College, Bangalore Smt. S. Padmavathi, Vidya Vardhaka Sangha, Bangalore Sri.Nagaraj.S, Vivekananda Vidya Kendra, Bangalore Smt. Kannika, Sri Aravind Vidya Mandira, Bangalore Smt. Srilata G.S, MES Kishore Kendra, Bangalore English Prof. G.S. Mudambadithaya, Bangalore Sri.A.P. Gundappa, Attibele Smt. Umadevi, R.V.Girls High School, Bangalore Smt. Maya Ramchand, Bangalore Smt. Shobha Kulkarni, Govt. Sardar HS, Belgaum Sri.Sathya Prakash, Vidya Vardhaka Sangha HS, Bangalore Smt. Asha, Saraswathi Vidya Mandir, Bangalore Smt. Prameetha Adoni, HM, GHS, KR Puram, Bangalore Sri.G.N. Deshpande, HM, BN Darbar GHS, Bijapur Sri. Shankaranarayana Rao.P , SS High School, Kadandale, DK

Hindi Sri. M.L. Dakhani, Advisor, Dr. B.D. Jatti COE, Belgaum Dr. Ispak Ali, Lalbahudar Sastry B.Ed College, Bangalore Sri. Abdul Nazir, Q.Islam HS, Bangalore Sri. G.H. Balakrishna, Bangalore Smt. Shyalaja H.Naidu, DPH HS, Bangalore Smt. Urmilla Nahar, DPH HS, Bangalore Sri. Anand.S. Kalasad, KC PU College, Hirebagewadi, Belgaum Sri. Ashok.H.Balunnavar, MM Comp. PU College, Belgaum Smt. Geetanjali.P.Yogi, Benson’s HS, Belgaum Dr.Bharati T.Savadattu, Govt. Saraswathi PU College, Belgaum Dr. K.L.Sattigeri, Principal, Dr. B.D. Jatti COE, Belgaum Urdu Sri. M.L. Dakhani, Advisor, Dr. B.D. Jatti COE, Belgaum Smt. Shaheda Perveen, BRP, Shankarapura, Bangalore Sri. Bahadur Khan, MO Girls HS, Bangalore Sri.S.G. Deshnoor, Al-Ameen HS, Belgaum Sri. F.A. Yallur, Islamai Girls High School, Belgaum Sri.D.M. Momin, Bashiban High School, Belgaum Sri. M.L. Dakhani, Advisor, Dr. B.D. Jatti COE, Belgaum Smt.Shaila.V.M, Mahila Vidyalaya HS, Belgaum Smt. Sunitha.D. Mathad, Ushatai Gogate Girls HS, Belgaum Sri. P.T. Malege, MM Comp. PU College, Belgaum Sri. C.Y. Patil, Talakwadi HS, Belgaum Sri. A.L. Patil, MM Central HS, Belgaum

Smt. Lata Rao, HM, SJR High School, Bangalore

Smt. Sheela Deshpande, LBS B.Ed College, Bangalore

Marati


Sanskrit Dr. Satish Hegde, R.V. Girls High School, Bangalore Sri. Shridhar Hegde, National High School, Bangalore Sri. Narayan Ananth Bhat,Govt PU College, Chamarajpet, B’lore Sri.Venkataramana D.Bhat, Govt Jr. College, Vartur, B’lore Sri.Narasimha Bhagavat, Janaseva Vidya Kendra, Chennenahalli Smt. Shylaja.V, Chamarajpet Jr. College, Bangalore Sri. Krishna V. Bhat, Vasavi Vidyaniketan, Bangalore Sri. Mahesh Bhat, PTA High School, Bangalore Sri. Balasubramanian, Methodist HS, Kolar Smt. Geeta B.S, Seshadripuram GHS, Bangalore Telugu Dr. T.K. Jayalakshmi, Director, RVEC, Bangalore Sri. Nagesam.C, RBANM High School, Bangalore Sri. G. Venkata Rama Reddy, Telugu Pandit, Bangalore Sri. P.Hema Chendra Babu, Telugu Pandit, Bangalore Tamil Prof. Susheela Sheshadri, Principal, Amrita Shikshana M.Vidyala,Mysore Sri. Pulavar V. Vishwanathan, Bangalore Sri.S.Ramalingam, Seva Ashram High School, Bangalore Sri.G. Sampath, Bangalore

Mathematics Dr. D.S. Shivananda, Bangalore Sri. Kailash Nekraj, HM, Jnanamitra HS, Bangalore Sri.N.C. Satyaji Rao, Bangalore Smt. K.S. Susheela, Bangalore Smt. Subhadra.M.S, Bangalore Smt. C. Nirmala, HM, MABL HS, Doddaballapura Dr.T.K. Jayalakshmi, Director, RVEC, Bangalore Dr. R. Mythili, Associate Director, Bangalore

Science Dr. Sameera Simha, Vijaya Teachers College, Bangalore Dr. S. Srikanta Swamy, R.V. Teachers College, Bangalore Sri.P.G.Dwarakanath, Vidya Vardhaka Sangha, Bangalore Dr.R.Mythili, Associate Director, RVEC, Bangalore Smt. Shantha Kumari.B.S., Bangalore Smt. Vasanthi Rao, Bangalore Smt. Rekha Hegde, Vani High School, Bangalore Smt. K.S. Shyamala, HM, Vasavi High School, Bangalore Smt. R. Geetha, Vasavi High School, Bangalore Smt. S.K. Prabha, Retd. Lecturer, DIET, Bangalore Smt. Bhagyalakshmi, Stella Mari’s School, Bangalore Smt. V. Padma, Vidya Vardhaka Sangha HS, Bangalore Social Studies Prof. G.P. Basavaraj, Retd Director, NCERT Sri. P.A. Kumar, HM, Vijaya High School, Bangalore Prof. B.R. Gopal, MES Teachers College, Bangalore Smt. Lorna Pinto, SAM High School, Bangalore Smt. Radhika.S, Hymamshu Jyothi Kala Kendra, Bangalore Smt. T.R. Sandhyavalli, Basaveshwara Jr. College, Bangalore Smt. R. Vijayavalli, Nirmala Rani GHS, Bangalore Smt. Shamala Prasad, MES Kishore Kendra, Bangalore Smt. Sukanya.N.R, Sardar Patil HS, Bangalore Smt. Meera, Vidya Vardhaka Sangha HS, Bangalore Smt. N.S. Vyjayanthi, Vidya Bharathi Eng. School, Bangalore Smt. Lakshamma, Bangalore

SSLC Question Bank - Science  
SSLC Question Bank - Science  

SSLC Question Bank - Science prepared by DSERT

Advertisement