Page 1


«±ÉÃé ±Àg é À ºÉUq À ,É

PÁUÉÃj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¸ÀaªÀgÀÄ ºÁUÀÆ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Éè G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀgÀÄ

zÀÆgÀªÁt : PÀbÉÃj : 22258489 22033405 330, 3£Éà ªÀĺÀr «zsÁ£À ¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¸ÀA. ¥Áæ.¥Ëæ.².¸À./3679/2009

¢£ÁAPÀ 19.08.2009

±ÀĨsÀ ¸ÀAzÉñÀ ¥À¸ æ ÀPÀÛ ¸Á°¤AzÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÁë ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. F jÃwAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¥Á®PÀgÀÄ, ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ, CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀdÕgÉÆA¢UÉ «¸ÀÄÛçvÀªÁV ZÀað¸À¯ÁVzÉ. ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ «£Áå¸ÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÄ «zÁåyðUÀ¼À CAPÀUÀ½PÉAiÀÄ ªÉÄïÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¥ÀjÃPÉë JzÀÄj¸ÀĪÀ°è£À vÀAiÀiÁjAiÀÄ ªÉÄïÁUÀ°Ã AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀ¯ÁgÀzÀÄ. §gÀªÀtÂUÉUÉ ºÉaÑ£À ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä «zÁåyðUÀ¼À°è C©üªÀåQÛÃPÀgÀt ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÉA§ «±Áé¸À £À£ÀßzÀÄ. ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ «zÁåyðUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ¥Á®PÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÉÆAzÀ® DvÀAPÀ ¤ªÀiÁðtªÁUÀ¢gÀ¯A É § zÀȶ֬ÄAzÀ ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ A É iÀÄ ¤Ã®£ÀPëÉ ¹zÀÝ¥r À ¹ J¯Áè ±Á¯ÉU½ À UÀÆ DUÀ¸ïÖ-2009gÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ°è «vÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ. F ¤Ã®£ÀPÉëAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è ²PÀëPÀgÀÄ ¥À± æ ÁßPÉÆÃpUÀ¼£ À ÄÀ ß vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀg£ À ÄÀ ß ¥ÀjÃPÉU ë É ¸ÀA¥ÀÇÀ tðªÁV ¹zÀÞUÉƽ¸À¨ÉÃPÁV PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ. ¤Ã® £ÀPÉëAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è £ÀªÀÄä°è ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄvÀĪÀfðªÀ»¹ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥À± æ ÉßUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀg° À è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ DAvÀjPÀ UÉÆAzÀ®UÀ¼ÄÀ ¤ªÀiÁðtªÁUÀzA À vÉ CUÀvåÀ PÀª æ ÄÀ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ. F ¤Ã®£ÀPÉëAiÀÄÄ J¯Áè ²PÀëPÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀ° JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛãÉ.

(«±ÉÃé ±Àg é À ºÉUq À ,É

PÁUÉÃj)


r.J¸ï. gÁdtÚ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ)

ªÉÆzÀ® ªÀiÁvÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqÀs ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ 2009-10gÀ ªÀiÁZïð/dÆ£ï J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ J¯Áè ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉUÀ½UÀÆ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÉ. ¤ÃrgÀĪÀ ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄÄ PÉêÀ® ªÀiÁzÀjAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ, F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV DzsÀj¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è JA§ CA±ÀªÀ£ÀÄß J®è ²PÀëPÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä EaÒ¸ÀÄvÉÛãÉ. F »AzÉ EzÀ Ý ¥À j ÃPÁë ¥À z À Þ wAiÀ Ä °è ºÉ a Ñ £ À §ºÀ Ä DAiÉ Ä Ì ¥À æ ± É ß UÀ ¼ À Ä EzÀ Ä Ý, `J' ªÀÄvÀÄÛ `©' «¨sÁUÀUÀ¼À°è ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. `J' «¨sÁUÀzÀ°è §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ `©' «¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è `J', `©', `¹', `r' JA§ ¨sÁUÀUÀ½vÀÄÛ. FV£À ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è F jÃwAiÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. «eÁÕ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ `J' ªÀÄvÀÄÛ `©' «¨sÁUÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç `J' «¨sÁUÀ ºÁUÀÆ fêÀ±Á¸ÀÛç `©' «¨sÁUÀ. ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÆ EzÀÄÝ, «zÁåyðUÀ¼À C©üªÀåQÛ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß 2010gÀ ªÀiÁZïð J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ¯Éà C¼ÀªÀr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß J®ègÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä §AiÀĸÀÄvÉÃÛ £É. ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ£ÀÄß C£ÉÃPÀ CzsåÀ AiÀÄ£ÀU¼ À ÄÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£U É ¼ À À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ wêÀiÁð£ÀzÀAvÉ C¼ÀªÀr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ±Á¯Á ²PÀëPÀjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÀÇtð ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄÄ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ JA§ «±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉÝãÉ. F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ ¥Àw æ «µÀAiÀÄ ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉÆAqÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹, QgÀÄ ¥ÀjÃPÉë, CzsÀð ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉë, ¥ÀǪÀð ¹zÀÞvÁ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ F ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀÇtð ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀA§vÁÛ, F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ°è £ÉgÀªÀÅ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀjUÉ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÀÛzÉ.

(r.J¸ï. gÁdtÚ) ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ)


»£Éß¯É J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ M§â «zÁåyðAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è CvÀåAvÀ ¥Àª æ ÀÄÄRªÁzÀAxÀ WÀlÖ. 7 ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ºÁUÀÆ 3 ªÀµÀðUÀ¼À ¥ËæqsÀ ²PÀëtzÀ CAvÀåzÀ°è ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ¥À©èPï ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GwÛÃtð£ÁV ªÀÄÄA¢£À «zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀªÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ºÀAvÀ. MlÄÖ 10 ªÀµÀðUÀ¼À ²PÀëtzÀ PÀ°PÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß MgÉUÉ ºÀZÀÄѪÀÅzÉà J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉë. J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ°è ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ «zÁåyðUÀ¼À ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÉ. F §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ²PÀët vÀdÕgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÉÆA¢UÉ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, 2005-06£Éà ¸Á°¤AzÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉA ë iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 2005-06gÀ ¸Á°VAvÀ »A¢£À ¸Á°£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ ¥ÀǪÀðzÀ°è qÁ|| n.PÉ. dAiÀÄ®Qëöä gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV ¥ÀA æ iÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ²¥sÁgÀ¹ì£À C£ÀéAiÀÄ F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® CAzÀgÉ 2008-09£Éà ¸Á°£ÀªÀgÉUÉ EzÉà ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉaÑ£À C©üªÀåQÛ ¸ÁªÀÄxÀåð, §gÀªÀtÂUÉ ¸ÁªÀÄxÀåð PÀÄApvÀªÁVzÉ ºÁUÀÆ EzÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ PÀ°PÉUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁV®è JA§ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è ¥sÀ°vÁA±ÀªÀÅ PÀÄApvÀªÁVzÀÄÝ, «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄÄ ¥sÀ®¥Àz æ ÀªÁV®è JA§ ¥ÉÇõÀPÀgÀ, ²PÀëPÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀåPÀÛªÁzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄlÖz° À è ZÀZð É AiÀiÁV, F ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ ¸ÁzsPÀ À ¨ÁzsPÀ U À ¼ À À §UÉÎ ºÁUÀÆ §zÀ¯ÁªÀuU É ¼ À À CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉAiÉÄà JA§ §UÉÎ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä qÁ|| ²æÃPÀAoÀ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è MAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß £ÉëĸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. qÁ|| ²æÃPÀAoÀ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ ¸À«ÄwAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀët vÀdÕgÀÄ EzÀÄÝ, F ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ, «zÁåyðUÀ½AzÀ, ²PÀëPÀjAzÀ, ¥ÉÇõÀPÀjAzÀ ªÀÈvÀÛ ¥ÀwPæ ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÀÆ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀÛgÀzÀ°è CzsÀåAiÀÄ£À £Àqɹ vÀ£Àß ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹vÀÄ. qÁ|| ²æÃPÀAoÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ §UÉÎ ZÀað¸À¯ÁVzÀÄÝ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ £ÉgÉAiÀÄ gÁdåUÀ¼À°è EgÀĪÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä wêÀiÁð¤¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÉÃgÀ¼À, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, DAzs¥ æÀ z æÀ ÃÉ ±À ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåU¼ À ° À è EgÀĪÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ C¨såÀ ¹¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EªÉ®ª è ÅÀ UÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸À¨sÉAiÀÄ°è ZÀað¹ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¥À¸ æ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹vÀÄ. qÁ|| ²æÃPÀAoÀ¸Áé«ÄgÀªg À ÄÀ CzsåÀ AiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ, gÁdåzÀ 4 «¨sÁUÀU¼ À ° À è ªÁå¥PÀ ª À ÁzÀAxÀ ZÀZð É AiÀiÁV®è ºÁUÀÆ ¥ÀZ æ ÁgÀª£ À ÄÀ ß ¤Ãr®è ºÁUÀÆ C£ÉÃPÀ ²PÀt ë vÀdg Õ À C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß ¥ÀjUÀt¹  ®è JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ, ²PÀëPÀjAzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀåPÀÛªÁzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è ZÀað¹, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ


CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜUÉ (CESS) ªÉÄîÌAqÀ J¯Áè CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CESS ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ gÁdåzÀ 4 «¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀªÀÄälUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ, «zÁåyðUÀ¼À,

²PÀëPÀgÀ, ¥ÉÇõÀPÀgÀ ºÁUÀÆ ²PÀët vÀdÕgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃæ rüÃPÀj¹ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹vÀÄ. CESS ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¸À°è¹gÀĪÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ §UÉÎ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸À¨sÉAiÀÄ°è «¸ÀÛøvÀªÁzÀAxÀ

ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß £Àqɹ ¥À¸ æ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ É ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß M¦à 2009-10£Éà ¸Á°¤AzÀ¯ÃÉ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉA ë iÀÄ£ÀÄß ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ°è £Àq¸ É ® À Ä DzÉò¹gÀÄvÀz Û .É CzÀgÀAvÉ ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀĪÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ, CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ°è ¥ÀPæ Àn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß ²PÀët vÀdÕgÀ ºÁUÀÆ £ÀÄjvÀ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ gÀa¸À¯ÁVzÀÄÝ, F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è 2010gÀ ªÀiÁZïð J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ¯Éà C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀoÀå ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà §zÀ¯ÁªÀuÉ E®èzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ PÉêÀ® ¥À± æ ÉßUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ §zÀ¯ÁªÀuÉ EgÀĪÀ PÁgÀt ¥ÀÅ£ÀgÁªÀwðvÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÁ F ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥À± æ ÉߥÀwPæ ÉAiÀÄ£Éßà GvÀÛj¹ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉaÑ£À C©üªÀåQÛ ¸ÁªÀÄxÀåð, §gÀªÀtÂUÉ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ, P˱À®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À EzÀÄÝ, «zÁåyðUÀ¼À°è ºÉaÑ£À PÀ°PÉAiÀÄÄ GAmÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ D²¸ÀÄvÀÛzÉ.

(r.J¸ï. gÁdtÚ) ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ)


¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ É «£Áå¸À ¥Àx æ ª À ÄÀ ¨sÁµÉ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

1 CAPÀzÀ 15 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 3-4 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 5-6 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 8-10 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥À§ æ AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÁÛgÀªÁV GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ

1 CAPÀzÀ 05 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 05 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 10 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À 15 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À 10 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À 05 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 5 CAPÀUÀ¼À 02 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 67 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

15 X 1 = 15 05 05 10 15 10 05 02

X 1 = 05 X 1 = 05 X 1 = 10 X 2 = 30 X 3 = 30 X 4 = 20 X 5 = 10 125 CAPÀU¼ À ÄÀ

¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 2-3 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 3-4 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 4-6 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥À§ æ AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÁÛgÀªÁV GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ

1 CAPÀzÀ 15 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 05 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 05 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 08 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À 15 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À 05 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À 03 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 5 CAPÀUÀ¼À 02 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 58 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

15 X 1 = 15 05 X 1 = 05 05 X 1 = 05 08 X 1 = 08 15 X 2 = 30 05 X 3 = 15 03 X 4 = 12 02 X 5 = 10 100 CAPÀU¼ À ÄÀ

UÀtv  À §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ D¨ÉÓQÖªï ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

1 CAPÀzÀ 20 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 10 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À 18 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À 06 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À 04 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 58 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

20 X 1 = 20 10 X 1 = 10 18 X 2 = 36 06 X 3 = 18 04 X 4 = 16 100 CAPÀU¼ À ÄÀ


§ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

«eÁÕ£À (¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç) 1 CAPÀzÀ 10 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 03 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 04 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 06 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À 09 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À 04 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À 03 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 39 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

10 03 04 06 09 04 03

X 1 = 10 X 1 = 03 X 1 = 04 X 1 = 06 X 2 = 18 X 3 = 12 X 4 = 12 65 CAPÀU¼ À ÄÀ

fêÀ±Á¸ÀÛç §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 05 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ/ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ 1 CAPÀzÀ 04 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 1 CAPÀzÀ 04 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À 06 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À 02 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À 01 ¥À± æ Éß MlÄÖ 22 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ «eÁÕ£À MlÄÖ 61 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

05 04 04 06 02 01

X 1 = 05 X 1 = 04 X 1 = 04 X 2 = 12 X 3 = 06 X 4 = 04 35 CAPÀU¼ À ÄÀ 65 + 35 = 100 CAPÀU¼ À ÄÀ

¸ÀªiÀ Ád «eÁÕ£À §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

1 CAPÀzÀ 15 1 CAPÀzÀ 05 1 CAPÀzÀ 05 1 CAPÀzÀ 09 2 CAPÀUÀ¼À 16 3 CAPÀUÀ¼À 06 4 CAPÀUÀ¼À 04 MlÄÖ 60

¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

15 X 1 = 15 05 X 1 = 05 05 X 1 = 05 09 X 1 = 09 16 X 2 = 32 06 X 3 = 18 04 X 4 = 16 100 CAPÀU¼ À ÄÀ

¸À»/¤zÉÃð±ÀPg À ÄÀ (¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÄÀ )


2009-10£Éà ¸Á°£À J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥À± æ ÉߥÀwPæ ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj CªÀ¢ü : 2 WÀAmÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 65

«eÁÕ£À - 1 ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç «µÀAiÀÄPÉÌ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ

PÀæ.¸ÀA.

WÀlPÀUÀ¼ÀÄ

CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ

CAPÀUÀ¼ÀÄ

1.

«zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ ¥ÉÃæ gÀuÉ

08

04

2.

«zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ «QgÀtUÀ¼ÀÄ

07

04

3.

J¯ÉPÁÖç¤Pïì

05

03

4.

ªÀÈwÛÃAiÀÄ ZÀ®£É

05

02

5.

UÀÄgÀÄvÀé

05

03

6.

gÁPÉmïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀPÀ G¥ÀUÀº æ ÀUÀ¼ÀÄ

07

04

7.

GµÀÚ

05

04

8.

¨É¼ÀPÀÄ

06

03

9.

±À§Ý

06

02

10.

DZˎ

10

05

11.

«QgÀt ¥ÀlÄvÀé

06

03

12.

¨ÉÊfPÀ ±ÀQÛ

06

04

13.

¸ËgÀ ±ÀQÛ

03

02

14.

±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÄUÀÎlÄÖ

03

01

15.

¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ

12

06

16.

C¯ÉÆúÀ - ¹°PÁ£ï

06

02

17.

ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ïUÀ¼ÀÄ

10

05

18.

¸ÀA±ÉèövÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ

06

03

19.

¤ÃgÀÄ

05

03

20.

¸Á§Æ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁdðPÀUÀ¼ÀÄ

04

02

MlÄÖ

125

65

77


CªÀ¢ü : 2 WÀAmÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 65

DAiÀiÁªÀÄ - 1 «µÀAiÀÄPÉÌ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ (¥À± æ ßÉ UÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ)

PÀæ.¸ÀA.

WÀlPÀUÀ¼ÀÄ

ªÀ.¤.

Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. 1 CAPÀ 2 CAPÀ 3 CAPÀ 4 CAPÀ

MlÄÖ

1. 2.

«zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ ¥ÉÃæ gÀuÉ «zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ «QgÀtUÀ¼ÀÄ

02

-

02 01

-

-

04 04

3.

J¯ÉPÁÖç¤Pïì

01#

-

01

-

-

03

4. 5. 6.

ªÀÈwÛÃAiÀÄ ZÀ®£É UÀÄgÀÄvÀé gÁPÉmïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀPÀ G¥ÀUÀº æ ÀUÀ¼ÀÄ

-

02 -

-

01 -

01

02 03 04

7.

GµÀÚ

02••

-

01

-

-

04

8.

¨É¼PÀ ÄÀ

-

-

-

01

-

03

9.

±À§Þ

1•+1#

-

-

-

-

02

10. 11.

«±Àé «QgÀt ¥ÀlÄvÀé

-

01 -

-

01

01 -

05 03

12.

¨ÉÊfPÀ ±ÀQÛ

01•

-

-

01

-

04

01 -

01 01 -

01

-

01

02 01 06

-

-

01

-

-

02

-

-

-

-

05

##

13. 14. 15.

¸ËgÀ ±ÀQÛ ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÄUÀÎlÄÖ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ

16.

C¯ÉÆúÀ - ¹°PÁ£ï

17.

ºÉÊqÉÆÃæ PÁ§ð£ïUÀ¼ÀÄ

01*+1*•

18.

¸ÀA±ÉèövÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ

01•

-

01

-

-

03

19.

¤ÃgÀÄ

-

01

01

-

-

03

20.

¸Á§Æ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁdðPÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ MlÄÖ CAPÀU¼ À ÄÀ

02•• 14 17

06 06

09 18

04 12

03 12

02 36 65

¸ÀÆZÀ£É :- ¸ÀAPÉÃvÁPÀëgÀUÀ¼À CxÀð

§ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀUÀ¼À vÀÄA© -

ºÉÆA¢¹ §gɬÄj [£Á®ÄÌ G¥À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ]

#

78

*


79

27 65

¸ÁªÀiÁ£Àå PÀpt MlÄÖ

2. 3.

19

19

¸ÀÄ®¨sÀ

1.

¸À«ÄÃ¥À ¨É¯É

}

CAPÀUÀ¼ÀÄ

PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ

100%

40%

30%

30%

±ÉÃPÀqÁ

4x3 = 12

1x3 = 3

3x2 = 6 9x2 = 18

1x3 = 3

1x3 = 3

1x3 = 3

¢Ã.G. 3 CAPÀ

1x2 = 2

2x 2 = 4

3x2 = 6

Q.G. 2 CAPÀ

DAiÀiÁªÀÄ - 3

6x 1 = 6

ªÀÄlÖ

17x1 = 17

MlÄÖ

-

PÀæ.¸ÀA.

-

P˱À®å

4.

1x1 = 1

§.D. 7x1 = 7

C£ÀéAiÀÄ

3.

3x1 = 3

§.D. 2x1 = 2 ©.¸ÀÜ.¨s.À 2x1 = 2 ºÉÆA.§. 1x4 = 4

w¼ÀĪÀ½PÉ

2x1 = 2

§.D 1x1 =1 ©.¸ÀÜ.¨sÀ. 1x1 = 1

2.

Q.G. 1 CAPÀ

ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× ¥Àæ±ÉßAiÀÄ «zsU À ¼ À ÄÀ ¥Àæ x CA

eÁÕ£À

GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

1.

PÀæ.¸ÀA.

GzÉÝñÀU½ À UÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ

DAiÀiÁªÀÄ - 2

3x4 = 12

1x4 = 4

-

2x 4 = 8

-

¢Ã.G. 4 CAPÀ

65

13

13

26

13

MlÄÖ

100%

20%

20%

40%

20%

±ÉÃPÀqÁ


80

1

3

2

2

1

eÁÕ£À 4

5

1

3

2

2

1

w¼ÀĪÀ½PÉ 4

5

1

3

2

2

1

C£ÀéAiÀÄ 4

5

1

PÉÆÃgï ¸À¨ÓÉPïÖ ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ É ¤Ã® £ÀPÁ±É vÀgU À w À 10

«eÁÕ£À - 1

3

2

2

1

P˱À® 4

5

MlÄÖ

1(1)# 1(1)# *4(1) 1(1) 1(1)• 8(5)

2(1)

1(1) 1(1) - 2(1) 1(1) 3(3) 4(2)

-

4

-

3

- 2(2) - 4(1) - 1(1)• 3(1) • - 1(1) - 4(1) - 3(1) - 1(1)• - 1(1) - 2(1) • - 1(1) - 1(1)• 3(1) 8(2) 7(7) 1(1) 2(1) 3(1)

-

3

-

-

4

-

-

-

4

*

2(1) 2(1) - 3(1) - 4(1) 6(3) 3(1) 4(1)

2(1)

3

§ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢¹ §gɬÄj ©lÖ ¸ÀܼÀUÀ¼À vÀÄA© [£Á®ÄÌ G¥À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ] # 2) DªÀgÀtzÀ ºÉÆgÀVgÀĪÀ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀVgÀĪÀ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ. 3) ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è ZËPÀnÖ£À (Box) M¼ÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß (avÀU æ À¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹) ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ É vÀAiÀiÁj¸ÀĪÁUÀ UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄ PÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ.

-

- 2(1) - 1(1) - 3(1) 1(1) - 1(1) 1(1)# - 2(1) - 2(1) 2(2) 2(2) 6(3) 3(1)

-

-

4

-

-

3

04 03 02 03 04 04 03 02 05 03 04 02 01 06 02 05 03 03 02 65

04

03 02 02 01 01 03 01 02 02 01 02 02 01 02 01 02 02 02 02 36

02

¥À± æ ßÉ

¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç

ªÀ.¤. Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. CAPÀ

1) ¸ÀAPÉÃvÁPÀëgÀUÀ¼À CxÀð :

«zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉ «zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ «QgÀtUÀ¼ÀÄ J¯ÉPÁÖç¤Pïì ªÀÈwÛÃAiÀÄ ZÀ®£É UÀÄgÀÄvÀé gÁPÉmïUÀ¼ÀÄ & PÀÈ.G. ±ÁR ¨É¼ÀPÀÄ ±À§Þ «±Àé «QgÀt ¥ÀlÄvÀé ¨ÉÊfPÀ ±ÀQÛ ¸ËgÀ ±ÀQÛ ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÄUÀÎlÄÖ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ ¹°PÁ£ï ºÉÊqÉÆÃæ PÁ§ð£ïUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÉèövÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸Á§Æ£ÀÄ & ªÀiÁdðPÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ

¸ÀÆZÀ£É :-

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

1. 2.

PÀ.æ CzsÁåAiÀÄzÀ ¸ÀA. ºÉ¸ÀgÀÄ

CªÀ¢ü : 2 WÀAmÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 65


Design of the Question Paper for S.S.L.C. Examination 2009-10 WEIGHTAGE TO CONTENT

SCIENCE - 1

PHYSICS & CHEMISTRY MARKS : 65 DIMENSION - 1 Units No.

Units

No. of Periods

Marks

1.

Electromagnetic Induction

08

04

2.

Electromagnetic Radiation

07

04

3.

Electronics

05

03

4.

Circular Motion

05

02

5.

Gravitation

05

03

6.

Rockets & Artifical satellites

07

04

7.

Heat

05

04

8.

Light

06

03

9.

Sound

06

02

10.

Universe

10

05

11.

Radioactivity

06

03

12.

Nuclear Energy

06

04

13.

Solar Energy

03

02

14.

Energy crisis

03

01

15.

Metals

12

06

16.

Silicon

06

02

17.

Hydro Carbons

10

05

18.

Synthetic Materials

06

03

19.

Water

05

03

20.

Soaps and Detergents

04

02

125

65

Total

81


DIMENSION - 1

Time : 2 Hrs. Marks : 65

WEIGHTAGE TO CONTENT (QUESTION WISE) Units No.

Units

Objec- S.A. tive 1 M

1.

Electromagnetic Induction

-

2.

Electromagnetic Radiation

S.A. L.A. L.A. Total 2 M's 3 M's 4 M's Marks

-

02

-

-

04

02••

-

01

-

-

04

##

01

-

01

-

-

03

3.

Electronics

4.

Circular Motion

-

02

-

-

-

02

5.

Gravitation

-

-

-

01

-

03

6.

Rockets & Artifical satellites

-

-

-

-

01

04

02

-

01

-

-

04

-

-

-

01

-

03

1 +1##

-

-

-

-

02

01

-

-

01

05

-

-

01

-

03

-

-

01

-

04

7.

Heat

8.

Light

••

9.

Sound

10.

Universe

-

11.

Radioactivity

12.

Nuclear Energy

01

13.

Solar Energy

01#

01

-

-

-

02

14.

Energy crisis

-

01

-

-

-

01

15.

Metals

-

-

01

-

01

06

16.

Silicon

-

-

01

-

-

02

17.

Hydro Carbons

-

-

-

-

05

-

01

-

-

03

01

01

-

-

03

-

-

-

-

02

18.

Synthetic Materials

19.

Water

20.

NOTE:

*

1•+1* 01

••

Soaps and Detergents

02

Total Questions

14

06

09

04

03

36

Total Marks

17

06

18

12

12

65

Keys given to types of questions : M.C.Q. Fill up the blanks

-

Match the Following

*

[Contains 4 Sub divisions]

#

82


83

17x1 = 17

Understanding

Application

Skill

Total

2.

3.

4. 9x2 = 18

3x2 = 6

1x2 = 2

2x2 = 4

3x2 = 6

S.A. 2 M's

DIMENSION - 3

6x1 = 6

-

1x1 = 1

3x1 = 3

2x1 = 2

S.A. 1 M'

4x3 = 12

1x3 = 3

1x3 = 3

1x3 = 3

1x3 = 3

L.A. 3 M's

27 65

Easy Average Difficult Total

1. 2. 3.

19

19

Level

S.No.

}

Rounded Off

Marks

3x4 = 12

1x4 = 4

-

2x4 = 8

-

L.A. 4 M's

100%

40%

30%

30%

Percentage

ESTIMATED DIFFICULTY LEVEL

MCQ 7x1 = 7

MCQ 2x1 = 2 Fill up the Blank 2x1 = 2 match T.F. 1x4 = 4

MCQ 1x1 =1 Fill up the Blank 1x1 = 1

Knowledge

1.

Objective Types of Questions (QxM)

Objectives

Sl.No.

WEIGHTAGE TO OBJECTIVES

DIMENSION - 2

65

13

13

26

13

Total

100%

20%

20%

40%

20%

Percentage


84

MARKS

Heat

Light

Sound

7.

8.

9.

KNOWLEDGE 2 3 4 5

-

2(2)

-

1(1)##

-

-

-

-

-

-

-

2(2)

13. Solar Energy

14. Energy crisis

15. Metals

16. Silicon

17. Hydro Carbons

18. Synthetic Materials

19. Water

20. Soaps and Detergents

1

APPLICATION 2 3 4 5

1

2

SKILL 3 4

5

TOTAL

Physics & Chemistry

6(3)

-

2(1)

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

2

3(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

*

##

2

-

4(2)

-

-

1(1)

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

1(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

8(5) 3(3)

1(1)•

-

1(1) •

4(1)*

-

-

-

-

-

-

-

1(1)

-

-

-

-

1(1)

-

-

-

-

-

1(1)##

-

3(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

-

-

-

-

-

-

-

3

8(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4(1)

-

-

-

4(1)

-

-

-

-

-

4

••

7(7)

1(1)•

-

-

1(1)•

-

-

-

-

1(1)•

-

-

1(1)

-

1(1)•

-

-

-

-

2(2)

-

1(1)

-

-

-

-

-

-

1(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

3(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

6(3) 3(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

2(1)

-

2(1)

4(1)

-

-

-

-

-

4(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

65

02

03

03

05

02

06

01

02

04

03

05

02

03

04

04

03

02

03

04

04

3) Matter given in the text book in the box, (except the diagrams) should not be considered while setting the question paper.

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Keys to the Symbols used for Objective type questions : M.C.Q. Match the Following Fill up the blanks - # [Contains 4 Sub divisions] 2) Numbers outside the bracket indicate the marks and the numbers inside indicate the number of questions.

-

-

-

-

-

-

11. Radioactivity

-

-

-

-

-

1(1)

-

-

-

1

12. Nuclear Energy

-

-

1(1)•

-

-

-

-

-

-

1(1)

NOTE:

UNDERSTANDING 1 2 3 4 5

CORE SUBJECT BLUE PRINT STANDARD-10

SCIENCE - 1

36

02

02

02

02

01

02

01

02

02

01

02

02

01

03

01

01

02

02

03

02

O.T. S.A. S.A. L.A. L.A. O.T. S.A. S.A. L.A. L.A. O.T. S.A. S.A. L.A. L.A. O.T. S.A. S.A. L.A. L.A. Marks Questions

1

-

10. Universe

Gravitation

Rockets & Artificialsatellites

5.

Circular Motion

4.

6.

Electromagnetic Radiation

Electronics

2.

3.

Electromagnetic Induction

UNIT

1.

Sl. No.

Time : 2 Hrs. Marks : 65


2009-10£Éà ¸Á°£À J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥À± æ ÉߥÀwPæ É ªÀiÁzÀj

«eÁÕ£À - 2 : fêÀ±Á¸ÀÛç

CªÀ¢ü : 1 WÀAmÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 35

DAiÀiÁªÀÄ - 1

«µÀAiÀÄPÉÌ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ PÀæ.¸ÀA.

«µÀAiÀÄ

CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ

CAPÀUÀ¼ÀÄ

±ÉÃPÀqÁ

1.

fêÀ dUÀvÀÄÛ

13

07

20.00

2.

fêÀPÉÆñÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À - CAUÁA±ÀUÀ¼ÀÄ

12

06

17.14

3.

fêÀ£À QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ - ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀt æ

13

09

25.71

4.

¸ÀÆPÀëöäfëUÀ¼ÀÄ - ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÉÊgÀ¸ïUÀ¼ÀÄ

05

03

08.57

5.

DºÁgÉÆÃvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ

05

03

08.57

6.

¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ£À

08

05

14.29

7.

eÉÊ«PÀ vÀAvÀe æ ÁÕ£À

04

02

05.72

60

35

100

MlÄÖ

85


DAiÀiÁªÀÄ - 2

GzÉÝñÀU½ À UÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ PÀ.æ ¸ÀA.

GzÉÝñÀU¼ À ÄÀ

CAPÀU¼ À ÄÀ

±ÉÃPÀqÁ

1.

eÁÕ£À

07

20.00

2.

w¼ÀĪÀ½PÉ

14

40.00

3.

C£ÀéAiÀÄ

07

20.00

4.

P˱À®å

07

20.00

MlÄÖ

35

100

DAiÀiÁªÀÄ - 3

¥À± æ ßÉ UÀ¼À ¸ÀégÆ À ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÉåUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ PÀ.æ ¸ÀA.

¥À± æ ßÉ AiÀÄ ¸ÀégÆ À ¥À

¥À± æ ßÉ UÀ¼À ¸ÀASÉå

CAPÀU¼ À ÄÀ

1.

§ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

5

5

2.

ºÉÆA¢¹ §gɬÄj

1

4

3.

MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

4

4

4.

JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

6

12

5.

ªÀÄÆgÀÄ CAPÀzÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

2

6

6.

£Á®ÄÌ CAPÀzÀ ¥À± æ Éß

1

4

MlÄÖ

19

35

CAPÀU¼ À ÄÀ

±ÉÃPÀqÁ

¥À± æ ßÉ UÀ¼À PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ PÀ.æ ¸ÀA.

¥À± æ ßÉ UÀ¼À PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ

1.

¸ÀÄ®¨sÀ

10

28.5

2.

¸ÁªÀiÁ£Àå

11

31.5

3.

PÀpt

14

40.00

MlÄÖ

35

100

86


87

3

-

2(2) 1(1) 4(2)

-

¸ÀÆPÀëöä fëUÀ¼ÀÄ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÉÊgÀ¸ïUÀ¼ÀÄ

DºÁgÉÆÃvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ

¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ£À

eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£À

MlÄÖ

MlÄÖ

4.

5.

6.

7.

4

5

1

2

3

w¼ÀĪÀ½PÉ 4

5

1

2

3

C£ÀéAiÀÄ 4

5

1

7(5)

1(1)

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

1(1) 2(1)

-

1(1)

2

14(7)

5(2) 2(2) 4(2)

1(1)

-

-

-

-

* 4(1)

-

1

-

3(1)

-

3(1)

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

1(1)

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

2(1)

2

-

7(5)

-

2(2) 1(1) 4(2)

-

-

-

1(1)

1(1)

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

¥À± æ ßÉ UÀ¼À ¸ÀégÆ À ¥À :2)

1)

*

ºÉÆA¢¹ §gɬÄj ¥À± æ ÉßAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.

§ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ¥À± æ ÉßAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÆZÀ£É :- DªÀgÀtzÉƼÀVgÀĪÀ CAQUÀ¼ÀÄ ¥À±æ ÉßUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀV£ÀªÀÅ CªÀÅUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛªÉ.

-

-

-

1(1)

2(1)

fêÀ£À QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt

-

3.

-

-

fêÀPÉÆñÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À CAUÁA±ÀUÀ¼ÀÄ

-

2

2.

1(1)

1

fêÀdUÀvÀÄÛ

CAPÀUÀ¼ÀÄ

2

eÁÕ£À 2

3

P˱À® 4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

4(1)

-

-

4

7(2)

-

3(1) 4(1)

-

-

-

-

-

-

3(1)

3

35

35

02

05

03

03

09

06

07

19

19

02

02

02

02

05

02

04

¥À± æ ßÉ

fêÀ±Á¸ÀÛç

MlÄÖ

ªÀ.¤. Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. CAPÀ

1

«eÁÕ£À - 2

PÉÆÃgï ¸À¨ÓÉPïÖ ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ É ¤Ã® £ÀPÁ±É vÀgU À w À 10

1.

PÀ.æ CzsÁåAiÀÄzÀ ¸ÀA. ºÉ¸ÀgÀÄ

CªÀ¢ü : 1 WÀAmÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 35


Model Design for Question Paper S.S.L.C. Examination 2009-10

Time : 1 Hr.

SCIENCE - 2 : BIOLOGY

Marks : 35

DIMENSION - 1

WEIGHTAGE TO CONTENT Sl. No.

Chapter

No. of Periods

Marks

%

1.

The Living World

13

07

20.00

2.

Study of Cells - Tissues

12

06

17.14

3.

Life Processes - Control & Co-Ordination

13

09

25.71

4.

Microbes - The Dreadful Viruses

05

03

08.57

5.

Food Production and Management

05

03

08.57

6.

Environmental Science

08

05

14.29

7.

Biotechnology

04

02

05.72

Total

60

35

100%

88


DIMENSION - 2

WEIGHTAGE TO OBJECTIVES Sl. No.

Objectives

Marks

%

1.

Knowledge

07

20.00

2.

Understanding

14

40.00

3.

Application

07

20.00

4.

Skill

07

20.00

Total

35

100%

DIMENSION - 3

WEIGHTAGE TO FORM AND NUMBER OF QUESTIONS Sl. No.

Form of Questions

No. of Questions

Total Marks

1.

Multiple Choice Questions

05

05

2.

Match the Following

01

04

3.

Answer in One Sentence

04

04

4.

2 Marks Question

06

12

5.

3 marks Question

02

06

6.

4 Marks Question

01

04

Total

19

35

DIFFICULTY LEVEL OF QUESTIONS Sl. No.

Level

Marks

%

1.

Easy

10

28.5

2.

Average

11

31.5

3.

Difficult

14

40.00

Total

35

100%

89


90

Food Production and Management

Environmental Science

Biotechnology

5.

6.

7.

-

-

-

-

NOTE :-

UNDERSTANDING 1 2 3 4 5

1

APPLICATION 2 3 4 5

1

2

SKILL 3 4

7(5)

1(1)

1(1)

-

-

-

-

-

-

1

-

4(2)

-

-

2(1)

-

-

2(1)

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

*

1

-

-

-

-

1(1)

-

1(1)

-

5(2) 2(2)

1(1)

-

-

-

-

4(1)

-

2

14(7)

4(2)

-

-

-

2(1)

2(1)

-

-

-

3(1)

-

3(1)

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

2(2)

-

-

-

1(1)

1(1)

-

-

7(5)

1(1)

-

-

1(1)

-

-

-

-

1

2

-

4(2)

-

2(1)

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Type of Question : 2)

1)

* Indicate match the following question

Indicate Multiple choice question

Figures within the bracket indicate the number of questions and figures outside the brackets indicate the marks.

-

Microbes - The Dreadful Viruses

4.

1(1)

Total

Life processes Control and Co-Ordination

3.

-

1(1)

2(2)

Studey of Cells Tissues

2.

KNOWLEDGE 2 3 4 5

CORE SUBJECT BLUE PRINT STANDARD-10

SCIENCE - 2

5

TOTAL

Biology

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

7(2)

3(1)

-

-

-

-

-

-

3(1)

3

-

4(1)

-

-

-

-

4(1)

-

-

4

35

35

02

05

03

03

09

06

07

19

19

02

02

02

02

05

02

04

O.T. V.S.A. S.A. L.A. L.A. O.T. V.S.A. S.A. L.A. L.A. O.T. V.S.A. S.A. L.A. L.A. O.T. V.S.A. S.A. L.A. L.A. Marks Questions

1

Total

The Living World

MARKS

CHAPTERS

1.

Sl. No.

Time : 1 Hr. Marks : 35

SSLC New Blue Print 2010 - Science English and Kannada Medium  

SSLC New Blue Print 2010 - Science English and Kannada Medium

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you