Page 1


«±ÉÃé ±Àg é À ºÉUq À ,É

PÁUÉÃj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¸ÀaªÀgÀÄ ºÁUÀÆ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Éè G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀgÀÄ

zÀÆgÀªÁt : PÀbÉÃj : 22258489 22033405 330, 3£Éà ªÀĺÀr «zsÁ£À ¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¸ÀA. ¥Áæ.¥Ëæ.².¸À./3679/2009

¢£ÁAPÀ 19.08.2009

±ÀĨsÀ ¸ÀAzÉñÀ ¥À¸ æ ÀPÀÛ ¸Á°¤AzÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÁë ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. F jÃwAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¥Á®PÀgÀÄ, ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ, CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀdÕgÉÆA¢UÉ «¸ÀÄÛçvÀªÁV ZÀað¸À¯ÁVzÉ. ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ «£Áå¸ÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÄ «zÁåyðUÀ¼À CAPÀUÀ½PÉAiÀÄ ªÉÄïÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¥ÀjÃPÉë JzÀÄj¸ÀĪÀ°è£À vÀAiÀiÁjAiÀÄ ªÉÄïÁUÀ°Ã AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀ¯ÁgÀzÀÄ. §gÀªÀtÂUÉUÉ ºÉaÑ£À ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä «zÁåyðUÀ¼À°è C©üªÀåQÛÃPÀgÀt ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÉA§ «±Áé¸À £À£ÀßzÀÄ. ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ «zÁåyðUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ¥Á®PÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÉÆAzÀ® DvÀAPÀ ¤ªÀiÁðtªÁUÀ¢gÀ¯A É § zÀȶ֬ÄAzÀ ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ A É iÀÄ ¤Ã®£ÀPëÉ ¹zÀÝ¥r À ¹ J¯Áè ±Á¯ÉU½ À UÀÆ DUÀ¸ïÖ-2009gÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ°è «vÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ. F ¤Ã®£ÀPÉëAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è ²PÀëPÀgÀÄ ¥À± æ ÁßPÉÆÃpUÀ¼£ À ÄÀ ß vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀg£ À ÄÀ ß ¥ÀjÃPÉU ë É ¸ÀA¥ÀÇÀ tðªÁV ¹zÀÞUÉƽ¸À¨ÉÃPÁV PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ. ¤Ã® £ÀPÉëAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è £ÀªÀÄä°è ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄvÀĪÀfðªÀ»¹ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥À± æ ÉßUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀg° À è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ DAvÀjPÀ UÉÆAzÀ®UÀ¼ÄÀ ¤ªÀiÁðtªÁUÀzA À vÉ CUÀvåÀ PÀª æ ÄÀ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ. F ¤Ã®£ÀPÉëAiÀÄÄ J¯Áè ²PÀëPÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀ° JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛãÉ.

(«±ÉÃé ±Àg é À ºÉUq À ,É

PÁUÉÃj)


r.J¸ï. gÁdtÚ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ)

ªÉÆzÀ® ªÀiÁvÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqÀs ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ 2009-10gÀ ªÀiÁZïð/dÆ£ï J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ J¯Áè ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉUÀ½UÀÆ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÉ. ¤ÃrgÀĪÀ ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄÄ PÉêÀ® ªÀiÁzÀjAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ, F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV DzsÀj¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è JA§ CA±ÀªÀ£ÀÄß J®è ²PÀëPÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä EaÒ¸ÀÄvÉÛãÉ. F »AzÉ EzÀ Ý ¥À j ÃPÁë ¥À z À Þ wAiÀ Ä °è ºÉ a Ñ £ À §ºÀ Ä DAiÉ Ä Ì ¥À æ ± É ß UÀ ¼ À Ä EzÀ Ä Ý, `J' ªÀÄvÀÄÛ `©' «¨sÁUÀUÀ¼À°è ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. `J' «¨sÁUÀzÀ°è §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ `©' «¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è `J', `©', `¹', `r' JA§ ¨sÁUÀUÀ½vÀÄÛ. FV£À ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è F jÃwAiÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. «eÁÕ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ `J' ªÀÄvÀÄÛ `©' «¨sÁUÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç `J' «¨sÁUÀ ºÁUÀÆ fêÀ±Á¸ÀÛç `©' «¨sÁUÀ. ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÆ EzÀÄÝ, «zÁåyðUÀ¼À C©üªÀåQÛ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß 2010gÀ ªÀiÁZïð J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ¯Éà C¼ÀªÀr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß J®ègÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä §AiÀĸÀÄvÉÃÛ £É. ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ£ÀÄß C£ÉÃPÀ CzsåÀ AiÀÄ£ÀU¼ À ÄÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£U É ¼ À À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ wêÀiÁð£ÀzÀAvÉ C¼ÀªÀr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ±Á¯Á ²PÀëPÀjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÀÇtð ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄÄ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ JA§ «±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉÝãÉ. F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ ¥Àw æ «µÀAiÀÄ ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉÆAqÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹, QgÀÄ ¥ÀjÃPÉë, CzsÀð ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉë, ¥ÀǪÀð ¹zÀÞvÁ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ F ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀÇtð ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀA§vÁÛ, F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ°è £ÉgÀªÀÅ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀjUÉ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÀÛzÉ.

(r.J¸ï. gÁdtÚ) ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ)


»£Éß¯É J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ M§â «zÁåyðAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è CvÀåAvÀ ¥Àª æ ÀÄÄRªÁzÀAxÀ WÀlÖ. 7 ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ºÁUÀÆ 3 ªÀµÀðUÀ¼À ¥ËæqsÀ ²PÀëtzÀ CAvÀåzÀ°è ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ¥À©èPï ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GwÛÃtð£ÁV ªÀÄÄA¢£À «zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀªÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ºÀAvÀ. MlÄÖ 10 ªÀµÀðUÀ¼À ²PÀëtzÀ PÀ°PÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß MgÉUÉ ºÀZÀÄѪÀÅzÉà J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉë. J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ°è ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ «zÁåyðUÀ¼À ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÉ. F §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ²PÀët vÀdÕgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÉÆA¢UÉ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, 2005-06£Éà ¸Á°¤AzÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉA ë iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 2005-06gÀ ¸Á°VAvÀ »A¢£À ¸Á°£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ ¥ÀǪÀðzÀ°è qÁ|| n.PÉ. dAiÀÄ®Qëöä gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV ¥ÀA æ iÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ²¥sÁgÀ¹ì£À C£ÀéAiÀÄ F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® CAzÀgÉ 2008-09£Éà ¸Á°£ÀªÀgÉUÉ EzÉà ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉaÑ£À C©üªÀåQÛ ¸ÁªÀÄxÀåð, §gÀªÀtÂUÉ ¸ÁªÀÄxÀåð PÀÄApvÀªÁVzÉ ºÁUÀÆ EzÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ PÀ°PÉUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁV®è JA§ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è ¥sÀ°vÁA±ÀªÀÅ PÀÄApvÀªÁVzÀÄÝ, «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄÄ ¥sÀ®¥Àz æ ÀªÁV®è JA§ ¥ÉÇõÀPÀgÀ, ²PÀëPÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀåPÀÛªÁzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄlÖz° À è ZÀZð É AiÀiÁV, F ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ ¸ÁzsPÀ À ¨ÁzsPÀ U À ¼ À À §UÉÎ ºÁUÀÆ §zÀ¯ÁªÀuU É ¼ À À CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉAiÉÄà JA§ §UÉÎ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä qÁ|| ²æÃPÀAoÀ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è MAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß £ÉëĸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. qÁ|| ²æÃPÀAoÀ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ ¸À«ÄwAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀët vÀdÕgÀÄ EzÀÄÝ, F ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ, «zÁåyðUÀ½AzÀ, ²PÀëPÀjAzÀ, ¥ÉÇõÀPÀjAzÀ ªÀÈvÀÛ ¥ÀwPæ ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÀÆ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀÛgÀzÀ°è CzsÀåAiÀÄ£À £Àqɹ vÀ£Àß ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹vÀÄ. qÁ|| ²æÃPÀAoÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ §UÉÎ ZÀað¸À¯ÁVzÀÄÝ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ £ÉgÉAiÀÄ gÁdåUÀ¼À°è EgÀĪÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä wêÀiÁð¤¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÉÃgÀ¼À, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, DAzs¥ æÀ z æÀ ÃÉ ±À ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåU¼ À ° À è EgÀĪÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ C¨såÀ ¹¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EªÉ®ª è ÅÀ UÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸À¨sÉAiÀÄ°è ZÀað¹ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¥À¸ æ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹vÀÄ. qÁ|| ²æÃPÀAoÀ¸Áé«ÄgÀªg À ÄÀ CzsåÀ AiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ, gÁdåzÀ 4 «¨sÁUÀU¼ À ° À è ªÁå¥PÀ ª À ÁzÀAxÀ ZÀZð É AiÀiÁV®è ºÁUÀÆ ¥ÀZ æ ÁgÀª£ À ÄÀ ß ¤Ãr®è ºÁUÀÆ C£ÉÃPÀ ²PÀt ë vÀdg Õ À C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß ¥ÀjUÀt¹  ®è JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ, ²PÀëPÀjAzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀåPÀÛªÁzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è ZÀað¹, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ


CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜUÉ (CESS) ªÉÄîÌAqÀ J¯Áè CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CESS ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ gÁdåzÀ 4 «¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀªÀÄälUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ, «zÁåyðUÀ¼À,

²PÀëPÀgÀ, ¥ÉÇõÀPÀgÀ ºÁUÀÆ ²PÀët vÀdÕgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃæ rüÃPÀj¹ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹vÀÄ. CESS ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¸À°è¹gÀĪÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ §UÉÎ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸À¨sÉAiÀÄ°è «¸ÀÛøvÀªÁzÀAxÀ

ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß £Àqɹ ¥À¸ æ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ É ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß M¦à 2009-10£Éà ¸Á°¤AzÀ¯ÃÉ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉA ë iÀÄ£ÀÄß ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ°è £Àq¸ É ® À Ä DzÉò¹gÀÄvÀz Û .É CzÀgÀAvÉ ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀĪÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ, CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ°è ¥ÀPæ Àn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß ²PÀët vÀdÕgÀ ºÁUÀÆ £ÀÄjvÀ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ gÀa¸À¯ÁVzÀÄÝ, F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è 2010gÀ ªÀiÁZïð J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ¯Éà C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀoÀå ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà §zÀ¯ÁªÀuÉ E®èzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ PÉêÀ® ¥À± æ ÉßUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ §zÀ¯ÁªÀuÉ EgÀĪÀ PÁgÀt ¥ÀÅ£ÀgÁªÀwðvÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÁ F ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥À± æ ÉߥÀwPæ ÉAiÀÄ£Éßà GvÀÛj¹ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉaÑ£À C©üªÀåQÛ ¸ÁªÀÄxÀåð, §gÀªÀtÂUÉ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ, P˱À®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À EzÀÄÝ, «zÁåyðUÀ¼À°è ºÉaÑ£À PÀ°PÉAiÀÄÄ GAmÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ D²¸ÀÄvÀÛzÉ.

(r.J¸ï. gÁdtÚ) ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ)


¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ É «£Áå¸À ¥Àx æ ª À ÄÀ ¨sÁµÉ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

1 CAPÀzÀ 15 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 3-4 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 5-6 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 8-10 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥À§ æ AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÁÛgÀªÁV GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ

1 CAPÀzÀ 05 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 05 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 10 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À 15 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À 10 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À 05 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 5 CAPÀUÀ¼À 02 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 67 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

15 X 1 = 15 05 05 10 15 10 05 02

X 1 = 05 X 1 = 05 X 1 = 10 X 2 = 30 X 3 = 30 X 4 = 20 X 5 = 10 125 CAPÀU¼ À ÄÀ

¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 2-3 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 3-4 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 4-6 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥À§ æ AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÁÛgÀªÁV GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ

1 CAPÀzÀ 15 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 05 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 05 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 08 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À 15 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À 05 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À 03 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 5 CAPÀUÀ¼À 02 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 58 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

15 X 1 = 15 05 X 1 = 05 05 X 1 = 05 08 X 1 = 08 15 X 2 = 30 05 X 3 = 15 03 X 4 = 12 02 X 5 = 10 100 CAPÀU¼ À ÄÀ

UÀtv  À §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ D¨ÉÓQÖªï ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

1 CAPÀzÀ 20 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 10 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À 18 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À 06 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À 04 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 58 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

20 X 1 = 20 10 X 1 = 10 18 X 2 = 36 06 X 3 = 18 04 X 4 = 16 100 CAPÀU¼ À ÄÀ


§ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

«eÁÕ£À (¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç) 1 CAPÀzÀ 10 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 03 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 04 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 06 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À 09 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À 04 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À 03 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 39 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

10 03 04 06 09 04 03

X 1 = 10 X 1 = 03 X 1 = 04 X 1 = 06 X 2 = 18 X 3 = 12 X 4 = 12 65 CAPÀU¼ À ÄÀ

fêÀ±Á¸ÀÛç §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 05 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ/ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ 1 CAPÀzÀ 04 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 1 CAPÀzÀ 04 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À 06 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À 02 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À 01 ¥À± æ Éß MlÄÖ 22 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ «eÁÕ£À MlÄÖ 61 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

05 04 04 06 02 01

X 1 = 05 X 1 = 04 X 1 = 04 X 2 = 12 X 3 = 06 X 4 = 04 35 CAPÀU¼ À ÄÀ 65 + 35 = 100 CAPÀU¼ À ÄÀ

¸ÀªiÀ Ád «eÁÕ£À §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

1 CAPÀzÀ 15 1 CAPÀzÀ 05 1 CAPÀzÀ 05 1 CAPÀzÀ 09 2 CAPÀUÀ¼À 16 3 CAPÀUÀ¼À 06 4 CAPÀUÀ¼À 04 MlÄÖ 60

¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

15 X 1 = 15 05 X 1 = 05 05 X 1 = 05 09 X 1 = 09 16 X 2 = 32 06 X 3 = 18 04 X 4 = 16 100 CAPÀU¼ À ÄÀ

¸À»/¤zÉÃð±ÀPg À ÄÀ (¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÄÀ )


X STANDARD FIRST LANGUAGE ENGLISH Question Paper Design for the Year 2010 BLUE PRINT 1.

WEIGHTAGE TO OBJECTIVES Knowledge

30

Comprehension

49

Expression

39

Appreciation

07 125

2.

WEIGHTAGE TO CONTENT Prose

48

Poetry

32

Grammar and Vocabulary

25

Comprehension

06

Composition

14 125

3.

WEIGHTAGE TO TYPES OF QUESTIONS 1. Multiple choice questions

15 x 1 = 15

2. Very short answers (Match the following + Fill in the blanks)

2 x 5 = 10

3. Short Answer (One sentence each)

10 x 1 = 10

4. Short Answers (3-4 Sentences each)

15 x 2 = 30

5. Answers in 5-6 sentences each

10 x 3 = 30

6. Long answers

5 x 4 = 20

7. Composition

2 x 5 = 10 Total No. of Questions = 59

4.

WEIGHTAGE TO DIFFICULTY LEVEL Easy

30%

Average

30%

Difficult

40%

31


AREAS OF GRAMMAR 1.

Active and Passive Voice

2.

Question tags

3.

Prepositions

4.

Conjunctions

5.

Gerund or Participle

6.

Articles

7.

Figure of Speech

2 MARK QUESTIONS 1.

Degrees of Comparison

2.

Reported Speech

3.

Verbs- Nouns

4.

Combining using ‘too…to’,

5.

Synthesis of sentences

‘So….that…not’.

ONE MARK QUESTIONS 1.

Framing questions

2.

Combining using ‘neither….nor’.

3.

Punctuation-2 signs

4.

Combine Using ‘not only…..but also’.

5.

Phrasal verbs

32


33

2

3

4 5 6 1 2 3 4 5

Comprehension 6 1 2 3 4

Expression 5

-

(1)1

-

-

7. Further Progress in Civilization

8. A Warrior Princess

9. The Hour of truth

(1)1

4. Dancing on

6. The Long Exile

(1)

3. On the Rule of the Road

(1)1

-

2. Jamaican Fragment.

5. Operation Indian Ocean.

(1)1

1. A Dialogue On civiliza-tion

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5)5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)2

(1)2

(1)2

-

-

(1)2

-

(1)2

(1)2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)3 -

(1)3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)3

-

- (1)3

-

-

-

- (1)3

- (1)3

MC VSA SA1 SA2 L1 L2 MC VSA SA1 SA2 L1 L2 MC VSA SA1 SA2 L1

1

Knowledge 2 3 4 5

-

-

-

-

*(1)4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)4 -

-

(1)4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L2 MC VSA SA1 SA2 L1

6 1

Appreciation

X STANDARD FIRST LANGUAGE ENGLISH BLUE PRINT MARCH 2010

1 2 3 4 5 6

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)1

-

- (1)1

-

-

-

-

-

- (1)1 (5)5

- (1)1

-

- (1)1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)2

5

6

-

8

-

-

(2)6 -

-

-

2

5

3

6

(1)3 (1)4 8

-

- (1)4 5

(1)2 (1)3 -

(1)2

-

-

(1)2

-

(1)2 (1)3 -

(1)2 (1)3 -

L2 MC VSA SA1 SA2 L1 L2

6

Total Marks

Total


34

-

-

1 Anikethana

2 Fidelity

3

-

-

6 Because I Could Not Stop for Death

7 The Crutches

-

-

-

-

-

-

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

Expression 5

-

-

-

-

-

4

3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (3)6

-

-

-

- (1)2

- (1)2

- (1)2

-

-

-

- (1)2

5

6

26

-

- (6)6 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3)14 -

-

-

-

-

QM

*(1)4 -

(1)4 QM

-

-

-

-

(1)4 -

- (1)1

15 30 1

-

-

-

-

-

-

-

- (1)3

-

-

-

-

-

1 2 3 4 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)3

- (1)3

-

-

L2 ME VSA SA1 SA2 L1

6

Appreciation 1 2 3 4 5 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (6)6

*(1)4 -

- (1)1

-

-

-

- (1)1

- (1)1

-

- (1)1

-

-

-

3

- (1)3 -

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6)6 -

6

-

-

6

- 19

-

-

-

-

2. The blue print is only a model. Paper setters have the freedom to change weightage with regard to lessons and also forms of questions. But they have to strictly adhere to the design of the question paper.

-

- (3)14 14

-

-

-

-

* 1 - (1)4 QM

- (1)2 - (1)4 6 QM

- (1)2 (1)3 -

5

4

4

- (1)4 4

- (1)3 -

-

-

- (1)2 (1)3 -

-

-

-

- (1)2 -

(5)5 (4)4 (5)10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L2 MC VSA SA1 SA2 L1 L2

6

Total Marks

Note: 1. Number in brackets indicates number of questions. Number outside brackets indicates total marks.

4

-

5

-

-

-

14

-

Composition

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Unfamiliar Passage

-

6

- (1)3 -

-

-

-

-

- (5)5 (4)4 (2)4 -

(6)6 -

5

Comprehension

SA L1 L2 MC VSA SA1 SA2 L1 L2 ME VSA SA1 SA2 L1

4

Vocabulary

Grammar

-

-

9 Encroach-ment

-

-

-

8 The Pulley (1)1 -

-

-

-

-

-

5 Ajamil And the tigers.

-

-

4 To Autumn (1)1 -

-

-

-

-

-

(1)1 -

3 Rustum's Grief

2

ME VSA SA

1

Knowledge

Total


X STANDARD SECOND LANGUAGE ENGLISH Question Paper Design for the Year 2010 BLUE PRINT 1.

WEIGHTAGE TO OBJECTIVES Knowledge

25

Comprehension

39

Expression

30

Appreciation

6 100

2)

WEIGHTAGE TO CONTENT 1. Prose

30

2. Poetry

21

3. Supplementary Reading

6

4. Vocabulary and Grammar

27

5. Unfamiliar Passage

6

6. Composition

10 100

3)

WEIGHTAGE TO TYPES OF QUESTIONS 1) Multiple choice

15

2) Very Short Answer

18 (1 Mark)

3) Short Answers

45 (2&;3 Mark)

4) Long Answers

22 (4 & 5 Mark) 100

WEIGHTAGE TO DIFFICULTY LEVEL 1) Easy

30%

2) Average

40%\

3) Difficult

30%

46


ITEMS TO BE COVERED IN GRAMMAR AND VOCABULARY MULTPLE CHOICE - 5 MARKS 1)

One Word

2)

Parts Of Speech

3)

Auxiliary Verbs

4)

Prefixes

5)

Figure of Speech

1 MARK QUESTION ( ANY TWO) A

1)

Question Tags

2)

Active Voice into Passive Voice

3)

Framing Questions using ‘Wh’ Word

4)

Combining Sentences using ‘‘neither …nor’’

B Filling in the blanks - 5 Marks 1)

Prepositions

2)

Conjunctions

3)

Articles

4)

Tense forms of Verbs

5)

Correct form of the word

C MATCHING - 5 M, (1M. EACH|) Matching Words with their meanings OR Opposites 2 MARK QUESTIONS - 10 MARKS (2 MARK EACH) 1)

Degrees of Comparison

2)

Reported Speech

3)

Pointing out the difference in meaning between the given pairs of words

4)

Using the word first as noun / Verb/ adjective

5)

Combining sentences using first as ‘too’ and then as ‘so....that....not’ (Eg. It is very hot. I cannot go out.) 1)

It is too hot for me to go out.

2)

It is so hot that I cannot go out

47


48

2

3

-

-

-

3 Mother

-

-

2 The Beggar (1)1 Maid

-

-

-

-

-

-

(1)1 -

-

(1)1 -

-

-

-

1 The Dove

POETRY

8 The King’s Greatest Prize

7 The Women who did us Proud

6. What is Civilization?

-

-

4. A Magician With the Ball

5.Kalpana the Star

-

-

3. Swami Vivekananda

-

-

2 Dr.Vikram (1)1 Sarabhai

-

-

1. Handy Andy (1)1 At the Post Office

5 6 1 2 3 4 5

Comprehension 6 1 2 3 4

Expression 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)3

- (1)3

- (1)2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)3

-

- (1)3

-

- (1)2 -

- (1)1 -

-

-

- (1)1 -

- (1)1 - (1)2 -

-

-

-

- (1)4 QM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)4

-

-

-

- (1)4

-

-

-

-

-

- (1)4

SA LA LA MC VSA SA1 SA2 LA LA MC VSA SA1 SA2 LA

4

Knowledge

MC VSA SA

Objectives Content 1 Units 2 3 4 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)2

-

- (1)2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LA MC VSA SA1 SA2 LA

6 1

Appreciation

XTH STANDARD SECOND LANGUAGE ENGLISH BLUE PRINT MARCH 2010

1 2 3 4 5 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 01

-

- 01

-

-

-

-

-

-

- 01 02

- 01

- 01

-

- 01

- 01

-

-

-

-

-

-

02

02

04

-

-

04

03

-

03

-

-

-

-

-

03

-

-

04

-

04

-

-

-

-

-

03 04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LA MC VSA SA1 SA2 LA LA

6

Total Marks

4

4

4

5

4

3

3

3

4

4

4

Total


49

2

3

-

6. Tartary

-

8. The Misers & his Gold

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 09

Essay Writing (Free Composition)

Total

-

-

-

-

5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

Expression 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* - (1)4 QM

-

-

-

(6)6

-

-

-

-

-

-

-

- (1)2 -

- (1)2 -

03 07 14 15

-

-

-

-

-

-

- (1)3

-

-

-

- (1)2 -

-

-

-

-

- (1)2 -

- (1)1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 10

-

-

-

(2)2 (5)10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)5 -

(1)5 -

-

-

-

-

-

-

08 10 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 2 3 4 5

Appreciation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LA ME VSA SA1 SA2 LA

6

* - (1)4

-

-

-

SA LA LA MC VSA SA1 SA2 LA LA ME VSA SA1 SA2 LA

4

Comprehension 1 2 3 4 5 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02

02

02

-

02

-

-

02

-

-

-

-

-

06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

3

6

05 5

05 5

-

- 27

-

-

-

-

* - 2 04

-

* 04

-

Total No. of Question 63

- 15 18 30 15 12 10 100

-

-

-

- 05 12 10

-

-

-

-

-

- 01

- 01

-

LA MC VSA SA1 SA2 LA LA

6

Total Marks

2) This blue Print is only a model. Paper setters have been given the freedom to change weightage with regard to lessons and also from one form of question to another. But they have to Strictly adhere to the design.

Note : 1) Number given in brackets indicates total number of questions, Number outside brackets indicates total marks.

-

-

-

Composition Letter Writing

-

-

Comprehension (Unfamiliar Passage)

(5)5 (9)9 -

-

3. The Apple Tree Complex

Grammar & Vocabulary

-

2. At the High School

1. Bhimasena the Blessed

SUPPLE-MENTARY READING

-

7. Once Upon A Time.

-

-

5.God Moves (1)1 in a Myster-ious way

(1)1 -

-

-

ME VSA SA

1

Knowledge

-

4. Work is worship

Objectives Content Units

Total


X STANDARD THIRD LANGUAGE ENGLISH Question Paper Design for the Year 2010 BLUE PRINT 1.

WEIGHTAGE TO OBJECTIVES Knowledge

25

Comprehension

39

Expression

30

Appreciation

6 100

2)

WEIGHTAGE TO CONTENT 1. Prose

32

2. Poetry

21

3. Supplementary Reading

06

4. Vocabulary and Grammar

27

5. Unfamiliar Passage

04

6. Composition

10 100

3)

WEIGHTAGE TO TYPES OF QUESTIONS 1. Multiple choice

15

2. Very Short Answer

18 (2&3 Marks)

3. Short Answers

45 (2&3 Marks)

4.Long Answers

22( 4&5 Marks) 100

4.

WEIGHTAGE TO DIFFICULTY LEVEL Easy

30%

Average

40%

Difficult

30%

59


ITEMS TO BE COVERED IN GRAMMAR AND VOCABULARY 1.

MULTIPLE CHOICE QUESTIONS-9MARKS. 1. One word. 2. Preposition. 3. conjunction 4. Articles 5. Rhyming words. 6. Prefixes. 7. Correct form of the word. 8. Figure of speech 9. Parts of Speech.

II

ONE MARK QUESTIONS - 4 MARKS. (ONE MARK EACH)

A.

1. Active Voice into Passive Voice. 2. Framing questions. 3. Combining Sentences Using ‘too.....to’. 4. Combining Sentences using ‘either…..or’.

B.

Filling in the blanks- 5 Marks (one mark each) 1. Auxiliary verbs 2. Tense forms of verbs 3. Noun /Verb/ Adjective. (Example : The Noun form of ‘translate’ is—————) 4. Opposite 5. Choosing the word given brackets. (Example: Our teachers___________ us to be punctual (advice, advise)

C.

MATCHING WORDS WITH THEIR MEANINGS-5 (ONE MARK) Two mark questions - 4 Marks. (2 Marks Each) (Any Two) 1. Degrees of Comparison. 2. Direct Speech and Indirect Speech. 3. Pointing out the difference in meaning between the following pair of words (Example: quite, quiet.) 60


61

2

-

-

-

-

4. A Magician- -with the Ball.

-

-

-

-

3. Swami Vivekananda

5. Kalpana the star

6. What is civilization?

7. The women who did us proud.

8. The king’s Greatest prize

-

-

-

-

1. The dove

2. The Beggar Maid

3. Mother

4. Work is Worship

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Dr. Vikram Sarabhai

-

-

POETRY

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MC VSA SA

1 5 6 1 2 3 4 5

Comprehension 6 1 2 3 4

Expression 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)4 QM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)3

- (1)3

- (1)3

-

-

-

-

- (1)3

-

-

- (1)2 -

-

-

-

-

- (1)2 (1)3

- (1)2 -

- (1)2 -

- (1)2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)4

-

-

-

-

-

(1)2 -

-

-

-

(1)2 -

SA LA LA MC VSA SA1 SA2 LA LA MC VSA SA1 SA2 LA

4

Knowledge

1. Handy Andy At the Post office

Objectives Content Units 2 3 4 5

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)2

* (1)4 -

-

-

- (1)2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LA MC VSA SA1 SA2 LA

6 1

Appreciation

X STANDARD THIRD LANGUAGE ENGLISH BLUE PRINT MARCH 2010

1 2 3 4 5 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03

-

-

-

02

-

-

-

-

-

03

-

-

02 03

02

04

04

02 03

-

02 03

-

04

-

04

-

5

2

4

4

5

3

5

-

-

-

-

2

4

3

4

04 4

-

-

*04 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LA MC VSA SA1 SA2 LA LA

6

Total Marks

Total


62

2

3

-

8. The Miser and his Gold.

-

-

-

-

09 10 02

Total Marks

Note :

-

6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06 04 14 15

-

-

- (4)4 -

-

- (2)2 -

- (2)2 -

-

-

- (1)2 -

-

- (2)2 -

-

-

- (1)2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04 08

-

-

-

(4)4 (2)4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)5 -

(1)5 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08 10 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)4

3 4 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 2 3 4 5 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02

02

02

02

-

-

-

-

-

04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*04

-

-

04

2

2

2

2

2

2

2

4

05 5

05 5

-

- 27

-

-

-

-

-

-

-

- 15 18 30 15 12 10 100

-

-

-

- 09 14 04

- 02

- 02

- 02

-

-

-

-

LA MC VSA SA1 SA2 LA LA

6

The blue print is only a model. Paper setters have the freedom to change weightage with regard to lessons and also forms of question. But they have to strictly adhere to the design of the question paper.

04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Total Marks

2)

-

-

-

-

-

-

-

-

* - (1)4 QM

-

-

-

1

LA MC VSA SA1 SA2 LA

6

Appreciation

Number in brackets indicates number of questions, Number outside brackets indicates total marks.

-

5

Expression

SA LA LA MC VSA SA1 SA2 LA LA MC VSA SA1 SA2 LA

4

Comprehension

1)

-

-

Paragraph Writing (Frees composition)

-

-

-

Composition (Letter Writing)

-

-

(9)9 (10) 10

-

-

-

-

-

Comprehension (Unfamiliar Passage)

Grammar & Vocabulary

-

-

2. At the High School

3. The Apple Tree Complex

-

1. Bhimasena the Blessed

Supplementary Reading.

-

7. Once upon A time

-

-

-

6. Tartary

-

- (1)2

MC VSA SA

1

Knowledge

5. God Moves in a Myste-rious Way.

Objectives Content Units

Total

SSLC New Blue Print 2010 - English 1st 2nd 3rd Languages  

SSLC New Blue Print 2010 - English 1st 2nd 3rd Languages

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you