Page 1


PÀ£ÁðlPÀ gÁdåªÀÄlÖzÀ ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ – 2010 ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉ ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½ 1

2

UËgÀªÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

qÁ: gÀ.UÉÆÃ.£ÀqÁzÀÆgÀ ¨sÁ.D.¸Éà ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

²æà PÉ.Dgï. ±À²zsÀgÀ ¨sÁ.D.¸Éà DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ¸Á.². E¯ÁSÉ ²æêÀÄw ¸ÀAzsÁåªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï ±ÀªÀÄð ¨sÁ.D.¸Éà gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¸ÀªÀð²PÀët C©üAiÀiÁ£À

3

PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

²æà r.J¸ï. gÁdtÚ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, r.J¸ï.E.Dgï.n

4

¸ÀºÀ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ

5

¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

²æà C§Äݯï C°ÃA, ¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ±Á¯Á ²PÀët ²æà J£ï.©. ¥Ánïï, ¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ UÀÄ®âUÁð C¥ÀgÀ DAiÀÄÄPÁÛ®AiÀÄ ²æà f.J¸ï. £ÁAiÀÄPï, ¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÀ DAiÀÄÄPÁÛ®AiÀÄ ²æà GªÀiÁPÁAvï, G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, n.©.J¥sï ²æêÀÄw ®°vÁ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, J¸ï.J¸ï.J ²æà PÉA¥ÀAiÀÄå PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¨ÉA.GvÀÛgÀ ªÀ®AiÀÄ-01 ²æêÀÄw PÉ.f. VÃvÁ »jAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ.G.AiÉÆà ²æà ¤vÁå£ÀAzÀ DgÁzsÀå PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁUÀr vÁ®ÆèPÀÄ ²æêÀÄw f. «£ÀÄvÀ, ²PÀëtªÁvÉð ²æà ²ªÀtÚ f.PÉ. ²PÀëtªÁvÉð ²æà J£ï. ¸ÀvÀå¥ÀæPÁ±ï, ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ «zÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀ ¥ËæqsÀ±Á¯É

6

¸ÀAaPÉAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀÄ

²æà «.gÁªÀÄ¥Àà, avÀæPÀ¯Á ²PÀëPÀgÀÄ ²æà ºÉZï.Dgï.±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï, avÀæPÀ¯Á ²PÀëPÀgÀÄ ²æà PÉ.«. PÁ½zÁ¸ï, avÀæPÀ¯Á ²PÀëPÀgÀÄ ²æêÀÄw f.ºÉZï.¸ÀgÀ¸ÀévÀªÀÄä, rn¦ ²æà J¸ï.¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï, «£Áå¸ÀPÀgÀÄ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, rn¦

2


¥Àj«r

«ªÀgÀ

¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ

¥ÀÄl ¸ÀASÉå

4-14

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ

15

¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ

16-19

DzÀ±Àð ²PÀëPÀ qÁ|| ¸ÀªÉð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï

-J£ï. ¸ÀvÀå¥ÀæPÁ±ï

20-22

¥ÀAZÀªÀÄÄT ²PÀët «PÁ¸À MAzÀÄ aAvÀ£É ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw

-qÁ|| ¸À«ÄÃgï¹AºÀ -JA.JA. ¹AzsÀÆgÀ

23-25 26-27

Constructivist view of learning

-J£ï. J£ï. ¥ÀæºÁèzï

28-29

E¯ÁSÉAiÀÄ QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ

-C§Äݯï C°ÃA

30-31

qÉ¥ÀÆån ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ¥ÀæwµÁ×£À qÁ|| JZï.J¥sï. PÀnÖêÀĤ ¥ËæqsÀ±Á¯É ¥ÀæwµÁ×£À ¥ÀæªÁ¸À-¥ÀæAiÀiÁ¸À

-f.J¸ï.£ÁAiÀÄPï,«.J.¨Á¼ÀV 32-34 - JA.JZï.±ÀjÃ¥sï 35-37 -J.«. ªÀiÁZÀPÀ£ÀÆgï 38-41

¸ÀàµÀÖ NzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À°-PÀ° ±ÀÄzÀÞ §gÀºÀ ªÀÄvÀÄÛ £À°-PÀ° PÀ°PÉAiÀÄ CªÀPÁ±ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ

-PÉAqÀUÀtÚ¸Áé«Ä -Dgï.r. gÀ«ÃAzÀæ, PÉÆ¥Àà -¤vÁå£ÀAzÁgÁzsÀå

¨Á½£À ¨É¼ÀPÁzÀ ²PÀëQUÉ £ÀªÀÄ£À

- ±ÉÊ®dPÀĪÀiÁj

UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï ®¤ðAUï PÁgÀßgï

-¨É¼Àî±ÉnÖ

51-53

Purpose of Education

-qÁ|| UÀÄgÀÄgÁd PÀgÀdV

54-55

ªÉÄÃgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀ

-«.JªÀiï.¥Ánïï

56

¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT ²PÀëPÀ

-f.J¸ï.¥Àæ¨sÀĸÁé«Ä

57

²PÀët £ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁj

-f.PÉ.²ªÀtÚ(¸ÀAUÀæºÀ)

58-65

²PÀët ªÀAavÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ D±ÁQgÀt

-qÁ.JZï.©.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï

66-67

²PÀët ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ - 2009

-C£ÀĪÁzÀ PÀÄ.eÉÆåÃw.J¸ï

68-79

±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæUÀwUÉÆAzÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ

-gÁªÀÄ°AUÀA

80-81

²PÀëtzÀ ªÀĺÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ

-PÉA¥ÀAiÀÄå

82-83

3

42-44 45-47 48-49 50


¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ President

Republic of India

MESSAGE On the occasion of Teachers’ Day, I have great pleasure in extending my greetings and felicitations to all teachers throughout the country. By celebrating Teachers Day on the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, we pay tribute to the memory of a great scholar, statesman and outstanding representative of the teaching fraternity. Teachers should be inspired by his life and work. The necessity today is to equip our youth to face the challenges of contemporary life by inculcating in them the cherished values and ideals of our society – truth, compassion and humanism. These values need to be nurtured in young minds by our teachers in order to make them better citizens of the future. Teachers have contributed to building our education system and I am confident that in the future too, they will continue to play a very important role in shaping the minds of the youth. I wish all teachers across the country all success in their endeavours.

(Pratibha Devisingh Patil) 4


Minister of Human Resource Development Government of India New Delhi - 110 115

MESSAGE Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, the second President of India, was a great intellectual and philosopher and educationist par excellence. As a tribute to Dr. Radhakrishnan and the myriads of faceless teachers who have molded the lives and impacted the soul of the students, Dr. Radhakrishn’s birthday on the 5th of September is observed as `Teaher’s Day’. Education, according to, Dr. Radhakrishnan did not mean only literacy of factual knowledge, but growth of wisdom, which lies in tolerance, understanding, compassion and humility. To quote him, “The man of knowledge is proud that he has learnt much, the man of wisdom is humble that he knows no more”. All of us have had that one teacher who has been a source of tremendous inspiration, who has opened one’s eyes and made a lasting impression on our mind that has turned our life around. Teachers create an emotional and intellectual environment for us that enables us to learn and educate ourselves. They nurture our dreams, develop our talents, and help us realize our ambitions and reach our goals. Tacitly they fashion the future of generations and the nation. On this Teachers’ Day, the government is committed to restore and renew the prestige of teaching as a profession and the teacher as a role model, constructor of knowledge, to empower generation to come and to address their problems with compassion and understanding for the part they play in progress of society.

5

(Kapil Sibal)


Minister of Human Resource Development Government of India New Delhi - 110 115

MESSAGE

Teachers Day is celebrated on 5th September, to mark the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, scholar, statesman and above all a great teacher, to highlight the importance of valuable contributions made by teaching community to the society. Teachers not only impact knowledge, but have a direct bearing on enrichment of our personality and remain an abiding influence and guiding spirit throughout our lives. On this joyous occasion, I have great pleasure in joining the nation in paying our tributes to teachers and conveying them my good wishes.

(D. Purandeswari)

6


Raj Bhavan Bangalore 21st Aug., 2010

MESSAGE We celebrate the birth day of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan as ``Teachers Day’’ on 5th of September every year. Dr. Radhakrishnan, former President of India, was also a philosopher and a teacher par excellence. It is to commemorate his contribution to education system, we celebrate this day as Teachers Day. Dr. Radhakrishnan believed that teachers should be ``best minds in the country’’. The teachers have the greatest influence in moulding the character of the individuals apart from the knowledge they impart in the chosen field. Every student looks up to his or her teacher in search of role models. Therefore, it is not only a pride of place the teachers have in our society, it is also a great responsibility cast on them to live up to the expectations of the society. Only then the society’s belief also gets reinforced. We should keep the teachers in the centre of our thoughts and strengthen their hands to constructively contribute to the moulding of the individuals and the society as was the case in the ancient times when the teacher was equated with God in the doctring of ‘‘Mathru Devobhava Acharya Devobhava’’. Karnataka with its excellent traditions of educational institutions and systems, should be proud of its teachers and the teachers also should be proud to be part of the society that gave utmost importance to the field of education and built some of the best educational institutions in the country. I wish all the teachers a Very Happy Teachers Day.

7

(H.R. Bhardwaj) Governor of Karnataka


PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ

¸ÀAzÉñÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ 05-092010 gÀAzÀÄ ªÀiÁf gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀët vÀdÕgÀÆ DVzÀÝ ¢ªÀAUÀvÀ qÁ: ¸ÀªÉÃð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀgÀ d£À䢣ÀªÀ£ÀÄß “²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ” AiÀÄ£ÁßV DZÀj¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÉÄʸÀÆj£À°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÀ«ÄäPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ «µÀAiÀĪÁVzÉ. ²PÀëPÀªÀÈwÛ ¥À«vÀæªÁzÀÄzÀÄÝ. EAvÀºÀ ªÀÈwÛAiÀÄ°è PÁAiÀÄð¤gÀvÀgÁVgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ «zÁåyðªÀÈAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁd ¥ÀÆdå ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ ¸Àäj¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ. qÁ: ¸ÀªÉÃð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀgÀÄ ±ÉæõÀ× CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, ²PÀët vÀdÕgÀÄ, zÀPÀë DqÀ½vÀUÁgÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀªÀgÀÄ. CAvÀºÀ ¢üêÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ d£À䢣ÀªÀ£ÀÄß gÁµÁÖçzÀåAvÀ ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀiÁV DZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀĬÄPÀ ºÁUÀÆ CxÀð¥ÀÆtð. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉÆgÀ§gÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀägÀt¸ÀAaPÉAiÀÄÄ ²PÀëPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀ° JAzÀÄ D²¸ÀÄvÁÛ, ²PÀëPÀªÀÈAzÀPÉÌ ²PÀëPÀ ¢£ÁZÀgÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉUÉ ±ÀĨsÀºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ.

(©.J¸ï. AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà)

8


PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

¸ÀAzÉñÀ ¸ÀªÀĸÀÛ ²PÀëPÀ §AzsÀÄUÀ½UÉ qÁ|| ¸ÀªÀð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ïgÀªÀgÀ 122£Éà d£À䢣ÀzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. £ÀªÀÄä AiÀÄĪÀ d£ÁAUÀzÀ ªÀåQÛvÀé ¤«Äð¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ zÉñÀzÀ GvÀÛªÀÄ ¨sÀ«µÀåzÀ ¤ªÀiÁðvÀÈUÀ¼ÁzÀ ²PÀëPÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀĪÀ ¢£À«zÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà zÉñÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÁzÀ°è C°è£À ²PÀëPÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ §ºÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀÄzÀÄ. ²PÀëPÀgÀÄ ¥ÀævÀåPÀëªÁV zÉñÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀ¢zÀÝgÀÆ J®è PÉëÃvÀæUÀ¼À GvÀÛªÀÄgÀ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀĪÀ PÁAiÀÄPÀzÀ°è ¤gÀvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. «eÁÕ£À vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À°è ºÁUÀÆ DyðPÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è £ÁªÀÅ UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæUÀw ¸Á¢ü¹zÉÝêÉ. DzÀgÀÆ, ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼À ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è E£ÀÄß C¥ÉÃQëvÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁr®è. EzÀPÉÌ EA¢£À ¸ÀªÀiÁdzÀ°è £ÁªÀÅ PÀAqÀÄ PÉüÀĪÀ zÉÊ£ÀA¢£À WÀl£ÉUÀ¼Éà ¸ÁQë. zsÀ£ÀªÀAvÀ£ÁzÀgÉ ¸Á®zÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀAvÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, CPÀëgÀ¸ÀÜ£ÁzÀgÉ ¸Á®zÀÄ «zÁåªÀAvÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ²PÀët fêÀ£ÀzÀ ªÀÄlÖ ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ zÉñÀ¥ÉæêÀÄ, ¸Áé©üªÀiÁ£ÀzÀAvÀºÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. ``««zsÀvÉAiÀÄ°è KPÀvÉ’’ JA§ £ÀªÀÄä gÁµÀÖçzÀ «²µÀÖvÉ WÉÆõÀ ªÁPÀåªÁVgÀzÉà EzÀgÀ £ÉÊdgÀÆ¥À ¢£À¤vÀå PÁtĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀgÀ°è ²PÀëPÀgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÉÄà ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀzÀÄÝ. £À«Ã£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀvÀvÀ CzsÀåAiÀÄ£À²Ã®vÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÉÄîàAQÛAiÀiÁUÀĪÀ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÈwÛfêÀ£ÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÉÆäqÀ£ÁrzÀ ªÀÄPÀ̼À Gdé® ¨sÀ«µÀå ¤«Äð¸ÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀÇtð ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ PÁAiÀÄð ¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃPÉA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÀÄ. gÁµÀÖç ¤ªÀiÁðtzÀ ºÉÆuÉ ºÉÆwÛgÀĪÀ ²PÀëPÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀªÀiÁd £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ElÖ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀĹUÉƽ¸ÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥Àt vÉÆqÉÆÃt, CzÀgÀAvÉ £ÀqÉAiÉÆÃt. ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ («±ÉéñÀégÀ ºÉUÀqÉ, PÁUÉÃj)

¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¸ÀaªÀgÀÄ ºÁUÀÆ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Éè G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀgÀÄ

9


PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

¸ÀAzÉñÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ¥ÀæwªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ 05-09-2010 gÀAzÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À°è ²PÀët vÀdÕgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁf gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÁzÀ qÁ|| ¸ÀªÀð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ïgÀªÀgÀ d£Àä ¢£ÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÁßV DZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁAiÀÄð ±ÁèWÀ¤ÃAiÀĪÁzÀÄzÀÄ. ²PÀëtzÀ UÀÄj JAzÀgÉ «PÁ¸À. «zÁåyðUÀ¼À°è ¸ÀÄ¥ÀÛªÁVgÀĪÀ ±ÀQÛ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À «PÁ¸ÀªÉà ²PÀët. EAvÀºÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¤Ãr, «zÁåyðUÀ¼À°è CqÀVgÀĪÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀĪÀ°è ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀÄzÀÄ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ gÁdåªÀÄlÖzÀ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀjUÉ CA¢£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥Àæ±À¹Û «vÀgÀuÉ ªÀiÁr, ²PÀëPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UËgÀ«¸ÀÄwÛgÀĪÀ F ±ÀĨsÀ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ vÀgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ CwêÀ ¸ÀAvÀ¸ÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÉ. F ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉAiÀÄÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ªÀÄÆr§AzÀÄ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÉÊUÀ£ÀßrAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ ±ÀĨsÀºÁgÉʸÀÄvÉÛÃ£É ºÁUÀÆ F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄ° JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀªÀðjUÀÆ ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÁgÀuÉAiÀÄ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. (CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½) G£ÀßvÀ ²PÀët ¸ÀaªÀgÀÄ

10


PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

¸ÀAzÉñÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ªÀiÁf gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀët vÀdÕgÁVzÀÝ ¢ªÀAUÀvÀ qÁ|| ¸ÀªÀð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ïgÀªÀgÀ d£À䢣ÉÆÃvÀìªÀªÁzÀ ``²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ’’AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæwªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÅ gÁdåªÀÄlÖzÀ ªÀÄÄRå ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÁV ¢£ÁAPÀ 05-09-2010gÀAzÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À°è £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, CAzÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ gÁdåªÀÄlÖzÀ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀjUÉ ¥Àæ±À¹Û «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ºÀµÀðzÁAiÀÄPÀªÁzÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ. F ±ÀĨsÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁéUÀvÁºÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄÛvÁåºÀð PÁAiÀÄðªÁVzÉ. ²PÀëPÀgÀÄ ¨sÁ« ¥ÀæeÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ ²°àUÀ¼ÀÄ. UÀÄgÀÄ«£À UÀįÁªÀÄ£ÁUÀĪÀ vÀ£ÀPÀ zÉÆgÉAiÀÄzÀtÚ ªÀÄÄPÀÄw JAzÀÄ zÁ¸ÀgÀÄ ºÁrzÁÝgÉ. UÀÄgÀħæºÀä, UÀÄgÀÄ«µÀÄÚ, UÀÄgÀÄzÉêÉÇà ªÀĺÉñÀégÀB UÀÄgÀÄ ¸ÁPÁëvï ¥ÀgÀ§æºÀä vÀ¸Éäöʲæà UÀÄgÀĪÉà £ÀªÀÄB JAzÀÄ C£Á¢PÁ®¢AzÀ®Æ UÀÄgÀÄ«UÉ ¥ÀÇdå ¨sÁªÀ£É EzÉ. CzÀ£ÀÄß G½¹ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ, «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀvÀàçeÉUÀ¼ÁV gÀƦ¸ÀĪÀ°è ²PÀëPÀgÀÄ E£ÀÆß ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀAvÁUÀ¯ÉAzÀÄ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÀĨsÀ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ.

(J¸ï. ¸ÀÄgÉñïPÀĪÀiÁgï)

£ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ ºÁUÀÆ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Áè G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Áè G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀgÀÄ

11


PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

¸ÀAzÉñÀ £ÁªÀÅ EAzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ²PÀëPÀgÀ ¢£ÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸À®Ä vÀAiÀiÁgÁVzÉÝêÉ. F ªÀµÀð F ¢£ÀzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß LwºÁ¹PÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆArzÉÝêÉ. ²PÀëPÀgÀÄ Erà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÉêÉAiÀÄÄ C¥ÁgÀªÁzÀÄzÀÄ. ¥ÁæaãÀ PÁ®¢AzÀ F PÁgÀtPÉÌ ²PÀëPÀgÀ ªÀUÀðPÉÌ «±ÉõÀªÁzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À-UËgÀªÀªÀ£ÀÄß ¸À°è¸À¯ÁVzÉ. ²PÀëPÀgÀ £ÀÄr-£ÀqÀvÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ¨sÀ«µÀåzÀ £ÁUÀjPÀgÀ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄ«PÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæªÀÅ ªÀĺÀvÀé¥ÀÆtðªÁzÀÄzÀÄ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄðgÀĪÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV CjvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß Cwà ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ, ¤µÉ׬ÄAzÀ ºÁUÀÆ PÁ¼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ Cw CªÀ±ÀåPÀªÁzÀÄzÀÄ. vÀªÀÄUÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁzÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁzÀ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀĸÉå EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁr, «zÁåyðUÀ½UÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÁUÀÆ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÁV ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀët PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÉÃjzÀ £ÁªÉ®ègÀÆ ±Àæ«Ä¸À®Ä EªÀvÀÄÛ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÉÆÃt. EzÀjAzÀ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄä gÁdå ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä gÁµÀÖçzÀ ¨sÀ«µÀåªÀÅ Gd鮪ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. vÀªÀÄUɯÁè F ±ÀĨsÀ¢£ÀzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C©ü£ÀAzÀ£ÉÀUÀ¼ÀÄ.

qÁ: gÀ.UÉÆÃ. £ÀqÁzÀÆgÀ

¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ²PÀët E¯ÁSÉ 12


PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

¸ÀAzÉñÀ

DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¸ÀªÀiÁd ¤ªÀiÁðt ±Á¯ÉAiÀÄ°è, CzÀgÀ ¤ªÀiÁðvÀÈ `²PÀëPÀ’ CxÁðvï `UÀÄgÀÄ’, ±Á¯ÉAiÉÄà `ªÉÆzÀ® ¥ÁoÀ ±Á¯É, ªÀiÁvÉAiÉÄà ªÉÆzÀ® UÀÄgÀÄ’ JAvÁzÀgÀÆ C£ÀAvÀgÀzÀ WÀlÖzÀ°è C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄUÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è vÀ£ÀßzÁV¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ±Á¯É MAzÀÄ ¥À«vÀæ ¸ÀܼÀ. CzÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À, ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À PÉÃAzÀæ, eÁÕ£À «PÀ¸À£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ vÁt, ¨Á®åzÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ vÉÆÃl, EzÀjAzÁVAiÉÄãÉÆà ‘EzÀÄ eÁÕ£À zÉÃUÀÄ® PÉʪÀÄÄVzÀÄ M¼ÀUÉ ¨Á’ JAzÀÄ C£ÉÃPÀ ±Á¯É, «zÁå ¸ÀA¸ÉÜ, «±Àé«zÁå®AiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À ºÉ¨ÁâV£À°èAiÀÄ GQÛAiÀÄÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀ£ÀäAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÁéUÀw¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ ¥À«vÀæ ²PÀët PÉÃAzÀæzÀ°è ²PÀëPÀgÀÄ ²°àUÀ¼ÀÄ, gÀƪÁjUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ, »vÉʶUÀ¼ÀÄ, ¦æÃvÁåzÀgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ£À¸É¼ÉªÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ §AzsÀÄUÀ¼ÀÄ. M½vÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA²¹, C»vÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁr ¸ÀjzÁjUÉ vÀgÀĪÀ PÀëªÀiÁªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ. CzÀPÁÌVAiÉÄà ‘DZÁAiÀÄð zÉêÉÇèsÀªÀ’ JAzÀÄ G£ÀßvÀ¸ÁÜ£À PÀ°à¹gÀĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ ¥À«vÀæ ¸ÁÜ£ÀªÀ£Àß®APÀj¹ ±Á¯ÉUÀ¼À°è £ÀªÀÄä ²PÀëPÀ §AzsÀÄUÀ¼ÀÄ CºÀ¤ð² ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. vÀªÀÄä ¸ÉêÉAiÀÄ°è ¤¸ÁéxÀð, vÁåUÀ, ªÀĪÀÄvÉAiÀÄ, QæAiÀiÁ²Ã®vÉAiÀÄ, ¥Àæ¨sÁ«vÀ, ¦æÃvÁåzÀgÀUÀ½AzÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀªÀgÀÄ, gÀƦ¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ CUÀtÂvÀ. EAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß «zÁåyðªÀÈAzÀ, ¥ÉÇõÀPÀgÀÄ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ, UÀÄwð¹ CAvÀBPÀgÀt zsÀ£ÀåvÁ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃgÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÆß ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ ©eÁ¥ÀÅgÀ EAr ªÀiÁUÀðzÀ°è §gÀĪÀ CxÀUÁð UÁæªÀÄzÀ°è gÉêÀt¹zÀÞ¥Àà ªÀiÁ¸ÀÛgÀjUÉ zÉêÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤«Äð¹ ¥Àæw¢£À ¥ÀÇeÉAiÉÆA¢UÉ eÁvÉæ, ¥À®èQÌ GvÀìªÀ, ªÀiÁzÀj UÀæAxÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä PÀtÚ ªÀÄÄA¢zÉ. EwÛÃZÉUÉ ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀªÁV gÀÆ¥ÀÅUÉÆArgÀĪÀ `²PÀët ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌ’ ‘ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß’ gÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ ¸ÁªÀðwæÃPÀgÀt UÀÄj ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ ²PÀët ºÀPÀÌ£ÀÄß PÀ°à¸À®Ä ¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ MAzÀÄ ¥ÀÇgÀPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁV 2001-02 jAzÀ FªÀgÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ë¢ÞPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹zÉ. CªÀÅUÀ¼À ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀĵÁ×£ÀzÀ°è ±Á¯ÁºÀAvÀzÀ°è ¤uÁðAiÀÄPÀ ¥ÁvÀæ ²PÀëPÀ §AzsÀÄUÀ¼ÀzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀUÀ½UÉ ¥ÀÇgÀPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹, C£Àé¬Ä¹ UÀÄj¸ÁzsÀ£ÉUÉ zÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ²PÀëPÀ «ÄvÀægÀÄ C©ü£ÀAzÀ£ÁºÀðgÀÄ. F ¤nÖ£À°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß, ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JA.¹.AiÀÄ£ÀÄß UÀÄwð¹ C©ü£ÀA¢¸À®Ä J¸ï. J¸ï.J. F ªÀµÀð AiÉÆÃf¹PÉÆArzÉ. ¥Àæw «¨sÁUÀPÉÌ E§âgÀAvÉ 08 ªÀÄA¢ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ 12 ªÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß «zÉò ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ DAiÉÄÌ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä GzÉÝò¹zÉ. ²PÀëPÀgÀ ªÀÈwÛ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä zsÀ£ÁvÀäPÀ aAvÀ£ÉAiÀÄAvÀºÀ «²µÀÖ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀÇgÀPÀªÁV ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ ²PÀët PÉÊAPÀAiÀÄðzÀ°è GvÀÛªÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ²PÀëPÀ §AzsÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹ ¥Àæw ªÀµÀð ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C©ü£ÀA¢¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉÇæÃvÁ컹, CªÀgÀ ªÀiÁzÀj ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ EvÀgÀgÀÄ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁUÀ®Ä ¸À£Á䤸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ªÀµÀðªÀÇ gÁdåªÀÄlÖzÀ°è «±ÉõÀªÁV ¸À£Á䤸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ. F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CAUÀªÁV ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, GvÀÛªÀÄ ²PÀëPÀgÀ ªÀiË®åAiÀÄÄvÀ ¸ÉêÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, ²PÀët ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ ««zsÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀªÁVzÉ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄÄ £ÀªÉÄä®ègÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛêÉ. (¸ÀAzÁå ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® ±ÀªÀÄð) 13

gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£À-PÀ£ÁðlPÀ


PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

¸ÀAzÉñÀ

¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁf gÁµÀÖç¥Àw, ªÀĺÁ£ï aAvÀPÀ, ªÁVä, ±ÉæõÀ× ²PÀëPÀgÁVzÀÝ qÁ|| ¸ÀªÀð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï gÀªÀgÀ d£À䢣À ¸É¥ÉÖA§gï 05£ÀÄß ``²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ’’AiÀÄ£ÁßV gÁµÀÖçzÁzÀåAvÀ DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¢£ÀzÀAzÀÄ £Ár£À ²PÀët PÉëÃvÀæPÉÌ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸ÀAUÀw. ±Á¯ÉAiÀÄ £Á®ÄÌ UÉÆÃqÉUÀ¼À ªÀÄzsÉå zÉñÀzÀ ¨sÀ«µÀå CgÀ¼ÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀðPÁ°PÀ ¸ÀvÀå. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä CªÀÄÆ®å ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁUÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀPÁÌV «ÄøÀ°lÄÖ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀvÀàçeÉUÀ¼À£ÁßV gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀĺÀvÁìzsÀ£É. EAvÀºÀ DzÀ±Àð ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄAzÀÄ £ÁªÉ®è ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ UËgÀ«¸ÉÆÃt. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀÇ «²µÀ×. ºÁUÁV, ªÀÄPÀ̼À°è CqÀVgÀĪÀ CzÀÄãvÀ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, CªÀgÀ£ÀÄß ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¨É¼É¸ÀĪÀAvÀºÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç ºÁUÀÆ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥Àæ¹¢ÞAiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀ CAvÀB±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA§ÄªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ²PÀëPÀ ªÀÈAzÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è £Ár£À ¸ÀªÀĸÀÛ ²PÀëPÀjUÉ F ``UÀÄgÀĪÀAzÀ£Á ¢£À’’zÀAzÀÄ ±ÀæzÁÞ¥ÀǪÀðPÀ £ÀªÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ.

¸À»/r.J¸ï.gÁdtÚ

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ºÉZÀÄѪÀj ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¥ËæqsÀ²PÀët ºÁUÀÆ rJ¸ïEDgïn

14


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ

dUÀwÛ£À ±ÉæõÀ× ²PÀëPÀgÀ¯ÉÆè§âgÁzÀ qÁ. J¸ï. gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï gÀªÀgÀ d£À䢣ÀªÀ£ÀÄß gÁµÀÖçzÁzÀåAvÀ ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀiÁV DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è ¥ÀæwªÀµÀð gÁdåªÀÄlÖzÀ°è MlÄÖ 30 ²PÀëPÀ/²PÀëQAiÀÄjUÉ gÁdå¥Àæ±À¹Û, 10 ²PÀëPÀ/²PÀëQAiÀÄjUÉ gÁdå ²PÀëPÀgÀ PÀ¯Áåt ¤¢ü¬ÄAzÀ «±ÉõÀ ¥Àæ±À¹Û ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ±Á¯ÉUÀ½UÉ UÉÆëAzÀUËqÀ GvÀÛªÀÄ ±Á¯Á ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ J®è ²PÀëPÀjUÉ £À£Àß C©ü£ÀAzÀ£ÉÀUÀ¼À£ÀÄß F ªÀÄÆ®PÀ ¸À°è¸ÀÄvÉÛãÉ. 2010 ¸É¥ÉÖA§gï 5gÀAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ£ÀUÀj ªÉÄʸÀÆj£À°è F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ‘UÀÄgÀĪÀAzÀ£À-2010’ JA§ ¸ÀägÀt¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è E¯ÁSÉUÉ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀjUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ºÀ®ªÀÅ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉUÉ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ PÉÆlÖ J®è ¯ÉÃRPÀjUÉ £À£Àß C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä ±Àæ«Ä¹zÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½, «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆlÖ avÀæPÀ¯Á ²PÀëPÀgÀ vÀAqÀ, rn¦ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÀæPÀgÀ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÉÛãÉ. ²PÀëPÀgÁV vÀªÀÄä ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹ gÁµÀÖçzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀæeÉAiÀiÁV ²PÀëPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ DzÀ±Àð¥ÁæAiÀÄgÁVgÀĪÀ qÁ. J¸ï. gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï gÀªÀgÀ d£À䢣ÀzÀ ±ÀĨsÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £Ár£À J¯Áè ²PÀëPÀjUÉ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ. CªÀgÀ DzÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß J®è ²PÀëPÀgÀ fêÀ£ÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀ CªÀ±ÀåPÀvɬÄzÉ JAzÀÄ £ÀA©zÉÝãÉ.

(PÉ.Dgï. ±À²zsÀgÀ, L.J.J¸ï.) DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ

15


GvÀÛªÀÄ ²PÀëPÀjUÉ gÁdå¥Àæ±À¹Û 2010-11 ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ ²æêÀÄw.µÁ»Ãzï ¥À«Ãð£ï,

²æà UÀÄgÀıÁAvÀ¥Àà. ¹.PÉ ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, ªÀUÀÎqÉPÀ®Äè, J£ï.Dgï.¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè

²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà. ©.JA.

²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±ÉnÖ.PÉ.J£ï, ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ,

²æêÀÄw ªÀÄAdļÁzÉë, ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ,

²æêÀÄw JA.JA.°Ã¯ÁªÀw ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ,

¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ªÀiÁzÀj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, JA.J.Dgï.¦.¯Éãï, DqÀÄUÉÆÃr, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët ªÀ®AiÀÄ-3, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¥ÀzÀ«ÃzsÀgÉÃvÀgÀ ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj ªÀiÁzÀj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, JA.¹.ºÀ½î, ªÀÄrªÁ¼À CAZÉ, ªÀiÁ®ÆgÀÄ, PÉÆïÁgÀ f¯Éè

¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, PÁ¼ÁªÀgÀ, PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, GqÀĦ f¯Éè

¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, J.ºÉƸÀºÀ½î, ºÀÄwÛzÀÄUÀð ºÉÆç½, PÀÄtÂUÀ¯ï vÁ®ÆèPÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè

¸ÀPÁðj ªÀiÁzÀj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, CªÀÄäwÛ, «gÁd¥ÉÃmÉ vÁ®ÆèPÀÄ, PÉÆqÀUÀÄ f¯Éè

²æà CdÄð£À ¥ÀgÀ¸À¥Àà. ºÉZï ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ,

²æà F±ÀégÀ¥Àà ©üêÀÄ¥Àà ºÀÆUÁgÀ,

¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, G¥ÁàgÀUÉÃj, ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î vÁ®ÆèPÀÄ, zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè

ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, CQÌD®ÆgÀÄ, ºÁ£ÀUÀ¯ï vÁ®ÆèPÀÄ, ºÁªÉÃj f¯Éè

²æà UÉÆÃ¥Á®£ÁAiÀÄPï, ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÉÃvÀgÀ ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj ªÀiÁzÀj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, ºÉƼÀ®ÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ vÁ®ÆèPÀÄ & f¯Éè

²æà ©üêÀÄ¥Àà §¸À¥Àà ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀ,

ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, PÀ¯Áè¥ÀÄgÀ, £ÀgÀUÀÄAzÀ vÁ®ÆèPÀÄ, UÀzÀUÀ f¯Éè

²æà ©.£ÁgÁAiÀÄt, ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj

²æà ªÀÄ®è¥Àà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á¬ÄUÉÆüÀ,

»jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, vÀmÉÖPÉgÉ, ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè

¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj ªÀiÁzÀj PÉÃAzÀæ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, C¼ÀUÀªÁr £ÀªÀ®UÀÄAzÀ vÁ®ÆèPÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ f¯Éè

²æà ºÉZï.«.gÁªÀıÉnÖ, ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj

²æà ±ÀAPÀgÀ¥Àà ¤AUÀ¥Àà CªÀÄätV,

»jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, QïÁgÀ, GvÀÛgÀ ªÀ®AiÀÄ, ªÀÄAqÀå f¯Éè

¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, £ÀA.4, ¸ÀªÀzÀwÛ, ¨É¼ÀUÁ« f¯Éè

16


²æêÀÄw ¥ÉæëįÁ¨Á¬Ä « ¢UÁΫ,

²æêÀÄw.J£ï.«dAiÀÄPÀĪÀiÁj, ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ,

ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV vÁAqÁ, UÀÄ®âUÁð zÀQët ªÀ®AiÀÄ, UÀÄ®âUÁð f¯Éè

£ÀªÀÄÆägÀ QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä, ªÀiÁUÀr vÁ®ÆèPÀÄ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ f¯Éè

²æà PÀ®è¥Àà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÄ¢æªÀĤ,

²æà AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸ÁºÉç ¥sÀQÃgÀ¸ÁºÉç ±ÀjÃ¥sï, ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, aPÀ̪ÀÄÄZÀѼÀUÀÄqÀØ, ¨ÁzÁ«Ä vÁ®ÆèPÀÄ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯Éè

ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, aPÀÌdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw vÁ®ÆèPÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

²æà £ÁUÀtÚ n vÁ¸ÉÌAmïPÀgï, ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ,

²æà ¸ÉƦàªÀÄoÀzÀ PÀÆqÀèAiÀÄå, ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ, ºÀqÀUÀ° vÁ®ÆèPÀÄ, §¼Áîj f¯Éè

¸ÀPÁðj ªÀiÁzÀj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, zÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î, ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, AiÀiÁzÀVj f¯Éè

¥ËæqsÀ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ ²æà r.©.ªÉÆúÀ£ÀPÀĪÀiÁgï, ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, ªÀÄÄzÀÄr CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, ºÁ¸À£À f¯Éè

²æà ©.ªÉAPÀmÉñÀ¥À,à zÉÊ»PÀ ²PÀët ²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, »gÉÃPÀnÖUÉãÀºÀ½î, aAvÁªÀÄt vÁ®ÆèPÀÄ, aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ f¯Éè

²æà UÀAUÁzsÀgÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà PÉÆÃlV,

²æà ²ªÀgÁªÀÄ f £ÁAiÀÄPÀ, ªÀÄÄRå

¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ, ²æÃ.PÀ¯ÉäñÀégÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ, JA.PÉ.ºÀħâ½î, ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® vÁ®ÆèPÀÄ, ¨É¼ÀUÁ« f¯Éè

²PÀëPÀgÀÄ, ªÀįɣÁqÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯É, ²UÁÎ-EAqÀªÀ½î ¸ÉÆgÀ§ vÁ®ÆèPÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè

²æà ©.¸ÀÄdAiÀÄPÀĪÀiÁgï, ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ, ¹.Dgï.¨Á®PÀgÀ ¥ÀlÖt ¥ËæqsÀ±Á¯É, gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè.

²æà ¥ÀgÀ¥Àà UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ¹zÁÞ¥ÀÄgÀ, avÀæPÀ¯Á

²PÀëPÀgÀÄ, ²æÃ.ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ËæqsÀ±Á¯É, ªÀÄļÀªÁqÀ, §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr vÁ®ÆèPÀÄ, ©eÁ¥ÀÄgÀ

²æà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ gÉÊ. PÉ. zÉÊ»PÀ ²PÀët ²PÀëPÀgÀÄ,

qÁ. ²æÃ¥ÁzÀ ¨sÀmï, ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj

£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯É, ¨ÉlÖA¥Ár, ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Éè

GzÀÄð ¥ËæqsÀ±Á¯É, ²gÀ¹ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ f¯Éè

17


²æà °AUÀ¥Àà ©. ¥ÀÆeÁgï, avÀæPÀ¯Á ²PÀëPÀgÀÄ,

²æà ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà DtzÀÆgÀ, ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ,

¸ÀPÁðj ¨Á®PÀgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀiÁ£À«, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè

J¸ï.E.J¸ï UËj¨Á¬Ä CUÀæªÁ® PÀ£Áå ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ, alUÀÄ¥Áà, ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï vÁ®ÆèPÀÄ, ©ÃzÀgï f¯Éè

2009-2010£Éà ¸Á°UÉ, ²PÀëPÀgÀ PÀ¯Áåt ¤¢üAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ¤ÃqÀĪÀ ``gÁfêï UÁA¢ü ¸ÁägÀPÀ «eÁÕ£À ²PÀëPÀ ¥Àæ±À¹Û, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀ PÉëÃvÀæzÀ°è «±ÉõÀ ²PÀëPÀgÀ ¥Àæ±À¹Û’’UÀ¼ÀÄ.

gÁfêï UÁA¢ü ¸ÁägÀPÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ «eÁÕ£À ²PÀëPÀ ¥Àæ±À¹Û: ²æà ¥ÀÅgÀAzÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï.PÉ.

²æêÀÄw PÀȵÀÚªÀÄä ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, zÉÆqÀتÀļÀÆgÀÄ, ZÀ£ÀߥÀlÖt vÁ., gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ f¯Éè.

¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ, «zÁå¨ÉÆâü¤Ã ¥ËæqsÀ±Á¯É, «zÁåVj, ¨Á½®, ¸ÀļÀå vÁ®ÆèPÀÄ. zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Éè.

ªÉÊeÁÕ¤PÀ PÉëÃvÀæPÉÌ «±ÉõÀ ²PÀëPÀ ¥Àæ±À¹Û : ²æà J.¦. ªÀÄÄ»ì£ï, ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj GzÀÄð »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, ¸ÀAUÀÆgÀÄ, ºÁªÉÃj vÁ., ºÁªÉÃj f¯Éè.

²æà ¹. ±À²zsÀgÀ, ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, gÁeÁ¥ÀÅgÀ, D£ÉÃPÀ¯ï vÁ., ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët f¯Éè.

²æà PÀ¯Á° zÉë¥Àæ¸Ázï

²æà ¥Á¯ÁPÀëAiÀÄå ¥sÀ. »gÉêÀÄoÀ

¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, CªÀįÁ¥ÀÅgÀ ©ÃzÀgï vÁ., ©ÃzÀgï f¯Éè.

¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ, PÉ.f. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ËæqsÀ±Á¯É, ²Vè, ²gÀºÀnÖ vÁ., UÀzÀUÀ f¯Éè,

±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæPÉÌ «±ÉõÀ ²PÀëPÀ ¥Àæ±À¹Û ²æà dAiÀÄgÁªÀiï ©, avÀæPÁ® ²PÀëPÀgÀÄ,

²æà C±ÉÆÃPÀ PÁªÀÄvï ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ,

«zÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀ ¥ËæqsÀ±Á¯É, gÁeÁf£ÀUÀgÀ, GvÀÛgÀ ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ f¯Éè.

¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, ªÀ¼ÀPÁqÀÄ, GqÀĦ vÁ., GqÀĦ f¯Éè.

²æêÀÄw ªÀĺÁ®PÀëöäªÀÄä

²æà UÀAUÀgÁd, PÀ£ÀßqÀ ²PÀëPÀgÀÄ,

ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, ªÀĺÀzÉêÀgÀºÀ½î, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ., ºÁ¸À£À f¯Éè.

¸ÀPÁðj GzÀÄð »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÅgÀ, GvÀÛgÀ ªÀ®AiÀÄ-2, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ f¯Éè.

18


ªÀįɣÁqÀUÁA¢ü

²æà ºÉZï.f.UÉÆëAzÀUËqÀ ‘GvÀÛªÀÄ ±Á¯Á ¥Àæ±À¹Û’

¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, PÀtÆÚgÀÄ, ºÀ£ÀÆgÀÄ ªÀ®AiÀÄ,

PÉƼÉîÃUÁ® vÁ®ÆèPÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Éè 1929 gÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ F ±Á¯ÉAiÀÄ°è 1 jAzÀ 8 gÀ ªÀgÉUÉ vÀgÀUÀwUÀ½zÀÄÝ 276 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀgÀ°è 203 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àj²µÀ× eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀqÀPÉÌ ¸ÉÃjgÀĪÀÅzÀÄ «±ÉõÀvÉAiÀiÁVzÉ. 11 PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ F ±Á¯ÉAiÀÄ°è 10 ²PÀëPÀgÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ PÉÆoÀrUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀĪÀAvÉ PÀ°PÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ G¥ÀPÀgÀt, DmÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß EqÀ¯ÁVzÀÄÝ, F vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ GvÀÛªÀÄ DPÀµÀðtÂÃAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄPÀ̼À PÀ°PÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁVzÉ. UÀÄuÁvÀäPÀªÁzÀ PÀ°PÉ F ±Á¯ÉAiÀÄ°è DUÀÄwÛzÀÄÝ, PÉ.J¸ï.PÀÆå.J.N £À°è GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß F ±Á¯ÉAiÀÄÄ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. E¯ÁSÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ F ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ vÀgÀÄwÛzÁÝgÉ. £À°-PÀ° «zsÁ£À¢AzÀ GvÀÛªÀÄ PÀ°PÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ ±ÉÃ.100 ºÁdgÁwAiÀÄ£ÀÄß F ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÁt§ºÀÄzÁVzÉ.

¥ÀoÀå «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀ°PÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ UÉÆÃqÉ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬĸÀ¯ÁVzÉ. EzÀjAzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CPÀëgÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß UÀ½¸ÀĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. DzÀÝjAzÀ F ±Á¯Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ°è GvÀÛªÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÁÝgÉ. ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀæUÀwUÉ GvÀÛªÀÄ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä ±Á¯Á©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîĸÀÄÛªÁj ¸À«ÄwAiÀÄÄ ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ±Á¯ÉUÉ CUÀvÀåªÁV ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹PÉÆnÖzÉ. ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÁzÀ ²æà L.¥Á®gÁeï ºÁUÀÆ QæAiÀiÁ²Ã® ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ F ±Á¯ÉAiÀÄÄ ªÀiÁzÀj ±Á¯ÉAiÀiÁVzÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è F ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ±Á¯ÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ ªÀįɣÁqÀ UÁA¢ü ²æà ºÉZï.f.UÉÆëAzÀUËqÀ gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¤ÃqÀĪÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ±Á¯Á ¥Àæ±À¹ÛUÁV DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸É¥ÉÖA§gï 5, 2010 gÀ°è ªÉÄʸÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ ‘gÁdåªÀÄlÖzÀ ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ’ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ‘GvÀÛªÀÄ ±Á¯Á ¥Àæ±À¹Û’ ¤Ãr UËgÀ«¹zÉ.

¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, ¸ÉÆPÉÌ, vÀjÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè. F ±Á¯ÉAiÀÄÄ 1994 gÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ, EzÉÆAzÀÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀiÁVzÉ. 352 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ 7 «¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. 9 JPÀgÉAiÀĵÀÄÖ «±Á® ªÉÄÊzÁ£À ºÉÆA¢gÀĪÀ F ±Á¯ÉAiÀÄÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÁzÀ ±Á¯Á PÉÆoÀrUÀ¼ÀÄ, ±ËZÁ®AiÀÄ, PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ, GvÀÛªÀĪÁzÀ DlzÀ ªÉÄÊzÁ£À, vÀAw ¨Éð, UÀæAxÁ®AiÀÄ, GvÀÛªÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ- “±Á¯ÉUÁV £ÁªÀŤêÀÅ” ªÀÄvÀÄÛ “±Á¯Á zÀvÀÄÛ AiÉÆÃd£É”AiÀÄrAiÀÄ°è ±Á¯ÉAiÀÄÄ d£À¥Àæw¤¢üUÀ½AzÀ, zÁ¤UÀ½AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.24 ®PÀëPÀÆÌ ºÉaÑ£À zÉÃtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄvÀÛ zÁ¥ÀÄUÁ®Ä ºÁPÀÄwÛzÉ. F ±Á¯ÉAiÀÄÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.AiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ ±ÉÃ.90 QÌAvÀ ºÉaÑ£À UÀÄuÁvÀäPÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÁÛ §A¢zÉ. 2010£Éà ªÀiÁZïð£À°è £ÀqÉzÀ J¸ï. J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ±ÉÃ. 100 ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀgÁ¸Àj CAPÀ UÀ½PÉ ±ÉÃ.71 DVgÀĪÀÅzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀĪÁVzÉ. ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀæUÀw, GvÀÛªÀÄ PÀ°PÉ, GvÀÛªÀÄ ±Á¯Á

¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä ±Á¯Á©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîĸÀÄÛªÁj ¸À«ÄwAiÀÄÄ ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉUÉ CUÀvÀåªÁV ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹PÉÆnÖzÉ. F ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è E¯ÁSÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ vÀgÀÄwÛzÀÄÝ, F J¯Áè PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀÆáwðAiÀiÁV J¸ï.r.JA.¹., ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ QæAiÀiÁ²Ã®gÁzÀ ²æÃ. J¯ï.dAiÀÄ¥Àà, ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è F ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ‘GvÀÛªÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯É’AiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ ªÀįɣÁqÀ UÁA¢ü ²æà ºÉZï.f.UÉÆëAzÀUËqÀ gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ‘CvÀÄåvÀÛªÀÄ ±Á¯Á ¥Àæ±À¹ÛUÁV’ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ¢AzÀ F ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸É¥ÉÖA§gï 5, 2010 gÀ°è ªÉÄʸÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ ‘gÁdåªÀÄlÖzÀ ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ’ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ‘GvÀÛªÀÄ ±Á¯Á ¥Àæ±À¹Û’ ¤Ãr UËgÀ«¹zÉ. 19


DzÀ±Àð ²PÀëPÀ qÁ. ¸ÀªÉð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï qÁ.gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀjUÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CZÀÄѪÉÄaÑ£À ¸ÀܼÀªÁVvÀÄÛ. CªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À°è EzÀݵÀÄÖ ¢£ÀªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ vÀvÀé±Á¸ÀÛç ªÁå¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀA¸ÀÌ øvÀ «zÁéA¸ÀgÁzÀ ®Që÷äÃ¥ÀÄgÀA ²æäªÁ¸ÁZÁAiÀÄðgÀ°è PÀæªÀĪÁV ªÀiÁrzÀgÀÄ. E°è qÁ.gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï gÀªÀgÀ «±ÉõÀ UËgÀªÀPÉÌ ¥ÁvÀægÁzÀªÀgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌ øvÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀÝ JA. »jAiÀÄtÚ£ÀªÀgÀÄ. ªÀÄÆ®¸ÀÆvÀæ CxÀªÁ ±À§ÝPÉÌ EzÉà CxÀð, EµÉÖà ªÁå¦Û JAzÀÄ ºÉüÀ§®è ¤²vÀªÁzÀ §Ä¢Þ »gÀtÚAiÀÄå£ÀªÀgÀzÀÄ. gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ »jAiÀÄtÚ£ÀjUÀÆ CµÉÖà ¦æÃw. vÀªÀÄä ¥Àæ¨sÁªÀ¥ÀÆtð §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄPÉÌ «±ÀéSÁåwAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀ zÁ±Àð¤PÀ «zÁéA¸ÀgÁzÀ »jAiÀÄtÚ£ÀªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è qÁ.gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀgÀ ªÀåQÛvÀé ¸ÀÄálªÁV ªÀÄÆr§A¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀªÀĤ¸ÀÄvÉÛêÉ. vÀvÀé±Á¸ÀÛç ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ²PÀëtvÀdÕgÀÄ DzÀ±Àð ²PÀëPÀgÀÆ DzÀ qÁ.¸ÀªÉð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ £ÀqÉzÀÄzÀÄ ¸É¥ÉÖA§gï 5. 1962 gÀAzÀÄ. CªÀgÀÄ CAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÀAzÉñÀ ‘«zÁå¨sÁå¸À ¸ÁévÀAvÀæzÀ C¨sÁå¸ÀªÁVzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¥ÀævÉåÃPÀ ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß PÀnÖlÄÖ MAzÀÄ CAPÉAiÀÄ°èqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV §qÀvÀ£ÀªÀÅ PÁqÀÄvÀÛzÉ. gÉÆÃUÀ gÀÄf£ÀUÀ¼ÀÄ D±ÀPÀÛgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. DvÀ䫱Áé¸ÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¹ ¸ÀévÀAvÀæªÁzÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ½UÉ zsÉÊAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÀÄA§ÄvÀÛzÉ. PÀÄë®èPÀªÁzÀ DPÁAPÉëUÀ¼ÀÄ PÉlÖ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄvÀÛzÉ. F ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è ²PÀëPÀ£À PÀvÀðªÀå Cw ªÀĺÀvÀéªÀżÀîzÀÄÝ. DzsÁå¥ÀPÀgÀÄ F J¯Áè PÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¸À¨sÀåªÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÁÝgÉ. ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀĺÁ G¥ÁzsÁåAiÀÄ JA¢UÀÆ PÀÄgÀÄqÀÄvÀ£ÀzÀ PÀÄgÀÄqÀÄ £ÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. ²PÀëPÀgÀÄ C®à vÀÈ¥ÀÛgÀ®è. CªÀgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À §zÀÄQ£À°è £ÀA©PÉAiÀÄļÀîªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ zÀÄBTUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦àvÀ¸ÀÜgÀ£ÀÄß PÉÊ ©qÀzÉ ªÀÄÆ® ¸ÀvÀåzÀvÀÛ CªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÉÆAiÀÄ姮ègÀÄ’JA¢zÁÝgÉ.

ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, vÁªÀÅ M§â ²PÀëPÀgÉAzÀÄ ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ ºÉýzÀgÀÄ. «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ «ZÁgÀªÁV AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ CzÉÆAzÀÄ ¸ÀtÚ «µÀAiÀĪÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ. PÉ®ªÀgÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ UÀÄj JAzÀÄ ºÉýzÀgÉ, E£ÀÄß ºÀ®ªÀgÀÄ EzÀÄ ºÀtUÀ½¸ÀĪÀ ªÀiÁUÀð J£ÀÄߪÀgÀÄ. ªÀÄvÉÛ ºÀ®ªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¥ËgÀgÀ£ÁßV¹ zÉñÀ¨sÀQÛUÁV wzÀÄݪÀÅzÀÄ «zÁå¨sÁå¸À JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. qÁ gÁzsÁPÀȵÀÚ£ïgÀªÀgÀÄ ‘EªÉ®èªÀÇ KPÀPÁ®zÀ°è DUÀ¨ÉÃPÀÄ, ºÁUÀÄ ¸ÉêÁ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ°è ¥ÀæZÉÆâ¸À¨ÉÃPÀÄ’ JA¢zÁÝgÉ. «zÁåªÀAvÀgÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è ¨Á¼À¨ÉÃPÀÄ, EvÀgÀ zÉñÀUÀ½UÉ PÉqÀÄPÀ£ÀÄß §AiÀĸÀ¨ÁgÀzÀÄ, «±Á®ªÁzÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÉÄà UÀÄjAiÀiÁV G¼ÀîªÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÉà ¤dªÁzÀ «zÁå¨sÁå¸À JAzÀÄ qÁ. gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï w½¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. C£ÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è CzÀgÀ°èAiÀÄÆ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À ¥ÀzÀ«ÃzÁ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è qÁ gÁzsÁPÀȵÀÚ£ïgÀªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¨sÁµÀtUÀ¼À wgÀļÉAzÀgÉ’ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ; ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÁV ¨Á¼À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉêÉUÁV ¥ÀæAiÀÄw߸À¨ÉÃPÀÄ’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ.

¨É£ÁgÀ¸ï »AzÀÆ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è G¥ÀPÀÄ®¥Àw ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß C®APÀj¹zÀÝ qÁ gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï gÀªÀgÀÄ ®PÉÆßÃzÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß MªÉÄä GzÁÏn¹

CzsÁå¥ÀPÀgÀ «µÀAiÀĪÁV qÁ. gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ, ‘CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ F ªÀÈwÛUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ 20


¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀÄzÀÄ, CAvÀºÀ ºÀÄaÑ£À wêÀævÉAiÀĵÉÖ. JµÀÄÖ ¥sÉÆÃmÉÆUÁæ¥sïUÀ¼ÀÄ! ¥Á£ÀPÀ ¥À¤ßÃgÀÄUÀ¼ÀÄ! ©Ã¼ÉÆÌqÀÄUÉAiÀÄ K¥ÁðlÄUÀ¼ÀÄ! £ÀªÀÄä PÁè¹£À°èAiÀÄÆ CªÀjUÉÆAzÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ£ÀÄß PÉÆmÉÖªÀÅ. CªÀgÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ PÉÊ PÀÄ®ÄQ, ‘£Á¼É ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛãɒ JAzÀgÀÄ. £ÀqÀÄªÉ M§â G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÁgÀ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ªÉüÉUÉ ‘£Á£ÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß »A¨Á°¹ §gÀÄvÉÛãɒ JAzÀgÀÄ. qÁ.gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï vÀªÀÄä ZÉõÉÖAiÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è FvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr, ‘£Á£ÀÄ £ÀgÀPÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀgÉ C°èUÀÆ £À£Àß »AzÉAiÉÄà §gÀÄvÁÛ£ÀAvÉ’ JAzÀgÀÄ. ¨ÉÃgÉƧâgÀÄ EAxÀ ªÀiÁvÁrzÀÝgÉ ªÉʱÀªÀÄåªÉà ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. J®ègÀÆ £ÀPÀÄÌ ªÀiÁw£À «µÀzÀ ªÉÆ£É ºÁUÉà ªÉÆAqÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄgÉvÀĺÉÆìÄvÀÄ.

ªÁå¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹©qÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ vÀ¥ÀÄà. £ÀªÀÄä ªÁå¸ÀAUÀªÀÅ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ¥ÀÆtðUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ºÉƸÀ ºÉƸÀ eÁÕ£Ádð£É eÁÕ£Ádð£É¬ÄAzÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ ºÉÆA¢PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ’ - JAzÀÄ ºÉý, CzÀ£ÀÄß vÀvÀé±ÀB ¸ÀévÀ: ¥Á°¹zÁÝgÉ. CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ PÁAiÀÄ-ªÁZÀ-ªÀÄ£À¸À ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ ¨ÉÆâü¸ÀĪÀAvÉ CªÀgÀÄ w½¹zÁÝgÉ. GvÀÛªÀÄ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ vÀ£Àß ²µÀågÀ°è ¨Ë¢ÞPÀ «PÁ¸ÀzÀ GvÀÛªÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß §AiÀĸÀĪÀÅzÀ®èzÉ UÀtåvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£À£À ªÀiÁr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛgÉ, «zÁåyðAiÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉ ¸ÀvÀåPÁÌV J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÁlĪÀAvÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À ¨Á¼ÀÄ CªÀgÀ £ÀA©PÉUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁVgÀĪÀAvÉ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ §ºÀÄ PÀµÀÖzÀ PÉ®¸ÀªÁzÀgÀÆ C¸ÁzsÀåªÁzÀÄzÉãÀ®è.

ªÉÄʸÀÆjAzÀ ºÉÆgÀl ¢£À gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀjUÉ PÉÆlÖ ©Ã¼ÉÆÌ qÀÄUÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄÆwðgÁAiÀÄgÀÄ «ªÀgÀªÁV »ÃUÉ ¸Àäj¹zÁÝgÉ. ‘CªÀjUÉ PÉÆlÖAvÀºÀ ©Ã¼ÉÆÌqÀÄUÉAiÀÄ ªÉʨsÀªÀ AiÀiÁªÀ ZÀPÀæªÀwðUÀÆ zÉÆgÀwgÀ¯ÁgÀzÀÄ. CxÀªÀ ªÉʨsÀªÀ J£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀ ¸Àj¬Ä®è. CA¢£À ªÁvÁªÀgÀtzÀ°èzÀÝzÀÄÝ ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ £ÉÃgÀªÁV ºÉÆ«ÄäzÀ UÀÄgÀĨsÀQÛ, UÀÄgÀÄ¥ÉæêÀÄ, ºÁUÉ ºÉÆgÀºÉƪÀÄä®Ä AiÀiÁgÀ £ÉÃvÀÈvÀéªÀÅ, ¥ÉæÃgÀuÉAiÀÄÆ ¨ÉÃPÁVgÀ°®è. ©Ã¼ÉÆÌqÀÄUÉAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ AiÀiÁgÀÄ AiÉÆÃa¸ÀzÀAvÉ ¸ÀºÀ PÁt°®è. ¨sÀQÛ-¥ÉæêÀÄUÀ¼À a®ÄªÉÄ ºÀoÁvÀÛ£É PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼É®ègÀ°èAiÀÄÆ GQ̧AvÀÄ’. gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀjUÉ D ¢£À vÀªÀÄä D¥ÀÛ«ÄvÀægÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ CªÀPÁ±À ¹UÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀAeÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ ²µÀå¸ÉÃ£É CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §½ ¸ÁjvÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß gÉʯÉéøÉÖõÀ¤ßUÉ MAiÀÄÄåªÀ PÉÆÃaUÉ C®APÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ vÀAqÀ PÉÊUÉÆArvÀÄ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ ¸ÉÖõÀ¤ßUÉ ºÉÆÃV ¸ÉÖõÀ£ï ªÀiÁ¸ÀÖgÉÆqÀ£É ªÀiÁvÀ£Ár gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀjUÉ PÁ¢j¹zÀ PÀA¥ÁmïðªÉÄAl£ÀÄß ¹AUÀj¸À®Ä C¥ÀàuÉ ¨ÉÃrvÀÄ. F ªÀiÁvÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà E£ÉÆßAzÀÄ vÀAqÀ UÁrAiÀÄÄ ¤°è¹zÀ PÀqÉ zsÁ«¹, CzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ C®APÀj¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. ¸ÀÄ¥ÀàwÛUÉAiÀÄAvÉ £É®zÀ ªÉÄîÆ, ¹Ãn£ÀªÉÄÃ®Æ ºÀgÀrzÀÝ ºÀƪÀÅ, ªÀgÀUÀÄ¢A§Ä gÀvÀßPÀA§½ C°è «gÁdªÀiÁ£ÀªÁVvÀÄÛ. EzÉ®èªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ J°èAzÀ vÀAzÀgÉÆà MnÖ£À°è CzÀÄ zÉêÀªÀÄA¢gÀzÀAvÉ C®APÀÈvÀªÁ¬ÄvÀÄ.

qÁ.gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï gÀªÀgÀ ¥ÁoÀ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼À §UÉÎ, CªÀjUÉ «zÁåyðUÀ¼À §UÉÎ EzÀÝ ªÁvÀì®åªÀ£ÀÄß «.¹Ã. CªÀgÀÄ »ÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ. ‘«zÁåyðUÀ½UÉ CªÀgÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÉAzÀgÉ ºÀ§â. «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊzÀÄ - UÀzÀgÀĪÀ CxÀªÀ zÀ¥Àð vÉÆÃgÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ CªÀgÀzÀ®è. CªÀgÀÄ ºÉýzÀÝ£ÀÄß PÉý, §gɹzÀÝ£ÀÄß §gÉzÀªÀjUÉ vÀgÀUÀw JµÀÄÖ zÉÆqÀØzÁzÀgÀÆ ¸ÀjAiÉÄà vÉÃUÀðqÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀ§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. CªÀgÀÄ ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀ ªÁdäAiÀÄvÉ-«¯Á¸À¸ÀÄálvÉ ¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ. CªÀgÀzÀÄ ¤¸ÀìA±ÀAiÀĪÁzÀ wêÀiÁð£À. UÀÄgÀÄ«£À°è PÉêÀ® «zÁå¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ZÁvÀÄAiÀÄð«zÀÝgÉ ¸Á®zÀÄ; ªÀiÁ£ÀªÀvÉ - OzÁAiÀÄð - ªÁvÀì®å CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ EzÀÝgÉ CzÀÄ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ ¥sÀ®PÁj. qÁ.gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀgÀ UÀÄgÀÄzsÀªÀÄðzÀ gÀºÀ¸ÀåªÉAzÀgÉ £Á£Á PÁgÀtUÀ½AzÀ zÀÄBRPÉÌ FqÁzÀ vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁAvÀé£ÀUÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÄ. qÁ.gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï gÀªÀgÀÄ 1921 gÀ°è PÉÆîÌvÁÛ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊwPÀ vÀvÀé±Á¸ÀÛçUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ LzÀ£ÉAiÀÄ eÁeïð ¦ÃoÀPÉÌ ¥ÁææzsÁå¥ÀPÀgÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀgÀÄ. CzÀÄ zÉñÀzÀ°èAiÉÄà §ºÀÄ zÉÆqÀØ vÀvÀé±Á¸ÀÛç ¦ÃoÀªÁVvÀÄÛ. ªÉÄʸÀÆj£À°è CªÀgÀ£ÀÄß ©Ã¼ÉÆÌqÀ®Ä ¯ÉPÀÌ«®èzÀµÀÄÖ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼ÀÄ K¥ÀðlÖªÀÅ. EzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «. ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ »ÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ AiÀiÁgÀ°èAiÀiÁUÀ° ºÀÄZÀÄÑ»rAiÀÄĪÀÅzÀÄ ±ÀPÀåªÁVzÀÝgÉ, CzÀÄ qÁ.gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀgÀ£ÀÄß ©Ã¼ÉÆÌqÀĪÀ

«zÁåyðªÀÈAzÀ MAzÀÄ PÀqÉ ®Që÷äÃ¥ÀÄgÀzÀ°èzÀÝ UÀÄgÀÄUÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ, 21


£ÀªÀÄUÁV

E£ÉÆßAzÉqÉ PÁ¯ÉÃf¤AzÀ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉ Hj£ÉƼÀVAzÀ zÉÆqÀØ £À¢AiÀÄ£ÀÄß G¥À£À¢UÀ¼ÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀAvÉ gÉʯÉéøÉÖõÀ¤ß£ÀvÀÛ ºÉÆgÀlÄ ¥ÀæªÁºÀzÀAvÉ ¸ÉÃjvÀÄ. CAzÀÄ EvÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ D gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CªÀPÁ±ÀªÉà EgÀ°®è. gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀgÀ ¸ÁgÉÆÃnUÉ CAzÀÄ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ°®è. £Á£ÀÄ vÁ£ÀÄ JAzÀÄ ºÀÄgÀĦ¤AzÀ «zÁåyðUÀ¼Éà J¼ÉzÀgÀÄ. PÉÆÃZÀÄ gÉʯÉéøÉÖõÀ¤ßUÉ ¸Àé®à zÀÆgÀ«gÀĪÁUÀ¯Éà ‘gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï Q eÉÊ’ JA§ PÀÆUÀÄ ¸Á«gÀ PÀAoÀUÀ½AzÀ ¸ÉÖõÀ¤ß£À DªÀgÀtzÀ°è ªÉƼÀUÀÄwÛvÀÄÛ. CAzÀÄ gÉ樀 §ºÀÄ vÀqÀªÁV ºÉÆgÀngÀ¨ÉÃPÀÄ. EvÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï gÀªÀgÀ PÀA¥ÁmïðªÉÄAn£À°è ¸ÀܼÀ ¹QÌvÉÆà E®èªÉÇà w½AiÀÄzÀÄ. CAzÀÄ ¨sÁªÉÇÃzÉæÃPÀPÉÌ M¼ÀUÁV JµÉÆÖà d£À CvÀÛgÀÄ! gÁzsÁPÀȵÀÚ£ïgÀªÀgÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ MzÉÝAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ²µÀågÉƧâjUÉ F ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß ºÉý D ¢£À ²µÀågÀÄ £À£Àß°è vÉÆÃjzÀ «¸Áé¸ÀªÀ£ÀÄß £É£ÉzÀgÉ FUÀ®Æ PÀtÂÚÃgÀÄ GQ̧gÀÄvÀÛzÉ’ JAzÀgÀAvÉ. M§â ¥ÁæZÁAiÀÄð EµÀÄÖ d£ÀgÀ ¦æÃw-¸ËºÁzÀðvÉ-¨sÀQÛ UËgÀªÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹PÉƼÀî®Ä ±ÀPÀåªÁzÀgÉ CzÀQÌAvÁ zÉÆqÀØ ¸ÁzsÀ£É CªÀ£À fëvÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ E®è.

§qÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÁªÀÅ ©Ã¢AiÀÄ° ©üPÉë ¨ÉÃr ºÉÆmÉÖ ¥ÁrUÁV C¯ÉAiÀÄÄwºÉªÀÅ ¥Àæw UÀ°èAiÀÄ° ............. §¸ï¸ÁÖöåAr£À° .......... £ÀªÀÄUÁV ¸ÀPÁðgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉ¢zÉ §¤ß PÀÆr £ÁªÉ¯Áè ºÁqÉÆÃt VÃvÉAiÉÆAzÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvÁA¨ÉUÉ eÁw-ªÀUÀð-¥ÀæªÀUÀð-§qÀªÀ-§°èzÀ EzɯÁè......£ÀªÀÄUÉÃPÉÉ.....?

±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃgÀĪÁUÀ¯Éà PÉüÀĪÀgÀ¯Áè ..... ¤Ã£ÁåªÀ ‘eÁw’AiÉÄAzÉÃPÉ? QvÉÆÛUÉAiÀĨÉÃPÀÄ £ÁªÀÅ ¤ÃªÉ¯Áè F PÉƼÀPÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄ PÀA¥ÀÄ ¸ÀƸÀĪÀ ºÀÆ«£ÀAvÉ CgÀ½¸À¨ÉÃPÀÄ £ÁªÉ®ègÀ ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ vÀA¢gÀĪÀ ªÀĺÁAiÉÆÃd£É PÀÆ°¬ÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ, E£ÁåPÉ £ÀªÀÄUÉ AiÉÆÃZÀ£É? MmÁÖV ¸ÉÃj ¸Éë¸ÀĪɪÀÅ ©¹AiÀÄÆl

«ZÁgÀ ¸ÁévÀAvÀæzÀ°è CZÀ® £ÀA©PÉAiÀÄļÀî gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CeÁvÀ±ÀvÀÄæªÁVzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸Àj J¤¹zÀÝ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ zsÉÊAiÀÄð ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ CªÀgÀ°èvÀÄÛ. CªÀgÀzÀÄ §ºÀĪÀÄÄR ¥Àæw¨sÉ. ¸ÀgÀ¼ÀvÉUÉ ºÉ¸ÀgÁzÀ gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀjUÉ ±ÀĨsÀæ¸ÀAPÉÃvÀªÁzÀ ©½AiÀÄ GqÀÄ¥ÀÄ §ºÀ¼À ¦æAiÀĪÁVvÀÄÛ. CªÀgÀÄ §ºÀÄzÉÆqÀØ vÀvÀéeÁÕ¤, C¸ÀÍ°vÀ ¨sÁµÀtPÁgÀ, £ÀÄjvÀ gÁd¤¥ÀÄt, ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ gÁAiÀĨsÁj, ²PÀëtvÀdÕ, zÀPÀë DqÀ½vÀUÁgÀgÁVzÀÄÝzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä CAvÀgÁ¼À¢AzÀ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

MAzÁV ªÀÄ£ÉUÉ vÉgÀ¼ÀĪɪÀÅ GavÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀĽAiÀÄÄvÀ J®èjUÀÆ PÀ°AiÀÄ®Ä PÀA¥ÀÆålgï-vÉÆqÀ®Ä ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç E°è ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ ªÀÄÆ®ªÀÄAvÀæªÉà ‘²¸ÀÄÛ’ JA§ C¸ÀÛç ! GvÀÛªÀÄ ²PÀëPÀgÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É MAzÀÄ ªÀgÀzÁ£À ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ dUÀwÛUÉ EzÉÆAzÀÄ ZÀAzÀæAiÀiÁ£À ¤¸ÁéxÀð ¸ÉêɬÄAzÀ J®ègÀÆ DzÀ±ÀðgÁUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÉÆÃt

qÁ. ¸ÀªÉð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ïgÀªÀgÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ zÉÆqÀØ gÁAiÀĨsÁj. CªÀgÀÄ «zÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DzsÁåwäPÀvÉAiÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀĵÀàUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÉƬÄÝzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DzsÁåwäPÀ fêÀ£ÀzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀĵÀà.

£ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß GvÀÛªÀÄ £ÁUÀjPÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀÄä£Éßà ¸ÀªÀĦð¸ÉÆÃt...... - ®«Ã£À Dgï. ¥sÉ£ÁðAr¸ï, PÀ¼À¸À

- J£ï.¸ÀvÀå¥ÀæPÁ±ï, ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ

ªÀÄÄ.². ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, PÉÃvÀÄ¥ÀÄgÀ, w.£ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè.

«zÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯É gÁeÁf£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

22


¥ÀAZÀªÀÄÄT ²PÀët «PÁ¸À - MAzÀÄ aAvÀ£É - qÁ. ¸À«ÄÃgï¹AºÀ, ²PÀët vÀdÕgÀÄ PÀ°AiÀÄĪÀ P˱À®UÀ¼À£ÀÄß PÀ°AiÀÄĪÀ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀ°PÁºÀAvÀ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. EzÀÄ PÀ°AiÀÄ®Ä PÀ°AiÀÄÄ«PÉ F ºÀAvÀzÀ°è ªÀÄUÀĪÀÅ K£É¯Áè PÀ°AiÀħºÀÄzÀÄ JAzÀÄ AiÉÆÃa¹zÁUÀ £ÀªÀÄUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀ§®èzÀÄ.

C£ÀĨsÀªÀzÀ DzsÁjvÀªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ ºÀAvÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÀAvÀPÉÌ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ, D ¨É¼ÀªÀtÂUÉ vÀgÀ§®è C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄUÀÄ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ. MAzÀÄ amÉÖAiÀÄ fêÀ£À ZÀjvÉæAiÀÄAvÉ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÁvÁªÀgÀt DºÁgÀUÀ½zÀÝgÉ amÉÖAiÀÄ ªÉÆmÉÖAiÀÄÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV amÉÖAiÀiÁUÀĪÀAvÉ, ºÁUÀÆ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀzÀ PÉÆgÀvÉAiÀiÁzÀgÉ ¸ÁªÀ£ÀߥÀÄàªÀ amÉÖ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄAvÉ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀiÁ£À¹PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ®Æè JA§ ªÁzÀªÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁeÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ EnÖzÁÝgÉ.

ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀȶÖAiÀÄ «avÀæªÉà ¸Àj. ZÀ®£À ªÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À£ÀÄß a£ÉíAiÀiÁV ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À «PÁ¸ÀzÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ. £ÁªÉ®èªÀ£ÀÄß PÀ°AiÀħ¯ÉèªÀÅ JA§ CA±ÀªÀÅ ªÀÄ£ÀPÉÌ £ÁnzÁUÀ £ÀªÀÄäªÉÄð£À UËgÀªÀ £ÀªÀÄUÉà ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ. GgÀļÀĪÀÅzÀÄ, PÀÆqÀĪÀÅzÀÄ, ¤®ÄèªÀÅzÀÄ NqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁgÀĪÀÅzÀÄ EªÉ¯Áè ¨sËwPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ £ÀªÀÄä°è ºÉÃUÉ DVzÉ? EªÀÅUÀ¼À «PÁ¸À ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ? JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À°è EzÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄÆrzÉ ? F aAvÀ£É £ÀªÀÄä «PÁ¸ÀzÀ §UÉÎ ¨ÉgÀUÀÄUÉƽ¸À§®èzÀÄ. EAvÀºÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ EvÀgÉà ¥ÁætÂUÀ¼À®Æè £ÁªÀÅ PÁtÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À J®è ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼ÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼À¯ÁèUÀĪÀAvÉ, vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ªÀAiÀĸÀÄì ºÉaÑzÀAvÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀ§®èzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀgÀªÀ®è. E£ÀÆß ªÀÄÄAzÀPÉÌ AiÉÆÃa¹zÀgÉ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀåQÛvÀézÀ EvÀgÉà C£ÉÃPÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¨É¼É¢zÉ, CzÀgÀ «PÁ¸À ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀ ºÀA§®ªÁUÀÄvÀÛzÉ.

F vÀvÀézÀ ¥ÀæPÁgÀ AiÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV CxÉÊð¹PÉƼÀègÉÆà CªÀgÉà §Ä¢ÞªÀAvÀgÀÄ. §Ä¢Þ±ÀQÛAiÀÄ F ¤gÀÆ¥ÀuÉ §Ä¢ÞªÀÄvÉÛAiÀÄ ¸ÀÆZÁåAPÀzÀ°è §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀvɪÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀtÂÚÃgÀÄ JgÀazÀAvÁ¬ÄvÀÄ §Ä¢Þ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆvÀðªÁzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ½AzÀ CzÀgÀ®Æè EA¢æAiÀiÁ£ÀĨsÀªÀUÀ½AzÀ ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ MAzÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåð. gÉõÉä ºÀļÀĪÀÅ amÉÖAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄÆvÀðªÁzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ §Ä¢Þ±ÀQÛAiÀÄÄ O¥ÀZÁjPÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ «PÁ¸ÀªÁUÀ§®èzÀÄ. EzÀ£ÀÄß CAvÀºÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀÄ §Ä¢ÞªÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄUÀÄ«£À ªÀåQÛvÀézÀ°è ¸ÀÄálUÉƽ¸À®Ä £ÉÃgÀªÁzÀ EA¢æAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀ°¸À¨ÉÃPÉA§ CA±ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¢£À¤vÀå PÀæªÀÄzÀ°è C¼ÀªÀr¸À§®ègÀÄ.

ªÀÄUÀÄ«£À ªÀåQÛvÀézÀ°è §Ä¢Þ±ÀQÛAiÀÄÄ(intellectual ability) MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ DAiÀiÁªÀÄ. F DAiÀiÁªÀĪÀ£ÀÄß Cw ¸ÀÆPÀë÷äªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV UÉzÀݪÀjVAvÀ JqÀ«zÀªÀgÉà C£ÉÃPÀ. EzÀgÀ §UÉÎ £ÁªÀÅ vÀ¯É PÉr¹PÉÆAqÁUÀ C£ÉÃPÀ ªÉÄÃzsÁ«UÀ¼À vÀvÀéªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ±ÉÆâü¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ°è £À£ÀUÉ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV vÉÆÃjzÀªÀgÀÄ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÁzÀ fÃ£ï ¦AiÀiÁeÉAiÀĪÀgÀÄ. EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß §Ä¢ÞªÀÄvÉÛAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ JA¢zÁÝgÉ. F vÀvÀézÀ ¥ÀæPÁgÀ §Ä¢Þ±ÀQÛ CxÀªÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ(intellectual development) £Á®ÄÌ ºÀAvÀUÀ¼À°è ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. £Á®Ì£Éà ºÀAvÀªÀ£ÀÄß ¥Àj¥ÀPÀéªÁzÀ O¥ÀZÁjPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ºÀAvÀ JA¢zÁÝgÉ. ªÉÆzÀ® MAzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ UÀw ¸ÀAªÉÃzÀ£Á ºÀAvÀ, £ÀAvÀgÀ JgÀqÀjAzÀ ¨sÁµÉ PÀ°PÉAiÀiÁUÀĪÀªÀgÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¥ÀƪÀð¹zÀÞvÁ ºÀAvÀ, ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆvÀð ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ªÀåQÛvÀézÀ ¥Àj¥ÀPÀévÉAiÀÄ ºÀAvÀªÁzÀ O¥ÀZÁjPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÀAvÀUÀ¼À£ÁßV «AUÀr¹zÉ. F ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ, F ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄUÀÄ«£À

§Ä¢Þ±ÀQÛAiÉÆA¢UÉ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀåQÛvÀézÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ DAiÀiÁªÀĪÉAzÀgÉ ‘¸ÀAªÉÃzÀ£ÉÀUÀ¼À «PÁ¸À’. ªÀÄUÀÄ«£À°è vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É ªÀåPÀÛªÁUÀĪÀ ¦æÃw «±Áé¸À, DvÀAPÀ, PÉÆÃ¥À vÁ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀªÀĤ¹zÉÝêÉ. F ®PÀëtUÀ¼ÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ°è ºÀ¹ºÀ¹AiÀiÁV PÀAqÀħAzÁUÀ CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ‘ºÉÆAzÁtÂPɬĮèzÀ’ ªÀåQÛ J£ÀÄߪÀ D¥ÁzÀ£ÉUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀArzÉÝêÉ. DzÀgÉ F J¯Áè ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉÀUÀ¼ÀÄ ¥Àj¥ÀPÀéªÁV ¸ÀªÀiÁdzÀ°è fë¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁzÁUÀ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß fêÀ£ÀzÀ°è EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀ¨Á¼Éé £ÀqɸÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÁUÀ CAvÀºÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄļÀî ªÀåQÛAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É. ªÀÄUÀÄ«£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°è ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À§®èzÉ CxÀªÁ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß §Ä¢ÞAiÀÄÄ ¤AiÀÄAwæ¸À¨ÉÃPÉ JA§ zÀéAzÀéPÉÌ M¼ÀUÁUÀÄvÉÛêÉ. MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À 23


±Á¯Á¥ÀƪÀð fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÉÝà DzÀgÉ, §Ä¢Þ¬Ä®èzÀªÀgÀAvÉ DvÀAPÀUÀ¼ÀÄ PÉÆÃ¥ÀvÁ¥ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÉÃð¸ÁªÀiÁ£Àå. EAvÀºÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ZÀAr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EªÀÅUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ.

DzÀgÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ¥Àj«®èzÉ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ MAzÀÄ ¸ÁÜ£À¢AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ZÀ°¸À§®èzÀÄ JA§ÄzÀÄ F PÀæªÀÄzÀ aAvÀ£É JAzÀgÉ C£ÀAvÀ ªÉÃUÀzÀ°è ZÀ°¹ ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄzÉ ZÀAzÀæ£À£ÀÄß ªÀÄÄlÖ§ºÀÄzÀÄ JA§ ªÀÄUÀÄ«£À aAvÀ£É. EzÀÄ £ÉÊdvÉAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄzÀ°è C¸ÀvÀå. DzÀgÉ ¸ÀÈd£ÀgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÀvÀå.

DzÀgÉ vÀ£Àß ±Á¯ÁfêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀĪÀ ºÀAvÀzÀ°è «zÁåyðAiÀÄÄ DvÀAPÀ, PÉÆÃ¥À vÁ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß §Ä¢Þ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¤AiÀÄAwæ¹ ¨Ë¢ÞPÀªÁV ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°wgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À CxÀªÁ ²PÀëtzÀ Cw ªÀÄÄRå dªÁ¨ÁÝj. JAzÀgÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹PÉƼÀÄîªÀ PÀ°PÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀgÉ ªÀåQÛvÀézÀ «PÁ¸ÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀ§®èzÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ ¥ÀæwPÀÆ®ªÁV §Ä¢Þ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ DAiÀÄvÀ¦à ªÀwð¸À§®èªÀÅ.

ªÀÄUÀÄ«£À AiÉÆÃZÀ£Á ¸ÁªÀÄVæAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è §Ä¢Þ±ÀQÛAiÀÄ ¸ÀvÁå ¸ÀvÀåvÉUÀ¼ÀÄ, PÁAiÀÄðPÁgÀt ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄUÀªÀÄ£À aAvÀ£ÁzsÁjvÀ £ÉÊdvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É aAw¸ÀĪÀ WÀlPÀ«zÀÝgÉ CzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤gÀUÀð¼ÀªÁV ¸ÀéAwPɬÄAzÀ AiÀiÁªÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÆ, ««zsÀ ZÀgÁA±ÀUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÆÃQ¸ÀzÉ aAw¸ÀĪÀ WÀlPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀÈw ªÀÄPÀ̽UÉ PÀgÀÄt¹zÉ. ‘MAzÀÄ ¸ÀgÀ½¤AzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß JvÀÛ§¯Éè’ JA§ UÉ°°AiÉÆãÀ aAvÀ£É ªÉÆzÀ°UÉ ºÁ¸Áå¸ÀàzÀªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀgÀ½£À GzÀÝ ºÉZÁÑzÀAvÉ ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß Cw PÀrªÉÄ AiÀÄvÀßzÀ°è JvÀÛ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀÈd£ÀvɬÄAzÀ ªÀÄÆr§AzÀ §Ä¢ÞªÀAwPÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁªÀ¢üAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. MªÉÄä §Ä¢Þ±ÀQÛAiÀÄ aAvÀ£ÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ ¸Àà±ÀðªÁzÀgÉ ¸ÀÈd£À²Ã® aAvÀ£É WÀ¤ÃPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ EzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ.

F JgÀqÀÆ DAiÀiÁªÀÄUÀ½UÉ «ÄÃj ¸ÀévÀAvÀæªÁV «PÁ¸ÀªÁUÀ§®è CxÀªÀ C½zÀĺÉÆÃUÀ§®è ªÀåQÛvÀézÀ WÀlPÀªÉAzÀgÉ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ[creativity]. EzÀ£ÀÄß ¥Àæw¨sÉ JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄĪÀ ªÁrPÉ EzÉ . ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ ¥ÀæPÀÈw PÉÆlÖ ªÀgÀ. EzÀÄ ¥Àæw ªÀÄUÀÄ«£À°ègÀĪÀ «±ÉõÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¸ÁUÀgÀ. ºÀÄnÖzÁUÀ¯É ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ ªÀÄUÀÄ«£À°è vÀÄA©gÀĪÀ ¸ÁUÀgÀ (If you want to be creative , learn from the child). ªÀÄÄAzÉ fêÀ£ÀzÀ £ÉÊdvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ ¸ÉÆÃAQ£À°è PÉêÀ® §Ä¢ÞªÀAwPÉAiÀiÁV §A¢ü¸À®àlÖ ªÀåQÛvÀézÀ WÀlPÀªÁV ªÀiÁ¥ÁðqÁUÀÄvÀÛzÉ JAzɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£À¹PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À°è ¹QÌ CzÀgÀ®Æè «ZÁgÀ ªÀiÁqÀÄ«PÉAiÀÄ°è F ¸ÁªÀÄxÀåðªÀÅ ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ªÀÄUÀĪÀÅ L¸ï QæêÀiï avÀæªÀ£ÀÄß MAzÀÄ L¸ï QæêÀÄß ¨ÉlÖzÀAvÉ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀÄÆr¹PÉƼÀ§®èzÀÄ. ªÀÄÄAzÉ £ÁªÉà ºÉüÀĪÀAvÉ §Ä¢Þ ¨É¼ÉzÁUÀ L¸ïQæêÀiï £À UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß «µÀ¢ÃPÀj¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ¸ÀA¹UÀßvÉ AiÀÄ£ÀÄß L¸ïQæêÀiï aAvÀ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤eÁA±ÀPÉÌ ¸ÉÆîÄvÀÛzÉ. ¸ÀÈd£À AiÉÆÃZÀ£Á ¸ÁªÀÄVæ §gÀqÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤gÀUÀð¼ÀªÁV AiÉÆÃa¸ÀĪÀ, aAvÀ£ÉAiÀÄ°è ¹Üw¸ÁÜ¥ÀPÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæªÁV «©ü£ÀߪÁV ºÉƸÀzÀ£ÀÄß AiÉÆÃa¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÉà ‘¸ÀÈd£À²Ã®vÉ’. ºÉƸÀzÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀ «±Áé«ÄvÀæ aAvÀ£É¬ÄzÀÄ. ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß Cw ºÉZÀÄÑ ªÀiÁr Cw PÀrªÉÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀ°¹ UÀÄj ªÀÄÄlÖ§ºÀÄzÀÄ, C£ÀAvÀ ªÉÃUÀzÀ°è ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß J¸É¢zÉÝÃ

§Ä¢ÞªÀAwPÉAiÀÄ CºÀA£À ¸ÉÆÃAQ£À°è vÀ£Àß ¹ßUÀÝvÉ CxÀªÀ J¯Á¹Ö¹n (»UÀÄΪÀ) ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ DºÁèzÀPÀgÀªÁzÀ ¸ÀAUÀw - C£ÀĨsÀªÀ. D¸É DPÁAPÉë CzÀQÌ®è. C£ÀÄPÀÆ®-¥ÀæwPÀÆ®ªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÀ ªÀåQÛAiÀÄ gÀÆ¥À. vÀ£ÀߣÀÄß gÁd£ÀÄ ²Që¸ÀĪÀ£ÉA§ ¥ÀjªÉà E®èzÉ ªÀÄrPɬÄAzÀ ªÀÄÄR ªÀÄgɹPÉÆAqÀ vÉ£Á° gÁªÀÄPÀȵÀÚ£À ¸Àé¨sÁªÀ, ºÉƸÀvÀ£Àß vÀAiÀiÁj¸À¨ÉÃPÉA§ «±Áé«ÄvÀæ£À zÀȶÖ. ¸ÀÈd£À²Ã®vÉÉAiÀÄ°è «eÁÕ£À «gÁl gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀÈd£ÀvɲîvÉAiÀÄ£ÀÄß EA¢æAiÀiÁ£ÀĨsÀªÀzÀ DAiÀiÁªÀÄPÉÌ E½¹ «ªÀÄÄR aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß KPÀªÀÄÄRPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¹, ¯ÉPÁÌZÁgÀPÉÌ M¼À¥Àr¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ, D aAvÀ£ÉAiÀÄÄ vÀÆvÁVgÀĪÀ §®Æ¤¤AzÀ UÁ½AiÀÄÄ ªÀiÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÁV ªÀÄÄgÀÄnºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. «gÁlgÀÆ¥ÀzÀ wæ«PÀæªÀÄ ªÁªÀÄ£À£ÁUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÉÊdvÉAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÉÆÃV£À°è ¸ÀÈd£À aAvÀ£É PÀÄAzÀÄvÀÛzÉ. ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆlPÀÄ ªÀiÁr ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß MAzÀÄ gÉƨÉÆà ¨ÉÆA¨ÉAiÀiÁV ¥ÀjªÀwð¸ÀzÀ C¥ÀªÁzÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀÄvÀÛzÉ. ‘School is defined as an agency which progressively kills the creativity of the child’ JA§ ¤gÀÆ¥ÀuÉ ¤dªÁUÀÄvÀÛzÉ . 24


PÉ®ªÀgÀÄ vÁªÀÅ ¸ÀÈd£À²Ã® ²PÀëPÀgÀÄ JAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝêÉ. EzÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ jÃw ªÀÄ£ÀUÁt§ºÀÄzÀÄ.

KgÉÆÃt... £ÁªÀÅ KgÉÆÃt...

1. ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆlPÀÄ ªÀiÁqÀzÀ ²PÀëPÀ CxÀªÀ ²PÀëQ JAzÀgÉ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀªÀgÀÄ, ¸ÀÈd£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß gÀÆrü¸ÀĪÀªÀgÀÄ. 2. ¸ÀÈd£À²Ã®vɬÄAzÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ PÀlÄÖ¥Ár®èzÉ ªÀÄÄPÀÛªÁV, ¸ÁévÀAvÀæ¢AzÀ, ¸ÀAgÀa¸À®ànÖgÀĪÀ ²PÀëtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj ºÉƸÀvÀ£ÀzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀ ²PÀëPÀgÀÄ.

KgÉÆÃt £ÁªÀÅ KgÉÆÃt ²PÀëPÀgÁUÉà G½AiÀÄzÉà £ÁªÀÅ KgÉÆÃt -UÀÄgÀĸÁÜ£ÀPÉÌ KgÉÆÃt||

3. MAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è JµÀÄÖ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉUÉ, §Ä¢ÞªÀAwPÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ JA§ ¤zsÁðgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÁ® §A¢zÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä §Ä¢ÞªÀAvÀ ªÀÄPÀ̼À CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. ºÉƸÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÉñÀPÉÌ ¨ÉÃPÁVzÁÝgÉ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀÈd£À²Ã® ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÉÝÃ£É JA§ ªÁzÀªÀÅ qsÉÆÃAVUÀ¼À ªÁzÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.

£ÁªÀÇ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀ, ªÀÄPÀ̼À ¨É¼É¸ÀÄvÀ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ ¸ÀȶָÀĪÀ ¸ÀÈd£À²Ã®gÁUÉÆÃt M¼ÉîAiÀÄvÀ£ÀªÀ UÀÄgÀÄw¹ gÀQë¸ÀĪÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁUÉÆÃt|| PÉlÖUÀÄtUÀ¼À §ÄqÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ £Á±ÀªÀiÁqÀĪÀ ²PÀëPÀgÁUÉÆÃt £ÀªÀÄä £ÀA© §AzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¦æÃw «±Áé¸ÀUÀ¼À mÁ¤Pï ¤ÃqÀĪÀ ªÉÊzÀågÁUÉÆÃt eÁwÃAiÀÄvÉAiÀÄ QvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ ©Ãd ©wÛ ¨É¼É¸ÀĪÀ gÉÊvÀgÁUÉÆÃt ¨sÀªÀå ¨sÁgÀvÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ EAf¤AiÀÄgïUÀ¼ÀÄ £ÁªÁUÉÆÃt vÀ£ÀÆä®PÀ KgÉÆÃt UÀÄgÀĸÁÜ£ÀPÉÌ KgÉÆÃt||

¸ÁªÀiÁfPÀvÉ - MAzÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåð. EzÀÄ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĹì¤AzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ EvÀgÀgÀAvÉ £Á£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄªÉ JAzÀÄ PÉüÀĪÀ ¢£À. F MAzÀÄ ªÀåQÛvÀézÀ WÀlPÀªÀÅ «PÁ¸ÀªÁUÀ®Ä ¥ÀjvÀ¦¸ÀÄwÛzÉ JAzÀxÀð. ¸ÁªÀiÁfPÀvÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß EvÀgÀgÉÆA¢UÉ UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. £À£Àß ªÀÄ£É, £À£Àß ±Á¯É, £À£Àß ¸ÉßûvÀgÀÄ, £À£Àß HgÀÄ, £À£Àß £ÁqÀÄ, £À£Àß zÉñÀ JAzÀÄ ¨É¼ÉzÀ F MAzÀÄ ®PÀët ‘ªÀ¸ÀÄzÉʪÀ PÀÄlÄA§PÀA’ DV «±Á®vÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀħ®èzÀÄ. UÀÄA¦£À°è UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄî«PÉ UÀÄA¦£À fêÀ£ÀzÀ ªÀiË®åzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä aPÀÌ UÀÄA¦£À £ÀqÀĪÀ½PÉ ¤AiÀĪÀÄ gÀZÀ£É¬ÄAzÀ ¨É¼ÀzÀ F UÀÄt, zÉñÀzÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß UËgÀ«¹. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé fêÀ£ÀzÀ PÀqÉ zÁ¥ÀÄUÁ®Ä ºÁPÀ§®è ªÀåQÛvÀézÀ GzÁÞªÀÄ UÀÄt.

ªÀiËqsÀåªÀ QvÉÆÛUÉzÀÄ ºÉƸÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ©vÀÄÛªÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁªÁUÉÆÃt ¥ÀÄlÖ PÀAzÀªÀÄäUÀ¼À PÀ£À¹UÉ gÀÆ¥À ¤ÃqÀĪÀ ²°àUÀ¼ÀÄ £ÁªÁUÉÆÃt w½zÀÄzÀ£ÀÄ ¤¸ÁéxÀðªÁV Gt§r¸ÀĪÀ vÁAiÀÄA¢gÁUÉÆÃt eÁÕ£ÀzÀ ºÀ¹ªÀÅ ºÉÆvÀÛ ©üêÀĸÉãÀgÁUÉÆÃt §qÀªÉÄõÀÄÖç JA§ ªÀiÁwUÉ QªÀÅqÁV gÁµÀÖçzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀæeÉAiÀiÁV UÀÄgÀÄPÀÄ®PÉÌ UËgÀªÀ vÀAzÀ vÀvÀéeÁÕ¤AiÀÄ £É£ÉAiÀÄÄvÀ D ZÉÃvÀ£ÀPÉ £À«Ä¸ÀÄvÀ KgÉÆÃt £ÁªÀÅ KgÉÆÃt UÀÄgÀĸÁÜ£ÀPÉÌ KgÉÆÃt|| - n.J£ï.¥ÀĵÀàªÀ°è

±Á¯ÉAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ, UËgÀ«¸ÀĪÀ, ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀ, ¥Á®£É ªÀiÁr ºÉƸÀ ªÀiË®åUÀ¼À §UÉÎ aAw¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. F ¢¸ÉAiÀÄ°è vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ, »jAiÀÄgÀÄ, ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ dªÁ¨ÁÝj Cw UÀºÀ£ÀªÁVzÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæeÉÕ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÉÆAzÁtÂPÉ ºÉýPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR dªÁ¨ÁÝj. 25


²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw - JA. JA. ¹AzsÀÆgÀ.

PÉÆqÀÄvÀÛªÉAiÉÆà ºÁUÉ eÁÕ£À §zÀÄQUÉ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ D ªÀĺÀ®ÄUÀ¼ÀÄ ±ÀÄaAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. CAzÁUÀ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ£ÁßV ¥ÀæPÁ²¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄà AiÀiÁªÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À §Ä¢Þ ¹ÜgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉAiÉÆà CAxÀªÀ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì ±ÀÄaAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAxÀ°è eÁÕ£ÀQgÀtUÀ¼ÀÄ ºÀgÀr ¥ÀæPÁ²¸ÀÄvÀÛªÉ. ‘eÁÕ£ÀzÀ §®¢AzÀ CeÁÕ£ÀzÀ PÉÃqÀ £ÉÆÃqÀAiÀiÁå. eÉÆåÃwAiÀÄ §®¢AzÀ vÀªÀÄAzsÀzÀ PÉÃqÀ £ÉÆÃqÀAiÀiÁå’ JAzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀgÀÄ £ÀÄrzÀAvÉ eÁÕ£ÀªÉA§ ±ÀQÛ CeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß £Á±ÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÉÃUÉ ¨É¼ÀPÀÄ ºÀgÀ qÀÄvÀÛ¯Éà PÀvÀÛ®Ä zÀÆgÀ ¸ÀjAiÀÄÄvÀÛzÉAiÉÆà ºÁUÉAiÉÄÃ, «zÁéA¸ÀgÀÄ, C£ÀĨsÁ«UÀ¼À ¸ÀvÀìAUÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ DzsÁåwäPÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¤dªÁzÀ D£ÀAzÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÁÛ£É. EAxÀ ªÀåQÛUÀ¼À£Éßà eÁÕ¤UÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ. PÁgÀt ¤dªÁzÀ eÁÕ£ÀzÀ CxÀðªÀÅ §ºÀ¼À ªÀĺÀvÀé¥ÀÆtðªÀÇ WÀ£ÀªÁzÀÄzÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¸ÀÌøw PÀÄjvÀAvÉ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ F PɼÀV£À ªÀZÀ£ÀªÀÅ §ºÀÄ CxÀð¥ÀÆtðªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÉÆqÉAiÀĤzÁÝ£ÉÆà E®èªÉÇÃ? ºÉƹۮ° ºÀÄ®Äè ºÀÄnÖ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ gÀd vÀÄA© ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÉÆqÉAiÀĤzÁÝ£ÉÆà E®èªÉÇÃ? vÀ£ÀÄ«£À° ºÀĹ vÀÄA© ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÉ «µÀAiÀÄ vÀÄA© ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÉ ªÀÄ£ÀzÉÆqÉAiÀĤ¯Áè PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄzÉêÁ ! ±ÀjÃgÀªÀÅ ºÀĹ D®¸ÀåUÀ½AzÀ vÀÄA©PÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄ£À¸ÀÄì, «µÀAiÀÄ, ªÁ¸À£É. ªÀAZÀ£É §Ä¢ÞUÀ½AzÀ §A¢üAiÀiÁVzÀÝgÉ, ¸ÀĸÀA¸ÀÌøvÀªÁVgÀ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå. ¥ÀgÁ±ÀQÛAiÀÄ C£ÀĨsÀÆwAiÀiÁUÀ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå ? AiÀiÁgÀÄ PÁAiÀÄPÀªÉà PÉʯÁ¸ÀªÉAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ±ÀæªÀÄzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀßjAiÀÄÄvÁÛgÉ. ±ÀæªÀĪÀ»¸ÀĪÀÅzÀgÀ°èAiÉÄà WÀ£ÀvÉ EzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ±ÀæªÀĪÀ»¹ zÀÄrAiÀÄÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvɬÄAzÀ Cfð¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀ½PÉ §UÉÎ CºÀAPÁgÀ ¥ÀqÀĪÀÅ¢®è. D ¸ÀA¥ÁzÀ£É zÉêÀgÀ C£ÀÄUÀæºÀ«zÀÄÝzÀjAzÀ¯Éà zÉÆgÉwzÉ JAzÀÄ §®ªÁV ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß dAUÀªÀÄjUÉ (¸ÀªÀiÁd) C¦ð¸ÀÄvÁÛgÉ. EAxÀ ªÀåQÛ vÁ£ÀÄ PÉÆmÉÖ£ÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀ°è ¨sÁ«¸ÀzÉÃ, vÁ£ÀÄ dAUÀªÀÄPÉÌ C¦ð¹ PÀÈvÁxÀð£ÁV dAUÀªÀÄzÀ PÀÈ¥ÉUÉ ¥ÁvÀæ£ÁzÉ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛ£É. vÀ£Àß°è G½zÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß zÉêÀjUÉ ¸ÀªÀĦ𹠥ÀæwAiÀiÁV CzÀ£ÀÄß zÉêÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀªÉAzÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀÄvÁÛ£É. ¤dªÁV EAxÀ §zÀÄPÀÄ ¨Á¼ÀĪÀªÀ£ÀÄ, ¸ÀIJQëvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀĸÀA¸ÀÌøvÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt fëAiÀÄÄ, AiÀiÁªÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉUÁV vÀ¥ÀÄà

G¥ÀAiÉÆÃd£Á ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, J¸ï.J¸ï.J. «eÁ¥ÀÆgÀ.

²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼ÀÄ £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ §Ä£Á¢ EzÀÝAvÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÀÆPÀÛªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä, PÀæªÀħzÀÞªÁV ªÀåªÀºÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆAzÀ®Ä ¸ÀàµÀÖªÁV CjvÀÄPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ ¸ËºÁzÀðvɬÄAzÀ ¨Á¼À®Ä PÀ°¸ÀĪÀ eÁÕ£ÀªÉà ²PÀët. ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥Á®£É, M¼ÉîAiÀÄ ªÀvÀð£ÉUÀ¼ÀÄ, £ÀqÀvÉUÀ¼ÀÄ, GvÀÛªÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À fêÀ£ÀªÉà MmÁÖgÉAiÀiÁV ¸ÀA¸ÀÌøwAiÉÄAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼ÀÄ MAzÉà £ÁtåzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRUÀ½zÀÝAvÉ DzÀgÉ D £ÁtåªÀÅ «²µÀÖªÁzÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ C¢üPÀÈvÀ UÀÄgÀÄvÀ£ÀÄß JgÀqÀÆ §¢AiÀÄ°è ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. E®è¢zÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß £ÁtåªÉAzÀÄ ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ PÀ°vÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄà M¼ÉîAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄļÀîªÀ£ÀÄ GvÀÛªÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CAzÁUÀ ªÀiÁvÀæ CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ªÀiÁ£Àå£É¤¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. DUÀ ªÀiÁvÀæ CªÀ£ÀÄ AiÀıÀ¹é ºÁUÀÆ CxÀð¥ÀÆtð fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß fë¸À§®è£ÀÄ. “ªÀiÁ£ÀªÀ£À°è ªÀÄÆ®vÀB ºÀÄzÀÄVgÀĪÀ ¥Àj¥ÀÆtðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀlUÉƼÀÄîªÀAvÉ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÉà ²PÀët” J£ÀÄßvÁÛgÉ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ. eÁÕ£ÀªÀÅ ªÉÄzÀĽ£À°è ºÀÄzÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß ±ÉÆâü¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw «zÁåyðUÀ¼À°è ºÀÄzÀÄVzÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÉæÃgÉæ¹, D ¥Àæw¨sÉUÀ¼ÀÄ Gdé®UÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¨sÀ«µÀåwÛ£À §ÄzÀÄQUÉ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉñÀ¸ÉêÉUÉ zÉñÀzÀ ¥ÀæUÀwUÉ CªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ PÉÆqÀÄUÉ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ ²PÀët PÉÆqÀĪÀÅzÉà ²PÀëPÀ£À PÀvÀðªÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ‘ªÀÄUÀÄ«£À CxÁðvï ªÀiÁ£ÀªÀ£À zÉúÀ, ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÁUÀÆ DvÀäUÀ¼À ¸ÀªÁðAVÃt ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÉÄà ²PÀëtªÉAzÀÄ £Á£ÀÄ CxÉÊð¸ÀÄvÉÛãɒ J£ÀÄßvÁÛgÉ ªÀĺÁvÁä UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀåQÛvÀé «PÁ¸ÀªÉà ²PÀëtªÉA§ÄzÀÄ EzÀgÀxÀð. ªÀiÁ£ÀªÀ£À DAvÀjPÀ ºÁUÀÆ ¨ÁºÀå ¥ÀæPÀÈwUÀ¼ÀÄ «PÁ¸À ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀiÁd ºÁUÀÆ zÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÁ ¨sÁªÀ¢AzÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÀÄ. DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À PÀëÄzÀæ D±ÉUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛ£ÁV, vÀ£Àß §zÀÄQ£À°è £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤dªÁzÀ DvÁä£ÀAzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀÅzÉà ²PÀëtzÀ ªÀÄÄRå zsÉåÃAiÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. eÁÕ£À ¨É¼ÀQ£À ¸ÀAPÉÃvÀ«zÀÝAvÉ, ºÉÃUÉ ¸ÀÆAiÀÄð£À ºÉÆAVgÀtUÀ¼ÀÄ ²æêÀÄAvÀgÀ ªÀĺÀ°£À°è §qÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è KPÀPÁ®PÉÌ ºÀgÀr ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß

26


ºÉ¼ÀªÀ, «eÁÕ£À«®èzÀ zsÀªÀÄð PÀÄgÀÄqÀÄ’ EzÉà §UÉAiÀiÁV ‘¸ÀA¸ÀÌøw E®èzÀ ²PÀët ºÉ¼ÀªÀ, ²PÀët«®èzÀ ¸ÀA¸ÀÌøw PÀÄgÀÄqÀÄ’ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÁVzÉ. UÁA¢üÃf ºÉüÀÄvÁÛgÉ ‘¥Á±ÁÑvï (©ænñÀ) ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤®ðQë¹vÀÄ. EzÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨sËwPÀªÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ£ÁßV DzÀgÉ ºÀªÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ, ªÉõÀ¨sÀƵÀtUÀ¼ÀÄ, £ÀqÉ£ÀÄrUÀ¼À°è EAVèõÀgÀ£ÁßV ªÀiÁ¥Àðr¹vÀÄ. ©ænµï ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ zÉÊ»PÀªÁV zÀħð®gÀ£ÁßV ¢ªÁ½PÉÆÃgÀgÀ£ÁßV zsÁ«ÄðPÀªÁV £Á¹ÛPÀgÀ£ÁßV ªÀiÁ¥Àðr¹vÀÄ’ J£ÀÄßvÁÛgÉ UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ. ªÀÈwÛAiÀiÁzsÁjvÀ ªÀÄÆ®²PÀëtPÉÌ ªÀĺÀvÀéªÀ¤ßvÀÛgÀÄ. F ²PÀëtªÀÅ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß fêÀ£À ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉUÉ, ¸ÁéªÀ®A©AiÀÄ£ÁßV ºÁUÀÆ vÀ£ÀßzÉà zÉñÀPÉÌ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ°¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. CjAiÀįÁgÀzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ PÀ°¹PÉÆqÀĪÀÅzÀµÉÖà ²PÀëtªÀ®è. vÀªÀÄä vÀ¥ÀÄà ªÀvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀåf¹ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è AiÀiÁªÀ jÃw ªÀwð¸À¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß PÀ°¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ²PÀëtªÉ£ÀÄßvÁÛgÉ eÁ£ïgÀ¹Ì£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁvÀä UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ. eÁ£ï gÀ¹Ì£À£À vÀvÀézÁÞAvÀªÀ£ÉÆßâ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁV gÀ¹Ì£ï£À «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw©A©¸ÀĪÀAwzÀÝ “¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ” JA§ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀgÀÄ. £ÀªÀÄä zÉñÀ£ÁAiÀÄPÀgÀÄ D ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ vÀvÀéUÀ¼ÀAvÉ zÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqɸÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. PÉêÀ® ºÉÆgÀdUÀwÛ£À §UÉÎ CjvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀµÉÖà ²PÀëtªÀ®è. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉÆêÀÈwÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ UÉ®è¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥ÀæPÁ²¸À¨ÉÃPÀÄ. JA§ÄzÀ£ÀßjAiÀĨÉÃPÀÄ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À z˧ð®åªÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À°è ºÀÄzÀÄVzÀ C¥ÁgÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀĨÉÃPÀÄ. £ÁªÀÅ £ÉÊwPÀ ²PÀët, AiÉÆÃUÀ²PÀët ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀßjvÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß GzÁvÀÛUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. dUÀwÛ£À ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ²PÀëtvÀdÕgÀÄ ²PÀëtzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À«wÛzÁÝgÉ ? JA§ÄzÀ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr CAxÀ ²PÀët ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä «zÁåyðUÀ½UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä DvÀä ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁPÁëvÀÌj¹PÉÆAqÀÄ, ¥ÀgÀªÀÄ D£ÀAzÀzÀ C£ÀĨsÀÆwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÀÄRzÀ PÀëtUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ CºÀA¨sÁªÀ ¥ÀlÄÖPÉƼÀîzÉÃ, zÀÄBRzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zsÉÊAiÀÄð PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄUÀÎzÉ ¸ÀªÀÄzÀ²ðAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAvÉÆõÀzÀ PÀëtUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß §AzsÀÄ «ÄvÀægÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ zÀÄBRzÀ PÀëtUÀ¼À£ÀÄß zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ JzÀÄj¹ CªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjÃPÉëUÁV §A¢ªÉ JAzÀjvÀÄ, CªÀÅUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÉ®è®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ ²PÀët ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À£ÀÄß C¥Àj¥ÀÆtðvɬÄAzÀ ¥Àj¥ÀÆtðvÉAiÀÄqÉUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄvÁÛ£É. AiÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ°è ¸Àé®à ¨sÁUÀªÀ£ÀÆß dAUÀªÀÄPÉÌ C¦ð¸ÀĪÀÅ¢®è. DvÀ£À£ÀÄß ¸ÀIJQëvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀĸÀA¸ÀÌøvÀ£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁªÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß §Ä¢Ý ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀ ±ÉæÃAiÀĹìUÁV ºÁUÀÆ ¸ÀªÀĸÀÛ £Ár£À C¨sÀÄåzÀAiÀÄPÁÌV «¤AiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛ£É, DvÀ£ÀÄ ¤dªÁzÀ ¸ÀIJQëvÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀ ºÀÈzÀAiÀĪÀÅ ¢Ã£ÀgÀ, zÀÄBTvÀgÀ ¸À®ÄªÁV PÀgÀUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛªÀ£ÀÄß CAxÀªÀjUÁV ªÀÄÄAzÉ ZÁZÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁgÀÄ £ÉÆë¤AzÀ £ÀgÀ¼ÀĪÀªÀgÀ §UÉÎ CAvÀBPÀgÀt vÉÆÃj CªÀgÀ £ÉÆêÀÅ ¤ªÁj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ¸ÀĸÀA¸ÀÌøvÀgÀÄ. GvÀÛªÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw (¸ÀA¸ÁÌgÀ)AiÀÄ §UÉÎ MAzÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ CgÀtåzÀ°è MAzÀÄ ªÀÈPÀëzÀ gÉA¨É ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ V½ ªÀÄjUÀ¼ÀÄ PÀĽwzÀݪÀÅ C°èAiÉÄà £À¢ wÃgÀzÀ°è MAzÀÄ D±ÀæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀĪÀ NªÀð IĶ MAzÀÄ V½ ªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß D±ÀæªÀÄPÉÌ MAiÀÄÝ£ÀÄ. CzÉà CgÀtåzÀ°è ªÁ¹¸ÀĪÀ NªÀð ¨ÉÃmÉUÁgÀ CzÉà ¢£À D E£ÉÆßAzÀÄ V½ªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ MAiÀÄÝ£ÀÄ. IĶAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ MAiÀÄÝ V½ªÀÄjUÉ F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹zÀ ‘§¤ß PÀĽvÀÄPÉƽî, PÀÄrAiÀÄ®Ä vÀA¥ÁzÀ ¤ÃgÀÄ ¨ÉÃPÉ? ¹»AiÀiÁzÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽîj’ JAzÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ CwyUÀ¼ÀÄ D±ÀæªÀÄPÉÌ §AzÉÆqÀ£É D V½ªÀÄj ªÀÄÄzÁÝzÀ F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßqÀÄwÛvÀÄÛ. ¨ÉÃmÉUÁgÀ vÁ£ÀÄ MAiÀÄÝ V½ªÀÄjUÉ F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹zÀ ‘»r¬Äj, §A¢ü¹j, PÉÆ°èj’ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ C¥ÀjavÀgÀÄ D ¨ÉÃmÉUÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À §AzÉÆqÀ£É, D V½ªÀÄj F jÃw «PÁgÀ zsÀé¤AiÀÄ°è QgÀÄaPÉƼÀÄîwÛvÀÄÛ. IĶAiÀÄ D±ÀæªÀÄzÀ°èzÀÝ V½AiÀÄ £ÀqÀvÉAiÀÄÄ, ¨ÉÃmÉUÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ V½¬ÄAzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ©ü£Àß §UÉAiÀÄzÁVvÀÄÛ. EzÀPÉÌ £ÁªÀÅ ¸ÀĸÀA¸ÀÌøw J£ÀÄߪÀÅzÀÄ. EzÀĪÉà ¸ÀA¸ÁÌgÀzÀ ¥sÀ® ! PÀ£ï¥sÀÆå²AiÀÄ¸ï ºÉüÀÄvÁÛ£É. ‘«ZÁgÀ«®èzÀ PÀ°PÉ ªÀåxÀð±ÀæªÀÄ«zÀÝAvÉ. PÀ°PɬĮèzÀ «ZÁgÀ C¥ÁAiÀÄPÁj (UÀAqÁAvÀgÀPÁj)’ JµÀÄÖ CxÀð¥ÀÆtðªÁVzÉ F ªÀiÁvÀÄ. CxÉåð¸À¯ÁgÀzÉà UÀæAxÀUÀ¼À£ÉÆßÃzÀĪÀÅzÀÄ. eÁÕ£À«®èzÉ, zsÁ«ÄðPÀ «¢ü «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwAiÀiÁV DZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÉà jÃw ªÀåxÀðªÁzÀÄzÀÄ, ºÁUÉAiÉÄà zsÀªÀÄð¹zÁÝAvÀ (vÀvÀéeÁÕ£À) PÀÄjvÀÄ ¥ÁArvÀå ¥ÀÆtðªÁV ¨sÁµÀt«vÀÄÛ vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è CzÀPÉÌ vÀ¢égÀÄzÀÞªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌà C¥ÁAiÀÄPÁj EzÀÝAvÉ. Cj¸ÁÖl¯ï ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ‘£ÀªÀÄä ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ §zÀÄQUÉ ²PÀët MAzÀÄ D¨sÀgÀt«zÀÝAvÉ. £ÀªÀÄä D¥ÀvÁÌ®zÀ §zÀÄQUÉ CzÀÄ gÀPÀëPÀ«zÀÝAvÉ’ PÁgÀt ²PÀëtªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ£À AiÀıÀ¹é fêÀ£À ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. D®âmïð L£ï¹ÖÃ£ï ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ‘zsÀªÀÄð«®èzÀ «eÁÕ£À 27


Constructivist view of learning - Dr.N.N.Prahallada

In the contemporary context heavy emphasis has been placed on giving quality education to lakhs of children in our schools. Many suggestions have been offered in school education exhorting teachers to teach from constructivist view of learning replacing behaviourist approach. Also there is a paradigm shift in the basic process of education i.e. from ‘Teaching to learn’ to ‘Facilitating to know’. After rising the question of heavy curriculum load by Late Mr.R.K.Narayan in Rajya Sabha some years back, now questions have been asked like Are we justified in ‘Loading’ the child’s head with tons of information? Are we really providing the learner what he wants? This has resulted in motivating academicians to rethink about approach to teaching in schools. The National Curriculum Framework NCF-2005, has focussed its attention to constructivist learning approach to teaching from the existing behaviourist approach. According to behaviourists (Pavlov, Watson, Hull and Thorndike) learning occurred as a response to certain definite and identifiable stimuli in one’s environment. The stimulus(S) - (R) Response explanation of learning had influenced disciplines like education, linguistics and sociology. In the traditional teaching teacher used to dominate in the class by way of transmitting knowledge considering children as passive receivers. However in the constructivist classroom students are considered as active social players learning with all enthusiasm. Constructivism has now come to dominate both thought and process in education. Constructivism is defined

Reader in Education Regional Institute of Education (NCERT) Mysore-570006

as meaning-making theory that offers an explanation of the nature of knowledge and of how human beings learn. According to Richardson “Individuals create or construct their own new understandings or knowledge through the interaction of what they already know and believe and the ideas, events, and activities with which they come in contact”. Constructivism as general philosophy has a long history and major theorists such as Dewey, Montessori, Piaget and Vygotsky and Novak are constructivists at root. The basic characteristics of constructivism are Learning is an active meaning making process and not passive receptive process to solve meaningful problems; New learning always depends on learner’s previous knowledge which may some times interfere with the understanding of new information; Learning implies the reorganization of prior conceptual schemes; Learning is facilitated by social interaction and meaningful learning happens within appropriate learning tasks. The contemporary constructivists like Driver, Posner, Novak and Osborne assumed that learning is an adaptive process in which learners’ conceptual schemes are progressively reconstructed so that they are in keeping with a continually wider range of experiences and ideas. According to Vygotsky learning is social in nature. It involves interaction between the learner and teacher, and also amongst learners. During this interactive process meanings are shared and information is exchanged. The class 28


then becomes a social arena for increasing one’s knowledge. Social interaction in constructivist lesson is important because it encourages students to think about their ideas as well as compare their ideas with those of others.

ideas in students’ heads, they will and must construct their own meanings. Our attempts at communication do not result in conveying meaning but rather our expressions evoke meaning in another, different meanings for each person. Principle two states that function of cognition is adaptive and servers the organization of the experiential world, thus we do not find truth but construct viable explanations of our experiences.

Constructivism is a major rethinking about the teaching and learning process that will have a lasting impact on both curriculum and instruction. It provides new theory of learning and teaching. This theory calls for a major shift in the educational process in the following way__ From teacher centric, and stable designs to learner centric and flexible process; From teacher direction and decisions to learner autonomy; From teacher guidance and monitoring to encouraging and facilitating learning; From passive reception in learning to active participation in learning; Learning within the four walls of the classroom to learning in the wider social context; From knowledge as given and fixed to knowledge as it evolves and is created; From disciplinary focus to multidisciplinary educational focus. In constructivist learning process the following will have to be encouraged by the teachers __ observation, contextualization, cognitive apprenticeship, collaboration, interpretation, multiple interpretation and multiple manifestations.

During 1980s and 1990s researchers like Driver, Novak, Posner and Van Glaserfeld conducted a number of experiments on classroom constructivism. Empirical data from these research studies indicated that classroom interaction helps in the construction of knowledge. Constructivist approach calls for a change in the classroom culture, attitudes, beliefs and practices. Role of teacher in the constructivist classroom shifts from transmitter of knowledge to investigator and explorer of knowledge. The role of students changes from knowledge acquisition to knowledge construction. The teacher in this new classroom situation acts as a manager and organizer and helps students to design experiments, tests hypotheses compares the findings and draw conclusions. The constructivism indeed a new culture and if this is fostered students will be really benefitted and improve their independent thinking, construct their own knowledge and enjoy learning as a fruitful exercise. The constructivism is indeed a boon to entire student community and a big challenge to teacher community.

The theory of constructivism rests on two main principles. The first principle states that knowledge is not passively received, but is actively built up by the cognizing subject. Ideas and thoughts cannot be communicated in the sense that meaning is packaged into words and sent to another who unpacks the meaning from the sentences. That is, much as we would like to, we cannot put 29


¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ - QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ - C§Äݯï C°ÃªÀiï,

PÀZÉÃjUÀ½ªÉ. eÉÆvÉUÉ J¸ï.J¸ï.J CrAiÀÄ°è ¨sÁ.D.¸ÉêÉAiÀÄ M§â gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀjzÁÝgÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃjAiÀÄrAiÀÄ°è 1. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët) 2. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (¥ËæqsÀ²PÀët) 3. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ) 4. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (r.J¸ï.E.Dgï.n) 5. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (PÀ.¥Ëæ.².¥À.ªÀÄA.) 7. ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (PÀ£ÁlPÀ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀAWÀ) 8. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (EvÀgÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ) EªÀgÀÄ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ

¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ±Á¯Á²PÀët DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ ¸ÁªÀðwæÃPÀgÀtzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ gÁdåzÀ ¥Àæw UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¤gÀAvÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdåzÀ°è MlÄÖ57,520 ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 12,453 ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ½ªÉ. ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¦nDgï 25:1 DVzÀÝgÉ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À°è 32:1 DVzÉ. ±Á¯ÉUÀ¼À ¥Àj«ÃPÀëuÉUÉAzÀÄ 15jAzÀ20 ±Á¯ÉUÀ½UÉ M§âgÀAvÉ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß £ÉëĸÀ¯ÁVzÉ. gÁdåzÀ°è ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ DnðPÀ¯ï 21J £ÀAvÉ ¥Àæw ªÀÄUÀÄ«£À ²PÀëtzÀ ºÀQÌUÁV ±Àæ«Ä¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. gÁdåzÀ°è MlÄÖ 203 ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¨ÁèPÀÄUÀ½ªÉ. ¥Àæw ¨ÁèQ£À°è M§â PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæw ¨ÁèQUÉÆAzÀgÀAvÉ PÉëÃvÀæ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ«zÀÄÝ M§â PÉëÃvÀæ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ LzÀÄ d£À ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ½zÁÝgÉ. DAiÀiÁ ¨ÁèQ£À ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯Á ¥Àj«ÃPÀëuÉ EªÀgÀ ªÀÄÄRå PÀvÀðªÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. gÁdåzÀ MlÄÖ 34 f¯ÉèU¼ À ° À è 34 f¯Áè G¥À¤zÉÃð±ÀPg À ÄÀ (DqÀ½vÀ) PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÀ PÀZÉÃjAiÀÄ°è «µÀAiÀÄPÉÆ̧âgÀAvÉ «µÀAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀjgÀÄvÁÛgÉ. f¯ÁèªÀÄlÖzÀ°è J¸ï.J¸ï.J. CrAiÀÄ°è f¯Áè AiÉÆÃd£Á G¥À¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. gÁdåzÀ MlÄÖ 29 PÀAzÁAiÀÄ f¯ÉèUÀ¼À°è qÀAiÀÄmïUÀ½zÀÄÝ, qÀAiÀÄmï ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ/G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(C©üªÀÈ¢Þ)EgÀÄvÁÛgÉ. ».¸À.¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. gÁdåzÀ°è MlÄÖ 6 ¹nEUÀ½ªÉ. ¥Àæw ¹nE £À°è M§â ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀĪÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. qÀAiÀÄmï ªÀÄvÀÄÛ ¹nEUÀ¼ÀÄ rJ¸ï.E.Dgï.n C¢üãÀzÀ°ègÀÄvÀÛªÉ. 34 f¯ÉèUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ ±ÉÊPÀëtÂPÀ «¨sÁUÀ/ªÀ®AiÀÄUÀ¼Àr ºÀAaPÉAiÀiÁVªÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(UÁæA), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët, ²ªÀªÉÆUÀÎ, avÀæzÀÄUÀð, zÁªÀtUÉgÉ, PÉÆïÁgÀ, aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, ªÀÄ¢üVj ªÉÄʸÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ: ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ªÀÄAqÀå, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ, PÉÆqÀUÀÄ, ºÁ¸À£À, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ. zÀQët PÀ£ÀßqÀ, GqÀĦ UÀÄ®§UÁ𠫨sÁUÀ: UÀÄ®§UÁð, AiÀiÁzÀVj, §¼Áîj, ©ÃzÀgï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À. ¨É¼ÀUÁA «¨sÁUÀ : ¨É¼ÀUÁA, aPÉÆÌÃr, ©eÁ¥ÀÄgÀ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ, zsÁgÀªÁqÀ, ºÁªÉÃj,UÀzÀUï, GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæw «¨sÁUÀPÉÆ̧âgÀAvÉ ¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀjzÁÝgÉ. gÁdåªÀÄlÖzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj¬ÄzÉ. C®èzÉ zsÁgÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ®âUÁðUÀ¼À°è C¥ÀgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ

zsÁgÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ®âUÁð C¥ÀgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃjUÀ¼À°è vÀ¯Á M§â ¤zÉÃð±ÀPg À ÄÀ , ¸Àº¤ À zÉÃð±ÀPg À ÄÀ , G¥À¤zÉÃð±ÀPg À ÄÀ , ».¸À.¤zÉÃð±ÀPg À ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄUÀ½gÀÄvÁÛgÉ. 9. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (zsÁgÀªÁqÀ) 10 ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (UÀÄ®§UÁð) J¸ï.J¸ï.J gÁdå AiÉÆÃd£Á PÀZÉÃjAiÀÄ°è M§â ¤zÉÃð±ÀPÀjzÀÄÝ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ°è MlÄÖ 11 ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½ªÉ. J¸ï.J¸ï.J gÁdå AiÉÆÃd£Á PÀZÉÃjAiÀÄ°è ¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(DqÀ½vÀ), ¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(UÀÄtªÀÄlÖ), ¸À ºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ) »ÃUÉ MlÄÖ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½ªÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃjAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (¥ËæqsÀ ²PÀët) EªÀgÀ CrAiÀÄ°è ¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (±Á¯Á²PÀët), ¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (zÉÊ»PÀ²PÀët), G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ».¸À.¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (DqÀ½vÀ), ¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ),¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (ªÀÄ.G.AiÉÆÃ.), ¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (ªÉÄʸÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ), EªÀgÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀ £ÉÃgÀ C¢üãÀzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët) EªÀgÀ CrAiÀÄ°è G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ».¸À.¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (PÀ.¥Ëæ.².¥À.ªÀÄA.) PÀZÉÃjAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ºÀÄzÉݬÄzÀÄÝ EªÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ(¥ÀjÃPÁëªÀÄAqÀ½ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.) EªÀgÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J¸ï.PÀÄå.J.N. ¥ÀjÃPÀëqÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (EvÀgÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ) EªÀgÀÄ r.Jqï. PÁªÀĸïð, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀÄwÛvÀgÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. EzÀ£Éßà ºÀjAiÀÄĪÀ £ÀPÉëAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 30


31

ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ

ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

¹.Dgï.¦

PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

QjAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ QjAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

QjAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ


qÉ¥ÀÆån ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ¥ÀæwµÁ×£À, qÀAiÀÄmï DªÀgÀt zsÁgÀªÁqÀ - ²æà f.J¸ï.£ÁAiÀÄÌ. CzsÀåPÀëgÀÄ, qÉ¥ÀÆån ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ¥ÀæwµÁ×£À, ºÁUÀÆ ¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

¸Á.².E¯ÁSÉ, DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj, zsÁgÀªÁqÀ.

- ²æà «í.J.¨Á¼ÀV,

QjAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj, ¸Á.².E¯ÁSÉ, zsÁgÀªÁqÀ.

²PÀëPÀ ªÀÈwÛAiÀÄ WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ©vÀÛj¸ÀÄwÛgÀĪÀ zsÁgÀªÁqÀzÀ qÉ¥ÀÆån ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ¥ÀæwµÁ×£À ºÁUÀÆ qÁ:JZï. J¥sï PÀnÖêÀĤ ¥ËæqsÀ²PÀët ¥ÀæwµÁ×£À. QvÀÆÛgÀÄ (ªÀÄÄA¨ÉÊ) EªÉgÀqÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ ±ÀPÀ¥ÀÄgÀĵÀ qÉ: ZÀ£Àߧ¸À¥Àà£ÀªÀgÀ ¥ÀÄtå¸ÀägÀuÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ (4-1-1981) ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ²PÀëtzÀ UÀÄtªÀÄlÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁVAiÉÄà ¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ. ²PÀëtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ PÀ£À¹£ÉÆA¢UÉ EAf¤AiÀÄgï DVzÀÝ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà£ÀªÀgÀÄ ²PÀëPÀgÀ ²PÀëPÀgÁzÀgÀÄ(1856). ‘£ÁªÀÄð¯ï ¸ÀÆÌ¯ï’ JA§ ºÉ¸Àj¤AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆArzÀÝ ¸ÀA¸ÉÜ FUÀ f¯Áè ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ JA§ ºÉ¸Àj£À°è £ÀqÉzÀÄ §AzÀÄ FUÀ 150 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÁxÀðPÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr d£ÀªÀiÁ£À¸ÀzÀ°è vÀ£ÀßzÉà DzÀ bÁ¥À£ÀÄß ªÀÄÆr¹zÉ.

¥ÁægÀA©ü¹ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÉ ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÀ¥ÁoÀUÀ½UÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ ¥ÀoÀå¥ÉÆõÀPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ. 3. PÁAiÀÄð¤gÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëPÀgÀÄ, ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀët vÀdÕgÀ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ. 4. ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ, ²PÀët «¸ÀÛgÀuÁ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀ PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½AzÀ ¹zÀÞªÁzÀ ±Á¯ÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ CªÀgÀ M¦àUÉAiÉÆA¢UÉ CªÀ±ÀåªÉ£À¹zÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥ÀÄ£À: ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 5. ²PÀëPÀªÀÈwÛ ¥ÉÆõÀuÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ QæÃqÁPÀÆlUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

zsÁgÀªÁqÀzÀ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÉ. ZÀ£Àߧ¸À¥Àà£ÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥Àæ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ ‘¦vÁªÀĺÀ’ gɤ¹zÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀvÀézÀ PÀºÀ¼ÉAiÉÆA¢UÉ PÀ£ÁðlPÀvÀézÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀ£Àߧ¸À¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀĪÁV F ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄÆr¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¢Ã¥ÀªÁzÀgÀÄ.

6. ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 7. ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀ ²PÀëPÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. UÁæ«ÄÃt ªÀ®AiÀÄzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ºÁUÀÆ UÁæªÀiÁ©üªÀÈ¢Ý ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

1981 gÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆAqÀ qÉ¥ÀÆån ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ qÀAiÀÄmï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CAUÀªÁV ¸ÀévÀAvÀæªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÉ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ºÁUÀÆ ¥Àæ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ G£ÀßwAiÉÄà F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀ. F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ EvÀgÀ GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉ.

8 ²PÀëPÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

¥ÀæPÁ±À£ÀPÉÌ

¸ÀºÁAiÀÄ

9. PÀ¯Á«zÀ ²PÀëPÀjUÉ GvÉÛÃd£ÀPÉÆlÄÖ CªÀgÀ PÀ¯Á ¸ÀAªÀzsÀð£ÉUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 10.«²µÀÖ ¸ÉÃªÉ UËgÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ.

1. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß JvÀÛj¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸ÀÄ ªÀÅzÀÄ. 2. qÉ: ZÀ£Àߧ¸À¥Àà UÀæAxÀªÀiÁ¯ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß

±ÉÊPÀëtÂPÀ

¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ

GvÀÛªÀÄ

²PÀëPÀgÀ£ÀÄß

11. ²PÀëtzÀ ¸ÁªÀðwæÃPÀgÀt ºÁUÀÆ ²PÀëtzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ 32


¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ (¥ÀgÀ¸ÀܼÀ¢AzÀ §gÀĪÀ £ÁªÀÄPÀgÀtUÉÆAqÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) ¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ªÀÄvÀÄÛ ¢£À¨sÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CªÀPÁ±À«®è. ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ WÀl£É ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À°è ¤¢üðµÀÖ ¥Àr¹zÀ E¤ßvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ°è C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ jÃwUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

EvÀgÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ F PÀÄjvÀÄ zÉñÀ«zÉñÀUÀ¼À ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛUÀ¼À £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 12. ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀ CºÀð «zÁåyðUÀ½UÉ ²µÀåªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 13. ²PÀëPÀjUÉ/ ²PÀëPÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ «±ÉõÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

¥Àæ¸ÀPÀÛ ªÀµÀðzÀ°è ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 29 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀÄÄzÀÝvÀ oÉêÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ CzÀjAzÀ §gÀĪÀ §rØAiÀÄ ºÀtzÀ°è ²PÀëPÀ ¸ÁzsÀ£Á ¸ÀägÀuÉ, ²PÀët G¥À£Áå¸À, zÀwÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ºÁUÀÆ ªÁZÀ£Á®AiÀÄUÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ½¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß dgÀÄV¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ fêÀ£À ²PÀët ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉUÉ gÀÆ 5000/UÀ¼À zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÁåzsÁjvÀ ªÀÄPÀ̼À £ÁlPÉÆÃvÀìªÀUÀ¼À£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ, UÀzÀUÀ ºÁUÀÆ ºÁªÉÃj f¯ÉèUÀ¼À ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ dgÀÄV¸ÀÄvÀÛ §A¢zÉ.

14. ²PÀëPÀ ªÁZÀ£Á®AiÀÄ, ²PÀëPÀ «ºÁgÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ aQvÁì®AiÀÄUÀ½UÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 15. gÉÆÃUÀ gÀÄf£À D¥ÀvÀÄÛ «¥ÀvÀÄÛUÀ¼À°ègÀĪÀ ²PÀëPÀjUÉ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé:¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÁÛgÉ. ªÀĺÁ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ gÀÆ. 50,000/QÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ zÉÃtÂUÉ PÉÆlÖªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ zÉÃtÂUÉ ¤ÃqÀĪÀªÀgÀÄ.

²PÀëPÀgÀ°è ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ ¨É¼É¸À®Ä ¥ÀoÁåzsÁjvÀ £ÁlPÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉªÀiÁr PÀ¤µÀ× LzÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÀ½¹zÀgÉ DAiÉÄÌUÉÆAqÀ PÀÈwUÀ¼À ¯ÉÃRPÀjUÉ §ºÀĪÀiÁ£À PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¥ÉÆõÀPÀgÀÄ gÀÆ. 20,000/- QÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ zÉÃtÂUÉ PÉÆlÖªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ zÉÃtÂUÉ ¤ÃqÀĪÀªÀgÀÄ. zÁ¤UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ zÀwÛ zÁ¤UÀ¼ÀÄ gÀÆ. 20,000/- ¢AzÀ gÀÆ.99,999/- QÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ zÉÃtÂUÉ PÉÆlÖªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ zÉÃtÂUÉ ¤ÃqÀĪÀªÀgÀÄ.

¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà PÉêÀ® zÁ¤UÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÀtzÀ §rØAiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45 zÀwÛ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæUÀ¼À£ÀÄß 22 ±Á¯Á ªÁZÀ£Á®AiÀÄUÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ½¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß C®èzÉà 25 zÀwÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ PÉÆqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆAqÀÄ ²PÀët ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ PÁAiÀÄðzÀ°è QAavÀ C½®Ä ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß F ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÉ.

DfêÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥ÀæwµÁ×£ÀPÉÌ gÀÆ. 500/- ªÀAwUÉ PÉÆlÖªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ zÉÃtÂUÉ ¤ÃqÀĪÀªÀgÀÄ. UËgÀªÁ¤évÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ²PÀët ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët ªÀÄlÖ JvÀÛj¸ÀĪÀ ªÉʲµÀ×öå¥ÀÆtð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ «±ÉõÀ DªÀÄAwævÀgÀÄ «±Àé¸ÀÜ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ²¥sÁgÀ¹ì£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉAiÀÄ CAVÃPÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ UËgÀªÁ¤évÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁUÀĪÀgÀÄ. ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ fëvÀgÁVgÀĪÀ DUÀ¨ÁgÀzÀÄ.

²PÀëPÀ ¸ÁzsÀ£Á ¸ÀägÀuÉ, zÀwÛ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ:-

CfêÀ, UËgÀªÁ¤évÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉå 99 QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ

zÀwÛ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ PÁAiÀÄðªÁå¦Û ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëÀt ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀ vÀgÀ¨ÉÃw vÀgÀ¨ÉÃw UÀÄtªÀÄlÖzÀ ºÉZÀѼÀPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁVzÉ. zÀwÛ zÁ¤UÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ²PÀëPÀ «zÁåyðUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹ ±ÉÊPÀëtÂPÀ UÀÄtªÀÄlÖ ºÉZÀѼÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ°è ¥ÀæwµÁ×£À ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛzÉ JAzÀÄ w½¸À®Ä ºÉªÉÄäAiÉĤ¸ÀÄwÛzÉ.

¥ÀæwµÁ×£ÀPÉÌ F PɼÀV£ÀAvÉ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ½gÀÄvÁÛgÉ:1) CzsÀåPÀëgÀÄ, 2) PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÀÄ, 3) UËgÀªÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ 4) PÉÆñÁ¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð, 5) ¸ÀºÀPÁAiÀÄðzÀ²ð, 6) DAvÀjPÀ ¯ÉPÀÌ vÀ¥Á¹UÀgÀÄ. ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ªÀÄÄRåªÁV ²PÀët ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ¸À¨sÉUÀ½UÉ §gÀĪÀ

-:¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ £ÀqɸÀÄvÀÛ §A¢gÀĪÀ 33


±ÀPÀÄAvÀ¯Á © CAUÀr zÀwÛ, ²æà ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ªÀiÁ¼ÀV zÀwÛ, ²æà ¹.eÉ.ºÉÆ£ÉÆߥÀà£ÀªÀgÀ zÀwÛ.

zÀwÛ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ:* ºÀ.UÀ.eÉÆò zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* ²æà ªÀiÁ®vÉñÀ ªÀiÁ¼ÀV zÀwÛ

* ²æêÀÄw ¨sÁVÃgÀy¨Á¬Ä ¥ÀÄgÁtÂPÀ zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* Dgï.J£ï.PÀgÀr zÀwÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ

* ¥ÉÆæ ¹.J¸ï. ¨É£ÀÆßgÀ zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* ±ÀA. «Ã.©½CAUÀr zÀwÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ

* JA.f.ºÀAzÁæ¼À zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* C¤® J¸ï. ¨sÁ«PÀnÖ

* «í.f.PÀªÀiÁägÀ zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* ZÀ£ÀߪÀÄä UËqÀ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî

* CdÓ¥Àà PÉ J¯ÉÃzÀºÀ½î zÀwÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

* C£ÀAvÀ GgÀÄ¥sï ¥Àæ¸À£Àß ¦. eÉÆò

* JA.JZï. £ÁAiÀÄPÀ zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* ²æà AiÀÄÄ.JA D¤UÉÆüÀ zÀwÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ

* «í.¦.§¹Û zÀwÛ G¥À£Áå¸À * n.JA.ºÉUÀqÉ zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* r.J¸ï.ZËUÀ¯É zÀwÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ

* «ÃgÀAiÉÆÃzsÀ ¸ÀägÀuÉ ±ÀgÀt¥Àà «ÃgÀ¥Àà ºÉƸÀ½î zÀwÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

* ¥ÀÆdå ²æà ªÀĺÀzÉêÀ¸Áé«Ä zÀwÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ * ²æà PÉ.«.CªÀÄgÀ±ÉnÖ

* ²æñÉÊ®¥Àà AiÀıÀªÀAvÀ¥Àà ²Ã®ªÀAvÀ zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* ²æêÀÄw J¸ï.GµÁ zÀwÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ

* ±ÁªÀÄgÁªÀ £ÀgÀ¸ÉÆÃ¥ÀAvÀ PÀÄ®PÀtÂð zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* ²æà «.JªÀiï.CªÀÄgÀ±ÉnÖ

* ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä J¸ï.¥Ánî zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* ²æà ¥À.¸À.»gÉêÀÄoÀ zÀwÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ

* ¥ÉÆæ. J¸ï.Dgï. gÉÆûqÉÃPÀgÀ zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* ²æêÀÄw vÀļÀ¸ÀªÀé vÀļÀd¥Àà ¥ÀªÁgÀ zÀwÛ

* UÀÄ.¥sÀ.ºÀ¼ÀPÀnÖ zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* ¥ÁgÁ §¹Û, r.Dgï.PÀt§gÀV zÀwÛ

* qÁ. ¸ÀzÁ£ÀAzÀ £ÁAiÀÄPÀ zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* ²æà ¹ ºÀ£ÀĪÉÄÃUËqÀ zÀwÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ

* ²æà PÉ.f.zÉêÀgÀªÀĤ zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* ²æêÀÄw C£ÀߥÀÆtð ¹zÀÝ¥Àà zÉøÁ¬Ä

* ²æêÀÄw EAzÀĪÀÄw PÀȵÀÚgÁªÀ SÁ£À¥ÀÄgÀPÀgÀ zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* °A. ±ÀAPÀgÀUËqÀ zÁåªÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî zÀwÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ

* CtÚ¥Àà ªÀÄnÖÃPÀ°è zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* ²æêÀÄw ±ÀAPÀæªÀÄä PÀ¼ÀPÀ¥Àà UÀAUÀtÚªÀgÀ zÀwÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ

* azÀA§gÀ ¢ÃQëÃvÀ zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* ¥ÉÆæ. «.r ¥Ánî zÀwÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ

* JA.r. UÉÆÃUÉÃj zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* ²æÃ. «.f.PÀªÀiÁägÀ zÀwÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ

* ±ÀgÀt¥Àà «ÃgÀ¥Àà ºÉƸÀ½î zÀwÛ G¥À£Áå¸À

* ©.JA.²Awæ zÀwÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ

* ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÄÄ. PÀªÀÄzÁ¼À zÀwÛ G¥À£Áå¸À

qÉ¥ÀÆån ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ±Á¯Á ªÁZÀ£Á®AiÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½:- EzÀgÀ CAUÀªÁV ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÁªÀÄPÀ̼À°è NzÀĪÀ C©ügÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV zÁ¤UÀ½AzÀ gÀÆ. 10,000/- ºÁUÀÆ ªÉÄîàlÄÖ zÀwÛ ¤¢ü ¥ÀqÉzÀÄ zÁ¤UÀ¼ÀÄ ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 22 ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ.

* ²æà gÁ.§.¥Ánî zÀwÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ

* J¸ï.¦.¥Ánî zÀwÛ G¥À£Áå¸À * qÁ: ©.¹. dªÀ½ zÀwÛ G¥À£Áå¸À * ZÀ£Àߧ¸À¥Àà PÀ®PÉÆÃn zÀwÛ G¥À£Áå¸À * ¥ÉÆæ. J£ï.Dgï. »gÉêÀÄoÀ zÀwÛ G¥À£Áå¸À * ©.JA.²Awæ zÀwÛ G¥À£Áå¸À * ²PÀët »vÀ ¤¢ü zÀwÛUÀ¼ÀÄ (²æêÀÄw ±ÁAvÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ²æà ²ªÀ±ÀAPÀgÀ »gÉêÀÄoÀ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ)

qÉ¥ÀÆån ZÉ£Àߧ¸À¥Àà£ÀªÀgÀ d£À䢣ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀÄtå¸ÀägÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw ªÀµÀð ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ CxÀð¥ÀÆtðªÁV DZÀj¸ÀÄvÁÛ §A¢zÉ.

* ªÀÄPÀ̼À £ÁlPÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ:ºÀÄZÀÑ¥Àà ¨Á®¥Àà ¨ÁåºÀnÖ zÀwÛ, ²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÁ ZÀ. ¨É£ÀÆßgÀ zÀwÛ, ²æêÀÄw

ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è F ¥ÀæwµÁ×£À¢AzÀ E£ÀßµÀÄÖ ºÉaÑ£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆAqÀÄ «¨sÁUÀzÀ J®è f¯ÉèUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ UÀÄtªÀÄlÖ ¥ÀæUÀwUÁV ±Àæ«Ä¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 34


qÁ : JZï.J¥sï. PÀnÖêÀĤ ¥ËæqsÀ²PÀët ¥ÀæwµÁ×£À, DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃj, ¸Á.².E¯ÁSÉ, zsÁgÀªÁqÀ. - JA.JZï µÀjÃ¥sï, ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ ‘²PÀët ¸ÀA¥ÀzÀ’ qÁ: JZï.J¥sï. PÀnÖêÀĤ ¥ËæqsÀ²PÀët ¥ÀæwµÁ×£À ºÁUÀÆ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃj, ¸Á.².E¯ÁSÉ, zsÁgÀªÁqÀ.

EwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è PÀ£ÁðlPÀzÀ J®è f¯ÉèUÀ¼À°è ºÉƸÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è MªÉÄä¯Éà ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. CzÀ£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹ ¥ËæqsÀ²PÀëtzÀ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ºÉZÀѼÀPÁÌV qÉ¥ÀÆån ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¥ËæqsÀ²PÀët ¥ÀæwµÁ×£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃPÉA§ D±ÀAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀ PÉ®ªÀÅ C¢üPÁjUÀ¼À°è ªÀÄÆrvÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ ¸À«Ää¼ÀvÀUÉÆAqÀÄ ²PÀëtzÀ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞUÁV PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀĪÀ CUÀvÀåªÀ£ÀÄß CA¢£À DAiÀÄÄPÀÛgÁzÀ ²æà PÉ.J¸ï.¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¨sÁ.D.¸Éà EªÀgÉzÀÄgÀÄ ªÀÄAr¹zÁUÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ CzÀ£ÉÆߦàPÉÆAqÀÄ zsÁgÀªÁqÀ «¨sÁUÀzÀ J®è ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹ C¢üPÁjUÀ¼É®ègÀ M¦àUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ºÀÄnÖUÉ PÁgÀtgÁzÀgÀÄ. ªÀiÁ£Àå ²PÀët ¸ÀaªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ F «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컹zÀgÀÄ. EzÀjAzÁV ¥ËæqsÀ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è UÀt¤ÃAiÀÄ PÁAiÀÄð ªÀiÁrzÀ qÁ. JZï.J¥sï. PÀnÖêÀĤ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ËæqsÀ²PÀët ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ gÀZÀ£ÉUÉ ¸ÀPÁðj DzÉñÀªÀÇ D¬ÄvÀÄ. ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À PÁ¬ÄzÉ 1960 gÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢:2-12-2007 gÀAzÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ(£ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå:5343 zsÁgÀªÁqÀ 2007-08) ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ «zÀÄåPÀÛªÁV 19-2-2008 gÀAzÀÄ GzÁÏl£ÉUÉÆArvÀÄ. F 02 ªÀµÀðUÀ¼À°è ¥ÀæwµÁ×£À CA¨ÉUÁ®¤ßlÄÖ ¥ÀÄlÖ ºÉeÉÓUÀ¼À £ÀrUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÉ.

§rØAiÀÄ°è ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÀAWÀn¸ÀĪÀ C¥ÉÃPÉë ºÉÆA¢zÉ. 1975 gÀ°è PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ UËgÀªÀ qÁPÀÖgÉÃl ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÉêÉUÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ PÀnÖêÀĤAiÀĪÀgÀÄ(1887-1976) ¥Àæw¶×vÀ PÉ.J¯ï.E ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸À¥ÀÛ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ ±ÀgÀt ²PÀëgÀ¯ÉÆè§âgÀÄ. ¨É¼ÀUÁ«, zsÁgÀªÁqÀ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃl, ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ ºÀħâ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄUÀ¼À®èzÉ ¸ÀA², ²gÀºÀnÖ, ¨É¼ÀînÖ, AiÀļÀªÀwÛ, £ÉUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ¨É¼É¹zÀªÀgÀÄ. DV£À PÁ®zÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀݪÀgÀÄ. ±Á¯Á ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀ vÀgÀ¨ÉÃw gÀAUÀzÀ°è UÀÄuÁvÀäPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÁV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀÄ, ¥Á®PÀgÀÄ, ²PÀëuÁ©üªÀiÁ¤UÀ¼À zÉÃtÂUÉ ºÀt¢AzÀ ²PÀët gÀAUÀzÀ°è zsÁgÀªÁqÀ «¨sÁUÀzÀ J®è ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ºÉaÑ£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ C©ü¯ÁµÉ¬ÄAzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ C£À£ÀåªÁzÀ ªÀiÁzÀjAiÉÆAzÀ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ ²PÀët «¨sÁUÀ¢AzÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¤ÃrzÀAvÁVzÉ. ²PÀët ¸ÉêÉUÉAzÀÄ vÀªÀÄä fêÀ£ÀªÀ£Éßà ªÀÄÄr¥ÁVlÖ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà£ÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖêÀĤ UÀÄgÀÄUÀ¼À vÁåUÀ, ¸ÉêÉ, ¸ÀÀ£ÀßqÀÀvÉ, ¥ÁArvÀå, ¸ÀAWÀl£Á ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ ²PÀëPÀ d£ÁAUÀPÉÌ ¥ÉæÃgÀPÀªÁVªÉ. ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ D±ÀAiÀÄ¢AzÀ(¦.¦.¦.¦) ¸ÉêÁ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄvÀÛ°gÀĪÀ zsÁgÀªÁqÀzÀ F ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ DAiÀiÁ ¸À¤ßªÉñÀUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ ²PÀët ¸ÉêÁPÁAiÀÄð ¸ÀàA¢¸À° JA§ ¤jÃPÉë £ÀªÀÄäzÁVzÉ. ¸ÉêÁ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÀjtÂvÀ ²PÀëPÀgÀÆ F ¸ÀAWÀluÉUÀ¼À°è ¥Á®ÄUÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À«zÉ. »ÃUÁV «¨sÁUÀzÀ ««zsÉqÉUÀ¼À°è ¸ÉêÁPÁAQë ²PÀëPÀgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÀÄÑwÛzÉ. EzÀjAzÁV CUÀvÀåªÁzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ F ¸ÀAWÀl£ÉUÀ½UÉ ºÀjzÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. EAvÀºÀ ªÀiÁzÀjAiÉÆAzÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ°è ±Àæ«Ä¹zÀ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ²PÀëuÁ©üªÀiÁ¤UÀ¼À PÁAiÀÄð ªÉÄZÀÄѪÀAvÀºÀzÁVzÉ. ¸ÀܽÃAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ G¥ÀPÀÈvÀgÁVgÀĪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÀvÉ

zsÁgÀªÁqÀzÀ ¥Àæw¶×vÀ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ªÀÈwÛAiÀÄ ªÀÄÆ® ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ qÉ:ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ¥ÀæwµÁ×£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è 2008 gÀ°è ¸ÁܦvÀUÉÆAqÀ qÁ: JZï.J¥sï.PÀnÖêÀĤ ¥ËæqsÀ²PÀët ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ C¥ÀgÀ DAiÀÄÄPÁÛ®AiÀÄ zsÁgÀªÁqÀ F PÀbÉÃjUÉ ¸ÀA®UÀߪÁVgÀĪÀ ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÉ. 2010 gÀ°è ‘²PÀët ¸ÀA¥ÀzÀ’ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖêÀĤ ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ²PÀëPÀ/²PÀëQAiÀÄjUÁV ºÉÆgÀvÀA¢zÉ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀ ªÀÈAzÀzÀ°è NzÀĪÀ ºÀªÁå¸À, ¸ÀéAiÀÄA PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀ ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÁZÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ AiÉÆÃd£É, CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ PÁtÂPÉ, ±Á¯ÁzÀvÀÄÛ AiÉÆÃd£É, «µÀAiÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼À ¸ÀAWÀl£É, ¸Á»vÀå gÀZÀ£É ªÀÄÄAvÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß zÁ¤UÀ¼À zÉÃtÂUÉAiÀÄ ºÀtzÀ 35


UÀtgÁdå-

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²æà qÁ. PÀgÀPÀtÚªÀgÀ PÀÄlÄA§ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ UÉÆÃPÁPÀ, PÀ£Àð¯ï dAiÀÄ°AUÀ »gÉêÀÄoÀ ¹PÀAzÀgÁ¨ÁzÀ ¥ÀjªÁgÀzÀªÀgÀÄ F AiÉÆÃd£ÉUÉ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃrzÁÝgÉ.

1.¥ÀĸÀÛPÀ ªÁZÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ AiÉÆÃd£É: zÁ¤UÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ 10,000/- gÀÆ. ªÁ¶ðPÀ §rØAiÀÄ°è zÁ¤UÀ¼ÀÄ ¸ÀÆa¹zÀ HgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 6£Éà ªÀUÀðzÀ°è NzÀÄwÛgÀĪÀ DAiÀÄÝ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ UÀtÂvÀ, «eÁÕ£À, ¨sÁµÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ C¨sÁå¸À, ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À EvÁå¢ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è eÁÕ£À ºÉaѸÀĪÀ, ¸ÀéPÀ°PÉUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀoÀ嫵ÀAiÀÄPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀ, ¥ÉÆõÀPÀ J¤¸À§ºÀÄzÁzÀ F ªÀÄÄA¢£À 11 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß GavÀªÁV ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ« ªÀÄPÀ̽UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

4. ªÀÄPÀ̼À zÀvÀÄÛ AiÉÆÃd£É:¥À.¸À.»gÉêÀÄoÀ ¥ÀjªÁgÀzÀ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀt§gÀV ±Á¯ÉAiÀÄ°è F AiÉÆÃd£É eÁjUÉÆArzÉ. ²æêÀÄw ¸ÀIJïÁvÁ¬Ä »gÉêÀÄoÀ CªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §¼ÁîjAiÀÄ NªÀð ¨Á°PÉAiÀÄ «zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. zsÁgÀªÁqÀ vÁ®ÆQ£À «ÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¥ÀÆgÉʸÀĪÀAvÁzÀgÉ ¯ÉÆÃPÀgÁdå.

CzÉÆAzÀÄ

¤dªÁzÀ

ºÀ«ÄäPÉÆAqÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ

5. «µÀAiÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼À ¸ÀAWÀl£É:- ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¨ÉÆâü¸À¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À°è «µÀAiÀĪÁgÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼À ¸ÀAWÀl£ÉUÉ ¨ÉA§® ¤Ãr f¯ÁèªÀÄlÖzÀ°è f¯Áè ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜÀUÀ¼À°è(qÀAiÀÄmï) «µÀAiÀĪÁgÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À PÁAiÀÄð¥ÀqÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£É EzÉ. F §UÉÎ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£Á ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ. f¯ÁèªÁgÀÄ C£ÀĸÀgÀuÁ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß vÀj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. ²æà «í.J.¨Á¼ÀV QjAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃj, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ F PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÁÝgÉ.

¤ÃrzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ: 1.»jAiÀÄgÀ QgÀÄUÀvÉUÀ¼ÀÄ, 2) ¯Á® §ºÁzÀÆÝgÀ ±Á¹Ûç, 3)qÁ.¸ÀªÀð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï 4)²æäªÁ¸À gÁªÀiÁ£ÀÄd£ï 5) £ÉÃvÁf ¸ÀĨsÁ¸ÀZÀAzÀæ ¨ÉÆøï 6)101 eÁtÄßrUÀ¼ÀÄ, 7)¸Á»vÀå ®°vÀ PÀ¯É, ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À Qéeï 8) «eÁÕ£À Qéeï 9)£ÁqÀVÃvÉUÀ¼ÀÄ, zÉñÀ¨sÀQÛ VÃvÉUÀ¼ÀÄ 10) ¸ÀªÀÄUÀæ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ ªÁåPÀgÀt 11) dªÀiï(qÉʪÀÄAqÀ rPÀë£Àj) EzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ «vÀgÀuÉ DVzÀÝjAzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀ¯ÁVzÉ.(¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ« «zÁåyðUÀ¼ÀÄ 26, ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ 13 ¥Àæw ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ« «zÁåyð ¥ÀqÉzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄÄR ¨É¯É ¥Àæw 431/-gÀÆ) PÉ®ªÀÅ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ N¢ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ w½¹zÁÝgÉ. zÁ¤UÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ PÀÈvÀdÕvÉ ¸ÀÆa¹ ¥ÀvÀæ §gÉ¢zÁÝgÉ. EzÉà ªÀÄPÀ̽UÉ 7 £Éà ªÀUÀðPÉÌ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß dįÉÊ, DUÀ¸ïÖ 2010 wAUÀ¼À°è «vÀj¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£É EzÉ.

6. ¸Á»vÀå gÀZÀ£É:- DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ½UÉ vÀªÀÄä PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ªÀÄÄ£ÀßqɸÀ®Ä, ¸ÀAWÀn¸À®Ä, CªÀgÀ CAvÀ:±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §®¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DvÀ䫱ÉèõÀuÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä, G¥ÀAiÀÄÄPÀ۪ɤ¸ÀĪÀ DqÀ½vÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À JA§ ¥ÀĸÀÛPÀ, ¸ÀA¥ÁzÀ£Á ºÀAvÀzÀ°èzÉ. ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ zÁ¤ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æà J.gÁeÉñÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ, ¸Á.².E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°èzÀÄÝ ¤ªÀÈvÀÛgÁV PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð(2009) ¤zsÀ£À ºÉÆA¢zÀ vÀªÀÄä vÀAzÉ ªÁAiÀiï. Dgï.CZÀÄåvÀgÁªï CªÀgÀ ¸ÀägÀuÁxÀð ¥ÀæwµÁ×£ÀPÉÌ ¥ÀæwªÀµÀðªÀÇ zÉÃtÂUÉ ¤ÃqÀ§AiÀĹzÁÝgÉ. 2009-10 gÀ°è F PÀÄjvÀÄ 80,000/ (JA§vÀÄÛ ¸Á«gÀ)gÀÆ. gÁeÉñÀ zÉÃtÂUÉ ¤ÃrzÁÝgÉ. CZÀÄåvÀ ¤¢ü JA§ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ°è ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ F zÉÃtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀÄÝ, ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀl£É, ±Á¯Á zÀvÀÄÛ AiÉÆÃd£É, ²PÀët ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAWÀl£É ªÀÄÄAvÁzÀ «zsÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ F ºÀtzÀ «¤AiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

2. CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ PÁtÂPÉ:- zÁ¤UÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÉÃtÂUÉAiÀÄ §rØ ºÀtzÀ°è ZÀ£ÁßV NzÀĪÀ ºÉZÀÄÑ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹zÀ GvÀÛªÀÄ UÉæÃqï ¥ÀqÉzÀ D¸ÀQ,Û ¥Àjtw vÉÆÃj¹zÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. dªÀÄRAr, ¸Á®ºÀ½î, PÀt§gÀV, ¸Á¹éºÀ½î, ªÀÄ£ÀUÀÄAr, ªÀÄÄAvÁzÀ Hj£À ±Á¯ÉUÀ¼À°è F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß zÁ¤UÀ¼À ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁVzÉ. 3. ±Á¯Á zÀvÀÄÛ AiÉÆÃd£É:- PÀt§gÀV, ªÀÄ£ÀUÀÄAr ±Á¯ÉUÀ¼À°è F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀUÉÆArzÀÄÝ 2010 gÀ°è ¨ÁåºÀnÖ, ªÉÆÃmɨɣÀÆßgÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß zÁ¤UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ C¼ÀªÀr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. qÁ. GªÀiÁ PÀ¼À¸ÀÆgÀªÀÄoÀ AiÀÄÄ.J.E zÀĨÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ²æà gÁeÉñÀ J,

zsÁgÀªÁqÀ vÁ®ÆQ£À ªÀÄ£ÀUÀÄAr ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄtªÀÄlÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV zÀvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ 2009-10 gÀ°è 10 £Éà ªÀUÀðzÀ°è NzÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄPÀ̽UÉ CZÀÄåvÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ «±ÉõÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 36


10. ªÀÄPÀ̼À £ÁlPÉÆÃvÀìªÀ:zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀĪÀAvÉ 8, 9, 10£Éà ªÀUÀðzÀ «zÁåyðUÀ½UÁV ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ªÀUÀðªÁgÀÄ £ÁlPÉÆÃvÀìªÀUÀ¼À£ÀÄß PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀzÀ gÀAUÁ¸ÀPÀÛgÀÄ, £ÁlåªÀÄA¢gÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁ¤UÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ 2010-2011£Éà D¯ÉÆÃZÀ£É EzÀÄÝ F §UÉUÉ aAvÀ£É £ÀqÉ¢zÉ.

UÀAqÀĪÀÄPÀ̼À ¸ÀPÁðj mÉæöʤAUÀ PÁ¯ÉÃeï(qÀAiÀÄmï) zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀÀA¸ÉÜAiÀÄ 150£Éà ºÀÄlÄÖºÀ§âzÀ £É£À¦£À°è ¸ÀAWÀn¸À¯ÁzÀ r.Er ¥Àæ²PÀët ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÁVAiÀÄÆ EzÉà ¤¢ü¬ÄAzÀ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À ¸ÀéAiÀÄA ªÀVÃðPÀgÀt ¸Á»vÀå gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. 7.¤AiÀÄvÀPÁ°PÀ ²PÀët ¸ÀA¥ÀzÀ ¥ÀwæPÉ:- «¨sÁUÀzÀ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ²PÀëPÀjUÁVAiÉÄà JAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ ²PÀëPÀ ªÀÈwÛ ¥ÉÆõÀPÀ ¥ÀwæPÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è EgÀ°®è. fêÀ£À ²PÀët ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è EAvÀºÀ ¥ÀwæPÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À®Ä DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ¸Á.².E¯ÁSÉ EªÀjUÉ ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÉ. f¯Áè ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜÀ(qÀAiÀÄl) zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁVzÀÄÝ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ªÀiÁ£Àå DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ UËgÀªÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁVzÁÝgÉ. ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÁVgÀĪÀ ¸Á.².E¯ÁSÉAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ²PÀët «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸À®ºÉUÁgÀgÁVzÁÝgÉ. F §UÉÎ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ ²PÀët ¸ÀA¥ÀzÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ ¸ÀA¥ÀzÀ ¸ÀAPÀÄ®zÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ DzÉñÀªÀÇ ºÉÆgÀ§A¢zÉ. F vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÀAaPÉ ªÀiÁZÀð 2010 gÀ°è ºÉÆgÀ§A¢zÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è zsÁgÀªÁqÀzÀ DAiÀÄÄPÁÛ®AiÀĪÀÅ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ MAzÀÄ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß E¢ÃUÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ 2-4-2010 gÀAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ DUÀ«Ä¹zÀ ªÀiÁ£Àå ²PÀët ¸ÀaªÀgÁzÀ ²æà «±ÉéñÀégÀ ºÉUÀqÉ PÁUÉÃj EªÀgÀÄ EzÉÆAzÀÄ ¸ÀÄÛvÀå ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ JAzÀÄ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß DrzÁÝgÉ.

11. ²PÀët ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼ÀÄ:- «¨sÁUÀªÀÄlÖzÀ ¥Àæ²PÀët ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀAqÀĪÀÄPÀ̼À ¸ÀPÁðj mÉæäAUÀ PÁ¯ÉÃf£À 150 £Éà ºÀÄlÄÖºÀ§âzÀ £É£À¦£À°è ¸ÀAWÀn¹zÁUÀ PÀnÖêÀĤ ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ QæAiÀiÁvÀäPÀªÁV ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼À°è vÀ£ÀߣÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆArvÀÄÛ. EAvÀºÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À®èzÉ ²PÀët ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß K¥Àðr¹ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀoÀå, ¥ÀoÀå¥ÀÆgÀPÀ, ¥ÀoÀå¥ÉÆõÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët ±Á¸ÀÛç ¸Á»vÀå(r.Er, ©.Er, JA.Er ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É PÉëÃvÀæUÀ¼À°è) «¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ°è DUÀ¨ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À §UÉUÉ aAvÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄÆ EzÉ. F ¢¸ÉAiÀÄ°è D¸ÀPÀÛgÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£Á PÁAiÀÄð £ÀqÉ¢zÉ. 12. PÀªÀÄälUÀ¼À ¸ÀAWÀl£É:- ºÀ¢ªÀAiÀĹì£À°è ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆgÉzÀ AiÀÄĪÀPÀjUÁV(16-19 ªÀAiÀĸÀÄì) ªÀÄvÀÄÛ r.Er CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ½UÁV ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£À PÀªÀÄälUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£É EzÉ. F gÀAUÀzÀ°è ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ PÉ.f.zÉêÀgÀªÀĤ, J J£ï £ÁUÀgÀºÀ½î, §¸ÀªÀgÁd ¨ÉlUÉÃj, ²ªÀ±ÀAPÀgÀ »gÉêÀÄoÀ EªÀgÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼À ²©gÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÁÝgÉ. 13. ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ:- PÀ£ÁðlPÀzÀ ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAWÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀAWÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, CT® PÀ£ÁðlPÀ PÀ£ÀßqÀ PÉÃAzÀæ QæAiÀiÁ ¸À«Äw zsÁgÀªÁqÀ, «zÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀ zsÁgÀªÁqÀ, PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ zsÁgÀªÁqÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÀÄðzÀ°è ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è «±ÉõÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

8. ¹ÜgÀ¤¢ü: ¥ÀæwµÁ×£ÀPÉÌ ¸ÀAzÁAiÀĪÁzÀ zÀvÀÄÛ¤¢üUÀ¼À §rØAiÀÄ 10% ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß PÁ¬ÄÝj¹ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è zÀwÛ PÁAiÀÄðUÀ½UÁVAiÉÄà «¤AiÉÆÃV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÀµÀðzÀ°è 8000/- gÀÆ.UÀ½UÉ F ¯ÉPÀ̪À£ÀÄß ¸ÀÆÜ®ªÁV zÀÄAqÀAQAiÀÄ°è UÉÆvÀÄÛªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 9. ±Á¯Á ¹éÃPÁgÀ:- ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÀiË®åAiÀÄÄvÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀÝ ¢: J£ï.Dgï.»gÉêÀÄoÀ(19172005) CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ²¯ÉÆàÃzÀå«Ä dUÀ¢Ã±À »gÉêÀÄoÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ ±ÉnÖ QæÃqÁAUÀtzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÉ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁqÀ§AiÀĹzÁÝgÉ. F §UÉÎ UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è zÉÃtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¤ÃqÀ°zÀÄÝ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæwµÁ×£ÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹ C°è ±Á¯Á ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄPÀ̼À°è ¸ÁºÀ¸À, QæÃqÁ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ «±ÉõÀ PÁAiÀiðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À¨ÉÃPÉA§ D¯ÉÆÃZÀ£É EzÉ.

¥ÀæwµÁ×£À¢AzÀ gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀ ²PÀët ¸ÀA¥ÀzÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉAiÀiÁVzÀÝgÀÆ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀiÁ¹PÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀwæPÉAiÀiÁV ¥ËæqsÀ±Á¯Á ²PÀëPÀjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪ÁUÀ°zÉ. F ¥ÀwæPɬÄAzÀ ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è ºÉaÑ£À ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ¥ÀæUÀw ¤jÃQë¸À¯ÁVzÉ. EzÀPÉÌ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀëuÁ¸ÀPÀÛgÀÄ PÉÊeÉÆÃr¸À¨ÉÃPÁVzÉ. 37


¥ÀæªÁ¸À - ¥ÀæAiÀiÁ¸À

- ªÉAPÀmÉñÀ ªÀiÁZÀPÀ£ÀÆgÀ, C¥ÀgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, zsÁgÀªÁqÀ

‘zÉñÀ £ÉÆÃqÀÄ PÉÆñÀ NzÀÄ’ JA§ÄzÉÆAzÀÄ UÁzɪÀiÁwzÉ. ‘PÉÆñÀ NzÀĪÀÅzÀQÌAvÀ zÉñÀ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ ¯ÉøÀÄ’ JA§ ªÀiÁvÀÆ EzÉ. UÁzɪÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß N¢, PÉý AiÀiÁgÀÆ zÉñÀ £ÉÆÃqÀ®Ä CxÀªÁ PÉÆñÀ NzÀ®Ä ºÉÆgÀqÀ¯ÁgÀgÉA§ÄzÀÄ vÀªÀÄUÀÆ UÉÆvÀÄÛ. EzÉà UÁzɪÀiÁvÀ£ÀÄß MwÛ MwÛ ºÉýzÀgÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ‘PÉÆñÀ NzÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ, zÉñÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀ½¹’ JAzÀÄ zÀÄA¨Á®Ä ©zÁÝgÀÄ !

®UÉÎ ºÁQzÀgÀÄ. EzÀgÀ°è ªÉÆzÀ°UÉ PÁt¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁºÀ¹ ªÀiÁPÉÆÃð ¥ÉÆïÉÆ. ªÀiÁPÉÆð ¥ÉÆïÉÆ (Marko Polo) (12541324) El° zÉñÀzÀ ªÉ¤¸ï ¥ÀlÖtzÀªÀ. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀ¢£ÉüÀ£ÉAiÀÄ ªÀAiÀĹì£À°èAiÉÄà vÀ£Àß zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀƪÀðzÀ zÉñÀUÀ½UÉ ¸ÀÄ¢ÃWÀð ¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉƼÀÄîvÁÛ£É. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀµÀÖPÉÆÃl¯ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5600 ªÉÄÊ° PÀæ«Ä¹, aãÁzÀ ªÀÄAUÉÆðAiÀÄ£ï zÉÆgÉ PÀĨÁèSÁ£À£À (KublaKhan) D¸ÁÜ£ÀzÀ°è D±ÀæAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ, CªÀ£À «±ÉõÀ UËgÀªÀPÉÌ ¥ÁvÀæ£ÁV §gÉÆçj ºÀ¢£ÉüÀÄ ªÀµÀð aãÁ zÉñÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀÄ, vÀ£Àß vÁAiÀiÁßrUÉ ªÁ¥À¸ÁìUÀÄvÁÛ£É. ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ºÀ¢ªÀÄÆgÀ£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ aãÁzÀ gÁdQÃAiÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ fêÀ£À, ªÀÄAUÉÆî zÉÆgÉUÀ¼À D½éPÉ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁPÉÆð ¥ÉÆïÉÆ£À ¥ÀæªÁ¸À ªÀÈvÁÛAvÀªÀÅ Cwà G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß zÉñÀPÉÌ »A¢gÀÄUÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀiÁPÉÆð¥ÉÆïÉÆ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ PÉ® ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÀÆ ¨sÉÃn ªÀiÁrzÀÝ. CzÉà jÃw ªÀÄÆgÀÄ ¸ÁgÉ ¸ÀªÀÄÄzÀæAiÀiÁ£ÀzÀ ¸ÁºÀ¸ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÉÄÃjPÁ ¸À»vÀ ºÀ®ªÀÅ CmÁèAnPï zÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀ Qæ¸ÉÆÖÃ¥sÀgï PÉÆ®A§¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀPÉÌ §A¢½zÀ ¥ÉÆÃZÀðVÃ¸ï £Á«PÀ ªÁ¸ÉÆÌÃrUÁªÀiÁ EªÀgÀ ¸ÁºÀ¸ÀUÁxÉUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ZÀAzÀæ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ¥ÀAiÀÄt¹ ZÀAzÀæ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÁzÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÁUÀ DUÀĪÀAvÀºÀ gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀªÀ£ÀÄß CAzÀÄ GAlĪÀiÁrzÀݪÀÅ. ¨ÉÃgÉ ¨sÀÆ ¥ÀæzÉñÀ UÉÆwÛgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«Ä UÉÆïÁPÁgÀzÀ°èzÉ JAzÀÄ RavÀªÁV w½¢gÀ¢zÀÝ D PÁ®zÀ°è AiÀiÁAwæÃPÀÈvÀ C®èzÀ £ÁªÉUÀ¼À°è UÁ½AiÀÄ ªÀÄfðUÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¥ÀAiÀÄt¹ ºÉƸÀ zÉñÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀ CªÀgÀ ¸ÁºÀ¸À AiÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß £É£ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ EA¢UÀÆ gÉÆêÀiÁAZÀPÀ C£ÀĨsÀªÀªÉÃ.

¥Àª æ Á¸À PÉ®ªÀjUÉ VüÁVgÀÄvÀÛz;É PÉ®ªÀjUÉ ºÀªÁå¸ÀªÁVgÀÄvÀÛz,É E£ÀÆß PÉ®ªÀjUÉ C¤ªÁgÀå PÀªÀÄðªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀgÀAvÀÆ ¸ÀzÁ ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÁÛgÉ. PÁ®°è £Á¬ÄUÉgÉUÀ½gÀĪÀªÀgÀÄ CAvÀ EAxÀªÀjUÉ «±ÉõÀtUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå CµÉÖà KPÉ ¥ÁætÂ, ¥ÀQëUÀ¼ÀÆ ¥ÀæªÁ¸À ºÉÆgÀqÀĪÀÅ¢®èªÉÃ? ºÀªÁªÀiÁ£À, PÁ®PÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV, ¸ÀAvÁ£À C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwªÀµÀð RAqÁAvÀgÀ ªÀ®¸É ºÉÆÃV ªÀÄÆ®¸ÁÜ£ÀPÉÌ ªÁ¥À¸ÁìUÀÄvÀÛªÉ. PÁqÀÄ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®Ä CgÀ¸ÀÄvÀÛ £ÀÆgÁgÀÄ Q.«Ä. zÀÆgÀ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÀAvÉ. d®ZÀgÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃmÉ CgÀ¸ÀÄvÀÛ CxÀªÁ E£ÉßãÀ£ÉÆßà CgÀ¸ÀÄvÀÛ ¸ÁUÀgÀ¢AzÀ ¸ÁUÀgÀPÉÌ ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÀAvÉ. PÀqÀ¯ÁªÉÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆmÉÖ EqÀ®Ä £ÀÆgÁgÀÄ, ¸Á«gÁgÀÄ Q.«ÄÃ. Ff ¤¢ðµÀÖ PÀqÀ®Q£ÁgÉUÉ vÉgÀ¼ÀÄvÀÛªÀAvÉ. »ÃUÉ MA¢®è MAzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄð£À fëUÀ¼À ¸ÀAZÀ®£À £ÀqÉzÉà EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃPÉ. £ÀÆgÉAlÄ PÁgÀtUÀ½UÁV ªÀÄ£ÀĵÀå ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ MAzÀÄ ¨sÀƨsÁUÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨sÀƨsÁUÀPÉÌ ZÀ°¸ÀÄvÀÛ¯Éà EzÁÝ£É. ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ ¨sÀƨsÁUÀ ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀ ¥ÀæzÉñÀ, ªÀ¸ÁºÀvÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄÄzÀÞ EvÁå¢ zÀÄAqÁªÀwð PÀæªÀÄUÀ½AzÀ UÉzÀÄÝPÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£ÀªÀ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ MAzÀÄ ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ fVAiÀÄÄvÀÛ¯Éà §A¢zÁÝ£É. »ÃUÁV EAzÀÄ dUÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è DAiÀiÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼Éà EzÁÝgÉ£ÀÄߪÀAw®è. dUÀwÛ£À J®è ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ PÀ®¸ÀªÉÄïÉÆÃUÀgÀUÉÆArªÉ. EzÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ, PÉ®ªÀÅ PÀqÉ PÀrªÉÄ EzÉ, CµÉÃÖ.

»ÃUÉ ºÀ¢£ÁgÀÄ, ºÀ¢£ÉüÀÄ, ºÀ¢£ÉAl£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è £ÀÆgÁgÀÄ «zÉò AiÀiÁwæPÀgÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀPÉÌ §A¢zÁÝgÉ. CªÀgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ ¥ÀæªÁ¸ÀPÀxÀ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ EwºÁ¸ÀgÀZÀ£ÉUÉ ªÀÄÆ® DPÀgÀUÀ¼ÁVªÉ. DgÀÄ, K¼À£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è aãÁ¢AzÀ ¨sÁgÀvÀPÉÌ §AzÀ ºÀÆåJ£ï vÁìAUï, ¥sÁ»AiÀiÁ£À, EwìAUï EªÀgÀ ¥ÀæªÁ¸ÀUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ EwºÁ¸À gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è §ºÀÄ CªÀÄÆ®å PÉÆArUÀ¼ÁVªÉ. ¨sËzÀÞzsÀªÀÄðzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ, CzÀgÀ G£Àßw, CªÀ£Àw, DV£À PÁ®zÀ gÁdQÃAiÀÄ ¹ÜwUÀwUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ºÀÄåJ£ï vÁìAUï vÀÄA§ ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ¥ÀæªÁ¹UÀgÉ®è CªÀgÀ zÉñÀUÀ¼À°è EA¢UÀÆ ‘¯ÉeÉAqï’ JAzÉÃ

dUÀwÛ£À ««zsÀ ¨sÀƨsÁUÀUÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÀåªÀºÁgÀ, ªÁtÂdå ¸ÀA§AzsÀUÀ½AzÁV ¸ÁPÀµÀÄÖ d£À¸ÀAZÁgÀ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ EzÉÝà EzÉ. DzÀgÀÆ dUÀwÛ£À ªÉÆzÀ® ¥ÀæªÁ¹UÀgÀÄ AiÀÄÆgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÉÃ. ªÁtÂdå, ªÀåªÀºÁgÀ, zsÀªÀÄð¥ÀæZÁgÀ JAzÀÄ AiÀÄÆgÉÆæ£À ºÀ®ªÀÅ ¸ÁºÀ¹ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀÄ EvÀÛ K²AiÀÄ RAqÀzÀ zÉñÀUÀ½UÀÆ CvÀÛ CªÉÄÃjPÁ RAqÀ, D¸ÉÖçðAiÀiÁzÀAvÀ zÉñÀUÀ½UÀÆ ºÀ®ªÁgÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À »AzÉAiÉÄà 38


C¸ÀARå ¥ÀæªÁ¹ KeɤìUÀ¼ÀÄ FUÀ J¯Éè®Æè ºÀÄnÖPÉÆArªÉ. ¥ÀæªÁ¸À J£ÀÄߪÀÅzÀÄ FUÀ £ÀªÀÄä®Æè ¤²ÑvÀ gÀÆ¥À vÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. ¸Àé®à DZÉ ºÉÆÃV §gÀzÀªÀjÃUÀ E®èªÉà E®è J£ÀߧºÀÄzÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ wÃxÀðPÉëÃvÀæUÀ¼À AiÀiÁvÁæyðUÀ¼ÁVAiÀiÁzÀgÀÆ ¥ÀæªÁ¸À ºÉÆÃV §AzÀªÀjzÉÝà EgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀæªÁ¸À JAzÀÄ ºÉüÀ¢zÀÝgÀÆ EAxÀªÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀÄvÁÛrgÀÄvÁÛgÉ. CAiÀÄå¥Àà ¸Áé«ÄAiÀÄ ¨sÀPÀÛgÁV ºÉÆÃUÀĪÀ C¸ÀARå d£À £ÀªÀÄä ¥À²ÑªÀÄ PÀgÁªÀ½AiÀÄ J®è PÉëÃvÀæUÀ¼À zÀ±Àð£À ªÀiÁrAiÉÄà »A¢gÀÄUÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÁV zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä°è ªÁå¥ÀPÀªÁV ¨É¼É¢zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. EvÀgÉà J®è ¥ÀæªÁ¹UÀ½VAvÀ £ÀªÀÄä°è zÉêÀgÀÄ, zsÀªÀÄð¸ÀA§A¢ü ¥ÀæªÁ¹UÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ. d£ÀgÀ zsÁ«ÄðPÀ £ÀA©PÉ, ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÉà ºÀ®ªÁgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÁ¹ PÉÃAzÀæUÀ¼ÁV C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆA¢gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁtÄvÉÛêÉ. EAxÀÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ d£ÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹ªÉ. zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wÃxÀðPÉëÃvÀæUÀ½®èzÀ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ UÀ½UÉ PÀ°à¹PÉƽî, DUÀ F zsÁ«ÄðPÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ £Á£Á §UÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ««zsÀ jÃw vÉÆqÀV¹gÀĪÀ ¥Àj UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ. zÉʪÀ¨sÀÆ«Ä JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀĪÀ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ zsÁ«ÄðPÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ zÉñÀzÀ zÀQët vÀÄ¢AiÀÄ°ègÀĪÀ gÁªÉÄñÀégÀ, PÀ£ÁåPÀĪÀiÁjAiÀĪÀgÉUÉ zÉñÀzÀ GzÀÝUÀ®PÀÆÌ ºÀ©âgÀĪÀ ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ zsÁ«ÄðPÀ £ÀA©PÉAiÀÄ vÁtUÀ¼ÀÄ ªÀµÀðzÀÄzÀÝPÀÆÌ zÉò ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛªÉ. ºÀ§â ºÀj¢£À, ¥ÀÄtåPÁ®ªÉAzÀÄ d£ÀgÀÄ EAvÀºÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è AiÀiÁªÀvÀÆÛ §UÀÄÎzÀĽAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÁÛgÉ. C¸ÀARå zÉêÀgÀÄUÀ¼À ©ÃqÁzÀ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è DAiÀiÁ zÉêÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀævÉåÃPÀ ¨sÀPÀÛ¸ÀªÀÄƺÀ AiÀiÁªÀvÀÆÛ zÉêÀgÀ£ÀÄß vÉÆqÀV¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ vÁªÀÇ ¸ÀvÀvÀ D GvÀìªÀ F ¥ÀÆeÉ JAzÀÄ vÉÆqÀV¹PÉÆAqÉà EgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀjUÀtÂvÀgÁUÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀAvÉ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀÄ zÉñÀzÀ DZÉ ºÉÆÃV C°è£À «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ E®èªÉAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. E°èAiÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£Éßà £ÀªÀÄä ¥ÀƪÀðdgÀÄ zÁR°¸ÀzÉà £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ EwºÁ¸À CjAiÀÄ®Ä £ÁªÀÅ ¨ÉÃgÉ zÉñÀzÀ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß CªÀ®A©¸ÀĪÀAvÁVgÀĪÀÅzÀÄ «¥ÀAiÀiÁð¸ÀªÉà DVzÉ. £Á£ÀÄ FªÀgÉUÉ ºÉýzÉÝ®è »A¢£À PÀxÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. FUÀ ¥ÀæªÁ¸À J£ÀÄߪÀÅzÀÄ MAzÀÄ G¢ÝªÉÄAiÀiÁV ¨É¼É¢zÉ. PÉ®ªÀÅ zÉñÀUÀ¼ÀAvÀÆ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ ªÉÄïÉAiÉÄà CªÀ®A©vÀªÁVªÉ. £ÀªÀÄä £ÉgÉAiÀÄ zÉñÀUÀ¼ÁzÀ £ÉÃ¥Á¼ÀzÀAvÀºÀ zÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆÃzÀgÉ C°è CªÀgÀÄ zÉñÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛUÀ¼ÁzÀ £À¢, ¨ÉlÖ, PÁqÀÄ, »ªÀĪÀ£Éßà §AqÀªÁ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. »ªÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ JªÀígɸïÖ ²RgÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ G£ÀßvÀ ²RgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß PÉʩù PÀgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. xÉʯÁåAqÀzÀAvÀºÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ zÉñÀzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ Q£ÁgÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ ªÀĸÁdÄ ªÀÄwÛvÀgÀ zÉÊ»PÀ DPÀµÀðPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. zÀĨÉÊ, ¹AUÀ¥ÀÆgÀzÀAvÀºÀ £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁPÉðnAUïUÁV ¥Àæ¹zÀÞªÁVzÀÝgÉ LgÉÆÃ¥Àå zÉñÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÁgÀvÀ, aãÀzÀAvÀºÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ LwºÁ¹PÀ vÁtUÀ½UÁV ¥Àæ¹¢Þ ºÉÆA¢ªÉ. El°, Væøï, ¥sÁæ£ïì, EAUÉèAqïUÀ¼ÀAvÀºÀ zÉñÀUÀ½UÉ EwºÁ¸ÀªÀÇ EzÉ, ªÀvÀðªÀiÁ£ÀªÀÇ EzÉ. CªÉÄÃjPÁ, D¸ÉÖçðAiÀiÁ zÉñÀÀUÀ¼ÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ²PÀët, GzÉÆåÃUÀªÁtÂdåUÀ½AzÁV ¥ÀæªÁ¹UÀjUÉ ¦æAiÀĪÁUÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀµÀÄÖ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁVgÀĪÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À PÀrªÉÄ JAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. E°è GvÀÛgÀzÀ°è »ªÀiÁZÁÒ¢vÀ ¥ÀªÀðvÀ ¥ÀæzÉñÀ«zÀÝgÉ, ¥À²ÑªÀÄzÀ°è ªÀÄgÀĨsÀÆ«Ä, ¸Á«gÁgÀÄ Q.«ÄÃ. GzÀÝzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæwÃgÀ, fêÀªÉÊ«zsÀåzÀ ¥À²ÑªÀÄWÀlÖUÀ¼ÀÄ, ¤¸ÀUÀðzsÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÆgÁß®ÄÌ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À ¨sÀªÀå LwºÁ¹PÀ vÁtUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀªÀgÀ ¨sÁªÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ zÉñÀzÀ GzÀÝUÀ®PÀÆÌ ºÀ©âzÀ ¥ÀæªÁ¹ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ ªÀµÀðzÀÄzÀÝPÀÆÌ DPÀµÀðPÀªÁVAiÉÄà EgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÀÆ ºÉÆgÀzÉñÀzÀ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀĪÀ°è £ÁªÀÅ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À¥sÀ®gÁV®èªÉAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ.

zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ LwºÁ¹PÀ, ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ vÁtUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä°è ºÉZÀÄÑ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÁVªÉ. ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¨sÀªÀå LwºÁ¹PÀ »£É߯ÉAiÀÄļÀî £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ GzÀÝUÀ®PÀÆÌ ¸Á«gÁgÀÄ LwºÁ¹PÀ ¸ÁägÀPÀUÀ½ªÉ. Qæ.±À. ¥ÀƪÀð¢AzÀ »rzÀÄ FªÀgÉUÀÆ ¤ªÀiÁðtUÉÆArgÀĪÀ LwºÁ¹PÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄļÀî ¸ÀܼÀUÀ½UÉ £ÀªÀÄä°è ¯ÉPÀÌ«®è. DAiÀiÁ PÁ®zÀ ²®àPÀ¯É, ¸ÀA¸ÀÌøw PÀ¯ÁP˱À®åªÀ£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ C¥ÀƪÀ𠤪ÀiÁðtUÀ¼ÀÄ zÉñÀ «zÉñÀUÀ¼À ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß ¸ÀvÀvÀªÁV DPÀ¶ð¸ÀÄvÀÛ¯Éà EªÉ. ¤dªÁzÀ D¸ÀPÀÛ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀÄ EAxÀÀ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃV UÀA©üÃgÀªÁV «ÃQë¹

¥ÀæªÁ¸ÀªÉ£ÀÄߪÀÅzÉà vÀĸÀÄ ªÉÆÃf£À PÉ®¸À. DZÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ, ºÉƸÀzÀ£ÀÄß £ÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸Àé®à eÉÃ§Ä G©âzÀ ªÉÄïÉAiÉÄÃ. eÉé£À C¼ÀvÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀæªÁ¸À PÁgÀåPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. MAzÀÄ ¢£À¢AzÀ »rzÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ E¥ÀàvÀÄÛ ¢£À, wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¥ÀæªÁ¸À K¥Àðr¸ÀĪÀ 39


LwºÁ¹PÀ ¥ÀæªÁ¹ vÁtUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀĪÀ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ°è C£ÉÃPÀgÀÄ CzÉÆAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀܼÀ, ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃrzÉÝÃªÉ JAzÀÄ ºÉýPÉƼÀî®Ä £ÉÆÃr§gÀĪÀ d£ÀgÉà ºÉZÀÄÑ. MAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ LwºÁ¹PÀ vÁtªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §gÀ®Ä ¥ÀƪÀð¹zÀÞvÉ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. D ¸ÀܼÀzÀ EwºÁ¸À, MAzÀÄ ¸ÁägÀPÀªÁV D ¸ÁägÀPÀzÀ «²µÀÖvÉ, PÀ¯ÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ CzÀgÀ ªÀĺÀvÀé EªÀÅUÀ¼À »£Éß¯É E®èzÉà £ÁªÀÅ EwºÁ¸À¥Àæ¹zÀÞ ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀåxÀð. C¢®èzÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÁ¸À dqÀ¸ÁܪÀgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §AzÀ C£ÀĨsÀªÀ DUÀ§ºÀÄzÉà ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÉÃgÉãÀ®è. MAzÀÄ LwºÁ¹PÀ ¸ÁägÀPÀ DAiÀiÁ PÁ®zÀ ¸ÀªÀiÁd, ¸ÀA¸ÀÌøw, PÀ¯É fêÀ£ÀªÉÊ«zsÀå ªÉÄÊzÀ¼ÉzÀÄ WÀ¤ÃPÀÈvÀUÉÆAqÀÄ PÁ®PÉÌzÀÄgÁV ¤AwgÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸ÀÄì, §Ä¢Þ ¥ÀPÀéªÀiÁrPÉÆAqÉà ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. gÉÆÃA £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥Àæ¹zÀÞ PÉƯÁ¹AiÀÄA£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃr FZÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä dvÉVzÀÝ ¸ÀºÀ¥ÀæªÁ¹UÀgÉƧâgÀÄ £ÁªÀÅ £ÉÆÃr §AzÀzÉÝãÀÄ? JA§ ¥Àæ±Éß ºÁQ £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß zÀAUÀÄ §r¹zÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ EwÛÃZÉUÉ PÉʯÁ¸À ªÀiÁ£À¸À ¸ÀgÉÆêÀgÀ ¸ÁºÀ¸À AiÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÁUÀ £ÀªÀÄä dvÉ §A¢zÀÝ ¥ÀæªÁ¹UÀgÉƧâgÀÄ PÉʯÁ¸ÀAiÀiÁvÉæ JAzÀgÉ PÉʯÁ¸À ¥ÀªÀðvÀªÀ£ÀÄß ºÀwÛ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CqÁØr §gÀĪÀzÉA§ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ°èAiÉÄà §A¢zÀÝgÀÄ.

»A¢gÀÄUÀÄvÁÛgÉ. ¥ÁæaãÀ PÀ¯É, ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è D¸ÀPÀÛjgÀĪÀ «zÉò «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, «zÁéA¸ÀgÀÄ EAvÀºÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è Cwà vÀ£ÀäAiÀÄvɬÄAzÀ UÀA©üÃgÀªÁzÀ «ÃPÀëuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁt§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä vÁdªÀĺÀ¯ï, ªÉÄʸÀÆgÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄAvÀºÀ LwºÁ¹PÀ ¥ÀæªÁ¹ vÁtUÀ¼ÀÄ ¥Àæw ªÀµÀð 25 ®PÀëPÀÆÌ C¢üPÀ zÉò, «zÉò ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉÀ. LwºÁ¹PÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ vÁtUÀ¼À ªÀĺÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ FUÀ ºÉaÑ£À UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À «gÀÆ¥ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÁ¹UÀjUÉ ºÉaÑ£À ¸Ë®¨sÀå PÀ°à¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀĪÀ£ÀÄß »VθÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. ªÀĺÀvÀézÀ LwºÁ¹PÀ vÁtUÀ¼À£ÀÄß «±Àé¥ÀgÀA¥ÀgÉ ¥ÀnÖUÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. £ÀªÀÄä ºÀA¦ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀlÖzÀPÀ®Äè «±Àé¥ÀgÀA¥ÀgÉ vÁtUÀ¼ÁV ¸ÁPÀµÀÄÖ «zÉò ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß ªÀµÀðzÀÄzÀÝPÀÆÌ DPÀ¶ð¸ÀÄvÀÛªÉ. LgÉÆÃ¥Àå zÉñÀUÀ¼À°è £ÁªÀÅ ¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉÆAqÁUÀ C°èUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÁªÀÅ ¨ÉgÀUÁzɪÀÅ. EAUÀèAqï, El°, ¥sÁæ£ÀìzÀAvÀºÀ zÉñÀUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ LwºÁ¹PÀ ¥ÀæªÁ¹ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄAlÄ. DzÀgÉ CªÉäzÀÝgÀÆ PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÁß®ÄÌ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀ¼ÉAiÀÄ EwºÁ¸À ºÉÆA¢zÀªÀµÉÖ. £ÀªÀÄäAvÉ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðzÀ »A¢£À ¸ÁägÀPÀUÀ¼ÀÄ C°è «gÀ¼À. DzÀgÉ CªÀgÀÄ D ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¹, «zÉò ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀĪÀ ¥Àj ªÉÄZÀÄѪÀAvÀzÀÄÝ. MAzÀÄ ¸ÀtÚ PÉÆÃmÉ, PÉÆvÀÛ®ªÀ£Éßà CªÀgÀÄ ªÉʨsÀ«ÃPÀj¹ CAvÀºÀ ¥ÀæªÁ¹ vÁt ªÀÄvÉÆÛA¢®è JA§AvÉ ©A©¸ÀÄvÁÛgÉ. C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä, §gÀ®Ä, ªÁ¸ÀªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå PÀ°à¸ÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÁV CAvÀºÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¹¢Þ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ¸ÀA¥ÀPÀð¸ÁzsÀ£À, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À PÉÆgÀvɬÄAzÁVAiÉÄà £ÀªÀÄä C£ÉÃPÀ ¥ÀæªÁ¹ vÁtUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ°è «¥sÀ®ªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ.

«zÉò ¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉƼÀÄîªÀ C£ÉÃPÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀÄ ¸Àé®à ºÀtªÀAvÀgÉ. ºÀt RZÀÄð ªÀiÁqÀ¯ÉÆøÀÄUÀ ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÉà eÁ¹Û. AiÀÄÆgÉÆÃ¥ï zÉñÀUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÀÆÜ® PÀ®à£É PÀÆqÀ §ºÀ¼À d£ÀjUÉ EgÀzÉà EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ UÀªÀĤ¹zÉÝãÉ. EAxÀÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À, ¥ÉæÃPÀëtÂÃAiÀÄ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¸ÀĪÀÅzÀQÌAvÀ C°è ±Á¦AUï ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ, C°è£À Hl-G¥ÀZÁgÀUÀ¼À §UÉÎAiÉÄà ºÉZÀÄÑ D¸ÀQÛ G¼ÀîªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀPÁ±À ¹PÀ̯Éè®è ªÀiÁPÉðnAUï CAvÀ £ÀªÀÄä¯Éèà CUÀÎPÉÌ ¹UÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÀĨÁj ¨É¯É ¤Ãr «zÉñÀUÀ½AzÀ ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀÄvÁÛgÉ. EAvÀºÀ PÉƼÀÄî¨ÁPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ d£ÀgÀÄ £ÉÊd ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ gÀÄa C£ÀĨsÀ«¸À¯ÁgÀgÀÄ. E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ ««zsÀ D¸É DPÁAPÉëUÀ¼ÉÆA¢UÉ «zÉñÀPÉÌ vÉgÀ¼ÀÄvÁÛgÉ. gÁwæAiÀÄ ªÉÆÃdÄ, ªÉÄÃdªÁ¤UÉ ºÉý ªÀiÁr¹zÀAvÀºÀ xÀsÉÊ®Aqï zÉñÀzÀ°è vÀªÀÄä£ÀÄß G¥ÉÃQë¹zÀ §UÉÎ ªÀAiÉÆêÀÈzÀÞ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÁ¹ ¸ÀAWÀlPÀgÀ£ÀÄß vÀgÁmÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀzÀÝ£ÀÄß £ÀªÀÄä xÉÊ®Aqï ¥ÀæªÁ¸ÀPÁ®zÀ°è £ÉÆÃrzÉÝêÉ. ¥ÀæªÁ¸ÀPÁ®zÀ°è J®ègÀÆ ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß »AzÉ ¸Àj¸À®Ä £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ Hl-G¥ÀZÁgÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À ¤Ãr, HlzÀ°è MA¢µÀÄÖ ªÀåvÁå¸ÀªÁzÀgÀÆ ¸ÀzÁ ªÀlUÀÄqÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁ£É¬ÄAzÀ

«zÉò ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ CwyUÀ¼ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ CªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ gÀPÀëuÉ, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À RavÀ ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃqÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ DPÀ¶ð¸À¯ÁUÀzÀÄ. «zÉò ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ «gÀÄzÀÞzÀ MAzÉà MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀt ¸Á«gÁgÀÄ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀPÉÌ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. QjQj E®èzÀ ¸Ëd£ÀåAiÀÄÄvÀ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà «zÉòÃAiÀÄgÀÄ C¥ÉÃQë¸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä J®è ¥ÀæªÁ¹ vÁtUÀ¼À°è ©üPÀëÄPÀgÁ¢AiÀiÁV J®ègÀÆ «zÉò ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß DzÀµÀÄÖ zÉÆÃZÀ®Ä ¸ÀeÁÓV ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ §UÉÎ ¥ÀgÀgÀ°è ¸ÀzÁãªÀ£É ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå. 40


zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤¸ÀUÀð¤«ÄðvÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ¤«ÄðvÀ CUÁzsÀ ¸ÀȶÖUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃr D£ÀA¢¸À¨ÉÃPÀÄ. DUÀ¯Éà ¥ÀæªÁ¸ÀªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¸ÁxÀðPÀ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAeɪÀgÉUÉ K£ÁzÀgÀÆ ªÉÄ®ÄPÀÄ Dr¸ÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀºÀ ¥ÀæªÁ¹UÀjAzÀ ¸Àé®à ªÀåvÁå¸ÀªÁzÀgÀÆ dUÀ¼À, ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÁV ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÀÆ, vÀªÀÄUÀÆ Erà ¥ÀæªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß C¸ÀºÀ¤ÃAiÀĪÁV ªÀiÁr PÀ» C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀæªÁ¸À¢AzÀ »A¢gÀÄUÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀªÀiÁ£À ªÀÄ£À¸ÀÌgÉÆqÀ£É DzÀµÀÄÖ ¸ÀtÚ UÀÄA¦£ÉÆA¢UÉ, «ÄvÀªÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÀgÀAeÁªÀÄÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀæªÁ¸À ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. E®è¢zÀÝ°è ¥ÀæªÁ¸À MAzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀªÁ¢ÃvÀÄ!

£ÀªÀÄä°è ¥ÀæªÁ¸À PÀÆqÀ ºÉƸÀ ºÉƸÀ DAiÀiÁªÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. «zÉò ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ‘UÁ°UÀ¼À ªÉÄÃ¯É CgÀªÀģɒ JAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÀæªÁ¹ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ¸ÀÄ«ºÁj gÉ樀 ¥ÀæªÁ¸À K¥Àðr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ, ªÀÄrPÉÃj, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆj£ÀAvÀºÀ ºÀ¹gÀÄ ¥ÀæªÁ¹ vÁtUÀ¼À°è ‘ºÉÆÃA ¸ÉÖÃ’ JAzÀÄ ¥ÀæªÁ¹UÀjUÉ ªÀÄ£É ¥Àj¸ÀgÀzÀ¯Éèà Hl, G¥ÀZÁgÀ, G½AiÀÄ®Ä ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¹ ¸ÀܽÃAiÀÄgÀ£ÀÄß ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. EAqÉÆãÉòAiÀiÁzÀ ¨Á° ¢éÃ¥ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ F jÃw ¥ÀæªÁ¹UÀjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¹ CªÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄÄwÛªÉ. ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ ªÉÄïÉAiÉÄà CªÀ®A©vÀgÁV CzÀ£Éßà ªÀÄÆ® DzÁAiÀĪÁUÀļÀî ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæªÁ¹ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ dUÀwÛ£À vÀÄA¨É®è GAlÄ. £ÀªÀÄä°èAiÉÄà PÁ²äÃgÀ, PÉÃgÀ¼À, »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀæªÁ¹ zsÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÁ¹UÀjAzÁVAiÉÄà ªÀµÀðzÀÄzÀÝPÀÆÌ ZÀlĪÀnPɬÄA¢gÀÄvÀÛªÉ.

±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÁªÀÅ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CAUÀªÁV LwºÁ¹PÀ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ ºÁUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «zÁåyðUÀ½UÉ £ÁªÀÅ D ¸ÀܼÀzÀ LwºÁ¹PÀ ªÀĺÀvÀé, D ¸ÁägÀPÀzÀ «²µÀÖvÉ PÀÄjvÀÄ ¥ÀƪÀð¨sÁ«AiÀiÁV ºÉüÀzÉà C°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ CzÉÆAzÀÄ ªÉÆÃf£À ¥ÀæªÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁägÀPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÉà PÀuÁÚr¹, ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ C®è°è vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ PÉÆgÉzÀÄ, D ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è wAzÀÄAqÀÄ G½zÀÄzÀ£ÀÄß J¸ÉzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄUÀÄvÁÛgÉ. EAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæªÁ¸ÀUÀ½AzÀ K£ÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀiÁ¢ÃvÀÄ? zÀÆgÀzÀ ¥ÀæªÁ¹ vÁtUÀ½VAvÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ, £ÉgÉ ºÉÆgÉAiÀÄ ¸ÀܼÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁ¢ÃvÀÄ.

MA¢µÀÄÖ d£ÀjgÀÄvÁÛgÉ. CªÀjUÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ DZÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉAzÀgÉ DUÀzÀÄ. ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ §UÉÎ ºÉý, ‘¤ÃªÀÅ ºÉÆÃV §¤ß, £ÁªÀÅ E¯ÉÃè n.«.AiÀÄ°è £ÉÆÃqÀÄvÉÛêɒ JAzÉÆà CxÀªÁ ‘¤ÃªÀÅ ºÉÆÃV §AzÀÄ ºÉý’ JAzÉÆà C£ÀÄßvÁÛgÉ. AiÀÄĪÀ ¦Ã½UÉAiÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ ‘J®è CAvÀeÁð®zÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä ¹UÀÄvÉÛ, ¸ÀĪÀÄä£É C°èUÉÃPÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ’ JAzÀÄ C£ÀÄßvÁÛgÉ. EAxÀªÀjUÉ K£É£ÀÄߪÀÅzÀÄ? £ÀªÀÄä «zÉò ¥ÀæªÁ¸À PÁ®zÀ°è C£ÉÃPÀ E½ªÀAiÀĹì£À ¥ÀæªÁ¹UÀgÀÄ vÀÄA§ ºÀĪÀÄä¹ì¤AzÀ ºÉƸÀ ºÉƸÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À, vÁtUÀ¼À «ÃPÀëuÉAiÀÄ°è D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝêÉ. CªÀgÀÄ K£ÉãÉÆà n¥Ààt ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À eÕÁ£ÀzÀ zÁºÀ ¤gÀAvÀgÀªÁzÀzÀÄÝ. ºÉÆgÀUÉ PÁ°mÁÖUÀ¯Éà £ÀªÀÄUÉ dUÀwÛ£À CjªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ Cj«UÀÆ, PÉÆñÀ NzÀĪÀÅzÀgÀ Cj«UÀÆ ªÀåvÁå¸À GAlÄ. Ff¦Û£À ¦gÀ«ÄqïUÀ¼ÀÄ, aãÁzÀ UÉÆÃqÉ, ªÉ¤¸ï £ÀUÀgÀzÀ UÀAqÉÆïÁUÀ¼ÀÄ, gÉÆÃA £ÀUÀgÀzÀ PÉƯÁ¹AiÀÄA, £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ J¯ÉÆèÃgÀ, CdAvÀ, vÁdªÀĺÀ¯ï, ¨ÉîÆgÀÄ, ºÀ¼ÉéÃqÀÄ, UÉÆüÀUÀĪÀÄälzÀAvÀºÀ C¸ÀARå ¸ÁägÀPÀUÀ¼À §UÉÎ, »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀzÀ gÀÄzÀægÀªÀÄåvÉ §UÉÎ N¢ CZÀÑj ¥ÀqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ, ¥ÀævÀåPÀë £ÉÆÃr C£ÀA¢¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÉÄîÄ. §¤ß, ¤ÃªÀÇ ¸ÀeÁÓV ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ.

¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀªÀðvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ, VjzsÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, d®¥ÁvÀzÀAvÀºÀ ««zsÀ £ÉʸÀVðPÀ vÁtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¥ÀæªÁ¹ DPÀµÀðuÉAiÀÄ vÁtUÀ¼ÁVªÉ. £ÉÊd «ºÁgÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ d£À EAvÀºÀ vÁtUÀ½UÉ ºÉÆÃV PÉ®¢£À PÀ¼ÉzÀÄ »A¢gÀÄUÀĪÀÅzÀÄAlÄ. £À¢, ¨ÉlÖ, PÁqÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ JAzÀÄ EAxÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ZÁgÀt ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉƼÀÄîªÀªÀjUÉãÀÄ PÉÆgÀvÉ E®è. ¤¸ÀUÀðzÀ ¸À«AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄäªÀgÉÆA¢UÉ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ, D£ÀA¢¸ÀĪÀ D ªÀÄzsÀÄgÀ PÀëtUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ ¤d D£ÀAzÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀAvÀ EAxÀ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ¥ÀæªÁ¹UÀgÁV ºÉÆÃUÀĪÀ AiÀÄĪÀ ¦Ã½UÉAiÀĪÀgÀÄ CwgÉÃPÀ¢AzÀ ªÀwð¸ÀĪÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÆ E®è¢®è. ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è, £À¢UÀ¼À°è Fd®Ä E½zÀÄ ¥Áæt PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ¼À ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ DUÁUÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è NzÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÉÛêÉ. ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À®Ä »vÀ«ÄvÀªÁzÀ £ÀqÀªÀ½PÉ CvÀåUÀvÀå. E®èªÁzÀ°è CzÉÆAzÀÄ PÀ» C£ÀĨsÀªÀªÁV PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ G½zÀÄ©qÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ PÁ®zÀ°è ¸ÉßûvÀgÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ DwäÃAiÀÄ ¸ÉßúÀ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹, G½¹PÉÆArgÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄAlÄ. ¥ÀæªÁ¸ÀªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä w¼ÀĪÀ½PÉ, CjªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉÆAzÀÄ «±Á® 41


¸ÀàµÀÖ NzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À° - PÀ° - PÉ.©.PÉAqÀUÀtÚ¸Áé«Ä, ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ, £ÀA,91, «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¨ÁèPï, ²PÀëPÀgÀ §qÁªÀuÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-11

ºÁUÀÄ ±ÀÄzÀÞ §gÀºÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀµÁðZÀgÀuÉ” JA§ zsÉåÃAiÀÄ ªÁPÀåzÉÆA¢UÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ°è «²µÀÖ ¸ÀAZÀ®£ÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁrzÉ. EzÀÄ J®è ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀ°zÀÄÝ «zÁåyðAiÀÄÄ ¨sÁµÉAiÀÄ §UÉÎ »rvÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÀÝ°è EvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ¸ÁzsÀå JA§ zÀÆgÀzÀȶ֬ÄAzÀ F CA±ÀPÉÌ «±ÉõÀ MvÀÛ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ‘¸ÀàµÀÖ NzÀÄ’ JA§ÄzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀåªÁV PÀAqÀgÀÆ ¸ÀºÀ CzÀÄ ºÀ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ‘¸ÀàµÀÖ NzÀÄ’ M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÀÄÄRå CA±ÀUÀ¼ÀÄ : 1. ªÀtðªÀiÁ¯É, UÀÄtÂvÁPÀëgÀ ºÁUÀÄ MvÀÛPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹ ¸ÀàµÀÖªÁV GZÀÑj¸ÀĪÀÅzÀÄ/NzÀĪÀÅzÀÄ (¸ÀégÀªÀåAd£À, C®à ¥Áæt-ªÀĺÁ ¥Áæt, ºÀæ¸Àé-¢ÃWÀð ¸ÀégÀUÀ¼À UÀÄtÂvÁPÀëgÀ, ¸ÀeÁw-«eÁw MvÀÛPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀàµÀÖ GZÁÑgÀ) 2. JgÀqÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ, £Á®ÄÌ ªÀÄvÀÄÛ LzÀPÀëgÀUÀ¼À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PÁ®«¼ÀA§«®èzÉ ¸ÀàµÀÖªÁV GZÀÑj¸ÀĪÀÅzÀÄ/ NzÀĪÀÅzÀÄ. 3. ¥ÀzÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀÆPÀÛ ¤®ÄUÀqÉAiÉÆA¢UÉ, ªÁPÁåA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀUÀð¼ÀªÁV NzÀĪÀÅzÀÄ. 4. ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹, zsÀé¤AiÀÄ Kj½vÀzÉÆA¢UÉ ªÁPÀåUÀÄZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀUÀð¼ÀªÁV NzÀĪÀÅzÀÄ. 5. vÀ£ÀUÉ/PÉüÀÄUÀjUÉ ¥ÀoÀå/¥ÀoÀåzÀ°è£À ªÀÄÄSÁåA±ÀUÀ¼ÀÄ w½AiÀÄĪÀAvÉ NzÀĪÀÅzÀÄ. 6. EvÀgÀgÀ PÉÊ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀð¥ÀÆtðªÁV NzÀĪÀÅzÀÄ. F jÃw CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ ²PÀëPÀgÁzÀ £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀå/dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀàµÀÖvÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉAiÀÄ®èªÉÃ? gÁeÁåzÀåAvÀ £À°PÀ° ºÁUÀÄ PÀ°£À° «zsÁ£ÀzÀ°è ¨ÉÆÃzsÀ£Á PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄ ¸ÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀĵÉÖ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è £À°PÀ° «zsÁ£ÀzÀ°è ‘¸ÀàµÀÖ NzÀÄ ºÁUÀÄ ±ÀÄzÀÞ §gÀºÀPÉÌ’ PÀ°à¹gÀĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À §UÉÎ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÉÆÃt. ¸ÀàµÀÖ NzÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÁV £À°PÀ° «zsÁ£ÀzÀ°è ¤ÃrgÀĪÀ MvÀÛ£ÀÄß F ²Ã¶ðPÉAiÀÄr UÀªÀĤ¸ÉÆÃt. 1. ZÀlĪÀnPÉ/ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ. 2. PÀ°PÉUÉ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ 3. PÀ°PÉAiÀÄ zÀÈrüÃPÀgÀt PÀæªÀÄ. 1. ZÀlĪÀnPÉ/PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ :

D¢ ªÀiÁ£ÀªÀ vÀ£Àß D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉƼÀî®Ä PÀAqÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj AiÀiÁzÀ ªÀiÁzsÀåªÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀÄ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. ªÀiÁvÀÄ JA§ÄzÀÄ zsÀé¤ ¸ÀAPÉÃvÀ/UÀ¼À UÀÄZÀÒªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÉAiÉÄà ¤¢üðµÀÖ zsÀé¤ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ½UÉ ¤¢üðµÀÖ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß °¦ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. F zsÀé¤ ªÀÄvÀÄÛ zsÀé¤ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß MmÁÖgÉAiÀiÁV ¨sÁµÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ EzÀÄ ¨sÁµÁ ¥ÀArvÀgÀ C©üªÀÄvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. zÉñÀzÀ°è ºÀ®ªÀÅ ¨sÁµÉUÀ½zÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¨sÁµÉUÀ½UÉ °¦ EgÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ vÀ£ÀßzÉà DzÀ °¦AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀºÀdªÁV ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄvÀÛzÉ. F PÀ°PÉAiÀÄÄ D°¸ÀÄ«PɬÄAzÀ DgÀA¨sÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. D°¸ÀÄ«PɬÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ PÀæªÀÄ ºÁUÀÄ zsÀé¤ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ eÉÆvÉUÉ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀ/CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀ QæAiÉÄAiÀÄÄ ±ÀgÀªÉÃUÀ°è ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV D°¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ eÁÕ£À UÀæ»PÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ ºÁUÉAiÉÄà ªÀiÁvÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ C©üªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁµÉAiÀÄÄ zsÀé¤ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ (ªÀiÁvÀÄ) ºÁUÀÄ °¦UÀ¼À£ÀÄß (§gÀºÀ) M¼ÀUÉÆArzÀÄÝ EªÀÅ £ÁtåzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRUÀ½zÀÝAvÉ. ªÀiÁvÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ºÀAaPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀå«gÀĪÀAvÉ §gÀºÀzÀ ªÀÄÆ®PÀªÀÇ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. D°¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÀÄ §gÀºÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀjAzÀ CjªÀÅ/ eÁÕ£ÀzÀ UÀæ»PÉAiÀiÁzÀgÉ §gÀºÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁw£À ªÀÄÆ®PÀ C©üªÀåPÀÛ QæAiÉÄ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ªÀiÁvÀÄ ºÁUÀÄ §gÀºÀ ±ÀÄzÀÞªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÉAiÉÄà D°¸ÀÄ«PÉ ºÁUÀÄ NzÀÄ«PÉAiÀÄÄ ¸ÀàµÀÖªÁV¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ ¸ÀàµÀÖ NzÀÄ ºÁUÀÄ ±ÀÄzÀÞ §gÀºÀ¢AzÀ ªÀiÁvÀæ C¥ÉÃQëvÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß UÀÄuÁvÀäPÀªÁV ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ªÀÄUÀÄ/«zÁåyðAiÀÄ NzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÀºÀzÀ PÀ°PÉAiÀÄÄ O¥ÀZÁjPÀªÁV ±Á¯ÉAiÀÄ°è dgÀÄUÀÄvÀÛzÉ. ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄÄ 2010-11 £Éà ¸Á°£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðªÀ£ÀÄß “¸ÀàµÀÖ NzÀÄ 42


ªÀÄUÀÄ«£À°è ‘¸ÀàµÀÖ NzÀÄ ºÁUÀÄ ±ÀÄzÀÞ §gÀºÀ’ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀ®Ä £À°PÀ° «zsÁ£ÀzÀ°è ºÀ®ªÀÅ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. DzÁUÀÆå F ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖ NzÀÄ«£À §UÉÎ ªÀiÁvÀæ UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÉÆÃt. ¸ÀgÀ¼À¢AzÀ ¸ÀAQÃtðvÉUÉ JA§ vÀvÀézÀrAiÀÄ°è avÀæ NzÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ NzÀĪÀ QæAiÉÄUÉ ZÁ®£É ¤ÃrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £À°PÀ° «zsÁ£ÀzÀ°è PÁt§ºÀÄzÁVzÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ‘avÀæ¸À»vÀ ¥ÀzÀ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¸À¤ßªÉñÀ gÀZÀ£É’ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. * ‘avÀæ¸À»vÀ ¥ÀzÀ’ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÁ£ÀÄ PÀ°AiÀÄ°gÀĪÀ CPÀëgÀUÀ½AzÀ ºÉ¸Àj¸ÀĪÀAvÀºÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ ªÀÄUÀÄ D avÀæªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¸À®Ä/NzÀ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. ²PÀëPÀgÁzÀ £ÁªÀÅ ªÀÄUÀÄ D avÀæªÀ£ÀÄß vÀ£ÀßzÉà PÀ®à£ÉAiÀÄ°è UÀÄwð¹ NzÀ®Ä/ºÉ¸Àj¸À®Ä ªÀÄÄPÀÛ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀ eÉÆvÉUÉ CAwªÀĪÁV ¤zsÁðjvÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV ºÉý¸À¨ÉÃPÀÄ/N¢¸À¨ÉÃQzÉ. EzÀjAzÀ F ºÀAvÀ¢AzÀ¯Éà UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ CPÀëgÀ/¥ÀzÀUÀ¼À ¸ÀàµÀÖ NzÀÄ/GZÁÑgÀPÉÌ «±ÉõÀ MvÀÛ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÁVzÉ. * ‘¸À¤ßªÉñÀ gÀZÀ£É’ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀÄ vÁ£ÀÄ PÀ°wgÀĪÀ CPÀëgÀUÀ½AzÀ¯Éà ºÉ¸Àj¸À§ºÀÄzÁzÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¸À¤ßªÉñÀ ¸Àȶֹ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄUÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ ¸À¤ßªÉñÀzÀ ZËPÀnÖ£À°ègÀĪÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀÄw𹠺ɸÀj¸À¨ÉÃQzÉ. £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ avÀæzÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ avÀæPÉÌ vÀ£ÀßzÉà PÀ®à£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀ PÀ°à¹ CxÀð¥ÀÆtð ªÁPÁåA±À/ªÁPÀåUÀ¼À°è ¸ÀàµÀÖªÁV 43

ºÉüÀ¨ÉÃQzÉ. ²PÀëPÀgÁzÀ £ÁªÀÅ ªÀÄUÀÄ D avÀæªÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÀ®à£ÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CxÀð¥ÀÆtð ªÁPÁåA±À/ªÁPÀåUÀ¼À°è NzÀ®Ä ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀĪÀ eÉÆvÉUÉ ¤gÀUÀð¼ÀªÁV NzÀ®Ä ¥ÉæÃgÉæ¹ ªÀÄÄPÀÛ CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¨ÉÃQzÉ. F ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÆzÀ°UÉ ªÀÄUÀÄ avÀæUÀ¼À£ÀÄß CxÀð¥ÀÆtð ªÁPÁåA±À/ªÁPÀåUÀ¼À°è NzÀ®Ä «±ÉõÀ MvÀÛ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÁVzÉ. F JgÀqÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CPÀëgÀ, ¥ÀzÀ, ªÁPÁåA±À ºÁUÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV NzÀ®Ä ¨sÀÆ«ÄPÉ PÀ°à¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. * ‘CPÀëgÀ/MvÀÛPÀëgÀ §gÀªÀtÂUÉ’ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ MvÀÛPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ GZÁÑgÀzÉÆA¢UÉ NzÀ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. CAvÉAiÉÄà ‘¸ÀégÀ aºÉß ¥ÀjZÀAiÀÄ’ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ GZÁÑgÀzÉÆA¢UÉ NzÀ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. ²PÀëPÀgÁzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀàµÀÖ N¢£À°è UÀÄwð¹gÀĪÀ 6 CA±ÀUÀ¼À°è MAzÀÄ, LzÀÄ ºÁUÀÄ DgÀ£Éà CA±ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß CtÂUÉƽ¸À¨ÉÃQzÉ. CAzÀgÉ vÉÆÃj¹zÀ CPÀëgÀ/UÀÄtÂvÁPÀëgÀ/MvÀÛPÀëgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄUÀÄ AiÀÄxÁªÀvÁÛV UÀÄwð¹ ¤zsÁðjvÀ PÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁV GZÀÒj¸À®Ä/ NzÀ®Ä CtÂUÉƽ¸À¨ÉÃQzÉ. * ‘avÀæ¥ÀzÀ’ ºÁUÀÄ ‘¸ÁzsÀ£À’ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è 2, 3, 4, 5 CPÀëgÀUÀ¼À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀPÁÌV ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. «zÁåyðAiÀÄÄ E°è ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ°UÉ ©rAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ErAiÀiÁV NzÀ¨ÉÃQzÉ. CAvÉAiÉÄà ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¤®ÄUÀqÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀàµÀÖªÁV NzÀ®Ä UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃQzÉ. ²PÀëPÀgÁzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀàµÀÖ N¢£À°è UÀÄwð¹gÀĪÀ 6 CA±ÀUÀ¼À°è JgÀqÀÄ, LzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÀ£Éà CA±ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖ PÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß CtÂUÉƽ¸À®Ä JZÀÑgÀ ªÀ»¸À¨ÉÃQzÉ. * ‘avÀæ¸À»vÀ ªÁPÀå’ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è 2, 3, 4, ¥ÀzÀUÀ½gÀĪÀ ªÁPÁåA±À/ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀPÁÌV ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ²PÀëPÀgÁzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀàµÀÖ N¢£À°è UÀÄwð¹gÀĪÀ 6 CA±ÀUÀ¼À°è ªÀÄÆgÀÄ, LzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÀ£ÉAiÀÄ CA±ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß CtÂUÉƽ¸À¨ÉÃQzÉ. CAzÀgÉ «zÁåyðAiÀÄÄ ¥ÀzÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀÆPÀÛ ¤®ÄUÀqÉAiÉÆA¢UÉ ¤gÀUÀð¼À ºÁUÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV NzÀ®Ä UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃQzÉ. * ‘¸À¤ßªÉñÀ gÀZÀ£É’ F ZÀlĪÀnPÉAiÀÄÄ ªÀÄÆgÀ£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÀoÁåA±ÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. ²PÀëPÀgÁzÀ £ÁªÀÅ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ ºÁUÀÄ ¤gÀUÀð¼ÀªÁV NzÀĪÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß «zÁåyðUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁqÀĪÀ eÉÆvÉUÉ «zÁåyðAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðUÉƽ¸À¨ÉÃQzÉ. * ‘ªÁZÀPÀ’ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è


ªÁPÁåA±À/ªÁPÀåUÀ¼À UÀÄZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ²PÀëPÀgÁzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀàµÀÖ N¢£À°è UÀÄwð¹gÀĪÀ 6 CA±ÀUÀ¼À°è £Á®ÄÌ, LzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÀ£ÉAiÀÄ CA±ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß CtÂUÉƽ¸À¨ÉÃQzÉ. «zÁåyðAiÀÄÄ F ¥ÀoÁåA±ÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÃR£À aºÉßAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ ¸ÀÆPÀÛ ¤®ÄUÀqÉ ºÁUÀÄ ¸ÀégÀ¨sÁgÀ¢AzÀ ¸ÀàµÀÖ ºÁUÀÄ ¤gÀUÀð¼ÀªÁV NzÀ®Ä UÀªÀÄ£À ºÀj¸À¨ÉÃQzÉ. 2. PÀ°PÉUÉ CªÀPÁ±À : ¸ÀàµÀÖ N¢UÁV ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¹gÀĪÀAvÉ ¨ÉÆÃzsÀ£Á PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ vÀgÀUÀwAiÀįÉèà CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. CAzÀgÉ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉUÉ dªÁ¨ÁÝgÀgÀ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹gÀĪÀ eÉÆvÉUÉ F J®è ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ vÀgÀUÀwAiÀįÉèà £ÀqÉAiÀÄ°ªÉ. * ‘avÀæ¸À»vÀ ¥ÀzÀ’, ‘¸À¤ßªÉñÀ gÀZÀ£É’ ºÁUÀÄ CPÀëgÀ/ UÀÄtÂvÁPÀëgÀ/ eÉÆvÉUÉ F J®è ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ vÀgÀUÀwAiÀįÉèà £ÀqÉAiÀÄ°ªÉ. * ‘avÀæ¸À»vÀ ¥ÀzÀ’, ‘¸À¤ßªÉñÀ gÀZÀ£É’ ºÁUÀÄ CPÀëgÀ/UÀÄtÂvÁPÀëgÀ/ MvÀÛPÀëgÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÁAiÀÄzÀ°è ¸ÁUÀ°ªÉ. ²PÀëPÀgÁzÀ £ÁªÀÅ F ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ ¸ÀàµÀÖ N¢£À°è UÀÄwð¹gÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß CtÂUÉƽ¸À¨ÉÃQzÉ. * ‘avÀæ¥ÀzÀ’, ‘¸ÁzsÀ£À’ ºÁUÀÄ ‘avÀæ¸À»vÀ ªÁPÀå’ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ UɼÉAiÀÄgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÁAiÀÄzÀ°è ¸ÁUÀ°zÉ. ²PÀëPÀgÁzÀ £ÁªÀÅ F ZÀlĪÀnPÉ ¤ªÀð»¸À®Ä §A¢gÀĪÀ «zÁåyðUÉ ¸ÀÆPÀÛ UɼÉAiÀÄ£À£ÀÄß eÉÆvÉ ªÀiÁqÀĪÀ eÉÆvÉUÉ ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄðzÀ §UÉÎ ¸ÀàµÀÖ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr «zÁåyðAiÀÄ£ÀÄß ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¸À¨ÉÃQzÉ. CAvÉAiÉÄà ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄ ¸ÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÉÄðAzÀ 44

ªÉÄÃ¯É SÁwæ¥Àr¹PÉƼÀÄîwÛgÀ¨ÉÃQzÉ. * ‘ªÁZÀPÀ’ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄÄ ¸Àé PÀ°PÁ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ²PÀëPÀgÁzÀ £ÁªÀÅ «zÁåyðUÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV ¤Ãr ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¸À¨ÉÃQzÉ. CAvÉAiÉÄà ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £ÀPÌÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÀ°PÁ ¥ÀQæ A æ iÉÄ ¸ÁUÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀ£ÄÀ ß ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É SÁwæ¥Àr¹PÉƼÀÄîwÛgÀ¨ÉÃQzÉ. »AzÉ ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À®èzÉ vÀgÀUÀwªÁgÀÄ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹gÀĪÀ E¤ßvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½AzÀ®Æ ¸ÀºÀ ¸ÀàµÀÖ N¢£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß G£ÀßwÃPÀj¸À§ºÀÄzÁVzÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ ¢£À¥ÀwæPÉ, ªÁZÀ£Á®AiÀÄzÀ ¸Á»vÀåUÀ¼ÀÄ, DªÀÄAvÀæt ¥ÀwæPÉ, ©üwÛ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, avÀæ¸ÀgÀtÂUÀ¼À£ÀÄß NzÀ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄPÀ̼À°è NzÀĪÀ ºÀA§®ªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀ§ºÀÄzÀ®èªÉÃ?. CAvÉAiÉÄà ¸ÀàµÀÖ N¢£À°è UÀÄwð¹gÀĪÀ 6 CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÀÄzÀÞ §gÀºÀPÉÌ MvÀÛ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃQzÉ. KPÉAzÀgÉ ¸ÀàµÀÖ NzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄzÀÞ §gÀºÀ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¥ÀÆgÀPÀ ºÁUÀÄ ¥ÉæÃgÀPÀ. F CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 3. PÀ°PÉAiÀÄ zÀÈrüÃPÀgÀt ; ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄÄ AiÀiÁgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÁVzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CAwªÀĪÁV PÀ°PÉAiÀÄ zÀÈrüÃPÀgÀt PÁAiÀÄðªÀÅ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÁUÀ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV dgÀÄUÀ°zÀÄÝ ²PÀëPÀgÁzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀàµÀÖ N¢£À°è UÀÄwð¹gÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÁV ¥ÀjUÀt¹ CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ°è «zÁåyðAiÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß zÀÈrüÃPÀj¹ ªÀÄÄA¢£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¸À¨ÉÃQzÉ. «zÁåyðAiÀÄ C®à ¸ÁzsÀ£ÉUÉ vÀȦۥÀlÄÖPÉƼÀîzÉ C¥ÉÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ UÀjµÀÖ ªÀÄlÖzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ MvÀÛ£ÀÄß ¤Ãr PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß SÁwæ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃQzÉ. NzÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ ‘¸ÁzsÁgÀt zsÀé¤AiÀÄ NzÀÄ’, ‘ªÉÄ®ÄzsÀé¤AiÀÄ NzÀÄ’ ºÁUÀÄ ‘ªÀiË£À NzÀÄ’ JA§ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. DgÀA¨sÀzÀ°è «zÁåyðAiÀÄÄ ¸ÁzsÁgÀt zsÀé¤AiÀÄ°è NzÀ®Ä UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ vÀ¥ÀÄàUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹ wzÀÝ®Ä ¸ÀºÀPÁj. ªÁZÀPÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiË£À N¢UÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄA¢£À ºÀAvÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. «zÁåyðAiÀÄ°è ‘¸ÀàµÀÖ NzÀÄ ºÁUÀÄ ±ÀÄzÀÞ §gÀºÀ’ ¸ÁªÀÄxÀåð GAmÁUÀ®Ä £À°PÀ° ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è F J®è CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. F CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV MzÀV¸ÀÄvÀÛ «zÁåyðAiÀÄ°è C¥ÉÃQëvÀ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ°è ±Àæ«Ä¸ÉÆÃt. ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄzÀÞ §gÀºÀ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¥ÀÆgÀPÀ ºÁUÀÄ ¥ÉæÃgÀPÀ. F CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ.


±ÀÄzÀÞ§gÀºÀ ªÀÄvÀÄÛ £À°-PÀ°

- gÀ«ÃAzÀæ. Dgï.r.

PÉëÃvÀæ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛ, ©.Dgï.¹.PÉÃAzÀæ, PÉÆ¥Àà-aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, f¯Éè - 577126, 9242289685, 9480170849

F ªÀ µ À ð ªÀ £ À Ä ß ªÀ i Á£À å ²PÀ ë t ¸À a ªÀ g À Ä CvÀ å AvÀ ªÀĺÀvÁéPÁAPÉë¬ÄAzÀ ¸ÀàµÀÖ NzÀÄ-±ÀÄzÀÞ §gÀºÀ-¸ÁªÀÄxÀåð «PÁ¸À ªÀ µ À ð ªÉ A zÀ Ä WÉ Æ Ã¶¹zÁÝgÉ . EzÀ g À ¥s À ® ªÁV EAzÀÄ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ°è F ºÉýPÉ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ¸ÀAZÀ®£ÀªÀ£Éß ºÀÄlÄÖºÁQzÉ JAzÀgÀÆ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. EzÀPÁÌV C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß E¯ÁSÉAiÀÄ ««zsÀ ºÀAvÀzÀ°è ºÁQPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ. F jÃw WÉÆö¸À®Ä PÁgÀt ºÀ®«ªÉ. £ÀªÀÄä ±Á¯ÉUÀ¼À°è£À ªÀÄPÀ̼À PÀ°PÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß C¼ÉzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ K¼À£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ªÀÄÄV¹zÀgÀÆ C£ÉÃPÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV NzÀ¯ÁgÀgÀÄ-§gÉAiÀįÁgÀgÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ EzÀPÉÌ ªÉÆzÀ® PÁgÀt. PÁgÀt K£Éà EgÀ° ±Á¯ÉUÉ PÀ°PÉUÉAzÀÄ §gÀĪÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ UÀÄuÁvÀäPÀªÁzÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ ²PÀëPÀgÁzÀ £ÀªÉÄä®ègÀ PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. ¸ÀévÀAvÀæöå ¥ÀƪÀð¢AzÀ®Æ £ÁªÀÅ ²PÀëtPÉÌ ºÉZÀÄÑ MvÀÛ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛ¯ÃÉ §A¢zÉÝêÉ. ¸ÁévA À vÁæöå£ÀAvÀgÀ CzÀg® À Æè EwÛÃaV£À zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è ²PÀëtPÉÌ ºÉZÀÄÑ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. MAzÀÄ zÀÄgÀAvÀªÉAzÀgÉ EAzÀÄ ²PÀët JAzÀgÉ PÉêÀ® NzÀÄ-§gÀºÀ JA§ ¤jÃPÉë £ÀªÀÄä ¥ÉÆõÀPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÁÝVzÉ. NzÀÄ-§gÀºÀ ºÁUÀÄ CAPÀ DzsÁjvÀªÁV ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛ EAzÀÄ ¸ÀªÉÃð¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÉ. ²PÀt ë JAzÀgÉ NzÀÄ §gÀºÀ ªÀiÁvÀª æ ® À è JA§ÄzÀÄ £ÀªÄÉ ä®j è UÀÆ ¤zsÁ£ÀªÁVAiÀiÁzÀgÆ À CxÀðªÁUÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ «µÀAiÀÄ. DzÀgÉ E°è MAzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. CzÉAzÀgÉ fêÀ£PÀ ÁÌV ¨ÉÃPÁzÀzÝÀ £ßÉ ®è PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÄÀ UÉ ²PÀët JA§ÄzÀÄ JµÀÄÖ ¤dªÉÇà CµÉÖà ¤d D J®è eÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÆ® EgÀĪÀÅzÀÄ CPÀëgÀ eÁÕ£ÀzÀ°è JA§ÄzÀÄ. CPÀëgÀ eÁÕ£À¥Àæ¨sÁªÀ ªÉÆzÀ®Ä ©ÃgÀĪÀÅzÀÄ NzÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄÄ«PÉAiÀÄ ªÉÄïÉ. ºÉÆgÀV£À ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ £ÀªÀÄUÉ JgÀqÀÄ ªÀiÁUÀðUÀ½ªÉ. CªÉAzÀgÉ D°¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ NzÀĪÀÅzÀÄ. EªÉgq À Æ À ¨sÁµÁ P˱À®UÀ¼° À è ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀªÀÅUÀ¼ÁVªÉ. ºÉÃUÉ EªÉgÀqÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÁªÀÅ 45

UÀ滹PÉƼÀÄîvÉÛêÉÇà ºÁUÉAiÉÄà UÀ滹PÉÆAqÀzÀÝ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÀÆ §gɪt À U Â É ªÀÄÆ®PÀ ªÀåPÛÀ ªÀiÁqÀÄvÉÃÛ ªÉ CAzÀgÉ ¨sÁµÁ «µÀAiÀÄPÉÌ §AzÁUÀ NzÀĪÀÅzÀÄ UÀæ»PÉUÉ ºÉÃUÉ ªÀÄÄRåªÉÇà §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄ«PÉUÉ CµÉÖà ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛz.É NzÀÄ-§gÀºÀ JA§ÄªÀÅ ¨sÁµÁPÀ°PÉAiÀÄ MAzÉ Ã £ÁtåzÀ JgÀ q À Ä ªÀ Ä ÄRUÀ ½ zÀ Ý AvÉ JAzÀ g À Æ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. ºÉÃUÉ ªÀiÁvÀÄ £ÀªÀÄä ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉAiÉÆà ºÁUÉAiÉÄà £ÀªÀÄä §gÀªÀtÂUÉ £ÀªÀÄä ¨sÁµÁ ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀ£ÀÄß vÉgÉ¢qÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV EAzÀ Ä §gÀ º À P É Ì ºÉ Z À Ä Ñ ¥Áæ ª À Ä ÄRåvÉ A iÀ Ä £À Ä ß ¤ÃqÀ ¨ É Ã PÁVzÉ . AiÀ i ÁªÀ Å zÉ Ã M§â ªÀ å QÛ A iÀ Ä §gÀ º À GvÀÛªÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ: ¥ÁægA À ©üPÀ ºÀAvÀz° À £ è À ¨sÁµÁ PÀ°PÉ ¥À¨ æ ÄÀs vÀé ªÀÄlÖz° À g è ¨ À ÃÉ PÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ PÀ°PÉ ±Á±ÀévÀªÁUÀ ¨ÉÃPÁzÀgÉ MAzÀQÌ AvÀ ºÉZÀÄÑ EA¢æAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ PÀ°wzÀÝ£ÀÄß vÀ P À ë t zÀ ° è A iÉ Ä Ã §¼À ¸ À ® Ä CªÀ P Á±À « gÀ ¨ É Ã PÀ Ä JA§ÄzÀ Ä C£ÉÃPÀ ªÀÄ£À±Áå¸ÀÛçdÕgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. §¼À¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ PÀ°PÉ ±Á±ÀévÀªÁVgÀ®Ä ¸ÁzÀå«®è. £ÀªÀÄä EA¢£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ §gÀºÀzÀ°è »AzÀĽAiÀÄ®Ä, vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV §gÉAiÀÄ®Ä EgÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ¼° À è EzÀÆ MAzÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV £ÁªÀÅ E°èAiÀĪÀgU É É CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÄ wzÀÄݪÀ ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁAwæPÀªÁV. DzÀjAzÀÄ £ÀªÀÄä gÁdåzÁzÀåAvÀ ¥ÀæZÀ°vÀzÀ°ègÀĪÀ £À«Ã£À ¨ÉÆÃzsÀ£Á PÀ°PÁ «zsÁ£ÀªÁzÀ £À°-PÀ° AiÀÄ°è£À CPÀëgÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°AiÀÄĪÀ «zsÁ£ÀªÉà ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÉ. ªÉÆzÀ°UÉ £À°PÀ°AiÀÄ°è ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÀ°¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÉÆÃt. * PÀ £ À ß qÀ ªÀ t ðªÀ i Á¯É A iÀ Ä £À Ä ß CPÀ ë g À U À ¼ À §¼À P É A iÀ Ä DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀvÀÄÛ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁV «¨sÁV¸À¯ÁVzÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀt F »AzÉ C ¢AzÀ Y ªÀgÉUÉ 18 CPÀëgÀ PÀ°vÀgÆ À ªÀÄUÀÄ«UÉ §¼ÀPU É É CAzÀgÉ ¥ÀzÀ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀ°Ã, ªÁPÀå ªÀiÁqÀ¯ÁUÀ°Ã ¸ÁzsÀå«gÀ°®è. FUÀ ªÉÆzÀ® UÀÄA¥ÁzÀ gÀ UÀ ¸À zÀ C ¢AzÀ CgÀ¸À, ¸ÀgÀ, zÀgÀUÀ, UÀgÀUÀ¸À, CgÀ, CUÀ¸À EvÁå¢ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÆß, CgÀ¸ÀgÀ zÀ¸ÀgÀ, UÀgÀUÀ¸ÀzÀ UÀgÀUÀgÀ JA§AvÀºÀ ¸ÀgÀ¼À ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÆß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzÀå«zÉ. EzÀjAzÁV ªÀÄUÀÄ vÁ£ÀÄ PÀ°vÀ PÉêÀ® 5 CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ®Ä, §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ®Ä, CªÀPÁ±À ¹QÌz.É eÉÆvÉUÉ ªÀÄUÀÄ F J¯Áè CPÀg ë U À ¼ À £ À ÄÀ ß PÀ°vÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÀ°AiÀÄ®Ä CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁVzÉ. * ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉêÀ® PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀgÀ½ÃPÀgÀtPÁÌV ªÀiÁvÀæ «¨sÁUÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ JA§ÄzÀÆ E°è ªÀÄÄRå. * PÀ°PÉ ¸ÀgÀ¼ÀUÉƼÀî®Ä, ªÀÄUÀÄ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ªÉ à UÀ z À ° è PÀ ° AiÀ Ä ®Ä CªÀ P Á±À


¹UÀ®Ä PÀ°PÁA±À CxÀªÁ ¸ÁªÀÄxÀåð PÀ°PÉUÁV ¤zsÀðj¸À¯ÁzÀ J¯Áè PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÆ PÁrð£À gÀÆ¥ÀzÀ°èªÉ. EªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁV C¨sÁå¸À ¥ÀĸÀÛP,À ªÁZÀP,À £ÉÆÃmï ¥ÀĸÀÛPÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À°è EªÉ. * F PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¹zÀÞ¥Àr¹zÁÝgÉ. AiÀiÁªÉ®è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄUÀÄ PÀ°AiÀĪÀÅzÀgÀ°è, ²PÀëPÀ PÀ°¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è JzÀ Ä j¸À Ä wÛ z À Ý gÉ A §ÄzÀ £ À Ä ß Dzs À j ¹ PÀ ° PÁ ¸ÁªÀ Ä Væ ¹zÀÞUÉÆArgÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÉÆAzÀÄ ²PÀëPÀ ºÁUÀÆ PÀ°PÁ ¸Éßû ¥ÀzÀÞwAiÀiÁVzÉ. £À°-PÀ°AiÀÄ°è£À §gÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ: £À°-PÀ°AiÀÄ°è ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV PÁqÀÄðUÀ¼ÀÄ, C¨sÁå¸À ¥ÀĸÀÛPÀ, ªÁZÀPU À ¼ À ÄÀ , ¥ÀU æ w À £ÉÆÃl, UÀÄA¥ÀÄ vÀmÖÉU¼ À ÄÀ , ¨É½î ZÀÄQÌ ¸Á»vÀå, £ÉÆÃmï ¥ÀĸÀÛPÀ, ªÁ¯ï ¸ÉèÃmï, PÀ°PÁ ZÀ¥ÀàgÀU¼ÉA§ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæU½ À ªÉ. EªÀÅUÀ¼° À è FUÀ PÉêÀ® §gÀªt À ÂUU É ÀÉ ¥ÀÆgÀPª À ÁzÀ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ UÀªÀĤ¸ÀĪÀ. * ªÀÄUÀÄ CPÀëgÀ §gÀªÀtÂUÉ ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä CªÀÅUÀ¼À DPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. EzÀPÁÌV DPÁgÀ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ CPÀëgÀ ¥ÀnÖ JA§ PÁqïð EzÉ.

ªÀiÁzÀj: avÀæ ¸ÀAPÉÃvÀ (¯ÉÆÃUÉÆÃ)

DPÁgÀ UÀ Ä wð¸À Ä ªÀ CPÀ ë g À ¥ÀnÖ

vÁgÁ£ÁxÀ

UÀÄtÂvÁQë

¹ÃvÁ¥sÀ® EzÀjAzÀ ªÀÄUÀÄ CPÀëgÀzÀ ¸ÀàµÀÖ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.

46

gÀ§âgï CPÀëgÀ

d ªÀ ªÀÄ § £À d ªÀ ªÀÄ § £À d ªÀ ªÀÄ § £À

F ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄUÀÄ ¥Àæw CPÀëgÀzÀ ¸ÀàµÀÖ ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛzÉ.

* EzÀ®èzÉ ªÀÄUÀÄ«£À PÉÊ CPÀëgÀ §gÀªÀtÂUÉUÉ ºÉÆA¢PÉƼÀî° JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÁgÁ£ÁxÀ, ¹ÃvÁ¥sÀ®, UÀÄtÂvÁQë JA§ ZÀlĪÀnPÉUÀ½ªÉ. EªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ §gÀªÀtÂUÉUÉ §¼À¸ÀĪÀ ºÉaѣɮè UÉgÉ(¸ÉÆÖçÃPïì)UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄUÀÄ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV ªÀÄUÀÄ«£À PÉʨÉgÀ½£À £ÀgÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼ÀÄ §gÀªÀtÂUÉUÉ ¹zÀÞUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À M¼ÀUÉ ¨ÉgÀ¼Ár¸À®Ä, §¼À¥À/ ¥É¤ì¯ï£À°è §gÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄÄAzÉ CPÀëgÀ §gÉAiÀÄ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà vÉÆAzÀgÉ DUÀĪÀÅ¢®è.* EzÀgÉÆA¢UÉ gÀ§âgï CPÀÀëgÀUÀ¼ÉA§ ªÀÄÆgÀÄ DAiÀiÁªÀÄzÀÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄUÀÄ«UÉ ªÀÄÄlÖ®Ä, ¸ÀàµÀðzÀ ªÀÄÆ®PÀ CPÀëgÀzÀ DPÁgÀªÀ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 46

C


* F J¯Áè ¥ÁægÀA©üPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À®èzÉ ªÀÄPÀ̽UÉ C¨sÁå¸À ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è §gÉAiÀÄ®Ä, vÀªÀÄä £ÉÆÃmï ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è §gÉAiÀÄ®Ä, vÀªÀÄä PÉÆoÀrAiÀÄ ªÁ¯ï ¸ÉèÃmï£À°è §gÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁVzÉ. PÉêÀ® §gÉAiÀÄ®Ä ªÀiÁvÀæ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁV®è. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ²PÀëPÀ jAzÀ ¤gÀAvÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £ÀPÌÉ, wzÀÄÝ¥r À UÉ, CªÀPÁ±À PÉÆnÖzÄÀ Ý ¥Àw æ AiÉÆAzÀÆ PÀ°PÉ C®è°èAiÉÄà ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÉÆ̼ÀUÁUÀĪÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

1 33

U:jÈ =j;j

DjÚj

!Új

* EzÀ®èzÉ eÉÆvÉUÉ ªÀÄPÀ̼À N¢UÁV ªÁZÀPÀ JA§ MAzÀ£É vÀgÀUÀwUÉ 50 JgÀqÀ£Éà vÀgÀUÀwUÉ 50 ªÀÄÆgÀ£Éà vÀgÀUÀwUÉ 40 ¥Àv æ åÉ ÃPÀ ¥ÀĸÀPÛ U À ¼ À £ À ÄÀ ß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. * F J¯Áè ZÀlĪÀnPÉU¼ À £ À ÄÀ ß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÆ® CPÀëgÀ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß JµÀÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV, UÀÄuÁvÀäPÀªÁV, ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄlÖzÀ°è PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀÄ Cj«UÉ §gÀÄvÀÛzÉ.

!ÚjDj

ÔjÚjÔjDj

* F jÃwAiÀÄ°è PÀ°vÀ ªÀÄUÀÄ JAzÀÆ vÀ£Àß §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è vÀ¥ÀÄà ªÀÄqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉà EgÀĪÀÅ¢®è. 24

* MAzÀ£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÀÄUÀÄ PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® 49 ªÀtðªÀiÁ¯Á CPÀëgÀ ªÀÄvÀÄÛ 7 ¸ÀégÀ aºÉß JA§ÄzÀ£ÀÄß E°è UÀªÀĤ¹¨ÉÃPÀÄ.

EzÀÄ MAzÀÄ PÁrð£À avÀ.æ EzÀg° À è vÁ£ÀÄ PÀ°vÀ CPÀg ë U À ½ À AzÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß avÀæUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄUÀÄ NzÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄà ¸ÁzsÀ£À JA§ PÁrð£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ F ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÀz Û .É PÁrð£À°è CzÀĪÀgU É É ªÀÄUÀÄ PÀ°vÀ CPÀg ë U À ½ À AzÁzÀ ¥ÀzÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. D ªÀÄÆ®PÀ vÁ£ÀÄ PÀ°wzÀÝ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ ªÀÄUÀÄ.

* ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV £ÁªÀÅ CPÀëgÀ §gÉAiÀÄĪÁUÀ O, bÀ, t, eÁ, gÀhÄ,AiÀÄ, ªÀiÁ, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrqÀÄvÉÛêÉ,. * ºÁUÉAiÉÄà ¸ÁzsÀ£ÀPÉÃjAiÀÄ ªÀgÀPÀ« ¨ÉÃAzÉæ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÁzsÀ£ÀPÉÃjAiÀĪÀgÀ PÀ« ¨ÉÃAzÉæ JAzÉÆÃ, PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀ« vÉUÀ¼ÀÄ JAzÉÆÃ, gÁªÀÄÄ«£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀgÀªÀiÁ£À ºÀgÁeÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß gÁªÀÄÄ«£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÀiÁ£À ºÀgÁeÁVzÉ JAzÉÆà §gÉAiÀÄÄvÉÛêÉ/NzÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ £À°-PÀ°AiÀÄ°è EzÀPÉ̯Áè CªÀPÁ±ÀªÉà E®èªÁVzÉ. KPÉAzÀgÉ CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ §gÉAiÀÄĪÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ºÀAvÀ¢AzÀ¯Éà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F J¯Áè PÁgÀtPÁÌV EAzÀÄ £À°PÀ° ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ.

47


PÀ°PÉAiÀÄ CªÀPÁ±ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ : UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀëtzÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR DAiÀiÁªÀÄ - qÁ. ¤vÁå£ÀAzÁgÁzsÀå, G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ jÃd£À¯ï E£ï¹ÖlÆåmï D¥sï EAVèµï (Dgï.L.E.), eÁÕ£À¨sÁgÀw DªÀgÀt, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¸ÁªÀðwæPÀ zÁR¯Áw, ºÁdgÁw, PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé EªÀÅ ²PÀët ¸ÁªÀðwæÃPÀgÀtzÀ UÀÄj ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÁVªÉ. CxÀð±Á¸ÀÛçzÀ MAzÀÄ GQÛAiÀÄÄ “£ÁªÀÅ JµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß UÀ½¸ÀÄvÉÛÃªÉ JA§ÄzÀQÌAvÀ, JµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß G½¸ÀÄvÉÛÃªÉ JA§ CA±ÀªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄRªÁVzÀÄÝ, £ÉÊdªÁV G½¹zÀ ºÀtªÉà UÀ½¹zÀ ºÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ.” JA§ CA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. EzÉà jÃw £ÀªÀÄä ±Á¯Á ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ, ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á°£À°è ®¨sÀå«gÀĪÀ MlÄÖ ±Á¯Á ¢£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ UÀt£ÉUÉ §gÀÄvÀÛªÉ. EAvÀºÀ ±Á¯Á ¢£ÀUÀ¼À°è ®¨sÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ, F CªÀ¢üUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀoÀå ºÁUÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀoÀå ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ zÉÆgÀPÀ§ºÀÄzÁzÀ £ÉÊd ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼À “PÀ°PÉAiÀÄ CªÀPÁ±ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ” [Learning Opportunity Time] JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F DAiÀiÁªÀĪÀÅ ªÀÄPÀ̼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ £ÉÃgÀªÁzÀ ¸ÀºÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÀAqÀħgÀÄwÛzÉ. E¯ÁSÉAiÀÄÄ F »AzÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÀÝ MAzÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ°è ªÁ¶ðPÀªÁV MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 240 ±Á¯Á ¢£ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ PÉêÀ® 138 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ £ÉÊd ±Á¯Á PÁAiÀÄðzÀ ¢£ÀUÀ¼ÁVzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. F CA±ÀªÀÅ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ CªÀPÁ±ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß ©A©¸ÀÄvÀÛzÉ. F PÀÄjvÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV «zÁåyðUÀ¼À ¤AiÀÄ«ÄvÀ ºÁdgÁw ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ UÉÊgÀĺÁdjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ gÁdåªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, F CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À ¥sÀ®±ÀÈwUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ CA±ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ°èªÉ. 2005 gÀ°è «±Àé¨ÁåAPï “¨sÁgÀvÀzÀ°è ²PÀëPÀgÀ UÉÊgÀĺÁdj” PÀÄjvÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ DAiÀÄÝ 19 gÁdåUÀ¼À (ªÀĺÁgÁµÀÖç, UÀÄdgÁvï, ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ, PÉÃgÀ¼À, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, ºÀgÁåt, PÀ£ÁðlPÀ, Mj¸Áì, gÁeÁ¸ÁÛ£À, ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À, DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ, GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ, bÀwÛøïUÀgï, GvÀÛgÁAZÀ¯ï, C¸ÁA, ¥ÀAeÁ¨ï, ©ºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀhiÁRðAqï) DAiÀÄÝ ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÉÊUÉÆAqÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀgÁ¸Àj ±ÉÃ. 25 gÀµÀÄÖ (24.8%) UÉÊgÀÄ ºÁdj PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÉÊQ CvÀåAvÀ C¢üPÀ CAzÀgÉ ±ÉÃ. 41.9 gÀµÀÄÖ UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ£ÀÄß gÀhiÁRðAqï ºÉÆA¢zÀÄÝ, CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ CAzÀgÉ ±ÉÃ. 14.6 gÀµÀÄÖ UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÁðlPÀªÀÅ ±ÉÃ. 21.7 gÀµÀÄÖ UÉÊgÀĺÁdj ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. G½zÀAvÉ DªÀgÀtzÀ°è UÉgÉ J¼É¢gÀĪÀ 8 gÁdåUÀ¼À°è gÁµÀÖçzÀ ¸ÀgÁ¸ÀjVAvÀ C¢üPÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.

F »£É߯ÉAiÀÄ°è J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÀÆ UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV, ±Á¯Á ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è PÀ°PÉAiÀÄ CªÀPÁ±ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀåªÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄR CA±ÀUÀ¼ÉAzÀgÉ, * «zÁåyðUÀ¼À ¤AiÀÄ«ÄvÀ ºÁdgÁw, * ²PÀëPÀgÀ UÉÊgÀĺÁdj, * ²PÀëPÀgÀ §zÀÞvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉ, * ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ, * ²PÀëPÀgÀ ®¨sÀåvÉ ºÁUÀÆ ¥ÀƪÀð¹zÀÞvÉ * ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ G¸ÀÄÛªÁj ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄðéZÁgÀuÉ * ²PÀët PÀÄjvÀAvÉ ¥ÉÆõÀPÀgÀ PÁ¼Àf ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀÈw EvÁå¢. “Head Master makes the school or mars the school” JA§AvÉ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÁzÀªÀgÀÄ D ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸ÁÜ£ÀPÀÆÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄ姺ÀÄzÀÄ CzÉà jÃw CzsÉÆÃUÀwUÀÆ vÀ¼ÀÀÄzÀÄ. DzÀÝjAzÀ ²PÀëPÀgÀ §zÀÞvÉ, PÁ¼Àf ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÀvÀÛgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ©ÃgÀÄvÀÛªÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀ ²¸ÀÄÛ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥Á®£É ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉUÀ¼ÀÄ J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÀÆ UÀÄuÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðwæPÀ PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ°è CvÀåUÀvÀå CA±ÀUÀ¼ÁVªÉ. EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÀPÁðj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄzÁ¤vÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ²PÀëPÀgÀÄ d£ÀUÀtw, DyðPÀ ¸À«ÄÃPÉë, J¦Pï, gÉõÀ£ï PÁqïð, ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ

[Source: Michael Kremer, Karthik Muralidharan, Nazmul Chaudhury at all (2005) “Teachers Absence in India:: A Snapshot” (memio) Harward University and World BankWashington DC.] EzÉà ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£À «ÄµÀ£ï - PÀ£ÁðlPÀªÀÅ ‘PÁål°¸ïÖ ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï ¸À«Ãð¸À¸ï ¥ÉæöÊ.°., ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ’ EªÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁdåzÀ 32 ±ÉÊPÀëtÂPÀ f¯ÉèUÀ¼À°è PÉÊUÉƼÀî¯ÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÅ PɼÀPÀAqÀ ¥sÀ®±ÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉqÀ«zÉ.

¨ÉÆÃzsÀPÉÃvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è C¤ªÁAiÀÄðªÁV vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ GAmÁVzÀÄÝ, «zÁåyðUÀ¼À ºÁdgÁw ºÁUÀÆ PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EªÀÅ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ©ÃjgÀĪÀÅzÀÄ

gÁdåzÀ°è ²PÀëPÀgÀ ¸ÀgÁ¸Àj UÉÊgÀĺÁdj ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ ±ÉÃ. 20 gÀ¶ÖzÀÄÝ, F ¥ÉÊQ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯Éè (¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët) ªÀÄvÀÄÛ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ CAzÀgÉ ±ÉÃ. 15 gÀµÀÄÖ ºÉÆ¢zÀÄÝ, 12 f¯ÉèUÀ¼ÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀgÁ¸ÀjVAvÀ PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ UÉÊgÀĺÁdj ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. 48


PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. F UÉÊgÀÄ ºÁdgÁwAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ eÉAqÀgïªÁgÀÄ. ¥ÁæzÉòPÀªÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀªÁgÀÄ PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛzÉ. ²PÀëPÀgÀ UÉÊgÀĺÁdj ¥ÀæªÀiÁtzÀ «ªÀgÀ ±ÉÃPÀqÁ ¥ÀæªÀiÁt eÉAqÀgïªÁgÀÄ (±ÉÃ.) ¥ÀÄgÀĵÀ 22 ªÀÄ»¼Á 19 ¥ÁæzÉòPÀªÁgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ 18 UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ 22 ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀªÁgÀÄ

G½zÀAvÉ 16 f¯ÉèUÀ¼ÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀgÁ¸ÀjVAvÀ C¢üPÀ UÉÊgÀĺÁdj ºÉÆA¢zÀÄÝ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄÄ CvÀåAvÀ UÀjµÀ× CAzÀgÉ ±ÉÃ. 32 gÀµÀÄÖ ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. Study on Teacher Absence and Students Attendance in Primary and Upper Primary Schools of Karnataka State

50 ªÀµÀðQÌAvÀ ªÉÄîàlÄÖ 15

20 jAzÀ 25 ªÀµÀð

20

25 jAzÀ 35 ªÀµÀð

22

35 jAzÀ 50 ªÀµÀð

21

²PÀëPÀgÀ UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtUÀ¼ÀÄ: r.r.¦.L. ªÀÄvÀÄÛ ©.E.N. PÀbÉÃjAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ DqÀ½vÀUÁgÀgÀÄ, qÀAiÀÄmï ªÀÄvÀÄÛ ©.Dgï.¹. ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ, ¹.Dgï.¹ UÀ¼ÀÄ, J¸ï.r.JA.¹. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, «zÁåyðUÀ¼À C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ ²PÀëPÀgÀ UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtUÀ¼ÀÄ PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛªÉ.

SSA Mission, Karnataka

15th Sept 2008

10

* PËlÄA©PÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ * ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zÀıÀÑlUÀ¼ÀÄ * vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼ÀÄ, ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁvÉæUÀ¼ÀÄ * gÀeÉUÀ¼ÀÄ QæAiÀiÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ-¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ * ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw, PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ gÀeÁ CªÀ¢üUÀ¼À°è DAiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ. F gÀeÁ CªÀ¢üUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ²PÀëPÀjUÉ ¥ÀjºÁgÁvÀäPÀ UÀ½PÉgÀeÉ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. * ¹.Dgï.¹., ©.Dgï.¹. LEDgïnN, E.¹.N, ©.E.N, qÀAiÀÄmï E¤ßvÀgÀ G¸ÀÄÛªÁj ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß §®ªÀzsÀð£ÉUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ±Á¯Á ±ÉÊPÀëtÂPÀ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ GvÀÛªÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÁAXPÀªÁV ºÁUÀÆ MmÁÖV, «±ÉõÀªÁV ªÀµÀðzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀA§gï/r¸ÉA§gï ªÀiÁºÉUÀ¼À°è gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ ¤§ðA¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ * ²PÀëPÀgÀ §zÀÞvÉ, PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄvÀPÁ°PÀªÁV ¥Àjòð¹, C£ÀÄ¥Á®£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

CMS, Bangalore

Source : “Study on Teacher Absence and Students Attendance in Primary and Upper Primary Schools of Karnataka State”. - SSA, Karnataka & CMS, Bangalore. Report 2008. F PÀÄjvÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀªÉAzÀgÉ, ªÉÄîÌAqÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À°è ²PÀëPÀgÀ UÉÊgÀĺÁdgÁwAiÀÄÄ ²PÀëPÀgÀÄ ¨ÉÆÃzsÀPÉÃvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è CAzÀgÉ, vÀgÀ¨ÉÃw, PÁAiÀiÁðUÁgÀ, ¸À¨sÉ-¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼ÀÄ, d£ÀUÀtw, ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ gÀeÉAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀÅzÀÄ E¤ßvÀgÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ ²PÀëPÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀªÀÄxÀð¤ÃAiÀĪɤ¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ, ªÀÄPÀ̼À zÀȶ֬ÄAzÀ PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ C¨sÁªÀªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¢±ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀ UÉÊgÀĺÁdjUÉ PÁgÀtªÁzÀ CA±ÀUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¸ÀªÀÄAd¸À ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀåªÁVzÉ. EzÀÄ Erà ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ §zÀÞvÉAiÀiÁVzÉ.

²PÀëPÀgÀ UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄÄ «zÁåyðUÀ¼À ºÁdgÁw ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÃgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ CA±ÀUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CUÀvÀå PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ½UÉ CUÀvÀå«gÀĪÀ PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ, PÀ°PÁ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹, PÀ°PÁ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÀÆ ¸ÁªÀðwæPÀªÁV MzÀV¸À®Ä ±Àæ«Ä¸À¨ÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvɬÄzÉ.

gÁdåªÀÄlÖzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è ±ÉÃ. 12 gÀµÀÄÖ ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ gÀeÉAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀÅzÀÄ, ±ÉÃ. 6.6 gÀµÀÄÖ ªÀÄA¢ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw, PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ 0.8 gÀµÀÄÖ ²PÀëPÀgÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀAvÉ 0. 4 gÀµÀÄÖ ªÀÄA¢ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw¬Ä®èzÉ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÀÅzÀÄ 49


¨Á½£À ¨É¼ÀPÁzÀ ²PÀëQUÉ £ÀªÀÄ£À ±ÉÊ®eÁ PÀĪÀiÁj, G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ. qÀAiÀÄmï, ªÀÄAqÀå. ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀ ªÀiÁ¯Á ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UɼÀwAiÀÄjUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆoÀrVAvÀ DlzÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÉZÀÄÑ ¦æAiÀÄ. SÉÆà SÉÆà vÀAqÀzÀ £ÁAiÀÄQAiÀiÁzÀ ªÀiÁ¯Á½UÉ DlªÉAzÀgÉ vÀÄA¨Á D¸ÀQÛ. UÀtÂvÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀ¼ÀÄ EAVèõÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ¨sÁµÉUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è §ºÀ¼À »AzÉ. EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÆâü¸ÀÄwÛzÀÝ PÀªÀÄ®ªÀÄä ªÉÄÃqÀA J¯Áè ªÀÄPÀ̼À §UÉÎ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀiÁ¯Á ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UɼÀwAiÀÄgÀÄ AiÀÄxÁ¥ÀæPÁgÀ QgÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀrªÉÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹zÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß PÀgɹ PÁgÀt PÉüÀ®Ä ªÀiÁ¯Á £À£ÀUÉ NzÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CzÀÄ vÀÄA¨Á PÀµÀÖ JAzÀ¼ÀÄ. ªÀÄÄA¢£ÀªÁgÀ MAzÀÄ ¥ÀzÀå PÀ°vÀÄ §gÀ®Ä PÀªÀÄ®ªÀÄä ªÉÄÃqÀA ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. ªÀiÁ¯Á ¥ÀzÀå PÀ°AiÀÄzÉ §AzÀ¼ÀÄ. ¥ÀÄ£ÀB KPÉ PÀ°AiÀÄ°®è JAzÀÄ PÉüÀ®Ä £À£ÀUÉ EAVèõï PÀ°AiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÉ E®è JAzÀÄ vÀ¯ÉvÀVι ¤AvÀ¼ÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß HlzÀ CªÀ¢üAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÀªÀÄ®ªÀÄä ªÉÄÃqÀA MAzÀÄ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj N¢PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉýzÀÝgÀÄ. ¯ÉÃR£À PÀ£ÀßqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁ¯Á½UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ «µÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. PÀªÀÄ®ªÀÄä ªÉÄÃqÀA ¤ÃrzÀ ¯ÉÃR£À F jÃw EvÀÄÛ. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À°è MAzÁzÀ ©VºÀUÀÎzÀ £ÀqÀÄUÉAiÀÄ°è zÉÆA§gÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ZÀªÀÄvÁÌgÀzÀ Dl ZÀÆnUÀ¼ÀÄ £ÀAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉÆúÀgÀªÁzÀªÀÅ, ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ°è «£ÉÆÃzÀ ºÁUÀÆ gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV Cw JvÀÛgÀzÀ°è PÀnÖgÀĪÀ vÀAw CxÀªÁ ºÀUÀÎzÀ ªÉÄïÉ, ZÀªÀÄvÁÌgÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀ £ÀqÉzÀÄ §gÀÄvÁÛ£É. zÉúÀzÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî®Ä PÉ®ªÉǪÉÄä GzÀÝ£ÉAiÀÄ PÉÆÃ®Ä CxÀªÁ ¨ÉÆA§£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄAlÄ. ¸ÀA¨sÁªÀ¤ÃAiÀÄ C¥ÁAiÀÄzÀ ¨sÀAiÀÄ«®èzÉÃ, gÀPÀëuÉAiÀÄ §¯É¬Ä®èzÉÃ, JvÀÛgÀzÀ vÀAwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ MªÉÄä AiÉÆÃa¸ÉÆÃt......... F ©VºÀUÀÎzÀ £ÀqÀÄUÉAiÀÄ°è CvÀåAvÀ ¤¥ÀÄt ºÁUÀÆ ¥Àæ¹zÀÞ£ÁzÀ, ¸Àj¸Án¬Ä®èzÀ ªÀåQÛ JAzÀgÉ ZÁ¯ïìð ¨ÁèAr£ï, UÉæÃmï ¨ÁèAr£ï JAzÀÄ d£À¦æAiÀÄvÉ UÀ½¹zÀݪÀ£ÀÄ. FvÀ LzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀ£ÁVzÁÝUÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. vÀ£Àß GvÀÌøµÀÖªÁzÀ ©VºÀUÀÎzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ P˱À® ºÁUÀÆ zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ d£À ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ½¹zÀ£ÀÄ. 30£Éà dÆ£ï 1859gÀ°è £ÀA§®Ä PÀµÀÖªÁzÀ MAzÀÄ ZÀªÀÄvÁÌgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. £ÀAiÀiÁUÀgÀ d®¥ÁvÀzÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É 60«ÄÃlgï JvÀÛgÀzÀ°è PÀlÖ¯ÁzÀ ºÁUÀÆ 335«ÄÃlgï GzÀÝzÀ vÀAwAiÀÄ ¥ÀÄl:47

50

ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É. F jÃwAiÀÄ ZÀªÀÄvÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀtÂÚUÉ §mÉÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ, ªÀÄgÀzÀ PÁ®£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É DvÀ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ£ÁzÀ ºÉ¤æ PÀÆ®PÁqïð£À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ, ©VºÀUÀÎzÀ ºÁ¢ ªÀÄzsÀåzÀ°è PÀĽvÀÄ DªÉÄèmï ªÀiÁr £ÀqÀÄUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀÅzÀÄ, »ÃUÉ C§â¨Áâ!!! ªÉÄÊ£À«gÉý¸ÀĪÀ ZÀªÀÄvÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. EzÉ®èªÀÇ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ? ? ? ºÉÃUÉ ?. vÀ£Àß ¸Àé¸ÁªÀÄxÀåðzÀ°è DvÀ¤VzÀÝ £ÀA©PɬÄAzÀ, zÀÈqsÀ «±Áé¸À¢AzÀ, ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÉÆÃt C£ÀÄߪÀÅzÀQÌAvÀ®Æ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É C£ÀÄߪÀ DvÀ䫱Áé¸À¢AzÀ. F ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß ºÀ®ÄªÀÅ ¨Áj N¢zÀgÀÆ ªÀiÁ¯Á½UÉ ¥ÀÆtðªÁV CxÀðªÁUÀ°®è, «ÄÃlgï JAzÀgÉ JµÀÄÖ GzÀÝ ? DvÀ䫱Áé¸À JAzÀgÉ K£ÀÄ? CzÀÄ J®ègÀ°èAiÀÄÆ EgÀÄvÀÛzÉAiÉÄ? EvÁå¢ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÀªÀÄ®ªÀÄä ªÉÄÃqÀAUÉ PÉüÀ®Ä ºÀ¸À£ÀÄäTAiÀiÁzÀ PÀªÀÄ® ªÉÄÃqÀA vÁ¼Éä¬ÄAzÀ w½¹ ¤Ã£ÀÄ EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°AiÀħ¯Éè JAzÀgÀÄ. ªÀiÁ¯Á ªÀÄ£À¹£À°è ºÀ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆrzÀªÀÅ. CªÀ¼À ªÀÄ£À¹£À°è «ZÁgÀ ªÀÄAxÀ£ÀªÁV EAVèõï PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ UÉæÃmï ¨ÁèAr£ï ªÀiÁrzÀµÀÄÖ PÀpt PÉ®¸ÀªÉãÀÄ C®è, ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÉ £Á£ÀÄ PÀ°AiÀħ¯Éè JA§ «±Áé¸À ªÀÄÆrvÀÄÛ. F WÀl£É CªÀ¼À ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£ÀPÉÌ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄÛ. EAzÀÄ DPÉ M§â vÀÄA§Ä «±Áé¸ÀªÀżÀî ZÉÊvÀ£ÀåzÀ a®ÄªÉÄAiÀiÁVzÁݼÉ. CªÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀªÀ®AiÀÄPÉÌ §gÀĪÀ J¯Áè D¸ÀPÀÛ «zÁåyðUÀ½UÀÆ DvÀ䫱Áé¸ÀªÀ£ÀÄß vÀÄA§ÄwÛzÁ¼É. DvÀ䫱Áé¸À JAzÀgÉ J£ÀÄ ? ¤ÃUÀð°è£À 1/6 ¨sÁUÀ ªÀiÁvÀæ UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. G½zÀ ¨sÁUÀ ¤Ãj£À°è ¸ÀÄ¥ÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ䫱Áé¸À JAzÀgÉ ¸Àé£ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé¸ÁªÀÄxÀåðzÀ CjªÀÅ. DvÀ䫱Áé¸À«®è¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄä°ègÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼ÀÄ ¤ÃUÀð®è UÀÄqÀØzÀAvÉ EgÀÄvÀÛªÉ. ¤ÃUÀð®è §ºÀÄvÉÃPÀ ¨sÁUÀ ¤Ãj£À¯Éè ºÀÄzÀÄVgÀĪÀAvÉ £ÀªÀÄä ¸ÁªÀÄxÀåUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä¯Éèà ºÀÄzÀÄV©qÀÄvÀÛªÉ, ¨É¼ÀQUÉ §gÀĪÀÅzÉà E®è. £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ «±Áé¸À, £ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé CjªÀÅ £ÀªÀÄä°è DvÀ䫱Áé¸ÀªÀ£ÀÄß vÀÄA© ªÀåQÛvÀé «PÁ¸ÀªÁUÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. DvÀ䫱Áé¸À vÀÄA©gÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ zsÀ£ÁvÀäPÀ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀPÁgÁvÁäPÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. ¥Àæw «zÁyðAiÀÄ°èAiÀÄÆ CqÀVgÀĪÀ ¸Àé¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀQUÉ vÀgÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ²PÀëPÀjAzÀ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧ⠫zÁåyðAiÀÄ §UÉÎ PÁ¼Àf ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¨Á½UÉ ¨É¼ÀPÁUÀĪÀ DvÀ䫱Áé¸À vÀÄA§ÄªÀ PÀªÀÄ®ªÀÄä ªÉÄÃqÀA£ÀAvÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ J®èjUÀÆ zÉÆgÀPÀ°.


UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèÃµï ®¤ðAUï PÁ£Àðgï »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è 6 ªÀÄvÀÄÛ 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀÄÄvÀªÁV ªÀiÁqÀ®Ä zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè ºÉÆ£Áß½ vÁ®ÆèQ£À°è ¢£ÁAPÀ :18/11.2009 gÀAzÀÄ vÁ®ÆèQ£À PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉëÃvÀæ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ «µÀAiÀÄUÀ¼À ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¸ÀªÀÄƺÀzÉÆqÀ£É ZÀað¹ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À 6 ªÀÄvÀÄÛ 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ “EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj PÀ°PÁ ¥ÁæeÉPïÖ” £ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄRå CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÝñÀ :* 6 ªÀÄvÀÄÛ 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À°è ªÀÄÆ® P˱À®åUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À P˱À®åUÀ¼À ªÀÈ¢ÞUÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. * ZÀlĪÀnPÁzsÁjvÀ PÀ°PÁ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀæQæAiÉÄUÉ DzsÀåvÉ. * ±Á¯ÉAiÀÄ°è£À ®¨sÀå ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ §¼ÀPÉ. * PÀ°PÁ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁ vÀgÀUÀwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV eÉÆÃr¹ ²PÀëPÀjUÉ, ªÀÄPÀ̽UÉ vÀPÀët ®¨sÀåªÁUÀĪÀAvÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. * 2013-14 £Éà ¸Á°£À°è 10£Éà vÀgÀUÀw ¥sÀ°vÁA±ÀPÉÌ UÀÄuÁvÀäPÀ DAiÀiÁªÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. * E¯ÁSÉ ¤ÃrzÀ vÀgÀ¨ÉÃw, MzÀV¸À¯ÁzÀ ¸Á»vÀå, CªÀ±ÀåPÀ ¸Á»vÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À §¼ÀPÉ. * ²PÀëPÀjUÉ 6 ªÀÄvÀÄÛ 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ F JgÀqÀÆ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À PÀ°PÉUÁV ZÀlĪÀnPÉ ¥ÀĸÀÛPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£Á ¸À¨sÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÀgÀ¨ÉÃw. * PÀ°PÁ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß (Learning Environment) s¸ÀªÀÄÈzÀÝUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ¤gÀAvÀgÀ C£ÀÄ¥Á®£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ. C£ÀĵÁ×£ÀzÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ :1. ±Á¯ÉUÀ¼À DAiÉÄÌ : 150 QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄPÀ̽gÀĪÀ ºÁUÀÆ 7 ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆoÀrUÀ½gÀĪÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 2. EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ ²PÀëPÀgÀ DAiÉÄÌ :DAiÉÄÌUÉÆAqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ «µÀAiÀÄ ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄ̪ÀiÁrPÉÆArzÉ. CªÀgÀÄUÀ½UÉ EAVèÃµï «µÀAiÀÄzÀ°è 18/12/2009 ªÀÄvÀÄÛ 19/12/2009 UÀtÂvÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 12/01/2010 ªÀÄvÀÄÛ 13/01/2010 gÀAzÀÄ 2 ¢£ÀUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß £ÀÄjvÀ ²PÀëPÀjAzÀ ¤ÃrzÉ. vÀgÀ¨ÉÃw ªÉZÀѪÀ£ÀÄß DAiÀiÁ ²PÀëPÀgÉà ¸ÀévÀB ¨sÀj¹zÁÝgÉ. 3. vÀgÀUÀw PÉÆÃuÉAiÀÄ DAiÉÄÌ :- EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉUÀ¼À°è jÃrAUï PÁ£Àðgï ¹zÀÝ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ 51

¨É¼Àî±ÉnÖ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(DqÀ½vÀ)

¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, zÁªÀtUÉgÉ.

JgÀqÀÄ PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄtÚ §tÚUÀ½AzÀ PÀ°PÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ½AzÀ ¹AUÀj¹PÉÆArzÁÝgÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ZÀlĪÀnPÁ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw ªÀÄUÀÄ«UÀÆ MzÀV¸À®Ä zÁ¤UÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯Á C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÁVzÉ. ¥Àæw «µÀAiÀÄzÀ®Æè ¥ÀƪÀð ¨Á« ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¸Á¥sÀ®å ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ZÀlĪÀnPÁ ¸Á»vÀåªÀÅ PÀ°AiÀÄĪÀªÀgÀ ¸ÁªÀÄxÀåðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV vÀAiÀiÁgÁVzÉ. 4. ²PÀëPÀgÀ PÉʦr :- ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß r.n.¦. ªÀiÁr¹ DAiÉÄÌUÉÆAqÀ ±Á¯ÉUÉ ºÀAZÀ¯ÁVzÉ. F ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀ ¸ÀAWÀzÀªÀgÀÄ ¨sÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. 5. ªÀÄPÀ̼À ZÀlĪÀnPÁ ¥ÀĸÀÛPÀ :- ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß r.n.¦ ªÀiÁr¹ J¯Áè ±Á¯ÉUÀ½UÀÆ ºÀAZÀ®Ä AiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. F ªÉZÀѪÀ£ÀÄß zÁ¤UÀ½AzÀ / ±Á¯Á C£ÀÄzÁ£À¢AzÀ ¨sÀj¸À§ºÀÄzÁVzÉ. 6. C£ÀĨsÀªÀ ºÀAaPÉ :- ¥Àæw ªÀiÁºÉ ªÀÄÆgÀ£Éà ±À¤ªÁgÀ ²PÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉqÉ ¸ÉÃj PÀ°PÁ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è JzÀÄgÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ZÀað¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. 7. PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ ZÀlĪÀnPÉ ¥ÀĸÀÛPÀ (ªÀPïð§ÄPï) CxÀªÁ MAzÀÄ £ÉÆÃmï §ÄPï£ÀÄß MlÄÖ J¯Áè ±Á¯ÉUÀ¼À®Æè PÀqÁØAiÀĪÁV §¼À¸À§ºÀÄzÁVzÉ. 8. ²PÀëPÀjUÉ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À «µÀAiÀĪÁgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. 9. ªÀÄÄRå ²PÀëPÀjUÉ ¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß «ÃQë¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß CªÀ¢üUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. 10. ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ZÀlĪÀnPÁªÁgÀÄ, ¸ÁªÀÄxÀåðªÁgÀÄ, ¸ÀAªÀºÀ£À ¥ÀoÀå PÀæªÀÄ gÀa¹ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ®©üÃPÀj¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. 11. ªÉÄnæPï ªÉÄüÀUÀ¼À£ÀÄß, ¥ÁæeÉPïÖUÀ¼À£ÀÄß «zsÁåyðUÀ½AzÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. 12. UÀtÂvÀ «µÀAiÀÄzÀ°è eÁ«Änæ ¨ÁPïì £À°ègÀĪÀ J¯Áè G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ. 13. 2010-11 £Éà ¸Á°UÉ ¸ÉÃvÀħAzsÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ¤ÃqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 14. MAzÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ


EAVèÃµï ²PÀëPÀgÀÄ ªÁgÀzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ±Á¯Á ¨sÉÃn ªÀiÁr ªÀÄPÀ̼À ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÀ°PÉ/¨ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß «ÃQë¹ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 15. ªÀÄPÀ̼À §gÀªÀtÂUÉ P˱À®åªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ zÀȶ׬ÄAzÀ ¥Àæw¢£À MAzÀÄ ¥ÀÄl §gÀªÀtÂUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ. UÀtÂvÀ PÁ£Àðgï£À°è EqÀ§ºÀÄzÁzÀ PÀ°PÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 1.WÀ£ÀªÀiÁ¥À£ÀUÀ¼ÀÄ:-¨ÉÆlÄÖUÀ¼ÀÄ, vÀÆPÀzÀ AiÀÄAvÀæ (vÀPÀÌr) 2. zÀæªÀ ªÀiÁ¥À£ÀUÀ¼ÀÄ :- °ÃlgïUÀ¼ÀÄ, «Ä°°ÃlgïUÀ¼ÀÄ, OµÀ¢ü C¼ÀAiÀÄĪÀ ªÀiÁ¥À£ÀUÀ¼ÀÄ 3. GzÀÝzÀ ªÀiÁ¥À£ÀUÀ¼ÀÄ:-«ÄÃlgï, ¸ÉAn«ÄÃlgï, CrUÀ¼ÀÄ 4.PÁ®zÀ ªÀiÁ¥À£ÀUÀ¼ÀÄ:-UÀrAiÀiÁgÀ, ºÀUÀ®Ä, gÁwæ, PÁå¯ÉAqÀgï 5. ªÁtÂdå UÀtÂvÀ:- ¸ÉÆÃr ZÁmïð(eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼ÀÄ), ¨ÁåAPï ZÀ®£ï, r.r. ªÀiÁzÀj, bÁ¥À PÁUÀzÀ, ªÀiÁzÀj, ZÉPï ªÀiÁzÀj, ¥Á¸ï §ÄPï vÉgÉAiÀÄĪÀ Cfð. 6.««zsÀ ªÀiË®åUÀ¼À ºÀt: gÀÆ.5, gÀÆ. 10, gÀÆ. 20, gÀÆ. 50, gÀÆ. 100, gÀÆ. 500, gÀÆ. 1000 7.¸ÀªÀÄvÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼ÀÄ:-wæ¨sÀÄd, ZËPÀ, DAiÀÄvÀ, §ºÀĨsÀÄeÁPÀÈwUÀ¼ÀÄ 8.WÀ£ÁPÀÈwUÀ¼ÀÄ:-ZËPÀWÀ£À, DAiÀÄvÀWÀ£À, ¹°AqÀgï, ±ÀAPÀÄ, UÉÆî, wæ¨sÀÄd, ¥ÁzÀ ¥ÀlÖPÀ, ªÀUÀð¥ÁzÀ ¥ÀlÖPÀ ªÀÈvÀÛzÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ZÁmïð. 9. Geoboard : Square, Circle. 10. ««zsÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ «ÄAZÀÄ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ (¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ) * ¸ÉÆ£Éß «ÄAZÀÄ¥ÀnÖ * ¸ÀªÀÄ «ÄAZÀÄ¥ÀnÖ * ¨É¸À «ÄAZÀÄ¥ÀnÖ * C«¨sÁdå ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ * ªÀUÀð ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ *WÀ£À ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ 11.«£ÉÆÃzÀ UÀtÂvÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ZÁmïð, UÀtÂvÀ DPÀgÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ, Text book, UÉÆðUÀ¼ÀÄ, PÀrØUÀ¼ÀÄ, ºÀ¼É PÁå¯ÉAqÀgïUÀ¼ÀÄ, ªÉÄnæPï ªÉÄüÀzÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, UÁæ¥sï ¨ÉÆÃqïð, ¥ÉÊ £ÀPÉë, ¸ÀÛA¨sÀ¯ÉÃR £ÀPÉë C¨ÁPÀ¸ï, 2-mÉæöÊ. 12. (a+b)2,(a-b)2,(a2-b2) EªÀÅUÀ¼À gÉÃSÁUÀtÂvÀzÀ DzsÁgÀzÀ°è ¤gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 13. ««zsÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼À ZÁmïð 14. UÀtÂvÀdÕgÀ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À ªÀiÁ»w. 15. ¸ÁÜ£À¨É¯É PÉƵÀ×PÀ : zÀ±ÀªÀiÁ£À, ¢éªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀªÀiÁ£À ¥ÀzÀÝwAiÀÄ PÉÆõÀ×PÀUÀ¼ÀÄ 16. ««zsÀ jÃwAiÀÄ wæ¨sÀÄdUÀ¼À ªÀiÁzÀj. 17. ªÀÄVÎ ZÁmïð

ºÉÆ£Áß½ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À°è EAVèõï PÁæAw UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ EAVèõï PÀ©âtzÀ PÀqÀ¯É CzÀgÀ®Æè, ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À ¹ÜwAiÀÄAvÀÆ wÃgÁ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ, DzÀgÉ £ÀªÀÄä vÁ®ÆèQ£À 25 ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ EAVèÃµï ¨sÁµÉ PÀ©â£À ºÁ°£ÀAvÉ, F ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤gÀUÀð¼ÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÁPÀå gÀZÀ£É, GZÁÒgÀuÉ, ¸ÀàµÀÖªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ «zÁåyðUÀ¼À F «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÁoÀ ¨ÉÆâü¸ÀÄvÁÛgÉAzÀgÉ CzÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÉÄà ¸Àj. ªÀÄPÀ̼À F PÀ°PÉAiÀÄ »A¢gÀĪÀ ±ÀQÛAiÉÄAzÀgÉ f¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ G¥À¤zÉðñÀPÀgÁzÀÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ.¨É¼Àî±ÉnÖ, ²æÃ. PÉ.¹.ªÀÄ°èPÁdÄð£ï, PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ ²æÃ. ºÉZï.¯ÉÃ¥ÁPÀë¥Àà, PÉëÃvÀæ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, vÁ®ÆèQ£À ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ. CzÀgÀ®Æè »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ªÀiÁ¸Àr ºÁUÀÆ zÉÆqÉØÃjAiÀÄ ²PÀëQAiÀÄgÁzÀ ²æêÀÄw. gÀÆ¥ÁgÁtÂ, ²æêÀÄw.C¤vÁ ªÉÄÃj DAxÉÆä EªÀgÀÄ E£ÀÆß MAzÀÄ ºÉeÉÓ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV 03 jAzÀ 07 £Éà vÀgÀUÀw ªÀÄPÀ̽UÉ EAVèõï£À°è ¸ÀA¨sÁµÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ, ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ. »ÃUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÀ 05-06 wAUÀ¼À°è C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀð AiÀıÀ¸ÀÄì zÉÆgÉwzÉ. E¢ÃUÀ EzÉà ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ «¸ÀÛj¸ÀĪÀ §UÉÎ

52


G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ aAvÀ£É £ÀqɹzÁÝgÉ. ²æÃ. PÉ.¦.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà, ¸ÀºÀ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¸À²C ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÁ®ÆèQ£À ºÀ®ªÀÅ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÀÄPÀ̼À EAVèõï PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA¹¹zÁÝgÉ. EzÉà jÃwAiÀÄ°è UÀtÂvÀ «µÀAiÀÄzÀ®Æè PÁ£ÀðgïUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¯ÁVzÉ. UÀtÂvÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÆß ªÀÄPÀ̼À ¸ÀÄ®¨sÀªÁV CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèÃµï «µÀAiÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉ PÀµÀÖ J£ÀÄßwÛzÀÝ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ ¥ÉÊ¥ÉÆÃn ªÀiÁqÀ¯ÁgÀgÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ F ªÀÄPÀ̼ÀÄ GvÀÛgÀªÁUÀ§®ègÀÄ. ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ ¥ÁæeÉPïÖUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV C¼ÀªÀr¹ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À®Ä, C£ÀĸÀj¸À §ºÀÄzÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ DAiÀÄÝ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉå 150 QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀASÉå 7QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ EgÀĪÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 5 £Éà vÀgÀUÀw Q.¥Áæ.±Á¯É / ».¥Áæ.±Á¯ÉUÀ¼À°è ºÀAaºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ».¥Áæ.±Á¯ÉUÀ¼À¯Éèà EgÀĪÀ 6 & 7£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀÄjAiÀiÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. • vÀgÀUÀw PÉÆÃuÉAiÀÄ ¥Àæw UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀUÀwªÁgÀÄ, ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV n.J¯ï.JA UÀ¼À£ÀÄß / J¸ï.J¯ï. JA UÀ¼À£ÀÄß / J¯ï.JA ¹zÀÞ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ eÉÆÃqÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. C°è ¥ÀoÀå PÀæªÀÄPÉÌ ºÁUÀÆ PÀ°PÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß §gɸÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ §¼ÀPÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. • DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj PÀ°PÉUÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. • ªÀÄPÀ̼À ZÀlĪÀnPÁ ¥ÀĸÀÛPÀ :- ¸ÀA¥À£ÀÆä® ²PÀëPÀjAzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß r.n.¦ ªÀiÁr¹ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ 53

«vÀj¸À¯ÁVzÉ. • C£ÀĨsÀªÀ ºÀAaPÉ :- ¥Àæw ªÀiÁºÉ ªÀÄÆgÀ£Éà ±À¤ªÁgÀ ²PÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉqÉ ¸ÉÃj PÀ°PÁ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è JzÀÄgÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ZÀað¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. • G¸ÀÄÛªÁj :±Á¯ÉUÀ¼À°è F AiÉÆÃd£É PÁAiÀÄðUÀvÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ, ²PÀëPÀgÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä ºÁUÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ®Ä 5 ±Á¯ÉUÀ¼À MAzÀÄ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. EzÀgÀ ªÉÄîĸÀÄÛªÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À «µÀAiÀÄ ²PÀëPÀjUÉ ©.E.M / ©.Dgï.¹ EªÀjUÉ ªÀ»¹zÉ. • vÀgÀUÀwUÀ¼À°è ¨ÉÆÃzsÀ£É :- vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ ²PÀëPÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV 5, 6 ªÀÄvÀÄÛ 7£Éà vÀgÀUÀw EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÆâü¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÄîÌAqÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ ¸Á°£À°è f¯ÉèAiÀÄ°è PÀè¸ÀÖgïUÀ½UÉÆAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á°£À°è C£ÀÄzÁ£ÀzÀ CªÀ±Àå«gÀĪÀÅzÀjAzÀ J¯Áè CºÀð ».¥Áæ.±Á¯ÉUÀ¼À°è C£ÀĵÁ×£ÀzÀ UÀÄj ºÉÆAzÀ¯ÁVzÉ. C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ :1.“PÀ°PÁ ¸À¤ßªÉñÀ” ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ ¨sÀjvÀªÁV PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÉ. 2.d£À¥Àæw¤¢UÀ¼ÀÄ, ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ, ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥ÀæwQæAiÉÄ zsÀ£ÁvÀäPÀªÁVzÉ. 3.²PÀëPÀjUÉ ¤gÀAvÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À EgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁAwæPÀªÁV ªÀiÁqÀzÉ CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ°PÉUÉ MvÀÄÛ ¤ÃrzÉ. 4.²PÀëPÀgÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°ègÀ¢zÀÝgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÉ. 5.ªÀÄPÀ̼À ¨sÁµÁ P˱À®å, C©üªÀåQÛ GvÀÛªÀÄ«zÉ. 6.¸ÁªÀÄxÀåð DzsÁjvÀ PÀ°PÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÁVzÉ.


- Dr. Gururaj Karajagi,

PURPOSE OF EDUCATION

Chairman, Academy for Creative Teaching, 480, 6th Main, H.M.T. Lay out, R.T.Nagar, B – 32.

the news papers that young boys and girls commit suicide for some reason or the other. All of them attended the schools and colleges and received ‘good’ education. If this education that they got for such a long time did not teach them how to accept these small setbacks in life, then what worth is this education? Has our education prepared us only for the examinations but not for life? It is extremely rare to find an illiterate boy or a girl attempting or committing suicide. Has our education made our children weaker than making them stronger?

Daniel Goleman, author of Emotional Intelligence, said that “perhaps the most disturbing single piece of data in my book comes from a massive survey of parents and teachers which shows a worldwide trend for the present generation of children to be more troubled emotionally than the last: more lonely

Then, what is the purpose of education?

and depressed, more angry and unruly, more nervous and prone to worry, more impulsive and aggressive. If there is a remedy, I feel it must lie in how we prepare our young for life. At present we leave the emotional education of our children to chance, with ever more disastrous results. One solution is a new vision of what schools can do to educate the whole student, bringing together mind and heart in the classroom. I can foresee a day when education will routinely include essential human competencies such as selfawareness, self-control, and empathy, and the arts of listening, resolving conflicts, and cooperation.”

the future?

Earlier, education was considered as a hallowed profession of gaining knowledge. Has it now become an investment for prosperous living in

We all agree that the purpose of education in general and primary education in particular, is to give our children adequate confidence in themselves, to give them a set of values that would make them responsible citizen and make them balanced people, in addition to giving them the skills of reading, writing and analysing. We work under severe contradictions. On the one side, we have 40% of the entrants to school education are poor, rural and girl students. A large number of them do not complete primary education. The quality of instruction is poor and they suffer from out dated

It has become a regular feature to find in 54


teaching methods, inadequate infrastructure and low motivation levels. There is hardly any useful learning taking place. On the other side, we have Children from middle & upper middle classes in the urban areas, who face tremendous academic competition. There is too much of pressure for performance, even at the cost of holistic growth. The infrastructure is fairly good but education is expensive. It is market driven.

and 3o lakh teachers, we have one of the largest elementary education systems in the world. The quality of elementary education has been one of the major concerns right from 1950s. The National Policy on Education, 1986 brought to the forefront the need for quality improvement in terms of learning achievement of children. As a result, greater efforts have been made to impart competency based learning, particularly from 1990 when the Minimum Levels of Learning (MLLs) were introduced. A clear shift from teacher dominated teaching to a child centred approach is being attempted in most states. Integrated Textbooks which include workbooks are replacing traditional books. A large number of teaching, learning and reading materials have been developed, with active participation of teachers and NGOs. Efforts are continuing to promote competency based learning both at primary and upper primary levels by re-orienting and training teachers. The area where we failed is in building the capacities of teachers. Quality of education is just as good as the quality of teachers. We have emphasised on increasing the number of students and teachers in the system but did not spend our time and energies on the quality of teacher education, which is far from being satisfactory. We have to set right this anomaly at the earliest because we expect the teacher to be the custodian of values and also a role model.

Between these two extreme positions, lies a wide array of mostly mediocre practices. Rarely do we find the education system fostering the natural process of spontaneous, self-motivated self- education in which children learn just as they play out of innate curiosity & urge to acquire knowledge of the environment. The thrust of the Central and State Governments in universalising elementary education so far has been on three aspects namely, universal access, universal retention and universal achievement. We have succeeded to a large extent in the first, made good progress in the second but are far from realising the third. Concerted efforts made in these areas have resulted in significant expansion of elementary education in the country. The number of primary schools has increased from 2.10 lakh in 1950-51 to 6.40 lakh and number of upper primary schools from 13,596 to 2.06 lakh respectively in 2000-01. 95% of the rural population in the country has a primary school within 1 kilometre and 85% an upper primary school within a distance of 3 kilometres. With 15 Crore children enrolled and 3o lakh teachers, we have one of the largest has a primary school within 1 kilometre and 85% an upper primary school within a distance of 3 kilometres. With 15 Crore children enrolled

It is ultimately left to each one of us in the educational field to move one small step forward towards this transformation of vision towards reorientation of values and objectives of education. Whether they can be realized is down in significant part to our courage as educators, and our ability to work with others with a similar vision. 55


ªÉÄÃgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®zÀ ²°à ²PÀëPÀ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è M§â ZÀPÀæªÀwð EzÀÝ, DvÀ gÀPÀÛ¥ÁvÀ¢AzÀ PÀÆrzÀ ¨sÁj AiÀÄÄzÀÞzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀiÁædåªÉÇAzÀ£ÀÄß UÉzÀÝ £ÀAvÀgÀ, «gÀPÀÛ£ÁV AiÀÄÄzÀÞªÀ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆlÄÖ ¸À£Áå¹AiÀiÁzÀ. C»A¸ÉAiÀÄ ªÀĺÁ£ï ¨ÉÆÃzsÀPÀ£ÁzÀ. CAvÉAiÉÄà ±ÀQÛ, ¸ÁºÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÁæAwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ C¢üPÁgÀPÉÌ KjgÀĪÀ ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄAzÉ K£ÁUÀÄwÛÃgÉÆà AiÀiÁgÀÄ §®ègÀÄ?’’ 1849gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆzÀ®Ä ¨sÉÃnAiÀÄ°èAiÉÄà ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ CvÀåAvÀ ±ÀQÛªÀAvÀgɤ¹PÉÆAqÀ £Á®égÀ°è M§âgÁzÀ, `vÀ£Àß ªÀiÁvÉà CAwªÀÄ, vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÉÝà ¸Àj’ J£ÀÄßvÀÛ C¢üPÁgÀ £ÀqɹzÀ gÀµÀåzÀ ¸ÀªÁð¢üPÁj ªÀiÁµÀð¯ï ¸ÁÖ°£ï CªÀgÉÆA¢UÉ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß DrzÀ zsÉÊgÀå±Á°, «±ÀézÀ ªÀĺÁ£ï vÀvÀé±Á¸ÀÛçdÕ, ¨sÁgÀvÀ PÀAqÀ ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁ¢UÀ¼À ¸Á°£À°è ªÉÆzÀ® ¥ÀAQÛAiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉzÀ qÁ|| gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï, ¨sÁgÀvÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ ªÀÄr®°è ªÀÄÆrzÀ ªÀĺÁ£ï ZÉÃvÀ£ÀUÀ¼À°è M§âgÀÄ. «±Àé «SÁåw, ¸ÁÜ£À-ªÀiÁ£À, C¢üPÁgÀ, UËgÀªÀ, ªÀÄAiÀiÁðzÉ, K£ÀÄAlÄ K¤®è J£ÀÄߪÀAvÀºÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ MAzÀÄ ¢£ÀªÀÇ CºÀ«ÄPÉAiÀÄ zÁ¸ÀgÁUÀzÉ, zÁ¸ÀªÀgÉÃtågÀAvÀºÀ zÉâåÀåªÀiÁ£À ªÀåQÛvÀézÀ ªÉÄÃgÀÄ ²RgÀzÀ°èzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ ¸ÀgÀ¼À, ¸ÀdÓ¤PÉAiÀÄ ¸ÁPÁgÀ ªÀÄÆwðAiÉĤ¹ «±ÀéªÀAzsÀågÁzÀªÀgÀÄ. ``FUÀ £Á£ÀÄ K£ÁVzÀÝgÀÆ, ªÉÆzÀ® £Á£ÀÄ ²PÀëPÀ’’ JAzÉãÀÄßvÀÛ, ªÀÈwÛAiÀÄqÉUÉ vÀªÀÄVzÀÝ CzÀªÀÄå ¦æÃw, C©üªÀiÁ£ÀUÀ¼À zÉÆåÃvÀPÀªÁV, `d£À䢣À £À£ÀßzÉÃPÉ, DZÀj¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ ²PÀëPÀgÀ ¢£ÀªÁUÀ¨ÁgÀzÉÃPÉ?’ JAzÀÄ ºÉý, J®ègÀÆ CZÀÑj, C©üªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀªÀð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï. `²PÀëPÀ UËgÀ«¸À®àqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĸÀĪÀÅzÁzÀgÉ UËgÀªÁºÀð£ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ’ JA§ CgÀ«AzÀ WÉÆõï CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ ¸ÀzÁ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁV ¤®ÄèvÀÛzÉ. PÀvÀۯɬÄAzÀ ¨É¼ÀQ£ÉqÉUÉ ¸ÁUÀ®Ä, ±Á±ÀévÀªÁzÀ CPÀëgÀzÀ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ¤Ãr PÉÊ»rzÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqɸÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀ£Éà ²PÀëPÀ. ``²PÀëPÀ JµÉÖà «zÀévÀÄÛ ¥ÀqÉ¢gÀ°, JAvÀºÀzÉà ¥À«vÀæ UÀæAxÀUÀ¼À, ªÉÄÃgÀÄ PÀÈwUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrgÀ° ªÀĺÁvÀägÀ, ¢üêÀÄAvÀgÀ, C£ÀĨsÁ«UÀ¼À, »jAiÀÄ ªÉÄÃzsÁ«UÀ¼À ¨ÉÆÃzsÀ£É G¥ÀzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£ÀzÀ°è gÀÆrü¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¢zÀÝgÉ DvÀ£ÀÄ «zÁåyð ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥Á°UÉ ¤dªÁzÀ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀªÁV ªÀiÁ¥ÀðqÀ¯ÁgÀ’’ JA§ ªÀĺÁvÁä UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ `ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ’ ²PÀëPÀ ¸ÀAPÀÄ®zÀ eÁUÀÈwUÉ ¸ÁªÀðPÁ°PÀªÁzÀÄzÀÄ. CPÀëgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÁV CzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¨É¼É¹, §zÀ°, ªÀÄÄ£ÀßqɸÀĪÀ UÀÄgÀÄvÀgÀ dªÁ¨ÁÝj ²PÀëPÀgÀ ºÉUÀ® ªÉÄðzÉ. ¨sÁgÀvÀ PÀAqÀ ±ÉæõÀ× ²PÀëPÀ, aAvÀPÀ, C£ÀĨsÀ«, vÀvÀéeÁÕ¤, ªÉÄÃzsÁ« `MAzÀÄ zÉñÀzÀ°è JµÀÄÖ d£ÀjzÁÝgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀQÌAvÀ, JAvÀºÀ d£ÀjzÁÝgÉ’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ EA¢£À ¸ÁªÀðwæPÀ §AiÀÄPÉAiÀÄ ¥Àæ±Éß F ¤nÖ£À°è ¨sÁgÀvÀªÀÅ §AiÀĸÀĪÀ eÉÆvÉUÉ CRAqÀ «±Àé ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ §AiÀĸÀĪÀÅzÀÄ «²µÀÖ, QæAiÀiÁ²Ã®, ¸ÀÈd£À²Ã® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄxÀð ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪À£ÀÄß. EAzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®zÀ «¥ÀÄ® «PÁ¸ÀPÉÌ J¯ÉèqÉ ªÁå¥ÀPÀ aAvÀ£É, ¥ÀÆgÀPÀ 56

- «.J£ï.¥Ánî,

G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¨É¼ÀUÁ« zÀQët

AiÉÆÃZÀ£É-AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ²PÀëPÀ §¼ÀUÀ UÀA©üÃgÀªÁV ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. KPÉAzÀgÉ ±ÉæõÀ× GvÀÌøµÀÖ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪À£ÀÄß ¹zÀÞUÉƽ¸ÀĪÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ dªÁ¨ÁÝj ²PÀëPÀgÀ ªÉÄðzÉ. ¸ÀgÀ¼ÀvÉ, ¸ÀdÓ¤PÉ, ªÀiË®åUÀ¼À C£ÀÄ¥Á®£É, «¸ÀÌøvÀ ªÉÄÃgÀÄ ªÀåQÛvÀé, ¤gÀAvÀgÀ NzÀÄ, ±ÀĨsÀæ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ §zÀÄPÀÄ ºÉÆA¢ CjvÀÄ PÀ°¸À®Ä CtÂUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ²PÀëPÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß EªÀÄär ªÀÄĪÀÄärUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀ±ÀðzÀ gÀºÀzÁjAiÀÄ°è ªÀi˯ÁåzsÁjvÀ fêÀ£À «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ²PÀëPÀ ªÀÈwÛAiÉÆA¢UÉ ªÉÄüÉʹPÉÆAqÀgÉ qÁ|| J¸ï. gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï, qÁ|| C§Äݯï PÀ¯ÁA, qÁ|| PÉ.«í. ¥ÀÄlÖ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á°UÉ ¸ÉÃjPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. D ¢¸ÉAiÀÄ°è ªÀÈwÛ¨ÁAzsÀªÀgÀ zsÀ£ÁvÀäPÀ ¤®Ä«£À ¥ÀæAiÀÄvÀß ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÁªÀÅ ¤AiÀÄAwæ¹PÉƼÀÄîªÀ, «ªÀıÉðUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀÆPÀÛ ¤Ãw-¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ²PÀëPÀ ªÀÈwÛAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ ºÉÆAzÀ¯ÉèÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀéAiÀÄA²¸ÀÄÛ, vÁ¼Éä «ZÁgÀ ±ÀQÛ ºÁUÀÆ M¼ÀV£À ¨É¼ÀUÀÄ ¸ÀzÁ ¥Àædé°¸À®Ä ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ CAvÀB±ÀQÛ ºÉÆAzÀ®Ä ²PÀëPÀ ºÀA§°vÀ£ÁzÁUÀ JzÀÄgÁUÀĪÀ C£ÀAvÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÀzÀļÀªÁV JzÀÄj¹ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ ¤Ãr «zÁåyðUÀ¼À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÀ JzÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÁÛ £ÁqÀÄ-£ÀÄrAiÀÄ°è fêÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA§ÄªÀ, vÉÃd¸ÀÄì-fêÀ vÀÄA©zÀ ¸ÀÆPÀëöä ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ°è CPÀëgÀzÀ ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄÆr¹ P˱À®åAiÀÄÄvÀ `GvÁàzÀPÀ WÀlPÀ’ªÁV D ªÀÄUÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ «zsÁAiÀÄPÀ PÉÊAPÀAiÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁAwæPÀ£ÀAvÉ ¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÁzsÀåªÀ®è. E°è ¤gÀAvÀgÀ vÀ£ÀäAiÀÄvɬÄAzÀ ªÀÈwÛUÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ²PÀëPÀ¤UÉ ªÀiÁvÀæ `EzÀÄ ¸ÁzsÀå’ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. £ÀªÉÆä¼ÀVgÀĪÀ `²PÀëPÀ’ £À£ÀÄß £ÁªÉà UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀîzÉà ºÉÆÃzÀgÉ `CªÀÄÆvÀð¢AzÀ ªÀÄÆvÀðzÉqÉUÉ’ ¸ÁUÀĪÀ°è C¤ªÁAiÀÄð JqÀªÀÅvÉÛêÉ. ¥À«vÀæ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀAa¸ÀĪÀ, eÁjPÉƼÀÄîªÀ, ºÉÆuÉ ºÉÆgÀzÀ eÁAiÀĪÀiÁ£À¢AzÀ ºÉÆgÀ§gÀzÀ «£ÀB £ÀªÉÆä¼ÀVgÀĪÀ ²PÀëPÀ ¨ÉÆâü¸À¯ÁgÀ. ¤fðêÀ PÀqÀvÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀåªÀºÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §ºÀĨÉÃUÀ `«¯ÉêÁj ªÀiÁr ¨sÉõï J¤¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ §ºÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ PÉ®¸À. DzÀgÉ fêÀAvÀ ªÀÄPÀ̼À §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ UÀÄgÀÄvÀgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ ºÀÄzÉÝAiÀiÁzÀ ²PÀëPÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ®WÀĪÁV ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀAw®è. EzÀÄ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ ‘£Á¼É’UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀ°è ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ¸Àȶ׸ÀĪÀ ºÀÄzÉÝ JAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀzÀÄ. ªÀÄPÀ̽UÉ UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀëtzÀ CªÀÄÈvÀzsÁgÉ JgÉzÀÄ CªÀgÀ ¨sÀ«µÀå gÀƦ¸À¨ÉÃQzÉ. F PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ¥ÀæweÉÕUÉÊzÀÄ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉUÉ CtÂAiÀiÁzÀ°è ²PÀëPÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁxÀðPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. §¤ß §AzsÀÄUÀ¼É, §zÀ¯ÁUÉÆÃt,


¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT ²PÀëPÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæ «±ÉõÀ ºÁUÀÆ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ ªÁzÀzÀÄÝ. ²PÀëPÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ ¨sÁ« d£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀIJQëvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¸Àȶ׸À®Ä ªÀåªÀ¹ÜvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ¤dªÁzÀ ²PÀëPÀ£ÁUÀĪÀ «ZÁgÀªÉà ¸ÀA¥ÀÆtð ©ü£ÀߪÁzÀzÀÄÝ. EzÉÆAzÀÄ CzÀÄãvÀ «ZÁgÀ. ²PÀëPÀ£ÁUÀĪÀÅzÀgÀ CxÀðªÉãÀÄ? ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ°¸ÀÄwÛzÀÝgÉ ¸Á®zÀÄ. ²PÀëPÀ£À°è ¸ÀéAvÀ D¯ÉÆÃZÀ£É EzÉAiÉÄãÀÄ? ªÀÄPÀ̽UÉ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀgÉãÀÄ? ªÁ¸ÀÛªÀvÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀĪÀÄPÀ̼À ¸ÀA§AzsÀ ¦æÃw, ªÁvÀì®åvɬÄAzÀ PÀÆrzÉAiÉÄà DzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÉÆà CªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ°PÉAiÀÄ°è »A¢gÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀAvÁUÀ®Ä, ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À PÀqÉ UÀªÀÄ£ÀºÀj¹ CªÀgÀªÀgÀ «©ü£ÀßvÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆPÀÛ ¸À¤ßªÉñÀ ¸Àȶ׹, D¸ÀQÛUÉ vÀPÀÌAvÉ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ©qÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ªÀÄPÀ̼À ªÀÄ£À:¹ÜwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁzÀ PÀ°PÁ ªÁvÁªÀgÀt ºÁUÀÆ ¦æÃw ªÁvÀì®åzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ PÀ°PÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ CxÀðªÀiÁr PÀ°¸ÀĪÀ, C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ²PÀëPÀ aAw¹, ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr PÀ°AiÀÄ®Ä ©qÀ¨ÉÃPÁVzÉ. EzÀÄ vÀÄA¨Á ¸ÀÆPÀëöä ºÁUÀÆ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀªÁzÀ PÉ®¸ÀªÁzÀÝjAzÀ CAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ²PÀëPÀ¤AzÀ ¸ÀªÀiÁdªÀÅ zÉéõÀ, C¸ÀÆAiÉÄ, ªÀiÁvÀìAiÀÄð EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÃgÀ®Ä ¸ÀªÀiÁd ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀÄwÛzÉ. F jÃwAiÀÄ MvÀÛqÀzÀ°èAiÀÄÆ UÀÄuÁvÀäPÀ ªÁV D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ wÃgÁ C¤ªÁAiÀÄðªÁVzÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ PÉlÖ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ [Negative Thought] PÀ°PÉ ºÁUÀÆ ªÀåQÛvÀézÀ ªÉÄÃ¯É £ÀPÁgÁvÀäPÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. ‘¤dªÁzÀ ²PÀëPÀ AiÀiÁgÉAzÀgÉ, AiÀiÁgÀ°è «zÉÆæúÀzÀ fêÀAvÀ CVß EzÉAiÉÆà DvÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ²PÀëPÀ£ÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå’. »AzÉ EzÀÝ UÀÄgÀÄPÀÄ® ¥ÀzÀÞw ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄUÀ¼À zÀȶ×PÉÆãÀ EA¢£À ªÉÊeÁÕ¤PÀ AiÀÄÄUÀzÀ°è §zÀ¯ÁVzÉ. AiÀiÁgÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ DvÀäªÀ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƽ¸ÀĪÀgÉÆÃ, ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄgÀÄUÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀgÉÆÃ, ªÀåQÛAiÀÄ°è ªÉÆUÀÎgÀ¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀgÉÆà CªÀgÉà UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ. »AzÉ UÀÄgÀÄ-²µÀågÀ £ÀqÀÄªÉ C¥ÁgÀªÁzÀ ªÀåvÁå¸À«vÀÄÛ. KPÉAzÀgÉ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ¯Éà ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£À MAzÉà vÉgÀ£ÁVvÀÄÛ. ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ CzÀgÀ¯ÁåªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÆ DVgÀ°®è. EA¢£À £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ°è §zÀ¯ÁVzÉ. ²PÀëPÀgÀÄ »AzÉ EzÀÝAvÉ EgÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. EAzÀÄ ²PÀëPÀ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀ MAzÀÄ UÀAmÉAiÀÄzÁV ©nÖzÉ. ²PÀëPÀ MAzÀÄ UÀAmÉAiÀÄ »AzÉ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ£É. MAzÀÄ UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÀÆ CµÉÖà «ZÁgÀ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÁUÀ CAvÀgÀ PÀrªÉÄAiÀiÁV ©qÀĪÀÅzÉÆà DUÀ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß UËgÀªÀ¢AzÀ PÁt¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

57

-f J¸ï ¥Àæ¨sÀĸÁ«Ä, »jAiÀÄ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ, qÀAiÀÄmï, ²ªÀªÉÆUÀ

EAzÀÄ ªÀAiÀĹì£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÁzÀgÀÆ vÀ£Àß ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀ¯ÉèÉÃPÉAzÀÄ DUÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. DzÀÝjAzÀ DzsÀĤPÀ ²PÀëPÀgÀÄ «£ÀªÀÄægÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤£ÉßAiÀĪÀgÉUÉ ²PÀëPÀ PÉÃAzÀæªÁVzÀÄÝ, «zÁåyð DvÀ£À ªÉÄðzÀÝ, EAzÀÄ ¥Àj¹Üw ¥ÀÆwð §zÀ¯ÁVzÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ «zÁåyð PÉÃAzÀæzÀ°ègÀĪÀ£ÀÄ, ²PÀëPÀ ¥Àj¢üAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àj¹Üw EzÉ. §zÀ¯ÁzÀ ¥Àj¹Üw ²PÀëPÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ£ÀߣÀÄß ¥ÀÄ£Àgï DAiÉÆÃf¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ §ÈºÀvï ¸ÀªÁ°zÉ. ¹ÜwUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁUÀÄwÛªÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸ÀÄì §zÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä DUÀæºÀ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁVAiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ. ¹Üw CvÀåAvÀ §®±Á°. EªÉ®èªÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÁzÁUÀ ªÀiÁvÀæ DUÉÆAzÀÄ ºÉƸÀ ²PÀëPÀgÀ CªÀzsÁgÀuÉ «PÀ¹¸À§ºÀÄzÀÄ. ²PÀëPÀgÀÄ »A¢£À ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ EA¢£À ¹ÜwUÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVgÀĪÀAvÀºÀ ºÉƸÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß «PÀ¹vÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÁVzÉ. »AzÉ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ «£ÀªÀÄæªÁVgÀ ¨ÉÃQvÀÄÛ. FUÀ ²PÀëPÀgÀÄ «£ÀªÀÄægÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, «£ÀªÀÄægÁVzÀÄÝ, PÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁVzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀAvÉ ‘ªÀÄUÀÄ’«£À ‘PÀ°PÉ’, DvÀ¤UÉ ¹UÀĪÀ CªÀPÁ±À¢AzÀ C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢ ‘eÁÕ£À’ªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀÄîªÀAvÁUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÀÆ eÁÕ£À PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ [Construction of Knowledge] ªÁvÁªÀgÀt PÀ°à¸À¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, ²PÀëPÀ ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è C£ÀÄPÀÆ°¸ÀĪÀªÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ ‘FdÄ’ §gÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ Fd®Ä CªÀPÁ±À ¤Ãr D C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄUÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. PÉêÀ® ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀªÀ£ÁUÀzÉà ªÀÄUÀÄ«UÉ ¸ÀévÀ: ªÀÄUÀĪÉà eÁÕ£À PÀnÖPÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ CªÀPÁ±À, ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀgÉ C£ÀÄPÀÆ®. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀÇ PÀÆqÀ C¥ÀƪÀð eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä KPÁUÀævɬÄAzÀ ²PÀëPÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁUÀðzÀ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. EAzÀÄ ¦æÃw, ªÁvÀì®å¢AzÀ ²PÀëPÀ-«zÁåyð ¨É¸ÀÄUÉ ¸ÁzsÀå. ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÀzÁ zsÀ£ÁvÀäPÀ aAvÀ£É ºÁUÀÆ ªÀvÀð£É ªÀÄÄRåªÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ EA¢£À ¸ÀªÀiÁdPÉÌ zsÀ£ÁvÀäPÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÉÆÃgÀuÉ, ¦æÃw, ªÁvÀì®å ¤ÃqÀĪÀ, ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ aAw¹ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ vÁåUÀfëAiÀiÁV J¯Áè ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ ²PÀëPÀ ¨ÉÃPÁVzÉ. fêÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ £ÉÊwPÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆAqÀÄ J¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À°è M½vÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀAvÁUÀ° JA§ §AiÀÄPÉ £ÀªÀÄä ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀªÀiÁdzÁÝUÀ°.


²PÀët £ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁj PÀ£ÁðlPÀzÀ°è §ºÀÄ »AzÉ CUÀæºÁgÀ, ªÀÄoÀ ªÀÄvÀÄÛ WÀlPÀUÀ¼ÉA§ «zÁå¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÀgÀrPÉÆArzÀݪÀÅ. CUÀæºÁgÀªÉAzÀgÉ ¨ÁæºÀät ¥ÀArvÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ £É¯É (UÁæªÀÄ), vÀªÀÄä eÁÕ£Á£ÉéõÀuÉAiÀÄ°è ¤gÀvÀgÁUÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¨sÀÆ«Ä ªÀ¸Àw ªÀÄÄAvÁzÀ C£ÉÃPÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß CªÀjUÉ MzÀV¸À¯ÁVvÀÄÛ.

7£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀqÁØgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è EAvÀºÀ ªÀÄoÀUÀ¼À G¯ÉèÃRUÀ½ªÉ. UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ²µÀågÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ «zÉå PÀ°¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ²µÀågÀÄ HlPÁÌV ©üPÁë£ÀߪÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÀÝgÀÄ. 10£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢A¢ÃZÉUÉ ªÀÄoÀUÀ¼À£ÀÄß zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÀwÛ ©qÀĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ §A¢vÀÄ. Qæ.±À. 1029gÀ ±Á¸À£À MAzÀgÀ°è ZÁ®ÄPÀå ªÀĺÁgÁtÂAiÀÄÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ «zÁåyðUÀ¼À Hl, §mÉÖ, OµÀ¢ü RaðUÁV zÀwÛ©nÖgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. Qæ.±À. 12 ªÀÄvÀÄÛ 13£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ±ÉʪÀªÀÄoÀUÀ¼À°è §½îUÁªÉUÉ ¸ÉÃjzÀ PÉÆÃnªÀÄoÀªÀÅ ¥Àæ¹¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢vÀÄÛ. gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ²æêÀÄAvÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁr¸À®Ä ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ£ÀÄß £ÉëĹPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ 12 ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ PÉêÀ® ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÈvÀå ªÀiÁvÀæ PÀ°¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀjUÉ ºÉaÑ£À «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ CªÀPÁ±À zÉÆgÀPÀÄwÛgÀ°®è. ¨ÁæºÀäuÉÃvÀgÀgÀ ¥ÉÊQ, eÉÊ£ÀgÀÄ, °AUÁ¬ÄvÀgÀÄ, ªÀvÀðPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÀéPÀªÀÄðgÀ£ÀÄß ©lÖgÉ G½zÀªÀjUÉ «zÁå¨sÁå¸À ¹UÀÄwÛgÀ°®è. EAvÀºÀ CUÀæºÁgÀUÀ¼À ¥ÀzÀÞw ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɬÄvÀÄ. WÀlPÁ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁæAiÀıÀB «zÀédÓ£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉëUÉ M¼À¥Àr¸ÀĪÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÁVzÀÄÝ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀÄ M¼ÀUÉ UÉÆö×AiÀÄÄ ºÁQzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. EAvÀºÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ WÀlPÁ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÀÄÝ C°è WÀlPÁ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÉzÀݪÀåQÛUÉ WÀnPÁ ¸ÁºÀ¹ (WÉʸÁ¸À) JAzÀÄ ¥Àæ±À¹Û PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ.

D PÁ®zÀ°è »A¢£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ vÁ®ÆèQ£À°è 3 CxÀªÁ 4 CUÀæºÁgÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝzÀÄÝ ±Á¸À£ÀUÀ½AzÀ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ. F CUÀæºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀªÀgÀÄ £ÁqÀ£Áß¼ÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ. PÀȶ ZÉ£ÁßV £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÀqÉ £É¯É¤®ÄèªÀAvÉ ¥ÀArvÀgÀ£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¥ÀlÖtUÀ¼À°è CªÀjUÁV ©Ã¢UÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §æºÀä¥ÀÄj (ºÁgÀĪÀPÉÃj) JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè §½îUÁ«AiÀÄ°è CAvÀºÀ 7 §æºÀä¥ÀÄjUÀ½zÀݪÀÅ. ZÁ®ÄPÀå ¨ÁzÁ«ÄAiÀÄ §æºÀä¥ÀÄgÀzÀ°è 2000 d£À ¨ÁæºÀät ¥ÀArvÀjzÀÝgÀÄ. ªÁå¥ÁgÀ PÉÃAzÀæªÁzÀ LºÉƼÉAiÀÄ°è 500 d£À ¨ÁæºÀät ¥ÀArvÀjzÀÝgÀÄ. EAvÀºÀ CUÀæºÁgÀUÀ¼À G¯ÉèÃR PËn®å£À CxÀð±Á¸ÀÛçzÀ°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. EªÀÅ ±ÁvÀªÁºÀ£ÀgÀ PÁ®¢AzÀ®Æ EzÀÄݪÉAzÀÄ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ. ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ vÁ¼ÀUÀÄAzÀ EAvÀºÀ CUÀæºÁgÀUÀ¼À°è MAzÁVzÀÄÝ PÀzÀA§ ªÀÄAiÀÄÆgÀªÀªÀÄð£ÀÄ F CUÀæºÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÉAzÀÄ w½zÀħA¢zÉ. «zÁéA¸ÀgÀÄ 14 «zÉåUÀ¼À°è ¥ÁgÀAUÀvÀgÁVzÀÝgÀÄ. 4 ªÉÃzÀUÀ¼ÀÄ, 6 ªÉÃzÁAUÀUÀ¼ÀÄ. vÀPÀð, zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç ¥ÀÄgÁt ªÀÄvÀÄÛ «ÄêÀiÁA¸ÉUÀ¼À®èzÉ UÀtÂvÀ, £Álå±Á¸ÀÛç, eÉÆåÃwµÀå zÀAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CUÀæºÁgÀUÀ¼À°è ¨ÉÆâü¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À°è MAzÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É¬ÄzÀÄÝ C°è M§â PÀ£ÀßqÀ ¥ÀArvÀ£ÀÆ EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀArvÀgÉAzÀÆ, G¥ÁzÁåAiÀÄgÉAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. EAvÀºÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄjUÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß zÁ£ÀªÁV PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. EAvÀºÀ ¨sÀƫĬÄAzÀ §AzÀ GvÀà£ÀߢAzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ MAzÀÄ ºÉÆvÀÄÛ Hl ºÁUÀÆ ªÀµÀðPÉÌ MAzÀÄ eÉÆvÉ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. zsÁgÀªÁqÀ f¯Éè PÉÆÃlĪÀÄaÑUÉ JA§°è ²PÀëPÀjUÉ 120 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß zÁ£ÀªÁV PÉÆlÖzÀÝPÉÌ ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼ÀÄ EªÉ. EªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ UÀtÂvÀ, zÉêÀ£ÁUÀj, PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ°¦ PÀ°¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

PÀ£ÁðlPÀzÀ°è UÀÄ®âUÀð f¯ÉèAiÀÄ £ÁUÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ zsÁgÀªÁqÀ f¯ÉèAiÀÄ PËArAiÀÄÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆlÆÖgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ, ºÀÆ«£À¨ÁUÀ, ªÉÆgÀAUÉgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀܼÀUÀ½zÀݪÀÅ. EAvÀºÀ «zÁåPÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹ ªÀÄÄA¢£À d£ÁAUÀPÉÌ G½¹zÀªÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ n¥ÀÄà D½éPÉAiÀÄ PÁ®zÀ°è CUÀæºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀgÀ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. ©ÃzÀj£À SÁåvÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á EA¢UÀÆ C¹ÛvÀézÀ°èzÉ. ªÀÄÄAzÉ ±ÀÈAUÉÃj, GqÀĦ, ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ ªÀÄÄAvÁzÀ zsÁ«ÄðPÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ, «ÃgÀ±ÉʪÀªÀÄoÀªÁV «zÀévÀÛ£ÀÄß ¥ÉÆö¸ÀÄvÁÛ §AzÀªÀÅ. ºÀ½îUÀ¼À°è PÀÆ° ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁV C°è «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÄVÎ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß gÁUÀªÁV ºÉüÀÄvÁÛ ªÀÄgÀ½£À ªÉÄÃ¯É §gɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ ªÀÄĸÀ¯Áä£ï ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ªÀÄPÀÛ¨Á

¸ÀªÀiÁdzÀ zsÁ«ÄðPÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÁVzÀÝ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÀÄoÀUÀ½zÀݪÀÅ. F ªÀÄoÀUÀ¼À°è «zÉåAiÀÄ eÉÆvÉUÉ Hl ªÀ¸ÀwUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. EªÀÅ ¨ËzÀÞ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ£À «ºÁgÀUÀ¼À C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. 58


ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀgÀ¸Á ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÆ, «ÃgÀ±ÉʪÀ, eÉÊ£À zsÀªÀÄðUÀ¼À zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁzsÀªÀiÁð£ÀĸÁgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß 18£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀªÀjUÉ DzsÀĤPÀ ²PÀët ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÁ®zÀ°è £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ.

«¸ÁÛgÀPÉÌ CªÀ±ÀåPÀªÁVzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß MzÀV¹zÀݪÀÅ. 188182gÀ°è 763 ¸ÀPÁðj ªÀ£ÁðPÀÄå®gï ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ 17 ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À°è PÀæªÀĪÁV 44,603 ªÀÄvÀÄÛ 1,110 «zÁåyðUÀ½zÀÝgÀÄ. dªÀÄRAr, ªÀÄÄzsÉÆüÀ, ¸ÀªÀtÆgÀÄ, ®PÉëöäñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄzÀÄUÀð zÉòÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è 47 ±Á¯ÉUÀ½zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è 2,048 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÀÄ. eÉÆvÉUÉ £Á®ÄÌ ¸ÀPÁðj ¥ÉÆðøï E¯ÁSÉ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÆ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀPÁðj eÉʯï E¯ÁSÉ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÆ EzÀÄݪÀÅ. (¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀªÁzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀzÀ°è MAzÉÆAzÀÄ ¸ÀPÁðj gÁwæ ±Á¯É EzÀÄݪÀÅ. E°èzÀÝ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå C£ÀÄPÀæªÀĪÁV 45 ªÀÄvÀÄÛ 34). EªÀ®èzÉ zÁR¯ÁwUÉ ¸ÉÃgÀ¢zÀÝ 574 zÉòÃAiÀÄ (UÁAªÀn) ±Á¯ÉUÀ¼ÀÆ £Á®ÄÌ f¯ÉèUÀ¼À°èzÀÄݪÀÅ; CzÉà ªÀiÁzÀjAiÀÄ 63 ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ zÉòÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°èzÀÄݪÀÅ. F ±Á¯ÉUÀ¼À°è C£ÀÄPÀæªÀĪÁV 8,779 ªÀÄvÀÄÛ 920 «zÁåyðUÀ½zÀÝgÀÄ. 1896-1902 CªÀ¢üAiÀÄ°è ²PÀët «¸ÀÛgÀuÉ PÀÄApvÀªÁVvÀÄÛ. EzÀPÉÌ D PÁ®zÀ°è §AzÀ §gÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉèÃUÀÄ ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ PÁgÀtªÁVzÀÄݪÀÅ. 1919gÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ±Á¸À£ÀzÀAvÉ ²PÀëtªÀÅ “ªÀUÁð¬Ä¹zÀ «µÀAiÀÄ”ªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ £ÀÆvÀ£À ²PÀëtPÉÌ ªÀgÀzÁ£ÀªÁV ¥Àjt«Ä¹vÀÄ. 192223jA¢ÃZÉUÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÉÌ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ¨ÉÃrPÉ §AvÀÄ. EzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉAzÀgÉ ²PÀëtzÀ «¸ÀÛgÀuɬÄAzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ®ÄèAmÁzÀ eÁUÀÈw ªÀÄvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ZÀ¼ÀªÀ½. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀëtzÀ PÀqÉUÉ d£ÀgÀ UÀªÀÄ£À ºÉÆìÄvÀÄ. eÉÆvÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ DzsÀĤPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è N¢ CªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj £ËPÀjUÉ CºÀðgÁUÀ¨ÉÃPÉA§ §AiÀÄPÉAiÀÄÆ EvÀÄÛ. 1923gÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ±Á¸À£ÀzÀAvÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ªÀ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ²PÀëtzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À®Ä J®è ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÆß ªÀiÁrzÀªÀÅ. ¥ÁæAvÀåzÀ d£À¦æAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ 700 QÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑVzÀÝ ºÀ½îUÀ¼À°è ¨ÉÆÃqïð ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 700QÌAvÀ PÀrªÉÄ d£À¸ÀASÉå EzÀÝ UÁæªÀÄUÀ°è SÁ¸ÀVà (UÁAªÀn) ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÆß ¸Áܦ¸À®Ä MAzÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀA¢vÀÄ. 1930gÀ°è eÁjUÉ §AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët (wzÀÄÝ¥Àr) ±Á¸À£ÀªÀÅ ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀUÀ¼À ¸ÀªÁðAVÃt ¥ÀæUÀwUÉ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖvÀÄ. 1947gÀ°è eÁjUÉ §AzÀ ”ªÀÄÄA¨ÉÊ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ±Á¸À£À” ªÀÅ f¯Áè ²PÀët ªÀÄAqÀ°UÀ¼À C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ªÉÆlPÀÄ ªÀiÁrvÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀÅ PÉêÀ® ¸À®ºÁ ¸À«ÄwUÀ¼ÁV ©lÖªÀÅ. ±Á¯ÉUÀ¼À DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÉÆÃn J®èªÀÇ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ £ÉëÄvÀªÁzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁjAiÀÄ PÉÊUÉ ºÉÆÃzÀªÀÅ. ¸Á«gÀPÉÌ ªÉÄîàlÖ d£À¸ÀASÉåAiÀÄļÀî J®è UÁæªÀÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ PÀqÁØAiÀÄ

¨É¼ÀUÁ« ¥ÀæzÉñÀ:1854gÀ°è ¸ÀܼÀzÀ d£ÀgÀÄ ²PÀëtPÁÌUÀĪÀ ªÉZÀÑzÀ ¸Àé®à¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀAxÀ MAzÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F AiÉÆÃd£É AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. 1855 gÀ°è ²PÀëtªÀÄAqÀ°AiÀÄÄ gÀzÁÝzÀ ªÉÄÃ¯É AiÉÆÃd£É ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°®è. EzÀjAzÀ D ¨sÁUÀzÀ°è “ªÀ£ÁåðPÀÄå®gï ¸ÀÆ̮Ĕ UÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀ®Ä CqÀZÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. 185455 gÀ°è ¥ÁæAvÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁUÀzÀ°è 34 PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. 1848gÀ°è zsÁgÀªÁqÀzÀ°è EAVèµï ±Á¯É DgÀA¨sÀªÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°èAiÉÄà CAzÀgÉ 1850 gÀ°è ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è ¸ÀzÁðgï EAVèµï ¸ÀÆ̯ï DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ®AqÀ£ï «ÄµÀ£Àj ¸ÉƸÉÊnAiÀÄÄ 1835gÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÆß ¥ÀæªÉò¹ ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è K¼ÀÄ ¨Á®PÀgÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÆß DgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÆß ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ. ¨Á®PÀgÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°èzÀÝ MlÄÖ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå 221. zsÁgÀªÁqÀ, UÀzÀUï, UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØ, ºÀħâ½î ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¨Á¸É¯ï «ÄµÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹vÀÄ. 1855-1882gÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ ¥ÁæAvÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁUÀzÀ°è£À DzsÀĤPÀ ²PÀët ¥ÀzÀÞwAiÀÄÄ EwºÁ¸ÀzÀ°è ¸ÀägÀtÂÃAiÀĪÁzÀÄzÀÄ. EzÀÄ “PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÄgÀÄfÓêÀ£ÀzÀ PÁ®”. 1881-82gÀ ºÉÆwÛUÉ ²PÀëtzÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæUÀwAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼É¯Áè ¹zÀÞªÁzÀĪÀÅ. zsÁgÀªÁqÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁAvÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄÄ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä MAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄÄ gÀavÀªÁ¬ÄvÀÄ. qÉ¥ÀÄån ZÀ£Àߧ¸À¥Àà, ªÉAPÀlgÀAUÉÆÃPÀnÖ, ¨sÀÄdAUÀgÁªï ºÀĬĮUÉÆüÀ, J¸ï. PÉ. gÉÆzÀÝ, Dgï.J. ¸ÀªÀtÆgï, qÀ§Æèöå.J. gÀ¸É¯ï, J¸ï.«. ¥ÀlªÀzsÀð£ï ªÀÄÄAvÁzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÁV vÀÄA§ ±Àæ«Ä¹zÀgÀÄ. ¸ÀvÁgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀzÀ PÀ¯ÉPÀÖgÉÃlÄUÀ¼À°èzÀÝ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß 1861gÀ°è MAzÀÄ ºÉƸÀ PÀ¯ÉPÀÖgÉÃmï£À C¢üãÀPÉÌ vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F ºÉƸÀ PÀ¯ÉPÀÖgï£À PÉÃAzÀæªÀÅ PÀ¯ÁzÀVAiÀiÁVvÀÄÛ. 1863gÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£É߯Áè MlÄÖUÀÆr¹ ±ÀÄzÀÞ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀªÁzÀ zÀQët «¨sÁUÀ (r«d£ï) ªÀ£ÀÄß gÀa¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæUÀwAiÀiÁUÀ®Ä EzÀÄ ¸ÀÆáwð PÉÆnÖvÀÄ. 1963gÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ, ²PÀët ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ½UÉ CAVÃPÁgÁºÀðªÁzÀ ªÉÄîÄvÉjUÉ ºÁPÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀiÁrPÉÆlÖ CªÀPÁ±À ºÁUÀÆ 1869 ªÀÄÄA¨ÉÊ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¤¢üAiÀÄ ±Á¸À£À EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ²PÀëtzÀ 59


PÉ®ªÀÅ zÉòÃAiÀÄ ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. 1881-82gÀ°è ¯ÉÆÃPÀ¯ï ¨ÉÆÃqïð ¥ÀjÃQë¸À¨ÉÃPÁzÀ 32 ±Á¯ÉUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ 1880gÀ C£ÀÄzÁ£À ¸ÀA»vÉAiÀÄAvÉ 20 ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjÃQë¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀæPÀnvÀªÁzÀ ¥ÀnÖAiÀÄAvÉ 431 ¨Á®PÀgÀ£ÀÄß 1, 2, ªÀÄvÀÄÛ 3£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è ¥ÀjÃQë¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ 240 «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 1920gÀ°è 33 ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. 1943gÀ°è ¨Á®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®QAiÀÄjUÉ EzÀÝ ¥ÀævÉåÃPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÀ PÉ®ªÀÅ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖUÀÆr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 1945-46gÀ°è vÁ®ÆèQ£À £Á®ÄÌ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è (PÉƼÉîÃUÁ®, ¥Á¼ÉAiÀÄA, ªÀÄÆqÀĪÀ£ÀºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀÄUÉgÉ) PÀqÁØAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ vÁ®ÆèQ£À°è 16 ºÉƸÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. 1947 gÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À ¸ÀASÉå 64 EzÀÝzÀÄÝ 1957 gÀ ºÉÆwÛUÉ 96PÉÌ KjvÀÄ.

²PÀëtªÀ£ÀÄß 1947-48 jAzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV DZÀgÀuÉUÉ vÀA¢vÀÄ. ªÀÄzÁæ¸ï PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀ: DzsÀĤPÀ ²PÀët DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä §¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèUÀ¼À°è zÉòÃAiÀÄ ±Á¯ÉUÀ½zÀÄݪÀÅ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß “DAiÉÄÌUÀ¼À ªÀÄoÀ” CxÀªÁ “¥ÀAiÀiÁ¯ï” JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÉÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÁoÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÆ, ZÀZÀÄðUÀ¼À°è PÁåxÉÆðPï ¥Á¢æUÀ¼ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÆ EzÀݪÀÅ. ªÀÅqï£À ªÀgÀ¢AiÀÄÄ F f¯ÉèUÀ¼À°è ²PÀëtzÀ ¥ÀæUÀwAiÀiÁUÀ®Ä MAzÀÄ ºÉƸÀ zÀȶÖAiÀÄ£Éßà ¤ÃrvÀÄ. «ÄµÀ£Àjà ¸ÉƸÉÊnUÀ¼ÀÄ 1938gÀ ºÉÆwÛUÉ ²PÀët PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÁîjUÀ¼À°è ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀĪÀÅ. 1855 ªÀÄvÀÄÛ 1858 gÀ°è eÁjUÉ §AzÀ C£ÀÄzÁ£À ¸ÀA»vɬÄAzÀ (UÁæöåAmï-E£ï Kqï PÉÆÃqï) C£ÉÃPÀ D¸À£À, 1871gÀ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ±Á¸À£À III 1871 gÀ ªÀÄzÁæ¸ÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÁ ±Á¸À£À, CzÉà ªÀµÀðzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¤¢ü (¯ÉÆÃPÀ¯ï ¥sÀAqï) ±Á¸À£À IV, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÉÌ ºÀtªÀ£ÉÆßzÀV¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁzÀĪÀÅ. EzÀjAzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÉÌ MAzÀÄ ¨sÀzÀæªÁzÀ vÀ¼ÀºÀ¢ zÉÆgɬÄvÀÄ. 1970-71 ªÀÄvÀÄÛ 1980-81 CªÀ¢üAiÀÄ°è zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À ¸ÀASÉå 73 jAzÀ 148PÉÌ KjvÀÄ. EzÉà CªÀ¢üAiÀÄ°è §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ°è ±Á¯ÉUÀ¼À ¸ÀASÉå: 132 jAzÀ 726PÉÌ KjvÀÄ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀÅ J®è ¢PÀÄÌUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¥ÀæUÀw ºÉÆAzÀ®Ä ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞªÀÅ CrØAiÉÄãÉÆà D¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «±ÉõÀ jÃwAiÀÄ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀÅ §ºÀ¼ÀªÁV «¸ÀÛj¹vÀÄ. 1921-1947gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ²PÀëtªÀÅ §ºÀĪÁV «¸ÁÛgÀUÉÆArvÀÄ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è DzÀ MAzÀÄ «±ÉõÀªÁzÀ PÁAiÀÄð F «¸ÀÛgÀuÉ. 1920gÀ ªÀÄzÁæ¸ÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ±Á¸À£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ f¯Áè ²PÀët ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ(JdÄPÉñÀ£À¯ï Pˤì¯ï) ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀÅ PÀqÁØAiÀĪÁUÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀÅ. 1920gÀ ªÀÄzÁæ¸ÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ±Á¸À£À (ªÀÄĤ¹ ¥Á°nøï CAqï ¯ÉÆÃPÀ¯ï ¨ÉÆÃqïìð DPïÖ) zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀÅ vÁ®ÆèPÀÄ ¨ÉÆÃqïð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁ¬Äw ¨ÉÆÃqïðUÀ¼À C¢üãÀPÉÌ §AvÀÄ. 1934gÀ°è vÁ®ÆèPÀÄ ¨ÉÆÃqÀÄðUÀ¼ÀÄ gÀzÁÝzÀĪÀÅ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV D ¨ÉÆÃqÀÄðUÀ¼À C¢üãÀzÀ°èzÀÝ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ f¯Áè ¨ÉÆÃqÀÄðUÀ¼À ªÀ±ÀPÉÌ §AzÀĪÀÅ. 1939gÀ°è f¯Áè ²PÀët ªÀÄAqÀ°UÀ¼ÀÄ gÀzÁÝzÀĪÀÅ. ±Á¯ÉUÀ½UÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ PÉÆqÀĪÀ ºÁUÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀÅ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ §A¢vÀÄ.

PÀ®ÄâVð ¥ÀæzÉñÀ: C§Äݯï SÁzÀgï ¸ÀªÁðjAiÀÄÄ 19£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D¢AiÀÄ°è ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ zÉòÃAiÀÄ ²PÀët ¥ÀzÀÞwAiÀÄ MAzÀÄ £ÉÊd avÀæªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÁÝ£É. 1954PÉÌ »AzÉ zÉñÀzÀ EvÀgÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°èzÀÝAvÉ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°èAiÀÄÆ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÆß zsÁ«ÄðPÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÆß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà ²PÀëtzÀ°è ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVvÀÄÛ. zÉêÀ¸ÁÜ£À, ªÀĹâ, ªÀÄPÀÛ¨ÁUÀ¼À°è ¥ÀArvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË°éUÀ½AzÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. D¼ÀĪÀªÀgÀÄ ¥ÀArvÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË°éUÀ½UÉ CªÀgÀ ¸ÉêÉUÀ½UÁV E£ÁAUÀ¼À£ÀÆß ªÀiÁ¸Á±À£ÀªÀ£ÀÆß dºÀVÃgÀÄUÀ¼À£ÀÆß PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä dºÀVÃgÀÄzÁgÀgÀÄ, ªÀÄ£À¸À¨ïzÁgÀgÀÄ, zÉñÀªÀÄÄRgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉñÀ¥ÁAqÉUÀ¼ÀÄ ¥ËªÁðvÀå ¨sÁµÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¥ÀjtwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝ ¥ÀArvÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË°éUÀ½UÀÆ D±ÀæAiÀÄzÁvÀgÁVzÀÝgÀÄ. ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ C£ÉÃPÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°èzÀÝ ¥ÁoÀ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÛ¨ÁUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ¥ÀmÉîgÀÆ, ¥ÀmÁéjUÀ¼ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁgÀt d£ÀgÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EAxÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è NzÀÄ §gÀºÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV PÀ°¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ ªÀiË°éUÀ¼ÀÄ PÀÄgï - C£ï eÉÆvÉUÉ ¥Á¹ð, GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ CgÀ©âà ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥ÀArvÀgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÆß zsÀªÀÄðUÀæAxÀUÀ¼À£ÀÆß ¨ÉÆâü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 1853gÀ°è ºÉÊzÀgÁ¨Ázï £ÀUÀgÀzÀ°è ¸Àgï ¸Á¯ÁgÀ dAUÀjAzÀ ¸ÁܦvÀªÁzÀ zÁgÀįï - G®ÆªÀiï£À°è DzsÀĤPÀ ²PÀëtzÀ PÀÄgÀĺÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ªÀÅqï£À ªÀgÀ¢UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ²PÀët ¥ÀzÀÞwAiÀÄÄ gÀÆ¥ÀÄUÉÆArvÀÄ. K¼À£ÉAiÀÄ (¸Àgï) «ÄÃgï G¸Áä£ï C° SÁ£ï §ºÀzÀÆgï C¸À¥sï gÀhiÁgÀ PÁ®zÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ wêÀæªÁzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ

1854PÉÌ »AzÉ PÉƼÉîÃUÁ® vÁ®ÆèQ£À°è 60


§AzÀ D¼ÀĪÀªÀgÀÆ ²PÀëtPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè PÉÃAzÀæzÀ°èAiÀÄÆ MAzÀÄ ¥Á¹ð ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ 1859gÀ°è ¸ÀPÁðgÀªÀÅ MAzÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹vÀÄ. 1869 gÀ ªÀgÉUÉ, F ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ gÉ«£ÀÆå E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üãÀzÀ°èzÀݪÀÅ.

±Á¯ÉUÀ½zÀÄݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À°èzÀÝ MlÄÖ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉå 19,17,258. CzÀgÀ »A¢£À ªÀµÀðzÀ°èzÀÝ MlÄÖ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ 22,250 ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À°èzÀÝ MlÄÖ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉå: 18,31,018. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀįÉè ºÉƸÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉ¢zÀÝjAzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉZÁѬÄvÀÄ. 1956-57 jAzÀ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è KPÉÆÃ¥ÁzsÁåAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ±Á¯ÉUÀ¼Éà E®èzÀ PÀqÉAiÀÄ°è vÉgÉAiÀįÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ²PÀët ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄÄ ºÉƸÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ®Ä DzsÁgÀªÁVvÀÄÛ.

¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët JA§ ¥ÀzÀ¥ÀÄAdªÀÅ 1955-56gÀ°è ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è MAzÀÄ ºÉƸÀ CxÀðªÀ£ÀÄß ¥ÀqɬÄvÀÄ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°èzÀÝ £Á®ÄÌ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÆß «Äqïè ¸ÀÆÌ°£À £Á®ÄÌ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÆß MAzÀÄUÀÆr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀÄ JAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArvÀÄ. MAzÀjAzÀ £Á®Ì£ÉAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ vÀgÀUÀwUÀ½zÀÝ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ªÀÄÄA¢£À £Á®ÄÌ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß¼Àî ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÁzÀªÀÅ. UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÉÆßzÀV¸À®Ä DgÀA©ü¹zÀÝ ºÉƸÀ ªÀiÁzÀj «Äqïè ¸ÀÆ̯ïUÀ¼À°è JAlÄ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÆ EzÀݪÀÅ. ¨É¼ÀUÁ« ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ CªÀ¢ü K¼ÀÄ ªÀµÀðªÁVvÀÄÛ. ªÉÆzÀ®£É £Á®ÄÌ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼ÉAzÀÆ, G½zÀ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄÆgÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß G£ÀßvÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÉAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÉÊzÀgÁ¨Ázï gÁdåzÀ°èAiÀÄÆ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ K¼ÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À¶ÖvÀÄÛ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ vÀgÀUÀwUÀ½UÉ ²±ÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ C°è£À ¥ÀzÀÞwAiÀiÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ ²±ÀÄ vÀgÀUÀwUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃgÀ¯ÉèÉÃPÉA§ PÀqÁØAiÀÄ«gÀ°®è. ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄzÁæ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀUÀÄ ²PÀëtPÉÌ J°ªÉÄAlj JdÄPÉõÀ£ï JA§ ºÉ¸ÀjvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß LzÀÄ ªÀµÀðzÀ DgÀA¨sÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¯ÉÆêÀgï J°ªÉÄAlj ²PÀëtªÉAzÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ G£ÀßvÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÉÊAiÀÄgï J°ªÉÄAlj ²PÀëtªÉAzÀÆ «¨sÁV¸À¯ÁVvÀÄÛ. ²PÀët KQÃPÀgÀt ¸À®ºÁ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀÅ K¼ÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® CRAqÀªÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁrvÀÄ. F ²¥sÁgÀ¸Àì£ÀÄß 1959gÀ°è DZÀgÀuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÀAvÀºÀAvÀªÁV ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀðUÀ¼À°è eÁjUÉ §AvÀÄ. 1962-63gÀ ºÉÆwÛUÉ CzÀÄ ¥ÀÆtðªÁV eÁjUÉ §AvÀÄ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ°è KPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ®Ä EzÀÄ ªÀÄÄRå ºÉeÉÓAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.

ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀæUÀwAiÀÄ ªÉÃUÀ ºÉZÁѬÄvÀÄ. 1965gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀPÉÆÌøÀÌgÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ GzÉÝñÀ CAzÀÄ EzÀÝ £ÉÊd¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀÅzÁVvÀÄÛ. F ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ±ÉÃPÀqÀ 90 gÀµÀÄÖ d£À ªÀ¸ÀwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃPÀqÀ 97.3gÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ MAzÀÄ ªÉÄÊ°AiÉƼÀUÉà ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. ¥ÀæxÀªÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EAxÀ d£ÀgÀ ±ÉÃPÀqÀ ¥ÀæªÀiÁt 91.8gÀµÀÄÖ ±ÉÃPÀqÀ 0.5 gÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÁÌV ªÀÄÆgÀÄ ªÉÄÊ°VAvÀ ºÉZÀÄÑ zÀÆgÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ¥ÀæxÀªÀÄ ²PÀët ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄAvÉ 28,539 d£ÀªÀ¸ÀwUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÄÊ°AiÉƼÀUÉ G£ÀßvÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët zÉÆgÀPÀÄwÛvÀÄÛ. ±ÉÃPÀqÀ 70.75 d£ÀgÀÄ F ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ. 1965gÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ 34,656 d£ÀªÀ¸ÀwUÀ½UÉ F C£ÀÄPÀÆ®«vÀÄÛ. ±ÉÃPÀqÀ 1.9gÀµÀÄÖ d£ÀjUÉ F ¸Ë®¨sÀå«vÀÄÛ. ±ÉÃPÀqÀ 1.0 gÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ F ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä Hj¤AzÀ LzÀÄ ªÉÄÊ°UÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ zÀÆgÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. 197576gÀ°è gÁdåzÀ°è MlÄÖ 33,441 ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. CzÀgÀ »A¢£À ªÀµÀð CAzÀgÉ 1974-75gÀ°è QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°èzÀÝ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉå 32.53 ®PÀë EzÀÄ 1975-76gÀ°è 33.44 ®PÀëPÉÌ KjvÀÄ. G£ÀßvÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è EzÉà CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ 9.57 ®PÀë¢AzÀ 9.68 ®PÀëPÉÌ KjvÀÄ. LzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ (6-10) ªÀµÀðzÀ J®è ªÀÄPÀ̼ÀÆ £ÀÆgÀPÉÌ £ÀÆgÀgÀµÀÄÖ ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃgÀĪÀAvÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆArvÀÄ. eÉÆvÉUÉ 10-13 ªÀµÀðzÀ UÀÄA¦£À ±ÉÃPÀqÀ 50gÀµÀÄÖ ªÀÄPÀ̽UÉ ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃgÀĪÀAvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÆß ºÁQPÉÆArvÀÄ. DgÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è CAzÀgÉ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À°è 6-13 ªÀµÀðzÀ J®è ªÀÄPÀ̽UÀÆ ²PÀët PÉÆqÀĪÀAxÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÀ«ÄäPÉÆArvÀÄ. DzÀgÉ J®è

¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ £ÀqÉzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ²PÀët ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À°èzÀÝ vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÆß vÉÆÃj¹zÀݵÉÖà C®èzÉ, CAxÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ E®è¢zÀÝ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÆß ºÉaÑUÉ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ¨ÉÃPÁzÀÄzÀPÉÌ DzsÁgÀUÀ¼À£ÀÆß w½AiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁ¬ÄvÀÄ. 1956-57gÀ°è G£ÀßvÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ²PÀët 61


ªÀÄPÀ̼ÀÆ ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅ¢®èªÉA§ ªÁ¸ÀÛ«PÁA±ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. DzÀÄzÀjAzÀ F CªÀ¢üAiÀÄ°è ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃgÀzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ²PÀëtzÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀ£ÀÄß «zÁåªÀAvÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆArzÉ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÉÌ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À PÉÆnÖzÉ. EzÀPÁÌV £Á®Ì£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ J®è ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß LzÀ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä AiÉÆÃf¸À¯Á¬ÄvÀÄ. »ÃUÉ J®è ªÀÄPÀ̼ÀÆ ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉÄïÉ, CªÀgÉ®ègÀÆ K¼À£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀĪÀªÀgÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ PÉ®PÁ®zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀAiÀĸÀÌgÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß wêÀæUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. F UÀÄjAiÀÄAvÉ MAzÀ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ £Á®Ì£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è£À ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉå 35,76 ®PÀë¢AzÀ 39 ®PÀëPÉÌ KgÀÄvÀÛzÉ. LzÀ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ K¼À£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉå 10.94 ®PÀë¢AzÀ 16.40 ®PÀëPÉÌ KgÀÄvÀÛzÉ. F ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ 1983 CAvÀåzÀ ºÉÆwÛUÉ 6.13 ªÀAiÀĹì£À ªÀÄPÀ̼À°è ±ÉÃPÀqÀ 87gÀµÀÄÖ ªÀÄA¢ ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAzÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 1981-82gÀ°è 35,161 ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ½zÀÄݪÀÅ. MlÄÖ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉå: 48,71,971 EvÀÄÛ. ²PÀëPÀgÀ ¸ÀASÉå: 1,03,145 EvÀÄÛ.

CªÀÅUÀ¼À°èzÀÝ MlÄÖ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå: 3,435, 193031gÀªÀgÉUÉ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À°è EAVèÃµï ²PÀët ªÀiÁzsÀåªÀĪÁVvÀÄÛ. D ªÀµÀð ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀÅ ²PÀët ªÀiÁzsÀåªÀĪÁ¬ÄvÀÄ. 1913gÀ°è J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀqÁØAiÀÄ CxÀªÁ PÀA¥À®ìj UÀÄA¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ LaÒPÀ UÀÄA¥ÀÄ JA§ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁoÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 1948gÀ°è f¯Áè ¨ÉÆÃqïðUÀ¼ÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀªÀÅ. gÁdåzÀ°è ¥ËæqsÀ²PÀët «¸ÀÛj¸À®Ä EzÀÄ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. ¨É¼ÀUÁ« ¥ÀæzÉñÀ: ¨É¼ÀUÁ« ªÀ®AiÀÄzÀ°è 1882gÀ°è £Á®ÄÌ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÀAiÀÄÄwÛzÀÝ MAzÀÄ «ÄµÀ£Àj ±Á¯ÉAiÀÄÆ, zsÁgÀªÁqÀ, ¨É¼ÀUÁ« ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀªÁgÀUÀ¼À°è MAzÉÆAzÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄÆ EzÀݪÀÅ. zsÁgÀªÁqÀ ±Á¯ÉAiÀÄÄ 1848gÀ°èAiÀÄÆ, ¨É¼ÀUÁ« ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄÄ 1850gÀ°èAiÀÄÆ, ¨É¼ÀUÁ« ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄÄ 1850gÀ°èAiÀÄÆ DgÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæzÉñÀªÁzÀ zÀQët «¨sÁUÀzÀ°è ºÀvÀÄÛ ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð ªÀÄvÀÄÛ 47 ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉðAiÀÄ DAUÉÆèÃ-ªÀ£ÁåðPÀÄå®gï ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ f¯Áè PÉÃAzÀæzÀ°èAiÀÄÆ MAzÉÆAzÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤ÃwAiÀiÁVvÀÄÛ. CzÀgÀAvÉ «eÁ¥ÀÄgÀzÀ°èAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄÄ 1890gÀ°è DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÀ £Á®ÄÌ f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ MAzÉÆAzÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É¬ÄzÀÝAvÉ D¬ÄvÀÄ. ¥ËæqsÀ²PÀëtzÀ «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ¸ÀVà ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉà ©qÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÉæöʸÀÛ «ÄµÀ£ÀjUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄlÖPÉÌ vÀgÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÆ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹ ¨É¼É¸À®Ä D¸ÀQÛ ªÀ»¹zÀݪÀÅ. 192122gÀ ºÉÆwÛUÉ 19 ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÁzÀªÀÅ. PÉ.J¯ï.E ¸ÉƸÉÊn ªÀÄvÀÄÛ PÉ.E. ¨ÉÆÃqïð (PÀ£ÁðlPÀ JdÄPÉõÀ£ï ¨ÉÆÃqïð) ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÉƸÉÊnUÀ¼ÀÄ C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀªÀÅ. CªÀPÉÌ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV ¨É¼É¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀÅ EvÀÄÛ. ªÀÈwÛ²PÀëtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÈwÛ²PÀët ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ, ¨É¼ÀUÁ« ªÀÄvÀÄÛ «eÁ¥ÀÄgÀUÀ¼À°è 1939gÀ°è DgÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 1939.40gÀ ºÉÆwÛUÉ zsÁgÀªÁqÀzÀ°èzÀÝ ¨Á®PÀgÀ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀѯÁ¬ÄvÀÄ. C°èzÀÝ ¸ÀPÁðj ¨Á®QAiÀÄgÀ «Äqïè ¸ÀÆÌ®£ÀÄß ¸ÀPÁðj ¨Á®QAiÀÄgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 1956gÀ ºÉÆwÛUÉ 128 ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ D ¥ÀæzÉñÀzÀ°èzÀݪÀÅ. C°èzÀÝ «zÁåyð «zÁåyð¤AiÀÄgÀ MlÄÖ ¸ÀASÉå: 41,571. EªÀÅUÀ¼À°è MA¨sÀvÀÄÛ ªÀiÁvÀæ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ.

¸ÉPÉAqÀj CxÀªÁ ¥ËæqsÀ²PÀët - PÀ£ÁðlPÀ KQÃPÀgÀtPÉÌ ¥ÀƪÀðzÀ°è. ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£À : 1858gÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è CA¢£À ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ¯Éèà ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀÄ ªÀÄzÁæ¸ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ CAVÃPÀÈvÀ ¸ÀA¸ÉÜ (C¦ü°AiÉÄÃmÉqï) AiÀiÁVvÀÄÛ. D£ÀAvÀgÀ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸À£ÀUÀ¼À°èzÀÝ «ÄµÀ£ï ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÆß ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°èzÀÝ ªÀĺÁgÁd ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. 1871-72gÀ°è ªÉÄnæPï vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ²PÀët PÉÆqÀÄwÛzÀÝ 11 ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. gÁdåªÀ£ÀÄß CgÀ¸ÀÄ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÉÌ ªÀÄvÉÛ ªÀ»¹PÉÆmÁÖUÀ (1881) 166 ¥ËæqsÀ ªÀÄlÖzÀ ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À°èzÀÝ MlÄÖ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå: 3,084. ¸ÉPÉAqÀj CxÀªÁ ¥ËæqsÀ²PÀëtzÀ°è JgÀqÀÄ ºÀAvÀUÀ½zÀݪÀÅ - «Äqïè ¸ÀÆÌ¯ï ºÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀAvÀ. F ²PÀëtªÀ£ÀÄß £Á®ÄÌ ««zsÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀ£ÁåðPÀÄå®gï ¯ÉÆÃAiÀÄgï ¸ÉPÉAqÀj vÀgÀUÀwUÀ½zÀÝ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀ£ÁåðPÀÄå®gï C¥Ààgï ¸ÉPÉAqÀj ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ DAUÉÆèà ªÀ£ÁåðPÀÄå®gï ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ, C¥Ààgï ¸ÉPÉAqÀj ±Á¯ÉUÀ¼À°è NzÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ «Äqïè ¸ÀÆÌ¯ï ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ EAVèõï£À°è vÉÃUÀðqÉAiÀiÁzÀ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¸ÀÄwÛgÀ°®è. 1910-11gÀ°è 16 ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ.

ªÀÄzÁæ¸ï ¥ÀæzÉñÀ: ¥ËæqsÀ²PÀëtªÀÅ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ°è 1860-61gÀ°è DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ ªÉÄnæPÀÄå¯ÉõÀ£ï 62


¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ CAVÃPÀÈvÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÝ MAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄµÀ£Àj ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ. 1881-82gÀ ºÉÆwÛUÉ JgÀqÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À°èzÀÝ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå: 192. 1991-92gÀ°è ±Á¯ÉUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ £Á®ÄÌ D¬ÄvÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå 400PÉÌ KjvÀÄ. E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D¢ zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀªÀÅ. EzÀjAzÀ ¥ËæqsÀ²PÀëtªÀÅ ¨É¼É¬ÄvÀÄ. §¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèUÀ¼À°è 1923gÀ°è f¯Áè ¥ËæqsÀ²PÀët ¸À«Äw CxÀªÁ r¹ÖçPïÖ ¸ÉPÉAqÀj JdÄPÉõÀ£ï ¨ÉÆÃqÀÄðUÀ¼ÀÄ C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀªÀÅ. ¥ËæqsÀ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀÅ. 1931-32gÀ°è F ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 17 ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. 1946-47gÀ ºÉÆwÛUÉ 29 DzÀªÀÅ. 1951gÀ ºÉÆwÛUÉ 64 DzÀªÀÅ. «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå 24,600 EvÀÄÛ. §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ°è. 1845gÀ°è ªÀqÁèð ºÉʸÀÆ̯ï DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ Erà f¯ÉèAiÀÄ°è£À CvÀåAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯É. 1881-82gÀ°è JgÀqÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. EªÀÅUÀ¼À°è£À MlÄÖ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå: 57. 1891gÀ ºÉÆwÛUÉ EªÀÅUÀ¼À ¸ÀASÉå JAmÉà DV¢ÝvÀÄ. DzÀgÉ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå 2,418 D¬ÄvÀÄ. 1946-47gÀ°è §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ°è£À ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À ¸ÀASÉå 11. PÉƼÉîÃUÁ®zÀ°è 1919gÀ°è Erà vÁ®ÆèQUÉ MAzÉà MAzÀÄ ¨ÉÆÃqïð ¥ËæqsÀ±Á¯É EvÀÄÛ. 1940gÀ°è, ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ G£ÀßvÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ²PÀët ªÀiÁzsÀåªÀĪÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 1947gÀ°è Erà vÁ®ÆèQ£À°è MAzÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄÆ MAzÀÄ «Äqïè ¸ÀÆÌ®Æ EzÀݪÀÅ. 1954gÀ°è PÉƼÉîÃUÁ®zÀ°è ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV MAzÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÆß ¹AUÁ£À®Æèj£À°è E£ÉÆßAzÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÆß f¯Áè ¨ÉÆÃqïð ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ. CAzÀgÉ vÁ®ÆèQ£À°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÆ f¯Áè ¨ÉÆÃqïð ±Á¯ÉUÀ¼Éà DVzÀݪÀÅ. PÀ®ÄâVð ¥ÀæzÉñÀ: PÀ®ÄâVð ¥ÀæzÉñÀzÀ°è EAVèÃµï ºÉʸÀÆÌ¯ï ªÀÄvÀÄÛ G¸Áä¤AiÀÄ ºÉʸÀÆ̯ï JA§ JgÀqÀÄ «zsÀzÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. EAVèÃµï ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÁæ¸ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ. G¸Áä¤AiÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ, G¸Áä¤AiÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀPÉÌ «zÁåyðUÀ½UÉ ²PÀëtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀݪÀÅ. 1875-76gÀ°è PÀ®ÄâVð £ÀUÀgÀzÀ°è DgÀA¨sÀªÁzÀ DAUÉÆèà ªÀ£ÁåðPÀÄå®gï ¸ÀÆ̯ï 188586gÀ°è ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ©zÀjAiÀÄ°èzÀÝ ±Á¯É 1891 gÀ°è ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. 1916gÀ°è PÀ®ÄâVðAiÀÄ°è MAzÀÄ G¸Áä¤AiÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯É¬ÄvÀÄÛ. 1935gÀ°è 5 ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ.

1937gÀ°è ¸ÉPÉAqÀj JdÄPÉõÀ£ï ¨ÉÆÃqïð (¥ËæqsÀ±Á¯Á ²PÀët ªÀiÁzÀj) gÀavÀªÁ¬ÄvÀÄ. G¸Áä¤AiÀÄ ªÉÄnæPÀÄå¯ÉõÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. PÉÆøïðUÀ¼ÉgÀqÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ LPÀåªÁV MAzÉà PÉÆøïð DV gÀÆ¥ÀÄvÁ½vÀÄ EzÀÄ ºÉÊAiÀÄgï ¸ÉPÉAqÀj PÉÆøïð JA§ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀqɬÄvÀÄ. EAVèõï GzÀÄðUÀ¼ÉgÀqÀÆ ²PÀët ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. 1956gÀ°è DzÀ KQÃPÀgÀtzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 19 ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ CªÀÅUÀ¼À°è 11 ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ 8 SÁ¸ÀV ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ 16 ¨Á®PÀ, 4 ¨Á®QAiÀÄgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. PÉÆqÀUÀÄ: ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ¸ÉAlæ¯ï ºÉʸÀÆÌ¯ï £À°è 187980gÀ°è ªÉÄnæPÀÆå¯ÉõÀ£ï vÀgÀ¨ÉÃw DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ CzÀÄ ¥ÀÆtð ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. 1909gÀ°è ¥sÉæAZï PÁåvÉÆðPï «ÄµÀ£ï MAzÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©¹vÀÄ. 1923gÀ°è ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ¯ÉÆÃAiÀÄgï ¸ÉPÉAqÀj ¸ÀÆÌ¯ï ªÀÄvÀÄÛ «gÁd¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁðj ±Á¯É ºÉʸÀÆÌ¯ï ªÀÄlÖPÉÌ Kj¸À®àlÖªÀÅ. F JgÀqÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÁæ¹£À J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëUÉ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀÅ. 1946-47gÀ ºÉÆwÛUÉ PÉÆqÀV£À°è 7 ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À°è 2 ¸ÀPÁðj ±Á¯É 1 ¨Á®QAiÀÄgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯É C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀÅUÀ¼ÀÄ C£ÀÄzÁ£À«®èzÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. 1944gÀ ªÀgÉUÉ ²PÀët ªÀiÁzsÀåªÀĪÀÅ EAVèõï DVvÀÄÛ D£ÀAvÀgÀ PÀ£ÀßqÀªÀÅ ²PÀët ªÀiÁzsÀåªÀĪÁ¬ÄvÀÄ. 1956gÀ ªÀiÁZïð ºÉÆwÛUÉ 5 ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ 6 SÁ¸ÀV C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ MlÄÖ 11 ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. KQÃPÀgÀtzÀ D£ÀAvÀgÀ KQÃPÀgÀt ªÉÆzÀ® ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÉPÉAqÀj JdÄPÉõÀ£ï CxÀð MAzÉÆAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è MAzÉÆAzÀÄ jÃwAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÉPÉAqÀj JdÄPÉõÀ£ï ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀݪÀÅ. ºÁUÉAiÉÄà ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀiÁVzÀݪÀÅ. ºÀ¼É ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è 3 ªÀµÀðUÀ¼À PÉÆøïð EzÀÝ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÉĤ¹PÉÆArzÀݪÀÅ. ªÀÄÄAzÉ DUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄAvÉ ¸ÉPÉAqÀj ²PÀëtªÀ£ÀÄß 4 ªÀµÀðUÀ½UÉ «¸ÀÛj¸À¨ÉÃPÉA§ AiÉÆÃd£É¬ÄvÀÄÛ. F ºÀAvÀzÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼Éà DVzÀݪÀÅ. PÉ®ªÀÅ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¨ÉÆÃqïðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀÅ. ¨É¼ÀUÁ« ªÀ®AiÀÄzÀ°è 8£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 11£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ CAzÀgÉ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ½zÀÝ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÉPÉAqÀj ±Á¯ÉUÀ¼É¤¹PÉÆArzÀݪÀÅ. F ªÀ®AiÀÄzÀ°è §ºÀĸÀASÉåAiÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. PÉêÀ® PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÀæ ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢üãÀzÀ°èzÀݪÀÅ. 63


3 ªÀµÀðzÀ PÉÆøïð ¸ÉPÉAqÀj JdÄPÉõÀ£ï JAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄzÁæ¸ï ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¥ÀæZÀ°vÀ«zÀÄÝ F ªÀ®AiÀÄzÀ°è §ºÀÄvÉÃPÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ £ÀqɸÀ®àqÀÄwÛzÀݪÀÅ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ±Á¯ÉUÀ¼Éà EgÀ°®è. zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ J®è ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀnvÀ CxÀªÁ PÀA¥ÉÆùmï ±Á¯ÉUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. PÀ®ÄâVð ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¥ËæqsÀ²PÀëtzÀ CªÀ¢ü 3 ªÀµÀðzÁÝVzÀÄÝ MlÄÖ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ¢AzÀ ¥ËæqsÀzÀªÀgÉUÉ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðzÀµÁÖVvÀÄÛ. G½zɯÁè ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ²PÀëtzÀ CªÀ¢ü 11 ªÀµÀðzÁÝVvÀÄÛ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀÅ 8 ªÀµÀðªÁVvÀÄÛ.

JgÀqÀÄ «Ä°lj ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. MlÄÖ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉå: 1,25,164. ¨É¼ÀUÁ« ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èzÀÝ «Ä°lj ±Á¯ÉUÀ¼À°èzÀÝ MlÄÖ ¨Á®PÀgÀ ¸ÀASÉå 471. ¨É¼ÀUÁ« ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À vÀgÀUÀwUÀ½zÀÝ 31 ¯ÉÆÃAiÀÄgï ¸ÉPÉAqÀj ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. PÀ®ÄâVð ¥ÀæzÉñÀzÀ°èzÀÝ «Äqïè ºÉʸÀÆ̯ïUÀ¼ÀÄ 1958-59gÀ°è «Äqïè¸ÀÆ̯ï vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÁzÀªÀÅ. eÉÆvÉUÉ UÀt¤ÃAiÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÆ C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀªÀÅ. gÁdåzÀ°è 1956-57 gÀ°è 535 EzÀÝ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ 1968-69gÀ°è 1,833 DzÀªÀÅ. CAzÀgÉ ±ÉÃPÀqÀ 243 gÀµÀÄÖ ¸ÀASÉå ¨É¼É¬ÄvÀÄ.

¨É¸ÀÛjUÁV £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ: gÁdåzÀ ªÀÄvÀìöå C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¨É¸ÀÛgÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV «±ÉõÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¹vÀÄ. EªÀÅUÀ½UÉ “¦üµÀjÃ¸ï ¸ÀÆ̮ĔUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ “ªÀÄvÀìöå ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ” JA§ ºÉ¸ÀjvÀÄÛ. ¨É¸ÀÛgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ CUÀvÀåªÁV ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÆìöåÃzÀåªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀgÀ¼À «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀìöå fêÀ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «eÁÕ£À, ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁoÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ 1971gÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. 1972gÀ ºÉÆwÛUÉ DgÀÄ QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÆ, 18 »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 13 ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÆ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ°èzÀݪÀÅ. EªÀÅUÀ¼À°èzÀÝ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå: 6,497. ²PÀëPÀgÀ ¸ÀASÉå: 296. PÉ®ªÀÅ PÁ®zÀ ªÉÄÃ¯É F ±Á¯ÉUÀ¼À£É߯Áè ²PÀët E¯ÁSÉUÉ ªÀ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

1956-57 gÀ°è 1.25 ®PÀë EzÀÝ «zÁåyð «zÁåyð¤AiÀÄgÀ ¸ÀASÉå 1968-69gÀ ºÉÆwÛUÉ 4.60 ®PÀëzÀµÁÖ¬ÄvÀÄ. CAzÀgÉ ±ÉÃPÀqÀ 268gÀµÀÄÖ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉZÁѬÄvÀÄ. 1971-82gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À ¸ÀASÉå 2,416PÉÌ KjvÀÄ. D ªÀµÀð ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À°èzÀÝ (JAljAzÀ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ) «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå 7.22 ®PÀëzÀµÁÖ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ 197779gÀ°è D vÀgÀUÀwUÀ¼À°èzÀÝ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå 6.39 ®PÀë 1971-82gÀ ¸Á°£À°è ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀASÉå 22,407. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À°èzÀÝ ¥ËæqsÀ±Á¯É ²PÀëtzÀ jÃwAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ DVzÀÄÝ ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è ©ü£ÀßvÉ EzÀÄÝzÀÄÝ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁVvÀÄÛ. ²PÀët KPÀvÁ ¸À®ºÁ ¸À«ÄwAiÀÄÄ (JdÄPÉõÀ£ï EAnUÉæÃmï JqÉéöʸÀj PÀ«Än) ¥ËæqsÀ±Á¯Á ²PÀëtªÀÅ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÁÝVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁrvÀÄ. EzÀÄ ªÉÆzÀ°AiÀiÁgï DAiÉÆÃUÀzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀ ¸À®ºÉ. ºÉƸÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀÅ gÁdåzÀ J®è ±Á¯ÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ 1960-61gÀ°è eÁjUÉ §AvÀÄ. D ªÀµÀð JAl£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è DgÀA¨sÀªÁzÀ F ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀÅ, MA§vÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀæªÀĪÁV 1961-62 ªÀÄvÀÄÛ 1962-63gÀ°è DZÀgÀuÉUÉ §A¢vÀÄ. 1962-63gÀ ºÉÆwÛUÉ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ²PÀëtzÀ°è KPÀgÀÆ¥ÀvÉ §AzÀÄ ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ J®è ±Á¯ÉUÀ½UÀÆ MAzÉà DzÀªÀÅ.

««zsÉÆÃzÉÝñÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ: ««zsÉÆÃzÉÝñÀ (ªÀÄ°Ö¥Àgï¥À¸ï) ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ 1955-56 gÀ°è DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13 ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ««zsÉÆÃzÉÞñÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¨É¼ÀUÁ« ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 1955-56gÀ°è MA§vÀÄÛ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ 1956-57gÀ°è £Á®ÄÌ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ««zsÉÆÃzÉÝñÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÉÆqÀUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ««zsÉÆÃzÉÝñÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ®ÄâVð ªÀ®AiÀÄzÀ°è 1956-57gÀ°è LzÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ««zsÉÆÃzÉÝñÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀwð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ°è 195556gÀ°è LzÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ 1956-57gÀ°è MAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ©ü£Àß ©ü£Àß jÃwAiÀÄ ¥ÁoÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß (qÉʪÀjì¥sÉÊqï PÉÆøïðUÀ¼À£ÀÄß ) ««zsÉÆÃzÉÝñÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ DgÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G£ÀßvÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ 1963-64gÀ°è ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV eÁjUÉ vÀgÀ®Ä DUÀ°®è. ¨sÁUÀ±ÀB CzÀÄ DZÀgÀuÉUÉ §A¢vÀÄ. EzÀPÉÌ PÁgÀt CªÀ±ÀåPÀ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ²PÀëPÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÆ E®èzÉà EzÀÝzÉÝà DVvÀÄÛ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄAvÉ Dj¹zÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À°è 11£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀ zÀÆgÀzÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÀ ºÀ½îAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä

1956-57 gÀ°è 535 ¨Á®PÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ½zÀݪÀÅ. 64


ªÁå¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÉà DVvÀÄÛ. 1963-65gÀ D£ÀAvÀgÀ. ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ vÀgÀUÀwUÀ½UÉà ¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G£ÀßvÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð 1964-65gÀ°è DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. D ªÀµÀð 50 ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ G£ÀßvÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÁzÀªÀÅ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CAvÀåzÀ ºÉÆwÛUÉ 100 G£ÀßvÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ C¹ÛvÀézÀ°èzÀÄÝ, 11£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è 4,312 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ 119 «zÁåyð¤AiÀÄgÀÆ EzÀÝgÀÄ; F vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥Á¸ÁzÀªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ rVæ PÉÆùðUÉ ¸ÉÃgÀ®Ä CºÀðgÁVzÀÝgÀÄ.

¥ÀAZÁ¬Äw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÆ EzÀݪÀÅ. ªÉÆzÀ®Ä 61 £ÀUÀgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ¼ÀÆ vÀªÀÄä ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 71 ¥ÀÄgÀ¸À¨sÁ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀ»¸À®Ä M¦àzÀªÀÅ. CzÉà jÃw, 104 vÁ®ÆèPÀÄ ¨ÉÆÃqÀÄðUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ 295 ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¸À®Ä M¦àzÀªÀÅ. F ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¸À®Ä M¦àUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹vÀÄ. 1978-79gÀ ªÉüÉUÉ ªÀ»¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ F PÁAiÀÄðªÀÅ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. ¸ÉPÉAqÀj ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½:PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ËæqsÀ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ 1966 gÀ°è MAzÀÄ ±Á¸À£À§zÀÞ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. J¸ï. J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß F ªÀÄAqÀ½UÉ ªÀ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw, ªÁtÂdå, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, £ÀÈvÀå ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß F ªÀÄAqÀ½UÉ ªÀ»¹PÉÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ²PÀët ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ. EªÀgÉà ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀÄÄRå PÁAiÀiÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÆ DVzÁÝgÉ.

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ²PÀët DAiÉÆÃUÀªÀÅ (1964-66) ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ ¸À®ºÉAiÉÆAzÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV, MAzÀ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ J®èjUÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ²PÀëtzÀ ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀgÀAvÉ 1969-70gÀ°è MA§vÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwUÀÆ, 197071gÀ°è JAl£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwUÀ½UÀÆ ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß eÁj ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÀAvÉ ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄRå «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÆ (PÉÆÃgï ¸À¨ÉÓPïÖ÷ì) ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛ«£À°èªÉ. ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛ«£À°è zÀÄrªÉÄAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß (ªÀPïð JPïì¦ÃjAiÉÄ£ïì) ¸ÉÃj¹gÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÄRå ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀiÁVzÉ. CAxÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ (PÁAiÀÄPÁ£ÀĨsÀªÀ)zÀ°è «ªÀgÀªÁV ºÉýPÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀ¸ÀħÄUÀ¼ÀÆ, ¸ÀÆÜ®ªÁV ¸ÀÆa¹gÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjPÉÆArªÉ. PÉ®ªÀÅ ¢£À¤vÀåzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÆ zÀÄrªÉÄAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀzÀ «µÀAiÀĪÁVªÉ. F ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV LaÒPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÇ E®è. J®è «zÁåyðUÀ¼ÀÆ ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛ«£À°ègÀĪÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÆß PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ. EzÀgÀ ¥sÀ®ªÁV ªÀÄÄRå «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛ«£À ªÀÄlÖ KjvÀÄ.

ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðPÉÆÌAzÀÄ ¸Áj ¥ÀÄ£ÀgÀæavÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è M§â CzsÀåPÀëgÀÄ, M§â G¥ÁzsÁåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â PÁAiÀÄðzÀ²ð, 12 ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, 19 £ÁªÀÄPÀgÀt ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JAlÄ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ PɼÀPÀAqÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß FUÀ £ÀqɸÀÄwÛzÉ. J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹., ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀArvÀ ¥ÀjÃPÉë, GzÀÄð ¥ÀjÃPÉë »A¢ «zÁé£ï ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ (¥ÀƪÀð ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀ ºÉÊAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃAiÀÄgï vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ) ±ÁjÃjPÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÉë ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀå ªÀÄvÀÄÛ vÁ¼ÀªÁzÀå ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ, ºÉÊAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃAiÀÄgï qÁæ¬ÄAUï ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ, PÀ¯Á ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ (G£ÀßvÀ), ªÁtÂdå ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ, ZÀ®£ÀavÀæzÀ°è£À C©ü£ÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »£Éß¯É ¸ÀAVÃvÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dƤAiÀÄgï vÁAwæPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ, EzÀ®èzÉ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è K¼À£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ «zÁåyðUÀ½UÉ PÉÆqÀĪÀ «zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀPÁÌV ªÀiÁqÀĪÀ AiÉÆÃUÀåvÁ ¤tðAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAqÀ°AiÉÄà £ÀqɸÀÄwÛzÉ. ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÉA§ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ vÀgÀÄwÛzÉ. «zÁåyðUÀ½AzÀ §gÀĪÀ ¥ÀjÃPÁë ±ÀĮ̪ÀÅ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀÄÄRå DzÁAiÀĪÁVzÉ. 1971-92gÀ°è ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ 141.19 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉZÀѪÀiÁrvÀÄ.

¥ÀÄgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀÄ ¨ÉÆÃqÀÄðUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ²PÀëPÀgÀÄ §ºÀÄ PÁ®¢AzÀ vÀªÀÄUÉ §rÛ CªÀPÁ±ÀUÀ½®èªÉAzÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥Á®£ÉAiÀiÁUÀÄwÛ®èªÉAzÀÆ ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. F ±Á¯ÉUÀ¼É®èªÀÇ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÉZÀÑzÀ ±ÉÃPÀqÀ £ÀÆgÀgÀµÀÄÖ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. ¸ÀéEZÉÒ¬ÄAzÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ M¦à¹zÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀÄ ¨ÉÆÃqÀÄðUÀ¼À ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀ»¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß 1970gÀ K¦æ¯ï wAUÀ½£À°è ¸ÀPÁðgÀªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 108 ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÆ, 332 vÁ®ÆèPÀÄ ¨ÉÆÃqÀÄð ±Á¯ÉUÀ¼ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ £ÀUÀgÀ 65


²PÀët ªÀAavÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ D±ÁQgÀt PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á UÁA¢ü ¨Á°PÀ «zÁå®AiÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ - qÁ.JZï.©.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï,

PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,J¸ï.J¸ï.J. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¥ÁªÀUÀqÀ vÁ®ÆèQ£À ¨ÁåqÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CPÀ̪ÀÄä JA§ ¨Á®QUÉ vÁ¬Ä E®è, vÀAzÉ EzÀÝgÀÆ zÉñÁAvÀgÀ ºÉÆÃVzÁÝ£É. vÀ£Àß CfÓAiÀÄ ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CPÀ̪ÀÄä ±Á¯ÉUÉ zÁR¯ÁV, DyðPÀ ¸ÀAPÀµÀÖ¢AzÀ JgÀqÀÄ ¨Áj ±Á¯É ©lÄÖ, ªÀÄvÉÛ ¸ÉÃjzÁݼÉ. QvÀÄÛ w£ÀÄߪÀ §qÀvÀ£ÀzÀ £ÀqÀÄªÉ ±Á¯É PÀÄjvÀ D¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ EªÀ¼ÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀÅzÀÄ J°è JAzÀÄ aAvÁPÁæAvÀ¼ÁVzÁÝUÀ, CªÀ¼À £ÉgÀ«UÉ §A¢zÀÄÝ, PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á UÁA¢ü ¨Á°PÀ «zÁå®AiÀÄ. CPÀ̪ÀÄä ¥ÁªÀUÀqÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á UÁA¢ü ¨Á°PÀ «zÁå®AiÀÄPÉÌ zÁR¯ÁV, ²PÀët ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÁݼÉ. N¢£À°è ¸ÀzÁ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ EªÀ¼ÀÄ vÀĪÀÄPÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ PÀªÁ¬ÄvÀÄ£À°èAiÀÄÆ ¨sÁUÀªÀ»¹zÁݼÉ. DmÉÆÃlUÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÀÄÄA¢zÁݼÉ. CPÀ̪ÀÄä£ÀAvÀºÀ ¸Á«gÁgÀÄ ¨Á®QAiÀÄjUÉ gÁdåzÀ ««zsÉqÉ ºÀgÀrPÉÆArgÀĪÀ 64 PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á UÁA¢ü ¨Á°PÀ «zÁå®AiÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ (PÉ.f.©.«.) D±ÁQgÀtªÁVªÉ. PÀ¼ÉzÀ 5 ªÀµÀðUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30,000 ¨Á®QAiÀÄgÀÄ gÁdå ««zsÀ PÉ.f.©.« ±Á¯ÉUÀ¼À°è vÀªÀÄä «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÁÝgÉ. PÉ.f.©.«.UÀ¼ÀÄ E®è¢zÀÝ°è EµÀÄÖ CUÁzsÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß CzsÀðPÉÌ ¤°è¸ÀĪÀ C¥ÁAiÀÄ EvÀÄÛ. PÉ.f.©.«.UÀ¼ÀÄ J°èªÉ? ±Á¯É vÉgÉAiÀÄ®Ä ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£À C£ÉÃPÀ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è ªÀĺÀvÀézÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀAUÀw £ÀªÀÄUÉ w½¢zÉ. CvÀÄå¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ªÀĺÀvÀézÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÉAzÀgÉ PÉ.f.©.«. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 2004-05 £Éà ¸Á°¤AzÀ ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ. AiÀiÁªÀ ¨ÁèPïUÀ¼À°è ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ²PÀët ¹Üw GvÀÛªÀĪÁV®èªÉÇà CAvÀºÀ ¨ÁèPïUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ PÉ.f.©.«UÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 2001 gÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ‘gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt ªÀÄ»¼Á ¸ÁPÀëgÀvÁ zÀgÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ’ (46.13%) ºÁUÀÆ ‘gÁ¶ÖçÃAiÀÄ °AUÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ zÀgÀ (21.59%) QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ’ EgÀĪÀ ¨ÁèPïUÀ¼À£ÀÄß ‘±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV »AzÀĽzÀ ¨ÁèPï’ (Educationally Backward Blocks - EBB) JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹, EAvÀºÀ ¨ÁèPïUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ PÉ.f.©.«.UÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀįÁVzÉ. F JgÀqÀÆ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¨ÁèPïUÀ¼À°è (gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸ÁPÀëgÀvÁ zÀgÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ ºÁUÀÆ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ °AUÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ zÀgÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ) ªÀiÁvÀæ PÉ.f.©.«.UÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀįÁVzÉ. gÁµÀÖçzÀ 17 gÁdåUÀ¼À°è 2578 PÉ.f.©.«.UÀ¼ÀÄ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À°è 2423 PÉ.f.©.«.UÀ¼ÀÄ

¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è 1.90 ®PÀë «zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. gÁdåzÀ°è 64 PÉ.f.©.«.UÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀįÁVzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À°è 6,300 «zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ zÁR¯ÁVzÁÝgÉ. 2005-06 gÀ°è 58, 2006-07 gÀ°è 03 ºÁUÀÆ 200809 £Éà ¸Á°£À°è 03 gÀAvÉ PÉ.f.©.«.UÀ¼ÀAvÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ MlÄÖ 64 PÉ.f.©.«.UÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆAqÀÄ, PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄĹèA C®à¸ÀASÁåvÀ ¨Á®QAiÀÄjUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è GzÀÄð ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÉ.f.©.«.UÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ. »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¨Á®QAiÀÄgÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä gÀƦ¹gÀĪÀ F AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ ¸Á«gÁgÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ fêÀ£ÀzÀ°è ºÉƸÀ¨É¼ÀPÀÄ PÁt®Ä ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ²PÀët ºÁUÀÆ eÁUÀÈwUÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄ wÛgÀĪÀ ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀÄSÁå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ PÉ.f.©.«.UÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀzÉÆA¢UÉ PÉÊeÉÆÃr¹zÉ. ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀÄSÁå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 29 PÉ.f.©.«UÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁrzÀgÉ, E¯ÁSÉAiÀÄÄ 35 PÉ.f.©.«.UÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. PÉ.f.©.« UÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÁªÀPÁ±À ºÉÃUÉ?  ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÀĽzÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ CzÀgÀ®Æè »jAiÀÄ ªÀAiÀĹì£À ¨Á®QAiÀÄjUÉ (10+ ªÀAiÉÆêÀiÁ£À) DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.  ±ÉÃ.75 gÀµÀÄÖ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, C®à¸ÀASÁåvÀ, »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀªÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ±ÉÃ. 25 gÀµÀÄÖ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PɼÀVgÀĪÀ PÀÄlÄA§UÀ½AzÀ §AzÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ CxÀªÁ ¤UÀðwPÀ, C£ÁxÀ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.  ±ÉÆövÀ, zÉêÀzÁ¹ ¥ÀzÀÞw¬ÄAzÀ gÀQë¸À®àlÖ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.  ¨Á®PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÞw, ªÀÄPÀ̼À ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPɬÄAzÀ gÀQë¸À®àlÖ ²PÀët ªÀAavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉ.f.©.« UÀ¼À°è AiÀiÁªÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ½ªÉ?  F ±Á¯ÉUÀ¼À°è Hl, ªÀ¸Àw, GavÀªÁV ¥ÀÆgÉʸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ, £ÉÆÃmï ¥ÀĸÀÛPÀ GavÀªÁV ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 66


 «zÁåyð¤AiÀÄjUÉ ¨ÁåAPï, CAZÉ PÀbÉÃj, ««zsÀ jÃwAiÀÄ PÁSÁð£É ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀbÉÃjUÀ½UÉ ¨sÉÃn ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr ¨ÁºÀå ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ MzÀV¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  gÁdåªÀÄlÖzÀ°è ¥Àæw ¨Áj UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀiÁtÂPï µÁ ¥ÉgÉÃqï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀxÀ¸ÀAZÀ®£ÀzÀ°è PÉ.f.©.«. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹, ºÉaÑ£À ¨Áj ¥Àæ±À¹Û UÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ. MªÉÄä zɺÀ°AiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¥ÀxÀ¸ÀAZÀ®£ÀzÀ°èAiÀÄÆ ¨sÁUÀªÀ»¹, gÁdåPÉÌ QÃwð vÀA¢zÁÝgÉ. f¯Áè ºÀAvÀzÀ°èAiÀÄÆ ¥Àæw ¨Áj UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀxÀ¸ÀAZÀ®£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ.  «zÁåyð¤AiÀÄjUÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç MzÀV¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ±ÀıÀÆæµÉUÉ CUÀvÀå C£ÀÄzÁ£À MzÀV¹zÀÄÝ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ SÁ¬Ä¯É ©zÁÝUÀ ªÉÊzÀågÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  ¥Àæw PÉ.f.©.«.AiÀÄ°è ¥ÉÆõÀPÀgÀ ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ®àlÖ J¸ï.r.JA.¹ gÀa¹zÀÄÝ, ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV ¥ÉÆõÀPÀgÀ ¸À¨sÉ ºÁUÀÆ J¸ï.r.JA.¹ ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ:  ²PÀët ªÀAavÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ D±ÁQgÀtªÁzÀ PÉ.f.©.«.UÀ¼À°è UÀjµÀ× zÁR¯Áw (100 ªÀÄPÀ̼ÀÄ), ¤gÀAvÀgÀ ºÁdgÁw, GvÀÛªÀÄ PÀ°PÉUÀ¼ÀÄ DUÀ¨ÉÃQzÉ. PÉ®ªÀÅ PÉ.f.©.«.UÀ¼À°è zÁR¯ÁwAiÀÄÄ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀASÉåAiÀĵÀÄÖ EgÀĪÀÅ¢®è. PÉ.f.©.«. ±Á¯ÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¥ÉÆõÀPÀgÀ°è w¼ÀĪÀ½PÉ ªÀÄÆr¸À¨ÉÃQzÉ. ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀVgÀĪÀ CºÀð ¨Á®QAiÀÄgÀ£ÀÄß UÀÄwð¹, zÁR°¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð DUÀ¨ÉÃPÀÄ.  PÉ.f.©.«.UÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ ¸ÀÄgÀQëvÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ ¸Àȶ×AiÀÄ eÉÆvÉ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥Àj¸ÀgÀ gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ.  «zÁåyð¤AiÀÄ°è zsÉÊAiÀÄð, GvÀÛªÀÄ ¸ÀAªÀºÀ£À, GvÀÛªÀÄ PÀ°PÉ GAmÁUÀĪÀAvÉ ±Àæ«Ä¸À¨ÉÃPÀÄ.  PÉ.f.©.«.UÀ¼À°è ªÁ¶ðPÀ 30 ®PÀëzÀµÀÄÖ C£ÀÄzÁ£À ®¨sÀå EzÉ. C£ÉÃPÀ PÉ.f.©.« UÀ¼ÀÄ C£ÀĪÉÆâvÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ §¼ÀPɬÄAzÀ GvÀÛªÀĪÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArªÉ. E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ PÉ.f.©.«.UÀ¼ÀÄ F ¤nÖ£À°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁV®è. ®¨sÀå C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀî¢zÀÝgÉ CvÀåªÀÄÆ®å ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ CA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÁt¨ÉÃPÀÄ. MnÖ£À°è PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á UÁA¢ü ¨Á°PÁ «zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ «zÁåyð¤AiÀÄgÀ ¸ÀªÁðAVÃt ªÀåQÛvÀézÀ «PÁ¸ÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆAqÀÄ, ªÀiÁzÀj ±Á¯ÉUÀ¼ÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀÄ CªÀPÁ±À ªÀAavÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ D±ÁQgÀtªÁUÀ®Ä £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÉÆÃð£ÀÄäRgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

 ºÉaÑ£À PÉ.f.©.«.UÀ¼À°è ±ÀÄzÀÞ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜ, ¸ÁߣÀPÉÌ ©¹ ¤ÃgÀÄ ¸Ë®¨sÀå ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.  UÀæAxÁ®AiÀÄ, PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼ÀÄ, ªÀÈwÛ²PÀët ¸ÁªÀÄVæ, DlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ¯ÁVzÉ.  C£ÉÃPÀ PÉ.f.©.«.UÀ¼À°è ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ªÀÄAZÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.  ºÁ¹UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ¢PÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ¯ÁVzÉ.  ±Á¯É ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀ¸Àw ¸Ë®¨sÀå MAzÉà ºÀwÛgÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨Á®QAiÀÄjUÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt EzÀÄÝ, ²PÀët ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ ¥Àj¸ÀgÀ«zÉ. PÉ.f.©.« AiÀÄ ªÉʲµÀÖöåUÀ¼ÀÄ  PÉ.f.©.«.AiÀÄ°è 6 jAzÀ 8 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÁR¯ÁUÀ®Ä CªÀPÁ±À«zÉ. ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÀĽzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀPÁ±À ªÀAavÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÉ.f.©.«.AiÀÄ°è zÁR¯ÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ F ªÀÄPÀ̼À°è ±Á¯ÉUÉ zÁR¯ÁUÀĪÁUÀ EgÀĪÀ PÀ°PÁ ªÀÄlÖ UÀÄwð¹, ¸ÉÃvÀħAzsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ, PÀ°PÁ ªÀÄlÖPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV vÀgÀUÀwUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  PÉ.f.©.«.AiÀÄ°è ¨Á®QAiÀÄgÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÀÆ PËlÄA©PÀ ¥Àj¸ÀgÀ¢AzÀ zÀÆgÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ°è ¥ÁæægÀA¨sÀzÀ°è DvÀAPÀ ºÁUÀÆ ¨sÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÁgÀt¢AzÀ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ zÁR¯ÁzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è Dl, QæÃqÉ, ¸ÀAVÃvÀzÀAvÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À eÉÆvÉ DwäÃAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ ºÁUÀÆ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀjAzÀ®Æ ¨Á®QAiÀÄgÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆA¢PÉƼÀî®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.  ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdåzÀ PÉ.f.©.« ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzÀj-1 PÉÌ (ªÀ¸Àw¤®AiÀÄPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ ±Á¯É) ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁVgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¥Àæw PÉ.f.©.« AiÀÄ°è 4 vÀgÀUÀw PÉÆÃuÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄwÛªÉ.  PÉ.f.©.« ±Á¯ÉUÀ½UÉ PÀA¥ÀÆålgï, DmÉÆÃ¥ÀPÀgÀt, UÀæAxÁ®AiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ, PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉUÉ CUÀvÀå C£ÀÄzÁ£À MzÀV¸À¯ÁVzÉ. ºÉaÑ£À PÉ.f.©.«.UÀ¼ÀÄ ªÉÄð£À ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ GvÀÛªÀĪÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛªÉ.  ¨ÉÆÃzsÀ£É-PÀ°PÉAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀÈwÛP˱À®UÀ¼À PÀ°PÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. ªÀÈwÛ P˱À®UÀ¼ÁzÀ ºÉÆ°UÉ, PÀ¸ÀÆw, ¨ÉÆA¨É vÀAiÀiÁjPÉ, «zÀÄåvï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À zÀÄgÀ¹Û, ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ J¯ÉPÁÖç¤Pï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À zÀÄgÀ¹Û EvÁå¢UÀ¼À PÀ°PÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ.  «zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ ¸À§°ÃPÀgÀtUÉƼÀî®Ä CUÀvÀåªÁzÀ P˱À®UÀ¼À£ÀÄß PÀ°¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁj, AiÉÆÃUÀ, PÀgÁmÉ, ªÀÄ®èPÀA§ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß PÀ°¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

67


ªÀÄPÀ̼À GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtzÀ ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉ, 2009

«µÀAiÀĸÀÆa 26. vÉgÀªÁVgÀĪÀ ²PÀëPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwðUÉƽ¸ÀÄ«PÉ 27. ±ÉÊPÀëtÂPÀªÀ®èzÀ PÁgÀtUÀ½UÁV ²PÀëPÀgÀ C©ü¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¤µÉÃzsÀ 28. ²PÀëPÀgÀ SÁ¸ÀVà ¥ÁoÀ ºÉüÀÄ«PÉAiÀÄ ¤µÉÃzsÀ CzsÁåAiÀÄ 5 - ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀÄ«PÉ 29. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À «zsÁ£À 30. ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ CzsÁåAiÀÄ 6 ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ gÀPÀëuÉ 31. ªÀÄUÀÄ«£À ²PÀëtzÀ ºÀQÌ£À ªÉÄðéZÁgÀuÉ 32. C¸ÀªÀiÁzsÁ£À PÁgÀtUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ 33. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ gÀZÀ£É 34. gÁdå ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ gÀZÀ£É CzsÁåAiÀÄ 7 EvÀgÉ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ 35. ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ C¢üPÁgÀ 36. PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¥ÀǪÀð ªÀÄAdÆgÁw 37. ¸ÀzÁãªÀ£É¬ÄAzÀ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ 38. ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À®Ä ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀQÌgÀĪÀ C¢üPÁgÀ C¸ÁzsÁgÀt ¨sÁUÀ 2 RAqÀ 1 ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀnvÀ PÀæªÀĸÀASÉå 39 £ÀªÀzɺÀ°, UÀÄgÀĪÁgÀ, DUÀ¸ïÖ 27 2009/¨sÁzÀæ 5, 1931 ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÀAPÀ®£ÀªÁV zÁR°¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ, F ¨sÁUÀPÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ ¥ÀÅl¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀÄ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ(«zsÁ¬Äà E¯ÁSÉ) £ÀªÀzɺÀ°, UÀÄgÀĪÁgÀ, DUÀ¸ïÖ 27 2009/¨sÁzÀæ, 1931 (±ÀPÀ) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ PɼÀPÀAqÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼À ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß 2009 DUÀ¸ïÖ 26 gÀAzÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»wUÁV ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

CzsÁåAiÀÄ 1 : ¥ÁægÀA©üPÀ PÀ®AUÀ¼ÀÄ 1. ¸ÀAQë¥ÀÛ ²gÉÆãÁªÉÄ, ªÁå¦Û ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁægÀA¨sÀ 2. ªÁåSÉåUÀ¼ÀÄ CzsÁåAiÀÄ 2 : GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtzÀ ºÀPÀÄÌ 3. ªÀÄUÀÄ«£À GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtzÀ ºÀPÀÄÌ 4. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢gÀzÀ CxÀªÁ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¹gÀzÀ ªÀÄPÀ̽VgÀĪÀ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ 5. ¨ÉÃgÉ ±Á¯ÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÄÌ CzsÁåAiÀÄ 3 : ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇõÀPÀgÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ 6. ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½VgÀĪÀ, ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀ PÀvÀðªÀå 7. DyðPÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼À ºÀAaPÉ 8. ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ 9. ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ 10. ¥ÉÇõÀPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®PÀgÀ PÀvÀðªÀå 11. ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ - ±Á¯Á-¥ÀǪÀð²PÀët MzÀV¸ÀÄ«PÉ CzsÁåAiÀÄ 4 - ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ 12. GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀët MzÀV¸ÀĪÀ°è ±Á¯ÉUÀ¼À dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ ªÁå¦Û 13. zÁR¯Áw ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, vÀ¯Á±ÀÄ®Ì ¥ÀqÉAiÀÄ¢gÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ 14. zÁR¯ÁwUÁUÉ ªÀAiÀĹì£À gÀÄdĪÁvÀÄ 15. zÁR¯Áw ¤gÁPÀj¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ 16. C£ÀÄwÛÃtðUÉƽ¸À¢gÀĪÀÅzÀgÀ ºÁUÀÆ ºÉÆgÀUÀlÄÖªÀÅzÀgÀ ¤µÉÃzsÀ 17. ªÀÄUÀÄ«UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ²PÉë ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ ¤µÉÃzsÀ 18.ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀAw®è 19. ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁzÀ UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À zÀAqÀUÀ¼ÀÄ 20. C£ÀĸÀÆaAiÀÄ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ C¢üPÁgÀ 21. ±Á¯Á ¤ªÀðºÀuÁ ¸À«Äw 22. ±Á¯Á©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É 23. ²PÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ CºÀðvÉ ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ 24. ²PÀëPÀgÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ 25. «zÁåyð-²PÀëPÀ C£ÀÄ¥ÁvÀ

ªÀÄPÀ̼À GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtzÀ ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉ, 2009

2009 gÀ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 35; DgÀjAzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ J®è ªÀÄPÀ̽UÉ GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß MzÀV¸À®Ä PÁ¬ÄzÉ. ¨sÁgÀvÀ UÀtgÁdåzÀ 60 £Éà ªÀµÀðzÀ°è ¸ÀA¸Àvï£À°è PÁ¬ÄzÉAiÀiÁV F ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ gÀa¸À¯ÁVzÉ. CzsÁåAiÀÄ - 1 ¥ÁægÀA©üPÀ PÀ®A 1 : ¸ÀAQë¥ÀÛ ²gÉÆãÁªÉÄ, ªÁå¦Û ªÀÄvÀÄÛ 68


¥ÁægÀA¨sÀ(1) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼À GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtzÀ ºÀQÌ£À PÁ¬ÄzÉ 2009 JAzÀÄ PÀgÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. (2) dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ gÁdåªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¸ÀªÀÄUÀæ ¨sÁgÀvÀ zÉñÀªÀÅ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ªÁå¦ÛUÉƼÀ¥ÀqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ C¢üPÀÈvÀ gÁdå ¥ÀvÀæzÀ°è WÉÆö¹ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ eÁjUÉ §gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÀ®A 2 : ªÁåSÉåUÀ¼ÀÄ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è, ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CUÀvÀåªÉ¤¸À¢zÀÝgÉ (a) “¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ ” JAzÀgÉ, (b) PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¸Áܦ¸À®àlÖ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁéªÀÄåvÀézÀ°ègÀĪÀ CxÀªÁ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ CxÀªÁ vÀ£ÀßzÉà ±Á¸À£À ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÀ PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ DqÀ½vÀUÁgÀjAzÀ ¸Áܦ¸À®àlÖ, ¸ÁéªÀÄåvÀéPÉÌ CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀætPÉÆ̼À¥ÀlÖ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ; G¥À PÀ®A gÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, E£ÀÄß½zÀ (c)AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ DqÀ½vÀPÉÌ ¸ÉÃjgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ D gÁdåzÀ ¸ÀPÁðgÀ; (d) vÀ£ÀßzÉà DzÀ ±Á¸À£À ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¸ÁܦvÀªÁVgÀĪÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ D ¸ÀPÁðgÀ. (e) “vÀ¯Á ±ÀĮ̔ (PÁå¦mÉñÀ£ï ±ÀÄ®Ì) JAzÀgÉ, ±Á¯ÉAiÀÄÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ¥ÁªÀw¸À§ºÀÄzÁzÀ E£ÁߪÀÅzÉà vÉgÀ£ÁzÀ zÉÃtÂUÉ CxÀªÁ PÉÆqÀÄUÉ CxÀªÁ ¥ÁªÀw. (f)“ªÀÄUÀÄ” JAzÀgÉ DgÀjAzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄwAiÉƼÀV£À UÀAqÀÄ CxÀªÁ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ. (g)“¥ÀæwPÀÆ® UÀÄA¦UÉƼÀ¥ÀlÖ ªÀÄUÀÄ” JAzÀgÉ, ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ºÁUÀÆ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV »AzÀĽzÀ ªÀUÀð CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁfPÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ, DyðPÀ, ¨sËUÉÆýPÀ, ¨sÁµÁªÁgÀÄ, °AUÁzsÁjvÀ CxÀªÁ ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÀ E£ÁߪÀÅzÉà PÁgÀtUÀ½AzÁV ¥ÀæwPÀÆ®vÉUÉƼÀUÁVgÀĪÀ EvÀgÉ UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ ªÀÄUÀÄ. (h) “zÀħ𮠪ÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄUÀÄ” JAzÀgÉ, ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÀ PÀ¤µÀ× ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ «ÄwVAvÀ®Æ PÀrªÉÄ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÉÇõÀPÀgÀ AiÀiÁ ¥Á®PÀgÀ ªÀÄUÀÄ. (i) “¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët” JAzÀgÉ, MAzÀ£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ JAl£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉV£À ²PÀët. (j) ªÀÄUÀÄ«UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ “¥Á®PÀ” JAzÀgÉ, D ªÀÄUÀÄ«£À DgÉÊPÉ ºÁUÀÆ

69

¸ÀÄ¥À¢ðAiÀÄ ºÉÆuÉ ºÉÆwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ F ªÁåSÉå ¸ÀºÀd ¥Á®PÀ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¤AiÉÆÃf¹zÀ CxÀªÁ ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÀAgÀPÀëPÀ (¥Á®PÀ) JAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ CxÀªÁ PÁ¬ÄzÉ WÉÆö¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. (k) “¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ” JAzÀgÉ, ŒAiÀiÁªÀÅzÉà ºÉ¸Àj¤AzÀ PÀgÉAiÀħºÀÄzÁzÀ ¥ÀÅgÀ¸À¨sÉ, ¥ËgÀ ªÀÄAqÀ½, f¯Áè ¥ÀjµÀvï, £ÀUÀgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CxÀªÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ºÁUÀÆ F ªÁåSÉå, MAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁgÀzÀ ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀlÖt AiÀiÁ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀܽÃAiÀÄ DqÀ½vÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄAvÉ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ¬ÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è C¢üPÁgÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ EvÀgÉ ¥Áæ¢üPÁgÀ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. (l) “ªÀÄUÀÄ«£À ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DAiÉÆÃUÀ” JAzÀgÉ, ªÀÄUÀÄ«£À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À PÁ¬ÄzÉ 2005 gÀ PÀ®A 3 gÀrAiÀÄ°è ¸Áܦ¸À¯ÁzÀ ªÀÄUÀÄ«£À ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁVgÀĪÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DAiÉÆÃUÀªÁVzÉ. (m “C¢ü¸ÀÆZÀ£É CxÀªÁ ¥ÀæPÀluÉ” JAzÀgÉ, C¢üPÀÈvÀ gÁdå¥ÀvÀæzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É. (n) “¥ÉÇõÀPÀ” JAzÀgÉ, ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÀºÀd ¥ÉÇõÀPÀ CxÀªÁ zÀvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ ªÀÄ® vÀAzÉvÁ¬Ä. (o)“«¢ü¹zÀ CxÀªÁ ¤AiÀīĹzÀ” JAzÀgÉ, F PÁ¬ÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «¢ü¹zÀ JAzÀxÀð. (p)“C£ÀĸÀÆa” JAzÀgÉ, F PÁ¬ÄzÉAiÉÆA¢UÉ C£ÀħA¢ü¸À¯ÁzÀ «ªÀgÀ¥ÀnÖ AiÀiÁ C£ÀĸÀÆa. (q“±Á¯É” JAzÀgÉ, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CAVÃPÀÈvÀ (ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ) ±Á¯É. F ªÁåSÉå PɼÀPÀAqÀªÀÅUÀ¼À£ÀÆß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ; (r) ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¸Áܦ¸À®ànÖgÀĪÀ, CzÀgÀ ¸ÁéªÀÄåvÀéPÉÆ̼À¥ÀnÖgÀĪÀ CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀætPÉÆ̼À¥ÀnÖgÀĪÀ ±Á¯É; (s) ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ, vÀ£Àß ¸ÀA¥ÀÇtð AiÀiÁ ¨sÁUÀ±ÀB RZÀÄðªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä C£ÀÄzÁ£À CxÀªÁ zÉÃtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C£ÀÄzÁ¤vÀ ±Á¯É; (t) MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjgÀĪÀAvÀºÀ ±Á¯É; (u) ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ vÀ£Àß RZÀÄðªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ CxÀªÁ zÉÃtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀzÀAvÀºÀ C£ÀÄzÁ£ÀgÀ»vÀ ±Á¯É. (v) “¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀæQæAiÉÄ” AiÀiÁzÀÈaÒPÀ CxÀªÁ vÀ£Àß EµÁÖ£ÀĸÁgÀzÀ DAiÉÄÌ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ zÁR°¹PÉƼÀî®Ä DzÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ «zsÁ£À. (x) MAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ “¤¢ðµÀÖ ªÀUÀð” JAzÀgÉ, PÉÃA¢æÃAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ, £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ, ¸ÉʤPÀ ±Á¯É JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ


C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ UÀÄt®PÀëtUÀ½gÀĪÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ±Á¯É; (y) “ªÀÄUÀÄ«£À ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV gÁdå DAiÉÆÃUÀ” JAzÀgÉ, ªÀÄUÀÄ«£À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À PÁ¬ÄzÉ 2005 gÀ PÀ®A 3 gÀrAiÀÄ°è ¸Áܦ¸À¯ÁzÀ ªÀÄUÀÄ«£À ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁVgÀĪÀ gÁdå DAiÉÆÃUÀªÁVzÉ.

(1) AiÀiÁªÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀĪÀ ¸Ë®¨sÀå EgÀĪÀÅ¢®èªÉÇà CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄUÀĪÀÅ, vÀ£Àß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¸À®Ä, F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ PÀ®A 2 gÀ G¥ÀPÀ®A (a) CrAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁzÀ (b) ºÁUÀÆ (iv) gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ±Á¯ÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtUÀ½UÁV MAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀÅ gÁdåzÉƼÀUÉ CxÀªÁ gÁdåzÀ ºÉÆgÀUÉ MAzÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ, vÀ£Àß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¸À®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CªÀ£ÀÄ/¼ÀÄ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ PÀ®A 2 gÀ G¥ÀPÀ®A (n) CrAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁzÀ (iii) ºÁUÀÆ (iv) gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ±Á¯ÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) F jÃwAiÀiÁV ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä, D ªÀÄUÀÄ F »AzÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢zÀÝ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ CxÀªÁ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ vÀPÀët ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ°è «¼ÀA§ªÁzÀ°è, CzÀÄ ªÉÄÃ¯É «ªÀj¹zÀAvÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß «¼ÀA§UÉƽ¸À®Ä/¤gÁPÀj¸À®Ä PÁgÀtªÁUÀĪÀÅ¢®è. F jÃw ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä «¼ÀA©¸ÀĪÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ CxÀªÁ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ CªÀjUÉ C£Àé¬Ä¸À§®èAvÀºÀ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À CrAiÀÄ°è PÉÊUÉƼÀÀÄzÁzÀ ²¸ÀÄÛPÀæªÀÄUÀ½UÉ UÀÄjAiÀiÁUÀÄvÁÛgÉ.

CzsÁåAiÀÄ 2

GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtzÀ ºÀPÀÄÌ PÀ®A 3 : ªÀÄUÀÄ«£À GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtzÀ ºÀPÀÄÌ (1) DgÀjAzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀðzÉƼÀV£À ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀÇ, vÁ¤gÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ D¸ÀÄ¥Á¹£À ±Á¯ÉAiÀÄ°è, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ ºÀAvÀ ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÉUÀÆ, GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2)G¥À PÀ®A 1 gÀ°è «ªÀj¸À¯ÁzÀ GzÉÝñÀPÁÌV, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄUÀĪÀÅ CªÀ£ÀÄ/¼ÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉ»rAiÀħ®è AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀzÀ ±ÀÄ®Ì CxÀªÁ RZÀÄð ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä ¨ÁzsÀå¸ÀÜ£Á UÀĪÀÅ¢®è/¼ÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ, C±ÀPÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À (¸ÀªÀiÁ£À CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ, gÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇtð ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ) PÁ¬ÄzÉ 1996 gÀ PÀ®A 2 gÀ G¥À PÀ®A (1) gÀ°è «ªÀj¸À¯ÁzÀAvÀºÀ C¸ÀªÀÄxÀðvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛgÀĪÀ ªÀÄUÀĪÀÅ D PÁ¬ÄzÉAiÀÄ 5£Éà CzsÁåAiÀÄzÀ°è PÉÆqÀ¯ÁVgÀĪÀ G¥À§AzsÀ UÀ¼À C£ÀĸÁgÀªÁV PÀqÁØAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GavÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÀ®A 4 : ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢gÀzÀ CxÀªÁ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¹gÀzÀ ªÀÄPÀ̽VgÀĪÀ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ DgÀÄ ªÀµÀð ªÉÄîàlÖ ªÀÄUÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¸ÀzÉà EzÀÝ°è CxÀªÁ ±Á¯ÉUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢zÀÆÝ ¸ÀºÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ªÀÄUÀĪÀÅ ¥ÀÇwðUÉƽ¸ÀzÉà EzÀÝ°è, CAvÀºÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß CªÀ£À/CªÀ¼À ªÀAiÉÆëÄwUÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ vÀgÀUÀwUÉ ¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F jÃwAiÀiÁV, ªÀÄUÀĪÉÇAzÀÄ vÀ£Àß ªÀAiÉÆëÄwUÀ£ÀÄ UÀÄtªÁzÀ vÀgÀUÀwUÉ £ÉÃgÀªÁV ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, vÀgÀUÀwAiÀÄ E£ÀÄß½zÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆqÀ£É ¸Àj¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ ¸Á¢ü¸À®Ä, F PÁ¬ÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ jÃw ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀiÁªÀ¢üAiÉƼÀUÉ «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ºÁUÀÆ, F jÃwAiÀiÁV ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæªÉñÀ UÀ½¹zÀ ªÀÄUÀÄ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À §½PÀªÀÇ, vÀ£Àß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ ºÀAvÀ ¥ÀÇtðUÉƼÀÄîªÀ vÀ£ÀPÀ GavÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÀ®A - 5 : ¨ÉÃgÉ ±Á¯ÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÄÌ

CzsÁåAiÀÄ 3 ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇõÀPÀgÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ

PÀ®A 6 : ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½VgÀĪÀ, ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀ PÀvÀðªÀå F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è w½¸À¯ÁVgÀĪÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸À®Ä, «¢ü¸À¯ÁzÀAvÀºÀ ¥ÀæzÉñÀ ºÁUÀÆ D¸ÀÄ¥Á¹£À ªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀzÉà EzÀÝAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ F PÁ¬ÄzÉ eÁjAiÀiÁzÀA¢¤AzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÀ®A 7 : DyðPÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼À ºÀAaPÉ (1) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è w½¸À¯ÁzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ ¸ÀªÀiÁ£À dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄ PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ½VgÀÄvÀÛzÉ. (2) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ §AqÀªÁ¼À 70


(i) DgÀjAzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄwAiÉƼÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÀÆ GavÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ; ªÀÄvÀÄÛ (ii) DgÀjAzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼ÉƼÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀÇ ±Á¯ÉUÉ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ, ºÁdj ºÉÆA¢gÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÇwðUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ SÁvÀj¥Àr¸ÀĪÀ - CªÀ±Àå PÀvÀðªÀå; (b) PÀ®A 6 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀAvÉ D¸ÀÄ¥Á¹£À ±Á¯ÉUÀ¼À ¸Ë®¨sÀå zÉÆgÀPÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (c) zÀħ𮠪ÀUÀð ºÁUÀÆ ¥ÀæwPÀÆ® UÀÄA¥ÀÅUÀ½UÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtUÀ½AzÁV vÁgÀvÀªÀÄåUÀ½UÉ M¼ÀUÁUÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ ¥ÀÇwðUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀAavÀgÁUÀzÀAvÉ SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ; (d) ±Á¯Á PÀlÖqÀ, ²PÀëPÀ ªÀÈAzÀ, ºÁUÀÆ PÀ°PÁ ¸ÁªÀiÁVæ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (e) PÀ®A 4 gÀ°è ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÀAvÀºÀ «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (f) ¥ÀæwªÀÄUÀĪÀÇ ±Á¯ÉUÉ zÁR¯ÁUÀĪÀAvÉ, ºÁdj ºÉÆA¢gÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ; (g) C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄtªÀÄlÖUÀ½UÉ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀAvÀºÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët zÉÆgÀPÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ; (h) ¸ÀPÁ®PÉÌ ¥ÀoÀ嫵ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ (i) ²PÀëPÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÀ®A 9 : ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÇ (a) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÀÆ GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ, ªÀÄUÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß CªÀ£À/CªÀ¼À ¥ÉÇõÀPÀgÀÄ CxÀªÁ ¥Á®PÀgÀÄ, ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¸Áܦ¸À®àlÖ, CªÀÅUÀ¼À ¸ÁéªÀÄåvÀéPÉÆ̼À¥ÀlÖ, CxÀªÁ CªÀÅUÀ½AzÀ ¤AiÀÄAwæ¸À®àqÀĪÀ CxÀªÁ ¥ÀævÀåPÀëªÁV E®èªÉà ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ DyðPÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ±Á¯ÉUÀ¼À®èzÉ, EvÀgÉ ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¹zÀÝ°è, CAvÀºÀ ªÀÄUÀÄ CxÀªÁ CªÀ£À/¼À ¥ÉÇõÀPÀgÀÄ CxÀªÁ ¥Á®PÀgÀÄ, vÀªÀÄä ªÀÄUÀÄ«£À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÁÌV vÀUÀÄ°zÀ RZÀÄðªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÁ¢¸À®Ä CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è; (b) PÀ®A 6 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀAvÉ D¸ÀÄ¥Á¹£À ±Á¯ÉUÀ¼À ¸Ë®¨sÀå zÉÆgÀPÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (c) zÀħ𮠪ÀUÀð ºÁUÀÆ ¥ÀæwPÀÆ® UÀÄA¥ÀÅUÀ½UÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ

zsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ DªÀvÀðPÀ RZÀÄðªÉZÀÑUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CAzÁdĪÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) G¥À PÀ®A 2 gÀ°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀAvÀºÀ RZÀÄðªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ gÁdå¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹, PÁ® PÁ®PÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ¤zsÀðj¸ÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ½UÉ gÁeÁåzÁAiÀÄzÉÆqÀ£É ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. (4) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è£À G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀ°è CUÀvÀåªÁzÀ vÀ£Àß ¥Á°£À zÉÃtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÁ zÀgÀÆ gÁdå¸ÀPÁðgÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÁzÀ ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ CUÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä , ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ C£ÀÄZÉÒÃzÀ 280gÀ RAqÀ 3 gÀ G¥ÀRAqÀ (d) AiÀÄ CrAiÀÄ°è ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀPÉÌ ¸ÀÆa¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwUÀ½UÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. (5)G¥ÀPÀ®A (4) CzÉãÀ£Éßà M¼ÀUÉÆArzÀÝgÀÆ, gÁdå¸ÀPÁðgÀªÀÅ G¥ÀPÀ®A (3) gÀ°è ¸ÀÆa¹zÀAvÉ, PÉÃAzÀæ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ £ÉgÀ«£À ªÉÆvÀÛ (zÉÃtÂUÉ) ºÁUÀÆ vÀ£Àß EvÀgÉ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ, F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è£À G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ zÉÃtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. (6 PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ (a) PÀ®A 29gÀ°è ¤¢ðµÀÖªÁV ¸ÀÆa¹gÀĪÀ ²PÀët ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ/ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ ZËPÀlÖ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. (b) ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÁV ¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀ ¤¢ðµÀÖ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹, eÁjUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. (c) £À«Ã£ÀvÉ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄxÀðå ¤ªÀiÁðtªÀ£ÀÄß GvÉÛÃf¸À®Ä gÁdå¸ÀPÁðgÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀAvÀºÀ vÁAwæPÀ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ®A - 8 : ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ (a) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÀÆ GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ, ªÀÄUÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß CªÀ£À/CªÀ¼À ¥ÉÇõÀPÀgÀÄ CxÀªÁ ¥Á®PÀgÀÄ, ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¸Áܦ¸À®àlÖ, CªÀÅUÀ¼À ¸ÁéªÀÄåvÀéPÉÆ̼À¥ÀlÖ, CxÀªÁ CªÀÅUÀ½AzÀ ¤AiÀÄAwæ¸À®àqÀĪÀ CxÀªÁ ¥ÀævÀåPÀëªÁV E®èªÉà ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ DyðPÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ±Á¯ÉUÀ¼À®èzÉ, EvÀgÉ ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¹zÀÝ°è, CAvÀºÀ ªÀÄUÀÄ CxÀªÁ CªÀ£À/¼À ¥ÉÇõÀPÀgÀÄ CxÀªÁ ¥Á®PÀgÀÄ, vÀªÀÄä ªÀÄUÀÄ«£À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÁÌV vÀUÀÄ°zÀ RZÀÄðªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÁ¢¸À®Ä CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è. «ªÀgÀuÉ : “PÀqÁØAiÀÄ ²PÀët” JAzÀgÉ, ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ 71


ªÀÄPÀ̼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtUÀ½AzÁV vÁgÀvÀªÀÄåUÀ½UÉ M¼ÀUÁUÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ ¥ÀÇwðUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀAavÀgÁUÀzÀAvÉ SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ; (d) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ jÃwAiÀÄ°è, vÀªÀÄä C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀAvÀºÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄwAiÉƼÀV£À ªÀÄPÀ̼À zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¹qÀ¨ÉÃPÀÄ; (e) vÀ£Àß C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀAvÀºÀ ¥Àw æ AiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀÇ ±Á¯ÉUÉ zÁR¯ÁUÀĪÀAvÉ, ºÁdj ºÉÆA¢gÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÇwðUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ; (f)±Á¯Á PÀlÖqÀ, ²PÀëPÀ ªÀÈAzÀ, ºÁUÀÆ PÀ°PÁ ¸ÁªÀiÁVæ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (g) PÀ®A 4 gÀ°è ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÀAvÀºÀ «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (h) C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄtªÀÄlÖUÀ½UÉ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀAvÀºÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët zÉÆgÀPÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ; (i) ¸ÀPÁ®PÉÌ ¥ÀoÀ嫵ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ; (j) ²PÀëPÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (k) ªÀ®¹UÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ zÁR¯ÁUÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ; (l) vÀ£Àß C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ, ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÁwæ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (m) ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀAZÁAUÀªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ®A - 10 : ¥ÉÇõÀPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®PÀgÀ PÀvÀðªÀå vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CxÀªÁ vÀªÀÄä ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÆß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÁÌV D¸ÀÄ¥Á¹£À ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¸ÉÃj¸ÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¥ÀæwAiÉƧ⠥ÉÇõÀPÀ CxÀªÁ ¥Á®PÀgÀ DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. PÀ®A - 11: ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ - ±Á¯Á-¥ÀǪÀð ²PÀët MzÀV¸ÀÄ«PÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðªÀ£ÀÄß zÁnzÀ J®è ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÉÌ ¸ÉÃj¸À®Ä CtÂUÉƽ¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ DgÀA©üPÀ ¨Á®å ¥ÉÇõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DgÀÄ ªÀµÀð ¥ÀÇwðAiÀiÁUÀĪÀvÀ£ÀPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ GavÀªÁV ±Á¯Á-¥ÀǪÀð ²PÀëtªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.

CzsÁåAiÀÄ - 4 ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ

PÀ®A - 12 : GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀët MzÀV¸ÀĪÀ°è ±Á¯ÉUÀ¼À dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ ªÁå¦Û (1) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ GzÉÝñÀPÁÌV, (a) PÀ®A 2, RAqÀ (n) gÀ G¥ÀRAqÀ (i) gÀ°è ¤¢ðµÀÖªÁV

72

£ÀªÀÄÆ¢¸À®àlÖAvÀºÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ, vÀªÀÄä°è ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÀÆ GavÀ ºÁUÀÆ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (b) PÀ®A 2, RAqÀ (n) gÀ G¥ÀRAqÀ (ii) gÀ°è ¤¢ðµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸À®àlÖAvÀºÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ, vÀªÀÄä ªÁ¶ðPÀ DªÀvÀðPÀ RZÀÄðªÉZÀÑUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ vÁªÀÅ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÁ¶ðPÀ DªÀvÀðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÀ ¥ÀæªÀiÁtPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV, vÀªÀÄä°è ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄPÀ̽UÉ, MlÄÖ ªÀÄPÀ̼À°è ±ÉÃ. 25PÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ, GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (c) PÀ®A 2, RAqÀ (n) gÀ G¥ÀRAqÀ (iii) ªÀÄvÀÄÛ (iv) gÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀAvÀºÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀ£Éà vÀgÀUÀwUÉ, PÉÆ£Éà ¥ÀPÀë D vÀgÀUÀwAiÀÄ MlÄÖ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉåAiÀÄ ±ÉÃPÀqÁ 25 gÀµÀÄÖ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß, D¸ÀÄ¥Á¹£À°ègÀĪÀ zÀħ𮠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwPÀÆ® ¹ÜwAiÀÄ UÀÄA¦¤AzÀ ¸ÉÃj¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀgÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÇwðUÉƽ¸ÀĪÀvÀ£ÀPÀ GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ, PÀ®A 2, RAqÀ (n) £À°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀAvÀºÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀǪÀð ²PÀët ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ°è, F PÀ®A£À RAqÀ (a) ¬ÄAzÀ (c) AiÀĪÀgÉV£À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ CAvÀºÀ ¥ÀǪÀð-±Á¯Á ²PÀëtPÉÌ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ. (2) PÀ®A 2, RAqÀ (n) gÀ G¥ÀRAqÀ (iv) gÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAvÉ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ±Á¯É GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄwÛzÀÝ°è, G¥ÀPÀ®A (1) gÀ RAqÀ (c) AiÀÄAvÉ ¥Àæw ªÀÄUÀÄ«UÉ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ²PÀët MzÀV¸À®Ä JµÀÄÖ RZÀÄð ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉÆà CxÀªÁ ªÀÄUÀÄ«UÉ D ±Á¯É JµÀÄÖ ±ÀĮ̪À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÉÆà CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ EgÀĪÀÅzÉÆà CµÀÄÖ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß DAiÀiÁ ±Á¯ÉUÉ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ «¢ü«zsÁ£ÀzÀAvÉ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ, F jÃw ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀ ºÀt PÀ®A 2, RAqÀ (n) gÀ G¥ÀRAqÀ (i) gÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAvÉ ¥Àæw ªÀÄUÀÄ«UÉ DUÀĪÀ RZÀð£ÀÄß «ÄÃgÀ¨ÁgÀzÀÄ. DzÀgÉ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ±Á¯ÉAiÀÄÄ GavÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆqÀ®Ä FUÁUÀ¯Éà §zÀÞªÁVzÀÝ°è CAzÀgÉ, ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¨sÀÆ«Ä, PÀlÖqÀ, ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ E¤ßvÀgÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß GavÀªÁV CxÀªÁ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¥ÀqÉ¢zÀÝ°è CAvÀºÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼À ²PÀëtzÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¨ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀÅ¢®è. (3) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄÆ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ C¥ÉÃQë¸ÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÀ®A - 13 : zÁR¯Áw ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, vÀ¯Á±ÀÄ®Ì ¥ÀqÉAiÀÄ¢gÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ


(1) AiÀiÁªÀÅzÉà ±Á¯É AiÀiÁ ªÀåQÛ, ªÀÄPÀ̼À zÁR¯Áw ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÀ¯Á±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß CxÀªÁ CªÀ£À/¼À ¥Á®PÀgÀÄ AiÀiÁ ¥ÉÇõÀPÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀæQæAiÉÄUÀ½UÉ M¼À¥Àr¸À¨ÁgÀzÀÄ. (2) AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ±Á¯É CxÀªÁ ªÀåQÛ F ªÉÄÃ¯É w½¸À¯ÁzÀ G¥ÀPÀ®A (1) gÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß G®èAX¹ (a) vÀ¯Á±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÉÝà DzÀ°è, vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ±ÀÄ®ÌzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÄÛ ¥ÀlÄÖ ªÉÆvÀÛzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀAqÀªÁV vÉgÀ¨ÉÃPÁzÀ ²PÉëUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. (b) ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀæQæAiÉÄUÀ½UÉ M¼À¥Àr¹zÉÝà DzÀ°è, ªÉÆzÀ® ¨ÁjAiÀÄ G®èAWÀ£ÉUÉ gÀÆ¥Á¬Ä 25000 zÀµÀÄÖ ºÁUÀÆ G®èAWÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÁªÀwð¹zÀ°è, ¥Àæwà ¨ÁjAiÀÄ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£ÉUÉ gÀÆ¥Á¬Ä 50000 zÀµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀAqÀªÁV vÉgÀ¨ÉÃPÁzÀ ²PÉëUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ®A -14 : zÁR¯ÁwUÁV ªÀAiÀĹì£À gÀÄdĪÁvÀÄ (1) ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÁÌV ±Á¯ÉUÉ zÁR°¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄUÀÄ«£À ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß, d£À£À, ªÀÄgÀt ªÀÄvÀÄÛ «ªÁºÀ £ÉÆÃAzÁªÀuÁ PÁ¬ÄzÉ 1886 gÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV CxÀªÁ PÁ£ÀƤ£À°è «¢ü¸À¯ÁVgÀĪÀ E¤ßvÀgÉ zÁR¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃqÀ¯ÁzÀ d£À£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ CzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ªÀAiÀĹì£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ E®èªÉA§ PÁgÀtPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄUÀÄ«UÉ ±Á¯Á ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀĪÀAw®è. PÀ®A -15 : zÁR¯Áw ¤gÁPÀj¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ ¥Àæw ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è CxÀªÁ «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀ ¸ÀªÀiÁAiÀiÁªÀ¢üAiÉƼÀUÉ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ, F jÃw ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀ ¸ÀªÀÄAiÀiÁªÀ¢üAiÀÄ §½PÀªÀÇ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß C¥ÉÃQë¹zÀ°è CªÀgÀ ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀĪÀAw®è. DzÀgÉ, F jÃw ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÉÆ£ÉUÉÆAqÀ §½PÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ jÃwAiÀÄ°è vÀªÀÄä CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ®A - 16 : C£ÀÄwÛÃtðUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ ºÁUÀÆ ºÉÆgÀUÀlÄÖªÀÅzÀgÀ ¤µÉÃzsÀ ±Á¯ÉUÉ zÁR¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß CªÀ£À/¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ¥ÀÇtðUÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀUÀwAiÀÄ°èAiÀÄÆ C£ÀÄwÛÃtðUÉƽ¹ G½¹PÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ CxÀªÁ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀºÁPÀ¨ÁgÀzÀÄ. PÀ®A -17 : ªÀÄUÀÄ«UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ²PÉë ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ ¤µÉÃzsÀ (1) AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß zÉÊ»PÀ ²PÉë CxÀªÁ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀPÉÌ M¼À¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

(2) ªÉÄîÌAqÀ G¥ÀPÀ®A (1) £ÀÄß G®èAX¹zÀ AiÀiÁgÉà DUÀ°, CªÀgÀ£ÀÄß, CªÀjUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀrAiÀÄ°è£À ²¹Û£À PÀæªÀÄUÀ½UÉƼÀ¥ÀqÀ®Ä ¨ÁzsÀågÁVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ®A-18 : ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀAw®è (1) ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½AzÀ ¸Áܦ¸À®àlÖ, ¸ÁéªÀÄåvÀéPÉÆ̼À¥ÀnÖgÀĪÀ CxÀªÁ ¤AiÀÄAwæ¸À®àqÀĪÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, E£ÁåªÀÅzÉà ±Á¯ÉAiÀÄÄ, F PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ eÁjUÉ §AzÀ §½PÀ, ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½AzÀ «¢ü¸À®àlÖ jÃwAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è Cfð ¸À°è¹ ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁUÀĪÀAw®è CxÀªÁ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀAw®è. (2) G¥À PÀ®A (1) gÀ°è ¸ÀÆa¹zÀAvÀºÀ ¤AiÉÆÃfvÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¤¢ðµÀÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÉƼÀUÉ, ¤¢ðµÀÖ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¤¢ðµÀÖ jÃwAiÀÄ°è «¢ü¸À®àlÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ, PÀ®A 19 gÀ°è ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÀAvÀºÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ±Á¯ÉUÉ ªÀÄ£ÀßuÉ PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀÆa¹gÀĪÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹zÀ°è, F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è «¢ü¸À¯ÁzÀAvÀºÀ ¤AiÉÆÃfvÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ °TvÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CAvÀºÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. »ÃVzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CAvÀºÀ DzÉñÀªÀÅ, ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀAvÀºÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ D¸ÀÄ¥Á¹£À ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ JA§ÄzÀgÀ PÀÄjvÁV ¸ÀÆPÀÛ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ, CAvÀºÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ vÀªÀÄä CºÀªÁ®£ÀÄß ºÉýPÉƼÀî®Ä F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è «¢ü¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ AiÀÄxÉÆÃavÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É w½¸À¯ÁzÀAvÉ »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAw®è. (4) G¥ÀPÀ®A (3) gÀrAiÀÄ°è w½¹zÀAvÉ, ±Á¯ÉUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀAvÉ CAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ±Á¯ÉAiÀÄÆ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀAw®è. (5) AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀAvÉ ªÀÄ£ÀßuÉ ¥Àvª æÀ £ À ÄÀ ß ¥ÀqA É iÀÄzÉà AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀ°è CxÀªÁ £ÀqɹzÀ°è CxÀªÁ ±Á¯ÉUÉ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ §½PÀªÀÇ ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀ°è, CAvÀºÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÁzÀ zÀAqÀªÀ£ÀÄß vÉgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄð£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À G®èAWÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÁªÀwð¹zÀ°è, G®èAWÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À¯ÁzÀ ¥Àæwà ¢£ÀªÉÇAzÀPÉÌ gÀÆ¥Á¬Ä 10000 73


zÀAvÉ zÀAqÀ vÉgÀ¨ÉÃPÁzÀ ²PÉëUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É. PÀ®A - 19 : ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁzÀ UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ (1) AiÀiÁªÀÅzÉà ±Á¯ÉAiÀÄÄ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ PÀ®A18 gÀ CrAiÀÄ°è CAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ªÀÄ£ÀßuÉ ¤ÃqÀ¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ §gÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà ¸Áܦ¸À®àlÖ ±Á¯ÉAiÀÄÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀAvÀºÀ UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀzÉà EzÀÝ°è, CAvÀºÀ ±Á¯ÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ Rað£À°è, «¢ü¸À¯ÁzÀAvÀºÀ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß, PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ 3 ªÀµÀðUÀ¼ÉƼÀUÁV ¥ÀÇgÉʸÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3 F ªÉÄð£À G¥ÀPÀ®A 2 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀAvÀºÀ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÉƼÀUÉ AiÀiÁªÀ ±Á¯ÉAiÀÄÄ «¢ü¸À¯ÁzÀ UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀĪÀ°è «¥sÀ®ªÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÆÃ, CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, PÀ®A 18 gÀ G¥ÀPÀ®A (1) gÀ°è ¤AiÀīĸÀ®àlÖAvÀºÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ CzÉà PÀ®A£À (3) £Éà G¥ÀPÀ®A£À CrAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÀºÀ jÃwAiÀÄ°è D ±Á¯ÉUÉ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) G¥ÀPÀ®A (3) gÀ°è w½¹zÀAvÉ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀAvÉ CAvÀºÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀAw®è. (5) ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ §½PÀªÀÇ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀ°è, DvÀ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÁzÀ zÀAqÀ vÉgÀĪÀ ²PÉëUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀwðvÀ G®èAWÀ£ÉUÉ, G®èAWÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ¯ÁzÀ ¥Àæwà ¢£ÀªÉÇAzÀPÉÌ gÀÆ¥Á¬Ä 10000 zÀAvÉ zÀAqÀ vÉgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ®A - 20 : C£ÀĸÀÆaAiÀÄ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ C¢üPÁgÀ PÉÃAzÀæ¸ÀPÁðgÀªÀÅ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀĸÀÆaUÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉƸÀ UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁr, CxÀªÁ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ªÉÆzÀ¯Éà EzÀÝAvÀºÀ UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼ÀÄ AiÀiÁ ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁQ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀ®A - 21 : ±Á¯Á ¤ªÀðºÀuÁ ¸À«Äw (1) PÀ®A 2, RAqÀ (n) gÀ G¥ÀRAqÀ (iv) gÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAvÀºÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, EvÀgÉ ±Á¯É MAzÀÄ ±Á¯Á ¤ªÀðºÀuÁ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ F ¸À«Äw, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ, D ±Á¯ÉUÉ zÁR¯ÁVgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À ¥Á®PÀgÀ CxÀªÁ ¥ÉÇõÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: CAvÀºÀ ¸À«ÄwAiÀÄ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è PÀ¤µÀ× £Á®Ì£Éà ªÀÄÆgÀÄ

¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¥Á®PÀgÀÄ AiÀiÁ ¥ÉÇõÀPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÁßV M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ªÀÄvÀÄÛ, ¥ÀæwPÀÆ® UÀÄA¥ÀÅ ºÁUÀÆ zÀħ𮠪ÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀAvÀºÀ ªÀÄPÀ̼À ¥Á®PÀgÀÄ CxÀªÁ ¥ÉÇõÀPÀjUÉ ¥ÀæªÀiÁuÁ£ÀĸÁgÀªÁzÀ ¥Áæw¤zsÀåªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ºÁUÉAiÉÄÃ, CAvÀºÀ ¸À«ÄwAiÀÄ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ±ÉÃPÀqÁ 50 gÀµÀÄÖ ªÀÄ»¼Á ¸ÀzÀ¸ÀåjgÀ¨ÉÃPÀÄ. (2) ±Á¯Á ¤ªÀðºÀuÁ ¸À«ÄwAiÀÄÄ F PɼÀPÀAqÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ(a) ±Á¯ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼À ªÉÄîĸÀÄÛªÁjPÉ; (b) ±Á¯Á©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ; (c) ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÆ®¢AzÀ ¥ÀqÉzÀAvÀºÀ zÉÃtÂUÉAiÀÄ ¸À¢é¤AiÉÆÃUÀzÀ ªÉÄðéZÁgÀuÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (d) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄr «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ E¤ßvÀgÉ PÉ®¸ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ. PÀ®A - 22 : ±Á¯Á©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É (1) PÀ®A 21 gÀ G¥ÀPÀ®A (1) gÀrAiÀÄ°è gÀavÀªÁzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ±Á¯Á ¤ªÀðºÀuÁ ¸À«ÄwAiÀÄÆ «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ±Á¯Á©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) G¥ÀPÀ®A (1) gÀ°è ¸ÀÆa¹zÀAvÉ vÀAiÀiÁj¸À¯ÁzÀ ±Á¯Á©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀªÁV PÉÆqÀvÀPÀÌAvÀºÀ zÉÃtÂUÉ ºÁUÀÆ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ DzsÁgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ®A - 23 : ²PÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ CºÀðvÉ ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ (1) PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ C¢üPÁgÀ ¤ÃrzÀAvÀºÀ ²PÀët ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¤tð¬Ä¹zÀ, PÀ¤µÀ× CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ²PÀëPÀ£ÁV/¼ÁV £ÉêÀÄPÁw ºÉÆAzÀ®Ä CºÀð£ÁVgÀÄvÁÛ£É/¼É. (2) AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ gÁdåzÀ°è, ²PÀëPÀjUÉ ²PÀët ¤ÃqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ CxÀªÁ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è EgÀ¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è CxÀªÁ G¥ÀPÀ®A (1) gÀ°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀAvÉ PÀ¤µÀ× CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è EgÀ¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CªÀ±Àå JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÉ, C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ, ²PÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¨ÉÃPÁzÀ PÀ¤µÀ× CºÀðvÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß LzÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÉ «ÄÃgÀzÀAvÀºÀ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¸Àr°¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ°è, G¥ÀPÀ®A (1) gÀ°è w½¹zÀAvÉ, AiÀiÁªÀ ²PÀëPÀgÀÄ £ÉêÀÄPÁwUÉƼÀî®Ä ¨ÉÃPÁzÀ PÀ¤µÀ× CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉÇÃ, CªÀgÀÄ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÉƼÀUÁV CAvÀºÀ PÀ¤µÀ× 74


CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) ²PÀëPÀjUÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀgÀ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ jÃwAiÀÄ°è EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÀ®A - 24 : ²PÀëPÀgÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ (1) PÀ®A 23 gÀ G¥ÀPÀ®A (1) gÀ°è £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ²PÀëPÀgÀÄ F PɼÀPÀAqÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ: (a) ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ±Á¯ÉUÉ ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ; (b) PÀ®A 29 gÀ G¥ÀPÀ®A (2) gÀ°è£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¸ÀÆa¸À¯ÁzÀ ¥ÀoÀ嫵ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀÇwðUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ; (c) ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÉƼÀUÉ Erà ¥ÀoÀ嫵ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇwðUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ; (d) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄxÀðåªÀ£ÀÄß ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁr, CªÀ±Àå«zÀÝ°è, ºÉaÑ£À ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ; (e) ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÇõÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®PÀgÉÆA¢UÉ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV ¸À¨sÉ £Àqɹ, CªÀjUÉ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼À ¤AiÀÄ«ÄvÀ ºÁdgÁw, PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄxÀðå, PÀ°PÁ ¥ÀæUÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«UÉ PÀÄjvÁzÀ E£ÁåªÀÅzÉà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (f) «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ E£ÁåªÀÅzÉà PÀvÀðªÀåUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ. (2) G¥ÀPÀ®A (1) gÀ°è ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ°è ¯ÉÆÃ¥ÀªÉ¸ÀUÀĪÀ ²PÀëPÀ/²PÀëQ, CªÀ¤UÉ/½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAvÀºÀ ¸ÉêÁ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀrAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉƼÀî §ºÀÄzÁzÀ ²¹Û£À PÀæªÀÄUÀ½UÉ UÀÄjAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É/¼É. DzÀgÉ, CAvÀºÀ ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÄ£Àß, D ²PÀëPÀ¤UÉ/²PÀëQUÉ, CªÀ£À/CªÀ¼À CºÀªÁ®£ÀÄß ºÉýPÉƼÀî®Ä AiÀÄxÉÆÃavÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) ²PÀëPÀjUÉ K£ÁzÀgÀÆ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°è, «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ jÃwAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÀ®A -25 : «zÁåyð - ²PÀëPÀ C£ÀÄ¥ÁvÀ (1) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ 6 wAUÀ¼ÉƼÀUÁV, ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¥Àæwà ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ «zÁåyð-²PÀëPÀ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAvÉ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. (2) G¥ÀPÀ®A (1) gÀrAiÀÄ°è w½¹gÀĪÀAvÉ, «zÁåyð-CzsÁå¥ÀPÀ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV ±Á¯ÉAiÉÆAzÀgÀ°è £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃj£ÁߪÀÅzÉà ±Á¯ÉAiÀÄ°è CxÀªÁ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ CxÀªÁ PÀ®A 27 gÀ°è ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÀ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß

ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, E£ÁߪÀÅzÉà ±ÉÊPÀëtÂPÀªÀ®èzÀ PÁgÀtUÀ½UÁV C©ü¤AiÉÆÃd£É ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. PÀ®A- 26:vÉgÀªÁVgÀĪÀ ²PÀëPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwðUÉƽ¸ÀÄ«PÉ ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¸Áܦ¸À®àlÖ, ¸ÁéªÀÄåvÀéPÉÆ̼À¥ÀnÖgÀĪÀ, C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ CxÀªÁ ¥ÀævÀåPÀëªÁV AiÀiÁ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ DyðPÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß zÉÃtÂUÉAiÀiÁV ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ, vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è vÉgÀªÁVgÀĪÀ ²PÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdÆgÁzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ºÀvÀÄÛ ±ÉÃPÀqÁªÀ£ÀÄß «ÄÃgÀzÀAvÉ RavÀ¥Àr¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. PÀ®A-27: ±ÉÊPÀëtÂPÀªÀ®èzÀ PÁgÀtUÀ½UÁV ²PÀëPÀgÀ C©ü¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¤µÉÃzsÀ AiÀiÁªÀ ²PÀëPÀgÀ£ÀÆß, zÀ±ÀªÁ¶ðPÀ d£ÀUÀtw, «PÉÆÃ¥À ¥ÀjºÁgÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ AiÀiÁ gÁdå ±Á¸ÀPÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁ ¸ÀA¸Àvï ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉÊPÀëtÂPÀªÀ®èzÀ PÁgÀtUÀ½UÁV C©ü¤AiÉÆÃd£É ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. PÀ®A - 28 : ²PÀëPÀgÀ SÁ¸ÀVà ¥ÁoÀ ºÉüÀÄ«PÉAiÀÄ ¤µÉÃzsÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ²PÀëPÀgÀÄ SÁ¸ÀVà ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, SÁ¸ÀVAiÀiÁV PÀ°¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ¤gÀvÀgÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ.

CzsÁåAiÀÄ -5 ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀÄ«PÉ

75

PÀ®A - 29 : ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À «zsÁ£À (1) ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀ ²PÀët ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ²PÀët ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ G¥ÀPÀ®A (1) gÀ°è w½¹zÀAvÉ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÁUÀ PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èj¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ (a) ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è C¼ÀªÀr¸À¯ÁVgÀĪÀ ªÀiË®åUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁVgÀĪÀÅzÀÄ; (b) ªÀÄPÀ̼À ¸ÀªÁðAVÃt C©üªÀÈ¢Þ; (c) ªÀÄPÀ̼À eÁÕ£À, ¸ÁªÀÄxÀðå ºÁUÀÆ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ; (d) zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÁªÀÄxÀðåzÀ ¥Àj¥ÀÇtð ¨É¼ÀªÀtÂUÉ; (e) ªÀÄUÀĸÉßû ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ PÉÃA¢ævÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ, C£ÉéõÀuÉ ºÁUÀÆ PÀAqÀÄPÉƼÀÄî«PÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀ°AiÀÄÄ«PÉ; (f) ¨ÉÆÃzsÀ£Á ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ªÀÄPÀ̼À ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÀÄ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (g) ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¨sÀAiÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ £ÉÆêÀÅ ºÁUÀÆ DvÀAPÀ ªÀÄÄPÀÛgÀ£ÁßV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«UÉ vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ; (h) ªÀÄUÀÄ«£À eÁÕ£ÀzÀ CxÉðʹPÉƼÀÄî«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CxÉðʹPÉÆAqÀzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀðåUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ


ºÁUÀÆ ¤gÀAvÀgÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À. PÀ®A-30:¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (1) AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄUÀÄ ¥Áæx« À ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÄÀ ß ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀĪÀv£ À PÀ À AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtð£ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ/¼ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ±ÀåPÀvɬĮè. (2) ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÇwðUÉƽ¹zÀ ¥Àæw ªÀÄUÀÄ«UÀÆ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÁUÀÆ PÀæªÀÄzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

CzsÁåAiÀÄ - 6 ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ gÀPÀëuÉ

PÀ®A - 31 : ªÀÄUÀÄ«£À ²PÀëtzÀ ºÀQÌ£À ªÉÄðéZÁgÀuÉ (1) ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À PÁ¬ÄzÉ 2005 gÀ PÀ®A 3 gÀrAiÀÄ°è gÀa¸À¯ÁVgÀĪÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÁ DAiÉÆÃUÀ CxÀªÁ PÀ®A 17 gÀrAiÀÄ°è gÀa¸À¯ÁVgÀĪÀ gÁdå ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ, vÀªÀÄUÉ D PÁ¬ÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÉÆA¢UÉ F PɼÀPÀAqÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÆß ¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ: (a) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è MzÀV¸À¯ÁzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. (b) ªÀÄUÀÄ«£À GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtzÀ ºÀQÌUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ EgÀĪÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À «ZÁgÀuÉ; ªÀÄvÀÄÛ (c) ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À PÁ¬ÄzÉAiÀÄ PÀ®A 15 ªÀÄvÀÄÛ 24 gÀ°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀAvÉ CUÀvÀå PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. (2) ªÉÄÃ¯É ºÉüÀ¯ÁzÀ DAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ, G¥ÀPÀ®A (1) gÀ RAqÀ (c) AiÀÄ CrAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtzÀ ºÀQÌUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀĪÁUÀ, CªÀÅUÀ½UÉ (DAiÉÆÃUÀUÀ½UÉ) ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À PÁ¬ÄzÉAiÀÄ PÀ®A 14 ªÀÄvÀÄÛ 24 gÀrAiÀÄ°è C£ÀÄPÀæªÀĪÁV PÉÆqÀ¯ÁVgÀĪÀAvÀºÀÄzÉà C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. (3)gÁdåªÉÇAzÀgÀ°è, gÁdå ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÁ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀzÉà EzÀÝAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, ªÉÄð£À G¥ÀPÀ®A (1) gÀ RAqÀ (a) ¬ÄAzÀ (c) AiÀĪÀgÉUÉ, ¤¢ðµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVgÀĪÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä, «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ jÃwAiÀÄ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ. PÀ®A - 32 : C¸ÀªÀiÁzsÁ£À PÁgÀtUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ (1) G¥ÀPÀ®A 31 K£À£Éßà M¼ÀUÉÆArzÀÝgÀÆ, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è ªÀÄUÀÄ«£À ºÀQÌUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ K£Éà C¸ÀªÀiÁzsÁ£À, PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À ¸ÀªÀĸÉå ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ, CzÀgÀ PÀÄjvÀÄ C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ 76

¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. (2) G¥ÀPÀ®A (1) gÀrAiÀÄ°è zÀÆgÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ §½PÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ CªÀgÀ CºÀªÁ®£ÀÄß ºÉýPÉƼÀî®Ä AiÀÄxÉÆÃavÀªÁzÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ, ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÉƼÀUÁV D «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß wêÀiÁð¤¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¤ÃrzÀ wæð£À §UÉÎ C¸ÀªÀiÁzsÁ£À«gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛ gÁdå ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÁ DAiÉÆÃUÀ CxÀªÁ PÀ®A 31 gÀ G¥ÀPÀ®A (3) gÀrAiÀÄ°è ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ªÉÄîä£À«AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. (4) G¥ÀPÀ®A (3) gÀrAiÀÄ°è ¸À°è¸À¯ÁzÀ ªÉÄîä£À«AiÀÄ£ÀÄß gÁdå ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÁ DAiÉÆÃUÀ CxÀªÁ PÀ®A 31 gÀ G¥ÀPÀ®A (3) gÀrAiÀÄ°è ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ PÀ®A 31 gÀ G¥ÀPÀ®A (1) gÀ RAqÀ (c) AiÀÄ CrAiÀÄ°è w½¸À¯ÁzÀAvÉ wêÀiÁð¤¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÀ®A - 33 : gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ gÀZÀ£É (1) PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ, DªÀ±Àå JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀļÀî, DzÀgÉ, 15 d£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ «ÄwAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. »ÃUÉ M¼ÀUÉƼÀîvÀPÀÌ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Þ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹gÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀ«gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀ¢AzÀ £ÉëĹPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è£À G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À®Ä PÉÃAzÀæ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ PÁAiÀÄðªÁVzÉ. (3) gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¨sÀvÉå ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÉ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAwgÀÄvÀÛªÉ. PÀ®A - 34 : gÁdå ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ gÀZÀ£É (1) gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ, DªÀ±Àå JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀļÀî, DzÀgÉ, 15 d£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ «ÄwAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀzÀ gÁdå ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. »ÃUÉ M¼ÀUÉƼÀîvÀPÀÌ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Þ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹gÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀ«gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀ¢AzÀ £ÉëĹPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è£À G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À®Ä gÁdå¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ gÁdå ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ PÁAiÀÄðªÁVzÉ. (3) gÁdå ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¨sÀvÉå ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÉ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAwgÀÄvÀÛªÉ.


CzsÁåAiÀÄ - 7 EvÀgÉ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ

PÀ®A - 35 : ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ C¢üPÁgÀ (1) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ vÀ£ÀUÉ ¸ÀÆPÀ۪ɤ¹zÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀªÁV, ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. (2) ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV, vÀ£ÀUÉ ¸ÀÆPÀ۪ɤ¹zÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ CxÀªÁ ±Á¯Á ¤ªÀðºÀuÁ ¸À«ÄwUÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. (3) ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è£À G¥À§AzsÀUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀzÀ PÀÄjvÁV vÀ£ÀUÉ ¸ÀÆPÀ۪ɤ¹zÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ±Á¯Á ¤ªÀðºÀuÁ ¸À«ÄwUÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. PÀ®A-36:PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¥ÀǪÀð ªÀÄAdÆgÁw PÀ®A 13 gÀ G¥ÀPÀ®A (2), PÀ®A 18 gÀ G¥ÀPÀ®A (5) ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 19 gÀ G¥ÀPÀ®A (5) gÀrAiÀÄ°è ²PÉë «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, F §UÉÎ ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ªÀÄÆ®PÀ C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ C¢üPÁj¬ÄAzÀ ¥ÀǪÀð ªÀÄAdÆgÁw ¥ÀqÉAiÀÄzÀ ºÉÆgÀvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAw®è. PÀ®A -37 : ¸ÀzÁãªÀ£É¬ÄAzÀ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ CxÀªÁ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ DzÉñÀUÀ¼À C£ÀĸÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ, gÁdå ¸ÀPÁðgÀ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÁ DAiÉÆÃUÀ, gÁdå ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÁ DAiÉÆÃUÀ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ, ±Á¯Á ¤ªÀðºÀuÁ ¸À«Äw CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛ ¸ÀzÁãªÀ£É¬ÄAzÀ ªÀiÁrgÀĪÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ GzÉÝò¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄð CxÀªÁ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁªÉ ºÀÆqÀĪÀAw®è CxÀªÁ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀºÀgÀuÉ UÀ¼À£ÀÄß dgÀÄV¸ÀĪÀAw®è. PÀ®A - 38 : ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À®Ä ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀQÌgÀĪÀ C¢üPÁgÀ (1) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è£À G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸À®Ä, ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) «±ÉõÀvÀB ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ ºÉýzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå C£ÀéAiÀÄPÉÌ ¨ÁzsÉ ¨ÁgÀzÀAvÉ , CAvÀºÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, F PɼÀPÀAqÀ J¯Áè CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄUÀ½UÉ CªÀPÁ±À MzÀV¸À§ºÀÄzÀÄ: (a) PÀ®A 4 PÉÌ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀgÀAvÀÄPÀ zÀrAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ, «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ jÃw ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ 77

¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀ PÁ® AiÀiÁ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ «Äw; (b) PÀ®A 6 gÀrAiÀÄ°è - D¸ÀÄ¥Á¹£À ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæzÉñÀ CxÀªÁ ¥Àj«Äw; (c) PÀ®A 9 gÀ RAqÀ (d) AiÀÄrAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁzÀAvÉ 14 ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄwAiÉƼÀV£À ªÀÄPÀ̼À zÁR¯ÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÁ PÀæªÀÄ; (d) PÀ®A 14 gÀ G¥ÀPÀ®A (2) gÀrAiÀÄ°è£À, ªÉZÀÑ vÀÄA© PÉÆqÀĪÀ «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ «Äw; (e) PÀ®A 14 gÀ G¥ÀPÀ®A (1) gÀrAiÀÄ°è ªÀÄUÀÄ«£À ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß ¤tð¬Ä¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ zÁR¯É; (f) PÀ®A 15 gÀrAiÀÄ°è£À, zÁR¯ÁwAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÀÛj¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀiÁªÀ¢üAiÀÄ §½PÀ ±Á¯ÉUÉ zÁR¯ÁVzÀÝ°è CAvÀºÀªÀgÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀÇtðUÉƽ¸À¨ÉÃPÁzÀ jÃw; (g) PÀ®A 18 gÀ G¥ÀPÀ®A (1) gÀrAiÀÄ°è ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀvÀæPÁÌV ºÁPÀ¨ÉÃPÁzÀ CfðAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀæªÀÄ ºÁUÀÆ Cfð¥ÀvÀæ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ; (h) PÀ®A 18 gÀ G¥ÀPÀ®A (2) gÀrAiÀÄ°è ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ £ÀªÀÄÆ£É, jÃw, µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀvÀæ PÉÆqÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁzÀ CªÀ¢ü; (i) PÀ®A 18 gÀ G¥ÀPÀ®A (3) PÉÌ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ 2 £Éà ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ CrAiÀÄ°è CºÀªÁ®£ÀÄß ºÉýPÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ PÀæªÀÄ; (j) PÀ®A 21 gÀ G¥ÀPÀ®A (2) gÀ RAqÀ (d) AiÀÄrAiÀÄ°è ±Á¯Á ¤ªÀðºÀuÁ ¸À«Äw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ EvÀgÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ; (k) PÀ®A 22 gÀ G¥ÀPÀ®A (1) gÀrAiÀÄ°è ±Á¯Á©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¨ÉÃPÁzÀ jÃw; (l) PÀ®A 23 gÀ G¥ÀPÀ®A (3) gÀrAiÀÄ°è ²PÀëPÀjUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ªÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ; (m) PÀ®A 24 gÀ G¥ÀPÀ®A (1) gÀ RAqÀ (f) CrAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀÄ ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ; (n) PÀ®A 24 gÀ G¥ÀPÀ®A (3) gÀrAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀĪÀ jÃw; (o) PÀ®A 30gÀ G¥ÀPÀ®A (2) gÀrAiÀÄ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÇwðUÉƽ¹zÀÝPÉÌ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ £ÀªÀÄÆ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀæªÀÄ; (p) PÀ®A 31gÀ G¥ÀPÀ®A (3) gÀrAiÀÄ°è gÀa¸À§ºÀÄzÁzÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, CzÀ£ÀÄß gÀa¸À®Ä C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ jÃw ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ; (q) PÀ®A 33gÀ G¥ÀPÀ®A (3) gÀrAiÀÄ°è, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¨sÀvÉå ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ EvÀgÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ;


(r) PÀ®A 34 gÀ G¥ÀPÀ®A (3) gÀrAiÀÄ°è, gÁdå ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¨sÀvÉå ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ EvÀgÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ. (3) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 20 ºÁUÀÆ 23 gÀrAiÀÄ°è PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆgÀr¹zÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß, ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁ ºÉÆgÀr¹zÀ §½PÀ, ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀµÀÆÖ ¨ÉÃUÀ£É ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ (gÁdå¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ) MlÄÖ 30 ¢£ÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉƼÀÀÄzÁzÀ MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À C£ÀÄPÀæªÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀUÀ¼À°ègÀĪÁUÀ, CªÀÅUÀ¼ÉzÀÄgÀÄ ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. »ÃUÉ ªÀÄAr¹zÁUÀ, MAzÀÄ ¥ÀPÀë, ¸ÀA¸ÀwÛ£À JgÀqÀÆ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ, ªÉÄÃ¯É w½¸À¯ÁzÀAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ C¢üªÉñÀ£À CxÀªÁ C£ÀÄPÀæªÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀUÀ¼À ¤PÀl vÀgÀĪÁAiÀÄzÀ C¢üªÉñÀ£ÀªÀÅ ªÀÄÄ PÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀgÉƼÀUÁV, -ªÀÄAr¸À¯ÁzÀAvÀºÀ ¤AiÀĪÀÄ AiÀiÁ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ¸ÀªÀÄäw¹zÀgÉ CxÀªÁ, -CAvÀºÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CxÀªÁ ºÉÆgÀr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®èªÉAzÀÄ MªÀÄävÀªÁV C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖ°è, CAvÀºÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV, D §½PÀ, ªÀiÁ¥ÁðmÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è CxÀªÁ ±ÀÆ£ÀåUÉÆArªÉ JAzÉà C£ÀĵÁ×£ÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ºÁVzÀÝgÀÆ, CAvÀºÀ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ±ÀÆ£ÀåUÉƽ¸ÀÄ«PÉ AiÀiÁ gÀzÀÞwAiÀÄÄ, D ¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è F ªÉÆzÀ¯Éà vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀÄzÀ ¹AzsÀÄvÀé AiÀiÁ ªÀiÁ£ÀåvÉUÉ ¥ÀæwPÀÆ® ¥Àæ¨sÁªÀ«®èzÀAvÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß CxÀªÁ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß, CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ §½PÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀµÀÆÖ ¨ÉÃUÀ£É gÁdå ±Á¸À£À¸À¨sÉUÀ¼ÉzÀÄgÀÄ ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

C£ÀĸÀÆa (PÀ®A 19 ªÀÄvÀÄÛ 25 £ÉÆÃr) ±Á¯É £ÀqɸÀ®Ä UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ PÀæ. ¸ÀA. CA±ÀUÀ¼ÀÄ UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ 1. ²PÀëPÀgÀ ¸ÀASÉå ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀASÉå ²PÀëPÀ/²PÀëQAiÀÄgÀ ¸ÀASÉå (a) MAzÀ£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 60 ªÀÄPÀ̼À vÀ£ÀPÀ E§âgÀÄ LzÀ£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ 61 jAzÀ 90 ªÀÄƪÀgÀÄ 91 jAzÀ 120 £Á®égÀÄ 121 jAzÀ 200 LªÀgÀÄ 150 QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ LªÀgÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ 200 QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ «zÁåyð-²PÀëPÀ C£ÀÄ¥ÁvÀ (ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) 40 £ÀÄß «ÄÃgÀĪÀAw®è (b) DgÀ£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ JAl£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ 1) ¥Àæw vÀgÀUÀwUÉƧ⠲PÀëPÀgÀÄ, CAzÀgÉ, PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ PÉÆ£Éà ¥ÀPÀë NªÀð ²PÀëPÀ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ i) «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ; ii) ¸ÀªÀiÁd ±Á¸ÀÛç; iii) ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ. 2) ¥Àæw 35 «zÁåyðUÀ½UÉ PÉÆ£Éà ¥ÀPÀë NªÀð ²PÀëPÀ. 3) ªÀÄPÀ̼À zÁR¯Áw 100 QÌAvÀ®Æ ºÉaÑzÀÝ°è i. NªÀð ¥ÀÇuÁðªÀ¢ü ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ ii. PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ CgÉPÁ°PÀ ¨ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ a) PÀ¯Á ²PÀët; b) DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ²PÀët; c) ªÀÈwÛ ²PÀët.

78


3. ¥Àæw ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ¤µÀ× ¸ÀASÉåAiÀÄ ±Á¯Á PÉ®¸ÀzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ

i) 1 £Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 5 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ 200 ±Á¯Á ¢£ÀUÀ¼ÀÄ; ii) 6 jAzÀ 8 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ 220 ±Á¯Á ¢£ÀUÀ¼ÀÄ; iii) ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðªÉÇAzÀgÀ°è 1 jAzÀ 5£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ 800 UÀAmÉUÀ¼À ¨ÉÆÃzsÀ£ÁCªÀ¢üUÀ¼ÀÄ; iv) ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðªÉÇAzÀgÀ°è 6 jAzÀ 8 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ 1000 UÀAmÉUÀ¼À ¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ.

4.

²PÀëPÀjUÉ ¥Àæw ªÁgÀPÉÌ PÀ¤µÀ× PÉ®¸ÀzÀ CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ

vÀAiÀiÁj CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ 45 UÀAmÉUÀ¼À ¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ.

5.

¨ÉÆÃzsÀ£Á ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ ¸ÁªÀiÁVæ

¥Àæw vÀgÀUÀwUÀÆ CUÀvÀå«zÀݵÀÄÖ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

6. UÀæAxÁ®AiÀÄ ºÁUÀÆ 7.

DmÉÆÃl ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ

¥Àæw ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ªÀÈvÀÛ¥ÀwæPÉ, ¤AiÀÄvÀPÁ°PÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀxÉ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ, J¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉV£À ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÉÆßzÀV¸ÀĪÀAvÀºÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥Àæw vÀgÀUÀwUÀÆ CUÀvÀå«zÀݵÀÄÖ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

n¥Ààt EzÀÄ ªÀÄPÀ̼À ²PÀët ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉ 2009 gÀ PÀ£ÀßqÁ£ÀĪÁzÀ ªÀiÁvÀæ. EzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ zÁR¯ÉAiÀÄ®è. DAUÀè ªÀÄÆ®zÀ D±ÀAiÀÄUÀ½UÉ zsÀPÉÌ §gÀzÀAvÉ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß E°è ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. PÁ£ÀƤ£À «ªÁzÀ/vÉÆqÀPÀÄUÀ½zÀÝ°è, ªÀÄÆ® DAUÀè zÁR¯ÉAiÉÄà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DPÀgÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ: 1. ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸À£À gÀZÀ£É E¯ÁSÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ - r¸ÉA§gï 2008gÀ DªÀÈwÛAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀzÀPÉÆñÀ. 2. EAVèõï-PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ, 1999gÀ DgÀ£Éà ªÀÄÄzÀæt, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ. 3. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ºÉÆgÀr¹zÀ C¢üPÀÈvÀ gÁdå¥ÀvÀæzÀ EAVèÃµï ªÀÄÆ® ¥Àæw. ¥ÀæPÀluÉ: f¯Áè ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, d£ÀªÀj 2010 C£ÀĪÁ¢¹zÀªÀgÀÄ: - PÀĪÀiÁj eÉÆåÃw J¸ï, J¯ïJ¯ï.JA # 95, 4£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 5£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ ¸ÀgÀ¸Àéw ¥ÀÅgÀA, ªÉÄʸÀÆgÀÄ - 570 009

79


±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæUÀwUÉÆAzÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ

±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß «PÉÃA¢æÃPÀj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV f¯Áè ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß zÉñÀzÀ DAiÀÄÝ gÁdåUÀ¼À°è C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¹zÀgÀÄ EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV PÉëÃvÀæ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÉëÃvÀæ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ªÀÄÆ® GzÉÝñÀ: * ²PÀëPÀjUÉ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ, * f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ PÀëÉÃvÀæ ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀA¥À£ÀÆä® vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ²PÀëPÀjUÉ CªÀ±ÀåPÀvɬÄgÀĪÀÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, vÀgÀ¨ÉÃw, ZÀZÁðUÉÆö×UÀ¼ÀÄ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀÆgÉʸÀĪÀÅzÀÄ * EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄPÀ̼À PÀ°PÉAiÀÄ ªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ ºÁdgÁwAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹ ±ÉÊPÀëtÂPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. EªÉ®èªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ f¯Áè, PÉëÃóvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæUÀ¼À°ègÀĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV ¸ÀA¥ÀzÀãjvÀ ªÀåQÛUÀ¼ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß §®ªÀzsÀð£ÉUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ UÀÄjAiÉÆA¢UÉ ¥ÀoÀå¥ÀÆgÀPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ 2005-06 £É ¸Á°£À°è ¤AiÀĸï£À f¯Áè ²PÀët GvÀÛ«ÄÃPÀgÀt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è f¯Áè ²PÀët ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® 80

- gÁªÀÄ°AUÀªÀiï, G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ, qÀAiÉÄmï ZÁªÀÄgÁd £ÀUÀgÀ

PÉÃAzÀæzÀ°è ¥ÁægÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. eÉÆvÉUÉ ²PÀët ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæzÀ°è£À ¥ÀæAiÉÆÃd£À PÉêÀ® PÉ®ªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀzÉ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ²PÀëPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëuÁ¸ÀPÀÛjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÆA¢UÉ «°Ã£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ aAvÀ£É ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ²PÀët ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è f¯ÉèAiÀÄ°è f¯Áè ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ (qÀAiÀÄmï) ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. f¯ÁèªÀÄlÖzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è qÀAiÀÄmï ¥ÀæªÀÄÄRªÁVzÀÄÝzÀjAzÀ ²PÀët ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß qÀAiÀÄmï £ÉÆA¢UÉ «°Ã£ÀUÉƽ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è f¯ÉèAiÀÄ ©.Dgï.¦, ¹.Dgï.¦ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀjUÉ PÉÃAzÀæzÀ §UÉÎ w½¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV 13.6.2007 gÀAzÀÄ f¯ÉèAiÀÄ f¯Áè PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ GzÁÏl£ÉUÉÆAqÀÄ qÀAiÀÄmï £À ¨sÁUÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ. f¯ÁèªÀÄlÖzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÉAzÀæzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀzÀ D¸ÀÄ¥Á¹£À ²PÀëPÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀzÉ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ²PÀëPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëuÁ¸ÀPÀÛjUÉ ®¨sÀåªÁUÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ f¯ÉèAiÀÄ 5 ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¨ÁèPïUÀ¼À°è ²PÀët ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁVzÉ. f¯Áè ²PÀët ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ K£ÀÄ? qÀAiÀÄmï£À°è PÁAiÀÄðªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ‘f¯Áè ²PÀët ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæ’ f¯ÉèAiÀÄ°è UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ ¸ÁªÀðwæÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀĪÀ°è £ÉgÀªÁUÀĪÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀæAiÀÄvÀߪÁVzÀÄÝ, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ±Á¯É, PÀè¸ÀÖgï, ¨ÁèPï ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀÛgÀzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¨ÉÆÃzsÀPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀUÀðzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ°è £ÉgÀªÁUÀ®Ä qÀAiÀÄmï£À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÉÃAzÀæ. GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ: - qÀAiÀÄmï£À ¨ÉÆÃzsÀPÀ ªÀUÀðzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ CUÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀĪÁV ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ°è £ÉgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. - f¯Áè, ¨ÁèPï ªÀÄvÀÄÛ PÀè¸ÀÖgï ºÀAvÀzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® vÀAqÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÁzsÀå«gÀĪÀ J¯Áè ±ÉÊPÀëtÂPÀ £ÉgÀªÀÅ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ - ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛ, vÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹 ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ


f¯ÉèAiÀÄ°è ®¨sÀåUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. - ²PÀëPÀ ªÀUÀðPÉÌ ±Á¯Á ºÀAvÀzÀ°è ²PÀët ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹ ¨É¼É¸ÀĪÀ°è C©ü¥ÉæÃgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ°è ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, DPÀgÀUÀæAxÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀÀoÀå¥ÀÆgÀPÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ¥ÀgÁªÀıÀð£À UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ, PÀ°PÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, zÀÈPï ±ÀæªÀt ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ, ©üwÛ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, UÉÆÃqÉ¥ÀlUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÀðgÀzÀ PÉ®ªÀÅ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ, vÀgÀ¨ÉÃw PÉʦrUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«zÀÄÝ f¯ÉèAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°è ««zsÀ jÃwAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, J¯Áè ©.Dgï.¹., ©.Dgï.¦., «µÀAiÀÄ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ, ¹.Dgï.¦UÀ¼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ, r,Jqï ªÀÄvÀÄÛ ©.Jqï «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À EvÀgÀ D¸ÀPÀÛgÀÄ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæzÀ ªÁå¥ÀPÀ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ©üwÛ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆøÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ±Á¯ÉUÀ½UÉ

vÀ®Ä¦¸À¯ÁVzÉ. ²PÀëPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀUÀ¼À°è PÉÃAzÀæzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. PÉÃAzÀæªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À JgÀªÀ®Ä ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß GavÀªÁV MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ EAlgï£Émï, PÀ°PÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ ¸ÀªÀiVæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼ÀPÉzÁgÀjUÉ MzÀV¸ÀÄwÛzÀÄÝ, C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À ¸ÀAZÀAiÀĹAZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ZÀZÁðUÉÆö×UÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. gÁdåªÀÄlÖzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀgÁzÀ n. JA. «dAiÀĨsÁ¸ÀÌgï,(»A¢£À ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët E¯ÁSÉ) JA. J£ï ¨ÉÃUï,(»A¢£À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, r.J¸ï.E.Dgï.n., ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ) 81

¨sÉÃn ¤Ãr PÉÃAzÀæzÀ PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ¥Àæ±ÀA¹¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÃAzÀæzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ CªÀÄÆ®åªÁzÀ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀA¸ÉܽAzÀ ¨sÉÃn ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À £ÀUÀgÀ qÀAiÀÄmï£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr PÉÃAzÀæzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½AzÀ ¥ÉæÃjvÀgÁV C°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ EzÉÃjÃwAiÀiÁzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ²PÀët ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæªÀÅ gÁdåªÀÄlÖzÀ°è ¥ÀæxÀªÀĪÁVzÀÄÝ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæUÀ¼À §UÉÎ QæAiÀiÁ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA§¬Ä£À mÁmÁ E¤ì÷ÖlÆåmï D¥sï ¸ÉÆöAiÀÄ¯ï ¸ÉÊ£ïì EªÀgÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ qÀAiÀÄmï£À ²PÀët ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæªÀÅ F QæAiÀiÁ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ AiÀıÀ¹éAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀ D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉ F PÉÃAzÀæzÀ AiÀıÀ¹é PÁAiÀÄð¤ªÀðuÉUÉ E¯ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÀAiÀÄmï£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄ D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÉ PÁgÀtªÁVgÀÄvÀÛzÉ. f¯Áè ²PÀët ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉAzÀæzÀ°è ªÉÄðéZÁgÀPÀgÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀÄ.¥ÀzÀä, f.n.²æÃgÁd±ÉÃRgÀ PÉ.J¸ï ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À PÉ., UÀæAxÁ®AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ EªÀgÀ ±ÀæzÉÞ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀvÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÁV f¯ÉèAiÀÄ°è J¯Áè eÁÕ£ÁPÁAQëUÀ¼ÀÄ C¥ÉÃQë¹ §AzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹ MAzÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÃAzÀæªÁV d£À¦æAiÀĪÁVzÉ. ²PÀëtzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀA¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J®èjUÀÄ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ ºÀA§®ªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV gÀvÀ£ï mÁmÁ læ¸ïÖ, ªÀÄÄA§¬ÄgÀÀªÀgÀ ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀ«£ÉÆA¢UÉ qÀAiÀÄmï£À ¨sÁUÀªÁV AiÀıÀ¹éAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀëuÁ¸ÀPÀÛgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¸ÁéUÀw¸ÀÄvÀÛzÉ.


²PÀëtzÀ ªÀĺÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ ‘AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ gÁµÀÖçzÀ ¨sÀªÀå ¨sÀ«µÀåvï ¤zsÁðgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À PÉÆÃuÉUÀ¼À°è’ - gÁµÀÖçzÀ ¨sÀ«µÀå ±Á¯Á PÉÆoÀrUÀ¼À°è gÀƦ¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. JA§ PÉÆoÁj CAiÉÆÃUÀzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÁægÀA©üPÀ ªÁPÀåªÀÅ ¸ÁªÀðPÁ°PÀªÁzÀÄzÀÄ. gÁµÀÖçzÀ fêÀAvÀ ¤¢üAiÀiÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®zÉÆA¢UÉ ªÀåªÀºÀj¸ÀĪÀ ²PÀët E¯ÁSÉ RArvÀªÁVAiÀÄÆ MAzÀÄ §ºÀĪÀÄÄRåªÁzÀ GvÁàzÀPÀ E¯ÁSÉ. EzÉÆAzÀÄ CªÀÄÆ®åªÁzÀ ¨É¯ÉUÀlÖ¯ÁUÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀĪÀ PÉëÃvÀæ. ªÀåQÛ±ÀQÛAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÉAzÀÄ M¦àPÉƼÀÄîªÀ J®ègÀÆ ªÀåQÛAiÀÄ°è£À «²µÀÖCAvÀUÀðvÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀåQÛUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀiÁzsÀåªÀĪÉà ²PÀëtªÉAzÀÄ M¦àPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. £É®, d® ºÁUÀÆ R¤d ¸ÀA¥ÀvÀÄÛUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® MAzÀÄ gÁµÀÖçzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¤d. DzÀgÉ CzÀQÌAvÀ «ÄV¯ÁV MAzÀÄ gÁµÀÖçzÀ ¤dªÁzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀiÁ£ÀªÀ ±ÀQÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß C®èUÀ¼ÉAiÀįÁUÀzÀÄ. ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV¸À§®è CzÀÄãvÀ ±ÀQÛ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®QÌzÉ JA§ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß CjAiÀħ®è ¥ÀæeÁÕªÀAvÀgÀÄ £ÀªÀÄä°è CzɵÀÄÖ ªÀÄA¢? gÁµÀÖçzÀ ¸ÀªÀÄÈ¢Þ CzÀgÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÁUÀÆ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV §¼À¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ§®è ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÁÕ£À, «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ ²PÀëtzÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼Éà DVªÉ C®èªÉÃ? Qæ¸ÀÛ¥ÀƪÀð PÁ®zÀµÀÄÖ »AzÉAiÉÄà CxÉ£ïì ¸Áàmïð£ÀAvÀºÀ VæÃPï ¥ÀlÖt-gÁdåUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀ°è ²PÀëtzÀ ªÉÆgɺÉÆÃzÀ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À°è N¢ w½AiÀħºÀÄzÀÄ. 1957 gÀ°è gÀµÀå CAvÀjPÁë £ËPÉAiÀÄ£ÀÄß GqÁ¬Ä¹zÁUÀ CªÉÄÃjPÁzÀ°è ¥Á®PÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀÄgÀÄPÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ «¥sÀ®vÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlĪÁV nÃQ¸ÀzÀgÉA§ÄzÀ£ÀÄß E°è ¸Àäj¸À§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV ZÀÄgÀÄPÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀPÁðgÀ «eÁÕ£À ²PÀëtPÉÌ «±ÉõÀ ¥Áæ±À¸ÀÛöå ¤Ãr ¥Àæw ±Á¯Á PÁ¯ÉÃd£ÀÄß «eÁÕ£ÀzÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ½AzÀ ¸ÀdÄÓUÉƽ¹vÀÄ. ºÁUÀÆ ²PÀëPÀjUÉ «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrvÀÄ. EzÉ®èzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV CªÉÄÃjPÀ ¸ÉÆëAiÀÄvï gÁµÀÖçªÀ£ÀÄß »AzÉ ºÁQ ZÀAzÀæ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÁzÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁrvÀÄ. ¸ÀPÁðgÀ ²PÀëtPÁÌV RZÀÄðªÀiÁqÀĪÀ ºÀt gÁµÀÖçzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®zÀ ¥ÀÆtð¥ÀæAiÉÆÃd£À ¸Á¢ü¸ÀĪÀ G¢ÝªÉÄAiÀÄ°è ºÀÆqÀĪÀ §AqÀªÁ¼À. ¨sËwPÀªÁV ¥ÀĶÖUÉÆAqÀ, ¨sË¢ÞPÀªÁV ¥ÀPÀéUÉÆAqÀ, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¸Áé¸ÀÛöå¥ÀÆtðªÁzÀ GvÁàzÀPÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¸ÀA¥À£À߲î ºÁUÀÆ ªÀÄÄPÀÛ «ZÁgÀ¦æAiÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ±ÀQÛ gÁµÀÖçzÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉzÁAiÀÄPÀ ¨sÀ«µÀåzÀ ¨É½îUÉgÉ ‘ªÁl®Æð PÀzÀ£À FxÀ£ï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è UÉ®è®ànÖvÀÄ.’- JA§ EAVèõÀgÀ ºÉýPÉ ‘gÁµÀÖçzÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÆ ±Á¯É ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ PÀè¨ï-¨Ágï UÀ¼À°è D¸ÀQÛ ¨É¼É¹PÉÆAqÀ ¢£À¢AzÀ¯Éà £À£Àß ¸ÉÆð£À ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆAqÀªÀÅ’ JA§ £É¥ÉÆðAiÀÄ£ÀߣÀ ºÉýPÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ §zÀÄQ£À°è ²PÀët ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ±ÉæÃAiÀĸÀì£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ. ‘C£ÀPÀëgÀ¸ÀÜgÀ £Ár£À°è ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé PÉêÀ® MAzÀÄ CtPÀªÁV CªÀºÉüÀ£ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.’ JA§ gÀ¸Éì®ègÀ ºÉýPÉ gÁµÀÖçzÀ £ÀqÉAiÀÄ°è ²PÀëtzÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄvÀÛzÉ. ²PÀët ¸ÁªÀiÁfPÀ

- PÉA¥ÀAiÀÄå PÉëÃvÀæ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀªÀ®AiÀÄ-1.

§zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀzÀÈqsÀ ¸ÁzsÀ£À. DyðPÀ ¥ÀÄ£ÀgÀæZÀ£ÉAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß EAzÀÄ £ÀªÀÄä ²PÀët E¯ÁSÉ, ¸ÀªÀiÁd, DqÀ½vÀªÀUÀð, ²PÀëPÀgÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÀUÁt¨ÉÃPÁzÀ CA±À. J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÀÆ, AiÀÄĪÀPÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ªÀAiÀĸÀÌjUÀÆ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ²PÀët MzÀUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà zÀPÀëDqÀ½vÀzÀ UÀÄj ªÀÄvÀÄÛ GzÉÝñÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ²PÀëtAiÉÆÃd£É, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀĪÀ ²PÀëtvÀvÀé, ¨sÁªÀ£É-zsÉåÃAiÀÄUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÀºÁAiÀÄ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ C®èzÉà CzsÁå¥ÀPÀjUÀÆ-«zÁåyðUÀ½UÀÆ, ¹§âA¢AiÀĪÀjUÀÆ ¥sÀ®¥ÀæzÀ ¸ÀªÀiÁºÁgÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸À¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ DqÀ½vÀ AiÀÄAvÀæzÀ UÀÄj. F AiÀÄAvÀæªÀÅ -«zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ, ¨ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, C¢üPÁgÀªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ ºÀt, ±Á¯Á PÀlÖqÀ, ±Á¯Á ¸À®PÀgÀuÉ, ¨ÉÆÃzsÀ£ÉÆÃ¥ÀPÀgÀt, QæÃqÁ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ²PÀët SÁwæAiÀÄ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½, ¥ÁoÀ¥ÀæªÀZÀ£À, ¨ÉÆÃzsÀ£Á «zsÁ£À, PÀ°AiÀÄĪÀ PÀæªÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÀÆ ¸ÀªÀÄgÀ¸À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ®PÀët. CzsÁå¥ÀPÀªÀUÀðzÀ £ÉêÀÄPÀ, «zÁåyðUÀ¼À ¥ÀæªÉñÀ ¤tðAiÀÄ, ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ QæÃqÁ¸À«ÄwUÀ¼À K¥ÁðqÀÄ, ±Á¯ÁPÀlÖqÀ, ¸À®PÀgÀuÉ, DmÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜ, ««zsÀ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ CªÀ¢ü, ªÉüÁ¥ÀwæPÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁ®PÁ®PÉÌ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EA¢£À £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ²PÀëtPÉëÃvÀæ ªÀiÁvÀæ ¥ÀjºÁgÀ PÁt®Ä ¸ÁzsÀåªÉà ºÉÆgÀvÀÄ E£ÁåªÀ PÉëÃvÀæ¢AzÀ®Æ ¸ÁzsÀå«®èªÉA§ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ £ÁªÀÅ UÀA©üÃgÀªÁV ¥ÀgÁå¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀvÀàçeÉAiÀÄ£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ°è gÀƦ¸À¨ÉÃPÁVzÉ. zÉñÀzÀ £ÀgÀ£ÁrUÀ¼À£ÀÄß PÉÆoÀrAiÀÄ°è ªÀiÁå£ÀÄå¥sÁåPÀÑgï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. EAvÀºÀ UÀÄgÀÄvÀgÀ dªÁ¨ÁÝj F ²PÀët PÉëÃvÀæQÌzÉ. F ¤nÖ£À°è ²PÀëPÀ£À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÀªÀĹÜwAiÀÄ°èqÀ®Ä ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. DvÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À°è C¸ÀAvÀÈ¦Û ªÀÄÆqÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ²PÀëPÀ ªÀÈwÛAiÀÄ WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀ°è EA¢£À ¥ÀæeÁÕªÀAvÀ ¸ÀªÀiÁd «¥sÀ®ªÁVgÀĪÀÅzÀÄ F PÉëÃvÀæzÀ C¥ÀªÀiË®åPÉÌ PÁgÀtªÁVzÉ. ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀĪÀå¹ÛvÀªÁVgÀ®Ä ±Á¯Á ¸ÀA«zsÁ£À, DqÀ½vÀzÀ ªÀiÁzÀj, G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ, ±Á¯ÉUÀ½UÀÆ ¸ÀPÁðgÀPÀÆÌ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ «zÁåE¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁj ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ ±Á¯Á PÉ®¸ÀzÀ vÀ¤SÉ, ±Á¯Á ¸À¤ßªÉñÀ, ±Á¯Á PÀlÖqÀ, ±Á¯Á PÀlÖqÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ, ¨É¼ÀPÀÄ, UÁ½ ¸ÀAZÁgÀ, ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁdÄ, ¤ªÀÄð°ÃPÀgÀtzÀ K¥ÁðqÀÄUÀ¼ÀÄ, DlzÀ ªÉÄÊzÁ£À, DlzÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÀÄ, ±Á¯ÉAiÀÄ ±ÀÄavÀé, ±Á¯Á ¸À®PÀgÀuÉ, ¨ÉAZÀÄ, D¸À£À, ªÉÄÃdÄ, PÀ¥ÀÄàºÀ®UÉUÀ¼ÀÄ, ±Á¯Á G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÆÃzsÀ£É ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, ZÀ®£À avÀæUÀ¼ÀÄ, ±Á¯Á ¥ÀĸÀÛPÀ¨sÀAqÁgÀ, ±Á¯ÉAiÀÄ G¥ÀºÁgÀ, ±Á¯Á ºÉÆgÀ¸ÀAZÁgÀ, «±ÉõÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ, ±Á¯ÉAiÀÄ ¸À¨sÁªÀÄA¢gÀ, CzsÁå¥ÀPÀgÀ £ÉêÀÄPÀ, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ UÀÄt, ¸ÁªÀÄxÀåð, PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ, CzsÁå¥ÀPÀgÀ gÀZÀ£É, PÉ®¸ÀzÀ ºÀAaPÉ, CzsÁå¥ÀPÀgÀ ¸À¨sÉ, ¥ÉÆõÀPÀ ¨ÉÆÃzsÀPÉÃvÀgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀºÀ¥ÀoÀå ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ, ¤Ãw ²PÀët, EvÁå¢ J¯Áè ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV gÀƦ¹zÀgÉ 82


ªÀiÁvÀæ CªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁAiÀĪÁV ²PÀëtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀÄzsÁj¸À®àqÀÄvÀÛzÉ. ²PÀëPÀ£À dªÁ¨ÁÝj ‘vÁ£ÀÄ ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀÅzÀÄ ²PÀëPÀgÀ CºÀðvÉ’JAzÀÄ qÁ||gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. ²PÀëPÀgÀ ¤¢üðµÀÖ zsÉåÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À ¥ÀæwÃPÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. C®èzÉà GvÁìºÀ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, LPÀåvÉUÀ½AzÀ PÀÆrAiÀÄÆ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¦æÃw ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆwUÀ½AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀ §Ä¢ÞAiÀÄÆ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ²PÀëtzÀ PÉÃAzÀæ©AzÀĪÉà ªÀÄUÀÄ. ¥Àæwà ªÀÄUÀĪÀÇ EvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆqÀ£É ±Á¯Á ¸ÀªÀiÁdzÀ°è vÀ£Àß ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ²PÀëPÀgÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄPÀ̼À D¸ÀQÛ, C©ügÀÄa M®ªÀÅUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ, £ÉÊwPÀ C©üªÀÈ¢üÞAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ±Á¯ÉAiÀÄ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ £ÀqÉ£ÀÄrUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ CªÀgÀ ªÉÄîàAQÛAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀªÀÇ ªÀÄPÀ̼À fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁzÀ ªÀZÀð¸Àì£ÀÄß ©ÃgÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ EªÀÅUÀ¼À®èzÉà GvÀÛªÀÄ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß F jÃw ¥ÀnÖªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. «zÁåðºÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛ²PÀët, GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀå, M¼ÉîAiÀÄ zsÀé¤, GvÀÛªÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw , ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀªÁV, ¸ÀªÀÄAiÉÆÃavÀªÁV, PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ ±ÀQÛ, ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄvÀ£À, «µÀAiÀÄ ¥ÁArvÀå ¥ÀoÉåÃvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è GvÁìºÀ D¸ÀQÛ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ, ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À°è C©ügÀÄa, vÁ¼Éä, ¸ÀvÀå, £ÁåAiÀÄ, C»A¸ÉAiÀÄ°è ±ÀæzÉÞ, ºÀµÀðavÀÛvÉ, EvÀgÀgÀ°è £ÀAiÀĪÁzÀ ªÀvÀð£É, £ÀqÉ £ÀÄr ¨sÁªÀ ±ÀÄzÀÞvÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ DzÀ±Àð fêÀ£À PÀvÀðªÀå ¥ÀgÀvÉ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÁUÀĪÀªÀgÀÄ F GzÉÆåÃUÀPÉÌ ¯Á¨sÀzÀ zÀȶ׬ÄAzÀ ¸ÉÃgÀzÉà PÉêÀ® ¦æÃw¬ÄAzÀ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄRåªÁV vÁ£ÉƧâ fêÀAvÀ ²®àªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÀ C¥ÀgÀÆ¥À gÀƪÁjJA§ÄzÀ£ÀÄß £É£À¦£À°èqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀªÁV PÉ®¸ÀªÀiÁqÀzÉà PÉêÀ® ªÀåQÛUÀ¼ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ AiÀıÀ¸ÀÄì RArvÀ ¹UÀzÀÄ. ±Á¯ÉAiÀÄÄ MAzÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀA¸ÉÜ DzÀ PÁgÀt ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀÇ CªÀ±ÀåPÀ. ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀºÉÆÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀzÀ ªÀÄÄRAqÀgÁV ±Á¯Á PÉ®¸ÀzÀ ¤zÉÃð±À£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÉÃvÀÈvÀéªÀÅ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. CªÀÅUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ¤AzÉAiÀiÁUÀ° ¸ÀÄÛwAiÀiÁUÀ° CªÀgÀ ¥Á°UÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ “ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ºÉÃUÉÆà ±Á¯ÉAiÀÄÆ ºÁUÉ” J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ EªÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÁzÀgÀÆ ¸ÀªÁð¢üPÁjAiÀÄAvÉ ªÀwð¸À¯ÁUÀzÀÄ. vÀªÀÄä ¸ÀºÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀ ¦æÃwAiÀÄÄvÀªÁzÀ ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ CªÀgÉÆqÀ£É vÀªÀÄä dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. PÉêÀ® C¥ÀàuÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¹ CªÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «zsÉÃAiÀÄvɬÄAzÀ ¥Á°¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤®ðQë¸ÀÄvÀÛ CªÀgÀ°è zÉÆõÀUÀ¼À£Éßà ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÀÝgÉ CªÀgÀ ¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÉA§®UÀ¼ÀÄ ±Á¯Á PÀvÀðªÀåzÀ°è zÉÆgÀPÀ¯ÁgÀªÀÅ. CªÀgÀ°è «±Áé¸À £ÀA©PÉUÀ¼À¤ßlÄÖ ¨sÉÃzÀ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ªÉÄÊwæAiÀÄÄvÀªÁV C©ü¥ÁæAiÀÄ «¤ªÀÄAiÀÄ £Àqɹ gÀZÀ£ÁvÀäPÀªÁzÀ £ÉÃvÀÈvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¹zÀgÉ ¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀªÀÅ zÉÆgÀQ ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÁAXPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀĸÀÆvÀæªÁUÀĪÀŪÀÅ. ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥Àj¥ÀÆtðvÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÀgÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÉÄðéZÁgÀuÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀĪÀ £Á®ÄÌ ¨sÁUÀUÀ¼ÁV

«AUÀqÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. ±Á¯Á ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À ¨ÉüÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ GvÀÛªÀÄ ²Ã®ªÀżÀîªÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DvÀ䫱Áé¸À¢AzÀ PÀÆr ¸ÀºÉÆÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃUÀåjÃwAiÀÄ°è ¥ÀÆgÉʸÀĪÀAvÉ ¸ÀÆáwðAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. ±Á¯ÉAiÀÄ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ±Á¯Á ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ¥Àr¸À®Ä vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÀ£Àß wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. vÀ£Àß C¢üPÁgÀªÁt¬ÄAzÀ ¤gÀAPÀıÀvÀé¢AzÀ CªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ. ¨ÉÆÃzsÀ£Á «zsÁ£ÀUÀ¼À°è EwÛÃa£À ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è CjvÀÄ-£ÀÄjvÀÄ ±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqɹgÀĪÀ ¥Áæ«Ãtå¢AzÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄ ªÀÈAzÀPÉÌ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯Á «zÁåyðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨ÁAzsÀªÀå ¤PÀlªÀÇ, ªÀÄzsÀÄgÀªÀÇ DVgÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀ°è ²PÉëAiÀÄ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀzÉà ±Á¯ÉAiÀÄ ²¸ÀÛ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀ°è ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ¨ÉgÉAiÀĨÉÃPÀÄ CªÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß CjvÀÄ CªÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ AiÉÆÃUÀå ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À¨ÉÃPÀÄ. ±Á¯Á ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è ªÀÄPÀ̼À ¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä «zÁåyð ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ ««zsÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÁÌV ¸ÀAWÀUÀ¼À£ÉßÃ¥Àðr¹ UÉÆvÁÛzÀ ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ²ðvÀézÀ°è CªÀgÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß CAzÀgÉ ¸Á»vÀå ¸ÀAWÀ, £ÁlPÀ ¸ÀAWÀ, ¥ÀæªÁ¸À ¸ÀAWÀ, «gÁªÀÄ ºÀªÁå¸À ¸ÀAWÀ, Dl ¥ÁoÀUÀ¼À ¸ÀAWÀ, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß CªÀgÉà ¤ªÀ𻹠AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɸÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÀuÉ, ¥ÉÆæÃvÁìºÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.EªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ, £ÉÊwPÀ, QæAiÀiÁvÀäPÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄRªÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À «PÁ¸ÀPÉÌ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ GvÀÛªÀÄ ¨ÉÆÃzsÀPÀgÀÆ DVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄPÀ̼À ªÀiÁ£À¹PÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉUÁV ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀ ¨ÉÆÃzsÀ£Á «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹ ¸ÀÆPÀÛ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ¸ÀºÀ£É-vÁ¼ÉäUÀ½AzÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉÃ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ MAzÀÄ gÁµÀÖçzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ªÀÄÆgÀÄ ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ¥Á®ÄzÁgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. 1 ²PÀëPÀ, 2 AiÉÆÃzsÀ, 3. gÉÊvÀ. gÉÊvÀ£ÀÄ ¸ÀPÀ®jUÉ C£ÀßzÁvÀ£ÁzÀgÉ, AiÉÆÃzsÀ£ÀÄ gÀPÁë PÀvÀð£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ²PÀëPÀ£ÁzÀgÉÆà gÁµÀÖçzÀ £ÀgÀ£ÁrUÀ¼ÁzÀ, gÁµÀÖçzÀ PÉÃAzÀæ©AzÀĪÁzÀ fêÀAvÀ ²®àUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉAiÀÄĪÀ gÀƪÁjAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É. ¨sÀªÀå¨sÀ«µÀåwÛ£À ¥ÀæeÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ UÀÄgÀÄvÀgÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÛªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ²Ã®, ²¸ÀÄÛ, ¸ÀAAiÀĪÀÄ, ¸ÀºÀ£É, ¸ÀºÀPÁgÀ, ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀUÀ½AzÀ PÁ®zÀ UÀt£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉ gÁµÀÖç IÄtªÀ£ÀÄß wÃj¸ÀĪÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¢¸ÉAiÀÄ°è CzsÁå¥ÀPÀ£ÀÄ ¸ÀzÁ GjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¢Ã«UÉAiÀiÁVzÀÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¸ÀĪÀªÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. CxÁðvï ¸ÀzÁ CzsÀåAiÀÄ£À²Ã®£ÁVzÀÄÝ ºÉaÑ£À «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀ D¸ÀQÛ G¼ÀîªÀ£ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. fêÀ£ÀPÁÌV GzÉÆåÃUÀªÉA§ÄzÀ£ÀÄß UËtªÁV ¥ÀjUÀt¹ ªÀÈwÛAiÉÄà ¥ÀæzsÁ£ÀªÉA§ÄzÀ£ÀÄß DvÀ CjAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è JzÀÄj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¤nÖ£À°è ¸ÀªÀðgÀÆ ¸ÁUÉÆÃtªÉÃ? 83


Teacher We Salute Thee - Guruvandana - 2010  

Teacher We Salute Thee - Guruvandana - 2010 - A commemorative issue released on the occasion of Teachers' Day

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you