Page 1

ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΜΕΤΑΞΑΣ By exlibris

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ 2ου Επιστηµονικού Πεδίου

1


2


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ

Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

3


ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι.

1) Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Στο τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα Τοµείς: Γεωργικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας. ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Εδαφολογίας και Γεωργικής Χηµείας. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Στην τοπική αυτοδιοίκηση (νοµαρχίες, δήµους). Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισµούς. Σε ερευνητικά ινστιτούτα µε αντικείµενο την εφαρµοσµένη γεωργική έρευνα. Σε θερµοκηπιακές µονάδες παραγωγής. Σε εδαφολογικά εργαστήρια. Σε τεχνικές εταιρίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο (Αθήνα).

2) Βιολογίας Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να µεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν µε τη µελέτη όλων των ζωντανών οργανισµών και των παραγόντων που προσδιορίζουν τη φύση της ζωής. Στα τµήµατα Βιολογίας υπάρχει πρόσβαση και από το 3ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές βιολογίας στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα (∆ηµόκριτος, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Ινστιτούτο Παστέρ, Ινστιτούτο “Άγιος Σάββας”, Θεαγένειο Θεσ/νίκης, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και άλλα νοσοκοµειακά εργαστήρια, βιοϊατρικά και διαγνωστικά κέντρα). Σε βιοµηχανικές εταιρίες, στα τµήµατα παραγωγής και ελέγχου ποιότητας τροφίµων, φαρµάκων και καλλυντικών. Ιχθυολόγοι σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθµούς και στη δηµιουργία υβριδίων (βελτιωµένα είδη φυτών και ζώων). Σε εµπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου καθώς και ως ιατρικοί επισκέπτες και διευθυντικά στελέχη στον τοµέα της διαφήµισης και προώθησης φαρµάκων. Ελεύθεροι επαγγελµατίες σε µελέτες προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Πανεπιστήµια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας.

4


3) Γεωγραφίας Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να διερευνούν τις σχέσεις που διαµορφώνονται ανάµεσα στα φαινόµενα του τόπου και τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Ο µελλοντικός πτυχιούχος του τµήµατος δεν περιορίζεται µόνο σε µια συµβατική θεώρηση και περιγραφή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των µεταβολών στο φυσικό περιβάλλον. Το παλαιότερο φάσµα σπουδών έχει αντικατασταθεί από µια νέα προσέγγιση συστηµατικής κατανόησης και κριτικής ανάλυσης των δυνάµεων που διαµορφώνουν τα γεωγραφικά φαινόµενα. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές γεωγραφίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Σε φορείς του δηµόσιου τοµέα (αναπτυξιακά προγράµµατα Υπουργείων, Νοµαρχιών, Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων κτλ.). Σε οργανισµούς τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Σε στρατιωτικές σχολές και υπηρεσίες (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού κτλ.). Σε τουριστικές σχολές και υπηρεσίες. Σε Κέντρα Ερευνών. Σε γραφεία πολεοδοµικών - χωροταξικών µελετών. Σύµβουλοι επιχειρήσεων σε θέµατα χωροθέτησης. Σε διεθνείς ερευνητικούς φορείς και οργανισµούς (ΟΟΣΑ, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση). Σε εταιρείες κατασκευής χαρτών. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Πανεπιστήµια: Αιγαίου (Μυτιλήνη), Χαροκόπειο (Αθήνα).

4) Γεωλογίας / Γεωπεριβάλλοντος Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να αναπτύξουν την έρευνα σχετικά µε τη δοµή, τη σύνταξη και τις δυναµικές διαδικασίες της γης µε στόχο την κατανόηση της γένεσης και της εξέλιξης του πλανήτη µας και την εφαρµογή των γνώσεων αυτών για τη λύση πρακτικών προβληµάτων, όπως είναι ο εντοπισµός και η εκµετάλλευση ορυκτών, πρώτων υλών, υπογείων υδάτων και η µελέτη φαινοµένων όπως οι σεισµοί, οι κατολισθήσεις κτλ. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον ιδιωτικό τοµέα σε εταιρίες µε αντικείµενο την εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Σε γραφεία γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών. Σε τεχνικές εταιρίες. Καθηγητές στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση (µετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών µαθηµάτων). Σε κρατικές υπηρεσίες και οργανισµούς, όπως το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, τη ∆ΕΗ, τη ∆ηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, το Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, το ∆ηµόκριτο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών κατασκευών κλπ. Σε δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες µελετούν γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισµικά περιοχές της Ελλάδος, των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Στα ΜΜΕ και σε εκδοτικούς οίκους σε θέµατα σχετικά µε την επιστήµη τους. Ως σεισµολόγοι (µεταπτυχιακή ειδίκευση). Τα τµήµατα βρίσκονται στα Πανεπιστήµια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας.

5


5) Γεωπονίας Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή µελετών και προγραµµάτων γεωργικής ανάπτυξης που θα στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Στο τµήµα Γεωπονίας υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισµούς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισµούς, θερµοκήπια και αγροκτήµατα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

6) Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή µελετών και προγραµµάτων γεωργικής ανάπτυξης που θα στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Για την εξυπηρέτηση των βασικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν εξοπλισµένα εργαστήρια φυσικών και βιολογικών επιστηµών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο τµήµα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται δίµηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισµούς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισµούς, θερµοκήπια και αγροκτήµατα. Σε ιχθυοτροφεία και σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθµούς και στη δηµιουργία υβριδίων (βελτιωµένα είδη φυτών και ζώων). Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Βόλος).

7) Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή µελετών και προγραµµάτων ζωικής παραγωγής και υδάτινου περιβάλλοντος που θα στοχεύουν στην αύξηση της ζωικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Για την εξυπηρέτηση των βασικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν εξοπλισµένα εργαστήρια φυσικών και βιολογικών επιστηµών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο τµήµα δίνεται έµφαση

6


στην Ιχθυοκαλλιέργεια, την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται δίµηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισµούς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισµούς, θερµοκήπια και αγροκτήµατα. Σε ιχθυοτροφεία και σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθµούς και στη δηµιουργία υβριδίων (βελτιωµένα είδη φυτών και ζώων). Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Βόλος).

8) Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Στο τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισµούς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισµούς, θερµοκήπια και αγροκτήµατα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο (Αθήνα).

9) ∆ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίσει επιστήµονες οι οποίοι θα µελετούν, ερευνούν και θα εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους για την ανάπτυξη, προστασία, βελτίωση, αξιοποίηση και διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νοµαρχιών, δασαρχεία και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε συνεταιρισµούς και στον ιδιωτικό τοµέα (δασικές εκµεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση, µεταποίηση προϊόντων του δάσους κτλ.). Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες, διατηρώντας γραφείο µελετών για έργα δασικής οδοποιίας, διευθετήσεις χειµάρρων κτλ.

7


Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

10) Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόµων που θα ασχοληθούν µε την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Νηπιαγωγοί σε δηµόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Παιδικοί Σταθµοί. Να ανοίξουν δικό τους νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθµό. Σε νοσοκοµεία παίδων και σε ιδρύµατα φροντίδας και απασχόλησης του παιδιού. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Αθηνών

11) Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να προάγει την έρευνα στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα στους τοµείς της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, εκπαιδεύει τους φοιτητές στις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση, καθώς επίσης και στην αξιολόγηση, διαµόρφωση και ανάπτυξη των θεσµών της κοινωνικής πολιτικής. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Στο δηµόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο τµήµα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, από το 5ο εξάµηνο προσφέρονται οι κατευθύνσεις: Συνεχούς Εκπαίδευσης & Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης µπορούν να απασχοληθούν ειδικότερα: Σε οργανισµούς δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που ασχολούνται µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, καθώς και µε την οικονοµική (επαγγελµατική) και κοινωνική ενσωµάτωση µειονεκτουσών οµάδων και σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Σε βιοµηχανίες και στο δηµόσιο, µε την ανάληψη µελετών και εκπόνηση επιχειρησιακών προγραµµάτων για την επαγγελµατική κατάρτιση. Σε επιχειρήσεις ως στελεχικό δυναµικό που είναι απαραίτητο στο νευραλγικό τοµέα της κατάρτισης και επανακατάρτισης ενηλίκων, ιδιαίτερα στα δεδοµένα των νέων τεχνολογιών. Σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων που ανήκουν στην οµάδα των λειτουργικά αναλφάβητων. Σε προγράµµατα διάδοσης της ελληνικής γλώσσας σε ενηλίκους άλλων χωρών. Το τµήµα βρίσκεται στα Πανεπιστήµια: Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Πελοποννήσου (Κόρινθος).

12) Επιστήµης & Τεχνολογίας Τροφίµων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν

8


στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και ανάπτυξης και σε αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς. Σε οργανισµούς του δηµοσίου, όπως π.χ. ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Σε ιδιωτικά εργαστήρια ανάλυσης τροφίµων, οινολογικά εργαστήρια, εταιρίες πώλησης πρώτων υλών και µηχανολογικού εξοπλισµού για τη βιοµηχανία τροφίµων. Σε θερµοκήπια και αγροκτήµατα. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Το τµήµα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο (Αθήνα).

13) Επιστήµης & Τεχνολογίας Υλικών Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Επιστήµης και Τεχνολογίας των Υλικών µε τη µελέτη των διαφόρων πτυχών και ιδιοτήτων τους µε σκοπό να καταστήσουν δυνατή τη χρήση και εκµετάλλευσή τους σε πρακτικές εφαρµογές, κυρίως στους τοµείς: πολυµερών υλικών, µεταλλουργίας, µηχανικής υλικών, κεραµικών, ηλεκτρικών και άλλων υλικών, και η κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να µελετούν, ερευνούν, σχεδιάζουν, επεξεργάζονται, παρασκευάζουν - παράγουν νέα υλικά και ελέγχουν τις τεχνολογικές εφαρµογές τους. Στο τµήµα λειτουργούν πέντε τοµείς: Πολυµερών Υλικών. Μεταλλουργίας. Μηχανικής Υλικών. Ηλεκτρικών και άλλων Υλικών. Κεραµικών. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Σε επιχειρήσεις και οργανισµούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Σε εταιρίες ελέγχου της ποιότητας των υλικών. Στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία µαθηµάτων της ειδικότητάς τους. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ηράκλειο).

14) Επιστήµης των Υλικών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήµη των Υλικών µε τη θεωρητική και εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχει στους φοιτητές του εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση για την επιστηµονική εξέλιξη και επαγγελµατική σταδιοδροµία και να καταρτίζει επιστήµονες που θα ασχοληθούν στους τοµείς των τεχνολογικών και βιοϊατρικών εφαρµογών της επιστήµης των υλικών, του σχεδιασµού, παραγωγής και φυσικοχηµικού ελέγχου των υλικών, της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήµες και της έρευνας στην Επιστήµη και την Τεχνολογία των προηγµένων υλικών. Στο τµήµα Επιστήµης των Υλικών υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει θεωρητική κατάρτιση,

9


εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών καθώς και εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Η έρευνα και η ραγδαία αυξανόµενη παραγωγή προηγµένων υλικών, µε εφαρµογές στις τεχνολογίες της πληροφορικής, των επικοινωνιών, της βιοτεχνολογίας, της ιατρικής και όλων των βιοµηχανικών εφαρµογών προσφέρει σηµαντικές και αυξανόµενες δυνατότητες απασχόλησης σε: Ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Επιχειρήσεις και οργανισµούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Εταιρίες ελέγχου της ποιότητας των υλικών. Στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία µαθηµάτων της ειδικότητάς τους. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Πάτρας.

15) Επιστήµης Υπολογιστών / Επιστήµης & Τεχν/γίας Υπολογιστών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση σε βάθος των φοιτητών του στην Επιστήµη της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται µε την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών. Στα τµήµατα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Τοµείς: Αρχιτεκτονικής Συστηµάτων. Εφαρµογών Πληροφορικής. Προγραµµατισµού. Θεωρίας Υπολογιστών και Υπολογισµών. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραµµατιστή. Στη βιοµηχανία. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Πανεπιστήµια: Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ηράκλειο) (Επιστήµης Υπολογιστών), Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου (Τρίπολη).

16) Επιστήµης & Τεχν/γίας Τηλεπικοινωνιών Σκοπός: Σκοπός του τµήµατος είναι η καλλιέργεια της επιστήµης και της τεχνολογίας των συστηµάτων επικοινωνίας φωνής και δεδοµένων και των εφαρµογών αυτών και η εκπαίδευση σε βάθος και κατάρτιση των φοιτητών του στην επιστήµη των επικοινωνιών και τις τεχνολογίες που τις αφορούν για τις ανάγκες της οικονοµίας, της έρευνας, της βιοµηχανίας και της εκπαίδευσης. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη βιοµηχανία. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου (Τρίπολη).

10


17) Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής - Υδατοκαλλιεργειών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων γεωργικής - ζωϊκής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Στο τµήµα Ζωϊκής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στο υπουργείο γεωργίας και σε οργανισµούς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισµούς. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες και σύµβουλοι κτηνοτρόφων. Το τµήµα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο (Αθήνα).

18) Επιστήµης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισµού Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να καλλιεργούν και να προάγουν την Επιστήµη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού µε την ακαδηµαϊκή και εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα. Για να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. οι υποψήφιοι διαγωνίζονται και σε τρία από τα τέσσερα προτεινόµενα αγωνίσµατα: δρόµο, άλµα εις µήκος, σφαιροβολία και κολύµβηση (ξεχωριστά τα αγόρια και τα κορίτσια). Επίσης, περνάνε και από υγειονοµική εξέταση για να διαπιστωθεί αν είναι αρτιµελείς. Στα τµήµατα Φυσικής Αγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Γυµναστές σε σχολεία, γυµναστήρια ή αθλητικούς χώρους. Προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία. Σε προγράµµατα άθλησης φορέων του δηµοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε δηµόσιους φορείς µε αντικείµενο θέµατα αθλητισµού και νεολαίας (Γεν. Γραµµατεία Αθλητισµού, Γεν. Γραµµατεία Νέας Γενιάς κτλ.) Ιδιωτική πρακτική. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Πανεπιστήµια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης (Κοµοτηνή), Θεσσαλονίκης (Σέρρες), Θεσσαλίας (Τρίκαλα).

19) Φυτικής Παραγωγής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Στα τµήµα Φυτικής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισµούς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισµούς, θερµοκήπια, κήπους και αγροκτήµατα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιοµηχανίες

11


και επιχειρήσεις µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο (Αθήνα).

20) Επιστηµών Προσχ. Αγωγής & Εκπ/σης Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η κατάρτιση επιστηµόνων που θα απασχοληθούν µε το έργο της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Νηπιαγωγοί σε δηµόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Παιδικοί Σταθµοί. Να ανοίξουν δικό τους νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθµό. Σε νοσοκοµεία παίδων και σε ιδρύµατα φροντίδας του παιδιού. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

21) Επιστηµών της Θάλασσας Σκοπός: Το τµήµα είναι σχετικά νέο και σκοπός του είναι η κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να επιβλέπουν και να ελέγχουν οικολογικές και περιβαλλοντικές µελέτες που αφορούν το θαλάσσιο χώρο, τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις και τις παράκτιες κατασκευές. Επιπλέον, οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις οικονοµίας και νοµοθεσίας, για τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες, που σχετίζονται µε τις φυσικές, χηµικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες. Στόχος του τµήµατος είναι η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε: θέµατα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, θέµατα Τεχνολογίας της Αλιείας, Αλιευτικής Εκµετάλλευσης και Αλιευτικής ∆ιαχείρισης, θέµατα Υδατοκαλλιεργιών και θέµατα Θαλασσίων Εφαρµογών. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Η παρακολούθηση Ξένης Γλώσσας, κατά προτίµηση Αγγλικής, είναι υποχρεωτική. Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών σε οργανισµούς και επιχειρήσεις. Τοµείς: Θαλασσίων ∆ιεργασιών. Θαλασσίων Πόρων. Θαλασσίων Εφαρµογών. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δηµόσιο τοµέα (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορικής Ναυτιλίας κλπ.). Στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υδρογραφική Υπηρεσία), κλπ. Σε ναυτιλιακά γραφεία και γραφεία µελετών (για παράκτια και θαλάσσια έργα). Σε πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα (Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών). Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Mυτιλήνη)..

22) Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η προετοιµασία επιστηµόνων Πληροφορικής µε ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν µε επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

12


Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Χειριστές συστηµάτων πληροφορικής σε εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης. Σε τµήµατα µηχανογραφηµένης λογιστικής. Ερευνητές, Προγραµµατιστές, Αναλυτές σε εταιρίες προµήθειας Η/Υ και παραγωγής λογισµικού. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).

23) Εφαρµοσµένων Μαθηµ. & Φυσ. Επιστηµών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των επιστηµονικών αντικειµένων που εµπίπτουν στις επιστήµες των Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, της Φυσικής και της Μηχανικής. Στόχος είναι να παρέχει στους πτυχιούχους του τα κατάλληλα εφόδια για την εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, για την επιστηµονική προσέγγιση προβληµάτων προηγµένων βιοµηχανιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, καθώς και για την οργάνωση της παραγωγής και τη λήψη αποφάσεων παράλληλα µε την ανάλυση των δεδοµένων της αγοράς. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Κατευθύνσεις: (Επιλογή κατεύθυνσης κατά το 5ο εξάµηνο). Μαθηµατικός εφαρµογών µε ειδικές γνώσεις στα υπολογιστικά µαθηµατικά, τη στατιστική και τα µαθηµατικά εφαρµογών. Φυσικός εφαρµογών µε ειδικές γνώσεις στις φυσικές και µηχανικές ιδιότητες των υλικών, λέιζερ, βιοφυσική και ιατρική φυσική, ατοµική και πυρηνική φυσική. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε προηγµένες βιοµηχανίες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα. Σε τραπεζικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές εταιρίες, χρηµατοοικονοµικά γραφεία, εταιρίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρίες διακίνησης προϊόντων. Σε ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ.Εκπαιδευτικοί στη ∆ευτεροβάθµια και Μετα-∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, ιδιαίτερα δε στην Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Το τµήµα βρίσκεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα).

24) Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η διαµόρφωση επιστηµόνων ικανών να αναπτύσσουν κλασικές και σύγχρονες µαθηµατικές µεθόδους ανάλυσης στις εφαρµοσµένες επιστήµες (π.χ. στη Βιολογία, στη Χηµεία, στις Τεχνολογικές Επιστήµες, στην Ιατρική, στη Χρηµατοοικονοµία, στην Οικονοµία κ.α.). Επίσης, οι σπουδαστές καταρτίζονται σε µαθηµατικούς υπολογισµούς σε ευρύ φάσµα εφαρµοσµένων και υπολογιστικών συστηµάτων. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε προηγµένες βιοµηχανίες, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα. Σε τραπεζικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές εταιρίες, χρηµατοοικονοµικά γραφεία, εταιρίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρίες διακίνησης προϊόντων. Εκπαιδευτικοί στη ∆ευτεροβάθµια και

13


Μετα-∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, ιδιαίτερα δε στην Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ηράκλειο).

25) Κινηµατογράφου Σκοπός: Σκοπός του τµήµατος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση, ιστορική και επιστηµονική µελέτη και πρακτική εξάσκηση για την τέχνη του κινηµατογράφου. Παράλληλα, προσφέρονται στους φοιτητές γνώσεις για απασχόληση σε αντικείµενα συγγενή µε τον κινηµατογράφο όπως είναι η τηλεόραση και γενικότερα τα οπτικοακουστικά µέσα επικοινωνίας. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισµού και σε κινηµατογραφικά τµήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέων. Σε εταιρείες διανοµής κινηµατογραφικών ταινιών. Το τµήµα βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

26) Μαθηµατικών Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η ανάπτυξη στους φοιτητές τους της µαθηµατικής σκέψης και παράλληλα η δηµιουργία της δυνατότητας αναζήτησης και επεξεργασίας θεωρητικών µοντέλων για την ερµηνεία πρακτικών και θεωρητικών προβληµάτων. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Προοπτικές Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα: Μαθηµατικά (Ανάλυση, Άλγεβρα, Γεωµετρία). Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα. Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά και Μηχανική. Υπολογιστικά Μαθηµατικά και Πληροφορική. Θεωρητικά Μαθηµατικά. Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά. Στατιστική. Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά - Στατιστική. ∆υναµικά Συστήµατα και Εφαρµογές. Μαθηµατικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων. Βιοστατιστική. ∆ιδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηµατικών. Αριθµητική και Εφαρµοσµένη Ανάλυση. Μαθηµατικά της αγοράς και της παραγωγής. Λογική και Θεωρία Αλγόριθµων και Υπολογισµών. Περιβαλλοντικές Επιστήµες. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές µαθηµατικών στη δευτεροβάθµια δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Σε ερευνητικά κέντρα. Στον ιδιωτικό τοµέα σε ειδικότητες όπου είναι απαραίτητη καλή γνώση µαθηµατικών και στατιστικής, π.χ. ασφάλειες (αναλογιστές), τράπεζες, εταιρίες δηµοσκοπήσεων κτλ. Μετεωρολόγοι. Καθηγητές πληροφορικής (µεταπτυχιακή ειδίκευση). Τα τµήµατα βρίσκονται στα Πανεπιστήµια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ηράκλειο), Αιγαίου (Σάµος-Καρλόβασι).

27) Μεθοδολογίας Ιστορ. & Θεωρίας της Επιστήµης Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η µελέτη της επιστήµης από όλες τις δυνατές της πλευρές: από τη µεθοδολογική - εσωτερική της πλευρά, από τη διαχρονική - ιστορική της διάσταση και από την πλευρά της σχέσης της µε άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόµενα.

14


Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ιστορικά ή ερευνητικά κέντρα του δηµοσίου, τραπεζών κτλ. Σε προγράµµατα διεπιστηµονικής έρευνας ως εµπειρογνώµονες και τεχνικοί σύµβουλοι. Σε εκπαιδευτικούς οργανισµούς. Σε εκδοτικούς οίκους. Στα ΜΜΕ. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.

28) Μηχ/κών Πληροφορικής & Τηλ/νιών / Επικ. Συστηµ. Σκοπός: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήµονες ικανούς να ασχολούνται µε τη σύλληψη, το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και εφαρµογή των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων. Το Πρόγραµµα Σπουδών των τµηµάτων αντικατοπτρίζει τη σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που οφείλεται στην επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Στα τµήµατα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι των τµηµάτων µπορούν να εργαστούν: Ως στελέχη στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, ειδικότερα σε εφαρµογές: τηλεεργασίας, εκπαίδευσης από απόσταση, ελέγχου αεροµεταφορών, διασύνδεσης πληροφοριακών συστηµάτων υγείας, τηλεϊατρικής και εµπορίου. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραµµατιστή ή ειδικού στις τηλεπικοινωνίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Πανεπιστήµια: Αιγαίου (Σάµος), ∆υτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

29) Μουσικής Επιστήµης & Τέχνης Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να προάγει την επιστήµη και τέχνη της µουσικής για τον καταρτισµό ολοκληρωµένων µουσικών και καλλιτεχνών και να καταρτίζει πρότυπες ορχήστρες, χορωδίες, µονωδούς και άλλα οργανικά και φωνητικά σύνολα. Για να εισαχθούν στο τµήµα αυτό οι υποψήφιοι δίνουν εξετάσεις στα ειδικά µαθήµατα της Αρµονίας και της Υπαγόρευσης Μουσικού κειµένου. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισµού και σε φορείς πολιτισµού του δηµοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς µουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, µέγαρο µουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί µουσικής σε εφηµερίδες και περιοδικά. Καθηγητές µουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισµούς. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).

15


30) Μουσικών Σπουδών Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να µεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις µουσικολογίας και µουσικής παιδαγωγικής, για να µπορέσουν να ασχοληθούν µε τη µουσικολογική έρευνα και να προωθήσουν τη µουσική εκπαίδευση στη χώρα µας. Για να εισαχθούν στα τµήµατα µουσικών σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν στα ειδικά µαθήµατα της αρµονίας και της υπαγόρευσης µουσικού κειµένου. Στα τµήµατα Μουσικών Σπουδών υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα στα τµήµατα Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας και 8 εξάµηνα στο τµήµα της Αθήνας. Τα τελευταία δύο εξάµηνα σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί ένα εξειδικευµένο σεµινάριο, σχετικό µε τη διπλωµατική εργασία, την οποία πρέπει να διεκπεραιώσει µε επιτυχία πριν ανακηρυχθεί πτυχιούχος του τµήµατος. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισµού και σε φορείς πολιτισµού του δηµοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς µουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, µέγαρο µουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί µουσικής σε εφηµερίδες και περιοδικά. Καθηγητές µουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισµούς. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Πανεπιστήµια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιόνιο (Κέρκυρα).

31) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ειδικών επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε την εκπαίδευση και αγωγή ατόµων µε εκ ‘‘γενετής’’ ή επίκτητες, µόνιµες ή παροδικές, σωµατικές, αισθητηριακές και ψυχοπνευµατικές αναπηρίες ή µαθησιακές δυσκολίες, που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν το ρυθµό και τον τρόπο σχολικής εκπαίδευσης των άλλων παιδιών. Επίσης, έχει στόχο να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες καθώς και να καλλιεργεί και να προάγει την επιστηµονική έρευνα και γνώση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής µε την ακαδηµαϊκή και εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα στη χώρα µας. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Εκπαιδευτικοί σε δηµόσια ή ιδιωτικά σχολεία για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Σε ιδρύµατα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ιδιωτική πρακτική. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Βόλος).

32) Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπ/σης Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η έρευνα και παραγωγή γνώσης στις επιστήµες της Αγωγής και η εκπαίδευση προσωπικού για τη στελέχωση των ∆ηµοτικών Σχολείων της χώρας. Αναλυτικότερα σκοπός των Παιδαγωγικών Τµηµάτων είναι να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήµες µε την ακαδηµαϊκή και την εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, να συµβάλουν στην αντιµετώπιση

16


και επίλυση παιδαγωγικών προβληµάτων εν γένει. Στα Παιδαγωγικά Τµήµατα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: ∆άσκαλοι σε δηµόσια ή ιδιωτικά σχολεία. Σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιµόρφωσης και προγράµµατα αλφαβητισµού. Σε ερευνητικά κέντρα. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Πανεπιστήµια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, ∆υτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ρέθυµνο), Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Αιγαίου (Ρόδος), Θεσσαλίας (Βόλος).

33) Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών / Παιδαγωγικό Προσχ. Εκπ/σης Σκοπός: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόµων που θα ασχοληθούν µε την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Στα Παιδαγωγικά Τµήµατα Νηπιαγωγών υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Νηπιαγωγοί σε δηµόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Παιδικοί Σταθµοί. Σε νοσοκοµεία παίδων και σε ιδρύµατα φροντίδας του παιδιού. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Πανεπιστήµια: ∆υτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) , Πάτρας, Ιωαννίνων, Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Κρήτης (Ρέθυµνο), Αιγαίου (Ρόδος), Θεσσαλίας (Βόλος).

34) Περιβάλλοντος Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση ατόµων ικανών να κατανοούν και να ερµηνεύουν τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήµατα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να συµβάλλουν στη λύση τους µε µια αντίληψη της πολυµέρειας και συνολικότητάς τους. Οι άξονες που καθορίζουν την "οικοσυστηµική" προσέγγιση περικλείουν κυρίως τα γνωστικά αντικείµενα της Βιολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Οικονοµίας, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και της Πολεοδοµίας. Στο τµήµα Περιβάλλοντος υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν τόσο στο δηµόσιο τοµέα και την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στον ιδιωτικό τοµέα σε θέσεις που σχετίζονται µε θέµατα: Περιβαλλοντικής τεχνολογίας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστηµάτων. Οικολογίας των έµβιων οργανισµών και ειδικότερα του ανθρώπου. Εφαρµογής και ελέγχου της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας. Κατάρτισης και εφαρµογής εκπαιδευτικών προγραµµάτων περιβαλλοντικής αγωγής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. ∆ιαχείρισης και διοίκησης οργανισµών και υπηρεσιών που ασχολούνται µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. Επίσης, από το 2002, οι απόφοιτοι του τµήµατος θα µπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).

17


Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Μυτιλήνη).

35) Πληροφορικής Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήµης της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται µε την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραµµατιστή. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Πανεπιστήµια: Οικονοµικό - ΑΣΟΕΕ (Αθηνών), Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πειραιά, Ιόνιο (Κέρκυρα).

36) Πληροφορικής & Τηλεµατικής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστήµης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στους τοµείς της τηλεµατικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται µε τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies). Οι τοµείς αυτοί έχουν ποικίλες εφαρµογές, όπως στην εκπαίδευση (e-learning),στην οικονοµία (e-business), στη διοίκηση (e-government), στην υγεία (e-health), στις µεταφορές (Advanced Transport Telematics) κ.λπ. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραµµατιστή ή ειδικού στην τηλεπληροφορική. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο.

37) Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήµης της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται µε την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα.

18


Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραµµατιστή ή ειδικού στις τηλεπικοινωνίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.

38) Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική Σκοπός: Σκοπός του τµήµατος είναι καταρχάς, όπως στα τµήµατα πληροφορικής, η παροχή του βασικού κορµού των γνώσεων στην πλήρως καθορισµένη επιστηµονική περιοχή της επιστήµης της πληροφορικής η οποία ασχολείται µε την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών. Ειδικότερα, το συγκεκριµένο τµήµα έχει ως αποστολή να παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείµενα των πληροφοριακών συστηµάτων µε έµφαση στο χώρο της ιατρικής/υγείας και των εφαρµογών στην Ιατρική και την Βιοπληροφορική. Θα χορηγεί πτυχίο πληροφορικής µε εφαρµογές στην Βιοϊατρική. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στους “κλασσικούς” τοµείς της ανάπτυξης Λογισµικού, Εφαρµογών ∆ιαδικτύου, Σχεδιασµού και Υλοποίησης ∆ικτύων, Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων που είναι απασχόληση: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραµµατιστή. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Επιπλέον οι απόφοιτοι του τµήµατος θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν: Σε Βιοϊατρικές Μονάδες. Μονάδες ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Απεικονιστικών Ιατρικών Μηχανηµάτων. Σε θέσεις ειδικών Βιοπληροφορικής. Σε άλλες θέσεις του κλάδου υγείας, που απαιτούν καλή γνώση πληροφορικής. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας (Λαµία).

39) Στατιστικών & Αναλογιστικών - Χρ/οικονοµικών Μαθ/κών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η καλλιέργεια, προαγωγή και µετάδοση της γνώσης, µε τη διδασκαλία και έρευνα, στο γνωστικό πεδίο της στατιστικής και της αναλογιστικής επιστήµης και η κατάρτιση επιστηµόνων οι οποίοι, χρησιµοποιώντας σύνθετες µαθηµατικές µεθόδους, ιδίως της θεωρίας των πιθανοτήτων, µε µεθόδους άλλων επιστηµών, ιδίως οικονοµικών, µπορούν να εκτιµήσουν επιχειρηµατικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιµολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηµατοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές µε στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας και

19


πρακτική εξάσκηση. Το µάθηµα των Αγγλικών Ι, ΙΙ & ΙΙΙ είναι υποχρεωτικό. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και σε υπηρεσίες στατιστικής υπουργείων και άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα. Στο Υπουργείο Εργασίας (Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. Σε υπηρεσίες στατιστικής εταιριών του ιδιωτικού τοµέα. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα σε ειδικότητες όπου είναι απαραίτητη καλή γνώση στατιστικής, π.χ. τράπεζες, εταιρίες δηµοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς κτλ. Σε ασφαλιστικές εταιρίες (αναλογιστές). Σε επιχειρήσεις συγκοινωνιών και τηλεπικοινωνιών. Σε εταιρίες πληροφορικής για τη δηµιουργία λογισµικού σε αναλογιστικές µελέτες. Σε χρηµατιστηριακές εταιρίες. Καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Σάµος).

40) Στατιστικής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση των φοιτητών του σε θέµατα του γνωστικού πεδίου της στατιστικής επιστήµης, της οικονοµετρίας και των συναφών θεωρητικών και εφαρµοσµένων αντικειµένων. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και σε υπηρεσίες στατιστικής υπουργείων και άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα. Σε υπηρεσίες στατιστικής εταιριών του ιδιωτικού τοµέα. Σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. Στον ιδιωτικό τοµέα σε ειδικότητες όπου είναι απαραίτητη καλή γνώση στατιστικής, π.χ. ασφάλειες (αναλογιστές), τράπεζες, εταιρίες δηµοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς κτλ. Καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Το τµήµα βρίσκεται στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.

41) Φυσικής Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να µεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν µε τη µελέτη και έρευνα των φυσικών φαινοµένων και των νόµων που τα διέπουν. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής εµπορίας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Στην έρευνα στα πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα µετά από µεταπτυχιακές σπουδές. Μετεωρολόγοι (µεταπτυχιακή ειδίκευση). Καθηγητές πληροφορικής (µεταπτυχιακή ειδίκευση). Ραδιοηλεκτρολόγοι. Καθηγητές φυσικής στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Πανεπιστήµια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας.

42) Χηµείας 20


Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να µεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να ασχοληθούν µε τη µελέτη και έρευνα της δοµής, της σύνθεσης και µετασχηµατισµών της οργανικής και ανόργανης ύλης. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές χηµείας στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Σε βιοµηχανικές και εµπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα όπου υπάρχει ειδικότητα χηµικού. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκοµεία. Στο γενικό χηµείο του κράτους. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Πανεπιστήµια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας.

43) Ψηφιακών Συστηµάτων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να διαµορφώσει τεχνολογικά µορφωµένους εκπαιδευτικούς, ικανούς να αναλύουν και να συνθέτουν τις πληροφορίες αλλά και να δηµιουργούν νέα γνώση για τη σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία της πληροφόρησης. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε επιχειρήσεις και οργανισµούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα ως σχεδιαστές, διαχειριστές, εκπαιδευτές και χρήστες της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρµογών της. Σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα. Στην εκπαίδευση και κατάρτιση για τη διδασκαλία των τεχνολογικών µαθηµάτων. Σε εταιρίες σχεδιασµού και κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού. Σε επιχειρήσεις πωλήσεων και ελέγχου εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εξοπλισµού. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Πειραιά.

21


2) Τµήµατα ΤΕΙ 1) Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση ικανών στελεχών για να ασχολούνται µε θέµατα που αναφέρονται στη γεωργική διοίκηση, τη διαχείριση, την εµπορία, την αγορά γεωργικών προϊόντων και γεωργικών µηχανών (κόστος, επενδύσεις, απόδοση, κέρδη µιας γεωργικής επιχείρησης, πιστοδότηση, χρηµατοδότηση κτλ.). Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε γεωργικούς συνεταιρισµούς και οργανισµούς. Στην αγροτική τράπεζα. Σε επιχειρήσεις εµπορίας, εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. Σε βιοµηχανίες αγροτικών προϊόντων. Σε µεγάλα θερµοκήπια, αγροκτήµατα και άλλες γεωργικές επιχειρήσεις. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

2) Ανθοκοµίας - Αρχιτεκτ. Τοπίου Σκοπός: Σκοπός του τµήµατος αυτού είναι η κάλυψη των γνωστικών αντικειµένων της εφαρµογής των βιολογικών, τεχνικών και οικονοµικών επιστηµών που αναφέρονται στους τοµείς της επιχειρηµατικής ανθοκοµίας και της αρχιτεκτονικής τοπίου. Στο τµήµα Ανθοκοµίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε δήµους για τη δηµιουργία και καλλιέργεια παρτεριών, κήπων και πάρκων. Σε γραφεία µελέτης και εκτέλεσης έργων αρχιτεκτονικής τοπίου, δηµιουργίας χλοοταπήτων, µελέτης συστηµάτων άρδευσης, θερµοκηπιακών µονάδων κτλ. Σε ιδιωτικές ανθοκοµικές επιχειρήσεις. Σε µονάδες διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού, αγροχηµικών και λοιπού ανθοκοµικού υλικού, µηχανηµάτων κλπ. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες για επιµέλεια κήπων. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα).

3) Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να προετοιµάσουν Τεχνολόγους Γεωπονίας ειδικευµένους σε καλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκοµικών υπό κάλυψη, σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες και κατασκευές, στον εξοπλισµό και στη λειτουργία θερµοκηπίων, σε συστήµατα άρδευσης, καθώς και στη βελτίωση της καλλιέργειας ανθοκοµικών και λαχανοκοµικών φυτών. Το τµήµα παρέχει γενικότερες γνώσεις στους τοµείς της Εδαφολογίας, Φυσιολογίας και Θρέψης φυτών,

22


Φυτοπροστασίας, Κηποτεχνίας κ.α. Στα τµήµατα αυτά υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικές επιχειρήσεις θερµοκηπιακών και ανθοκοµικών καλλιεργειών. Σε συνεταιρισµούς. Σε εταιρίες κατασκευής και εξοπλισµού θερµοκηπίων. Στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, στον ΕΟΤ. Σε δήµους για τη δηµιουργία και καλλιέργεια παρτεριών, κήπων και πάρκων. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες, ασχολούµενοι µε την πώληση ανθοκοµικών και λαχανοκοµικών προϊόντων. Εργολάβοι θερµοκηπευτικών κατασκευών, αφού εγγραφούν στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Ηρακλείου, Καλαµάτας.

4) ∆ασοπονίας & ∆ιαχ/σης Φυσικού Περιβάλλοντος Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η εκπαίδευση Τεχνολόγων ∆ασοπονίας που θα µελετούν και θα εφαρµόζουν τεχνικές και µεθόδους για την προστασία, την αύξηση και την εκµετάλλευση του δασικού πλούτου της χώρας. Στα τµήµατα ∆ασοπονίας υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης σε ∆ασαρχία, ∆ασικές Βιοµηχανίες, Αγροτικές Τράπεζες, σε ιδιωτικά γραφεία δασικών µελετών και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νοµαρχιών, δασαρχεία και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ιδρύµατα δασικών ερευνών. Σε συνεταιρισµούς και στον ιδιωτικό τοµέα (δασικές εκµεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση κλπ.). Σε δασικές βιοµηχανίες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ως ιδιώτες σε δικό τους γραφείο µελετών και κατασκευών µέχρι ορισµένο όριο δαπάνης έργου. Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Λαµίας (Καρπενήσι), Λάρισας (Καρδίτσα), Καβάλας (∆ράµα).

5) Ζωικής Παραγωγής Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η εκπαίδευση Τεχνολόγων που θα ασχολούνται µε θέµατα που αναφέρονται στην παραγωγή και την εκµετάλλευση της κτηνοτροφίας (αύξηση ζωικής παραγωγής, τρόποι διατροφής, θρεπτική ικανότητα των ζωοτροφών, επιλογή ζώων, εµβολιασµοί, φαρµακευτική περίθαλψη, διάγνωση βασικών ασθενειών και παρασίτων, τρόποι σφαγής και διάθεσης κρεάτων κτλ.). Στα τµήµατα Ζωικής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 3ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε εποπτευόµενους από αυτό οργανισµούς. Σε συνεταιρισµούς κτηνοτρόφων. Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε βιοµηχανίες και

23


επιχειρήσεις µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη ζωική παραγωγή. Σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και σφαγεία. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες και σύµβουλοι κτηνοτρόφων (µπορούν να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας καταστήµατος εµπορίας ζωικών φαρµάκων, προστατευτικών προϊόντων και ζωοτροφών). Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Θεσσαλονίκης, Λάρισας, ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα), Ηπείρου (Άρτα).

6) Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να προετοιµάσουν Τεχνολόγους Γεωπονίας ειδικευµένους σε καλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκοµικών υπό κάλυψη, σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες και κατασκευές, στον εξοπλισµό και στη λειτουργία θερµοκηπίων, σε συστήµατα άρδευσης, καθώς και στη βελτίωση της καλλιέργειας ανθοκοµικών και λαχανοκοµικών φυτών. Το τµήµα παρέχει γενικότερες γνώσεις στους τοµείς της Εδαφολογίας, Φυσιολογίας και Θρέψης φυτών, Φυτοπροστασίας, Κηποτεχνίας κ.α. Στα τµήµατα αυτά υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικές επιχειρήσεις θερµοκηπιακών και ανθοκοµικών καλλιεργειών. Σε συνεταιρισµούς. Σε εταιρίες κατασκευής και εξοπλισµού θερµοκηπίων. Στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, στον ΕΟΤ. Σε δήµους για τη δηµιουργία και καλλιέργεια παρτεριών, κήπων και πάρκων. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες, ασχολούµενοι µε την πώληση ανθοκοµικών και λαχανοκοµικών προϊόντων. Εργολάβοι θερµοκηπευτικών κατασκευών, αφού εγγραφούν στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. Το τµήµα βρίσκεται στα ΤΕΙ Μεσολογγίου.

7) Ιχθυοκοµίας - Αλιείας Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η εκπαίδευση στελεχών ικανών να µελετούν και να εφαρµόζουν τεχνικές και µεθόδους για την προστασία, την αύξηση και την εκµετάλλευση του υδρόβιου κόσµου. Στα τµήµατα αυτά υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε εποπτευόµενους από αυτό οργανισµούς. Σε συνεταιρισµούς αλιέων. Σε µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, εκτροφεία και άλλες αλιευτικές επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις εµπορίας και µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στην αλιευτική παραγωγή. Σε ερευνητικά ιδρύµατα ως Τεχνολόγοι - Ιχθυολόγοι. Καθηγητές σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, της Ιχθυοκοµικής και Αλιευτικής κατάρτισης και της µηχανικής υδατοκαλλιέργειας, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Εργολάβοι εξειδικευµένων αλιευτικών έργων µετά από

24


εγγραφή στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. Οι απόφοιτοι των τµηµάτων µπορούν να εγγραφούν στο Τεχνικό Επαγγελµατικό Επιµελητήριο (ΤΕΕ) Ελλάδος ως Τεχνολόγοι Μηχανικοί Υδατοκαλλιέργειας και Αλιευτικής Παραγωγής. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουµενίτσα).

8) Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη µετάδοση των γνώσεων στον τοµέα µελέτης του λαϊκού µουσικού πολιτισµού και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και εξέλιξη. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Υπουργείο Πολιτισµού και σε δηµόσιους πολιτιστικούς φορείς. Μουσικά και χορευτικά συγκροτήµατα δήµων και πολιτιστικών φορέων. Μουσικά Γυµνάσια, Λύκεια, Ωδεία, Μουσικές Σχολές κ.α. Σχολές χορού. Εµπορία, κατασκευή και συντήρηση λαϊκών µουσικών οργάνων. Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες - µουσικοί στον τοµέα εξειδίκευσής τους. Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Το τµήµα βρίσκεται στα ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα).

9) Πληροφορικής & ΜΜΕ Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στα γνωστικά αντικείµενα των ΜΜΕ και στις τεχνικές της κλασικής αλλά και ηλεκτρονικής δηµοσιογραφίας έτσι ώστε να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να υποστηρίζουν µε επιτυχία τις διαδικασίες διαχείρισης της πληροφορίας µε παραδοσιακές µεθόδους αλλά και µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: ∆ηµοσιογράφοι στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο. Σε τµήµατα ∆ηµοσίων Σχέσεων και τµήµατα Μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισµών. Σε γραφεία τύπου οργανισµών. Ελεύθεροι επαγγελµατίες - Σύµβουλοι επικοινωνίας. Σε διαφηµιστικές εταιρίες. Σε εταιρίες ερευνών αγοράς και δηµοσκοπήσεων. Σε εταιρίες συµβούλων επιχειρήσεων. Πολιτιστικά στελέχη. Χειριστές συστηµάτων διαχείρισης πληροφοριών σε εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου. Το τµήµα βρίσκεται στα ΤΕΙ Πάτρας (Πύργος).

10) Προσχολικής Αγωγής / Βρεφονηπιοκοµίας Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η επιστηµονική κατάρτιση των σπουδαστών σε θέµατα ανάπτυξης και εξέλιξης, αγωγής και φροντίδας, σωµατικής υγείας και ακεραιότητας βρεφών και

25


νηπίων από τη γέννησή τους µέχρι την είσοδό τους στο δηµοτικό σχολείο. Στα τµήµατα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βρεφοκοµεία, βρεφονηπιακούς σταθµούς και άλλα ιδρύµατα φροντίδας βρεφών. Σε παιδικούς σταθµούς. Σε υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε νοσοκοµεία παίδων. Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες για αγωγή και φροντίδα νηπίων και συµβουλευτική γονέων. Στη δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια εκπαίδευση, υπεύθυνοι για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία βρεφονηπιακών µαθηµάτων. Ως βοηθοί ειδικών παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Σε ερευνητικές οµάδες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου (Ιωάννινα)

11) Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίµων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση τεχνολόγων γεωπόνων εξειδικευµένων στη Βιολογική Γεωργία. Ειδικότερα, ο τεχνολόγος γεωπόνος θα ασχοληθεί και θα επιλύσει προβλήµατα που σχετίζονται µε την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος από την αλόγιστη γεωργική χρήση. Στο τµήµα Βιολογικής Γεωργίας υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Το Τµήµα στοχεύει στην εκπαίδευση ειδικών γεωτεχνικών, οι οποίοι θα συµβάλλουν µελλοντικά στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων χωρίς επιβάρυνση από αγροχηµικά, στο σύνολο του γεωργικού τοµέα, καθώς επίσης και στην παραγωγή βιολογικών αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα, ευκαιρίες απασχόλησης υπάρχουν: Στο δηµόσιο τοµέα σε υπηρεσίες, τράπεζες, Υπουργεία Γεωργίας - Ανάπτυξης. Σε συνεταιρισµούς, εταιρίες και βιοµηχανίες τροφίµων. Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικές τους καλλιέργειες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι).

12) Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας Σκοπός: Σκοπός του τµήµατος είναι η δηµιουργία τεχνικών στελεχών στους τοµείς και του περιβάλλοντος µε αντικείµενα: Τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τη διοίκηση, το σχεδιασµό και τη διαχείριση προγραµµάτων, έργων και πολιτικών σε θέµατα περιβάλλοντος, κτλ. Τις µονάδες αντιρρύπανσης και τις καθαρές τεχνολογίες. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δηµόσιο (Υπουργεία, Νοµαρχίες, ∆ήµοι). Στον ιδιωτικό τοµέα, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιοµηχανία κλπ. Σε γραφεία µελετών. Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού µελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Ελεύθεροι επαγγελµατίες (τεχνικό γραφείο). Σε άλλους οργανισµούς και υπηρεσίες που ασχολούνται µε θέµατα οικολογίας και περιβάλλοντος.

26


Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος).

13) Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής ∆ιαχείρισης Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η εκπαίδευση στελεχών ικανών να µελετούν και να εφαρµόζουν τεχνικές και µεθόδους για την προστασία, την αύξηση και την εκµετάλλευση του υδρόβιου κόσµου. Στα τµήµατα αυτά υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε εποπτευόµενους από αυτό οργανισµούς. Σε συνεταιρισµούς αλιέων. Σε µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, εκτροφεία και άλλες αλιευτικές επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις εµπορίας και µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στην αλιευτική παραγωγή. Σε ερευνητικά ιδρύµατα ως Τεχνολόγοι - Ιχθυολόγοι. Καθηγητές σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, της Ιχθυοκοµικής και Αλιευτικής κατάρτισης και της µηχανικής υδατοκαλλιέργειας, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Εργολάβοι εξειδικευµένων αλιευτικών έργων µετά από εγγραφή στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. Οι απόφοιτοι των τµηµάτων µπορούν να εγγραφούν στο Τεχνικό Επαγγελµατικό Επιµελητήριο (ΤΕΕ) Ελλάδος ως Τεχνολόγοι Μηχανικοί Υδατοκαλλιέργειας και Αλιευτικής Παραγωγής. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.

14) Φυτικής Παραγωγής Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η εκπαίδευση Τεχνολόγων που θα ασχολούνται µε την αντιµετώπιση και την επίλυση γεωργικών προβληµάτων που αναφέρονται στη φυτική παραγωγή (αύξηση παραγωγής, βελτίωση ποιότητας φυτικών προϊόντων, σωστή λίπανση, διάγνωση και καταπολέµηση ασθενειών, επιλογή γεωργικών µηχανηµάτων, επιλογή κτιρίων για φύλαξη φυτικών προϊόντων κτλ.). Στα τµήµατα Φυτικής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισµούς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισµούς. Στην αγροτική τράπεζα. Σε σταθµούς γεωργικής έρευνας. Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Σε θερµοκήπια, κήπους και αγροκτήµατα. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Καλαµάτας, ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα), Ηπείρου (Άρτα).

27


3) Στρατιωτικές Σχολές 1) Ελεγκτών Αεράµυνας Σχολής Ικάρων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναµικής εποχής ως ελεγκτές αεράµυνας της Πολεµικής Αεροπορίας. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. Προϋποθέσεις : Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιµασίες. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται ανθυποσµηναγοί και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί του πολεµικής αεροπορίας, όπου υποχρεούνται να παραµείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Η σχολή δέχεται και γυναίκες. Το τµήµα λειτουργεί στο Αεροδρόµιο ∆εκέλειας (Τατόι).

2) Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Σκοπός: Να ευρύνει και να επεκτείνει τις γενικές γνώσεις των Ευελπίδων παρέχοντας την απαραίτητη γενική εκπαίδευση από τον κύκλο των µαθηµάτων των Σχολών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, να παρέχει την απαιτούµενη γενική στρατιωτική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και αφοµοιώσουν την ειδική εκπαίδευση του Όπλου ή Σώµατος, στο οποίο θα καταταγούν, να καλλιεργήσει και αναπτύξει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή, ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν ηγετικά προσόντα µε υψηλή µόρφωση και µεγάλη σωµατική και ψυχική αντοχή. Η στρατιωτική εξέλιξη των Ευελπίδων ως Αξιωµατικοί ακολουθεί την εξής χρονολογική πορεία: Ανθυπολοχαγός (3 έτη), Υπολοχαγός (4 έτη), Λοχαγός (5 έτη), Ταγµατάρχης (4 έτη), Αντισυνταγµατάρχης (5 έτη), Συνταγµατάρχης (3 έτη), Ταξίαρχος (2 έτη), Υποστράτηγος (2 έτη), Αντιστράτηγος (ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας), Στρατηγός (ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας). Στο τµήµα Ευελπίδων (όπλα και σώµατα) υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. Προϋποθέσεις : Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον "Κοσµία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστηµα πάνω από 1,65 για τους άντρες και πάνω από 1,55 για τις γυναίκες, να είναι υγιής µε άρτια σωµατική διάπλαση, να είναι άγαµος και να µην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήµατα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιµασίες. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνικός Στρατός. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται ανθυπολοχαγοί και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί του στρατού, όπου υποχρεούνται να παραµείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια (στη σχολή γίνονται δεκτές και γυναίκες). Οι απόφοιτοι, µπορούν επίσης να παρακολουθήσουν σχολές µεταπτυχιακού επιπέδου και εξειδίκευσης ή να εγγραφούν σε 28


άλλες σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, σε µερικές περιπτώσεις σε προχωρηµένο έτος. Το τµήµα λειτουργεί στη Βάρη Αττικής.

3) Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώµατα Σκοπός: Να ευρύνει και να επεκτείνει τις γενικές γνώσεις των Ευελπίδων παρέχοντας την απαραίτητη γενική εκπαίδευση από τον κύκλο των µαθηµάτων των Σχολών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, να παρέχει την απαιτούµενη γενική στρατιωτική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και αφοµοιώσουν την ειδική εκπαίδευση του Όπλου ή Σώµατος, στο οποίο θα καταταγούν, να καλλιεργήσει και αναπτύξει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή, ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν ηγετικά προσόντα µε υψηλή µόρφωση και µεγάλη σωµατική και ψυχική αντοχή. Στο τµήµα Ευελπίδων (όπλα και σώµατα) υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. Προϋποθέσεις : Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον "Κοσµία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστηµα πάνω από 1,65 για τους άντρες και πάνω από 1,55 για τις γυναίκες, να είναι υγιής µε άρτια σωµατική διάπλαση, να είναι άγαµος και να µην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήµατα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιµασίες. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνικός Στρατός. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται ανθυπολοχαγοί και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί του στρατού, όπου υποχρεούνται να παραµείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια (στη σχολή γίνονται δεκτές και γυναίκες). Οι απόφοιτοι, µπορούν επίσης να παρακολουθήσουν σχολές µεταπτυχιακού επιπέδου και εξειδίκευσης ή να εγγραφούν σε άλλες σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, σε µερικές περιπτώσεις σε προχωρηµένο έτος. Το τµήµα λειτουργεί στη Βάρη Αττικής.

4) Ικάρων (ΣΙ) - Ιπτάµενοι Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να παρέχει ακαδηµαϊκή, στρατιωτική, αθλητική και πτητική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναµικής εποχής ως αξιωµατικοί της Πολεµικής Αεροπορίας. Στο τµήµα Ικάρων (Ιπτάµενοι και Μηχανικοί) υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. Προϋποθέσεις : Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον "Κοσµία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστηµα από 1,65 έως 1,90 για τους Ιπτάµενους, να είναι υγιής µε άρτια σωµατική διάπλαση, να είναι άγαµος και να µην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήµατα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και

29


αθλητικές δοκιµασίες. Οι Ίκαροι του τµήµατος, οι οποίοι κατά την διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών διαγράφονται από το τµήµα λόγω πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθµού εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών της επόµενης Σχολής ή Τµήµατος της προτίµησής τους στο µηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη συνολική βαθµολογία του τελευταίου εισαγόµενου, µε βάση τα αποτελέσµατα επιλογής του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Οι Ίκαροι του τµήµατος που στο 2ο, 3ο ή 4ο έτος σπουδών αποτυγχάνουν πτήσεις ή κρίνονται υγειονοµικά ακατάλληλοι για το ιπτάµενο προσωπικό, κατάλληλοι όµως για το προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεώς τους, σε Τµήµατα Ελεγκτών Αεράµυνας που συγκροτούνται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες της Πολεµικής Αεροπορίας, επαναλαµβάνοντας εξ αρχής το ίδιο έτος σπουδών. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται ανθυποσµηναγοί και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί της πολεµικής αεροπορίας, όπου υποχρεούνται να παραµείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Η σχολή δέχεται και γυναίκες. Όσοι αξιωµατικοί ακολουθήσουν τον κλάδο του ιπτάµενου µπορούν να αποστρατευτούν όταν συµπληρώσουν 18 χρόνια υπηρεσίας, γιατί τα χρόνια των ιπτάµενων υπολογίζονται στο διπλάσιο. Μετά την αποστράτευση είναι δυνατόν να εργαστούν στην Πολιτική Αεροπορία. Το τµήµα λειτουργεί στο Αεροδρόµιο ∆εκέλειας (Τατόι).

5) Ικάρων (ΣΙ) - Μηχανικοί (ΣΜΑ) Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναµικής εποχής ως αξιωµατικοί- µηχανικοί αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας. Στο τµήµα Ικάρων (Ιπτάµενοι και Μηχανικοί) υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια (κατά τα τελευταίο έτος οι Ίκαροι εκπονούν ∆ιπλωµατική εργασία). Προϋποθέσεις : Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιµασίες. Εξειδικεύσεις: (Οι ειδικεύσεις των µηχανικών δίνονται αµέσως µετά το πέρας του 1ου έτους). Μηχανικών Αεροσκαφών. Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών (Τ-Η). Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (ΜΑΕ). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται ανθυποσµηναγοί και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί του πολεµικής αεροπορίας, όπου υποχρεούνται να παραµείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Η σχολή δέχεται και γυναίκες. Το τµήµα λειτουργεί στο Αεροδρόµιο ∆εκέλειας (Τατόι).

6) Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆) - Μάχιµοι Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να παρέχει στους σπουδαστές του την κατάλληλη ναυτική ή στρατιωτική εκπαίδευση προκειµένου µετά την αποφοίτησή τους από το Τµήµα να επανδρώσουν το σώµα των µονίµων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού. Η στρατιωτική εξέλιξη των σπουδαστών ως

30


Αξιωµατικοί ακολουθεί την εξής χρονολογική πορεία: Σηµαιοφόρος (3 έτη), Ανθυποπλοίαρχος (4 έτη), Υποπλοίαρχος (5 έτη), Πλωτάρχης (4 έτη), Αντιπλοίαρχος (5 έτη), Πλοίαρχος (3 έτη), Αρχιπλοίαρχος (2 έτη), Υποναύαρχος (2 έτη), Αντιναύαρχος (ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας), Ναύαρχος (ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας). Στο τµήµα Ναυτικών ∆οκίµων (µάχιµοι και µηχανικοί) υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. Προϋποθέσεις : Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον "Κοσµία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστηµα πάνω από 1,65, να είναι υγιής µε άρτια σωµατική διάπλαση, να είναι άγαµος και να µην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήµατα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιµασίες. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται σηµαιοφόροι και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί του ναυτικού, όπου υποχρεούνται να παραµείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Μπορούν να εγγραφούν σε άλλες Σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Μετά την αποχώρησή τους από το Πολεµικό Ναυτικό µπορούν να εργαστούν ως Πλοίαρχοι του Εµπορικού Ναυτικού. Το τµήµα λειτουργεί στον Πειραιά.

7) Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆) - Μηχανικοί Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναµικής εποχής ως αξιωµατικοί- µηχανικοί του Πολεµικού Ναυτικού. Στο τµήµα Ναυτικών ∆οκίµων (µάχιµοι και µηχανικοί) υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. Προϋποθέσεις : Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιµασίες. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται σηµαιοφόροι και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί του ναυτικού, όπου υποχρεούνται να παραµείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Μπορούν να εγγραφούν σε άλλες Σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Μετά την αποχώρησή τους από το Πολεµικό Ναυτικό µπορούν να εργαστούν ως Μηχανικοί του Εµπορικού Ναυτικού. Το τµήµα λειτουργεί στον Πειραιά.

8) Ιπτάµενων Ραδιοναυτίλων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να εκπαιδεύει Μόνιµους Υπαξιωµατικούς Ραδιοναυτίλους για επάνδρωση των µεταφορικών αεροσκαφών που διαθέτει η Πολεµική Αεροπορία. Η εκπαίδευση διακρίνεται σε: Στρατιωτική. Ακαδηµαϊκή. Αθλητική. Πτητική (αρχίζει στο 2ο εξάµηνο και συνεχίζεται σε

31


όλο το 2ο έτος). Στο τµήµα Ιπτάµενων Ραδιοναυτίλων υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. Προϋποθέσεις : Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας µεταξύ 17 και 21 ετών και να κατέχουν απολυτήριο Λυκείου ή να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που να τους επιτρέπει να συµµετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι έχουν την ειδικότητα ραδιοναυτίλου και παίρνουν το βαθµό του επισµηνία. Το τµήµα λειτουργεί στον ίδιο χώρο µε τη ΣΤΥΑ στο Αεροδρόµιο ∆εκέλειας (Τατόι).

4) Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού 1) Σχολή Πλοιάρχων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος είναι να να εκπαιδεύσει Αξιωµατικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν στελέχη της Εµπορικής Ναυτιλίας. Προσφέρει σύγχρονες και εξειδικευµένες γνώσεις µε το σύστηµα της εναλλασσόµενης εκπαίδευσης µεταξύ Σχολής και πλοίου. Κατά την φοίτηση οι Πλοίαρχοι αποκτούν βασικές γνώσεις υποδοµής σε Μαθηµατικά, Φυσική, Πληροφορική, Μετεωρολογία και Αγγλικά καθώς και σε µαθήµατα ειδικότητας όπως: Ναυτιλία, Ναυτικό ∆ίκαιο, ∆ιεθνείς Συµβάσεις, Επικοινωνίες, Οικονοµική ∆ιαχείριση Πλοίου, Φορτώσεις κ.λπ. Το τµήµα ανήκει στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθµίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωµα Αξιωµατικού Γ΄ Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Οι απόφοιτοι ΑΕΝ µπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια, σε Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγµατοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιµόρφωση. Η σταδιοδροµία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται µόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασµοί, πρακτορεύσεις, νηογνώµονες, ασφαλίσεις, παρεµφερείς δηµόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισµοί κ.ά. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται πρακτική άσκηση σε πλοίο διάρκειας 2 εξαµήνων). Προϋποθέσεις : Για τις Σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαµβάνουν µόνο υγειονοµική εξέταση. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πλοίαρχοι στην Εµπορική Ναυτιλία. Το τµήµα λειτουργεί: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ΑΕΝ Ηπείρου (έδρα: Πρέβεζα), ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (έδρα: Αργοστόλι), ΑΕΝ Κύµης, ΑΕΝ Οινουσών, ΑΕΝ Ασπροπύργου, ΑΕΝ Ύδρας, ΑΕΝ Σύρου, ΑΕΝ Κρήτης (έδρα: Χανιά).

32


2) Σχολή Μηχανικών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος είναι να να εκπαιδεύσει Αξιωµατικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν στελέχη της Εµπορικής Ναυτιλίας. Προσφέρει σύγχρονες και εξειδικευµένες γνώσεις µε το σύστηµα της εναλλασσόµενης εκπαίδευσης µεταξύ Σχολής και πλοίου. Κατά την φοίτηση οι Μηχανικοί αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία, Πληροφορική και Αγγλικά (ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην εκµάθηση των Αγγλικών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για µια αξιόλογη σταδιοδροµία στο χώρο της Εµπορικής Ναυτιλίας) καθώς και σε µαθήµατα ειδικότητας όπως: Θερµοδυναµική, Αντοχή Υλικών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Ναυτικές Μηχανές και Βοηθητικά Μηχανήµατα Πλοίου, Ηλεκτρικές Μηχανές, Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου κ.λπ. Το τµήµα ανήκει στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθµίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωµα Αξιωµατικού Γ΄ Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Οι απόφοιτοι ΑΕΝ µπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια, σε Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγµατοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιµόρφωση. Η σταδιοδροµία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται µόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασµοί, πρακτορεύσεις, νηογνώµονες, ασφαλίσεις, παρεµφερείς δηµόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισµοί κ.ά. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται πρακτική άσκηση σε πλοίο διάρκειας 2 εξαµήνων). Προϋποθέσεις : Για τις Σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαµβάνουν µόνο υγειονοµική εξέταση. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πλοίαρχοι στην Εµπορική Ναυτιλία. Το τµήµα λειτουργεί: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ΑΕΝ Ασπροπύργου, ΑΕΝ Χίου, ΑΕΝ Κρήτης (έδρα: Χανιά).

33


34


35

N panorama2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you