Page 4

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ ÊÅÖÁËÁÉÏ 1 ÔÏ ÖÙÓ

1.1 Ç ÖÕÓÇ ÔÏÕ ÖÙÔÏÓ 13 Ç êõìáôéêÞ öýóç ôïõ öùôüò. ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ èåùñßá ôïõ Maxwell ........ 14 Ç óùìáôéäéáêÞ öýóç ôïõ öùôüò. Èåùñßá ôùí êâÜíôá ................................ 15 1.2 Ç ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÔÏÕ ÖÙÔÏÓ 16 Ç ìÝèïäïò ôïõ Fizeau ................................................................................ 16 1.3 ÌÇÊÏÓ ÊÕÌÁÔÏÓ ÊÁÉ ÓÕ×ÍÏÔÇÔÁ ÔÏÕ ÖÙÔÏÓ ÊÁÔÁ ÔÇ ÄÉÁÄÏÓÇ ÔÏÕ 18 ÁíÜêëáóç êáé äéÜèëáóç ôïõ öùôüò ........................................................... 18 Ôá÷ýôçôá êáé ìÞêïò êýìáôïò ôïõ öùôüò ìÝóá óôçí ýëç ............................. 18 1.4 ÁÍÁËÕÓÇ ËÅÕÊÏÕ ÖÙÔÏÓ ÊÁÉ ×ÑÙÌÁÔÁ 20 Äéáóêåäáóìüò êáé ðñßóìáôá - ÁíÜëõóç ôïõ ëåõêïý öùôüò ......................... 20 ÏõñÜíéï ôüîï - Ôá ÷ñþìáôá ôçò öýóçò ...................................................... 21 Õðåñéþäçò êáé õðÝñõèñç áêôéíïâïëßá ........................................................ 23 1.5 ÐÏËÙÓÇ ÔÏÕ ÖÙÔÏÓ 25 Öõóéêü öùò êáé ãñáììéêÜ ðïëùìÝíï öùò ................................................... 25 Ðïëùôéêü ößëôñï - ÐïëùôÞò ...................................................................... 25 Óõíäõáóìüò äýï ðïëùôéêþí ößëôñùí - Áíáëýôçò ....................................... 27 Ðüëùóç áðü áíÜêëáóç - ÖõóéêÞ ðüëùóç ................................................... 28 Ðüëùóç áðü óêÝäáóç - Êõáíü ÷ñþìá ôïõ ïõñáíïý ................................... 30 Ïðôéêþò åíåñãÜ óþìáôá - ÓôñïöÞ ôïõ åðéðÝäïõ ðüëùóçò ôïõ öùôüò ......... 31

ÊÅÖÁËÁÉÏ 2 ÁÔÏÌÉÊÁ 2.1 ÅÍÅÑÃÅÉÁ ÔÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÏÕ ÓÔÏ ÁÔÏÌÏ ÔÏÕ ÕÄÑÏÃÏÍÏÕ 41 ÖÁÉÍÏÌÅÍÁ Ðñüôõðï ôïõ Thomson - Ðñüôõðï ôïõ Rutherford ..................................... 42 ÁôïìéêÜ öÜóìáôá ...................................................................................... 43 Ôï ðñüôõðï ôïõ Bohr ãéá ôï õäñïãüíï ....................................................... 45 ÏëéêÞ åíÝñãåéá çëåêôñïíßïõ ....................................................................... 46 Åðéôñåðüìåíåò ôñï÷éÝò êáé ôéìÝò åíÝñãåéáò ................................................. 47 2.2 ÄÉÁÊÑÉÔÅÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÅÓ ÓÔÁÈÌÅÓ 49 ÅíåñãåéáêÝò óôÜèìåò - ÄéÝãåñóç ôïõ áôüìïõ .............................................. 49 Éïíéóìüò ôïõ áôüìïõ ................................................................................... 50 2.3 ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÑÑÏÖÇÓÇÓ ÖÙÔÏÍÉÙÍ 51 ÄéÝãåñóç ìå êñïýóç ................................................................................... 51 ÄéÝãåñóç ìå áðïññüöçóç áêôéíïâïëßáò ...................................................... 51 Ç åðéôõ÷ßá êáé ç áðïôõ÷ßá ôïõ ðñïôýðïõ ôïõ Bohr .................................... 52 2.4 ÁÊÔÉÍÅÓ × 54 ÐáñáãùãÞ ôùí áêôßíùí × ..........................................................................54 Öýóç - ÖÜóìá ôùí áêôßíùí × ....................................................................55 Áðïññüöçóç ôùí áêôßíùí × ......................................................................56 ×ñÞóåéò ôùí áêôßíùí × ..............................................................................57 ÂéïëïãéêÝò âëÜâåò ðïõ ðñïêáëïýí ïé áêôßíåò × ..........................................58

3gl_fysiki_genikis_prologos  

Ö Õ Ó É Ê ÇÖÕÓÉÊÇ ÃÅÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ Ã ÔÁÎÇÓ ÅÍÉÁÉÏÕ ËÕÊÅÉÏÕ ÏÌÁÄÁ ÊÑÉÓÇÓ Êïýêëçò ÅõÜããåëïò, öõóéêüò, êáèçãçôÞò 6ïõ Ëõêåßïõ ÆùãñÜöïõ Ôæáìáñßáò...

3gl_fysiki_genikis_prologos  

Ö Õ Ó É Ê ÇÖÕÓÉÊÇ ÃÅÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ Ã ÔÁÎÇÓ ÅÍÉÁÉÏÕ ËÕÊÅÉÏÕ ÏÌÁÄÁ ÊÑÉÓÇÓ Êïýêëçò ÅõÜããåëïò, öõóéêüò, êáèçãçôÞò 6ïõ Ëõêåßïõ ÆùãñÜöïõ Ôæáìáñßáò...