Katalog Educarium Place Zabaw 2020

Page 1

¦ƙŲŕĞŘƭŲǎóŦŃĞ ƖśóĐųǎ Ǟóďóǎ Ń ƭĞƙĞŦųǎ ơƖŲƙƭŲǎǔĐľ

KATALOG

2020

PROLUDIC.COM


55

Řƙóŕųǎ

95 000

1 200

ƖśóĐųǎ Ǟóďóǎ

ƖƙŲėƵŘƭųǎ

280

6

ƖƙóĐŲǎŦŃŘųǎ

ŲėėǞŃóţųǎ

51 M€

ŲďƙŲƭųǎ ǎ ȎȌȍȔ ƙɐ

«

¦ƙŲŕĞŘƭŲǎóŦŃĞ ʼ ¦ƙŲėƵŘĐŕó

30 śóƭ

ėŲƢǎŃóėĐǞĞŦŃó

2NQNTS^ ZĖ^YPT\SNP·\ (TI_NJSSNJ X_H_×āHNJ GJ_ LWFSNH tóơǞ ƖƙŲŕĞŘƭɑ ±ƖŲƭŘóŕŤǔ ơŃijɍ 1ėƵĐóƙŃƵŤ ŕĞơƭ ďśŃơŘŲ !ŃĞďŃĞɋ ǡĞďǔ !Ń ƖŲŤųĐ ǎ ƵƙǞĉėǞĞŦŃƵ ƖśóĐƵ ǞóďóǎɊ (ŲƙóėǞƭǎŲ ɖ Þǔďųƙ ƖƙŲėƵŘƭųǎ ɖ tŲŦƭóǡ Przygotowanie nawierzchni / Serwisowanie i konserwacja ÞŃijĐĞŕ ŃŦĶŲƙŤóĐŕŃ ǞŦóŕėǞŃĞơǞ Ŧó ơƭƙŲŦŃĞ ǎǎǎɐĞėƵĐóƙŃƵŤɮƖśóĐĞǞóďóǎɐĐŲŤɐƖś


±

¦

U

±

Multiplay equipment / Zestawy wielofunkcyjne

16

¾

©

1

²

!

U

18 Diabolo Diabolo Baby 38 Vivarea 42 Kidzy 46 Biibox 50 Ixo 60 Kanopé 78 Origin’

LEGENDA ±ƖŲơųď ŤŲŦƭóǡƵ Ɇfããã Ɋ tŲŦƭóǡ Ŧó ďśŲĐǞŘóĐľ betonowych ±ƖŲơųď ŤŲŦƭóǡƵ Ɇfããã Ɋ tŲŦƭóǡ Ŧó ǎǔśĞǎĐĞ betonowej NEW

Grupy wiekowe ÞǔơŲŘŲƢđ swobodnego upadku UśŲƢđ XŨ\WNRZQLN³Z Integracja + Integracja ++

Themed equipment / Zabawki tematyczne

96

98 110 120 136 146

Adventure / Przygoda Metropolis / Metropolia City / Miasto Aquatica / Flota morska Medieval / ²ƙĞėŦŃŲǎŃĞĐǞĞ

Integracja +++ Zeskanuj kod QR, aby ƵǞǔơŘóđ ėŲơƭijƖ ėŲ ȇśŤƵ NEW

Moving equipment / :W_ÉI_JSNF WZHMTRJ

152

9WFINYNTSFQ JVZNURJSYd 9WFI^H^OSJ ZW_ÉI_JSNF 184 zabawowe

NowoƢđ 2020

154 Springers / Bujaki 170 Rotating equipment / Karuzele 178 Cableways / îŕóǞėǔ śŃŦŲǎĞ

186 Playhouses / (ŲŤŘŃ îóďóǎŲǎĞ 192 Swings / PƵƢƭóǎŘŃ 204 Slides / îŕĞǡėǡóśŦŃĞ

Climbing & Balancing JVZNURJSYd :W_ÉI_JSNF IT 210 wspinania i balansowania

212 220 222 228 232 234

Trails / ²ĐŃĞǡŘŃ Trampolines / ¾ƙóŤƖŲśŃŦǔ Rope structures / jŃŦóƙŃó Climbing equipment / ÅƙǞĉėǞĞŦŃó ǎơƖŃŦóĐǞŘŲǎĞ The Vertical World / ¦ŃŲŦŲǎǔ ²ǎŃóƭ The Suspended World / îóǎŃĞơǞŲŦǔ ²ǎŃóƭ

Educational and Sensory UQF^ FHYN[NYNJXd 236 ?FGF\PN JIZPFH^OSJ N sensoryczne

238 246 250 252

Play panels, Audio & Musical play / ¾óďśŃĐĞ óŘƭǔǎŦŲƢĐŃɏ ƖóŦĞśĞ ŤƵǞǔĐǞŦĞ Sand play / îóďóǎó Ǟ ƖŃóơŘŃĞŤ Water play / îóďóǎó Ǟ ǎŲėĉ Interactive play / ÅƙǞĉėǞĞŦŃó ŃŦƭĞƙóŘƭǔǎŦĞ

Sport / Sport 254

256 262 264 272 278 282

Multi use games areas / Boiska do gier Ball games / Iƙǔ Ǟ ƖŃţŘĉ URBANIX Fitness / ÅƙǞĉėǞĞŦŃó ȊƭŦĞơơ ÅƙďóŦŃǓ Street Workout / Street Workout Vitality Areas / ²ĐŃĞǡŘŃ ǞėƙŲǎŃó Trim trail / ²ĐŃĞǡŘŃ ǞėƙŲǎŃó

Designs / 2FíF FWHMNYJPYZWF 288

290 Furniture / Meble 296 Signage / ǞŦóŘŲǎóŦŃĞ

:XíZLN YJHMSNH_SJ 298

299 tóƭĞƙŃóţǔ 310 Indeks 312 Gwarancja


5WTOJPYT\FSNJ UQFH·\ _FGF\ N YJWJS·\ XUTWYT\^HM … ¦śóĐĞ Ǟóďóǎ ėśó ǎơǞǔơƭŘŃĐľɋ ƭĞƙĞŦǔ ơƖŲƙƭŲǎĞ Ǟ ŲƭǎóƙƭǔŤ ėŲơƭijƖĞŤɋ ơƖĞĐŕóśŦĞ Ń ŃŦŦŲǎóĐǔŕŦĞ ƵƙǞĉėǞĞŦŃó ėŲ Ǟóďóǎǔɋ Ńƭėɐ ¦ƙŲśƵėŃĐ ŲėƖŲǎŃóėó Ŧó Řóǡėǔ ƖƙŲŕĞŘƭɋ Ųė ŕĞķŲ ŘŲŦĐĞƖĐŕŃ ƖŲƖƙǞĞǞ ŤŲŦƭóǡ óǡ ƖŲ ŘŲŦơĞƙǎóĐŕijɐ HŃƙŤó ŲƖóƙƭó ŕĞơƭ Ŧó ơŃśŦǔĐľ ǎóƙƭŲƢĐŃóĐľɋ ŘƭųƙǔŤŃ ơĉɊ - ŃŦŦŲǎóĐǔŕŦŲƢđɋ ŦŃĞŲėţĉĐǞŦǔ ĞśĞŤĞŦƭ (v ŦóơǞĞŕ ȇƙŤǔɋ Řƭųƙó Ųė ơóŤĞķŲ ƖŲĐǞĉƭŘƵ ơƭóǎŃó Ŧó ŦŲǎĞ wyzwania

- ǞóóŦķóǡŲǎóŦŃĞɋ Ų ŘƭųƙǔŤ ƢǎŃóėĐǞǔ ŲėėóŦŃĞ ŘóǡėĞķŲ Ǟ ŦóơǞǔĐľ ƖƙóĐŲǎŦŃŘųǎ Ń ŲďƙóŦŃĞ ơƭƙóƭĞķŃŃ zadowolenia naszych klientów

- ėŲƢǎŃóėĐǞĞŦŃĞ ɯ Ųė ƖŲŦóė Ȓȏ śóƭ gwarantujemy naszym klientom optymalne, skuteczne i niezawodne wsparcie

- ǞƙŲǞƵŤŃĞŦŃĞɋ ŘƭųƙĞ ĐǞǔŦŃ ȇƙŤij ¦ƙŲśƵėŃĐ ƖóƙƭŦĞƙĞŤ ŘśŃĞŦƭųǎ Ń ǎơǞǔơƭŘŃĐľ ƵǡǔƭŘŲǎŦŃŘųǎ ŕĞŕ ƵƙǞĉėǞĞŧɐ

2

/FPTāË

fóŘŲƢđ ŕĞơƭ ǎơƖųśŦǔŤ ŤŃóŦŲǎŦŃŘŃĞŤ ǎơǞǔơƭŘŃĐľ ƭǔĐľ ėǞŃóţóŧɐ ¦ƙǞĞơƭƙǞĞķóŤǔ ŕóŘŲƢĐŃ ǎĞ ǎơǞǔơƭŘŃĐľ ėǞŃóţóĐľ ŦóơǞĞŕ ȇƙŤǔɋ óďǔ ŲơƭóƭĞĐǞŦŃĞ ǞóƖĞǎŦŃđ ďĞǞƖŃĞĐǞŦĞ Ń óƭƙóŘĐǔŕŦĞ ƭĞƙĞŦǔ ƙĞŘƙĞóĐǔŕŦĞɐ

?LTISTāË

ÞơǞǔơƭŘŃĞ ŦóơǞĞ ƵƙǞĉėǞĞŦŃó ơĉ ŘŲŦƭƙŲśŲǎóŦĞ Ń ƭĞơƭŲǎóŦĞ ƖƙǞĞǞ ŦŃĞǞóśĞǡŦĞ śóďŲƙóƭŲƙŃƵŤɋ ¾ËÝɋ ŘƭųƙĞ ǎǔėóŕĞ ĐĞƙƭǔȇŘóƭ ǞķŲėŦŲƢĐŃ z normami europejskimi (EN 1176).

3FLWFI_FS^ IJXNLS

UŦŦŲǎóĐǔŕŦŲƢđ Ń ǞóóŦķóǡŲǎóŦŃĞ ȇƙŤǔ ¦ƙŲśƵėŃĐ ơĉ ǎǔƙųǡŦŃóŦĞ śŃĐǞŦǔŤŃ ŦóķƙŲėóŤŃɊ Ǟó ĞơƭĞƭǔŘij Ń ĶƵŦŘĐŕŲŦóśŦŲƢđ ƖƙŲėƵŘƭųǎ oraz za zagospodarowanie placów zabaw.

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS Certification

PROLUDIC.COM


ITUFXT\FSNJ IT Y\TNHM UTYW_JG ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU Zagospodarowanie terenu do zabawy lub sportu stawia ƖƙǞĞė ơƖŲţĞĐǞŦŲƢĐŃĉ śŲŘóśŦĉ ƙŲǞŤóŃƭĞ ǎǔǞǎóŦŃó ǎ ėǞŃĞėǞŃŦŃĞ ǞóķŲơƖŲėóƙŲǎóŦŃó ƖƙǞĞơƭƙǞĞŦŦĞķŲɐ UơƭŦŃĞŕĉ ƙŲǞǎŃĉǞóŦŃó ėśó ŘóǡėĞŕ Ǟ ƖŲƭƙǞĞď ǎ ǞóŘƙĞơŃĞ óƭƙóŘĐǔŕŦŲƢĐŃɋ ƵƙďóŦŃơƭǔŘŃɋ ŘŲĞėƵŘóĐŕŃɋ ŃƭėɐɊ ƭĞƙĞŦ ƖƙǞĞǞŦóĐǞŲŦǔ ėŲ Ǟóďóǎǔ Ń óŘƭǔǎŦŲƢĐŃ ȇǞǔĐǞŦĞŕ ŦóŕŤţŲėơǞǔĐľɋ ƭĞƙĞŦ ơƖŲƙƭŲǎǔ ėśó ėŲƙŲơţǔĐľ Ń seniorów, wielopokoleniowy teren rekreacyjny, itd.

îÞUFh±î vU1 ¾© h!äfv ²!U ĶĞƙŲǎóŦŃĞ ƵơţƵķ ėśó ƙŲėǞŃŦ ŕĞơƭ ėŲėóƭŘŲǎǔŤ óƭƵƭĞŤ w przypadku wielu miejsc, takich jak centra handlowe, ŤŃĞŕơĐó ŲďơţƵķŃ ƖŲėƙųǡŦǔĐľ ƖƙǞǔ óƵƭŲơƭƙóėǞŃĞɋ ľŲƭĞśĞɋ campingi. Place zabaw czy tereny sportowe, na wolnym ƖŲǎŃĞƭƙǞƵ ĐǞǔ ǎ ƖŲŤŃĞơǞĐǞĞŦŃóĐľɋ ƖŲǞǎóśóŕĉ ǎƖƙŲǎóėǞŃđ ŤŃţĉ óƭŤŲơĶĞƙij Ń ėǞŃĞśŃđ ơŃij ƙóėŲƢĐŃĉɍ

Þ±¦ ©!U1 ±¦1!f jU±¾ Þ Þ (îU1(îUvU1 1(Åh !fU îóďóǎó Ń óŘƭǔǎŦŲƢđ ȇǞǔĐǞŦó ƭŲ ǞóơóėŦŃĐǞĞ ĶƵŦėóŤĞŦƭǔ ƙŲǞǎŲŕƵ ėǞŃĞĐŘóɕ ơĉ ŲŘóǞŕĉ ėŲ ƖŲơƭijƖųǎ ǎ ƙŲǞǎŲŕƵ ǞėŲśŦŲƢĐŃ ŤŲƭŲƙǔĐǞŦǔĐľɋ ƖơǔĐľŲŤŲƭŲƙǔĐǞŦǔĐľ Ń ơƖŲţĞĐǞŦǔĐľɐ ±ĉ ƭĞǡ ŲėƖŲǎŃĞėǞŃĉ Ŧó ǎǔǞǎóŦŃó ơţƵǡďǔ ǞėƙŲǎŃóɐ ¦ƙŲśƵėŃĐ ǎơƖŃĞƙó ǡţŲďŘŃɋ ơǞŘŲţǔɋ ƖśóĐųǎŘŃ ŤĞėǔĐǞŦŲɮ ĞėƵŘóĐǔŕŦĞɋ ŲĶĞƙƵŕĉĐ ėŲơƭŲơŲǎóŦǔ ơƖƙǞijƭ ėśó ƵĐǞijơǞĐǞóŕĉĐǔĐľ ėŲ ŦŃĐľ ėǞŃĞĐŃ Ń ŤţŲėǞŃĞǡǔɐ

PROLUDIC.COM

3


<X_^XH^ QZGNR^ XN× GF\NË ?FGF\F SNJ_G×IS^ JQJRJSY Ê\NH_JSNF Ƴ_^H_SJ ĔW·IíT WT_\TOZ I_NJHN ITGWJLT XFRTUTH_ZHNF IQF \X_^XYPNHM UTPTQJï ė ơóŤĞķŲ ƖŲĐǞĉƭŘƵ ŃơƭŦŃĞŦŃó ¦ƙŲśƵėŃĐ ėǞŃĞĐŃ ơĉ ǎ ĐĞŦƭƙƵŤ ŦóơǞǔĐľ ƙŲǞǎóǡóŧɐ (ŲŘţóėóŤǔ ǎơǞĞśŘŃĐľ ơƭóƙóŧɋ ǡĞďǔ ƖƙǞǔĐǞǔŦŃđ ơŃij ėŲ ŃĐľ ƙŲǞǎŲŕƵ ȇǞǔĐǞŦĞķŲɋ ŃŦƭĞśĞŘƭƵóśŦĞķŲ Ń ơƖŲţĞĐǞŦĞķŲɐ ¾ǎŲƙǞǔŤǔ ǞóďóǎŦĞ ķƙǔ ơƭóǎŃóŕĉĐĞ ǎǔǞǎóŦŃó Ń ŲďȇƭƵŕĉĐĞ ǎ śŃĐǞŦĞ óŘƭǔǎŦŲƢĐŃɋ ŘƭųƙĞ ƖŲǞǎóśóŕĉ ƖƙǞĞǡǔǎóđ Đóţǔ ǎóĐľśóƙǞ ĞŤŲĐŕŃɋ ǎǔŘŲŦǔǎóđ đǎŃĐǞĞŦŃó ȇǞǔĐǞŦĞ Ń ƖŲǞŦóǎóđ ŦŲǎǔĐľ ŘŲśĞķųǎɍ

4

ŘƭǔǎŦŲƢđ ȇǞǔĐǞŦó Ťó ŘśƵĐǞŲǎĞ ǞŦóĐǞĞŦŃĞ ėśó ėŲďƙĞķŲ ơóŤŲƖŲĐǞƵĐŃóɐ vóơǞĞ ƖśóĐĞ Ǟóďóǎ ėóŕĉ ŤŲǡśŃǎŲƢđ ƙŲǞǎŲŕƵ ŦóǎǔŘųǎ óŘƭǔǎŦŲƢĐŃ ŕƵǡ Ųė ŦóŕŤţŲėơǞǔĐľ śóƭɐ ¦ƙŲśƵėŃĐ ŘŲƙǞǔơƭó ǞĞ ơǎŲŕĞŕ ơǞĐǞĞķųţŲǎĞŕ ĶóĐľŲǎĞŕ ǎŃĞėǞǔɋ óďǔ ǞóĐľijĐŃđ ƵǡǔƭŘŲǎŦŃŘųǎ ėŲ ƙƵĐľƵ Ń Ǟóďóǎǔɐ ÞǞďŲķóĐóŤǔ ŦóơǞĞ ƵƙǞĉėǞĞŦŃó ėŲ Ǟóďóǎ Ń ơƖŲƙƭƵɋ ǡĞďǔ ơŘţŲŦŃđ ƵǡǔƭŘŲǎŦŃŘųǎ ėŲ ǞǎŃijŘơǞĞŦŃó ŃĐľ óŘƭǔǎŦŲƢĐŃ ȇǞǔĐǞŦĞŕɐ ¾ĞƙĞŦǔ ėŲ Ǟóďóǎ ¦ƙŲśƵėŃĐ ƖƙŲŕĞŘƭŲǎóŦĞ ơĉ Ǟ ŤǔƢśĉ Ų ǞóĐľijĐĞŦŃƵ ėŲ ŤóŘơǔŤóśŦŃĞ ėǔŦóŤŃĐǞŦĞŕ óŘƭǔǎŦŲƢĐŃɍ

PROLUDIC.COM


?FGF\F NSYJWFPHOF UTRN×I_^ I_NJËRN \ Y^R I_NJHN T W·ĖS^HM ZRNJO×YSTāHNFHM (śó ¦ƙŲśƵėŃĐ ŃŦƭĞķƙóĐŕó ŕĞơƭ ŘǎĞơƭŃĉ ƖŲėơƭóǎŲǎĉɋ ƖŲŦŃĞǎóǡ Ųė ǞóǎơǞĞ ƵǎóǡóŤǔɋ ǡĞ ǎơǞǔơƭŘŃĞ ėǞŃĞĐŃ ƖŲǎŃŦŦǔ ŤŃĞđ ėŲơƭijƖ ėŲ Ǟóďóǎǔ Ń ėŲ ƭǔĐľ ơóŤǔĐľ gier. ¦ƙǞĞŘŲŦóŦŃĞ ƭŲ ǎ ơƖŲơųď ŦóƭƵƙóśŦǔ ƖƙǞǔǎŃŲėţŲ nas do opartej na partnerstwie pracy w zakresie integracji, przeprowadzonej z laboratorium idei Nova !ľŃśė ɢUŦŦŲǍóƭŃŲŦ vĞƭǎŲƙŘ ĶŲƙ !ľŃśėƙĞŦɣ Ń ŕĞķŲ ơŃĞĐŃĉ ekspertów (naukowców, specjalistów w dziedzinie zdrowia, ekspertów w dziedzinie projektowania dla ǎơǞǔơƭŘŃĐľɋ ơƭŲǎóƙǞǔơǞĞŧ ėǞŃĞĐŃ ŦŃĞƖĞţŦŲơƖƙóǎŦǔĐľɣɐ ©ĞķƵśóƙŦó ǎǔŤŃóŦó ŃŦĶŲƙŤóĐŕŃ ƖŲǞǎóśó Ŧó ŦŃĞƵơƭóŦŦĞ ƖŲķţijďŃóŦŃĞ ŦóơǞĞŕ ǎŃĞėǞǔɋ ėǞŃijŘŃ ĐǞĞŤƵ ŤŲǡĞŤǔ ėŲơƭóƙĐǞóđ ĐŲƙóǞ ďóƙėǞŃĞŕ óėĞŘǎóƭŦĞ ƙŲǞǎŃĉǞóŦŃó ǎ zakresie projektowania integracyjnych placów zabaw: ţóƭǎǔ ėŲơƭijƖɋ Ǟóďóǎǔ Ŧó ŦŃĞǎŃĞśŘŃĞŕ ǎǔơŲŘŲƢĐŃɋ ŃŦƭĞƙóŘƭǔǎŦŲƢđɋ ŘơǞƭóţƭǔɋ ŘŲśŲƙǔɋ ĶóŘƭƵƙǔɋ Ńƭėɐ

¦śóĐ Ǟóďóǎ ŃŦƭĞķƙóĐǔŕŦǔ

¦śóĐ Ǟóďóǎ ŲƖóƙƭǔ Ŧó ǎơƖųţėǞŃóţóŦŃƵ ƖƙŲŕĞŘƭŲǎóŦǔ ƖƙǞĞǞ ¦ƙŲśƵėŃĐ

(ŲǎŃĞėǞ ơŃij ǎŃijĐĞŕɎ Katalog ''Integracyjne place zabaw''

!ľĐĞơǞ ǞŲƙķóŦŃǞŲǎóđ ƖśóĐ Ǟóďóǎ ŦŃĞǎǔŘśƵĐǞóŕĉĐǔ ŦŃŘŲķŲ ɕ îóƖǔƭóŕ Ų ŦóơǞ ŘóƭóśŲķ ɼUŦƭĞķƙóĐǔŕŦĞ ƖśóĐĞ Ǟóďóǎɾɔ fĞơƭ ŲŦ ėŲǎŲėĞŤ ŦóơǞĞķŲ ǞóóŦķóǡŲǎóŦŃó Ŧó ƙǞĞĐǞ ėǞŃĞĐŃ ŦŃĞƖĞţŦŲơƖƙóǎŦǔĐľɔ ¦ƙŲƖŲŦƵŕĞŤǔ ǎ ŦŃŤ ƖƙŲėƵŘƭǔ Ń ƙŲǞǎŃĉǞóŦŃó ǞóƖĞǎŦŃóŕĉĐĞ ėŲơƭijƖŦŲƢđ ƖśóĐƵ Ǟóďóǎ ėśó ǎơǞǔơƭŘŃĐľɔ ƖƙŲśƵėŃĐɔƖśɚŘóƭóśŲķŃ

PROLUDIC.COM

5


+FHMT\F \NJI_F

1

2

3

0WJFY^\STāË

Projektowanie

5WTIZPHOF

¦ŲďƵėǞóŦŃĞ ŘƙĞóƭǔǎŦŲƢĐŃ ƖŲƖƙǞĞǞ ƙĞóķŲǎóŦŃĞ Ŧó ƖŲƭƙǞĞďǔ Ń ŲĐǞĞŘŃǎóŦŃó ėǞŃĞĐŃɏ ŲďơĞƙǎŲǎóŦŃĞ ƭƙĞŦėųǎɔ

¾ǎŲƙǞĞŦŃĞ ƵƙǞĉėǞĞŧɏ śŃŦŃŃ ƖƙŲėƵŘƭųǎɏ ƖśóĐųǎ Ǟóďóǎ Ń ƭĞƙĞŦųǎ ơƖŲƙƭŲǎǔĐľɔ

¦ŃśŲƭŲǎóŦŃĞ ǞŃŦƭĞķƙŲǎóŦĞķŲ ţóŧĐƵĐľó ƖƙŲėƵŘĐǔŕŦĞķŲɔ

ɏĐǞƵŕŦŲƢđ ɏďóėóŦŃó #design #trendy

6

#przewidywanie #dostosowanie do indywidualnych potrzeb ɏŦŲƙŤǔ ɏķǎóƙóŦĐŕó ŕóŘŲƢĐŃ #estetyka #technika

ɏƖƙŲĐĞơ ɏŤóƭĞƙŃóţǔ ɏĞśóơƭǔĐǞŦŲƢđ ɏŦŃĞǞóǎŲėŦŲƢđ

PROLUDIC.COM


4

5

6

7

?FLTXUTIFWT\FSNJ terenu

0TTWI^ST\FSNJ projektów

Serwis UTXUW_JIFĖT\^

Serwisowanie i konserwacja

ÞơƖóƙĐŃĞ ŘóǡėĞķŲ ƖƙŲŕĞŘƭƵɔ

¦śóŦŲǎóŦŃĞɏ ŤŲŦƭóǡɏ ŘŲŲƙėǔŦŲǎóŦŃĞɔ

îóƖĞǎŦŃĞŦŃĞ ƙŲǞǎŃĉǞóŧ Ŧó ŤŃĞŕơĐƵɔ

îóķǎóƙóŦƭŲǎóŦŃĞ ďĞǞƖŃĞĐǞĞŧơƭǎóɏ ǎǔķŲėǔ Ń ƭƙǎóţŲƢĐŃɔ

#skoncentrowanie na potrzebach klientów #porady #partnerstwo ɏǎŃĞėǞó ĶóĐľŲǎó ɏǎǔŤŃóƙ ơƖŲţĞĐǞŦŲƢĐŃŲǎǔ

#przepisy #terminy ɏǎǔŤŲķŃ ďĞǞƖŃĞĐǞĞŧơƭǎó ɏƖŲėţŲǡó

ɏĐǞijƢĐŃ ǞóŤŃĞŦŦĞ #skoncentrowanie na potrzebach klientów #szybkie reagowanie

PROLUDIC.COM

#normy #kontrola ɏėŲơƭŲơŲǎóŦó ĐǞijơƭŲƭśŃǎŲƢđ #monitorowanie

7


Konkretne projekty 4I RFW_JSNF IT W_JH_^\NXYTāHN Ty marzysz... my tworzymy... Projektowanie placów zabaw w nieco inny sposób, ŦŃĞơǞóďśŲŦŲǎĞ ŤǔƢśĞŦŃĞ Ń ƭǎŲƙǞĞŦŃĞ ŃŦŦŲǎóĐǔŕŦǔĐľ ŘŲŦĐĞƖĐŕŃɋ óďǔ ǎǔŘƙĞŲǎóđ ǎǔŕĉƭŘŲǎĞɋ ŲƙǔķŃŦóśŦĞ ŤŃĞŕơĐóɋ ǞǎŃijŘơǞó óƭƙóŘĐǔŕŦŲƢđ ŤŃóơƭɋ ĐǞǔ ėóŦĞķŲ miejsca. vóơǞĞ ėŲƢǎŃóėĐǞĞŦŃĞ ƖƙǞǔǎŃŲėţŲ Ŧóơ ėŲ ƭǎŲƙǞĞŦŃó ŦŃĞǞǎǔŘśĞ ǞƙųǡŦŃĐŲǎóŦǔĐľ ŤŃĞŕơĐ ėŲ Ǟóďóǎǔɋ Ǟ ǎŃijŘơǞǔŤŃɋ ǎǔǡơǞǔŤŃɋ ďóƙėǞŃĞŕ ŲƙǔķŃŦóśŦǔŤŃ Ń ŤŲĐŦŲ ƭĞŤóƭǔĐǞŦǔŤŃ ƖƙŲėƵŘƭóŤŃɋ ŘƭųƙĞ ĐóţŘŲǎŃĐŃĞ ƖĞƙơŲŦóśŃzujemy. ¾ǎŲƙǞǔŤǔ ǎǔƙųǡŦŃóŕĉĐĞ ơŃij ƭĞƙĞŦǔ Ǟóďóǎɋ ƖƙǞĞţóŤƵŕĉĐĞ ơƭĞƙĞŲƭǔƖǔɋ ơƭóŕĉĐĞ ơŃij ǞŦóŘŃĞŤ ƙŲǞƖŲǞŦóǎĐǞǔŤ wykonawców.

8

(ŲǎŃĞėǞ ơŃij ǎŃijĐĞŕɎ

Katalog ɔɔhŲŦŘƙĞƭŦĞ ƖƙŲŕĞŘƭǔ ɮ ė ŤóƙǞĞŦŃó ėŲ ƙǞĞĐǞǔǎŃơƭŲƢĐŃɔɔ

PROLUDIC.COM


,WFƳH ,FRJX

8_FYF LWFƳH_SF I_N×PN PY·WJO UQFH _FGF\ SFGNJWF TW^LNSFQSTāHN

!P!1±î ±¦1©± v jUî Þ " ¦© f1h¾ɕ ÞǔďŃĞƙǞ IƙóȇĐ IóŤĞơɋ ƭĞĐľŦŃŘij ƖĞƙơŲŦóśŃǞóĐŕŃɋ Řƭųƙó ƭǎŲƙǞǔ ǎóƙƭŲƢđ ėŲėóŦĉ ƭĞƙĞŦųǎ ƙĞŘƙĞóĐǔŕŦǔĐľ Ń ǞóŘţóėó ŲƙǔķŃŦóśŦĞɋ ŦŲǎóƭŲƙơŘŃĞ Ń óƙƭǔơƭǔĐǞŦĞ ƖŲėĞŕƢĐŃĞɋ ŘƭųƙĞ ơƭŲơƵŕĞŤǔ ƖƙǞǔ ėĞŘŲƙŲǎóŦŃƵ ŦóơǞǔĐľ konstrukcji do zabaw. IƙóȇĐ IóŤĞơ ėŲơƭŲơŲǎƵŕĞ ơŃij ėŲ ǎơǞǔơƭŘŃĐľ ƖŲƭƙǞĞďɋ ó ŕĞėǔŦǔŤ ŲķƙóŦŃĐǞĞŦŃĞŤ ŕĞơƭ ¾ǎŲŕó ǎǔŲďƙóǟŦŃóɐ

(ŲơƭóƙĐǞ ơǎŲŕĉ ơǞóƭij ķƙóȊĐǞŦĉɎ ĶĞƙƭó ėśó ȊƙŤ îŃŦėǔǎŃėƵóśŃǞŲǎóŦĞ ƖśóĐĞ Ǟóďóǎ ŦóǎŃĉǞƵŕĉĐĞ ėŲ śŲŘóśŦĞŕ ľŃơƭŲƙŃŃ U kultury ¾ĞŤóƭǔĐǞŦĞ ƖóŦĞśĞ Ǟóďóǎ ©ųǡŦĞ ŤŲǡśŃǎŲƢĐŃ ėóŦĞķŲ ŤŲƭǔǎƵ hŲŦơƵśƭóĐŕĞ Ǟ ƵǡǔƭŘŲǎŦŃŘóŤŃ

Ȓ ƙŲėǞóŕųǎ ơǞóƭǔ ķƙóȇĐǞŦĞŕ ėŲơƭijƖŦǔĐľ ǎ ŦóơǞǔŤ katalogu: IƙóȇĐɋ 1ƭŦŃŘɋ ĐĞóŦɋ ŤóǞŲŦŃóɋ tĞƭƙŲƖŲśŃơ Ń ²ƙĞėŦŃŲǎŃĞĐǞĞ

PROLUDIC.COM

9


:XíZLN \XUFWHNF

1

?FLTXUTIFWT\FSNJ YJWJSZ

¾Þ f ¦© f1h¾ f1±¾ î v ¾Å©ä ÅvUh ¾ Þäɔ ÞơţƵĐľƵŕĞŤǔ ơŃij ǎ ¾ǎŲŕĞ ƖŲƭƙǞĞďǔɋ ŲĐǞĞŘŃǎóŦŃó Ń ėŲƙóėǞóŤǔɋ ƭóŘɋ óďǔ ǞóķŲơƖŲėóƙŲǎóŦŃĞ ƭĞƙĞŦƵɋ ǞóƖƙŲŕĞŘƭŲǎóŦĞ ƵƙǞĉėǞĞŦŃó Ń ĞśĞŤĞŦƭǔ óƙĐľŃƭĞŘƭƵƙǔ ƭǎŲƙǞǔţǔ ơƖųŕŦĉ ĐóţŲƢđ Ǟ ŲƭóĐǞóŕĉĐǔŤ ķŲ ƢƙŲėŲǎŃơŘŃĞŤɐ ¾ǎŲƙǞǔŤǔ ėŲƖóơŲǎóŦĉ ėŲ ƭǎŲŃĐľ ƖŲƭƙǞĞďɋ óƭƙóŘĐǔŕŦĉ Ń ľóƙŤŲŦŃŕŦĉ ƖƙǞĞơƭƙǞĞŧɐ vóơǞ ĐĞśɑ ¦ƙǞĞŘŲŦóđ !Ńij Ų ĶóĐľŲǎŲƢĐŃ Ń ėŲƢǎŃóėĐǞĞŦŃƵ ¦ƙŲśƵėŃĐɐ

2

2TSYFĖ N PTTWI^ST\FSNJ UWFH

¦ƙŲśƵėŃĐ ǞóƖĞǎŦŃó ŘŃĞƙŲǎŦŃĐƭǎŲ ďƵėŲǎǔ ŘóǡėĞķŲ ƖśóĐƵ Ǟóďóǎ Ǟ ŘŲŲƙėǔŦóĐŕĉ ŤŃijėǞǔėǞŃóţŲǎĉ Ń ŘŲŤƖśĞŘơŲǎĉ ŲďơţƵķĉɐ UŦơƭóśóĐŕij ƵƙǞĉėǞĞŧɋ ƙĞóśŃǞóĐŕij ƖƙóĐ ƖƙǞǔķŲƭŲǎóǎĐǞǔĐľ Ń ŘƙóŕŲďƙóǞŲǎǔĐľɋ ǎǔŘŲŦóŦŃĞ ďĞǞƖŃĞĐǞŦǔĐľ ŦóǎŃĞƙǞĐľŦŃɋ ơĞƙǎŃơ ƖŲơƖƙǞĞėóǡŲǎǔɋ ŦóƖƙóǎǔ Ń ŘŲŦơĞƙǎóĐŕijɐ ÞơǞǔơƭŘŃĞ ŦóơǞĞ ƖƙóĐĞ ǎǔŘŲŦƵŕĞŤǔ ǞķŲėŦŃĞ Ǟ ǞóţŲǡĞŦŃóŤŃ ƖƙŲŕĞŘƭƵ ŲƙóǞ ǎǔŤŲķóŤŃ ďĞǞƖŃĞĐǞĞŧơƭǎóɐ • Wykonywanie bezpiecznych nawierzchni • ¦ƙóĐĞ ǞǎŃĉǞóŦĞ Ǟ ǞóķŲơƖŲėóƙŲǎóŦŃĞŤ ƭĞƙĞŦƵ • ÞŘŲŤƖŲŦŲǎóŦŃĞ ǎ ŘƙóŕŲďƙóǞ • UŦơƭóśóĐŕó ƵƙǞĉėǞĞŧ ėŲ Ǟóďóǎ Ń ơƖŲƙƭƵ

10

PROLUDIC.COM


3

8JW\NX UTXUW_JIFĖT\^

!ľĐŃĞśŃďǔƢŤǔɋ óďǔ ƵƙǞĉėǞĞŦŃó ǞóďóǎŲǎĞ Ń ơƖŲƙƭŲǎĞ ƵƭƙǞǔŤóŦĞ ďǔţǔ ǎ ŕóŘ ŦóŕśĞƖơǞĞŕ ŘŲŦėǔĐŕŃɋ ėśóƭĞķŲ ǞóśĞǡǔ ŦóŤ Ŧó ƵėǞŃĞśóŦŃƵ odpowiedzi naszym klientom w jak najkrótszym czasie. v ±î1 î ÞU î vU ɕ • ȕȌʸ ǎŦŃŲơŘųǎ ƙŲǞƖóƭƙǔǎóŦǔĐľ ǎ ĐŃĉķƵ ȎȐ ķŲėǞŃŦ • ȔȌʸ ĐǞijƢĐŃ ǞóŤŃĞŦŦǔĐľ ǎǔơǔţóŦǔĐľ ǎ ĐŃĉķƵ ȑ ėŦŃ ±h v¾ h¾Åf ±UF î v tUɑ ¾ĞśĞĶŲŦŃĐǞŦŃĞ śƵď ƖƙǞĞǞ ŦóơǞĉ ơƭƙŲŦij ŃŦƭĞƙŦĞƭŲǎĉɐ

4

Strona internetowa

ƖƙŲśƵėŃĐɔĐŲŤ

#pliki 2D DWG i 3D DWG

îŦóŕėǟ ǎŃĞśĞ ŃŦĶŲƙŤóĐŕŃ Ų ŦóơǞǔĐľ ƖƙŲėƵŘƭóĐľ Ń ƵơţƵķóĐľ Ŧó ơƭƙŲŦŃĞ internetowej proludic.com. • (ŲơƭijƖ ėŲ ȍȎȌȌ ėóŦǔĐľ ɢĐľóƙóŘƭĞƙǔơƭǔŘóɋ ėóŦĞ ƭĞĐľŦŃĐǞŦĞɋ ǎŃėŲŘ ȏ(ɋ ǞėŕijĐŃĞɋ ǎŃėĞŲɋ ƖśŃŘŃ ǎ ĶŲƙŤóƭóĐľ Ȏ( (ÞI Ń ȏ( (ÞIɣ • ÅėŲơƭijƖŦŃĞŦŃĞ ŃŦơƭƙƵŘĐŕŃ ŤŲŦƭóǡƵɋ ĐĞƙƭǔȇŘóƭųǎ ǞķŲėŦŲƢĐŃ Ń ǎơǞĞśŘŃĐľ ƵǡǔƭĞĐǞŦǔĐľ ėŲŘƵŤĞŦƭųǎ ėŲƭǔĐǞĉĐǔĐľ ǎǔƖŲơóǡĞŦŃó do zabawy). • ¦ƙĞǞĞŦƭóĐŕó ŃŦơƖŃƙƵŕĉĐǔĐľ ƖƙŲŕĞŘƭųǎɋ ǎėƙŲǡŲŦǔĐľ Ŧó ĐóţǔŤ ƢǎŃĞĐŃĞɐ #charakterystyka #dane techniczne

#widok 3D

PROLUDIC.COM

11


5TQNY^PF THMWTS^ āWTIT\NXPF (ǞŃĞĐŘŲ ŕĞơƭ ǎ ĐĞŦƭƙƵŤ ǎơǞǔơƭŘŃĐľ ėǞŃóţóŧ ¦ƙŲśƵėŃĐɐ hśƵĐǞŲǎĞ ǞŦóĐǞĞŦŃĞ Ťó ĐŲėǞŃĞŦŦó ƖƙóĐó ȇƙŤǔ Ŧó ƙǞĞĐǞ ǞóƖĞǎŦŃĞŦŃó ėǞŃĞĐŃŲŤ ƖƙǞǔơǞţŲƢĐŃ ǎ ėŲďƙǞĞ ǞóĐľŲǎóŦǔŤ ƢƙŲėŲǎŃơŘƵɐ HƵŦėóŤĞŦƭĞŤ ȇƙŤŲǎĞŕ ƖŲśŃƭǔŘŃ ŲĐľƙŲŦǔ ƢƙŲėŲǎŃơŘó ơĉ ǎŃijĐ ŘŲŦŘƙĞƭŦĞ ėǞŃóţóŦŃóɋ ŘƭųƙĞ ơƖƙǞǔŕóŕĉ ƭƙǎóţĞŕ ŲĐľƙŲŦŃĞ ǞóơŲďųǎ ŦóƭƵƙóśŦǔĐľ Ń ƖƙǞǔĐǞǔŦŃóŕĉ ơŃij ėŲ ǞóƖĞǎŦŃĞŦŃó ǎǔǡơǞĞŕ ŕóŘŲƢĐŃ ǡǔĐŃó ƖƙǞǔơǞţǔŤ ƖŲŘŲśĞŦŃŲŤɐ

9W\FíJ RFYJWNFí^ ¦ƙŲśƵėŃĐ ǎǔďŃĞƙó Ń ǎǔŘŲƙǞǔơƭƵŕĞ ŤóƭĞƙŃóţǔ ǎ Ȑȏȏʼ ŦóėóŕĉĐĞ ơŃij ėŲ ŲėǞǔơŘƵɔ

Þǔďųƙ ŤóƭĞƙŃóţųǎ ŕĞơƭ ǞķŲėŦǔ Ǟ ĐĞśĞŤɋ ŕóŘŃŤ ŕĞơƭ ŲėǞǔơŘ Ŧó ŘŲŧĐƵ ĐǔŘśƵ ǡǔĐŃó ƖƙŲėƵŘƭųǎɐ ¦ƙŲśƵėŃĐ ŲĶĞƙƵŕĞ ėƵǡǔ ƖŲƭĞŦĐŕóţ ŲėǞǔơŘƵ ŲƖĞƙóƭŲƙŲŤɋ ŘƭųƙǞǔ ǞóƙǞĉėǞóŕĉ ŤóƭĞƙŃóţóŤŃ ǞóśĞǡŦŃĞ Ųė ŃĐľ ǎţóơŦǔĐľ ơǔơƭĞŤųǎ ƖƙǞĞƭǎóƙǞóŦŃóɐ

Metal

±ƭóśɋ ơƭóś ŦŃĞƙėǞĞǎŦó Ń óśƵŤŃŦŃƵŤ ơĉ ŲėǞǔơŘŃǎóśŦĞ w 100% (huty stali i odlewnie).

HPL

¾ĞŦ ŘŲŤƖŲǞǔƭ ŤŲǡŦó ǎ ȍȌȌʸ ǎǔŘŲƙǞǔơƭóđ ǎ energetyce.

Tworzywa sztuczne

Drewno

!ǞijƢĐŃ Ǟ ƭǎŲƙǞǔǎ ơǞƭƵĐǞŦǔĐľ ơĉ ŲǞŦóĐǞóŦĞ ơƭóŦėóƙėŲǎǔŤŃ ŤŃijėǞǔŦóƙŲėŲǎǔŤŃ ơŘƙųƭóŤŃ ķǎóƙóŦƭƵŕĉĐǔŤŃ ŃĐľ ŃėĞŦƭǔȇŘóĐŕij Ń ŤŲǡśŃǎŲƢđ ƢśĞėǞĞŦŃóɋ ĐŲ ƵţóƭǎŃó ŃĐľ ĐóţŘŲǎŃƭǔ ƙĞĐǔŘśŃŦķ ɢơĉ ŲŦĞ ƖŲŦŲǎŦŃĞ ǎǔŘŲƙǞǔơƭǔǎóŦĞ ǎ ďƙóŦǡǔ produkcji tworzyw sztucznych).

±ŘśĞŕŘó Ń ėƙĞǎŦŲ ŘśĞŕŲŦĞ ǎóƙơƭǎŲǎŲ ơĉ ǎ ȍȌȌʸ ŲėǞǔơŘŃǎóśŦĞ ɢƖţǔƭǔ Ǟ óķśŲŤĞƙóƭųǎ Ń ŤóƭĞƙŃóţųǎ ǎóƙơƭǎŲǎǔĐľɣɐ

12

PROLUDIC.COM


?FW_ÉI_FSNJ SFX_^RN _FXTGFRN •

îóóŦķóǡŲǎóŦŃĞ Ŧó ƙǞĞĐǞ ƙĞėƵŘĐŕŃ śŲƭŦǔĐľ ơƵďơƭóŦĐŕŃ ŲƙķóŦŃĐǞŦǔĐľ ƖŲƖƙǞĞǞ ǞóơƭĉƖŃĞŦŃĞ Ķóƙď Ŧó ďóǞŃĞ ƙŲǞƖƵơǞĐǞóśŦŃŘųǎ ĶóƙďóŤŃ Ŧó ďóǞŃĞ ǎŲėǔɐ

ɐ ƖƭǔŤóśŃǞóĐŕó ŲƖóŘŲǎóŧ ǎ ĐĞśƵ ŲďŦŃǡĞŦŃó ŘŲơǞƭųǎ transportu i zwalczania emisji CO2.

©óĐŕŲŦóśŃǞóĐŕó ǞƵǡǔĐŃó ĞŦĞƙķŃŃɐ

Zoptymalizowane LTXUTIFWT\FSNJ TIUFIFRN ƖŲƖƙǞĞǞ ėǞŃóţóŦŃó ƖŲėĞŕŤŲǎóŦĞ ǞóƙųǎŦŲ ǎ ǞóŘţóėǞŃĞ produkcji, jak i podczas prac na placach zabaw. ÅėǞŃóţ ƖƙǞĞƭǎóƙǞóŦǔĐľ ŲėƖóėųǎ ƖƙǞĞŘƙóĐǞó ȘȔʼɔ

PROLUDIC.COM

?FFSLFĖT\FSNJ HFíJO ƳWR^ \ UTIJOāHNJ TUFWYJ SF _W·\ST\FĖTS^R WT_\TOZ ÞƖƙŲǎóėǞĞŦŃĞ ŘŲŦŘƙĞƭŦǔĐľ ėǞŃóţóŧ ǎƢƙųė ƖƙóĐŲǎŦŃŘųǎɊ ơŲƙƭŲǎóŦŃĞ ŲėƖóėųǎɋ ǞóƙǞĉėǞóŦŃĞ ƖóƖŃĞƙĞŤɋ ŲƖƭǔŤóśŃǞóĐŕó ŲƢǎŃĞƭśĞŦŃó ǎ ďŃƵƙóĐľɋ ǎƖƙŲǎóėǞĞŦŃĞ ǎŃėĞŲŘŲŦĶĞƙĞŦĐŕŃɋ ƵėŲơƭijƖŦŃĞŦŃĞ ŘƵďŘųǎ ǎŃĞśŲŘƙŲƭŦĞķŲ ƵǡǔƭŘƵ Ńƭėɐ

13


/FP _FLTXUTIFWT\FË YJWJS _ UT\TI_JSNJR \ JYFUFHM$

(j !î1I ɕ

DEFINIOWANIE ¦© f1h¾Å

GDZIEɕ

• tǔƢśĞŦŃĞ ŘŲŤƖśĞŘơŲǎĞ Ų ǞóķŲơƖŲėóƙŲǎóŦŃƵ terenu • ŘƙĞƢśĞŦŃĞ ĐĞśųǎ • Ustalenie przeznaczenia: zabawa, sport, ǎŃĞśŲƖŲŘŲśĞŦŃŲǎŲƢđ

1 14

2

ZINTEGROWANIE î1 ²© ( ÞU±hU1t

• Wybór lokalizacji • ÅǎǞķśijėŦŃĞŦŃĞ ėŲơƭijƖŦŲƢĐŃ ėśó ǎơǞǔơƭŘŃĐľɊ ƖóƙŘŃŦķɋ ƢƙŲėŘŃ ƭƙóŦơƖŲƙƭƵɋ ėŲơƭijƖ ėśó ŦŃĞƖĞţŦŲơƖƙóǎŦǔĐľ • ŘƙĞƢśĞŦŃĞ ŲƭŲĐǞĞŦŃóɊ ǎŃĞŕơŘŃĞɋ ŤŃĞŕơŘŃĞ • ÞǔŘŲŦóŦŃĞ óŦóśŃǞǔ śƵėŦŲƢĐŃɊ ǎŃĞŘɋ ĐǞijơƭŲƢđ odwiedzin miejsca • Wkomponowanie w krajobraz

PROLUDIC.COM


ďǔ ƭĞƙĞŦ ƙĞŘƙĞóĐǔŕŦǔ ŲŘóǞóţ ơŃij ơƵŘĐĞơĞŤɏ ŕĞķŲ ƖƙŲŕĞŘƭ ŤƵơŃ ďǔđ ƖƙǞĞėơŃijǎǞŃijĐŃĞŤ ĐóţŲƢĐŃŲǎǔŤɔ ¾ǎŲƙǞĉĐ ƖƙŲŕĞŘƭ ƖśóĐƵ Ǟóďóǎ ĐǞǔ ƭĞƙĞŦƵ ơƖŲƙƭŲǎĞķŲɋ ŦóśĞǡǔ ǎǞŃĉđ ƖŲė Ƶǎóķij ŕĞķŲ ŲƭŲĐǞĞŦŃĞɋ ŲĐǞĞŘŃǎóŦŃó ķƙƵƖǔ ėŲĐĞśŲǎĞŕɋ ĞơƭĞƭǔŘij Ń ƭŲɋ ŕóŘ ŦŲǎǔ ƖƙŲŕĞŘƭ ǎƖŃơǞĞ ơŃij ǎ ƭĞƙĞŦɐ vŃĞ ŦóśĞǡǔ ƙųǎŦŃĞǡ ǞóƖŲŤŃŦóđ Ų ŦŲƙŤóĐľ Ń ďĞǞƖŃĞĐǞĞŧơƭǎŃĞɐ

f hɕ

¦Uj ¾ Þ vU1 ¦© !

• ÞơƖųţƖƙóĐó ǞĞ ơƖĞĐŕóśŃơƭóŤŃ • ©ĞóśŃǞóĐŕó ǞķŲėŦŃĞ Ǟ ėŲďƙĉ ƖƙóŘƭǔŘĉ ŃŦǡǔŦŃĞƙǔŕŦĉ

DLA KOGOɕ

4

ÅÞîIjF(vU1vU1 !î1hUÞ x

• ŘƙĞƢśĞŦŃĞ ėŲĐĞśŲǎǔĐľ ķƙƵƖ ǎŃĞŘŲǎǔĐľ • ÅǎǞķśijėŦŃĞŦŃĞ ƵǞƵƖĞţŦŃóŕĉĐǔĐľ ĞśĞŤĞŦƭųǎ ǞóķŲơƖŲėóƙŲǎóŦŃóɊ ƖƵŦŘƭǔ ƖŲďŲƙƵ ǎŲėǔɋ ţóǎŘŃɋ ŘŲơǞĞ Ŧó ƢŤŃĞĐŃɋ Ńƭėɐ • tóŘơǔŤóśŦĞ ǞǎŃijŘơǞĞŦŃĞ óƭƙóŘĐǔŕŦŲƢĐŃ ŤŃĞŕơĐó

3 PROLUDIC.COM

5

f hɕ

î !P Þ vU1 ! sh ÞU¾1I 1î¦U1!î1x±¾Þ

• ¦ŲơǞóŦŲǎóŦŃĞ ŲďŲǎŃĉǞƵŕĉĐǔĐľ ŦŲƙŤɊ 1v ȍȍȓȒɋ EN 1177, EN 16630 • Ochrona terenu: spokojne przemieszczanie ơŃijɋ ŲķƙŲėǞĞŦŃóɋ ďƙóŘ ƭƙƵŕĉĐǔĐľ ƙŲƢśŃŦ • ÞƖƙŲǎóėǞĞŦŃĞ ėŲŘƵŤĞŦƭóĐŕŃ ėŲƭǔĐǞĉĐĞŕ konserwacji i utrzymania terenu

15


16

PROLUDIC.COM


MULTIPLAY EQUIPMENT Multiplay equipment are designed to move children without them even realising! For young children: the variety of play elements and how they’re incorporated into the structures are designed to challenge their motor skills. At the same time, they encourage their curiosity and sense of discovery. For older children: there’s an opportunity to put themselves to the test - to slide, climb, turn and cross – to go a little faster and take a few risks. Multiplay equipment is all about getting children to be active. But it also has an important role in nurturing fun, joyful interactions between children by creating a place for a group of children to play together.

PROLUDIC.COM

17


DIABOLO

MULTIPLAY EQUIPMENT

INSPIRATIONS

Diabolo is an essential component for any play area. With platforms ranging in height from 60cm to 177cm, and with many diverse play elements, the Diabolo range is suitable for children from 6 months to 12 years old. The modular nature of this range allows for multiple combinations. These can be adapted to ó ơƖĞĐŃȇĐ óķĞ ƙóŦķĞɋ Ųƙ ƵơĞė ƭŲ ĞŦĐŲƵƙóķĞ ŃŦƭĞƙóĐƭŃŲŦ ďĞƭǎĞĞŦ оќėƙĞŦ ǎŃƭľ ėŃȄĞƙĞŦƭ ĐóƖóďŃśŃƭŃĞơ ėƵĞ ƭŲ óķĞ ėŃȄĞƙĞŦĐĞơ Ųƙ óďŃśŃƭǔɐ The classic ‘must-have’ play features are included on each structural element. Varied and complex on more elaborate combinations, these features ŲȄĞƙ оќėƙĞŦ ŤŲƙĞ ŲƖƖŲƙƭƵŦŃƭŃĞơ ƭŲ ėŃơĐŲǍĞƙɋ ďĞ challenged and have fun. Diabolo is available in two colour palettes: “Zingy” (yellow, orange and green) and “Pastel and Wood” (lagoon blue, apple green and oak).

¦j äɷ ±1( MODULARITY Uv!jűU v COMPACT BRIGHT

18

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

19


DIABOLO BABY MULTIPLAY EQUIPMENT

A range designed for the very young

The Diabolo Baby range is dedicated to early childhood. The structures are designed to encourage early learning, guiding young children through a sequence of activities which ơƭŃŤƵśóƭĞ ƭľĞŃƙ ŤŲƭŲƙ óŦė ȇŦĞɮŤŲƭŲƙ ơŘŃśśơɋ óŦė support role-play and interaction with others. All activities take place at ground level or at a maximum height of 60cm. All play elements are varied, relevant, adaptable and modular.

vÅ©±1©ä YOUNG CHILDREN MOTOR DEVELOPMENT

LEARNING EARLY LEARNING

Diabolo Baby, a range meeting the developmental and well-being needs of children from 6 months to 2 years: Helping young children discover new motor skills On all fours, children move forward ŃŦ ó ĐŲŦȇŦĞė ơƖóĐĞ

Moving forward on a slope, holding narrow shapes that are raised and spaced apart

Moving in an area surrounded by empty space

Going underneath

Understanding obstacles

20

PROLUDIC.COM


Developing their sensorimotor and psychomotor skills 1ŦĐŲƵƙóķŃŦķ ȇŦĞ ŤŲƭŲƙ ơŘŃśśơ through the movement of ơľóƖĞơ óśŲŦķ ó ėĞȇŦĞė Ɩóƭľ

1ǓƖśŲƙŃŦķ ľŲǎ ėŃȄĞƙĞŦƭ ŲďŕĞĐƭơ śŲŲŘɊ ĐŲśŲƵƙơɋ ƭƙóŦơƖóƙĞŦĐǔɋ ėŃơƭŲƙƭĞė ƙĞȈĞĐƭŃŲŦơɋ light/dark contrasts

Developing awareness of shapes (square, round, triangle)

Resolving play tasks using the manipulation of simple shapes that use thought, memory, learning and reasoning 1ǓƖĞƙŃĞŦĐŃŦķ ėŃȄĞƙĞŦƭ ƭĞǓƭƵƙĞơ (raised diamond shapes, grass ĞȄĞĐƭɋ ƙŲƵķľ ơƵƙĶóĐĞơɣ

Supporting their social development

Learning to play and interact with others

Developing their imagination through role play

Encouraging children to help each other

G! liding, crawling, shar N s , I g n i W b O m i l R C ing, inventing... G PROLUDIC.COM

21


DIABOLO BABY MULTIPLAY EQUIPMENT

J38701 ®

NEW

0,5 +

J38701A

5

1m

J38701B

2,1

5,5

0,6

fȒȗȖȏȐ ɷ!Ɋ

16m²

0,66

2,5

3,6

J38701A

NEW

J38709 ®

0,5 +

ʫȏɏȕȏʉŤ

12

J38709A J38709B

6,9

27m² 4,8

fȒȗȖȏȘ ɷ!Ɋ

1,6 J38709A

3,7

NEW

fȒȗȖȏȖɷ! ®

0,5 +

1m

20

1,8

J38707A-C J38707B-C

5,5

30,5m²

fȒȗȖȏȖ Ɋ

7,6

2,1 0,6

fȒȗȖȏȖ ɷ!

22

2,55

4,4

PROLUDIC.COM


NEW

J38702 ®

0,5 +

12

1m

J38702A J38702B

5,5

21m²

fȒȗȖȏȑ ɷ!Ɋ

5,1

2,1

J38702A

0,6 2,5

NEW

fȒȗȖȏȔɷ! ®

0,5 +

ȐʉŤ

2,1

J38705A-C 19

J38705B-C

5,9

6,5

31m²

fȒȗȖȏȔ Ɋ

2,1

fȒȗȖȏȔ ɷ!

0 0,60 3,5

NEW

fȒȗȖȏȒɷ! ®

0,5 +

1m

13

2,9

J38703A-C J38703B-C

7,4

28,5m²

fȒȗȖȏȒ Ɋ

5

2,1 0,6

fȒȗȖȏȒ ɷ!

4,4

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

2

Painted metal posts

*Pricing identical for both standard colour selections

23


DIABOLO BABY MULTIPLAY EQUIPMENT

J38704®

NEW

2+

ȐʉŤ

20

J38704A J38704B

fȒȗȖȏȓ ɷ!Ɋ J38704A

7,2

2 0, 0,6 4,2

NEW fȒȗȖȏȗɷ! ®

2+

39m²

4,2

1,17 m

28

7,2

J38708A-C J38708B-C

fȒȗȖȏȗ Ɋ

7,8 fȒȗȖȏȗ ɷ!

10,3

2,9 1,17

00,66 6,9

Compact composite panels

24

Stainless steel

4,8

47,5m²

Painted metal posts

*Pricing identical for both standard colour selections

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

25


DIABOLO

MULTIPLAY EQUIPMENT

fȒȗȔȏɷ!

J3850A-C 2 - 10

ȐɏȏȏʉŤ

12

J3850B-C 5,6

5,3

23 m²

fȒȗȔȏ Ɋ

fȒȗȔȏ ɷ!

fȒȗȑȘɷ!

3+

ȑɏȏȏʉŤ

13

J3829A-C J3829B-C

fȒȗȑȘ Ɋ

fȒȗȑȘ ɷ!

fȒȗȖȑɷ!

2 - 10

ȐɏȏȏʉŤ

13

J3872A-C J3872B-C

6,77

5,3

27,5 m²

fȒȗȖȑ Ɋ 2

fȒȗȖȑ ɷ!

26

0,6 2,3

3,7

PROLUDIC.COM


fȒȗȒȓɷ!

3+

ȑɏȏȏʉŤ

J3834A-C

19

J3834B-C

fȒȗȒȓ Ɋ

fȒȗȒȓ ɷ!

fȒȗȕȖɷ!

3+

ȐɏȓȏʉŤ

J3867A-C

12

J3867B-C

fȒȗȕȖ Ɋ

fȒȗȕȖ ɷ!

J3866

3+

ȐɏȗȏʉŤ

15

J3866A J3866B

fȒȗȕȕ ɷ!Ɋ

J3866A

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Painted metal posts

*Pricing identical for both standard colour selections

27


DIABOLO

MULTIPLAY EQUIPMENT

fȒȗȒȔɷ!

2+

ȐɏȐȖʉŤ

15

J3835A-C J3835B-C

fȒȗȒȔ Ɋ

fȒȗȒȔ ɷ!

J3833A

J3833

3+

ȑɏȏȏʉŤ

22

J3833B

fȒȗȒȒ ɷ!Ɋ

J3833A

J3837

2+

ȐɏȓȏʉŤ

15

J3837A J3837B

fȒȗȒȖ ɷ!Ɋ

J3837A

28

PROLUDIC.COM


J38128

2+

ȐɏȐȖʉŤ

J38128A

18

J38128B

5,8

7,8

32 m²

fȒȗȐȑȗ ɷ!Ɋ

J38128A

J38124

2+

ȐɏȐȖʉŤ

20

J38124A J38124B

fȒȗȐȑȓ ɷ!Ɋ

J38124A

J38125

2+

ȐɏȏȏʉŤ

12

J38125A J38125B

6,5

5,8 27 m²

fȒȗȐȑȔ ɷ!Ɋ

J38125A

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Painted metal posts

*Pricing identical for both standard colour selections

29


DIABOLO

MULTIPLAY EQUIPMENT

J38126A

J38126

2+

ȐɏȏȏʉŤ

15

J38126B

8,4

5,4

fȒȗȐȑȕ ɷ!Ɋ

34,8 m²

J38126A

J3870

3+

ȐɏȗȏʉŤ

20

J3870A J3870B 5,9

8,9

36 m²

fȒȗȖȏ ɷ!Ɋ

J3870A

J3832A-C

fȒȗȒȑɷ!

3+

ȑɏȏȏʉŤ

26

J3832B-C

fȒȗȒȑ Ɋ

fȒȗȒȑ ɷ!

30

PROLUDIC.COM


J38116A

J38116

3+

17

ȑɏȓȏʉŤ

J38116B

7,8

8,6

44,5m²

fȒȗȐȐȕ ɷ!Ɋ

J38116A

J38123A

J38123

2+

ȐɏȏȏʉŤ

12

J38123B

fȒȗȐȑȒ ɷ!Ɋ fȒȗȐȑȒ !Ɋ

J38123A

J38102A-C

fȒȗȐȏȑɷ!

3+

ȑɏȕȏʉŤ

20

J38102B-C

fȒȗȐȏȑ Ɋ

fȒȗȐȏȑ ɷ!

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Painted metal posts

*Pricing identical for both standard colour selections

31


DIABOLO

MULTIPLAY EQUIPMENT

J3851A-C

fȒȗȔȐɷ!

2+

ȐɏȗȏʉŤ

30

J3851B-C

8,28

8,3

fȒȗȔȐ Ɋ

41,5 m²

fȒȗȔȐ ɷ!

J3845

2+

ȐɏȗȏʉŤ

30

J3845A J3845B

5,91

9,68

fȒȗȓȔ ɷ!Ɋ

40,5 m²

J3845A

J38127A

J38127

2+

ȐɏȐȖʉŤ

18

J38127B

fȒȗȐȑȖ ɷ!Ɋ

J38127A

32

PROLUDIC.COM


fȒȗȐȐȘɷ!

2+

ȐɏȏȏʉŤ

J38119A-C

14

J38119B-C

8,77

5,96

fȒȗȐȐȘ Ɋ

40m²

fȒȗȐȐȘ ɷ!

J38107A

J38107

3+

ȑɏȕȏʉŤ

25

J38107B

fȒȗȐȏȖ ɷ!Ɋ

J38107A

fȒȗȐȏȗɷ!

J38108A-C 3+

ȑɏȕȏʉŤ

28

J38108B-C

fȒȗȐȏȗ Ɋ

fȒȗȐȏȗ ɷ!

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Painted metal posts

*Pricing identical for both standard colour selections

33


DIABOLO

MULTIPLAY EQUIPMENT

J3862A-C

fȒȗȕȑɷ!

2+

ȐɏȗȏʉŤ

35

J3862B-C

8,28

9,68

fȒȗȕȑ Ɋ 50m²

fȒȗȕȑ ɷ!

J38118

2+

ȐɏȗȏʉŤ

25

J38118A J38118B

13

fȒȗȐȐȗ ɷ!Ɋ

62,5 m²

8

J38118A

J38109

3+

ȑɏȕȏʉŤ

32

J38109A J38109B

12,5

10,1

77 m²

fȒȗȐȏȘ ɷ!Ɋ

J38109A

34

PROLUDIC.COM


J38200A

J38200

2+

ȐɏȏȏʉŤ

33

J38200B

9,33

8,82

fȒȗȑȏȏ ɷ!Ɋ

55m²

J38200A

J38121

4+

ȑɏȔȏʉŤ

36

J38121A J38121B

fȒȗȐȑȐ ɷ!Ɋ

J38121A

J38122

2+

ȐɏȒȖʉŤ

25

J38122A J38122B

10,2

12

J38122A 83m²

fȒȗȐȑȑ ɷ!Ɋ

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Painted metal posts

*Pricing identical for both standard colour selections

35


DIABOLO

MULTIPLAY EQUIPMENT

36

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

37


VIVAREA

MULTIPLAY EQUIPMENT

INSPIRATIONS

The Vivarea range provides a variety of interesting and stimulating play activities for children aged 2 to 8 years, in a style that captures the sunny European climate. The structures take their inspiration from Mediterranean villages nestled into the mountains, with varied levels, spaces, shapes and heights. Semicircular terraces, narrow, straight walkways, clever variations in platform levels, closed or open playhouses; the equipment can be used by large numbers of children and it provides them with lots of activities to enhance learning and motor skills. The equipment range comes in a variety of combinations, with key opportunities for play and development, providing suitable options for small or larger play areas alike.

±Åvvä MODULAR PALM TREE HILLTOP VILLAGE ¦j ä P ű1

38

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

39


VIVAREA

MULTIPLAY EQUIPMENT

40

J3301A

J3301

2-8

ȐɏȐȖʉŤ

10

J3338

2+

ȐɏȖȏʉŤ

27

J3302

2-8

ȐɏȐȖʉŤ

17

J3301B

J3338A J3338B

J3302A J3302B

PROLUDIC.COM


J3358

2+

J3359

2+

ȐɏȖȏʉŤ

30

J33111

2+

ȐɏȐȖʉŤ

30

Plywood

PROLUDIC.COM

ȐɏȖȏʉŤ

30

J3358A J3358B

Stainless steel

J3359A J3359B

J33111A J33111B

Timber posts

41


KIDZY

MULTIPLAY EQUIPMENT

INSPIRATIONS

The Kidzy range features simple structures designed for children from two years upwards. It has a colourful visual identity, taking its inspiration from the zen design of Japanese pagodas and gardens. It is characterised by the use of one-piece ĞƘƵŃƖŤĞŦƭ ɢƙŲŲĶɋ ơśŃėĞ óŦė ȈŲŲƙɣ ǎľŃĐľ Ńơ ŤóėĞ ŲĶ rotomoulded polyethylene, a material well-known for its ability to withstand climate stresses. Slides, tunnels, climbing walls and climbing nets can ďĞ óƭƭóĐľĞė ƭŲ ƖśóƭĶŲƙŤơ óƭ ƭľƙĞĞ ėŃȄĞƙĞŦƭ ľĞŃķľƭơɋ with the lowest just 90cm from the ground, for ơŤóśśĞƙ оќėƙĞŦɐ ÞŃėĞ ȈŲŲƙơ ŲƖƭŃŤŃơĞ ƭľĞ ĐóƖóĐŃƭǔ of this equipment.

MODULAR î1v (1±UIv ±Ut¦j1 LARGE CAPACITY VOLUME

42

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

43


KIDZY

MULTIPLAY EQUIPMENT

J1023

3+

ȐɏȖȏʉŤ

10

J1023A

J5505

2+

ȐɏȔȏʉŤ

14

J5505A

7 36 m²

7,6

J5506

3+

ȑɏȐȏʉŤ

16

J5506A

8 8,5

51 m²

8,33

J5508

44

3+

ȑɏȒȏʉŤ

18

J5508A

PROLUDIC.COM


J5509

2+

ȐɏȔȏʉŤ

19

J5509A

8,8

49 m² 8,8

J5510

2+

ȑɏȑȏʉŤ

23

J5510A 7,7

8,4

50 m²

J5513

2+

ȑɏȒȏʉŤ

23

J5513A

7,7

73,5m² 12,77

3,9 2,3 ,

1,5 9

3,9

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Anti - slip rubber and steel platforms

Painted metal posts/tubes

Rotary moulded polyethylene

45


BIIBOX

MULTIPLAY EQUIPMENT

INSPIRATIONS

Designed like a town, the play area provides a meeting point for children aged 2 to 12 years who want to test and develop their motor skills. This provides opportunities for children who are eager ƭŲ ȇŦė ĞǓĐŃƭĞŤĞŦƭɋ óėǍĞŦƭƵƙĞ óŦė ŲƭľĞƙ оќėƙĞŦ ƭŲ talk to. ¾ľĞ ơƭǔśĞ ŲĶ ƭľĞ ŃŃďŲǓ ƙóŦķĞ Ńơ ĐŲŦƭĞŤƖŲƙóƙǔɋ ǎŃƭľ ó śŲŲŘ ƭľóƭ ĐŲŤďŃŦĞơ ȈŲǎŃŦķ ĐƵƙǍĞơ ǎŃƭľ ƖƙĞėŲminantly metal materials, highlighted by brightly coloured panels. Its modular design allows a solution to be found ĶŲƙ óśś ƙĞƘƵŃƙĞŤĞŦƭơ óŦė ĞŦóďśĞơ Ńƭ ƭŲ ȇƭ ĞȄŲƙƭśĞơơśǔ into the surrounding environment.

METAL CONTEMPORARY ¦j äɷ ±1( MOVING BRIGHT

46

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

47


BIIBOX

MULTIPLAY EQUIPMENT

J45206

4+

ȑɏȘȏʉŤ

15

J45206A J45206B

J45202

2-8

ȐɏȐȖʉŤ

27

J45202A J45202B

48

PROLUDIC.COM


J45416

2+

ȒɏȏȏʉŤ

35

J45417

3+

ȑɏȘȏʉŤ

45

J45416A J45416B

J45417A J45417B

21,1

16,15

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

175,5 m²

Painted metal posts

49


IXO

MULTIPLAY EQUIPMENT

INSPIRATIONS

¾ľĞ UǓŲ ƙóŦķĞ ơƖĞóŘơ ƭľĞ śóŦķƵóķĞ ŲĶ ƖƙĞɮƭĞĞŦơɐ vŲ śŲŦķĞƙ ơóƭŃơȇĞė ǎŃƭľ ƖśóǔŃŦķ ƭľĞ ơóŤĞ ķóŤĞơ as younger children, pre-teen boys and girls want to be challenged - to test their strength, to prove themselves in the eyes of others, to make their own rules. UŦơƖŃƙĞė ďǔ ŤŲėĞƙŦ óƙĐľŃƭĞĐƭƵƙĞɋ ƭľĞ UǓŲ ƙóŦķĞ Ńơ contemporary in style, with clean lines and transparent structures. The range is available in two styles – choose from metal or wooden posts - to create a more urban or ŤŲƙĞ ŦóƭƵƙóś ĞȄĞĐƭɐ

!P jj1vI1± ¾© v±¦ ©1v!ä t (1©v fÅvU ©± ICONIC

50

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

51


IXO

MULTIPLAY EQUIPMENT

fȑȔȓȐɷt

6+

ȐɏȘȔʉŤ

14

J2541A-M J2541A

fȑȔȒȔɷt

6+

ȑɏȓȏʉŤ

14

J2535A-M J2535A

52

PROLUDIC.COM


fȑȔȖȕɷt

6+

ȐɏȘȔʉŤ

18

fȑȔȗȓɷt

6+

ȑɏȘȏʉŤ

14

Stainless steel

PROLUDIC.COM

Painted metal posts

J2576A-M J2576A

J2584A-M J2584A

Timber posts

53


IXO

MULTIPLAY EQUIPMENT

fȑȔȒȒɷt

6+

ȒɏȏȏʉŤ

20

J2533A-M J2533A

fȑȔȑȒɷt

6+

ȑɏȓȏʉŤ

15

J2523A-M J2523A

11

8

54

64,5 m²

PROLUDIC.COM


fȑȔȒȖɷt

6+

ȑɏȓȏʉŤ

17

fȑȔȗȕɷt

6+

ȑɏȘȏʉŤ

18

Stainless steel

PROLUDIC.COM

J2537A-M J2537A

J2586A-M J2586A

Painted metal posts

Timber posts

55


IXO

MULTIPLAY EQUIPMENT

fȑȔȖȖɷt

6+

ȑɏȑȏʉŤ

16

J2577A-M J2577A

fȑȔȗȒɷt

6+

ȑɏȑȏʉŤ

18

J2583A-M J2583A

56

PROLUDIC.COM


fȑȔȗȏɷt

6+

fȑȔȖȗɷt

6+

Stainless steel

PROLUDIC.COM

ȑɏȖȏʉŤ

19

J2580A-M J2580A

ȑɏȖȏʉŤ

20

J2578A-M J2578A

Painted metal posts

Timber posts

57


IXO

MULTIPLAY EQUIPMENT

fȑȔȒȑɷt

6+

ȒɏȏȏʉŤ

22

J2532A-M J2532A

J57010

3+

ȑɏȖȑʉŤ

25

J57010A

15,2

12,1

100 m²

58

PROLUDIC.COM


fȑȔȗȖɷt

6+

ȑɏȗȖʉŤ

28

fȑȔȖȘɷt

6+

ȐɏȘȔʉŤ

24

Stainless steel

PROLUDIC.COM

Painted metal posts

J2587A-M J2587A

J2579A-M J2579A

Green painted metal posts

Timber posts

59


KANOPÉ

MULTIPLAY EQUIPMENT

INSPIRATIONS

The Kanopé range, with its structures resembling wild grasses or tree trunks bent by the wind, invites children to venture into nature. Children from two years of age can navigate a pathway that’s horizontal or vertical, steep or moving. They can climb in all directions, clambering up and down numerous uniquely-shaped rope structures. They can pretend to be acrobats or tightrope walkers. Or they can slide down a rope, a traditional slide or take the plunge using the Speed Slide. All play features fit with Kanopé’s signature design – inspired by nature, with a contemporary, streamlined look. The range is available in two styles: Evergreen and Oak Effect.

60

IMPRESSIVE MODERN NATURAL MODULAR CURVE

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

61


KANOPÉ

MULTIPLAY EQUIPMENT

J5603

3+

ȑɏȖȏʉŤ

10

J5603A J5603A-C

J5603A

fȔȕȏȒ ɷ!˄

J5602

2+

ȐɏȐȖʉŤ

10

J5602A J5602A-C

7,4

28 m² 4,9

J5602A fȔȕȏȑ ɷ!˄

62

PROLUDIC.COM


fȔȕȐȓɷ!˄

3+

ȑɏȒȑʉŤ

23

J5614A J5614A-C

J5614A

fȔȕȐȓ ɷ!˄

J5610

3+

ȑɏȔȏʉŤ

23

J5610A J5610A-C

J5610A

fȔȕȐȏ ɷ!˄

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Painted metal posts

Painted metal posts (Timber look colour)

63


KANOPÉ

MULTIPLAY EQUIPMENT

J5608

3+

ȑɏȗȏʉŤ

23

J5608A J5608A-C

fȔȕȏȗ ɷ!˄

J5608A

fȔȕȏȕɷ!˄

3+

ȐɏȒȖʉŤ

23

J5606A J5606A-C

J5606A

fȔȕȏȕ ɷ!˄ 7,81

11

566 m²

64

PROLUDIC.COM


fȔȕȏȘɷ!˄

3+

J5609A

20

ȑɏȖȏʉŤ

J5609A-C

J5609

fȔȕȏȘ ɷ!˄

3,2 1,777

2,7

1,3 1,6

0,9 10,7

6,8 J5609A

fȔȕȏȔɷ!˄

J5605A 2+

ȐɏȐȖʉŤ

20

fȔȕȏȔ ɷ!˄

J5604

2+

J5605A-C

J5605A

ȐɏȒȖʉŤ

15

J5604A J5604A-C

J5604A fȔȕȏȓ ɷ!˄

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Painted metal posts

Painted metal posts (Timber look colour)

65


KANOPÉ

MULTIPLAY EQUIPMENT

J5612

3+

ȐɏȘȏʉŤ

J5612A

36

J5612A-C

J5612A

fȔȕȐȑ ɷ!˄

113,4

13,1

87 m²

J57009

3+

ȑɏȒȑʉŤ

40

J57009A J57009A-C

J57009A fȔȖȏȏȘ ɷ!˄ 15,8

9,4

85,5 m²

66

PROLUDIC.COM


fȔȕȐȒɷ!˄

3+

ȑɏȗȏʉŤ

J5613A

40

J5613A-C

fȔȕȐȒ ɷ!˄

J5613A

J5611

3+

ȑɏȖȏʉŤ

J5611A

35

J5611A-C

J5611A fȔȕȐȐ ɷ!˄

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Painted metal posts

Painted metal posts (Timber look colour)

67


KANOPÉ - THE TALL TOWERS MULTIPLAY EQUIPMENT

These majestic, ethereal tall towers, as high as 8 metres, will make an impact in any environment. Children can climb a rope staircase to reach asymmetric play houses perched high at the top of the towers - giving each child a commanding view and a special space above the action. A large ‘Kayak’ spiral slide guarantees a thrilling ride all the way back down.

68

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

69


KANOPÉ - THE TALL TOWERS MULTIPLAY EQUIPMENT

J56100

70

5+

ȎɋȑȒʅŤ

25

J56100A

PROLUDIC.COM


J56104

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

5+

Stainless steel

ȎɋȔȓʅŤ

44

J56104A

Painted metal posts

71


KANOPÉ - THE TALL TOWERS MULTIPLAY EQUIPMENT

J56105

5+

ȎɋȍȌʅŤ

55

J56105A

6,8

1,1 17

72

2

4,17

2,97 12,6

PROLUDIC.COM


J56102

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

3+

Stainless steel

ȎɋȔȌʅŤ

67

J56102A

Painted metal posts

Timber posts

73


KANOPÉ - THE TALL TOWERS MULTIPLAY EQUIPMENT

J56101

74

5+

ȎɋȍȒʅŤ

55

J56101A

PROLUDIC.COM


J56103

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

5+

Stainless steel

ȎɋȏȓʅŤ

54

J56103A

Painted metal posts

75


KANOPÉ

MULTIPLAY EQUIPMENT

76

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

77


ORIGIN'

MULTIPLAY EQUIPMENT

INSPIRATIONS

The Origin' range of play equipment recreates the ǍĞƙǔ ĞơơĞŦĐĞ ŲĶ ǎľóƭ ŦóƭƵƙĞ ľóơ ƭŲ ŲȄĞƙɊ ó ĶŲƙĞơƭ walk, crossing a stream over stepping-stones or an uprooted tree trunk, a playhouse made of fallen branches, an adventure trail that includes climbing, sliding and discovering. Here, children play in a setting inspired by nature. Their senses are awakened and stimulated by the look and feel of the Robinia wood play structures.

TRAILS ROBINIA NATURAL ENVIRONMENT WOOD

78

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

79


ORIGIN'

MULTIPLAY EQUIPMENT

J4940

1-8

ȌɋȒȌʅŤ

6

J4940A

J4931

3+

ȍɋȍȓʅŤ

6

J4931A

fȐȕȏȌɳÝ

2+

ȍɋȌȌʅŤ

8

J4930A-V J4930A

J4930A

fȐȕȏȌ ɳÝ 80

PROLUDIC.COM


J4938

3+

ȎɋȔȌʅŤ

17

fȐȕȏȎɳÝ

3+

ȍɋȓȌʅŤ

13

J4938A

J4932A-V J4932A

fȐȕȏȎ ɳÝ

J4932A

fȐȕȏȏɳÝ

2+

ȍɋȌȌʅŤ

J4933A-V

12

J4933A

J4933A

fȐȕȏȏ ɳÝ

Robinia

PROLUDIC.COM

Larch

Green painted larch

81


ORIGIN'

MULTIPLAY EQUIPMENT

fȐȕȏȓɳÝ

3+

ȍɋȓȌʅŤ

17

J4937A-V J4937A

J4937A

fȐȕȏȓ ɳÝ 10,95

12,05

69,5m²

J4934

82

3+

ȎɋȏȌʅŤ

32

J4934A

PROLUDIC.COM


fȐȕȐȓɳÝ

3+

ȍɋȓȌʅŤ

34

J4947A-V J4947A

J4947A

fȐȕȐȓ ɳÝ

J4939

2+

ȎɋȏȌʅŤ

30

J4939A J4939A-V

fȐȕȏȕ ɳÝ

J4939A

Robinia

PROLUDIC.COM

Larch

Green painted larch

83


ORIGIN'

MULTIPLAY EQUIPMENT

NEW

fȓȘȐȏȏ˄

1+

8

ʫʉȏɏȕȏʉŤ

fȓȘȐȏȏ

4,5

1,88 4,6

1,6

NEW

fȓȘȐȏȓ˄

2+

19m²

1,1

ȕ

ȐɏȏȏʉŤ

fȓȘȐȏȓ

5,1

1 3,8

0,8

84

2,1

17,5m²

PROLUDIC.COM


NEW

fȓȘȐȏȐ˄

1+

ʫʉȏɏȕȏʉŤ

8

fȓȘȐȏȐ

4,3 25m²

6,2

2,9 1 1,3

3,2

fȓȘȐȏȑ˄

NEW

2+

ȏɏȖȔʉŤ

ȕ

fȓȘȐȏȑ 5,2

4,2 ,

20m²

0,5 1,1

NEW

fȓȘȐȏȒ˄

1,2 2+

ȐɏȏȏʉŤ

ȕ

2,2

fȓȘȐȏȒ 5,77

5,4 ,

26.5m²

1

2,4

Robinia

PROLUDIC.COM

Larch

2,5

Green painted larch

85


ORIGIN'

MULTIPLAY EQUIPMENT

86

fȓȘȏȒ

Ȓ ʤ

ȏɏȕȏʉŤ

Ȓ

fȓȘȏȒ

fȓȘȏȔ

4+

ȑɏȐȏʉŤ

Ȓ

fȓȘȏȔ

fȓȘȏȕ

Ȓ ʤ

ȏɏȕȏʉŤ

4

fȓȘȏȕ

fȓȘȐȏ

ȕ ʤ

ȐɏȘȏʉŤ

Ȓ

fȓȘȐȏ

PROLUDIC.COM


fȓȘȏȖ

Ȓ ʤ

ȏɏȕȏʉŤ

ȕ

J4912

Ȑȏ ʤ

ȐɏȖȏʉŤ

Ȓ

fȓȘȏȓ

Ȓ ʤ

ȏɏȕȏʉŤ

Ȓ

fȓȘȏȓ

fȓȘȏȗ

Ȓ ʤ

ȏɏȕȏʉŤ

ȕ

fȓȘȏȗ

Robinia

PROLUDIC.COM

fȓȘȏȖ

J4912A

Stainless steel

87


ORIGIN'

MULTIPLAY EQUIPMENT

fȓȘȐȒ

J4914˄

NEW

Ȓ ʤ

ȐɏȖȏʉŤ

4

fȓȘȐȒ

Ȓ ʤ

ʫʉȏɏȕȏʉŤ

1

J4914A

4,44

1,6 , 5,1

1,99

88

1,33

fȓȘȏȐ

Ȓ ʤ

ʫʉȏɏȕȏʉŤ

4

fȓȘȏȐ

fȓȘȏȘ

ȕ ʤ

ȑɏȑȏʉŤ

4

fȓȘȏȘ

17m²

PROLUDIC.COM


fȓȘȏȑ

Ȓ ʤ

ʫʉȏɏȕȏʉŤ

Ȕ

fȓȘȏȑ

fȓȘȏȏ

Ȓ ʤ

ʫʉȏɏȕȏʉŤ

Ȕ

fȓȘȏȏ

J4911

ȕ ʤ

ȐɏȏȏʉŤ

Ȓ

J4911A

Robinia

PROLUDIC.COM

Stainless steel

89


ORIGIN'

MULTIPLAY EQUIPMENT

J4946

90

6+

ȐɏȖȏʉŤ

17

J4946A

PROLUDIC.COM


J4945

3+

ȏɏȕȏʉŤ

26

J4945A

Robinia

PROLUDIC.COM

91


ORIGIN'

MULTIPLAY EQUIPMENT

J4920

3+

ȐɏȐȖʉŤ

2

J490

2+

ȐɏȓȏʉŤ

2

J498

2+

ȐɏȔȏʉŤ

2

J4920A

J490A

J498A

3 0,5

1,8

92

2,6

3,7

PROLUDIC.COM


J491

2+

ȐɏȔȔʉŤ

J491A

5

3

2,6

3,7

1,8

J499

2+

ȐɏȔȏʉŤ

4

J499A

3

0,6 4

3,1

Robinia

PROLUDIC.COM

93


ORIGIN' - BESPOKE PROJECTS MULTIPLAY EQUIPMENT

94

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

95


96

PROLUDIC.COM


THEMED EQUIPMENT

Ƶƙ ƭľĞŤĞė Ɩśóǔ ĞƘƵŃƖŤĞŦƭ ȇƙĞơɮƵƖ ƭľĞ ŃŤóķŃɮ ŦóƭŃŲŦɐ !ľŃśėƙĞŦ ĐóŦ ėƙĞóŤ ŲĶ ďĞŃŦķ óėǍĞŦƭƵƙĞƙơ ŲŦ ďŲóƭơɋ ƭƙóŃŦơɋ ƙŲĐŘĞƭơ óŦė ȇƙĞ ĞŦķŃŦĞơɐ ¾ľĞǔ ĐóŦ ŃŤóķŃŦĞ śŃŲŦơ óŦė ėŃŦŲơóƵƙơɐ ¾ľĞǔ ĐóŦ ĐƙĞóƭĞ ƭľĞŃƙ ŲǎŦ ƵŦŃǍĞƙơĞ óƙŲƵŦė ŲƵƙ ƖśóǔơƖóĐĞ ƭľĞŤĞơɊ ėǍĞŦƭƵƙĞɋ tĞƭƙŲƖŲśŃơɋ !Ńƭǔɋ ƘƵóƭŃĐó óŦė tĞėŃĞǍóśɐ ¾ľĞǔ ĐóŦ ĞǓƖƙĞơơ ƭľĞŤơĞśǍĞơ ĶƙĞĞśǔɋ ơƭŃŤƵśóƭĞė ďǔ ƭľĞ ŤóŦǔ ėĞƭóŃśơ óŦė ƵŦŃƘƵĞ ĞśĞŤĞŦƭơ ŲŦ ĞǍĞƙǔ piece of equipment.

PROLUDIC.COM

97


ADVENTURE

THEMED EQUIPMENT

Ƶƙ ėǍĞŦƭƵƙĞɮƭľĞŤĞė ĞƘƵŃƖŤĞŦƭ ƭƙóŦơƖŲƙƭơ оќėƙĞŦ ŃŦƭŲ ƭľĞ śĞóĶǔ ƵŦėĞƙķƙŲǎƭľ ŲĶ ƭľĞ ŕƵŦķśĞɐ ÞľĞƭľĞƙ МэďŃŦķ óďŲóƙė ó ŕĞĞƖ Ųƙ ĐóƙĞĶƵśśǔ ĐƙŲơơŃŦķ ƭľĞ ơƵơƖĞŦơŃŲŦ ďƙŃėķĞɋ ǔŲƵŦķ ĞǓƖśŲƙĞƙơ ĐóŦ ķŲ ŃŦ ơĞóƙĐľ ŲĶ ó ơĞĐƙĞƭ ƭĞŤƖśĞ óŦė ĐŲŤĞ ĶóĐĞɮƭŲɮĶóĐĞ ǎŃƭľ ǎŃśė óŦŃŤóśơ óśŲŦķ ƭľĞ ǎóǔɐ 1óĐľ ơƭƙƵĐƭƵƙĞ Ńơ ĞƘƵŃƖƖĞė ǎŃƭľ ó ƙóŦķĞ ŲĶ Ɩśóǔ ĞśĞŤĞŦƭơ ƭľóƭ ĐľóśśĞŦķĞ óŦė ơƭŃŤƵśóƭĞ ƭľĞ ơĞŦơĞơɐ ¾ľĞ ƵơĞ ŲĶ óŦ ŲƙóŦķĞɋ ďƙŲǎŦ óŦė ķƙĞĞŦ ĐŲśŲƵƙ ƖóśĞƭƭĞɋ ĞŤƖľóơŃơĞơ ƭľĞ ƭƙŲƖŃĐóś ĶŲƙĞơƭ ƭľĞŤĞɐ

98

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

99


ADVENTURE

THEMED EQUIPMENT

100

J4051A

J4051

2+

ȐɏȏȏʉŤ

10

J4051B

J4061

2+

ȐɏȗȏʉŤ

16

J4061A

J4021

2+

J4061B

ȐɏȏȏʉŤ

14

J4021A J4021B

PROLUDIC.COM


J2633A-M

fȑȕȒȒɷt

3+

ȐɏȒȏʉŤ

11

fȑȕȒȕɷt

2+

ȐɏȐȖʉŤ

12

J4081

2+

ȐɏȗȏʉŤ

25

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

J2633B-M

J2636A-M J2636B-M

J4081A J4081B

Galvanised steel

Painted metal posts

101


ADVENTURE

THEMED EQUIPMENT

J38502

2 - 10

ȐɏȏȏʉŤ

12

J38502A J38502B 5,8

5,3 23m²

J38501A

J38501

2+

ȐɏȐȖʉŤ

15

J38504

2+

ȐɏȗȏʉŤ

18

J38501B

J38504A J38504B 6,22

7,78

34 m²

102

PROLUDIC.COM


J38503

2+

ȐɏȗȏʉŤ

30

J38503A J38503B

8,4

8,3

42,5 m²

J2613

2-6

ȏɏȘȏʉŤ

4

J2614

2-6

ȏɏȒȔʉŤ

4

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

J2613A

J2614A J2614B

Galvanised steel

Painted metal posts

103


ADVENTURE

THEMED EQUIPMENT

J38551

3+

ȑɏȕȏʉŤ

15

J38550

3+

ȑɏȏȏʉŤ

15

J38552

3+

ȑɏȕȏʉŤ

22

104

J38551A J38551B

J38550A J38550B

J38552A J38552B

PROLUDIC.COM


J2771

4+

ȑɏȕȏʉŤ

23

J2771A

J2770

4+

ȑɏȕȏʉŤ

23

J2770A

Compact composite panels

Painted metal posts

Plywood

Timber posts

PROLUDIC.COM

Stainless steel

105


ADVENTURE

THEMED EQUIPMENT

J2687

106

3+

ȑɏȕȏʉŤ

32

J2687A

PROLUDIC.COM


J2688®

NEW 3+

48

ȑɏȒȖʉŤ

J2688A

13

79 m² 16,3

6,9 3,56 2,36

1,76

1,76

0,96

1,16

9,8

12,6

Tubular slide Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Painted metal posts

Rotary moulded polyethylene

107


ADVENTURE

THEMED EQUIPMENT

108

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

109


METROPOLIS THEMED EQUIPMENT

¾ľĞ tĞƭƙŲƖŲśŃơ ƙóŦķĞ ǎĞśĐŲŤĞơ оќėƙĞŦ ƭŲ ó ǎŲƙśė ƭľóƭ ėƙóǎơ Ńƭơ ŃŦơƖŃƙóƭŃŲŦ ĶƙŲŤ ƭľĞ ďŲŲŘơ ŲĶ ơĐŃĞŦĐĞ ȇĐƭŃŲŦ ǎƙŃƭĞƙơ ơƵĐľ óơ fƵśĞơ ÝĞƙŦĞ óŦė PɐIɐ ÞĞśśơɐ ¾ľĞ Ɩśóǔ ơƭƙƵĐƭƵƙĞơ óƙĞ ǎĞŃƙė óŦė ǎŲŦėĞƙĶƵś ŤóĐľŃŦĞơɋ ĞóĐľ ĐŲŤƖśĞƭĞ ǎŃƭľ ƵŦŃƘƵĞ ėĞơŃķŦ ėĞƭóŃśơ óŦė ŃŤóķŃŦóƭŃǍĞ Ɩśóǔ ĶĞóƭƵƙĞơɐ ¾ľĞ ĐŲŤďŃŦóƭŃŲŦ ŲĶ ơƭóŃŦśĞơơ ơƭĞĞś ƖŲơƭơ óŦė ĐŲƖƖĞƙ ĐŲśŲƵƙĞė Ɩśóǔ ƖóŦĞśơ ƙĞŃŦĶŲƙĐĞ ƭľĞ ĶƵƭƵƙŃơƭŃĐ śŲŲŘ ŲĶ ƭľĞ ĞƘƵŃƖŤĞŦƭɐ

110

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

111


METROPOLIS THEMED EQUIPMENT

112

J4052

2+

ȐɏȏȏʉŤ

10

J4062

2+

ȐɏȗȏʉŤ

16

J4022

2+

J4052A J4052B

J4062A J4062B

ȐɏȏȏʉŤ

14

J4022A J4022B

PROLUDIC.COM


J4092

2+

J38301

2+

ȐɏȗȏʉŤ

25

J4092A J4092B

ȐɏȐȖʉŤ

15

J38301A J38301B

4,4 29 m² 7,8

J38304

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

J38304A 2+

Stainless steel

ȐɏȗȏʉŤ

18

J38304B

Galvanised steel

Painted metal posts

113


METROPOLIS THEMED EQUIPMENT

J38303

2+

ȐɏȗȏʉŤ

30

J38303A J38303B

8,4

8 8,3

42,5 m²

J38352

3+

ȑɏȕȏʉŤ

22

J38352A J38352B

114

PROLUDIC.COM


J3601A

J3601

1-8

ȏɏȑȏʉŤ

6

J3602

2-6

ȐɏȏȏʉŤ

10

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

J3601B

J3602A J3602B

Painted metal posts

115


METROPOLIS THEMED EQUIPMENT

J47450

116

3+

ȐɏȖȏʉŤ

20

J47450A J47450B

PROLUDIC.COM


fȓȖȐȏȐɷ¦

Compact composite panels

3+

ȑɏȒȖʉŤ

25

J47101A J47101A-P

Tubular slide Stainless steel

Painted metal posts

Rotary moulded polyethylene Stainless steel

PROLUDIC.COM

117


METROPOLIS THEMED EQUIPMENT

118

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

119


CITY

THEMED EQUIPMENT

The City theme takes children on a journey to an imaginary urban environment where they take on ƭľĞ ƙŲśĞ ŲĶ ó ȇƙĞŤóŦɋ óŤďƵśóŦĐĞ ėƙŃǍĞƙɋ ƖŲơƭŤóŦɋ ƭƙóŃŦ ėƙŃǍĞƙɋ Ųƙ ĞǍĞŦ ó ƖóơơĞŦķĞƙ ŲŦ óŦ ŲƖĞŦɮƭŲƖ bus. ¾ľĞ ƖƙŲėƵĐƭơ óƙĞ ƖóĐŘĞė ĶƵśś ŲĶ Ɩśóǔ ĶĞóƭƵƙĞơ ƭľóƭ óƙĞ ŃėĞóś ơŲƵƙĐĞơ ŲĶ ŃŦơƖŃƙóƭŃŲŦ ĶŲƙ ƙŲśĞɮƖśóǔ ķóŤĞơɋ óơ ǎĞśś óơ ĶŲƙ ƭľĞ ėĞǍĞśŲƖŤĞŦƭ ŲĶ ȇŦĞ ŤŲƭŲƙ ơŘŃśśơɐ

120

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

121


CITY

THEMED EQUIPMENT

J4050

2+

J4050A

10

ȐɏȏȏʉŤ

J4050B

2,59

2,49

0,97 0,4

0,54 3,26

J4060

2+

ȐɏȗȏʉŤ

1,24

J4060A

16

J4060B

2,6 0,6 2,9

0,97

J4020

122

2+

ȐɏȏȏʉŤ

14

0,3

3,9

1,8

J4020A J4020B

PROLUDIC.COM


J38604

2+

J38604A

18

ȐɏȗȏʉŤ

J38604B

3 1,17

1,65

0,6 1,4

4,3

J38603

2+

ȐɏȗȏʉŤ

3

J38603A

30

J38603B

3 1,65

1,17

0,6 , 4,8

1,4

5,2 8,4

8,3

42,5 m²

J4080

2+

ȐɏȗȏʉŤ

J4080A

16

J4080B

2,7 0,6 0,97

3,8

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

6

Stainless steel

1,17

1,8

0,3

Galvanised steel

Painted metal posts

123


CITY

THEMED EQUIPMENT

2-6

ȏɏȓȕʉŤ

6

J2612B

J2603

2-6

ȏɏȕȏʉŤ

4

J2603A

J2611

124

J2612A

J2612

J2603B

NEW

2-6

ȏɏȔȏʉŤ

3

J2611A J2611B

PROLUDIC.COM


J2619

2-6

ȏɏȕȏʉŤ

6

J2617

2-6

ȏɏȗȕʉŤ

6

J2619A J2619B

J2617A J2617B

J2618

2-6

ȏɏȒȒʉŤ

6

J2618A J2618B

J2616A

J2616

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

2-6

Plywood

ȏɏȗȕʉŤ

18

Stainless steel

J2616B

Galvanised steel

125


CITY

THEMED EQUIPMENT

J2692

2-6

J2693

2-6

J2694

2-6

ʫȏɏȕȏʉŤ

6

J2695

2-6

ʫȏɏȕȏʉŤ

6

126

ʫȏɏȕȏʉŤ

4

J2692A J2692B

ʫȏɏȕȏʉŤ

6

J2693A J2693B

J2694A J2694B

J2695A J2695B

PROLUDIC.COM


J2691

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

2-6

ʫȏɏȕȏʉŤ

22

J2691A J2691B

Stainless steel

127


CITY

THEMED EQUIPMENT

J3512 ®

NEW

2+

ʫȏɏȕȏʉŤ

J3512A

3

ȕ Ť

60,5m² Ø 9,2

0,22

6 0,5

J2685

128

2-8

ȐɏȐȖʉŤ

20

J2685A J2685B

PROLUDIC.COM


J2684

2+

ȐɏȒȖʉŤ

20

J2684A

J4039

3-6

ȐɏȏȏʉŤ

15

J4039A

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Painted metal posts

129


CITY

THEMED EQUIPMENT

J2689 ®

NEW

3

10

1.95

J2689A J2689B

6,8

3,6 1,95 4,6

8

45 m² 11,8

130

PROLUDIC.COM


J2690

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

2+

Stainless steel

ȑɏȏȏʉŤ

60

J2690A

Rotary moulded polyethylene

Painted Aluminum

Painted metal posts

131


CITY

THEMED EQUIPMENT

132

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

133


CITY

THEMED EQUIPMENT

134

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

135


AQUATICA

THEMED EQUIPMENT

To set sail across the stormy seas and shipwreck ŲŦ ó ėĞơĞƙƭ ŃơśóŦėɐ ¾Ų ėƙŲƖ óŦĐľŲƙ óŦė ķŲ ȇơľŃŦķ with friends. Children can create any number of adventures around our water-themed playgrounds. Each structure in the Aquatica range is equipped with numerous play elements designed to develop ŤŲƭŲƙ óŦė ȇŦĞ ŤŲƭŲƙ ơŘŃśśơɋ óŦė ơƭŃŤƵśóƭĞ ƭľĞ imagination.

136

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

137


AQUATICA

THEMED EQUIPMENT

J2604

2-6

ȏɏȕȏʉŤ

6

J2604A J2604B

fȑȕȓȕɷt

2+

ȐɏȐȖʉŤ

12

J2646A-M J2646B-M

J1956

138

3+

ȐɏȒȖʉŤ

17

J1956A

PROLUDIC.COM


J1958

3+

ȐɏȒȖʉŤ

17

J1958A

J1959

3+

ȐɏȒȖʉŤ

30

J1959A

3 1,37 5,9

6,8

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Timber posts

Painted metal posts

139


AQUATICA

THEMED EQUIPMENT

fȑȖȔȔɷt

4+

ȐɏȒȖʉŤ

30

J2755A-M

fȑȖȔȐɷt

4+

ȐɏȒȖʉŤ

15

J2751A-M

140

PROLUDIC.COM


fȑȖȔȏɷt

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

4+

Stainless steel

ȑɏȑȏʉŤ

40

Timber posts

J2750A-M

Painted metal posts

141


AQUATICA

THEMED EQUIPMENT

J47251®

NEW

3+

18

ȑɏȒȖʉŤ

J47251A

3,1 6,9 2,97 0,97

142

9,2

3,2

2,37 5,4

9,4

53m² 5,9

PROLUDIC.COM


J1961

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

3+

Stainless steel

ȐɏȖȏʉŤ

75

J1961A

Painted metal posts

Rotary moulded polyethylene

143


AQUATICA

THEMED EQUIPMENT

144

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

145


MEDIEVAL

THEMED EQUIPMENT

The Medieval theme transports children to a world of knights and chivalry. ±ǔŤďŲśơ ĶƙŲŤ ƭľŃơ ƖĞƙŃŲė ơƵĐľ óơ ƭƵƙƙĞƭơɋ ơľŃĞśėơ óŦė bridges adorn the play equipment. When combined with children’s imagination the equipment becomes the starting point for a host of fun adventures. The numerous play panels add to the theme and test children’s problem solving skills.

146

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

147


MEDIEVAL

THEMED EQUIPMENT

J38402

J38402A 2 - 10

ȐɏȏȏʉŤ

12

J38402B

5,8

5,3 23m²

J38404

2+

ȐɏȗȏʉŤ

18

J38403

2+

ȐɏȗȏʉŤ

30

J38404A J38404B

J38403A J38403B

8,4

8,3

42,5 m²

148

PROLUDIC.COM


fȑȕȔȕɷt

2+

ȐɏȐȖʉŤ

12

J38452

3+

ȑɏȕȏʉŤ

22

J2605

2-6

ȏɏȕȏʉŤ

6

Compact composite panels

Plywood

J2656A-M J2656B-M

J38452A J38452B

J2605A J2605B

Stainless steel

Painted metal posts

Timber posts PROLUDIC.COM

149


MEDIEVAL

THEMED EQUIPMENT

fȓȖȏȐɷ¦

Compact composite panels

3+

ȑɏȒȖʉŤ

25

J4701A J4701A-P

Stainless steel

Painted metal posts

Tubular slide Rotary moulded polyethylene Stainless steel

150

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

151


152

PROLUDIC.COM


MOVING EQUIPMENT

Popular with younger and older children alike, moving play equipment provides a key focus of óĐƭŃǍŃƭǔɋ ŲȄĞƙŃŦķ ó ǎŃėĞ ǍóƙŃĞƭǔ ŲĶ ơĞŦơóƭŃŲŦơɊ swinging and balancing, rocking and gliding, moving through space, fast and slow. Children will love the dynamic experience of our cableways, spring motion and rotating equipment.

PROLUDIC.COM

153


SPRINGERS

MOVING EQUIPMENT

Springers are an essential element of play spaces for young children. They enhance a toddler’s sense of balance and help them coordinate their movements, while giving older children great fun as they swing wildly. Springers are equipped with suitably-sized footrests and handles, so they’re ergonomically designed for maximum user comfort and safety. Their playful and colourful shapes are based on familiar themes, designed to stimulate a child’s imagination.

154

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

155


SPRINGERS

MOVING EQUIPMENT

AT THE FARM

156

J855

2+

ȏɏȕȏʉŤ

1

J864

2-8

ȏɏȕȏʉŤ

1

J866

1-5

ȏɏȕȏʉŤ

1

J844 44

2+

ȏɏȕȏʉŤ

2

J802

2+

J855A J855B

J864A J864B

J866A J866B

J844A J844B

ȏɏȕȏʉŤ

1

J802A J802B

PROLUDIC.COM


IN NATURE J860

2-8

ȏɏȕȏʉŤ

1

J861

2-8

ȏɏȕȏʉŤ

1

2-8

ȏɏȕȏʉŤ

1

J869 ®

NEW

J860A J860B

J861A J861B

J869A J869B

3,2

0,9 2,4

0,5 0,4

0,62

J832

2+

ȏɏȕȏʉŤ

1

J833

2-8

ȏɏȕȏʉŤ

1

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

7m²

J832A J832B

J833A J833B

Stainless steel

157


SPRINGERS

MOVING EQUIPMENT

IN THE HEN HOUSE

158

J837

2-8

J838

2+

ȏɏȕȏʉŤ

2

J846

2+

ȏɏȕȏʉŤ

3

J826

2+

ȏɏȕȏʉŤ

1

J837A J837B

J838A J838B

J846A J846B

ȏɏȕȏʉŤ

4

J826A J826B

PROLUDIC.COM


J858

2+

ȏɏȕȏʉŤ

2

J985

2+

ȏɏȖȔʉŤ

4

J984

2+

J858A

FUN ANIMALS

J858B

J985A J985B

ȏɏȕȏʉŤ

8

J984A J984B

5,15

4,21

20m²

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Galvanised steel

159


SPRINGERS

MOVING EQUIPMENT

SEA WORLD

160

J854

2+

J856

2-8

ȏɏȕȏʉŤ

1

J821

2+

ȏɏȕȏʉŤ

1

J820

2+

ȏɏȕȏʉŤ

1

J854A J854B

J856A J856B

J821A J821B

ȏɏȕȏʉŤ

1

J820A J820B

PROLUDIC.COM


J822

2 - 10

ȏɏȕȏʉŤ

2

J981

2+

ȏɏȕȏʉŤ

6

J859

2+

ȏɏȕȏʉŤ

6

J822A J822B

J981A J981B

J859A J859B

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

161


SPRINGERS

MOVING EQUIPMENT

ANIMALS OF THE WORLD

162

J818

2+

ȏɏȕȏʉŤ

1

J843

2+

ȏɏȕȏʉŤ

1

J857

2+

ȏɏȕȏʉŤ

1

J819

2+

ȏɏȕȏʉŤ

1

J867

2-8

J818A J818B

J843A J843B

J857A J857B

J819A J819B

ȏɏȕȏʉŤ

1

J867A J867B

PROLUDIC.COM


THE GREAT CLASSICS J852A

J852

2+

J827

2+

ȏɏȖȏʉŤ

2

J839

2+

ȏɏȕȏʉŤ

4

J853

2+

ȏɏȖȔʉŤ

4

J830

2+

ȏɏȖȏʉŤ

6

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

ȏɏȖȏʉŤ

2

J852B

Stainless steel

J827A J827B

J839A J839B

J853A J853B

J830A J830B

Galvanised steel

163


SPRINGERS

MOVING EQUIPMENT

VEHICLES J828

J835

J834

J3961

164

2+

ȏɏȕȏʉŤ

1

J828A J828B

NEW

NEW

2+

ȏɏȕȏʉŤ

1

1-5

ȏɏȕȏʉŤ

1

J835A J835B

J834A J834B

NEW

0,5 - 5

ȏɏȕȏʉŤ

1

J3961A J3961B

PROLUDIC.COM


J848

2-8

J836

2-8

J865

1-8

ȏɏȕȏʉŤ

1

J842

2+

ȏɏȕȏʉŤ

2

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

ȏɏȕȏʉŤ

ȏɏȕȏʉŤ

1

1

J848A J848B

J836A J836B

J865A J865B

J842A J842B

Stainless steel

165


SPRINGERS

MOVING EQUIPMENT

J951®

2+

ȏɏȕȏʉŤ

10

J951A J951B

5,90 27,50 m²

5

166

PROLUDIC.COM


J986

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

4+

Stainless steel

ȐɏȏȏʉŤ

2

J986A

Galvanised steel

Painted metal posts

167


SPRINGERS

MOVING EQUIPMENT

168

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

169


ROTATING EQUIPMENT MOVING EQUIPMENT

Children of all ages love rotating equipment. Younger children gradually learn to enjoy the exhilaration of speed on roundabouts. As children get older and more self-assured, they can test their balance and push their limits on more challenging structures that combine rotation and swinging.

170

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

171


ROTATING EQUIPMENT MOVING EQUIPMENT

J2411 ®

1+

ʫȏɏȕȏʉŤ

1

J3510 ®

6+

ȏɏȖȏʉŤ

3

6+

ȏɏȖȏʉŤ

3

J3511 ®

NEW

J2411A

J3510B

J3511B

5,3

3,8 18,5m²

1,1 Ø 1,8 2,3

2,3 172

PROLUDIC.COM


J2403

2+

ȐɏȏȏʉŤ

5

J2403A J2403B

Ø5,3

23 m²

J2404

2+

ȐɏȏȏʉŤ

4

J2404A J2404B

Ø5,3

23 m²

J2401

Compact composite panels

3+

Stainless steel

ȐɏȏȏʉŤ

6

J2401A J2401B

Galvanised steel

Rotary moulded polyethylene

Polyethylene PROLUDIC.COM

173


ROTATING EQUIPMENT MOVING EQUIPMENT

J2400

3+

ȐɏȏȏʉŤ

8

J2407

3+

ȐɏȏȏʉŤ

8

174

J2400A J2400B

J2407A J2407B

PROLUDIC.COM


J2406

3+

ȐɏȏȏʉŤ

8

J2409

2+

ȐɏȏȏʉŤ

6

Compact composite panels

Stainless steel

J2406A J2406B

J2409A

Galvanised steel

Polyethylene

Painted metal posts PROLUDIC.COM

175


ROTATING EQUIPMENT MOVING EQUIPMENT

176

J2591

6+

ȐɏȖȏʉŤ

8

J3603

2+

ȏɏȔȏʉŤ

2

J3501

8+

ȏɏȔȔʉŤ

4

J2591A

J3603A J3603B

J3501A J3501B

PROLUDIC.COM


J2410

6+

ȐɏȒȏʉŤ

2

3 - 15

ȐɏȏȏʉŤ

4

fȒȔȏȓɷv

12 +

ȏɏȘȏʉŤ

2

J3505

12 +

ȑɏȒȔʉŤ

2

©ȑȓɷU¾äɷȖȑȓ

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

J2410A

©ȑȓɲU¾äɲȖȑȓ

J3504A-N

J3505A

Galvanised steel

Painted metal posts

177


CABLEWAYS MOVING EQUIPMENT

!óďśĞǎóǔơ ŲȄĞƙ óŦ ĞơơĞŦƭŃóśɋ ĶƵŦ óơƖĞĐƭ ƭŲ óĐƭŃǍĞ leisure areas for pre-teens and teenagers. Not only will they enjoy the thrill of gliding through space, cableways are a great way to teach children of all ages to cooperate, take turns and share. Young people can both challenge themselves and compete with others. They can develop their own technique and build strength and agility while they play.

178

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

179


CABLEWAYS MOVING EQUIPMENT

fȑȔȗȐɷt

6+

ȐɏȔȏʉŤ

1

J515

4+

ȐɏȏȏʉŤ

1

fȑȔȗȑɷt

7+

ȏɏȘȖʉŤ

1

180 80

J2581A-M J2581A

J515A

J2582A-M J2582A

PROLUDIC.COM


J510

4+

ȐɏȏȏʉŤ

1

J510A

1

J511A

ON A NATURAL SLOPE

J511

6+

ȐɏȓȏʉŤ

ON A LEVEL GROUND

Timber posts

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Galvanised steel

Painted metal posts

181


CABLEWAYS MOVING EQUIPMENT

J513

6+

ȐɏȓȏʉŤ

2

J513A

1

J512A

ON A LEVEL GROUND

J512

4+

ȐɏȏȏʉŤ

ON A NATURAL SLOPE

182

PROLUDIC.COM


J514

4+

ȐɏȓȏʉŤ

J514A

1

4,3

0,8 27,79

3,22

ON A LEVEL GROUND

J516

4+

ȐɏȏȏʉŤ

J516A

2

ON A NATURAL SLOPE

Timber posts

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Galvanised steel

183


184

PROLUDIC.COM


JEUX TRADITIONAL MULTIFONCTIONS PLAY EQUIPMENT

No playground would be complete without certain classic play items like play houses, swings and slides. Some are great places for children to play alone or with others. Other play ĞśĞŤĞŦƭơ ŲȄĞƙ ľĞŃķľƭĞŦĞė ơĞŦơóƭŃŲŦơ ƭľóƭ ķŲ with sliding and swinging. Whether used as standalone items or to compliment multiplay structures, they’re fundamental to any play area design.

PROLUDIC.COM

185


PLAYHOUSES

TRADITIONAL PLAY EQUIPMENT

The playhouses provide wonderful places for young children to play or chat. Their shapes, style and cleverly designed accessories take young children into an imaginary world where they can play shops, teachers or chefs…

186

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

187


PLAYHOUSES

TRADITIONAL PLAY EQUIPMENT

J256

1+

ʫȏɏȕȏʉŤ

6

J256A J256B 4,1

5,1

19m²

J254

2+

ȐɏȔȏʉŤ

14

J254A J254B

188

PROLUDIC.COM


J288A

J288

1+

ȏɏȒȔʉŤ

8

J287

1+

ȏɏȒȔʉŤ

8

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Galvanised steel

J288B

J287A J287B

Painted metal posts

189


PLAYHOUSES

TRADITIONAL PLAY EQUIPMENT

J220A

J220®

1+

ʫȏɏȕȏʉŤ

5

J220B

J222®

1+

ʫȏɏȕȏʉŤ

10

J222A J222B

J232 ®

190

1+

ʫȏɏȕȏʉŤ

11

J232A J232B

PROLUDIC.COM


J234®

1+

ʫȏɏȕȏʉŤ

18

J225 ®

1+

ʫȏɏȕȏʉŤ

35

J234A J234B

J225A J225B

1,6

0,3

5,9

2,6

Wʉ !ŲŦŦĞĐƭóďśĞ ƖśóǔľŲƵơĞơ ǎŃƭľ ƭľĞ (ŃóďŲśŲ óďǔ ƙóŦķĞ Ɩɔȑȏ ƭŲ ȑȔɔ

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Painted metal posts

191


SWINGS

TRADITIONAL PLAY EQUIPMENT

¾ľĞƙĞɼơ ŦŲƭľŃŦķ śŃŘĞ ƭľĞ ƭľƙŃśś ŲĶ ȈǔŃŦķ ƭľƙŲƵķľ ƭľĞ óŃƙ ŲŦ ó ơǎŃŦķɍ 1ŦŕŲǔĞė ďǔ оќėƙĞŦ ĶŲƙ ķĞŦĞƙóƭŃŲŦơɋ ơǎŃŦķơ óƙĞ ó ƭƙóėŃƭŃŲŦóś Ɩśóǔ ŃƭĞŤ óŦė ó ŘĞǔ ĞśĞŤĞŦƭ ŃŦ óŦǔ ƖśóǔķƙŲƵŦėɐ ¾ľĞ ơŃŤƖśĞ ĞŦŕŲǔŤĞŦƭ ŲĶ ơǎŃŦķŃŦķ ƙĞŤóŃŦơ ƭľĞ ơóŤĞ ɮ ďƵƭ ƭľĞƙĞ óƙĞ ơŲŤĞ ƭľŃŦķơ ƭľóƭ ľóǍĞ ĐľóŦķĞėɍ ±ǎŃŦķ ĞƘƵŃƖŤĞŦƭ ŦŲǎ ŃŦĐśƵėĞơɊ ơǎŃŦķŃŦķ ǎľŃśĞ śǔŃŦķ ŃŦ ó ƖŲėɋ ó ľĞǓóķŲŦ ĶƙóŤĞ ǎŃƭľ ơǎŃŦķơ ĶŲƙ ơŃǓɋ óŦė ó ơóĶĞ ǎƙóƖóƙŲƵŦė ĐƙóėśĞ ơǎŃŦķ ĶŲƙ ƭŲėėśĞƙơɐ

192

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

193


SWINGS

TRADITIONAL PLAY EQUIPMENT

Swing chains.

Fixed rotation system. HŃƭƭĞė ǎŃƭľ ďĞóƙŃŦķơɐ

PVC sliding rings ƖƙĞǍĞŦƭ ǎĞóƙ ŲŦ ƭľĞ ŤĞƭóś Ɩóƙƭơɐ ɢƖŲė ơǎŃŦķɣ

The

A n t i - w ra p ro u n d ro t a t i o n s ys t e m . tóėĞ ŲĶ ƖŲśǔóŤŃėĞ Ɩóƙƭơ óŦė ơƭóŃŦśĞơơ ơƭĞĞś ĶŃǓŃŦķơɐ

The swing seat Ńơ ŤóėĞ ŲĶ ó ơƭóŃŦśĞơơ ơƭĞĞś ĶƙóŤĞ ǎŃƭľ ó ƙƵďďĞƙ ơĞóƭ Ɩóė ŃŦĐŲƙƖŲƙóƭŃŦķ ó ơƭóŃŦśĞơơ ơƭĞĞś ĐóďśĞɐ ¾ľĞ ơǎŃŦķ ĐľóŃŦơ óƙĞ ŤóėĞ ŲĶ ơƭóŃŦśĞơơ ơƭĞĞśɐ

IóśǍóŦŃơĞė ơƭĞĞś ŲǍĞƙŤŲƵśėĞė ǎŃƭľ ƙƵďďĞƙɐ ɢƖŲė ơǎŃŦķɣ

stainless steel rotation system ĞŦóďśĞơ ƭŲ ơǎŃŦķ ŃŦ ďŲƭľ ėŃƙĞĐƭŃŲŦơɐ ơóĶĞƭǔ ĐľóŃŦ ơƭƙĞŦķƭľĞŦơ ƭľĞ ƖŲė ơƵƖƖŲƙƭɐ ɢƖŲė ơǎŃŦķɣ

194

PROLUDIC.COM


J3960

1-3

J450

2+

ȏɏȘȏʉŤ

ȐɏȑȏʉŤ

J3960A

1

J3960B

2

J450A

2,2 2 1,83

J470

1-3

ȐɏȑȏʉŤ

2

J440

2+

ȐɏȔȔʉŤ

5

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

0,42

3,3 ,

J470A J470B

J440A

Galvanised steel

Timber posts

195


SWINGS

TRADITIONAL PLAY EQUIPMENT

J472

2+

ȐɏȑȏʉŤ

2

J473

1+

ȐɏȑȏʉŤ

2

J472A

J473A 3 22m²

6,2

7,2

19m²

J474

196

1-3

ȐɏȑȏʉŤ

2

J474A

PROLUDIC.COM


J476

2+

ȐɏȑȏʉŤ

2

J484

1+

ȐɏȑȏʉŤ

2

J476A J477A

J484 3,21

7,5

6,5

19,50 m2 3

J480

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

1-3

Galvanised steel

ȐɏȑȏʉŤ

2

J480A J481A

Painted metal posts

197


SWINGS

TRADITIONAL PLAY EQUIPMENT

3+

ȐɏȔȏʉŤ

4

R49-UMN-230A

J441

2+

ȐɏȔȔʉŤ

5

J441A

J487

2+

ȐɏȔȔʉŤ

5

J487A

©ȓȘɷÅtvɷȑȒȏ

198

PROLUDIC.COM


J496

1+

ȐɏȔȔʉŤ

7

J496A

2,63

2,40

6,322

1 1,22

J492

2+

ȐɏȕȔʉŤ

J492A

6

2,6

2,5 6,3

J493

1+

ȐɏȔȔʉŤ

J493A

9

2,6

2,5 1,2

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Galvanised steel

9,4

Painted metal posts

199


SWINGS

TRADITIONAL PLAY EQUIPMENT

fȓȓȑɷt®

©ȓȘɷU¦äɷȐȕȐȐ

2+

ȐɏȔȏʉŤ

4

2+

ȐɏȒȏʉŤ

1

J442A-M J442A

R49-IPY-1611A R49-IPY-1611B

7

6

42m²

2,61 ©ĞĐŲŤŤĞŦėĞė installation

200

1,9

3

PROLUDIC.COM


J482

Galvanised steel

PROLUDIC.COM

3+

Painted metal posts

ȐɏȓȏʉŤ

J482A

6

J483A

Timber posts

201


SWINGS

TRADITIONAL PLAY EQUIPMENT

202

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

203


SLIDES

TRADITIONAL PLAY EQUIPMENT

HŲƙĞǍĞƙ ƖŲƖƵśóƙɋ ơśŃėĞơ óƙĞ óŦ ŃŦƭĞķƙóś ĞśĞŤĞŦƭ ŲĶ оќėƙĞŦɼơ ǎŲƙśėơɐ HŲƙ ǔŲƵŦķĞƙ оќėƙĞŦɋ ƭľĞƙĞ óƙĞ ǎŃėĞ ơƭĞƖơ ƭľóƭ ƖƙŲǍŃėĞ ó ơƭóďśĞ ďóơĞ ĶŲƙ ơóĶĞ óĐĐĞơơɋ ǎľŃśĞ ŲśėĞƙ ďŲǔơ óŦė ķŃƙśơ Мэď ƵƖ ó śóėėĞƙɐ ±ƭƙóŃķľƭ Ųƙ ǎóǍǔ ơśŃėĞơɋ ơƭóŃŦśĞơơ ơƭĞĞś ƭƵďƵśóƙ ơƭƙƵĐƭƵƙĞơɋ ƖŲśǔĞƭľǔśĞŦĞ hóǔóŘ ơśŃėĞơ ɫ ƭľĞ ǍóƙŃĞƭǔ ŲĶ ơľóƖĞơɋ śĞŦķƭľơ óŦė ŤóƭĞƙŃóśơ ƖƙŲǍŃėĞơ ŤƵśƭŃƖśĞ ơŲśƵƭŃŲŦơ ĶŲƙ ėĞǍĞśŲƖŃŦķ ó Ɩśóǔ óƙĞó óŦė óėóƖƭŃŦķ Ńƭ ƭŲ óŦǔ ƭǔƖĞ ŲĶ ĞŦǍŃƙŲŦŤĞŦƭɐ

204

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

205


SLIDES

TRADITIONAL PLAY EQUIPMENT

NEW

fȐȏȐȑɷ¦ ®

1-5

ȐɏȏȏʉŤ

J1012A-P

5

J1012A

4,75

3,5 14 m²

fȐȏȕȘɷ¦®

NEW

J1069A-P 2-6

ȐɏȏȏʉŤ

J1069A

5

J1069B-P J1069B

J38700 ®

NEW

0,5 +

ȐɏȏȏʉŤ

J38700A

5

J38700B

2

fȒȗȖȏȏɷ!Ɋ

5,48

0,6 2,5

0,6

16m² 3,57

J38700A Ɇ¦ƙŃĐŃŦķ ŃėĞŦƭŃĐóś ĶŲƙ ďŲƭľ ơƭóŦėóƙė ĐŲśŲƵƙ ơĞśĞĐƭŃŲŦơɐ

206

PROLUDIC.COM


J1010

2+

ȐɏȏȖʉŤ

7

J1010A

J1011

2+

ȐɏȒȖʉŤ

8

J1011A fȐȏȐȐ ɲI

fȐȏȐȐ ɷI

J1056

3+

ȐɏȖȖʉŤ

5

J1056A

J1057

4+

ȑɏȑȏʉŤ

5

J1057A

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Polyester 207


SLIDES

TRADITIONAL PLAY EQUIPMENT

J1110

2+

ȐɏȏȏʉŤ

3

J1110A

J1120A J1121A

J1120

2+

ȐɏȏȏʉŤ

J1122A

3

J1123A J1124A

0,3 J1120 J1121 J1122 J1123 J1124

A 3,6 m 4,3 m 5,1 m 5,6 m 6,3 m

B 2,2 m 2,7 m 3,3 m 3,8 m 4,4 m

J1130

Compact composite panels

208

C 2m 2m 2m 2,6 m 2,6 m

2+

B A

ȐɏȏȏʉŤ

Rotary moulded polyethylene

4

C

J1130A

Painted metal posts

Stainless steel

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

209


210

PROLUDIC.COM


CLIMBING w & BALANCING EQUIPMENT Balancing and climbing equipment encourages children to test their agility, spatial confidence and motor coordination. The wide variety of equipment, which includes short fitness trails, pyramids, trampolines, climbing walls and climbing bars, provides differing levels of difficulty appropriate to children’s ages and abilities.

PROLUDIC.COM

211


TRAILS

CLIMBING & BALANCING EQUIPMENT

Trails enable sequences of movements that will help children develop their motor capacities. Crossing a beam, moving forward on unstable steps, climbing, crawling, hanging... children learn to manage their body in space, acquire better movement coordination and develop their concentration. Trails also offer varying levels of difficulty, encouraging children to take risks and push themselves beyond their limits.

212

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

213


TRAILS

CLIMBING & BALANCING EQUIPMENT

GYMLUDIC® J51001

2-6

ȏɏȘȏʉŤ

15

J51001

J51000

2-6

ȐɏȘȔʉŤ

20

J51000

214

PROLUDIC.COM


fȔȓȏȕɷt

2-8

ʫȏɏȕȏʉŤ

4

J5406A-M

fȔȓȏȐɷt

2-8

ʫȏɏȕȏʉŤ

10

J5401A-M

fȔȓȏȖɷt

2+

ʫȏɏȕȏʉŤ

11

J5407A-M J5407A

Rotary moulded polyethylene

Stainless steel

Galvanised steel

Painted Aluminum

Painted metal posts

Polyethylene

PROLUDIC.COM

Timber posts

215


TRAILS

CLIMBING & BALANCING EQUIPMENT

fȔȓȏȗɷt

2+

ʫȏɏȕȏʉŤ

11

fȔȓȏȑɷt

2-8

ʫȏɏȕȏʉŤ

25

216

J5408A-M J5408A

J5402A-M J5402A

PROLUDIC.COM


fȔȓȏȏɷt

2-8

ʫȏɏȕȏʉŤ

24

fȔȓȏȒɷt

2-8

ʫȏɏȕȏʉŤ

37

Painted metal posts

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Timber posts

J5400A-M J5400A

J5403A-M J5403A

Polyethylene

217


TRAILS

CLIMBING & BALANCING EQUIPMENT

218

J10

2+

ȏɏȒȏʉŤ

2

J10A

J13

2+

ȏɏȒȏʉŤ

2

J13A

J14

2+

ȏɏȒȏʉŤ

2

J14A

J12

2+

ȏɏȓȔʉŤ

2

J12A

PROLUDIC.COM


J16

2+

ȏɏȓȔʉŤ

12

J16A

J09

2+

ȏɏȓȔʉŤ

10

J09A

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Plywood

Timber posts

219


TRAMPOLINES

CLIMBING & BALANCING EQUIPMENT

¾ƙóŤƖŲśŃŦĞơ ķŃǍĞ ĐľŃśėƙĞŦ ó ĐľóŦĐĞ ƭŲ Ȉǔɍ śǎóǔơ great fun, they also help children develop balance, stamina and coordination of movement within a limited space.

220

PROLUDIC.COM


©Ȓȓɷ1¾¦ɷȏȏȏ

3+

ȐɏȏȏʉŤ

1

R34-ETP-000A

39 3,9

3,9 , 11.5m²

©Ȓȓɷ1¾¦ɷȏȐȏ

3+

ȐɏȏȏʉŤ

1

R34-ETP-010A

4

4

14m²

©Ȓȓɷ1¾¦ɷȔȏȏ

3+

ȐɏȏȏʉŤ

1

R34-ETP-500A

5,55

5,5 ,

24.5m²

Galvanised steel

PROLUDIC.COM

Rubber slab

The bouncing surface is composed of straps reinforced with steel threads attached to the frame with steel springs

221


ROPE STRUCTURES

CLIMBING & BALANCING EQUIPMENT

Rope structures continually reinvent adventure trails. Designed in 3D, they allow children to take complete ownership of the space, making use of both the periphery and inside sections of the equipment. Crossing requires concentration and good hand-foot coordination. Young acrobats must also show a good sense of balance to best manage the instability of the ropes and, in some cases, the suspended stepping stones at the centre of the structures. By going higher on the pyramids, children expand their perception of space. If climbing movements ƙĞŤóŃŦ ƭľĞ ơóŤĞ ĶƙŲŤ ơƭóƙƭ ƭŲ ȇŦŃơľɋ ƭľĞ ďĞơƭ ƭľŃŦķ for them would be to properly manage their fear of heights.

222

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

223


ROPE STRUCTURES

CLIMBING & BALANCING EQUIPMENT

J4807

224

5+

ȑɏȔȏʉŤ

15

J4807A J4807B

PROLUDIC.COM


J4811

6+

ȑɏȕȏʉŤ

35

J4811A

Painted metal posts

PROLUDIC.COM

225


ROPE STRUCTURES

CLIMBING & BALANCING EQUIPMENT

J4815

J4815A

3+

ȏɏȘȖʉŤ

12

©ȓȗɷU¦äɷȖȏȑ

3+

ȐɏȒȒʉŤ

6

©ȓȗɲU¦äɲȖȏȑ

J57003

5+

ȑɏȏȏʉŤ

15

J57003A

226

J4815B

PROLUDIC.COM


J57006

3+

ȑɏȏȏʉŤ

20

J57006A

J57007

3+

ȑɏȏȏʉŤ

22

J57007A

J57008

3+

ȑɏȏȏʉŤ

64

J57008A

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Painted metal posts

Timber posts

227


CLIMBING STRUCTURES CLIMBING & BALANCING EQUIPMENT

Climbing structures enable children and teens to test out their balance and agility and demonstrate coordination of movement. Nets, climbing walls, ladders, horizontal bars, a 4m high pole ... the equipment is varied and presents ėŃȄĞƙĞŦƭ śĞǍĞśơ ŲĶ ėŃȅĐƵśƭǔɋ ơŲŤĞƭŃŤĞơ ƭĞĐľŦŃĐóśɋ but has something appropriate for all children from ages 2 and above.

228

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

229


CLIMBING STRUCTURES CLIMBING & BALANCING EQUIPMENT

J3503

14 +

ȑɏȗȏʉŤ

1

J3503A

fȒȗȏȏɷt

3+

ȑɏȐȏʉŤ

10

J3800A-M

J410

3+

ȑɏȖȏʉŤ

11

J410A

J415

7+

ȑɏȘȏʉŤ

11

J415A J415B

J1661A-M

fȐȕȕȐɷt

J1661B-M 2+

ȐɏȕȏʉŤ

6

J1661A J1661B

230

PROLUDIC.COM


J1662A-M

fȐȕȕȑɷt

2+

ȐɏȖȏʉŤ

J1662B-M

8

J1662A J1662B

J1610A-M

fȐȕȐȏɷt

5+

ȑɏȓȏʉŤ

J1610B-M

9

J1610A J1610B

J1605A-M

fȐȕȏȔɷt

5+

ȑɏȓȏʉŤ

14

J1605B-M J1605A J1605B

J1608A-M

fȐȕȏȗɷt

5+

ȑɏȓȏʉŤ

20

J1608B-M J1608A J1608B

Compact composite panels

Stainless steel

Painted metal posts

Galvanised steel

PROLUDIC.COM

Plywood

Timber posts

231


THE VERTICAL WORLD CLIMBING & BALANCING EQUIPMENT

Designed along the same lines as Parkour, which uses obstacles from the urban environment, The Vertical World challenges children to climb, jump and develop their physical skills in exhilarating, dynamic ways. Horizontal, vertical and sloping climbing structures are designed to be both technically challenging and enjoyable for all users. Climbers use their agility and strength to manoeuvre through openings from one side to another, from one module to another. Connecting elements like nets, climbing tubes and bridges, can be used to lengthen the climbing course. By adding more obstacles, you ĐóŦ ŤŲėŃĶǔ ƭľĞ śĞǍĞś ŲĶ ėŃȅĐƵśƭǔ óŦė ĐľóśśĞŦķĞ ɫ enhancing the play value and dialling up the fun!

232

PROLUDIC.COM


J48304

6+

ȑɏȘȏʉŤ

15

J48305

6+

ȑɏȘȏʉŤ

20

J48301

6+

ȑɏȘȏʉŤ

55

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

J48304A J48104

J48305A J48105

J48301A J48101

Painted metal posts

Timber posts

233


THE SUSPENDED WORLD CLIMBING & BALANCING EQUIPMENT

The Suspended World challenges children to move their bodies and explore new ways of playing in a 3D space above the ground. Original play elements give children the opportunity to climb and balance, building ơƭƙĞŦķƭľ óŦė ȈĞǓŃďŃśŃƭǔɋ óơ ƭľĞǔ ĞǓƖśŲƙĞ óŦ airborne trail in fun, acrobatic and original ways. The various play elements are all connected to a central pyramid net. Children can make their way from one play structure to another. Using the arch, they use their strength to swing, hand over hand, to reach the other side. Testing their balance, they move across the swaying footbridge or the 4-metre-long Aero-glide. In between, they catch their breath at strategically placed ‘nests’.

234

PROLUDIC.COM


J4800

6+

ȑɏȔȏʉŤ

35

J4800A

J4802

6+

ȒʉŤ

80

J4802A

Painted metal posts

PROLUDIC.COM

Stainless steel

235


236

PROLUDIC.COM


EDUCATIONAL w AND SENSORY PLAY ACTIVITIES

Educational and sensory play stimulates children’s minds, improves their cognitive capacities and encourages communication. It can even facilitate children to help each other solve problems and overcome challenges together. Play panels develop concentration and observation through play. Playing with sand and water stimulates the senses, increases motor skills and inspires creativity in children of all ages. Musical play activities help to activate children’s hearing. Interactive play activities arouse keen observation and a quick response. All of these play elements help to socialise children through play.

PROLUDIC.COM

237


PLAY PANELS & AUDIO AND MUSICAL PLAY EDUCATIONAL AND SENSORY PLAY ACTIVITIES

Engaging and fun, children enjoy using interactive play panels like Sensory Flowers and Talktubes. Understanding play activity instructions on the panels helps develop their observation and analysis skills. Performing the activities demands concentration and thought. It helps develop hand-eye coordination and strengthens their ability to plan. Musical play activities stimulate their auditory perception and helps develop creativity and encourage interaction with other children.

238

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

239


PLAY PANELS

EDUCATIONAL AND SENSORY PLAY ACTIVITIES

G3421

G3421A

ɨØ 40 x 900 mmɩ Posts sold separately

G3422A G3423A

Example with 3 play panels

G3424A

G3424

J3401

ɨȓȌ x ȓȌ x 900 mmɩ

1+

Posts sold separately

0

2

Installed on G3423/G3426 posts

J3404

1+

0

Installed on G3422/G3425 posts

240

G3425A G3426A

J3401 J3402

J3402 2

J3404 J3405

J3405

PROLUDIC.COM


J3406

1+

0

J3406

2

Installed on G3421/G3424 posts

J3407

1+

0

2

J3407

Installed on G3421/G3424 posts

J3412

1+

0

2

J3412

Installed on G3421/G3424 posts

J3413

1+

0

J3413

2

Installed on G3421/G3424 posts

0,9 ,

0,04

J3411

1+

0

0,9

J3411

2

Installed on G3421/G3424 posts

0,9

0,2

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

0,9

Painted metal posts

241


PLAY PANELS

EDUCATIONAL AND SENSORY PLAY ACTIVITIES

J3423®

1+

0

2

J3423

Installed on G3423/G3426 posts

J3422®

1+

0

2

J3422

Installed on G3424 posts

J3424®

1+

0

1

J3424

Examples

J3417

1+

0

2

Installed on G3426 posts

J3417

1,1

Installed on G3424 posts

242

1,2

PROLUDIC.COM


©ȒȓɷHU¾Å© Ȓ

2+

0

©ȒȓɲHU¾Å© Ȓ

2

Installed on G3422/G3425 posts

©ȒȓɷHU±¦(U!1Ȓ

2+

0

©ȒȓɲHU±¦(U!1Ȓ

2

Installed on G3422/G3425 posts

©ȒȓɷHU¾U!¾ !Ȓ

2+

0

2

©ȒȓɲHU¾U!¾ !Ȓ

Installed on G3422/G3425 posts

©ȒȓɷHU© ÞȒ

2+

0

2

©ȒȓɲHU© ÞȒ

Installed on G3422/G3425 posts

J3420

3+

0

J3420

2

Installed on G3422/G3425 posts

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Polyethylene

Plywood

243


AUDIO AND MUSICAL PLAY EDUCATIONAL AND SENSORY PLAY ACTIVITIES

J3403

©ȒȓɷHUtÅ vȕ

1+

0

3

2+

0

2

J3403A fȒȓȏȒ

©ȒȓɲHUtÅ vȕ

Installed on G3422/G3425 posts

0,6

0,4

©ȒȓɷHU1! !P

244

4+

0

2

0,8

©ȒȓɲHU1! !Pɲ

PROLUDIC.COM


J3410

2+

0

2

J3410A

J3418

1+

0

3

J3418A

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Polyethylene

Stainless steel

Painted metal posts

245


SAND PLAY

EDUCATIONAL AND SENSORY PLAY ACTIVITIES

Playing with sand is an endless source of sensory experiences. Children enjoy working with materials whose properties allow a multitude of experiments. They gain awareness of the concepts of shape, state, weight, volume ... and learn to understand cause and effect relationships. Sand play also encourages children to play together, share and respect the play of others.

246

PROLUDIC.COM ¦© jÅ(U!ɔ! t


PROLUDIC.COM ¦© jÅ(U!ɔ! t

247


SAND PLAY

EDUCATIONAL AND SENSORY PLAY ACTIVITIES

J120

1+

0

5

J120A

J123

1+

0

5

J123A

J106

1+

ȏɏȑȘʉŤ

10

J106A G106

J106+G106

J105

1+

ʫȏɏȕȏʉŤ

14

J105A G105

J105+G105

J130

248

1+

ʫȏɏȕȏʉŤ

10

J130A fȐȒȏ

PROLUDIC.COM


J5014

2+

ʫȏɏȕȏʉŤ

1

J5014A

fȑȕȖȐɷt

3+

ȐɏȒȏʉŤ

12

fȑȕȖȐ ɲt

fȔȏȏȏɷt

2+

ʫȏɏȕȏʉŤ

8

fȔȏȏȐɷt

2+

ʫȏɏȕȏʉŤ

15

2+

ȐɏȒȖʉŤ

18

J3890®

NEW

fȔȏȏȏ ɲt J5000A

fȔȏȏȐ ɲt J5001A

J3890A

8,4

2,7

0,4

1,17 1,37 4,7

7,2

3,7 42,5 m²

Compact composite panels

Stainless steel

Galvanised steel

Timber posts

Painted metal posts PROLUDIC.COM

249


WATER PLAY

EDUCATIONAL AND SENSORY PLAY ACTIVITIES

Water play is a source of discovery, experimentation and interaction. Water fascinates all children: they can touch it without catching it, make it run between ƭľĞŃƙ ȇŦķĞƙơɋ ƭŃƖ Ńƭ ŲƵƭɋ ƭƙóŦơĶĞƙ Ńƭ óŦė ŤóŘĞ Ńƭ ơǎŃƙśɐ Water play promotes sensory and cognitive development. Handling water and the accessories provided teaches children to control and coordinate ƭľĞŃƙ óĐƭŃŲŦơ óŦė śĞóƙŦ óďŲƵƭ ĐóƵơĞ óŦė ĞȄĞĐƭ relationships. Gardening activities also help them understand how they can appreciate nature and understand the notion of life developing. In addition, gardening can also help develop children’s sense of smell.

250

PROLUDIC.COM ¦© jÅ(U!ɔ! t


J5300

3+

0

10

J5300A

J5301

3+

0

14

J5301A

1+

0

22

fȐȖȐȕ

J1716

NEW

5,4

25,5m² 5,6

1 2,4

Compact composite panels

¦© jÅ(U!ɔ! t

Galvanised steel

Timber posts

2,6

Painted metal posts

251


INTERACTIVE PLAY EXPERIENCES EDUCATIONAL AND SENSORY PLAY ACTIVITIES

Interactive play experiences combine physical and intellectual activities and technology. Designed for a connected generation, these play activities interweave sound, light and action. Visual and audio stimuli call upon juniors' cognitive functions, requiring them to use memory, recognition, speed and responsiveness. Group challenges also help develop team spirit, cooperation and cohesion in children.

252

PROLUDIC.COM ¦© jÅ(U!ɔ! t


fȒȓȔȐɷ©®

2+

0

1

J3451A-R

J3450

3+

0

2

J3450A

Stainless steel

¦© jÅ(U!ɔ! t

Painted metal posts

253


254

PROLUDIC.COM


SPORT

w

The design of outdoor sports areas gives everyone the opportunity to develop or maintain their physical and sporting abilities. They are dynamic, sociable areas created using equipment tailored to the requirements and abilities of each individual, from juniors to senior citizens, ranging from multisports equipment, ȇƭŦĞơơ ơƭóƭŃŲŦơɋ ƭƙŃŤ ƭƙóŃśơ óŦė ơƭƙĞĞƭ ǎŲƙŘŲƵƭ modules. Getting involved in sport helps to combat inactivity in today’s increasingly connected ǎŲƙśėɐ

PROLUDIC.COM

255


MULTI USE GAMES AREAS SPORT

Favoured by children and teens for practising all ŘŃŦėơ ŲĶ ďóśś ơƖŲƙƭơɋ tƵśƭŃơƖŲƙƭơ óƙĞóơ óƙĞ ĐƵƙƙĞŦƭśǔ ǍĞƙǔ ƖŲƖƵśóƙɐ HŲŲƭďóśśɋ ďóơŘĞƭďóśśɋ ľóŦėďóśśɋ ǍŲśśĞǔďóśśɋ ľŲĐŘĞǔɋ ďóėŤŃŦƭŲŦɌ ŦŲǎ Ńƭɔơ ƖŲơơŃďśĞ ƭŲ play all these team sports in the same space.

Key features of the range

R Standard: 18 structures available in 3 pitch sizes R tóǓŃŤƵŤ ȈĞǓŃďŃśŃƭǔɊ ŦƵŤĞƙŲƵơ ďĞơƖŲŘĞ ĐŲŤďŃŦóƭŃŲŦơ R Inclusive access R ¨ƵŃĐŘ óŦė Ğóơǔ ƭŲ ŃŦơƭóśś R tƵśƭŃƖśĞ ĐƵơƭŲŤŃơóƭŃŲŦ ŲƖƭŃŲŦơ ɢơĞĞ ƖóķĞơ ȎȒȌɮȎȒȍɣ R !ŲŤďŃŦóďśĞ ǎŃƭľ ÅƙďóŦŃǓ óŦė ±ƭƙĞĞƭ ÞŲƙŘŲƵƭ ƙóŦķĞơ ɢơĞĞ ƖóķĞơ ȎȓȒɮȎȓȓɣ

256

PROLUDIC.COM


High quality materials • Galvanised steel posts • Aluminium grills and caps • Painted aluminium collars

Advantages

g Strength

g Long life g ŦƭŃɮĐŲƙƙŲơŃŲŦ g tŃŦŃŤóś ŤóŃŦƭĞŦóŦĐĞ

Special anti-noise design • 1ŤďĞėėĞė óŦė ǎĞśėĞė ƭƵďĞơ • Collars for connecting posts and grills

Ultra-strong fencing • ȏ ľŲƙŃǞŲŦƭóś ƭƵďĞơ ȐȌŤŤ Ǔ ȏŤŤ • ÝĞƙƭŃĐóś ƭƵďĞơ ȎȌŤŤ Ǔ ȎŤŤ • tĞĞƭŃŦķ ƭľĞ ơƭƙĞŦķƭľ ƙĞƘƵŃƙĞŤĞŦƭơ ŃŦ ơƭóŦėóƙė 1v ȍȑȏȍȎ

Advantages

g ±ľŲĐŘ óďơŲƙƖƭŃŲŦ ďǔ ƭľĞ ơƭƙƵĐƭƵƙĞ g Natural noise reduction

Advantages

g Highly robust fencing g Overall structural rigidity g Durability

PROLUDIC.COM

257


MULTI USE GAMES AREAS SPORT

J22218 速

NEW

>1,40 m

J22218A

3

4

3 3

3 J22219 速

NEW

>1,40 m

J22219A

2

1

4

10 3

J22220 速

NEW

10 >1,40 m

J22220A

9

10

9 1,1

J22221 速

NEW

10 >1,40 m

J22221A

11

6

12

6 1 12

258

PROLUDIC.COM


J22203 ®

NEW

>1,40 m

J22203A

17

10

20

J22209 ®

4

3,05

1 10

NEW

20

>1,40 m

J22209A

22

13 24

4

3,05 1 13

J22212 ®

NEW

24

>1,40 m

J22212A

28

15

30 4

3,05 1 15

Painted metal posts

PROLUDIC.COM

30

Painted Aluminum

259


MULTI USE GAMES AREAS SPORT

Customise your Multi use games area! Volleyball / Tennis net Height adjustable

Customisable panels, printed

IŲóś ĞŦĐśŲơĞė ǎŃƭľ ķƙŃśśơ ƭŲ prevent loss of balls

Inclusive access through goal ơŃėĞơɋ ǎŃƭľ Ųƙ ǎŃƭľŲƵƭ security gate Customisable panels, engraved

260

PROLUDIC.COM


tŲėƵśóƙ ďóơŘĞƭďóśś ľŲŲƖɋ can be placed on either side of the mesh panels

Customisable grill colours ɢ© jɣ

3 mesh panel heights available Side access

Access gate: Ȏ ľĞŃķľƭơ óǍóŃśóďśĞɋ ǎŃƭľ Ųƙ ǎŃƭľŲƵƭ ơĞĐƵƙĞ óĐĐĞơơ

tŃŦŃ ķŲóś Combinable with

!ƵƭɮŲȄ ĐŲƙŦĞƙ ơĞĐƭŃŲŦɐ Also available as a straight corner section

PROLUDIC.COM

Urbanix and Street Workout ranges ɢơĞĞ ƖóķĞơ ȎȓȒɮȎȓȓɣ

261


BALL GAMES SPORT

R1002

4

R1002B

6+

0

4

R37-8000B

6+

0

4

J3508A

76 cm

0

©ȏȓɳȔȌȌȌ

J3508

262

PROLUDIC.COM


R2212

R2212A

R1390

R1390A

3,05

1,2 J2211

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

1,8

J2211A

Galvanised steel

Stainless steel

Concrete

263


URBANIX FITNESS SPORT

¾ľĞ ÅƙďóŦŃǓ ŲƵƭėŲŲƙ ȇƭŦĞơơ ƙóŦķĞ ŃŦĐśƵėĞơ ƙĞóś ķǔŤ ĞƘƵŃƖŤĞŦƭ ėĞơŃķŦĞė ƭŲ ǎŲƙŘ ėŃȄĞƙĞŦƭ ŤƵơĐśĞ groups and provide genuine cardiovascular ďĞŦĞȇƭơɐ ¾ľĞ ĞǓĐśƵơŃǍĞ ƖóƭĞŦƭĞė ľǔėƙóƵśŃĐ piston technology means the equipment can be adjusted to suit the user’s physical abilities. This unique feature enables people of all abilities ƭŲ ĞǓĞƙĐŃơĞ óƭ ó ƖóĐĞ ơƵŃƭóďśĞ ĶŲƙ ƭľĞŤ óŦė ƭŲ ƖƙŲķƙĞơơ ƭľĞ ėŃȅĐƵśƭǔ ŲĶ ĞóĐľ óĐƭŃǍŃƭǔ óơ ƭľĞŃƙ ȇƭŦĞơơ ŃŤƖƙŲǍĞơɐ

High quality materials • tĞƭóś ƖŲơƭơ • PolySafe¾t seats • 1¦(t ĞśóơƭŲŤĞƙ ľóŦėśĞơ

Advantages

g ÅơĞƙ ĐŲŤĶŲƙƭ g ÞĞóƭľĞƙ ƙĞơŃơƭóŦƭ g Long life g Environmentally friendly

1

8

Adaptable equipment • ¦óƭĞŦƭĞė ďŃɮėŃƙĞĐƭŃŲŦóś ľǔėƙóƵśŃĐ ƖŃơƭŲŦ • Adjusts to 8 position levels • ±óĶĞɮơƭŲƖ • tóķŦĞƭŃĐ ƙĞơŃơƭóŦĐĞ ĶŲƙ ƭľĞ ƙĞĐľóƙķĞóďśĞ products

Advantages

ŃɮėŃƙĞĐƭŃŲŦóś Ųƙ ƵŦŃɮėŃƙĞĐƭŃŲŦóś ƙĞơŃơƭóŦĐĞ ėĞƖĞŦėŃŦķ ŲŦ ŤƵơĐśĞ ķƙŲƵƖơ ǎŲƙŘĞė g Safe use g Constant load/resistance g tĞóơƵƙóďśĞ ƖƙŲķƙĞơơ g Encourages regular use g

g tŃŦŃŤóś ŤóŃŦƭĞŦóŦĐĞ g ŦƭŃɮĐŲƙƙŲơŃŲŦ g ÅơĞƙ ơóƭŃơĶóĐƭŃŲŦ

NEW

Integrated charging system • • • • •

!1 ĐĞƙƭŃȇĞė jŲǎ ǍŲśƭóķĞ ƭŲ ƖƙŲƭĞĐƭ ďóƭƭĞƙŃĞơ ű ƖŲƙƭ LED lights ÞĞóƭľĞƙƖƙŲŲĶ

ĞŦĞȇƭơ

g Environmentally friendly g ÅơĞƙ ĐŲŤĶŲƙƭ g Outdoor resistance g ÅơĞƙ ơóƭŃơĶóĐƭŃŲŦ

264

PROLUDIC.COM


NEW

©ȏȓɳÅ ãɳȎȔȓ!

>1,40 m

0,52 m

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȔȓ!

R100

4

13,2 m2 3,3

NEW

©ȏȓɳÅ ãɳȎȔȕ!

>1,40 m

0,85 m

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȔȕ!

R100

4

14,8 m2 3,7

NEW

©ȏȓɳÅ ãɳȎȔȔ!

>1,40 m

0,52 m

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȔȔ!

Ă200

3,6

16,20 m2 4,5

NEW

©ȏȓɳÅ ãɳȎȌȏ!

>1,40 m

0,35 m

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȌȏ!

Ă200

3,5

15,75 m2 4,5

Painted metal posts

PROLUDIC.COM

265


URBANIX FITNESS SPORT

©ȏȓɳÅ ãɳȎȎȐ

>1,40 m

ȍɋȎȌʅŤ

2

©ȏȓɮÅ ãɮȎȎȐ

©ȏȓɳÅ ãɳȎȏȍ

>1,40 m

ȌɋȐȑʅŤ

2

©ȏȓɮÅ ãɮȎȏȍ

©ȏȓɳÅ ãɳȎȎȏ

>1,40 m

ȌɋȓȌʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȎȏ

©ȏȓɳÅ ãɳȎȔȕ

>1,40 m

ȌɋȔȑʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȔȕ

266

PROLUDIC.COM


©ȏȓɳÅ ãɳȎȌȏ

>1,40 m

ȌɋȏȑʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȌȏ

©ȏȓɳÅ ãɳȎȏȎ

>1,40 m

ȌɋȐȓʅŤ

2

©ȏȓɮÅ ãɮȎȏȎ

©ȏȓɳÅ ãɳȎȍȓ

>1,40 m

0

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȍȓ

>1,40 m

ȌɋȑȔʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȕȌ

>1,40 m

0

2

©ȏȓɮÅ ãɮȏȌȏ

1

8

©ȏȓɳÅ ãɳȎȕȌ

1

8

©ȏȓɳÅ ãɳȏȌȏ

Painted metal posts

PROLUDIC.COM

267


URBANIX FITNESS SPORT

©ȏȓɳÅ ãɳȎȍȍ

>1,40 m

ȌɋȒȔʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȍȍ

>1,40 m

ȌɋȒȔʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȑȑ

>1,40 m

ȌɋȐȒʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȕȏ

>1,40 m

ȌɋȑȌʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȐȔ

8

1

©ȏȓɳÅ ãɳȎȑȑ

8

1

©ȏȓɳÅ ãɳȎȕȏ

8

1

©ȏȓɳÅ ãɳȎȐȔ

1

268

8

PROLUDIC.COM


©ȏȓɳÅ ãɳȎȍȑ

1

>1,40 m

ȌɋȒȔʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȍȑ

>1,40 m

ȌɋȑȌʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȐȐ

>1,40 m

ȌɋȑȌʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȐȒ

>1,40 m

ȌɋȑȌʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȐȓ

8

©ȏȓɳÅ ãɳȎȐȐ

8

1

©ȏȓɳÅ ãɳȎȐȒ

1

8

©ȏȓɳÅ ãɳȎȐȓ

1

8

Painted metal posts

PROLUDIC.COM

269


URBANIX FITNESS SPORT

©ȏȓɳÅ ãɳȌȕȍ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȌȕȍ

>1,40 m

0,50 m

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȌȔ

>1,40 m

ȌɋȑȌʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȍȔ

>1,40 m

ȌɋȑȕʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȑȔ

8

©ȏȓɳÅ ãɳȎȑȔ

1

1

8

©ȏȓɳÅ ãɳȎȍȔ

1

ȌɋȒȎʅŤ

8

©ȏȓɳÅ ãɳȎȌȔ

1

>1,40 m

8

270

PROLUDIC.COM


©ȏȓɳÅ ãɳȎȕȎ

1

ȌɋȑȓʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȕȎ

>1,40 m

ȌɋȓȑʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȕȔ

>1,40 m

ȌɋȏȑʅŤ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȔȍ

8

©ȏȓɳÅ ãɳȎȕȔ

1

>1,40 m

8

©ȏȓɳÅ ãɳȎȔȍ

¦Ųơƭ óŦė ȇǓŃŦķơ ŦŲƭ ŃŦĐśƵėĞėɐ Possible to adapt on the references ©ȏȓɮÅ ãɮȎȌȔɖȎȍȍɖȎȍȔɖȎȎȏɖȎȐȒɖȎȑȔɖȎȔȕɖȎȕȎɖȎȕȔ

©ȏȓɳÅ ãɳȎȔȐ

>1,40 m

0

¦Ųơƭ óŦė ȇǓŃŦķơ not included. Possible to adapt on the references ©ȏȓɮÅ ãɮȎȌȔɖȎȍȍɖ ȎȍȔɖȎȎȏɖȎȐȒɖ ȎȑȔɖȎȔȕɖȎȕȎɖȎȕȔ

1ǓóŤƖśĞ

1

©ȏȓɮÅ ãɮȎȔȐ ©ȏȓɮÅ ãɮȎȔȒ

©ȏȓɳÅ ãɳȎȔȒ

¦Ųơƭ óŦė ȇǓŃŦķơ not included. Possible to adapt on the references ©ȏȓɮÅ ãɮȎȌȔɖȎȍȍɖȎȍȔɖȎȎȏɖ ȎȐȒɖȎȑȔɖȎȔȕɖȎȕȎɖȎȕȔ

Painted metal posts

PROLUDIC.COM

271


STREET WORKOUT SPORT

Street Workout is an urban sport, using muscle building and gymnastics. It consists of a series of strength, suppleness, and balance exercises. Its simplicity means that it's accessible to all. The Proludic equipment is especially designed to be inclusive and multi-generational.

High quality materials • • • •

Galvanised steel posts Aluminium caps Stainless steel tubes Painted aluminium collars

Advantages g Strong g Long life g Anti-corrosion g Anti-vandal g Minimal maintenance

Design optimised for the sport Application of recommendations by Street Workout federations, according to type of use: • Hanging

Advantages

• ¦ƵơľŃŦķɮŲȄ

g Use optimised for Street Workout

• Use by people with reduced mobility

g Guaranteed compliance with the

discipline’s recommendations g Wide range of users

272

PROLUDIC.COM


Widespread use A range conceived to maximise sports practice: • Diversity

Advantages

• Inclusion

g Increase user numbers

• Cross-generational, children to adults • Suitable for all physical abilities

Key features of the range

• Inclusive • Compliance with recommendations by Street Workout federations • Maximum modularity: numerous bespoke combinations • Customisation of colours • Quick and easy to install • Complements the Multisports ranges - directly connectable (see pages 276-277) - and the Urbanix range • Ideal for warming up and muscle strengthening

PROLUDIC.COM

273


STREET WORKOUT SPORT

J5215

NEW

ʪȐɏȓȏ Ť

J5215A

5

ȑɏȏȔʉŤ

5

5,7 ,

3 2,4

27m² 1,4

J5214

NEW

ʪȐɏȓȏ Ť

ȐɏȔȏʉŤ

2,1

9

J5214A

6

8,5 ,

37.5m²

2,5

2,4

2,2

5,4

J5210

NEW

ʪȐɏȓȏ Ť

ȑɏȐȏʉŤ

10

3

J5210A

8,55

6,5 ,

42.5m²

2,4

3,2

274

2,5

2,1

1,1

5,1

PROLUDIC.COM


J5212

NEW

ʪȐɏȓȏ Ť

ȑɏȓȏʉŤ

11

J5212A 8,11

7,7 , 47m²

3

2,4

1,7

1,1 4,9

J5213

NEW

ʪȐɏȓȏ Ť

ȐɏȘȏʉŤ

15

4,1

J5213A

9,2

7,6

57,5m²

1,9

2

1

6,3

J5211

NEW

ʪȐɏȓȏ Ť

ȑɏȓȏʉŤ

18

4,7

J5211A 8,44

8,9 ,

62m²

2,9

2,4

3,9

Stainless steel

PROLUDIC.COM

1,7 4,6

Painted metal posts

275


COMBINABLE STRUCTURES FOR COMPLETE SPORTS SPACES

Multi-generation area

Spaces for living and sharing

Integration into the environment

Quality of materials

PóƙŤŲŦŃŲƵơ colour

!ŲŤƖśĞŤĞŦƭơ other activities

A range conceived to maximise sports practice: • • • •

276

Diversity Inclusion Cross-generation, children to adults Suitable for all physical abilities

PROLUDIC.COM


A range designed to connect to Multisports structures

Urbanix, ideal complementary equipment for warming up and muscle strengthening

PROLUDIC.COM

277


VITALITY AREAS SPORT

1óĐľ ĶŲĐƵơŃŦķ ŲŦ ó ơƖĞĐŃȇĐ ĞǓĞƙĐŃơĞɋ ÝŃƭóśŃƭǔ ±ƭóƭŃŲŦơ ŲȄĞƙ óĐƭŃǍŃƭŃĞơ ơƵĐľ óơ ƙŲǎŃŦķɋ ƙƵŦŦŃŦķ trainer, exercise bike, wall bars etc. Each item of equipment has a precise function, with the emphasis more on endurance than resistance.

& XUJHNƳH IJXNLS • Ergonomic design • Compact multi-sport stations • Combinable with play area equipment

Advantages

g User comfort g Ideal for families g Cross-generation, children to adults

A design encouraging sports practice • High quality materials • ±ƖĞĐŃȇĐ ơŃķŦóķĞ • Standard sports activities

Advantages g Durable

g User guidance g Easy to use

g Suitable for all physical abilities

278

PROLUDIC.COM


J3704

ʪȐɏȓȏ Ť

0

1

J3704A

J3702

ʪȐɏȓȏ Ť

0

1

J3702A

J3701

ʪȐɏȓȏ Ť

ȏɏȘȔʉŤ

1

J3701A

Stainless steel

PROLUDIC.COM

Painted metal posts

279


VITALITY AREAS SPORT

J3710

280

ʪȐɏȓȏ Ť

ȑɏȏȏʉŤ

6

J3710A

PROLUDIC.COM


J3700

Stainless steel

PROLUDIC.COM

ʪȐɏȓȏ Ť

Painted metal posts

ȐɏȔȏʉŤ

7

J3700A

Timber posts 281


TRIM TRAIL SPORT

HŃƭŦĞơơ ¾ƙóŃśơ ŲȄĞƙ ƵơĞƙơ ó ơĞƘƵĞŦĐĞ ŲĶ ĞǓĞƙĐŃơĞơ ơƵĐľ óơ ľƵƙėśĞơɋ ǎŲƙŘŲƵƭơ ŲŦ ľŲƙŃǞŲŦƭóś ďóƙơ Ųƙ ľóŦķŃŦķ ladders, stretching on wall bars, gaining speed in slalom turns etc., which when sequenced provide a complete workout for several muscle groups.

User guidance

High quality materials

±ƖĞĐŃȇĐ ơŃķŦóķĞ ĶŲƙ ĞóĐľ ŃƭĞŤ ŲĶ ĞƘƵŃƖŤĞŦƭ

• • • •

Advantage

g Adapt your sports activity to the equipment

Galvanised steel posts Compact panels Stainless steel tubes Dibond signage

Advantages g Strong

g Long life g Minimal maintenance

Designed for a wide range of people

g Easy to install

• Progressive circuit • Age-adjustable • Suitable for all physical abilities

Advantages

g Making people want to exercise more g Creating a space for diversity and sharing g Encouraging regular exercise

282

PROLUDIC.COM


f¦±ȒȐɷt

JPS31A-M

J3732A J3733A

J3732

J3734A J3735A J3736A

J3733

J3734

J3722

J3735

J3736

J3722A

Custom engravings

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Painted metal posts

283


TRIM TRAIL SPORT

f¦±ȐȖɷ±ɷt

ʪȐɏȓȏ Ť

ȐɏȑȏʉŤ

2

JPS17A-S-M JPS17

PJPS

17

LA

180 mm

75 mm

JPS17

f¦±ȐȘɷ±ɷt

ʪȐɏȓȏ Ť

ȐɏȗȏʉŤ

2

JPS19A-S-M JPS19

180 mm

75 mm

19

LA

x 10 PJPS

JPS19

f¦±ȐȔɷfɷt

ȏɏȕȏʉŤ

ʪȐɏȓȏ Ť

1

JPS15A-J-M JPS15

PJPS

15

LA

180 mm

75 mm

JPS15

f¦±ȐȔɷ±ɷt

ȐɏȏȏʉŤ

ʪȐɏȓȏ Ť

1

JPS15A-S-M JPS15

PJPS

15

LA

180 mm

75 mm

JPS15

f¦±Ȑȓɷt

ʪȐɏȓȏ Ť

ȏɏȔȔʉŤ

2

JPS14A-M JPS14

PJPS

14

LA

180 mm

75 mm

JPS14 284

PROLUDIC.COM


f¦±ȐȐɷfɷt

ʪȐɏȓȏ Ť

ȐɏȒȏʉŤ

JPS11A-J-M

2

JPS11

PJPS

11

LA

180 mm

75 mm

JPS11

f¦±Ȑȗɷ±ɷt

ʪȐɏȓȏ Ť

ȐɏȏȏʉŤ

JPS18A-S-M

2

JPS18

180 mm

75 mm

, 1 1,2 1,66

2,33

PJPS

18

LA

x 10

JPS18

f¦±ȑȒɷt

ȏɏȕȏʉŤ

ʪȐɏȓȏ Ť

1

JPS23A-M JPS23

PJPS

23

LA

180 mm

75 mm

JPS23

f¦±Ȑȕɷfɷt

ʪȐɏȓȏ Ť

ȏɏȖȏʉŤ

2

JPS16A-J-M JPS16

PJPS

16

LA

180 mm

75 mm

JPS16 JPS16A-S-M

f¦±Ȑȕɷ±ɷt

ȐɏȏȏʉŤ

ʪȐɏȓȏ Ť

2

JPS16

PJPS

16

LA

180 mm

75 mm

JPS16 Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Painted metal posts

Galvanised steel

285


TRIM TRAIL SPORT

f¦±ȐȒɷ±ɷt

ʪȐɏȓȏ Ť

ȏɏȕȏʉŤ

1

JPS13A-S-M JPS13

180 mm

75 mm

x 10

13

LA

x 10 PJPS

JPS13

f¦±ȑȏɷ±ɷt

ʪȐɏȓȏ Ť

ȏɏȔȏʉŤ

1

JPS20A-S-M JPS20

180 mm

75 mm

20

EL

JP AP S

JPS20

f¦±Ȑȏɷfɷt

ʪȐɏȓȏ Ť

ȏɏȔȔʉŤ

2

JPS10A-J-M JPS10

180 mm

75 mm

L

0

PS AJ 1

JPS10

f¦±ȐȐɷ±ɷt

ʪȐɏȓȏ Ť

ȑɏȓȏʉŤ

2

JPS11A-S-M JPS11

PJPS

11

LA

180 mm

75 mm

JPS11

286

PROLUDIC.COM


f¦±Ȑȑɷfɷt

ʪȐɏȓȏ Ť

ȏɏȓȏʉŤ

2

JPS12A-J-M JPS12

PJPS

12

LA

180 mm

75 mm

JPS12

f¦±Ȑȑɷ±ɷt

ʪȐɏȓȏ Ť

ȏɏȗȏʉŤ

2

JPS12A-S-M JPS12

PJPS

12

LA

180 mm

75 mm

JPS12

f¦±ȑȐɷfɷt

ʪȐɏȓȏ Ť

ȏɏȖȏʉŤ

2

JPS21A-J-M JPS21

PJPS

21

LA

180 mm

75 mm

JPS21

f¦±ȑȐɷ±ɷt

ʪȐɏȓȏ Ť

ȐɏȓȏʉŤ

2

JPS21A-S-M JPS21

PJPS

21

LA

180 mm

75 mm

JPS21

f¦±ȑȑɷt

ʪȐɏȓȏ Ť

ȐɏȔȔʉŤ

1

JPS22A-M JPS22

PJPS

22

LA

180 mm

75 mm

JPS22

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Stainless steel

Painted metal posts

Galvanised steel

287


288

PROLUDIC.COM


DESIGNS

w

Leisure spaces are places to relax for all age groups, users and accompanying adults, and successful design is achieved through harmony between play equipment, furniture and environment. Designing a play area therefore involves much more thought than just play aspects. Allowing children, the freedom to play in a clean, hazardfree location protected from paths and roads is paramount. However, providing parents, carers and users the ability to rest, have a snack and chat also contribute to a successful leisure space. Classic or contemporary in design, we have furniture suitable for every project setting, which will blend into any environment seamlessly. Our signs are practical, aesthetic and fun, providing information for play area users. Text can vary depending on where the signs are installed.

PROLUDIC.COM

289


FURNITURE DESIGNS

The various furniture items meet global planning requirements and provide a user-friendly setting for all. Benches, tables, bins and meeting spaces are designed to coordinate with the play structures and meet the needs of different age groups in terms of safety, ergonomics, comfort and robustness. Each piece is designed with care, in a classic, child-oriented, sleek or contemporary style depending on the chosen space. The materials provide comfort throughout the seasons. They are also highly resistant and require very little maintenance.

290

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

291


FURNITURE DESIGNS

J608

J608A J608B

RBA1

RBA1

RBA8

RBA8

J607

J607A

292 92

J607B

PROLUDIC.COM


J2870

J2870B

J605

J605A

J2880

J2880A

J2871

J2871B

Compact composite panels

PROLUDIC.COM

Polyester slats

Painted metal posts

Timber slats

293


FURNITURE DESIGNS

RC01

RC01

RC03

RC03

J2821

J2821B

J2822

J2822B

294

PROLUDIC.COM


J2230

J2230A

2,10 0,70 0,60

J2825

J2825A

1,07 0,72 0,22 1,50

1,05 0,70

0,68

0,18 0,27

J2850

0,48

0,51

J2850A

2,10

2,30

2,30

0,80 0,55 0,31

Compact composite panels

Stainless steel

Galvanised steel

Painted metal posts

Painted Aluminum PROLUDIC.COM

295


SIGNAGE DESIGNS

GS2405

GS2405

I±ȎȐȎȏɳ±

GS2423-S

Custom engravings

GS2420

GS2420

GS2410

Examples of design

GS2410

CETTE AIRE DE JEUX THIS PLAYAUX AREA IS FOR DESTINÉE ENFANTS CHILDREN AGED DE ... À ... ANS…., IS SUPERVISED BY ESTAND SOUS LA SURVEILLANCE PARENTS & TUTORS. DES PARENTS OU DES ACCOMPAGNATEURS. MAINTAINED BY:….. ENTRETIEN : (RAISON TEL:………… SOCIALE ET ADRESSE) TÉL : .......................... logo ville City logo

Custom engravings

Custom printings

Other example on 1100x905mm panel ɢóǍóŃśóďśĞ ŲŦ ƘƵŲƭóƭŃŲŦɣ

Colours depending on stock

GS2430

GS2431

GS2432

Metal post 95 x 95 mm

Laminated wood post 95 x 95 mm

GS2433

Robinia post 120 < Ø < 140 mm

GS2433

¦óŦĞś ȇǓŃŦķơ ɢƭľĞ ƖóŃƙɣ

Compact composite panels

296

Robinia

Painted metal posts

Timber posts

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

297


:8ì:,. 9*(-3.(?3*

tóƭĞƙŃóţǔ vóơǞó ķǎóƙóŦĐŕó

298

Ȏȕȕ ȏȍȎ

PROLUDIC.COM


2&9*7.&ì>

űsÅIU ¾1!PvU!îv1

«

3&8?* 8ì:50. )7*<3.&3* KONSTRUKCJA WARSTWOWA

PARAMETRY MECHANICZNE (ƙĞǎŦŲ ǎóƙơƭǎŲǎĞ ơŘţóėó ơŃij Ǟ ŘśĞŕŲŦǔĐľ ƙóǞĞŤ ǎóƙơƭǎ śŃƭĞķŲ ėƙĞǎŦó ɢĐǞijơƭŲ ŕŲėţǔ śƵď ơŲơŦǔ ǞǎǔĐǞóŕŦĞŕɣɐ

PARAMETRY FIZYCZNE

ZALETY ESTETYCZNE

±ƭóďŃśŦǔ ŤóƭĞƙŃóţ ƖŲė ǎǞķśijėĞŤ ǞóĐľŲǎóŦŃó ǎǔŤŃóƙųǎɋ ķƙƵďŲƢđ ơţƵƖŘųǎ ƖŲǞŲơƭóŕĞ ŦŃĞǞŤŃĞŦŦó ƖƙǞĞǞ Đóţǔ ĐǞóơɋ ŦóǎĞƭ ǎ ǞŤŃĞŦŦǔĐľ ǎóƙƵŦŘóĐľ ؜эóƭǔĐǞŦǔĐľɐ

î ėƙĞǎŦó ǎóƙơƭ ǎŲǎĞķŲ ŤŲǡŦó ǎǔŘŲŦǔǎóđ ƖƙǞĞėŤŃŲƭǔ Ų ơŘŲŤƖśŃŘŲǎóŦǔĐľ ŘơǞƭóţƭóĐľɊ ǞóŘƙǞǔǎŃŲŦĞɋ ŲŘƙĉķţĞɋ ƖƙŲơƭŲŘĉƭŦĞ ŃƭƖɐ

ÞţóƢĐŃǎŲƢĐŃ ǞǎŃĉǞóŦĞ Ǟ ǎǔƭƙǞǔŤóţŲƢĐŃĉ Ŧó ǎŃśķŲđ Ń ǞóŦŃĞĐǞǔơǞĐǞĞŦŃó ƖŲǞǎóśóŕĉ Ŧó ǞŤŦŃĞŕơǞĞŦŃĞ ŘŲơǞƭųǎ ŘŲŦơĞƙǎóĐŕŃ Ń ǞǎŃijŘơǞóŕĉ ƭƙǎóţŲƢđɐ

(ƙĞǎŦŲ ŦŃĞ Ťó ǡóėŦǔĐľ ėĞĶĞŘƭųǎ ɢơijŘųǎ óŦŃ ƖijŘŦŃijđɣɋ ķėǔǡ ơĉ ŲŦĞ ǎǔŘƙǔǎóŦĞ Ń ƵơƵǎóŦĞ ƖŲėĐǞóơ ĐŃijĐŃó ǎóƙơƭǎɐ

¾ƙ ǎóţŲƢđ ŤŲǡŦó ŕĞơǞĐǞĞ ďóƙėǞŃĞŕ ǞǎŃijŘơǞǔđ ėǞŃijŘŃ ŦóơƭijƖƵŕĉĐǔŤ ǞóďŃĞķŲŤ Ɋ

vŃĞ Ťó ƭóŘǡĞ ėƙǞóǞķɋ ĐŲ ĞśŃŤŃŦƵŕĞ ƙǔǞǔŘŲ ǞƙóŦŃĞŦŃóɋ ŕĞơƭ ŤŃţĞ ǎ ėŲƭǔŘƵɐ

¾Ų ďóƙėǞŲ ǎǔƭƙǞǔŤóţǔ ŤóƭĞƙŃóţɐ UėĞóśŦŃĞ ơƖƙóǎėǞŃ ơŃij ǎ ƖƙǞǔƖóėŘƵ ơţƵƖŘųǎɋ ŘƭųƙĞ ŤƵơǞĉ ƖƙǞĞŦŲơŃđ ǞŦóĐǞŦĞ ŲďĐŃĉǡĞŦŃóɐ

ɉ !ŃƢŦŃĞŦŃŲǎó ŃŤƖƙĞķŦóĐŕó ėƙĞǎŦó ǎóƵƭŲŘśóǎŃĞ ǞóƖĞǎŦŃó ƭƙǎóţĉ ŲĐľƙŲŦij ƖƙǞĞė ķƙǞǔďóŤŃɋ ŲǎóėóŤŃ Ń ƭĞƙŤŃƭóŤŃɐ ɉ vóŘţóėóŦŃĞ ƖŲǎţŲŘŃɋ Řƭųƙó ĐľƙŲŦŃ ėƙĞǎŦŲ ƖƙǞĞǞ ǎŃśķŲĐŃĉ Ń ƖƙŲŤŃĞŦŃŲǎóŦŃĞŤ ÅÝɐ

A CO Z TROSKĄ O NASZĄ PLANETĘ? hŲŦƭƙŲśƵŕĞŤǔ ǎƖţǔǎ Ŧó ƢƙŲėŲǎŃơŘŲ ėǞŃijŘŃɊ

Osłonki na końcu każdego słupka i kotwy zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z wilgocią. Ich stosowanie pozwala na zmniejszenie stężeń czynników aktywnych, co oznacza mniejszy wpływu na środowisko.

ɉ ±ƭŲơŲǎóŦŃƵ ėƙĞǎŦó ǞĞ ǞƙųǎŦŲǎóǡŲŦǔĐľ Ń ǞóƙǞĉėǞóŦǔĐľ śóơųǎɋ ǞķŲėŦŃĞ Ǟ ǎǔƭǔĐǞŦǔŤŃ PEFC. ɉ IǎóƙóŦĐŕó ƙĞĐǔŘśŃŦķƵ ǎ ȍȌȌʸ ɉ ÅǡǔĐŃĞ ƖƙŲėƵŘƭųǎ ėŲ ŘŲŦơĞƙǎóĐŕŃ ėƙĞǎŦó Ų ŦŃơŘŃĐľ ơƭijǡĞŦŃóĐľɐ

PROLUDIC.COM

299


2&9*7.&ì>

űsÅIU ¾1!PvU!îv1

«

5&3*1* 1&0.*74<&3* SKLEJKA

PARAMETRY MECHANICZNE

PARAMETRY FIZYCZNE

ZALETY ESTETYCZNE

±ŘśĞŕŘó ƖŲǎơƭóŕĞ ėǞŃijŘŃ ơŘśĞŕóŦŃƵ óƙŘƵơǞǔ ėƙĞǎŦóɋ ţĉĐǞŲŦǔĐľ Ŧó ŘƙǞǔǡ Ǟ ƵǎǞķśijėŦŃĞŦŃĞŤ ŘŃĞƙƵŦŘƵ ǎţųŘŃĞŦ ƭóŘɋ ďǔ ƖƙǞĞĐŃǎėǞŃóţóđ ŦóƭƵƙóśŦǔŤ ƙƵĐľŲŤ ėƙĞǎŦó Ń ƵǞǔơŘóđ ǎǔƭƙǞǔŤóţǔ ŤóƭĞƙŃóţɐ

±ŘśĞŕŘó ŦŃĞ ŲėŘơǞƭóţĐó ơŃij ƭóŘǡĞ ƖŲ ŘŲŦƭóŘĐŃĞ Ǟ ǎŃśķŲĐŃĉɋ ĐŲ ơƖƙóǎŃóɋ ǡĞ ŕĞơƭ ėŲơŘŲŦóţǔŤ ŤóƭĞƙŃóţĞŤ ơƭŲơŲǎóŦǔŤ Ŧó ǞĞǎŦĉƭƙǞ ǎ ŘóǡėǔĐľ ǎóƙƵŦŘóĐľ ؜эóƭǔĐǞŦǔĐľɐ

(Ų ǎǔƭǎóƙǞóŦŃó ơŘśĞŕŘŃ Ų ķƙƵďŲƢĐŃ Ȏȍ ŤŤ ơƭŲơŲǎóŦĞ ơĉ ŲďţŲķŃ ďƙǞŲǞŲǎĞɋ ĐľóƙóŘƭĞƙǔǞƵŕĉĐĞ ơŃij ŕóŘŲƢĐŃĉ Ń ǎǔƭƙǞǔŤóţŲƢĐŃĉɐ

sóƭǎŲ ŕĉ ŲďƙóďŃóđɋ ŤŲǡŦó ŕĉ ėŲĐŃŦóđ ŦóėóŕĉĐ ŕĞŕ ǞóŲŘƙĉķśŲŦǔ ŘơǞƭóţƭɋ ĐŲ ƖŲǞǎóśó ƵŦŃŘŦĉđ ŲơƭƙǔĐľ ŘƙóǎijėǞŃ Ń ƙǔǞǔŘó ǞƙóŦŃĞŦŃóɐ

±ŘśĞŕŘó ǎǔŘóǞƵŕĞ ǎǔŕĉƭŘŲǎĉ ǎǔƭƙǞǔŤóţŲƢđ ŤĞĐľóŦŃĐǞŦĉ Ń ėŲơŘŲŦóśĞ ǞŦŲơŃ ŲďĐŃĉǡĞŦŃó ŲƙóǞ ŃŦƭĞŦơǔǎŦĞ ƵǡǔƭŘŲǎóŦŃĞɐ

±ŘśĞŕŘij ďóƙǎŃ ơŃij ŤĞƭŲėĉ ŦóƭƙǔơŘŃǎóŦŃó ĞśĞŘƭƙŲơƭóƭǔĐǞŦĞķŲ Ǟ ƵǡǔĐŃĞŤ ėǎƵơŘţóėŦŃŘŲǎĞķŲ śóŘŃĞƙƵ ƖŲśŃƵƙĞƭóŦŲǎĞķŲ ŦŃĞǞóǎŃĞƙóŕĉĐĞķŲ ŤĞƭóśŃ ĐŃijǡŘŃĐľɕ ǞóƖĞǎŦŃó ƭŲ ėƵǡĉ ŲėƖŲƙŦŲƢđ Ŧó ƖŲƭĞŦĐŕóśŦŃĞ ơŃśŦŃĞ ėǞŃóţóŕĉĐĞ ƢƙŲėŘŃ ĐľĞŤŃĐǞŦĞɋ ŕóŘ ƖƙŲėƵŘƭǔ ėŲ ƵơƵǎóŦŃó ķƙóȅƭŃɐ jóŘŃĞƙ ƖŲśŃƵƙĞƭóŦŲǎǔ ŦóėóŕĞ ơŘśĞŕĐĞ ƭóŘǡĞ ǎǔŕĉƭŘŲǎĉ ŲėƖŲƙŦŲƢđ Ŧó ƖƙŲŤŃĞŦŃŲǎóŦŃĞ ƵśƭƙóȇŲśĞƭŲǎĞɐ

A CO Z TROSKĄ O NASZĄ PLANETĘ? ɉ vóơǞĞ ơŘśĞŕŘŃ ơĉ ǎǔŘŲŦǔǎóŦĞ ǎǔţĉĐǞŦŃĞ Ǟ ėƙĞǎŦó ƵǞǔơŘŃǎóŦĞķŲ Ǟ śóơųǎ ǞóƙǞĉėǞóŦǔĐľ ǎ ơƖŲơųď ĞŘŲśŲķŃĐǞŦǔɐ ɉ ±ŘśĞŕŘó ƭŲ ŤóƭĞƙŃóţɋ Řƭųƙǔ ŤŲǡŦó ƙĞĐǔŘśŲǎóđ HŃƙŤó ¦ƙŲśƵėŃĐ ƖƙǞĞŘóǞƵŕĞ ŲėƖóėǔ ėƙĞǎŦó ėŲ ƖƵŦŘƭųǎ ƙĞĐǔŘśŃŦķƵɋ ķėǞŃĞ ǞŦóŕėƵŕĉ ėóśơǞĞ ǞóơƭŲơŲǎóŦŃĞɐ ɉ ±ƭŲơŲǎóŦĞ Ķóƙďǔ ƭŲ ƖƙĞƖóƙóƭǔ ǎŲėŦĞ ŦŃĞǞóǎŃĞƙóŕĉĐĞ ŲţŲǎŃƵɋ ǎǔėǞŃĞśóŕĉĐĞ ŦŃĞǎŃĞśŘŃĞ ŃśŲƢĐŃ śŲƭŦǔĐľ ǞǎŃĉǞŘųǎ ŲƙķóŦŃĐǞŦǔĐľɐ ɉ fóŘŲƢđ ŦóơǞĞķŲ ƖƙŲĐĞơƵ ďóƙǎŃĞŦŃóɋ Řƭųƙǔ ƵǞǔơŘóţ ĐĞƙƭǔȇŘóƭ U± ȍȐȌȌȍ ɢƖƙǞĞƖŃơǔ ƢƙŲėŲǎŃơŘŲǎĞɣɋ ƖŲƭǎŃĞƙėǞó ŦóơǞĞ ǞóóŦķóǡŲǎóŦŃĞ ǎ ŲĐľƙŲŦij ƢƙŲėŲǎŃơŘóɐ

300

PROLUDIC.COM


2&9*7.&ì>

űsÅIU ¾1!PvU!îv1

«

3&8?* 5&3*1* '&7<3* KOMPOZYT HPL

PARAMETRY MECHANICZNE vóơǞĞ ƖóŦĞśĞ Ǟ P¦j Ťóŕĉ ķƙƵďŲƢđ ȍȏ ŤŤ Ń ơĉ ƖƙŲėƵŘŲǎóŦĞ Ǟ ǎţųŘŦó ėƙǞĞǎ ŃķśóơƭǔĐľ ɢȓȌʸɣ Ń śĞƖŃơǞĐǞó ĶĞŦŲśŲǎĞķŲ ɢȏȌʸɣɐ !ľóƙóŘƭĞƙǔǞƵŕĉ ơŃij ėƵǡĉ ơƭóďŃśŦŲƢĐŃĉ ǎ ėǞŃĞėǞŃŦŃĞ ǎǔŤŃóƙųǎ ƖƙǞĞǞ ėţƵķŃ ĐǞóơɐ (ƵǡĞ ǞŤŃóŦǔ ƭĞŤƖĞƙóƭƵƙǔ ŦŃĞ Ťóŕĉ ǎƖţǔǎƵ Ŧó ƭĞŦ ŤóƭĞƙŃóţɋ ĐŲ ǞóƖĞǎŦŃó ǞŤŲŦƭŲǎóŦǔŤ ĞśĞŤĞŦƭŲŤ ǞŦóĐǞŦĉ ƭƙǎóţŲƢđ Ń ơƭóďŃśŦŲƢđɐ

PARAMETRY FIZYCZNE P¦j ƭŲ ǎơǞĞĐľơƭƙŲŦŦǔ ŤóƭĞƙŃóţɋ ŲėƖŲƙŦǔ Ŧó ǎŃśķŲđ Ń ƢĐŃĞƙóŦŃĞɐ

ZALETY ESTETYCZNE tóƭĞƙŃóţ ŤŲǡŦó ţóƭǎŲ ĶŲƙŤŲǎóđ Ń ǎǔŘŲŦǔǎóđ Ǟ ŦŃĞķŲ ƖƙǞĞėŤŃŲƭǔ Ų ƙųǡŦǔŤ ŘơǞƭóţĐŃĞɐ

óƙǎŦĞ ƖŲǎŃĞƙǞĐľŦŃĞ ƵǞǔơŘƵŕĞ ơŃij ơƭŲơƵŕĉĐ ǡǔǎŃĐĞ Ǟ ǞóǎóƙƭŲƢĐŃĉ ďóƙǎŦŃŘóɋ ĐŲ ǞóƖĞǎŦŃó ėŲďƙĉ ŲėƖŲƙŦŲƢđ Ŧó ƖƙŲŤŃĞŦŃŲǎóŦŃĞ ƵśƭƙóĶŃŲśĞƭŲǎĞ Ń ơŃśŦŃĞ ėǞŃóţóŕĉĐĞ ƖƙŲėƵŘƭǔ ĐǞǔơǞĐǞĉĐĞɐ

A CO Z TROSKĄ O NASZĄ PLANETĘ? ɉ tóƭĞƙŃóţ ǎ ȓȌʸ ơŘţóėó ơŃij Ǟ ėƙĞǎŦó Ǟ ĐĞƙƭǔȇŘóƭĞŤ ƖŲƢǎŃóėĐǞóŕĉĐǔŤ ƖŲǞǔơŘóŦŃĞ Ǟ śŲŘóśŦǔĐľ śóơųǎ ǞóƙǞĉėǞóŦǔĐľ ǎ ơƖŲơųď ǞƙųǎŦŲǎóǡŲŦǔɐ ɉ óƙǎŦŃŘŃ ŦŃĞ ǞóǎŃĞƙóŕĉ ŲţŲǎŃƵɋŘŲŦơĞƙǎóŦƭųǎ óŦŃ ơƵďơƭóŦĐŕŃ ơǞŘŲėśŃǎǔĐľ ėśó ǎóƙơƭǎǔ ŲǞŲŦŲǎĞŕɐ

Platformy wykonywane z materiału antypoślizgowego z fakturą (HPL) mają grubość 12,5 mm.

PROLUDIC.COM

ɉ HŃƙŤó ¦ƙŲśƵėŃĐ ơƭŲơƵŕĞ ǎ ȍȌȌʸ ƵƖĐǔŘśŃŦķ ŲėƖóėųǎɐ

Paleta kolorów została opracowana specjalnie dla firmy Proludic, co pozwala firmie podkreślać niezwykłość oferowanego przez nią wyposażenia i zwiększać atrakcyjność podczas zabawy.

301


2&9*7.&ì>

űsÅIU ¾1!PvU!îv1

«

3&8?* 8ì:50. 2*9&14<* STAL OCYNKOWANA I MALOWANA STAL OCYNKOWANA

PARAMETRY MECHANICZNE ±ƭóś ƭŲ ĐǞijơƭŲ ơƭŲơŲǎóŦǔ ŤóƭĞƙŃóţɕ ǎǔƭƙǞǔŤƵŕĞ ŲŦ ėƵǡĞ ŲďĐŃĉǡĞŦŃó Ń ǞŦóĐǞŦĞ ŦóƖƙijǡĞŦŃóɐ vóơǞĞ ơţƵƖŘŃ ŤĞƭóśŲǎĞ ơĉ ǎǔŘŲŦǔǎóŦĞ ǞĞ ơƭóśŃ ŲĐǔŦŘŲǎóŦĞŕ Ų ķƙƵďŲƢĐŃ Ȏɋȑ ŤŤɐ ¦ŲǞǎóśó ƭŲ Ŧó ơƖĞţŦŃĞŦŃĞ ǎǔŤóķóŧ ėŲƭǔĐǞĉĐǔĐľ ƭƙǎóţŲƢĐŃ Ń ďĞǞƖŃĞĐǞĞŧơƭǎó ŘŲŦơƭƙƵŘĐŕŃ ơƭŲơŲǎóŦǔĐľ ǎ ǎǔƖŲơóǡĞŦŃƵ ƖśóĐųǎ Ǟóďóǎɐ

PARAMETRY FIZYCZNE ±ţƵƖŘŃ ǎǔŘóǞƵŕĉ ƭƙǎóţŲƢđ ǎ ƙųǡŦŲƙŲėŦǔĐľ ǎóƙƵŦŘóĐľ ؜эóƭǔĐǞŦǔĐľ ėǞŃijŘŃɊ ɉ ¦ƙŲĐĞơŲǎŃ ŲĐǔŦŘŲǎóŦŃó ơƭóśŃɋ Řƭųƙǔ ŕĞơƭ ŕĞėŦĉ Ǟ ŦóŕďóƙėǞŃĞŕ ơŘƵƭĞĐǞŦǔĐľ ŤĞƭŲė ǞóƖŲďŃĞķóŦŃó ŘŲƙŲǞŕŃɐ

302

¦ƙŲĐĞơ ŤóśŲǎóŦŃó Ǟ ƵǡǔĐŃĞŤ ƖƙŲơǞŘƵ ƖŲśŃĞơƭƙŲǎĞķŲ ǞóďĞǞƖŃĞĐǞó ŤóƭĞƙŃóţ ƖƙǞĞė ėǞŃóţóŦŃĞŤ ƖŲǎŃĞƭƙǞó Ń ǎŲėǔɋ ó ƙųǎŦŲĐǞĞƢŦŃĞ ǞóƖĞǎŦŃó ǎţóƢĐŃǎŲƢĐŃ ĞơƭĞƭǔĐǞŦĞɐ

ɉ vóŘţóėóŦŃƵ Ŧó ơƭóś ƖƙŲơǞŘƵ ƖŲśŃĞơƭƙŲǎĞķŲ ėŲơŘŲŦóśĞ ǞóďĞǞƖŃĞĐǞóŕĉĐĞķŲ ƖƙǞĞė ƖƙŲŤŃĞŦŃŲǎóŦŃĞŤ ÅÝ Ń ǞŤŃóŦóŤŃ ƭĞŤƖĞƙóƭƵƙǔɐ ±ţƵƖŘŃ ǞĞ ơƭóśŃ ŲĐǔŦŘŲǎóŦĞŕ Ń ŤóśŲǎóŦĞŕ ơƭóśŃ ŲĐǔŦŘŲǎóŦĞŕ ţóƭǎŲ ơŃij ŘŲŦơĞƙǎƵŕĞ Ń ơĉ ŲŦĞ ǎǔơŲĐĞ ŲėƖŲƙŦĞ ŦóǎĞƭ Ŧó ŦóŕơŃśŦŃĞŕ ėǞŃóţóŕĉĐĞ ƢƙŲėŘŃ ĐľĞŤŃĐǞŦĞɐ

Firma Proludic stworzyła własne słupki ze stali ocynkowanej. Ich okrągły kształt i żłobkowana powierzchnia skutecznie zabezpieczają przed graffiti. Ziarniste wykończenie w dwóch odcieniach szarości pozwala ograniczyć widoczność zarysowań, dzięki czemu słupki zachowają estetyczny wygląd przed długi czas.

ZALETY ESTETYCZNE

A CO Z TROSKĄ O NASZĄ PLANETĘ? ɉ ±ƭóś ƭŲ ŤóƭĞƙŃóţ ǎ ȍȌȌʸ ƖƙǞĞǞŦóĐǞŲŦǔ ėŲ ƙĞĐǔŘśŃŦķƵɐ ɉ ©ĞĐǔŘśŃŦķ ƖŲǞǎóśó Ŧó ƵǞǔơŘóŦŃĞ ǞŦóĐǞŦǔĐľ ŲơǞĐǞijėŦŲƢĐŃ ǎ ėǞŃĞėǞŃŦŃĞ ơƵƙŲǎĐųǎ ŲƙóǞ ŲơǞĐǞijėŦŲƢĐŃ ĞŦĞƙķŃŃ Ń ǎŲėǔ ŦŃĞǞďijėŦǔĐľ ėŲ ƖƙŲėƵŘĐŕŃ ơƭóśŃɐ ɉ ¦ƙŲơǞŘŲǎĞ Ķóƙďǔ ƖŲśŃĞơƭƙŲǎĞ ŦŃĞ ǞóǎŃĞƙóŕĉ ƙŲǞƖƵơǞĐǞóśŦŃŘųǎ Ń ŦŃĞ ǎǔŤóķóŕĉ ơƭŲơŲǎóŦŃó ǎŲėǔ ƖŲėĐǞóơ ŦóŘţóėóŦŃóɋ ŦŃĞ ƖŲǎŲėƵŕĉ ǎŃijĐ ǞóŦŃĞĐǞǔơǞĐǞĞŦŃó ƖŲǎŃĞƭƙǞóɋ ǎŲėǔ óŦŃ ķƙƵŦƭƵɐ

PROLUDIC.COM


2&9*7.&ì>

űsÅIU ¾1!PvU!îv1

«

3&8?* 2*9&14<* 7:7> . 5&3*1* STAL NIERDZEWNA I MALOWANE ALUMINIUM

PARAMETRY MECHANICZNE ±ƭóś ŦŃĞƙėǞĞǎŦó ƭŲ ŤóƭĞƙŃóţ Ų ėƵǡĞŕ ǎǔƭƙǞǔŤóţŲƢĐŃ ŤĞĐľóŦŃĐǞŦĞŕɐ vóơǞĞ ƙƵƙǔ ǞĞ ơƭóśŃ ŦŃĞƙėǞĞǎŦĞŕ Ťóŕĉ ƢƙĞėŦŃĐij ȐȌ ŤŤɐ śƵŤŃŦŃƵŤ ŕĞơƭ śǡĞŕơǞĞɋ śĞĐǞ Ŧóėóś ǎǔƭƙǞǔŤóţĞɋ ėǞŃijŘŃ ĐǞĞŤƵ ƢǎŃĞƭŦŃĞ ơŃij ơƖƙóǎėǞŃ ǎ ƙųǡŦǔĐľ ǞóơƭŲơŲǎóŦŃóĐľɐ vóơǞĞ ƖóŦĞśĞ Ǟ ŤóśŲǎóŦĞķŲ óśƵŤŃŦŃƵŤ Ťóŕĉ ķƙƵďŲƢđ ȏ ŤŤɐ

A CO Z TROSKĄ O NASZĄ PLANETĘ? ɉ ± ƭóś ŦŃĞƙėǞĞǎŦĉ Ń óśƵŤŃŦŃƵŤ ŤŲǡŦó ƖŲėėóđ ƙĞĐǔŘśŃŦķŲǎŃɋ ǎŃijĐ ŦŃĞ ƖŲǎŲėƵŕĉ ŲŦĞ ƖŲǎơƭóǎóŦŃó ŲėƖóėųǎɐ ɉ ± ƭóś ŦŃĞƙėǞĞǎŦĉ ǎǔŘŲƙǞǔơƭƵŕĞ ơŃij ėŲ ƖƙŲėƵŘĐŕŃ ƙƵƙɋ ďśóĐľǔ ĐǞǔ ĞśĞŤĞŦƭųǎ ŤŲĐƵŕĉĐǔĐľɋ ŘƭųƙĞ ŃơƭŲƭŦŃĞ ǎǔėţƵǡóŕĉ ŲŘƙĞơ ĞŘơƖśŲóƭóĐŕŃ ǎǔƖŲơóǡĞŦŃóɐ

PROLUDIC.COM

PARAMETRY FIZYCZNE

ZALETY ESTETYCZNE

śƵŤŃŦŃƵŤ ŕĞơƭ ŲėƖŲƙŦĞ Ŧó ŘŲƙŲǞŕij ėǞŃijŘŃ ƭǎŲƙǞĉĐĞŕ ơŃij ŦóƭƵƙóśŦŃĞ Ŧó ƖŲǎŃĞƙǞĐľŦŃ ǎóƙơƭǎŃĞ ƭśĞŦŘƵɐ vóŘţóėóŦŃĞ Ŧó óśƵŤŃŦŃƵŤ ƖŲǎţŲŘŃ Ǟ ƖŲśŃĞơƭƙŲǎĞķŲ śóŘŃĞƙƵ ĞƖŲŘơǔėŲǎĞķŲ ǞóƖĞǎŦŃó ǎǔơŲŘŃ ƖŲǞŃŲŤ ŲėƖŲƙŦŲƢĐŃ Ŧó ƖƙŲŤŃĞŦŃŲǎóŦŃĞ ÅÝ Ń ǞŤŃóŦǔ ƭĞŤƖĞƙóƭƵƙǔɐ îóƖĞǎŦŃó ƭŲ ėţƵǡơǞǔ ĐǞóơ ƵǡǔƭŘŲǎóŦŃó ǎ ƙųǡŦǔĐľ ǞŤŃĞŦŦǔĐľ ǎóƙƵŦŘóĐľ ؜эóƭǔĐǞŦǔĐľɐ ©Ƶƙǔ ǞĞ ơƭóśŃ ŦŃĞƙėǞĞǎŦĞŕ ơĉ ŲėƖŲƙŦĞ Ŧó ķƙóȅƭŃɋ ŦŃĞŘŲƙǞǔơƭŦĞ ǎóƙƵŦŘŃ ƖŲķŲėŲǎĞ Ń ǞóŦŃĞĐǞǔơǞĐǞĞŦŃó ŤŃĞŕơŘŃĞɕ ǎǔŤóķóŕĉ ŦŃĞǎŃĞśŘŃĞŕ ŘŲŦơĞƙǎóĐŕŃ Ń ơĉ ŲėƖŲƙŦĞ ƭóŘǡĞ Ŧó ŦóŕơŃśŦŃĞŕ ėǞŃóţóŕĉĐĞ ƙŲǞƖƵơǞĐǞóśŦŃŘŃɐ

©Ƶƙǔ ǞĞ ơƭóśŃ ŦŃĞƙėǞĞǎŦĞŕ ŤŲǡŦó ţĉĐǞǔđ Ǟ ǎŃĞśŲŤó ŃŦŦǔŤŃ ŤóƭĞƙŃóţóŤŃɐ UĐľ ơƭóŦ ŦŃĞ ƵśĞķó ƖŲķŲƙơǞĞŦŃƵɋ ķėǔ ėǞŃĞĐŃ ďóǎŃĉ ơŃij Ŧó ŦŃĐľ Ń ŘŲƙǞǔơƭóŕĉ Ǟ ŦŃĐľɋ ėǞŃijŘŃ ĐǞĞŤƵ ŘŲŦơƭƙƵŘĐŕĞ ƭĞ ǎǔķśĉėóŕĉ ĞơƭĞƭǔĐǞŦŃĞ ŦóǎĞƭ ƖŲ ėţƵǡơǞǔŤ ĐǞóơŃĞɐ vóơǞĞ ƖóŦĞśĞ ǞĞ ơƭóśŃ ŦŃĞƙėǞĞǎŦĞŕ Ťóŕĉ ķƙƵďŲƢđ ȍɋȑ ŤŤ Ń ơĉ ǞóďĞǞƖŃĞĐǞŲŦĞ Ǟ ŕĞėŦĞŕ ơƭƙŲŦǔɋ ĐŲ ǞóƖĞǎŦŃó ơŘƵƭĞĐǞŦĉ ŲĐľƙŲŦij ƖƙǞĞė ǞóƙǔơŲǎóŦŃĞŤɐ ¦óŦĞśĞ óśƵŤŃŦŃŲǎĞ ŤŲǡŦó ŤóśŲǎóđ Ǟ ƵǡǔĐŃĞŤ ƭĞŕ ơóŤĞŕ ƖóśĞƭǔ ŘŲśŲƙųǎ ĐŲ ǎ ƖƙǞǔƖóėŘƵ ơŘśĞŕŘŃɐ

Firma Proludic stosuje w ramach procesów produkcyjnych maszyny najnowszej generacji, pozwalające na integrację procesów obróbki stali nierdzewnej: rysowania, kształtowania i spawania. Uzyskana w ten sposób jakość pozwala nam wykorzystywać materiał w różnych rodzajach wyposażenia i różnorodnie go kształtować.

303


2&9*7.&ì>

űsÅIU ¾1!PvU!îv1

«

3&8?* *1*2*39> ? 9<47?>< 8?9:(?3>(- 1.3> . *1*2*39> 24(:/È(*

5TQNFRNI \XYW_^PN\FS^

3FX_J JQJRJSY^ _ Y\TW_^\ X_YZH_S^HM HŃƙŤó ¦ƙŲśƵėŃĐ ǎǔďŃĞƙó ƙųǡŦĞ ƙŲėǞóŕĞ ƭǎŲƙǞǔǎ ơǞƭƵĐǞŦǔĐľ ǎ ŲƖóƙĐŃƵ Ų ŃĐľ ǎţóƢĐŃǎŲƢĐŃ Ń ƖƙǞĞǞŦóĐǞĞŦŃĞɐ vóơǞĞ ĞśĞŤĞŦƭǔ Ǟ ƭǎŲƙǞǔǎ ơǞƭƵĐǞŦǔĐľ ơĉ ŦŃĞƭŲŘơǔĐǞŦĞ Ń ŲėƖŲƙŦĞ Ŧó ǞƵǡǔĐŃĞɋ ƵėĞƙǞĞŦŃóɋ ǞŤŃĞŦŦĞ ǎóƙƵŦŘŃ ƖŲķŲėŲǎĞ ŲƙóǞ ǞŦóĐǞŦĉ śŃĐǞďij ƢƙŲėŘųǎ ĐľĞŤŃĐǞŦǔĐľɐ (ǞŃijŘŃ ŦŃŤ ǎǔƖŲơóǡĞŦŃĞ ƖśóĐƵ Ǟóďóǎ ŕĞơƭ ƭƙǎóţĞ Ń ŤŲǡŦó ŕĞ ƵǡǔƭŘŲǎóđ ƖƙǞĞǞ ǎŃĞśĞ śóƭɐ ÞơǞǔơƭŘŃĞ ŦóơǞĞ ĞśĞŤĞŦƭǔ Ǟ ƭǎŲƙǞǔǎ ơǞƭƵĐǞŦǔĐľ ơĉ ŲƖóƭƙǞŲŦĞ ơƭóŦėóƙėŲǎǔŤŃ ơŘƙųƭóŤŃ ŤŃijėǞǔŦóƙŲėŲǎǔŤŃɋ ĐŲ ǞóƖĞǎŦŃó ŃĐľ ŃėĞŦƭǔȇŘŲǎóśŦŲƢđɕ ŤŲǡŦó ŕĞ ƭóŘǡĞ ƖŲėėóǎóđ ƙĞĐǔŘśŃŦķŲǎŃɐ

5TQNFRNI \^QJ\FS^

5(;

3FX_J QNS^ vóơǞĞ śŃŦǔ ơĉ ǎǔŘŲŦóŦĞ ǞĞ ơƭóśŃ ŲĐǔŦŘŲǎóŦĞŕ ƖŲŘƙǔƭĞŕ ƖŲśŃĞơƭƙĞŤ ơƖĞĐŕóśŦŃĞ ƖƙǞĞƭǎŲƙǞŲŦǔŤ ǎ ĐĞśƵ ǞǎŃijŘơǞĞŦŃó ŲėƖŲƙŦŲƢĐŃ Ŧó ƖƙŲŤŃĞŦŃŲǎóŦŃĞ ƵśƭƙóȇŲśĞƭŲǎĞɐ jŃŦǔ ơĉ ǎǔŘŲŦǔǎóŦĞ Ǟ ėƙƵƭųǎ ơƭóśŲǎǔĐľ ơƖśóƭóŦǔĐľ ǎ ǡǔţǔɋ ėǞŃijŘŃ ĐǞĞŤƵ ŤŲķĉ ǎǔƭƙǞǔŤǔǎóđ ďóƙėǞŲ ėƵǡĞ ŲďĐŃĉǡĞŦŃóɋ ó ǞóƙóǞĞŤ ǞóĐľŲǎóđ ĞśóơƭǔĐǞŦŲƢđ Ń ŲƖŃĞƙóđ ơŃij ǞŦŃĞŘơǞƭóţĐĞŦŃŲŤɐ ĐǔŦŘŲǎóŦŃĞ ơƭóśŃ ĐľƙŲŦŃ ŕĉ ƖƙǞĞė ŘŲƙŲǞŕĉɐ ¦ŲśŃĞơƭĞƙ ƭŲ ǎǔƭƙǞǔŤóţǔ ŤóƭĞƙŃóţɋ ėǞŃijŘŃ ŘƭųƙĞŤƵ śŃŦŘij ƖƙǞǔŕĞŤŦŃĞ ơŃij ƭƙǞǔŤó ďĞǞ ǎƙóǡĞŦŃó ĐľţŲėƵɐ

3FX_J JQJRJSY^ RTHZOÉHJ

vóơǞĞ ĞśĞŤĞŦƭǔ ŤŲĐƵŕĉĐĞ ơĉ ǎǔŘŲŦóŦĞ ǞĞ ơƭóśŃ ŦŃĞƙėǞĞǎŦĞŕɋ ėǞŃijŘŃ ĐǞĞŤƵ ŦóơǞĞ ǎǔƖŲơóǡĞŦŃĞ ŕĞơƭ ďóƙėǞŲ ǎǔƭƙǞǔŤóţĞ Ń ŲėƖŲƙŦĞ Ŧó ǞƵǡǔĐŃĞɋ ŘŲƙŲǞŕij Ń ǞŤŃĞŦŦĞ ǎóƙƵŦŘŃ ŘśŃŤóƭǔĐǞŦĞɐ ÞơǞǔơƭŘŃĞ ĞśĞŤĞŦƭǔ ŤŲĐƵŕĉĐĞ ơĉ ĐľƙŲŦŃŲŦĞ ƖƙǞĞė ǎóŦėóśŃǞŤĞŤ ǞóƭǔĐǞŘóŤŃ Ǟ ƖŲśŃóŤŃėƵɐ

304

PROLUDIC.COM


2&9*7.&ì>

űsÅIU ¾1!PvU!îv1

«

3&8?* 8>89*2> 2*(-&3.(?3*

vóơǞĞ ėŲƢǎŃóėĐǞĞŦŃó ǎǔŘóǞóţǔɋ ǡĞ ŦóơǞĞ ƖƙŲėƵŘƭǔ ĐǞijơƭŲ ŤƵơǞĉ ǎǔƭƙǞǔŤǔǎóđ ǞŦóĐǞŦŃĞ ŦóƖƙijǡĞŦŃóɐ ¦ŲǞǎŲśŃţŲ ŦóŤ ƭŲ ŲƖƙóĐŲǎóđ ơƖĞĐŕóśŦĞ ĞśĞŤĞŦƭǔɋ ŘƭųƙĞ ǞóƖĞǎŦŃóŕĉ ǎǔơŲŘŃ ƖŲǞŃŲŤ ǎǔķŲėǔ ŲƙóǞ ǎǔƭƙǞǔŤóţŲƢĐŃɐ

©ųǡŦĞ ơǔơƭĞŤǔ ǞóƖƙŲŕĞŘƭŲǎóŦĞ ƖƙǞĞǞ ŦóơǞ ėǞŃóţ ƙŲǞǎŲŕƵ ƖƙŲėƵŘƭƵ ķǎóƙóŦƭƵŕĉ ǎǔơŲŘĉ ŦŃĞǞóǎŲėŦŲƢđ ƖƙŲėƵŘƭųǎ ƖƙǞǔ ƙųǎŦŲĐǞĞơŦĞŕ ŲĐľƙŲŦŃĞ ƖƙǞĞė ǞƵǡǔĐŃĞŤɋ ǞŦŃĞŘơǞƭóţĐĞŦŃóŤŃ Ń ƵơǞŘŲėǞĞŦŃóŤŃ ĞśĞŤĞŦƭųǎ ŤĞĐľóŦŃĐǞŦǔĐľɐ

494 0.10& 57?>0ì&) <

?FGF\PN XUW×Ė^ST\J 1śĞŤĞŦƭ ţĉĐǞĉĐǔ ƭŲ ƖƙŲėƵŘƭ ŲƖóƭĞŦƭŲǎóŦǔ ƖƙǞĞǞ ¦ƙŲśƵėŃĐ Ń ơƭŲơŲǎóŦǔ ǎǔţĉĐǞŦŃĞ ƖƙǞĞǞ ŦŃĉɐ fĞơƭ ǎǔŘŲŦóŦǔ Ǟ ƖŲśŃóŤŃėƵ Ń ĐľóƙóŘƭĞƙǔǞƵŕĞ ơŃij ǎǔŕĉƭŘŲǎĉ ǎǔƭƙǞǔŤóţŲƢĐŃĉɋ ďĞǞƖŃĞĐǞĞŧơƭǎĞŤ Ń ėţƵķŃŤ ƵǡǔƭŘŲǎóŦŃĞŤɋ ƖƙǞǔ ƙųǎŦŲĐǞĞơŦǔŤ ǞóƖĞǎŦŃĞŦŃƵ ŘŲƙǞǔơƭŦĞķŲ ǎǔķśĉėƵ ƖƙŲėƵŘƭƵɐ

-ZāYF\PN

1śĞŤĞŦƭǔ ŤŲĐƵŕĉĐĞ ơŃĞėǞŃơŘŲ ǞóƖƙŲŕĞŘƭŲǎóŦŲ ƭóŘɋ ďǔ ǎǔƭƙǞǔŤǔǎóţǔ ėƵǡĞ ŲďĐŃĉǡĞŦŃóɐ ±ĉ ǎǔŘŲŦóŦĞ Ǟ ėƙƵƭƵ ơƭóśŲǎĞķŲɋ ó ŃĐľ ǞóŲŘƙĉķśŲŦǔ ŘơǞƭóţƭ ǞóƖĞǎŦŃó ƵǡǔƭŘŲǎŦŃŘŲŤ ĐóţŘŲǎŃƭĞ ďĞǞƖŃĞĐǞĞŧơƭǎŲɐ vóơƵǎóŦĞ ƖŃĞƙƢĐŃĞŦŃĞ Ǟ ¦!Ý ŲķƙóŦŃĐǞóŕĉ ǞƵǡǔǎóŦŃĞ ơŃij ĞśĞŤĞŦƭųǎ ŤĞƭóśŲǎǔĐľ Ǟ ƖŲǎŲėƵ ƙƵĐľƵ ǎóľóėţŲǎĞķŲ Ń ƖƙǞĞėţƵǡóŕĉ ŲŘƙĞơ ĞŘơƖśŲóƭóĐŕŃ ƖƙŲėƵŘƭƵɐ

:W_ÉI_JSNF TGWTYT\J 1śĞŤĞŦƭǔ ơƭŲơŲǎóŦĞ ǎ ŦóơǞǔĐľ ƵƙǞĉėǞĞŦŃóĐľ ŲďƙŲƭŲǎǔĐľ ơĉ ǎǔďŃĞƙóŦĞ ǎ ŲƖóƙĐŃƵ Ų ŃĐľ ƖóƙóŤĞƭƙǔ ŤĞĐľóŦŃĐǞŦĞɋ ĐŲ ƖŲǞǎóśó ǞóƖĞǎŦŃđ ŃŤ ŦŃĞǞóǎŲėŦŲƢđ Ń ǎǔƭƙǞǔŤóţŲƢđɐ 1śĞŤĞŦƭǔ ŲďƙŲƭŲǎĞ ơĉ ǎŲėŲŲėƖŲƙŦĞ Ń ŃŦƭĞśŃķĞŦƭŦĞɕ ƵŤŃĞơǞĐǞóŤǔ ŕĞ ǎ ŲďƵėŲǎóĐľ śƵď ŤŲĐŲǎóŦŃóĐľ ǞĞ ǞţĉĐǞóŤŃɐ

PROLUDIC.COM

305


306

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

307


308

PROLUDIC.COM


PROLUDIC.COM

309


INDEKS J1958

139

J2612

124

J3412

241

J3834-C

27

J1959

139

J2613

103

J3413

241

J38352

114

J1961

143

J2614

103

J3417

242

J3835-C

28

J2616

125

J3418

245

J3837

28

J2 G

J220

190

J2617

125

J3420

243

J38402

148

G105

248

J2211

263

J2618

125

J3422

242

J38403

148

G106

248

J222

190

J2619

125

J3423

242

J38404

148

G3421

240

J22203

259

J2633-M

101

J3424

242

J3845

32

G3422

240

J22209

259

J2636-M

101

J3450

253

J38452

149

G3423

240

J22212

259

J2646-M

138

J3451-R

253

J38501

102

G3424

240

J22218

258

J2656-M

149

J3501

176

J38502

102

G3425

240

J22219

258

J2671-M

249

G3426

240

J22220

258

J2684

GS2405

296

J22221

258

GS2410

296

J2230

295

GS2420

296

J225

GS2423-S

296

J232

GS2430

296

J234

GS2431

296

GS2432

296

GS2433

296

J0 J09

219

J1

J3503

230

J38503

103

129

J3504-N

177

J38504

102

J2685

128

J3505

177

J3850-C

26

J2687

106

J3508

262

J3851-C

32

191

J2688

107

J3510

172

J38550

104

190

J2689

130

J3511

172

J38551

104

191

J2690

131

J3512

128

J38552

104

J2400

174

J2691

127

J3601

115

J38603

123

J2401

173

J2692

126

J3602

115

J38604

123

J2403

173

J2693

126

J3603

176

J3862-C

34

J2404

173

J2694

126

J3700

281

J3866

27

J2406

175

J2695

126

J3701

279

J3867-C

27

J2407

174

J2750-M

141

J3702

279

J3870

30

J10

218

J2409

175

J2751-M

140

J3704

279

J38700

206

J1010

207

J2410

177

J2755-M

140

J3710

280

J38701

22

J1011

207

J2411

172

J2770

105

J3722

283

J38702

23

J1012-P

206

J2523-M

54

J2771

105

J3732

283

J38703-C

23

J1023

44

J2532-M

58

J2821

294

J3800-M

230

J38704

24

J105

248

J2533-M

54

J2822

294

J38102-C

31

J38705-C

23

J1056

207

J2535-M

52

J2825

295

J38107

33

J38707-C

22

J1057

207

J2537-M

55

J106

248

J254

J1069-P

206

J2541-M

J1110

208

J256

J1120

208

J1130

208

J12 J120 J123

248

J13

218

J130

J2850

295

J38108-C

33

J38708-C

24

188

J287

189

J38109

34

J38709

22

J3872-C

52

J2870

293

J38116

31

188

J2871

293

J38118

34

J3890

J2576-M

53

J288

189

J38119-C

33

J3960

195

J2577-M

56

J2880

293

J38121

35

J3961

164

218

J2578-M

57

J3

J38122

35

J4

248

J2579-M

59

J3301

40

J38123

31

J4020

122

J2580-M

57

J3302

40

J38124

29

J4021

100

J2581-M

180

J33111

41

J38125

29

J4022

112

248

J2582-M

180

J3338

40

J38126

30

J4039

129

J14

218

J2583-M

56

J3358

41

J38127

32

J4050

122

J16

219

J2584-M

53

J3359

41

J38128

29

J4051

100

J1605-M

231

J2586-M

55

J3401

240

J38200

35

J4052

112

J1608-M

231

J2587-M

59

J3403

244

J3829-C

26

J4060

122

J1610-M

231

J2591

176

J3404

240

J38301

113

J4061

100

J1661-M

230

J2603

124

J3406

241

J38303

114

J4062

112

J1662-M

231

J2604

138

J3407

241

J38304

113

J4080

123

J1716

251

J2605

149

J3410

245

J3832-C

30

J4081

101

J1956

138

J2611

124

J3411

241

J3833

28

J4092

113

310

26 249

PROLUDIC.COM


J410

230

J49104

84

J5505

44

J838

158

R1390

263

J415

230

J4911

89

J5506

44

J839

163

R2212

263

J440

195

J4912

87

J5508

44

J842

165

R24-ITY-724

177

J441

198

J4913

88

J5509

45

J843

162

R34-ETP-000

221

J442-M

200

J4914

88

J5510

45

J844

156

R34-ETP-010

221

J450

195

J492

199

J5513

45

J846

158

R34-ETP-500

221

J45202

48

J4920

92

J5602

62

J848

165

R34-FIECOCH

244

J45206

48

J493

199

J5603

62

J852

163

R34-FIMUBON6

244

J45416

49

J4930-V

80

J5604

65

J853

163

R34-FIROW3

243

J45417

49

J4931

80

J5605-C

65

J854

160

R34-FISPDICE3

243

J470

195

J4932-V

81

J5606-C

64

J855

156

R34-FITICTAC3

243

J4701-P

150

J4933-V

81

J5608

64

J856

160

R34-FITURBO3

243

J47101-P

117

J4934

82

J5609-C

65

J857

162

R37-8000

262

J472

196

J4937-V

82

J5610

63

J858

159

R37-UBX-091

270

J47251

142

J4938

81

J56100

70

J859

161

R37-UBX-203

267

J473

196

J4939

83

J56101

74

J860

157

R37-UBX-203C

265

J474

196

J4940

80

J56102

73

J861

157

R37-UBX-208

270

J47450

116

J4945

91

J56103

75

J864

156

R37-UBX-211

268

J476

197

J4946

90

J56104

71

J865

165

R37-UBX-215

269

J477

197

J4947-V

83

J56105

72

J866

156

R37-UBX-217

267

J480

197

J496

199

J5611

67

J867

162

R37-UBX-218

270

J4800

235

J498

92

J5612

66

J869

157

R37-UBX-223

266

J4802

235

J499

93

J5613-C

67

J9

J4807

224

J5

J5614-C

63

J951

J481

197

J5000-M

249

J57003

226

J4811

225

J5001-M

249

J57006

227

J4815

226

J5014

249

J57007

J482

201

J510

181

J57008

J483

201

J51000

214

J48301

233

J51001

J48304

233

J511

J48305

233

J484

197

J487

198

J490

92

J4900

89

J516

J4901

88

J5210

J4902

89

J5211

275

J4903

86

J5212

275

J4904

87

J5213

J4905

86

J5214

J4906

86

J5215

J4907

87

J4908

87

J4909

88

J491

93

J4910

86

J49100

84

J49101 J49102 J49103

PROLUDIC.COM

R37-UBX-224

266

166

R37-UBX-231

266

J981

161

R37-UBX-232

267

J984

159

R37-UBX-244

269

227

J985

159

R37-UBX-246

269

227

J986

167

R37-UBX-247

269

J57009

66

JPS

R37-UBX-248

268

214

J57010

58

JPS10-J-M

286

R37-UBX-255

268

181

J6

JPS11-J-M

285

R37-UBX-258

270

J512

182

J605

293

JPS11-S-M

286

R37-UBX-281

271

J513

182

J607

292

JPS12-J-M

287

R37-UBX-284

271

J514

183

J608

292

JPS12-S-M

287

R37-UBX-286

271

J515

180

J8

JPS13-S-M

286

R37-UBX-287C

265

183

J802

156

JPS14-M

284

R37-UBX-288C

265

274

J818

162

JPS15-J-M

284

R37-UBX-289

266

J819

162

JPS15-S-M

284

R37-UBX-289C

265

J820

160

JPS16-J-M

285

R37-UBX-290

267

275

J821

160

JPS16-S-M

285

R37-UBX-292

271

274

J822

161

JPS17-S-M

284

R37-UBX-293

268

274

J826

158

JPS18-S-M

285

R37-UBX-298

271

J5300

251

J827

163

JPS19-S-M

284

R37-UBX-303

267

J5301

251

J828

164

JPS20-S-M

286

R48-IPY-702

226

J5400-M

217

J830

163

JPS21-J-M

287

R49-IPY-1611

200

J5401-M

215

J832

157

JPS21-S-M

287

R49-UMN-230

198

J5402-M

216

J833

157

JPS22-M

287

RBA1

292

J5403-M

217

J834

164

JPS23-M

285

RBA8

292

85

J5406-M

215

J835

164

JPS31-M

283

RC01

294

85

J5407-M

215

J836

165

R

RC03

294

85

J5408-M

216

J837

158

R1002

262

311


Gwarancja 2, 5, 10 i 25 lat

HŃƙŤó ¦ƙŲśƵėŃĐ ėŲŘţóėó ơƭóƙóŧɋ ďǔ ǞóƖĞǎŦŃđ ŕóŘŲƢđ Ń ƭƙǎóţŲƢđ ơǎŲŃĐľ ƖƙŲėƵŘƭųǎɐ ±ƭŲơŲǎóŦŃĞ ơƭóƙóŦŦŃĞ ǎǔďƙóŦǔĐľ ŤóƭĞƙŃóţųǎ Ń ŦóŕďóƙėǞŃĞŕ ǎǔŤóķóŕĉĐǔĐľ ŦŲƙŤ ƖƙŲėƵŘĐǔŕŦǔĐľ ƖŲǞǎóśó ȇƙŤŃĞ ¦ƙŲśƵėŃĐ Ŧó ŲĶĞƙŲǎóŦŃĞ ǎŃĞśŲśĞƭŦŃĐľ ķǎóƙóŦĐŕŃɐ

Nasza gwarancja : 2 lata ǎ ƖƙǞǔƖóėŘƵ ŕóŘŃĐľŘŲśǎŃĞŘ ǎóė ĐǞǔ ǎóė ƖƙŲėƵŘĐǔŕŦǔĐľ ĞśĞŤĞŦƭųǎ ơŘţóėŲǎȌǔĐľɐ 5 lat ǎ ƖƙǞǔƖóėŘƵ ǎóė ŘŲŦơƭƙƵŘĐŕŃ ƵƙǞĉėǞĞŧ ơƖŲƙƭŲǎǔĐľ ĐǞǔ ĞśĞŤĞŦƭųǎ ǎǔƖŲơóǡĞŦŃó ƖśóĐųǎ Ǟóďóǎ Ǟ ƖŲǎŲėƵ ǎóė ŤóƭĞƙŃóţŲǎǔĐľ ĐǞǔ ƖƙŲėƵŘĐǔŕŦǔĐľɊ • ±ƖƙijǡǔŦ • ÞǔƭţóĐǞóŦǔĐľ śƵď ŲďƙŲƭŲǎǔĐľ ǎǔƭţóĐǞóŦǔĐľ ĞśĞŤĞŦƭųǎ Ǟ ƭǎŲƙǞǔǎ ơǞƭƵĐǞŦǔĐľ ɢǞ ǎǔŕĉƭŘŃĞŤ ĞśĞŤĞŦƭųǎ ƖŲƙƵơǞóŕĉĐǔĐľ ơŃij śƵď ĐǞijƢĐŃ ŤĞĐľóŦŃĐǞŦǔĐľɣ • îóĐŃơŘųǎ ŤĞƭóśŲǎǔĐľ śƵď ǞĞơƖŲţųǎ śŃŦ

10 lat ǎ ƖƙǞǔƖóėŘƵ ǎóė ŘŲŦơƭƙƵŘĐŕŃ ƵƙǞĉėǞĞŧ ơƖŲƙƭŲǎǔĐľ ĐǞǔ ĞśĞŤĞŦƭųǎ ǎǔƖŲơóǡĞŦŃó ƖśóĐųǎ Ǟóďóǎ Ǟ ƖŲǎŲėƵ ǎóė ŤóƭĞƙŃóţŲǎǔĐľ ĐǞǔ ƖƙŲėƵŘĐǔŕŦǔĐľɊ • 1śĞŤĞŦƭųǎ ŤĞƭóśŲǎǔĐľ ɢǞ ǎǔŕĉƭŘŃĞŤ ơƖƙijǡǔŦɋ ĞśĞŤĞŦƭųǎ ƖŲƙƵơǞóŕĉĐǔĐľ ơŃij śƵď ŤĞĐľóŦŃĐǞŦǔĐľ ŲƙóǞ ĞśĞŤĞŦƭųǎ ŤŲĐƵŕĉĐǔĐľɣ • 1śĞŤĞŦƭųǎ Ǟ ƭǎŲƙǞǔǎ ơǞƭƵĐǞŦǔĐľ Ų ėƵǡĞŕ ķijơƭŲƢĐŃ ɢǞ ǎǔŕĉƭŘŃĞŤ ĞśĞŤĞŦƭųǎ ƖŲƙƵơǞóŕĉĐǔĐľ ơŃij śƵď ĐǞijƢĐŃ ŤĞĐľóŦŃĐǞŦǔĐľɣ • ±ŘśĞŕŘŃ óŦƭǔƖŲƢśŃǞķŲǎĞŕ Ń ƖóŦĞśŃ Ǟ P¦j • ±ţƵƖŘųǎ ɢėƙĞǎŦŲɣ

25 lat w ƖƙǞǔƖóėŘƵ ǎóė ŘŲŦơƭƙƵŘĐŕŃ ƵƙǞĉėǞĞŧ ơƖŲƙƭŲǎǔĐľ ĐǞǔ ĞśĞŤĞŦƭųǎ ǎǔƖŲơóǡĞŦŃó ƖśóĐųǎ Ǟóďóǎ Ǟ ƖŲǎŲėƵ ǎóė ŤóƭĞƙŃóţŲǎǔĐľ ĐǞǔ ƖƙŲėƵŘĐǔŕŦǔĐľɊ • ¦óŦĞśŃ ɢơŘśĞŕŘó śóŘŃĞƙŲǎóŦó ɖ P¦jɣ • ±ţƵƖŘųǎ ɢŤóśŲǎóŦó ơƭóś ŲĐǔŦŘŲǎóŦóɋ ơƭóś ŲĐǔŦŘŲǎóŦóɋ ơƭóś ŦŃĞƙėǞĞǎŦóɣ • Rur ze stali nierdzewnej

hŲśŲƙǔ ƖƙǞĞėơƭóǎŃŲŦĞ ǎ ŦŃŦŃĞŕơǞǔŤ ėŲŘƵŤĞŦĐŃĞ ŤŲķĉ ơŃij ƙųǡŦŃđɐ HŃƙŤó ¦ƙŲśƵėŃĐ ǞóơƭƙǞĞķó ơŲďŃĞ ƖƙóǎŲ ėŲ ǞŤŃóŦǔ ơƖĞĐǔȇŘóĐŕŃ Ń ǎƖƙŲǎóėǞóŦŃó ƵśĞƖơǞĞŧ ǎ ƖƙŲėƵŘƭóĐľ ďĞǞ ƵƖƙǞĞėŦŃĞķŲ ƖŲŃŦĶŲƙŤŲǎóŦŃóɐ UŦĶŲƙŤóĐŕĞ ǞóǎóƙƭĞ ǎ ŦŃŦŃĞŕơǞǔŤ ėŲŘƵŤĞŦĐŃĞ ďǔţǔ ƖƙóǎŃėţŲǎĞ ǎ ĐľǎŃśŃ ơŘŃĞƙŲǎóŦŃó ķŲ ėŲ ėƙƵŘƵɐ !ľŲđ ƖŲėŕijśŃƢŤǔ ǎơǞĞśŘŃĞ ŘƙŲŘŃɋ ďǔ ǞóƖĞǎŦŃđ ƖƙóǎŃėţŲǎŲƢđ ƭǔĐľ ŃŦĶŲƙŤóĐŕŃɋ ¦ƙŲśƵėŃĐ ŦŃĞ ƖŲŦŲơŃ ǡóėŦĞŕ ŲėƖŲǎŃĞėǞŃóśŦŲƢĐŃ Ǟó ďţijėǔ ĐǞǔ ŲƖƵơǞĐǞĞŦŃóɋ ó ŦŃŦŃĞŕơǞǔ ėŲŘƵŤĞŦƭ ŦŃĞ ơƭóŦŲǎŃ ƵŤŲǎǔɐ îėŕijĐŃóɊ ¦ƙŲśƵėŃĐɋ ÝŃǍó ©ĞĐƙĞóƭŃŲŦɋ IŃśśĞơ (ĞśóĐƵǍĞśśĞƙŃĞ Ń HŲƭŲơĞóƙĐľ

312

PROLUDIC.COMPROLUDIC S.A.S. 181 rue des Entrepreneurs 37210 Vouvray - FRANCE Tél. +33 (0)2 47 40 44 44 www.proludic.com

RC TOURS B347 839 193

CATA-2020-POL

1(Å! ©UÅt ơƖųţŘó Ǟ ŲɐŲɐ ul. Grunwaldzka 207 85-451 Bydgoszcz Tel : +48 (52) 32 47 840 Fax: +48 (52) 32 47 847, 321 02 51 placezabaw@educarium.pl www.educarium-placezabaw.com.pl