Page 1

PRVA GRUPA PRA[AWA (Zaokru`i go to~niot odgovor,sekoj to~en odgovor nosi 1 bod)

D-1 1.Brojot na fundamentalnite ~esti~ki vo nuklidot 39K e: a) r+= 39; n0= 19; e- = 20 b) r+= 20; n0= 19; e- = 19 v) r+= 19; n0= 20; e- = 19 g) r+= 19; n0= 19; e- = 20 2. Izotopi se nuklidite: a) 16S; 16S; 16S;(masenite broevi se 30,31,32) b) 15P; 16S; 17Cl;(masenite broevi se 32,32,32) v) 16S; 16S; 16S;(masenite broevi se 32,32,32) g) 15S; 16S; 17S;(masenite broevi se32,32,32) 3.Slednite vrednosti za kvantnite broevi: n = 5 l = 2 ml = -1 ms = 1/2 ja opi{uvaat orbitalata: a) 5d-1 b) 5p-1 v) 5f-1 g) 5d1 4. Atomska orbitala so najniska energija e: a) 5f b) 7s v) 4f g) 1s 5. Spareni elektroni se dva elektroni so: a) isti vrednosti za n, l, ml, a razli~ni za ms b) isti vrednosti za l, n, ms, a razli~ni za ml v) isti vrednosti za ms, l, ml, a razli~ni za n g) isti vrednosti za n, ms, ml, a razli~ni za l 6. Atomot na aluminium ima: a) eden valenten elektron b) dva valentni elektroni v) tri valentni elektroni g) trinaeset valentni elektroni 7. Vo molekulata na vodorod ima s-vrska nastanata so prepokrivawe na; a) s -orbitala so p-orbitala b) p -orbitala so p-orbitala v) s -orbitala so d-orbitala


g) s -orbitala so s-orbitala 8. Vo periodniot sistem elementite se podredeni vo: a) ~etiri grupi na elementi b) sedum periodi i osumnaeset grupi v) sedum periodi i osum podgrupi g) osum grupi i osum podgrupi D-2 9. Oksidite N2O; NO; CO se: a) kiselinski oksidi b) bazni oksidi v) indiferentni oksidi g) amfoterni oksidi 10. Sulfurnata kiselina mo`e da gradi dva tipa na soli: a) sulfidi i hidrogensulfidi b) sulfiti i hidrogensulfiti v) sulfati i hidrigensulfati g) sulfati i sulfiti 11. Reakcija na neutralizacija e reakcijata pomegu: a) Ca i HCl b) CaO i H2O v) CaSO4 i HCl g) Ca(OH)2 i HCl D-3 12. Ravenkata na elektrolitna disocijacija na magnezium hlorat e: a) MgCl2 = Mg2+ + 2Clb) Mg(ClO3 )2 = Mg2+ + 2ClO3v) Mg(ClO2)2 = Mg2+ + 2ClO2 g) MgCl2 = Mg2+ + Cl213. Reakcijata koja e pretstavena so ravenkata: NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl e a) supstitucija b) oksidacija v) dvojna izmena g) eliminacija 14. Procesot zapi{an so termohemiskata ravenka: 1/2 H2 + 1/2 I2 = 2HI DrH = +26,5 kJ/mol e: a) endotermen proces b) egzotermen proces v) egzodermen proces g) endodermen proces 15. Koncentracijata na H3O+ jonite vo ~ista voda na sobna temperatura e: a) 10-7 mol


b) 10-14 mol v) 10-7 mol/dm3 g) 10-14 mol/dm3 16. Spontano mo`at da te~at samo procesi prosledeni so: a) namaluvawe na energija,zgolemuvawe na entropija b) namaluvawe na entropija,zgolemuvawe na energija v) namaluvawe na entropija i konstantna energija g) namaluvawe na energija i konstantna entropija D-4 17. Op{ta formula na zasiteni jaglevodorodi e: a) CnH2n b) CnH2n+2 a) CnH2n-2 a) CnHn 18. Karakteristi~na reakcija za arenite e: a) polimerizacija b) adicija v) eliminacija g) supstitucija 19. Pri redukcija na aldehidite se dobiva: a) primaren alkohol b) sekundaren alkohol v) tercieren alkohol g) karboksilna kiselina 20. Pri primarna oksidacija na sekundaren alkohol se dobiva: a) keton b) ester v) kiselina g) aldehid 21. Esterifikacija e reakcija pomegu: a) kiselina i baza b) kiselina i alkohol v) kiselina i metal g) kiselina i nemetal 22. Sapunifikacija e reakcija na hidroliza na: a) sapuni b) kiselini v) soli g) masti D-5 23. Brojot na izomerite na glukozata e : a) 16


b) 8 v) 32 g) 4 24. Hiralen jagleroden atom e povrzan so: a) ~etiri razli~ni atomi ili atomski grupi b) dva razli~ni atomi ili atomski grupi v) tri drugi jaglerodni atomi g) ~etiri drugi jaglerodni atomi 25. Vrskata pomegu monosaharidnite edinki vo polisaharidite e : a) azot glikozidna b) amidna v) imidna g) kislorod glikozidna VTORA GRUPA PRA[AWA (kratki odgovori i povrzuvawe) D-1 26. Napi{i ja elektronskata konfiguracija na 35Br i opredeli go poslednoto energetsko nivo: el. konf.__________________________________________________ posledno en. nivo_____________________________________________ 27. Napi{i polureakcii na oksidacija i redukcija za reakcijata 2Ca+O2= 2CaO oksidacija________________________________ redukcija_________________________________ 28. Opredeli ja vrednosta za ~etirite kvantni broja za 4f2 n= l= ml = ms = 29 Molekulata na O2 nastanuva so prepokrivawe na________________________ orbitali,a vrskite se od________________________________________tip. 30. Elektronegativnosta po grupi______________________________,a po periodi_____________________________________________. D-2 31. Povrzi gi formulite so tipot na hemiskata vrska: NH3 nepolarna kovalentna CaS polarna kovalentna H2S jonska vrska N2 polarna kovalentna 32. Povrzi gi imiwata na soedinenijata so nivnite formuli: natrium hidrogenkarbonat Sb2O3 antimon(III)oksid H2Cr2O7 dihromna kiselina NH4OH


amonium hidroksid

NaHCO3

D-3 33. KOja reakcija se slu~uva na katodata pri elektroliza na rastop od natrium hlorid: ravenka:________________________ tip na reakcija: ____________________ 34. Napi{i ravenka na hidroliza na NH4Cl i predvidi kakva e sredinata: ravenka:_______________________________ sredina:_____________________ 35. Izramni ja ravenkata oksido -redukciski: Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 +NO+ H2O

36. nabroj tri faktori koi vlijaat na brzinata na reakcijata:

D-4 37. Dovr{i ja ravenkata i napi{i go imeto na produktot: CH3CH=CH2 + HCl = ime na produkt:________________________ 38. Pretstavi ravenka za dobivawe na PVC:

39. Napi{i gi formulite i imiwata na radikalite na soedinenijata: CH2=CH2 C6H6 CH3CH2CH3 formula:_______ formula__________ formuli:_________ime:_____________ ime;_______________ imiwa:____________ 40. Povrzi gi formulite so imiwata:(4 organski soedinenija ke izbereme zaedno) 41. Povrzi gi formulite so imiwata: RCOOR ester RCOONa keton RCOX acilhalid RCOR aldehid RCHO sapun D-5 42. Dopolni gi iskazite so nazivite na izomerite: L i D glukoza se ______________________________ (+) i (-) glukoza se ___________________________ a i b glukoza se ______________________________ 43. Povrzi gi poimite so definiciite: Proteini Polihidroksilni aldehidi i ketoni Jaglehidrati Poliaminokiselini Masti Esteri na vi{imasni kiselini


D-6 44. Dopolni gi iskazite(opredeli go brojot na ~esti~ki): 1mol Na ima ______________________________atomi 1mol H2 ima ______________________________atomi 1mol H2O ima______________________________ molekuli 1mol H2SO4 ima_____________________________ joni 45. Opredeli kolkava masa imaat 0,1mol od dadenive supstanci i povrzi gi so rezultatite od desno: N2 Si H2O

2,8g 1,8g 2,8g

Тест по хемија - Софрониевска (за прва год.)  
Тест по хемија - Софрониевска (за прва год.)  

Разни задачи за тестовите за прва година

Advertisement