PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Page 1

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE


ESCOLA ANXANETA 1 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

1.- L’ESCOLA . Apunt històric L'Escola Anxaneta va ser fundada el 4 d’octubre del 1965 fruit dels desig d'un grup de pares i mares d'oferir als seus fills un ensenyament alternatiu al que imperava a altres escoles de l'època on la ràtio per aula era molt elevada, on es separava els nens de les nenes i on l'educació es confonia en simple instrucció. És així com va sorgir una escola catalana, arrelada a la ciutat, coeducadora, de tarannà cooperatiu on s'aplicava la pedagogia activa i renovadora, on es mirava més enllà de l'aprenentatge dels coneixements i es vetllava pel creixement integral dels seus alumnes. L'any 1987, per voluntat dels seus propietaris i accionistes l'escola va passar a la xarxa pública del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, anys després es va fusionar amb una altra escolà pública anomenada Ravalet. Actualment, l'Escola Anxaneta és un centre de dues línies d'Educació Infantil i dues de Primària que pertany a la xarxa pública del Departament d'Ensenyament i es regeix per la seva normativa tant pel que fa a funcionament com a assignació del professorat. 2.- L’ESCOLA. Escola d’acollida L’escola com a centre d’acollida és el nostre conjunt sistemàtic d'actituds i actuacions que posem en funcionament per guiar la incorporació òptima dels membres nous de la comunitat educativa en la vida i la cultura quotidianes. En aquest sentit l'acollida no s’ha d’entendre com un fet puntual, sinó com un procés continu al llarg de tota l'etapa escolar. Com es recull al document De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú (Departament d’Ensenyament, desembre 2015), el desenvolupament de polítiques inclusives en el centre parteix del desenvolupament d’una escola per a tots i totes, que organitzi de manera adequada els recursos per Convivència i clima escolar garantir l’atenció a la diversitat des de projectes educatius que considerin l’acollida i la participació dels alumnes i les famílies, i en els quals es planifiquin les mesures i els suports minimitzant les barreres d’accés amb què es podria trobar qualsevol alumne.


ESCOLA ANXANETA 2 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Per crear cultures inclusives és imprescindible un diàleg permanent i renovat dins l’escola i amb l’entorn amb voluntat de promoure una comunitat educativa acollidora i col·laboradora que valora tots i cadascun dels alumnes, a la vegada que crea al seu voltant altes expectatives d’èxit. Els processos d'acollida mereixen una atenció especial dins el projecte de convivència del centre, perquè afavoreixen l'enriquiment de tots els nostres membres: ens relacionem, ens coneixem, creem vincles i progressem plegats. En aquests processos també cal preveure els criteris pels quals s’estableixen els grups classe dels alumnes que inicien el segon cicle d’educació infantil, el primer curs d’educació primària i el primer curs d’educació secundària obligatòria. Entre aquests criteris que estableix cada centre educatiu cal preveure l’escolarització de germans bessons, essent prou flexibles per tenir en compte també l’opinió de les famílies. L'arribada de famílies d’alumnes amb necessitats educatives especials, de famílies nouvingudes i d’altres en risc d’exclusió social, conjuntament amb la gran mobilitat d'alumnes en els centres, han posat en evidència, també, la importància dels processos d'acollida. Aquests processos d’acollida han d’anar adreçats, per tant, a tots els alumnes, a les famílies, als docents (article 77 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació) i al personal d'administració i serveis, fem una atenció especial a les persones més vulnerables de qualsevol d’aquests col·lectius. 3.- L’ESCOLA. El Barri L'Escola es troba al Barri de l'Havana, al centre de Mataró. La majoria dels nostres alumnes viuen als carrers propers a l'escola. Està situada al carrer Solís, 2 bis. Situat a llevant, amb els aires mediterranis del mar proper és simptomàticament definitòria d’aquest racó de la ciutat. La tranquil·litat que acostuma a acompanyar l’alba diària sembla durar especialment a l’Havana, un barri eminentment familiar, de naturalesa residencial i que, curiosament, té un caràcter més de Centre a vegades que el mateix centre històric de la ciutat. Ben connectat, amb un dèficit d’aparcaments, amb escoles i el conseqüent anar i venir d’infants i pares i avis que els acompanyen. Comerços i vida al carrer. Tots aquests serien els ingredients d’un barri content de ser on és i de ser com és.


ESCOLA ANXANETA 3 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE


ESCOLA ANXANETA 4 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

4.- L’ESCOLA – Xarxes socials i projecció externa del centre. L’escola compta amb els següents recursos: -Pàgina web amb domini propi (www.escola-anxaneta.cat) - App mòbil per a comunicacions amb les famílies (TPVescola als Markets d’Android i IOS) - Compte oficial al Twitter (@EscolaAnxaneta) - Compte oficial d’Instagram (escolaanxaneta) - Canal de youtube (Anxaneta Mataró) Aquests recursos serveixen per donar a conèixer tot allò que es fa al centre per a les famílies actuals i interessades en venir a l’escola.


ESCOLA ANXANETA 5 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

5. Criteris metodològics del centre 5.1 Àmbit lingüístic Les llengües, en totes les seves dimensions, s’aprenen en l’ús social i les necessitats pragmàtiques de comunicació són les que van orientant i afavorint l’assentament del codi. Aquesta vessant social i pragmàtica és més eficient que l’ensenyament directe i explícit de les formes i normes (enfocaments gramaticals) o l’ensenyament aïllat de cada llengua que s’aprèn. Per tant, per ensenyar adequadament llengües i la comunicació cal dissenyar situacions d’aprenentatge globals en què l’ús motivat i reflexiu de les estratègies lingüístiques i comunicatives porti a la solució dels problemes que s’hi plantegen. Atesa la realitat social, lingüística i cultural de la nostra societat, cal un ensenyament integrat de les llengües, que coordini els continguts que s’aprenen i les metodologies en les diferents situacions d’aula, a fi que les nenes i els nens avancin cap a l’assoliment d’una competència comunicativa en més d’una llengua. Una part important de l’èxit dels programes d’immersió lingüística es relaciona amb la manera de tractar la llengua familiar dels alumnes. Per això, cal tenir-la en compte, en especial la dels alumnes immigrants, tant a nivell simbòlic com en la pràctica educativa, cosa que, a més, afavorirà que el català esdevingui la llengua comuna i una eina de cohesió social. L’activitat dialògica, la conversa entre les nenes i els nens i entre els alumnes i els mestres ha d’impregnar totes les activitats d’ensenyament i aprenentatge. Això comporta una manera diferent d’actuar a l’aula i una organització diferent dels alumnes. Cal potenciar espais de comunicació suficientment variats per fer possible la seva adequació a tots els estils i característiques d’aprenentatge, una escola per a tothom que afavoreixi que cada alumne arribi a ser cada vegada més autònom en el seu aprenentatge i, alhora, aprengui a treballar cooperativament. Es tracta d’ensenyar les llengües amb un enfocament comunicatiu, que se centra en la construcció social dels significats. La qual cosa vol dir que, per donar sentit a tots els aprenentatges del currículum, cal organitzar el centre educatiu com un espai comunicatiu on la biblioteca (mediateca), del centre, la revista de l’escola, la ràdio escolar o altres elements facilitin l’intercanvi dintre de l’escola i l’obertura del centre al seu entorn. La inclusió de la tecnologia digital en els centres educatius facilita aquest enfocament i garanteix el desplegament de la competència digital dels alumnes.


ESCOLA ANXANETA 6 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

5.2 Àmbit matemàtic En primer lloc, els continguts curriculars han de ser treballats en contextos significatius i rics que presentin de manera entenedora els conceptes matemàtics, la relació entre ells i la seva aplicació a problemàtiques diverses. Les situacions quotidianes, les culturalment significatives, les principals temàtiques de les diverses disciplines, però també els jocs i les pròpies matemàtiques, i en particular la seva història, han de ser les fonts que ens proporcionin els contextos més rellevants per aprendre matemàtiques. La gestió pedagògica del currículum per part del centre ha de vetllar per l’equilibri, la connexió entre els continguts i el treball interdisciplinari. L’ordenació dels blocs de continguts no implica una jerarquització d’aquests. Cal trobar un equilibri entre el desenvolupament dels diferents blocs en el conjunt de cada cicle, i tenir en compte que hi ha diverses seqüenciacions possibles dels continguts: hi ha continguts que es poden treballar de manera transversal, altres que es poden treballar juntament amb continguts d’un bloc diferent, i també en el marc d’un projecte interdisciplinari, la qual cosa possibilita el desenvolupament de les competències matemàtiques. Generar actituds positives envers les matemàtiques requereix desenvolupar la curiositat, la creativitat, la imaginació, l’interès per fer-se preguntes, per trobar respostes i per resoldre problemes. També és important adquirir confiança en les pròpies possibilitats i trobar el plaer que comporta realitzar un descobriment o superar un repte. 5.3 Àmbit del coneixement del medi A l’educació primària els nens estan habitualment interessats per molts fets que succeeixen al seu entorn i la metodologia per ajudar-los en l’aprenentatge dels continguts de l’àmbit de coneixement del medi hauria de partir de l’anàlisi d’aquest tipus de situacions que els motiven, per tal d’estimular-los inicialment a plantejar-se preguntes rellevants i a expressar els seus punts de vista. La transformació d’aquestes idees inicials en d’altres que estiguin més fonamentades en els coneixements actuals de les diferents disciplines de l’àmbit requereix un treball que afavoreixi la seva evolució al llarg dels cursos. Els models interpretatius generats per les ciències implicades tenen un elevat nivell d’abstracció i el seu aprenentatge requereix un ensenyament que parteixi de l’anàlisi de diverses situacions contextualitzades en base al treball en diferents cursos i en una seqüència en espiral.


ESCOLA ANXANETA 7 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Per a la selecció d’aquestes situacions s’ha de buscar l’equilibri entre les realitats locals, catalana i espanyola i global i entre els temps més allunyats i els més propers tant en el passat com en el futur i, a partir d’aquestes, promoure l’observació i la cerca de dades. S’ha de potenciar el coneixement directe de la realitat a l’hora d’estudiar els fenòmens, els objectes tecnològics, el propi territori o el passat que tenim present i privilegiar la identificació d’evidències que confirmin o posin en dubte les idees expressades, així com la lectura de textos i imatges que es troben en diferents suports i formats, que permetin accedir a informacions i coneixements distants en el temps i en l’espai. En el procés d’aprendre també serà important el temps dedicat a ensenyar l’alumnat a prendre consciència dels propis aprenentatges, a estructurar-los i a sintetitzar-los de manera que els puguin recordar quan els necessitin i, finalment, el dedicat al treball de les actituds i les habilitats que capacitin els nens per actuar, tenint en compte el seu nivell i els coneixements apresos, en la promoció d’una forma de vida saludable i d’un ús sostenible del medi i, en general, en situacions de participació ciutadana i de defensa dels drets humans. 5.4 Àmbit Artístic L’ensenyament i aprenentatge per a la comprensió dels mons artístics i culturals ha de partir de les pròpies experiències dels alumnes i dels interrogants que es plantegen entorn de les imatges, els objectes, la música i els espectacles visuals. Aquesta aproximació permet examinar els propòsits de la cultura i de les arts visuals, musicals i corporals i la seva incidència en la nostra manera de pensar i actuar. Per adquirir la competència artística cal posar l’alumnat en contacte amb les manifestacions artístiques i culturals, i promoure la seva implicació com a subjectes actius en projectes on puguin establir vinculacions amb les convencions culturals i estètiques del passat i contemporànies, amb la tradició, amb la pluralitat de l’entorn, amb l’experiència i amb altres coneixements. Els recursos digitals són eines poderoses per comunicar idees. La seva utilització permet generar música i combinar sons, textos, imatges, fotografies i animacions, els quals obren moltes possibilitats per a l’experiència estètica. L’experiència cultural i emocional que s’adquireix a través de les manifestacions artístiques i culturals, la llibertat en l’experimentació de tècniques i procediments comunicacionals i l’anàlisi del paper dels mitjans de comunicació, afavoreixen la comprensió, la interpretació i la creació.


ESCOLA ANXANETA 8 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

5.5 Àmbit d’Educació Física La pràctica de l’activitat física comporta la relació entre els alumnes i n’afavoreix la integració a la dinàmica del centre i de l’aula. El joc és, en si mateix, una font educativa rica en situacions i vivències. La seva observació és una eina per al docent per conèixer facetes diverses dels alumnes: com es relaciona, quin tipus de joc li agrada, om es comporta, quins rols ocupa... El joc motriu afavoreix aquestes situacions de forma privilegiada. Els alumnes han de construir el seu coneixement motriu a partir d’activitats d’aprenentatge variades i de creixent dificultat: individuals, col·lectives, cooperatives, expressives, a l’aire lliure, en el medi natural, etc. Aquest coneixement permetrà descobrir les possibilitats de practicar activitats físiques en el seu entorn proper i prevenir situacions de risc associades. S’han de promoure activitats que ajudin els alumnes a tenir una mirada crítica vers les imatges corporals difoses pels mitjans de comunicació, identificar els comportaments negatius com ara la violència o el dopatge, que a vegades s’observen en determinats esports, i mostrar-se sensible davant les diferències culturals. Les metodologies i les pràctiques han de ser neutres i democràtiques, sense encasellaments per motius de gènere i rol social. Cal donar prioritat a la varietat d’experiències per tal d’enriquir quantitativament la motricitat de l’infant, deixant que busqui diverses solucions motrius davant de les situacions proposades i que experimenti amb materials diversos. S’han d’evitar situacions d’espera i passivitat innecessàries i utilitzar diferents sistemes d’agrupament que propiciïn la cooperació i la col·laboració. També hem de facilitar la màxima participació dels alumnes a partir de normes flexibles i no excloents que impliquin a tothom, sempre que sigui possible.

5.6 Àmbit de l’educació en valors El treball de l’àrea d’educació en valors socials i cívics es complementa amb el de les altres àrees, ja que és un àmbit transversal que requereix una base àmplia de coneixements, i amb els principis generals que conformen la vida quotidiana de l’escola. No pot entendre’s


ESCOLA ANXANETA 9 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

aïllat ni, encara menys, en contradicció amb aquests. Les actituds i els valors s’adquireixen sobretot a partir de les vivències i l’observació dels models socials. Les competències de la dimensió de Ciutadania que es desenvolupen en l’àmbit de Medi fan una referència especial a la necessitat que els alumnes construeixin un sistema de valors i actituds positiu i convivencial. També el treball de l’àmbit lingüístic té molts lligams amb aquesta àrea: ha d’afavorir l’expressió dels sentiments i les emocions i ajudar a la simulació de conductes, pràctica que serà a la base de moltes de les activitats desenvolupades; d’altra banda, ha de potenciar l’ús d’un registre i d’un to adequats en la relació amb els altres. La metodologia de l’àrea ha de promoure la interiorització dels hàbits més que no la memorització de coneixements; s’ha de basar en activitats de simulació, de reflexió, de joc, de lectura, i ha d’utilitzar els recursos audiovisuals i digitals com a elements de debat i contrast d’opinions. La mateixa dinàmica de l’aula i de l’escola dóna molt sovint motius per a l’anàlisi de les situacions que s’hi produeixen. El treball en equip i cooperatiu és una metodologia que en si mateixa ja promou valors de col·laboració i unes relacions personals d’empatia. El docent haurà de crear un clima de tranquil·litat, de diàleg i de confiança que faciliti la comunicació i l’expressió de sentiments. Haurà de posar en valor les conductes i actituds positives que es produeixen en el marc de l’aula o de l’escola i que serveixen de model i d’exemple.


ESCOLA ANXANETA 10 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

TRETS QUE ENS IDENTIFIQUEN 6.TRETS D’IDENTITAT Els trets d'identitat són el conjunt de definicions institucionals que el centre ha assumit com a pròpies i caracteritzen la presa de posició de l'escola de cara a aspectes rellevants en matèria d'educació.

6.1.PÚBLICA I DE QUALITAT L’escola és una institució d’àmbit social que ha de garantir el dret a una educació de qualitat per a tots els infants sense discriminació de cap tipus de condicionant per motius d’ètnia, sexe, creença religiosa, procedència social o discapacitats físiques o psíquiques. Els alumnes que es matriculen a l’escola ho fan seguint la normativa i el calendari establerts pel Departament d’Ensenyament. 6.2.INCLUSIVA: no discriminadora i integradora de la diversitat. L’escola que té com a tret identificatiu que és de tots i per a tots, ha de ser també COMPENSADORA i ha de treballar per a compensar les desigualtats per raó de procedència sociocultural o realitats físiques o psíquiques personals. Per aconseguir-ho es vetlla per optimitzar la incidència del professorat de suport , els especialistes d’E. Especial, l’equip de psicopedagogs de l’ EAP, els Serveis Socials corresponents i també per a que la resta d’alumnes entenguin com a natural la diversitat qualsevol que sigui el seu origen i lluny de creure que ens separa aprenguin a normalitzar-la, valorar-la i entenguin que en conviure plegats tots ens enriquim. La nostra escola té incorporada una Unitat de Suport a l’Educació Especial ( USEE ) que aplega alumnes amb dificultats greus i permanents que estan integrats a diferents cursos


ESCOLA ANXANETA 11 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

6.3.GRATUÏTA En principi, l’escola, el seu manteniment i totes les seves activitats són gratuïtes i finançades amb fons públics. Malgrat sempre es busquen els recursos adients, aquests no són suficients per garantir una bona qualitat pedagògica. És per això que trimestralment i sota la supervisió del Consell Escolar es cobra una quota pel material fungible que s’empra de forma socialitzada a l’aula. Cada trimestre es paguen també les sortides pedagògiques pertinents i colònies.

6.4.CATALANA El català és, des de la seva fundació, la llengua vehicular i d'aprenentatge de l’escola. a)Llengua Els alumnes : la llengua vehicular, tant de comunicació com d’aprenentatge, és la llengua catalana. Tots els continguts s’expliquen i s’aprenen en català a excepció de la Llengua Castellana i l’Anglès. -

Els mestres: el català és la llengua vehicular entre els mestres en qualsevol moment de la jornada i dependència de l’escola.

-

Personal no docent : la llengua amb la que s’estableix la comunicació també és la catalana.

-

Monitors de menjador i extraescolars: la llengua vehicular només és la llengua catalana. b)Cultura

L’escola es proposa que els seus alumnes : -

Coneguin les costums, tradicions, música, dansa, literatura, gastronomia del nostre país.


ESCOLA ANXANETA 12 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

-

Participin en els actes i fets culturals que s’organitzen en el nostre entorn més proper.

-

Coneguin la història que ha configurat la nostra realitat i els anima a ser-ne partícips.

En iniciar-se l’escolarització a E. Infantil l’aprenentatge de la Llengua es fa en català i s’introdueix paulatinament al C. Inicial el castellà i l’anglès. A la Biblioteca de l’escola la gran majoria dels llibres de lectura o consulta són en llengua catalana però es vetlla perquè també hi hagi una bona quantitat en llengua castellana i a l’aula d’idiomes forces llibres de lectura en llengua anglesa. L'escola té el seu propi pla lector que assegura que cada alumne llegeixi un nombre progressiu i adequat al seu nivell de lectures en els tres idiomes. La Geografia i Història de Catalunya està seqüenciada en els diferents cicles de primària, es treballa dins l’àrea de Medi començant per l’entorn més immediat de l’alumne: carrer, barri, ciutat, comarca, nació. També es pot treballar dins dels projectes interdisciplinaris. Dins la programació de l’Educació artística es treballen, entre altres, cançons i danses populars i també activitats plàstiques que parteixen de l’observació de l’obra de diferents artistes catalans o de la nostra ciutat. Les activitats musicals lligades a la nostra cultura, que tenen lloc a l’entorn més immediat de l’escola, tenen un ressò al nostre centre. En aquest sentit són activitats establertes: -

Cantada de Nadal (oberta a les famílies )

-

Concert de Nadal dels alumnes de 6è a la Llar d’Avis Sant Josep.

-

Dia de la Música – Sta. Cecília ( celebració interna )


ESCOLA ANXANETA 13 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

-

Cantada de cançons marineres dels alumnes de 3r a l’ermita de St. Simó (oberta a les famílies )

-

Balls i Dances de tardor d’E. Infantil (celebració interna )

-

Teatre Musical de 2n ( obert a les famílies )

-

Concert de Cant Coral de 4t. ( obert a les famílies )

-

Cantània de 5è (obert a les famílies )

-

Diferents obres de teatre ( segons projectes i que poden ser representats de forma interna o oberta a les famílies )

6.5.LAICA L’Escola no imposa cap creença determinada, no discrimina per cap convicció religiosa i fomenta el respecte als sentiments i opcions personals. L’Anxaneta considera que el respecte a la creença i pràctica religiosa de cada alumne és un valor que cal respectar des de l’inici de l’escolaritat, entenent que la convivència de creences és una font d’enriquiment personal i de grup. És per això que l’escola respecta les diferents maneres de pensar i és oberta a tothom. Educa per a la llibertat, la responsabilitat i per l’adquisició d’hàbits i conductes que fan dels seus membres persones socials dignes de la comunitat on viuen Algunes festes d’origen religiós (St. Simó, Nadal, Quaresma, St. Jordi...) que conviuen amb altres d’origen profà, han esdevingut patrimoni folklòric i cultural del nostre barri, la nostra ciutat o el nostre país i és amb aquesta finalitat que s'incorporen a l'escola.


ESCOLA ANXANETA 14 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

L’Anxaneta ha viscut, viu i fa viure aquestes celebracions en tant que formen part de la realitat en que està immersa i considera que el coneixement que d’elles en fan els alumnes ajuda a integrar-los en aquesta realitat.

Seguint la normativa establerta pel Departament d’Ensenyament, quan els pares ho manifesten per escrit, els alumnes de primària poden rebre en horari escolar ensenyament de la religió catòlica amb una mestra destinada pel Departament per aquest fi. Aquest ensenyament es porta a terme mentre els altres alumnes realitzen activitats que reforcen valors que ens ajuden a conviure en pau amb la resta de companys i ciutadans.

6.6.PLURAL , SOLIDARIA I TOLERANT A l’escola han de poder conviure harmònicament les diferents actituds, ideologies, diferents maneres de pensar de mestres, famílies i alumnes, educant sempre per a la justícia, la pau i la tolerància. És per això que l’escola vetlla per desenvolupar la capacitat de diàleg, participació i respecte estimulant el coneixement de les diferents realitats que integren la nostra societat. En els Òrgans col·legiats de l’escola (Consell Escolar i Claustre ) i en els altres àmbits de relació dels diferents sectors ( assemblees, reunions d’aula, reunions amb la Junta de l’AMPA, assemblees de classe, ... ) es potencia la participació de tothom, el respecte a les diferents ideologies, opinions i propostes, fomentant el diàleg i propiciant els acords per consens. Totes les activitats de l’escola (programades o bé ocasionals) tenen en compte, aquestes actituds de participació, diàleg i respecte.


ESCOLA ANXANETA 15 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

A les programacions escolars, especialment a Medi Natural i Social, a l'hora d'Educació en Valors i a Educació per a la Ciutadania a 6è, es té en compte la diversitat de realitats que integren la nostra societat i es treballa per a transmetre als nostres alumnes que lluny de separar-nos la diferència ens enriqueix a tots.

L’Escola té un projecte solidari que cada curs col·labora amb una ONG que tingui com a finalitat potenciar l’educació o el benestar dels infants, entenent que és per l’educació que es pot arribar a la transformació.

6.7.Escola coeducadora i no sexista En tot moment es té en compte la coeducació, entenent que no hi ha d'haver cap mena de discriminació per raó de sexe. Sovint es realitzen activitats on es posi de manifest d’igualtat d’oportunitats, drets i deures de l’home i la dona, el nen i la nena. 6.8.OBERTA L’escola com a servei públic, ha d’estar integrada i participar en la vida cultural i social de la ciutat. Ha d’esdevenir un centre viu i superar els límits físics de les seves parets i els temporals dels seus horaris. És per això que l’Anxaneta facilitarà, dins les seves possibilitats, una utilització òptima de les seves instal·lacions per aquelles activitats positives prèviament autoritzades per l’ Institut Municipal d’Ensenyament. Les activitats socials, culturals i esportives de la ciutat tindran un especial ressò a l’escola. L’Escola impulsa l’assistència a activitats culturals que tenen lloc a la nostra ciutat o comarca: St. Simó, Carnestoltes, Diada del Llibre, concurs literari de l’Òmnium Cultural, teatres, exposicions, Festa Major...


ESCOLA ANXANETA 16 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

La nostra participació s’estén, també, al camp esportiu: marató escolar, jocs escolars, activitats de natació o a les pistes d’atletisme, ...

7.ASPECTES PEDAGÒGICS 7.1.INTEGRAL L’escola ha de contribuir al desenvolupament complert de la potencialitat dels infants que són els nostres alumnes, perquè els permeti el màxim d’autonomia a l’escola i a la societat en què viuen, contribuint, en la mesura de les seves capacitats, en la seva transformació. Creiem en l’escola que descobreix en el contacte i treball diari les aptituds de cadascú, aprenent a desenvolupar totes les capacitats personals i a respectar les dels altres, fomentant l’autoestima i realçant l’aspecte formatiu de la persona. La comunitat educativa estimula i potencia el desenvolupament integral de l’alumnat tenint en compte les característiques personals que fan que cadascun dels nostres alumnes sigui únic. Entenem que aquesta responsabilitat la compartim amb cadascuna de les famílies dels nostres alumes i, dins la nostra escola i en el nostre dia a dia, la nostra manera de fer ve marcada pels quatre pilars de les competències bàsiques: Per aprendre a conèixer treballem per - Facilitar el desenvolupament de l’autoestima i de la pròpia imatge dels alumnes. - Acompanyar l’alumnat en el seu desenvolupament, tant a nivell motriu com afectiu o cognitiu. - Afavorir la descoberta del propi cos de forma progressiva, afavorint actituds de benestar corporal i emocional. - Crear les condicions a l’aula i a l’escola per fer que l’infant sigui un ésser comunicatiu, creatiu i pensant. - Treballar la diversitat dels llenguatges mitjançant l’experimentació.


ESCOLA ANXANETA 17 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Per aprendre a fer treballem per - Aplicar la imaginació, la lògica i la creativitat en la resolució d’activitats. - Fomentar l’ús d’uns hàbits i normes que afavoreixin l’autonomia personal i la socialització, creant condicions a l’aula que estimulin l’assaig. - Treballar diferents tipus de comunicació per a poder estructurar el pensament. - Potenciar programes i continguts educatius adients i apropiats a l’ús de l’ordinador com a una eina més d’aprenentatge. Per aprendre a viure i conviure treballem per - Incloure l’educació intercultural en el procés educatiu de tots els alumnes i col·laborar en la sensibilització i la implicació de tota la comunitat educativa. - Conèixer i respectar els drets i deures fonamentals de les persones. - Afavorir el coneixement de les festes i tradicions de les diferents cultures dels nostres alumnes i llurs famílies. - Fomentar la participació de les famílies en les diferents festes i celebracions, afavorint trobades i dia de l’escola oberta. - Fer adonar a l’alumnat que formen part d’un grup potenciant l’ajuda mútua entre ells i també el treball cooperatiu. Entenem que l’escola ha “d’adaptar-se” a la realitat sociocultural i tecnològica que caracteritza la societat en què vivim, per tal que els nostres alumnes sàpiguen valorar, ser crítics i aprofitar el que aquesta els ofereix.


ESCOLA ANXANETA 18 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

7.2.PERSONALITZADA L’escola entén com educació personalitzada aquella que té en compte el ritme d’aprenentatge de cada alumne, procurant exigir a cada nen o nena segons les seves capacitats, adaptant l’ensenyament a les seves possibilitats i considerant i valorant els condicionaments personals i socials. L’escola ha de descobrir, valorar, potenciar i estimular les qualitats personals de cada infant. Les metodologies de treball s’adequaran al ritme de treball de cada alumne per tal d’aconseguir el seu creixement integral. L’avaluació de cada alumne serà continuada i adequada a les seves possibilitats, valorant les capacitats de cadascú. Per tal d’aconseguir aquesta fita es tenen en compte: -

Els objectius a assolir.

-

Les activitats proposades per aconseguir-ho (d’iniciació, d’aplicació i d’ampliació)

-

Les metodologies més adients per assolir les competències bàsiques.

-

Estratègies d’aprenentatge,

-

Criteris d’avaluació

El seguiment individual de cadascun dels alumnes és una tasca prioritària dels mestres de l’escola. L’intercanvi d’informació que es realitza en iniciar el curs entre els mestres tutors i les reunions de cicle que es succeeixen setmanalment al llarg del curs tenen aquesta com a primera fita. El pla d’acció tutorial és bàsic per aconseguir aquesta finalitat.


ESCOLA ANXANETA 19 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

A més del mestre o la mestra tutor/a són importants també els mestres de Suport amb qui atenen als alumnes en petits grups heterogenis. La comunicació entre el tutor o tutora i el mestre o la mestra de suport és bàsica per poder dur a terme els objectius de l’escola en aquest punt. Les Reunions de Cicle són un altre recurs de què disposa l’escola per informar, debatre i decidir actuacions encaminades a assolir una bona personalització de l’educació. Per això hi assisteix a més dels mestres tutors i la mestra o el mestre de suport assignat al Cicle. Sempre que sigui necessari s’estableix comunicació i coordinació amb el serveis externs que fora d’horari escolar atenen l’alumne (psicòlec, logopeda, assitenta social, Centre Obert, ...) No es descarta que en alguna d’aquestes entrevistes, igual que en alguna entrevista amb la família, hi pugui assistir a més a més del tutor o tutora, el mestre/a que fa el Suport o el professional de l’EAP quan es consideri que la seva presència pot resultar positiva. 7.3.ARRELADA AL MEDI El treball escolar possibilita el coneixement progressiu del medi natural i social propis de l’escola per tal d’afavorir la integració de l’alumne i la seva adaptació a altres realitats. El coneixement del medi ha de contemplar tots els aspectes: físics, culturals, humans històrics, geogràfics, ... Ha de facilitar a l’alumne els criteris i pautes de comportament que li permetin integrar-se i actuar. El propi medi ha de servir de punt de referència per descobrir, comprendre i tenir un esperit obert davant la diversitat dels pobles. Partint de la diversitat pròpia de cada grup-classe, l’escola afavorirà una actitud de comprensió i de respecte cap a altres realitats i diversitats de cultures i costums. L’entorn més immediat de l’escola és el primer mitjà de coneixement del medi dels alumnes. Les sortides, les colònies escolars, la participació en festes i en actes populars són recursos que afavoreixen el coneixement d’aquest medi més proper. Aquest entorn es va estenent progressivament a mesura que els alumnes van avançant en el seu aprenentatge.


ESCOLA ANXANETA 20 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Es demana als alumnes, a més d’un coneixement, una intervenció positiva sobre aquest medi. Des de l’escola es treballa per transmetre el respecte a la Natura i al Medi des de bones pràctiques d’estalvi i reutilització de material. Respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient Es treballar per la sostenibilitat: residus, estalvi, reutilització, gestió de recursos,… Es treballa amb els alumnes el decàleg de bones pràctiques, petites accions que poden realitzar per aconseguir aquest objectiu.

7.4.RENOVADA Totes les activitats i treballs de l’escola es fonamenten en les línies de la Pedagogia Renovada, entesa no com a mètode d’aprenentatge, sinó acceptant aportacions de diverses corrents pedagògiques innovadores: Montessori, Freinet, Decroly, Pedagogia Operatòria, Constructivisme, etc. L’Escola utilitza, el el procés d’ensenyament-aprenentatge, mètodes de treball que permeten a l’alumne participar-hi activament, superant la simple recepció de coneixements. El mestre o la mestra ha d’ajudar l’alumne a tenir uns criteris personals que el permetin seleccionar i actuar davant dels estímuls que rep. El nens o les nenes són els protagonistes de l’aprenentatge-ensenyament; el mestre o la mestra, la persona adulta que l’orienta, l’encamina, li planteja interrogants i l’ajuda a avançar. El mestre o la mestra ha de ser qui dinamitza el procés educatiu i no un simple transmissor de coneixements. Es potencia la formació dels mestres des de la mateixa escola i s’informa dels diferents cursos de formació que s’organitzen per tal d’anar avançant en aquest sentit.


ESCOLA ANXANETA 21 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Per tal d’afavorir el contacte directe i la participació activa dels nostres alumnes en el tema o l’objecte d’estudi, l’escola organitza de forma periòdica excursions, visites, projeccions i tota mena d’activitats que ho facilitin.

7.5.CIENTÍFICA L’escola adopta un ensenyament científic on els continguts que s’aprenen, els mètodes de treball que s’utilitzen i els mitjans docents tinguin en compte el progrés tècnic i cultural del moment. -

Sempre que és possible, es fomenta el contacte directe amb l’objecte d’estudi.

S’exercita al nen/a en la pràctica de l’observació directa, per la qual cosa ha de conèixer i fer servir els estudis i instruments adequats al tipus d’observació que es faci. -

El nen/a ha de conèixer els instruments de mesura corresponents a cada disseny, a cada pràctica.

-

L’alumne ha de conèixer i utilitzar diferents recursos per recollir dades (gràfiques, taules, ...)

Es fomenta la comunicació i la confrontació de resultats per tal d’afavorir la discussió entre els alumnes i elaborar conclusions sobre el tema d’estudi. Progressivament l’Escola es va equipant dels mitjans tècnics per aconseguir l’objectiu esmentat: ordinadors, pissarres digitals, canons de projecció, materials de ciències ...


ESCOLA ANXANETA 22 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE OBJECTIU DE SISTEMA: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL OBJECTIU ESPECÍFIC: GESTIONAR I ORGANITZAR EL CENTRE DEFININT LES ESTRATÈGIES DE SER UNA ESCOLA PÚBLICA, CATALANA, INCLUSIVA, PLURAL, SOLIDÀRIA I DE QUALITAT ESTRATÈGIES

1.1 SOM Escola pública.

ACTUACIONS

RESPONSABLES

INDICADORS D’AVALUACIÓ

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ

1.1.1 Assegurar preus raonables i/o gratuïts de les activitats i sortides.

Equip Directiu Coordinadores de cicle

Càlcul mitjà de despesa per alumne i curs no superior a la mitjana dels últims 3 cursos escolars.

Pressupost econòmica.

i

memòria

1.1.2 Participar de la reutilització de llibres.

Consell Escolar Junta AFA

100% mínim de famílies acollits al pla de reutilització.

Pressupost econòmica.

i

memòria

1.1.3 Coordinar i assegurar inversions al centre de diferents orígens i entitats.

Director/-a Junta AFA

Mínim de 2000€/curs.

Pressupost i memòria econòmica anual. Memòria del PD corresponent.

1.1.5 Coordinar accions socials amb els diferents agents (Ajuntament, Serveis Socials, Càritas...).

Equip Directiu

50% mínim d’ajudes atorgades del nombre total de famílies derivades sobre les necessitats bàsiques.

Registre de pagaments de direcció.

1.2.1 Estar atents a noves iniciatives pedagògiques per incorporar-les al centre mitjançant la formació permanent de mestres.

Consell de Direcció Claustre de mestres.

Participació d’un 50% del claustre en formacions innovadores.

Memòria de Projecte de Direcció corresponent.

Cap d’Estudis Coordinadores de cicle Coordinadora TAC Claustre de mestres

Mínim d’una incorporació o actualització de projectes amb innovacions tecnològiques relatives a un període de PdD . 80% mínim de satisfacció del professorat involucrat.

1.2.2 Incorporar noves tecnologies al dia a dia del centre.

1.2 SOM escola de qualitat.

Consell de Direcció 1.2.3 Valorar la participació en plans estratègics dels SSTT o Departament d’Ensenyament.

1.2.4 Elaborar i tenir actualitzats els documents de gestió i funcionament del centre.

Direcció Consell de Direcció Claustre Consell Escolar

Mínim d’una incorporació o actualització de projectes de plans estratègics nous al centre en un període relatiu a un PdD 80% mínim de satisfacció del professorat involucrat. . 100% de documents prescriptius elaborats o actualitzats.

Memòria del Projecte de Direcció corresponent.

Memòria del Projecte de Direcció corresponent.

Memòria del Projecte de Direcció corresponent.


ESCOLA ANXANETA 23 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESTRATÈGIES

ACTUACIONS

RESPONSABLES

INDICADORS D’AVALUACIÓ

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ

1.3.1 Consolidar i/o augmentar la participació de les famílies en totes les activitats proposades per la Comunitat Educativa.

Equip Directiu Consell Escolar Junta AFA

Memòria del PD corresponent.

75% de participació mínim.

1.3.2 Fomentar el treball de delegats de classe.

Consell de Direcció Tutors d’aula

Nombre d’actes de reunions amb un mínim de 3 al curs. Un 80 % de satisfacció dels membres.

Memòria del curs.

Direcció del centre Junta de l’AFA Pares encarregats Direcció del centre Claustre de Mestres

80% de satisfacció dels encarregats.

1.3.5 Potenciar la participació dels membres del claustre en les diferents tasques

Direcció del centre Consell de Direcció

Nombre de mestres voluntaris a les portes obertes

Memòria del curs. Memòria del PD corresponent. Excel de seguiment de direcció. Graelles de seguiment de classe. Actes del Pla d’Absentisme Memòria del curs

1.3.6 Potenciar el pensament crític dels nostres alumnes i famílies com a eina de creixement

Equip directiu Claustre de mestres

3 reunions de delegats de classe. 80% d’aplicació del les propostes.

Memòria del PdD

Equip Directiu Claustre de mestres

Resultats de les proves de CCBB en llengua catalana amb un resultat mínim de superació d’un 85%.

Memòria avaluativa del curs.

Consell de Direcció Membres del claustre

Participació a les festes de la ciutat, del barri i del país.

Memòria del curs.

Consell de Direcció Membres del claustre

Nombre de famílies acollides al servei amb un mínim d’un 50% de les famílies d’origen estranger.

Memòria del PD corresponent.

Nombre de famílies acollides al servei amb un mínim d’un 50% de les famílies d’origen estranger.

Memòria del curs i del PD corresponent.

100% de projectes realitzats Un 80% de satisfacció dels membres del claustre.

Memòria del curs.

1.3.3 Implementar la figura de pares delegats de nivell.

1.3 SOM escola participativa i crítica.

1.3.4 Prevenir i reduir l’absentisme escolar sobretot al Cicle de Petits.

100% d’assistència regular al cicle de petits. 80% mínim de les resolucions del Protocol d’Absentisme.

1.4.1 Consolidar el català com a llengua vehicular del centre.

1.4.2 Assegurar la transmissió i la coneixença de les costums i tradicions de Catalunya.

1.4 SOM Escola Catalana

1.4.3 Donar recursos lingüístics a les famílies de parla no catalana com a eina integradora i competencial mitjançant tallers o cursos. 1.4.4 Facilitar un servei d’interpretació de documents oficials per al es famílies no catalano-parlants.

1.4.5 Vetllar per dur a terme els projectes del centre relacionats amb la cultura catalana: Cantada de Nadales, Cantada de cançons marineres a Sant Simó, Danses de Santa Cecília, Teatre musical, Cantata Cantània, Projecte Musiquetes i Ràdio escolar.

Director Membres voluntaris del claustre. Cap d’estudis Claustre de mestres


ESCOLA ANXANETA 24 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESTRATÈGIES

1.5 SOM Escola Solidària

1.6 SOM Escola Inclusiva

ACTUACIONS

1.5.1 Organitzar activitats per a recollir diners per a organitzacions benèfiques sense ànim de lucre.

Consell de Direcció Claustre de mestres

1.5.2 Organitzar la recollida d’aliments per al banc d’aliments.

Consell de Direcció Claustre de mestres Consergeria del centre

INDICADORS D’AVALUACIÓ

S’ha participat en el projecte.

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ

Memòria del curs.

Memòria del curs. S’ha participat en el projecte.

1.6.1 Garantir la inclusió de tots els alumnes del centre i en especial als del recurs SIEI.

Equip Directiu Mestres d’Educació Especial

Un 80% de grau de satisfacció dels agents implicats.

Memòria del curs.

1.6.2 Organitzar claustres per a difondre estratègies educatives d’Atenció a la Diversitat

Equip Directiu Mestres encarregats

Un 80% de grau de satisfacció dels agents implicats. 100% de transferència a l’aula de les formacions específiques sobre inclusió.

Memòria del curs.

Equip Directiu Ajuntament SSTT AFA EAP

90% de satisfacció dels alumnes i les seves famílies amb dificultat de mobilitat.

Memòria del curs.

AMPA Direcció

Realització de diferents menús Grau de satisfacció dels agents implicats amb un 80% de grau mínim d’assoliment.

Memòria del PdD corresponent.

Realització de la festa multicultural bianual.

Memòria del PdD corresponent.

1.6.3 Afavorir la integració dels alumnes amb dificultats de mobilitat.

1.6.4 Vetllar per la integració de menús i opcions de menjar que respectin altres cultures i tradicions.

1.7 SOM escola laica i aconfessional

RESPONSABLES

Programacions didàctiques de cada curs escolar.

Memòria del PdD corresponent.

1.7.1 L’escola no s’identifica amb cap religió i defensa la llibertat de creença. 1.7.2 Valorar i potenciar la riquesa multicultural.

Claustre de mestres Equip directiu AFA


ESCOLA ANXANETA 25 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE OBJECTIU DE SISTEMA: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS OBJECTIU ESTRATÈGIC: CONCRETAR LA DEFINICIÓ DEL CENTRE EN ELS ASPECTES PEDAGÒGICS FONAMENTALS OBJECTIU ESPECÍFIC: GESTIONAR I ORGANITZAR EL CENTRE DEFININT LES ESTRATÈGIES PER SER UNA ESCOLA INTEGRAL, PERSONALITZADA, ARRELADA AL MEDI, RENOVADA I CIENTÍFICA. ESTRATÈGIES

2.1 SOM escola Integral

ACTUACIONS

RESPONSABLES

INDICADORS D’AVALUACIÓ 80% de conflictes greus es resolen.

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ

2.1.1Facilitar el desenvolupament de l’autoestima i de la pròpia imatge dels alumnes.

Claustre de mestres

2.1.2 Acompanyar l’alumnat en el seu desenvolupament, tant a nivell motriu com afectiu o cognitiu.

Claustre de mestres

80% de sessions ATI realitzades 80% de satisfacció dels tutors implicats.

Memòria del curs

2.1.3 Afavorir la descoberta del propi cos de forma progressiva, afavorint actituds de benestar corporal i emocional.

Claustre de mestres

Programació d’aula

2.1.4 Crear les condicions a l’aula i a l’escola per fer que l’infant sigui un ésser comunicatiu, creatiu i pensant.

Cap d’estudis Claustre de mestres

2.1.5 Treballar la diversitat dels llenguatges mitjançant l’experimentació.

Cap d’estudis Claustre de mestres

Programació 21 activitats per cicle relacionades en les programacions d’aula en un curs (7 per nivell) com a mínim. Programació 21 activitats per cicle relacionades en les programacions d’aula en un curs. (7 per nivell) com a mínim Programació 9 experiments per cicle a l’aula (3 per nivell) com a mínim.

2.1.6 Aplicar la imaginació, la lògica i la creativitat en la resolució d’activitats.

Claustre de mestres

Programació d’aula

2.1.7 Fomentar l’ús d’uns hàbits i normes que afavoreixin l’autonomia personal i la socialització, creant condicions a l’aula que estimulin l’assaig.

Consell de Direcció Claustre de mestres

Programació 21 activitats per cicle relacionades en les programacions d’aula (7 per nivell) com a mínim . Programació 9 activitats per cicle relacionades en les programacions d’aula (3 per nivell) com a mínim.

2.1.8 Treballar diferents tipus de comunicació per a poder estructurar el pensament.

Claustre de mestres

Programació d’aula

2.1.9 Potenciar programes i continguts educatius adients i apropiats a l’ús de les noves tecnologies com a una eina més d’aprenentatge.

Cap d’Estudis Coordinador/-a TAC Mestres encarregats Claustre de mestres

Programació 21 activitats per cicle relacionades en les programacions d’aula (7 per nivell) com a mínim. Programació d’un projecte per cicle relacionat amb les noves tecnologies. Celebració del dia del DENIP Mínim 1 al curs de sessions d’Assemblea dedicats al tema. Participació al Consell d’Infants de la ciutat. Programació de 3 activitats d’escola relacionada amb les festes i tradicions establertes a la PGA mínima al curs. 75% de participació mínima en festes i celebracions per part de les famílies i el professorat.

Memòria del curs.

Programació 9 activitats com a mínim de treball cooperatiu durant un curs escolar per cicle explicitades a la programació d’aula.

Programació d’aula

2.1.10 Conèixer i respectar els drets i deures fonamentals de les persones.

2.1.11 Afavorir el coneixement de les festes i tradicions de les diferents cultures dels nostres alumnes i llurs famílies.

Claustre de mestres

2.1.12 Fomentar la participació de les famílies en les diferents festes i celebracions, afavorint trobades i festes (de la Primavera i Intercultural).

Director/a del centre Claustre de mestres AMPA Claustre de mestres

2.1.13 Fer adonar a l’alumnat que formen part d’un grup potenciant l’ajuda mútua entre ells i també el treball cooperatiu.

Memòria del curs

Programació d’aula

Programació d’aula

Programació d’aula

Programació d’aula

Memòria del curs. Memòria del corresponent.

PD


ESCOLA ANXANETA 26 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESTRATÈGIES

ACTUACIONS

RESPONSABLES

INDICADORS D’AVALUACIÓ

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ

2.2.1 Compartir amb els alumnes els objectius a assolir com a acord de cicle.

Cap d’estudis Claustre de mestres

85% mínim d’establiment de l’acord a les aules.

Memòria del curs.

2.2.2 Personalitzar els aprenentatges dels alumnes i recollir-ho en els acords de cicle.

Cap d’estudis Claustre de mestres

Grau d’assoliment d’un 80% de l’acord de cicle a les programacions d’aula.

Memòria del curs.

2.2.3 Establir les metodologies més adients per assolir les competències bàsiques.

Cap d’estudis Claustre de mestres

Programació de 25 activitats en un curs/nivell relacionades amb el treball competencial. 85% d’assoliment general en les proves de les CB a totes les matèries.

Memòria avaluativa del curs corresponent. Informe CCBB

2.2.4 Definir les estratègies d’aprenentatge més adients per a l’atenció a la Diversitat.

Cap d’estudis Claustre de mestres Mestre d’Educació Especial Cap d’estudis Claustre de mestres

80% de realització de cicles pedagògics. 80% de realització de sessions de treball ED amb EE.

Memòria del curs.

Definir criteris Compartir criteris

Memòria del curs.

2.2.6 Fer un seguiment individualitzat de cada alumne/-a en tots els aspectes acadèmics.

Cap d’estudis Coordinadores de Cicle Claustre de mestres

80% de realització de sessions ATI dels cursos corresponents. 90% d’assistència a les entrevistes per part de les famílies.

Memòria del curs.

2.3.1 Aprofitar les sortides per treballar aspectes curriculars dotant-los de més significat.

Cap d’estudis Claustre de mestres

Programació mínima de 3 sortides pedagògiques per nivell en un curs relacionades amb el currículum.

Programació d’aula

2.3.2 Afavorir i promocionar la participació en les festes locals i nacionals.

Director/-a Claustre de mestres AFA

80% de satisfacció dels agents implicats. 80% de participació mínima de les famílies.

Programació d’aula

2.3.3 Afavorir l’actitud positiva i respectuosa en la participació sobre el medi.

Claustre de mestres AFA

Programació de 6 activitats/sortides per cicle relacionades amb el tema.

Programació d’aula

2.2 SOM una escola Personalitzada

2.2.5 Definir els criteris d’avaluació com a eina de treball fonamental en l’aprenentatge compartint-los amb l’alumnat i les famílies.

1.3 ESTEM arrelats al Medi


ESCOLA ANXANETA 27 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESTRATÈGIES

2.4 SOM una escola Renovadora

ACTUACIONS

INDICADORS D’AVALUACIÓ

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ

2.4.1 Utilitzar mètodes de treball que permetin a l’alumne participar activament.

Cap d’estudis Claustre de mestres

Programació 1 activitat de participació activa al dia durant tot el curs escolar per cicle explicitades a la programació d’aula.

Programació d’aula

2.4.2 Els alumnes són els protagonistes dels aprenentatges.

Cap d’estudis Claustre de mestres

Programació d’aula

2.4.3 El centre ha d’estar atent i obert a noves incorporacions metodològiques adequades a l’època que estigui.

Consell de Direcció Claustre de mestres

S’ha realitzat la programació d’una activitat de participació protagonista al dia durant tot el curs escolar per cicle explicitades a la programació d’aula. S’ha realitzat activitats/projectes innovadores realitzats durant un PdD.

2.4.4 El claustre mestres ha d’estar compromès a formar-se segons les necessitats del centre

Claustre de mestres

Un 60% del claustre participa en la formació.

Memòria del curs

2.5.1 Fomentar i exercitar el treball directe de l’objecte del qual es treballa.

Cap d’estudis Claustre de mestres

Programació d’aula

2.5.2 L’alumne/-a ha de tenir els instruments necessaris per a poder treballar de manera autònoma.

Cap d’estudis Claustre de mestres

Programació 1 activitat d’observació directe al mes durant tot el curs escolar per cicle explicitades a la programació d’aula. Programació de 3 sessions al trimestre del desenvolupament i teoria del treball autònom donant eines als alumnes per poder treballar sols amb sentit.

2.5.3 L’alumne/-a ha de saber, conèixer i utilitzar diferents recursos per a recollir dades i interpretarles.

Cap d’estudis Claustre de mestres

Programació de 1 sessió setmanal d’interpretació de dades obtingudes en diferents fonts d’informació.

Programació d’aula

2.6.1 Millorar els resultats educatius a través d’indicadors específics establerts a la PGA i avaluats a la memòria on han d’aparèixer propostes de millora amb mesures concretes.

Direcció Cap d’Estudis Claustre de mestres

85% de superació mínima 15% de superació excel·lent mínima.

2.5 TENIM caràcter científic

2.6 Altres

RESPONSABLES

Memòria del PD corresponent.

Programació d’aula

Proves internes Proves de CB Proves diagnòstiques Promoció d’alumnes


ESCOLA ANXANETA 28 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

8 Estructura Organitzativa i normativa 8.1-Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació 8.1.1 Aspectes generals La composició de càrrecs directius i de coordinació dels centres es revisa cada curs d'acord amb les modificacions de l'oferta educativa. En els centres educatius públics, la dedicació horària dels professors que pertanyen a l'equip directiu ha de garantir la presència al centre d'un càrrec directiu durant l'horari lectiu i, si escau, intel·lectiu del migdia. En els períodes no lectius dels mesos de juny, juliol i setembre, hi ha d'haver necessàriament un membre de l'equip directiu en el centre mentre el centre romangui obert per raó de les tasques organitzatives, acadèmiques, administratives i d'atenció al públic, que són característiques d'aquest mes. En el mes de juliol, un cop concloses totes les activitats abans esmentades, el director o directora del centre, d'acord amb la programació general anual d'activitats aprovada en el consell escolar, pot disposar-ne el tancament fins al final del període de vacances d'agost. 8.1.2 Autonomia organitzativa del centre Els centres que hagin pres decisions en matèria d'organització en el marc de les disposicions transitòries primera.2 i segona.1 del Decret 102/2010, poden adaptar-hi les funcions i la denominació dels òrgans unipersonals de direcció i de coordinació que els corresponen, respectant, en tot cas, la denominació de director o directora, secretari o secretària i cap d'estudis i les funcions que corresponen a aquests tres òrgans, segons el Decret 102/2010. El director o directora del centre ha d’assignar, obligatòriament, a un o una docent del centre, les funcions que la normativa vigent preveu en relació amb la prevenció de riscos laborals. Tot i això, el nombre màxim de càrrecs unipersonals de direcció i de coordinació amb denominació i funcions diferents de les establertes no pot superar el nombre fixat, en funció de la tipologia dels centres educatius. L'assignació de responsabilitats de coordinació en els centres educatius, mentre no s'adopti l'acord previst a la disposició transitòria setena del Decret 102/2010, ha d'estar orientada a garantir el següent: El desenvolupament del projecte educatiu del centre i de la programació general anual. La coherència dels enfocaments metodològics, de les concrecions i programacions curriculars i materials didàctics. La qualitat en els procediments i els criteris d'avaluació. El treball en equip dels docents i de la resta de personal de la comunitat escolar i educativa.


ESCOLA ANXANETA 29 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

L'acció tutorial grupal i individual, amb els alumnes, les famílies i l'entorn en coherència, quan escaigui, amb la carta de compromís educatiu. El suport als docents de nova incorporació. L'ús eficient dels recursos, les instal·lacions, les aules i els materials específics. La transició correcta entre etapes educatives prèvies i posteriors als ensenyaments que s'imparteixen al centre. També han d'assegurar la col·laboració dels docents de les respectives especialitats amb l'equip directiu del centre en l'elaboració, seguiment i avaluació de projectes específics que hi són relacionats o els projectes interdisciplinaris i, quan escaigui, en l'avaluació dels docents . A més, es recomana incentivar la participació equilibrada d’homes i dones en les tasques de responsabilitat i de representació, en consonància amb el Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu, aprovat en sessió de Govern el 20 de gener de 2015. Els centres educatius que formen part del Pla català d'esport a l'escola poden adaptar les funcions i denominacions d'algun dels òrgans unipersonals de coordinació a les necessitats del desenvolupament del Pla. Tot i això, amb caràcter provisional i fins que s'adopti l'acord previst a la disposició transitòria setena del Decret esmentat, per al curs 20172018 cal aplicar els mateixos criteris que el curs 2016-2017, pel que fa a la determinació del nombre màxim d'òrgans unipersonals de coordinació. Per exercir les funcions atribuïdes als òrgans unipersonals de coordinació es nomenen professors funcionaris de carrera, en servei actiu i amb destinació al centre. Si cap d’aquests no hi opta, i se'n té constància expressa, es pot nomenar qualsevol altre professor o professora que imparteixi ensenyaments en el centre durant el curs escolar. 8.1.3 Dedicació horària global dels òrgans unipersonals de direcció L'apartat 4 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent no Universitari en l'Àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de 17 de novembre de 2005, aprovat per l'Acord de Govern de 22 de novembre de 2005 i fet públic per la Resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer, estableix que tots els membres dels equips directius han de fer 35 hores setmanals de dedicació al centre, les quals inclouen reunions i gestions que es facin fora del centre. Aquesta dedicació especial no cal que s'especifiqui en horari fix, sinó que es fa constar de manera global en la dedicació horària individual.


ESCOLA ANXANETA 30 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

8.1.4 Dedicació horària lectiva per a l'exercici dels òrgans unipersonals de direcció i de coordinació El director o directora del centre, en l'exercici de les seves funcions, i un cop ateses les necessitats d'atenció als alumnes, ha de fer l'assignació lectiva a cada òrgan unipersonal de direcció i de coordinació, en aplicació dels criteris recollits a les normes d'organització i funcionament, per donar resposta a les necessitats de l'estructura organitzativa definida en el projecte educatiu del centre. La proposta sempre ha d'estar subjecta a la validació de la direcció dels serveis territorials corresponents o de la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona.

8.1.5 Assignació de matèries i grups al personal docent Correspon al director o directora del centre l'assignació dels professors als diferents cicles, cursos i àrees (article 10.1.b del Decret 155/2010, de la direcció dels centres educatius públics). Aquesta assignació s'ha de fer segons el que disposin les normes d'organització i funcionament del centre, tenint en compte les especialitats dels docents i ajustant-se al que determinen els articles del 92 al 99 i la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.


ESCOLA ANXANETA 31 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

8.1.6 Concreció organitzativa del centre

Direcció Equip Directiu Cap d'Estudis

AMPA

Secretària

Consell de Direcció

Altres Coordinacions

Consell Escolar

Claustre

Equip Directiu

LIC

Mestres tutors

Equip Directiu

Coordinador/-a de Cicle de Petits

TAC

Mestres Especialistes

Representats dels mestres

Coordinador/-a de Cicle de Mitjans

Riscos Laborals

Mestres de Reforç

Representants de pares

Coordinador/-a de Cicle de Grans

Coordinador/-a de Xarxa de Cb

Representant de l'AMPA

Representant PAS Representant Ajuntament


ESCOLA ANXANETA 32 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

8.1.7 Concreció organitzativa dels Cicles del centre

Organització de Cicles Cicle de Mitjans

Cicle de Petits

Infantil P3

Infantil P4

Infantil P5

1r de Primària

2n de Primària

Cicle de Grans

3r de Primària

4t de Primària

5è de Primària

6è de Primària

8.1.7.1Criteris de distribució per cicles El centre ha optat per repartir l’escolaritat en cicles de tres anys per tal d’afavorir els aprenentatges i potenciar l’antic cicle mitjà com a eix clau per al desenvolupament de la lecto-escriptura i la comprensió lectora. D’aquesta manera donem més temps als alumnes per tal de poder assolir els aprenentatges i poder desenvolupar-se de manera més integral.


ESCOLA ANXANETA 33 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

9.- Documents de referència del centre 9.1 Introducció La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació i el seu desplegament normatiu (el Decret 102/2010, de 3 d'agost d'autonomia dels centres educatius, el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, i el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents) situen la presa de decisions en el centre educatiu, com a element nuclear del sistema educatiu. L'exercici de l'autonomia dels centres, en el marc dels principis rectors del sistema i orientada a l'èxit i l’excel·lència educatives, requereix d'instruments operatius que permetin l'organització i la gestió del centre a fi d’assolir els objectius definits en el projecte educatiu i retre comptes davant la comunitat i l'administració educatives. La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de gestió, com a eines eficaces que els han de permetre un exercici responsable de l'autonomia reconeguda. Aquests documents són els següents: El projecte educatiu del centre (PEC) Les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC) El projecte de direcció (PdD) La programació general anual (PGA) La memòria anual (MA) El projecte de direcció és la concreció del projecte educatiu per al període de mandat dels directors. Així mateix, per possibilitar el compliment dels articles 2 (h, j), 52, 57, 58, 59, 61 i 104 (j) de la Llei 12/2009, que fan referència a la competència digital, així com els nous decrets de currículum, i atès que la governança de les tecnologies en els centres educatius inclou una multiplicitat


ESCOLA ANXANETA 34 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

d’aspectes (organitzatius, pedagògics i formatius), es fa necessària la referència a l’organització i als usos de les tecnologies digitals en el projecte educatiu del centre, i també al projecte de direcció. El Pla TAC és l’instrument que en facilita la planificació. Vegeu el document “Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement”. Els centres, en l'exercici de la seva autonomia, han de preveure els mecanismes oportuns per garantir la difusió del contingut d'aquests documents a la comunitat escolar, en el marc del pla de comunicació del centre. 9.2 El projecte educatiu de centre (PEC) El projecte educatiu del centre (PEC) és l'element vertebrador del centre i de l’activitat i, per tant, en determina l'organització, la gestió i el funcionament 9.3 Les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC) 9.3.1 Criteris organitzatius dels centres: Estructura organitzativa de govern i de coordinació; El nombre d'òrgans unipersonals addicionals de direcció; Criteris específics organitzatius; Les competències i la composició dels òrgans de govern i de coordinació; Les funcions de govern o de gestió del cap o de la cap d’estudis, del secretari o de la secretària i dels òrgans unipersonals de direcció addicionals; Finalitats addicionals de la coordinació docent;


ESCOLA ANXANETA 35 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

9.3.2 Formalització dels encàrrecs de funcions de la direcció Els centres educatius han d'elaborar les normes d'organització i funcionament (NOFC), d'acord amb el que estableix el Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius. 9.3.3Les NOFC han de contenir elements relacionats amb l'estructura organitzativa del centre, per exemple: documents de gestió del centre, mecanismes que han d'afavorir i facilitar el treball en equip del personal del centre, mecanismes que han d'afavorir la coordinació amb els serveis educatius, serveis municipals o d'altres serveis de l'entorn del centre. 9.3.4 Han de contenir els següents procediments: Formulació, aprovació, revisió i actualització del PEC Rendició de comptes al consell escolar amb relació a la gestió del projecte Educatiu; Aplicació dels acords de corresponsabilitat; Procediment per cobrir les vacants del consell escolar; Intervenció del claustre en la formulació de les NOFC; Determinació de la manera d'adequar les NOFC dels centres de nova creació per fusió d'altres centres públics; Procediment per cobrir absències dels professors amb o sense substitució; Procediment per definir llocs de treball específics d'acord amb el projecte educatiu o el projecte de direcció.


ESCOLA ANXANETA 36 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

9.3.5 Altres elements de l'organització i el funcionament: La composició i el reglament del consell escolar Establiment de comissions d'estudi i informació en el si del consell escolar i delimitació dels àmbits d'actuació i de les seves funcions; Establiment de comissions de treball en el si del claustre de professors i delimitació dels àmbits d'actuació i de les seves funcions; Establiment de funcions i règim de funcionament i de reunions del consell de direcció; Funció de secretari o secretària en altres òrgans col·legiats, a més del consell escolar i del claustre. 9.3.6 Participació de la comunitat escolar en la vida del centre: Concrecions sobre la participació en el centre de la comunitat escolar (alumnes, professors i famílies) i mecanismes de publicitat necessaris perquè les famílies puguin exercir el dret a ser informades. Concreció de la participació d'altres professionals d'atenció educativa en el claustre. 9.3.7 Normes de convivència Les NOFC han de concretar les normes de convivència del centre i l'aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, la prevenció de l'assetjament i de les conductes discriminatòries, la definició de les faltes lleus dels alumnes i l'establiment de mesures correctores i sancionadores que, sempre que sigui concordant, han d'incloure alguna activitat d'utilitat social per al centre o repercutir en la millora del procés educatiu de l'alumne afectat i de la resta d'alumnes. També han d'incloure les mesures de prevenció i control de l'absentisme escolar.


ESCOLA ANXANETA 37 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

En les normes de convivència cal incorporar la regulació de l'ús dels telèfons intel·ligents i d'altres dispositius mòbils al centre, seguint les orientacions del Consell Escolar de Catalunya del document “Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement”. D'acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte educatiu de centre, els centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya han de tenir implementat el projecte de convivència en el marc del seu projecte educatiu, com a molt tard, el març de 2020. El projecte de convivència ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes, des de tres nivells diferents: valors i actituds, resolució de conflictes i el marc organitzatiu. Aquestes accions s'han d'adreçar a millorar la convivència en tres àmbits diferents, aula, centre i entorn, amb el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d'intervenció afavoreix la transferència d'aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals. Per últim, les NOFC poden regular altres aspectes, com: 9.3.8 Òrgans i procediments de participació de la comunitat educativa en el funcionament del centre. Regular la constitució d'altres agrupacions que poden constituir els alumnes, a banda de les associacions d'alumnes. Atribuir al claustre de professors, en el marc de l'ordenament vigent, altres funcions addicionals a les fixades legalment. 9.3.9 Altres projectes i mesures Els projectes d'innovació i altres mesures (jornada continuada, acollida i organització, franges horàries de treball per projectes, treball per àmbits, STEM, projectes de lectura, etc.) que el centre desenvolupa, entesos com a motors de canvi i de millora de la qualitat, específicament, les concrecions organitzatives i els processos que es duran a terme per possibilitar l'aplicació, la implementació, el seguiment i l'avaluació corresponents.


ESCOLA ANXANETA 38 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

El director o directora del centre públic impulsa l'elaboració de les NOFC, amb la participació del claustre, i de les successives adequacions d'acord amb les necessitats del projecte educatiu del centre; les aprova (amb la consulta prèvia preceptiva del consell escolar), i vetlla perquè s'apliquin.

9.4 El projecte de direcció El projecte de direcció és un instrument essencial de l'autonomia dels centres educatius perquè ordena el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció del centre, en concreta l'estructura organitzativa i n'inclou uns indicadors, derivats del que estableix el projecte educatiu del centre, que han de servir per avaluar l'exercici de la direcció (art. 23.1 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent). D'acord amb la normativa vigent, el nomenament del director o directora seleccionat per la comissió corresponent comporta l'aprovació del projecte de direcció que ha presentat el candidat i, en aplicació de l'article 144 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, un cop nomenat, la implementació del projecte de direcció, que orienta i vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i col•legiats del centre. Així mateix, el projecte de direcció defineix el marc en el qual el director o directora exerceix les funcions, en un context de lideratge distribuït per l'enfortiment institucional dels centres educatius (art.142.3 de la Llei 12/2009, d'educació). El projecte de direcció ha d'establir les línies d'actuació prioritàries que s'han de desenvolupar durant el període de mandat i, si escau, ha de formular propostes en relació amb l'adaptació o modificació, total o parcial, del projecte educatiu (art. 31 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, i art. 24 del Decret155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent).


ESCOLA ANXANETA 39 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Per desenvolupar les línies d'acció prioritàries, el projecte de direcció pot preveure mesures organitzatives que puguin necessitar la definició dels requisits específics exigits per ocupar determinats llocs de treball de la plantilla docent del centre (articles 1, 2 i 9.g del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents). D'acord amb l'article 144 de la Llei 12/2009, d'educació; l'article 31 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius, i els articles 23,24 i 25 del Decret 155/2010, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, el projecte de direcció ha de: -

-

precisar els objectius que cal assolir en l'àmbit pedagògic i convivencial, vinculats a la millora dels resultats educatius, a partir d'una diagnosi actualitzada i contextualitzada del centre; establir les línies d'actuació prioritàries d'aplicació del projecte educatiu que s'han de desenvolupar durant el període de direcció; concretar els plantejaments educatius que tingui incorporats el projecte educatiu; concretar els elements organitzatius que afavoreixin la consecució dels objectius fixats, buscant la major sistematització de les activitats del centre; precisar els indicadors explícits per a l'avaluació del mandat d'acord amb els indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu, i acompanyar-ho dels mecanismes de rendició de comptes als òrgans de participació i control. Quan el centre tingui un acord de coresponsabilitat vigent, entre els indicadors del projecte de direcció, cal incloure'n de referits a l'acord esmentat; concretar les necessitats derivades del projecte educatiu; precisar els mecanismes de retiment de comptes als òrgans de control i participació; incorporar els elements i mecanismes necessaris per aprofundir l'exercici del lideratge distribuït i per fomentar la participació de la comunitat escolar; incloure, si escau, previsions de modificació del projecte educatiu. Amb l'objectiu de possibilitar el compliment dels articles 2 (h, j), 52, 57, 58, 59, 61 i 104 (j) de la Llei 12/2009, el projecte de direcció ha de fer previsions per a la governança de les tecnologies digitals en el centre en consonància amb el Pla TAC.

El projecte de direcció és un document oficial i, a la vegada, únic. Per això és important que sigui: -

singular: adequat a les particularitats de cada centre i del seu entorn; útil: ha de proposar millores efectives;


ESCOLA ANXANETA 40 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

-

clar: fàcil d'entendre, sense reiteracions ni ambigüitats; flexible: ha de poder adaptar-se als canvis i als imprevistos; realista: ha d'enfrontar-se a realitats tangibles i partir de la realitat del centre; consistent: ha de presentar-se com un projecte global; coherent: les seves parts han de tenir lògica interna i estar interrelacionades; formal: ha d'ajustar-se a les normes ortogràfiques, lingüístiques i també a les normes de l'ordenament jurídic vigent en matèria educativa; metodològic: ha de seguir una pauta raonada en tots i cadascun dels apartats; ideològic: tot i haver-se de mantenir en el que el sistema possibilita, s'ha de basar en un ideari pedagògic, organitzatiu i comunitari concret; personal: ha de correspondre a la concepció pròpia del professor o professora que opta a la direcció; possible: tot i que parteix d'un projecte ideològic, les fites que s'hi plantegen han de ser assolibles.

D'acord amb el projecte de direcció vigent, els òrgans de govern poden definir els procediments per aplicar el projecte educatiu i condicionarne l'aplicació si, en funció de les necessitats del centre, s'estableixen acords de coresponsabilitat amb l'Administració educativa. En els centres de nova creació sense projecte educatiu propi, s'han de preveure l'elaboració dels projectes de direcció durant el mandat del director o directora nomenat, que ha de formular una proposta de projecte educatiu inicial del centre ( article 144.2 de la Llei 12/2009 i article 23.3 del Decret 155/2010). La persona designada amb caràcter extraordinari per exercir la direcció d'un centre o la designada per a un centre de nova creació sense procés de selecció, ha de presentar abans d'acabar el primer trimestre del curs escolar un projecte de direcció per al període al qual s'estén el seu nomenament (Decret 155/2010, articles 19.3 i 20.3). En cas de nomenament amb caràcter extraordinari per a un curs escolar, el projecte de direcció es pot referir exclusivament a la programació anual d'activitats, en concordança amb el projecte educatiu del centre (Decret 155/2010, article 23.4). El projecte de direcció, cada curs, es


ESCOLA ANXANETA 41 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

concreta mitjançant les programacions generals anuals i s'avalua amb les memòries anuals. Aquests dos documents han de permetre la planificació, el seguiment i l'avaluació anual del projecte a fi d'assolir els objectius formulats.

9.5 La programació general anual (PGA) Els centres han d'elaborar la programació general anual d'acord amb el que estableix l' article 10 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius. En la programació es recull la concreció de les prioritats i dels aspectes relatius a les activitats i al funcionament del centre per al curs escolar corresponent, dels diferents àmbits de l'autonomia de centre, d'acord amb el projecte educatiu i, en els centres públics, d'acord amb el projecte de direcció vigent: -

Autonomia pedagògica: concreció anual dels objectius del PEC i del currículum, així com de tots els plans d'actuació acordats i aprovats. Autonomia organitzativa: concreció anual de totes les prioritats dels projectes i normes i la previsió de totes les activitats de l'horari escolar. Autonomia de gestió de recursos: la concreció de recursos destinats per a les diferents actuacions, els responsables i els mecanismes de seguiment, així com els indicadors i procediments per a l'avaluació dels processos i dels resultats, a partir dels indicadors definits en el projecte de direcció i dels indicadors de progrés del projecte educatiu.

El director o directora del centre públic o el o la titular del centre concertat han d’aprovar, abans del 16 d’octubre, la programació general anual, amb la consulta prèvia al consell escolar del centre. En els centres públics, el claustre formula propostes i aprova la concreció del currículum i dels aspectes educatius. Correspon al consell escolar del centre l'avaluació de la programació general anual. Els directors dels centres públics i els titulars i els directors dels centres privats


ESCOLA ANXANETA 42 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

concertats, com a responsables de dirigir i coordinar l'aplicació de la programació general anual, han de garantir que la comunitat escolar és informada del contingut de la programació general anual i del resultat de la seva avaluació. 7.6 La memòria anual Els centres que conformen el Servei d'Educació de Catalunya o que imparteixen ensenyaments post obligatoris sostinguts amb fons públics recullen en la memòria anual, que ha d'estar elaborada com a molt tard el 30 de setembre, l'avaluació de l'assoliment dels objectius que s'han previst en la programació general anual, d'acord amb els criteris, els indicadors i els procediments d'avaluació definits en el projecte educatiu del centre i, en el cas dels centres públics, concretats en el projecte de direcció. Els centres públics que han subscrit un acord de coresponsabilitat, que és vigent, han d’incloure, en la memòria anual, una memòria avaluadora de l’acord que especifiqui el grau d’assoliment dels objectius proposats. El consell escolar supervisa i avalua el desenvolupament de la programació anual, en l'àmbit docent i en l'àmbit administratiu, i dels resultats que se n'obtenen, que han de quedar recollits en la memòria anual. Correspon al claustre de professors dels centres públics l'avaluació del desenvolupament i dels resultats dels aspectes educatius de la programació general anual. El director o directora ha de promoure processos participatius per a l'avaluació de la programació anual, la formulació de propostes de millora i n'ha d'informar la comunitat escolar. 9.7 El projecte lingüístic El projecte lingüístic de què han de disposar els centres en el marc del seu projecte educatiu, s'ha d'ajustar al que estableixen els articles 10, 11, 12 i 16 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, i l'article 5.1.e del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. El projecte lingüístic ha de recollir els aspectes següents: -

El paper de la llengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe.


ESCOLA ANXANETA 43 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

-

El tractament de les llengües, tant les curriculars com les no curriculars, en els espais d'educació formal i no formal del centre. Els aspectes d'organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques.

Tenint en compte els objectius prioritaris del sistema educatiu, pel que fa a les qüestions lingüístiques, els centres han de tenir en consideració els aspectes següents: El català a tot Catalunya és la llengua emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. En finalitzar els ensenyaments obligatoris, cal garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana. En la documentació que hagin d'expedir els centres, cal ajustar-se al que determinen els articles 16.4 i 16.5 de la Llei d'educació. L'aprenentatge d’una llengua estrangera i la formació de parlants plurilingües respectuosos amb la interculturalitat, amb una actitud positiva vers la diversitat lingüística i amb el desig d'aprendre altres llengües. Una visió estratègica que integri el treball de les àrees de llengua i el treball integrat de la llengua amb el contingut des de totes les àrees tenint en consideració totes les accions de l'àmbit comunicatiu i lingüístic. En el projecte lingüístic cal explicitar: L'ús del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge normalment emprada en totes les activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites, exposicions dels professors, material didàctic físic i virtual, llibres de text i activitats d'aprenentatge i d'avaluació, reunions, informes i comunicacions, en la interacció entre docents i alumnes, i en la formació, etc. L'ús habitual de la llengua catalana en les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i l'entorn, sens perjudici del que determinen els articles 16.4 i 16.5 de la Llei d'educació. Cal establir els criteris i les pautes d'ús de la llengua catalana o de l’aranès per a tots els membres de la comunitat educativa. La generalització dels enfocaments competencials en l'ensenyament de les llengües, tant en l'oral com en la lectura i escriptura. Els objectius lingüístics de cada nivell, cicle o etapa educativa que han de quedar recollits i distribuïts, juntament amb els continguts, de manera coherent en les programacions per garantir una progressió real i efectiva de l’aprenentatge. Cal determinar, així mateix, escenaris i espais d’aprenentatge rics i flexibles que promoguin i facilitin contextos autèntics d’ús de les llengües, que potenciïn el treball cooperatiu i que


ESCOLA ANXANETA 44 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

intensifiquin la producció oral i escrita dels alumnes. Les programacions també han d’incloure propostes per a l’avaluació continuada dels aprenentatges adquirits i mesures per atendre els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes. Les metodologies i els agrupaments dels alumnes, que correspon establir al centre, per afavorir les interaccions per millorar l'aprenentatge i l'ús de les llengües, així com els aspectes organitzatius i de coordinació que se'n derivin (espais per a la coordinació de nivell, de cicle o de projecte, si escau). La determinació de les diferents accions escolars de dinamització lingüística i comunicativa en tots els àmbits educatius per incrementar el domini de les llengües a Catalunya. També la determinació dels contextos d'ús i d'aprenentatge lingüístic diversificats per a la pràctica de les diferents llengües i les estratègies per organitzar-los en els diferents àmbits i espais presencials o virtuals. Les accions d'associació amb altres centres, la mobilitat dels alumnes i la formació dels professors. El projecte lingüístic també ha de recollir el següent: En els centres on el català no és la llengua de la majoria dels alumnes, l'ús de les estratègies educatives d'immersió lingüística que assegurin l'ús intensiu de la llengua catalana com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge, tal com estableix l'article 15 de la Llei d'educació. El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. Les estratègies de comunicació per a la implicació i el compromís dels professors, de les famílies i de la resta de la comunitat educativa en l'assoliment de l'objectiu final: garantir la igualtat d'oportunitats dels alumnes. Els mecanismes que s'utilitzen per traslladar als professionals encarregats de la gestió d'activitats no docents (menjador escolar, activitats extraescolars, etc.) la informació sobre els usos lingüístics de l'escola que recull el projecte lingüístic, i per marcar línies d'intervenció per assegurar situacions d'exposició a les llengües prioritzades també al projecte lingüístic, amb la finalitat de facilitar i promoure’n l'ús, motivar els alumnes i afavorir la competència comunicativa. Explicitar les actuacions educatives per a la convivència en la diversitat i el plurilingüisme. La coordinació amb institucions, xarxes i entitats nacionals, estatals i internacionals per dissenyar, aplicar i avaluar programes i projectes específics de foment de l'aprenentatge informal i no formal de les llengües. L'impuls de les actuacions que es deriven de l'existència de plans educatius d'entorn o d'altres plans socioeducatius en què el centre s'hagi implicat per travar xarxes de relació entre el teixit social i, alhora, afavorir l'ús de la llengua catalana en totes les activitats que s'adrecen a la comunitat educativa.


ESCOLA ANXANETA 45 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

El reconeixement, la visualització i la promoció de les llengües familiars dels alumnes d’origen estranger i la valoració del bagatge lingüístic i cultural diferenciat que aporten al centre escolar, amb la incorporació d'aquestes llengües a l'àmbit escolar i l'adaptació de la comunicació del centre a les famílies quan escaigui. Les estratègies organitzatives que han de facilitar la coordinació entre els professors de llengua i els professors de matèria, amb l’objectiu de reforçar la competència lingüística dels alumnes i de vetllar per un model de llengua de qualitat. Els mecanismes per a la coordinació dels professors de llengües amb l’objectiu de fomentar un tractament integrat de les llengües que permeti desenvolupar programacions didàctiques coherents, que reforcin els aspectes comuns entre les llengües, n’evitin les duplicitats i contribueixin al desenvolupament de la competència plurilingüe dels alumnes. 10.- La comunitat escolar La Llei d'educació estableix que la comunitat escolar està integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d'atenció educativa que intervenen en el procés d'ensenyament en el centre, personal d'administració i serveis del centre, i la representació municipal i, en els centres privats, els representants de la titularitat. El consell escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. D'acord amb el Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2012-2015, s'ha de vetllar per la paritat de gènere en el consell escolar i impulsar accions que la fomentin. El claustre de professors és l'òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. En els centres del Servei d'Educació de Catalunya, els membres de la comunitat escolar estan representats en el consell escolar, la composició i el funcionament del qual s'estableixen en les normes d'organització i funcionament del centre, d'acord amb el projecte educatiu i la normativa vigent (articles 27 i 28 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, i, específicament per als centres públics, els articles 45 i 46). En aquest sentit, cal tenir en compte que el Tribunal Superior de Justícia va dictaminar a favor de la nul·litat de l'article 45.2 del Decret 102/2010 (DOGC núm. 6856, de 22.04.2015), per la qual cosa el secretari o la secretària del centre és membre del consell escolar del centre amb veu i sense vot.


ESCOLA ANXANETA 46 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

D'acord amb els principis recollits a la Llei d'educació, el funcionament del consell escolar ha de garantir la seva participació efectiva en la presa de decisions del centre.

Corresponen al consell escolar les funcions següents: Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres. Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres. Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre. Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions. Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.


ESCOLA ANXANETA 47 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

11.- Criteris d’Avaluació dels alumnes (1r i 2n) 11.1 Àmbit lingüístic 11.1.1 Llengua Catalana 1.-Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d’aula, situacions d’aprenentatge i vida quotidiana, i en diferents suports. 2.Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el context escolar i social, respectant les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres. 3.Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia referits a coneixements, vivències o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situació comunicativa, i amb utilització d’imatges o audiovisuals, si la situació ho requereix. 4.Aplicar a les lectures individuals algunes estratègies treballades col·lectivament, començant per les més senzilles, com mirar les imatges i llegir el títol per fer hipòtesis. 5.Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l’edat i presentats en diferents suports. 6.Conèixer el funcionament bàsic de la biblioteca de centre. 7.Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura adequats a l’edat. 8.Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions (notícies, experiències, descripcions, textos imaginatius, entre altres) a partir de models o de creació pròpia, escrits a mà o amb eines informàtiques.


ESCOLA ANXANETA 48 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

9.Haver mecanitzat que abans d’escriure s’ha de pensar i, un cop escrit, s’ha de revisar. Aplicar-ho a tot tipus de textos. 10.Mostrar coneixement de l’ortografia de base i de les normes ortogràfiques més bàsiques en algunes o en la majoria de les produccions. 11.Ser capaç d’observar el funcionament de la llengua: canvis d’ordre dels elements, formació de parau-les, formes literàries, analogia, entre altres. 12.Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura i a l’escriptura i per la bona presentació dels treballs. 13.Escriure textos narratius de caràcter poètic (contes, poemes, endevinalles, refranys, rodolins) basant-se en models observats i analitzats. 14.Saber utilitzar algun recurs propi del llenguatge poètic per explicar sentiments, emocions, estats d’ànim: sentit figurat, sinònims, comparacions, entre altres. 15.Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes. 16.Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l’aula o a l’entorn més proper. 17.Tenir una actitud crítica cap a tota mena d’estereotips que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes.

9.1.2Llengua castellana i literatura 1.Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, i de diferents suports utilitzats a l’aula. 2.Participar adequadament en interaccions a classe amb les nenes i els nens i els mestres en diferents situacions comunicatives. 3.Respectar les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres.


ESCOLA ANXANETA 49 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

4.Mostrar l’actitud i l’atenció adequades quan s’explica o es llegeix un conte, un poema, una cançó. 5.Realitzar breus exposicions orals sobre coneixements, vivències o fets. 6.Comprendre informacions rellevants de missatges escrits breus i mostrar comprensió per mitjà d’explicacions orals o altres representacions que s’hagin treballat a classe: contestar preguntes, completar un text, escollir un dibuix. 7.Mostrar interès i llegir contes adequats a la seva competència lectora. 8.Escriure missatges relacionats amb temes d’aprenentatge i experiències pròpies. Redactar amb claredat i ortografia adequada als seus aprenentatges. 9.Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula. 10.Mostrar coneixement en la correspondència so-grafia i tenir assolida l’ortografia de base i algunes regles bàsiques d’ortografia en els escrits fets a l’aula. 11.Ser capaç d’escriure textos curts amb intenció literària. 12.Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes. 13.Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l’aula o a l’entorn més proper. 14.Tenir una actitud crítica cap a estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes.

11.1.3 Llengua Anglesa 1.Captar el missatge global de les produccions orals amb suport visual i no visual més treballades a l’aula.


ESCOLA ANXANETA 50 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

2.Entendre i participar activament de les interaccions orals treballades. 3.Reconèixer mots i expressions orals en la seva forma escrita i usar-les oralment. 4.Reproduir textos orals tenint en compte l’entonació, el ritme, i l’entonació segons el model ofert. 5.Reconèixer i comprendre paraules i expressions escrites més treballades a l’aula. 6.Escriure paraules, expressions conegudes i frases a partir de models i amb una finalitat específica. 7.Captar el missatge global de textos literaris orals senzills d’estructura repetitiva amb suport visual. 8.Reproduir oralment textos literaris senzills memoritzats amb la utilització d’imatges. 9.Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l’aula o a l’entorn més proper. 10.Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes. 11.Mostrar interès i valorar la utilització d’una llengua estrangera per a la comunicació dins de l’aula i en les activitats d’ensenyamentaprenentatge que es creïn dintre l’aula.

11.2 Àmbit matemàtic 1.Reconèixer i utilitzar nombres (cardinals, ordinals, identificadors) en situacions familiars i en altres àrees. 2.Cercar semblances i diferències entre objectes i situacions (en particular, els canvis que es produeixen en una seqüència), i classificar i ordenar objectes d’acord amb diferents criteris.


ESCOLA ANXANETA 51 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

3.Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes concrets i vinculats a la pròpia experiència. Emprendre la resolució de forma autònoma i expressar la solució i el procés seguit. 4.Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions. 5.Formular preguntes en situacions conegudes. Comunicar oralment coneixements i processos matemàtics duts a terme (càlcul, mesura, resolució de problemes). 6.Usar el llenguatge verbal per interpretar gràfics, nombres i signes matemàtics. 7.Interpretar, representar (amb materials diversos) i utilitzar els nombres naturals (inferiors a 1.000) en contextos de la vida quotidiana. Comparar, ordenar i descompondre els nombres utilitzant diferents models. 8.Mostrar agilitat en el càlcul mental (descomposició additiva dels 20 primers nombres, dobles, estratègies personals...). Usar els algorismes de suma i resta (sense portar), la calculadora i altres dispositius digitals per calcular i cercar regularitats dels nombres i operacions. 9.Definir la situació d’un objecte a l’espai i d’un desplaçament en relació amb un mateix, tot utilitzant els conceptes: davant-darrere; proplluny; dalt-baix; dreta-esquerra. 10.Identificar, analitzar i descriure objectes i espais amb formes geomètriques tridimensionals i planes. Buscar semblances i diferències entre dues figures. 11.Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats no convencionals (pams, peus, passes...) i convencionals (kg, m, l, dia i hora) tot utilitzant instruments propers i adequats a cada situació. 12.Interpretar i construir gràfics (pictogrames i diagrames de barres) amb dades sobre fets coneguts relatius a la vida quotidiana i a altres àrees.


ESCOLA ANXANETA 52 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

11.3 Àmbit de Coneixement del Medi 1.Col·laborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions dels altres i les pròpies amb respecte. 2.Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, utilitzant estratègies de cerca de dades i comunicar els resultats de la recerca oralment i/o gràficament. 11.4 Àmbit Artístic Reconèixer algunes de les característiques i de les possibilitats d’utilització plàstica, sonora i corporal dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic. 2.Expressar de forma senzilla i compartir amb els companys el que suggereix una experiència artística, individual o col·lectiva. 3.Crear composicions visuals (imatges i objectes,) sonores i corporals senzilles, que representin el món imaginari, afectiu i social i participar en produccions col·lectives. 4.Mostrar respecte en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes artístics col·lectius. 5.Interpretar de memòria cançons i danses. 6.Realitzar breus patrons de moviment, jocs motrius, esquemes rítmics i melòdics amb la veu, el cos i instruments. 7.Llegir i interpretar petits patrons melòdics i rítmics amb els elements apresos

11.5 Àmbit d’Educació Física 1.Orientar-se en l’espai amb relació a un mateix i als altres utilitzant les nocions topològiques bàsiques.


ESCOLA ANXANETA 53 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

2.Equilibrar el cos adoptant diferents postures, amb control de la tensió, la relaxació i la respiració. 3.Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma diversa, variant les posicions corporals. 4.Identificar com a accions saludables els hàbits d’higiene personal associats a la realització d’activitats físiques. 5.Sincronitzar els moviments corporals davant d’estímuls auditius o visuals mitjançant estructures rítmiques senzilles. 6.Representar personatges i situacions mitjançant el cos i el moviment amb desinhibició. 7.Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació, pel que fa a aspectes motrius i de relació amb els companys. 8.Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrant respecte i responsabilitat

12.- Criteris d’Avaluació dels alumnes (3r i 4t) 12.1 Àmbit lingüístic 12.1.1 Llengua Catalana 1.Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals, presentades en qualsevol mitjà, distingint entre les idees principals i les secundàries. 2.Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bàsiques. 3.Exposar temes de manera ordenada i comprensible a partir d’un guió i utilitzant els recursos adequats (to de veu, gesticulació) i suports audiovisuals sempre que sigui convenient.


ESCOLA ANXANETA 54 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

4.Aplicar estratègies afavoridores del procés de comprensió abans, durant i després de la lectura (planificació, anticipació, idea principal, inferències, entre altres). 5.Comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en qualsevol mitjà, distingint entre idees principals i secundàries. 6.Conèixer el funcionament d’una biblioteca escolar i iniciar-se en l’ús de les virtuals. 7.Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per tot tipus de textos. 8.Parlar de l’argument o el significat de novel·les, contes i poemes llegits mostrant-ne comprensió. 9.Escriure textos de diferent tipologia a mà i amb ordinador aplicant-hi els coneixements ortogràfics i textuals treballats. 10.Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació. 11.Valorar els avenços en escriptura i tenir consciència de les mancances. 12.Mostrar seguretat en l’ortografia de base i coneixement de les normes ortogràfiques que responen a lleis constants. 13.Tenir capacitat per observar el funcionament de la llengua: els canvis de significat quan s’hi fan transformacions, la formació de les paraules, la relació entre puntuació i sentit o el llenguatge literari. 14.Mostrar autonomia progressiva en l’aprenentatge: reflexió en el procés, organització i planificació del treball, acceptació de l’error, autocorrecció. 15.Participar en lectures conjuntes per aprofundir en el sentit del text, practicar algunes estratègies lec-tores i aprendre a interpretar el llenguatge literari. 16.Escriure poemes i textos narratius fent atenció a l’estructura i al llenguatge.


ESCOLA ANXANETA 55 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

17.Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les. 18.Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències. 19.Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics i audiovisuals que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes. 12.1.2Llengua castellana i literatura 1.Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, provinents de diferents mitjans (explicacions, lectures, missatges audiovisuals), diferenciant entre idees principals i secundàries. 2.Participar de forma adequada en situacions comunicatives diverses, respectant les normes d’interacció oral. 3.Realitzar exposicions orals (coneixements, vivències, fets, idees), prèviament preparades, amb ordre i claredat, i utilitzant adequadament recursos no lingüístics, si escau. 4.Identificar informacions rellevants de textos escrits diversos, comprendre-les per mitjà d’explicacions, reescriptures, resposta a preguntes que impliquin raonament i relació del que diu el text i els coneixements dels alumnes. 5.Tenir interès i llegir amb rapidesa suficient per comprendre textos tradicionals i de la literatura infantil adequats a la seva edat. 6.Escriure textos descriptius, expositius, narratius i poètics amb coherència, cohesió i correcció lingüística adequada a l’edat, utilitzant estratègies de planificació i revisió. 7.Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula i les seves derivacions, o el seu ús amb diferents significats (polisèmia). 8.Mostrar correcció en l’ortografia bàsica i coneixement de les lleis constants en les seves produccions. Revisar el text que s’ha escrit i millorarne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació.


ESCOLA ANXANETA 56 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

9.Parlar de l’argument o el significat de novel·les, contes i poemes llegits mostrant-ne comprensió. 10.Escriure contes clars i ben estructurats, i poemes. 11.Participar en representacions teatrals, aprendre el paper i declamar-lo bé. 12.Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les. 13.Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències. 14.Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, detectant avenços i errades. 15.Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes.

12.1.3 Llengua Anglesa 1.Captar el missatge global i específic de les produccions i interaccions orals més habituals que es produeixen a l’aula. 2.Emprar oralment la llengua estrangera en situacions pròpies d’aula. 3.Produir textos orals seguint un model i atenent a la pronunciació, ritme, entonació per explicar fets i conceptes relacionats amb un mateix i el món que l’envolta o per transmetre informació d’altres àrees curriculars. 4.Captar el sentit global de missatges escrits sobre temes familiars, coneguts i d’interès. 5.Extreure informació de textos escrits lligats a temes coneguts i amb una finalitat comunicativa concreta.


ESCOLA ANXANETA 57 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

6.Escriure frases i textos curts significatius en situacions quotidianes i escolars a partir de models amb una finalitat determinada i amb un format establert, tant en suport paper com digital. 7.Reproduir oralment poemes, cançons o breus textos dramàtics atenent a la pronunciació, ritme, entonació. 8.Comprendre oralment poemes, cançons, llegendes, refranys o dites. 9.Comprendre poemes, cançons, llegendes, refranys o dites escrits. 10.Comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències. 11.Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació amb altres persones i cultures, i participar amb interès en les activitats en què s’usa la llengua estrangera. 12.Usar algunes estratègies per aprendre a aprendre, com demanar aclariments, comunicar amb gestos, utilitzar diccionaris il·lustrats, i identificar alguns aspectes personals que ajudin a aprendre millor. 13.Mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de resoldre les situacions d’aprenentatge. 14.Conèixer i valorar la diversitat lingüística (entre llengües diferents o dintre d’una mateixa llengua) i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les. 15.Tenir una actitud crítica cap als estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes. 12.2 Àmbit matemàtic 1.Reconèixer i utilitzar els conceptes associats a la multiplicació (mesura, repetició de la unitat) i divisió (partició, agrupament, aproximació) en situacions de vida quotidiana i en altres àrees.


ESCOLA ANXANETA 58 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

2.Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una seqüència, descriure-les i continuar la seqüència. Classificar i establir criteris de classificació. 3.Comprendre situacions-problema de l’entorn proper. Cercar i utilitzar gràfics senzills (fletxes, taules...),xifres i signes adients per representar situacions-problema. Cercar i seleccionar les dades necessàries i estimar una resposta. Desenvolupar estratègies de solució. Expressar el procés de solució i la resposta. 4.Formular preguntes en situacions conegudes i poc conegudes. Comunicar oralment i per escrit, de forma clara, coneixements i processos matemàtics duts a terme (càlcul, mesura, construccions geomètriques, resolució de problemes). Reconèixer la validesa de diferents processos de solució d’una situació-problema. 5.Interpretar el valor posicional del sistema de numeració decimal. Interpretar i utilitzar de forma adequada els nombres naturals (fins a sis xifres) i els fraccionaris i decimals com a expressió concreta de l’aproximació de la mesura. 6.Comprendre i utilitzar el significat de les operacions (suma, resta, multiplicació i divisió) amb els nombres naturals de forma apropiada a cada context. Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat: càlcul mental (descomposició additiva i factorial dels nombres, producte i divisió per la unitat seguida de zeros); ús dels algorismes de càlcul escrit, i de la calculadora i altres dispositius digitals per calcular i cercar propietats dels nombres i operacions. Seleccionar el càlcul adient a cada situació: mental, escrit, amb mitjans tècnics. 7.Interpretar i realitzar representacions espacials (croquis d’un itinerari, plànol d’una pista...) utilitzant referents concrets de l’entorn proper. 8.Identificar, reconèixer i descriure figures planes (polígons) i cossos geomètrics de l’entorn. Classificar les formes i cossos d’acord amb característiques geomètriques (costats, angles). Utilitzar les TAC i els instruments de dibuix per representar models geomètrics. 9.Seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat i instrument de mesura adient de les magnituds de longitud, massa, capacitat, temps. En contextos quotidians i en altres àrees, realitzar l’estimació prèvia, efectuar la mesura, comprovar-la i expressar el resultat amb precisió. Utilitzar l’equivalència d’unitats d’una magnitud.


ESCOLA ANXANETA 59 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

10.Recollir dades sobre fets coneguts tot utilitzant tècniques de recompte senzilles, ordenar-les i expressar-les mitjançant gràfics (taules de dades, gràfics de barres, pictogrames), usant les TAC si s’escau. 11.Interpretar la informació relativa a fets quotidians o present en altres àrees expressada en forma gràfica.

12.3 Àmbit de Coneixement del Medi 1.Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir informació rellevant per mitjà de l’observació sistemàtica directa i indirecta i del recull de dades amb els mitjans i fonts adequats i comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit. 2.Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació sobre un tema rellevant de l’entorn, utilitzant els recursos digitals de forma eficient. 3.Valorar el treball en grup mostrant actitud de cooperació i participació responsable, acceptant les diferències amb respecte i tolerància envers les idees i aportacions dels altres en els diàlegs i els debats.

12.4 Àmbit Artístic 1.Identificar i verbalitzar amb la terminologia adequada les possibilitats plàstiques, sonores i corporals que utilitzen els artistes i els mitjans de comunicació. 2.Expressar i compartir amb els companys el que suggereix una experiència artística, individual o col·lectiva. 3.Cercar informacions i respostes a partir de dubtes i qüestions plantejades al voltant de les manifestacions artístiques.


ESCOLA ANXANETA 60 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

4.Crear composicions visuals (imatges i objectes), sonores i corporals senzilles que representin idees, emocions i experiències utilitzant materials i instruments diversos, inclosos els recursos digitals. 5.Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes artístics col·lectius. 6.Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la veu, dels instruments i del moviment corporal. 7.Llegir i interpretar petites partitures amb els elements musicals apresos

12.5 Àmbit d’Educació Física 1.Orientar-se a l’espai en relació amb la posició de persones i d’objectes utilitzant les nocions topològiques. 2.Participar en les activitats físiques ajustant la pròpia actuació a les possibilitats i limitacions corporals i de moviment. 3.Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma diversa mitjançant un moviment corporal coordinat. 4.Incorporar conductes actives d’acord amb el valor de l’exercici físic per a la salut, mostrant interès per la cura del propi cos. 5.Proposar estructures rítmiques senzilles i reproduir-les corporalment. 6.Representar emocions i històries reals o imaginàries utilitzant els recursos expressius del cos. 7.Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i respecte de les normes. 8.Participar de forma activa i amb esforç en activitats diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud d’acceptació vers els companys


ESCOLA ANXANETA 61 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

13.- Criteris d’Avaluació dels alumnes (5è i 6è) 13.1 Àmbit lingüístic 13.1.1 Llengua Catalana 1.Comprendre produccions orals (conferències, exposicions, explicacions) provinents de diferents mitjans. Tenir capacitat per fer-ne una síntesi també oral a partir de les idees principals que s’hi han exposat. 2.Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible per a les funcions bàsiques, com ara relacionar-se, aprendre, expressar experiències viscudes, imaginar. Saber escoltar els altres i respectar els torns de paraula. 3.Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions, processos, comentaris d’actualitat, entre altres) amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa. Utilització de material gràfic. 4.Aplicar tot tipus d’estratègies per comprendre el sentit global i la informació específica de textos escrits de tipologia diversa i en diferents formats. 5.Elaborar síntesis en forma d’esquema o mapa conceptual. 6.Respondre i formular preguntes referides als textos que s’han llegit (contes, poemes, articles, fullets informatius, entre d’altres) mostrant comprensió. 7.Conèixer el funcionament d’una biblioteca —incloses les virtuals—, per localitzar llibres de coneixements i lectures literàries. 8.Llegir de manera autònoma i comprensiva, mostrant interès per tot tipus de textos. 9.Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats (contes, poemes, còmics, diaris personals, notícies...) amb coherència, cohesió i correcció lingüística i amb riquesa de llenguatge, partint del procés de pensar, escriure o elaborar i revisar.


ESCOLA ANXANETA 62 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

10.Saber escriure textos de totes les tipologies amb un lèxic i estructura que s’avingui al tipus de text, a les intencions i al registre. Tenir capacitat per revisar i millorar els textos d’un mateix o dels altres i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació. 11.Saber sintetitzar informació provinent de webs utilitzant el format hipertext. 12.Conèixer i aplicar l’estructura que determina la tipologia dels textos. 13.Expressar idees a través d’esquemes. 14.Utilitzar sistemes de comunicació digitals segurs i adequats a l’edat per comunicar-se amb d’altres. 15.Mostrar seguretat en l’ortografia de base, bon coneixement de les normes ortogràfiques que responen a lleis constants i haver après algunes normes d’excepció i algunes excepcions; haver memoritzat les paraules d’ús freqüent. 16.Aplicar l’accentuació gràfica en la majoria de casos en els textos de producció. 17.Conèixer els mecanismes de la llengua per crear significat, com ara derivació, composició, sentit figurat i tots els treballats durant el curs. Aplicació en els textos de producció pròpia. 18.Conèixer la terminologia gramatical bàsica i la funció de cada element en un enunciat. 19.Mostrar progressiva autonomia en l’aprenentatge: reflexió sobre el procés, organització i planificació del treball, acceptació dels errors, autocorrecció i autoavaluació de tot el procés. 20.Mostrar comprensió dels llibres de literatura llegits: saber explicar com són els protagonistes, la trama, els escenaris. Valorar el llenguatge i la il·lustració. Saber-ne fer una valoració global. 21.Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, d’Espanya i del món, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interès a comprendre-les.


ESCOLA ANXANETA 63 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

22.Tenir interès per solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en contextos multilingües sabent adaptar els missatges. 23.Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i canviar el punt de vista personal per poder comprendre altres maneres de veure el món. 24.Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis racistes, sexistes, religiosos i classistes.

13.1.2Llengua castellana i literatura 1.Comprendre i extreure la informació rellevant de textos i produccions adequades a l’edat, provinents de diferents mitjans (explicacions, lectures, audiovisuals), diferenciant idees principals i secundàries, identificant idees, opinions i valors no explícits. 2.Participar de forma adequada en les situacions comunicatives, respectant les normes d’interacció oral. 3.Realitzar exposicions orals amb ordre, coherència i claredat (coneixements, vivències, fets, idees, opinions), utilitzant adequadament recursos no lingüístics (gesticulació, suports visuals). 4.Comprendre autònomament textos escrits (contes, poemes, articles, fullets informatius, entre d’al-tres) i audiovisuals (pel·lícules, anuncis, informatius). Saber respondre i formular preguntes referides als textos que s’han llegit. 5.Escriure textos de gèneres diversos i en diferents formats (contes, poemes, còmics, diaris personals, notícies...) amb coherència, cohesió i correcció lingüística i amb riquesa de llenguatge, partint del procés de pensar, escriure o elaborar i revisar. 6.Extreure i contrastar informacions de textos escrits diversos i mostrar la comprensió per mitjà de la lectura en veu alta. 7.Aplicar a les lectures les estratègies de comprensió treballades.


ESCOLA ANXANETA 64 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

8.Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula i les seves derivacions, o el seu ús amb diferents significats (polisèmia). 9.Conèixer les normes ortogràfiques, apreciar el seu valor social. 10.Conèixer i aplicar l’organització dels textos llegits i escrits a l’aula: descripcions, exposicions, instruccions, diàlegs, notícies, entre altres. 11.Utilitzar els connectors per precisar el significat dels textos. 12.Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació. 13.Conèixer la terminologia gramatical bàsica i la funció de cada element en un enunciat. 14.Gaudir amb la lectura de textos tradicionals i de la literatura infantil adequats a l’edat. 15.Escriure contes clars i ben estructurats, i poemes. 16.Participar en representacions teatrals, aprendre el paper i declamar-lo bé. 17.Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, d’Espanya i del món, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interès a comprendre-les. 18.Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i canviar el punt de vista personal per poder comprendre altres maneres de veure el món. 19.Tenir interès per solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en contextos multilingües sabent adaptar els missatges. 20.Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, detectant errors i avenços. 21.Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis racistes, sexistes, religiosos i classistes.


ESCOLA ANXANETA 65 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

13.1.3 Llengua Anglesa 1.Captar el missatge global i específic de produccions i interaccions orals variades procedents de diferents contextos relacionats amb els alumnes i el seu entorn més proper. 2.Expressar-se amb certa fluïdesa en les produccions i interaccions orals més habituals en l’àmbit escolar i personal. 3.Participar amb naturalitat en les interaccions orals (fer preguntes, demanar aclariments o disculpes, donar les gràcies) i mostrar interès en les produccions orals pròpies i respecte per les produccions orals dels altres. 4.Emprar la llengua estrangera amb correcció tenint en compte l’entonació, el ritme i les estructures pròpies per transmetre informacions diverses d’acord amb una finalitat comunicativa i emprant els recursos disponibles. 5.Fer petites exposicions orals individuals o en grup de temes relacionats amb les diferents àrees del coneixement. 6.Comprendre el sentit global i la informació específica de textos escrits de tipologia diversa i en diferents suports i formats. 7.Elaborar textos escrits senzills tant en suport paper com digital segons un model i tenint en compte el destinatari, el tipus de text i la finalitat comunicativa. 8.Mostrar cura i interès per les produccions escrites així com dels elements que en són propis (correcció, planificació, contextualització, revisió). 9.Reproduir oralment poemes, cançons o breus textos dramàtics atenent a la pronunciació, ritme, entonació. 10.Comprendre poemes, cançons, llegendes, refranys o dites escrits. 11.Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i canviar el punt de vista personal per poder comprendre altres maneres de veure el món.


ESCOLA ANXANETA 66 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

12.Tenir interès per solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en contextos multilingües, sabent adaptar els missatges. 13.Valorar la llengua estrangera com a instrument de comunicació amb altres persones i cultures, interessant-se per les produccions tradicionals i actuals en llengua estrangera. 14.Valorar i reconèixer les diferents estratègies que ajuden a prendre consciència del propi aprenentatge i mostrar un cert grau d’autonomia a l’hora de resoldre situacions d’aprenentatge. 15.Actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interès per comprendre-les. 16.Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis racistes, sexistes, religiosos i classistes.

13.2 Àmbit matemàtic 1.Valorar la quantificació en situacions de la vida real com un aspecte que afavoreix la comparació, l’ordenació i la classificació. 2.Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una col·lecció o una seqüència. Fer conjectures i comprovar-les. Establir generalitzacions. Establir criteris consistents de classificació i comprovar- los. 3.Reconèixer i comprendre les situacions-problema. Cercar i utilitzar taules i gràfics (taules de doble entrada, fletxes, diagrames d’arbre...), xifres i signes adients per representar tot tipus de situacions-problema. Cercar, seleccionar i organitzar les dades necessàries. Estimar una resposta raonable. Desenvolupar estratègies de resolució (analogia, particularització, identificació d’operacions...). Expressar verbalment el procés de solució i la resposta de forma coherent i clara. Comprovar la validesa de les respostes. Reconèixer la validesa de diferents processos de resolució d’una situació-problema.


ESCOLA ANXANETA 67 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

4.Formular problemes a partir de situacions conegudes. Comunicar oralment i per escrit, de forma coherent, clara i precisa, coneixements i processos matemàtics realitzats (càlculs, mesures, construccions geomètriques, resolució de problemes). 5.Interpretar el sistema de numeració decimal. Interpretar i utilitzar els nombres naturals, fraccionaris, decimals (fins als centèsims) i nombres negatius d’acord amb contextos de la vida quotidiana. Reconèixer les relacions entre nombres decimals, fraccionaris i percentatges. 6.Utilitzar el significat de les operacions amb els nombres naturals, fraccionaris i decimals de forma apropiada a cada context. Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i aproximat: realitzar les operacions bàsiques mentalment, mitjançant els algorismes de càlcul escrit i usar la calculadora i altres dispositius digitals per calcular i cercar propietats dels nombres i operacions. Seleccionar i justificar el càlcul adient a cada situació: mental, escrit, amb mitjans tècnics. 7.Interpretar i realitzar, amb els instruments de dibuix i els recursos digitals adients, representacions espacials (itineraris, plànols, maquetes, mapes) utilitzant referents concrets i generals, de l’entorn quotidià i d’altres àrees. 8.Identificar, reconèixer i descriure amb precisió figures i cossos geomètrics de l’entorn, utilitzant nocions com: perpendicular, paral·lel, simètric... Classificar les figures i els cossos, d’acord amb característiques geomètriques (vèrtexs, costats, angles, cares, arestes, diagonals...) i expressar els criteris i els resultats. 9.Seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat, instrument i estratègia de mesura de les magnituds de longitud, massa, capacitat, temps, superfície i amplitud angular, en entorns quotidians i en altres àrees. Realitzar l’estimació prèvia, la mesura, expressant el resultat amb precisió, i comprovar-la. Utilitzar l’equivalència d’unitats d’una magnitud, en situacions on tingui sentit. 10.Interpretar amb llenguatge precís i seleccionar i realitzar, amb els instruments de dibuix i els recursos TAC adients, els gràfics adequats (taules, histogrames, diagrames de barres, de sectors...) a cada situació sobre un conjunt de dades de fets coneguts de l’entorn i d’altres àrees. Interpretar el valor de la mitjana, la mediana i la moda dins del context. 11.Realitzar estimacions basades en l’experiència sobre els resultats (segur, probable, possible, impossible) de jocs d’atzar. Comprovar-ne els resultats.


ESCOLA ANXANETA 68 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

13.3 Àmbit de Coneixement del Medi 1.Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació. 2.Plantejar-se interrogants sobre determinats problemes socialment rellevants. Valorar la relació de proximitat que proporcionen les tecnologies digitals amb altres llocs del planeta. 3.Obtenir informació i recollir dades a partir de l’observació directa i indirecta utilitzant diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) i experimentals. 4.Interpretar i comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit. 5.Trobar estratègies que millorin el treball cooperatiu a partir de l’anàlisi de les actuacions pròpies i la dels altres.

13.4 Àmbit Artístic 1.Identificar i reconèixer en les diverses formes d’expressió artística alguns trets socials, culturals, religiosos, formals, estructurals, ideològics, psicològics, semiòtics i de gènere. 2.Formular opinions i argumentacions i cercar creences i idees al voltant de les manifestacions artístiques i culturals. 3.Comunicar de forma visual, sonora i corporal coneixement, pensament, emocions i experiències, tot aplicant i combinant les possibilitats de comunicació del cos, dels sons, de les músiques, de les imatges, dels objectes, de les figures geomètriques i dels recursos digitals. 4.Elaborar produccions artístiques que promoguin la valoració crítica del nostre entorn. 5.Planificar els processos de producció pel que fa a la previsió de recursos, materials, moments de revisió i a l’assumpció de responsabilitats en el treball cooperatiu.


ESCOLA ANXANETA 69 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

6.Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la veu i del moviment. 7.Crear cançons i participar en creacions individuals i col·lectives emprant degudament la terminologia i grafia corresponents. 8.Llegir i interpretar petites partitures amb els elements musicals apresos

13.5 Àmbit d’Educació Física 1.Ajustar els moviments corporals a diferents canvis de les condicions d’una activitat utilitzant les nocions topològiques. 2.Desenvolupar conductes actives per estimular la condició física i el benestar, ajustant la pròpia actuació a les pròpies possibilitats i limitacions corporals. 3.Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma coordinada adaptant-se a diferents entorns i situacions de joc. 4.Identificar algunes de les relacions que s’estableixen entre la pràctica d’exercici físic correcta i habitual i la millora de la salut. 5.Construir composicions col·lectives en interacció amb els companys i companyes utilitzant els recursos expressius del cos i partint d’estímuls musicals, visuals o verbals. 6.Comunicar-se i representar personatges i situacions complexos utilitzant els recursos expressius del cos. 7.Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i respecte de les normes mostrant capacitat de modificar-les i crear-ne de noves. 8.Actuar d’acord amb valors com l’esforç personal i la cooperació en els jocs col·lectius i les pràctiques d’activitats físiques mostrant-se respectuós amb les normes i els companys. 9.Opinar de forma crítica en relació amb situacions sorgides en la pràctica de l’activitat física.


ESCOLA ANXANETA 70 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

12 Criteris d’avaluació en l’àmbit d’Educació en Valors a l’etapa d’educació primària 1.Conèixer les capacitats i els interessos propis mostrant un nivell adequat d’autoestima. 2.Mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats amb esforç i motivació. 3.Mostrar un nivell de gestió emocional adequat en la relació amb els altres en les activitats quotidianes. 4.Argumentar i defensar les pròpies opinions. 5.Expressar-se i actuar d’acord amb un pensament ordenat, clar i objectiu. 6.Actuar amb creativitat i capacitat crítica. 7.Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les seves opinions. 8.Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics. 9.Intervenir en situacions de conflicte amb estratègies de mediació, amb actitud col·laborativa i comprensiva. 10.Participar amb responsabilitat en la presa de decisions del grup. 11.Identificar els valors cívics de la societat democràtica i establir un paral·lelisme amb els mecanismes de participació a l’aula i a l’escola. 12.Identificar els drets i els deures més importants que es deriven de les declaracions universals, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i de la Constitució espanyola, i les situacions en què es vulneren. 13.Descriure els mecanismes bàsics del funcionament democràtic.


ESCOLA ANXANETA 71 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

14.Comprendre i valorar de manera crítica la informació dels mitjans de comunicació i les xarxes socials. 15.Emprar la tecnologia desenvolupant valors socials i cívics en entorns segurs. 16.Identificar i rebutjar les causes que provoquen situacions de marginació, discriminació, injustícia social i violació dels drets humans. 17.Mostrar empatia, valorar i respectar la diversitat social, cultural, religiosa i de gènere. 18.Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient i el consum responsable.

14.- AVALUACIÓ 14.1- Processos de seguiment i avaluació del projecte educatiu de centre Per a la realització del seguiment i l’avaluació del projecte proposem un model d’autoavaluació anual i de seguiment continu per tal de detectar els punts forts i dèbils. En aquest procés d’autoavaluació hem determinat tres fases diferenciades: -Autoavaluació del centre per cadascun dels membres dels diferents equips de treball: Equip Directiu , grups de treball, Consell Directiu, altres coordinacions i agents externs. - Posta en comú dels membres que han realitzat l’autoavaluació. - Priorització de les accions que s’inclouran en el Pla de millores. - Realització de l’Avaluació interna del centre (alumnat) cada final de curs -Participació de l’Avaluació externa de resultats del centre (CCBB i Diagnòstiques) El document final obtingut ha de servir per a: Fer un Pla de millores del projecte del centre. Fer un Pla de comunicació intern i extern. Realitzar la memòria del centre amb les actuacions desplegades i els resultats obtinguts.


ESCOLA ANXANETA 72 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Resolució del director del centre educatiu Anxaneta 08054113, de Mataró, per la qual aprova el projecte educatiu de centre. Com a director del centre Anxaneta, de Mataró, i en aplicació de les competències que estableix la Llei 12/2009 d'educació a l’article 91 per a la millora de la qualitat educativa, d’acord amb el Decret 102/2010, articles 4-6 i d’acord amb el parer consell escolar, RESOLC: 1.

Aprovar el projecte educatiu de centre, que s’adjunta a l’annex d’aquesta resolució, per al període 2019-2023.

2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte estarà a disposició de l’Administració educativa.

Mataró, 5 de Novembre de 2019

Eduard Marquès i Sala Director del centre


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.