Page 1


“L’arquitectura s’ha de fondre amb l’entorn, no ser un element diferenciador” Toyo Ito

“Arquitectura és qüestió d’harmonies, una pura creació de l’esperit” Le Corbusier


MEMÒRIA M01_Localització geogràfica

ARQUITECTURA 1:25000

M02_Situació dins del municipi 1:10000

A01_Ortofoto amb la proposta A02_Implantació

M03_Emplaçament a Begur

1:3000

M04_Esquemes urbans I

1:3000

A03_Alçat nord (carretera)

M05_Esquemes urbans II

1:3000

A04_Alçats sud i oest

ESTRUCTURA 1:1000

CONSTRUCCIÓ

E01_Axonometria explotada estructura -

1:500

INSTAL·LACIONS

C01_Acabats façanes

-

Implantació de les instal·lacions

C02_Acabats paviments

-

I01_Previsió d’espais

1:400 1:200

E02_Planta fonaments

1:200

C03_Acabats cobertes

-

I02_Sistemes passius P. Baixa

1:500

E03_Sostre planta soterrani

1:200

C04_Sistemes de separacions

-

I03_Sistemes passius P. Soterrani 1:200

1:500

E04_Sostre coberta plana

1:200

C05_Sistemes de façanes

-

I04_Sistemes passius secció foyer 1:150

E05_Sostre cobertes inclinades

1:200

C06_Sistemes de paviments

-

C07_Sistemes de cobertes I

-

Protecció contra incendis i accessibilitat

C08_Sistemes de cobertes II

-

I05_Sectorització incendis

1:400

C09_Acabats planta coberta

1:150

I06_Evacuació planta baixa

1:200

C10_Acabats planta baixa

1:150

I07_Evacuació planta soterrani

1:200

C11_Acabats planta soterrani

1:150

I08_Evacuació planta màquines

1:200

C12_Plànol de fusteries

1:100

M06_Estat actual

-

A05_Planta baixa

1:250

M07_Reportatge fotogràfic I

-

A06_Planta soterrani

1:250

M08_Reportatge fotogràfic II

-

A07_Planta instal·lacions

1:250

A08_Planta coberta

1:250

E06_Alçats murs estructurals

E07_Axonometries forjats de fusta

1:300

-

M09_Esquemes estat actual

-

M10_Esquemes proposta I

-

A09_Alçat nord (carretera)

1:250

M11_Esquemes proposta II

-

A10_Alçat sud (muntanya)

1:250

C13_Explicació sales de vetlla

1:100

Climatització i ventilació

A11_Alçat oest (muntanya)

1:250

C14_Secció longitudinal AA’

1:150

I09_Zones higrotèrmiques

M12_Plànol d’enderrocs

1:500

M13_Plànol d’bra nova

1:500

E08_Escala

1:50

1:400

C15_Zoom I secció longitudinal AA’ 1:50

I10_Esquema funcionament I11_Planta màquines

1:200

1:20

-

A12_Seccions arquitectura

1:250

C16_Detalls constructius I AA’

A13_Seccions arquitectura

1:250

C17_Zoom II secció longitudinal AA’1:50

I12_Planta baixa

1:200

1:20

I13_Planta soterrani

1:200

1:150

I14_Secció capella

1:150

M14_Axonometria proposta I

-

A14_Seccions arquitectura

1:250

C18_Detalls constructius II AA’

M15_Axonometria proposta II

-

A15_Seccions arquitectura

1:250

C19_Secció longitudinal BB’

M16_Imatges maqueta

-

A16_Seccions arquitectura

1:250

C20_Zoom secció longitudinal BB’ 1:50

I15_Secció sala de vetlla

1:150

C21_Detalls constructius BB’

1:20

I16_Secció hall i sala màquines

1:150

C22_Secció longitudinal CC’

1:150

I17_Secció recepció i túmuls

1:150

C23_Zoom secció longitudinal CC’ 1:50

I18_Secció esquemàtica mur

1:100

C24_Detalls constructius CC’

1:20

C25_Secció longitudinal EE’

1:150

Evaquació d’aigües pluvials i residuals

C26_Zoom secció longitudinal EE’ 1:50

I19_Planta coberta

1:200

C27_Secció transversal CC’

I20_Planta instal·lacions

1:200

C28_Zoom I secció transversal CC’ 1:50

I21_Planta baixa

1:200

C29_Detalls constructius I CC’

I22_Planta soterrani

1:200

I23_Planta fonaments

1:200

1:150

1:20

C30_Zoom II secció transversal CC’1:50 C31_Detalls constructius CC’

1:20

C32_Secció capella

1:50

Subministrament d’aigua: AFS i ACS

C33_Detalls constructius capella

1:20

I24_Planta soterrani

1:200

I25_Planta baixa

1:200

C34_Secció transversal EE’

1:150

C35_Zoom I secció transversal EE’ 1:50 C36_Detalls constructius I EE’

1:20

Subministrament elèctric

C37_Zoom II secció transversal EE’ 1:50

I26_Planta soterrani

1:200

C38_Detalls constructius II EE’

I27_Planta baixa

1:200

1:20


MEMÒRIA M01_Localització geogràfica

1:25000

M02_Situació dins del municipi 1:10000 M03_Emplaçament a Begur

1:3000

M04_Esquemes urbans I

1:3000

M05_Esquemes urbans II

1:3000

M06_Estat actual

-

M07_Reportatge fotogràfic I

-

M08_Reportatge fotogràfic II

-

M09_Esquemes estat actual

-

M10_Esquemes proposta I

-

M11_Esquemes proposta II

-

M12_Plànol d’enderrocs

1:500

M13_Plànol d’bra nova

1:500

M14_Axonometria proposta I

-

M15_Axonometria proposta II

-

M16_Imatges maqueta

-


ARQUITECTURA A01_Ortofoto amb la proposta

1:1000

A02_Implantació

1:500

A03_Alçat nord (carretera)

1:500

A04_Alçats sud i oest

1:500

A05_Planta baixa

1:250

A06_Planta soterrani

1:250

A07_Planta instal·lacions

1:250

A08_Planta coberta

1:250

A09_Alçat nord (carretera)

1:250

A10_Alçat sud (muntanya)

1:250

A11_Alçat oest (muntanya)

1:250

A12_Seccions arquitectura

1:250

A13_Seccions arquitectura

1:250

A14_Seccions arquitectura

1:250

A15_Seccions arquitectura

1:250

A16_Seccions arquitectura

1:250


ZONA PORXADA


HALL


ESTRUCTURA E01_Axonometria explotada estructura -

E02_Planta fonaments

1:200

E03_Sostre planta soterrani

1:200

E04_Sostre coberta plana

1:200

E05_Sostre cobertes inclinades

1:200

E06_Alรงats murs estructurals

1:300

E07_Axonometries forjats de fusta

E08_Escala

-

1:50


CONSTRUCCIÓ C01_Acabats façanes

-

C02_Acabats paviments

-

C03_Acabats cobertes

-

C04_Sistemes de separacions

-

C05_Sistemes de façanes

-

C06_Sistemes de paviments

-

C07_Sistemes de cobertes I

-

C08_Sistemes de cobertes II

-

C09_Acabats planta coberta

1:150

C10_Acabats planta baixa

1:150

C11_Acabats planta soterrani

1:150

C12_Plànol de fusteries

1:100

C13_Explicació sales de vetlla

1:100

C14_Secció longitudinal AA’

1:150

C15_Zoom I secció longitudinal AA’ 1:50 C16_Detalls constructius I AA’

1:20

C17_Zoom II secció longitudinal AA’1:50 C18_Detalls constructius II AA’ C19_Secció longitudinal BB’

1:20 1:150

C20_Zoom secció longitudinal BB’ 1:50 C21_Detalls constructius BB’

1:20

C22_Secció longitudinal CC’

1:150

C23_Zoom secció longitudinal CC’ 1:50 C24_Detalls constructius CC’

1:20

C25_Secció longitudinal EE’

1:150

C26_Zoom secció longitudinal EE’ 1:50 C27_Secció transversal CC’

1:150

C28_Zoom I secció transversal CC’ 1:50 C29_Detalls constructius I CC’

1:20

C30_Zoom II secció transversal CC’1:50 C31_Detalls constructius CC’

1:20

C32_Secció capella

1:50

C33_Detalls constructius capella

1:20

C34_Secció transversal EE’

1:150

C35_Zoom I secció transversal EE’ 1:50 C36_Detalls constructius I EE’

1:20

C37_Zoom II secció transversal EE’ 1:50 C38_Detalls constructius II EE’

1:20


ESPAI FOYERS VISTA ENTRANT


SALA DE VETLLA


ESPAI FOYERS VISTA SORTINT


INSTAL·LACIONS Implantació de les instal·lacions I01_Previsió d’espais

1:400

I02_Sistemes passius P. Baixa

1:200

I03_Sistemes passius P. Soterrani 1:200 I04_Sistemes passius secció foyer 1:150

Protecció contra incendis i accessibilitat I05_Sectorització incendis

1:400

I06_Evacuació planta baixa

1:200

I07_Evacuació planta soterrani

1:200

I08_Evacuació planta màquines

1:200

Climatització i ventilació I09_Zones higrotèrmiques

1:400

I10_Esquema funcionament

-

I11_Planta màquines

1:200

I12_Planta baixa

1:200

I13_Planta soterrani

1:200

I14_Secció capella

1:150

I15_Secció sala de vetlla

1:150

I16_Secció hall i sala màquines

1:150

I17_Secció recepció i túmuls

1:150

I18_Secció esquemàtica mur

1:100

Evaquació d’aigües pluvials i residuals I19_Planta coberta

1:200

I20_Planta instal·lacions

1:200

I21_Planta baixa

1:200

I22_Planta soterrani

1:200

I23_Planta fonaments

1:200

Subministrament d’aigua: AFS i ACS I24_Planta soterrani

1:200

I25_Planta baixa

1:200

Subministrament elèctric I26_Planta soterrani

1:200

I27_Planta baixa

1:200


INSTAL·LACIONS Implantació de les instal·lacions I01_Previsió d’espais

1:400

I02_Sistemes passius P. Baixa

1:200

I03_Sistemes passius P. Soterrani 1:200 I04_Sistemes passius secció foyer 1:150


INSTAL·LACIONS Protecció contra incendis i accessibilitat I05_Sectorització incendis

1:400

I06_Evacuació planta baixa

1:200

I07_Evacuació planta soterrani

1:200

I08_Evacuació planta màquines

1:200


INSTAL·LACIONS Climatització i ventilació I09_Zones higrotèrmiques I10_Esquema funcionament

1:400 -

I11_Planta màquines

1:200

I12_Planta baixa

1:200

I13_Planta soterrani

1:200

I14_Secció capella

1:150

I15_Secció sala de vetlla

1:150

I16_Secció hall i sala màquines

1:150

I17_Secció recepció i túmuls

1:150

I18_Secció esquemàtica mur

1:100


INSTAL·LACIONS Evaquació d’aigües pluvials i residuals I19_Planta coberta

1:200

I20_Planta instal·lacions

1:200

I21_Planta baixa

1:200

I22_Planta soterrani

1:200

I23_Planta fonaments

1:200


INSTAL·LACIONS Subministrament d’aigua: AFS i ACS I24_Planta soterrani

1:200

I25_Planta baixa

1:200


INSTAL·LACIONS Subministrament elèctric I26_Planta soterrani

1:200

I27_Planta baixa

1:200


CAPELLA

Projecte Final de Carrera - Tanatori de Begur - Eduard Jordana  
Projecte Final de Carrera - Tanatori de Begur - Eduard Jordana  
Advertisement