Page 1

All rights reserved. g Copyright

photographY Eduard Comellas w w w. e d u a r d c o m e l l a s . c o m XX


CA

ES

EN

FR

Eduard Comellas (Barcelona, 1967) inicia la seva carrera de fotògraf fa 25 anys com a ajudant d’il·luminació. Després dels primers anys en platós i estudis publicitaris, dóna el salt al fotoperiodisme, treballant per diverses publicacions d’Espanya i Andorra. Paral·lelament, la seva obra personal passa per vàries etapes, essent el reportatge la més prolífica, però d’un temps ençà Comellas redescobreix l’essència de la llum i les textures en les seves fotografies. Beu de les fonts de la fotografia americana dels 60 i 70 amb autors com Stephen Shore, William Eggleston, Lee Friedlander, Robert Adams o Joel Meyerowitz i, per sobre de tot, Robert Frank.

Eduard Comellas (Barcelona, 1967) empezó su carrera de fotógrafo como ayudante de iluminación. Pasó sus primeros años en platós y estudios publicitarios, para mas tarde dar un salto hacia el fotoperiodismo, ejerciendo en diversas publicaciones, tanto en España como en Andorra. Al mismo tiempo su obra personal evoluciona, pasando por varias etapas, sin duda el fotoperiodismo es la más prolífica. De un tiempo a esta parte, Comellas redescubre la esencia de la fotografía en la luz, la composición y las texturas de sus instantáneas.  Entre sus principales influencias se encuentran los fotógrafos americanos de la década de los sesenta y los setenta, entre ellos Stephen Shore, William Eggleston, Lee Friedlander, Robert Adams o Joel Meyerowitz, pero por encima de todos, Robert Frank. 

Eduard Comellas (Barcelona, 1967) started his career as a photographer 25 years ago as a lighting assistant. After his first years in sets and advertising studios, he took the leap into photojournalism, working for various publications in Spain and Andorra. Meanwhile, his personal work has gone through several stages, being photojournalism the most prolific one but, for a while now, Comellas has tried to rediscover the essence of light and textures in his pictures. His main sources are American photography from the 60s and 70s with authors such as Stephen Shore, William Eggleston, Lee Friedlander, Robert Adams, Joel Meyerowitz, and, above all, Robert Frank.

Eduard Comellas (Barcelone, 1967) a commencé sa carrière de photographe il y a 25 ans comme assistant éclairagiste. Après ses premières années dans des studios et des études publicitaires, il a fait le grand pas vers le photojournalisme, en travaillant pour diverses publications en Espagne et en Andorre. Parallèlement, son travail personnel a passé par plusieurs étapes, le reportage étant le plus prolifique mais, depuis un certain temps, Comellas retrouve l’essence de la lumière et la texture dans ses photos. Il prend ses sources de la photographie américaine des années 60 et 70, avec des auteurs comme Stephen Shore, William Eggleston, Lee Friedlander, Robert Adams, Joel Meyerowitz et, surtout, Robert Frank.

3


www.eduardcomellas.com

SOLUCIÓ SALINA SOLUCIÓN SALINA SALINE SOLUTION solution saline 6 a 23

ESTACIONS DE SERVEI estación de servicio Gas stations stations-service 24 a 42

COSTA DAURADA COSTA DORADA COSTA DAURADA COSTA DAURADA 44 a 84

MIRADES MIRADAS LOOKS REGARDS 86 i 87

5


soluci贸 salina soluci贸n salina saline solution solution saline

SOLUCIOSALINA#6

6


Solució Salina es pot contemplar com una obra general o desfragmentar-la imatge per imatge; són fotografies fetes en llarga exposició, que permeten detectar el moviment i l’adaptació de l’aigua en el seu contenidor terrestre. Comellas capta l’essència de la matèria, l’essència de la vida en aquestes instantànies; el procés físic del líquid en el seu paper més amniòtic del desenvolupament de la vida. Solució Salina és l’origen de la nova etapa de Comellas en la insistent recerca de captar l’home a través del seu entorn.

Solución Salina es una obra cuya contemplación puede llevar-se a cabo de una manera general o desfragmentándola imagen a imagen; las fotografías están tomadas después de una larga exposición, lo que permite vislumbrar en ellas el movimiento del agua y su adaptación al contenedor terrestre. Comellas fotografía la esencia de la materia y del principio vital en estas instantáneas, el proceso físico del estado líquido en el papel amniótico del desarrollo de la vida. Solución Salina es el principio de una nueva etapa de Comellas en la que insiste en capturar al ser humano a través de su entorno.

Saline Solution can be seen as general artwork or it can be defragmented, image by image. These are long exposure photographs which permit to detect the movement and the adaptation of water in their terrestrial container. Comellas captures the essence of the matter, the essence of life in these snapshots; the physical process of the liquid in its very amniotic role of development of life. Saline Solution is the origin of a new stage in Comella’s insistent pursuit of capturing men through their environment.

Solution Saline peut être considéré comme un travail général ou il peut être aussi défragmenté image par image; les photographies sont faites à longue exposition pour détecter les mouvements et l’adaptation de l’eau dans son conteneur terrestre. Comellas capture l’essence de la matière, l’essence de la vie dans ces instantanés ; le processus physique du liquide dans le rôle plus amniotique par le développement de la vie. Solution saline est à l’origine d’une nouvelle étape de Comellas dans la recherche insistante de capturer l’homme à travers l’environnement.

7


SOLUCIOSALINA#1

8


SOLUCIOSALINA#2

9


SOLUCIOSALINA#3

10


SOLUCIOSALINA#4

11


SOLUCIOSALINA#5

12


SOLUCIOSALINA#7

13


SOLUCIOSALINA#8

14


SOLUCIOSALINA#9

15


SOLUCIOSALINA#10

16


SOLUCIOSALINA#11

17


SOLUCIOSALINA#12

18


SOLUCIOSALINA#13

19


SOLUCIOSALINA#14

20


SOLUCIOSALINA#15

21


SOLUCIOSALINA#16

22


SOLUCIOSALINA#17

23


ESTACIONS DE SERVEI ESTACIÓN DE SERVICIO GAS STATIONS ESTATIONS-SERVICE

EstacioServei#10

24


Estació de Servei. Les estructures industrials de les Estacions de Servei, dissenyades idènticament però instal·lades arreu del territori, són l’excusa per a la contemplació del paisatge. Un cop més, Comellas rastreja l’empremta humana en espais oberts, les benzineres com a punt de referència enmig del territori.

Estación de servicio. Las estructuras industriales de las Estaciones de Servicio, diseñadas originalmente de manera idéntica, pero distintas por el entorno en el que se instalan, son la excusa para la contemplación del paisaje. Una vez más Comellas sigue el rastro de la huella humana en espacios abiertos, las gasolineras son un punto de referencia dentro del territorio.

Service Station. The industrial structures of service stations, identically designed and set up across all the country, are an excuse to contemplate the landscape. Again, Comellas explores human footprints in the open, being filling stations a reference point in the middle of the territory.

Station Service. Les structures industrielles des stationsservice, de conception identique mais installées à travers le pays, sont une excuse pour la contemplation du paysage. Encore une fois Comellas explore l’empreinte de l’homme dans les espaces ouverts, les stations-service comme point de référence dans le milieu du territoire.

25


EstacioServei#1

26


EstacioServei#2

27


EstacioServei#3

28


EstacioServei#4

29


EstacioServei#5

30


EstacioServei#6

31


EstacioServei#7

32


EstacioServei#8

33


EstacioServei#9

34


EstacioServei#11

35


EstacioServei#12

36


EstacioServei#13

37


EstacioServei#14

38


EstacioServei#15

39


EstacioServei#16

40


EstacioServei#17

41


EstacioServei#18

42


COSTA DAURADA COSTA DauRADA costa daurada costa daurada

CostaDaurada001

44


Costa Daurada és un assaig fotogràfic sobre la descoberta d’un territori essencial. La puresa del Mediterrani manipulada per la industria del turisme dels darrers 50 anys. Com l’entorn, està en constant modificació i evoluciona irreflexivament. Comellas aprofundeix, critica i finalment estima un paisatge que mostra, impúdic, les cicatrius de l’home.

Costa Daurada (“Costa Dorada”) es un ensayo fotográfico, el descubrimiento de un territorio esencial. Describe la pureza del Mediterráneo manipulado por la industria del turismo de las ultimas cinco décadas.  La constante modificación del entorno y su irreflexiva evolución. Comellas profundiza, critica y ama un paisaje que muestra -impúdico- las cicatrices causadas por el hombre. 

The Costa Daurada (“Golden Coast”) is a photographic essay on the discovery of an essential territory. The purity of the Mediterranean manipulated by the tourism industry over the past 50 years. Like the environment, it is constantly being changed and modified unthinkingly. Comellas deepens, criticizes and, finally, loves a landscape which shows, shameless, the scars of men.

La Costa Daurada (“Côte Dorée”) est un essai photographique sur la découverte d’un territoire essentiel. La pureté de la Méditerranée manipulée par l’industrie du tourisme au cours des 50 dernières années. Comme l’environnement, elle est en constante évolution et modification d’une façon déraisonnable. Comellas approfondit, critique et, malgré tout, aime un paysage qui montre, impudique, les cicatrices de l’homme.

45


CostaDaurada004

46


CostaDaurada016

47


CostaDaurada002

48


CostaDaurada013

49


CostaDaurada015

50


CostaDaurada003

51


CostaDaurada018

52


CostaDaurada037

53


CostaDaurada006

54


CostaDaurada007

55


CostaDaurada005

56


CostaDaurada008

57


CostaDaurada009

58


CostaDaurada010

59


CostaDaurada011

60


CostaDaurada024

61


CostaDaurada020

62


CostaDaurada026

63


CostaDaurada012

64


CostaDaurada014

65


CostaDaurada019

66


CostaDaurada021

67


CostaDaurada036

68


CostaDaurada023

69


CostaDaurada022

70


CostaDaurada034

71


CostaDaurada039

72


CostaDaurada040

73


CostaDaurada025

74


CostaDaurada035

75


CostaDaurada027

76


CostaDaurada028

77


CostaDaurada029

78


CostaDaurada033

79


CostaDaurada030

80


CostaDaurada031

81


CostaDaurada032

82


CostaDaurada038

83


CostaDaurada017

84


mirades miradas looks regards

84


85

Eduard Comellas Photography  

Eduard Comella's personal work

Advertisement