Page 1

1


În

timpul celui de-al doilea ræzboi mondial, echipajele avioanelor de bombardament erau înspæimântate de cuvintele: “punct færæ întoarcere”. Trecerea peste acest punct însemna cæ avionul nu mai avea combustibil suficient ca sæ se întoarcæ la baza de plecare. Zburase prea departe. Nu mai exista posibilitatea întoarcerii. Ce tragedie! Dar existæ ceva øi mai ræu care se poate întâmpla unei fiinfle omeneøti øi anume sæ ajungæ la “punctul færæ întoarcere” în relaflia cu Dumnezeu. Încæ milioane de suflete se apropie rapid de acest moment færæ speranflæ øi nu-øi dau seama de aceasta. Este posibil ca unul dintre ei sæ fii øi tu? Care este acest pæcat îngrozitor care face pe cineva sæ treacæ de punctul când nu se mai poate întoarce la Dumnezeu? De ce nu poate Dumnezeu sæ ierte acest pæcat? Pentru un ræspuns clar studiazæ subiectul de faflæ.

1. Care este pæcatul pe care Dumnezeu nu poate sæ-l ierte? ○

“De aceea væ spun: Orice pæcat øi orice hulæ vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertatæ.” Matei 12:31. Ræspuns: Pæcatul pe care Dumnezeu nu poate sæ-l ierte, este “hula [blasfemia]“împotriva Duhului Sfânt.” Dar ce este”“hula [blasfemia]“împotriva Duhului Sfânt?” Oamenii au multe pæreri diferite despre acest pæcat. Unii cred cæ acest pæcat este crima; alflii cæ este ocara adusæ Duhului Sfânt, alflii, pæcatul sinuciderii, omorârea unui copil care încæ nu s-a næscut, respingerea Domnului Isus, comiterea unei fapte oribile, iar alflii cæ este închinarea la un dumnezeu fals. Intrebarea urmætoare va aduce o luminæ ajutætoare asupra acestui subiect crucial.

2. Ce spune Biblia despre pæcat øi blasfemie [hulæ]? ○

“De aceea væ spun: Orice pæcat øi orice hulæ vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertatæ.” Matei 12:31. Ræspuns: Biblia spune clar cæ orice fel de pæcat øi blasfemie vor fi iertate. Aøa cæ nici unul din pæcatele enumerate mai sus, nu este pæcatul pe care Dumnezeu nu-l poate ierta. Nici o faptæ de orice fel ar fi, nu constituie pæcatul de neiertat. Sunæ contradictoriu Da, sunæ contradictoriu, dar amândouæ declarafliile de mai jos sunt adeværate: A. Orice fel de pæcat øi blasfemie, va fi iertat. B. Hula sau pæcatul împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat.

2

Crima, deøi este groaznicæ, nu este un pæcat pe care Dumnezeu nu-l poate ierta.


Domnul Isus a fæcut aceste douæ declaraflii în Matei 12:31, aøa cæ nu existæ nici o eroare. Ca sæ armonizæm aceste declaraflii trebuie sæ descoperim lucrarea Duhului Sfânt.

3. Care este lucrarea Duhului Sfânt? ○

“Øi când va veni El, va dovedi lumea vinovatæ în ce priveøte pæcatul, neprihænirea øi judecata. Când va veni Mângâietorul, Duhul adeværului, are sæ væ cælæuzeascæ în tot adeværul; cæci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, øi væ va descoperi lucrurile viitoare.” Ioan 16:8,13. Ræspuns: Lucrarea Duhului Sfânt este sæ mæ convingæ de pæcat øi sæ mæ cælæuzeascæ în tot adeværul. Duhul Sfânt este Agentul lui Dumnezeu pentru convertire. Færæ Duhul Sfânt, nimeni nu simte pærere de ræu pentru pæcat øi nici nu poate sæ se converteascæ vreodatæ.

Duhul Sfânt conduce pe oameni la adeværul Bibliei.

4. Ce trebuie sæ fac pentru a fi iertat când Duhul Sfânt mæ convinge de pæcat? ○

“Dacæ ne mærturisim pæcatele, El este credincios øi drept, ca sæ ne ierte pæcatele øi sæ ne curæfleascæ de orice nelegiuire.”1Ioan 1:9. Ræspuns: Când Duhul Sfânt mæ convinge de pæcat, eu trebuie sæ-mi mærturisesc pæcatele pentru a fi iertat. Când le mærturisesc, Dumnezeu nu numai cæ mæ iartæ, dar El în mod miraculos mæ curæfleøte de toatæ nelegiuirea mea. Dumnezeu aøteaptæ øi este gata sæ mæ ierte de orice pæcat pe care-l sævârøesc, dar numai dacæ îl mærturisesc øi-l pæræsesc. (Psalmii 86:5). Dumnezeu îmi va ierta orice pæcat pe care I-l mærturisesc.

3


5. Ce se întâmplæ dacæ nu-mi mærturisesc pæcatele când sunt convins de Duhul Sfânt? ○

“Cine îøi ascunde færædelegile, nu propæøeøte, dar cine le mærturiseøte øi se lasæ de ele, capætæ îndurare.” Proverbele 28:13 Ræspuns: Dacæ nu-mi mærturisesc pæcatele, Domnul Isus nu mi le poate ierta. Astfel, orice pæcat pe care nu-l mærturisesc ræmâne neiertat pânæ când îl mærturisesc, deoarece iertarea vine întotdeauna dupæ mærturisire øi niciodatæ înainte. Teribila primejdie a împotrivirii faflæ de Duhul Sfânt. Împotrivirea faflæ de Duhul Sfânt este teribil de primejdioasæ, deoarece aceasta duce cu uøurinflæ la respingerea Duhului Sfânt, care este pæcatul pe care Dumnezeu nu-l poate ierta niciodatæ. Se trece Cei care îøi acoperæ pæcatele în loc hotarul de la care nu mai existæ întoarcere. Întrucât sæ le mærturiseascæ nu vor fi Duhul Sfânt este singurul mijloc dat care sæ-mi aducæ binecuvântafli de Dumnezeu convertirea, dacæ Îl resping în mod permanent, cazul meu devine dupæ aceea færæ speranflæ. Acest subiect este aøa de important cæ Dumnezeu îl ilustreazæ øi îl explicæ în Sfânta Scripturæ în multe øi diferite cæi. Urmæreøte aceste explicaflii în continuarea studiului.

6. Când Duhul Sfânt mæ convinge de pæcat sau mæ cælæuzeøte la un nou adevær, când trebuie sæ acflionez? ○

Ræspuns: Biblia spune: A. “El ascultæ de Mine la cea dintâi poruncæ.” Psalmii 18:44. B. “Mæ græbesc øi nu preget sæ pæzesc poruncile Tale.””Psalmii 119:60. C. “Iatæ cæ acum este vremea potrivitæ; iatæ cæ acum este ziua mântuirii.” 2Corinteni 6:2. D. “Øi acum ce zæboveøti? Scoalæ-te, primeøte botezul øi fii spælat de pæcatele tale, chemând Numele Domnului.” Faptele 22:16.

Când sunt convins de pæcat prin Duhul Sfânt trebuie sæ ræspund îndatæ.

Biblia declaræ de repetate ori cæ atunci când sunt convins de pæcat, eu trebuie sæ-l mærturisesc imediat. Øi când învæfl un adevær nou, trebuie sæ-l accept færæ întârziere.

4


7. Ce avertizare solemnæ face Dumnezeu cu privire la insistenfla Duhului Sæu Sfânt? ○

“Atunci Domnul a zis: ‘Duhul Meu nu va mai ræmânea pururea în om...’” Genesa 6:3. Ræspuns: Dumnezeu avertizeazæ cu solemnitate cæ Duhul Sfânt nu continuæ sæ insiste la infinit pe lângæ cineva ca sæ se întoarcæ de la pæcat, la ascultarea de Dumnezeu.

Domnul a avertizat pe oamenii din vremea lui Noe cæ Duhul Sfânt nu va ræmâne cu ei pentru totdeauna. Acelaøi mesaj este dat øi astæzi.

8. Când înceteazæ Duhul Sfânt sæ mai pledeze pe lângæ cineva? ○

“De aceea le vorbesc în pilde, pentru cæ ei, mæcar cæ væd, nu væd, øi mæcar cæ aud, nu aud, nici nu înfleleg.” Matei 13:13. Ræspuns: Duhul Sfânt înceteazæ de a mai vorbi unei persoane când aceasta devine surdæ la glasul Sæu. Biblia descrie acest lucru astfel: “mæcar cæ aud, nu aud”. Nu are sens un ceas deøteptætor în camera unei persoane care nu aude. Nu-l va auzi. În acelaøi mod, o persoanæ poate sæ se hotærascæ sæ nu audæ ceasul deøteptætor prin oprirea alarmei în mod repetat øi prin continurea somnului. Vine ziua finalæ când alarma ceasului nu mai sunæ øi persoana respectivæ nu mai aude. Nu respinge Duhul Sfânt Tot la fel este øi cu Duhul Sfânt. Dacæ continui sæ-L resping, într-o zi El îmi va vorbi, dar eu nu-I voi mai auzi glasul. Când va veni ziua aceea, Duhul Sfânt mæ va pæræsi din cauzæ cæ am devenit surd la insistenflele Sale. Am trecut de punctul când nu mai existæ întoarcere. Ce solemn øi tulburætor avertizment împotriva respingerii glasului Duhului Sfânt!

Blocând soneria ceasului în loc sæ mæ trezesc mæ va aduce în situaflia sæ nu o mai aud. În acelaøi fel respingerea Duhului Sfânt mæ va face surd la glasul Sæu.

5


9. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu aduce luminæ øi convingere oricærui suflet de pe pæmânt (Ioan 1:9; 16:8). Ce trebuie sæ fac când primesc luminæ de la Duhul Sfânt? ○

“Dar cærarea celor neprihænifli este ca lumina strælucitoare, a cærei strælucire merge mereu crescând pânæ la miezul zilei. Calea celor ræi este ca întunericul gros: ei nu væd de ce se vor poticni.” Proverbele 4:18,19; “Isus le-a zis: ‘Lumina mai este puflinæ vreme în mijlocul vostru. Umblafli ca unii care avefli lumina, ca Când primesc luminæ nouæ din sæ nu væ cuprindæ întunericul: cine umblæ în întuneric, Cuvântul lui Dumnezeu trebuie sæ o urmez întocmai færæ întârziere. nu øtie unde merge.’” Ioan 12:35. Ræspuns: Regula Biblei este cæ atunci când Duhul Sfânt îmi aduce o luminæ nouæ sau convingere de pæcat, eu trebuie sæ acflionez imediat – sæ ascult færæ întârziere. Dacæ ascult øi urmez lumina pe care o primesc, Domnul va continua sæ-mi dea mai multæ luminæ. Dacæ o refuz, chiar lumina pe care o am se va stinge øi voi fi læsat în întuneric. Întunericul care vine de la refuzul permanent øi final de a urma lumina, este rezultatul respingerii Duhului Sfânt øi acesta mæ lasæ færæ speranflæ.

10. Orice pæcat poate deveni pæcatul împotriva Duhului Sfânt? ○

Ræspuns: Desigur. Dacæ refuz cu fermitate sæ mærturisesc orice pæcat øi sæ-l pæræsesc, în cele din urmæ voi deveni surd la apelurile Duhului Sfânt øi astfel voi trece de hotarul unde nu mai existæ întoarcere. Iatæ câteva exemple din Biblie: A. Pæcatul de neiertat al lui Iuda a fost læcomia (Ioan 12:6). A fost de neiertat pentru cæ Dumnezeu nu putea sæ-l ierte? Nu! Acest pæcat a devenit de neiertat numai din cauzæ cæ Iuda a refuzat sæ asculte de Duhul Sfânt øi sæ-øi mærturiseascæ pæcatul læcomiei. În cele din urmæ el a devenit surd la glasul Duhului Sfânt. B. Pæcatele de neiertat ale lui Lucifer au fost mândria øi înælflarea de sine (Isaia 14:12-14). Dumnezeu poate sæ ierte aceste pæcate. Lucifer ar fi putut sæ fie iertat, Pæcatul de neiertat al lui Iuda a fost dar a refuzat sæ asculte pânæ când nu a mai putut læcomia, pentru cæ a refuzat sæ-l mærturiseascæ øi sæ-l pæræseascæ. auzi glasul Duhului Sfânt.

6


C. Pæcatul de neiertat al fariseilor a fost refuzul de a-L accepta pe Domnul Isus ca Mesia (Marcu 3:22-30). Ei au fost luminafli în repetate rânduri prin convingeri profunde øi din toatæ inima cæ Isus era Mesia – Fiul viului Dumnezeu din ceruri. Dar øi-au împietrit inimile øi cu încæpæflânare au refuzat sæ-L accepte ca Mântuitor øi Domn. În final ei au devenit surzi la glasul Duhului Sfânt. Apoi, într-o zi, dupæ o altæ mare minune sævârøitæ de Domnul Hristos, fariseii au spus mulflimii cæ Isus primeøte putere de la diavolul. Isus le-a spus imediat cæ a atribui diavolului puterea Sa fæcætoare de minuni, aræta cæ au trecut de hotarul unde nu mai exista întoarcere øi constituia pæcat împotriva Duhului Sfânt. Dumnezeu i-ar fi putut ierta cu bucurie, dar ei au refuzat, pânæ când au devenit complet surzi faflæ de Duhul Sfânt øi nu s-a mai putut ajunge la inima lor. Nu pot sæ aleg consecinflele Când Duhul Sfânt apeleazæ la inima mea, eu pot sæ aleg fie sæ primesc fie sæ refuz, dar nu pot sæ aleg consecinflele. Ele sunt de neschimbat. Dacæ ræspund în mod consecvent voi deveni asemenea Domnului Isus. Duhul Sfânt mæ va sigila sau mæ va însemna pe frunte ca fiu al lui Dumnezeu (Apocalipsa 7:2,3), øi astfel îmi va asigura un loc în Împæræflia lui Dumnezeu. Dacæ refuz cu perseverenflæ sæ ræspund voi întrista pe Duhul Sfânt øi El mæ va pæræsi pentru totdeauna, sigilându-mi astfel soarta. Ce avertizare solemnæ împotriva ignorærii Duhului Sfânt!

11. Ce rugæciune fierbinte a înælflat împæratul David dupæ ce a comis teribilul pæcat dublu de adulter øi crimæ? ○

“…nu lua de la mine Duhul Tæu cel Sfânt.”Psalmii 51:1-11. Ræspuns: David a rugat pe Dumnezeu sæ nu ia de la el Duhul Sfânt. De ce? Pentru cæ øtia cæ dacæ Duhul Sfânt îl pæræsea, din acel moment el era pierdut. Mai øtia cæ numai Duhul Sfânt putea sæ-l conducæ la pocæintæ øi restaurare, øi tremura la gândul de a Regele David øtia cæ, dacæ Duhul deveni surd la glasul Duhului Sfânt. Biblia ne spune Sfânt l-ar fi pæræsit ar fi fost în alt loc cæ Domnul a pæræsit în cele din urmæ pe pierdut. Acesta a fost motivul Efraim deoarece s-a alipit de idolii lui (Osea 4:17), pentru care a rugat pe Dumnezeu øi nu a mai vrut sæ asculte de Duhul Sfânt. El a devenit sæ nu ia Duhul Sfânt de la el. surd din punct de vedere spiritual. Cel mai tragic lucru care se poate întâmpla unui om, este atunci când Domnul trebuie sæ se depærteze de el øi sæ-l lase singur. Nu læsa ca acest lucru sæ se întâmple cu tine.

7


12. Ce poruncæ serioasæ øi importantæ a dat Pavel bisericii din Tesalonic? ○

“Nu stingefli Duhul”1Tesaloniceni 5:19. Ræspuns: Insistenfla Duhului Sfânt se aseamænæ cu un foc care arde în inima øi în mintea unui om. Pæcatul are acelaøi efect asupra Duhului Sfânt aøa cum are apa asupra focului. Atunci când mæ împotrivesc Duhului Sfânt øi continui viafla în pæcat, torn apæ pe focul Duhului Sfânt. Cuvintele impresionante ale apostolului Pavel cætre Tesaloniceni, ni se aplicæ øi nouæ astæzi. Nu stingefli focul Duhului Sfânt prin refuzul repetat de a da atenflie glasului Sæu. Dacæ focul se stinge, am trecut de hotarul unde nu mai existæ întoarcere. Orice pæcat poate stinge focul. Orice pæcat nemærturisit øi nepæræsit poate în cele Pæcatul este ca apa. Continuarea în pæcat stinge focul Duhului Sfânt. din umræ sæ stingæ focul Duhului Sfânt. Acest pæcat poate fi refuzul de a pæzi Sabatul zilei a øaptea ca zi sfântæ a Domnului sau folosirea tutunului sau faptul de a nu ierta pe cineva care te-a înøelat sau te-a rænit. Acest pæcat poate fi imoralitatea sau reflinerea zecimii Domnului. Refuzul de a asculta de glasul Duhului Sfânt în orice domeniu, toarnæ apæ pe focul Duhului Sfânt. Nu stinge focul. Nu poate fi o tragedie mai mare.

13. Ce altæ declaraflie øocantæ øi aproape de necrezut face Pavel credincioøilor din Tesalonic? ○

“Øi cu toate amægirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzærii, pentru cæ n-au primit dragostea adeværului ca sæ fie mântuifli. Din aceastæ pricinæ, Dumnezeu le trimite o lucrare de rætæcire, ca sæ creadæ o minciunæ: pentru ca tofli cei care n-au crezut adeværul, ci au gæsit plæcere în nelegiuire, sæ fie osândifli.” 2Tesaloniceni 2:10-12. Ræspuns: Ce cuvinte øocante øi tari! Domnul spune cæ aceia care refuzæ sæ primeascæ adeværul øi convingerea aduse de Duhul Sfânt, dupæ ce Duhul Sfânt de depærteazæ de la ei, vor primi o puternicæ amægire de a crede cæ eroarea este adevær. Ce gânduri triste!

8


14. Ce experienflæ dureroasæ vor întâmpina în ziua judecæflii aceia cærora le-au fost trimise aceste puternice amægiri? ○

“Mulfli Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tæu? N-am scos noi draci în Numele Tæu? Øi n-am fæcut noi multe minuni în Numele Tæu? Atunci le voi spune curat: ‘Niciodatæ nu v-am cunoscut; depærtafli-væ de la Mine, voi tofli care lucrafli færædelege.’” Matei 7: 22,23. Ræspuns: Aceia care strigæ “Doamne, Doamne”, vor ræmâne øocafli sæ vadæ cæ sunt respinøi. Ei vor fi absolut siguri cæ sunt salvafli. Færæ îndoialæ cæ atunci Domnul Domnul va elimina mulfli Isus le va aduce aminte de acel timp crucial din viafla creøtini cu numele din cer lor când Duhul Sfânt le-a adus noi adeværuri øi convingeri. pentru cæ refuzæ sæ-l asculte. Acest lucru era clar øi adeværat. În fræmântarea øi lupta lor de a lua o decizie, ei au avut nopfli nedormite. Cum le ardea inima în ei! Dar în final, au spus: “Nu!” Ei au refuzat sæ asculte mai departe de Duhul Sfânt. Atunci a venit o amægire puternicæ care i-a fæcut sæ creadæ cæ sunt mântuifli, când de fapt erau pierdufli. Cum ar putea o fiinflæ omeneascæ sæ întâmpine o tragedie mai mare?

15. Ce cuvinte speciale de avertizare ne dæ Domnul Isus care sæ ne ajute sæ nu credem cæ suntem mântuifli când de fapt suntem pierdufli? ○

“Nu oriøicine-Mi zice : ‘Doamne, Doamne!’ va intra în Împæræflia cerurilor, ci cel ce face voia Tatælui Meu care este în ceruri.” Matei 7:21. Ræspuns: Domnul Isus ne avertizeazæ cu solemnitate cæ nu tofli cei ce au simflæmântul încrederii în sine vor intra în Împæræflia cerurilor, ci mai de grabæ, aceia care îndeplinesc voia Sa. Tofli dorim asigurarea mântuirii. Acest lucru este un imperativ divin. Totuøi, existæ o ofertæ falsæ de asigurare care cuprinde creøtinætatea astæzi, care fægæduieøte oamenilor mântuirea, în timp ce ei continuæ sæ træiascæ în pæcat øi nu manifestæ nici o schimbare în stilul de viaflæ.

Siguranfla care nu ascultæ pe Dumnezeu este o siguranflæ falsæ care va nenoroci pe mulfli

9


Pastori alarmafli. Din ce în ce mai mulfli conducætori proeminenfli ai bisericilor sunt alarmafli de faptul cæ aøa multe sæli ale bisericilor sunt pline cu oameni care au simflæmântul “asigurærii mântuirii”, øi care în realitate nu au fost schimbafli de Domnul Isus, pentru cæ nu au vrut sæ asculte de El. Domnul Hristos transformæ înfæfliøarea. Isus spune cæ adeværata asigurare a mântuirii este numai pentru aceia care fac voia Tatælui Sæu. Când Îl accept pe Isus ca Domn øi Conducætor al vieflii mele, stilul meu de viaflæ se va schimba în mod radical. Voi deveni cu totul o creaturæ nouæ (2Corinteni 5:17). Voi pæzi bucuros toate poruncile Sale, voi îndeplini voia Sa øi voi merge unde mæ va conduce El (Ioan 14:15; 1Petru 2:21). Puterea minunatæ a învierii Sale mæ transformæ dupæ chipul Sæu (Filipeni 3:10; 2Corinteni 3:18). Pacea Sa glorioasæ îmi inundæ viafla (Ioan 14:27). Cu Isus locuind în mine prin Duhul Sæu cel Sfânt, “pot face totul” øi “nimic nu va fi cu neputinflæ” (Efeseni 3:16,17; Filipeni 3:13; Matei 17:20). Adeværata asigurare øi falsa asigurare. Dacæ urmez pe Mântuitorul unde mæ conduce, El îmi fægæduieøte cæ nimeni nu mæ poate smulge din mâna Sa øi cæ mæ aøteaptæ coroana vieflii (Ioan 10:28; Apocalipsa 2:10). Ce asigurare minunatæ, glorioasæ øi adeværatæ dæ Domnul Isus urmaøilor Sæi! Asigurarea fægæduitæ sub orice alte condiflii este falsæ. Ea va conduce pe oameni la bara judecæflii cereøti cu simflæmântul asigurærii cæ sunt salvafli, când în realitate sunt pierdufli (Proverbele 16:25).

16. Care este fægæduinfla binecuvântatæ a lui Dumnezeu pentru urmaøii Sæi credincioøi care-L încoroneazæ pe El ca Domn al vieflii lor? ○

“Sunt încredinflat cæ Acela care a început în voi aceastæ bunæ lucrare, o va isprævi pânæ în ziua lui Isus Hristos” Filipeni 1:6. “Cæci Dumnezeu este Acela care lucreazæ în voi, øi væ dæ dupæ plæcerea Lui, øi voinfla øi înfæptuirea.” Filipeni 2:13. ”Ræspuns: Læudat sæ fie Dumnezeu! Acelora care Îl fac pe Isus, Domnul øi Conducætorul vieflii lor, le sunt fægæduite lucrurile minunate ale Domnului Hristos care va vedea pe urmaøii Sæi în siguranflæ în Împæræflia Sa cereascæ. Nimic nu poate fi mai minunat!

10

Dacæ fac pe Isus Domn al vieflii mele El îmi promite sæ mæ salveze în împæræflia Sa.


17. Ce altæ fægæduinflæ glorioasæ ne face Domnul Isus tuturor? ○

“Iatæ Eu stau la uøæ øi bat. Dacæ aude cineva glasul Meu øi deschide uøa, voi intra la el, voi cina cu el, øi el cu Mine.””Apocalipsa 3:20. Ræspuns: Domnul Isus fægæduieøte sæ ia loc în viafla noastræ atunci când Îi deschidem uøa. El este Acela care bate la uøa inimii tale øi a inimii mele prin Duhul Sæu Cel Sfânt. El - Împæratul împæraflilor, Mântuitorul lumii - ia din timpul de supraveghere a universului sæ vinæ la tine øi la mine pentru vizite obiønuite, iubitoare øi prietenoase, aducând cælæuzire øi sfat. Ce nebunie, ce dezastru de necrezut ca noi sæ fim prea ocupafli sau prea dezinteresafli în a forma o prietenie cældæ, iubitoare øi de duratæ cu Domnul Isus. Prietenii Sæi apropiafli nu vor fi în pericolul de a fi respinøi în ziua judecæflii. Isus, personal le va spune bun venit în Împæræflia Sa (Matei 25:34).

Isus promite sæ intre în viafla mea dacæ-I deschid uøa.

18. Vrei sæ te hotæræøti acum sæ deschizi întotdeauna uøa când Domnul Isus bate la inima ta øi sæ fii dispus sæ-L urmezi unde te conduce El? ○

Ræspunsul tæu: …………………………………………………………………………

Un cuvânt de ræmas bun Acesta este ultimul studiu biblic din seria celor 27 de subiecte. Dorinfla noastræ este ca tu sæ fii condus în prezenfla Domnului Isus øi sæ experimentezi o relaflie nouæ øi minunatæ cu El. Speræm cæ vei merge zilnic tot mai aproape de Domnul øi în curând te vei uni cu acea grupæ fericitæ care va fi înælflatæ la ceruri la venirea Sa. Dacæ nu ne vom întâlni pe acest pæmânt, sæ fim de acord sæ ne întâlnim în minunata zi a revenirii Sale.

Doreøti sæ faci parte din acea grupæ fericitæ care se va întâlni pe nori în ziua arætærii Lui?

11


RÆSPUNS LA ÎNTREBÆRILE CARE TE PREOCUPÆ

1

Biblia spune cæ Domnul a împietrit inima lui Faraon (Exodul 9:12). Acest lucru pare nedrept. Cum se explicæ? Ræspuns: Duhul Sfânt pledeazæ pe lângæ tofli oamenii (Ioan 1:9), aøa cum soarele stræluceøte peste oricine øi peste orice. Acelaøi soare care întæreøte argila, topeøte ceara. La fel øi Duhul Sfânt are un efect diferit asupra inimilor noastre în funcflie de felul cum ræspundem la apelurile øi insistenflele Sale. Dacæ Îi ræspund pozitiv, inima mea va fi înmuiatæ øi voi fi schimbat cu totul (1Samuel 10:6). Dacæ mæ împotrivesc Lui, inima mea se va împietri (Zaharia 7:12). Ræspunsul lui Faraon În realitate Faraon øi-a împietrit propria inimæ prin respingerea Duhului Sfânt (Exodul 8:15,32; 9:34). Totuøi Biblia vorbeøte øi de faptul cæ Dumnezeu i-a împietrit inima, deoarece Duhul Sæu cel Sfânt a continuat sæ pledeze pe lângæ el, dar el a continuat sæ se împotriveascæ øi astfel inima lui s-a împietrit aøa cum soarele întæreøte argila. Dacæ Faraon ar fi ascultat, inima lui s-ar fi înmuiat la fel cum soarele înmoaie ceara. Iuda øi Petru Ucenicii Domnul Hristos Iuda øi Petru au demonstrat acelaøi lucru. Amândoi au pæcætuit grav. Unul L-a trædat pe Domnul Isus, iar celælalt L-a lepædat. Ce ar putea fi mai ræu? Acelaøi Duh Sfânt plin de iubire a pledat pe lângæ amândoi. Iuda s-a împietrit singur, iar inima lui a devenit ca piatra. Pe de altæ parte, Petru a fost receptiv faflæ de Duhul Sfânt øi inima lui s-a topit. El s-a pocæit cu adeværat øi mai târziu a devenit unul dintre cei mai mari predicatori ai Bisericii

12

apostolice. În Zaharia 7:12,13, Dumnezeu ne avertizeazæ cu privire la împietrirea inimilor noastre faflæ de ascultarea øi supunerea la insistenflele Duhului Sfânt.

2

Ce crezi despre faptul de a cere “semne” de la Domnul?

3

Existæ vreun timp când rugæciunea nu este de ajutor?

Ræspuns: În Noul Testament, Domnul Isus vorbeøte în mod hotærât împotriva acestui fapt. El a spus: “Un neam viclean øi preacurvar cere un semn” Matei 12:39. Isus învæfla adeværul øi-l susflinea cu Vechiul Testament care era singura Scripturæ disponibilæ atunci. Ei tofli au înfleles prea bine ce spunea El, de asemeni au væzut minunile Sale, dar cu toate acestea, L-au respins. Mai târziu El a spus: “Dacæ nu ascultæ pe Moise øi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacæ ar învia cineva din morfli”Luca 16:31. Biblia ne învaflæ sæ probæm orice lucru cu Sfânta Scripturæ (Isaia 8:19,20). Dacæ ne angajæm sæ facem voia Domnului Isus øi sæ urmæm calea pe care ne conduce, El ne fægæduieøte cæ ne va ajuta sæ deosebim adeværul de minciunæ (Ioan 7:17).

Ræspuns: Da, existæ. Dacæ un om cu bunæ øtiinflæ nu ascultæ de Dumnezeu øi totuøi Îl roagæ sæ-l binecuvânteze (deøi nu plænuieøte sæ se schimbe), rugæciunea acelui om nu numai cæ nu are valoare, dar Domnul spune este o scârbæ înaintea Sa (Psalmii 66:18; Proverbele 28:9).


4

Sunt foarte îngrijorat cæ cæ El cunoaøte pe oricine øi orice. poate am respins Duhul Ræspuns: Oamenii cærora le sunt adresate scrise în Matei capitolul 7, au Sfânt øi nu mai pot sæ fiu cuvintele respins Duhul Sfânt. Ei au îmbræfliøat o teologie a mântuirii în pæcat sau a mântuirii iertat. Pofli sæ mæ ajufli? Ræspuns: Tu nu ai respins Duhul Sfânt. Pofli sæ-fli dai seama de lucrul acesta chiar prin faptul cæ te simfli îngrijorat sau condamnat. Numai Duhul Sfânt este Acela care îfli aduce convingerea de pæcat (Ioan 16:8-13). Dacæ Duhul Sfânt te-ar fi pæræsit, nu ai mai simfli neliniøte sau condamnare în inima ta. Bucuræ-te øi laudæ pe Dumnezeu. Predæ-fli viafla Lui chiar acum. Øi cu evlavie urmeazæ-L øi ascultæ de El în zilele care vor urma. El îfli va da biruinflæ øi te va susfline pânæ la a doua Sa venire (1Corinteni 15:57; Filipeni 2:13; 1:16).

5

În parabola semænætorului din Luca 8:5-18, ce înseamnæ sæmânfla cæzutæ lângæ drum care a fost mâncatæ de pæsæri? Ræ spuns: Ræspuns: spuns:Biblia spune:”Sæmânfla este Cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuifli în sæmânfla cæzutæ lângæ drum, sunt cei ce aud; apoi vine diavolul øi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva sæ creadæ, øi sæ fie mântuifli.” Luca 8:11,12. Domnul Isus aratæ cæ atunci când înflelegem ceea ce Duhul Sfânt ne cere sæ îndeplinim cu privire la o luminæ nouæ din Sfânta Scripturæ, noi trebuie sæ acflionæm imediat. Altfel, diavolul are ocazia sæ øteargæ adeværul din mintea noastræ.

6

Cum poate sæ spunæ Domnul oamenilor la care se adreseazæ în Matei 7:21-23, “niciodatæ nu v-am cunoscut”? Eu am crezut

prin fapte, care nici una nu are nevoie de Domnul Isus. Ei sunt oameni plini de sine care nu øi-au luat timp sæ-L cunoascæ pe Isus. Din acest motiv El aratæ cæ nu este familiarizat cu ei øi nu-i cunoaøte ca prietenii Sæi personali. Când Domnul Hristos spune cæ El cunoaøte pe cineva, se referæ la cineva cunoscut ca un prieten personal. Noi ajungem sæ-L cunoaøtem ca Prieten, când comunicæm cu El zilnic, Îl urmæm din toatæ inima øi împærtæøim cu El în mod deschis bucuriile øi întristærile noastre aøa cum facem cu un prieten pæmântesc. Domnul Isus mai spune: “Voi suntefli prietenii Mei, dacæ facefli ce væ poruncesc Eu.” Ioan 15:14.

7

Pofli explica versetul 30 din Efeseni cap. 4?

Ræspuns: Versetul spune: “Sæ nu întristafli pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care afli fost pecetluifli pentru ziua ræscumpærærii.” Aici, Pavel vrea sæ spunæ în mod clar cæ Duhul Sfânt este o Fiinflæ personalæ, deoarece numai o fiinflæ se poate întrista. Chiar øi mai important, el afirmæ cæ Duhul Sfânt al Domnului Hristos poate fi întristat prin respingerea apelurilor Sale iubitoare. Aøa dupæ cum o prietenie poate sfârøi pentru totdeauna prin refuzul repetat al uneia dintre pærfli, tot aøa relaflia noastræ cu Duhul Sfânt poate sfârøi pentru totdeauna prin refuzul nostru persistent de a ræspunde apelurilor Sale pline de iubire.

13


REZUMATUL BROØURII NR. 27 Marcheazæ ræspunsul corect. Cifra din parantezæ - (1) indicæ numærul ræspunsurilor corecte. 1. Orice pæcat poate deveni pæcatul pe care Dumnezeu nu-l poate ierta? Da. Nu. 2. PPæcatul æcatul împotriva Duhului Sfânt este (1) Crima. Blestemarea lui Dumnezeu. Respingerea Duhului Sfânt. 3. Uneori Duhul Sfânt trebuie sæ se retragæ întristat de la un pæcætos deoarece (1) Duhul Sfânt are alte lucruri de fæcut. Duhul Sfânt are o indignare justificatæ faflæ de atitudinea rea a pæcætosului. Pæcætosul a devenit surd la insistenflele fierbinfli ale Duhului Sfânt. 4. În Noul Testament Domnul Isus a învæflat împotriva faptului de a cere semne Da. Nu. 5. Când Domnul va zice la judecatæ: “niciodatæ nu v-am cunoscut”, înseamnæ cæ (1) El nu cunoaøte cine este persoana respectivæ. Înfæfliøarea este cunoscutæ, dar El i-a uitat numele.

14

Persoana respectivæ nu øi-a luat niciodatæ timp ca sæ-L cunoascæ pe Isus ca Prieten personal. 6. Duhul Sfânt poate fi “stins” prin continuarea în pæcat cu bunæ øtiinflæ Da. Nu. 7. Orice pæcat sau blasfemie va fi iertat dacæ (1) Mæ rog suficient pentru aceasta. Mærturisesc cu sinceritate pæcatul înaintea Domnului Isus. Postesc câteva zile. 8. Care din afirmafliile de mai jos constituie lucrarea Duhului Sfânt conform cu Ioan 16:8,13? (2) Mæ învaflæ cum sæ cânt. Îmi dæ darul proorociei. Mæ menfline fericit. Mæ convinge de pæcat. Mæ conduce la adevær. 9. Færæ Duhul Sfânt, nimeni nu simte pærere de ræu de pæcat øi nici nu se poate converti Adeværat. Fals. 10. Când Duhul Sfânt mæ convinge de un nou adevær sau îmi aratæ un pæcat în viafla mea, eu trebuie (1) Sæ întreb pe pastor despre aceasta. Sæ merg la un ghicitor. Sæ cer de la Dumnezeu un semn. Sæ urmez færæ ezitare cælæuzirea Duhului Sfânt.


11. De ce a rugat David pe Dumnezeu sæ nu retragæ de la el Duhul Sæu Sfânt? (1) Deoarece Duhul Sfânt îl ajutase sæ cânte la harpæ. Deoarece se temea cæ Duhul Sfânt ar putea sæ-i ia viafla. Deoarece øtia cæ va fi un om pierdut dacæ Duhul Sfânt îl pæræsea. 12. Uneori siguranfla mântuirii poate sæ fie falsæ. Unii oameni care se simt siguri de mântuirea lor, în realitate sunt pierdufli. Da. Nu. 13. Conform cu Matei 7:21-23, în ziua judecæflii nu era suficient pentru cineva numai sævârøirea minunilor, scoaterea demonilor sau proorocirea în Numele Domnului. Ce altceva a spus Isus cæ era absolut esenflial? (1) Sæ mærturiseascæ mult. Sæ se roage adesea în public. Sæ posteascæ din când în când. Sæ participe regulat la bisericæ. Sæ îndeplineascæ voia Tatælui din ceruri. 14. Conform cu 2 Tesaloniceni 2:10-12, ce se va întâmpla acelora care refuzæ sæ primeascæ adeværul? (1) Vor fi mântuifli oricum. Domnul le va cere sæ se reexamineze. Domnul le va trimite o puternicæ amægire øi vor crede cæ o minciunæ este adeværul. 15. Doreøti sæ te hotæræøti acum sæ asculfli întotdeauna de Domnul Ius când îfli vorbeøte prin Duhul Sfânt? Da. Nu.

15

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/subiecte_uimitoare_27  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/subiecte_uimitoare_27.pdf