Page 1

1


Biblia

declaræ cæ existæ o singuræ organizaflie sau bisericæ, în care Domnul Isus îi cheamæ pe copiii Sæi din timpul sfârøitului. Pentru unii, pare descurajator. În lume, existæ astæzi peste o mie de diferite biserici øi organizaflii religioase. De fapt, fiecare pretinde cæ este biserica lui Dumnezeu, totuøi ele diferæ în mare mæsuræ în ce priveøte credinfla øi practica. Este imposibil sæ examinezi crezurile tuturor bisericilor. Ce dilemæ pentru un cæutætor sincer al adeværului! Dar sæ fim recunoscætori cæ Domnul Isus a rezolvat aceastæ dilemæ, descriind Biserica Sa din timpul sfârøitului atât de detaliat, încât oricine o poate identifica foarte uøor. Aceastæ descriere claræ se aflæ în Apocalipsa capitolele 12 øi 14. Pe mæsuræ ce analizezi cuprinsul acestui studiu, fii gata sæ descoperi adeværuri noi øi minunate. Citeøte mai întâi Apocalipsa 12:1-17.

1. Prin ce simbol profetic reprezintæ Domnul Isus, Biserica Sa adeværatæ? ○

“Pe frumoasa øi subflirica fiicæ a Sionului, o nimicesc!” Ieremia 6:2. “zic Sionului: “Tu eøti poporul Meu!” Isaia 51:16. Ræspuns: În studiul biblic nr. 22, am învæflat cæ Domnul Isus simbolizeazæ Biserica Sa curatæ øi adeværatæ (Sionul), printr-o femeie curatæ, iar biserica apostaziatæ printr-o femeie desfrânatæ. Alte texte care folosesc acest simbolism sunt: 2Corinteni 11:2; Efeseni 5: 22, 23 øi Apocalipsa 19:7, 8.

2. În Apocalipsa 21:1, Domnul Isus simbolizeazæ Biserica Sa cu “o femeie învæluitæ în soare, cu luna sub picioare øi purtând “o cununæ de douæsprezece stele pe cap.” Ce însemnætate au aceste simboluri? ○

Ræspuns: A. Soarele reprezintæ pe Domnul Isus, Evanghelia øi neprihænirea Sa. “Cæci Domnul Dumnezeu este un soare…” (Psalmul 84:11; Maleahi 4:2). Færæ Isus nu existæ mântuire (Faptele 4:12). Mai mult decât orice, Isus doreøte ca Biserica Sa sæ fie plinæ de prezenfla øi slava Sa.

2

Ræspuns: B. “Luna sub picioare”, reprezintæ sistemul jertfelor din Vechiul Testament. Aøa cum luna reflectæ lumina soarelui, tot aøa sitemul jertfelor era doar un ajutor spiritual ce reflecta lumina de la Mesia care urma sæ vinæ (Evrei 10:1).

Ræspuns: C. “Cununa cu douæsprezece stele”, reprezintæ lucrarea celor 12 ucenici, care a încununat anii de început ai Bisericii Noului Testament.


3. Mai departe, profeflia spune cæ femeia era gata sæ nascæ un copil care într-o zi avea sæ cârmuiascæ toate neamurile cu un toiag de fier. Apoi ea a næscut un “copil de parte bærbæteascæ”, care mai târziu a fost luat la tronul lui Dumnezeu în ceruri (Apocalipsa 12:1,2,5). Cine a fost acest copil? ○

Copilul menflionat în Apocalipsa capitolul 12 este Isus.

Ræspuns: Copilul a fost Domnul Isus. Într-o zi El va cârmui toate neamurile cu un toiag de fier (Apocalipsa 19:13-16; Psalmul 2:7-9). Domnul Isus, care a fost ræstignit pentru pæcatele noastre, a înviat dintre morfli øi S-a înælflat la cer (Faptele 1:9-11). Puterea învierii Sale în viafla noastræ, este unul din darurile esenfliale ale lui Isus pentru poporul Sæu (Filipeni 3:10).

4. Apocalipsa 12: 3, 4, prezintæ “un mare balaur roøu” care a urât “copilul de parte bærbæteascæ” øi a încercat sæ-L ucidæ la naøtere. Cine era balaurul? ○

Ræspuns: Balaurul îl reprezintæ pe Satana, care a fost aruncat din cer (Apocalipsa 12:7-9), øi care în timpul naøterii Domnului Isus, lucra prin imperiul Roman pægân. Domnitorul care a încercat sæ omoare pe Isus la naøtere, a fost Irod, un împærat care guverna sub Roma pægânæ. El a omorât tofli pruncii de parte bærbæteascæ din Betleem, sperând cæ unul din ei va fi Isus (Matei 2:16).

Balaurul este Satana, care în timpul naøterii Domnului Isus lucra prin Roma pægânæ.

3


5. Care este însemnætatea celor “øapte capete” øi “zece coarne” ale balaurului, øi ce înseamnæ expresia “a treia parte din stelele cerului… le-a aruncat pe pæmânt”? ○

Ræspuns: A. Cele “øapte capete”, reprezintæ cele øapte coline sau munfli pe care a fost construitæ Roma (Apocalipsa 17:9, 10). Pânæ acum în studiile noastre, am întâlnit de trei ori expresia “o fiaræ cu øapte capete øi zece Cele øapte capete simbolizeazæ øapte coarne” (Apoclipsa 12:3; 13:1; 17:3). coline pe care Roma a fost construitæ. B. Cele “zece coarne”, reprezintæ Cele zece coarne reprezintæ zece stæpânirile sau nafliunile, care sprijinæ marile nafliuni ale pæmântului. puteri în asuprirea poporului lui Dumnezeu øi a Bisericii Sale. În timpul stæpânirii Romei pægâne (Apocalipsa 12:3, 4), acestea au reprezentat cele 10 triburi barbare care au susflinut papalitatea, øi în cele din urmæ au adus cæderea imperiului Roman (Daniel 7:23, 24). Mai târziu, aceste triburi au devenit Europa modernæ. În zilele din urmæ, acestea reprezintæ toate nafliunile pæmântului unite în coaliflia din timpul sfârøitului (Apocalipsa 16:14; 17:12, 13, 16), care va susfline “Babiblonul cel mare” în lupta împotriva poporului lui Dumnezeu. C. “A treia parte din stelele cerului”, sunt îngerii care l-au susflinut pe Lucifer în insurecflia sa din cer øi care au fost aruncafli împreunæ cu el. (Apocalipsa 12:9; Luca 10:18; Is. 14:12).

UN SCURT REZUMAT “A treia parte din stelele cerului”, reprezintæ pe îngerii care l-au susflinut pe Lucifer øi care au fost aruncafli împreunæ cu el.

4

Pânæ aici, profeflia a cuprins urmætoarele realitæfli biblice: 1. Biserica adeværatæ a lui Dumnezeu este simbolizatæ printr-o femeie curatæ. 2. Domnul Isus este næscut în Bisericæ. 3. Satana, lucrând prin împæratul Irod al Romei pægâne, încearcæ sæ omoare pe Pruncul Isus. 4. Planul lui Satana este færæ succes. 5. Este înfæfliøatæ înælflarea Domnului Isus.


6. Ce a fæcut Satana dupæ ce planul lui de a omorî pe Pruncul Isus nu a reuøit? ○

“… a început sæ urmæreascæ pe femeia, care næscuse copilul de parte bærbæteascæ.” Apocalipsa 12:13. Ræspuns: Deoarece Satana nu a mai fost capabil sæ atace pe Domnul Isus în mod personal, el øi-a îndreptat furia øi persecuflia cætre poporul lui Dumnezeu øi Biserica Sa.

ØASE PUNCTE DE IDENTIFICARE: În Apocalipsa capitolele 12 øi 14, Domnul Isus ne dæ øase puncte descriptive care pot fi folosite pentru identificarea Bisericii Sale din timpul sfârøitului. Urmæreøte aceste puncte în timp ce studiezi restul acestui studiu.

Datoritæ persecufliei lui Satana, milioane de martiri au fost arøi pe rug.

7. Ce a fæcut femeia (Biserica), pentru protecflia ei, øi ce este “pustia” despre care se vorbeøte în Apocalipsa 12:6, 14? ○

Ræspuns: A. Versetele 6 øi 14, spun: “Øi femeia a fugit în pustie”, unde a fost ocrotitæ timp de “o vreme, vremi øi jumætatea unei vremi” (adicæ 1260 de ani reali), de mânia Satanei, care atunci lucra prin Roma papalæ. “Cele douæ aripi”, reprezintæ ocrotirea øi sprijinul pe care Dumnezeu le-a dat Bisericii în timpul ei petrecut în “pustie”. (Exodul 19:4; Deuteronom 32:11). Timpul petrecut în pustie, este aceeaøi perioadæ de 1260 de ani de domnie øi persecuflie papalæ ( de la anul 538 d. Hr. pânæ la 1798), despre care Domnul Isus a menflionat de repetate ori în profeflie. O zi profeticæ este egalæ cu un an real (Ezechiel 4:6). B. Cuvântul “pustie”, se referæ la locurile izolate ale Copiii lui Dumnezeu s-au pæmântului (munfli, peøteri, pæduri, etc), unde copiii ascuns în locuri retrase pentru lui Dumnezeu puteau sæ se ascundæ în singurætate øi a scæpa de persecuflie astfel sæ scape de la o exterminare totalæ (Evrei 11:37, 38). Aøa s-au ascuns Valdenzii, Albigenzii, Hughenoflii øi mulfli alflii. Poporul lui Dumnezeu adicæ Biserica Sa, ar fi fost øtearsæ de pe pæmânt, dacæ în timpul acestei devastatoare persecuflii a papalitæflii, nu ar fi fugit øi nu s-ar fi ascuns în pustie. (Într-o perioadæ de 40 de ani, “de la formarea ordinului Iezuit în anul 1540 øi pânæ în

5


Cele 1260 de zile menflionate în Apocalipsa 12:6 sunt 1260 de ani literali ai conducerii papale la care profeflia biblicæ face atât de des referire.

1260 ani 538 D.H.

538 D.H.

anul 1580, au fost omorâfli nouæ sute de mii de credincioøi.”) – Albert Barnes, Notes on Daniel, comment on Daniel 7:25, pag. 328. În timpul perioadei de 1260 de ani, cel puflin cincizeci de milioane de oameni au murit pentru credinfla lor. În aceastæ perioadæ, Biserica lui Dumnezeu nu a existat ca organizaflie oficialæ. Din anul 538 d. Hr. , øi pânæ în anul 1798, ea a fost o bisericæ vie, dar nu identificabilæ ca organizaflie. Dupæ cei 1260 de ani, când a ieøit din ascunzætoare, încæ avea aceleaøi doctrine øi caracteristici ca Biserica Apostolicæ, care a intrat în “pustie” în anul 538 d. Hr.

Notæ: Am descoperit primele douæ puncte de identificare a Bisericii Domnului Isus din timpul sfârøitului. 1. Nu a funcflionat oficial ca organizaflie între anii 538 d. Hr. øi 1798. 2. Avea sæ se ridice dupæ anul 1798, øi sæøi îndeplineascæ lucrarea din timpul sfârøitului. Mulfli au plecat spre America pentru a scæpa de teribila persecuflie împotriva copiilor lui Dumnezeu.

Înainte de anul 1798, existau mulfli creøtini adeværafli øi sinceri, în bisericile oficiale. Dar nici una din aceste biserici nu poate fi consideratæ Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârøitului, în care Domnul Isus cheamæ pe tofli copiii Sæi, deoarece aceastæ Bisericæ trebuia sæ se ridice dupæ anul 1798. Aceasta înseamnæ cæ cele mai multe dintre bisericile protestante populare, nu pot fi considerate Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârøitului, deoarece ele existau în mod oficial înainte de anul 1798.

8. În Apocalipsa 12:17, Dumnezeu numeøte Biserica Sa din timpul sfârøitului, ræmæøifla. Ce înseamnæ cuvântul “ræmæøiflæ”? ○

O ræmæøiflæ de stofæ înseamnæ ultima bucatæ din valul de stofæ. Este exact ca øi prima bucata din acel val.

6

Ræspuns: Cuvântul “ræmæøiflæ”, înseamnæ ultima parte ræmasæ. În legæturæ cu Biserica Domnului Isus, aceasta înseamnæ Biserica Sa chiar din ultimele zile care este identicæ în doctrinæ cu Biserica Apostolicæ.


9. Care alte douæ caracteristici ale Bisericii Ræmæøiflei din timpul sfârøitului le descrie Domnul Isus în Apocalipsa 12:17? ○

Ræspuns: Aceastæ Bisericæ va pæzi Cele 10 Porunci, inclusiv Sabatul zilei a Øaptea al poruncii a patra, (Ioan 14:15; Apocalipsa 22:14). De asemeni va avea “mærturia lui Isus”, despre care Biblia ne spune cæ este Spiritul Profefliei (Apocalipsa 19:10). (Pentru o explicaflie completæ a darului profefliei, vezi studiul biblic nr. 24).

Iatæ deci urmætoarele douæ puncte pentru identificarea Bisericii ræmæøiflei din timpul sfârøitului: 3. Va pæzi poruncile lui Dumnezeu, inclusiv Sabatul zilei a øaptea al poruncii a patra. 4. Va avea darul profefliei. Sæ nu uitæm cæ, deøi mulfli creøtini sinceri se gæsesc în biserici care nu flin Sabatul øi nu au darul profefliei, nici una din acestea nu poate fi biserica ræmæøiflei lui Dumnezeu din timpul sfârøitului, deoarece Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârøitului va pæzi øi poruncile lui Dumnezeu, øi va avea øi darul profefliei. În aceastæ Bisericæ cheamæ Domnul Isus pe tofli creøtinii zilelor din urmæ.

Biserica ræmæøiflei va fline poruncile Lui øi va avea spiritul profefliei

7


10. Care sunt ultimele douæ caracteristici de identificare a ræmæøiflei lui Dumnezeu, descrise de cartea Apocalipsei? ○

Ræspuns: Ultimele douæ caracteristici din cele øase sunt: 5. Va fi o Bisericæ misionaræ mondialæ (Apocalipsa 14:6). 6. Va predica cele trei solii îngereøti din Apocalipsa14: 6-14, care sunt descrise pe scurt, mai jos. A. Judecata lui Dumnezeu este în desfæøurare. Închinafli-væ Lui! Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârøitului, trebuie sæ predice cæ judecata a început în anul 1844 (vezi studiile biblice nr. 18 øi 19). Ea cheamæ de asemeni pe oameni sæ se închine “Celui ce a fæcut cerul øi pæmântul, marea øi izvoarele apelor” Apocalipsa 14:17. Cum ne închinæm lui Dumnezeu ca Creator? Dumnezeu a scris

Ræmæøifla lui Dumnezeu trebuie sæ predice întreita solie îngereascæ în toatæ lumea.

ræspunsul în porunca a patra: “Adu-fli aminte de ziua de odihnæ, ca s-o sfinfleøti… Cæci în øase zile a fæcut Domnul cerurile, pæmântul øi marea øi tot ce este în ele, iar în ziua a øaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnæ øi a sfinflit-o.” Exodul 20:8-11. Astfel, prima solie îngereascæ porunceøte tuturor oamenilor sæ se închine lui Dumnezeu ca Creator prin pæzirea Sabatului sfânt al zilei a øaptea, pe care El ni l-a dat ca un memorial al creafliunii. B. Ieøifli din bisericile decæzute ale Babilonului. C. Nu væ închinafli fiarei øi nu primifli semnul ei, care este duminica declaratæ ca zi sfântæ. Ferifli-væ de toate amægirile.

Bisericile care nu predicæ întreita solie îngereascæ în toatæ lumea, nu pot fi biserica ræmæøiflei.

Ultimele douæ puncte finale pentru identificare: 5. Va fi o bisericæ misionaræ mondialæ. 6. Va învæfla øi va predica întreita solie a Domnului Isus din Apocalipsa 14:6-14.

Acum sæ recapitulæm cele øase caracteristici pe care ni le dæ Domnul Isus, pentru identificarea Bisericii Ræmæøiflei din timpul sfârøitului: 1. Nu a funcflionat oficial ca organizaflie între anii 538 d. Hr. øi 1798. 2. Avea sæ se ridice dupæ anul 1798 øi sæ-øi îndeplineascæ lucrarea din timpul sfârøitului. 3. Va pæzi Cele Zece Porunci, inclusiv Sabatul zilei a øaptea al poruncii a patra. 4. Va avea darul profefliei. 5. Va fi o bisericæ misionaræ mondialæ. 6. Va învæfla øi va predica întreita solie a Domnului Isus din Apocalipsa 14:6-14.

8


11. Ce ne sfætuieøte Domnul Isus sæ facem øi cu ce rezultate, îndatæ ce am stabilit cele øase puncte de identificare a Bisericii Ræmæøiflei din timpul sfârøitului? ○

Ræspuns: “Cæutafli øi vefli gæsi” (Matei 7:7). Domnul Isus îfli dæ aceste øase caracteristici øi-fli spune: “Du-te øi gæseøte Biserica Mea.” El fægæduieøte cæ aceia care cautæ lucrurile cereøti, le vor gæsi.

Isus a promis tuturor celor care urmeazæ sincer aceste øase caracteristici, cæ vor gæsi biserica ræmæøiflei.

12. Câte biserici corespund acestor øase descrieri precise? ○

Ræspuns: Domnul Isus a dat caracteristici atât de distinctive øi precise, încât acestea corespund unei singure biserici. El nu a dat generalitæfli vagi astfel ca: “Vor fi mulfli oameni buni în Biserica Mea” sau “Vor fi øi unii farisei.” La câte biserici s-ar potrivi aceste douæ afirmaflii? La toate. Aceste douæ afirmaflii se potrivesc de asemeni magazinului alimentar din colflul stræzii øi cluburilor populare din centrul oraøului. Ele s-ar putea potrivi la orice øi astfel n-ar însemna nimic. În schimb, Domnul Isus a dat caracteristici atât de semnificative, precise øi frumos descrise, încât ele se potrivesc unei biserici, øi numai unei biserici – Biserica Adventistæ de Ziua a Øaptea. Sæ verificæm din nou aceste descrieri. Biserica Adventistæ de ziua a Øaptea: 1. Nu a existat ca organizaflie oficialæ între anii 538 d. Hr. øi 1798. 2. A apærut dupæ anul 1798. A început sæ se formeze dupæ anul 1840. 3. Respectæ Cele 10 Porunci, inclusiv porunca a patra, adicæ Sabatul zilei a øaptea, ziua cea sfântæ a lui Dumnezeu. 4. Are darul profefliei. 5. Este o bisericæ misionaræ mondialæ, lucrând în aproape toate cele 236 flæri ale lumii. 6. Învaflæ øi predicæ întreita solie a Domnului Isus din Apocalipsa 14:6-14. Domnul Isus te invitæ sæ iei aceste øase descrieri precise øi sæ le verifici personal. Este uøor. Nu vei greøi. Biserica Adventistæ de Ziua a Øaptea este singura bisericæ care corespunde celor øase descrieri precise.

Notæ. Nu uita cæ sunt mulfli creøtini veritabili în biserici cærora nu li se potrivesc aceste caracteristici, dar asemenea biserici nu pot fi Ræmæøifla lui Dumnezeu din timpul sfârøitului în care El cheamæ astæzi poporul Sæu.

9


13. Ce roagæ Domnul Isus pe copiii Sæi sæ facæ în continuare, dupæ ce ascultæ de chemarea Sa iubitoare de a ieøi din Babilon? (Apocalipsa 18:2,4) ○

“…afli fost chemafli, ca sæ alcætuifli un singur trup.” Coloseni 3:15. “El [Isus] este Capul trupului, al Bisericii.” Coloseni 1:18. Ræspuns: Biblia spune cæ poporul lui Dumnezeu este chemat într-o singuræ organizaflie sau bisericæ. Domnul Isus invitæ pe aceia care pæræsesc Babilonul, sæ se uneascæ cu Biserica Ræmæøiflei, al cærei Conducætor este El. Domnul Isus a spus: “Mai am øi alte oi care nu sunt din staulul acesta” Ioan 10:16. El, de asemeni, îi numeøte “poporul Meu”, atât în Vechiul Testament (Isaia 58:1), cât øi în Noul Testament (Apocalipsa 18:4). Despre oile Sale care sunt afaræ din staulul Sæu (biserica), El spune: “Øi pe acelea trebuie sæ le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu øi va fi o turmæ øi un Pæstor… Oile Mele ascultæ glasul Meu… øi ele vin dupæ Mine.” Ioan 10:16, 27.

14. Cum poate intra cineva în aceastæ organizaflie sau bisericæ? ○

“Noi tofli, în adevær, am fost botezafli de un singur Duh, ca sæ alcætuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci…” 1Corinteni 12:13. Ræspuns: Noi intræm în Biserica ræmæøiflei Domnului Isus din timpul sfârøitului, prin botez. (Vezi studiul biblic nr. 9).

Domnul Isus invitæ pe aceia care pæræsesc Babilonul, sæ se uneascæ cu Biserica Ræmæøiflei. Aceastæ unire se face prin botez.

15. Are Biblia øi alte dovezi cæ Domnul Isus are o singuræ bisericæ a ræmæøiflei în care cheamæ tot poporul Sæu? ○

Ræspuns: Da. Sæ analizæm. A. Biblia spune cæ existæ o singuræ bisericæ adeværatæ. (Efeseni 4:4; Coloseni 1:18). B. Biblia spune cæ timpul nostru este asemænætor cu timpul lui Noe. (Luca 17:26, 27). Câte cæi de salvare au existat în timpul lui Noe? Una singuræ – corabia. Astæzi, Dumnezeu a pus la dispoziflie încæ o datæ o singuræ corabie sau bisericæ prin care va duce pe poporul Sæu în siguranflæ în Împæræflia Sa cereascæ. Cautæ sæ intri în corabia adeværatæ! Biblia spune: “…Domnul adæuga în fiecare zi la numærul lor pe cei ce erau mântuifli” Faptele 2:47. Acest lucru a fost adeværat în zilele apostolilor øi este încæ adeværat øi astæzi.

10


16. Care este vestea bunæ cu privire la Biserica ræmæøiflei lui Dumnezeu? ○

Ræspuns: A. Tema ei centralæ este “Evanghelia veønicæ”, a neprihænirii primitæ numai prin credinfla în Domnul Isus (Apocalipsa 14:6). B. Este ziditæ pe Stâncæ, adicæ pe Domnul Isus, (1Corinteni 3:11; 10:4) øi “porflile Locuinflei morflilor nu o vor birui” Matei 16:18. C. Isus a murit pentru Biserica Sa. (Efes. 5:25). D. Isus face o descriere atât de claræ a Bisericii Ræmæøiflei, încât este foarte uøor de identificat. El descrie øi bisericile decæzute øi cheamæ pe poporul Sæu sæ iasæ din ele. Satana va prinde în cursæ numai pe aceia care-øi închid ochii øi inimile faflæ de adevær. E. Toate doctrinele acestei biserici sunt adeværate. Domnul promite cæ Biserica (1Timotei 3:15). Ræmæøiflei va fi biruitoare.

17. Care este vestea bunæ cu privire la poporul ræmæøiflei lui Dumnezeu? ○

Ræspuns: A. Ei vor fi mântuifli în Împæræflia Sa cereascæ (Apocalipsa 15:2). B. Vor birui pe diavolul prin “puterea” øi “sângele” Domnului Isus (Apocalipsa 12:10, 11). C. Vor fi ræbdætori (Apocalipsa 14:12). D. Vor pæzi toate poruncile lui Dumnezeu, inclusiv porunca a patra cu privire la Sabatul zilei a øaptea (Apocalipsa 14:12). E. Vor avea credinfla Domnului Isus (Apocalipsa 14:12). F. Vor gæsi adeværata libertate (Ioan 8:31, 32).

18. Ceasul lumii este foarte întârziat. Revenirea Domnului Isus va urma imediat dupæ vestirea întreitei solii îngereøti(Apocalipsa 14:12-14). Care este acum invitaflia urgentæ a Domnului pentru poporul Sæu? ○

“Intræ în corabie, tu øi toatæ casa ta;” Genesa 7:1 Ræspuns: În zilele lui Noe, numai opt suflete au ascultat de invitaflia lui Dumnezeu. Domnul Isus te aøteaptæ øi pe tine la uøa corabiei Sale din timpul sfârøitului, la uøa Bisericii Ræmæøiflei. Notæ: Acesta este al optulea studiu biblic din seria celor cu privire la întreita solie îngereascæ din Apocalipsa 14:6-14. Ultimul studiu biblic din aceastæ serie va dezbate subiectul darului profefliei.

19. Eøti doritor sæ asculfli de chemarea Domnului Isus sæ intri în siguranfla Bisericii Ræmæøiflei Sale din timpul sfârøitului? ○

Ræspunsul tæu: _________________________________________________________

11


RÆSPUNS LA ÎNTREBÆRILE CARE TE PREOCUPÆ

1

2

China, cu a patra Este într-adevær un parte din popoulaflia pericol real, cæ mulfli lumii, abia a intrat în pretinøi creøtini vor fi legæturæ cu Evanghelia. Nu luafli prin surprindere øi va dura mult timp ca pierdufli când Domnul Isus Evanghelia sæ ajungæ acolo va reveni? la tofli oamenii? RÆSPUNS: Da, Domnul Isus a arætat clar

RÆSPUNS: “Lucrul acesta este cu neputinflæ la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru cæ toate lucrurile sunt cu putinflæ la Dumnezeu.” Marcu 10:27. Biblia spune cæ “Domnul va împlini pe deplin øi repede pe pæmânt Cuvântul Lui.” Romani 9:28. Acelaøi Domn care a împuternicit pe Iona sæ conducæ la pocæinflæ o cetate întreagæ în mai puflin de 40 de zile (Iona cap. 3), Îøi va încheia lucrarea foarte repede în aceste zile din urmæ. El spune cæ lucrarea Sa va înainta cu aøa mare rapiditate, încât va fi aproape imposibil pentru Biserica lui Dumnezeu sæ mânuiascæ în mod corespunzætor afluenfla copleøitoare de suflete (Amos 9:13). Dumnezeu a fægæduit aøa, øi se va întâmpla. Lucrarea Sa va fi încheiatæ curând øi pe neaøteptate. Gândirea øi plænuirea pe termen lung în lucrarea lui Dumnezeu pierde astæzi din vedere acest lucru. Acesta este un timp de mare urgenflæ øi urgenfla cere o acfliune imediatæ. Gânditorii pe termen lung pot fi prinøi în cursæ øi se vor trezi prea târziu.

12

acest lucru. El a avertizat cæ existæ unele lucruri care îi vor prinde în cursæ øi-i vor nimici pe creøtini: 1) îmbuibarea, 2) beflia, 3) îngrijorærile acestei viefli, 4) adormirea . (Luca 21:34; Marcu 13:34-36). A. Îmbuibarea, este întrecerea mæsurii în orice lucru – mâncare, muncæ, citire, recreaflie, etc. Ea afecteazæ echilibrul øi distruge gândirea claræ. De asemeni împiedicæ petrecerea timpului cu Domnul Isus. B. Beflia, se referæ la lucrurile care produc indiferenflæ øi care ne dau desgust pentru lucrurile cereøti. Acestea pot fi: pornografia, legæturi amoroase extra conjugale, anturaje rele, neglijarea studierii Bibliei, neglijarea rugæciunii øi neparticiparea la serviciile religioase. Astfel de lucruri fac pe oameni sæ træiascæ într-o lume irealæ de vise, conducându-i la pieire. C. Îngrijorærile acestei viefli, distrug pe creøtinii care devin aøa de ocupafli cu înfæptuirea lucrurilor bune, încât nu mai ræmâne timp pentru Domnul Isus, pentru rugæciune, pentru studiul Cuvântului, mærturisire øi participarea la slujbele religioase. Fæcând aøa, noi pierdem din vedere adeværata flintæ øi suntem înæbuøifli de lucruri neînsemnate.


D. Adormirea, se referæ la somnolenfla spiritualæ, care poate sæ fie cea mai mare problemæ a zilelor noastre. Când cineva doarme, nu este conøtient de acest lucru. Luând drept bunæ relaflia noastræ cu Domnul Isus, având doar o formæ de evlavie dar tægæduindu-i puterea, aplicând altora toate predicile de seamæ øi refuzând sæ ne implicæm în mod activ în lucrarea Domnului - toate acestea øi multe altele fac pe cei care vor dormi, sæ treacæ de momentul adeværului, dacæ nu se vor trezi în mod miraculos.

3

M-am unit cu Biserica Ræmæøiflei lui Dumnezeu øi în toatæ viafla nu am fost aøa de fericit. Dar n-am fost niciodatæ atât de mult hærfluit de diavolul. De ce se întâmplæ aøa?

1) sæ dea poporului Sæu biruinfla (1Corinteni 15:57), 2) sæ fie întotdeauna cu poporul Sæu în toate încercærile (Matei 28:20), 3) sæ le dea pacea Sa (Ioan 16:33; Psalmul 119:165), 4) sæ nu-i pæræseascæ niciodatæ (Evrei 13:5), În final, Domnul Isus împreunæ cu Tatæl au fægæduit sæ flinæ atât de strâns pe cei credincioøi, încât nimeni sæ nu-i smulgæ din mâna Lor (Ioan 10:28, 29).

4

Ce înseamnæ cuvântul “bisericæ”?

Ræspuns: Cuvântul “bisericæ”, este tradus din cuvântul grecesc “ecclesia”, care înseamnæ “a chema afaræ pe cineva”. Ce potrivire! Poporul Domnului Isus este chemat sæ iasæ din lume øi din Babilon øi sæ intre în Staulul Sæu de siguranflæ. Oamenii devin membri ai Bisericii Ræmæøiflei din timpul sfârøitului prin botezul la care îi cheamæ Domnul Isus. El zice: “Oile Mele ascultæ glasul Meu… øi ele vin dupæ Mine.” Ioan 10:27.

Ræspuns: Aceasta se întâmplæ deoarece diavolul este mâniat pe copiii Ræmæøiflei lui Dumnezeu øi îøi petrece timpul încercând sæ-i ræneascæ øi sæ-i descurajeze (Apocalipsa 12:17). Domnul Isus nu a fægæduit cæ poporul Sæu nu va îndura încercæri, suferinfle, timpuri aspre, atacuri sælbatice øi chiar pagube serioase din partea lui Satana. De fapt, El a fægæduit cæ astfel de lucruri chiar vor veni asupra poporului Sæu (2Timotei 3:12). Cu toate acestea, El a fæcut minunate fægæduinfle:

13


REZUMATUL BROØURII NR. 23 Marcheazæ ræspunsul corect. Cifra din parantezæ - (1) indicæ numærul ræspunsurilor corecte 1. Cu ce simbolizeazæ Domnul Isus adeværata Sa bisericæ în profeflie? O fiaræ. Un înger strælucitor. O femeie curatæ. Un nor misterios. 2. Ce a fost “pustia” în care a fugit [femeia] biserica? (1) Locuri izolate ca peøteri, pæduri, etc. Deøertul Sahara. Irak. Deøertul Gobi. 3. Care din urmætoarele afirmaflii fac parte din întreita solie îngereascæ? (3) A cæzut Babilonul. Ieøifli din el! Iadul arde veønic. Judecata lui Dumnezeu este în desfæøurare. Temefli-væ de El, læudafli-L øi închinafli-væ Lui ca Creator, prin pæzirea Sabatului Sæu sfânt, care este semnul sau sigiliul Sæu. Plægile s-au terminat. Tofli oamenii vor fi mântuifli. Nu væ închinafli fiarei øi nu primifli semnul ei. 4. Cât timp trebuia sæ stea Biserica în pustie? (1) 1000 de ani. 680 de ani. 1260 de ani.

14

5. Domnul Isus ne dæ øase caracteristici de identificare care ne conduc cætre Biserica Ræmæøiflei Sale. Aceastæ Bisericæ: (6) Va avea mulfli creøtini buni. Va pæzi Cele 10 Porunci, inclusiv Sabatul. Va avea câfliva fæflarnici. Se va ruga mult. Nu va exista ca organizaflie oficialæ între anii 538 d. Hr. øi 1798. Va avea darul profefliei. Va vorbi în limbi. Va fi o Bisericæ misionaræ mondialæ. Va avea multe clædiri frumoase. Va apare øi-øi va îndeplini lucrarea dupæ anul 1798. Va predica øi va învæfla întreita solie îngereascæ din Apocalipsa 14:6-14. 6. Aøeazæ literele alfabetice din fafla fiecærui simbol, în spafliul liber din coloana a doua în dreptul semnificafliei reale. Simbolul

Semnificaflia realæ

A. Cununæ cu 12 __Ultima parte ræmasæ. stele. __Domnul Isus. B. Luna sub A 12 ucenici. picioarele femeii __Cei C. Un mare balaur __Biserica. __Sistemul jertfelor roøu. din V. Testament. D. Ræmæøifla. __Lucrarea lui E. Femeia. Satana prin Roma F. Soarele. pægânæ. G. Copilul pe care l-a næscut femeia.__Domnul Isus øi neprihænirea Lui.


7. Domnul Isus cheamæ poporul Sæu sæ iasæ din Babilon øi sæ intre în Biserica Ræmæøiflei Sale. (1) Da. Nu. 8. Prin ce poate cineva sæ intre în Biserica Ræmæøiflei? (1) Prin semnarea unei cereri de primire ca membru. Prin botez. Printr-o donaflie mare. 9. Existæ mulfli creøtini buni în toate bisericile øi chiar unii care nu aparflin nici unei religii. (1) Da. Nu.

Nu-i va pæræsi niciodatæ. Vor fi bogafli. 13. Ce înseamnæ în mod literal cuvântul “bisericæ”? (1) Un loc destinat închinærii. O adunare a celor credincioøi. “A chema afaræ pe cineva”. O catedralæ. 14. Doresc sæ fac parte din Biserica Ræmæøiflei lui Dumnezeu din timpul sfârøitului. (1) Da. Nu.

10. Care din urmætoarele lucruri pot sæ adoarmæ simflurile creøtinilor øi astfel sæ fie pierdufli? (4) Îmbuibarea. Îngrijorærile acestei viefli. Beflia spiritualæ. Adormirea spiritualæ. Mærturisirea credinflei. Citirea ziarului. 11. Dumnezeu Îøi va scurta lucrarea Sa pe pæmânt prin ræspândirea rapidæ a Evangheliei la orice fæpturæ. Da. Nu. 12. Care din urmætoarele afirmaflii sunt fægæduinflele lui Dumnezeu pentru copiii Sæi. (4) Pace. Nu vor avea necazuri. Biruinflæ. Nu se vor îmbolnævi. Nimeni nu-i va putea smulge din mâinile Sale.

15

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/subiecte_uimitoare_23  
http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/subiecte_uimitoare_23  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/subiecte_uimitoare_23.pdf

Advertisement