Page 1

1


Adeværurile

despre judecatæ ar trebui privite cu mai multæ solemnitate, pentru cæ fiecare om - care a træit vreodatæ - va trtrebui ebui sæ se înfæfliøeze înaintea lui Dumnezeu, Judecætorul cel drept, ca sæ dea socotealæ cu privire la întreaga viaflæ (Romani 14:20; 2 Corinteni 5:10). Te neliniøteøte acest gând? Dacæ da, nu te descuraja! În aceastæ broøuræ, milioane de oameni au descoperit judecata ca un eveniment emoflionant øi încurajator. De patru ori, în cartea Apocalipsei, menflionarea judecæflii aduce laudæ, recunoøtinflæ øi bucurie (Apocalipsa 11:16-19; 15:2-4; 16:5,7; 19:1,2). Biblia se referæ la judecatæ mai mult de o mie de ori. Aproape tofli scriitorii Bibliei vorbesc despre ea. Importanfla acestui eveniment nu poate fi trecutæ cu vederea. Te rog, ia-fli timp, câteva minute øi citeøte aceastæ broøuræ. Ea poate deschide un nou orizont înflelegerii tale. Aceasta este a patra, dintr-o serie de nouæ broøuri, care se referæ la întreita solie îngereascæ. (Notæ: Judecata are trei etape. Urmæreøte-le, pe mæsuræ ce înaintezi în acest studiu.)

Prima etapæ a judecæflii finale 1. Îngerul Gabriel i-a descoperit lui Daniel profeflia cu privire la judecata începutæ în 1844. Aceastæ etapæ a judecæflii este numitæ “judecata pre-adventæ”, pentru cæ are loc înainte de revenirea lui Isus. La cine se referæ øi când se sfârøeøte prima etapæ a judecæflii? ○

“Cæci suntem în clipa când judecata stæ sæ înceapæ de la casa lui Dumnezeu.” 1Petru 4:17. “Cine este nedrept, sæ fie nedrept øi mai departe; cine este întinat, sæ se întineze øi mai departe; cine este færæ prihanæ, sæ træiascæ øi mai departe færæ prihanæ. Øi cine este sfânt, sæ se sfinfleascæ øi mai departe! Iatæ, Eu vin curând øi ræsplata Mea este cu Mine, ca sæ dau fiecæruia dupæ fapta lui.” Apocalipsa 22:11,12 (vezi øi 1Timotei 3:15) Ræspuns: Prima fazæ a judecæflii se încheie chiar înainte de revenirea lui Isus. Tofli aceia care au pretins cæ sunt creøtini (morfli sau vii) vor fi cercetafli la judecata pre-adventæ. (vezi broøura 18, pentru amænunte despre anul 1844)

2

În judecata pre-adventæ sunt cercetate numai vieflile celor credincioøi.


2. Cine prezideazæ judecata? Cine este avocatul apærærii? Judecætorul? Acuzatorul? Cine sunt martorii? ○

“…Øi un Îmbætrânit de zile a øezut jos…scaunul Lui de domnie era ca niøte flæcæri de foc,… S-a flinut judecata øi s-au deschis cærflile.” Daniel 7:9,10. “avem la Tatæl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihænit.” 1Ioan 2:1. “Tatæl… toatæ judecata a dat-o Fiului.” Ioan 5:22. “Diavolul… pârâøul fraflilor noøtri, care zi øi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.” Apocalipsa 12:9,10. “Iatæ ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios øi adeværat, începutul zidirii lui Dumnezeu.” Apocalipsa 3:14. (vezi øi Coloseni 1:12-15) Ræspuns: Dumnezeu Tatæl prezideazæ judecata. El te iubeøte atât de mult (Ioan 16:27)! Satana este singurul tæu acuzator. În curtea judecæflii cereøti, Isus, prietenul tæu cel mai bun care te iubeøte, va fi avocat apærætor, judecætor øi martor. El fægæduieøte cæ judecata va “face dreptate sfinflilor”. Daniel 7:22.

La judecatæ, Isus se aflæ alæturi de poporul Sæu øi fægæduieøte un verdict favorabil.

3


3. De unde sunt luate dovezile folosite în judecata preadventæ? Care este standardul dupæ care vor fi judecafli tofli oamenii? Ce sens mai are judecata, din moment ce Dumnezeu cunoaøte totul despre fiecare persoanæ? ○

“…S-a flinut judecata øi s-au deschis cærflile.” Daniel 7:10. “…Øi morflii au fost judecafli dupæ faptele lor, dupæ cele ce erau scrise în cærflile acelea.” Apocalipsa 20:12. “… oameni … care au sæ fie judecafli de o lege a slobozeniei.” Iacob 2:12. “… fiindcæ “…oameni am ajuns o priveliøte pentru lume, îngeri øi oameni.” 1Corinteni 4:9. Ræspuns: Dovezile sunt luate din cærflile cerului, în care sunt menflionate toate detaliile din viafla omului. Tofli vor vedea înregistrate pe aceste pagini rugæciunea, pocæinfla øi iertarea celui credincios. Aceste mærturii vor dovedi tuturor cæ Dumnezeu oferæ creøtinului puterea de a træi o viaflæ schimbatæ. Dumnezeu este mulflumit de neprihæniflii Lui øi fericit sæ împærtæøeascæ dovezile viefluirii lor sfinte. Judecata va confirma faptul cæ: “nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu træiesc dupæ îndemnurile firii pæmânteøti, ci dupæ îndemnurile Duhului”. Cele Zece Porunci, legea lui Dumnezeu este standardul judecæflii (Iacov 2:10-12). Cælcarea legii este pæcat (1 Ioan 3:4). Prin Isus, neprihænirea legii va fi împlinitæ de tofli copiii Sæi (Romani 8:3,4). A pretinde cæ este imposibil sæ pæzeøti legea, înseamnæ a te îndoi de cuvântul øi de puterea lui Isus. Dovezile prezentate la judecatæ, sunt luate din cærflile cerului. Scopul judecæflii nu este de a informa pe Dumnezeu. El øtie deja totul, pe deplin (2 Timotei 2:19). Mai degrabæ, prin judecatæ sunt informafli îngerii øi tofli locuitorii celorlalte lumi, necæzute în pæcat. La urma urmei, poporul ræscumpærat va intra în ceruri, venind dintr-o lume degradatæ de pæcat. Cu siguranflæ, atât îngerii cât øi locuitorii celorlalte lumi, vor fi neliniøtifli sæ primeascæ în cer pe cineva care ar putea pæcætui din nou. Iatæ de ce, judecata va oferi fiinflelor cereøti toate amænuntele øi va ræspunde la toate întrebærile lor. Întotdeauna scopul lui Satana a fost sæ discrediteze pe Dumnezeu, sæ-L prezinte ca fiind nedrept, aspru, neiubitor øi mincinos. Acum, fiinflele sfinte ale Universului, vor vedea în primul rând, îndelunga ræbdare a lui Dumnezeu pentru pæcætoøi. Scopul cel mai important al judecæflii este îndreptæflirea caracterului lui Dumnezeu (Apocalipsa 11:16-19; 15:24; 16:5-7; 19:1,2; Daniel 4:36,36). Dumnezeu primeøte laudæ, cinste øi mærire pentru felul minunat în care rânduieøte judecata.

4


Orice aspect al vieflii unei persoane va fi revæzut la judecatæ.

4. Care parte a vieflii unui om, este cercetatæ în judecata pre-adventæ? Pe cine va îndreptæfli judecata? Cum va fi stabilitæ ræsplata? ○

“Cæci Dumnezeu va aduce orice faptæ la judecatæ, øi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie ræu.” Eclesiastul 12:14. “Læsafli-le sæ creascæ amândouæ [grâul øi neghina] împreunæ pânæ la seceriø…” “Fiul omului va trimite pe îngerii Sæi, øi ei vor smulge din Împæræflia Lui toate lucrurile, care sunt pricinæ de pæcætuire øi pe cei ce sævârøesc færædelegea.” Matei 13:30,41. “Iatæ, Eu vin curând øi ræsplata Mea este cu Mine, ca sæ dau fiecæruia dupæ fapta lui.” Apocalipsa 22:12. Ræspuns: Fiecare amænunt al vieflii, chiar øi gândurile øi faptele cele mai tainice vor fi descoperite. Acesta este motivul pentru care aceastæ etapæ a judecæflii se mai numeøte “judecata de cercetare”. Ea îndreptæfleøte pe tofli cei mântuifli, dintre cei care pretind a fi creøtini. Færæ îndoialæ, cu aceastæ ocazie vor fi osândifli tofli cei al cæror nume nu este cercetat la judecata pre-adventæ. Deøi suntem mântuifli prin har, ræsplata va fi acordatæ pe baza faptelor, lucrærii øi comportamentului - care dovedesc autenticitatea, sinceritatea credinflei în Isus (Iacov 2:26).

5


A doua etapæ a judecæflii finale 5. Cine participæ la judecata din timpul mileniului, descris în capitolul 20 al Apocalipsei? Care este scopul acestei etape a judecæflii? ○

“Nu øtifli cæ sfinflii vor judeca lumea?…Nu øtifli cæ noi vom judeca pe îngeri?”1Corinteni 6:2,3. “Øi am væzut niøte scaune de domnie; øi celor ce au øezut pe ele, li s-a dat judecata…” Apocalipsa 20:4. Ræspuns Ræspuns: Cei “sfinfli”, copiii neprihænifli din toate veacurile - pe care Isus îi va lua pe nori, la cer la revenirea Sa - vor participa la partea a doua a judecæflii. Imaginafli-væ cæ o familie descoperæ faptul cæ, fiul ei prea iubit nu este în ceruri. Dar ucigaøul lui este. Færæ îndoialæ, ei vor avea nevoie de explicaflii. Etapa a doua a judecæflii, va ræspunde la întrebærile celor neprihænifli. Viafla fiecærei persoane (inclusiv a lui Satana øi a demonilor), va fi studiatæ cu atenflie de cætre cei neprihænifli, care în cele din urmæ, vor fi pe deplin de acord cu hotærârea lui Isus referitoare la ræsplata fiecæruia. Va fi clar pentru toatæ suflarea, cæ judecata nu este o chestiune arbitraræ. Dimpotrivæ, ea confirmæ alegerea pe care oamenii au fæcut-o, de a sluji lui Isus sau celuilalt stæpân (Apocalipsa 22:11,12). (Mai multe despre mileniu în broøura 12.)

Sfinflii lui Dumnezeu din toate veacurile vor participa la partea a doua a judecæflii.

6


A treia etapæ a judecæflii finale 6. Când øi unde se va desfæøura a treia etapæ a judecæflii? Cine va mai fi prezent la aceastæ fazæ a judecæflii? ○

“Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Mæslinilor, care este în fafla Ierusalimului… Øi atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu, øi tofli sfinflii împreunæ cu El!…Toatæ flara va ajunge ca øesul Iordanului, de la Gheba pânæ la Rimon la miazæ-zi de Ierusalim” Zaharia 14:4,5,10. “Øi eu [Ioan] am væzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântæ, noul Ierusalim…” Apocalipsa 21,2. “Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat. Øi va ieøi din temnifla lui, ca sæ înøele Neamurile… ca sæ-i adune pentru ræzboi…” Apocalipsa 20:7,8. Ræspuns Ræspuns: A treia parte a judecæflii va avea loc pe pæmânt, la încheierea mileniului (Apocalipsa capitolul 20) - când Isus Se va pogorî împreunæ cu cetatea sfântæ. Cu aceastæ ocazie, vor fi prezenfli tofli nelegiuiflii, din toate veacurile - inclusiv Satana øi demonii lui. La sfârøitul celor 1000 de ani (Apocalipsa 20:5), vor fi înviafli tofli cei ræi. Imediat, Satana va începe o puternicæ propagandæ prin care sæ înøele pe nelegiuifli. Pare de necrezut, dar Satana va convinge toate popoarele pæmântului, cæ pot cuceri Cei ræi vor încerca sæ atace cetatea sfântæ. cetatea sfântæ.

7. Ce se întâmplæ apoi? ○

“Øi ei s-au suit pe fafla pæmântului øi au înconjurat tabæra sfinflilor øi cetatea prea iubitæ. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit.” Apocalipsa 20:9. Ræspuns Ræspuns: Nelegiuiflii înconjoaræ cetatea pregætindu-se de atac.

7


8. Ce eveniment întrerupe planul lor de luptæ øi cu ce rezultat? ○

“Øi am væzut pe morfli, mari øi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niøte cærfli au fost deschise. Øi a fost deschisæ o altæ carte, care este cartea vieflii. Øi morflii au fost judecafli dupæ faptele lor, dupæ cele ce erau scrise în cærflile acelea. Apocalipsa 20:12. “Cæci tofli trebuie sæ ne înfæfliøæm înaintea scaunului de judecatæ al lui Hristos…” 2Corinteni 5:10. “…“Pe viafla Mea Mæ jur”, zice Domnul, “cæ orice genunchi se va pleca înaintea Mea, øi orice limbæ va da slavæ lui Dumnezeu.” Aøa cæ fiecare din noi are sæ dea socotealæ despre sine însuøi lui Dumnezeu.”Romani 14:11,12. Ræspuns Ræspuns: Pe neaøteptate, færæ nici o avertizare, Dumnezeu apare deasupra cetæflii, într-o strælucire nimicitoare (Apocalipsa 19:11-21). Clipa adeværului a sosit. Tofli cei pierdufli, din toate veacurile, inclusiv Satana øi demonii lui, stau în fafla judecæflii lui Dumnezeu. Orice ochi este aflintit asupra Împæratului împæraflilor (Apocalipsa 20:12) Fiecare om va vedea filmul vieflii sale Fiecare suflet pierdut îøi va aminti propria viaflæ. Chemarea duioasæ øi stæruitoare la pocæinflæ, a lui Dumnezeu; vocea îmbietoare, blândæ øi delicatæ a Mântuitorului; refuzul continuu de a ræspunde apelului. Totul este acolo. Este dovedit øi incontestabil. Toate faptele sunt imposibil de tægæduit. Dumnezeu doreøte ca tofli pæcætoøii sæ înfleleagæ dreptatea Lui. El va oferi fiecæruia toate amænuntele pe care le doreøte, pentru ca totul sæ fie clar, færæ urmæ de îndoialæ. Cærflile cerului sunt mærturii de nezdruncinat. Nimic ascuns Dumnezeu nu ascunde nimic înflelegerii noastre. El nu distruge nici o dovadæ, nu øterge nici o înregistrare. Nu este nimic de ascuns. Totul este descoperit øi tofli oamenii care au træit vreodatæ, inclusiv îngerii øi demonii vor fi martori la aceastæ tragedie a tragediilor.

A treia fazæ a judecæflii va întrerupe planul de atac al cetæflii.

Cei ræi cad în genunchi Deodatæ se produce agitaflie. Un suflet pierdut de præbuøeøte pe genunchi, acceptându-øi nelegiuirea øi mærturisind pe faflæ cæ Dumnezeu a fost mai mult decât drept cu el. Mândria øi încæpæflânarea l-au împiedicat sæ ræspundæ chemærii. Pretutindeni oamenii øi îngerii ræi îngenunchiazæ. Într-o singuræ miøcare, aproape simultan, tofli cei ræmaøi în picioare, oameni øi îngeri decæzufli, inclusiv Satana se præbuøesc prosternafli înaintea lui Dumnezeu (Romani 14:11). Ei despoværeazæ Numele lui Dumnezeu de orice acuzaflie falsæ øi mærturisesc iubirea, dreptatea øi îndurarea pe care El le-a avut faflæ de ei.

8


Tofli mærturisesc dreptatea hotærârii lui Dumnezeu Tofli mærturisesc faptul cæ, sentinfla de moarte pronunflatæ în dreptul lor, este dreaptæ. Fiecærui suflet pierdut, i se va spune: “Tu singur te-ai pierdut” Osea 13:9. Dumnezeu este acum îndreptæflit în faflæ Universului. Acuzafliile øi pretenfliile lui Satana vor fi demascate øi dovedite, færæ urmæ de îndoialæ, ca fiind minciuni ticæloase ale celui mai înverøunat pæcætos.

9. Ce eveniment final va eradica pæcatul din Univers øi va asigura un cæmin øi un viitor liniøtit celor neprihænifli? ○

“Øi ei… au înconjurat tabæra sfinflilor… Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Øi diavolul, care-i înøela, a fost aruncat în iazul de foc …” Apocalipsa 20:9,10. “Øi vefli cælca în picioare pe cei ræi, cæci ei vor fi ca cenuøa sub talpa picioarelor voastre…” Maleahi 4:3. “Cæci iatæ, Eu fac ceruri noi øi un pæmânt nou…” Isaia 65,17. “Dar noi, dupæ fægæduinfla Lui, aøteptæm ceruri noi øi un pæmânt nou, în care va locui neprihænirea.” 2Petru 3:13. “Iatæ cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, øi ei vor fi poporul Lui, øi Dumnezeu însuøi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.” Apocalipsa 21:3. Ræspuns Ræspuns: Foc din ceruri va cædea asupra celor nelegiuifli. Focul va øterge cu desævârøire pæcatul øi pæcætoøii din Univers, pentru totdeauna (vezi broøura 11 pentru amænunte cu privire la focul iadului). Acesta va fi un moment dramatic, plin de adâncæ tristefle pentru poporul lui Dumnezeu. Færæ îndoialæ, fiecare mântuit va avea în foc pe cineva drag, un prieten. Probabil cæ îngerii pæzitori vor værsa lacrimi pentru cei pierdufli, pe care i-au ocrotit. Chiar Însuøi Hristos va plânge pentru cei pe care i-a iubit øi i-a chemat atât de mult. În aceastæ clipæ teribilæ, durerea lui Dumnezeu, Tatæl nostru iubitor, pentru preflul atât de mare al pæcatului, va întrece orice închipuire. Ceruri noi øi un pæmânt nou Apoi, Dumnezeu va øterge orice lacrimæ din ochii celor ræscumpærafli (Apocalipsa 21:4) øi va crea pentru sfinflii Sæi ceruri noi øi un pæmânt nou - a cærui frumusefle întrece orice închipuire. Mai mult, El va locui împreunæ cu ei, pentru veønicie, pe acest pæmânt nou. Nimeni n-ar vrea sæ lipseascæ de acolo.

Focul pogorât din cer, va nimici pæcatul øi pæcætoøii, pentru veønicie.

9


10. Cum simbolizeazæ “ziua ispæøirii”, din serviciile sanctuarului pæmântesc prezentat în Vechiul Testament, judecata øi planul lui Dumnezeu de a eradica pæcatul din Univers øi de a restabili armonia desævârøitæ? ○

Jertfirea mielului reprezenta sacrificiul lui Isus, pe cruce.

Ræspuns: În broøura nr. 2, am væzut cum Satana L-a acuzat pe nedrept øi L-a provocat de Dumnezeu, aducând asupra întregului Univers hidoøenia øi stricæciunea pæcatului. Prin simbolurile ei, ziua ispæøirii din vechiul Israel, ne aratæ modul în care Dumnezeu va trata problema pæcatului, restabilind - prin ispæøire - armonia în Univers. Iatæ desfæøurarea simbolicæ din sanctuarul pæmântesc : A. fiapul pentru Domnul era jertfit pentru pæcatele poporului. B. Preotul stropea sângele pe capacul ispæøirii. C. Judecata se desfæøura dupæ cum urmeazæ: (1) neprihænirea era acordatæ celor pocæifli, (2) pæcætoøii nepocæifli erau nimicifli øi (3) pæcatul era îndepærtat din sanctuar. D. Pæcatul era mærturisit øi aøezat pe capul flapului pentru Azazel. E. fiapul pentru Azazel era trimis în pustie. F. Poporul era curæflit de pæcat. G. Tofli aveau înaintea lor un nou început. Aceøti paøi simbolici reprezintæ în mod literal evenimentele ispæøirii, pe care Dumnezeu le-a Lucrarea preotului înaintea tronului harului reprezenta lucrarea lui Isus instituit, dupæ modelul Sanctuarului ceresc pentru noi în cer. cartierul general al Universului lui Dumnezeu. În cele de mai jos, vom prezenta, de la A la G, toate evenimentele literale simbolizate în paøii de mai sus. Observafli cât de clar a prezentat Dumnezeu simbolurile marilor evenimente ale ispæøirii: A. Moartea lui Isus ca jertfæ în locul omului (1 Corinteni 15:3; 5:7). B. Isus, Marele nostru Preot, restaureazæ în om chipul lui Dumnezeu (Evrei 4:14-16; Romani 8:29). C. Judecata asiguræ fiecæruia o ræsplatæ dreaptæ - dupæ faptele sale bune sau rele - øi curæflæ Sanctuarul din cer de povara pæcatului (Apocalipsa 20:12; Fapte 3:19-21). D. Satana învinuit pentru faptul cæ a dat naøtere pæcatului øi a determinat pe oameni sæ pæcætuiascæ (1 Ioan 3:8; Apocalipsa 22:12). E. Satana alungat în pustie ( Mileniul, Apocalipsa capitolul 20).

10


F. Satana, pæcatul øi pæcætoøii nimicifli cu desævârøire, pentru veønicie (Apocalipsa 20:10; 21:8; Psalmul 37:10,20; Naum 1:9). G. Dumnezeu creazæ un pæmânt nou pentru poporul Sæu. Domnul restabileøte pentru sfinflii Lui, tot ce a fost pierdut prin pæcat (2Petru 3:13; Fapte 3:20,21). Ispæøirea nu va fi o lucrare completæ, decât atunci când tot Universul va fi adus la starea iniflialæ, pe care a avut-o înainte de apariflia pæcatului øi când va exista certitudinea cæ nelegiuirea nu va mai apare niciodatæ.

11. Care sunt veøtile bune cu privire la judecatæ, descoperite în aceastæ broøuræ? ○

A. Dumnezeu va fi glorificat, slævit øi îndreptæflit în fafla întregului Univers, pentru felul minunat în care a tratat øi rezolvat problema pæcatului. Acesta este scopul principal al judecæflii. B. Judecata va dezvinovæfli poporul lui Dumnezeu. C. Cei neprihænifli vor fi ocrotifli de pæcat, pentru totdeauna. D. Pæcatul va fi distrus cu desævârøire øi nu va mai apare niciodatæ. E. Tot ceea ce a fost distrus prin pæcat, inclusiv Adam øi Eva, va fi recreat de Ræscumpærætor. F. Cei ræi vor fi distruøi prin foc, prefæcufli în cenuøæ. Ei nu vor fi chinuifli veønic. G. La judecatæ, Isus va fi judecætor, avocat øi martor. H. Atât Dumnezeu Tatæl, cât øi Fiul ne iubeøte. Satana este cel care ne acuzæ. I. Cærflile cereøti vor mærturisi în favoarea celor neprihænifli, pentru cæ ele aratæ cum vieflile lor au fost schimbate prin Evanghelie. J. Nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Judecata va aduce luminæ asupra acestui adevær. K. Nimeni nu se va plânge cæ Dumnezeu este nedrept. Tofli vor recunoaøte, în unanimitate, cæ Dumnezeu trateazæ pe tofli oamenii cu iubire, dreptate, îndurare øi bunætate. Dupæ judecatæ, pæcatul va dispærea pentru totdeauna. Cei drepfli vor fi salvafli pentru veønicie

12. Dumnezeu fægæduieøte cæ te va dezvinovæfli, la judecatæ, dacæ Îl invifli pe Isus sæ intre în viafla ta, dacæ-I îngædui sæ ræmânæ øi sæ te cælæuzeascæ. Vrei sæ-l invifli astæzi? ○

Ræspunsul tæu: _________________________________________________________

11


RÆSPUNS LA ÎNTREBÆRILE CARE TE PREOCUPÆ

1

2

Care este diferenfla În ziua ispæøirii, toate dintre a-L accepta pe Isus pæcatele poporului erau ca Mântuitor øi a-L accepta ca transferate asupra flapului pentru Azazel. În acest fel, nu devine Domn? RÆSPUNS: Diferenfla este substanflialæ. Când Îl acest flap purtætorul pæcatelor? accept pe Isus ca Mântuitor, El mæ elibereazæ de Eu credeam cæ numai Isus povara øi pedeapsa pæcatului, øi îmi dæruieøte naøterea din nou. El mæ schimbæ dintr-un poartæ pæcatele noastre. pæcætos, într-un sfânt. Aceastæ lucrare este o minune extraordinaræ, care constituie esenfla mântuirii. Totuøi, Isus nu Øi-a încheiat lucrarea pentru mine în acest moment (al naøterii din nou). Am fost næscut din nou, dar planul Sæu este ca eu sæ cresc în asemænarea cu El (Efeseni 4:13). Când zilnic Îl primesc pe Isus, ca Stæpânitor øi Domn al vieflii mele, El mæ determinæ, prin minunea bunætæflii Sale, sæ cresc în har øi în viefluirea creøtinæ pânæ voi ajunge la deplina maturitate în Hristos (2 Petru 3:18). Problema este cæ eu vreau sæ fac ceea ce-mi place, sæ-mi hotæræsc singur alegerile, sæ merg pe calea mea. Biblia numeøte aceastæ atitudine “nelegiuire” sau pæcat (Isaia 53:6). Noul Testament Îl numeøte pe Isus, “Domn” în 766 de locuri. Este atât de important sæ-L primim ca Domn. În Faptele Apostolilor, se face referire la Isus de 110 ori ca “Domn” øi numai de douæ ori ca “Mântuitor”. Acest fapt, aratæ cât de important este sæ-L primim pe Isus ca Domn øi Stæpânitor al vieflii noastre. Un imperativ neglijat - Primeøte pe Isus ca Domn Domn! Isus a accentuat neîncetat importanfla calitæflii Sale de Domn, deoarece øtia cæ încoronarea Sa ca Domn, avea sæ fie un imperativ neglijat øi uitat (2 Corinteni 4:5). Niciodatæ nu voi putea deveni un creøtin pe deplin dezvoltat în Hristos, îmbræcat cu neprihænirea Sa, dacæ nu Îl primesc ca Domn al vieflii mele; ci, mai degrabæ voi ajunge “nenorocit, særac, orb øi gol” - øi chiar mai ræu decât atât, voi simfli cæ “nu am nevoie de nimic” (Apocalipsa 3:17).

12

RÆSPUNS: fiapul pentru Azazel reprezintæ pe Satana, care cu nici un chip, nu poate purta pæcatele noastre, nici plæti pentru ele. fiapul pentru Domnul, care era jertfit în ziua ispæøirii, reprezintæ pe Isus care a luat asupra Sa toate pæcatele øi a plætit pentru ele pe Calvar. Numai Isus “ridicæ pæcatul lumii” (Ioan 1:29). Satana va fi pedepsit ( împreunæ cu tofli pæcætoøii) pentru pæcatul sæu în care se include responsabilitatea pentru: (1) existenfla pæcatului, (2) toate acfliunile sale distructive øi (3) influenfla prin care i-a condus pe oameni la pæcat. Dumnezeu îl va face ræspunzætor pentru toate pæcatele înfæptuite. Simbolismul transferærii pæcatului asupra flapului care era trimis în pustie (Satana) sugereazæ ideea îndepærtærii, înlæturærii pæcatelor.

3

Biblia aratæ clar faptul cæ Dumnezeu iartæ pæcatele mærturisite (1Ioan 1:9). De asemenea Scriptura afirmæ cæ, deøi sunt iertate, pæcatele ræmân înregistrate în cærflile cerului, pânæ la sfârøitul timpului (Fapte 3:19-21). De


ce nu sunt pæcatele øterse, când sunt iertate? RÆSPUNS: Existæ un motiv foarte puternic. Judecata cereascæ nu este completæ decât în momentul în care vor fi judecafli øi cei ræi, chiar înainte de nimicirea lor prin foc. Dacæ în aceastæ fazæ a judecæflii, Dumnezeu ar øterge înregistrarea pæcatelor, atunci El ar putea fi acuzat de ascunderea dovezilor. Toate înregistrærile cu privire la comportament ræmân descoperite pânæ când judecata va fi completæ.

4

Unii spun cæ judecata a avut loc la cruce. Alflii spun cæ judecata are loc în momentul morflii. Putem avea certitudinea, cæ aceastæ broøuræ descoperæ cu precizie timpul pentru judecatæ?

RÆSPUNS: Da. Dumnezeu a menflionat desluøit, în Daniel capitolul 7, timpul pentru judecatæ, astfel încât nu poate fi nici o îndoialæ. Observafli cæ Dumnezeu a indicat momente exacte. El nu lasæ loc pentru îndoialæ. În acest capitol desfæøurarea evenimentelor este prezentatæ dupæ cum urmeazæ (versetele 8-14; 20-22; 24-27): A. Puterea cornului cel mic - a stæpânit între 538 - 1798. (vezi broøura 15). B. Judecata a început dupæ anul 1798 (în 1844) øi continuæ pânæ la revenirea lui Isus. C. Împæræflia veønicæ a lui Dumnezeu - stabilitæ la sfârøitul judecæflii. Deci, Dumnezeu aratæ clar faptul cæ judecata nu a avut loc la cruce øi nu are loc în momentul morflii. Acest eveniment se desfæøoaræ între anul 1798 øi revenirea lui Isus. Aminteøte-fli cæ solia primului înger afirmæ cæ “a sosit ceasul judecæflii Lui”. Apocalipsa 14:6,7. Poporul lui Dumnezeu

trebuie sæ spunæ lumii cæ, acum, judecata se aflæ în continuæ desfæøurare.

5

Ce lecflii importante putem învæfla din acest studiu referitor la judecatæ?

RÆSPUNS: Observafli urmætoarele cinci idei : A. Deøi se pare cæ Dumnezeu aøteaptæ foarte mult înainte de a acfliona, El intervine la momentul potrivit. Nici un suflet pierdut nu va putea spune: “N-am înfleles” sau “N-am øtiut”. B. Satana øi tofli cei ræi se vor confrunta cu Dumnezeu în ceasul judecæflii. Ar trebui sæ nu mai judecæm pe ceilalfli, pentru cæ judecata este lucrarea lui Dumnezeu care cunoaøte toate faptele. Intenflia de a judeca pe alflii, este o îndræznealæ nejustificatæ prin care se pune la îndoialæ autoritatea lui Dumnezeu. Judecata este lucrarea lui Dumnezeu. C. Dumnezeu ne acordæ libertatea de a alege cui sæ slujim øi în ce fel sæ ne comportæm faflæ de El. Totuøi, trebuie sæ ne aøteptæm la cele mai drastice consecinfle dacæ ne hotærâm împotriva Cuvântului Sæu. D. Dumnezeu ne iubeøte atât de mult, încât ne-a dæruit o descoperire elocventæ a evenimentelor din timpul sfârøitului, în cærflile Daniel øi Apocalipsa. Putem fi în siguranflæ numai dacæ ascultæm Cuvântul Sæu øi urmæm sfaturile Sale exprimate în aceste cærfli profetice. E. Satana este hotærât sæ nimiceascæ pe tofli oamenii. Metodele lui amægitoare sunt atât de eficiente øi convingætoare, încât numai foarte puflini nu vor fi înøelafli. Dacæ nu avem în viafla de zi cu zi puterea învierii lui Isus, ca sæ ne întæreascæ øi sæ ne ocroteascæ de mrejele lui Satana, vom fi cu siguranflæ biruifli de el. Înainte de a completa rezumatul urmætor, te rog, citeøte cu atenflie aceastæ broøuræ. Toate ræspunsurile întrebærilor de mai jos pot fi gæsite în acest studiu. Marcheazæ cu o cruce ræspunsul corect. Cifrele din parantezæ (1) indicæ numærul ræspunsurilor corecte.

13


REZUMATUL BROØURII NR. 19 Marcheazæ ræspunsul corect. Cifra din parantezæ - (1) indicæ numærul ræspunsurilor corecte 1. Câte etape are judecata? (1) Øase. Una. Trei. 2. Marcheazæ ræspunsurile corecte referitoare la prima etapæ a judecæflii. (7) Este judecata pre-adventæ. A început în 1844. Se desfæøoaræ acum. Satana este acuzatorul. Îngerul Gabriel este judecætorul. Dumnezeu prezideazæ judecata. Profetul Iona a prezis aceastæ judecatæ. Legea lui Dumnezeu este standardul judecæflii. Sunt luate în discuflie cazurile tuturor acelora care au pretins a fi creøtini. 3. Care din urmætoarele afirmaflii, referitoare la a doua fazæ a judecæflii, care se desfæøoaræ de-a lungul mileniului, sunt adeværate? (3) Vor fi prezenfli neprihæniflii din toate veacurile. Satana va întrerupe neîncetat desfæøurarea øedinflei de judecatæ. Tofli vor fi de acord cu faptul cæ pedeapsa lui Satana este corectæ. Îngerii lui Satana vor fi iertafli. Nelegiuiflii vor pretinde drepturile lor.

14

Neprihæniflii vor înflelege de ce sunt pierdufli unii dintre prietenii lor. 4. Isus va sluji în trei calitæfli. Care sunt acestea? (3) Judecætor. Martor. Aprod. Grefier. Avocat al apærærii. 5. Cei nelegiuifli vor fi prezenfli la judecata de la sfârøitul mileniului, dupæ care vor înconjura cetatea sfântæ.(1) Da. Nu. 6. Dumnezeu va explica læmurit celor pierdufli motivele care au determinat destinul lor. (1) Da. Nu. 7. Într-una din etapele judecæflii vor fi prezenfli tofli oamenii (buni sau ræi) care au træit vreodatæ. Care este aceastæ etapæ? (1) Prima etapæ - judecata pre-adventæ. A doua etapæ - în timpul mileniului. A treia etapæ - la sfârøitul mileniului. 8. De ce sunt necesare la judecatæ, cærflile de aducere aminte? (1) Ca sæ-I aducæ faptele la cunoøtinflæ lui Dumnezeu. Ca sæ-I reaminteascæ lui


Dumnezeu ceea ce a uitat. Ca sæ existe o preocupare pentru îngeri. Ca sæ ajute oamenii, îngerii øi locuitorii lumilor necæzute sæ înfleleagæ dreptatea øi corectitudinea lui Dumnezeu cu privire la judecatæ. 9. “Ispæøire” înseamnæ a aduce toate lucrurile în armonie deplinæ cu Dumnezeu”. Care din cele de mai jos fac parte din aceastæ glorioasæ ispæøire cereascæ? (5) Moartea lui Isus pe cruce. Judecata. Lucrarea lui Isus ca Mare Preot. Potopul din zilele lui Noe. Daniel în groapa cu lei. Nimicirea finalæ a pæcatului øi a pæcætoøilor. Crearea unui cer nou øi a unui pæmânt nou. 10. Care din urmætoarele declaraflii constituie veøti bune cu privire la judecatæ? (6) Rezultatul judecæflii va fi în favoarea sfinflilor. Diavolul va arde în iad pentru totdeauna. Puterea cornului mic va fi nimicitæ. Pæcatul nu va mai reapare niciodatæ. În viitorul îndepærtat pæcatul ar putea sæ aparæ din nou cu uøurinflæ. Isus este judecætorul, avocatul øi martorul nostru. Atitudinea lui Dumnezeu cu privire la pæcat øi mântuire va fi pe deplin îndreptæflitæ. Tot ceea ce Adam øi Eva au pierdut prin pæcat, va fi refæcut.

11. Care este adeværul cu privire Satana, simbolizat de flapul pentru Azazel? (3) Este pedepsit pentru iniflierea pæcatului. Este pedepsit pentru cæ a condus tofli oamenii la pæcat. El nu are nimic comun cu plata pentru pæcatele noastre. Satana este purtætorul pæcatelor noastre. Satana va refuza sæ fie flapul pentru Azazel øi va fugi. 12. Scopul principal al judecæflii este sæ arate cu claritate oamenilor, lui Satana, îngerilor buni øi ræi øi tuturor locuitorilor celorlalte lumi, cæ Dumnezeu a controlat tragedia pæcatului - chiar de la apariflia lui cu înflelepciune, dreptate øi nepærtinire. Da. Nu. 13. Judecata nu este arbitraræ. Dimpotrivæ, ea confirmæ temeinic alegerea pe care oamenii vor fi fæcut-o deja, de a servi lui Isus sau celuilalt stæpân. Da. Nu. 14. Dumnezeu promite sæ te achite la judecata din ceruri, dacæ Îl vei invita sæ intre øi sæ ræmânæ în viafla ta øi sæ te cælæuzeascæ. Vrei sæ-L invifli chiar astæzi sæ intre în viafla ta? Da. Nu.

15

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/subiecte_uimitoare_19  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/subiecte_uimitoare_19.pdf