Page 1

este

IADUL

? a n a t a S e d s u cond Poate prezenta încredere cæ e nepærtinitor?

1


Ei bine

Hofli

Desfrânafli

Mincinoøi

, ce øtim despre acest subiect? Este diavolul la conducerea iadului? fiine Dumnezeu un demon atât de necinstit, viclean øi josnic, pe øtatul Sæu de platæ de-a lungul veøniciilor øi-i încredinfleazæ lui aceastæ poziflie importantæ: Administratorul General al Bârfitori Criminali Iadului? Chiar reputaflia lui Dumnezeu este implicatæ în ræspunsul la aceastæ întrebare. Aceastæ broøuræ prezintæ adeværuri uimitoare ca ræspuns la aceastæ vitalæ întrebare. Studiazæ broøura cu multæ atenflie.

1. Câte suflete pierdute sunt pedepsite astæzi în iad? ○

Dumitru Ion

“…însemneazæ cæ Domnul øtie sæ izbæveascæ din încercare pe oamenii cucernici øi sæ pæstreze pe cei nelegiuifli, ca sæ fie pedepsifli în ziua judecætii.” 2 Petru 2:9.

Pæstrat pentru ziua judecæflii lui Dumnezeu

Ræspuns: Nu existæ astæzi nici un singur suflet în focul iadului. Biblia spune cæ Dumnezeu pæstreazæ pe cei ræi “ca sæ fie pedepsifli în ziua judecæflii”.

Cei nelegiuifli nu vor fi pedepsifli decât în ziua judecæflii.

2. Cînd vor fi aruncafli pæcætoøii în lacul focului? ○

“Deci, cum se smulge neghina øi se arde în foc, aøa va fi øi la sfârøitul veacului…” Matei 13:40-42. “Cuvântul, pe care l-am vestit Eu, acela îi va osândi în ziua de apoi.” Ioan 12:48. Ræspuns: Pæcætoøii vor fi aruncafli în lacul focului la marea zi a judecæflii de la sfârøitul lumii - nu atunci când aceøtia mor. Desigur Dumnezeu nu va pedepsi pe cineva în foc, pânæ când cazul acestuia nu a fost cercetat øi clarificat la judecata de la sfârøitul lumii. Nu ar fi drept ca un ucigaø care a murit acum 5000 de ani, sæ ardæ în foc cu 5000 de ani mai mult decât un criminal care moare acum øi primeøte pedeapsa pentru acelaøi pæcat. Pæcætoøii vor fi aruncfli în iazul de foc la sfârøitul lumii - nu atunci când mor.

2


3. Unde sunt acum pæcætoøii care au murit? ○

“Nu væ mirafli de lucrul acesta… când tofli cei din morminte vor auzi glasul Lui…” Ioan 5:28, 29. “Este dus la groapæ øi i se pune o strajæ la mormânt. Bulgærii din vale îi sunt mai uøori, cæci tofli oamenii merg dupæ el øi o mulflime îi merge înainte.” Iov 21: 32, 33. Ræspuns: Biblia este precisæ. Atât cei ræi cât øi cei drepfli, care au murit sunt în mormintele lor “dormind” pânæ la ziua învierii.

Tofli aceia care au murit, atât cei buni cât øi cei ræi sunt în mormintele lor aøteptând ziua învierii.

4. Care este plata sau pedeapsa pentru pæcat? ○

“Fiindcæ plata pæcatului este moartea…” Romani 6:23. “Fiindcæ atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cæ a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sæ nu piaræ, ci sæ aibæ viafla veønicæ.” Ioan 3:16. Ræspuns: Plata sau pedeapsa pentru pæcat este moartea, nu o viaflæ færæ sfârøit în lacul focului. Cei ræi “pier”, adicæ primesc “moartea”. Cei drepfli primesc “viafla veønicæ”.

Isus a murit ca sæ ne salveze din pæcat. Cei care nu acceptæ acest dar al mântuirii vor primi moartea veønicæ.

3


5. Ce se întâmplæ cu cei ræi în iazul de foc? ○

“Dar cât despre fricoøi, necredincioøi, scârboøi, ucigaøi, curvari, vræjitori, închinætorii la idoli øi tofli micinoøii, partea lor este în iazul, care arde cu foc øi cu pucioasæ, adicæ moartea a doua.” Apocalipsa 21:8. Ræspuns: Cei ræi mor de “moartea a doua” în iazul de foc. Dacæ cei ræi ar træi veønic, fiind torturafli în iazul focului, ei ar fi nemuritori. Dar acest lucru este imposibil, deoarece Biblia spune cæ Dumnezeu este “singurul care are nemurirea” 1 Timotei 6:16. Când Adam øi Eva au fost alungafli din grædina Edenului, un înger a fost trimis sæ pæzeascæ pomul vieflii, astfel ca pæcætoøii sæ nu ia din pom “øi sæ træiascæ în veci” (Genesa 3:22). Învæflætura cæ pæcætoøii sunt nemuritori în iad, a fost inifliatæ de Satana øi este total neadeværatæ. Dumnezeu a împiedicat aceasta la apariflia pæcatului, prin pæzirea pomului vieflii.

Notæ: Biblia spune cæ cei ræi suferæ “moartea” (Romani 6:23), vor fi “distruøi” (Psalmii 145:20), “vor pieri” (Psalmii 37:20), “vor arde” (Maleahi 4:1), “vor fi nimicifli cu toflii” (Psalmii 37:38), “Pier ca fumul” (Psalmii 37:20), “vor fi nimicifli” (Psalmii 37:9), “îi va mânca focul” (Psalmii 21:9). Observafli cæ toate aceste referinfle aratæ clar faptul cæ, cei ræi mor øi sunt distruøi. Ei nu træiesc veønic în chin.

Cei ræi nu sunt nemuritori. Biblia spune cæ ei vor “pieri”, vor “arde”, vor “fi nimicifli”.

4


6. Când øi cum va fi aprins focul iadului? ○

“…aøa va fi øi la sfârøitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii Sæi øi ei vor smulge… pe cei ce sævârøesc færædelegea øi-i vor arunca în cuptorul aprins…” Matei 13:40-42. “Øi ei s-au suit pe fafla pæmântului øi au înconjurat tabæra sfinflilor øi cetatea prea iubitæ. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit.” Apocalipsa 20:9. “Iatæ, cel neprihænit este ræsplætit pe pæmânt; cu cât mai mult cel ræu øi pæcætos.” Proverbele 11:31. Ræspuns: La sfârøitul lumii, Dumnezeu Însuøi va aprinde iazul de foc. În timp ce Cetatea sfântæ coboaræ de la Dumnezeu din ceruri (Apocalipsa 21:2), cei ræi încearcæ s-o cucereascæ. Atunci Dumnezeu va ploua foc din cer pe pæmânt øi acesta va arde pe cei ræi. Acest foc este lacul focului sau iazul focului de care se vorbeøte în Biblie.

La sfârøitul lumii asupra celor ræi va cædea foc nimicitor.

7. Cât de mare øi cât de fierbinte va fi iazul de foc? ○

“Ziua Domnului însæ va veni ca un hofl. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereøti se vor topi de mare cælduræ øi pæmântul, cu tot ce este pe el, va arde.” 2 Petru 3:10. Ræspuns: Iazul de foc va fi la fel de mare cât pæmântul, deoarece tot pæmântul va fi în foc. Acest foc va “topi” pæmântul “cu tot ce este pe el” øi væzduhul va exploda øi va “trece cu trosnet”.

Pæmântul întreg care arde va fi iadul. Va fi atât de fierbinte încât totul se va topi.

5


8. Cât timp vor suferi cei ræi în foc? ○

“Iatæ, Eu vin curând øi ræsplata Mea este cu Mine, ca sæ dau fiecæruia dupæ fapta lui.” Apocalipsa 22:12. “…øi atunci va ræsplæti fiecæruia dupæ faptele lui.” Matei 16:27. “Robul acela care, a øtiut voia stæpânului sæu… øi n-a lucrat dupæ voia lui, va fi bætut cu multe lovituri. Dar cine n-a øtiut-o… va fi bætut cu pufline lovituri.” Luca 12:47, 48. Ræspuns: Biblia nu spune cât timp vor fi pedepsifli cei ræi înainte de moartea primitæ prin foc. Totuøi Dumnezeu afirmæ în mod precis cæ tofli vor fi pedepsifli în acord cu faptele lor, astfel, cei care pæcætuiesc mai mult vor fi pedepsifli mai mult, decât cei ce pæcætuiesc mai puflin.

Isus le va da celor ræi pedeapsa pe care o meritæ. Pedeapsa lor va fi dupæ faptele lor.

9. Se va termina în cele din urmæ lacul focului? ○

“Iatæ-i, au ajuns ca miriøtea, pe care o arde focul øi nu-øi vor scæpa viafla din flæcæri: cæci nu va fi ca un cærbune, la care se încælzeøte cineva, nici un foc la care stæ.” Isaia 47:14. “Apoi am væzut un cer nou øi un pæmânt nou; pentru cæ cerul dintâi øi pæmântul dintâi pieriseræ øi marea nu mai era… Øi moartea nu mai era…” Apocalipsa 21:1, 4. Ræspuns: Da, într-adevær, Biblia în mod precis învaflæ cæ iazul de foc se va termina øi nu va mai fi læsat nici “un cærbune la care se încælzeøte cineva, nici un foc la care se stæ”. Biblia de asemenea învaflæ cæ, în Împæræflia cea nouæ a lui Dumnezeu, toate lucrurile dintâi nu vor mai fi. Astfel noi avem fægæduinfla lui Dumnezeu cæ lacul focului, care este unul din “lucrurile dintâi”, va dispærea. Dacæ Dumnezeu ar tortura pe vræjmaøii Sæi într-o cameræ de groazæ øi cruzime de-a lungul veøniciei, atunci El ar fi mai ræu øi mai færæ milæ decât oamenii care au comis cele mai rele atrocitæfli de ræzboi. Un iad veønic de torturæ ar fi iad pentru Dumnezeu, care iubeøte Dumnezeu va recreea lumea, o lume nouæ în care nu chiar øi pe pæcætoøi. va mai exista nici unul din relele de astæzi.

6


10. Ce va ræmâne când focul se va termina? ○

“Cæci iatæ, vine ziua care va arde ca un cuptor! Tofli cei trufaøi øi tofli cei ræi vor fi ca miriøtea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oøtirilor øi nu le va læsa nici rædæcinæ, nici ramuræ… Øi vefli cælca în picioare pe cei ræi, cæci ei vor fi ca cenuøa sub talpa picioarelor voastre…” Maleahi 4: 1, 3. Ræspuns: Observafli cæ acest verset nu spune cæ cei ræi vor arde ca azbestul, aøa cum mulfli cred astæzi, ci mai degrabæ ca miriøtea care va fi arsæ. Când focul se va termina, nimic altceva nu va ræmâne, decât cenuøa. În Psalmul 37: 10, 20, Biblia spune cæ cei ræi vor pieri ca fumul.

În urma focului nu va ræmâne decât cenuøæ. Chiar øi oasele vor fi nimicite cu desævârøire.

11. Cei ræi vor intra în iazul focului, în formæ trupeascæ øi vor fi distruse atât corpul, cât øi sufletul? ○

“…cæci este spre folosul tæu sæ piaræ unul din mædularele tale øi sæ nu-fli fie aruncat tot trupul în gheenæ.” Matei 5:30. “…ci temefli-væ mai degrabæ de Cel ce poate sæ piardæ øi sufletul øi trupul în gheenæ.” Matei 10:28. “Sufletul care pæcætuieøte, acela va muri.” Ezechiel 18:20. Ræspuns: Da. Oameni reali, vii, vor intra în acest foc în formæ trupeascæ øi vor fi distruse atât corpul, cât øi sufletul. Foc de la Dumnezeu din ceruri va cædea peste oameni reali øi le va øterge existenfla.

Focul din cer care va cædea peste cei ræi le va distruge atât trupul cât øi sufletul.

7


12.Va fi diavolul responsabilul iazului de foc (iadului)? ○

“Øi diavolul, care-i înøela, a fost aruncat în iazul de foc øi de pucioasæ…” Apocalipsa 20:10. “…øi te prefac în cenuøæ pe pæmânt, înaintea tuturor celor ce te privesc.” Ezechiel 28:18, 19. Diavolul va fi nimicit cu desævârøire prin foc.

Ræspuns: Absolut nu! Diavolul va fi aruncat în foc øi acest foc îl va transforma în cenuøæ.

13.Cuvântul “iad” aøa cum este folosit în Biblie, se referæ totdeauna la un loc al arderii sau pedepsei? ○

Ræspuns: În Biblia româneascæ - traducerea Cornilescu, pe care o folosim în redarea textelor din aceastæ broøuræ, nu existæ cuvântul “iad”. Acest cuvânt existæ totuøi în limbajul popular românesc. În Biblia româneascæ traducerea Cornilescu, expresiile care se referæ la “iad” sunt:

– “gheenæ” Matei 5:22, 29, 30; 10:28; 23:15, 33; Marcu 9:43, 45, 47; Matei 18:9; Luca 12:5; Iacov 3:6. –“iazul de foc” Apocalipsa 19:20; 20:10,14,15; 21:8. –“moartea a doua” Apocalipsa 2:11; 20:6, 14; 21:8.

Focul ardea continuu în “Valea Hinnom”.

Notæ: Cuvântul grecesc “Gehenna” (amintit mai sus) este o transliterare a cuvântului ebraic “Ge-Hinnom”, care înseamnæ “Valea Hinnom”. Aceasta vale situatæ imediat la sud øi vest de Ierusalim, era locul unde erau arse animalele moarte, gunoaiele øi deøeurile. Focul ardea continuu la fel ca la gropile de gunoi din timpul nostru. Biblia foloseøte “Gehenna” sau “Valea Hinnom” ca un simbol al focului care va distruge pe cei pierdufli la sfârøitul timpului. Focul Gehennei nu era færæ sfârøit. Altfel ar arde øi astæzi la sud-vest de Ierusalim. Nici focul iadului nu este færæ sfârøit.

8


14.Care este scopul real al lui Dumnezeu cu iazul de foc? ○

“Ducefli-væ de la Mine, blestemaflilor, în focul cel veønic, care a fost pregætit diavolului øi îngerilor lui!” Matei 25:41. “Oricine n-a fost gæsit scris în cartea vieflii, a fost aruncat în iazul de foc.” Apocalipsa 20:15. “Încæ puflinæ vreme øi cel ræu nu va mai fi… Dar cei ræi pier… pier ca fumul.” Psalmii 37:10, 20. Ræspuns: Scopul lui Dumnezeu cu iazul de foc este de a distruge pe diavolul, pæcatul øi pe tofli cei pæcætoøi astfel încât cei drepfli sæ fie în siguranflæ pentru veønicie. Dacæ un singur pæcætos ar fi læsat în viaflæ pe aceastæ planetæ, acesta ar fi un virus mortal ameninflând veønic Universul. Planul lui Dumnezu este de a izola øi øterge pentru totdeauna existenfla pæcatului. Iadul veønic - un pæcat veønic Un iad de chin veønic aøa cum cred unii ar perpetua pæcatul øi ar face imposibilæ eradicarea lui. Un iad veønic de chin nu face parte din marele plan al lui Dumnezeu. O astfel de teorie oribilæ este o calomnie la adresa Numelui sfânt al unui Dumnezeu iubitor. Diavolul gæseøte plæcere a vedea pe Creatorul nostru prezentat ca un tiran monstruos, ca astfel sæ poatæ profita de pe urma acestor învæflæturi.

Iadul veønic - næscocirea omeneascæ Teoria iadului veønic de torturæ nu øi-a avut originea în Biblie, ci a apærut de la oamenii duøi în eroare care au fost (poate din nebægare de seamæ) conduøi de Satana. Nimeni nu va fi în ceruri, pentru cæ s-a temut de iad! Oamenii sunt mântuifli pentru cæ iubesc øi ascultæ de Domnul Hristos.

Distrugerea pæcatului, a pæcætoøilor øi a lui Satana este singura cale prin care universul va fi în siguranflæ pentru veønicie.

9


15.Lucrarea de distrugere a pæcætoøilor nu este stræinæ naturii lui Dumnezeu? ○

“Pe viafla Mea, zice Domnul Dumnezeu, cæ nu doresc moartea pæcætosului, ci sæ se întoarcæ de la calea lui øi sæ træiascæ…” Ezechiel 33:11. “Cæci Fiul omului a venit nu ca sæ piardæ sufletele oamenilor, ci sæ le mântuiascæ…” Luca 9:56. “Cæci Domnul Se va scula… ca sæ-Øi facæ lucrarea, lucrarea Lui ciudatæ, ca sæ-Øi împlineascæ lucrul, lucrul Lui nemaiauzit.” Isaia 28:21. Ræspuns: Da, lucrarea lui Dumnezeu a fost întotdeauna de a salva pe oameni, øi nu de a-i distruge. Lucrarea de nimicire a celor ræi în iazul cu foc este aøa de stræinæ naturii lui Dumnezeu, încât Biblia numeøte aceasta “lucrarea Lui ciudatæ”. Inima lui Dumnezeu va fi plinæ de durere la distrugerea celor ræi. Ah, cât de sârguitor lucreazæ El sæ salveze pe orice om. Dar dacæ omul respinge iubirea Sa øi se agaflæ de pæcat, Dumnezu nu va avea altæ alegere, decât sæ distrugæ pe pæcætos împreunæ cu pæcatul lui, când El va curæfli prin foc la timpul sfârøitului, întreg Universul, de acest produs oribil øi vætæmætor, numit “pæcat”.

Isus va fi adânc îndurerat când va trebui sæ distrugæ pe aceia pentru care a murit.

10


16.Care sunt planurile lui Dumnezeu privind pæmântul øi poporul Sæu, dupæ ce iazul de foc se terminæ? ○

“…Nenorocirea nu va veni de douæ ori.” Naum 1:9. “Cæci iatæ, Eu fac ceruri noi øi un pæmânt nou…” Isaia 65:17. “Iatæ cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei øi ei vor fi poporul Lui øi Dumnezeu Însuøi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va øterge orice lacrimæ din ochii lor. Øi moartea nu va mai fi…” Apocalipsa 21:3, 4. Ræspuns: Dupæ ce iazul de foc se terminæ, Dumnezeu va crea un pæmânt nou øi-l va restaura pentru om, cu toate frumuseflile øi splendorile pe care le-a avut grædina Edenului înainte de pæcat. Tot trecutul øi ororile pæcatului vor fi uitate. Durerea, moartea, tragedia, suferinfla, lacrimile, boala, dezamægirea, amæræciunea øi pæcatul vor fi îndepærtate pentru veønicie.

Dupæ ce pæcætoøii sunt distruøi, Dumnezeu va crea o lume minunatæ unde poporul Sæu va træi în pace, bucurie øi dragoste pentru veønicie. Pæcatul nu va mai apærea niciodatæ.

Pæcatul nu va mai apærea niciodatæ. Dumnezeu fægæduieøte cæ pæcatul nu va mai apærea niciodatæ. Poporul lui Dumnezeu va fi umplut cu pace deplinæ, bucurie, iubire øi mulflumire, iar viafla lui pe deplin fericitæ va fi mult mai glorioasæ øi captivantæ, decât se poate descrie. ADEVÆRATA TRAGEDIE A IADULUI ESTE PIERDEREA CERULUI. O persoanæ care nu øi-a dat interesul sæ ræmânæ în aceastæ mæreaflæ Împæræflie a fæcut cea mai mare greøealæ a vieflii sale.

17. Îfli produce bucurie învæflætura cæ Dumnezeu nu-i va pedepsi pe cei ræi veønic în iazul de foc? ○

Ræspunsul tæu: ________________________________________________

11


RÆSPUNS LA ÎNTREBÆRILE CARE TE PREOCUPÆ

1

Nu vorbeøte Biblia despre “chinul veønic”?

Cuvântul “pedepsit” ar fi ceva continuu, permanent, în timp ce “pedeapsæ” este o acfliune. Pedeapsa celor ræi este moartea øi aceastæ moarte este veønicæ.

4

Explicæ textul din Matei 10:28, care spune: “Nu væ Biblia spune cæ cei temefli de cei ce ucid ræi vor fi distruøi cu trupul, dar care nu pot “foc care nu se ucide sufletul”. stinge”. Explicæ acest RÆSPUNS: Cuvântul “suflet” are trei lucru! înflelesuri în Biblie: (1) o fiinflæ vie, (2) RÆSPUNS: Nu. Expresia “chin veønic” nu apare în Biblie.

2

RÆSPUNS: “Focul care nu se stinge” este focul care nu poate fi oprit (stins), dar care se terminæ când totul a fost prefæcut în cenuøæ. În Ieremia 17:27 se spune cæ Ierusalimul a fost distrus cu “un foc care nu se va stinge”, iar în 2 Cronici 36:19-21, Biblia spune cæ acest foc a transformat cetatea în cenuøæ. Noi øtim cæ acest foc s-a stins, deoarece Ierusalimul nu mai arde în prezent.

mintea, conøtiinfla øi (3) viafla însæøi. În cazul textului de mai sus, cuvântul “suflet” înseamnæ “viaflæ” øi se referæ la viafla veønicæ pe care Dumnezeu o garanteazæ tuturor acelora care ajung în Împæræflia Sa. Nici un om nu poate lua aceastæ viaflæ. Ultima parte a acestui verset spune cæ, atât sufletul cât øi trupul, vor fi distruse în gheenæ. Citeøte, de asemenea, în Luca 12:4, 5.

3

5

Biblia spune cæ cei În Matei 25:41 se ræi vor primi vorbeøte de “focul “pedeapsa cel veønic” pentru veønicæ”. Explicæ aceasta! cei ræi. Se va sfârøi acest foc? RÆSPUNS: Observafli cæ este folosit cuvântul “pedeapsæ”, nu “pedepsit”.

12


RÆSPUNS: Da, în acord cu Biblia acest foc se va termina. Noi trebuie sæ læsæm Biblia sæ se explice singuræ. Sodoma øi Gomora au fost distruse cu foc veønic (Iuda 1:7) øi acest foc le-a transformat “în cenuøæ”, ca o avertizare pentru cei “ce vor træi în nelegiuire”. 2 Petru 2:6. Focul cel veønic va face acelaøi lucru celor ræi. (Vezi Maleahi 4:3). Aceste oraøe nu mai ard astæzi. Focul s-a sfârøit dupæ ce a consumat totul. Efectele focului sunt veønice øi nu arderea în sine.

6

Nu învaflæ pilda “bogatului nemilostiv øi Lazær” despre un iad veønic de chin? Luca 16:19-31. RÆSPUNS: Bineînfleles cæ nu! Aceasta este pur øi simplu o parabolæ folositæ pentru a sublinia un subiect (în discuflie). Subiectul (în discuflie) din aceastæ parabolæ se gæseøte în versetul 31 (citeøte-l). Parabolele nu pot fi luate în mod literal. Dacæ le luæm aøa, atunci trebuie sæ credem cæ pomii vorbesc. (Citeøte parabola din cartea Judecætori 9:8-15). Multe fapte aratæ clar cæ aceasta este o parabolæ. Câteva dintre ele sunt urmætoarele: (1) Sânul lui Avraam nu este cerul – Evrei 11:10, 16. (2) Oamenii din focul iadului nu pot discuta cu cei din ceruri – Isaia 65:17. (3) Cei morfli sunt în mormintele lor – Iov 17:13; Ioan 5:28,29. Bogatul din parabolæ era în formæ trupeascæ, cu ochi, limbæ, etc. Dar tofli øtim cæ trupul la moarte nu merge în iad. Este foarte evident cæ trupul ræmâne în mormânt, aøa cum spune Biblia. (4)

Oamenii sunt ræsplætifli la a doua venire a Domnului Isus øi nu la moarte – Apocalipsa 22:11-12. (5) Cei pierdufli sunt aruncafli în iazul de foc la sfârøitul lumii øi nu când mor – Matei 13:40-42.

7

Nu-i aøa cæ Biblia vorbeøte despre cei ræi ca fiind chinuifli “pe veci”? RÆSPUNS: Cuvântul “pe veci” aøa cum este folosit în Biblie, înseamnæ pur øi simplu o perioadæ de timp limitatæ sau nelimitatæ. Acest cuvânt este folosit de 56 de ori în Biblie, în legæturæ cu lucrurile care deja s-au sfârøit. Acelaøi lucru este adjectivul “înalt”, care are însemnætate diferitæ în descrierea oamenilor, pomilor sau munflilor. În Iona 2:6 cuvântul “pe vecie” înseamnæ “trei zile øi trei nopfli” (Vezi Iona 1:17). În Deuteronom 23:3 “pe veci” înseamnæ “zece neamuri” (generaflii). În cazul omului, acesta înseamnæ “atâta timp cât el træieøte” sau “pânæ la moarte” (Vezi 1 Samuel 1:22, 28; Exodul 21:6; Psalmii 48:14). Astfel, cei ræi vor arde în foc cât au viafla în ei sau pânæ ce mor. Aceastæ perioadæ de timp va fi socotitæ în funcflie de numærul øi gradul pæcatelor, pentru fiecare persoanæ în parte. Învæflætura chinului veønic a condus pe oameni la ateism øi nebunie, mai mut decât oricare altæ invenflie a diavolului. Aceasta este o calomnie asupra minunatului, iubitorului øi milostivului Tatæ ceresc, øi a produs vætæmare cauzei creøtine.

13


REZUMATUL BROØURII NR. 11 Marcheazæ ræspunsul corect. Cifra din parantezæ - (1) indicæ numærul ræspunsurilor corecte. 1. Pæcætoøii sunt aruncafli în iazul de foc: (1) Când mor. La sfârøitul lumii. De cætre diavol. 2. Ræsplata pe care o primesc cei pæcætoøi în iazul de foc este: (1) Moartea. Chinul veønic. Torturarea de cætre diavol, care este øeful iadului. 3. Iazul de foc: (1) Va fi întreaga lume în focul aprins de Dumnezeu. Arde acum. Arde pe tot cuprinsul veacurilor nesfârøite ale veøniciei. 4. Pæcætoøii care au murit sunt în: (1) Purgatoriu. Iad. Mormintele lor.

5. În prezent, populaflia iazului de foc: (1) Este zero. Se numæræ în milioane. Nu se poate stabili.

14

6. Iazul de foc: (1) Distruge numai corpul celor ræi. Tortureazæ sufletul celor ræi de-a lungul veøniciei. Distruge pe cei pæcætoøi, atât trupul cât øi sufletul, apoi transformæ totul în cenuøæ øi se stinge. 7. Un iad veønic de torturæ: (1) Este o parte foarte importantæ în marele plan al lui Dumnezeu. Este doctrina diavolului øi este o calomnie asupra Numelui sfânt al unui Dumnezeu iubitor, care nu are plæcere sæ vadæ pe oameni suferind. Dæ lui Satana o slujbæ de-a lungul veøniciei. 8. “Iazul de foc” în Biblie: Se referæ întotdeauna la un loc ce arde acum. Se referæ la un loc ce va arde la sfârøitul lumii. Se referæ la camerele subterane de torturæ ale diavolului. 9. Scopul lui Dumnezeu cu iazul de foc este: (1) Sæ se ræzbune øi sæ tortureze pe vræjmaøii Sæi. Sæ sperie pe oameni ca sæ fie buni. Sæ øteargæ complet pæcatul øi ræul din univers øi sæ facæ pe cei drepfli sæ locuiascæ veønic în siguranflæ.


10. Nimicirea celor ræi în iazul de foc: (1) Va fi o delectare pentru Marele Dumnezeu al cerului. Este numitæ “lucrarea Lui ciudatæ”, deoarece aceasta este stræinæ minunatului Sæu plan de salvare a omului. Va fi slujba diavolului în colaborare cu planul lui Dumnezeu. 11. Dupæ ce iazul de foc se terminæ: (1) Dumnezeu va izgoni pe Satana în cel mai îndepærtat spafliu. Dumnezeu va face un pæmânt nou, perfect, pe care îl va da poporului Sæu øi unde nici un pæcat nu va mai apærea. Cei drepfli vor træi cu teama cæ pæcatul se va ridica din nou. 12. Povestea omului bogat øi Lazær: (1) Este o parabolæ øi nu trebuie luatæ în mod literal. Este o dovadæ biblicæ despre învæflætura “chinului veønic”. Dovedeøte cæ sufletele din iad pot conversa cu sufletele din ceruri. 13. Cuvântul “pe veci”, aøa cum este folosit în Biblie în legæturæ cu viafla omului: (1) Înseamnæ “timp færæ sfârøit”. Este misterios øi nu poate fi înfleles. Înseamnæ “toatæ viafla omului” sau “pânæ ce moare”. 14. Sunt bucuros cæ Dumnezeu ne învaflæ cæ cei ræi nu vor arde veønic. Da Nu

15

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/subiecte_uimitoare_11  
http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/subiecte_uimitoare_11  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/subiecte_uimitoare_11.pdf

Advertisement