Page 1

sunt

MORfiII

? ? i fl r o m t a r æ v e d cu a

1


Moartea

poate fi un subiect neînfleles în ziua de azi. Pentru mulfli ea este învæluitæ în mister øi inspiræ teamæ, nesiguranflæ øi deznædejde. Mulfli cred cæ sufletele morflilor ræmân încæ vii, øi cæ ei træiesc în alte locuri øi sub alte forme. Cele mai multe religii ale lumii învaflæ cæ morflii devin spirite. Are vreo importanflæ lucrul acesta? Da, desigur. Cei care au o înflelegere greøitæ cu privire la moarte, vor fi amægifli de Satana cu siguranflæ. Acest subiect nu lasæ loc de îndoialæ. Numai cuvântul lui Dumnezeu descoperæ adeværul despre moarte.

1. În primul rând, cum am apærut ? ○

“Domnul Dumnezeu a fæcut pe om din flærâna pæmântului, i-a suflat în næri suflare de viaflæ øi omul s-a fæcut astfel un suflet viu.” Genesa 2:7. Ræspuns: La început, Dumnezeu ne-a fæcut din flærâna pæmântului.

La început Dumnezeu l-a creat pe Adam din flærâna pæmântului.

2. Ce se întâmplæ când o persoanæ moare? ○

“Pânæ nu se întoarce flærâna în pæmânt, cum a fost øi pânæ nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.” Eclesiastul 12:7. Ræspuns: Corpul se întoarce din nou în flærâna pæmântului, iar duhul merge înapoi la Dumnezeu care l-a dat. Duhul oricærui om care moare, fie bun, fie ræu, se întoarce la Dumnezeu.

Dupæ moarte, duhul se întoarce la Dumnezeu iar corpul merge în flærâna pæmântului.

2


3. Ce este “Duhul” care la moarte se întoarce la Dumnezeu? ○

Nu este nici un mister cu privire la duhul care se întoarce la Dumnezeu dupæ moarte. Duhul este “suflarea de viaflæ”.

“Dupæ cum trupul færæ duh este mort…” Iacov 2:26. “Cæ atâta vreme cât voi avea suflet øi suflarea lui Dumnezeu va fi în nærile mele…” Iov 27:3. Ræspuns: Astfel, duhul care la moarte se întoarce la Dumnezeu este suflarea de viaflæ. Nicæieri în toatæ Cartea lui Dumnezeu nu se spune cæ dupæ ce o persoanæ moare, “duhului” îi este dæruitæ viaflæ, înflelepciune sau conøtiinflæ. Acest duh este “suflarea de viaflæ” øi nimic mai mult.

4. Ce este un “Suflet”? ○

“Domnul Dumnezeu a fæcut pe om din flærâna pæmântului, i-a suflat în næri suflare de viaflæ øi omul s-a fæcut astfel un suflet viu.” Genesa 2:7.

Aceste patru persoane sunt patru suflete.

Ræspuns: Un suflet este o fiinflæ vie. Întotdeauna un suflet este o unire a douæ lucruri: corp plus suflare de viaflæ. Un suflet nu poate exista pânæ când corpul øi suflarea nu sunt unite. Astfel Cuvântul lui Dumnezeu învaflæ cæ noi suntem suflete.

3


5. Sufletul moare? ○

Corp

“Sufletul care pæcætuieøte, acela va muri.” Ezechiel 18:20. “Øi a murit orice fæpturæ vie, chiar øi tot ce era în mare.” Apocalipsa 16:3.

(fiærâna pæmântului)

Ræspuns: Dumnezeu declaræ cu toatæ autoritatea cæ sufletul moare! Noi suntem suflete øi sufletele mor. Omul este muritor (Vezi Iov 4:17). Numai Dumnezeu este nemuritor (Vezi 1 Timotei 6: 16). Un suflet nemuritor ar face pe om nemuritor. Dar Biblia învafla cæ sufletul moare.

– Suflare (Duh)

= Moarte (Neînsufleflire)

6. Oamenii buni când mor, merg în ceruri? ○

“…tofli din morminte vor auzi glasul lui…” Ioan 5:28, 29. “David… a murit øi a fost îngropat…” Faptele Apostolilor 2: 29, 34. “Când Locuinfla morflilor o aøtept ca locuinflæ.” Iov 17:13. Ræspuns: Nu, oamenii când mor nu merg nici în cer, nici în iad. Ei merg în mormintele lor pentru a aøtepta ziua învierii.

Regele David va fi mântuit în Împæræflia lui Dumnezeu. Totuøi acum el este în mormânt, unde aøteaptæ ziua învierii.

4


7. Cât de mult poate cunoaøte sau înflelege cineva dupæ moarte? ○

“Cei vii, în adevær, mæcar øtiu cæ vor muri; dar cei morfli nu øtiu nimic…” Eclesiastul 9:5, 6, 10.“Nu morflii laudæ pe Domnul øi nici vreunul din cei ce se pogoaræ în locul tæcerii.” Psalmul 115:17. Ræspuns: Dumnezeu spune cæ cei morfli nu øtiu absolut nimic!

8. Pot morflii sæ comunice cu cei vii øi sunt ei conøtienfli de ceea ce fac cei ce sunt în viaflæ? ○

“…aøa se culcæ øi omul øi nu se mai scoalæ… De ajung fiii lui la cinste, el nu øtie nimic…” Iov 14:12, 21. “…øi niciodatæ nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.” Eclesiastul 9: 6. Ræspuns: Nu, cei morfli nu pot lua legætura cu cei vii, nici nu au vreo idee despre ceea ce fac cei vii. Ei sunt morfli. Planurile lor au pierit odatæ cu ei. (Vezi Psalmul 146:4).

Morflii nu pot comunica cu cei vii, deøi milioane de oameni cred cæ lucrul acesta este posibil.

5


9. Domnul Isus a numit starea de inconøtienflæ a celor morfli “somn” (Ioan 11: 11-14). Unde øi pentru cât timp vor dormi ei? ○

“…aøa se culcæ øi omul… øi nu se mai scoalæ din somnul lui.” Iov 14: 12. “Ziua Domnului însæ va veni ca un hofl.” 2 Petru 3: 10. Ræspuns: Cei morfli vor dormi pânæ în ziua cea mare a Domnului la sfârøitul lumii. În timpul morflii omul este total inconøtient, færæ nici un fel de activitate sau øtiinflæ.

Isus a spus cæ moartea este un “somn”. Este o stare de totalæ inconøtienflæ.

10. Ce se va întâmpla cu morflii cei drepfli la a doua venire a Domnului Hristos? ○

“Iatæ Eu vin curând øi ræsplata Mea este cu Mine…” Apocalipsa 22:12. “Cæci Însuøi Domnul… Se va pogorî din cer øi întâi vor învia cei morfli în Hristos…” 1Tesaloniceni 4:16, 17. “…dar tofli vom fi schimbafli, într-o clipæ, într-o clipealæ din ochi… Trâmbifla va suna, morflii vor învia nesupuøi putrezirii… Cæci trupul acesta supus putrezirii se va îmbræca în neputrezire øi trupul acesta muritor se va îmbræca în nemurire…” 1 Corinteni 15;:51-54. Ræspuns: Ei vor fi ræsplætifli. Vor fi înviafli, vor primi corpuri nemuritoare øi vor fi luafli sæ întâlneascæ pe Domnul în væzduh. Dacæ oamenii ar fi ræsplætifli la moarte, învierea n-ar mai avea nici un scop.

La revenirea lui Isus cei drepfli vor învia øi vor primi corpuri nemuritoare.

11.Care a fost prima minciunæ a diavolului? ○

Prima minciunæ a Satanei a fost: “Hotærât cæ nu vefli muri”.

6

“Atunci øarpele a zis femeii: ‘Hotærât cæ nu vefli muri” Geneza 3:4. “Øi balaurul cel mare, øarpele cel vechi numit diavolul øi Satana…” Apocalipsa 12:9. Ræspuns: Satana a spus Evei cæ nu va muri dacæ va pæcætui. “Hotærât cæ nu vefli muri” a spus el.


12. De ce diavolul a minflit-o pe Eva cu privire la moarte? Poate fi acest subiect mai important decât gândesc mulfli? ○

Ræspuns: Aceastæ minciunæ este una dintre pietrele unghiulare ale împæræfliei diavolului. El a fæcut mari minuni de-a lungul veacurilor, prin oameni care pretind a primi putere de la cei morfli. (Ca exemple: vræjitorii din Egipt, Exod 7:11; vræjitoarea din Endor, 1 Samuel 28: vræjitorii din Babilon, Daniel 2:2; o sclavæ care avea un duh de ghicire, Fapte 16: 16-18, etc.) . O solemnæ avertizare: În aceste zile de pe urmæ - ca øi pe vremea lui Daniel - Satana va lucra cu toatæ puterea ca sæ amægeascæ lumea. Cei care împlinesc minunile sale înøelætoare, pretind cæ primesc înflelepciune øi putere de la spiritele celor morfli. Satana øi îngerii sæi înøealæ milioane de oameni luând înfæfliøarea unor sfinfli sau a celor dragi care au murit. Aceia care cred cæ morflii træiesc sub alte forme, vor fi cu siguranflæ înøelafli.

Aceia care cred cæ morflii træiesc vor cædea pradæ amægirilor Satanei.

13. Cu adeværat demonii fac minuni? ○

“Acestea sunt duhuri de demoni, care fac semne nemaipomenite…” Apocalipsa 16:14. “Cæci se vor scula Hristoøi mincinoøi øi prooroci mincinoøi; vor face semne mari øi minuni…” Matei 24: 24.

Nu toate minunile sunt de la Dumnezeu pentru cæ øi demonii fac minuni.

Ræspuns: Da, într-adevær, demonii sævârøesc mari minuni. De fapt, Satana însuøi apare ca “un înger de luminæ”, la fel cum slujitorii lui apar ca “apostoli ai Domnului Hristos” øi “slujitori ai neprihænirii”. (Citeøte 2 Corinteni 11:13-15). Aceasta face ca lucrarea minunilor sale sæ fie mult mai periculoasæ, deoarece fæcætorii de minuni apar ca “slujitori ai neprihænirii”.

7


14.De ce poporul lui Dumnezeu nu va fi înøelat? ○

“Iudeii aceøtia… cercetau Scripturile în fiecare zi, ca sæ vadæ dacæ ce li se spunea este aøa.” Faptele Apostolilor 17:11. “La Lege øi la mærturie!” Isaia 8: 20. Ræspuns: Poporul lui Dumnezeu va cunoaøte din studiul sârguincios al Scripturilor cæ morflii sunt morfli øi nu în viaflæ. Prin urmare, copiii lui Dumnezeu vor respinge pe tofli învæflætorii øi fæcætorii de minuni care pretind cæ primesc “o luminæ specialæ” ori sævârøesc minuni prin legætura cu spiritele morflilor… De asemenea, poporul lui Dumnezeu, va respinge în acelaøi fel, toate învæflæturile care pretind cæ morflii sunt undeva în viaflæ într-o anumitæ formæ, ca fiind învæflæturi false øi periculoase.

Cei aleøi nu vor fi înøelafli pentru cæ ei resping cu hotærâre orice învæflæturæ care nu este bazatæ pe Biblie

15. În zilele lui Moise ce a poruncit Dumnezeu sæ se facæ acelora care învæflau cæ morflii sunt în viaflæ? ○

“Dar dacæ un om sau o femeie cheamæ duhul unui mort… sæ fie pedepsit cu moartea.” Leviticul 20:27.

În zilele lui Moise cei care pretindeau cæ pot comunica cu morflii erau uciøi cu pietre.

8

Ræspuns: Dumnezeu a cerut cu insistenflæ ca cei ce cheamæ duhul morflilor sau se îndeletnicesc cu ghicirea sæ fie pedepsifli cu moartea. Aceasta aratæ cât de neplæcutæ Îi este lui Dumnezeu învæflætura cæ morflii sunt vii.


În Împæræflia lui Dumnezeu nimeni nu va mai muri. Moartea va pieri odatæ cu Satana.

16.Cei neprihænifli care vor învia vor mai muri vreodatæ? ○

“Pentru cæ nici nu vor putea muri…” Luca 20:36. “Øi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici flipæt, nici durere, pentru cæ lucrurile dintâi au trecut.” Apocalipsa 21:4. Ræspuns: Nu! Niciodatæ nu vor mai pætrunde în Împæræflia lui Dumnezeu moartea, durerea, plânsul øi nenorocirea.

9


17. Credinfla în reîncarnare se ræspândeøte astæzi cu repeziciune. Este aceasta o învæflæturæ Biblicæ? ○

“Cei vii, în adevær, mæcar øfliu cæ vor muri; dar cei morfli nu øtiu nimic… øi niciodatæ nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare” Eclesiastul 9:5, 6. Ræspuns: Aproape jumætate din locuitorii pæmântului cred în reîncarnare - o învæflæturæ conform cæreia morflii se reîncarneazæ sub diferite forme de viaflæ cu fiecare generaflie care moare. Însæ aceastæ învæflæturæ este contraræ Bibliei Bibliei. Biblia spune: Dupæ moarte omul: se întoarce în flærânæ (Psalmul 104:29), nu mai øtie nimic (Eclesiastul 9:5), nu mai raflioneazæ (Psalmul 146:4), nu mai are nimic de a face cu ce se întâmplæ pe pæmânt (Eclesiastul 9:6), nu mai træieøte (2 Regi 20:1), aøteaptæ în mormânt (Iov 17:13), øi nu mai existæ (Iov 14:1, 2). Næscocirea lui Satana Satana: Am învæflat din întrebærile 11 øi 12 cæ Satana a næscocit învæflætura potrivit cæreia morflii sunt vii. Reîncarnarea, spiritismul, comunicarea cu duhurile, închinarea la duhuri ca øi “nemurirea sufletului” sunt invenflii ale lui Satana care au drept scop sæ convingæ pe oameni cæ morflii nu sunt cu adeværat morfli. Când oamenii cred acest lucru atunci “spirite de demoni înfæptuiesc minuni”(Apocalipsa 16:14) øi luând înfæfliøarea celor morfli vor putea sæ amægeascæ øi sæ îi depærteze de adevær (Matei 24:24).

Reîncarnarea este imposibilæ pentru cæ Dumnezeu a spus cæ morflii - atât cei drepfli cât øi cei nedrepfli sunt în morminte.

18. Eøit recunoscætor pentru faptul cæ Biblia descoperæ adeværul cu privire la moarte? ○

Ræspunsul tæu: _______________________ ____________________________________

Cei care cerceteazæ cu stæruinflæ Scripturile nu vor fi amægifli de Satana.

10


RÆSPUNS LA ÎNTREBÆRILE CARE TE PREOCUPÆ

1

“Tâlharul âlharul de pe cruce” nu a mers cu Domnul Hristos în rai, în ziua când el a murit? RÆSPUNS: Nu. De fapt, duminicæ dimineafla Domnul a spus Mariei: “Nu mæ fline; cæci încæ nu M-am suit la Tatæl Meu;” Ioan 20:17. Semnele de punctuaflie ale Bibliei nu au fost inspirate, ci au fost adæugate de oameni. În traducerea româneascæ – Cornilescu – a textului din Luca 23:43, virgula, care în unele traduceri existæ, a fost înlocuitæ cu prepoziflia “cæ”. Aceastæ prepoziflie, ca øi virgula, dacæ nu este aøezatæ corect în propoziflie, schimbæ total înflelesul corect al textului. Astfel, punctuaflia corectæ a textului din Luca 23:43 ar fi trebuit sæ fie astfel: “Isus a ræspuns: ‘Adeværat îfli spun astæzi, vei fi cu Mine în rai”. Împæræflia Domnului Hristos va fi întemeiatæ la a doua venire a Sa (Matei 25:31) øi tofli drepflii din toate veacurile vor intra în ea în momentul acela øi nicidecum la moarte.

2

Nu vorbeøte Biblia despre “sufletul nemuritor” ori “nemurirea sufletului”?

“nemuritor” apare o singuræ datæ în Biblie, în 1 Timotei 1,17 øi se referæ la Dumnezeu.

3

La moarte, corpul se întoarce în flærânæ – duhul (suflarea) se întoarce la Dumnezeu… Dar sufletul, unde merge? RÆSPUNS: Acesta nu merge nicæieri. Pur øi simplu, el înceteazæ de a mai exista. Douæ elemente trebuie unite pentru fomarea unui suflet: corpul øi suflarea de viafla. Când suflarea de viaflæ dispare, sufletul înceteazæ de a mai exista deoarece el este combinaflia a douæ elemente. Când stingi lumina, unde merge aceastæ luminæ? Nu merge nicæieri, ci doar înceteazæ de a mai exista. Pentru a produce lumina, trebuie sæ se uneascæ douæ elemente: becul øi electricitatea. Færæ aceastæ combinaflie, este imposibil sæ aparæ lumina. Aøa øi cu sufletul, atâta timp cât corpul øi suflarea nu sunt unite, nu poate exista suflet. Un astfel de lucru nu poate exista: suflet færæ corp.

RÆSPUNS: Nu, Biblia nu menflioneazæ nimic despre “suflet nemuritor”. Cuvântul

11


4

Cuvântul “suflet” mai înseamnæ øi altceva decât o fiinflæ vie? RÆSPUNS: Da, acesta mai poate însemna: (1) viafla însæøi sau (2) mintea ori intelectul. Indiferent la care înteles se face referire, sufletul este întotdeauna o unire a douæ elemente – corp øi suflare – øi acesta, la moarte, înceteazæ de a mai exista.

5

Explicæ expresia “nu va muri niciodatæ” din Ioan 11:26. RÆSPUNS RÆSPUNS: Aceastæ expresie nu se referæ la prima moarte de care au parte tofli oamenii (Evrei 9:27), ci la moartea a doua de care vor avea parte cei ræi øi din care nu mai existæ înviere. Apocalipsa 2:11; 21:8.

6

Textul din Matei 10:28 spune: “Nu væ temefli de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul”. Nu este aceasta o dovadæ cæ sufletul este nemuritor? RÆSPUNS: Nu, ci din contræ, ultima parte a acestui verset dovedeøte faptul cæ sufletele nu sunt nemuritoare. Textul spune în continuare: “…ci temeti-væ mai degrabæ de Cel ce poate sæ piardæ øi sufletul øi trupul în gheenæ”. Aici cuvântul “suflet” înseamnæ viaflæ øi se referæ la viafla veønicæ, care este un dar (Romani 6:23), ce va fi dat oamenilor în ziua de apoi (Ioan 6:54). Nimeni nu poate sæ-fli ia viafla veønicæ pe care fli-o dæ Dumnezeu. Luca 12:4,5.

7

Nu se spune în 1Petru 4:6 cæ Evanghelia a fost vestitæ øi celor morfli? RÆSPUNS: Nu, aici nu se spune cæ Evanghelia “A FOST” predicatæ cætre aceia care SUNT morfli. În prezent ei sunt morfli, dar Evanghelia le-a FOST predicatæ în timp ce erau încæ în viaflæ.

12


8

9

Ce se poate spune Nu spune Biblia cæ despre “sufletele de Domnul Hristos, în sub altar… care timpul dintre strigau cu glas tare…” din crucificarea øi învierea Sa, Apocalipsa 6:9,10? Nu a mers øi a predicat aratæ aceasta cæ sufletele sufletelor pierdute din iad? sunt nemuritoare? RÆSPUNS: Nu. Acest strigæt a fost simbolic dupæ cum a fost øi strigætul sângelui lui Abel (Genesa 4:10). Aici cuvântul “suflet” înseamnæ oameni ori fiinfle vii, care au fost omorâte pentru credinfla lor. Cu siguranflæ cæ nimeni nu poate crede cæ sufletele care mor sunt aøezate în sens literal sub altar. De asemenea, nimeni nu poate crede cæ cei drepfli cer ca Dumnezeu sæ pedepseascæ pe duømanii lor, ci mai degrabæ cei drepfli cer îndurare pentru vræjmaøii lor aøa cum a fæcut Domnul Isus pe cruce (Luca 23:34).

RÆSPUNS: Nu, pasajul biblic din întrebare se gæseøte în 1 Petru 3:18-20. Predicarea a fost fæcutæ “în duh” (vers. 18). Predicarea a fost fæcutæ în zilele lui Noe cætre oamenii care erau în viaflæ atunci (vers. 19 øi 20). Expresia “duhurilor din închisoare” se referæ la oamenii a cæror viaflæ (suflet) sunt în sclavia diavolului. Vezi Psalmul 142:7; Isaia 42:6, 7; Isaia 61:1 øi Luca 4:18.

13


REZUMATUL BROØURII NR. 10 Marcheazæ ræspunsul corect. Cifra din parantezæ - (1) indicæ numærul ræspunsurilor corecte. 1. Biblia vorbeøte despre moarte ca fiind: (1) Un somn. O schimbare cætre o altæ formæ de viaflæ. Un mister inexplicabil. 2. “Duhul” care la moarte se întoarce la Dumnezeu este: (1) Eul læuntric natural al omului. Sufletul. Suflarea de viaflæ. 3. O persoanæ care moare merge în: (1) Ceruri ori iad. Mormânt. Purgatoriu. 4. Un suflet este: (1) Natura spiritualæ a omului. Nartea nemuritoare a omului. O fiinflæ vie. 5. Sufletele mor? (1) Da. Nu. 6. Când sunt ræsplætifli oamenii? (1) În timpul vieflii. La moarte. La a doua venire a Domnului Hristos.

14

7. De ce încearcæ Satana sæ înøele pe oameni, spunându-le cæ morflii nu sunt morfli? (1) În acest fel ei vor crede minunile lui, vor fi amægifli øi pierdufli. Deoarece îi regretæ. Deoarece el este ticælos øi nemernic. 8. Demonii care sævârøesc minuni pretind a avea putere de la: (1) Spiritele morflilor. Diavol. Hipnozæ. 9. În timpul lui Moise, Dumnezeu a poruncit ca tofli aceia care învaflæ cæ morflii sunt în viaflæ: (1) Sæ fie fæcufli preofli. Sæ fie onorafli pentru înflelepciunea lor. Sæ fie omorâfli. 10. Cum poate fi cineva convins cæ este în siguranflæ øi corect? (1) Sæ cearæ de la Dumnezeu o descoperire specialæ. Sæ facæ ceea ce pastorul sau preotul îi spune sæ facæ. Sæ studieze Biblia cu rugæciune øi multæ atenflie øi sæ urmeze învæflæturile ei. 11. Când cineva moare (1) Duhul sau sufletul sæu ræmâne în viaflæ. Poate sæ observe pe cei vii øi sæ ia legætura cu ei. Este mort din toate punctele de


vedere. Sufletul moare, corpul moare, duhul (suflarea) moare øi nu are nici o cunoøtinflæ sau activitate. Toate acestea, ce au format omul, devin total inconøtiente øi în nici o împrejurare nu pot lua legætura cu cei în viaflæ. 12. Sunt minunile o dovadæ cæ un lucru este de la Dumnezeu? (1) Da, numai Dumnezeu poate face minuni. Nu, diavolul deasemeni poate face minuni mari. 13. Sunt recunoscætor pentru cæ Biblia ne prezintæ adeværul despre acest subiect delicat. Da Nu

“Învæflætura cæ omul ræmâne conøtient øi când e mort, – îndeosebi credinfla cæ spiritele morflilor intervin sæ facæ servicii celor vii, – a pregætit calea pentru spiritismul modern… Dar nimeni nu trebuie sæ se lase amægit de pretenfliile mincinoase ale spiritismului. Dumnezeu a dat oamenilor luminæ îndestulætoare, care sæ le dea putinfla sæ vadæ cursele duømanului.” E.G. White – “Marea Luptæ”, p. 503.

15

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/subiecte_uimitoare_10  
http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/subiecte_uimitoare_10  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2010/11/subiecte_uimitoare_10.pdf

Advertisement