Page 1

ProfeĹŁi Ĺ&#x;i viziuni moderne


Cum comunică Dumnezeu


1. Cum comunică Dumnezeu cu profeţii Lui? Apoc. 1:1- 4 Descoperirea lui Isus Hristos, pe care l-a dat-o Dumnezeu, …trimeţând prin îngerul Său la robul Său Ioan, … Ioan, către cele şapte Biserici, care sunt în Asia:


2. Cui va descoperi Dumnezeu planurile Lui viitoare? Amos 3:7

Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci.


3. De unde iau adevăraţii profeţi informaţiile lor? 2Petru 1:21 Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.


4. E necesar ca un profet să scrie o carte a Bibliei pentru a fi un adevărat profet? Cel puţin 12 profeţi adevăraţi sunt menţionaţi în Scriptură, care nu au scris o carte a Bibliei.

Printre ei se află Ioan Botezătorul despre care Isus a spus că nu a fost unul mai mare ca el


5. A profetizat Dumnezeu vreodată prin femei? Multe femei au fost menţionate ca profetese în Scriptură : Ana, Maria, Debora, Hulda, şi cele patru fete ale lui Filip


6. Vorbeşte Dumnezeu prin profeţi în ultimele zile? Ioel 2:28-31 După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voştri vor visa visuri,


6. Vorbeşte Dumnezeu prin profeţi în ultimele zile? Ioel 2:28-31 şi tinerii voştri vor avea vedenii.... înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.


Darurile spirituale de astトホi


7. Când Isus S-a înalţat la cer, El a lăsat daruri pentru biserică. Care sunt ele? Efes. 4:7-8.11 ,,S-a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.” Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,


8. Pentru ce au fost date aceste daruri sfinte? Efes. 4:12

pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,


9. Cât timp vor rămâne aceste daruri în Biserică? Efes. 4:13 până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;


10. Ce îţi va oferi biserica folosind aceste daruri pentru tine? Efes. 4:14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire;


11. A avut biserica Noului Testament darul profeţiei? 1Cor. 1:6.7 aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar, în aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos.


12. Va avea Biserica lui Dumnezeu din ultimele zile darul profeţiei? Apoc. 12:17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.


13. Care trei lucruri le recomandă Pavel în privinţa profeţilor? 1Tes. 5:20.21

Nu dispreţuiţi proorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun.


14. Cum poate fi verificată veridicitatea unui profet? Is. 8:19.20 Dacă vi se zice însă: ,,Întrebaţi pe ceice cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc şi bolborosesc, răspundeţi: ,,Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii? La lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. acesta


15. Care alte lucruri identifică pe un adevărat profet al lui Dumnezeu? 2Petru 1:21 Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.

Mişcat de Duhul Sfânt nu de voinţa omului


15. Care alte lucruri identifică pe un adevărat profet al lui Dumnezeu? 2Petru 1:20 Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nicio proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Nu dă propria sa interpretare profeţiilor


15. Care alte lucruri identifică pe un adevărat profet al lui Dumnezeu? Is. 58:1 ,,Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă, şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!

Arată păcatele oamenilor împotriva lui Dumnezeu


15. Care alte lucruri identifică pe un adevărat profet al lui Dumnezeu? Apoc. 14:7 ,,Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!``

Avertizează de judecata care vine


15. Care alte lucruri identifică pe un adevărat profet al lui Dumnezeu? 1Cor. 14:3 Cine prooroceşte, dimpotrivă, vorbeşte oamenilor, spre zidire, sfătuire şi mângâiere.

Clădeşte, mângâie şi sprijină biserica


15. Care alte lucruri identifică pe un adevărat profet al lui Dumnezeu? 1Ioan 4:1-3 Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt dela Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.


15. Care alte lucruri identifică pe un adevărat profet al lui Dumnezeu? 1Ioan 4:1-3 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu;


15. Care alte lucruri identifică pe un adevărat profet al lui Dumnezeu? 1Ioan 4:1-3 şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este dela Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.

recunoaşte divinitatea lui Isus


15. Care alte lucruri identifică pe un adevărat profet al lui Dumnezeu? Mat. 7:15-20 Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinlăuntru sunt nişte lupi răpitori.... Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.

lucrează şi trăieste în armonie cu Biblia


15. Care alte lucruri identifică pe un adevărat profet al lui Dumnezeu? Deut. 18:9-12 Să nu fie la tine ... nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător,


15. Care alte lucruri identifică pe un adevărat profet al lui Dumnezeu? Deut. 18:9-12 nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi.


15. Care alte lucruri identifică pe un adevărat profet al lui Dumnezeu? Deut. 18:9-12 Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; nu este astrolog, vrăjitor, medium sau vizionar


16. Care este starea unei biserici fără darul profeţiei? Mat. 15:14 “Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.”


Sunt minunile o probă?


17. Probează minunile ca un profet este adevărat? Apoc. 16:14 Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic.


18. Care sunt cele trei metode ale lui Dumnezeu de a vorbi profeţilor? Num. 12:6-8 ,,Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot aşa este însă cu robul Meu Moise. El este credincios în toată casa Mea.


18. Care sunt cele trei metode ale lui Dumnezeu de a vorbi profeţilor? Num. 12:6-8 Eu îi vorbesc gură către gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri grele de înţeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-aţi temut deci să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?”


19. Ce se întâmplă cu un profet în viziune? Dan. 10:8 Eu am rămas singur, şi am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, faţa mi s-a sluţit, şi am pierdut orice vlagă.

pierde naturalul - primeşte puteri supranaturale


19. Ce se întâmplă cu un profet în viziune? Dan. 10:16.17 ,,Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază..., şi am pierdut orice putere! Acum puterile m-au părăsit, şi nu mai am nici suflare!”

nu mai respiră - poate totuşi să vorbească


19. Ce se întâmplă cu un profet în viziune? Dan. 10:5-8 Eu, Daniel, am văzut singur vedenia; dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o; totuş au fost apucaţi de o mare spaimă, şi au luat-o la fugă ca să se ascundă!

nu mai vede - totuşi are ochii deschişi


19. Ce se întâmplă cu un profet în viziune? Dan. 10:5-8 Eu am rămas singur, şi am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, faţa mi s-a sluţit, şi am pierdut orice vlagă.

inconştient faţă de ce îl înconjoară


20. Ce se întâmplă cu cei care cred în profeţii lui Dumnezeu? 2Cron. 20:20

“Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în proorocii Lui, şi veţi izbuti.”


Slujirea profetului


21. Sunt chemaţi profeţii să slujească bisericii sau necredicioşilor? 1Cor. 14:22

Proorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioşi, ci pentru cei credincioşi.


22. Cum este numită profeţia în Apocalipsa? Apoc. 12:17 rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.


22. Cum este numită profeţia în Apocalipsa? Apoc. 19:10

Căci mărturia lui Isus este duhul proorociei.


23. Împotriva cui avertizează Isus în aceste zile din urmă? Mat. 24:24 Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.


24. Ce fel de profeţi mincinoşi sunt condamnaţi de Dumnezeu? Deut. 18:9-12 Să nu fie la tine ... nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător,


24. Ce fel de profeţi mincinoşi sunt condamnaţi de Dumnezeu? Deut. 18:9-12 nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului;


25. Al cui sfat au refuzat oamenii atunci când au respins pe Ioan Botezătorul? Luca 7:28-30 Şi tot norodul care l-a auzit, şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan; dar Fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui.


/Seminar-Apoc-17  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2011/04/Seminar-Apoc-17.ppt

Advertisement