Page 1

2 MIŞCĂRI MONDIALE în APOCALIPSA


Cei doi martori ai lui Dumnezeu V.T .

N.T.


1. Cine sunt cei doi martori ai lui Dumnezeu care suferă un tratament ruşinos? Apoc. 11:3.4

. T . V

. T . N

Voi da celor doi marturi ai mei să proorocească, îmbrăcaţi în saci, o mie două sute şase zeci de zile.


1. Cine sunt cei doi martori ai lui Dumnezeu care suferă un tratament ruşinos? Apoc. 11:3.4

. T . V

. T . N

Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice, care stau înaintea Domnului pământului.


2. Cât timp au fost persecutaţi poporul lui Dumnezeu şi cei doi martori ? Apoc. 11:2.3 ...vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Voi da celor doi marturi ai mei să proorocească, îmbrăcaţi în saci, 1.260 de zile.

42 de luni si 1260 de zile arata acelasi lucru (42x30=1260).


3. Când au avut loc cei 1260 de ani de persecuţie?

538 dH

1798 dH

când biserica creştină a persecutat pe creştinii care credeau în Biblie.


4. Ce avertizări au fost pronunţate împotriva celor care atacau Cuvântul lui Dumnezeu ? Apoc. 11:5.6

. T . V

. T . N

Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc, care mistuie pe vrăjmaşii lor; şi dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta.


4. Ce avertizări au fost pronunţate împotriva celor care atacau Cuvântul lui Dumnezeu ? Apoc. 11:5.6

. T . V

. T . N

Ei au putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele proorociei lor; şi au putere să prefacă apele în sânge, şi să lovească pământul cu orice fel de urgie, oridecâteori vor voi.


5. Cine a omorât în final pe cei doi martori ? Apoc. 11:7 Când îşi vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din Adânc, va face război cu ei, îi va birui şi-i va omorî.


6. Cât timp vor rămâne morţi cei doi martori ? Apoc. 11:9 Şi oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă şi de orice neam, vor sta trei zile şi jumătate, şi vor privi trupurile lor moarte, şi nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt.


7. Ce naţiune a folosit Satana ca să "omoare" Biblia ? Apoc. 11:8

Şi trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii celei mari, care, în înţeles duhovnicesc, se cheamă ,,Sodoma`` şi ,,Egipt``, unde a fost răstignit şi Domnul lor.


Aceasta se întâmpla în

Franţa. Ea a fost cu totul imorală ca

Sodoma, şi ateistă, urând pe Dumnezeu ca

Egipt.


În timpul

Revoluţiei Franceze înainte ca persecuţia de 1260 de ani să ia sfârşit,

guvernul francez a ars şi a batjocorit Biblia timp de 3 ani şi jumatate într-un efort de a desfiinţa creştinismul.


Omorârea martorilor lui Dumnezeu este o problemă tot atat de serioasă ca şi

crucificarea Fiului Său.


8. Ce s-a întâmplat după ce martorii au înviat ? Apoc. 11:11.12 Dar după cele trei zile şi jumătate, duhul de viaţă dela Dumnezeu a intrat în ei, şi s-au ridicat în picioare, şi o mare frică a apucat pe ceice i-au văzut.


8. Ce s-a întâmplat după ce martorii au înviat ? Apoc. 11:11.12

Şi au auzit din cer un glas tare, care le zicea: “Suiţi-vă aici!” Şi s-au suit într-un nor spre cer; iar vrăjmaşii lor i-au văzut.


Societatea Bibilică Britanică a fost organizată în 1804 iar Societatea Biblică Americană în 1816. Biblia a devenit disponibilă pentru oamenii din stradă, şi a rămas o carte de cel mai mare succes până în zilele noastre.


9. Când puterea lui Dumnezeu a lovit, ce s-a întâmplat ? Apoc. 11:13 În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ, şi s-a prăbuşit a zecea parte din cetate.


9. Când puterea lui Dumnezeu a lovit, ce s-a întâmplat ? Apoc. 11:13 Şapte mii de oameni au fost ucişi în cutremurul acesta de pământ. Şi cei rămaşi, s-au îngrozit şi au dat slavă Dumnezeului cerului.


“Cutremurul” care a lovit a fost Napoleon care a trimis armata sa şi a capturat pe conducătorul papal în 1798, punând capăt perioadei de 1260 de ani.


Franţa a reprezintat a zecea parte din cetate. 7000 de nobili şi-au pierdut titlurile în timpul Revoluţiei Franceze.


Originea comunismului ateist


10. De ce ateismul militant s-a răspândit în Rusia? Gal. 5:9

Puţin aluat face să se dospească toată plămădeala.


Întreita solie îngerească din Apocalipsa


11. Cât de departe va merge marea mişcare a lui Dumnezeu în ultimele zile ? Apoc. 14:6 Şi am văzut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentruca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod.


12. Care este prima parte a soliei lui Dumnezu pentru astăzi? Apoc. 14:7 El zicea cu glas tare: ,,Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”


13. Care este a doua parte a marelui mesaj de astăzi al lui Dumnezeu? Apoc. 14:8

Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: ,,A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!``


13. Care este a doua parte a marelui mesaj de astăzi al lui Dumnezeu? Apoc. 18:2 - 4 Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: ,,Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!


14. Ce avertizare dă a treia parte a soliei lui Dumnezeu ? Apoc. 14:9.10 Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: ,,Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,


14. Ce avertizare dă a treia parte a soliei lui Dumnezeu ? Apoc. 14:9.10 va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.


Dumnezeu va ĂŽncheia lucrarea Sa


15. Ce se va întâmpla când marea solie a lui Dumnezeu va ajunge la omenire? Apoc. 14:14 Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur; iar în mână, o secere ascuţită.


16. Cât de mult Îi va trebui lui Dumnezeu pentru ca solia Sa să ajungă la fiecare? Rom. 9:28

Căci Domnul va împlini pe deplin şi repede pe pământ cuvântul Lui.


17. De ce vor fi mulţi pierduţi când Isus va reveni?

Osea 4:6 Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda, şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi!


Isus îşi cheamă oile Sale


18.Ce atitudine voi avea în calitate de "oiţă" a lui Isus ? Ioan 10:27

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.


19. De ce ne-a dat Isus această solie minunată? Ioan 15:11 V-am spus aceste lucruri, pentruca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.


20. Ce ne-a făgăduit Isus ca un dar fără plată? 1Cor. 15:57

Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!


21. Eşti dispus să primeşti solia lui Dumnezeu pentru ultimele zile şi să fii biruitor?


/Seminar-Apoc-12  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2011/04/Seminar-Apoc-12.ppt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you