Page 1

SIGILIUL lui DUMNEZEU DIN APOCALIPSA


1.De ce amână Dumnezeu distrugerea finală a pământului? Apoc. 7:1-3 După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac.


1.De ce amână Dumnezeu distrugerea finală a pământului? Apoc. 7:1-3 Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea,


1.De ce amână Dumnezeu distrugerea finală a pământului? Apoc. 7:1-3

zicând: ,,Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!``


2.Cât de larg se va proclama solia lui Dumnezeu despre sigiliul Său? Apoc. 14:6 Şi am văzut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentruca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod.


3.Cum este folosit simbolic sigiliul în Scriptură? Rom. 4:11 Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credinţă, când era netăiat împrejur.;


3.Cum este folosit simbolic sigiliul în Scriptură? Ezech. 9:4 Domnul i-a zis: ,,Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor, care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor, cari se săvârşesc acolo.


3.Cum este folosit simbolic sigiliul în Scriptură? Apoc. 7:2-3

Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!


3.Cum este folosit simbolic sigiliul în Scriptură? Efes. 4:30 Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.


Un sigiliu al guvernトビii


4.Care trei lucruri sunt conţinute de un sigiliu guvernamental? Sigiliile guvernamentale sunt folosite pentru a identifica oficial şi a legaliza documente. Cuprind: a. Numele. b. Titlul. c. Teritoriul pe care-l stăpâneşte conducătorul naţiunii.


5.Care este sigiliul lui Dumnezeu identificat în Legea Lui cea sfântă? Exod. 20:8-11 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucreziNumele: şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea Domnul Dumnezeul tău este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău:


5.Care este sigiliul lui Dumnezeu identificat în Legea Lui cea sfântă? Exod. 20:8-11 să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.


5.Care este sigiliul lui Dumnezeu identificat în Legea Lui cea sfântă? Exod. 20:8-11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul Funcţia: şi marea, şi tot ce este în Teritoriul: ele,aiarfăcut în ziua a şaptea Cerul, S-a pământul,marea odihnit: de aceea a Creatorul binecuvântat Domnul ziua şi tot ce este în ele de odihnă şi a sfinţit-o.


Sigiliul remarcabil al lui Dumnezeu


Cum a construit Dumnezeu Templul SABATULUI ?


6.Care este semnul sau sigiliul puterii creatoare şi mântuitoare a lui Dumnezeu? Exod. 31:17 Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.


Dumnezeu construieĹ&#x;te Templul Sabatului E X O D U L 31 17

Ziua lui DUMNEZEU


6.Care este semnul sau sigiliul puterii creatoare şi mântuitoare a lui Dumnezeu? Ezech. 20:12 Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentruca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.


Dumnezeu construieĹ&#x;te Templul Sabatului E X O D U L

E Z E C H

31 17

20 12

Ziua lui DUMNEZEU


SIGILIUL =


6.Care este semnul sau sigiliul puterii creatoare şi mântuitoare a lui Dumnezeu? Apoc. 4:10-11 Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!


7.Unde va fi pus sigiliul lui Dumnezeu pe o persoană? Apoc. 7:3

‌ vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!


Sigiliul lui Dumnezeu pentru protecĹŁie


FRUNTE = DECIZIE


FRUNTE = ASCULTARE


Sabatul sf창nt al lui Dumnezeu


8.Când a făcut Dumnezeu Sabatul? Gen. 2:1-4 Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul, şi toată oştirea lor. În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.


8.Când a făcut Dumnezeu Sabatul? Gen. 2:1-4 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentrucă în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.


9.Din ce a făcut Dumnezeu Sabatul? Exod. 20:10 Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.


10.Ce a făcut Dumnezeu pentru a transforma Sabatul într-o zi deosebită? Gen. 2:2-3 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentrucă în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.


Dumnezeu construieĹ&#x;te Templul Sabatului E X O D U L

E Z E C H

G E N E Z A

31 17

20 12

2 1-4

Ziua lui DUMNEZEU


11.Când Dumnezeu binecuvântează, pentru cât timp este aceasta? 1Cron. 17:27 Căci ce binecuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veşnicie!


12.Pentru cine a fテ」cut Dumnezeu Sabatul? Marcu 2:27-28

Sabatul a fost fトツut pentru om, iar nu omul pentru Sabat;


12.Pentru cine a fãcut Dumnezeu Sabatul? Marcu 2:27-28

aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.


Dumnezeu construieĹ&#x;te Templul Sabatului E X O D U L 31 17

E Z E C H 20 12

G E N E Z A 2 1-4

M A R C Ziua U

lui DUMNEZEU 2: 27 28


13.Ce poruncă este dată în legătură cu Sabatul? Exod. 20:8-11 ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.


Dumnezeu construieĹ&#x;te Templul Sabatului E X O D U L

E Z E C H

31 17

20 12

G E N E Z A

M A R C Ziua U

E X O D lui U DUMNEZEU L 2: 2 27 20: 8-11 1-4 28


Sabatul Noului Testament


14.Au fost vreodată abrogate Cele Zece Porunci? Luca 16:17 Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege.


15.Care zi a fost păzită de Domnul Isus şi de Pavel? Luca 4:16 A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească,


15.Care zi a fost păzită de Domnul Isus şi de Pavel? Fapte 17:2 Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi,


16.Cum trebuie să mă influenţeze ideea că Isus a păzit Sabatul? 1Petru 2:21 la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.


17.Au păzit creştinii dintre neamuri Sabatul? Fapte 13:42

Când au ieşit afară, Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în

Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri.


18. A plănuit Isus pentru ucenicii Lui să păzeascã Sabatul dupã învierea Lui? Matei 24:20

Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.


Dumnezeu construieĹ&#x;te Templul Sabatului E X O D U L

E Z E C H

31 17

20 12

G E N E Z A

M A R C Ziua U

M E A X T O E D lui I U DUMNEZEU L 2: 2 27 24 20: 8-11 1-4 28 20


Poporul lui Dumnezeu identificat


19.Cum se referă Aocalipsa la aceia care vor fi mântuiţi? Apoc. 14:12

Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.


19.Cum se referă Aocalipsa la aceia care vor fi mântuiţi? Apoc. 12:17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.


20. De ce este călcarea poruncilor lui Dumnezeu sau a Legii atât de serioasă? 1Ioan 3:4 Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.


20. De ce este călcarea poruncilor lui Dumnezeu sau a Legii atât de serioasă? Rom. 6:23

Fiindcă plata păcatului este moartea


21.Ce păcat numeşte în mod deosebit Dumnezeu? Is. 58:1.13

Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă, şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, ...


21.Ce păcat numeşte în mod deosebit Dumnezeu? Is. 58:1.13 Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi


Dumnezeu construieĹ&#x;te Templul Sabatului E X O D U L

E Z E C H

31 17

20 12

G E N E Z A

M A R C Ziua U

M E A X T O E D lui I U DUMNEZEU L 2: 2 27 24 20: 8-11 1-4 28 20

I S A I A 58 13


22.Care zi va fi păstrată de cei sfinţi pe Noul Pământ? Is. 66:22.23 Căci după cum cerurile cele noi, şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea … aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru.


22.Care zi va fi păstrată de cei sfinţi pe Noul Pământ? Is. 66:22.23

În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, - zice Domnul -


Dumnezeu construieĹ&#x;te Templul Sabatului E X O D U L

E Z E C H

31 17

20 12

G E N E Z A

M A R C Ziua U

M E A X T O E D lui I U DUMNEZEU L 2: 2 27 24 20: 8-11 1-4 28 20

I S A I A

I S A I A

58 13

66 23


Dumnezeu construieşte Templul Sabatului MEMORIALUL lui DUMNEZEU E X O D U L

E Z E C H

31 17

20 12

G E N E Z A

M A R C Ziua U

M E A X T O E D lui I U DUMNEZEU L 2: 2 27 24 20: 8-11 1-4 28 20

I S A I A

I S A I A

58 13

66 23


23.Care trebuie să fie motivaţia mea pentru a asculta de poruncile lui Dumnezeu? Ioan 14:15

Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.


24.Ce trebuie să fac pentru a mă închina lui Dumnezeu ca unui Creator? Exod. 20:8-11 să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.


24.Ce trebuie să fac pentru a mă închina lui Dumnezeu ca unui Creator? Exod. 20:8-11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.


25.De ce trebuie să fie păzirea Sabatului un lucru foarte plăcut şi de dorit? Marcu 2:28

Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.

Pentru cã Sabatul este ziua lui Dumnezeu


Isus spune: "Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele." Îl iubeşti pe Isus destul ca să păzeşti toate poruncile Sale acum?


/Seminar-Apoc-10  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2011/04/Seminar-Apoc-10.ppt