Page 1

CEI 4 CĂLĂREŢI din APOCALIPSA


Simbolurile explicate


1. Ce reprezintă în profeţie caii şi călăreţii ? Zah. 1:8-10 M-am uitat noaptea, şi iată că un om era călare pe un cal roş, şi stătea între mirţi într-un umbrar; în urma lui erau nişte cai roşi, murgi şi albi.


1. Ce reprezintă în profeţie caii şi călăreţii ? Zah. 1:8-10 Am întrebat: ,,Ce înseamnă caii aceştia, domnul meu? Omul care stătea între mirţi a luat cuvântul şi a zis: ,,Aceştia sunt aceia pe care i-a trimes Domnul să cutreiere pământul!”


1. Ce reprezintă în profeţie caii şi călăreţii ? Zah. 6:2-5 Am luat cuvântul, şi am zis îngerului, care vorbea cu mine: ,,Ce înseamnă aceştia, domnul meu? Îngerul mi-a răspuns: ,,Aceştia sunt cele patru vânturi ale cerurilor, care ies din locul în care stăteau înaintea Domnului întregului pământ.


2. Cine a anunţat apariţia celor patru călăreţi misterioşi ? Apoc. 6:1.3.5.7 Când a rupt Mielul cea dintâi din cele şapte peceţi, m-am uitat, şi am auzit pe una din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: ,,Vino şi vezi!`


Cele Ĺ&#x;apte sigilii


3. Cum e descris călăreţul de pe calul alb ? Apoc. 6:2 M-am uitat, şi iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el, avea un arc; i s-a dat o cunună, şi a pornit biruitor, şi ca să biruiască.


31 -100 d.H

Perioada EFES


4. Ce a făcut călăreţul de pe calul cel roşu ? Apoc. 6:4 Şi s-a arătat un alt cal, un cal roş. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea depe pământ, pentru ca oamenii să se junghie unii pe alţii, şi i s-a dat o sabie mare.


100 -313 d.H

Perioada SMIRNA


Perioada persecuţiilor: ROMA-împotriva creştinilor


5. De ce a folosit Dumnezeu un cal negru în timpul celui de-al doilea sigiliu ? Fapte 26:18 ca să le deschizi ochii, să se întoarcă dela întunerec la lumină, şi de supt puterea Satanei la Dumnezeu;


5. De ce a folosit Dumnezeu un cal negru în timpul celui de-al doilea sigiliu ? Ioan 12:35 Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunerecul: cine umblă în întunerec, nu ştie unde merge.


6. Ce avea în mâna sa călăreţul de pe calul negru ? Apoc. 6:5.6 M-am uitat, şi iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el, avea în mână o cumpănă.


313 -538 d.H

Perioada PERGAM


Constantin cel Mare semnează unirea Bisericii cu Satatul şi prima lege duminicală (7 matie 321)


Martiri pentru Isus


7. Cine călărea pe calul galben? Ce a urmat? Apoc. 6:8 M-am uitat, şi iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el, se numea Moartea, şi împreună cu el venea după el Locuinţa morţilor. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă şi cu fiarele pământului.


8. Ce a văzut şi a auzit Ioan în timpul celui de-al cincilea sigiliu ? Apoc. 6:9.10

Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi din pricina mărturisirii, pe care o ţinuseră.


8. Ce a văzut şi a auzit Ioan în timpul celui de-al cincilea sigiliu ? Apoc. 6:9.10

Ei strigau cu glas tare, şi ziceau: ,,Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?


9. Cât de mult se odihnesc ei înainte ca să primească răsplata ? Apoc. 6:11 Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă, şi li s-a spus să se mai odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca şi ei.


538 -1517 d.H

Perioada SARDES


Semne ĂŽn ceruri


10. Ce evenimente au avut loc în timp ce se deschidea cel de-al şaselea sigiliu ? Apoc. 6:12.13 Când a rupt Mielul pecetea a şasea, m-am uitat, şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele,


Marele cutremur de pământ de la

1 Noiembrie 1755 a fost cea mai mare catastrofă a lumii de la potopul lui Noe. El s-a simţit într-o mare parte a Europei , Africa si America. Pentru că epicentrul a fost în Portugalia în mod obişnuit este numit cutremurul

de la Lisabona.


Ziua întunecată de la 19 mai 1780 a produs o mare spaimă, mulţi gândindu-se că a venit sfârşitul lumii. Începând de pe la mijlocul dimineţii, s-a făcut aşa de întuneric încât lămpile au trebuit să fie aprinse în case. Întunericul a acoperit o mare parte a Americii de Nord şi a provocat pe oameni la un studiu aprofundat şi serios al Bibliei pentru un răspuns.


Luna roşie ca sângele din 19 mai 1780. Către miezul nopţii întunecimea neobişnuită a dispărut şi luna a apărut roşie ca sângele. Aceasta reprezintă încheierea unei perioade în care adevărata cunoştinţă a lui Isus ca Fiu al Neprihanirii a fost ţinută în întuneric (în timpul Evului Mediu) şi sângele a milioane de adevăraţi creştini a fost vărsat.


10. Ce evenimente au avut loc în timp ce se deschidea cel de-al şaselea sigiliu ? Apoc. 6:12.13 şi stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic.


Căderea de stele din 13 Noiembrie 1833 A fost observat în toată America de Nord şi se estimează că 2.000.000 de stele au căzut pe oră într-o perioadă de 5 sau 6 ore... Oamenii s-au gândit cu siguranţă că este Ziua Judecăţii. Astfel că atunci când marele ceas profetic al lui Dumnezeu a bătut, semnele în ceruri au apărut.


11. Care este următorul mare eveniment din timpul sigiliului al 6-lea ? Apoc. 6:14-17 Cerul s-a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor.


11. Care este următorul mare eveniment din timpul sigiliului al 6-lea ? Apoc. 6:14-17 Şi ziceau munţilor şi stâncilor: ,,Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?”


Sigiliul lui Dumnezeu


12. Cine va putea să stea când Isus se va reîntoarce ? Apoc. 7:2-3 Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu.


12. Cine va putea să stea când Isus se va reîntoarce ? Apoc. 7:2-3 El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, zicând:


12. Cine va putea să stea când Isus se va reîntoarce ? Apoc. 7:2-3 ,,Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”


13. Ce se întâmplă când toţi vor auzi Evanghelia ? Apoc. 14:6.14 Şi am văzut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentruca s-o vestească locuitorilor pământului; ...


13. Ce se întâmplă când toţi vor auzi Evanghelia ? Apoc. 14:6.14 Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur; iar în mână, o secere ascuţită.


14. Cum pot să ştiu când va apărea Isus ? Mat. 24:33 Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.


Tトツere テョn ceruri


15. Ce se întâmplă când sigiliul al şaptelea se deschide ? Apoc. 8:1

Când a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas.


16. Cum trebuie să acţionăm noi în timpul semnelor revenirii lui Isus ? Luca 21:28 “Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.”


17. Cum se simte Isus când Îi cerem ajutorul ? Iuda 1:24.25 Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale,


17. Cum se simte Isus când Îi cerem ajutorul ? Iuda 1:24.25 singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin.


18. Doreşti tu să faci

acum ceea ce Isus doreşte şi aşteaptă de la tine?


/Seminar-Apoc-09  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2011/04/Seminar-Apoc-09.ppt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you