Page 1

CETATEA SPAลขIALฤ‚ din APOCALIPSA


Caminul nostru ceresc


1. Ce a pregătit Dumnezeu pentru poporul Său ? Evr. 11:16 Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.


2. Care este numele acestei minunate cetăţi ? Apoc. 3:12 Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu,

Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer dela Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.


3. Unde va fi aşezat Noul Ierusalim după 1000 de ani ? Apoc. 20:9 Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită.


3. Unde va fi aşezat Noul Ierusalim după 1000 de ani ? Apoc. 21:2 Şi eu am văzut coborându-se din cer dela Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.


3. Unde va fi aşezat Noul Ierusalim după 1000 de ani ? Apoc. 21:10

Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care

se cobora din cer dela Dumnezeu,


4. Unde se va localiza această colosală cetate ? Zah. 14:1.4.5 Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, ... muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte mare


5. Care este perimetrul Cetăţii lui Dumnezeu ? Apoc. 21:16 Cetatea era în patru colţuri, şi lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia, şi a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea şi înalţimea erau deopotrivă.


5. Care este perimetrul Cetăţii lui Dumnezeu ? Apoc. 21:16 1 prăjină = 200 m Perimetrul =12.000 prăjini = 2.400 km 12.000 : 4 laturi = 3.000 prăjini / latură 3.000 prăjini x 200 m = 600.000 m 600 km x 4 laturi = 2.400 km Suprafaţa = 600 km x 600 km = 360.000 km2


5. Care este perimetrul Cetăţii lui Dumnezeu ? Apoc. 21:16

Cel puţin 39 miliarde locuitori pot să trăiască în Cetatea Sfântă, ceea ce este aprox. de 8 ori populaţia actuală a lumii.


Un vis arhitectonic


6. Ce altceva mai spune Apocalipsa despre această cetate ? a. Apoc. 21:11 având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul.


6. Ce altceva mai spune Apocalipsa despre această cetate ? b. Apoc. 21:12.17.18 Era înconjurată cu un zid mare şi înalt. I-a măsurat şi zidul, şi-a găsit 144 de coţi, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit de iaspis, şi cetatea era de aur curat, ca sticla curată.


6. Ce altceva mai spune Apocalipsa despre această cetate ? c. Apoc. 21:12.13.21 Avea 12 porţi, şi la porţi, 12 îngeri. Spre răsărit erau 3 porţi; spre miazănoapte, 3 porţi; spre miazăzi, 3 porţi; şi spre apus 3 porţi. Cele 12 porţi erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar.


6. Ce altceva mai spune Apocalipsa despre această cetate ? d. Apoc. 21:14.19.20

Zidul cetăţii avea 12 temelii, şi pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai Mielului. Temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul


6. Ce altceva mai spune Apocalipsa despre această cetate ? e. Apoc. 21:21

Uliţa cetăţii era de aur curat, ca sticla străvezie.


6. Ce altceva mai spune Apocalipsa despre această cetate ? f. Apoc. 21:23.25 Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul. Porţile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte.


7. Care este sursa de apa a cetăţii ? Apoc. 22:1 Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.


8. Ce hrană miraculoasă se va găsi acolo ? Apoc. 22:2 În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind 12 feluri de rod, şi dând rod în fiecare lună;


9. Ne vom plictisi mâncând aceste fructe ? Apoc. 22:2

pomul vieţii, rodind 12 feluri de rod, şi dând rod în fiecare lună


10. Este cerul vrednic să fie comparat cu suferinţele şi încercările noastre ? Rom. 8:18 Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.


Noua noastră lume


11. Ce se va întâmpla când cei nelegiuiţi vor încerca să cucerească cetatea ? Apoc. 20:7-9 ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit.


12. Ce se mai întâmplă pe lângă distrugerea Satanei şi a urmaşilor lui ? 2Petru 3:10 Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.


13. Descrie ce a făcut Dumnezeu mai departe. Apoc. 21:1 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.


13. Descrie ce a făcut Dumnezeu mai departe. 2Petru 3:13 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.


14. Unde va locui Dumnezeu când Cetatea Sfântă va fi adus pe pământ ? Apoc. 21:3 Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.


15. Va avea fiecare un cămin frumos în Cetatea lui Dumnezeu ? Ioan 14:2.3 În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.


15. Va avea fiecare un cămin frumos în Cetatea lui Dumnezeu ? Ioan 14:2.3 Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.


Poporul real al lui Dumnezeu


16. Ce fel de corpuri vom avea în Împărăţia lui Dumnezeu ? Filip. 3:20.21 El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.


17. A avut Isus corp dupa învierea Sa ? Luca 24:36-43 Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu. ...


17. A avut Isus corp dupa învierea Sa ? Luca 24:36-43 Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau, şi se mirau, El le-a zis: ,,Aveţi aici ceva de mâncare?” I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagur de miere. El le-a luat, şi a mâncat înaintea lor.


18. Ce vor face sfinţii pe Noul Pământ ? Is. 65:17.21.22 Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii, şi le vor mânca rodul. Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentruca altul să le mănânce rodul,


18. Ce vor face sfinţii pe Noul Pământ ? Is. 65:17.21.22 căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.


19. Putem noi să descriem pe deplin slava noii lumi ? 1Cor. 2:9 Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.


Nu vor mai fi boli sau moarte


Iată o descriere a unei perfecĹŁiuni fizice! a. Is. 35:5

Atunci se vor deschide ochii orbilor,


Iată o descriere a unei perfecĹŁiuni fizice! b. Is. 35:5

se vor deschide urechile surzilor;


Iată o descriere a unei perfecţiuni fizice! c. Is. 35:6

atunci şchiopul va sări ca un cerb,


Iată o descriere a unei perfecţiuni fizice! d. Is. 35:6

limba mutului va cânta de bucurie;


Iată o descriere a unei perfecţiuni fizice! e. Apoc. 21:4

El va şterge orice lacrimă din ochii lor


Iată o descriere a unei perfecţiuni fizice! f. Apoc. 21:4 Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintâi au trecut.


Iată o descriere a unei perfecţiuni fizice! g. Is. 65:25 Lupul şi mielul vor paşte împreună, leul va mânca paie ca boul, şi şarpele se va hrăni cu ţărână. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul.


Iată o descriere a unei perfecţiuni fizice! h. Is. 11:6 Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu, şi vitele îngrăşate, vor fi împreună, şi le va mâna un copilaş;


20. Vom mai avea vise urâte despre trecut ? Is. 65:17 nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute, şi nimănui nu-i vor mai veni în minte.


Bucurie şi sănătate veşnică


21. Arată trei promisiuni minunate despre ceruri. a.

Is. 35:1

Pustia şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli, şi va înflori ca trandafirul;


21. Arată trei promisiuni minunate despre ceruri. b.

Is. 33:24

Niciun locuitor nu zice: Sunt bolnav! Poporul Ierusalimului capătă iertarea fărădelegilor lui.``


21. Arată trei promisiuni minunate despre ceruri. c.

Nu se va mai auzi vorbindu-se de sâlnicie în ţara ta, nici de pustiire şi prăpăd în ţinutul tău, ci vei numi zidurile tale ,Mântuire`, şi porţile tale ,Laudă`.

Is. 60:18


22. Se vor recunoaşte oamenii unul pe celalalt în ceruri ? 1Cor. 13:12 Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.


23. Cine va fi tovarăşul şi prietenul nostru permanent ? Apoc. 14:4

urmează pe Miel oriunde merge El.


24. Numai păcatul te poate despărti de Cer - ce poţi face în această problemă ? 1Ioan 1:7

sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.


24. Numai păcatul te poate despărti de Cer - ce poţi face în această problemă ? Apoc. 1:5 A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său,


25. Doreşti să părăseşti păcatul şi să te pregăteşti pentru ceruri şi pentru Noul Pământ ?


/Seminar-Apoc-08  

http://adventistalexandria.ro/wp-content/uploads/2011/04/Seminar-Apoc-08.ppt